Revisortilsyn Formål og Funn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisortilsyn Formål og Funn"

Transkript

1 Revisortilsyn Formål og Funn Brynjar Gilberg - Spesialrådgiver Avdeling for regnskaps- og revisortilsyn 7. mai 2013 Forelesning for MRR-studentene ved Handelshøyskolen BI

2 Temaer som gjennomgås 1. Hvorfor er du revisor? 2. Hva er revisors rolle? 3. Hvilken verdi har revisjon? 4. Hva er revisors viktigste fagkunnskap? 5. Hvorfor er det de senere årene opprettet uavhengige revisortilsyn? 6. Ny lovgivning i Europa og finanstilsynets rolle 7. Hva er viktige diskusjonstemaer internasjonalt? 8. Hva har Finanstilsynet uttalt i viktige saker de senere årene? 9. Hvor gode er revisjonsstandardene og standardsettingen? 10. Hva er god revisjonsskikk? 11. Hva er revisjonsbevis? 12. Oppsummering Side 2

3 1. Hvorfor er du revisor? Hvorfor ønsker du å være revisor? Tjene mye penger Ha en forutsigbar karriere Hva med status? «Jobb = identitet» (5. mai 2013) Hva slags revisor ønsker du å være? Rik Forutsigbar Hva kjennetegner en god revisor? Hva mener du? Hva forventer omverdenen? Side 3

4 1. Hva slags revisor vil du å være? Side 4

5 2. Hva er revisors rolle? Revisorloven 1 2. Revisors rolle Revisor er allmennhetens tillitsperson ved utøvelse av virksomhet som nevnt i 1 1 annet ledd. Revisor skal utøve sin virksomhet med integritet, objektivitet og aktsomhet. Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 60 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 706). Side 5

6 2. Revisor allmennhetens tillitsperson Hva innebærer dette? En tillitserklæring? Et krav? Et erstatningsansvar? Daværende finansminister: En ekstremt viktig tillitsjobb Side 6

7 3. Hvilken verdi har revisjon? Finance Credit -saken og Sponsor Service -saken Nye regler om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell manipulasjon (FIN ) «Forslagene bygger på utredningen til et lovutvalg i NOU 2008:16, som ble nedsatt blant annet på grunnlag av erfaringer fra en rekke selskapsskandaler tidlig på 2000-tallet, herunder Finance Credit -saken og Sponsor Service -saken.» Fra NOU 2008:16 kapittel 2 Nærmere om bakgrunnen for utvalgets arbeid «I Sponsor Service saken besto oppblåsningen av regnskapet hovedsakelig av inntektsføring av ikke-reelle kontrakter og overvurdering av eiendeler. Oppblåsningen medførte også at det uriktig ble grunnlag for utbetaling av bonus og utbytte til ledende ansatte og aksjonærer.» «Når det gjelder Finance Credit saken, ble oppblåsningen av regnskapet i hovedsak foretatt ved belastning av et stort omfang nærstående-transaksjoner uten realitet, sammen med utilstrekkelige noteopplysninger og feilaktige klassifikasjoner i regnskapet. Saken karakteriseres også av komplekse selskapsstrukturer, både i Norge og utlandet, med hyppige endringer.» Side 7

8 3. Hvilken verdi har revisjon? DAGENS NÆRINGSLIV (www.dn.no 28. juni 2008) Fasts børsbløff Sjefene i Fast Search & Transfer manipulerte regnskapene og lurte aksjemarkedet. ( ) Kunder, investorer og analytikere var på plass i San Diego 7. februar 2007 for å høre Fasts grunnlegger og konsernsjef John Markus Lervik snakke om fremtidens søketeknologi. Ikke bare kunne han fortelle om teknologi. Han presenterte også Fasts kvartalstall for siste kvartal nok en gang et kvartal med enorm vekst og nye rekorder. Det ingen fortalte, var at en tredjedel av driftsinntektene baserte seg på en avtale som ikke fantes. Side 8

