Revisortilsyn Formål og Funn

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Revisortilsyn Formål og Funn"

Transkript

1 Revisortilsyn Formål og Funn Brynjar Gilberg - Spesialrådgiver Avdeling for regnskaps- og revisortilsyn 7. mai 2013 Forelesning for MRR-studentene ved Handelshøyskolen BI

2 Temaer som gjennomgås 1. Hvorfor er du revisor? 2. Hva er revisors rolle? 3. Hvilken verdi har revisjon? 4. Hva er revisors viktigste fagkunnskap? 5. Hvorfor er det de senere årene opprettet uavhengige revisortilsyn? 6. Ny lovgivning i Europa og finanstilsynets rolle 7. Hva er viktige diskusjonstemaer internasjonalt? 8. Hva har Finanstilsynet uttalt i viktige saker de senere årene? 9. Hvor gode er revisjonsstandardene og standardsettingen? 10. Hva er god revisjonsskikk? 11. Hva er revisjonsbevis? 12. Oppsummering Side 2

3 1. Hvorfor er du revisor? Hvorfor ønsker du å være revisor? Tjene mye penger Ha en forutsigbar karriere Hva med status? «Jobb = identitet» (5. mai 2013) Hva slags revisor ønsker du å være? Rik Forutsigbar Hva kjennetegner en god revisor? Hva mener du? Hva forventer omverdenen? Side 3

4 1. Hva slags revisor vil du å være? Side 4

5 2. Hva er revisors rolle? Revisorloven 1 2. Revisors rolle Revisor er allmennhetens tillitsperson ved utøvelse av virksomhet som nevnt i 1 1 annet ledd. Revisor skal utøve sin virksomhet med integritet, objektivitet og aktsomhet. Tilføyd ved lov 19 juni 2009 nr. 60 (i kraft 1 juli 2009 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 706). Side 5

6 2. Revisor allmennhetens tillitsperson Hva innebærer dette? En tillitserklæring? Et krav? Et erstatningsansvar? Daværende finansminister: En ekstremt viktig tillitsjobb Side 6

7 3. Hvilken verdi har revisjon? Finance Credit -saken og Sponsor Service -saken Nye regler om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell manipulasjon (FIN ) «Forslagene bygger på utredningen til et lovutvalg i NOU 2008:16, som ble nedsatt blant annet på grunnlag av erfaringer fra en rekke selskapsskandaler tidlig på 2000-tallet, herunder Finance Credit -saken og Sponsor Service -saken.» Fra NOU 2008:16 kapittel 2 Nærmere om bakgrunnen for utvalgets arbeid «I Sponsor Service saken besto oppblåsningen av regnskapet hovedsakelig av inntektsføring av ikke-reelle kontrakter og overvurdering av eiendeler. Oppblåsningen medførte også at det uriktig ble grunnlag for utbetaling av bonus og utbytte til ledende ansatte og aksjonærer.» «Når det gjelder Finance Credit saken, ble oppblåsningen av regnskapet i hovedsak foretatt ved belastning av et stort omfang nærstående-transaksjoner uten realitet, sammen med utilstrekkelige noteopplysninger og feilaktige klassifikasjoner i regnskapet. Saken karakteriseres også av komplekse selskapsstrukturer, både i Norge og utlandet, med hyppige endringer.» Side 7

8 3. Hvilken verdi har revisjon? DAGENS NÆRINGSLIV (www.dn.no 28. juni 2008) Fasts børsbløff Sjefene i Fast Search & Transfer manipulerte regnskapene og lurte aksjemarkedet. ( ) Kunder, investorer og analytikere var på plass i San Diego 7. februar 2007 for å høre Fasts grunnlegger og konsernsjef John Markus Lervik snakke om fremtidens søketeknologi. Ikke bare kunne han fortelle om teknologi. Han presenterte også Fasts kvartalstall for siste kvartal nok en gang et kvartal med enorm vekst og nye rekorder. Det ingen fortalte, var at en tredjedel av driftsinntektene baserte seg på en avtale som ikke fantes. Side 8

9 3. Hvilken verdi har revisjon? BØRSMELDING (Oslo, 21. juni 2010) Unison Forsikring s egenkapital nedskrives med 70 millioner kroner Unison Forsikring ASAs har gjennomført en intern gjennomgang av revisorgodkjente balanseposter innen sjøforsikring fra 2002 til Gjennomgangen avdekket et negativt egenkapitalavvik på rundt 70 millioner kroner. ( ) Det akkumulerte egenkapitalavviket fra 2002 til 2007 har bygget seg opp på grunn av en systematisk feilberegning av reassuransedekningene i regnskapet, hvor det er kalkulert for liten egenandel av skadekostnader, samt for stor dekning fra reassurandørene. Side 9

10 3. Hvilken verdi har revisjon? E24 (www.e24.no 4. juli 2011) JOHS LUNDE-KONKURSEN De samlede kravene mot selskapene til Johannes Lunde er på utrolige 2,3 milliarder kroner. ( ) Gigantkonkursen vokser for hver dag, og nå har bobestyrer Fredrik Bie åpnet konkurs i 60 selskaper. - Det er en selskapsstruktur som består av 130 selskaper, og det gjør det veldig arbeidskrevende for oss, sier advokat Fredrik Bie som har ti til femten advokater og revisorer i sving for å få oversikt. Bobestyreren sier konkursen er en av de største i nyere norsk historie, og kravene har nå vokst til 2,3 milliarder kroner. Gjelden er samtidig på et sted mellom 1,4 og 1,8 milliarder kroner, ifølge Bie. Det er imidlertid usikkerhet rundt tallene ettersom det er gitt en rekke garantier mellom selskapene. Side 10

11 3. Hvilken verdi har revisjon? PRESSEMELDING (Troms Kraft AS, 22. november 2011) Vesentlige regnskapsfeil avdekket i Kraft & Kultur Det er avdekket vesentlige feil i regnskapet til Kraft & Kultur i Sverige AB. Omfanget er usikkert, men kan beløpe seg til 1,5 milliarder kroner i inntektsavvik. Avvikene synes så langt å være et resultat av flere års manipulasjon av selskapets regnskaper. Avvikene ble avdekket av egne medarbeidere gjennom intern oppfølging og kontroll. ( ) Regnskapene har vært revidert uten merknader knyttet til de forhold som nå er avdekket. Side 11

12 4. Hva er revisors viktigste fagkunnskap? Regnskap Finans Skatt Jus eller Revisjon Hvor sviktet det i eksemplene foran? Side 12

13 5. Hvorfor uavhengige revisortilsyn? USA ENRON 2. desember 2001: Søkte konkursbeskyttelse Investorer tapte milliarder av dollar Arbeidstakere tapte 2 mrd. dollar i pensjoner 5000 mistet jobben Rask respons fra amerikanske myndigheter Første halvdel av juli 2002: Myndighetene vurderer lovforslag WORLDCOM 15. juli 2002: Offentliggjorde feil i kontantstrøm på USD 3,8 mrd. Tidligere medlem av kongressen, Michael Oxley: WorldCom changed everything It was four times larger than Enron. Everyone was already exhausted by Enron. Then WorldCom took everyone s breath away. It was just amazing. SOX ble vedtatt 25. juli, 2002 og gjelder Alle selskaper med verdipapirer notert på amerikansk børs Alle revisjonsselskaper som reviderer børsnoterte selskaper Fokus: Intern kontroll Side 13

14 5. Hvorfor uavhengige revisortilsyn? Hva med Europa? Store revisjonsfirmaer betaler for finansskandaler (The Wall Steet Journal jan. 2007) Deloitte & Touche SpA (Italia) betalte $ 149 mill. i forbindelse med rettssak mot tidligere revisjonsklient Parmalat SpA (kollaps i des. 2003) Europas største corporate fraud Deloitte & Touche LLP (USA) betalte $ 210 mill. i saken mot Adelphia Communications Corporation som gikk konkurs i Prinsipielt viktig for revisorbransjen: Deloittes betaling på $ 210 mill. utgjorde 45 % av den totale erstatningsutbetalingen i saken Side 14

15 Revisjon 6. Ny lovgivning i Europa Påvirket innretningen av FTs allerede etablerte revisortilsyn Revisjonsdirektivet Directive 2006/43/EC av 17/05/2006 Innføring av nasjonale kvalitetskontrollsystemer Skal være uavhengig av revisorene under tilsyn, og underlagt offentlig kontroll ( public oversight ) Kvalitetskontroll med revisjonsselskaper som reviderer selskaper av allmenn interesse minst hvert 3. år Kvalitetskontroller med øvrige revisjonsselskaper minst hvert 6. år Innføring av ISA? Side 15

16 Regnskap 6. Ny lovgivning i Europa Dannet grunnlag for etableringen av FTs regnskapstilsyn IFRS-forordningen EF nr. 1606/2002 av Innføring av nasjonale regnskapstilsyn For å styrke tilliten til avlagte regnskaper skal det i EØS-landene opprettes nasjonale håndhevingsorganer for å kontrollere at foretakenes anvendelse av IFRS er tilfredsstillende Innføring av IFRS Side 16

17 6. Hva er Finanstilsynets rolle? Finanstilsynsloven 3 Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn med, virker på hensiktsmessig og betryggende måte i samsvar med lov og bestemmelser gitt i medhold av lov samt med den hensikt som ligger til grunn for institusjonens opprettelse, dens formål og vedtekter. Side 17

18 6. Finanstilsynets organisasjonskart STYRET FINANSTILSYNSDIREKTØR DIREKTØRENS STAB ADMINISTRASJONS- AVDELINGEN HR KOMMUNIKASJONSSTAB Økonomi og drift AVDELING FOR BANK- OG FORSIKRINGSTILSYN AVDELING FOR MARKEDSTILSYN IT (internt) Forvaltning og kriseberedskap IT og betalingstjenester Prospekt og finansiell rapportering Verdipapirtilsyn Arkiv og dokumentforvaltning Soliditetsregulering Analyse og rapportering Verdipapirforetak og infrastruktur Revisjon og regnskapsføring Banktilsyn Makroovervåkning Fond og kollektive investeringer Eiendomsmegling og inkasso Forsikringstilsyn 18

19 6. Finanstilsynet og revisortilsyn Finanstilsynsloven definerer Finanstilsynets virksomhet Kredittilsynet ble opprettet i 1986 da Bankinspeksjonen og Forsikringsrådet ble slått sammen. Meglerkontrollen var allerede innfusjonert i Bankinspeksjonen fra desember 2009 skiftet Kredittilsynet navn til Finanstilsynet. Finanstilsynet har fått stadig nye tilsynsoppgaver, og i tråd med veksten i finanssektoren også større kapasitet på regnskaps- og revisjonsområde, herunder: Revisortilsynet 1992 Regnskapsførertilsynet 1999 Regnskapstilsynet 2005 Prospektkontrollen 2010 Finanstilsynets hovedmål er, gjennom tilsyn med institusjoner og markeder, å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder Side 19

20 6. Finanstilsynet og revisortilsyn Finanstilsynet skal bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Bak hovedmålene ligger det viktige samfunnsøkonomiske hensyn. Et stabilt og velfungerende finansielt system er nødvendig for å sikre en stabil økonomisk utvikling. Er utdypet i åtte delmål. (Gjengitt i årsmeldingen) Virkemidler: Tilsyn og overvåkning Forvaltning Regelverksutvikling Informasjon og kommunikasjon 20 NHH, Bergen 8. april 2013

21 6. Oversikt over informasjonsflyt i markedet Informasjon må være korrekt, dekkende og rettidig Utstedere av noterte verdipapirer Informasjon til markedet Løpende rapportering Prospekt Periodisk rapportering Investeringsbeslutning Investor Grunnlag for investeringsbeslutninger/analyse Råd Rådgiver Kredittbeslutning Side 21 Banker/ finansiering sforetak Grunnlag for kredittgivning

22 6. Hvordan er revisortilsynet innrettet? To deler: Finanstilsynet utfører egne inspeksjoner Inspeksjon av revisjonsselskaper som reviderer selskaper av allmenn interesse hvert 3. år Årlige kontaktmøter med ledelsen («Big 5») Signalbaserte undersøkelser, herunder på basis av innrapporteringer «Vi vet om»-brev Tematilsyn Dokumentbasert tilsyn Finanstilsynet bygger på DnRs kvalitetskontroll Kvalitetskontroll av oppdragsansvarlige revisorer i revisjonsselskaper som IKKE reviderer selskaper av allmenn interesse hvert 6. år Side 22

23 6. Fokus på de store revisjonsselskapene EUs fokus på de store samsvarer med Norges Finansdepartements tildelingsbrev: Prioritere tilsynet med de største revisjonsselskapene Argument: Investorbeskyttelse De 4 store reviderer: Over 90 % av alle børsnoterte selskaper Nær 100 % av markedsverdien til børsnoterte selskaper Drøyt 50 % av det totale revisjonsmarkedet Samarbeid med amerikanske tilsynsmyndigheter (PCAOB) - fellestilsyn Side 23

24 6. Revisortilsynets signalbaserte undersøkelser Side 24

25 7. Viktige diskusjonstemaer internasjonalt Profesjonell skepsis Auditor Scepticism: Establishing a common uncerstanding and reaffirming its central role in delivering audit quality (FRC, March 2012) Scepticism%20March%202012%20Final2.pdf Uavhengighet Jf. blant annet EUs Green Paper (2010) og PCAOBs Concept Release (2011) Konsernrevisjon Konsernrevisjonsteamets involvering (ISA 600) Inntektsføring Revisors virksomhetsforståelse, risikovurdering og faktiske revisjonshandlinger Virkelig verdi Viktig, men vanskelig i tider med høy volatilitet (ISA 540) Revisors kommunikasjon Hvor god/nyttig er egentlig revisjonsberetningen for investorene? Oppdragskontroll Gjennomføring og dokumentasjon av oppdragskontrollørens arbeid Side 25

26 7. Viktige diskusjonstemaer internasjonalt IFIAR Summary Report of Inspection Findings (18. desember 2012) https://frc.org.uk/our-work/publications/ifiar/ifiar Summary-Report-of-Members-Inspection-Fi.aspx Virkelig verdi måling Internkontrolltesting Nedskrivningsvurderinger Side 26

27 7. Viktige diskusjonstemaer internasjonalt Revisjonskvalitet UK Promoting Audit Quality (FRC, februar 2008) ality_responses/audit%20quality%20framework%20for%20web.pdf Audit Quality Framework: 1. Kulturen i et revisjonsfirma 2. Kompetanse og personlige kvalitet hos partnere og medarbeidere 3. Effektivitet i revisjonsprosessen 4. Pålitelighet og anvendbarhet av revisjonsrapportering 5. Faktorer utenfor revisors kontroll som påvirker revisjonskvaliteten Side 27

28 7. Viktige diskusjonstemaer internasjonalt Revisjonskvalitet US Strategic Plan (PCAOB, November 2012) Inkluderer blant annet følgende målsettinger: Improve the relevance and usefulness of the audit report for the investing public Enhance auditors' professional skepticism, independence and objectivity Communicate the PCAOB's contribution to improving the quality of corporate governance Contribute leadership to establish effective and practical cross-border oversight of auditing to the global economy Keynote address, Jay D. Hanson, styremedlem i PCAOB (2. mai 2013) Side 28

29 7. Viktige diskusjonstemaer internasjonalt Kommisjonens forslag (november 2011) Reform av revisjonsmarkedet Oppsummert i Kommisjonens pressemelding anguage=en&guilanguage=en Pliktig firmarotasjon hvert 6. år, med fire års avkjølingsperiode (9 år ved joint audit) Fire øyne prinsippet vil etter Kommisjonens syn forbedre revisjonskvaliteten Pliktige anbudsrunder for allmenninteresseselskap Begrensning av revisjonsnære tjenester til 10 prosent av revisjonshonoraret Forbud mot ikke-revisjonstjenester til revisjonsklienter Store revisjonsselskaper skal være rene revisjonsselskaper BIG4 klausuler er ugyldige Omfattende opplysningskrav for revisjonsberetningen ESMA skal ha ansvaret for koordinering og samarbeid for revisortilsyn i EU og internasjonalt Felles marked i EU for lovbestemt revisjon gjennom EU pass for revisjonsbransjen Krav om etterlevelse av internasjonale revisjonsstandarder (proporsjonalt for SME klienter) Side 29

30 7. Viktige diskusjonstemaer internasjonalt Legal Affairs Committee (JURI) (25. april 2013) Reforming EU audit services to win back investors' confidence Endringer i forhold til EU-kommisjonens forslag omfatter: Firmarotasjon hvert sjette år for revisjon av foretak av allmenn interesse utvides til 14 år, som på visse vilkår kan forlenges til 25 år dersom revisjonskomiteen eller styret anbefaler det overfor generalforsamlingen Det settes ikke noen begrensning på 10 % av revisjonshonoraret for adgangen til å yte attestasjonstjenester mv (audit related services) Et absolutt forbud mot å yte rådgivningstjenester mv. til revisjonsklienter, erstattes av forbud og begrensninger (non-audit services) Rådgivningstjenester mv til revisjonsklienter som er foretak av allmenn interesse, må godkjennes av revisjonskomiteen etter retningslinjer fra generalforsamlingen Side 30

31 8. Hva har Finanstilsynet uttalt? Hvilke saker har skapt de store avisoverskriftene siden årtusenskiftet? Hva har Finanstilsynet tidligere uttalt om hvordan revisjonsselskapene og enkeltrevisor hadde ivaretatt sin rolle som samfunnets tillitspersoner? Side 31

32 8. Om rådgivning til revisjonsklienter Hva vi gjør Revisortilsyn metode og fokus, samt utvikling nasjonalt og internasjonalt Side 32

33 8. Om rådgivning til revisjonsklienter Hva er problemet? - Revisjonsselskapene reviderer eget arbeid, eller står i fare for å revidere eget arbeid - Læring: - Det rokkes ved tilliten til revisors uavhengighet - Revisor må fremfor alt vokte sin UAVHENGIGHET - Eksempel: - Revisjonsselskapets skatteavdeling gir råd om hvordan revisjonsklienten skal behandle en transaksjon skattemessig Side 33

34 8. Rådgivningsregelverket ÅRSREGNSKAPSREVISJON ANDRE REVISJONSTJENESTER RÅDGIVNING ANNET Vurdere og uttale seg om årsregnskapet, herunder fortsatt drift. (revl 5-2 første ledd) Vurdere og uttale seg om ledelsens plikt til å sørge for ordentlig dokumentasjon og registrering. (revl 5-2 første ledd) Se til at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. (revl 5-1 første ledd) Bidra til å forebygge og avdekke misligheter og feil. (revl 5-1 tredje ledd) Ovennevnte må innebære en vurdering av internkontrollen. Regnskapsteknisk bistand. Innfortolket også bistand til utfylling av likningspapirer, forutsatt at prinsipper og vurderinger er den revisjonspliktiges egne (forsk. 4-3 nr. 1) Revisjon av delårsrapporter (forskr. 4-3 nr. 2) Attestasjoner og bekreftelser i forhold til tredjeparter, herunder offentlige myndigheter, som følge av lovgivning eller annet (forskr. 4-3 nr. 3) Tjenester som hører under den revisjonspliktiges egne ledelses og kontrolloppgaver (revl 4-5 annet ledd og forskr. 4-5) Kan ikke opptre som fullmektig (revl 4-5 tredje ledd) Råd om eller med på å utføre funksjoner eller utforme strategier eller systemer som har direkte betydning for den revisjonspliktiges regnskapstransaksjoner og avleggelse av regnskaper samt for sentrale deler av den revisjonspliktiges interne kontrollfunksjoner (forskr. 4-4 første ledd nr. 1) Levere vesentlige premisser for den revisjonspliktiges beslutninger i strategi- og budsjettarbeid, forretningsmessige disposisjoner, drift, ledelse, kontroll eller internrevisjon (forskr. 4-4 første ledd nr. 2) Over tid utføre rådgivnings- eller andre tjenester som erstatter den revisjonspliktiges manglede kapasitet og kompetanse, særlig hvis samme type bistand ytes regelmessig (forskr. 4-4 første ledd nr. 3) Honorarbegrensning (revl 4-6 og forskr. 4-4 annet ledd) Vurdering av om tjenesten er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors uavhengighet (revl. 4-5 første ledd) Risiko for at han må revidere resultatet av egne tjenester eller risiko for at han ivaretar deler av den revisjonspliktiges beslutningsprosess (forskr første ledd). Forholdet til revisorloven 4-1 og 4-7 tredje ledd Bistand i skatte- og avgiftssaker, men ikke som prosessfullmektig (revl 4-5 tredje ledd, tredje punktum) Side 34

35 8. Om bruk av internrevisjonens arbeid Side 35

36 8. Om revisjonen av Orkla Hva var problemet? - Revisor hadde delegert den eksterne revisjonen til internrevisjonen - Konsekvens: Konsernet hadde revidert seg selv - Enkelte selskaper i konsernet var ikke revidert i det hele tatt - Begrunnelse: Rotasjonsløsning! Konklusjon: - Revisor hadde ikke utført en revisjon av konsernet som var i samsvar med revisorlovens krav - Det var ikke utført en ekstern/uavhengig revisjon Læring: - Det er en SELVSTENDIG REVISJONSPLIKT for hvert enkelt revisjonspliktig selskap i et konsern, og en velfungerende internrevisjon rokker ikke ved DEN VALGTE REVISORS PLIKTER Side 36

37 8. Om revisjonen av DnB NOR Hva var problemet? - Revisor hadde i realiteten benyttet internrevisjonen som revisormedarbeider i strid med de grunnleggende krav til uavhengighet - Konsekvens: Konsernet hadde i stor grad revidert seg selv Konklusjon: - Revisors konklusjoner i revisjonsberetningen må være basert på resultatet av egne revisjonshandlinger, herunder revisjonshandlinger rettet mot internrevisjonens arbeid som en del av selskapets interne kontrollsystem - Revisor kan ikke benytte internrevisjonens arbeid som revisjonsbevis for å redusere oppdagelsesrisikoen Side 37

38 8. Internrevisjon Hva gjelder nå? Spørsmål: Kan internrevisjonens arbeid redusere oppdagelsesrisikoen? Er det tilstrekkelig å gjøre en grundig vurdering av internrevisjonen, og deretter i stor grad adoptere internrevisjonens revisjonsbevis? Må revisor i tillegg teste de deler av internrevisjonens arbeid som revisor har valgt å bygge på? - Mange høringssvar fra tilsynsmyndigheter på IAASBs høringsutkast - - Høringssvar fra 14 europeiske revisortilsynsmyndigheter - - ISA 610, Using the Work of Internal Auditors (19. mars 2013) - Hva med direkte bistand fra internrevisorer? - IESBAs endring av definisjonen av revisjonsteam (19. mars 2013) - Side 38

39 8. Om tilsynet med de store Side 39

40 8. Inspeksjon av revisjonsselskapet Revisorlovens krav til revisjonsselskaper Ledelse, strategi og kultur ( tone at the top ) Partneropptak, evaluering, avlønning og disiplinære tiltak Tildeling av ansvar Uavhengighet og etikk Aksept og fortsettelse av revisjonsoppdrag Revisjonsmetodikk, veiledning og opplæring Konsultasjoner Intern kvalitetskontroll av enkeltoppdrag I tillegg velges det ut revisjonsoppdrag for gjennomgang med utgangspunkt i en risikovurdering Side 40

41 8. Inspeksjon av revisjonsoppdragene 1. Vurdering og oppfølging av risiko 2. Revisors skjønn, revisjonsbevis og dokumentasjon 3. Kvalitetskontroll 4. Kommunikasjon med styre/revisjonskomité/myndigheter 5. Ferdigstillelse av revisjonen Side 41

42 8. Inspeksjon av revisjonsoppdragene - Uavhengighet aksept/fortsettelse av oppdraget - Utførte risikovurderingshandlinger (inkl. mislighetsrisiko) - Utført test av kontroller - Utførte substanskontroller - Vurdering av revisors involvering av eksperter på oppdraget - Andre viktige revisjonshandlinger knyttet til: - Fortsatt drift - Nærstående parter - Rettssaker og tvister - Lover og regler - Hendelser etter balansedagen - Skatter og avgifter - Dokumentasjon av utførte handlinger (etterkontrollerbarhet) - revisjonsbevis saldobalanse årsregnskap - Innholdet i revisjonsberetningen - Fratreden - revisors rett/plikt til å fratre Side 42

43 8. Rapporter fra selskapstilsyn PricewaterhouseCoopers AS (2006) Ernst & Young AS (2007) Deloitte AS (2008) KPMG AS (2009) BDO AS og PricewaterhouseCoopers (2010) Ernst & Young AS (2011) KPMG AS og Deloitte AS (2012) Andre revisjonsselskaper med allmenninteresseklienter Brevene er publisert på Finanstilsynets nettside Side 43

44 8. Rapporter etter tematilsyn Finanstilsynet gjennomfører normalt ett tematilsyn i året Oppsummeres i en fellesrapport Revisjonsselskapenes internkontrollsystem 2013 Revisors kontroll og bekreftelse av klientmidler 2012 Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse 2011 Revisors rådgivning til revisjonsklienter 2010 Aksept- og fortsettelsesvurdering av revisjonsoppdrag 2010 Revisjon av forsikringsselskaper - Utvalgte temaer 2009 Oppdragsansvaret 2008 Revisjon av stiftelser 2002 Revisors rådgivning på egne revisjonsoppdrag 2001 Revisjon av konsern Side 44

45 8. Rapporter etter undersøkelser Om revisjonen av et forsikringsselskap Om skatterådgivning til revisjonsklienter Om ny revisors uavhengighet Om aksept og fortsettelse av revisjonsoppdrag Revisjonen av Fast Search & Transfer -Transfer-ASA/ Revisjonen av Nedre Romerike Vannverk Sentralrenseanlegget-RA-2-AS/ Revisjonen av Nordtrafikk-selskapene Eksempel på vedtak om tilbakekall av bevilling Se pdf Side 45

46 9. Hvor gode er revisjonsstandardene? Definerer revisjonshandlingene revisor skal utføre Fra vurdering av aksept/fortsettelse og planlegging til ferdigstillelse og avgivelse av revisjonsberetningen Definerer revisors innstilling i forhold til rollen som revisor etterleve relevante etiske krav revisjonsklienten opptre uavhengig bevismateriale opprettholde en profesjonelt skeptisk holdning Side 46

47 9. Hva med standardsetting? Organisering og offentlig tilsyn/overvåking ISAene utvikles av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) IAASB er en komité i the International Federation of Accountants (IFAC). The Public Interest Oversight Board (PIOB) har tilsyn med IFACs aktiviteter. The Monitoring Group (PIOB) overvåker IFACs aktiviteter Side 47

48 10. Hva er God Revisjonsskikk Hva er god revisjonsskikk? God må være egnet til å støtte revisjonens formål Skikk må være praktisert av flere Rettslig standard i Norge revisorloven 5-2, annet ledd den rettslige standarden utfylles av revisjonsstandardene Eksempel Ved nye revisjonsoppdrag må revisor innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for at inngående balanse ikke inneholder feilinformasjon som i vesentlig grad påvirker inneværendeperiodes regnskap (jf. ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse) Side 48

49 11. Hva er revisjonsbevis? Evidential matter becomes evidence through reasoning Side 49

50 12. Oppsummering En god revisor kjennetegnes ved Faglig dyktighet Vet hvilke krav som stilles i lover og regler Vet når det er aktuelt å trekke inn en ekspert Vet hva et revisjonsbevis er Forutsetning: Det som ikke er dokumentert er ikke gjort Rett innstilling Har integritet (herunder profesjonell skepsis) finner raskeste vei til mål men, unngår uetiske snarveier Side 50

51 FINANSTILSYNET Revierstredet 3 Postboks 1187 Sentrum 0107 Oslo

Revisortilsyn Formål og Funn

Revisortilsyn Formål og Funn Revisortilsyn Formål og Funn Brynjar Gilberg - Spesialrådgiver Avdeling for regnskaps- og revisortilsyn 4. april 2011 Forelesning for MRR-studentene ved Norges Handelshøyskole Temaer som gjennomgås 1.

Detaljer

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper

Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Revisjon av norske og utenlandske noterte foretak konsekvenser for norske revisjonsselskaper Anne Merethe Bellamy Direktør regnskaps- og revisortilsyn 4. mai 2010 Oversikt over informasjonsflyt i markedet

Detaljer

Utviklingen i rammebetingelsene for revisjonsbransjen praktiske konsekvenser av nye lovbestemmelser og erfaringer fra tilsyn

Utviklingen i rammebetingelsene for revisjonsbransjen praktiske konsekvenser av nye lovbestemmelser og erfaringer fra tilsyn Utviklingen i rammebetingelsene for revisjonsbransjen praktiske konsekvenser av nye lovbestemmelser og erfaringer fra tilsyn Avdelingsdirektør regnskaps- og revisortilsyn Anne Merethe Bellamy 23.11.2009

Detaljer

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET

Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET Tilsyn med finansmarkedet FINANSTILSYNET 1 2 FINANSTILSYNEt Finanstilsynets rolle og oppgaver Finanstilsynet er et selvstendig myndighetsorgan som arbeider med grunnlag i lover og vedtak fra Stortinget,

Detaljer

Aktuelle saker fra Finanstilsynet. Anne Merethe Bellamy 25. november 2014

Aktuelle saker fra Finanstilsynet. Anne Merethe Bellamy 25. november 2014 Aktuelle saker fra Finanstilsynet Anne Merethe Bellamy 25. november 2014 Grunnlaget for Finanstilsynets prioriteringer Fortsatt stor økonomisk usikkerhet Behov for å sikre solide finansinstitusjoner Ny

Detaljer

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011

Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 Utkast til høringsnotat om revisorlovens anvendelse på andre tjenester enn revisjon Finanstilsynet 4. november 2011 1. INNLEDNING Forslaget til endring av lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999

Detaljer

Revisjon av foretak med klientmidler

Revisjon av foretak med klientmidler Tematilsyn 2013 Revisjon av foretak med klientmidler AVDELING FOR MARKEDSTILSYN SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING 13/11012 Innhold 1 Bakgrunn og formål 3 2 Gjennomføring av tematilsynet 3 3 Foretakets

Detaljer

Revisjonsutvalg og revisor

Revisjonsutvalg og revisor Revisjonsutvalg og revisor Svar fra egenrapporteringen for utstederforetak DATO: 1. desember 2016 Innhold 1 Innledning 3 2 Lovreguleringen 3 3 Revisjonsmarkedet i Norge 4 4 Spørsmålene og svarene 5 4.1

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn med revisorer og revisjonsselskaper DATO: 17.03.2015 SEKSJON FOR REVISJON OG REGNSKAPSFØRING Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 3 1.1 DOKUMENTBASERT TILSYN MED REVISORER

Detaljer

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014

Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer. Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Pålitelige regnskaper Regnskapsrapportering og revisjon Finanstilsynets erfaringer Anne Merethe Bellamy 9. september 2014 Fra Finanstilsynets strategi delmål 6 Tilstrekkelig og pålitelig finansiell rapportering

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Forutsetning for nyskaping og vekst

Forutsetning for nyskaping og vekst Regulering og tilsyn -betydning for nyskaping og vekst Anne Merethe Bellamy Forutsetning for nyskaping og vekst Næringslivet må ha tilgang på kapital til riktig pris! 2 6. juni 2014 Endres i topp-/bunntekst

Detaljer

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse

Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Fellesrapport Inntektsrevisjon og virksomhetsforståelse Tematilsyn 2012 DATO: 22. mars 2013 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 2 Finanstilsynet

Detaljer

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON

SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON SENSORVEILEDNING PRAKTISK PRØVE I REVISJON i henhold til revisorlovens 3-3 med forskrift Torsdag 31. oktober 2013 kl. 09.00 21.00* *Prøvetiden er normert til 4 timer. Prøven skal dokumentere at kandidaten

Detaljer

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007

Aktuelt fra Kredittilsynet. v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Aktuelt fra Kredittilsynet v/anne Merethe Bellamy 18. september 2007 Regnskap Regnskapsregler konsernregnskap Selskap Full IFRS Nasjonal IFRS NGAAP Børsnoterte, inkl finans PLIKT (RSKL 3-9) -----------

Detaljer

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere

Tilsynet med regnskap og revisjon. Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Tilsynet med regnskap og revisjon Seksjonssjef Kjersti Elvestad Revisorer og regnskapsførere Finanstilsynets lovgrunnlag og oppgaver. Finansiering «Tilsynet skal se til at de institusjoner det har tilsyn

Detaljer

ÅPENHETSRAPPORT 2015

ÅPENHETSRAPPORT 2015 ÅPENHETSRAPPORT 2015 1. Organisasjonsform og eierskap 2. Samarbeidsavtaler, eierandeler med videre 3. Styringsstruktur 4. Interne kvalitetskontrollsystemer og retningslinjer for uavhengighet 5. Periodisk

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720

HØRINGSUTTALELSE - NYE REVISJONSSTANDARDER: RS 700, 705, 706, 710 OG 720 Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Saksbehandler: Jo-Kolbjørn Hamborg Dir. tlf.: 22 93 99 06 Vår referanse: 09/6967 Deres referanse: Arkivkode: 620.1 Dato: 22.09.2009 HØRINGSUTTALELSE

Detaljer

Revisors rådgivning til revisjonsklienter

Revisors rådgivning til revisjonsklienter I I Fellesrapport Revisors rådgivning til revisjonsklienter Tematilsyn 2011 DATO: 06.02.2012 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 Innledning

Detaljer

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter

SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter SA 3801 Revisors kontroll av og rapportering om grunnlag for skatter og avgifter (Vedtatt av DnRs styre 4. desember 2007 med virkning for attestasjon av ligningspapirer for perioder som begynner 1. januar

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst

Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Instruks (utkast) for Internrevisjonen Helse Sør-Øst Fastsatt av Kontrollkomiteen Helse Sør-Øst RHF xx.xx.2007 Innhold 1 Innledning... 3 2 Formål og omfang... 3 3 Organisering, ansvar og myndighet...3

Detaljer

KU og regnskapsrevisjon i kommunene

KU og regnskapsrevisjon i kommunene KU og regnskapsrevisjon i kommunene 1 Kontrollutvalgets tilsyns og kontrolloppgaver 1. Påse at kommunens regnskaper blir revidert = regnskapsrevisjon 2. Påse at det utføres forvaltningsrevisjon 3. Påse

Detaljer

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon

ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon IFAC Board Endelig versjon Desember 2013 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 (revidert) Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell

Detaljer

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold

KJELSTRUP & WIGGEN. Engasjementsbrev. Revisjonens formål og innhold Styret i Rogaland Legeforening Postboks 3049 Hillevåg 4095 STAVANGER Vidar Haugen Eystein O. Hjelme Per-Henning Lie Erik Olsen Paul G.M.Thomassen Cecilie Tronstad Oslo, 3. februar 2011 Engasjementsbrev

Detaljer

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport

Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Innholdet i oppdragsansvaret - fellesrapport Tematilsyn 2009 DATO: 23. desember 2009 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN Innhold 1 Bakgrunn

Detaljer

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid

Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Revisjonsutvalgets fokus og arbeidsoppgaver - viktige praktiske bidrag for økt kvalitet på utvalgets arbeid Audit & Advisory 18. september 2012 Agenda 1. Innledning 2. Formålet med revisjonsutvalg og utvalgets

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS

Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Åpenhetsrapport 2014 RSM Hasner Kjelstrup & Wiggen AS Innhold 1 Innledning... 3 2 Vår visjon... 3 3 Organisering, eierskap og styringsstruktur... 3 4 RSM International... 3 5 RSM HKWs kvalitetskontrollsystem...

Detaljer

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012

Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 12.12.2012 Innhold 1. Internrevisjonens formål... 3 2. Organisering, ansvar og myndighet... 3 3. Oppgaver... 3

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Sensorveiledning praktisk prøve 2010

Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Sensorveiledning praktisk prøve 2010 Det forventes at kandidatene i første rekke demonstrerer kunnskap om regelverket og trekker riktige konklusjoner basert på dette kun gjennom korte poengterte drøftelser.

Detaljer

Nasjonale og internasjonale forhold. Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. 9. november 2012

Nasjonale og internasjonale forhold. Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. 9. november 2012 Nasjonale og internasjonale forhold Spesialrådgiver Rune Grundekjøn Hvitvaskingskonferansen, Sundvolden 8. 9. november 2012 Agenda Innledning Samarbeid mot felles fiende Norske utfordringer: «pulsmåling

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Intern kontroll i finansiell rapportering

Intern kontroll i finansiell rapportering Intern kontroll i finansiell rapportering EBL Spesialistseminar i økonomi 22. oktober 2008 Margrete Guthus, Deloitte Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Styrets ansvar for intern kontroll med

Detaljer

Finanstilsynets prioriteringer. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Finanstilsynets prioriteringer. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Finanstilsynets prioriteringer Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Disposisjon Ulike myndigheter på hvitvaskingsområdet Finanstilsynets hvitvaskingstilsyn på ulike områder Finanstilsynets prioriteringer

Detaljer

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september.

Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder. Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september. Erfaringer årsoppgjøret 2009 Nytt på regnskapsområdet og tilhørende fagområder Høstkonferansen 2010 Bergen, 20. - 21. september Kari Fallmyr Disposisjon Erfaringer årsoppgjøret 2009 - Noteopplysninger

Detaljer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Kvalitetskontrollen av revisorer 2014 Artikkelen er forfattet av: Statsautorisert revisor Barbro Bruu Revisorgruppen Mæland & Østbye Tidligere fagsjef kvalitetssikring, Revisorforeningen. Resultater fra

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010

Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 2010 Suksessfaktorer i kommunikasjon med kapitalmarkedene 9. november 200 Hvem er bedriftens kapitalleverandører? LEVERANDØRER BANKER BEDRIFT FINANSIELL RAPPORTERING KOMMUNIKASJON ANDRE FIN.INST. INVESTORER

Detaljer

EuroSOX og Ny forskrift for risikostyring og internkontroll

EuroSOX og Ny forskrift for risikostyring og internkontroll EuroSOX og Ny forskrift for risikostyring og internkontroll Hva betyr dette for din bedrift? Advokatfullmektig Kristin Haram 6. februar 2009 Agenda: foretaksstyring, risikostyring og internkontroll Euro-SOX

Detaljer

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni

Nye revisjonsstandarder. NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder NKRF fagkonferanse 2010 14. 15. juni Nye revisjonsstandarder ISA etter Claritystandard hva innebærer dette? Revisjonsstandard (RS) offentlige tillegg ISA særlige hensyn til offentlig

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 320 Internasjonal revisjonsstandard ISA 320 Vesentlighet ved planlegging og gjennomføring av en revisjon 2009 2 ISA 320 International Auditing and

Detaljer

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING

REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Den norske Revisorforening Postboks 5864 Majorstuen 0308 OSLO Oslo, 30. juni 2006 REVISJONSBERETNINGER RS 700 (REVIDERT) OG RS 701 - HØRING Vi viser til DnRs sirkulære 8/2006, hvor de to standardene RS

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Fellesrapport. Tematilsyn Revisjonsselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll. DATO: 15. desember 2014

Fellesrapport. Tematilsyn Revisjonsselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll. DATO: 15. desember 2014 Fellesrapport Revisjonsselskapenes overvåking av sin interne kvalitetskontroll Tematilsyn 2014 DATO: 15. desember 2014 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE/ AVDELING FOR MARKEDSTILSYN

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 800 Internasjonal revisjonsstandard ISA 800 Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle formål 2009

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 710 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 710 Sammenlignbar informasjon tilsvarende tall og sammenlignbare regnskaper 2009 2 ISA 710 International

Detaljer

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper IFAC Board ISRE 2400 September 2013 Internasjonal standard for forenklet revisorkontroll 2400 (revidert) Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent

Detaljer

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji

nmlkji nmlkji nmlkji nmlkji Rapportering for Forsikringsformidlere Eiendomsmeglere Forvaltningsselskap Verdipapirforetak 1. Generelle opplysninger Rapporteringen gjelder 1.1 Organisasjonsnummer 1.2 Foretakets navn 1.3 Adresse 1.4

Detaljer

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning

RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning RS 701 Side 1 RS 701 Modifikasjoner i den uavhengige revisors beretning (Gjelder for revisjonsberetninger datert 31. desember 2006 eller senere) Innhold Punkt Innledning 1-4 Forhold som ikke påvirker revisors

Detaljer

Revisorloven med kommentarer

Revisorloven med kommentarer Hans Cordt-Hansen Revisorloven med kommentarer Lov om revisjon og revisorer av 15. januar 1999 nr. 2 3. utgave ved Henning AlmeSiebke DnR forlaget Innhold Forord 13 Forkortelser 16 Innledning 17 I Tidligere

Detaljer

v/ KomSek Trøndelag IKS

v/ KomSek Trøndelag IKS Til kontrollutvalget v/ KomSek Trøndelag IKS i Steinkjer kommune Deres ref.: Vår ref.: Saksnr.: Arkiv: Dato: AHa 15/1540 O-O3.03 05.11.2015 Engasjementsbrev Steinkjer kommune 1. Innledning KomRev Trøndelag

Detaljer

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning

kommune Porsgrunn Engasjementsbrev IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1. Innledning Agder IN TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS Hovedkontor Postboks 2805, 3702 Skien TIf.:3591 7030 Fax:3591 7059 e-post post-tkr@tekomrev.no www.tekomrev.no Kontrollutvalget i Porsgrunn kommune cio Temark - og

Detaljer

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING

INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS BERETNING INTERNASJONAL REVISJONSSTANDARD 706 (REVIDERT) PRESISERINGSAVSNITT OG AVSNITT OM «ANDRE FORHOLD» I DEN UAVHENGIGE REVISORS (Gjelder for revisjon av regnskaper for perioder som avsluttes 15. desember 2016

Detaljer

Styring og intern kontroll.

Styring og intern kontroll. Styring og intern kontroll. 8. november 2007 Eli Skrøvset Leiv L. Nergaard Margrete Guthus May-Kirsti Enger Temaer Regelsett som omhandler intern kontroll Foreslåtte lovendringer om pliktig revisjonsutvalg

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud

REVISJON ISA 240: Tekst: Avdelingsdirektør Kelly Ånerud REVISJON ISA 240: Revisors ansvar i forhold til misligheter ved revisjon av regnskaper International Standard on Auditing (ISA) 240 «Revisorens oppgaver med og plikter til å vurdere misligheter ved revisjon

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP

REVISJON AV KOMMUNALT EIDE AKSJESELSKAP FINANSTILSYNET THE FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY OF NORWAY KS Bedrift Postboks 1378 Vika 0114 OSLO 02.07.2010 SAKSBEHANDLER: Tore Johan Berg VÅR REFERANSE: 10/3057 DERES REFERANSE: 10/00479-1 DIR.TLF;

Detaljer

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren

Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Oppgaver og organisering av compliance-funksjonen Foredrag ved Norges Interne Revisorers Forening - Nettverksgruppen Finanssektoren Frede Aas Rognlien Head of Legal and Compliance SEB Enskilda AS 1 MiFID

Detaljer

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser

Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 2 Behovet for revisjon og revisors rammebetingelser Forord Del1 Innledning 1 Om revisjon, god revisjonsskikk og revisjonsstandarder 1.1 Ulike former for revisjon og avgrensing av hva boken dekker 1.2 Kort historisk oversikt over finansiell revisjon og ekstern

Detaljer

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015

Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern 2015 NORD-TRØNDELAG ELEKTRISITETSVERK HOLDING AS Vår ref.: 16/01595-2 Steinkjer, den 29.04.2016 Sak 6/2016 Uttalelse til generalforsamlingen om styrets årsmelding og regnskap for NTE Holding AS og NTE konsern

Detaljer

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011

SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 SENSORVEILEDNING 1 PROFESJONSEKSAMEN MRR 441 REVISJON 2011 OPPGAVE 1 Det forventes at alle kandidatene kan svare bra på denne oppgaven, og at gode kandidater kan få vist at de behersker den basiskunnskapen

Detaljer

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS,

Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS. Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, Utkast instruks Internrevisjonen for Pasientreiser ANS Fastsatt av styret for Pasientreiser ANS, 08.12.2010 Innhold 1 Internrevisjonens formål... 3 2 Organisering, ansvar og myndighet... 3 3 Oppgaver...

Detaljer

Finanstilsynets årsmelding 2010. Styreleder Endre Skjørestad Pressekonferanse 10. mars 2011

Finanstilsynets årsmelding 2010. Styreleder Endre Skjørestad Pressekonferanse 10. mars 2011 Finanstilsynets årsmelding 2010 Styreleder Endre Skjørestad Pressekonferanse 2010 Norge har så langt kommet bedre fra finanskrisen enn de fleste andre land. I 2010 førte heller ikke ettervirkningene av

Detaljer

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling

ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling 2 ISA 805 International Auditing and Assurance Standards Board ISA 805 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 805 Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke

Detaljer

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon

ISA 230 Revisjonsdokumentasjon International Auditing and Assurance Standards Board ISA 230 Internasjonal revisjonsstandard ISA 230 Revisjonsdokumentasjon 2009 2 ISA 230 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER

ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER International Auditing and Assurance Standards Board ISA 220 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 220 KVALITETSKONTROLL AV REVISJON AV REGNSKAPER 2009 2 ISA 220 International Auditing and Assurance

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 620 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 620 Bruk av arbeidet til en ekspert engasjert av revisor 2009 2 ISA 620 International Auditing

Detaljer

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse

ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse International Auditing and Assurance Standards Board ISA 510 Internasjonal revisjonsstandard ISA 510 Nye revisjonsoppdrag inngående balanse 2009 2 ISA 510 International Auditing and Assurance Standards

Detaljer

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010

Kommunerevisjonen. Dato: 10. mai 2010 BERGEN KOMMUNE Kommunerevisjonen/Kommunerevisjonen felles Notat Saksnr.: 200913378-36 Saksbehandler: OJJO Emnekode: REV-1222 Til: Fra: Kontrollutvalget Kommunerevisjonen Dato: 10. mai 2010 Kvalitetssikring

Detaljer

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009)

Besl. O. nr. 133. (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133. Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) Besl. O. nr. 133 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 133 Jf. Innst. O. nr. 101 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 78 (2008 2009) År 2009 den 15. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 706 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 706 Presiseringsavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i den uavhengige revisors beretning 2009

Detaljer

Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag

Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag IFAC Board Endelig versjon November 2014 Internasjonalt rammeverk for attestasjonsoppdrag Dette dokumentet er utarbeidet og godkjent av International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). IAASB

Detaljer

BE Revisjon (revisoreksamen)

BE Revisjon (revisoreksamen) BE-32 Revisjon (revisoreksamen) Oppgaver Oppgavetype Vurdering BE-32, generell info Dokument Automatisk poengsum 2 Oppgave (20%) Skriveoppgave Manuell poengsum 3 Oppgave 2 (25%) Skriveoppgave Manuell poengsum

Detaljer

ISA 550 Nærstående parter

ISA 550 Nærstående parter International Auditing and Assurance Standards Board ISA 550 Internasjonal revisjonsstandard ISA 550 Nærstående parter 2009 2 ISA 550 International Auditing and Assurance Standards Board International

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Vesentlighetsgrenser i revisjon

Vesentlighetsgrenser i revisjon Vesentlighetsgrenser i revisjon Fastsettelse og bruk av vesentlighetsgrenser i teori og praksis Helene Langmyr Jorstad Veileder Geir Haaland Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet

Detaljer

Kommunelovens forskrift om revisjon

Kommunelovens forskrift om revisjon Kommunelovens forskrift om revisjon Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Denne forskrift gjelder ved a) revisjon av kommuners og fylkeskommuners årsregnskap. b) revisjon av kommunale og fylkeskommunale foretaks

Detaljer

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid

ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid International Auditing and Assurance Standards Board ISA 610 Internasjonal revisjonsstandard ISA 610 (revidert) Bruk av interne revisorers arbeid 2012 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 720 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 720 Revisors oppgaver og plikter vedrørende annen informasjon i dokumenter som inneholder det

Detaljer

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap

RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap RS 200 Formål og generelle prinsipper for revisjon av regnskap (Gjelder for revisjon av regnskap for perioder som begynner 1. januar 2008 ) Innhold Punkt Innledning 1 Formålet med revisjon av et regnskap

Detaljer

Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger

Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger Fellesrapport Revisors aksept- og fortsettelsesvurderinger Tematilsyn 2010 DATO: 18.03.2011 SEKSJON/AVDELING: TILSYN MED REVISORER OG REGNSKAPSFØRERE / AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN 1 BAKGRUNN

Detaljer

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard

International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard International Auditing and Assurance Standards Board ISA 600 Internasjonal revisjonsstandard ISA 600 Særlige hensyn ved revisjon av konsernregnskaper (herunder arbeidet til revisorer i konsernenheter)

Detaljer

19.9.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 15. november 2000

19.9.2002 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende KOMMISJONSREKOMMANDASJON. av 15. november 2000 Nr. 47/215 KOMMISJONSREKOMMANDASJON 2002/EØS/47/28 av 15. november 2000 om minstekrav til kvalitetssikring av lovfestet revisjon i Den europeiske union(*) [meddelt under nummer K(2000) 3304] (2001/256/EF)

Detaljer

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE

Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE Veiledning om revisors attestasjon av registrering og dokumentasjon av enhetens regnskapsopplysninger i samsvar med ISAE 3000 1 Innhold Punkt Innledning.....1-8 Sammenheng med revisjon av regnskapet. 9-12

Detaljer

Fondsdagen 2015. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen

Fondsdagen 2015. Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Fondsdagen 2015 Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen Temaer Finanstilsynets strategi og prioriteringer Fondssparingens betydning i sparemarkedet Veksten i obligasjonsmarkedet Forvaltning av aksjefond

Detaljer

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper

Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper Rapport etter dokumentbasert tilsyn for revisorer og revisjonsselskaper 4. mai 2010 AVDELING FOR REGNSKAPS- OG REVISORTILSYN OFFENTLIG VERSJON Innhold I INNLEDNING OG OPPSUMMERING 4 1.1 DOKUMENTBASERT

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås

Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Korrupsjon og misligheter fokusområde i finansiell revisjon i kommunene? Harald Brandsås Den norske Revisorforening Foreleser Harald Brandsås fagdirektør i Revisorforeningen nestleder kontrollutvalget

Detaljer

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar.

HØringsuttalelse- Implementering av EU-kommisjonens rekommandasjon 5. juni 2008 om begrensning av revisorers erstatningsansvar. HANDELSHØYSKOLEN Telefon 06600 www.bi.no Nydalsveien 37, 0484 Oslo Telefaks 21 04 80 00 info@bi.no Postadresse 0442 Oslo Studieinfo. tlf. 810 00 500 Org. nr. 971 22 8865 Det Kongelige Finansdepartement

Detaljer

ISA 580 Skriftlige uttalelser

ISA 580 Skriftlige uttalelser International Auditing and Assurance Standards Board ISA 580 April 2009 Internasjonal revisjonsstandard ISA 580 Skriftlige uttalelser 2009 2 ISA 580 International Auditing and Assurance Standards Board

Detaljer

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital

Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Veiledning Revisors vurderinger av forsvarlig likviditet og forsvarlig egenkapital Innledning Endringene i aksjeloven og allmennaksjeloven fra juli 2013 endret reglene for beregninger av utbytte. En viktig

Detaljer

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle

Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Rica Nidelven, 11. juni 2013 14.00 15.00 Korrupsjon og misligheter i kommunal sektor revisors rolle Anders Berg Olsen 2013, Anders Berg Olsen, HiST Handelshøyskolen i Trondheim. Dette materialet er beskyttet

Detaljer