Handlingsprogram

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Handlingsprogram 2015-2018"

Transkript

1 Vedlegg budsjett 2015 Handlingsprogram Kommunestyrets vedtak 1

2 1. Driftsbudsjett , tall i 1000 kr, faste 2015 priser Investeringsbudsjett , tall i 1000 kr, Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer... 9 Pleie og omsorg i institusjon... 9 Hjemmebaserte tjenester Miljøarbeidertjenesten Helse og koordinerende enhet Psykisk helse og rustjenester NAV Barnehager Skoler Barn, unge og familier Kultur og fritid Økonomi IKT og Service Personal og politiske tjenester Rådmannsgruppa Enhet for samfunnsutvikling Eiendom Miljø, idrett og kommunalteknikk VAR Veiledende rekkefølge bolig og planoversikt Kommunebarometeret forbedringsområder Frogn Tiltaksplan for trafikksikkerhet Tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø (IFN) Klima og energitiltak Gebyrregulativ tjenester Barnehage Skolefritidsordning Kulturskole og kino Hjemmebaserte tjenester Dagtilbud og korttidsopphold i institusjon

3 Trygghetsalarm Avløp Renovasjon Slamtømming Feiing og tilsyn Andre gebyrer Private avløpsanlegg Plansaker Byggesaker Obligatoriske oversikter i vedtatt handlingsprogram Budsjettvedlegg 3 Økonomisk oversikt Drift Budsjettvedlegg 4 Økonomisk oversikt Investering Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Budsjettskjema 2A - Investeringsbudsjettet Budsjettskjema 1B Driftsbudsjett på Enhet Budsjettskjema 2B Investeringsbudsjett fordelt på Prosjekt

4 4

5 1. Driftsbudsjett , tall i 1000 kr, faste 2015 priser R 2013 B 2014 B 2015 B 2016 B 2017 B Utgift Inntekt Rådmannsgruppa Utgift Inntekt IKT Utgift Inntekt Økonomi Utgift Inntekt POP Utgift Inntekt Samfunnsutvikling Utgift Inntekt Barnehager Skoler - Utgift Skoler - Inntekt Skoler - Skoler Utgift Inntekt Pleie og omsorg i institusjon Utgift Inntekt Hjemmebaserte tjenester Utgift Inntekt Miljøarbeidertjenester Utgift Inntekt Enhet for barn, unge og familier Utgift Inntekt Enhet for helse og koordinering Utgift Inntekt Enhet for psykisk helse og 39 rustjenester Utgift Inntekt Kultur og fritid Utgift Inntekt Eiendomsforvaltning

6 Utgift Inntekt Miljø, idrett og kommunalteknikk Utgift Inntekt NAV Utgift Inntekt Generelle inntekter og utgifter Sum utgifter enhetene Sum inntekter enhetene Netto utgifter Kompensasjonstilskudd Refusjon fra andre kommuner u/mva Mva og andre refusjoner Skatt på inntekt og formue 62 Rammetilskudd 63 Frie inntekter Brutto driftsresultat Renteutgifter Renteutgifter på lån til videre utlån Avdragsutgifter Utlån Finansutgifter Renteinntekter Renteinntekter på lån til videre utlån Mottatte avdrag på lån Finansinntekter Motpost avskrivninger Netto driftsresultat Kommentarer Tabellen viser regnskap 2013, budsjett 2014 og kommunestyrets vedtak til budsjett for perioden Enhetene 46 Helse og koordinering og 47 Psykisk helse og rustjenester ble opprettet våren 2014, men blir først fra 2015 en del av handlingsprogrammet. Jf. øvrige omorganiseringer for helse enhetene. Tallene per enhet inneholder ikke bruk av- og avsetninger til fond. Utgiftsrammen for enhet Generelle inntekter og utgifter viser for 2013 nettotall for premieavvik pensjon, avskrivninger og diverse småutgifter, som for eksempel post- og bankgebyrer. I 2014 viser budsjettet avskrivninger og pensjon. For perioden er den sentrale potten for lønnsoppgjøret 2015 flyttet hit i tillegg til avskrivninger og pensjon. Inntektsrammen for enhet Generelle inntekter og utgifter viser for 2013 diverse småinntekter, som for eksempel etterreguleringspremie fra Mattilsynet. 6

7 2. Investeringsbudsjett , tall i 1000 kr, Kommunestyrets endringer i gult. Ubr Totalt 1 Helsebygg Helsebygg - Inventar og utstyr Investeringer i boliger Grunnerverv Risiko og sårbarhet Startlån Hovedplan vann og avløp Brygger og havner Maskinpark MIK Kommunale veier Forsk. gang- og sykkelsti Dalsbekk Glennekrysset Vestbyvn reguleringsprosess IKT investering IKT investering skole Agresso Follo Tiltaksplan IFN Elektronisk arkiv Trafikksikkerhetstiltak Minnelund Biblioteket, digitalisering Flerbrukshus Svømme/badeanlegg inkl oppgradering Frognhallen Seiersten stadion, oppgradering Utskifting av oljefyringsanlegg innen Dal skole, ventilasjon gymsal Tinglysning Akvariet, oppgradering Brannsikring Dyrløkkeåsen skole SD anlegg Uteleker, skoler og barnehager Badeparken, rehabilitering Egenkapitalinnskudd KLP Tilpasninger skole ved valg av ny skolestruktur Økt barnehagekapasitet Måleutstyr SAM Rehabilitering bygg Nedgravde søppelkontainere Brygger sjøtorvet Sum Sum ekskl startlån

8 Brutto investeringer med finansiering kroner Brutto finansieringsbehov Tilskudd og momskompensasjon Bruk av disposisjonsfond Salg av eiendom Bruk av lån Byggelån Sum finansiering

9 3. Detaljert oversikt - Prioriteringer enhetenes rammer Kommunestyrets endringer i gult. Pleie og omsorg i institusjon Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Deler av avsatt buffer overføres andre helse enheter Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst overheng Indeksregulering av budsjettpostene; matvarer 3,1 % Sum Lønns- og prisvekst C. Nye behov og kvalitetshevinger: 4 Innkjøp av arbeidstøy/vask på Ullerud Bofellesskap Nye sykehjemsplasser Øke legeårsverk Økt budsjettpost på mat Øke kostøre med kr Sum Nye behov og kvalitetshevinger D. Effektiviseringer/omprioriteringer 9 Mulig innsparing på UK-midler; Effektivisering av tjenesten i moderne bygg Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 11 Prisjustering inntekter Vederlagsinntekt nye plasser Oppjustering reel prisnivå Selvkostjustering jf. tak på vederlag Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

10 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Deler av enhetens avsatte buffer omfordeles til enhetene Psykisk helse og rustjenester og Miljøarbeidertjenesten for å møte økte behov i disse enhetene. B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst overheng Budsjettposten «matvarer» er ikke indeksregulert på mange år. Det har ført til et dårligere tilbud til beboerne ved sykehjemmene. I 2015 er det lagt inn indeksregulering av prisvekst på 3.1 %, i tråd med SSB sine anbefalinger. C. Strategier for måloppnåelse 4. Det er vedtatt å innføre arbeidstøy for ansatte på Ullerud Bofellesskap. Dette i samforståelse med Arbeidstilsynet. Avtale med Drøbak Vaskeri på årsbasis er stipulert beløp basert på antall ansatte. 5. Etterspørsel etter sykehjemsplasser er forventet å øke i perioden fram til nytt Helsebygg står ferdig. Disse midlene er til å innfri nye behov for sykehjemsplasser 6. Økt behov for legekapasitet kommer med økt antall brukere. Frogn har i dag en score på lege og fysioterapi pr beboer i sykehjem på 3,3 i kommunebarometeret. Endrer legeårsverk pr beboer fra 0,43 til 0,52 time pr uke 7. Flere beboere betyr økt behov for matvarer.6 nye plasser etablert i 2013 og 6 nye plasser etablert i 2014 utgjør til sammen 12 plasser. Dette er ikke kompensert for. Denne økningen vil for 2015 og 2016, kun opprettholde et kostøre på kr 48.-/døgn. Det er svært lavt. 8. Øke kostøre med kr 5,- D. Effektivisering og omprioriteringer 9. Enheten har vært tilført kr 1 mill/år for å dekke betalinger for UK-døgn på Ahus. Disse midlene fjernes fra budsjettet i 2015, hvilket innebærer at vi må klare å motta alle pasienter som blir meldt UK-klare fra sykehuset. Det er igangsatt organisatoriske endringer på korttidsavdelingen for å være bedre rustet til å ta imot pasientene som er ferdigbehandlet på sykehuset umiddelbart, uten ventetid (UK-døgn). 10. Effektivisering av enheten i moderne bygg fra 2018 er estimert å gi en besparelse på en million. E. Inntekter 11. Vederlagskosten prisjusteres for eksisterende plasser. 12. Nye langtidsplasser gir økt vederlagsinntekter (må sees i sammenheng med punkt 4) 13. Oppdatering av selvkost opphold på institusjon vil i enkelte tilfeller kunne gi økte inntekter der beboere har en meget høy inntekt. Det forventes at flere brukere vil ha inntekter som gir høyere vederlagsbetaling. 14. Selvkostjustering tak på vederlag og forventet utvikling andel brukere som har høy inntekt. 10

11 Hjemmebaserte tjenester Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Medfinansiering HF Fellesdrift enheten Brukerstyrt personlig assistanse Psykiatrisk sykepleie, psykisk helsearbeid Bofellesskap Lennsmannssvingen Ressurssenter psykisk helse Hegreveien Hegre omsorgshus ACT-team over til Psykisk helse og rustjenester Inntektssvikt Utsikten dagsenter Inntektsreduksjon mat Haukåsen bofelleskap Økte utgifter trygghetsalarm HPH-prosjektet, kommunal del Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 15 Lønnsoppgjøret overheng Sum Lønns- og prisvekst C. Nye behov og kvalitetshevinger: 16 Økt antall brukere, demografi og befolkningsvekst Brukerstyrt personlig assistanse ny rettighet Sum Nye behov og kvalitetsøkninger D. Effektiviseringer/omprioriteringer 18 Automatisere logistikk Stillinger knyttet til handling av mat Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 20 Inntekt ressurskrevende bruker hjemmesykepleien Redusert tilbud BPA Prisjustering inntekter Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

12 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer Omorganisering 11. En stor andel av brukerne har inntekt under 2G og får derfor dagsenteroppholdene vederlagsfritt 12. Arealene på Haukåsen skal omdisponeres. Det flytter ingen nye inn, kostinntekter uteblir 13. Det skal gjennomføres anbudskonkurranse på trygghetsalarm når den statlige anbefalingen for IKT-standarden blir kjentgjort. Løsningene har økt i pris. Kommunestyret reduserte forslaget til økningen med 100 i Innføringen av helhetlige koordinerte pasientforløp skal iverksettes/videreføres B. Lønns- og prisvekst 15. Lønnsvekst overheng C. Strategier for måloppnåelse 16. Økt antall pasienter, spesielt yngre med mer omfattende behov/kompleksitet 17. Rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) er en av satsingene fra statsbudsjettet For Frogn utgjør dette kroner. D. Effektivisering og omprioriteringer 18. Automatisering av logistikk 19. Tilbud om hjelp til handling reduseres. Det jobbes for å finne løsninger fra frivillige E. Inntekter 20. Refusjon ny ressurskrevende bruker. 21. Redusere BPA-vedtak 22. Inntektene justeres med 3 %. F. Øvrige kvalitetshevinger 23. Helhetlige koordinerte pasientforløp i hjemmet (HPH) krever økt sykepleiekompetanse, jf. kommuner som har dette innført. Dette er ikke i rammen. 24. Forløpsansvarlig fagsykepleier. Å innføre helt nye systemer og modeller krever kontinuerlig oppfølging, veiledning og utviklingskompetanse på profesjonsnivå. Dette er utfordrende å gjennomføre uten kompetanse øremerket dette formålet. Dette er ikke i rammen og vil forsinke innføringstakten 12

13 Miljøarbeidertjenesten Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Utvikling habilitering Fysio- og ergoterapi Frogn Frivillighetssentral Frogn Eldresenter Innsatsteam Praktisk hjelp i hjemmet Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 7 Lønnsvekst overheng Prisøkning Drøbak vaskeri Sum Lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse: 9 Endring av tjeneste fra avlasting til omsorgsbolig Økt behov omsorgslønn Økte utgifter til ressurskrevende bruker Flytting av bruker til Haukåsen Hvilende nattevakt Fugleveien Traneveien Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 15 Redusere avlastningstjenester barn og unge Kjøp av tjenester andre kommuner, grobunn Kjøp av tjenester andre kommuner, Fredrikstad Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 18 Viderefører økning fra 2013 til 2014 og Bortfall inntekt bruker Fredrikstad Økt inntekt 2014 videreført til Økt refusjon ressurskrevende bruker Refusjon bruker i Traneveien Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

14 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer Omorganisering gjennomført i 2014 B. Lønns- og prisvekst 7. Lønnsoppgjøret overheng Utgiftene til Drøbak vaskeri prisjusteres med 3 %. C. Strategier for måloppnåelse 9. Tjeneste for en bruker endres fra avlasting til heldøgns omsorgsbolig fra Strategien er da å dele sikkerhetspersonale og nattevakt med et tiltak som er i denne boligen fra før. 10. Økt behov omsorgslønn på grunn av nye brukere samt endringer i helsetilstand hos bruker som krever opprettholdelse av planlagt avsluttede tiltak. 11. Økte utgifter til kjøp av plass for en ressurskrevende bruker 12. Flytting av hjemmeboende bruker til Haukåsen 13. Hvilende nattevakt i Fugleveien er nå nødvendig på grunn av endret helsetilstand hos beboerne. 14. Nye ressurskrevende brukere i Traneveien D. Effektivisering / omprioriteringer 15. Avlastning i institusjon, Traneveien 20, stenger helligdager og 2 uker på sommeren for å imøtekomme nye vedtak i Høsten 2014 er alle vedtak innen støttekontakt, BPA, omsorgslønn, privat og kommunal avlastning gjennomgått og en del har fått reduserte tjenester 17. Reduserte kostnader kjøp fra andre kommuner. Kjøp av tjenester, Fredrikstad bortfaller, grunnet endrede regler. E. Inntekter 18. Tilskudd for ressurskrevende brukere vil fra 2015 reduseres med 2,5 % og det ligger an til videre reduksjon årene etter. 19. Bortfall inntekt bruker som i dag er i Fredrikstad 20. Økt inntekt 2014 videreføres i 2015, en bruker har meldt flytting til annen kommune fra høsten FK vil da også miste PU tilskudd for denne brukeren. 21. Økt refusjon som følge av økte utgifter til kjøp av plass for en ressurskrevende bruker. 22. Refusjon for bruker i Traneveien. 23. Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevende brukere øker i statsbudsjettet 2015 med mer enn ordinær prisjustering. Enheten kompenseres for dette. F. Øvrige kvalitetshevinger 24. Våken nattevakt bør ha minimum hjelpepleier/omsorgsarbeider kompetanse pga. epilepsi, peg, syndromer, multifunksjonshemninger med mer, kr Økte personalutgifter grunnet barn fra avlastning til omsorgsbolig med heldøgns tjeneste, kr Kostnadene per dags dato er kr , avlasting, omsorgslønn og hjelpestønad. 26. Lønnsbudsjettet må økes med årlig ca.10 millioner ved etablering av Belsjø Terrasse. Dette skyldes at 12 av brukerne hittil har bodd hjemme sammen med sine foreldre og med begrenset ressursinnsats fra kommunen. Året før innflytting bør det prioriteres en 50 % prosjektlederstilling som skal ta seg av kartlegging av brukers behov, ansettelser, turnus og lignende. 14

15 Helse og koordinerende enhet Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer 1 Sentrale ledelsesaktiviteter Fysio- og ergoterapi Innsatsteam Fastlegene Frogn frivillighetssentral Frogn eldresenter Medfinansiering HF Søknadskontoret Medfinansiering HF tas ut, jf. endret rammetilsk Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 10 Private fysioterapeuter Behandling av pasienter i utlandet Follo legevakt IKS Lønnsvekst overheng Demenskoordinator Seniorkontakt Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 16 Kreftkoordinator 100 % stilling 75 %, tilskudd Lokalt medisinsk senter Strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 18 Redusere seniorkontakt med 50 % Redusere seniorkontakt med ytterligere 50 % Demenskoordinator 50 % Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter 21 Fastlønnstilsk. til komm. Fysiot.p. er for høyt budsjettert Frisklivskoordinator - inntektsbortfall Kreftkoordinator inntektssvikt Lokalt medisinsk senter Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

16 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1.-8 Omorganisering B. Lønns og prisvekst 9. Medfinansieringsordningen endres og midlene til disse utgiftene tas derfor ut av enhetens ramme. 10. Prisjustering av driftstilskudd til private fysioterapeuter Reguleres 1. juli hvert år i gjennomsnitt kr pr år og avtalehjemmel, 11,01 avtalehjemler. Totalt kr ,- 11. Økt fysioterapibehandling av pasienter i utlandet, krav til kommunen fremsettes av Helfo 12. Tilskudd til Follo legevakt prisjusteres med 3 %. 13. Lønnsvekst overheng Demenskoordinator. 15. Seniorkontakt. C. Strategier for måloppnåelse 16. Kreftkoordinator ble etablert i Frogn kommune 1. januar 2013 gjennom et samarbeid med kreftforeningen. Kreftforeningen gir et lønnstilskudd tilsvarende 75 % av stillingen. Målsettingen er å bidra til bedre livskvalitet og levekår til kreftpasienter og pårørende der de bor. Kommunestyret anbefaler at kreftkoordinatorstillingen videreføres ut prosjekt perioden og at en permanent ordning vurderes i forbindelse med HP Lokalt medisinsk senter. D. Effektiviseringer/omprioriteringer 18. Beholde 50 % av 100 % seniorkontaktstilling. Fortsette å tilby hjemmebesøk til alle hjemmeboende i kommunen. Heve aldersgrensen for besøk til 80 år. 19. Med uttak av ytterligere 50 % seniorkontakt vil stillingen som seniorkontakt avvikles. Andre etablerte tjenestetilbydere må være mer oppmerksomme i møtet med personer som synes å ha behov for kontakt med helse- og omsorgstjenesten. 20. Ansvaret for utredning og diagnostikk av demens er tillagt primærhelsetjenesten. For at utredningsprosessen skal fungere er det nødvendig at både fastleger og ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommunene har kunnskap og kompetanse i forhold til diagnostisering. Frogn kommune har valgt å ansette en demenskoordinator for å ivareta oppgaven. Demenskoordinator ivaretar også informasjon, støtte og veiledning til brukere og pårørende. 50 % er midlertidig ledig i dag. Med et utvidet samarbeid med gruppeleder på demensboligen har en klart å ivareta oppgavene i denne tiden. Prognosen tilsier at flere personer vil utvikle demens i fremtiden. E. Inntekter 21. Fastlønnstilskudd til kommunale fysioterapeuter er for høyt budsjettert med kr , Frisklivskoordinator inntektsbortfall. Staten delfinansierer stillingen etter søknad årlig. Det forventes at dette tilskuddet tas ut. Dette øker utgiften til Frogn kommune. 23. Kreftkoordinator inntektssvikt. Kreftkoordinators stilling delfinansieres i dag av Kreftforening med 75 %. Delfinansieringen avsluttes fra og med 1. januar Lokalt medisinsk senter. 16

17 Psykisk helse og rustjenester Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer 1 Sentrale ledelsesaktiviteter Rus Bo- og oppfølgingsteam Psykisk helseteam Bofellesskapet Lensmannssvingen Ressurssenter psykisk helse Hegreveien Ressurskrevende brukere ACT-team overført fra Hjemmebaserte tjenester Vekst prognose ny bruker Redusert tilskudd 800 Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst 12 Lønnsvekst overheng Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 13 3 ressurskrevende brukere psykisk helse 2015 og Samhandling RUS Økt satsing, jf. statsbudsjettet Økte utgifter til kjøp av plasser, spesielt akutt rusbehandl Sum strategier for måloppnåelse D. Effektivisering/omprioriteringer 17 Reduksjon tjenestetilbud ressurskrevende bruker Effektiviseringskrav Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 19 Kommunepsykolog Inntekter Inntektsreduksjon ny bruker kommet i Øremerkede midler prosjekt rus, jf. pkt Økt innslagspunkt ressurskrevende brukere Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

18 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer Omorganisering 10. Kommunestyrets vedtak 11. Kommunestyrets vedtak B. Lønns og prisvekst 12. Lønnsoppgjøret overheng 2015 C. Strategier for måloppnåelse 13. Usikre tall Brutto jf. inntekt. En bruker vil tas innen rammen i To brukere er i tillegg kjent for tjenesten. En bruker ligger inne i 2018 basert på vekstprognosen for Frogn. 14. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. 15. Økt satsing på psykisk helse og rusarbeid i statsbudsjettet Enheten tilføres midler til økt behov for kjøp av blant annet akutte plasser i forbindelse med rusbehandling. D. Effektiviseringer/ omprioriteringer 17. Forventet tjenestereduksjon til en bruker det kjøpes omsorg til. 18. Effektiviseringskrav E. Inntekter 19. Kommunepsykolog. Tilskuddsordning fra staten 1.driftsår = , 2.driftsår= , 3. driftsår= , driftsår= Ligger inne i rammen som en kommunal egenandel. Da tilskuddet synker må kommunal egenandel økes. 20. Økte inntekter for ressurskrevende brukere. (se punkt 13) 21. Hegre omsorgshus driftes mer effektivt ved at det er tatt inn en ny ressurskrevende bruker i 2014 uten ekstra kostnader. Dette medfører inntektssvikt på 1 egenandel fra staten i forhold til refusjon/ tilskudd ressurskrevende brukere. 22. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. 23. Innslagspunktet for refusjon for ressurskrevende brukere øker i statsbudsjettet 2015 med mer enn ordinær prisjustering. Enheten kompenseres for dette. 18

19 NAV Endring fra 2014 i kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 NAV - Sosial Rus Bo- og oppfølgingsteam Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 4 Lønnsvekst overheng Prisøkning Follo Kvalifiseringssenter IKS Prisøkning Follo krise og incestsenter IKS SUM Lønns- og prisvekst C. Nye behov og kvalitetshevinger: 7 Kjøp av tolketjenester Prosjektmidler samhandling rus Økte utgifter i forb. med bosetting av flyktn Sum Nye behov og kvalitetsøkninger D. Effektiviseringer/omprioriteringer 10 Effektivisering i kvalifiseringsprogrammet Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 11 Prisjustering og økt tilskudd bosetting av flyktn Prosjektmidler samhandling rus Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

20 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Stilling for ruskonsulent flyttes fra NAV-kontoret til ny enhet som følge av omorganisering 2. Stilling for ruskonsulent tidlig intervensjon (barn og unge) flyttes ut av NAV-kontoret og til ny enhet 3. Bo- og oppfølgingsteamet flyttes til ny enhet som følge av omorganisering B. Lønns- og prisvekst 4. Lønnsvekst overheng Prisøkning Follo Kvalifiseringssenter IKS, her tilbys norsk og samfunnsopplæring for flyktninger, introduksjonsprogrammet. Eies av kommunene Ski, Vestby og Frogn. 6. Prisøkning Follo Krise- og incestsenter IKS, her tilbys akutt bosted og relevant bistand for personer som er utsatt for vold og/eller overgrep, eies av Follokommunene. C. Strategier for måloppnåelse 7. Kjøp av tolketjenester behovet er økt pga. økt antall bosettinger og flere analfabeter trenger tolk over lenger tid enn før. 8. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. 9. Anslåtte utgifter til økt bosetting av flyktninger. D. Effektivisering og omprioriteringer 10. Effektivisering av kvalifiseringsprogrammet. Videreutvikling av arbeidstreningsgruppa og større samhandling/samarbeid med TDF om driften av gruppa forventes å gi en liten besparelse. E. Inntekter 11. Forventet prisvekst og økt tilskudd ved bosetting av flyktninger. 12. Rustjenester og NAV søkte midler til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kap. 763 Post 61 for Kommunen har fått tilsagn på øremerkede midler, kr. 1.8 mill. for styrking av de rusfaglige tjenestene i kommunen fra Fylkesmannen. Tilskuddet er ment å dekke utgifter til årsverk. En kapasitetsvekst på 3 stillinger, 2 i rustjenesten og 1 i NAV for å sikre helhetlig pasientforløp. Fokus vil være økt samarbeid mellom enhetene. 20

21 Barnehager Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Underskudd 2012 inndekket i Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Økt tilskudd til ikke-kommunale barnehager Lønnsvekst overheng Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse 4 Tidlig innsats Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 5 Redusert bemanning Elleflaten (halvårseffekt) Redusert innleie av vikarer ved sykdom og annet fravær Effektiviseringskrav HP Fleksibelt barnehageopptak Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 9 Prisvekst oppholdsbetaling og kost Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

22 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Underskudd 2012 inndekket i 2013 B. Lønns- og prisvekst 2. Tilskuddet til de private barnehagene økes i tråd med lønns- og prisvekst i de kommunale barnehagene. 3. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til C. Strategier for måloppnåelse 4. Tidlig innsats, midler tillagt spes.ped.teamet D. Effektivisering og omprioritering 5. Lønnsmidler Elleflaten legges tilbake i rammen i tråd med Handlingsprogrammet Vikarmidler legges tilbake i rammen i tråd med Handlingsprogrammet Enhetens andel av effektiviseringskravet Økte midler til fleksibelt barnehageopptak i statsbudsjettet E. Inntekter 9. Prisøkning for oppholdsbetaling og kostpenger, samt reell økning makspris 100 kroner pr måned. Annet: Strukturendring for barnehagene er tatt ut. 22

23 Skoler Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 1 Lønnsvekst overheng Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse 2 Timeutvidelse valgfag på U-trinnet Endret elevsammensetning Regnbuen Økt antall timer i uken på Voksenopplæringen (10 timer) Regnbuen Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 6 Effektiviseringskrav skole fra HP Effektiviseringskrav HP Effektivisering skolene samlet, jf. elevs. Regnbuen Effektivisering Drøbak skole, jf. elevs. Regnbuen Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 10 Prisøkning inntekter SFO Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

24 Kommentarer til tiltakene B. Lønns- og prisvekst 1. Lønnsvekst overheng til 2015 C. Strategier for måloppnåelse 2. Timeutvidelsen til 30,5 t/u sluttføres i Elevsammensetningen ved Regnbuen er endret og kommunen dekker nå utgiftene til en større andel av elevene enn tidligere. Det er anslått at dette utgjør ca. 1,5 millioner kroner, hvor Drøbak skole får tilført kroner, kroner fra skolene samlet, og må selv finne rom for de resterende kronene. 4. Økt antall elever på ordinær voksenopplæring 5. Justering av rammen for Regnbuen, ny elev D. Effektivisering og omprioritering 6. Effektiviseringskrav HP Skolenes andel av effektiviseringskrav, reduserte lønnsmidler på de 6 grunnskolene i Skolefordelingsmodellen 8. Elevsammensetningen ved Regnbuen er endret og kommunen dekker nå utgiftene til en større andel av elevene enn tidligere. Det er anslått at dette utgjør ca. 1,5 millioner kroner, hvor Drøbak skole får tilført kroner, kroner fra skolene samlet, og må selv finne rom for de resterende kronene. 9. Elevsammensetningen ved Regnbuen er endret og kommunen dekker nå utgiftene til en større andel av elevene enn tidligere. Det er anslått at dette utgjør ca. 1,5 millioner kroner, hvor Drøbak skole får tilført kroner, kroner fra skolene samlet, og må selv finne rom for de resterende kronene. E. Inntekter 10. Inntekter for SFO prisjusteres. Annet: Strukturendring for skolene er tatt ut. 24

25 Barn, unge og familier Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Ny stilling PPT, jf. omtale i 1. tertialrapport Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsvekst overheng Prisjustering Follo Barnevernvakt Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse 4 50 % stilling jordmor/skolehelsetj Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 5 Effektiviseringskrav HP Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 6 Prisjustering refusjon EMF Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

26 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Stillingen er opprettet som fast stilling med halvårsvirkning i 2014, og med helårsvirkning fra og med B. Lønns- og prisvekst 2. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til Prisjustering Follo Barnevernvakt C. Strategier for måloppnåelse 4. Rammetilskuddet til kommunene er styrket med midler til styrking av skolehelsetjenesten og jordmortjenesten. For Frogn kommune utgjør dette kroner. D. Effektivisering og omprioritering 5. En effektivisering på kr vil føre til at enhetens buffer vil reduseres. Utgifter som følge av nye plasseringer i institusjon/fosterhjem, vil det derfor kunne være vanskelig å dekke innenfor enhetens rammer. E. Inntekter 6. Refusjonen for utgifter til enslige mindreårige flyktninger prisjusteres. 26

27 Kultur og fritid Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Oscarsborg som kulturelt fyrtårn, flyttes fra RG jf. sak 17/ Grunnlovsjubileet Økt tilskudd andre religiøse formål NB: Lovpålagt Aktiv på dagtid Ta ut Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 6 Lønnsvekst overheng Lønns- og prisvekst kirken Sum etterslep og nye behov C. Strategier for måloppnåelse 8 Vedlikehold kirker Oscarsborg Akustiske Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 10 Effektiviseringskrav HP Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: 11 Prisjustering inntekter Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

28 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Kun teknisk justering, jf. sak 17/14 2. Lagt inn som engangstiltak i rammen, tas nå ut. 3. Lovpålagt tilskudd, en økning de siste årene. 4. Budsjetteknisk justering 5. Budsjetteknisk justering B. Lønns- og prisvekst 6. Lønnsvekst 2014 legges inn i enhetenes rammer, inklusiv overhenget til Lønns- og prisvekst kirken. C. Strategier for måloppnåelse 8. Vedlikehold kirker. 9. Økt støtte til Oscarsborg Akustiske D. Effektivisering og omprioritering 10. Uspesifisert effektiviseringskrav. E. Inntekter 11. Prisjustering av inntekter. Dette omfatter blant annet inntekter fra kinoen. 28

29 Økonomi Endring fra 2014 i 1000 kr Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Reduksjon adm,støtte fordelt fra RG Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsoppgjøret Kemnerkontoret i Follo Innkjøpskontoret i Vestby Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 5 2 nye stillinger i felles innkjøpskontor Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 6 Innsparingskrav Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

30 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Reduksjon administrasjon i 2013 som opprinnelig ble lagt på rådmannsgruppa og ble fordelt på støtteenhetene og rådmannsgruppa 2. kvartal Legges inn her for permanent reduksjon. B. Lønns- og prisvekst 2. Gjelder lønnsoppgjøret for 2014 med økning pr 1. mai. 3. Kommunen deltar i samarbeidet felles kemnerkontor i Follo. Antatt prisvekst er lagt inn. Redusert med kroner i kommunestyrets vedtak. 4. Kommunen deltar i innkjøpssamarbeid med Ås, Vestby og Nesodden kommune. Dette medfører lønnsvekst for de ansatte i samarbeidet. Økte utgifter er ikke tatt med på grunn av beløpets størrelse. C. Strategier for måloppnåelse 5. Kommunen har innkjøpssamarbeid med kommunene Ås, Nesodden og Vestby. Vestby er vertskommune. Kontoret har økt bemanningen fra 2-4 årsverk som vedtatt i løpet av For 2013 ble det planlagt med ansettelse pr 2. kvartal. For 2014 økes beløpet til helårsvirkning som planlagt i HP D. Effektivisering og omprioritering 6. Kommunestyret har vedtatt innsparingskrav for enheten på kroner for Bemanning og aktivitet vil bli tilpasset i løpet av 2015 uten vesentlige ulemper for enhetens brukere. E. Inntekter Økonomienheten har ubetydelige inntekter knyttet til regnskapsføring for Kirkelig fellesråd og Søndre Follo Brannvesen. Økte inntekter er ikke tatt med grunnet beløpets størrelse. 30

31 IKT og Service Endring fra 2014 i 1000 kroner Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Reduksjon adm. støtte fordelt fra RG Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 2 Lønnsoppgjøret Skole: Office lisenser lærere og elever, samt 3 servere og klienter Prisøkning kjøp varer og tjenester (KPI 2,3) IKT vaktordning - justeringer i henhold til lønnsvekst Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 6 Socio, nye moduler Gerica, nye moduler Agresso moduler e-handel + markedsplassen.no Microsoft skoleavtalen Microsoft lisensiering mobile enheter adm Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 11 Reduksjon adm. støtte fordelt fra RG Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

32 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Reduksjon administrasjon i 2013 som opprinnelig ble lagt på rådmannsgruppa og ble fordelt på støtteenhetene og rådmannsgruppa 2. kvartal Legges inn her for permanent reduksjon. B. Lønns- og prisvekst 2. Gjelder lønnsoppgjøret for 2014 med økning pr 1. mai. 3. Frogn kommune tar i bruk ny lisensavtale med Microsoft for skolene basert på leie fremfor kjøp. Årlig leie kr Er med fra HP Lisens og vedlikeholdsavtaler har årlig prisjustering i henhold til konsumprisindeksen. 5. IKT har vaktordning godtgjøring som justeres i tråd med lønnsutviklingen. Det er et etterslep som gir større justering i 2015 enn kommende år. 6. Endring og prisjustering av Microsoft skoleavtalen. C. Strategier for måloppnåelse 7. Vedlikehold av skanning modul til Socio 8. Vedlikehold nye moduler til Gerica. 9. Vedlikehold av e-handelsmoduler til Agresso økonomi 10. Lisensiering av mobile enheter, primært smartmobiltelefoner. D. Effektivisering og omprioritering 11. Kommunestyret har vedtatt innsparingskrav for enheten på kroner for Aktiviteten vil bli tilpasset i løpet av 2015 uten vesentlige ulemper for enhetens brukere. E. Inntekter IKT og Service enheten er vertskommune for IKT drift av Agresso økonomi for Nesodden, Vestby og Ås kommune, IKT drift av Public 360 sak og arkiv system for Vestby og Ås kommune samt IKT drift av Søndre Follo brannvesen og Kirken. Kostnader fordeles etter selvkostprinsippet og prisjustering av avtalene medfører derfor ikke økte inntekter for enheten. 32

33 Personal og politiske tjenester Endring fra 2014 i 1000 kroner Netto ramme A. Budsjettekniske justeringer: 1 Reduksjon adm./støtte fordelt fra RG Overført til nye enhet Helse og koordinerende tj Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 3 Lønnsoppgjøret Partistøtte, 25 % av ordførers godtgjøring Follo distriktsrevisjon/fiks 6 Godtgjøringer folkevalgte Nytt anbud BHT(prisvekst) Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 8 Ferdigstillelse avleveringsprosjekt, arkiv Valg Valg(i tillegg til rammen på 450) Opplæring folkevalgte etter valgår - engangstiltak Organisasjonsutvikling Avslutning avtroppende kommunestyre 60 Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer 14 Innsparingskrav Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

34 Kommentarer til tiltakene A. Budsjettekniske justeringer 1. Videreført fra HP Legetjenesten overført til ny enhet Helse og koordinering fra B. Lønns- og prisvekst 3. Lønnsvekst 2014 med virkningsdato 1. mai 4. Tall basert på beregning av ordførers godtgjøring 5. Avtalen med Follo distriktsrevisjon skal ut på anbud. Usikkert om dette vil ha effekt i budsjettet 6. Godtgjøring vil være avhengig av ordførerens lønn. I summen er også etterslep fra 2014 og anslått økning for 2015(utgangspunkt i økningen i 2014). 7. Avtale om kjøp av bedriftshelsetjeneste skal ut på anbud. Anslått prisvekst. C. Strategier for måloppnåelse 8. Avleveringsprosjekt avsluttes. Arkivprosjekt videreføres og ligger i investeringsbudsjettet. 9. Valg 10. Ekstra kostnader i forbindelse med valg knyttet til oppgradering av utstyr, trykking av stemmesedler, elektronisk opptelling avstemmer og økt behov for valgmedarbeidere 11. Opplæring, samling knyttet til valget 12. Organisasjonsutvikling 13. Det er lagt inn utgifter til avslutning for det avtroppende kommunestyret D. Effektivisering og omprioritering 14. Enhetens andel av effektivisering E. Inntekter Det forutsettes ingen endring i inntekter som påvirker nettorammen. 34

35 Rådmannsgruppa Endring fra 2014 i 1000 kroner Netto ramme 2014 rådmannsgruppa A. Budsjettekniske justeringer: 1 Oscarsborg som kulturelt fyrtårn flyttes til Kulturenheten Effektiviseringskrav administrasjonen Effektiviseringskrav rådmannsgruppa Søknadskontoret flyttes til enhet for helse og koordinering Ansvar 1001 Seniormidler flyttes til 90 GIU Ansvar 1001 Lønnspott flyttes til 90 GIU Ansvar 1001 Premieavvik flyttes til 90 GIU Ansvar 1001 Strukturendringer flyttes til 90 GIU Ansvar 1001 Inntekter alltid lavere enn budsjettert flyttes til 90 GIU Kompetanseheving til helse, omsorg og velferd - omdisponering Jurist omgjøres til advokat Sum budsjettekniske justeringer B. Lønns- og prisvekst: 12 Lønnsoppgjøret Sum lønns- og prisvekst C. Strategier for måloppnåelse 13 Næringsutvikling Drøbak Skoleskyss Ny kommunalsjef, dels finansiert m/midler overført fra SAM Kommunalsjef, driftsmidler, halvårseffekt i OL deltakelse ,- per deltaker Sum strategier for måloppnåelse D. Effektiviseringer/omprioriteringer Sum effektiviseringer/omprioriteringer E. Inntekter: Sum inntekter Netto endring i rammen (A+B+C+D+E)

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Rådmannens forslag 1. november 2012 1 2 1. Rammebetingelser... 14 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 14 1.2. Befolkningsutviklingen i

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 1 1

15 Tertialrapport nr. 1 1 15 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning...3 2 Rådmannens kommentarer...3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 8 3 Samfunn...9 3.1 Styringsindikatorer...

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3

Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3 Frogn kommune Enhet for økonomi Notat Dato 13.11.2013 Vår ref. 13/01225-3 Til Fra Saksbehandler Håkon Ystehede Tilleggsnotat nr. 1 til Handlingsprogram 2014-2017 Tilleggsnotatet er ment å dekke endringer

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932

Saksprotokoll. Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Saksprotokoll Handlingsprogram 201-2018 Saksbehandler: Håkon Ystehede Saksnr.: 14/00932 Behandlet av Møtedato 1 Eldrerådet 28/14 10.11.2014 2 Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 13/14 11.11.2014

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10.

8 5 1 1 0 0-2 5 1 0 sjett 2 2 d u Eidsvoll lan B kommune sp g lin d an H Rådmannens grunnlagsdokument 3. november 2014, revidert 10. Handlingsplan 2015-2018 Budsjett 2015 Eidsvoll kommune 3. november 2014, revidert 10. november 2014 2 INNHOLD 1 INNLEDNING... 4 1.1 FORKLARINGER TIL HANDLINGSPLANMODELLEN... FEIL! BOKMERKE ER IKKE DEFINERT.

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset

Frogn kommune. UTKAST MØTEPROTOKOLL Formannskap. Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Frogn kommune UTKAST MØTEPROTOKOLL Møtetid: 01.12.2014 kl. 15:00 18.15 Sted: Møterommet Fraunar, Rådhuset Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 11 av 11. Møtende medlemmer: For grupperingen Høyre/Fremskrittspartiet:

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

Vedlegg 3: Utvidet rapportering

Vedlegg 3: Utvidet rapportering Vedlegg 3: Utvidet rapportering Innledning Det vises til kommunestyrets vedtak punkt nr. 5 i sak om tertialrapport nr 1 2013: «I forbindelse med fremleggelse av 2. tertialrapport 2013 legger administrasjonen

Detaljer

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012

Årsbudsjett 2009. Økonomiplan 2009 2012 Årsbudsjett 2009 Økonomiplan 2009 2012 Kommunestyrets vedtak 9. desember 2008 Sak 08/95 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 1 Rådmannens forslag til budsjett

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 08.11.2012 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 08.11.2012 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010

Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 Modum kommune ØKONOMIPLAN 2010-2013 BUDSJETT 2010 RÅDMANNENS FORSLAG Vikersund, 13.11.2009 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 2010-2013 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER OG HOVEDTREKK... 4 2.1 Økonomiske utviklingstrekk...

Detaljer

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012

Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 KLÆBU KOMMUNE Kommuneplan 2010 2021 Langsiktig del Vedtatt av kommunestyret 09.06.2011 Handlingsprogram 2012 2015 Økonomiplan 2012 2015 Budsjett 2012 Foto: Johnny Nilssen, Vedtatt av kommunestyret 15.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Frogn kommune Kommunestyret. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Kommunestyret Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Tertialrapport nr 1 2008 - Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008

Tertialrapport nr 1 2008 - Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008 RAPPORT 1. TERTIAL 2008 1 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 STYRINGSSYSTEMET... 3 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2008... 3 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2009... 3 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL

Detaljer

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1

Årsbudsjett 2014. Økonomiplan 2014-2017. Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Årsbudsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Rådmannens forslag 25.11.2013 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 RÅDMANNENS FORSALG TIL REDUSERENDE

Detaljer

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015

Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Rådmannens forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2012 Økonomiplan for planperioden 2012-2015 Fremmet for politisk behandling den 8.11.2011 Utfordringer og status Verran kommune står foran oppgaver

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015

Økonomiplan 2012-2015 Økonomiplan 2012-2015 Budsjett 2012 Administrasjons innstilling Økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 Vedlegg: Strategisk analyse. Vedtatt av kommunestyret i juni 2013. Administrasjons innstilling INNHOLD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1

Innholdsfortegnelse. Årsbudsjett 2015 Side 1 Årsbudsjett 2015 Rådmannens forslag av 31.10.2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Rådmannens generelle vurdering... 2 Budsjetteringsprinsipper... 6 Organiseringen av budsjettarbeidet... 6 Kommunestyrets

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Stokke kommune. Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Stokke kommune Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannen 3.11.2014 1 2 Innhold 1. INNLEDNING... 6 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 8 3. RÅDMANN OG STAB... 17 Handlingsprogram

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 1 Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 31. oktober 2014 Sande kommune - Handlingsprogram

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010

Stokke kommune. Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011. Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Stokke kommune Handlingsprogram 2011-2014 Økonomiplan 2011-2014 Budsjett 2011 Kommunestyrets vedtak 13.12.2010 Innhold 1. INNLEDNING 3 2. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER 6 3. TOPPLEDELSE OG STAB 14 4. GRUNNSKOLE

Detaljer