nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 17 26.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende"

Transkript

1 nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

2 I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse Gjengivelse av varemerket (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Tredimensjonalt merke (vareutstyr) (526) Unntaksanmerkning (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (750) Adresse for korrespondanse Norsk Varemerketidende, utkommer én gang ukentlig og koster fritt tilsendt kr ,- pr. år. Abonnement med forskuddsbetaling kan tegnes ved Narvesen, og ved skriftlig henvendelse til Patentstyret. Besøksadresse Københavngaten 10 Åpningstider kl vinter kl sommer. På lørdag, søndag, helge- og høytidsdager, jul- og nyttårsaften holder vi lukket. Postboks 8160 Dep OSLO Telefon (+47) Telefax (+47) E-post Bankgiro Print & Distribusjon Allkopi

3 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 FORNYET KUNNGJØRING Dette merket ble kunngjort første gang i Norsk Varemerketidende nr. 40/98, den 28. september 1998, med varene i klassene 18 og 25. Ved en feil fra Patentstyrets side ble varene i kl. 25 gjengitt to ganger, mens tjenestene i kl. 42 ble utelatt i kunngjøringen. Denne kunngjøringen er å anse som en fornyet kunngjøring med hensyn til tjenestene i kl. 42. En eventuell innsigelse i denne saken kan derfor kun gjelde tjenestene i kl. 42. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Old Navy (ITM) Inc, 900 Cherry Avenue, San Bruno, CA, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner, samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; reisevesker, paraplyer, parasoller, torgvesker, skipssekker, ryggsekker, håndvesker, sykkelvesker og lommebøker. KL. 25: Klær, skotøy og hodeplagg. KL. 42: Rådgivning vedrørende nye utviklingslinjer i motebransjen; motedesignervirksomhet, nemlig design av klær og klessammensetninger, forslag til kombinasjon av klesplagg og klesplagg med tilbehør til klær, herunder sko og hodeplagg; motetegningvirksomhet, fotografering, motedesigntjenester og utarbeidelse av interiør for detaljhandelforretninger for klær. (300) Prioritet: US, , 75/ US, , 75/ US, , 75/ (450) Kunngjort reg. dato:

4 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 REGISTRERTE VAREMERKER Registrerte varemerker jf varemerkeloven 20 I løpet av 2 måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf varemerkeloven 21, varemerkeforskriften kapittel 6 og varemerkebestemmelsene kapittel 5. Registreringen gjelder inntil 10 år fra registreringsdagen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PROLIANT ALLDAYS (730) Innehaver: Compaq Computer Corp, S.H. 249, Houston, TX 77070, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Hele klassen. (300) Prioritet: US, , 74/316,010 (730) Innehaver: The Procter & Gamble Company, One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, US (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Plaster og forbindingsstoffer; truseinnlegg for hygienisk bruk, sanitetsbind og -tamponger, truser og underbenklær for menstruasjon; bomull for medisinsk bruk, bleier og bind for inkontinente, hygieniske bukser for inkontinente. KL. 16: Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; trykksaker; materialer til bokbinding; fotografier; skrivesaker og papirvarer; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere, nemlig tegnemateriale, redskaper til tegning, modelleringsmaterialer, kammer til marmorering, malerkoster, malerlerret, malerruller, malerskrin, armstøtter for malere, staffelier for malere samt paletter; pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler); instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater); plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); spillkort; trykktyper; klisjéer; plastemballasje. 4

5 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SORS STOR OSLO ROSA SIDER (730) Innehaver: Telenor Media AS, Postboks 21 Øvre Ullern, 0311 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Hele klassen. KL. 16: Hele klassen. KL. 35: Hele klassen. KL. 38: Hele klassen. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: DE NORA (730) Innehaver: De Nora SpA, Via Bistolfi, 35, I Milano, IT KL. 9: Apparater og anlegg for den kjemiske og elektrokjemiske industrien. (300) Prioritet: IT, , MI95C (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LA VIDA (730) Innehaver: Arcus Produkter AS, Haslevangen 16, 0580 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 33: Vin. 5

6 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: KALAMAZOO ELITE (730) Innehaver: Kalamazoo Computer Group plc, Northfield, Birmingham, GB (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Datamaskiner; bånd- og platedrivverk; skrivere; plottere; utskriftsapparater; tastatur for datamaskiner; skjermenheter; modemer; filservere; mikroprosessorer; optiske tegnlesere; faksimilemaskiner; elektroniske apparater for innlasting og utlesing, behandling, digitalisering eller fremheving av informasjon eller data; lyspenner; tekstbehandlingsapparater; skannere; telekommunikasjonsapparater og -instrumenter; computernettverk; datamaskinvare; programvarer innregistrert på databærere; dataprogramvare for bruk i bilbransjen; deler og tilbehør til alle forannevnte varer; programmer innregistrert på databærere, magnetiske plater eller bånd, maskinlesbare databærere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELENOR INTERNETT (730) Innehaver: Telenor AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Dataprogrammer innregistrert på databærere; modemer; mobiltelefoner; databehandlingsutstyr og datamaskiner; datamaskinprogrammer; datamaskinprogramvare; datamaskindata; publikasjoner gjennom elektroniske midler; CD ROM; kompakt plater; optiske plater; kassetter; datamaskindisketter og -bånd; media for lagring av informasjon, data, signaler, bilder og av lyd; maskinleselige media, datamaskinperiferiutstyr; elektroniske komponenter. KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; informasjon om telekommunikasjon; utleie av overføringsapparater for beskjeder; overføring av beskjed og bilder ved datamaskiner; elektronisk postoverføring. KL. 42: Programmering for datamaskiner, ajourføring og vedlikehold av dataprogrammer, utleie av tilgangstid ved bruk av databaser, faglige konsultasjoner (ikke om forretninger); tekniske konsultasjoner. 6

7 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PARADYNE HOTWIRE SMARTPEN (730) Innehaver: Paradyne Corp, Largo, FL, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Datakommunikasjonsinnretninger og arbeidsinnretninger for et globalt datanettverk, nemlig modemer, hyller, telefon-splittere, rutere, broer, innretninger for implementering av digital abonnentlinjeteknologi. KL. 16: Reklamemateriell, dataark, teknisk litteratur, instruksjonshåndbøker og brosjyrer. KL. 38: Leasing av modemer og telefonsplittere. KL. 42: Leasing av datakommunikasjonsinnretninger og arbeidsinnretninger for et globalt datanettverk, nemlig hyller rutere, broer, innretninger og implementering av digital abonnentlinjefunksjonalitet. (730) Innehaver: LCI Computer Group NV, Hertogenbosch, NL (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 9: Datamaskinvare, dataprogramvare og elektronisk utstyr. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NORA (730) Innehaver: Carl Freudenberg, Weinheim, DE KL. 10: Deler for bruk sammen med eller til å festes på sko for ortopediske formål; disse deler bestående av gummi eller vulkanisert kautsjuk. KL. 17: Halv-bearbeidede plater for utstansing av såler; alle disse varer bestående av gummi eller vulkanisert kautsjuk. KL. 25: Deler for reparasjon av sko, skokomponenter; alle disse varer bestående av gummi eller vulkanisert kautsjuk. 7

8 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: NORAPOR PHARMASAL (730) Innehaver: Carl Freudenberg, Weinheim, DE KL. 10: Deler for bruk sammen med eller til å festes på sko for ortopediske formål; disse deler bestående av gummi eller vulkanisert kautsjuk. KL. 17: Halv-bearbeidede plater for utstansing av såler; alle disse varer bestående av gummi eller vulkanisert kautsjuk. KL. 25: Deler for reparasjon av sko, skokomponenter; alle disse varer bestående av gummi eller vulkanisert kautsjuk. (730) Innehaver: Salinen Austria GmbH, Wien, AT (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 5: Salt til medisinsk bruk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PRO-LONG (730) Innehaver: Pro-Long Smøremidler AS, 4083 Vassøy, NO (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 4: Oljer; smøreoljer; smøremidler; smørefett; fett for industriell bruk; voks. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Network Electronics AS, Ranvik Brygge 10, 3212 Sandefjord, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. 8

9 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Næringsnett AS, Akersgt. 11, 0158 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Advokatfirmaet Ræder, Wisløff, Aasland & Co ANS v/morten Opstad, Postboks 2873 Solli, 0230 OSLO KL. 16: Trykksaker. KL. 42: Utleie av tilgangstid ved bruk av verdensomspennende nettverk; utarbeidelse av dataprogrammer på verdensomspennende nettverk. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: VÅR VENNLIGE VILLMARK (730) Innehaver: Artbjør DA v/bjørn Gillebo, 2628 Espedalen, NO KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. KL. 39: Transportvirksomhet, organisering av reiser. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. (730) Innehaver: Monsanto Co, 800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, MO 63167, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 1: Biologisk nedbrytbare kunstige, syntetiske og ubearbeidede harpikser. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AMTORQ (730) Innehaver: Transfield Pty Ltd, Level 36 Gateway,, 1 Macquarie Place, Sydney, AU (740,750) Fullmektig: Curo AS, Postboks 38, 7231 Lundamo KL. 7: Fjernkontrollerte aktuatorer for åpning, stenging og/eller modulering av ventiler og spjeld for automatisk strømningskontroll i industrielle røropplegg og kanaler. KL. 9: Fjernkontrollerte apparater for å styre fluidstrømmer i røropplegg og kanaler. (300) Prioritet: AU, , 748,133 9

10 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MERCEDES-BENZ CARECONCEPT (730) Innehaver: Daimler-Benz AG, D Stuttgart, DE (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til MANHATTAN. (730) Innehaver: Savara Group Inc, 5 East 57th Street, New York, NY 10022, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 30: Kaffe. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PARADES (730) Innehaver: Henkel KGaA, Henkelstrasse 67, D Düsseldorf, DE KL. 3: Kjemiske produkter til avfetting, fjerning av oljer og rengjøring av maskiner, metaller, tre, stein, porselen, glass, kunststoffer og tekstiler. KL. 5: Desinfeksjonsmidler. (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 9: Maskinlesbare databærere med innregistrerte programmer og/eller data, slike maskinlesbare databærere i form av magnetkort og kretskort; bokførings- og avregningsprogrammer. KL. 35: Formidling og avslutning av handelsforretninger for andre; formidling av kontrakter ved anskaffelse og avhendelse av varer; innregistrering, opptak, tilretteleggelse og bearbeidelse av meddelelser til dannelse av en database. KL. 36: Formidling av forsikringer og rettshjelpsforsikringer; leasingfinansiering av motorkjøretøyer; kredittkorttjenester, utstedelse av kredittkort; avregning ved forsyning av kraft og drivstoff, avregning ved formidling av motorkjøretøyer. KL. 37: Kjøretøypleie, kjøretøyrenhold, -vedlikehold og -reparasjon, utskifting av alle nødvendige deler og alt tilbehør for opprettholdelse av kjørbarhet og driftssikkerhet. KL. 38: Sending og formidling av meddelelser til dannelse av en database. KL. 39: Sleping av motorkjøretøyer; utleie og formidling av motorkjøretøyer; formidling ved forsyning av kraft og drivstoff. (300) Prioritet: DE, ,

11 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ARTJET PEPTIGARD (730) Innehaver: Olivetti Lexikon SpA, Ivrea, IT KL. 2: Fargestoffer. KL. 9: Skrivere for datamaskiner; blekkskrivere, tilbehør til skrivere og deler av skrivere, skrivehoder og kassetter for skrivere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AVANTIS (730) Innehaver: Marcam Solutions Inc, 95 Wells Avenue, Newton, MA 02159, US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Elektriske apparater og instrumenter (ikke opptatt i andre klasser), vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogramvare for å etablere og spore krav til vedlikehold i produksjonsutstyr og kjøretøyer og for å tidfeste tidspunkt for utføring av forebyggende vedlikeholdsrutiner. Registreringen omfatter ikke fotokopimaskiner og fotografiapparater samt deler og tilbehør til forannevnte varer. (730) Innehaver: Biotec ASA, Strandgata 3, 9008 Tromsø, NO (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 31: Ikke-medisinske fôrtilsetninger og fôr for husdyr, fiskeoppdrett og aquakultur. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TELEVIKAR (730) Innehaver: Telenor AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet; data assistert overføring av beskjeder og bilder; elektronisk postoverføring; telefontjenester; informasjon om telekommunikasjon; utleie av overføringsapparater for beskjeder. 11

12 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: WON (730) Innehaver: Sierra On-Line Inc, th Place SE, Suite 300, Bellevue, WA 98007, US KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. KL. 41: Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; underholdningsvirksomhet, nemlig on-line computerspill med tips og strategier for computerspill. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (300) Prioritet: US, , 75/ (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PANOCOD (730) Innehaver: SmithKline Beecham plc, Brentford, Middlesex, GB KL. 5: Farmasøytiske og medisinske preparater og stoffer til bruk for mennesker. (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Kjøttcentralen AS, Tvetenvn. 154, 0671 Oslo, NO KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: REDI-TAG (730) Innehaver: Barbara Thomas Enterprises Inc, Huntington Beach, CA, US (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 16: Flyttbare og avtagbare klebende merkelapper for trykksaker. 12

13 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EXIT (730) Innehaver: Nitsuko KK, 2-6-1, Kitamikata, Takatsu-Ku, Kawasaki-Shi, Kanagawa-Ken, JP (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 9: Kondensatorer; hybride integrerte kretser; støysperrer; kretskort; telefonapparater; knapptelefonsystemer; automatiske innretninger for alarmmeldinger; telefonsentral til privat bruk; telefaxapparater; fjernstyrte overvåkningssystemer; salgsstedsystemer (POS-systemer) i form av registreringsterminaler for tilkopling til en sentral behandlingsenhet og strekkodedatainnhentingssystemer, kombinasjon av datamaskiner, grensesnittbokser, strekkodelesere, datafordelingdisplayenheter og håndholdte strekkodeskannere, pennstrekkodeskannere, skrivere og strekkodeskrivere, strekkodeskannere og bildeskannere. (730) Innehaver: Holdingselskapet af 25/ A/S, Brande, DK (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 25: Klær, fottøy og hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CAMERATENE (730) Innehaver: Werner Anderson, Fagerborg gt. 40A, 0360 Oslo, NO KL. 42: Fotografering. (730) Innehaver: Gunnar Sjursjø, Varen 17, 4633 Kristiansand, NO og Kjell A. Mersland, Møviklia 4, 4623 Kristiansand S, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 29: Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrete og kokte frukter og grønnsaker; geléer, syltetøy, kompotter; egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser (unntatt salatdressinger); krydderier; is. KL. 41: Klubbvirksomhet, underholdningsvirksomhet og kulturelle aktiviteter. KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke (restaurantvirksomhet). 13

14 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Frank Sagstuen, Røyland, 4768 Engesland, NO KL. 1: Lærimpregneringsmiddel. KL. 4: Møbelfett. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FILIPPA K (730) Innehaver: Filippa K AB, Repslagargatan 17 B, S Stockholm, SE (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo (730) Innehaver: O. Mustad & Søn AS, 2800 Gjøvik, NO KL. 6: Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør; sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer, skruer, spiker, hesteskosøm, båtsøm, kobberklink, pyntenudd av kobber, skiver. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt; fiskekroker, fiskefluer. KL. 9: Briller, solbriller, brilleinnfatninger, brillestenger, brilleetuier, brilleglass, brillekjeder, brillesnorer; alarmog elektriske klokker, signalklokker. KL. 18: Esker av lær eller av lærkartong, esker av vulkanisert fiber, attachévesker, skuldervesker av lær, bager (hylster, punger) av lær (emballasje), bager for alpinister, beautyboxer (uinnredde); handvesker, hatteesker av lær; hodelag (grimer), lærimitasjon, håndkofferter, bærenett, kofferter, kunstlær; kasser av lær eller lærkartong, lærsnorer, mollskinn, (skinnimitasjon), paraplyer, paraplytrekk, paraplyhåndtak, paraplystokker, paraplyringer, parasoller; pisker; lommebøker, porteføljer, portemonéer, ikke av edelmetall; pelsskinn, lærtøy (skulderremmer), lærremmer, reisebestikk av lær, garderobeposer for klær (for reiseformål), reisekofferter, reiseveskehåndtak, reisevesker, ryggsekker, skolevesker, skolevesker med skulderrem, lærfôr for sko, strandvesker, lærfôr for støvler, jaktvesker, rammer for håndvesker, overkast av pelsskinn. 14

15 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: YOGI (730) Innehaver: Handelshuset AS, Postboks 4303, 7002 Trondheim, NO (526) Unntaksanmerkning: Ved registrering oppnås ikke enerett til teksten i merket. (730) Innehaver: Proof Load Testing Services Ltd AS, Postboks 76, 5031 Laksevåg, NO (740,750) Fullmektig: Norsk Patentbyrå AS, Postboks 2811 Solli, 0204 Oslo KL. 22: Tau, reip, nett, telt, presenninger, seil, sekker og ubehandlet tekstilmateriale. KL. 37: Utleie av løfteredskap til materialtesting, herunder tau, sjakler, belastningsbagger av duk. KL. 42: Faglige og tekniske konsultasjoner. KL. 30: Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, krydderier. KL. 31: Jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, ikke opptatt i andre klasser, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Choice AS v/åge Sønstebø, Løvsjø terr. 13, 3940 Heistad, NO KL. 9: Databehandlingsutstyr og datamaskiner. (730) Innehaver: Technoguide AS, Aslakveien 14c, 0753 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 9: Dataprogramvare, computer software; databehandlingsutstyr og datamaskiner. KL. 42: Vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av computer software og datamaskinprogramvare. 15

16 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: MAGIC PAD (730) Innehaver: Sony KK, Shinagawa, Tokyo, JP (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 9: Cd spillere, video-cd spillere, DVD spillere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: SIRKUS (730) Innehaver: Kesko Oyj, Helsinki, FI (740,750) Fullmektig: Bryn & Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 Oslo KL. 18: Lær og lærimitasjoner samt varer fremstilt av disse materialer; skinn og huder; kofferter og reisevesker; paraplyer, parasoller og spaserstokker; sveper, seletøy og salmakervarer. KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Corticeira Amorim S.G.P.S. SA, Lugar De Meladas, Santa Maria Da Feira, 4535 Mozelos, PT (740,750) Fullmektig: Egil Lassen, Actio-Lassen AS, Postboks 14, 5863 Bergen KL. 19: Bygningsmaterialer (ikke av metall), kork, korklegemer med eller uten gummi for gulv- eller veggbekledning samt for underdekke på gulv (med eller uten lim), trepaneler, gips- eller fibersementpaneler; korkparkett, tregulv. KL. 20: Korkprodukter; ikke metalliske stoppere, stoppere av kork. KL. 27: Vegg og gulv-bekledning i ikke-tekstile materialer, herunder også utført i kork. (300) Prioritet: PT, , (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ZOXX (730) Innehaver: LT Skor AB, Knislinge, SE (730) Innehaver: Sharp KK also trading as Sharp Corp, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka , JP (740,750) Fullmektig: Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 37: Reparasjonsvirksomhet med unntak av tjenester relatert til kvessing og sliping av utstyr; reparasjonstjenester for elektriske og elektroniske produkter. (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 25: Klær, fottøy, hodeplagg; deler til de forannevnte varer. (300) Prioritet: SE, ,

17 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: AVAB EBI (730) Innehaver: Avab Cac AS, Brennerivn 11, 0182 Oslo, NO KL. 9: Anordning for styring av heiser; databehandlingsapparater og - innretninger; dimmere for lys; høyttalere; høyttalerkasser; kontrollapparater, elektriske; lyd (apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av-); lysreguleringsinnretninger. KL. 11: Apparater og installasjoner for belysning; belysningslamper; regulator for scenebelysning. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: EBI Medical Systems Inc, Parsippany, NJ, US (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 10: Ortopediske produkter. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: RHEUDOL (730) Innehaver: Natumin AS, Postboks 1207, 3205 Sandefjord, NO KL. 3: Kosmetikk, såper, parfymevarer og andre hudpreparater for menneskelig bruk. KL. 5: Kosttilskudd, naturlegemidler, farmasøytiske produkter, hygieniske preparater og dietetiske stoffer for medisinsk bruk. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Avab Cac AS, Brennerivn 11, 0182 Oslo, NO KL. 9: Anordning for styring av heiser; databehandlingsapparater og - innretninger; dimmere for lys; høyttalere; høyttalerkasser; kontrollapparater, elektriske; lyd (apparater for opptak, forsterkning, gjengivelse og overføring av-); lysreguleringsinnretninger. KL. 11: Apparater og installasjoner for belysning; belysningslamper; regulator for scenebelysning. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: LODOZ (730) Innehaver: Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D Darmstadt, DE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Farmasøytiske og hygieniske produkter. 17

18 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: TOWN MAX FLEXPANDABLE (730) Innehaver: Yamaha Hatsudoki KK, Shizuoka-ken, JP (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 12: Motorkjøretøyer; motorsykler; motor scootere; sykler, deler og utstyr for de forannevnte varer, motor (ikke elektrisk) for landkjøretøyer og deler og utstyr dertil; opphengningsanordning for landkjøretøyer; anordninger for overføringer av drivkraft for landkjøretøyer, bremseapparater for landkjøretøyer. (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Stenter og stentinnførings-innretninger og -systemer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: REMARKABEL (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske katetere. (730) Innehaver: Hundre Prosent Sport AS, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 28: Gymnastikk- og sportsartikler. 18

19 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: PQI BRANDNAVIGATOR (730) Innehaver: Rohm and Haas Co, 100 Independence Mall West, Philadelphia, PA , US (740,750) Fullmektig: AS Bergen Patentkontor, Postboks 981, 5808 Bergen KL. 16: Blader, bøker, tidsskrifter, brosjyrer, instruksjons- og undervisningsmateriell og annen litteratur vedrørende informasjon relatert til oppussing av boliger både innvendig og utvendig eller teknikker vedrørende byggereparasjoner, oppussing av boliger både innvendig og utvendig eller byggereparasjonsmateriell og forbehandling av innvendige og utvendige flater og gjenstander før oppussing og reparasjon. KL. 41: Opplærings- og utdannelsesvirksomhet relatert til oppussing av boliger både innvendig og utvendig eller teknikker vedrørende byggereparasjoner, oppussing av boliger både innvendig og utvendig eller byggereparasjonsmateriell og forbehandling av innvendige og utvendige flater og gjenstander før oppussing og reparasjon. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: ACTIVA (730) Innehaver: Bates Gruppen AS, Munkedamsveien 35, 0202 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: CONCEPTNAVIGATOR (730) Innehaver: Bates Gruppen AS, Munkedamsveien 35, 0202 Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (730) Innehaver: ACT Advanced Cleaning Technics AB, Viskafors, SE (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 5: Inkontinensbeskyttelse. (300) Prioritet: SE, ,

20 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: EON VARI-L (730) Innehaver: Prosolvia Clarus AB, Gårdavägen 1, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 9: Dataprogrammer for simulering av produksjonsutvikling. KL. 16: Håndbøker og manualer for dataprogrammer. KL. 42: Dataprogrammeringstjenester. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: OXYGEN (730) Innehaver: Prosolvia Clarus AB, Gårdavägen 1, S Göteborg, SE (740,750) Fullmektig: Gunnar Håmsø, Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4301 Sandnes KL. 9: Dataprogrammer for simulering av produksjonsutvikling. KL. 16: Håndbøker og manualer for dataprogrammer. KL. 42: Dataprogrammeringstjenester. (730) Innehaver: Vari-L Company Inc, Denver, CO, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 9: Radio frekvens og mikrobølge signal bearbeidende anordninger benyttet i trådløs kommunikasjonsindustri, i forsvaret, i luftfart og i kommersielle virksomheter, nemlig spenningskontrollerte oscillatorer, synthesizer moduler, dobbelbalanserte miksere, bredbåndsomformere, kraftdelere/-forenere, fasebestemmere, fasevekslere og spesialintegrerte sammensetninger. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: THERMO-COOL (730) Innehaver: Cordis Corp, Miami Lakes, FL, US (740,750) Fullmektig: J.K. Thorsens Patentbureau AS, Postboks 9276 Grønland, 0134 Oslo KL. 10: Medisinske katetere. 20

21 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Sport 1 gruppen AS, Strandgt 38 A, 2800 Gjøvik, NO (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 25: Klær, sportsklær, fottøy, hodeplagg. KL. 28: Spill og leketøy; gymnastikk- og sportsartikler, ikke opptatt i andre klasser; juletrepynt. KL. 35: Utarbeidelse og plassering av annonser for andre; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; faglige konsultasjoner om forretninger; bistand ved forretningsledelse for sportsforretninger og sportssentra; utvikling av salgsfremmende kampanjer for forretninger; organisering av handel- og reklameutstillinger. KL. 37: Reparasjon og vedlikehold av sportsutstyr. KL. 41: Sportslige aktiviteter; treningsleirtjenester, organisering og ledelse av treningsleirer og sportskonkurranser. (730) Innehaver: Inger Hagen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Elektroniske apparater og instrumenter; elektroniske kalendere. KL. 14: Ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Kalendere. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: FORGET-ME-NOT (730) Innehaver: Inger Hagen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Elektroniske apparater og instrumenter; elektroniske kalendere. KL. 14: Ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Kalendere. (730) Innehaver: Inger Hagen, Oslo, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 9: Elektroniske apparater og instrumenter; elektroniske kalendere. KL. 14: Ur og kronometriske instrumenter. KL. 16: Kalendere. 21

22 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Utstillingsplassen AS, Postboks 403, 2301 Hamar, NO KL. 35: Messer. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Select Service Partner AS, Postboks 59, 1301 Sandvika, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering; medisinsk og hygienisk behandling; skjønnhetspleie; veterinære tjenester, jordbruks- og landbrukstjenester; juridiske tjenester; vitenskapelig og industriell forskning; EDBprogrammering. (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (730) Innehaver: InterPoint AS, Postboks 751, 4601 Kristiansand, NO KL. 38: Telekommunikasjonsvirksomhet. (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: Shalimar Tandoori Restaurant v/m. Hanif, Konghelle gt. 5, 0569 Oslo, NO KL. 42: Bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering. 22

23 NORSK VAREMERKETIDENDE Registrerte varemerker /99 (111) Reg. nr.: (151) Reg. dato: (210) Søk. nr.: (220) Inn dato: (730) Innehaver: Trønderkorn BA, Rissa, NO (740,750) Fullmektig: Onsagers Patentkontor - Defensor AS, Postboks 265 Sentrum, 0103 Oslo KL. 16: Aviser, brosjyrer, tidsskrifter, bulletiner, trykksaker, instruksjonsmateriell. KL. 31: Korn, korn for dyreernæring, dyrefôr og ikkemedisinske tilsetninger for dyrefôr. 23

24 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /99 GENERELL INFORMASJON OM KUNNGJØRINGER ETTER MADRIDPROTOKOLLEN Int.reg.nr.: Det internasjonale registreringsnummer som WIPO har gitt søknaden om internasjonal registrering. Land som er tilknyttet Madridoverenskomsten (1891) vil beholde dette registreringsnummer også mht Madridprotokollen. Int.reg.dato: Den dato en internasjonal registrering anses for å ha skjedd, jfr. Vml 53 og Artikkel 3 (4). Eldre registreringer som kunngjøres gjeldende i Norge er blitt fornyet for perioder av 10 år fra denne dato. Rettsvern 10 år fra denne dato. Ytterligere utpekt dato: Dato for rettsvern i Norge hvor utpekingen ikke har skjedd i forbindelse med den internasjonale registreringen og utstrekningen av denne (opprinnelig utpekning). Forfaller samtidig med den internasjonale registreringen som den knytter seg til, dvs 10 år etter int.reg. dato. Artikkel 3ter (2). Prioritet: Internasjonale søknader kan påberope seg fortrinnsrett etter Pariskonv. Artikkel 4 fra det land merket først ble søkt vernet i. Dette vil ofte være eget hjemland idet en internasjonal registrering må bygge på en hjemlandsregistrering eller -søknad. Internasjonale varemerkeregistreringer Internasjonale varemerkeregistreringer som gjelder for Norge ved utpeking etter Madridprotokollen. Innsigelsesperioden utløper 2 mnd fra kunngjøringsdato, jf varemerkeloven 51. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: The text HOTEL WORLD ONLINE is excluded from the legal protection. (730) Innehaver: Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH, 7-11, Drususgasse, D Köln, DE KL. 35: Advisory services in connection with the organisation of congresses, meetings and similar gatherings. KL. 38: Operation of an electronic system for worldwide hotel reservation utilizing telecommunication networks and technology. KL. 39: Transport of travellers and luggage by motor vehicles, funiculars, rail-mounted vehicles, ski lifts and airplanes, travel organisation and medication, provision of services relating to transport means, organisation of city tours, escorting of travellers, medication services in the field of car rental, airplanes, and other transport means. KL. 41: Organisation of congresses, meetings and similar gatherings, reservation of conference rooms. KL. 42: Reservation of hotel rooms, operation of an electronic system for hotel bookings, namely operation of data bank for worldwide hotel room reservation, provision of advisory services relating to the technical organisation of congresses, meetings and similar gatherings. Gazette nr.: 23/97 (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo 24

25 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: (591) Merket er i farger. (526) Unntaksanmerkning: The text HOTEL RESER- VATION SERVICE is excluded from the legal protection. (730) Innehaver: Hotel Reservation Service Robert Ragge GmbH, 7-11, Drususgasse, D Köln, DE (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: LE FREAK (730) Innehaver: The Dog Jimmy and Company, S L, Carretera Elche-Dolores, Km. 1,800, Grupo Vizcarra, Nave 29, Elche (Alicante), ES KL. 25: Shoes (except for orthopedic shoes). Gazette nr.: 3/98 (740,750) Fullmektig: Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 7085 Homansbyen, 0306 Oslo KL. 35: Advisory services relating to the organisation of congresses, meetings and similar gatherings. KL. 38: Operating of an electronic system for worldwide hotel bookings with the help of telecommunication technology and networks. KL. 39: Transport of travellers and of luggage by motor vehicles, funiculars, rail vehicles, ski lifts and aeroplanes, travel organisation and negociation, services relating to transport means, organisation of city tours, escorting of travellers, negociation services in the field of car rental, aeroplanes, and other transport means. KL. 41: Organisation of congresses, meetings and similar gatherings, reservation of meeting rooms. KL. 42: Reservation of hotel rooms, operation of an electronic system for hotel bookings, i.e. operating a data bank for worldwide hotel room reservation, advisory services relating to the technical organisation of congresses, meetings and similar gatherings. Gazette nr.: 23/97 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: MPS (730) Innehaver: Sankyo Pharma GmbH, Zielstattstrasse 9, D München, DE KL. 3: Cosmetics. KL. 5: Sanitary preparations. Gazette nr.: 6/98 (300) Prioritet: DE, ,

26 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: DESKLINE (730) Innehaver: Confédération suisse (Entreprise des PTT), c/o Direction Générale des PTT, Service Juridique, Telcom, 21, Viktoriestrasse CH-3030 Berne, CH KL. 9: Software for tourism. KL. 35: Advertising, office work, address management; data and information storage and processing using electronics, computing, cable and radio transmissions, television broadcasting, teleprinting, electronic mail, facsimile transmissions, laser beams or telecommunication satellites; financial and organisational consultancy relating to telecommunication and retransmitting. KL. 36: Financial and monetary affairs pertaining to credit and debit cards and other services relating to cashless payments; hire-purchase of telecommunication apparatus, installations and instruments, of their components, as well as of electronic mail systems (mailboxes). KL. 38: Telecommunication services, especially transmission services via telefax, telex, telephone, telegram, mobile communication, information gathering; integrated services digital networks (ISDNs); information and data communication using electronics, computing, cable and radio transmissions, television broadcasting, teleprinting, , facsimile transmissions, laser beams or telecommunication satellites; services in connection with telecommunication management, on-line information services; rental of telecommunication apparatus, installations and instruments, of their components, as well as of electronic mail systems (mailboxes). KL. 39: Services relating to organising and selling trips as well as transport information services. KL. 41: Services relating to the organisation of events, in particular information, ticket sales, booking and rental services. KL. 42: Services in connection with lodging and catering, especially information, hotel room renting and booking, boarding houses, holiday apartments and holiday flats, restaurants and other establishments providing lodging and catering; preparing or presenting information originating from a data base, designing data processing software; technical advice concerning telecommunications and retransmissions. (591) Merket er i farger. (730) Innehaver: 24Store Sweden AB, Box 5123, S Växjö, SE KL. 35: Advertising; marketing and information services to customers in connection with the sale of computer equipment. Gazette nr.: 6/98 (300) Prioritet: SE, , (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: AXYCARD (730) Innehaver: Axytrans SA, 102, Boulevard Malesherbes, F Paris, FR KL. 9: Smart cards; magnetic cards; magnetic identity cards; safety devices for use in the transfer of funds; alarms; diagnostic apparatus not for medical purposes; scanners (data processing equipment); data processing apparatus; computers and computer peripheral devices; recorded computer software; electrical monitoring apparatus; safety and identification apparatus. Gazette nr.: 5/98 (300) Prioritet: FR, , Gazette nr.: 6/98 26

27 NORSK VAREMERKETIDENDE Internationale registreringer /99 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: (891) Ytterligere utpekt dato: COLORMATIC (730) Innehaver: Colormatic Corp, 16, Bundesplatz, CH-6300 Zug, CH KL. 2: Paints. KL. 3: Polishing preparations for motor vehicles. KL. 6: Pressure boxes. KL. 7: Sanders and polishing machines, spray guns for paint, air compressors, machines for mixing and decanting paints and varnishes. KL. 8: Spray dispensers for paints, hand-operated apparatus used for mixing and decanting paints and varnishes. KL. 16: Retouching paintbrushes. KL. 20: Shop trestles made of metal. Gazette nr.: 6/98 (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: SEVILLAN (730) Innehaver: Automobiles Peugeot (SA), 75, Avenue de la Grande-Armée, F Paris, FR KL. 2: Paints, varnishes, lacquers; antirust preparations, colorants, mordants, metals in foil and powder form for painters, primers, anti-corrosive bands, dyestuffs, agglutinants for paints, thinners for paints, thickeners for paints, binding preparations for paints, coatings (paints), thinners for lacquers, anti-tarnishing preparations for metals, thinners for paints, binding preparations for paints, pigments, undercoating for vehicle chassis. KL. 24: Adhesive fabric for application by heat, dimity, buckram, brocades, calicoes, hemp cloth, chenille fabric, cheviots, cotton fabrics, cotton goods, woven drill, crepe, crepon, damask, bunting linings, textile material, flannel (fabric), fustian, jute fabric, woollen cloth, woollen fabric, linen cloth, moleskin (fabric), non-woven textiles, fabric of imitation animal skins, ramie fabric, rayon fabric, silk cloth, esparto fabric, taffeta (cloth), gummed cloth other than for stationery, velvet, tulle, jersey fabric. (111) Int. reg. nr.: (151) Int. reg. dato: INTRASPEED (730) Innehaver: Deutsche Telekom AG, Friedrich- Ebert-Allee 140, D Bonn, DE KL. 9: Electric, electronic, optical, measuring, signalling, controlling or teaching apparatus and instruments (included in this class); apparatus for recording, transmission, processing and reproduction of sound, images or data; machine run data carriers; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; data processing equipment and computers. KL. 16: Printed matter, especially stamped and/or printed cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material (except apparatus); stationery (except furniture). KL. 35: Collection and provision of data. KL. 38: Telecommunication services; operation and rental of equipment for telecommunication, especially for broadcasting and television; collection and provision of news and information. KL. 41: Education; instruction; entertainment services; organization of sporting and cultural events; publication and issuing of books, periodicals and further printed matter as well as corresponding electronic media (including CD-ROM and CD-I and services, which are available by communication systems such as T-Online or Internet, especially telebanking, homeshopping, transmitting and receiving of electronic mail). KL. 42: Computer programming services; data base services, especially rental of access time to and operation of a data base, rental services relating to data processing equipment and computers; projecting and planning services relating to equipment for telecommunication. Gazette nr.: 6/98 (300) Prioritet: DE, , Gazette nr.: 4/98 (300) Prioritet: FR, ,

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 13 2002.06.24 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 17 2002.08.19 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 15 2002.07.22 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 2 2003.01.20 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 18 2002.09.02 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 3 2003.02.03 NO årgang 33 SSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge- og

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Oslo Patentkontor AS Postboks 7007 Majorstua 0306 OSLO Oslo, 2017.02.23 Deres ref.: V16-0528 Saksnr.: 201612320 Merke: AERO Søker: Diversey, Inc. Svarfrist: 2017.05.23 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 11 15.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808

nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 . nr 02/08-2008.01.14 NO årgang 6 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 15.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 7-2003.08.04 NO årgang 1 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 40 28.09.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no

mønster tidende nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk www.patentstyret.no nr 8-2003.04.14 NO årgang 33 ISSN 1503-4941 Norsk mønster tidende www.patentstyret.no Norsk mønstertidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor mønsterområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 47 16.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no

nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 mønster norsk tidende www.patentstyret.no nr 16 2002.08.05 NO årgang 32 ISSN 1503-4941 norsk mønster tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS

17/ desember Tine SA Advokatfirmaet Grette DA. Synnøve Finden AS Acapo AS AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00069 8. desember 2017 Klager: Representert ved: Tine SA Advokatfirmaet Grette DA Innklaget: Representert ved: Synnøve Finden AS Acapo AS Klagenemnda for industrielle rettigheter

Detaljer

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 24 08.06.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad von lode advokat ab Box 47229 SE10074 STOCKHOLM Sverige Oslo, 2015.07.10 Deres ref.: Peter Ottosson Svarfrist: 2015.10.10 1 Saksnr.: 201501351 Merke: S MATKASSE Søker: S MATKASSE AS Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 42 18.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 14 2000.04.03 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 8 22.02.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 33-2003.08.11 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 16-2004.08.02 NO årgang 2 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL

Annen avdeling PROTOKOLL Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7931 Int. reg. nr. 898 548 Nasj. ref. nr. 2006 11810 Registreringshaver: G+J Holding, Wien, Østerrike Fullmektig: Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 Oslo

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808

nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 . nr 14/09-2009.06.29 NO årgang 7 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 38 20.09.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Madridprotokollen artikkel 4 bis og varemerkeloven 55 første ledd: Erstatning av en nasjonal registrering med en internasjonal

Detaljer

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 06.04.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 12. september 2011 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7959 Reg.nr. 241354 Søknadsnr. 200606870 Registreringshaver: Torill Iversen, Nes Terrasse 14B, 1394 Nesbru Fullmektig: Codex Advokat Oslo AS, Postboks 2743 Solli,

Detaljer

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 26/06-2006.06.26 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 39 2001.09.24 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 43-2003.10.20 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 16.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende

nr NO årgang 89 ISSN norsk varemerke tidende nr 45 08.11.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 3 2001.01.15 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 22 26.10.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 4 2001.01.22 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 28 06.07.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende

nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende nr 19 14.09.1998 NO årgang 28 ISSN 0803-6985 norsk mønster tidende Registrerte mønstre Registrerte mønstre, jf mønsterloven 18. I henhold til mønsterloven 18 andre ledd kunngjøres i dag følgende registrerte

Detaljer

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 22-2003.05.26 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 42-2003.10.13 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 45 02.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 9 01.03.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER Nytt postnummer fra 1.mars 1999. 1.mars 1999 skjer en større omlegging av postnummer i Norge. Ca. 30% av alle postmottagere,

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

SEATTLE'S BEST COFFEE

SEATTLE'S BEST COFFEE Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 8126 Søknadsnr. 200710263 Søker: Seattle's Best Coffee LLC, 2401 Utah Avenue South, WA98134 Seattle, Washington, USA Fullmektig: Bryn Aarflot AS, Postboks 449

Detaljer

nr 16/ NO årgang 99 ISSN

nr 16/ NO årgang 99 ISSN . nr 16/09-2009.04.14 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 35/08-2008.08.25 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 35/08-2008.08.25 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

17/ september Evonik Industries AG Zacco Norway AS. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE Sak: Dato: 17/00068 20. september 2017 Klager: Representert ved: Evonik Industries AG Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Elisabeth Ohm, Ulla

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 33 10.08.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2017.02.15 Deres ref.: T61603584NO01PVB/BGK Saksnr.: 201611681 Merke: VIGO Søker: Rema 1000 AS Svarfrist: 2017.05.15 1 Uttalelse i varemerkesøknad Vi

Detaljer

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no

design tidende nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk www.patentstyret.no nr 13-2005.06.20 NO årgang 3 ISSN 1503-5808 Norsk design tidende www.patentstyret.no Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 14 30.03.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende MELDINGER I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 25.10.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 38 2002.09.16 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 20/05-2005.05.18 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 20/05-2005.05.18 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer