årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport www.itu.no"

Transkript

1 2008 årsrapport 1

2 Innhold 3. ITU anno Prosjekter Forskning og utvikling Policy Formidling Nasjonalt sekretariat for standardisering av læringsteknologi (NSSL) 11. Ansatte og fagråd ITUs stab ITUs fagråd 12. Aktiviteter 2

3 ITU anno 2008 Av Morten Søby Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) er en nasj onal FoU-enhet innen feltet IKT og utdanning. ITU ble opprettet i 1997, som en del av Kirke, utdanning og forskningsdepartementets handlings plan for IT i norsk utdanning. Plan for , og ble videreført i en ny f ireårsperiode under handlingsplanen IKT i norsk utdanning. Plan for januar 2004 ble ITU en permanent nasjonal fagenhet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. I 2008, som del av en fireårsperiode ( ), har ITU fokusert på den nasjonale kunnskapsbygging om digital dannelse og digital kompetanse. Med Program for digital kompetanse (PfDK), har utvikling av utdanningspolitikk og pedagogikk med utgangspunkt i det sammensatte og komplekse begrepet digital kompetanse, blitt satt på dagsorden. Sentrale problemstillinger i programmet har omhandlet hvordan IKT påvirker kvaliteten ved utdanningen, motivasjon for læring, læringsformer og læringsutbytte. PfDK viderefører helhetlig skoleutvikling og implementering av IKT fra de tidligere nasjonale handlingsplanene innen IKT, samtidig som programmet har hatt nye elementer. Med visjonen «digital kompetanse for alle» ble ambisiøse nasjonale mål og prioriteringer satt. Overordnet har programmet lykkes i å gjøre digital kompetanse til et nøkkelbegrep i utdanningspolitikken og innenfor pedagogikken og dermed fungert som en nyskapende driver. Denne årsrapporten dokumenterer ITUs innsats i sluttfasen av PfDK. ITU har ved at Plan for kunnskapsdannelse, læring og erfaringsdeling ble overført ITU fra Utdanningsdirektoratet, vært involvert i ytterligere flere prosjekter enn signalisert gjennom årsplanen for Plan for kunnskapsdannelse har hatt som målsetting å systematisere pågående aktiviteter og initiativ knyttet til Program for digital kompetanse. Planen har derfor vært et viktig bidrag i sluttfasen av PfDK. ITU overtok fra medio mars 2008 Utdanningsdirektoratets overordnede ansvar for planen og har gjennomført planlagte tiltak i samråd med Vox og Norgesuniversitetet. Fra sommeren 2008 har vi nedlagt mye arbeid i notater og rapporter som innspill til KDs arbeid med nytt senter for IKT i utdanningen

4 vært preget av mange løpende oppgaver, stort arbeidspress og krevende utfordringer, der ITU har hatt en omfattende prosjektportefølje som samsvarer med Utdanningsdirektoratets oppdragsbrev og de tilleggsoppdrag vi har mottatt gjennom året. Med overføringen av Plan for kunnskapsdannelse ble også ansvaret med å koordinere og sluttføre Lærende nettverk overført ITU. Gjennom en rekke nettverkssamlinger i 2008 har vi i samarbeid med nettverksledere systematisert erfaringene slik at kunnskap og bruk av digitale medier i praksis kan deles og brukes i ITU har i 2008 utviklet en refleksjonsressursen ITU Mentor, i skoleutvikling og ledelse med IKT. Dette er et gratis ressurs som tilbys alle skoleledere. ITU har gjennomført inspirasjonsseminarer Norge rundt, og bidratt med kunnskap til skoleledernes arbeid med utvikling av digital kompetanse. Vi har utviklet Osloprøven i digital kompetanse som viser hvordan digital kompetanse kan måles. Prosjektet har skapt debatt og bidratt til et bedre kunnskapsgrunnlag for utvikling av nasjonale prøver. ITU Monitor og SITES har ytterligere befestet seg som sentrale indikatorer for pedagogisk bruk av IKT i norsk grunnopplæring. Gjennom et samarbeid med CERI 1, OECD har ITU bidratt til kartlegging av New Millennium Learners. I et oppdrag fra FAD 2, har ITU og IMK 3 (UiO) kartlagt unges nettvaner og belyst hvilke konsekvenser dette har for staten og forvaltningen. Sosial web og læring var også tema på et av ITUs konferansearrangementer i Gjennom Forskning viser har alle skoler fått tilgang til forskningsresultater og kunnskap om IKT og læring. Tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy har etablert digital kompetanse som et nytt tverrfaglig forskningsfelt. ITU har gjennom mediene bidratt til debatt om digital kompetanse og kvalitet i grunnopplæringen og lærerutdanning. 1 Centre for Educational Research and Innovation 2 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 3 Institutt for medier og kommunikasjon Takk til alle medarbeidere, samarbeidspartnere og nettverksnoder for innsatsen. Med stor innsats, samarbeid og kunnskapsdeling er prosjekter og aktiviteter gjennomført innenfor FoU og formidling. Vi har levert innspill i utdanningspolitikken var et godt år for ITU. Synd det var det siste! 4

5 ITU 2008 Visjon: ITU skal være Norges fremste FoU-miljø i kunnskap om digitale medier i læringsaktiviteter. ITU har en initierende rolle og arbeider for å være en premissleverandør og dialogpartner innen utdanningspolitikk og IKT. ITU har gjennom sin virksomhet i 11 år markert seg innen feltet med et høyt faglig kompetansenivå, og har opparbeidet seg bred kontaktflate både internasjonalt og nasjonalt. Hovedinnsatsområder for ITU Initiere og stimulere til innovasjon i faglig og pedagogisk bruk av IKT i læring og utdanning - i grunnopplæringen og lærerutdanningen. Bidra til utvikling av et nasjonalt kunnskapsgrunnlag om utvikling av elevenes, studentenes og lærernes digitale dannelse og digitale kompetanse. Nøkkeltall, ITU 2008 Årsverk: 11,7 Leveranser totalt, prosjekter: Konferanser: 2 Seminar/workshop: 29 Publikasjoner: 17* Presentasjoner: 18 Leveranser totalt, person Foredrag: 59 Artikler/rapporter: 12** Kronikker/debattinnlegg: 2 Sørge for utvikling av FoU-basert kunnskap om utvikling og bruk av digitale læringsressurser innenfor rammen av Program for digital kompetanse. Være oppdatert om internasjonale utviklingstrekk innen feltet digital kompetanse. ITU skal initiere og koordinere nasjonale programmer og prosjekter innen feltet digital dannelse og digital kompetanse. ITU skal inngå avtaler med samarbeidende FoU-institusjoner og a ndre aktuelle miljøer, samt etablere samarbeidsfora og lærings arenaer som ivare tar ITUs formidlings- og nettverks rolle. *Eksterne publikasjoner knyttet til FLO prosjektet er ikke inkludert. *NSSL presenters som et eget prosjekt. ** Her er bare artikler skrevet av ITUs ansatte inkludert. 5

