årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "årsrapport www.itu.no"

Transkript

1 2008 årsrapport 1

2 Innhold 3. ITU anno Prosjekter Forskning og utvikling Policy Formidling Nasjonalt sekretariat for standardisering av læringsteknologi (NSSL) 11. Ansatte og fagråd ITUs stab ITUs fagråd 12. Aktiviteter 2

3 ITU anno 2008 Av Morten Søby Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) er en nasj onal FoU-enhet innen feltet IKT og utdanning. ITU ble opprettet i 1997, som en del av Kirke, utdanning og forskningsdepartementets handlings plan for IT i norsk utdanning. Plan for , og ble videreført i en ny f ireårsperiode under handlingsplanen IKT i norsk utdanning. Plan for januar 2004 ble ITU en permanent nasjonal fagenhet ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. I 2008, som del av en fireårsperiode ( ), har ITU fokusert på den nasjonale kunnskapsbygging om digital dannelse og digital kompetanse. Med Program for digital kompetanse (PfDK), har utvikling av utdanningspolitikk og pedagogikk med utgangspunkt i det sammensatte og komplekse begrepet digital kompetanse, blitt satt på dagsorden. Sentrale problemstillinger i programmet har omhandlet hvordan IKT påvirker kvaliteten ved utdanningen, motivasjon for læring, læringsformer og læringsutbytte. PfDK viderefører helhetlig skoleutvikling og implementering av IKT fra de tidligere nasjonale handlingsplanene innen IKT, samtidig som programmet har hatt nye elementer. Med visjonen «digital kompetanse for alle» ble ambisiøse nasjonale mål og prioriteringer satt. Overordnet har programmet lykkes i å gjøre digital kompetanse til et nøkkelbegrep i utdanningspolitikken og innenfor pedagogikken og dermed fungert som en nyskapende driver. Denne årsrapporten dokumenterer ITUs innsats i sluttfasen av PfDK. ITU har ved at Plan for kunnskapsdannelse, læring og erfaringsdeling ble overført ITU fra Utdanningsdirektoratet, vært involvert i ytterligere flere prosjekter enn signalisert gjennom årsplanen for Plan for kunnskapsdannelse har hatt som målsetting å systematisere pågående aktiviteter og initiativ knyttet til Program for digital kompetanse. Planen har derfor vært et viktig bidrag i sluttfasen av PfDK. ITU overtok fra medio mars 2008 Utdanningsdirektoratets overordnede ansvar for planen og har gjennomført planlagte tiltak i samråd med Vox og Norgesuniversitetet. Fra sommeren 2008 har vi nedlagt mye arbeid i notater og rapporter som innspill til KDs arbeid med nytt senter for IKT i utdanningen

4 vært preget av mange løpende oppgaver, stort arbeidspress og krevende utfordringer, der ITU har hatt en omfattende prosjektportefølje som samsvarer med Utdanningsdirektoratets oppdragsbrev og de tilleggsoppdrag vi har mottatt gjennom året. Med overføringen av Plan for kunnskapsdannelse ble også ansvaret med å koordinere og sluttføre Lærende nettverk overført ITU. Gjennom en rekke nettverkssamlinger i 2008 har vi i samarbeid med nettverksledere systematisert erfaringene slik at kunnskap og bruk av digitale medier i praksis kan deles og brukes i ITU har i 2008 utviklet en refleksjonsressursen ITU Mentor, i skoleutvikling og ledelse med IKT. Dette er et gratis ressurs som tilbys alle skoleledere. ITU har gjennomført inspirasjonsseminarer Norge rundt, og bidratt med kunnskap til skoleledernes arbeid med utvikling av digital kompetanse. Vi har utviklet Osloprøven i digital kompetanse som viser hvordan digital kompetanse kan måles. Prosjektet har skapt debatt og bidratt til et bedre kunnskapsgrunnlag for utvikling av nasjonale prøver. ITU Monitor og SITES har ytterligere befestet seg som sentrale indikatorer for pedagogisk bruk av IKT i norsk grunnopplæring. Gjennom et samarbeid med CERI 1, OECD har ITU bidratt til kartlegging av New Millennium Learners. I et oppdrag fra FAD 2, har ITU og IMK 3 (UiO) kartlagt unges nettvaner og belyst hvilke konsekvenser dette har for staten og forvaltningen. Sosial web og læring var også tema på et av ITUs konferansearrangementer i Gjennom Forskning viser har alle skoler fått tilgang til forskningsresultater og kunnskap om IKT og læring. Tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy har etablert digital kompetanse som et nytt tverrfaglig forskningsfelt. ITU har gjennom mediene bidratt til debatt om digital kompetanse og kvalitet i grunnopplæringen og lærerutdanning. 1 Centre for Educational Research and Innovation 2 Fornyings- og administrasjonsdepartementet 3 Institutt for medier og kommunikasjon Takk til alle medarbeidere, samarbeidspartnere og nettverksnoder for innsatsen. Med stor innsats, samarbeid og kunnskapsdeling er prosjekter og aktiviteter gjennomført innenfor FoU og formidling. Vi har levert innspill i utdanningspolitikken var et godt år for ITU. Synd det var det siste! 4

5 ITU 2008 Visjon: ITU skal være Norges fremste FoU-miljø i kunnskap om digitale medier i læringsaktiviteter. ITU har en initierende rolle og arbeider for å være en premissleverandør og dialogpartner innen utdanningspolitikk og IKT. ITU har gjennom sin virksomhet i 11 år markert seg innen feltet med et høyt faglig kompetansenivå, og har opparbeidet seg bred kontaktflate både internasjonalt og nasjonalt. Hovedinnsatsområder for ITU Initiere og stimulere til innovasjon i faglig og pedagogisk bruk av IKT i læring og utdanning - i grunnopplæringen og lærerutdanningen. Bidra til utvikling av et nasjonalt kunnskapsgrunnlag om utvikling av elevenes, studentenes og lærernes digitale dannelse og digitale kompetanse. Nøkkeltall, ITU 2008 Årsverk: 11,7 Leveranser totalt, prosjekter: Konferanser: 2 Seminar/workshop: 29 Publikasjoner: 17* Presentasjoner: 18 Leveranser totalt, person Foredrag: 59 Artikler/rapporter: 12** Kronikker/debattinnlegg: 2 Sørge for utvikling av FoU-basert kunnskap om utvikling og bruk av digitale læringsressurser innenfor rammen av Program for digital kompetanse. Være oppdatert om internasjonale utviklingstrekk innen feltet digital kompetanse. ITU skal initiere og koordinere nasjonale programmer og prosjekter innen feltet digital dannelse og digital kompetanse. ITU skal inngå avtaler med samarbeidende FoU-institusjoner og a ndre aktuelle miljøer, samt etablere samarbeidsfora og lærings arenaer som ivare tar ITUs formidlings- og nettverks rolle. *Eksterne publikasjoner knyttet til FLO prosjektet er ikke inkludert. *NSSL presenters som et eget prosjekt. ** Her er bare artikler skrevet av ITUs ansatte inkludert. 5

6 Prosjekter Forskning og utvikling Policy Formidling NSSL Strategiske mål, : Forskning og utvikling I 2008 skal ITU være ledende innen forskningsfeltet som omhandler Digital kompetanse. I 2008 skal ITU utforske og dokumentere sammenhengen mellom digital kompetanse og læringskvalitet. Policy I 2008 skal ITU være en nasjonal premissleverandør i forhold til utdanningspolitiske handlingsalternativer innen feltet IKT i utdanning. Formidling I 2008 skal ITU bidra til økt kunnskap og dialog i det offentlige rom om bruk av ny IKT i utdanning. Internasjonalt I 2008 skal ITU være en internasjonal aktør og en attraktiv og interessant samarbeidspartner innen feltet IKT og læring. ITU har som målsetting å være ledende innen forskningsfeltet som omhandler digital kompetanse. I 2008 tok ITU del i eller ledet 28 prosjekter. Alle prosjekter, med unntak av ett, har hatt ansatte i ITU som prosjekt ledere, og med en eller f lere interne medarbeidere. ITU leder også et forskningsprogram med syv eksterne prosjekter. De fleste prosjektene har også eksterne samarbeidspartnere, slik som IMK (UiO), NIFU STEP, Synovate og Utdanningsetaten i Oslo. Disse tilbyr tjenester ITU benytter seg av, er oppdragsgivere, eller har komplementær kompetanse. Av alle ITUs prosjekter i 2008 er 24 fortsatt pågående, mens 4 av prosjektene ble avsluttet dette året. ITUs strategiske hovedmål for perioden er innenfor områdene forskning og utvikling, policy, formidling og internasjonalt. Prosjektene presenteres innenfor de tre første kategoriene, mens internasjonalt fungerer som en overbygging. Videre er det mange av ITUs prosjekter som har overlappende funksjoner og kan passe inn under flere av områdene. Disse er da plassert under det området som best beskriver prosjektet. Forskning og utvikling ITU har som målsetting å være ledende innen forskningsfeltet som omhandler digital kompetanse. I Program for digital kompetanse, som har vært utgangspunkt for ITUs forskningsstrategi, er FoU definert som en av fire hovedområder som skal gi oss økt kunnskap og kompetanse på feltet IKT, læring og utdanning. I 2008 var ti prosjekter relatert til ITUs hovedmål FoU, derav ett forsk ningsprogram med syv eksterne. Av alle ITUs FoU-prosjekter er fem pågående, mens fem ble avsluttet og to av dem var kortere prosjekter på opptil ett år. ITU startet i 2008 opp fire nye studier. Et av ITUs nye prosjekter i dette året er ITU Mentor, som er en nettbasert ref leksjonsressurs som støtter skoleledere i arbeidet med digital kompetanse. ITU Mentor er inspirert av den britiske Bectas Self-review framework, og ITU har videreutviklet og tilpasset ressursen til norske forhold. 6

7 I 2008 ble det for første gang gjennomført en kartleggingsprøve i digital kompetanse i norsk skole. ITU har utviklet denne prøven på oppdrag fra Utdanningsetaten i Oslo (UDE). Prøven ble gjennomført høsten 2008 blant elever på 5. trinn og på videregående opplæringstrinn Vg1. Prøvene f ikk gode tilbakemeldinger fra skole og myndigheter, og f ikk oppmerksomhet i presse. Videre er det blitt vist interesse for å utvikle disse prøvene også i andre fylker. Med rapporten Nye nettfenomener har ITU, i samarbeid med Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved Universitetet i Oslo, undersøkt bruken av deltakerdrevne og sosiale nettsteder. Hensikten har vært å belyse hvordan det offentlige bør bruke nettbaserte tjenester i forhold til den oppvoksende generasjon. Dette var et oppdrag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Undersøkelsen har gitt nyttig kunnskap om de unges nettvaner, også i forhold til skole og utdanning. I 2008 er det holdt flere presentasjoner, både i internasjonale og nasjonale fora, basert på resultatene fra denne undersøkelsen. Forskning og utvikling Antall prosjekter: 10* Leveranser Seminar/Workshop: 8 Publikasjon/rapport: 4 Presentasjoner: 10 ITU er ansvarlig for de to store kartleggingsstudiene ITU Monitor 1 og SITES I 2008 har ITU presentert funn fra ITU Monitor 2007 i ulike fora, og har arbeidet med en revidering og forbedring av ITU Monitor i forkant av ny måling i I 2008 ble det norske bidraget i SITES-studiet publisert. Som nettverksorganisasjon er det et mål å støtte og stimulere til kunnskapsutvikling i ulike miljøer. Med forsknings programmet Fremtidens læringsomgivelser (FLO) 3, har ITU delt ut midler til syv forskningsprosjekter. En annen nettverksbyggende og omfattende satsing for ITU, har vært Lærende nettverk. I arbeidet med å koordinere de 28 nettverkene, har det vært en viktig målsetting og aktivt gjennomføre tiltak knyttet til kompetanseutvikling og kunnskaps utvikling. Etter at ITU ble nasjonal koordinator for Lærende nettverk i 2008, har ITU arrangert fire nettverksamlinger med fokus på innsamling av dokumentasjon og rapportering. Det har blitt utviklet tydelige mål og planer for hvordan resultatene fra den omfattende nasjonale satsingen skal dokumenteres og videreformid les. 1 ITU Monitor er en longitudinell kartleggingsstudie som belyser pedagogisk bruk av IKT i norske skoler. 2 SITES 2006 er en internasjonal komparativ studie der ITU er ansvarlig for analyse og rapport med de norske resultatene. 3 FLO er en tematisk satsing knyttet til praksisnær forskning, med mål om å utvikle og beskrive gode modeller for innovativ bruk av IKT. 7 * Av disse 10 er FLO et forskningsprogram, som omfatter 7 eksterne prosjekter.

8 Policy Antall prosjekter: 7 Leveranser Ekspertmøter: 2 Seminar/workshop: 2 Publikasjoner: 6 Presentasjoner: 4 Policy ITU har i 2008 hatt som mål å være en nasjonal premissleverandør i forhold til utdanningspolitiske handlingsalternativer innen feltet IKT i utdanning. I 2008 har syv prosjekter vært tilknyttet policyområdet, hvor tre er tett knyttet til det overordnede prosjektet Morgendagens læring og lærende. OECD-prosjektet New Millennium Learners (NML) inngår her og handler om å fremskaffe nytt kunnskapsgrunnlag om morgen dagens unge. ITU har hatt ansvar for den skandinaviske rapporten i dette prosjektet. I 2008 har ITU deltatt og presentert på to internasjonale ekspertmøter i OECD. Ved å vise trender og drivkrefter i utviklingen av fremtidens læring har ITU vært med på å peke ut aktuelle retninger for veien videre ved avslutning av PfDK. Som del av Plan for kunnskapsdannelse, har ITU levert rapporter til EU og European Schoolnet i forbindelse med prosjekter som Insight. ITU ga NIFU STEP i oppdrag å lage en rapport om den digitale tilstanden i norsk lærerutdanning. Rapporten fungerte som innspill i prosessen med St.meld. nr.11 ( ) Læreren - rollen og utdanningen. Resultatene i rapporten f ikk mye oppmerksomhet og medieomtale. På oppdrag fra fornyingsminister Heidi Grande Røys har ITU vært redaksjon for en debattbok om Internett. Boken blir utgitt våren ITU samarbeider også tett med andre aktuelle aktører i policyfeltet. Blant annet er Morten Søby medlem av regjeringens IT-politiske råd, e-norge forum. ITUs Cathrine Tømte har fra februar til juni vært engasjert som norsk ekspert ved CERI, OECD. Hun har arbeidet med prosjektet Return to Gender som er underlagt NML-prosjektet. I tilknytning til dette var ITU med på å arrangere et ekspertmøte om Kjønn, IKT og utdanning, et oppdrag gitt av OECD og Kunnskapsdepartementet. Videre har Vibeke Kløvstad hatt en veiledende rolle i Kommunenes sentralstyre i utforming av planen ekommune 2012 lokal digital agenda. 8

9 Formidling ITU har i 2008 hatt som mål å bidra til økt kunnskap og dialog i det offentlige rom om bruk av IKT i utdanning. De fleste av ITUs formidlingsprosjekter er løpende prosjekter uten sluttdato. I tillegg kommer koordineringen av Nasjonalt sekretariat for standardisering av læringsteknologi (NSSL), som er et formidlingsprosjekt rettet mot både policy og produsenter av digitale læringsressurser. Formidlingsprosjektene har temaer knyttet tett opp til trender i forskningsfeltet og til ITUs satsingsområder. ITUs publiseringer omfatter det vitenskapelige tidsskriftet Digital kompetanse, forskningsformidling til alle norske skoler gjennom Forskning viser, samt oppdatert informasjon på nettstedet Med ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere, har ITU nådd ut til skole ledere i videregående skoler landet rundt. I tillegg har 25 videregående skoler i Møre og Romsdal gjennomført IKT ABC, som er et veiledingsprogram for skoleledere. Til sammen har ITU holdt 59 foredrag internasjonalt og nasjonalt, i tillegg til diverse innlegg og deltagelse i paneldebatter. Fra 2008 har ITU satset på mindre, temabaserte konferanser. I 2008 arrangerte ITU dagskonferansene Dataspill og læring, med en tilknyttet, lukket forskerworkshop, og dagskonferansen Sosial web og læring, som ble åpnet av statsråd Bård Vegar Solhjell. Ved begge arrangementene var det bidrag fra internasjonale og nasjonale anerkjente foredragsholdere, bl.a. David W. Shaffer, Danah Boyd og Neil Selwyn. Arrangementet hadde henholdsvis 150 og 300 deltakere og fikk stor oppmerksomhet i pressen. Formidling Antall prosjekter: 11 Leveranser Konferanser: 2 Seminar/workshop: 19 Presentasjoner: 4 Utgivelser: 7 Digital kompetanse (Nordic Journal of Digital Literacy) Opplag på 800, med 300 abonnenter i utgivelser i 2008, med til sammen 18 artikler Forskning viser Publikasjoner i 2008: Forskning viser 12: Skolens nye læringsarenaer Forskning viser 13: Gutter, jenter og IKT i skolen Forskning viser 14: Sosial web og læring itu.no og nssl.no Gjennomsnittlig besøkt av ca 385 unike brukere hver dag I 2008 ble det publisert 57 aktueltsaker, samt saker relatert til prosjekter og aktiviteter. innhold retur Universitetsforlaget Boks 508 Sentrum No-0105 Oslo Formatering morten søby 1 Digital kompetanse er viktigere enn noensinne øystein djupedal 5 Digital literacy and Digital literacies: policy, pedagogy and Research Considerations for education colin lankshear / michele knobel 12 elevtekster i digitale læringsomgivelser ture schwebs 25 seks turer i fortellingenes skoger torun g. ekeland / britt kramvig 44 Digital kompetanse som literacy? carl f. dons 58 Debatt 74 Bokmelding 78 abstracts 81 Bidragsytere 83 innhold,!7ha8a9-ghcabc!:k;m issn [print] issn [online] Digital kompetanse retur Universitetsforlaget Boks 508 Sentrum No-0105 Oslo 1 Digital kompetanse nordic journal of digital literacy Årg Årg a constructionist view of what it means to be digitally literate Deirdre Butler 61 the role of media in developing literacies and cultural techniques Barbara Gentikow 78 Confronting the Challenges of participatory Culture (part two) Henry Jenkins Ravi Purushotma Margaret Weigel Katie Clinton Alice J. Robison 97 Creative Commons Concept Document 115 Contributors 137 innhold,!7ha8a9-ghcabc!:k;n issn [print] issn [online] retur Universitetsforlaget Boks 508 Sentrum No-0105 Oslo Digital kompetanse er viktigere enn noensinne øystein djupedal Digita literacy and Digita literacies: policy, pedagogy and Research Considerations for education colin lankshear / michele knobel elevtekster i digitale læringsomgivelser ture schwebs seks turer i fortellingens skoger torun g. ekeland / britt kramvig Digital kompetanse som literacy? carl f. dons Digital kompetanse 2 Digital kompetanse nordic journal of digital literacy Årg Årg are Video games good for learning? James Paul Gee 172 overview of research on the educational use of video games Simon Egenfeldt-Nielsen 184 elogg et læringsmiljø for sammensatte tekster Svein Østerud / Ture Schwebs / Liv Merete Nielsen / Margareth Sandvik 214 a constructionist view of what it means to be digitally literate Deirdre Butler the role of media in developing literacies and cultural techniques Barbara Gentikow modeller på reise Sten R. Ludvigsen / Ingvill Rasmussen 227 Bidragsytere 252 innhold,!7ha8a9-ghcabc!:k;o Confronting the Challenges of participatory Culture (part two) Henry Jenkins Ravi Purushotma Margaret Weigel Katie Clinton Alice J. Robison issn [print] issn [online] retur Universitetsforlaget Boks 508 Sentrum No-0105 Oslo Creative Commons Concept Document Digital kompetanse 3 Digital kompetanse nordic journal of digital literacy Årg Årg Digital kompetence i en global verden Bertel Haarder 257 Defining digital literacy David Buckingham 263 sammensatte tekster sammensatt kompetanse gunnar liestøl 277 Unge medieprodusenter og kreativ mediekompetanse Jens Uwe korten og Brit svoen 306 Bidragsytere 332 are Video games good for learning? James Paul Gee overview of research on the educational use of video games Simon Egenfeldt-Nielsen elogg et læringsmiljø for sammensatte tekster Svein Østerud / Ture Schwebs / Liv Merete Nielsen / Margareth Sandvik modeller på reise Sten R. Ludvigsen / Ingvill Rasmussen Digital kompetanse Digital kompetanse nordic journal of digital literacy Årg Årg 4 Digital kompetence i en global verden Bertel Haarder Defining digital literacy David Buckingham sammensatte tekster sammensatt kompetanse Gunnar Liestøl Unge medieprodusenter og kreativ mediekompetanse Jens Uwe Korten og Brit Svoen 4 9

10 Leveranser 2008: Seminarer og workshops: 3 Presentasjoner: 5 Publikasjoner: Nasjonalt sekretariat for standardisering av læringsteknologi, NSSL Nasjonalt sekretariat for standardisering av læringsteknologi, NSSL, ble opprettet av Kunnskapsdepartementet med virkning fra 1. februar 2007 og lagt til ITU. NSSL er en oppfølging av prosjektet estandard. NSSL posisjonerer seg som tilrettelegger av en nøytral arena hvor markedsaktører kan finne tekniske løsninger knyttet til interoperabilitet som kommer utdanningssektoren til gode. NSSL arbeider for å fremme interoperabilitet i norsk utdanningssektor gjennom bruk av tekniske standarder og spesifikasjoner. I 2008 har NSSL drevet informasjonsarbeid om relevante standarder og diskutert utfordringer mht. interoperabilitet som finnes i sektoren. En viktig aktivitet i informasjonsarbeidet har vært utarbeidelse av veiledninger knyttet til bruk av standarder og spesifikasjoner. NSSL har også arrangert åpne seminar om nye internasjonale spesifikasjoner. Videre har NSSL bidratt med spesifikasjon av krav i forbindelse med offentlig innkjøp av digitale læringsressurser og utlysning av utviklingsprosjekt, samt rådgivning knyttet til bruk av standarder i sentrale kommersielle løsinger. NSSLs arbeid bidrar aktivt til løsninger som gjør det enklere å ta i bruk digitale læringsressurser, sikrer investeringer i slike ressurser mot teknologiske endringer, og bidrar til et velfungerende marked for digitale læringsressurser. NSSL har i samarbeid med sektoren identif isert viktige kvalitetsindikatorer for digitale læringsressurser (DLR), og startet i 2008 også opp arbeidet med å etablere et sett tekniske og pedagogiske kvalitetskriterier for DLR. NSSL identifiserer interessenter nasjonalt, og arrangerer møteplasser for diskusjon av felles problemstillinger. Denne erfaringen videreformidles også videre gjennom deltakelse i internasjonale standardiseringsprosesser. NSSL har også gitt betydelige bidrag til deltakelse i utformingen av en ny internasjonal standard for merking av digitale læringsressurser. 10

11 Ansatte og fagråd 2008 ITUs stab ITUs fagråd Aktiviteter 2008 ITUs stab Leder Morten Søby Nestleder Vibeke Kløvstad Forskningsleder Hans Christian Arnseth (t.o.m. 1. desember) Forsker, Ove Edvard Hatlevik (f.o.m. 15. august) Forsker Cathrine Tømte (rådgiver t.o.m. januar) Overingeniør Geir Ottestad Rådgiver Jørund Høie Skaug (f.o.m. 15. august) Informasjonskonsulent Magnus Hontvedt Seniorkonsulent Vibeke L. Guttormsgaard Forskningsassistent Hanne Kristine Axelsen (t.o.m. april) Førstekonsulent Dina Dalaaker Leder for NSSL Ola Berge Økonomikonsulent Nina Børresen (vikar 50 %) Gjesteforsker Angela McFarlane ITUs fagråd Fred-Arne Ødegaard, leder av fagrådet, tidl. Avdelingsdirektør i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. SNE, Directorate General Information Society and Media, European Commission Karen Jenssen, dekan, Det utdanningsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Oslo Per Hetland, direktør, NIFU STEP Solfrid Grøndahl, rektor, Røyse barneskole, Hole kommune Kjell Atle Halvorsen, prosjektleder, NTNU Hilde Widerøe Wibe, leder kommunikasjons og samfunnskontakt, Abelia Torbjørn Moe, Utdanningsdirektoratet (observatør) 11

12 Aktiviteter 2008 Publikasjoner Artikler Arnseth, H. C. (2008). Activity theory and situated learning theory: contrasting views of educational practice. Pedagogy, culture & society, 16 (3), s Arnseth, H. C. (2008). Dataspillet som lærings- og sosialiseringsarena. I: Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Østerud, S. & Skogseth, E.G. (red) Oslo: Cappelen akademisk forlag. Ottestad, G. (2008). Schools as Digital Competent Organizations: Developing Organisational Traits to Strengthen the Implementation of Digital Founded Pedagogy. International Journal of Technology, Knowledge and Society 4 (4)10. Søby, M. (2008). Digital Competence - From Education Policy to Pedagogy: The Norwegian Context. I: Lankshear, C., Knobel, M. Digital literacies - concepts, policies and practices. Peter Lang Publishing Group 2008 ISBN s Søby, M (2008). Learning spaces. I: Digital kompetanse - Nordic journal of digital literacy 2008; Volum 3.(1) s Søby, M. (2008). Delingskultur, sosial web og læring. I: Digital kompetanse - Nordic journal of digital literacy 2008 ; Volum 3.(3) s Tømte, C. (2008). Gamle forventinger til nye sjangre?. I: Østerud, S. & Skogseth, E.G. (red) Å være på nett. Kommunikasjon, identitets- og kompetanseutvikling med digitale medier. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Østerud, S. & Arnseth, H. C. (2008). Læring, sosialisering og identitetsutvikling i nettverkssamfunnet. I: Østerud, S. & Skogseth, E.G. (red) Å være på nett. Kommunikasjon, identitetsog kompetanseutvikling med digitale medier. Oslo: Cappelen akademisk forlag. Rapporter Ottestad, G. (2008). Visjoner og realiteter. Bruk av IKT i matematikk og naturfag på åttende trinn. IEA SITES Norsk rapport. Hetland, P, Solum, N.H (2008). Digital kompetanse i norsk lærerutdanning. Rapport 2/2008. Oslo: NIFU STEP. Storsul, T. m. f l. (2008). Nye nettfenomener - staten og delekulturen. Oslo: Institutt for medier og kommunikasjon, ITU. Tømte, C. (2008). Return to Gender. Gender, ICT and Education. Backgroundpaper. CERI, OECD. Pedró, F. & Tømte C. (2008). New Millennium Learners. A project in progress (unpublished) CERI, OECD. Notater NSSL. Deling av digitale læringsressurser. Notat til Kunnskapsdepartementet, Oslo Veiledninger Metadata for digitale læringsressurser. Beskrivelse for betingelser av bruk. Kvalitetsindikatorer for digitale læringsressurser. Tilgjengelighet og tilpasning av digitale læringsressurser. Utveksling av metadata for digitale læringsressurser. Utveksling av personinformasjon. Digitale oppgaver og prøver. Digitale mapper. Pakking av digitale læringsressurser. Organisering og distribuering av digitale læringsressurser. Læringsplattformer og tredjeparts verktøy. Norlom 1.1, publisert i Kronikker og debattinnlegg Hontvedt, M. & Arnseth, H. C. Skolen har mye å lære av dataspill. I: Dagbladet, 16. februar, Kløvstad,V. Forbud mot Facebook og Internett i norske skoler? Bergens Tidende, 29. Mai, Presentasjoner Paneldebatt/innlegg Kløvstad, V. Paneldebatt. Real Digital konferanse, Oslo 11. mars. 12

13 Kløvstad, V. Paneldebatt om PC i skolen, Bergen, 28. august. Kløvstad, V. Paneldebatt. Kvalitet på nett er web 2.0 og sosial web til nytte for offentlige nettsteder?. Kvalitetskonferanse med web 2.0 som hovedtema, DIFI, Oslo, 4. desember. Kløvstad, V. Digital kompetanse i norsk lærerutdanning. Kunnskapsdepartementet, Arbeidsgruppen for St. meld. for lærerutdanning, Oslo, 12. november. Intervjuer Kløvstad, V. Nettgenerasjonen - Kurer - NRK, Intervju, 12. april. Kløvstad, V. Må ta Internett på alvor - Kultur - NRK Nyheter, 21. mai. Tømte, C. KVINFO: Kønsstereotypier ved tastaturet :www. kvinfo.dk, september. Foredrag internasjonale Arnseth, H.C, Axelsen, H.K. Digital Literacy in Science Education: Examining the Relationship between Literacy and Subject Knowledge. Learning Conference 08, University of Illinois, Chicago, USA, juni. Berge, O. Åpne dokumentformater og utfordringer for UiO, IT-konferansen 2008, Strömstad, 5 juni. Kløvstad, V. Social communities. Ekspertmøte OECD, Paris, 10. april. Ottestad, G. Four indicators on the digitally competent school. The Fourth International Conference on Technology, Knowledge and Society, Common Ground / Northeastern University. Boston, januar. Ottestad, G. Arnseth, H. C, Kløvstad, V. ICT in Learning: Lessons From a Norwegian National Survey. IATED INTED 2008, Valencia, mai. Ottestad, Geir. Conceptual use of discrepancies in teachers attitudes towards stated curriculum goals. Norwegian national results vs. international findings in the IEA SITES 2006 study. EERA ECER 2008, Gøteborg, september. Søby, M. Fra digital kompetanse til digital dannelse. IT pedagogenes konferanse; Høgkolan i Jönköping, mars. Søby, M. Digital Competence for ICT in primary and secondary education Norway. Invited Speaker, Global Leaders Conference e-learning Seoul, september. Søby, M. Web 2.0 og digital kompetanse. Konferanse om web 2.0 og digital kompetanse; European Network of Innovative Schools, Veijle, april. Tømte, C. Challenging our view of stereotypes. In which ways can we broaden our focus on gender and ICT? CERI/OECD Paris, 10. april. 13 Tømte, C. Return to Gender: Gender, ICT and Education. Introduction to the NML project and the objectives of the meeting, CERI/ OECD. Oslo, 2. juni. Foredrag nasjonale Berge, O. Digitale læringsressurser og standarder. Høgskolen i Sogn og Fjordane, Sogndal 29 februar. Berge, O. Standarder for interoperabilitet, PAS / PGS informasjonsmøte, Utdanningsdirektoratet. Oslo, 1.april. Berge, O. Markedsplassen: Kundens perspektiv. Internseminar, Gyldendal. Oslo, 12 desember. Berge, O. Teknologiske forutsetninger for deling og gjenbruk av digitale læringsressurser. SANU redaktørnettverk, 5 november. Dalaaker, D. Digitale læremidler - hva f innes? Nært og nyttig. IKTkonferanse for Kristne Friskolers Forbund. Gardemoen, 24. november. Guttormsgaard, V. Skoleledelse og IKT-ABC. NKUL, Trondheim, 7. mai. Guttormsgaard, V. IKT-ABC. NKUL, Trondheim, 6 mai. Guttormsgaard, V. Skoleledelse og digital kompetanse fra forskning til praksis. Ledersamling Møre og Romsdal, Geiranger, 23. oktober.

14 Hontvedt, M. Skolens digitale tilstand, og læringsressursenes digitale fremtid. Cappelen Damm Undervisning, Oslo 30. mai. Hontvedt, M. Dataspill som pedagogisk verktøy. Dialogkonferanse om dataspill ved ABM-utvikling. Oslo, 29. oktober. Hontvedt, M, Kløvstad, V. Nye nettfenomener. ITU konferansen: Sosial web og læring. Oslo, 16. Oktober. Kløvstad, V. Digitale læringsressurser. Utdanningsforbundet lederseminar, Oslo 11. november. Kløvstad, V. Fakta og myter om IKT i skolen en tilstandsbeskrivelse om norsk skole. Vestfold Fylkeskommune. Sandefjord,10. september. Kløvstad, V. Web 2.0 og delekulturen. Aschehoug, Oslo, 11. desember. Kløvstad, V. Social Communities. Return to Gender: OECD-ekspertmøte. Oslo, juni. Kløvstad, V. Nye nettfenomener - staten og delekulturen. Åpent seminar om den sosiale weben, Fornyings- og administrasjonsdepartementet. Oslo, 20. mai Kløvstad, V. Nye nettfenomener - staten og delekulturen. Presentasjon av rapport om Nye nett fenomener, for statsråd Heidi Grande Røys. Oslo, 7. april. Kløvstad, V. Digitale læringsressurser. Kartlegging av hva som f innes av digitale læremidler for videregående skole. Seminar om digitale læremidler. Forleggerforeningen, Vika Kino. Oslo, 12. februar. Ottestad, G. og Arnseth, H.C. Skolens digitale tilstand ITU Monitor Norsk Faglig-pedagogisk dag 2008,Universitetet i Oslo. Oslo, 3. januar. Ottestad, G. Norsk selvevalueringsressurs for IKT skolen. Skolen i digital utvikling, Lillestrøm, 13. november. Ottestad, G. Lærende nettverk: innovativ skoleutvikling med IKT? Lærende nettverk: innovativ skoleutvikling med IKT?. Skolelederkonferansen: Skolen i en digital tid. Lillestrøm, 13. november. Søby, M. Computer Games as Learning. ITU konferansen: Computer Games as Learning, Oslo, 21. april. Søby, M. Web 2.0 og utvikling av digital kompetanse. Nullkonferanse 23 ting; Nasjonalbiblioteket. Oslo, april. Søby, M. Sosial web og læring. ITU konferansen: Sosial web og læring. Oslo, 16. oktober. Søby, M. Den digitale generasjonen. Skolelederkonferansen: Skolen i en digital tid. Lillestrøm, 14. november. ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere: 2. sept.: Rogaland (V. Guttormsgaard, m.f l.) 3. sept.: Sør Trøndelag (J.H. Skaug, m.f l.) 9. sept.: Vestfold (V. Guttormsgaard, m.f l.) 10. sept.: Nord Trøndelag (J.H. Skaug, m.f l.) 11. sept.: Troms (V. Guttormsgaard, m.f l.) 16. sept.: Sogn og Fjordane (J.H. Skaug, m.f l.) 17. sept.: Rogaland (V. Guttormsgaard, m.f l.) 18. sept.: Østfold (V. Guttormsgaard, m.f l.) 25. sept.: Akershus (V, Guttormsgaard, m.f l.) 28.okt.: Buskerud (J.H. Skaug, m.f l.) 29. okt.: Buskerud (J.H. Skaug, m.f l.) 19. nov.: Oslo (V.Guttormsgaard, m.f l.) 26. nov.: Finnmark (V. Guttormsgaard, m.f l.) Stand og posters Skolelederdagene, UiO, Oslo juni. Konferanser/workshops/nettverksmøter Åpent møte om spesifikasjonen QTI fra IMS, UiO, Oslo 24. januar Lærende nettverksamling, Oslo, februar. ITU konferansen: Computer Games as Learning. UiO, Oslo, april. 14

15 Lærende nettverksamling, Oslo, april. Åpent møte om spesifikasjonen, IMS CC. Thon Hotel VIka Oslo, 3. juni. Nettverksamling for Pedagogisk bruk av IKT, Forskningsparken, Oslo, 9. juni. Lærende nettverksamling, København, september. Arnseth, H.C. Vurdering av og for digital kompetanse. Regional samling for Lærende nettverk, HiO, 18. september. FLO-workshop, Oslo, 6. oktober. ITU konferansen: Sosial web og læring. UiO, Oslo, 16. oktober. Osloprøven i digital kompetanse, Seminar; tilbakemelding til skolelederene, Oslo 2. desember. Osloprøven i digital kompetanse, Seminar; tilbakemelding til lærere, Oslo 3. desember. Lærende nettverksamling, Lillehammer, desember. ITUs juleseminar. Nettverkssamling i forbindelse med avslutningen av Program for digital kompetanse. Oslo, 12. desember. Åpent møte om kvalitetsindikatorer, UiO, Oslo 15. desember Film Filmopptak fra ITU konferansen Sosial web og læring, den 16 oktober. Publisert på itu.no / Vimeo. Verv Cathrine Tømte medlem av Scientific advisory board til ICERI 2008: International Conference of Education, Research and Innovation, Madrid (Spain), 17th, 18th and 19th of November. Cathrine Tømte medlem av Scientific advisory board IATED INTED Cathrine Tømte deltok i ekspertpanel for vurdering av søknader til IKT programmet VERDIKT, NFR, februar Morten Søby er medlem i enorge forum - regjeringens IKT politiske råd. Morten Søby er medlem av NKUL programkomite. Morten Søby er medlem av programkomiten for Skolelederkonferansen Morten Søby er medlem av NSSLs fagråd. Morten Søby er varamedlem i Klagenemden for Film- og videogram. Vibeke Kløvstad sitter i styret for den digitale læringsressursen Mediemøter på nett, Aschehoug forlag. 15

16 Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning - ITU Universitetet i Oslo Adresse: Pb Blindern, 0317 Oslo Telefon: e-post: 16

ITU skal være Norges fremste FoU-miljø i kunnskap om digitale medier i læringsaktiviteter. ITUs årsrapport 2004 1

ITU skal være Norges fremste FoU-miljø i kunnskap om digitale medier i læringsaktiviteter. ITUs årsrapport 2004 1 Årsrapport 2004 ITU skal være Norges fremste FoU-miljø i kunnskap om digitale medier i læringsaktiviteter ITUs årsrapport 2004 1 Innhold Forord... 3 ITUs ansatte og noder i 2004... 4 ITUs stab...4 ITUs

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6

INNHOLDSFORTEGNELSE. 4 Senter for IKT i utdanningen. 1. Leders beretning 6 Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 4 Senter for IKT i utdanningen INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Leders beretning 6 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 8 Senterets virksomhetsmål i 2014 8 2.1 Organisering

Detaljer

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4

INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 Årsrapport 2000 INNLEDNING... 2 ITU ANSATTE I 2000... 3 ITUS FAGLIG KOMITÉ... 4 INTERNASJONALISERING... 4 FORSKNING - ITUS PROSJEKTER... 5 INNOVATIVE LÆRINGSMILJØER... 5 SITES M2... 6 PILOT... 7 PLUTO

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008

Programbeskrivelse. Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Programbeskrivelse Program for digital kompetanse 2004-2008 Program for digital kompetanse 2004-2008 - programbeskrivelse 1 Program for digital

Detaljer

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr.

Per Hetland og Inge Ramberg. Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering. NIFU skriftserie nr. Per Hetland og Inge Ramberg Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanningen en kvalitativ evaluering NIFU skriftserie nr. 13/2003 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Årsrapport 2014. til Kunnskapsdepartementet

Årsrapport 2014. til Kunnskapsdepartementet Årsrapport 2014 til Kunnskapsdepartementet Innhold 1. Forord...4 2. Leders beretning...5 3. Introduksjon til Vox og hovedtall...7 3.1 Vox sitt ansvarsområde og mål...7 3.2 Om organisasjonen...8 3.3 Årlig

Detaljer

Innholdsfortegnelse. 1 Leders beretning 4. 2 Introduksjon til virksomheten 5. 4 Styring og kontroll 12. 3 Årets aktiviteter og resultater 6

Innholdsfortegnelse. 1 Leders beretning 4. 2 Introduksjon til virksomheten 5. 4 Styring og kontroll 12. 3 Årets aktiviteter og resultater 6 Årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse 1 Leders beretning 4 2 Introduksjon til virksomheten 5 2.1 Organisering 5 2.2 Nøkkeltall 6 3 Årets aktiviteter og resultater 6 3.1 Nettverk og samarbeid 6 Konferanser,

Detaljer

Nye ITU fra prosjekt til permanent fagenhet ITUs ansatte og noder i 2003 FoU-program PLUTO ITUs hovedprosjekter 2000 2003

Nye ITU fra prosjekt til permanent fagenhet ITUs ansatte og noder i 2003 FoU-program PLUTO ITUs hovedprosjekter 2000 2003 Årsrapport ITU 2003 Innhold Nye ITU fra prosjekt til permanent fagenhet 3 ITUs ansatte og noder i 2003 4 ITUs stab 4 ITUs stipendiater 4 ITUs gjesteforskere og konsulenter 4 ITUs fagråd i 2003 4 FoU-program

Detaljer

DIGITAL SKOLE HVER DAG om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen

DIGITAL SKOLE HVER DAG om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen DIGITAL SKOLE HVER DAG om helhetlig utvikling av digital kompetanse i grunnopplæringen Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) Pb 1161 Blindern 0317 Oslo www.itu.no Design og produksjon:

Detaljer

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005.

Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Rapport om Forskning og utvikling innen e-læring. Fagforum for FoU ved Nettverksuniversitetet 2004-2005. Utviklet av: Hugo Nordseth, Høgskolen i Nord-Trøndelag (leder) Arne Breistein og Morten Lindeland,

Detaljer

Årsrapport 2011. for Utdanningsdirektoratet. Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1

Årsrapport 2011. for Utdanningsdirektoratet. Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1 Årsrapport 2011 for Utdanningsdirektoratet Årsrapport Utdanningsdirektoratet 2010 1 Design: Siste Skrik Kommunikasjon Foto: Jannecke Sanne Normann Trykk: Andvord Grafisk AS Utgiver: Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging?

Magiske øyeblikk. Språkleik. Leseaktiviteter. Brobygger. Språkvansker. Tidlig innsats. Språklig bevissthet. Begreps- og språklæring. Kartlegging? Leseaktiviteter Lær meg norsk riggerord_liggende.indd 1 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 3 Språkhverdag ord_liggende.indd 7 kort_trigge 22.01.14 rord_liggen 14:04 de.indd 5 Magiske øyeblikk

Detaljer

MONITOR 2012. Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetanse i skolen?

MONITOR 2012. Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetanse i skolen? Elever skal synes. Hvordan kan IKT utvikle kompetanse i skolen? Dina Dalaaker Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Vibeke Guttormsgaard Ove Edvard Hatlevik Geir Ottestad Stine Therese Ulimoen Pettersen

Detaljer

Å vokse opp digitalt dagens barn og unge Cathrine Tømte og Morten Søby

Å vokse opp digitalt dagens barn og unge Cathrine Tømte og Morten Søby Å vokse opp digitalt dagens barn og unge Cathrine Tømte og Morten Søby Internetts historie handler om hvordan delingskulturen ble startet av en liten gruppe forskere og etter hvert utviklet til dagens

Detaljer

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003

PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 ITU SKRIFTSERIE RAPPORT 28 PILOTER FOR SKOLEUTVIKLING Rapport for forskningen i PILOT 2000-2003 FORFATTERE Ola Erstad Forsknings- og kompetansnettverk for IT i utdanning (ITU) www.itu.no Produsert i samarbeid

Detaljer

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker

5 Vurdering av fremtidsutsikter...44 5.1 Virksomhetsplanen for 2015... 45 5.2 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering styrker Årsrapport 1 Innholdsfortegnelse 1 Styrets beretning 2014... 4 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 7 3 Årets aktiviteter og resultater... 9 3.1 Hovedmål 1: SIU skal bidra til at internasjonalisering

Detaljer

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren

Om fremtidig behov for bredbånd i utdanningssektoren Juni 2003 En utredning for programstyret i HØYKOM Tove Kristiansen Solfrid Grøndahl Doris Jorde Magnus Kvingedal Ingrid Melve/Gunnar Bøe Torbjørn Moe Arne Vegard Sveen Morten Søby Vibeke Kløvstad Skole

Detaljer

Internet is the fabric of our lives. Manuell Castell

Internet is the fabric of our lives. Manuell Castell Internet is the fabric of our lives. Manuell Castell Innhold Innledning... 4 Sammendrag... 5 1. Morgendagens skole og digital dannelse en visjon... 7 2. Begrepsdefinisjoner... 8 2.1 Den fjerde basisferdighet...

Detaljer

Visjoner!og!realiteter!!!

Visjoner!og!realiteter!!! !! Geir!Ottestad!!! Visjoner!og!realiteter!!! Bruk!av!IKT!i!matematikk!og!naturfag!på!åttende!trinn.!! IEA!SITES!2006.!Norsk!rapport!! Forsknings- og kompetansenettverk for IT i Utdanning Universitetet

Detaljer

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning.

Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Årsplan 2015 Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning. Læringsmiljøsenteret Side 1 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Oppdragsbrevet for 2015... 5 1. Kommunikasjon... 5 1.1 Aktivitet...

Detaljer

IKT i ungdomskolen. Tor-Even Kirkeby-Garstad. Master i informatikk. En studie av ungdomsskolene i Trondheim. Hovedveileder: Terje Rydland, IDI

IKT i ungdomskolen. Tor-Even Kirkeby-Garstad. Master i informatikk. En studie av ungdomsskolene i Trondheim. Hovedveileder: Terje Rydland, IDI En studie av ungdomsskolene i Trondheim Tor-Even Kirkeby-Garstad Master i informatikk Oppgaven levert: Juni 2007 Hovedveileder: Terje Rydland, IDI Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt

Detaljer

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad

Monitor 2010. Samtaler om IKT i skolen. Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Monitor 2010 Samtaler om IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Karoline Tømte Jørund Høie Skaug Geir Ottestad Senter for IKT I Utdanningen 2011 ISBN: 978-82-9986-980-5 Design, Tank Design A/S Layout og Produksjon,

Detaljer

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand

Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Ove Edvard Hatlevik Geir Ottestad Jørund Høie Skaug Karoline Tømte Monitor 2011 Skolens digitale tilstand Gunstein Egeberg

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET

INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET INNKALLING TIL MØTE I SENTERSTYRET (LESESENTERET) - DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 27. JANUAR 2015, KL. 12.15-15.45, LESESENTERET, møterom 1 (like ved Lesesenterets lunsjområde), PTIL-BYGGET. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.

Kunnskapsløftet fra ord til handling. Acta Didactica. Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red. Acta Didactica Sylvi Stenersen Hovdenak (red.) Astrid Birgitte Eggen (red.) Eyvind Elstad (red.) Kunnskapsløftet fra ord til handling Rapport fra et skoleutviklingsprosjekt for Utdanningsetaten i Oslo

Detaljer

2009 Skolens digitale tilstand

2009 Skolens digitale tilstand 2009 Skolens digitale tilstand ISBN 82-7947-040-9 ITU 2009 Design, layout og produksjon: Gazette Forsknings- og kompetansenettverk for IT i utdanning (ITU) ble opprettet i 1997 som en del av KUFs handlingsplan

Detaljer