9 3. Hvilken verdi har revisjon? BØRSMELDING (Oslo, 21. juni 2010) Unison Forsikring s egenkapital nedskrives med 70 millioner kroner Unison Forsikring ASAs har gjennomført en intern gjennomgang av revisorgodkjente balanseposter innen sjøforsikring fra 2002 til Gjennomgangen avdekket et negativt egenkapitalavvik på rundt 70 millioner kroner. ( ) Det akkumulerte egenkapitalavviket fra 2002 til 2007 har bygget seg opp på grunn av en systematisk feilberegning av reassuransedekningene i regnskapet, hvor det er kalkulert for liten egenandel av skadekostnader, samt for stor dekning fra reassurandørene. Side 9

10 3. Hvilken verdi har revisjon? E24 (www.e24.no 4. juli 2011) JOHS LUNDE-KONKURSEN De samlede kravene mot selskapene til Johannes Lunde er på utrolige 2,3 milliarder kroner. ( ) Gigantkonkursen vokser for hver dag, og nå har bobestyrer Fredrik Bie åpnet konkurs i 60 selskaper. - Det er en selskapsstruktur som består av 130 selskaper, og det gjør det veldig arbeidskrevende for oss, sier advokat Fredrik Bie som har ti til femten advokater og revisorer i sving for å få oversikt. Bobestyreren sier konkursen er en av de største i nyere norsk historie, og kravene har nå vokst til 2,3 milliarder kroner. Gjelden er samtidig på et sted mellom 1,4 og 1,8 milliarder kroner, ifølge Bie. Det er imidlertid usikkerhet rundt tallene ettersom det er gitt en rekke garantier mellom selskapene. Side 10

11 3. Hvilken verdi har revisjon? PRESSEMELDING (Troms Kraft AS, 22. november 2011) Vesentlige regnskapsfeil avdekket i Kraft & Kultur Det er avdekket vesentlige feil i regnskapet til Kraft & Kultur i Sverige AB. Omfanget er usikkert, men kan beløpe seg til 1,5 milliarder kroner i inntektsavvik. Avvikene synes så langt å være et resultat av flere års manipulasjon av selskapets regnskaper. Avvikene ble avdekket av egne medarbeidere gjennom intern oppfølging og kontroll. ( ) Regnskapene har vært revidert uten merknader knyttet til de forhold som nå er avdekket. Side 11

12 4. Hva er revisors viktigste fagkunnskap? Regnskap Finans Skatt Jus eller Revisjon Hvor sviktet det i eksemplene foran? Side 12

13 5. Hvorfor uavhengige revisortilsyn? USA ENRON 2. desember 2001: Søkte konkursbeskyttelse Investorer tapte milliarder av dollar Arbeidstakere tapte 2 mrd. dollar i pensjoner 5000 mistet jobben Rask respons fra amerikanske myndigheter Første halvdel av juli 2002: Myndighetene vurderer lovforslag WORLDCOM 15. juli 2002: Offentliggjorde feil i kontantstrøm på USD 3,8 mrd. Tidligere medlem av kongressen, Michael Oxley: WorldCom changed everything It was four times larger than Enron. Everyone was already exhausted by Enron. Then WorldCom took everyone s breath away. It was just amazing. SOX ble vedtatt 25. juli, 2002 og gjelder Alle selskaper med verdipapirer notert på amerikansk børs Alle revisjonsselskaper som reviderer børsnoterte selskaper Fokus: Intern kontroll Side 13

14 5. Hvorfor uavhengige revisortilsyn? Hva med Europa? Store revisjonsfirmaer betaler for finansskandaler (The Wall Steet Journal jan. 2007) Deloitte & Touche SpA (Italia) betalte $ 149 mill. i forbindelse med rettssak mot tidligere revisjonsklient Parmalat SpA (kollaps i des. 2003) Europas største corporate fraud Deloitte & Touche LLP (USA) betalte $ 210 mill. i saken mot Adelphia Communications Corporation som gikk konkurs i Prinsipielt viktig for revisorbransjen: Deloittes betaling på $ 210 mill. utgjorde 45 % av den totale erstatningsutbetalingen i saken Side 14

15 Revisjon 6. Ny lovgivning i Europa Påvirket innretningen av FTs allerede etablerte revisortilsyn Revisjonsdirektivet Directive 2006/43/EC av 17/05/2006 Innføring av nasjonale kvalitetskontrollsystemer Skal være uavhengig av revisorene under tilsyn, og underlagt offentlig kontroll ( public oversight ) Kvalitetskontroll med revisjonsselskaper som reviderer selskaper av allmenn interesse minst hvert 3. år Kvalitetskontroller med øvrige revisjonsselskaper minst hvert 6. år Innføring av ISA? Side 15

16 Regnskap 6. Ny lovgivning i Europa Dannet grunnlag for etableringen av FTs regnskapstilsyn IFRS-forordningen EF nr. 1606/2002 av Innføring av nasjonale regnskapstilsyn For å styrke tilliten til avlagte regnskaper skal det i EØS-landene opprettes nasjonale håndhevingsorganer for å kontrollere at foretakenes anvendelse av IFRS er tilfredsstillende Innføring av IFRS Side 16

17 6. Hva er Finanstilsynets rolle? Finanstilsynsloven 3 Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt med den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter. Side 17

18 6. Finanstilsynets organisasjonskart STYRET FINANSTILSYNSDIREKTØR DIREKTØRENS STAB ADMINISTRASJONS- AVDELINGEN HR KOMMUNIKASJONSSTAB Økonomi og drift AVDELING FOR BANK- OG FORSIKRINGSTILSYN AVDELING FOR MARKEDSTILSYN IT (internt) Forvaltning og kriseberedskap IT og betalingstjenester Prospekt og finansiell rapportering Verdipapirtilsyn Arkiv og dokumentforvaltning Soliditetsregulering Analyse og rapportering Verdipapirforetak og infrastruktur Revisjon og regnskapsføring Banktilsyn Makroovervåkning Fond og kollektive investeringer Eiendomsmegling og inkasso Forsikringstilsyn 18

19 6. Finanstilsynet og revisortilsyn Finanstilsynsloven definerer Finanstilsynets virksomhet Kredittilsynet ble opprettet i 1986 da Bankinspeksjonen og Forsikringsrådet ble slått sammen. Meglerkontrollen var allerede innfusjonert i Bankinspeksjonen fra desember 2009 skiftet Kredittilsynet navn til Finanstilsynet. Finanstilsynet har fått stadig nye tilsynsoppgaver, og i tråd med veksten i finanssektoren også større kapasitet på regnskaps- og revisjonsområde, herunder: Revisortilsynet 1992 Regnskapsførertilsynet 1999 Regnskapstilsynet 2005 Prospektkontrollen 2010 Finanstilsynets hovedmål er, gjennom tilsyn med institusjoner og markeder, å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder Side 19

20 6. Finanstilsynet og revisortilsyn Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Bak hovedmålene ligger det viktige samfunnsøkonomiske hensyn. Et stabilt og velfungerende finansielt system er nødvendig for å sikre en stabil økonomisk utvikling. Er utdypet i åtte delmål. (Gjengitt i årsmeldingen) Virkemidler: Tilsyn og overvåkning Forvaltning Regelverksutvikling Informasjon og kommunikasjon 20 NHH, Bergen 8. april 2013

21 6. Oversikt over informasjonsflyt i markedet Informasjon må være korrekt, dekkende og rettidig Utstedere av noterte verdipapirer Informasjon til markedet Løpende rapportering Prospekt Periodisk rapportering Investeringsbeslutning Investor Grunnlag for investeringsbeslutninger/analyse Råd Rådgiver Kredittbeslutning Side 21 Banker/ finansiering sforetak Grunnlag for kredittgivning

22 6. Hvordan er revisortilsynet innrettet? To deler: Finanstilsynet utfører egne inspeksjoner Inspeksjon av revisjonsselskaper som reviderer selskaper av allmenn interesse hvert 3. år Årlige kontaktmøter med ledelsen («Big 5») Signalbaserte undersøkelser, herunder på basis av innrapporteringer «Vi vet om»-brev Tematilsyn Dokumentbasert tilsyn Finanstilsynet bygger på DnRs kvalitetskontroll Kvalitetskontroll av oppdragsansvarlige revisorer i revisjonsselskaper som IKKE reviderer selskaper av allmenn interesse hvert 6. år Side 22

23 6. Fokus på de store revisjonsselskapene EUs fokus på de store samsvarer med Norges Finansdepartements tildelingsbrev: Prioritere tilsynet med de største revisjonsselskapene Argument: Investorbeskyttelse De 4 store reviderer: Over 90 % av alle børsnoterte selskaper Nær 100 % av markedsverdien til børsnoterte selskaper Drøyt 50 % av det totale revisjonsmarkedet Samarbeid med amerikanske tilsynsmyndigheter (PCAOB) - fellestilsyn Side 23

24 6. Revisortilsynets signalbaserte undersøkelser Side 24

25 7. Viktige diskusjonstemaer internasjonalt Profesjonell skepsis Auditor Scepticism: Establishing a common uncerstanding and reaffirming its central role in delivering audit quality (FRC, March 2012) Scepticism%20March%202012%20Final2.pdf Uavhengighet Jf. blant annet EUs Green Paper (2010) og PCAOBs Concept Release (2011) Konsernrevisjon Konsernrevisjonsteamets involvering (ISA 600) Inntektsføring Revisors virksomhetsforståelse, risikovurdering og faktiske revisjonshandlinger Virkelig verdi Viktig, men vanskelig i tider med høy volatilitet (ISA 540) Revisors kommunikasjon Hvor god/nyttig er egentlig revisjonsberetningen for investorene? Oppdragskontroll Gjennomføring og dokumentasjon av oppdragskontrollørens arbeid Side 25

26 7. Viktige diskusjonstemaer internasjonalt IFIAR Summary Report of Inspection Findings (18. desember 2012) https://frc.org.uk/our-work/publications/ifiar/ifiar Summary-Report-of-Members-Inspection-Fi.aspx Virkelig verdi måling Internkontrolltesting Nedskrivningsvurderinger Side 26

27 7. Viktige diskusjonstemaer internasjonalt Revisjonskvalitet UK Promoting Audit Quality (FRC, februar 2008) ality_responses/audit%20quality%20framework%20for%20web.pdf Audit Quality Framework: 1. Kulturen i et revisjonsfirma 2. Kompetanse og personlige kvalitet hos partnere og medarbeidere 3. Effektivitet i revisjonsprosessen 4. Pålitelighet og anvendbarhet av revisjonsrapportering 5. Faktorer utenfor revisors kontroll som påvirker revisjonskvaliteten Side 27

28 7. Viktige diskusjonstemaer internasjonalt Revisjonskvalitet US Strategic Plan (PCAOB, November 2012) Inkluderer blant annet følgende målsettinger: Improve the relevance and usefulness of the audit report for the investing public Enhance auditors' professional skepticism, independence and objectivity Communicate the PCAOB's contribution to improving the quality of corporate governance Contribute leadership to establish effective and practical cross-border oversight of auditing to the global economy Keynote address, Jay D. Hanson, styremedlem i PCAOB (2. mai 2013) Side 28

29 7. Viktige diskusjonstemaer internasjonalt Kommisjonens forslag (november 2011) Reform av revisjonsmarkedet Oppsummert i Kommisjonens pressemelding anguage=en&guilanguage=en Pliktig firmarotasjon hvert 6. år, med fire års avkjølingsperiode (9 år ved joint audit) Fire øyne prinsippet vil etter Kommisjonens syn forbedre revisjonskvaliteten Pliktige anbudsrunder for allmenninteresseselskap Begrensning av revisjonsnære tjenester til 10 prosent av revisjonshonoraret Forbud mot ikke-revisjonstjenester til revisjonsklienter Store revisjonsselskaper skal være rene revisjonsselskaper BIG4 klausuler er ugyldige Omfattende opplysningskrav for revisjonsberetningen ESMA skal ha ansvaret for koordinering og samarbeid for revisortilsyn i EU og internasjonalt Felles marked i EU for lovbestemt revisjon gjennom EU pass for revisjonsbransjen Krav om etterlevelse av internasjonale revisjonsstandarder (proporsjonalt for SME klienter) Side 29

30 7. Viktige diskusjonstemaer internasjonalt Legal Affairs Committee (JURI) (25. april 2013) Reforming EU audit services to win back investors' confidence Endringer i forhold til EU-kommisjonens forslag omfatter: Firmarotasjon hvert sjette år for revisjon av foretak av allmenn interesse utvides til 14 år, som på visse vilkår kan forlenges til 25 år dersom revisjonskomiteen eller styret anbefaler det overfor generalforsamlingen Det settes ikke noen begrensning på 10 % av revisjonshonoraret for adgangen til å yte attestasjonstjenester mv (audit related services) Et absolutt forbud mot å yte rådgivningstjenester mv. til revisjonsklienter, erstattes av forbud og begrensninger (non-audit services) Rådgivningstjenester mv til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse, må godkjennes av revisjonskomiteen etter retningslinjer fra generalforsamlingen Side 30

31 8. Hva har Finanstilsynet uttalt? Hvilke saker har skapt de store avisoverskriftene siden årtusenskiftet? Hva har Finanstilsynet tidligere uttalt om hvordan revisjonsselskapene og enkeltrevisor hadde ivaretatt sin rolle som samfunnets tillitspersoner? Side 31

32 8. Om rådgivning til revisjonsklienter Hva vi gjør Revisortilsyn metode og fokus, samt utvikling nasjonalt og internasjonalt Side 32

33 8. Om rådgivning til revisjonsklienter Hva er problemet? - Revisjonsselskapene reviderer eget arbeid, eller står i fare for å revidere eget arbeid - Læring: - Det rokkes ved tilliten til revisors uavhengighet - Revisor må fremfor alt vokte sin UAVHENGIGHET - Eksempel: - Revisjonsselskapets skatteavdeling gir råd om hvordan revisjonsklienten skal behandle en transaksjon skattemessig Side 33

34 8. Rådgivningsregelverket ÅRSREGNSKAPSREVISJON ANDRE REVISJONSTJENESTER RÅDGIVNING ANNET Vurdere og uttale seg om årsregnskapet, herunder fortsatt drift. (revl 5-2 første ledd) Vurdere og uttale seg om ledelsens plikt til å sørge for ordentlig dokumentasjon og registrering. (revl 5-2 første ledd) Se til at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. (revl 5-1 første ledd) Bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. (revl 5-1 tredje ledd) Ovennevnte må innebære en vurdering av internkontrollen. Regnskapsteknisk bistand. Innfortolket også bistand til utfylling av likningspapirer, forutsatt at prinsipper og vurderinger er den revisjonspliktiges egne (forsk. 4-3 nr. 1) Revisjon av delårsrapporter (forskr. 4-3 nr. 2) Attestasjoner og bekreftelser i forhold til tredjeparter, herunder offentlige myndigheter, som følge av lovgivning eller annet (forskr. 4-3 nr. 3) Tjenester som hører under den revisjonspliktiges egne ledelses og kontrolloppgaver (revl 4-5 annet ledd og forskr. 4-5) Kan ikke opptre som fullmektig (revl 4-5 tredje ledd) Råd om eller med på å utføre funksjoner eller utforme strategier eller systemer som har direkte betydning for den revisjonspliktiges regnskapstransaksjoner og avleggelse av regnskaper samt for sentrale deler av den revisjonspliktiges interne kontrollfunksjoner (forskr. 4-4 første ledd nr. 1) Levere vesentlige premisser for den revisjonspliktiges beslutninger i strategi- og budsjettarbeid, forretningsmessige disposisjoner, drift, ledelse, kontroll eller internrevisjon (forskr. 4-4 første ledd nr. 2) Over tid utføre rådgivnings- eller andre tjenester som erstatter den revisjonspliktiges manglede kapasitet og kompetanse, særlig hvis samme type bistand ytes regelmessig (forskr. 4-4 første ledd nr. 3) Honorarbegrensning (revl 4-6 og forskr. 4-4 annet ledd) Vurdering av om tjenesten er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet (revl. 4-5 første ledd) Risiko for at han må revidere resultatet av egne tjenester eller risiko for at han ivaretar deler av den revisjonspliktiges beslutningsprosess (forskr første ledd). Forholdet til revisorloven 4-1 og 4-7 tredje ledd Bistand i skatte- og avgiftssaker, men ikke som prosessfullmektig (revl 4-5 tredje ledd, tredje punktum) Side 34

35 8. Om bruk av internrevisjonens arbeid Side 35

36 8. Om revisjonen av Orkla Hva var problemet? - Revisor hadde delegert den eksterne revisjonen til internrevisjonen - Konsekvens: Konsernet hadde revidert seg selv - Enkelte selskaper i konsernet var ikke revidert i det hele tatt - Begrunnelse: Rotasjonsløsning! Konklusjon: - Revisor hadde ikke utført en revisjon av konsernet som var i samsvar med revisorlovens krav - Det var ikke utført en ekstern/uavhengig revisjon Læring: - Det er en SELVSTENDIG REVISJONSPLIKT for hvert enkelt revisjonspliktig selskap i et konsern, og en velfungerende internrevisjon rokker ikke ved DEN VALGTE REVISORS PLIKTER Side 36

37 8. Om revisjonen av DnB NOR Hva var problemet? - Revisor hadde i realiteten benyttet internrevisjonen som revisormedarbeider i strid med de grunnleggende krav til uavhengighet - Konsekvens: Konsernet hadde i stor grad revidert seg selv Konklusjon: - Revisors konklusjoner i revisjonsberetningen må være basert på resultatet av egne revisjonshandlinger, herunder revisjonshandlinger rettet mot internrevisjonens arbeid som en del av selskapets interne kontrollsystem - Revisor kan ikke benytte internrevisjonens arbeid som revisjonsbevis for å redusere oppdagelsesrisikoen Side 37

38 8. Internrevisjon Hva gjelder nå? Spørsmål: Kan internrevisjonens arbeid redusere oppdagelsesrisikoen? Er det tilstrekkelig å gjøre en grundig vurdering av internrevisjonen, og deretter i stor grad adoptere internrevisjonens revisjonsbevis? Må revisor i tillegg teste de deler av internrevisjonens arbeid som revisor har valgt å bygge på? - Mange høringssvar fra tilsynsmyndigheter på IAASBs høringsutkast - - Høringssvar fra 14 europeiske revisortilsynsmyndigheter - - ISA 610, Using the Work of Internal Auditors (19. mars 2013) - Hva med direkte bistand fra internrevisorer? - IESBAs endring av definisjonen av revisjonsteam (19. mars 2013) - Side 38

39 8. Om tilsynet med de store Side 39

40 8. Inspeksjon av revisjonsselskapet Revisorlovens krav til revisjonsselskaper Ledelse, strategi og kultur ( tone at the top ) Partneropptak, evaluering, avlønning og disiplinære tiltak Tildeling av ansvar Uavhengighet og etikk Aksept og fortsettelse av revisjonsoppdrag Revisjonsmetodikk, veiledning og opplæring Konsultasjoner Intern kvalitetskontroll av enkeltoppdrag I tillegg velges det ut revisjonsoppdrag for gjennomgang med utgangspunkt i en risikovurdering Side 40

41 8. Inspeksjon av revisjonsoppdragene 1. Vurdering og oppfølging av risiko 2. Revisors skjønn, revisjonsbevis og dokumentasjon 3. Kvalitetskontroll 4. Kommunikasjon med styre/revisjonskomité/myndigheter 5. Ferdigstillelse av revisjonen Side 41

42 8. Inspeksjon av revisjonsoppdragene - Uavhengighet aksept/fortsettelse av oppdraget - Utførte risikovurderingshandlinger (inkl. mislighetsrisiko) - Utført test av kontroller - Utførte substanskontroller - Vurdering av revisors involvering av eksperter på oppdraget - Andre viktige revisjonshandlinger knyttet til: - Fortsatt drift - Nærstående parter - Rettssaker og tvister - Lover og regler - Hendelser etter balansedagen - Skatter og avgifter - Dokumentasjon av utførte handlinger (etterkontrollerbarhet) - revisjonsbevis saldobalanse årsregnskap - Innholdet i revisjonsberetningen - Fratreden - revisors rett/plikt til å fratre Side 42

43 8. Rapporter fra selskapstilsyn PricewaterhouseCoopers AS (2006) Ernst & Young AS (2007) Deloitte AS (2008) KPMG AS (2009) BDO AS og PricewaterhouseCoopers (2010) Ernst & Young AS (2011) KPMG AS og Deloitte AS (2012) Andre revisjonsselskaper med allmenninteresseklienter Brevene er publisert på Finanstilsynets nettside Side 43

44 8. Rapporter etter tematilsyn Finanstilsynet gjennomfører normalt ett tematilsyn i året Oppsummeres i en fellesrapport Revisjonsselskapenes internkontrollsystem 2013 Revisors kontroll og bekreftelse av klientmidler 2012 Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse 2011 Revisors rådgivning til revisjonsklienter 2010 Aksept- og fortsettelsesvurdering av revisjonsoppdrag 2010 Revisjon av forsikringsselskaper - Utvalgte temaer 2009 Oppdragsansvaret 2008 Revisjon av stiftelser 2002 Revisors rådgivning på egne revisjonsoppdrag 2001 Revisjon av konsern Side 44

45 8. Rapporter etter undersøkelser Om revisjonen av et forsikringsselskap Om skatterådgivning til revisjonsklienter Om ny revisors uavhengighet Om aksept og fortsettelse av revisjonsoppdrag Revisjonen av Fast Search & Transfer -Transfer-ASA/ Revisjonen av Nedre Romerike Vannverk Sentralrenseanlegget-RA-2-AS/ Revisjonen av Nordtrafikk-selskapene Eksempel på vedtak om tilbakekall av bevilling Se pdf Side 45

46 9. Hvor gode er revisjonsstandardene? Definerer revisjonshandlingene revisor skal utføre Fra vurdering av aksept/fortsettelse og planlegging til ferdigstillelse og avgivelse av revisjonsberetningen Definerer revisors innstilling i forhold til rollen som revisor etterleve relevante etiske krav revisjonsklienten opptre uavhengig bevismateriale opprettholde en profesjonelt skeptisk holdning Side 46

47 9. Hva med standardsetting? Organisering og offentlig tilsyn/overvåking ISAene utvikles av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) IAASB er en komité i the International Federation of Accountants (IFAC). The Public Interest Oversight Board (PIOB) har tilsyn med IFACs aktiviteter. The Monitoring Group (PIOB) overvåker IFACs aktiviteter Side 47

48 10. Hva er God Revisjonsskikk Hva er god revisjonsskikk? God må være egnet til å støtte revisjonens formål Skikk må være praktisert av flere Rettslig standard i Norge revisorloven 5-2, annet ledd den rettslige standarden utfylles av revisjonsstandardene Eksempel Ved nye revisjonsoppdrag må revisor innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for at inngående balanse ikke inneholder feilinformasjon som i vesentlig grad påvirker inneværendeperiodes regnskap (jf. ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse) Side 48

49 11. Hva er revisjonsbevis? Evidential matter becomes evidence through reasoning Side 49

50 12. Oppsummering En god revisor kjennetegnes ved Faglig dyktighet Vet hvilke krav som stilles i lover og regler Vet når det er aktuelt å trekke inn en ekspert Vet hva et revisjonsbevis er Forutsetning: Det som ikke er dokumentert er ikke gjort Rett innstilling Har integritet (herunder profesjonell skepsis) finner raskeste vei til mål men, unngår uetiske snarveier Side 50

51 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Tilsynet med regnskap og revisjon Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Finanstilsynets lovgrunnlag og oppgaver. Finansiering «Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn

Detaljer

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no

KPMGs åpenhetsrapport 2014. kpmg.no KPMGs åpenhetsrapport 2014 kpmg.no INNHOLD Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Retningslinjer for å sikre uavhengighet Erklæring fra

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

Rotasjon i revisjonsbransjen

Rotasjon i revisjonsbransjen NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, Vår 2014 Rotasjon i revisjonsbransjen Hvordan påvirker firma- og partnerrotasjon revisjonskvalitet og revisors uavhengighet? Av Ingrid Rossnes og Renate Torgersen Veileder:

Detaljer

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper Dato: 1. juni 2007 Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 5 2. OM REVISJONSDIREKTIVET

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 200 Internasjonal revisjonsstandard ISA 200 Overordnede mål for den uavhengige revisor og gjennomføringen av en revisjon i samsvar med de internasjonale

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

KPMGs åpenhetsrapport 2013. kpmg.no

KPMGs åpenhetsrapport 2013. kpmg.no KPMGs åpenhetsrapport 2013 kpmg.no INNHOLD Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Retningslinjer for å sikre uavhengighet Erklæring fra

Detaljer

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid!

Vi ønsker lykke til med utfordrende og givende styrearbeid! God styreskikk GOD STYRESKIKK...4 CORPORATE GOVERNANCE...5 Hva er Corporate Governance?...5 Hvordan...7 STYRE OG LEDELSESORGANER...9 Generalforsamling - årsmøte...9 Kontrollkomité...9 Valgkomité...9 Bedriftsforsamling/representantskap...10

Detaljer

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 OPPGAVE 1 Det forventes at alle kandidatene kan svare bra på denne oppgaven, og at gode kandidater kan få vist at de behersker den basiskunnskapen

Detaljer

Fra retningslinjer til lovkrav

Fra retningslinjer til lovkrav HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Fra retningslinjer til lovkrav En undersøkelse av endringene i børsnoterte foretaks redegjørelse for internkontroll og risikostyring etter innføring av nytt lovkrav. Alexander

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014/2015 Deloitte AS

Åpenhetsrapport 2014/2015 Deloitte AS Åpenhetsrapport 2014/2015 Deloitte AS Innhold 5 Forord Aase Aa. Lundgaard 7 Åpenhetsrapport 8 Verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger 10 Deloittes kvalitetssystem 26 Utdrag av revisjonsklienter

Detaljer

KPMGs Åpenhetsrapport 2012 kpmg.no

KPMGs Åpenhetsrapport 2012 kpmg.no KVALITET OG INTEGRITET KPMGs Åpenhetsrapport 2012 kpmg.no Innhold Åpenhetsrapport KPMG 2012 Vår virksomhet Vår organisasjonsform og eierskap Vår styringsstruktur Vårt system for kvalitetskontroll Våre

Detaljer

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide

Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ Viktigheten av å oppdage regnskapsfeil i tide Fra suksess til fiasko - en casestudie om Billetten AS Ingvild M. N. Borch Linn Marie Haglind Masteroppgave i økonomi og administrasjon

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI. Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte?

Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI. Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte? Kjell-Richard Finnemann Alexander Hanevold Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Low-balling Reduseres revisjonshonoraret som følge av et revisorbytte? Eksamenskode og navn: GRA 19204 Masteroppgave i Regnskap

Detaljer

Lars Angermo og Stian Bringsjord

Lars Angermo og Stian Bringsjord Etiske prinsipper som styrer revisors profesjonelle oppgaver og plikter Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Dag 1 Innledning og forskjell på etikk og moral

Detaljer

Revisors kommunikasjon

Revisors kommunikasjon Revisors kommunikasjon med ledelsen og andre Lars Angermo og Stian Bringsjord Statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Sant Revisjon AS Mål med revisors kommunikasjon 1. Formidle tillit (allmennhetens

Detaljer

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007

Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap i 2007 Rapport april 2008 Rapport Dokumentbasert tilsyn 2007 2 I INNLEDNING OG OPPSUMMERING... 3 1.1 Dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskap...

Detaljer

31. august 2011. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS

31. august 2011. Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS 31. august 2011 Åpenhetsrapport 2010/2011 Deloitte AS Innhold 5 Forord Aase Aa. Lundgaard 7 Åpenhetsrapport 8 Deloittes kvalitetssystem 19 Verdier, etiske prinsipper og moralske handlinger 26 Klientliste

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 260 Internasjonal revisjonsstandard ISA 260 Kommunikasjon med dem som har overordnet ansvar for styring og kontroll 2009 2 ISA 260 International

Detaljer

Revisjon i avslutningsfasen

Revisjon i avslutningsfasen Revisjon i avslutningsfasen Lars Angermo og Stian Bringsjord statsautoriserte revisorer Sant Revisjon AS Agenda Hendelser etter balansedagen Fortsatt drift Vurdering av ikke korrigerte feil Uttalelser

Detaljer

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon

Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon Innhold Overordnet notat for bakgrunn og forutsetninger for god kommunal revisjonsskikk for regnskapsrevisjon...

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2014

ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 ÅPENHETSRAPPORT 2014 3 INNHOLD 5 6 7 8 11 17 Innledning av administrerende direktør Åpenhetsrapport Visjon og verdigrunnlag Leder revisjon Organisasjon og eierskap Levering av kvalitet

Detaljer

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse*

Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse* Corporate Governace Din guide for ansvarlig eierstyring og selskapsledelse* Hvordan etablere en god rolle- og ansvarsfordeling mellom eiere, styret og daglig ledelse? *connectedthinking Forord Corporate

Detaljer

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter

a. Få eiere (noen ganger én person) og disse er involvert i driften av foretaket b. Enkel virksomhet med få inntektskilder og aktiviteter Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Dokumentasjonskrav - hovedregler... 3 Formålet med revisjonsdokumentasjonen... 4 Spesielle forhold som kjennetegner og påvirker revisjon av små foretak... 5 Dokumentasjonskrav

Detaljer