6 Prosjekter Forskning og utvikling Policy Formidling NSSL Strategiske mål, : Forskning og utvikling I 2008 skal ITU være ledende innen forskningsfeltet som omhandler Digital kompetanse. I 2008 skal ITU utforske og dokumentere sammenhengen mellom digital kompetanse og læringskvalitet. Policy I 2008 skal ITU være en nasjonal premissleverandør i forhold til utdanningspolitiske handlingsalternativer innen feltet IKT i utdanning. Formidling I 2008 skal ITU bidra til økt kunnskap og dialog i det offentlige rom om bruk av ny IKT i utdanning. Internasjonalt I 2008 skal ITU være en internasjonal aktør og en attraktiv og interessant samarbeidspartner innen feltet IKT og læring. ITU har som målsetting å være ledende innen forskningsfeltet som omhandler digital kompetanse. I 2008 tok ITU del i eller ledet 28 prosjekter. Alle prosjekter, med unntak av ett, har hatt ansatte i ITU som prosjekt ledere, og med en eller f lere interne medarbeidere. ITU leder også et forskningsprogram med syv eksterne prosjekter. De fleste prosjektene har også eksterne samarbeidspartnere, slik som IMK (UiO), NIFU STEP, Synovate og Utdanningsetaten i Oslo. Disse tilbyr tjenester ITU benytter seg av, er oppdragsgivere, eller har komplementær kompetanse. Av alle ITUs prosjekter i 2008 er 24 fortsatt pågående, mens 4 av prosjektene ble avsluttet dette året. ITUs strategiske hovedmål for perioden er innenfor områdene forskning og utvikling, policy, formidling og internasjonalt. Prosjektene presenteres innenfor de tre første kategoriene, mens internasjonalt fungerer som en overbygging. Videre er det mange av ITUs prosjekter som har overlappende funksjoner og kan passe inn under flere av områdene. Disse er da plassert under det området som best beskriver prosjektet. Forskning og utvikling ITU har som målsetting å være ledende innen forskningsfeltet som omhandler digital kompetanse. I Program for digital kompetanse, som har vært utgangspunkt for ITUs forskningsstrategi, er FoU definert som en av fire hovedområder som skal gi oss økt kunnskap og kompetanse på feltet IKT, læring og utdanning. I 2008 var ti prosjekter relatert til ITUs hovedmål FoU, derav ett forsk ningsprogram med syv eksterne. Av alle ITUs FoU-prosjekter er fem pågående, mens fem ble avsluttet og to av dem var kortere prosjekter på opptil ett år. ITU startet i 2008 opp fire nye studier. Et av ITUs nye prosjekter i dette året er ITU Mentor, som er en nettbasert ref leksjonsressurs som støtter skoleledere i arbeidet med digital kompetanse. ITU Mentor er inspirert av den britiske Bectas Self-review framework, og ITU har videreutviklet og tilpasset ressursen til norske forhold. 6

7 I 2008 ble det for første gang gjennomført en kartleggingsprøve i digital kompetanse i norsk skole. ITU har utviklet denne prøven på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo (UDE). Prøven ble gjennomført høsten 2008 blant elever på 5. trinn og på videregående opplæringstrinn Vg1. Prøvene f ikk gode tilbakemeldinger fra skole og myndigheter, og f ikk oppmerksomhet i presse. Videre er det blitt vist interesse for å utvikle disse prøvene også i andre fylker. Med rapporten Nye nettfenomener har ITU, i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved Universitetet i Oslo, undersøkt bruken av deltakerdrevne og sosiale nettsteder. Hensikten har vært å belyse hvordan det offentlige bør bruke nettbaserte tjenester i forhold til den oppvoksende generasjon. Dette var et oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Undersøkelsen har gitt nyttig kunnskap om de unges nettvaner, også i forhold til skole og utdanning. I 2008 er det holdt flere presentasjoner, både i internasjonale og nasjonale fora, basert på resultatene fra denne undersøkelsen. Forskning og utvikling Antall prosjekter: 10* Leveranser Seminar/Workshop: 8 Publikasjon/rapport: 4 Presentasjoner: 10 ITU er ansvarlig for de to store kartleggingsstudiene ITU Monitor 1 og SITES I 2008 har ITU presentert funn fra ITU Monitor 2007 i ulike fora, og har arbeidet med en revidering og forbedring av ITU Monitor i forkant av ny måling i I 2008 ble det norske bidraget i SITES-studiet publisert. Som nettverksorganisasjon er det et mål å støtte og stimulere til kunnskapsutvikling i ulike miljøer. Med forsknings programmet Fremtidens læringsomgivelser (FLO) 3, har ITU delt ut midler til syv forskningsprosjekter. En annen nettverksbyggende og omfattende satsing for ITU, har vært Lærende nettverk. I arbeidet med å koordinere de 28 nettverkene, har det vært en viktig målsetting og aktivt gjennomføre tiltak knyttet til kompetanseutvikling og kunnskaps utvikling. Etter at ITU ble nasjonal koordinator for Lærende nettverk i 2008, har ITU arrangert fire nettverksamlinger med fokus på innsamling av dokumentasjon og rapportering. Det har blitt utviklet tydelige mål og planer for hvordan resultatene fra den omfattende nasjonale satsingen skal dokumenteres og videreformid les. 1 ITU Monitor er en longitudinell kartleggingsstudie som belyser pedagogisk bruk av IKT i norske skoler. 2 SITES 2006 er en internasjonal komparativ studie der ITU er ansvarlig for analyse og rapport med de norske resultatene. 3 FLO er en tematisk satsing knyttet til praksisnær forskning, med mål om å utvikle og beskrive gode modeller for innovativ bruk av IKT. 7 * Av disse 10 er FLO et forskningsprogram, som omfatter 7 eksterne prosjekter.

8 Policy Antall prosjekter: 7 Leveranser Ekspertmøter: 2 Seminar/workshop: 2 Publikasjoner: 6 Presentasjoner: 4 Policy ITU har i 2008 hatt som mål å være en nasjonal premissleverandør i forhold til utdanningspolitiske handlingsalternativer innen feltet IKT i utdanning. I 2008 har syv prosjekter vært tilknyttet policyområdet, hvor tre er tett knyttet til det overordnede prosjektet Morgendagens læring og lærende. OECD-prosjektet New Millennium Learners (NML) inngår her og handler om å fremskaffe nytt kunnskapsgrunnlag om morgen dagens unge. ITU har hatt ansvar for den skandinaviske rapporten i dette prosjektet. I 2008 har ITU deltatt og presentert på to internasjonale ekspertmøter i OECD. Ved å vise trender og drivkrefter i utviklingen av fremtidens læring har ITU vært med på å peke ut aktuelle retninger for veien videre ved avslutning av PfDK. Som del av Plan for kunnskapsdannelse, har ITU levert rapporter til EU og European Schoolnet i forbindelse med prosjekter som Insight. ITU ga NIFU STEP i oppdrag å lage en rapport om den digitale tilstanden i norsk lærerutdanning. Rapporten fungerte som innspill i prosessen med St.meld. nr.11 ( ) Læreren - rollen og utdanningen. Resultatene i rapporten f ikk mye oppmerksomhet og medieomtale. På oppdrag fra fornyingsminister Heidi Grande Røys har ITU vært redaksjon for en debattbok om Internett. Boken blir utgitt våren ITU samarbeider også tett med andre aktuelle aktører i policyfeltet. Blant annet er Morten Søby medlem av regjeringens IT-politiske råd, e-norge forum. ITUs Cathrine Tømte har fra februar til juni vært engasjert som norsk ekspert ved CERI, OECD. Hun har arbeidet med prosjektet Return to Gender som er underlagt NML-prosjektet. I tilknytning til dette var ITU med på å arrangere et ekspertmøte om Kjønn, IKT og utdanning, et oppdrag gitt av OECD og Kunnskapsdepartementet. Videre har Vibeke Kløvstad hatt en veiledende rolle i Kommunenes sentralstyre i utforming av planen ekommune 2012 lokal digital agenda. 8

9 Formidling ITU har i 2008 hatt som mål å bidra til økt kunnskap og dialog i det offentlige rom om bruk av IKT i utdanning. De fleste av ITUs formidlingsprosjekter er løpende prosjekter uten sluttdato. I tillegg kommer koordineringen av Nasjonalt sekretariat for standardisering av læringsteknologi (NSSL), som er et formidlingsprosjekt rettet mot både policy og produsenter av digitale læringsressurser. Formidlingsprosjektene har temaer knyttet tett opp til trender i forskningsfeltet og til ITUs satsingsområder. ITUs publiseringer omfatter det vitenskapelige tidsskriftet Digital kompetanse, forskningsformidling til alle norske skoler gjennom Forskning viser, samt oppdatert informasjon på nettstedet Med ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere, har ITU nådd ut til skole ledere i videregående skoler landet rundt. I tillegg har 25 videregående skoler i Møre og Romsdal gjennomført IKT ABC, som er et veiledingsprogram for skoleledere. Til sammen har ITU holdt 59 foredrag internasjonalt og nasjonalt, i tillegg til diverse innlegg og deltagelse i paneldebatter. Fra 2008 har ITU satset på mindre, temabaserte konferanser. I 2008 arrangerte ITU dagskonferansene Dataspill og læring, med en tilknyttet, lukket forskerworkshop, og dagskonferansen Sosial web og læring, som ble åpnet av statsråd Bård Vegar Solhjell. Ved begge arrangementene var det bidrag fra internasjonale og nasjonale anerkjente foredragsholdere, bl.a. David W. Shaffer, Danah Boyd og Neil Selwyn. Arrangementet hadde henholdsvis 150 og 300 deltakere og fikk stor oppmerksomhet i pressen. Formidling Antall prosjekter: 11 Leveranser Konferanser: 2 Seminar/workshop: 19 Presentasjoner: 4 Utgivelser: 7 Digital kompetanse (Nordic Journal of Digital Literacy) Opplag på 800, med 300 abonnenter i utgivelser i 2008, med til sammen 18 artikler Forskning viser Publikasjoner i 2008: Forskning viser 12: Skolens nye læringsarenaer Forskning viser 13: Gutter, jenter og IKT i skolen Forskning viser 14: Sosial web og læring itu.no og nssl.no Gjennomsnittlig besøkt av ca 385 unike brukere hver dag I 2008 ble det publisert 57 aktueltsaker, samt saker relatert til prosjekter og aktiviteter. innhold retur Universitetsforlaget Boks 508 Sentrum No-0105 Oslo Formatering morten søby 1 Digital kompetanse er viktigere enn noensinne øystein djupedal 5 Digital literacy and Digital literacies: policy, pedagogy and Research Considerations for education colin lankshear / michele knobel 12 elevtekster i digitale læringsomgivelser ture schwebs 25 seks turer i fortellingenes skoger torun g. ekeland / britt kramvig 44 Digital kompetanse som literacy? carl f. dons 58 Debatt 74 Bokmelding 78 abstracts 81 Bidragsytere 83 innhold,!7ha8a9-ghcabc!:k;m issn [print] issn [online] Digital kompetanse retur Universitetsforlaget Boks 508 Sentrum No-0105 Oslo 1 Digital kompetanse nordic journal of digital literacy Årg Årg a constructionist view of what it means to be digitally literate Deirdre Butler 61 the role of media in developing literacies and cultural techniques Barbara Gentikow 78 Confronting the Challenges of participatory Culture (part two) Henry Jenkins Ravi Purushotma Margaret Weigel Katie Clinton Alice J. Robison 97 Creative Commons Concept Document 115 Contributors 137 innhold,!7ha8a9-ghcabc!:k;n issn [print] issn [online] retur Universitetsforlaget Boks 508 Sentrum No-0105 Oslo Digital kompetanse er viktigere enn noensinne øystein djupedal Digita literacy and Digita literacies: policy, pedagogy and Research Considerations for education colin lankshear / michele knobel elevtekster i digitale læringsomgivelser ture schwebs seks turer i fortellingens skoger torun g. ekeland / britt kramvig Digital kompetanse som literacy? carl f. dons Digital kompetanse 2 Digital kompetanse nordic journal of digital literacy Årg Årg are Video games good for learning? James Paul Gee 172 overview of research on the educational use of video games Simon Egenfeldt-Nielsen 184 elogg et læringsmiljø for sammensatte tekster Svein Østerud / Ture Schwebs / Liv Merete Nielsen / Margareth Sandvik 214 a constructionist view of what it means to be digitally literate Deirdre Butler the role of media in developing literacies and cultural techniques Barbara Gentikow modeller på reise Sten R. Ludvigsen / Ingvill Rasmussen 227 Bidragsytere 252 innhold,!7ha8a9-ghcabc!:k;o Confronting the Challenges of participatory Culture (part two) Henry Jenkins Ravi Purushotma Margaret Weigel Katie Clinton Alice J. Robison issn [print] issn [online] retur Universitetsforlaget Boks 508 Sentrum No-0105 Oslo Creative Commons Concept Document Digital kompetanse 3 Digital kompetanse nordic journal of digital literacy Årg Årg Digital kompetence i en global verden Bertel Haarder 257 Defining digital literacy David Buckingham 263 sammensatte tekster sammensatt kompetanse gunnar liestøl 277 Unge medieprodusenter og kreativ mediekompetanse Jens Uwe korten og Brit svoen 306 Bidragsytere 332 are Video games good for learning? James Paul Gee overview of research on the educational use of video games Simon Egenfeldt-Nielsen elogg et læringsmiljø for sammensatte tekster Svein Østerud / Ture Schwebs / Liv Merete Nielsen / Margareth Sandvik modeller på reise Sten R. Ludvigsen / Ingvill Rasmussen Digital kompetanse Digital kompetanse nordic journal of digital literacy Årg Årg 4 Digital kompetence i en global verden Bertel Haarder Defining digital literacy David Buckingham sammensatte tekster sammensatt kompetanse Gunnar Liestøl Unge medieprodusenter og kreativ mediekompetanse Jens Uwe Korten og Brit Svoen 4 9

10 Leveranser 2008: Seminarer og workshops: 3 Presentasjoner: 5 Publikasjoner: Nasjonalt sekretariat for standardisering av læringsteknologi, NSSL Nasjonalt sekretariat for standardisering av læringsteknologi, NSSL, ble opprettet av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. februar 2007 og lagt til ITU. NSSL er en oppfølging av prosjektet estandard. NSSL posisjonerer seg som tilrettelegger av en nøytral arena hvor markedsaktører kan finne tekniske løsninger knyttet til interoperabilitet som kommer utdanningssektoren til gode. NSSL arbeider for å fremme interoperabilitet i norsk utdanningssektor gjennom bruk av tekniske standarder og spesifikasjoner. I 2008 har NSSL drevet informasjonsarbeid om relevante standarder og diskutert utfordringer mht. interoperabilitet som finnes i sektoren. En viktig aktivitet i informasjonsarbeidet har vært utarbeidelse av veiledninger knyttet til bruk av standarder og spesifikasjoner. NSSL har også arrangert åpne seminar om nye internasjonale spesifikasjoner. Videre har NSSL bidratt med spesifikasjon av krav i forbindelse med offentlig innkjøp av digitale læringsressurser og utlysning av utviklingsprosjekt, samt rådgivning knyttet til bruk av standarder i sentrale kommersielle løsinger. NSSLs arbeid bidrar aktivt til løsninger som gjør det enklere å ta i bruk digitale læringsressurser, sikrer investeringer i slike ressurser mot teknologiske endringer, og bidrar til et velfungerende marked for digitale læringsressurser. NSSL har i samarbeid med sektoren identif isert viktige kvalitetsindikatorer for digitale læringsressurser (DLR), og startet i 2008 også opp arbeidet med å etablere et sett tekniske og pedagogiske kvalitetskriterier for DLR. NSSL identifiserer interessenter nasjonalt, og arrangerer møteplasser for diskusjon av felles problemstillinger. Denne erfaringen videreformidles også videre gjennom deltakelse i internasjonale standardiseringsprosesser. NSSL har også gitt betydelige bidrag til deltakelse i utformingen av en ny internasjonal standard for merking av digitale læringsressurser. 10

11 Ansatte og fagråd 2008 ITUs stab ITUs fagråd Aktiviteter 2008 ITUs stab Leder Morten Søby Nestleder Vibeke Kløvstad Forskningsleder Hans Christian Arnseth (t.o.m. 1. desember) Forsker, Ove Edvard Hatlevik (f.o.m. 15. august) Forsker Cathrine Tømte (rådgiver t.o.m. januar) Overingeniør Geir Ottestad Rådgiver Jørund Høie Skaug (f.o.m. 15. august) Informasjonskonsulent Magnus Hontvedt Seniorkonsulent Vibeke L. Guttormsgaard Forskningsassistent Hanne Kristine Axelsen (t.o.m. april) Førstekonsulent Dina Dalaaker Leder for NSSL Ola Berge Økonomikonsulent Nina Børresen (vikar 50 %) Gjesteforsker Angela McFarlane ITUs fagråd Fred-Arne Ødegaard, leder av fagrådet, tidl. Avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. SNE, Directorate General Information Society and Media, European Commission Karen Jenssen, dekan, Det utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo Per Hetland, direktør, NIFU STEP Solfrid Grøndahl, rektor, Røyse barneskole, Hole kommune Kjell Atle Halvorsen, prosjektleder, NTNU Hilde Widerøe Wibe, leder kommunikasjons og samfunnskontakt, Abelia Torbjørn Moe, Utdanningsdirektoratet (observatør) 11

12 Aktiviteter 2008 Publikasjoner Artikler Arnseth, H. C. (2008). Activity theory and situated learning theory: contrasting views of educational practice. Pedagogy, culture & society, 16 (3), s Arnseth, H. C. (2008). Dataspillet som lærings- og sosialiseringsarena. I: Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Østerud, S. & Skogseth, E.G. (red) Oslo: Cappelen akademisk forlag. Ottestad, G. (2008). Schools as Digital Competent Organizations: Developing Organisational Traits to Strengthen the Implementation of Digital Founded Pedagogy. International Journal of Technology, Knowledge and Society 4 (4)10. Søby, M. (2008). Digital Competence - From Education Policy to Pedagogy: The Norwegian Context. I: Lankshear, C., Knobel, M. Digital literacies - concepts, policies and practices. Peter Lang Publishing Group 2008 ISBN s Søby, M (2008). Learning spaces. I: Digital kompetanse - Nordic journal of digital literacy 2008; Volum 3.(1) s Søby, M. (2008). Delingskultur, sosial web og læring. I: Digital kompetanse - Nordic journal of digital literacy 2008 ; Volum 3.(3) s Tømte, C. (2008). Gamle forventinger til nye sjangre?. I: Østerud, S. & Skogseth, E.G. (red) Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Østerud, S. & Arnseth, H. C. (2008). Læring, sosialisering og identitetsutvikling i nettverkssamfunnet. I: Østerud, S. & Skogseth, E.G. (red) Å være på nett. Kommunikasjon, identitetsog kompetanseutvikling med digitale medier. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Rapporter Ottestad, G. (2008). Visjoner og realiteter. Bruk av IKT i matematikk og naturfag på åttende trinn. IEA SITES Norsk rapport. Hetland, P, Solum, N.H (2008). Digital kompetanse i norsk lærerutdanning. Rapport 2/2008. Oslo: NIFU STEP. Storsul, T. m. f l. (2008). Nye nettfenomener - staten og delekulturen. Oslo: Institutt for medier og kommunikasjon, ITU. Tømte, C. (2008). Return to Gender. Gender, ICT and Education. Backgroundpaper. CERI, OECD. Pedró, F. & Tømte C. (2008). New Millennium Learners. A project in progress (unpublished) CERI, OECD. Notater NSSL. Deling av digitale læringsressurser. Notat til Kunnskapsdepartementet, Oslo Veiledninger Metadata for digitale læringsressurser. Beskrivelse for betingelser av bruk. Kvalitetsindikatorer for digitale læringsressurser. Tilgjengelighet og tilpasning av digitale læringsressurser. Utveksling av metadata for digitale læringsressurser. Utveksling av personinformasjon. Digitale oppgaver og prøver. Digitale mapper. Pakking av digitale læringsressurser. Organisering og distribuering av digitale læringsressurser. Læringsplattformer og tredjeparts verktøy. Norlom 1.1, publisert i Kronikker og debattinnlegg Hontvedt, M. & Arnseth, H. C. Skolen har mye å lære av dataspill. I: Dagbladet, 16. februar, Kløvstad,V. Forbud mot Facebook og Internett i norske skoler? Bergens Tidende, 29. Mai, Presentasjoner Paneldebatt/innlegg Kløvstad, V. Paneldebatt. Real Digital konferanse, Oslo 11. mars. 12

13 Kløvstad, V. Paneldebatt om PC i skolen, Bergen, 28. august. Kløvstad, V. Paneldebatt. Kvalitet på nett er web 2.0 og sosial web til nytte for offentlige nettsteder?. Kvalitetskonferanse med web 2.0 som hovedtema, DIFI, Oslo, 4. desember. Kløvstad, V. Digital kompetanse i norsk lærerutdanning. Kunnskapsdepartementet, Arbeidsgruppen for St. meld. for lærerutdanning, Oslo, 12. november. Intervjuer Kløvstad, V. Nettgenerasjonen - Kurer - NRK, Intervju, 12. april. Kløvstad, V. Må ta Internett på alvor - Kultur - NRK Nyheter, 21. mai. Tømte, C. KVINFO: Kønsstereotypier ved tastaturet :www. kvinfo.dk, september. Foredrag internasjonale Arnseth, H.C, Axelsen, H.K. Digital Literacy in Science Education: Examining the Relationship between Literacy and Subject Knowledge. Learning Conference 08, University of Illinois, Chicago, USA, juni. Berge, O. Åpne dokumentformater og utfordringer for UiO, IT-konferansen 2008, Strömstad, 5 juni. Kløvstad, V. Social communities. Ekspertmøte OECD, Paris, 10. april. Ottestad, G. Four indicators on the digitally competent school. The Fourth International Conference on Technology, Knowledge and Society, Common Ground / Northeastern University. Boston, januar. Ottestad, G. Arnseth, H. C, Kløvstad, V. ICT in Learning: Lessons From a Norwegian National Survey. IATED INTED 2008, Valencia, mai. Ottestad, Geir. Conceptual use of discrepancies in teachers attitudes towards stated curriculum goals. Norwegian national results vs. international findings in the IEA SITES 2006 study. EERA ECER 2008, Gøteborg, september. Søby, M. Fra digital kompetanse til digital dannelse. IT pedagogenes konferanse; Høgkolan i Jönköping, mars. Søby, M. Digital Competence for ICT in primary and secondary education Norway. Invited Speaker, Global Leaders Conference e-learning Seoul, september. Søby, M. Web 2.0 og digital kompetanse. Konferanse om web 2.0 og digital kompetanse; European Network of Innovative Schools, Veijle, april. Tømte, C. Challenging our view of stereotypes. In which ways can we broaden our focus on gender and ICT? CERI/OECD Paris, 10. april. 13 Tømte, C. Return to Gender: Gender, ICT and Education. Introduction to the NML project and the objectives of the meeting, CERI/ OECD. Oslo, 2. juni. Foredrag nasjonale Berge, O. Digitale læringsressurser og standarder. Høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogndal 29 februar. Berge, O. Standarder for interoperabilitet, PAS / PGS informasjonsmøte, Utdanningsdirektoratet. Oslo, 1.april. Berge, O. Markedsplassen: Kundens perspektiv. Internseminar, Gyldendal. Oslo, 12 desember. Berge, O. Teknologiske forutsetninger for deling og gjenbruk av digitale læringsressurser. SANU redaktørnettverk, 5 november. Dalaaker, D. Digitale læremidler - hva f innes? Nært og nyttig. IKTkonferanse for Kristne Friskolers Forbund. Gardemoen, 24. november. Guttormsgaard, V. Skoleledelse og IKT-ABC. NKUL, Trondheim, 7. mai. Guttormsgaard, V. IKT-ABC. NKUL, Trondheim, 6 mai. Guttormsgaard, V. Skoleledelse og digital kompetanse fra forskning til praksis. Ledersamling Møre og Romsdal, Geiranger, 23. oktober.

14 Hontvedt, M. Skolens digitale tilstand, og læringsressursenes digitale fremtid. Cappelen Damm Undervisning, Oslo 30. mai. Hontvedt, M. Dataspill som pedagogisk verktøy. Dialogkonferanse om dataspill ved ABM-utvikling. Oslo, 29. oktober. Hontvedt, M, Kløvstad, V. Nye nettfenomener. ITU konferansen: Sosial web og læring. Oslo, 16. Oktober. Kløvstad, V. Digitale læringsressurser. Utdanningsforbundet lederseminar, Oslo 11. november. Kløvstad, V. Fakta og myter om IKT i skolen en tilstandsbeskrivelse om norsk skole. Vestfold Fylkeskommune. Sandefjord,10. september. Kløvstad, V. Web 2.0 og delekulturen. Aschehoug, Oslo, 11. desember. Kløvstad, V. Social Communities. Return to Gender: OECD-ekspertmøte. Oslo, juni. Kløvstad, V. Nye nettfenomener - staten og delekulturen. Åpent seminar om den sosiale weben, Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Oslo, 20. mai Kløvstad, V. Nye nettfenomener - staten og delekulturen. Presentasjon av rapport om Nye nett fenomener, for statsråd Heidi Grande Røys. Oslo, 7. april. Kløvstad, V. Digitale læringsressurser. Kartlegging av hva som f innes av digitale læremidler for videregående skole. Seminar om digitale læremidler. Forleggerforeningen, Vika Kino. Oslo, 12. februar. Ottestad, G. og Arnseth, H.C. Skolens digitale tilstand ITU Monitor Norsk Faglig-pedagogisk dag 2008,Universitetet i Oslo. Oslo, 3. januar. Ottestad, G. Norsk selvevalueringsressurs for IKT skolen. Skolen i digital utvikling, Lillestrøm, 13. november. Ottestad, G. Lærende nettverk: innovativ skoleutvikling med IKT? Lærende nettverk: innovativ skoleutvikling med IKT?. Skolelederkonferansen: Skolen i en digital tid. Lillestrøm, 13. november. Søby, M. Computer Games as Learning. ITU konferansen: Computer Games as Learning, Oslo, 21. april. Søby, M. Web 2.0 og utvikling av digital kompetanse. Nullkonferanse 23 ting; Nasjonalbiblioteket. Oslo, april. Søby, M. Sosial web og læring. ITU konferansen: Sosial web og læring. Oslo, 16. oktober. Søby, M. Den digitale generasjonen. Skolelederkonferansen: Skolen i en digital tid. Lillestrøm, 14. november. ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere: 2. sept.: Rogaland (V. Guttormsgaard, m.f l.) 3. sept.: Sør Trøndelag (J.H. Skaug, m.f l.) 9. sept.: Vestfold (V. Guttormsgaard, m.f l.) 10. sept.: Nord Trøndelag (J.H. Skaug, m.f l.) 11. sept.: Troms (V. Guttormsgaard, m.f l.) 16. sept.: Sogn og Fjordane (J.H. Skaug, m.f l.) 17. sept.: Rogaland (V. Guttormsgaard, m.f l.) 18. sept.: Østfold (V. Guttormsgaard, m.f l.) 25. sept.: Akershus (V, Guttormsgaard, m.f l.) 28.okt.: Buskerud (J.H. Skaug, m.f l.) 29. okt.: Buskerud (J.H. Skaug, m.f l.) 19. nov.: Oslo (V.Guttormsgaard, m.f l.) 26. nov.: Finnmark (V. Guttormsgaard, m.f l.) Stand og posters Skolelederdagene, UiO, Oslo juni. Konferanser/workshops/nettverksmøter Åpent møte om spesifikasjonen QTI fra IMS, UiO, Oslo 24. januar Lærende nettverksamling, Oslo, februar. ITU konferansen: Computer Games as Learning. UiO, Oslo, april. 14

15 Lærende nettverksamling, Oslo, april. Åpent møte om spesifikasjonen, IMS CC. Thon Hotel VIka Oslo, 3. juni. Nettverksamling for Pedagogisk bruk av IKT, Forskningsparken, Oslo, 9. juni. Lærende nettverksamling, København, september. Arnseth, H.C. Vurdering av og for digital kompetanse. Regional samling for Lærende nettverk, HiO, 18. september. FLO-workshop, Oslo, 6. oktober. ITU konferansen: Sosial web og læring. UiO, Oslo, 16. oktober. Osloprøven i digital kompetanse, Seminar; tilbakemelding til skolelederene, Oslo 2. desember. Osloprøven i digital kompetanse, Seminar; tilbakemelding til lærere, Oslo 3. desember. Lærende nettverksamling, Lillehammer, desember. ITUs juleseminar. Nettverkssamling i forbindelse med avslutningen av Program for digital kompetanse. Oslo, 12. desember. Åpent møte om kvalitetsindikatorer, UiO, Oslo 15. desember Film Filmopptak fra ITU konferansen Sosial web og læring, den 16 oktober. Publisert på itu.no / Vimeo. Verv Cathrine Tømte medlem av Scientific advisory board til ICERI 2008: International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid (Spain), 17th, 18th and 19th of November. Cathrine Tømte medlem av Scientific advisory board IATED INTED Cathrine Tømte deltok i ekspertpanel for vurdering av søknader til IKT programmet VERDIKT, NFR, februar Morten Søby er medlem i enorge forum - regjeringens IKT politiske råd. Morten Søby er medlem av NKUL programkomite. Morten Søby er medlem av programkomiten for Skolelederkonferansen Morten Søby er medlem av NSSLs fagråd. Morten Søby er varamedlem i Klagenemden for Film- og videogram. Vibeke Kløvstad sitter i styret for den digitale læringsressursen Mediemøter på nett, Aschehoug forlag. 15

16 Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning - ITU Universitetet i Oslo Adresse: Pb Blindern, 0317 Oslo Telefon: e-post: 16

årsrapport www.itu.no

årsrapport www.itu.no 2007 årsrapport www.itu.no Innhold 4. ITU anno 2007 6. Prosjekter Forskning og utvikling Policy Formidling Nasjonalt sekretariat for standardisering av læringsteknologi (NSSL) 11. Ansatte og fagråd ITUs

Detaljer

Digitale læremidler - hva finnes?

Digitale læremidler - hva finnes? Digitale læremidler - hva finnes? Dina Dalaaker Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning - ITU, Universitetet i Oslo ITU - Nasjonal enhet ved UiO FoU - Kartlegging ITU Monitor 2009/SITES 2006

Detaljer

velkommen ITU-KONFERANSEN 2007 - FREMTIDENS LÆRING

velkommen ITU-KONFERANSEN 2007 - FREMTIDENS LÆRING velkommen ITU-KONFERANSEN 2007 - FREMTIDENS LÆRING ÅPNING ROGER PEDERSEN POLITISK RÅDGIVER, KUNNSKAPSDEPARTEMENTET PÅ høyden i en flat verden ITU: 10 år som fremtidssøker, Morten Søby The World Is Flat:

Detaljer

KOmpleks kompetanse. Morten Søby, ITU-konferansen 2006

KOmpleks kompetanse. Morten Søby, ITU-konferansen 2006 KOmpleks kompetanse Morten Søby, ITU-konferansen 2006 Dagens sammensatte tekst 1 Kompleks kompetanse 2 ITU prosjekter 2006-2007 3 Er skolene klare for et digitalt kunnskapsløft? 4 Fremtidens skole Digital

Detaljer

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser

Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Kvalitetskriterier for digitale læringsressurser Ola Berge og Vibeke Kløvstad, ITU www.slideshare.net/olaberge/ Dagsorden Målsetningen med kvalitetskriteriene Bakgrunn for arbeidet Hva mener vi med «kvalitet»?

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

Fra forskning til praksis

Fra forskning til praksis Fra forskning til praksis New Millennium Learners Unge, lærende som: Bruker informasjon som gjerne er digital og ikke trykt Prioriterer bilder, lyd og bevegelse fremfor tekst Er komfortable med multitasking

Detaljer

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover.

2. Gruppen: Del erfaringene med hverandre og plassér lappene på flipover. Gruppeoppgave basert på walk and talk 1. To og to (som gikk tur sammen): Skriv ned de 3-5 punktene dere opplever som viktigst for å lykkes og de 3-5 punktene dere oppleversom vanskeligst. 2. Gruppen: Del

Detaljer

ITUs work shop: digital kompetanse og digital dannelse

ITUs work shop: digital kompetanse og digital dannelse ITUs work shop: digital kompetanse og digital dannelse Fagliggjøring Forankring Formidling 20. april 2005 WS1, 20.04.05 1 Tidspunkt 9.00-9.15 9.15-9.30 9.30 10.00 10.00-10.30 10.30 10.45 10.45-11:45 12.00-13.00

Detaljer

Nye nettfenomener. Magnus Hontvedt Vibeke Kløvstad. www.itu.no. www.itu.no

Nye nettfenomener. Magnus Hontvedt Vibeke Kløvstad. www.itu.no. www.itu.no Nye nettfenomener Magnus Hontvedt Vibeke Kløvstad NYE NETTFENOMENER Nye nettfenomener - En undersøkelse av 16 19-åringers bruk av nettsamfunn. - Bygger på spørreundersøkelse og fokusgruppeintervjuer -

Detaljer

Inspirasjonsseminar i Troms 11.09.08 Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse?

Inspirasjonsseminar i Troms 11.09.08 Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse? F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Inspirasjonsseminar i Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse? Vibeke Guttormsgaard Marit C Synnevåg

Detaljer

Digitalt veikart. Mer, videre, fortsett, fortsett

Digitalt veikart. Mer, videre, fortsett, fortsett Digitalt veikart Mer, videre, fortsett, fortsett ITUs kreativitetspris 2005 Digital kompetanse og kreativitet Digital kompetanse er summen av enkle IKT-ferdigheter, som det å lese, skrive og regne, og

Detaljer

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø

Centre for Professional learning in Teacher education. and University of Tromsø ProTed Centre for Professional learning in Teacher education University of Oslo and University of Tromsø Mål for ProTed senteret Senteret har som sitt langsiktige mål å drive fram fremtidsrettede og bærekraftige

Detaljer

Nasjonale aktiviteter. Oslo, 04.12.2007

Nasjonale aktiviteter. Oslo, 04.12.2007 Nasjonale aktiviteter Dagsorden Metadata for læringsressurser - NORLOM Norsk deltakelse i IMS Planlagt utredning om deling av digitale læremidler Levende læreplaner: grep Personinformasjonsflyt i utdanningen:

Detaljer

Innhold. Forord... 11

Innhold. Forord... 11 Innhold Forord............................................... 11 KAPITTEL 1 Å være på nett........................................ 13 Av Svein Østerud og Egil G. Skogseth Hverdagens literacy-hendelser.........................

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett:

Ungdomstrinn i utvikling. 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere. Internett: Ungdomstrinn i utvikling 2. samling i pulje 4 for skoleeiere og skoleledere Internett: Questback 1.samling - oppsummering Delen om organisasjonslæring ved Knut Roald får svært gode tilbakemeldinger Skoleeiere

Detaljer

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling?

Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Hvordan kan IKT bidra til pedagogisk utvikling? Stortingsmelding 30 (2003-2004) påpeker viktigheten av å bruke IKT som et faglig verktøy, og ser på det som en grunnleggende ferdighet på lik linje med det

Detaljer

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse?

Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? Hva har rektor med digitale verktøy og læringsressurser å gjøre? Spill av tid eller strategisk ledelse? 13. November 2009 Astrid Søgnen Direktør 171 undervisningssteder 138 grunnskoler 25 1 videregående

Detaljer

CLICK TO EDIT MASTER TITLE

CLICK TO EDIT MASTER TITLE Digital skole hver dag CLICK TO EDIT MASTER TITLE Click to edit Master subtitle style 10/20/2005 www.itu.no 1 DIGITAL SKOLE HVER DAG - om helhetlig utvikling av digital kompetanse i Eventuell illustrasjon

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 12.2.2014 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? NIFU rapport 20/2013 2 Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig

Detaljer

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier

Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Asbjørn Kårstein Ph.d. i Tverrfaglige kulturstudier Stilling: Forsker 2 Telefon: 915 51 325 E-post: ak@ostforsk.no CV norsk Asbjørn Kårstein har doktorgrad fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier,

Detaljer

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte

Regional satsing for forskningsbasert innovasjon. Informasjonsmøte Regional satsing for forskningsbasert innovasjon Informasjonsmøte 18.5.2016 Forskning for innovasjon og bærekraft Forskningsrådets strategi 2015-2020 Innovasjon: bedriftene og offentlig sektor Bærekraft:

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 4: Lese- og skriverollen med web 2.0 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014

Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Strategiplan pedagogisk IKT 2011-2014 Bakgrunn Planen er en videreføring av Strategiplan pedagogisk bruk av IKT 2008 2011 og bygger på den samme forståelse av hva pedagogisk IKT-kompetanse er, og hvordan

Detaljer

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap

Entreprenørskap i norsk skole. Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Entreprenørskap i norsk skole Utvikling av en digital ressursbank med gode eksempler på undervisningsopplegg for entreprenørskap Trond Storaker 24. mai 2013 03.06.2013 1 Hva er entreprenørskap Entreprenørskap

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no

IKT-ABC. Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves. 08/05/2008 NKUL, Trondheim www.itu.no IKT-ABC Vibeke L. Guttormsgaard, ITU, UiO Torill Wøhni, Making Waves Agenda Bakgrunn for IKT-ABC Hva forskning viser Helhetlig skoleutvikling Hva er IKT-ABC? Betydningen av IKT-strategi Praktisk oppgave:

Detaljer

Kirsti L. Engelien. Skoleledelse i digitale læringsomgivelser

Kirsti L. Engelien. Skoleledelse i digitale læringsomgivelser Kirsti L. Engelien Skoleledelse i digitale læringsomgivelser Stasjonær teknologi i dag: bærbar teknologi Flickr: dani0010 & sokunf Digitale læringsomgivelser? Erfaringsbasert & forskningsbasert kunnskap

Detaljer

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016

Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Strategi for pedagogisk bruk av IKT i Telemark fylkeskommune 2014-2016 Innledning I læreplanverket for Kunnskapsløftet er digitale ferdigheter definert som en grunnleggende ferdighet, på lik linje med

Detaljer

Digital tavler. kulturimperialisme i norske klasserom? 12. november 2009 HiB Tjalve Gj. Madsen

Digital tavler. kulturimperialisme i norske klasserom? 12. november 2009 HiB Tjalve Gj. Madsen Digital tavler kulturimperialisme i norske klasserom? 12. november 2009 HiB Tjalve Gj. Madsen IKT som kulturfenomen teknologisk kompetanse er eit like viktig kulturelt fenomen som litteratur og litterær

Detaljer

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G. Kilde: Aftenposten.no/reise

F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G. Kilde: Aftenposten.no/reise Kilde: Aftenposten.no/reise 1 F O R S K N I N G S- O G K O M P E T A N S E N E T T V E R K F O R I T I U T D A N N I N G Inspirasjonsseminar i 28/29.10.08 Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse?

Detaljer

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT?

Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Kvalitet i skolen: Hvilken rolle spiller IKT? Lillestrøm 13.11.2008 Statssekretær Lisbet Rugtvedt Kunnskapsdepartementet Kvalitetutfordringer Negativ trend på viktige områder siden 2000 (PISA, PIRLS, TIMSS-undersøkelsene)

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen. Interaktive tavler - endringer i klasserommet?

Senter for IKT i utdanningen. Interaktive tavler - endringer i klasserommet? Senter for IKT i utdanningen - en presentasjon Interaktive tavler - endringer i klasserommet? Dina Dalaaker dina.dalaaker@iktsenteret.no Senter for IKT i utdanningen Opprettet 1.1 2010 Et statlig forvaltningsorgan

Detaljer

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1

Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Erfaringer og oppsummering av arbeidet i K1 Hild Kristin Morvik Tiltak K1 2009-2013 Fylkes og kommunerettet arbeid med universell utforming i 2014 dagsseminar Park Inn hotell, Gardermoen 2. april 2014

Detaljer

Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, ILS. Kvalitet i høyere utdanning: suksessfaktorer og utfordringer fra et lærerperspektiv

Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, ILS. Kvalitet i høyere utdanning: suksessfaktorer og utfordringer fra et lærerperspektiv Førsteamanuensis Kirsten Sivesind, ILS Kvalitet i høyere utdanning: suksessfaktorer og utfordringer fra et lærerperspektiv Kvalitetsreformen til inspirasjon Reform og kriterier for suksess Stjernekonstellasjoner

Detaljer

IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M

IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M 2008 Voss 26. september 2008 Liv Sissel Grønmo IEA TEACHER EDUCATION STUDY: TEDS-M 2008 A CROSS-NATIONAL STUDY OF PRIMARY AND SECONDARY MATHEMATICS TEACHER PREPARATION

Detaljer

Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger

Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger Senter for IKT i utdanningen: Analyse, løsninger og anbefalinger Forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet Skolelederkonferansen 2012 Etablert 1. januar 2010 Sammenslåing av flere kompetansemiljø

Detaljer

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg

Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg Digitale læringsmiljøer i skolene i Kongsberg «Verden er min mulighet - prepared for the world» Sammen skaper vi utfordrende digitale og teknologiske læringsmiljøer med plass til fellesskap, fornyelse

Detaljer

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011

Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Rådsmøte i NRLU Kautokeino, 22.-23. sept 2011 Orientering fra Utdanningsdirektoratet v/ Anne-Ma Grønlie og Jørgen Nicolaysen Avdeling for skoleutvikling Kompetanse for kvalitet t Rektorutdanningen Lederutdanning

Detaljer

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet

Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Aktuelle saker fra Utdanningsdirektoratet Kompetanse for kvalitet studieåret 2013/2014 84 studietilbud utlyst 10 tilbud hadde «oversøking» (over 35 godkjente søkere) 24 tilbud hadde over 20 godkjente søkere

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning 2011

Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Digital tilstand i høyere utdanning 2011 Grand Hotel, 17.oktober 2011 Hilde Ørnes Jens Breivik Status / bakgrunn Reformer og satsinger Stor variasjon i tiltak/virkemidler/ressursbruk etc i sektoren Behov

Detaljer

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH)

Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) Handlingsplan for forskning 2014-2016 Avdeling for helsetjenesteforskning (HØKH) MÅL: Styrke tjenestenær helsetjenesteforskning Tiltak 6 Sende inn minimum sju søknader om forskningsfinansiering årlig under

Detaljer

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse

IKT-ABC. En ledelsesstrategi for digital kompetanse IKT-ABC En ledelsesstrategi for digital kompetanse Hans Olav Hellem, Prosjektleder IKT-ABC, ITU/MAKING WAVES Vibeke Kløvstad, Faglig ansvarlig IKT-ABC, ITU 1 Oversikt I. Bakgrunn og mål II. Veiledningsmaterialet

Detaljer

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR

Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kreativt partnerskap i videregående skoler i Oppland 2013-14 Kreativt partnerskap HVA HVORDAN HVORFOR Kontakt: Vivian Haverstadløkken, rådgiver Kulturenheten Vivian.haverstadlokken@oppland.org www.oppland.ksys.no

Detaljer

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet

Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Kunnskapsutvikling og -deling i prosjekter støttet av Norgesuniversitetet Februar 2009 Innhold 1.0 Kunnskapsutvikling og - deling i prosjektene... 3 1.1 Formål... 3 2.0 Kontaktperson og prosjektoppfølging...

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen

ITU Monitor 2005. Utgis som bok på Universitetsforlaget. Forfattere: På vei mot digital kompetanse i grunnopplæringen ITU monitor 2005 Om ITU-Monitor En longitudinell undersøkelse Gjennomføres hvert annet år (første gang 2003) Mål: kartlegge pedagogisk bruk av IKT i skolen Målgruppe: elever, foresatte, lærere, rektorer

Detaljer

ProTed Centre for Professional Learning in Teacher Education. University of Oslo and University of Tromsø

ProTed Centre for Professional Learning in Teacher Education. University of Oslo and University of Tromsø ProTed Centre for Professional Learning in Teacher Education University of Oslo and University of Tromsø Mandat fra NOKUT Bidra til å utvikle kvaliteten i høyere utdanning Synliggjøre at undervisning og

Detaljer

Tematisk satsing: Fremtidens læringsomgivelser

Tematisk satsing: Fremtidens læringsomgivelser Tematisk satsing: Fremtidens læringsomgivelser 1. Bakgrunn, perspektiver og utfordringer ITUs nye tematiske forskningssatsing Fremtidens læringsomgivelser har som hovedmål å utvikle forskningsbasert kunnskap

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk

UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk UNIVERSITETET I STAVANGER Det humanistiske fakultet Institutt for allmennlærerutdanning og spesialpedagogikk STUDIEPLAN FOR IKT i læring, Modul 2: Den digitale skolen 15stp Behandlet i instituttrådet:

Detaljer

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!)

PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) PED1014 Mediepedagogikk og mediekompetanse UNDERVISNINGSPLAN - VÅR 2015 (Med forbehold om endringer. Sjekk It s learning!) FORELESNINGER: Tirsdager kl. 12.15-14.00, D2 SEMINARER : Onsdager kl.14.15-16.00,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014 KFU- møte område D Tonsenhagen skole 26. november 2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeH 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UKordringer og satsinger i område D

Detaljer

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter

Oppstartmøte 19. mai 2015. Nye BALANSE-prosjekter Oppstartmøte 19. mai 2015 Nye BALANSE-prosjekter Agenda Velkommen Presentasjonsrunde Hvorfor dette møtet? Litt om BALANSE Kontrakt, endringer og rapportering Spørsmål og svar Presentasjon av BALANSE-prosjektene

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Årsplan for Lesesenteret, 2014

Årsplan for Lesesenteret, 2014 Årsplan for Lesesenteret, 2014 Felles oppgaver 1. Rammeplan- og læreplanrelatert virksomhet Oppgave Barnehage Gi innspill i prosessen med revidering av rammeplanen. Bistå direktoratet i å forberede implementering

Detaljer

Ledelse, skole og samfunn

Ledelse, skole og samfunn Eirik J. Irgens faggruppe for Skoleutvikling og utdanningsledelse, NTNU Ledelse, skole og samfunn Interessert i ü Master i skoleledelse? ü Rektorutdanningen? ü E;er- og videreutdanning i skoleledelse?

Detaljer

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning

Institute of Educational Research, University of Oslo Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Lærende nettverk for fornyelse av lærerutdanning Ola Erstad PFI Universitetet i Oslo 1 2 Med bakgrunn i PILOT PLUTO 3 Organisering Lærerutdanningen driver nettverkene I nettverket representert ved skoleleder

Detaljer

Sammendrag. Finland Singapore Frankrike Slovakia Hong Kong Slovenia Israel Sør-Afrika Italia Thailand

Sammendrag. Finland Singapore Frankrike Slovakia Hong Kong Slovenia Israel Sør-Afrika Italia Thailand Sammendrag SITES 2006 (Second Information Technology in Education Study) er den tredje SITESstudien i rekken. IEA (The International Society for the Evaluation of Educational Achievement) initierte og

Detaljer

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet)

Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren. De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) Kunnskapsdepartementet ønsker en sikker identifisering i utdanningssektoren De har valgt Feide (Felles elektronisk identitet) UNINETT ABC har et ansvar for innføring av Feide i grunnopplæringa Hva er Feide?

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran sak 114/16 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2017 2020 Vedtatt av kommunestyret i Gran 13.10.16 sak 114/16 INNHOLD INNLEDNING... 3 KVALITETSPLANEN: ET DOKUMENT FOR KOMMUNENS AMBISJONER OG MÅLSETTINGER FOR ELEVENES LÆRING

Detaljer

Spillbasert læring i skolen: Muligheter og utfordringer for læreren. Kenneth Silseth Postdoktor, Institutt for pedagogikk, UiO

Spillbasert læring i skolen: Muligheter og utfordringer for læreren. Kenneth Silseth Postdoktor, Institutt for pedagogikk, UiO Spillbasert læring i skolen: Muligheter og utfordringer for læreren Kenneth Silseth Postdoktor, Institutt for pedagogikk, UiO 1 Bakgrunn Forskning på spillbasert læring i klasserommet Bruk av læringsspillet

Detaljer

Skolebibliotekreferanser

Skolebibliotekreferanser Skolebibliotekreferanser Bruk av skolebibliotek. Veiledning for grunnskolen og videregående opplæring Nasjonalt læremiddelsenter (NLS), NLS, 1997 Utkast til Handlingsplan for skolebibliotek i grunnskolen

Detaljer

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet

Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Motivasjon og mestring for bedre læring Strategi for ungdomstrinnet Håkon Kavli, GNIST-sekretariatet 02.05.2012 1 Innføring av valgfag Økt fleksibilitet Varierte arbeidsmåter Et mer praktisk og relevant

Detaljer

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

Søknad om permanent finansiering (1,5 mill.) av NORA - nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Kunnskapsdepartementet Bibliotek for medisin og helsefag Postboks 1113 Blindern 0317 Oslo Dato: Deres ref.: Vår ref.: Telefon: 23074420 Telefaks: 23074430 E-post: umh@ub.uio.no Nettadresse: http://www.ub.uio.no/umh/

Detaljer

Lærerutdanning og IKT

Lærerutdanning og IKT Cathrine Tømte 22.10.2013 Lærerutdanning og IKT På vei mot profesjonsfaglig digital kompetanse? Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning - NIFU Uavhengig samfunnsvitenskapelig

Detaljer

Læring i en digital fremtid. Utdanningskonferansen, Bodø Februar 2015 Øystein Nilsen

Læring i en digital fremtid. Utdanningskonferansen, Bodø Februar 2015 Øystein Nilsen Læring i en digital fremtid Utdanningskonferansen, Bodø Februar 2015 Øystein Nilsen 1. Gå inn på Kahoot.it 2. Tast inn kode 3. Lag kallenavn 4. Gjør deg klar https://create.kahoot.it/#survey/d30ca671-f62b-4743-b38a-e6e463ccc224

Detaljer

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014

MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 1 MELDING OM VIRKSOMHETEN 2012-2014 Troms og Svalbard FYLKE/ REGION All aktivitet i Norsk kulturskoleråd skal sees som en samlet innsats mot våre medlemskommuner og som en konsekvens av dette vil vi til

Detaljer

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling

Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Veilederkorps - tilbud om støtte til kvalitetsutvikling Mål for kvalitet i opplæringen 1. Alle elever som går ut av grunnskolen, skal mestre grunnleggende ferdigheter som gjør dem i stand til å delta i

Detaljer

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering

IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering Erfaringer med bruk av fri programvare Brukbarhet Driftsøkonomi IT i skolen Den Norske Dataforening Ålesund 25. oktober 2005 Av Knut Yrvin. Lysark kun til fri kopiering La oss rydde en ting unna Høsten

Detaljer

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning

Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD. Etablert 1.jan. Tromsø VIRKEOMRÅDE. Oslo. Sammenslåing av kompetansemiljø. Barnehagelærerutdanning Etablert 1.jan 2010 Utviklingsorientert forvaltningsorgan under KD Sammenslåing av kompetansemiljø Tromsø VIRKEOMRÅDE Barnehage Grunnskole VGS Lærerutdanning Barnehagelærerutdanning Oslo Etablert 1.jan

Detaljer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CV Navn: Jan Ole Rypestøl Adresse: Sildenestangen 43, 4625 Flekkerøy Telefon: 906 31591/38094380 Fødselsdato: 30.08.1963 mail: jan.ole.rypestol@agderforskning.no Familie: Gift, tre barn Nåværende arbeidsgiver:

Detaljer

ITU UNIVERSITETET I OSLO 2004 ITU Monitor er en longitudinell undersøkelse som kartlegger skolens digitale tilstand med hensyn til pedagogisk bruk av IKT. Undersøkelsen ble første gang gjennomført i2003blantelever,lærere,ikt-ansvarlige,rektorer,foresatteigrunnskolen

Detaljer

Digital tilstand i høyere utdanning

Digital tilstand i høyere utdanning Digital tilstand i høyere utdanning Presentasjon av utvalgte funn fra Norgesuniversitetets IKT-monitor v/ Janne Wilhelmsen, Tove Kristiansen og Jens Breivik Oslo 24. mars 2009 Hvorfor monitor? Bakgrunn

Detaljer

Rapport fra kvartalsmøte i IMS

Rapport fra kvartalsmøte i IMS Rapport fra kvartalsmøte i IMS IMS er et industrikonsortium som utvikler spesifikasjoner for læringsteknologi. En rekke av IMS spesifikasjoner er i utstrakt bruk, som f.eks IMS Enterprise for utveksling

Detaljer

- Utfordringer med innhold

- Utfordringer med innhold LAVA - Utfordringer med innhold Bent Foyn Norsk Regnesentral Verdikjede - forskning Nettransport Innhold Innholdsproduksjon Pedagogikk Opphavsrettshåndtering Forretningsmodeller Skoler Pedagogikk Dataverktøy

Detaljer

Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004. Fåmål:

Hvorfor Ontario? Reformarbeidet i Ontario fra 2004. Fåmål: Studietur til Canada/ Ontario 6. 10.juni Improving Lower Secondary Schools in Norway OECD-rapport i forbindelse med Stortingsmelding om ungdomsskoletrinnet Hvem var med? Kunnskapsdepartementet med statsråden

Detaljer

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene

Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Til skolen Rundskriv S 26-2015 Oslo, 16.12.2015 Ny ordning for å søke pedagogiske utviklingsmidler til skolene Vi viser til rundskriv 14/15 fra Folkehøgskolerådet. NKF har i samråd med FHF blitt enig om

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst

Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014. Regional plan for region øst VEDLEGG Virksomhetsplan 2013-2014 Norsk kulturskoleråd VIRKSOMHETSPLAN 2013-2014 Regional plan for region øst Nasjonalt Rev.20.11.2012 Regionalt 1.2.2013 1 Forord Norsk kulturskoleråd har vært gjennom

Detaljer

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna

Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Skolenedleggelser - I skjæringspunktet mellom kvalitet og politikk 03.03.2010 Høgskolen i Nesna Innledning Små skoler usynlige PhD-avhandling: Omsorg eller formål. Rasjonalitet og formål i fådeltskolen

Detaljer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer

Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Hatties «Visible learning» i perspektiv: Kritiske kommentarer Utdanningsforbundets skolelederkonferanse, Oslo, 23. okt 2012 Svein Sjøberg Universitetet i Oslo http://folk.uio.no/sveinsj/ Bakgrunnslesing

Detaljer

Et felles løft for realfagene!

Et felles løft for realfagene! Et felles løft for realfagene! Kunnskapsminister Øystein Djupedal CST060606, Tromsø Kunnskap er drivkraften i vårt samfunn! Humankapitalen utgjør 80% av den norske nasjonalformuen Et bredt kunnskapsbegrep:

Detaljer

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010

Entreprenørskap. Vrådal 19. november 2010 Entreprenørskap Vrådal 19. november 2010 Hva er Ungt Entreprenørskap? Hva er entreprenørskap i utdanning? Hvorfor entreprenørskap i utdanning? Stanley Jacobsen Daglig leder i Ungt Entreprenørskap Telemark

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus

Refleksjonsnotat 1. Et nytt fagområde. Jan Frode Lindsø S898564. Master i IKT-støttet læring. Høgskolen i Oslo og Akershus Refleksjonsnotat 1 Et nytt fagområde Jan Frode Lindsø S898564 Master i IKT-støttet læring Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Presentasjon av pensumlitteratur... 3 Design og

Detaljer

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive?

Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Offentlig finansiert forskning: Står resultatene i forhold til innsatsen? Er virkemidlene gode og effektive? Jan Fagerberg, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo, jan.fagerberg@tik.uio.no

Detaljer

RENERGI Programmet Veien Videre. 20. September 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd

RENERGI Programmet Veien Videre. 20. September 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd RENERGI Programmet Veien Videre 20. September 2011 Ane T. Brunvoll, Norges forskningsråd Programdriftshjulet Kommunikasjon og formidling fra programmet Evalueringer Forskningsrådets strategi Generelle

Detaljer

Status arbeid med IKTstrategi. Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen

Status arbeid med IKTstrategi. Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Status arbeid med IKTstrategi for UH-sektoren Universitetsdirektør Seunn Smith-Tønnessen Stortingsmelding 18 (2014-15) etablerere en arbeidsgruppe som skal utarbeide en helhetlig strategi og forslag til

Detaljer

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB

Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Undervisning i barnehagen? Anne S. E. Hammer, Avdeling for lærerutdanning, HiB Bakgrunnen for å stille dette spørsmålet: Funn fra en komparativ studie med fokus på førskolelæreres tilnærming til naturfag

Detaljer

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere

Lærende nettverk i friluft. Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Lærende nettverk i friluft Erfaringer med lærende nettverk i friluft som verktøy for kompetanseheving for lærere Friluftsrådet Sør fungerer som nettverkskoordinator for prosjektet «Lærende nettverk i friluft

Detaljer

ARK eller APP? Forskningsbaserte valg av teknologi og læremidler. skolelederkonferansen skolen i digital utvikling

ARK eller APP? Forskningsbaserte valg av teknologi og læremidler. skolelederkonferansen skolen i digital utvikling ARK eller APP? Forskningsbaserte valg av teknologi og læremidler skolelederkonferansen skolen i digital utvikling Øystein Gilje Universitetet i Oslo #ark_app // @ogilje Vurdere ulike ideologiers betydning

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

Lærende nettverk - IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk

Lærende nettverk - IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Lærende nettverk - IKT-basert skoleutvikling gjennom lærende nettverk Lærende nettverk 02.03.04 1 Innhold Innhold... 2 Sammendrag... 3 Hovedmål... 3 Nettverkets deltakere...3 Nettverkenes innhold... 3

Detaljer

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning

INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning INTPART - Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning og forskning Programbeskrivelse 1 MÅL OG MÅLGRUPPER 1.1 Formålet med programmet Formål med programmet er å utvikle verdensledende fagmiljøer

Detaljer

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014

Strategiplan for skolebibliotekutvikling. Tromsø kommune 2011-2014 Strategiplan for skolebibliotekutvikling Tromsø kommune 2011-2014 INNLEDNING Målet med Strategiplan for skolebibliotek i Tromsø kommune 2011 2014 er å utvikle skolebiblioteket til en god læringsarena for

Detaljer

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik.

Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. Kollektiv kapasitetsbygging i Sandnesskolen. Skoleeierperspektivet Skolefaglig rådgiver Hege Egaas Røen og utviklingsveileder Tone Solum Søndervik. 04.02.16 Bergen/Flesland Fører det vi gjør til økt læring

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer