Handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2015-2018"

Transkript

1 Vedlegg budsjett 2015 Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak 1

2 1. Driftsbudsjett , tall i 1000 kr, faste 2015 priser Investeringsbudsjett , tall i 1000 kr, Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer... 9 Pleie og omsorg i institusjon... 9 Hjemmebaserte tjenester Miljøarbeidertjenesten Helse og koordinerende enhet Psykisk helse og rustjenester NAV Barnehager Skoler Barn, unge og familier Kultur og fritid Økonomi IKT og Service Personal og politiske tjenester Rådmannsgruppa Enhet for samfunnsutvikling Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk VAR Veiledende rekkefølge bolig og planoversikt Kommunebarometeret forbedringsområder Frogn Tiltaksplan for trafikksikkerhet Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø (IFN) Klima og energitiltak Gebyrregulativ tjenester Barnehage Skolefritidsordning Kulturskole og kino Hjemmebaserte tjenester Dagtilbud og korttidsopphold i institusjon

3 Trygghetsalarm Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing og tilsyn Andre gebyrer Private avløpsanlegg Plansaker Byggesaker Obligatoriske oversikter i vedtatt handlingsprogram Budsjettvedlegg 3 Økonomisk oversikt Drift Budsjettvedlegg 4 Økonomisk oversikt Investering Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 1B Driftsbudsjett på Enhet Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett fordelt på Prosjekt

4 4

5 1. Driftsbudsjett , tall i 1000 kr, faste 2015 priser R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Utgift Inntekt IKT Utgift Inntekt Økonomi Utgift Inntekt POP Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Utgift Inntekt Barnehager Skoler - Utgift Skoler - Inntekt Skoler - Skoler Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Utgift Inntekt Miljøarbeidertjenester Utgift Inntekt Enhet for barn, unge og familier Utgift Inntekt Enhet for helse og koordinering Utgift Inntekt Enhet for psykisk helse og 39 rustjenester Utgift Inntekt Kultur og fritid Utgift Inntekt Eiendomsforvaltning

6 Utgift Inntekt Miljø, idrett og kommunalteknikk Utgift Inntekt NAV Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Sum utgifter enhetene Sum inntekter enhetene Netto utgifter Kompensasjonstilskudd Refusjon fra andre kommuner u/mva Mva og andre refusjoner Skatt på inntekt og formue 62 Rammetilskudd 63 Frie inntekter Brutto driftsresultat Renteutgifter Renteutgifter på lån til videre utlån Avdragsutgifter Utlån Finansutgifter Renteinntekter Renteinntekter på lån til videre utlån Mottatte avdrag på lån Finansinntekter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Kommentarer Tabellen viser regnskap 2013, budsjett 2014 og kommunestyrets vedtak til budsjett for perioden Enhetene 46 Helse og koordinering og 47 Psykisk helse og rustjenester ble opprettet våren 2014, men blir først fra 2015 en del av handlingsprogrammet. Jf. øvrige omorganiseringer for helse enhetene. Tallene per enhet inneholder ikke bruk av- og avsetninger til fond. Utgiftsrammen for enhet Generelle inntekter og utgifter viser for 2013 nettotall for premieavvik pensjon, avskrivninger og diverse småutgifter, som for eksempel post- og bankgebyrer. I 2014 viser budsjettet avskrivninger og pensjon. For perioden er den sentrale potten for lønnsoppgjøret 2015 flyttet hit i tillegg til avskrivninger og pensjon. Inntektsrammen for enhet Generelle inntekter og utgifter viser for 2013 diverse småinntekter, som for eksempel etterreguleringspremie fra Mattilsynet. 6

7 2. Investeringsbudsjett , tall i 1000 kr, Kommunestyrets endringer i gult. Ubr Totalt 1 Helsebygg Helsebygg - Inventar og utstyr Investeringer i boliger Grunnerverv Risiko og sårbarhet Startlån Hovedplan vann og avløp Brygger og havner Maskinpark MIK Kommunale veier Forsk. gang- og sykkelsti Dalsbekk Glennekrysset Vestbyvn reguleringsprosess IKT investering IKT investering skole Agresso Follo Tiltaksplan IFN Elektronisk arkiv Trafikksikkerhetstiltak Minnelund Biblioteket, digitalisering Flerbrukshus Svømme/badeanlegg inkl oppgradering Frognhallen Seiersten stadion, oppgradering Utskifting av oljefyringsanlegg innen Dal skole, ventilasjon gymsal Tinglysning Akvariet, oppgradering Brannsikring Dyrløkkeåsen skole SD anlegg Uteleker, skoler og barnehager Badeparken, rehabilitering Egenkapitalinnskudd KLP Tilpasninger skole ved valg av ny skolestruktur Økt barnehagekapasitet Måleutstyr SAM Rehabilitering bygg Nedgravde søppelkontainere Brygger sjøtorvet Sum Sum ekskl startlån

8 Brutto investeringer med finansiering kroner Brutto finansieringsbehov Tilskudd og momskompensasjon Bruk av disposisjonsfond Salg av eiendom Bruk av lån Byggelån Sum finansiering

9 3. Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer Kommunestyrets endringer i gult. Pleie og omsorg i institusjon Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Deler av avsatt buffer overføres andre helse enheter Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst overheng Indeksregulering av budsjettpostene; matvarer 3,1 % Sum Lønns- og prisvekst C. Nye behov og kvalitetshevinger: 4 Innkjøp av arbeidstøy/vask på Ullerud Bofellesskap Nye sykehjemsplasser Øke legeårsverk Økt budsjettpost på mat Øke kostøre med kr Sum Nye behov og kvalitetshevinger D. Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Mulig innsparing på UK-midler; Effektivisering av tjenesten i moderne bygg Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 11 Prisjustering inntekter Vederlagsinntekt nye plasser Oppjustering reel prisnivå Selvkostjustering jf. tak på vederlag Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

10 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Deler av enhetens avsatte buffer omfordeles til enhetene Psykisk helse og rustjenester og Miljøarbeidertjenesten for å møte økte behov i disse enhetene. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst overheng Budsjettposten «matvarer» er ikke indeksregulert på mange år. Det har ført til et dårligere tilbud til beboerne ved sykehjemmene. I 2015 er det lagt inn indeksregulering av prisvekst på 3.1 %, i tråd med SSB sine anbefalinger. C. Strategier for måloppnåelse 4. Det er vedtatt å innføre arbeidstøy for ansatte på Ullerud Bofellesskap. Dette i samforståelse med Arbeidstilsynet. Avtale med Drøbak Vaskeri på årsbasis er stipulert beløp basert på antall ansatte. 5. Etterspørsel etter sykehjemsplasser er forventet å øke i perioden fram til nytt Helsebygg står ferdig. Disse midlene er til å innfri nye behov for sykehjemsplasser 6. Økt behov for legekapasitet kommer med økt antall brukere. Frogn har i dag en score på lege og fysioterapi pr beboer i sykehjem på 3,3 i kommunebarometeret. Endrer legeårsverk pr beboer fra 0,43 til 0,52 time pr uke 7. Flere beboere betyr økt behov for matvarer.6 nye plasser etablert i 2013 og 6 nye plasser etablert i 2014 utgjør til sammen 12 plasser. Dette er ikke kompensert for. Denne økningen vil for 2015 og 2016, kun opprettholde et kostøre på kr 48.-/døgn. Det er svært lavt. 8. Øke kostøre med kr 5,- D. Effektivisering og omprioriteringer 9. Enheten har vært tilført kr 1 mill/år for å dekke betalinger for UK-døgn på Ahus. Disse midlene fjernes fra budsjettet i 2015, hvilket innebærer at vi må klare å motta alle pasienter som blir meldt UK-klare fra sykehuset. Det er igangsatt organisatoriske endringer på korttidsavdelingen for å være bedre rustet til å ta imot pasientene som er ferdigbehandlet på sykehuset umiddelbart, uten ventetid (UK-døgn). 10. Effektivisering av enheten i moderne bygg fra 2018 er estimert å gi en besparelse på en million. E. Inntekter 11. Vederlagskosten prisjusteres for eksisterende plasser. 12. Nye langtidsplasser gir økt vederlagsinntekter (må sees i sammenheng med punkt 4) 13. Oppdatering av selvkost opphold på institusjon vil i enkelte tilfeller kunne gi økte inntekter der beboere har en meget høy inntekt. Det forventes at flere brukere vil ha inntekter som gir høyere vederlagsbetaling. 14. Selvkostjustering tak på vederlag og forventet utvikling andel brukere som har høy inntekt. 10

11 Hjemmebaserte tjenester Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Medfinansiering HF Fellesdrift enheten Brukerstyrt personlig assistanse Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid Bofellesskap Lennsmannssvingen Ressurssenter psykisk helse Hegreveien Hegre omsorgshus ACT-team over til Psykisk helse og rustjenester Inntektssvikt Utsikten dagsenter Inntektsreduksjon mat Haukåsen bofelleskap Økte utgifter trygghetsalarm HPH-prosjektet, kommunal del Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 15 Lønnsoppgjøret overheng Sum Lønns- og prisvekst C. Nye behov og kvalitetshevinger: 16 Økt antall brukere, demografi og befolkningsvekst Brukerstyrt personlig assistanse ny rettighet Sum Nye behov og kvalitetsøkninger D. Effektiviseringer/omprioriteringer 18 Automatisere logistikk Stillinger knyttet til handling av mat Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 20 Inntekt ressurskrevende bruker hjemmesykepleien Redusert tilbud BPA Prisjustering inntekter Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

12 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer Omorganisering 11. En stor andel av brukerne har inntekt under 2G og får derfor dagsenteroppholdene vederlagsfritt 12. Arealene på Haukåsen skal omdisponeres. Det flytter ingen nye inn, kostinntekter uteblir 13. Det skal gjennomføres anbudskonkurranse på trygghetsalarm når den statlige anbefalingen for IKT-standarden blir kjentgjort. Løsningene har økt i pris. Kommunestyret reduserte forslaget til økningen med 100 i Innføringen av helhetlige koordinerte pasientforløp skal iverksettes/videreføres B. Lønns- og prisvekst 15. Lønnsvekst overheng C. Strategier for måloppnåelse 16. Økt antall pasienter, spesielt yngre med mer omfattende behov/kompleksitet 17. Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en av satsingene fra statsbudsjettet For Frogn utgjør dette kroner. D. Effektivisering og omprioriteringer 18. Automatisering av logistikk 19. Tilbud om hjelp til handling reduseres. Det jobbes for å finne løsninger fra frivillige E. Inntekter 20. Refusjon ny ressurskrevende bruker. 21. Redusere BPA-vedtak 22. Inntektene justeres med 3 %. F. Øvrige kvalitetshevinger 23. Helhetlige koordinerte pasientforløp i hjemmet (HPH) krever økt sykepleiekompetanse, jf. kommuner som har dette innført. Dette er ikke i rammen. 24. Forløpsansvarlig fagsykepleier. Å innføre helt nye systemer og modeller krever kontinuerlig oppfølging, veiledning og utviklingskompetanse på profesjonsnivå. Dette er utfordrende å gjennomføre uten kompetanse øremerket dette formålet. Dette er ikke i rammen og vil forsinke innføringstakten 12

13 Miljøarbeidertjenesten Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Utvikling habilitering Fysio- og ergoterapi Frogn Frivillighetssentral Frogn Eldresenter Innsatsteam Praktisk hjelp i hjemmet Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 7 Lønnsvekst overheng Prisøkning Drøbak vaskeri Sum Lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse: 9 Endring av tjeneste fra avlasting til omsorgsbolig Økt behov omsorgslønn Økte utgifter til ressurskrevende bruker Flytting av bruker til Haukåsen Hvilende nattevakt Fugleveien Traneveien Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 15 Redusere avlastningstjenester barn og unge Kjøp av tjenester andre kommuner, grobunn Kjøp av tjenester andre kommuner, Fredrikstad Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 18 Viderefører økning fra 2013 til 2014 og Bortfall inntekt bruker Fredrikstad Økt inntekt 2014 videreført til Økt refusjon ressurskrevende bruker Refusjon bruker i Traneveien Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

14 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer Omorganisering gjennomført i 2014 B. Lønns- og prisvekst 7. Lønnsoppgjøret overheng Utgiftene til Drøbak vaskeri prisjusteres med 3 %. C. Strategier for måloppnåelse 9. Tjeneste for en bruker endres fra avlasting til heldøgns omsorgsbolig fra Strategien er da å dele sikkerhetspersonale og nattevakt med et tiltak som er i denne boligen fra før. 10. Økt behov omsorgslønn på grunn av nye brukere samt endringer i helsetilstand hos bruker som krever opprettholdelse av planlagt avsluttede tiltak. 11. Økte utgifter til kjøp av plass for en ressurskrevende bruker 12. Flytting av hjemmeboende bruker til Haukåsen 13. Hvilende nattevakt i Fugleveien er nå nødvendig på grunn av endret helsetilstand hos beboerne. 14. Nye ressurskrevende brukere i Traneveien D. Effektivisering / omprioriteringer 15. Avlastning i institusjon, Traneveien 20, stenger helligdager og 2 uker på sommeren for å imøtekomme nye vedtak i Høsten 2014 er alle vedtak innen støttekontakt, BPA, omsorgslønn, privat og kommunal avlastning gjennomgått og en del har fått reduserte tjenester 17. Reduserte kostnader kjøp fra andre kommuner. Kjøp av tjenester, Fredrikstad bortfaller, grunnet endrede regler. E. Inntekter 18. Tilskudd for ressurskrevende brukere vil fra 2015 reduseres med 2,5 % og det ligger an til videre reduksjon årene etter. 19. Bortfall inntekt bruker som i dag er i Fredrikstad 20. Økt inntekt 2014 videreføres i 2015, en bruker har meldt flytting til annen kommune fra høsten FK vil da også miste PU tilskudd for denne brukeren. 21. Økt refusjon som følge av økte utgifter til kjøp av plass for en ressurskrevende bruker. 22. Refusjon for bruker i Traneveien. 23. Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevende brukere øker i statsbudsjettet 2015 med mer enn ordinær prisjustering. Enheten kompenseres for dette. F. Øvrige kvalitetshevinger 24. Våken nattevakt bør ha minimum hjelpepleier/omsorgsarbeider kompetanse pga. epilepsi, peg, syndromer, multifunksjonshemninger med mer, kr Økte personalutgifter grunnet barn fra avlastning til omsorgsbolig med heldøgns tjeneste, kr Kostnadene per dags dato er kr , avlasting, omsorgslønn og hjelpestønad. 26. Lønnsbudsjettet må økes med årlig ca.10 millioner ved etablering av Belsjø Terrasse. Dette skyldes at 12 av brukerne hittil har bodd hjemme sammen med sine foreldre og med begrenset ressursinnsats fra kommunen. Året før innflytting bør det prioriteres en 50 % prosjektlederstilling som skal ta seg av kartlegging av brukers behov, ansettelser, turnus og lignende. 14

15 Helse og koordinerende enhet Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer 1 Sentrale ledelsesaktiviteter Fysio- og ergoterapi Innsatsteam Fastlegene Frogn frivillighetssentral Frogn eldresenter Medfinansiering HF Søknadskontoret Medfinansiering HF tas ut, jf. endret rammetilsk Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 10 Private fysioterapeuter Behandling av pasienter i utlandet Follo legevakt IKS Lønnsvekst overheng Demenskoordinator Seniorkontakt Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 16 Kreftkoordinator 100 % stilling 75 %, tilskudd Lokalt medisinsk senter Strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 18 Redusere seniorkontakt med 50 % Redusere seniorkontakt med ytterligere 50 % Demenskoordinator 50 % Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter 21 Fastlønnstilsk. til komm. Fysiot.p. er for høyt budsjettert Frisklivskoordinator - inntektsbortfall Kreftkoordinator inntektssvikt Lokalt medisinsk senter Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

16 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1.-8 Omorganisering B. Lønns og prisvekst 9. Medfinansieringsordningen endres og midlene til disse utgiftene tas derfor ut av enhetens ramme. 10. Prisjustering av driftstilskudd til private fysioterapeuter Reguleres 1. juli hvert år i gjennomsnitt kr pr år og avtalehjemmel, 11,01 avtalehjemler. Totalt kr ,- 11. Økt fysioterapibehandling av pasienter i utlandet, krav til kommunen fremsettes av Helfo 12. Tilskudd til Follo legevakt prisjusteres med 3 %. 13. Lønnsvekst overheng Demenskoordinator. 15. Seniorkontakt. C. Strategier for måloppnåelse 16. Kreftkoordinator ble etablert i Frogn kommune 1. januar 2013 gjennom et samarbeid med kreftforeningen. Kreftforeningen gir et lønnstilskudd tilsvarende 75 % av stillingen. Målsettingen er å bidra til bedre livskvalitet og levekår til kreftpasienter og pårørende der de bor. Kommunestyret anbefaler at kreftkoordinatorstillingen videreføres ut prosjekt perioden og at en permanent ordning vurderes i forbindelse med HP Lokalt medisinsk senter. D. Effektiviseringer/omprioriteringer 18. Beholde 50 % av 100 % seniorkontaktstilling. Fortsette å tilby hjemmebesøk til alle hjemmeboende i kommunen. Heve aldersgrensen for besøk til 80 år. 19. Med uttak av ytterligere 50 % seniorkontakt vil stillingen som seniorkontakt avvikles. Andre etablerte tjenestetilbydere må være mer oppmerksomme i møtet med personer som synes å ha behov for kontakt med helse- og omsorgstjenesten. 20. Ansvaret for utredning og diagnostikk av demens er tillagt primærhelsetjenesten. For at utredningsprosessen skal fungere er det nødvendig at både fastleger og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene har kunnskap og kompetanse i forhold til diagnostisering. Frogn kommune har valgt å ansette en demenskoordinator for å ivareta oppgaven. Demenskoordinator ivaretar også informasjon, støtte og veiledning til brukere og pårørende. 50 % er midlertidig ledig i dag. Med et utvidet samarbeid med gruppeleder på demensboligen har en klart å ivareta oppgavene i denne tiden. Prognosen tilsier at flere personer vil utvikle demens i fremtiden. E. Inntekter 21. Fastlønnstilskudd til kommunale fysioterapeuter er for høyt budsjettert med kr , Frisklivskoordinator inntektsbortfall. Staten delfinansierer stillingen etter søknad årlig. Det forventes at dette tilskuddet tas ut. Dette øker utgiften til Frogn kommune. 23. Kreftkoordinator inntektssvikt. Kreftkoordinators stilling delfinansieres i dag av Kreftforening med 75 %. Delfinansieringen avsluttes fra og med 1. januar Lokalt medisinsk senter. 16

17 Psykisk helse og rustjenester Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer 1 Sentrale ledelsesaktiviteter Rus Bo- og oppfølgingsteam Psykisk helseteam Bofellesskapet Lensmannssvingen Ressurssenter psykisk helse Hegreveien Ressurskrevende brukere ACT-team overført fra Hjemmebaserte tjenester Vekst prognose ny bruker Redusert tilskudd 800 Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 12 Lønnsvekst overheng Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 13 3 ressurskrevende brukere psykisk helse 2015 og Samhandling RUS Økt satsing, jf. statsbudsjettet Økte utgifter til kjøp av plasser, spesielt akutt rusbehandl Sum strategier for måloppnåelse D. Effektivisering/omprioriteringer 17 Reduksjon tjenestetilbud ressurskrevende bruker Effektiviseringskrav Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 19 Kommunepsykolog Inntekter Inntektsreduksjon ny bruker kommet i Øremerkede midler prosjekt rus, jf. pkt Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

18 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer Omorganisering 10. Kommunestyrets vedtak 11. Kommunestyrets vedtak B. Lønns og prisvekst 12. Lønnsoppgjøret overheng 2015 C. Strategier for måloppnåelse 13. Usikre tall Brutto jf. inntekt. En bruker vil tas innen rammen i To brukere er i tillegg kjent for tjenesten. En bruker ligger inne i 2018 basert på vekstprognosen for Frogn. 14. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. 15. Økt satsing på psykisk helse og rusarbeid i statsbudsjettet Enheten tilføres midler til økt behov for kjøp av blant annet akutte plasser i forbindelse med rusbehandling. D. Effektiviseringer/ omprioriteringer 17. Forventet tjenestereduksjon til en bruker det kjøpes omsorg til. 18. Effektiviseringskrav E. Inntekter 19. Kommunepsykolog. Tilskuddsordning fra staten 1.driftsår = , 2.driftsår= , 3. driftsår= , driftsår= Ligger inne i rammen som en kommunal egenandel. Da tilskuddet synker må kommunal egenandel økes. 20. Økte inntekter for ressurskrevende brukere. (se punkt 13) 21. Hegre omsorgshus driftes mer effektivt ved at det er tatt inn en ny ressurskrevende bruker i 2014 uten ekstra kostnader. Dette medfører inntektssvikt på 1 egenandel fra staten i forhold til refusjon/ tilskudd ressurskrevende brukere. 22. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. 23. Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevende brukere øker i statsbudsjettet 2015 med mer enn ordinær prisjustering. Enheten kompenseres for dette. 18

19 NAV Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 NAV - Sosial Rus Bo- og oppfølgingsteam Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 4 Lønnsvekst overheng Prisøkning Follo Kvalifiseringssenter IKS Prisøkning Follo krise og incestsenter IKS SUM Lønns- og prisvekst C. Nye behov og kvalitetshevinger: 7 Kjøp av tolketjenester Prosjektmidler samhandling rus Økte utgifter i forb. med bosetting av flyktn Sum Nye behov og kvalitetsøkninger D. Effektiviseringer/omprioriteringer 10 Effektivisering i kvalifiseringsprogrammet Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 11 Prisjustering og økt tilskudd bosetting av flyktn Prosjektmidler samhandling rus Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

20 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Stilling for ruskonsulent flyttes fra NAV-kontoret til ny enhet som følge av omorganisering 2. Stilling for ruskonsulent tidlig intervensjon (barn og unge) flyttes ut av NAV-kontoret og til ny enhet 3. Bo- og oppfølgingsteamet flyttes til ny enhet som følge av omorganisering B. Lønns- og prisvekst 4. Lønnsvekst overheng Prisøkning Follo Kvalifiseringssenter IKS, her tilbys norsk og samfunnsopplæring for flyktninger, introduksjonsprogrammet. Eies av kommunene Ski, Vestby og Frogn. 6. Prisøkning Follo Krise- og incestsenter IKS, her tilbys akutt bosted og relevant bistand for personer som er utsatt for vold og/eller overgrep, eies av Follokommunene. C. Strategier for måloppnåelse 7. Kjøp av tolketjenester behovet er økt pga. økt antall bosettinger og flere analfabeter trenger tolk over lenger tid enn før. 8. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. 9. Anslåtte utgifter til økt bosetting av flyktninger. D. Effektivisering og omprioriteringer 10. Effektivisering av kvalifiseringsprogrammet. Videreutvikling av arbeidstreningsgruppa og større samhandling/samarbeid med TDF om driften av gruppa forventes å gi en liten besparelse. E. Inntekter 11. Forventet prisvekst og økt tilskudd ved bosetting av flyktninger. 12. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. 20

21 Barnehager Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Underskudd 2012 inndekket i Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Lønnsvekst overheng Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse 4 Tidlig innsats Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 5 Redusert bemanning Elleflaten (halvårseffekt) Redusert innleie av vikarer ved sykdom og annet fravær Effektiviseringskrav HP Fleksibelt barnehageopptak Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 9 Prisvekst oppholdsbetaling og kost Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

22 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Underskudd 2012 inndekket i 2013 B. Lønns- og prisvekst 2. Tilskuddet til de private barnehagene økes i tråd med lønns- og prisvekst i de kommunale barnehagene. 3. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til C. Strategier for måloppnåelse 4. Tidlig innsats, midler tillagt spes.ped.teamet D. Effektivisering og omprioritering 5. Lønnsmidler Elleflaten legges tilbake i rammen i tråd med Handlingsprogrammet Vikarmidler legges tilbake i rammen i tråd med Handlingsprogrammet Enhetens andel av effektiviseringskravet Økte midler til fleksibelt barnehageopptak i statsbudsjettet E. Inntekter 9. Prisøkning for oppholdsbetaling og kostpenger, samt reell økning makspris 100 kroner pr måned. Annet: Strukturendring for barnehagene er tatt ut. 22

23 Skoler Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst overheng Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse 2 Timeutvidelse valgfag på U-trinnet Endret elevsammensetning Regnbuen Økt antall timer i uken på Voksenopplæringen (10 timer) Regnbuen Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 6 Effektiviseringskrav skole fra HP Effektiviseringskrav HP Effektivisering skolene samlet, jf. elevs. Regnbuen Effektivisering Drøbak skole, jf. elevs. Regnbuen Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 10 Prisøkning inntekter SFO Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

24 Kommentarer til tiltakene B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst overheng til 2015 C. Strategier for måloppnåelse 2. Timeutvidelsen til 30,5 t/u sluttføres i Elevsammensetningen ved Regnbuen er endret og kommunen dekker nå utgiftene til en større andel av elevene enn tidligere. Det er anslått at dette utgjør ca. 1,5 millioner kroner, hvor Drøbak skole får tilført kroner, kroner fra skolene samlet, og må selv finne rom for de resterende kronene. 4. Økt antall elever på ordinær voksenopplæring 5. Justering av rammen for Regnbuen, ny elev D. Effektivisering og omprioritering 6. Effektiviseringskrav HP Skolenes andel av effektiviseringskrav, reduserte lønnsmidler på de 6 grunnskolene i Skolefordelingsmodellen 8. Elevsammensetningen ved Regnbuen er endret og kommunen dekker nå utgiftene til en større andel av elevene enn tidligere. Det er anslått at dette utgjør ca. 1,5 millioner kroner, hvor Drøbak skole får tilført kroner, kroner fra skolene samlet, og må selv finne rom for de resterende kronene. 9. Elevsammensetningen ved Regnbuen er endret og kommunen dekker nå utgiftene til en større andel av elevene enn tidligere. Det er anslått at dette utgjør ca. 1,5 millioner kroner, hvor Drøbak skole får tilført kroner, kroner fra skolene samlet, og må selv finne rom for de resterende kronene. E. Inntekter 10. Inntekter for SFO prisjusteres. Annet: Strukturendring for skolene er tatt ut. 24

25 Barn, unge og familier Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Ny stilling PPT, jf. omtale i 1. tertialrapport Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst overheng Prisjustering Follo Barnevernvakt Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse 4 50 % stilling jordmor/skolehelsetj Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 5 Effektiviseringskrav HP Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 6 Prisjustering refusjon EMF Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

26 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Stillingen er opprettet som fast stilling med halvårsvirkning i 2014, og med helårsvirkning fra og med B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til Prisjustering Follo Barnevernvakt C. Strategier for måloppnåelse 4. Rammetilskuddet til kommunene er styrket med midler til styrking av skolehelsetjenesten og jordmortjenesten. For Frogn kommune utgjør dette kroner. D. Effektivisering og omprioritering 5. En effektivisering på kr vil føre til at enhetens buffer vil reduseres. Utgifter som følge av nye plasseringer i institusjon/fosterhjem, vil det derfor kunne være vanskelig å dekke innenfor enhetens rammer. E. Inntekter 6. Refusjonen for utgifter til enslige mindreårige flyktninger prisjusteres. 26

27 Kultur og fritid Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Oscarsborg som kulturelt fyrtårn, flyttes fra RG jf. sak 17/ Grunnlovsjubileet Økt tilskudd andre religiøse formål NB: Lovpålagt Aktiv på dagtid Ta ut Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 6 Lønnsvekst overheng Lønns- og prisvekst kirken Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse 8 Vedlikehold kirker Oscarsborg Akustiske Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 10 Effektiviseringskrav HP Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 11 Prisjustering inntekter Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

28 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Kun teknisk justering, jf. sak 17/14 2. Lagt inn som engangstiltak i rammen, tas nå ut. 3. Lovpålagt tilskudd, en økning de siste årene. 4. Budsjetteknisk justering 5. Budsjetteknisk justering B. Lønns- og prisvekst 6. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til Lønns- og prisvekst kirken. C. Strategier for måloppnåelse 8. Vedlikehold kirker. 9. Økt støtte til Oscarsborg Akustiske D. Effektivisering og omprioritering 10. Uspesifisert effektiviseringskrav. E. Inntekter 11. Prisjustering av inntekter. Dette omfatter blant annet inntekter fra kinoen. 28

29 Økonomi Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Reduksjon adm,støtte fordelt fra RG Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsoppgjøret Kemnerkontoret i Follo Innkjøpskontoret i Vestby Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 5 2 nye stillinger i felles innkjøpskontor Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 6 Innsparingskrav Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

30 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Reduksjon administrasjon i 2013 som opprinnelig ble lagt på rådmannsgruppa og ble fordelt på støtteenhetene og rådmannsgruppa 2. kvartal Legges inn her for permanent reduksjon. B. Lønns- og prisvekst 2. Gjelder lønnsoppgjøret for 2014 med økning pr 1. mai. 3. Kommunen deltar i samarbeidet felles kemnerkontor i Follo. Antatt prisvekst er lagt inn. Redusert med kroner i kommunestyrets vedtak. 4. Kommunen deltar i innkjøpssamarbeid med Ås, Vestby og Nesodden kommune. Dette medfører lønnsvekst for de ansatte i samarbeidet. Økte utgifter er ikke tatt med på grunn av beløpets størrelse. C. Strategier for måloppnåelse 5. Kommunen har innkjøpssamarbeid med kommunene Ås, Nesodden og Vestby. Vestby er vertskommune. Kontoret har økt bemanningen fra 2-4 årsverk som vedtatt i løpet av For 2013 ble det planlagt med ansettelse pr 2. kvartal. For 2014 økes beløpet til helårsvirkning som planlagt i HP D. Effektivisering og omprioritering 6. Kommunestyret har vedtatt innsparingskrav for enheten på kroner for Bemanning og aktivitet vil bli tilpasset i løpet av 2015 uten vesentlige ulemper for enhetens brukere. E. Inntekter Økonomienheten har ubetydelige inntekter knyttet til regnskapsføring for Kirkelig fellesråd og Søndre Follo Brannvesen. Økte inntekter er ikke tatt med grunnet beløpets størrelse. 30

31 IKT og Service Endring fra 2014 i 1000 kroner Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Reduksjon adm. støtte fordelt fra RG Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsoppgjøret Skole: Office lisenser lærere og elever, samt 3 servere og klienter Prisøkning kjøp varer og tjenester (KPI 2,3) IKT vaktordning - justeringer i henhold til lønnsvekst Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 6 Socio, nye moduler Gerica, nye moduler Agresso moduler e-handel + markedsplassen.no Microsoft skoleavtalen Microsoft lisensiering mobile enheter adm Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 11 Reduksjon adm. støtte fordelt fra RG Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

32 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Reduksjon administrasjon i 2013 som opprinnelig ble lagt på rådmannsgruppa og ble fordelt på støtteenhetene og rådmannsgruppa 2. kvartal Legges inn her for permanent reduksjon. B. Lønns- og prisvekst 2. Gjelder lønnsoppgjøret for 2014 med økning pr 1. mai. 3. Frogn kommune tar i bruk ny lisensavtale med Microsoft for skolene basert på leie fremfor kjøp. Årlig leie kr Er med fra HP Lisens og vedlikeholdsavtaler har årlig prisjustering i henhold til konsumprisindeksen. 5. IKT har vaktordning godtgjøring som justeres i tråd med lønnsutviklingen. Det er et etterslep som gir større justering i 2015 enn kommende år. 6. Endring og prisjustering av Microsoft skoleavtalen. C. Strategier for måloppnåelse 7. Vedlikehold av skanning modul til Socio 8. Vedlikehold nye moduler til Gerica. 9. Vedlikehold av e-handelsmoduler til Agresso økonomi 10. Lisensiering av mobile enheter, primært smartmobiltelefoner. D. Effektivisering og omprioritering 11. Kommunestyret har vedtatt innsparingskrav for enheten på kroner for Aktiviteten vil bli tilpasset i løpet av 2015 uten vesentlige ulemper for enhetens brukere. E. Inntekter IKT og Service enheten er vertskommune for IKT drift av Agresso økonomi for Nesodden, Vestby og Ås kommune, IKT drift av Public 360 sak og arkiv system for Vestby og Ås kommune samt IKT drift av Søndre Follo brannvesen og Kirken. Kostnader fordeles etter selvkostprinsippet og prisjustering av avtalene medfører derfor ikke økte inntekter for enheten. 32

33 Personal og politiske tjenester Endring fra 2014 i 1000 kroner Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Reduksjon adm./støtte fordelt fra RG Overført til nye enhet Helse og koordinerende tj Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 3 Lønnsoppgjøret Partistøtte, 25 % av ordførers godtgjøring Follo distriktsrevisjon/fiks 6 Godtgjøringer folkevalgte Nytt anbud BHT(prisvekst) Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 8 Ferdigstillelse avleveringsprosjekt, arkiv Valg Valg(i tillegg til rammen på 450) Opplæring folkevalgte etter valgår - engangstiltak Organisasjonsutvikling Avslutning avtroppende kommunestyre 60 Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 14 Innsparingskrav Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

34 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Videreført fra HP Legetjenesten overført til ny enhet Helse og koordinering fra B. Lønns- og prisvekst 3. Lønnsvekst 2014 med virkningsdato 1. mai 4. Tall basert på beregning av ordførers godtgjøring 5. Avtalen med Follo distriktsrevisjon skal ut på anbud. Usikkert om dette vil ha effekt i budsjettet 6. Godtgjøring vil være avhengig av ordførerens lønn. I summen er også etterslep fra 2014 og anslått økning for 2015(utgangspunkt i økningen i 2014). 7. Avtale om kjøp av bedriftshelsetjeneste skal ut på anbud. Anslått prisvekst. C. Strategier for måloppnåelse 8. Avleveringsprosjekt avsluttes. Arkivprosjekt videreføres og ligger i investeringsbudsjettet. 9. Valg 10. Ekstra kostnader i forbindelse med valg knyttet til oppgradering av utstyr, trykking av stemmesedler, elektronisk opptelling avstemmer og økt behov for valgmedarbeidere 11. Opplæring, samling knyttet til valget 12. Organisasjonsutvikling 13. Det er lagt inn utgifter til avslutning for det avtroppende kommunestyret D. Effektivisering og omprioritering 14. Enhetens andel av effektivisering E. Inntekter Det forutsettes ingen endring i inntekter som påvirker nettorammen. 34

35 Rådmannsgruppa Endring fra 2014 i 1000 kroner Netto ramme 2014 rådmannsgruppa A. Budsjettekniske justeringer: 1 Oscarsborg som kulturelt fyrtårn flyttes til Kulturenheten Effektiviseringskrav administrasjonen Effektiviseringskrav rådmannsgruppa Søknadskontoret flyttes til enhet for helse og koordinering Ansvar 1001 Seniormidler flyttes til 90 GIU Ansvar 1001 Lønnspott flyttes til 90 GIU Ansvar 1001 Premieavvik flyttes til 90 GIU Ansvar 1001 Strukturendringer flyttes til 90 GIU Ansvar 1001 Inntekter alltid lavere enn budsjettert flyttes til 90 GIU Kompetanseheving til helse, omsorg og velferd - omdisponering Jurist omgjøres til advokat Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 12 Lønnsoppgjøret Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 13 Næringsutvikling Drøbak Skoleskyss Ny kommunalsjef, dels finansiert m/midler overført fra SAM Kommunalsjef, driftsmidler, halvårseffekt i OL deltakelse ,- per deltaker Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag 22. oktober 2014 1 1. Driftsbudsjett 2014 2018, tall i 1000 kr, faste 2015 priser... 5 2. Investeringsbudsjett 2015-2018, tall i 1000

Detaljer

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring

HP 2015-2018 Oppvekst og opplæring HP 20152018 Oppvekst og opplæring Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2014 2015 2018 Kommuneplan 2012 Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

HP 2015-2018 Helse, omsorg og velferd (HOV)

HP 2015-2018 Helse, omsorg og velferd (HOV) HP 2015-2018 Helse, omsorg og velferd (HOV) Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2013 2015 2018 Kommuneplan 2012-2024 H 1 H 1.1 Frogn kommune tilbyr helse- og omsorgstjenester på beste effektive omsorgsnivå

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer

HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer HP 2015-2018 Kommunikasjon og Interne systemer Mål HP 2012-2024 KI 1 Frogn kommune har et bevisst forhold til bruk av digitale kanaler og en effektiv og brukervennlig digital forvaltning. Hva skal måles?

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 Rådmannens forslag 1. november 2012 Kommunens rammebetingelser Stramme økonomiske forutsetninger Moderat brutto inntektsnivå 3 % netto driftsresultat 890 millioner, nominell

Detaljer

Handlingsprogram 2016-2019

Handlingsprogram 2016-2019 Vedlegg budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 1 1. Driftsbudsjett 2015 2019, tall i 1000 kr, faste 2016 priser... 3 2. Investeringsbudsjett 2016-2019, tall i 1000

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg budsjett 2014. Kommunestyrets vedtak

Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg budsjett 2014. Kommunestyrets vedtak Handlingsprogram 2014-2017 Vedlegg budsjett 2014 Kommunestyrets vedtak 1 1. Driftsbudsjett 2014 2017, tall i 1000 kr, faste 2014 priser... 5 2. Investeringsbudsjett 2014-2017, tall i 1000 kr, faste 2013

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur

Frogn Senterparti. 5 Skole Effektiviseringskrav HP 2015-2018, tas ut. 4 Barnehage Ikke tallfesting av Barnehagestruktur Tall i 1000 kr Økte inntekter/reduserte utgifter settes inn med minus Økte utgifter/reduserte inntekter settes inn med pluss Rådmannens forslag til Handlingsprogram Sum driftsinntekter Netto driftsresultat

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Vedlegg budsjett 2016 Handlingsprogram 2016-2019 Kommunestyrets vedtak 14. desember 2015 1 1. Driftsbudsjett 2015 2019, tall i 1000 kr, faste 2016 priser... 4 2. Investeringsbudsjett 2016-2019, tall i

Detaljer

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018

RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett 2014 2015 2016 2017 2018 RAMMER FOR NY PLANPERIODEN 2015 2018 Politisk og administrativ styring 2014 2015 2016 2017 2018 Opprinnelig budsjett 2014 44236 44236 44236 44236 44236 Adm. endring: Klar ferdig gå prosjektet - bidrar

Detaljer

HP 2014-2017 - Oppvekst

HP 2014-2017 - Oppvekst HP 2014-2017 - Oppvekst Styringsindikatorer Mål Hva skal måles? 2012 2014 2017 Kommuneplan 2012- Godt Måleindikatorer Målemetode Resultat Ønsket 2024 nok O 1 Frogn skolen er blant de 10 beste i landet

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester

Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Ny kommunestruktur faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Faktagrunnlag Helse og omsorgstjenester Institusjonstjenester Hjemmetjenester Helsetjenester Tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Handlingsprogram

Handlingsprogram Vedlegg budsjett 2017 Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 1. Driftsbudsjett 2017 2020, tall i 1000 kr, faste 2017 priser... 3 2. Investeringsbudsjett 2017-2020, tall i 1000 kr...

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyre

MØTEINNKALLING. Kommunestyre MØTEINNKALLING Møtetid: 15.12.2014 Invitasjon kl. 17:15 (Middag) Innkalling kl. 18:00 (Behandlingen av sakene starter) Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015

Rådmannens forslag til. Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Rådmannens forslag til Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 Budsjettrammer 2015 Flesberg kommune, 6. novemer 2014 Plansystemet Befolkningsutvikling 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Endring Endring 1.7.

Detaljer

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015

Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015 Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer

Vedlegg 3: Utvidet rapportering

Vedlegg 3: Utvidet rapportering Vedlegg 3: Utvidet rapportering Innledning Det vises til kommunestyrets vedtak punkt nr. 5 i sak om tertialrapport nr 1 2013: «I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport 2013 legger administrasjonen

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 15.11.2012 Sak: Arkivnr : 151 Handlingsprogrammet 2013-2016 Nye opplysninger med økonomisk effekt og svar på spørsmål Rådmannen viser til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag Realvekst i kommunesektorens inntekter i 2014 Mrd. kroner Frie inntekter 5,2 Nye oppgaver mv. 1,0 Øremerkede tilskudd 1,2 Gebyrinntekter 0,3 Samlede

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18

VEDLEGG 1. Forslag til budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 VEDLEGG 1. Forslag til budsjett og økonomiplan -18 fra REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET (Tall i hele 1000 kr.) Kommentarer 2016 2017 2018 NETTO alle enheter, rådmannens forslag 719 965 734 629 747

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2013-2016. Budsjett 2013. Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER Rådmannens forslag til Budsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 Andebu kommune NOTAT - KORRIGERING AV DIVERSE TABELLER I Budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 er det feil i følgende fire tabeller: 1. Tabell

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering.

Alle søknader vurderes ut fra en individuell vurdering. Bestillerkontoret Bestillerkontorets oppgaver Bestillerkontoret mottar og behandler søknader om helse- og omsorgstjenester i Ski kommune. Ved mottak av søknad, vil bestillerkontoret innhente nødvendige

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

STRATEGISK INNRETNING

STRATEGISK INNRETNING 1 STRATEGISK INNRETNING Konsoliderende budsjett som sikrer lovpålagte tjenester Eiendomsforvaltning Ny skolestruktur Helse- og omsorgsplanen Målsetting; å skape et godt tilbud til befolkningen innenfor

Detaljer

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14

Norsk økonomi og kommunene. Per Richard Johansen, 13/10-14 Norsk økonomi og kommunene Per Richard Johansen, 13/10-14 Høy aktivitet i oljesektoren, mer bruk av oljepenger og lave renter skjøv Norge ut av finanskrisa 2 Ny utfordring for norsk økonomi oljeprisen

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås,

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2.tertial Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås, Ås kommune Budsjettreguleringer 2.tertial Saksbehandler: Charlotte Barbulla Saksnr.: 14/02561-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet

Saksprotokoll i Formannskapet Saksprotokoll i Formannskapet - 03.12.2012 Doris T. Håland foreslo: Vaskeridriften opprettholdes. Det ses på annen lokalisering av fysioterapi og treningsrom Administrasjonen bes se på mulighet for reduksjon

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13

FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Statsbudsjettet 2014

Statsbudsjettet 2014 Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som

Detaljer

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013

Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 Kommunestyrets arbeidsseminar 2013 HP prosessen Videre tidsplan slik den er lagt fram i sak til formannskapet Formannskapet 15. mai - Kommuneproposisjonen a. Presentasjon - konsekvenser av kommuneproposisjonen

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 22.11.2011 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Kirsten Koffeld Iversen, Lise Lund, Izet

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet SKIPTVET KOMMUNE Møtested: Skiptvet kommunehus Møtedato: 29.11.2011 Tid: 15:00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Til stede på møtet: Medlemmer: Svein Olav Agnalt, Dag Søby, Harald Aase, Anne Grethe Larsen, Marit

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. Budsjett 2013. Enhetenes rammer og konsekvenser av disse. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Enhetenes rammer og konsekvenser av disse Rammer Handlingsprogram og økonomiplan -behov 2014 2015 2016 Rådmannen 30 482 000 29 721 000 29 419 000 29 419 000 29 419 000 Støttefunksjoner 10 288 000 10 031

Detaljer

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013

Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Saksprotokoll i Formannskapet - 27.11.2012 Behandling Av 13 representanter var 13 til stede. Forslag fra SP: Handlingsplan 2013-2016 Budsjett 2013 Tilleggsforslag fra SP Tall: antall tusen kroner Versjon

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1

HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med

Detaljer

2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde

2 IKT Antall saker som ikke er løst i henhold til oppsatt SLA. 6 POP Antall saker til politisk behandling/saksmengde Resultatindikatorer Nr. Enhet Resultatindikator 1 IKT Antall innmeldte saker til IKT som ikke er tildelt saksbehandler skal ikke overstige 10% av alle åpne hendelser 2 IKT Antall saker som ikke er løst

Detaljer

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788

Fritidsklubben opprettholdes (ramme familiens hus) 5 253 253 253 Jurist/kommuneadvokat realiseres ikke (ramme -393-788 -788-788 Saksprotokoll i Formannskapet - 25.11.2014 Behandling Av 13 representanter var 12 til stede. Rådmannen opplyste om at det er en feil i saksframlegget. Det står «Konkurranseutsetting av revisjonstjenester

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Handlingsprogram 2016 2019. Vi bygger

Handlingsprogram 2016 2019. Vi bygger Handlingsprogram 2016 2019 Vi bygger Økonomisk status 2015 Regnskapsmessig mindreforbruk i 2014, på 25,7 millioner kroner, er benyttet til å dekke tidligere års underskudd Årsprognosen viser et merforbruk

Detaljer

Arter som er røde går ut for 2009

Arter som er røde går ut for 2009 Arter som er røde går ut for 2009 Regnskap Budsjett Prognose Budsjett 09 Ansvar: Tjeneste 100 Drift og adm. 1010 357 Lønn i faste stillinger 3471 3924 4080 4530 1016 357 Andre avtalefestede tillegg (kveld/helg)

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskap og Kommunestyre Fra: Rådmannen Saksbehandler: Knut Henrik Bløtekjær Dato: 26.11.2014 Tilleggsnotat nr. 3 til rådmannens forslag til Handlingsprogram 2015-2018

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer