Årsakene til regelbrudd på bordet i 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsakene til regelbrudd på bordet i 2010"

Transkript

1 Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2009 Fredag 23. oktober 1. Årsakene til regelbrudd på bordet i Nytta ulovleg tildelingskriterium 3. Konferanse-høst, kompetanse og IKT 4. Bøter og erstatning ved ulovlige kontrakter 5. Doblar nasjonale treskelverdiar 6. Vil rydde opp i dobbeltroller på avfallsmarkedet 7. EU-tvister om kommunal egenregi og kunngjøring 8. Gulrot gir lite forsinkelse og god kvalitet Årsakene til regelbrudd på bordet i 2010 Neste år kommer Riksrevisjonens rapport fra den forvaltningsrevisjonen som nå gjennomføres med bakgrunn i de mange bruddene på anskaffelsesregelverket over flere år. Formålet er å belyse årsaker til brudd på anskaffelsesregelverket. Riksrevisjonen har presentert sine merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene. Fortsatt er det feil og mangler på dette området under flere departementer, heter det. Hos Statens vegvesen foreligger det for eksempel betydelige direkte anskaffelser, som burde vært utlyst i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser, heter det. Riksrevisjonens Dokument 1 ( ) er nå oversendt til Stortinget. Dokumentet inneholder Riksrevisjonens merknader til departementenes forvaltning og gjennomføring av budsjettene for Revisjonen for 2008 har vist svakheter ved etatsstyringen i flere departementer, blant annet i utforming av mål og resultatkrav, fastsettelse av styringsparametre, krav til rapportering og oppfølging, fastslår Riksrevisjonen. Riksrevisjonen har i flere år rapportert om brudd på anskaffelsesregelverket i staten. Det rapporteres fortsatt om feil og mangler på dette området under flere departementer. Riksrevisjonen har med bakgrunn i de mange bruddene på anskaffelsesregelverket over flere år igangsatt en egen forvaltningsrevisjon på dette området. Riksrevisjonen har igangsatt en forvaltningsrevisjon som tar sikte på å belyse årsaker til brudd på anskaffelsesregelverket. Rapporten forventes ferdigstilt i Fremgang i innkjøpsdepartementet Når et gjelder Fornyings- og administrasjonsdepartementet, som er ansvarlig for regelverket for offentlige innkjøp, bemerker Riksrevisjonen at det er forbedringer på

2 gang, men at det fortsatt er svakheter. Departementet har opplyst at deres retningslinjer for anskaffelser er ytterligere presisert og at hver enkelt anskaffelse følges tettere opp. For fylkesmannsembetene opplyser Fornyings- og administrasjonsdepartementet at det i 2008 ble innført en ordning med innkjøpskoordinator i hvert fylkesmannsembete. Det er også etablert et eget "innkjøpsforum" for fylkesmannsembetene. Forumet skal i 2009 blant annet arrangere en konferanse for alle koordinatorene, vurdere faglige utfordringer på innkjøpssiden samt vurdere bruk av fylkesmannsnettet for å bedre kvaliteten i anskaffelsesprosessen. Departement opplyser at Departementenes servicesenters prosjekt for ny innkjøpsstrategi er i sitt andre år og vil bli ferdigstilt i Betydelige direkteanskaffelser For Statens vegvesen er det antydning til bedring, men langt igjen før Statens vegvesen kan friskmeldes. Riksrevisjonen peker bl.a. på at av 45 kontrollerte kontrakter har 22 av dem, dvs. nesten halvparten, betydelige overskridelser. I to av dem er overskridelsene på over 100 prosent. Flere anleggskontrakter har tilleggsarbeid som ikke er omfattet av kontrakten. Beløpsmessig utgjorde disse tilleggsarbeidene mellom 10 og 80 prosent av opprinnelig kontraktsum, og burde vært utlyst i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser. Det foreligger derfor betydelige direkte anskaffelser på anleggsområdet. Protokoll-mangler Riksrevisjonen har gjennomført revisjon av ti anskaffelser i Bioforsk under Landsbruksog matdepartementet i For tre av de kontrollerte anskaffelsene er det ikke gjennomført konkurranse slik regelverket krever. Bioforsk har ikke kunnet legge fram protokoll for fire av anskaffelsene, mens protokollene for de andre seks er mangelfulle. Ved tre av anskaffelsene har Bioforsk ikke kunnet legge fram noen kontrakt. Landbruksog matdepartementet er enig i at det er til dels betydelige mangler ved anskaffelsesprosessene og peker på at det er for mange anskaffelser hos Bioforsk som er blitt dyrere enn antatt. Departementet viser til at de tiltakene Bioforsk har satt i gang i 2008, nå vil bidra til at regelverket for offentlige anskaffelser følges. Nytta ulovleg tildelingskriterium Det same kriteriet kan som reine unntak nyttast både ved kvalifikasjon av ein tilbydar og ved tildeling av kontrakt, til dømes når det seier noko om ein kvalitet på leveransen som er ein økonomisk føremon for oppdragsgjevaren. Undervisningsbygg i Oslo kommune hadde ikkje eit overtydande nok grunnlag i si sak for å nytte eit kompetansekriterium slik, og KOFA (Klagenemnda for offentlege innkjøp) slo då fast at det låg føre eit regelbrot. Eigentleg skulle heile tevlinga avlysast, legg klagenemnda til. KOFA-saka er 2009/49 og ho gjeld bruk av eit tildelingskriterium. Det var ei ope tilbodstevling for å gjere kontrakt på kjøp av klimaskjerm og ymse bygningsarbeid på ein skole. Striden gjaldt kriteriet Tilbudt personell sin erfaring fra gjennomføring av tilsvarende opplegg, som klagaren meinte ikkje er eigna til å seie noko om kva tilbod som er det økonomisk beste for oppdragsgjevaren. Slik føresegnene er å forstå, er det eit krav til Side 2

3 tildelingskriterier at dei er eigna til å identifisere det økonomiske beste tilbodet. Men det kan gjerast unntak. Mogeleg unntak Klagenemnda ser på oppdraget som ein rein bygge- og anleggskontrakt. Det einaste som nemnda ser at kan gje grunnlag for eit unntak, er restaurering av ein stove, Jarbakkstua. Her treng ein kanskje å skilje dei ulike tilboda, basert på kor god røynsle personellet har når det gjelder restaurering av verneverdige bygningar, skriv KOFA. På den andre sida ser klagenemnda at det nemnde tildelingskriteriet skal gjelde alt arbeidet og ikkje berre til restaureringa av Jarbakkstua. Dessutan meiner nemnda at dette arbeidet berre femner om ein mindre del av den samla kontrakten. Såleis kjem KOFA til at kriteriet ikkje har den naudsynte tilknyting til det som kontrakten gjeld, og såleis er det ikkje lovleg å nytte dette kriteriet som tildelingskriterium. Avlysing Det er ikkje lov å endre eit tildelingskriterium etter at tilbodsfristen er gått ut. Såleis kan ikkje bruk av eit ulovleg tildelingskriterium rettast opp under tildelingsprosessen, held klagenemnda fram. Dette inneber at ein oppdragsgjevar som har nytta eit ulovleg tildelingskriterium, skuldar å avlyse tevlinga for å reparere feilen. Avgjerda i KOFA har mellom anna tilknyting til ein dom i EF-domstolen (Lianakis), som klagenemnda tidlegare har tolka som at eit kompetansekriterium både kan nyttast som eit kvalifikasjons- og eit tildelingskriterium. Dersom kriteriet skal nyttast i samband med tildeling av kontrakt, må den kompetansen som tilbydaren har, verkeleg innebere ei føremon som tel med når det gjeld det som er økonomisk best for oppdragsgjevaren. Det er til dømes snakk om kvalitet på leveransen, slik at den spesialkompetansen som tilbydaren kjem med, seier noko om kvaliteten i tilbodet ut over dei krav som allereie kontrakten stiller, heiter det. Konferanse-høst, kompetanse og IKT Sentrale temaer innenfor offentlige innkjøp står sentralt i en rekke seminarer og konferanser i ukene fremover med årskonferansen 4. november som det absolutte høydepunktet. Ellers tilbyr NIMA en ekstraomgang med sitt kompetansehevende kurs for offentlige innkjøpere, og bare én leverandør har meldt seg i konkurransen om flyruter i Finnmark og Nord-Troms. Og det skjer mer på det offentlige innkjøpsarenaen i disse dager: Ni statlige standardavtaler er på høring, det offentlige i Sverige skal gjøre avtale om IKT-kjøp for 22 milliarder, og i Storbritannia tilbyr kontoret for offentlig handel nå 400 rammeavtaler på nett. Innkjøpskonferanser på løpende bånd Allerede 27. oktober arrangerer NHO sin konferanse Avdekking og forebygging av korrupsjon i offentlig sektor. Dert skjer i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo. Påmeldingsfristen er 23. oktober. Side 3

4 Samme dag, 27. oktober arrangerer Grønt Punkt Norge et miniseminar i Oslo Kongressenter. Temaet er myndighetenes krav om miljøvennlig retur av emballasje. Fredag 30. oktober er det Procurement Day ved Universitetet i Bergen med professor Kai Krüger som primus motor. Søkelyset rettes her mot EU/EØS-jus på området offentlige anskaffelser... og 4. november braker det løs for alvor: Årskonferansen for offentlige innkjøpere Det gode innkjøp i regi av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Den gjennomføres på Radisson SAS Plaza Hotel i Oslo. 25. november samarbeider Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) med NHO og KS om konferansen Mer effektiv gjennomføring av byggeprosjekter i offentlig sektor. Samarbeid og alternative gjennomføringsmodeller en praktisk veiledning. Påmeldingsfristen er 20. November, og konferansen foregår i Næringslivets Hus på majorstua i Oslo. Ett flyselskap vil drive i Finnmark og Nord-Troms Ved anbudsåpningen har Samferdselsdepartementet mottatt tilbud fra ett flyselskap for drift av regionale flyruter i Finnmark og Nord-Troms for perioden 1. april mars 2013.Selskapet som har lagt inn bud er Widerøe s Flyveselskap AS. Tilbudet er kommet inn etter en åpen anbudskonkurranse som ble kunngjort 17. september i år, der flyselskap i alle EØS-land ble invitert til å levere inn anbud på drift av regionale ruteflyginger på to ruteområder i Nord-Norge. Beslutning om valg av flyselskap og tildeling av ruteområdene kan tidligst skje 21. desember Ekstra-tilbud til offentlige innkjøpere NIMA tilbyr kurset Offentlige anskaffelser i praksis november på Thon Hotel Triaden i Lørenskog utenfor Oslo. Dette er et ekstrakurs, som følge av stor pågang fra interesserte. Formålet med kurset er å gi deltakerne en innføring i offentlige anskaffelser. Etter gjennomført kurs skal deltakerne kunne være i stand til å gjennomføre en innkjøpsfaglig korrekt anskaffelse etter gjeldende regelverk. NIMA Utdanning er Nordens eneste tilbyder av det internasjonalt godkjente sertifiseringsprogrammet for offentlige innkjøpere. Statens standardavtaler revisjon og høring Statens standardavtaler for IT-anskaffelser og for anskaffelse av konsulenttjenester (SSA), ni avtaler i alt, har gjennom sommeren og høsten gjennomgått en revisjon. Revisjonen er en videreføring av harmoniseringsarbeidet mellom avtalene som ble gjort høsten Avtalene har gjennomgått en ytterligere harmonisering av struktur og innhold, og i tillegg er det ryddet opp i feil og inkonsekvente bestemmelser. Det er kommet til nye bestemmelser, blant annet regulering av fri programvare. Revisjonsarbeidet har vært konkurranse, både av kapasitetshensyn og for å få innspill og nye øyne på avtalene. Oppdraget ble tildelt advokatfirmaet Wikborg Rein ved advokatene Ingvild Hanssen-Bauer og Rolf Riisnæs. Spørsmål kan rettes til Mona Naomi Lintvedt tlf ). Side 4

5 IKT-kjøp for 22 milliarder I løpet av høsten skal ulike svenske myndigheter til sammen anskaffe IKT-utstyr og tjenester til en verdi av 22 milliarder svenske kroner. Av dette står statlige kjøp for 18, 5 milliarder kroner gjennom en avtale som Kammarkollegiet har ansvaret for, melder nyhetstjenesten Upphandling 24. Datterselskapet til Sveriges Kommuner och Landsting, SKL Kommentus, skal òg lage rammeavtale for slike kjøp, og her er det meningen at de leverandørene som kommer på avtalen, ikke skal rangeres. I stedet skal dagspris gjelde, og formålet er dels å presse priser gjennom minikonkurranser, dels å gi mindre leverandører større muligheter til å oppnå salg. Ny TED-design EUs kunngjøringsdatabase, TED, har fått ny design på sin hjemmeside, sjekk her Suksess med e-kjøptiltak I Storbritannia har den elektroniske kontraktbasen til regjeringens kontor for offentlig handel (Office of Government Commerce - OGC) inneholder nå 400 kosteffektive rammeavtaler, alle kommet til gjennom konkurranse i EU/EØS-markedet. Antallet rammeavtaler har økt med 60 pst. det siste året, heter det i en melding fra OGC. Den 400. avtalen gjelder kjøp av teknologi som dels bidrar til kostnadsreduksjoner, men også reduserer karbonutslipp ved energibruk. Det har vært 11 e-auksjoner i regi av samme kontor, og disse har til sammen avstedkommet besparelser i størrelsesorden 500 millioner norske kroner. Bøter og erstatning ved ulovlige kontrakter En næringsdrivende som i god tro har sluttet kontrakt med en offentlig oppdragsgiver og kontrakten viser seg å være ulovlig inngått, bør ha krav på erstatning for det tapet han lider som følge av at kontrakten må avvikles før tiden. Således kan en offentlig oppdragsgiver som inngår en ulovlig kontrakt både risikere å bli bøtelagt og å måtte betale erstatning. Slik ønsker dansk næringsliv at tilstanden skal bli når EUs nye håndhevingsregler trer i kraft i Danmark. Det skal svi å bryte innkjøpsreglene, mener de. Fire organisasjoner er gått sammen om høringsuttalelsen om håndhevingsdirektivet: Dansk Industri, Dansk Byggeri, Dansk Erhverv og Håndværksrådet. Dermed er betydelige deler av det danske næringslivet representert gjennom synspunktene. De peker på behovet for at innkjøpsreglene er enkle og mulige å praktisere i hverdagen, og at klageprosedyrene er effektive og raske. Det er overordentlig viktig, heter det. I tillegg uttrykker de glede over at kommuner og regioner har økt oppmerksomhet om konkurranseutsetting, men at det fremdeles er gevinster å hente. Eventuelle sanksjoner ved brudd på innkjøpsreglene, heter det, må være effektive og avskrekkende og stå i forhold til overtredelsen. De fire organisasjonene ser positivt på muligheten for å erklære en kontrakt for ugyldig, slik det blir anledning til etter EUs håndhevingsdirektiv. Det er en oppgave for Klagenævnet for Udbud, mener organisasjonene, som mener at den tilbyder som Side 5

6 rammes av at kontrakten erklæres ugyldig, tildeles positiv kontraktinteresse, gitt han er i god tro. Det er en erstatning som tar utgangspunkt i det tap som tilbyderen er påført som følge av at han ikke får en kontrakt som han skulle hatt dersom alt var gått rett for seg. Bruk av bøter Bruk av administrative bøter bør kunne benyttes i forbindelse med flere grove regelbrudd enn bare når en kontrakt må annulleres, hevder organisasjonene, som fremholder et slikt sanksjonsmiddel for eksempel bør kunne tas i bruk når det skjer brudd på kunngjøringsplikten. Alternativt kan slike brudd måtte rapporteres til et sentralt sted. Disse sanksjonene skal gjelde både for EU/EØS-konkurranser og for nasjonale konkurranser etter tilbudsloven. Det er spesielt viktig med åpenhet i forbindelse med inngåelse av rammeavtaler, poengterer de fire næringslivsorganisasjonene. En tilbyder som ikke kommer med på en rammeavtale, kan komme til å bli utelukket fra et marked i en årrekke. Således bør, heter det, en oppdragsgiver være forpliktet til å gi en tilbyder som ikke kommer med på en rammeavtale, en begrunnelse som tar utgangspunkt i en sammenlikning med de virksomhetene som kom med. Utvidet klagefrist Også i Danmark har de en tidagers ventetid fra vedtak om kontrakttildeling er gjort til kontrakten underskrives. Organisasjonene mener denne fristen bør utvides til 15 dager 20 dager når tradisjonell brevforsendelse benyttes. Dermed får tilbyderne en reell mulighet for å få den nødvendige innsikt i saken forut for eventuell innsendelse av klage. Doblar nasjonale treskelverdiar Den finske regjeringa ønskjer å doble to av dei tre nasjonale treskelverdiane, og auke den tredje med 50 prosent. Dette går fram av eit framlegg som nyleg er levert til Riksdagen. Regjeringa ønskjer med dette gjere det lettare for dei mindre føretaka å kome med på dei offentlege marknadene. Samstundes vert den administrative børa for både dei mindre offentlege verksemdene og for dei små leverandørane lettare å bere. Klageinstansen i Finland får dessutan fleire nye verktøy til å handheve innkjøpsreglane. Finland har i dag tre ulike nasjonale treskelverdiar. Ein gjeld for vare- og tenestekjøp, og han er på norske kroner, etter euro-kursane i dag. Ein annen treskel kroner gjeld for samordna kjøp i helse-, sosial og skolesektoren, og for bygg og anlegg er treskelverdien kroner. Etter framlegg frå regjeringa skal dei to førstnemnde no doblast, medan bygg- og anlegg-treskelverdien skal opp til nærare 1, 25 millionar kroner.endringane skal etter planen gjelde frå 20. desember i år. Den finske Riksdagen har tidlegare drøfta røynslene med dei reglane for offentlege innkjøp som landet innførde for eit par år sidan. Like før jul førre året la regjeringa fram ei melding om kva følgjer dei nye reglane hadde ført med seg, og det var i samband med drøftinga av denne meldinga at Riksdagen bad regjeringa om å lyfte dei nasjonale treskelverdiane. Grunngjevinga var at dette skulle gjere tilgangen til dei offentlege Side 6

7 marknadene lettare for dei mindre leverandørane, og at talet på klager til Marknadsdomstolen skulle reduserast. Dei små Dei små offentlege verksemdene har òg vanskeleg for å klare dei strenge formkrava og alt det administrative arbeidet som følgjer med, og då får ein ikkje ut den effektiviteten av dei nye reglane som ein kan ha von om. Riksdagen ønskte høgare treskelverdiar allereie frå 2010.I første rekkje er det kommunane som vil dra nytte av dei nye treskelverdiane, går det fram av ein kommentar frå regjeringa. Det er Arbets- och näringsministeriet i Finland som har ansvaret for offentlege innkjøp. I framlegget som no kjem frå regjeringa, vert det òg teke til orde for auka innsyn i tilbodsprosessane. Mellom anna er det meininga at dei som gjer store direktekjøp til ein verdi over EU/EØS-treskelverdiane, skal kunngjere dette i Hilma, som er doffin.no i Finland. Rett nok skal det vere friviljug å gjere det. Dersom andre føretak enn det som har fått kontrakt etter eit slikt direktekjøp, får då eit par veker på seg til å kome med ei klage dersom dei meiner at det ikkje har gått rett for seg. Handheving Regjeringa tek dessutan samstundes med seg det nye handhevingsdirektivet frå EU i proposisjonen som nyleg vart overlevert til Riksdagen. Marknadsdomstolen får, dersom Riksdagen er samd med regjeringa, fleire nye verktøy dei kan nytte i arbeidt med å handheve reglane. Dei kan avgjere at ein kontrakt ikkje skal vere gjeldande, dei kan gje straffegebyr eller gjere vedtak om at kontraktlengda skal kortast ned. Desse nye verkemidla skal berre nyttast i samband med ulovlege direktekjøp over EU/EØStreskelverdiane, heiter det. Marknadsdomstolen kan berre erklære kontraktar som ikkje er avslutta, som ikkje gjeldande lenger. Straffegebyret skal betalast til staten. Ein oppdragsgjevar skal òg kunne trekkje attende ein kontrakt som er tildelt, men ikkje underteikna. Det skal gjerast dersom avgjerda var feil. Då kan anten tevlinga gjerast om eller oppdragsgjevaren kan gjere eit nytt vedtak. Vil rydde opp i dobbeltroller på avfallsmarkedet Kommunene har en dobbeltrolle på avfallsområdet. De er både tilsynsansvarlige og de er produsenter av tjenester på det samme markedet. Dette skaper problemer for effektiv konkurranse, og har i Sverige bidratt til en rekke tilfeller av ulovlige direkteanskaffelser, ifølge Konkurrensverket. I en høringsuttalelse tar derfor konkurransemyndighetene til orde for en gjennomgang av relevante regler ikke minst fordi det vil være positivt for konkurransesituasjonen til alle småbedrifter på dette markedet. Det er betydelig uenighet og uklarhet knyttet til hva kommuner har lov og ikke lov til når de ikke selv ønsker å utføre innsamling, transport og håndtering. Slik er det over hele Europa, jfr. flere saker i EF-domstolen og saker der EU-kommisjonen har reist spørsmålstegn i forbindelse med innkomne klager. Side 7

8 I sin uttalelse støtter Konkurrensverket et forslag fra regjeringen om at den som driver yrkesmessig virksomhet, selv kan velge om kommunen eller en annen skal ta hånd om det husholdningsavfallet virksomheten genererer. Dette gir økte forutsetninger for velfungerende konkurranse og effektive transport- og avfallsløsninger, heter det. Effektiv konkurranse De svenske konkurransemyndighetene er også opptatt av tydelige og langsiktig stabile regler for aktørene i markedet, fordi det øker forutsetningene for etablering og en effektiv konkurranse: - Det er ikke minst viktig på avfallsområdet der kommunene i mange tilfeller har motstridende roller ved å være både tilsynsmyndighet og produsent, inklusive eiere av forbrenningsanlegg i konkurranse med private foretak, skriver Konkurrensverket. Tilsyn I uttalelsen tar man også til orde for et mer effektivt tilsyn av aktørene på avfallsområdet. Mye tyder på, fremgår det av uttalelsen, at de regulerende og kontrollerende institusjonene ikke er blitt utviklet i samme takt som markedene er blitt konkurranseutsatt. Blant annet bør kommunens tilsynsrolle og ansvar gjøres tydeligere. De foretak som bryter reglene, og derved bl.a. reduserer sine kostnader, får konkurransefordeler i forhold til andre aktører. Dette er konkurransevridning, påpeker konkurransemyndighetene, og det minsker forutsetningene for en effektiv ressursbruk på avfallsområdet. Ulovlige direkteanskaffelser Noe av bakgrunnen for synspunktene er at Konkurrensverket i en tid har hatt spesiell oppmerksomhet mot dette markedet. Av en undersøkelse i 2008 viste det seg at det er vanlig å tildele avfallskontrakter uten forutgående kunngjøring. Nesten hver tredje avtale ble direktetildelt, og disse avtalene hadde en verdi på ca. 2, 57 milliarder svenske kroner, og det tilsvarte om lag halvparten av den årlige verdien av alle kontraktene. Flertallet av tildelingene var ikke i pakt med reglene for offentlige innkjøp. Blant årsakene til direktetildelingen oppgav kommunene at det dreide seg om hel- eller deleide selskap og at det ikke fantes noen annen leverandør å henvende seg til (avstand og mangel på anlegg). EU-tvister om kommunal egenregi og kunngjøring En ny sak som gjelder grensene for kommunal egenregi er nå på EF-domstolens bord, og et par andre saker av betydelig interesse kan være på vei dit: Kunngjøring av bygg- og anleggskonsesjon som gjelder en utbyggingsavtale og av en hastekontrakt i kjølvannet av en nyss oppsagt avtale. Det er EU-kommisjonen som har grepet fatt i disse sakene. Den førstnevnte er allerede klar for behandling ved domstolen, mens de to andre er ute til høring i de respektive medlemsstatene. EU-kommisjonen stevner Spania inn for EF-domstolen i en sak som dreier seg om hvor grensene for kommunal egenregi går. Et begrenset selskap som er heleid av det offentlige gjennom regionen Valencia, har ansvar for studier av planlegging Side 8

9 i tettbebygde strøk. Selskapet ivaretar også visse infrastruktur- og vedlikeholdsoppgaver, inklusive renovering og markedsføring av sosial boligbygging. Så har samme selskap inngått ulike joint venture-avtaler med private interesser med det som formål å gjennomføre oppdrag på de samme områdene som selskapet selv dekker. Kontraktene er tildelt uten forutgående kunngjøring og konkurranse. Dette er, mener Kommisjonen, i strid med regelverket, og overlater til domstolen å avklare nærmere. Utbyggingsavtale Ikke i domstolen ennå, men kanskje på vei dit, er Nederland. EU-kommisjonen har konkludert i en klagesak og ønsker landets kommentar til konklusjonen før den eventuelt sendes EF-domstolen. Det dreier seg om en bygg og anleggskonsesjon, som Kommisjonen mener burde vært kunngjort etter reglene om offentlige anskaffelser. Konsesjonen omfatter salg av tomt til en utbygger, i tillegg til at sistnevnte skal utføre definerte arbeider i den forbindelse. Dessuten har utbygger fått anledning til å bygge et visst antall bygninger og leiligheter av en bestemt størrelse i tillegg til en parkeringsplass. Dette skal utbygger rett nok gjøre for egen regning og risiko uten å motta godtgjørelse fra det offentlige. Når Kommisjonen mener at kontrakten burde vært kunngjort, kommer det av at utbyggeren her har fått en skreddersydd byggerettighet i forbindelse med utvikling av et lokalsenter. Kunngjøring Også Slovakia må svare for seg. Det gjelder igjen en konklusjon som EU-kommisjonen er kommet til, og dersom svaret ikke tilfredsstiller Kommisjonen, bærer det til EFdomstolen. Saken her er at Transportdepartementet sa opp en konsulent- og advokatkontrakt før tiden på grunn av at det var misnøye med ytelsene fra kontraktpartneren. Etter noen få uker kom en ny kontrakt på bordet med en annen partner. Her var verdien om lag 160 millioner kroner kontraktlengden ikke definert. Slovakia mener at man her benyttet anledningen til forhandlet prosedyre på grunn av den ekstreme tidsnøden man var i ut fra uforutsette begivenheter. EU-kommisjonen sier at begrunnelsen fra den slovakiske regjeringen ikke er holdbar, i og med at misnøyen med kontraktpartneren som oppsigelsesgrunn, måtte ha vært forutsigbar nok. Her burde man fulgt reglene for kunngjøring på en bedre måte, heter det. Gulrot gir lite forsinkelse og god kvalitet Betydelig flere offentlige prosjekter med privat finansiering ferdigstilles til rett tid enn tilsvarende med ren og tradisjonell offentlig finansiering. Og aldri er det gitt dårlige kvalitetsvurderinger av de ferdige prosjektene. Dette fremgår av en undersøkelse som National Audit Office (NAO) har gjort. NAO er den britiske riksrevisjonen, og det er bruk av en variant av OPS (offentlig-privat samarbeid) som er undersøkt. Suksessfaktoren er at de private som bygger, ikke får ett øre fra det offentlige som betaling for prosjektet står ferdig. Side 9

10 Private Finance Initiative (PFI) er en variant av OPS (Offentlig-privat samarbeid). Det er en metode for anskaffelse av privat finansiering av offentlige tiltak, der delprivatisering er inne i bildet. PFI benyttes også som et rammeverk for å overlate ansvar til private for drift av offentlige tjenestetilbud. Det betyr at i noen tilfeller ikke bare sikrer de private finansiering, men de står også for forvaltning og drift av tiltaket. I forbindelse med slike kontrakter skjer det for øvrig at offentlig ansatte blir overført til de private. Kontraktene varierer mye, men er gjerne komplekse. Betaling fra det offentlige skjer ikke før tiltaket er etablert og i drift. PFI er ikke alltid billigere enn tradisjonell offentlig finansiering. Denne OPS-varianten ble oppfunnet i Australia i slutten av 1980-årene. Den britiske riksrevisjonen, National Audit Office (NAO), gjennomførte i 2003 en undersøkelse for å se hvorledes PFI fungerte, og i 2008 ble en ny undersøkelse gjort. Tidligere ble de store PFI-prosjektene gjerne finansiert ved hjelp av salg av obligasjoner, men gjennom finanskrisen ble det mer og mer vanlig at det var pensjonsfond som tilførte de nødvendige midlene. I mindre prosjekter har det hele tiden vært bankene som har stilt opp med penger. Kommende PFI-prosjekter i Storbritannia omfatter investeringer i størrelsesorden milliarder kroner. 7 av 10 i rute I 2008-undersøkelsen ble 114 prosjekter innenfor bygg og anlegg stilt ulike spørsmål, mens 17 av dem ble underkastet dybdeintervjuer. Skoler og sykehus utgjorde alene 85 av de 114 prosjektene. I 2003 var det bare 37 prosjekter med i undersøkelsen, og da var det veier og fengsler som sammen med sykehus, utgjorde 25 av de 37 prosjektene. I 2008 var ingen veier og bare ett fengsel med undersøkelsen viser at det fortsatt er om lag 70 prosent av prosjektene som blir levert til kontraktmessig avtalt tid. Imidlertid er det noen færre som ble levert til avtalt pris i 2008 enn i prosent ble imidlertid levert til fastsatt pris. For sammenliknbare prosjekter i ren offentlig regi, heter det, ble ca. 60 levert til rett tid, 54 prosent til rett pris. I de tilfeller der prosjektet blir levert etter tiden, er det ikke det offentlige, men den private partneren som taper penger fordi det offentlige bare betaler fra det tidspunkttiltaket står klar til bruk. I 2003 ble alle vei- og fengselsprosjektene levert til rett tid eller før. Fraværet av alle veiog nesten alle fengselsprosjektene i 2008-undersøkelsen forklarer en del av hvorfor andelen forsinkede prosjekter er økt siden Avgjørende faktorer Avgjørende for levering i rett tid er høy kvalitet på kontraktene med tydelige spesifikasjoner og klare formuleringer når det gjelder når betaling inntrer (ved ferdigstillelse). Erfarne prosjektledere og god kommunikasjon mellom partene i kontrakten er òg av betydning. Nedgangen i andelen som leverte til rett pris, skyldes ikke minst finanskrisen og presset i bygg og anlegg før denne krisen slo til. Over halvparten av prosjektteamene gav gode kvalitetsvurderinger av de ferdige prosjektene. Tilsvarende tall i 2003 var 22. Direkte dårlige karakter til de ferdige prosjektene er aldri blitt gitt, skriver NAO i sin rapport. Side 10

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker

Lov og forskrift. Loen 18.11.2009. Oddvin Ylvisaker Innkjøpsregelverket Lov og forskrift Loen 18.11.2009 Oddvin Ylvisaker Regelverket Direktiv frå EU Lov 16 juli 1999 nr 69 Forskrift 7 april 2006 nr 402 Kva er spesielt? Anskaffelsesregelverket regulerer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt hvorvidt innklagede hadde foretatt ulovlig direkte anskaffelse av bygge- og anleggstjenester og om det skulle ilegges gebyr. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200501325 Dato: 05.04.2006 Forskrift om offentlige anskaffelser og forskrift om innkjøpsregler

Detaljer

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer:

1. I forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 7. april 2006 nr. 402 om offentlige anskaffelser, forskrift 7. april 2006 nr. 403 om innkjøpsregler i forsyningssektorene (vann- og energiforsyning, transport og posttjenester)

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2

FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 FITJAR KOMMUNE FØRESPURNAD VINTERVEDLIKEHALD KOMMUNALE VEGAR INNHALD 1. INNLEIING SIDE 2 2. OMFANG SIDE 2 3. DOKUMENTOVERSYN SIDE 2 4. PRIS- OG LEVERINGSVILKÅR SIDE 2 5. BETALINGS- OG FAKTURERINGSVILKÅR

Detaljer

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen

Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 8/2009 Fredag 27. februar 1. Få har konkurranseutsatt kommunerevisjonen 2. Unntaksregel

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp

Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 23/2009 Fredag 19.juni 1. Rekordstraff til kommune for ulovlig direktekjøp 2. Satser på

Detaljer

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA

Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 37/2008 Fredag 7. november 1. Satset på unntaksregel, fikk rekordstraff fra KOFA 2. Helse

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtaler om vaskeritjenester. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Austrheim kommune KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 29. august 2014 Stad: Kommunehuset Møterom Børilden 3. etg Kl.: 14.00 15.45 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Kluge Advokatfirma DA Att: Advokat Steinulf Tungesvik Postboks 394 Sentrum 5805 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 2011/103 11.07.2011 Avvisning av klage

Detaljer

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88.

Saker til behandling i kontrollutvalgets møte. tirsdag 26. januar 2010 kl Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88. Saker til behandling i kontrollutvalgets møte tirsdag 26. januar 2010 kl 16.30 Møtet holdes i Kontrollutvalgets sekretariat Grenseveien 88 Kart I Sak Side 1/10 Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15.12.2009...2

Detaljer

eventuelle forbehold" (70 %), "Dokumentert teknisk løsning og kvalitet" (20 %) og "Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg" (10 %).

eventuelle forbehold (70 %), Dokumentert teknisk løsning og kvalitet (20 %) og Referanser og relevant erfaring fra tilsvarende anlegg (10 %). Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om prosjektering og bygging av doseringsanlegg for kalkslurry til Bjerkreimvassdraget i Bjordal. Klagenemnda kom

Detaljer

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde

for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde Konkurransegrunnlag for kjøp av teneste med steinmuring i Nærøyfjorden landskapsvernområde For levering til Nærøyfjorden verneområdestyre POSTADRESSE: NJØSAVEGEN 2 6863 LEIKANGER BESØKSADRESSE: TELEFON:

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans

Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 15/2010 Fredag 23. april 1. Foreslår domstolene, ikke KOFA som klageinstans 2. Veiledning

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12

KVINNHERAD KOMMUNE. Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal. Bok 0 05.11.12 KVINNHERAD KOMMUNE Konkurranse med forhandling for oppføring av Brannstasjon Rosendal Bok 0 05.11.12 INNHALD 1. GENERELLE OPPLYSNINGAR 1.1 Tilbodsinnbyding 1.2 Prosjektets art og omfang 1.3 Økonomi og

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om IKTutstyr og tilhørende tjenester. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde plikt

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av kontrakt om snøbrøyting. Klagenemnda fant at innklagede har brutt forskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av ny hovedvannledning fra Leren til Hjelset VRA. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forhandlingsforbudet

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Lanserer nye miljøkriterier

Lanserer nye miljøkriterier Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 5/2009 Fredag 5. februar 1. Lanserer nye miljøkriterier 2. Får ny, felles kompetanseenhet

Detaljer

Ytterst få spør om pris alene

Ytterst få spør om pris alene Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 5/2009 Fredag 6. februar 1. Ytterst få spør om pris alene 2. KOFA sliter igjen med saksbehandlingstiden

Detaljer

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef

Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser. Geir-Henning Iversen Økonomisjef Låneopptak vs lov om offentlige anskaffelser Geir-Henning Iversen Økonomisjef 03.09.2014 Hvorfor dette temaet? Lenvik kommune er klaget inn til KOFA for direkteanskaffelse av finansiering (låneopptak)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Kunngjør på Doffin som aldri før

Kunngjør på Doffin som aldri før Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 27/2008 Fredag 29. august 1. Kunngjør på Doffin som aldri før 2. Hjelp til å trå riktig

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2009/115 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2009/115 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert inn: Type sak: Status: Hvilken anskaffelse

Detaljer

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp

Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 12/2010 Fredag 26. mars 1. Skal lage oppskrift på nyskaping via innkjøp 2. Kutter saksbehandlingstid

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 08/1660-1601 &00 RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Godkjent av Rådmann februar 2005 Revidert september 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede hadde kunngjort en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av vedlikeholdsarbeider på Langset bru. Klagenemnda fant at klagers tilbud rettmessig var avvist

Detaljer

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008)

Innst. S. nr. 41. (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innst. S. nr. 41 (2008 2009) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument nr. 8:123 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn Hansen,

Detaljer

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken

Nyhetsbrev nr. 2 2013. Nyhetsbrev fra KOFA. Kontraktsoverdragelse var ikke ulovlig i Nødnettsaken Klagenemnda for offentlige anskaffelser Nyhetsbrev fra KOFA Det er nå ett år siden endringene i anskaffelsesregelverket trådte i kraft. Gebyrmyndigheten ble overført til domstolene og klagegebyret økte

Detaljer

TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER

TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Innkjøpsseksjonen Arkivsak 201204904-1 Arkivnr. 18 Saksh. Dahl, Frank Saksgang Møtedato Fylkesutvalet 21.06.2012 TENESTEPENSJON - EVALUERINGSKRITERIER SAMANDRAG

Detaljer

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse

Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Kontrollutvalet Arkivnr: 2014/10505-6 Saksbehandlar: Hogne Haktorson Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Kontrollutvalet Fylkestinget Ekstern revisor - opsjon og ny konkurranse Samandrag Fylkestinget

Detaljer

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr

Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 10/2009 Fredag 12. mars 1. Rekordstraff til Oslo kommune: 42 mill. i gebyr 2. Bom for

Detaljer

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp

Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling - Tjenestekjøp Promitek AS Bragerhaugen 16 3012 DRAMMEN Deres ref Vår ref Dato 200204991-3 17.03.2003 Praktisering av forskrift om offentlige anskaffelser - Spørsmål vedr SFTs gjennomføring av konkurranse med forhandling

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa:

Etne kommune vil kommentere følgjande endringsforslag i høyringa: Rådmannen Moderniseringsdep. Postboks 8004 dep 0030 OSLO Etne, 01.07.2005 Dykkar ref.: Vår ref.: Arkiv: Sakshandsamar: 200404123 2005000527/2005003043 N-038.02 BIH HØRINGSBREV - ENDRINGER I REGELVERKET

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en konkurranse med forhandling i ett trinn for inngåelse av rammeavtale om arbeidsrettet rehabilitering. Klagenemnda fant til innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for rammeavtaler på konsulenttjenester, og satte 'forbehold" som et tildelingskriterium. Klagenemnda kom til at

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp

Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Blir du lurt? Unngå anbodssamarbeid ved innkjøp Anbodssamarbeid er blant dei alvorlegaste formene for økonomisk kriminalitet. Anbodssamarbeid inneber at konkurrentar samarbeider om prisar og vilkår før

Detaljer

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm

Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Per Helge Tomren Offentlege anskaffelser reglar, typiske feil mm Innledning Kven handlar det om Stat, fylkeskommuner og kommuner Offentligrettslige organ Regelverk Lov om offentlige anskaffelser (LOA kom

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. "Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 %

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tildelingskriterier Vekting med utslag +/- 5 % Ca 10 % Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om en rammeavtale for levering av møbler blant annet til skoler og barnehager. Klagenemnda fant at det angitte tildelingskriteriet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift

Tommelen ned for sosial dumping-forskrift Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 34/2010 Fredag 8. oktober 1. Tommelen ned for sosial dumping-forskrift 2. Nøkkelområder

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl.

Klagenemndas avgjørelse 17. september 2007 i sak 2007/73. Klagenemndas medlemmer: Jens Bugge, Kai Krüger, Andreas Wahl. Klager deltok i en bygge- og anleggskonkurranse vedrørende Fauske Strandområde. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt begrunnelsesplikten i forskriftens 11-14 (1) og har gitt forskriftsstridig

Detaljer

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle

Innkjøp av rådgjevingstenester. Sivilingeniør Tobias Dahle Innkjøp av rådgjevingstenester nye Nordfjordeid vassverk Omfang av prosjektet VA delen detaljprosjektering og konkurransegrunnlag for: Etablering av ny vasskjelde med djupvassutslepp i Hornindalsvatnet

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en konkurranse med forhandling i ett trinn om inngåelse av rammeavtale for jobbsøkerkurs. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 --

Klagenemndas avgjørelse 8. september 2008 i sak 2008/54 -- Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av generalentreprise på diverse byggearbeider på en barnehage. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om byggherreombud for ny Borge ungdomsskole. Klagenemnda kom til at innklagede hadde brutt forskriften 13-2 (2)

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering. De generelle kravene i 5. Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av en rammeavtale for prosjektering

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING TIL OMSORGSSEKTOREN Os kommune Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Luranetunet Møtedato: 26.10.2004 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0190/04 04/01688 KONKURRANSEUTSETJING AV MATFORSYNING

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av anleggsarbeid i forbindelse med opparbeiding av tomt for jazz- og teaterhus i Molde sentrum. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref nr.: Saksnr.: 200600403 Dato: 08.02.2006 Vedtak etter konkurranselova 21 om å tillate Prior Norge BA si vert

Detaljer

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning

Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Presentasjon av Forenklingsutvalgets utredning Oslo, 10. juni 2014 Advokat Inger Roll-Matthiesen leder av Forenklingsutvalget Forenklingsutvalgets medlemmer Inger Roll-Matthiesen (leder), advokat, Posten

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Ulovlig direkte anskaffelse, avlysning, karenstid Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om tømming og spyling

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING 1 Dato: 30.11.2016 Arkiv: 217 Kontrollutvalet i Vågsøy SAK 44/16 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INVESTERING Vedlegg Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser investering

Detaljer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer

Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Konkurransegrunnlag Rammeavtale om transkripsjon av intervjuer Side 1 av 9 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. OPPLYSNINGER OM ANSKAFFELSEN 3 1.1 OPPDRAGSGIVER 3 1.2 KUNNGJØRING 3 1.3 BESKRIVELSE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

Regelbrudd og uforsvarlig skjønn ved vekting

Regelbrudd og uforsvarlig skjønn ved vekting Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 28/2008 Fredag 5. september 1. Regelbrudd og uforsvarlig skjønn ved vekting 2. Uforutsette

Detaljer

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen

Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015. Velkommen Anskaffelesseminaret 23.-24.september 2015 Velkommen Nytt i anskaffelsesregelverket Kristine Vigander, KS Advokatene Innhold Sommerendringene Andre endringer Håndhevelse og Kofas kompetanse Status nye

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Adv. Trygve Olavson Laake. Prosessfullmektig: adv. firma Larhammer & Aarseth ANS. Adv. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 15. mai 2003 i sak 2003/65 Klager: Selmer Skanska AS Prosessfullmektig: adv. firm. Schjødt AS Adv. Trygve Olavson Laake Pb. 2444 Solli 0201

Detaljer

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no)

Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett. Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Stol på deg selv!! KOFA har ikke alltid rett Av advokat Esther Lindalen R. Garder (esther@gille.no) Jeg gir i økende grad råd til klienter i saker der KOFA har kommet med uttalelser partene er sterkt uenige

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

En ulykke for miljøet?

En ulykke for miljøet? En ulykke for miljøet? Problemstilling: er anbudsregelverket til hinder for å ta miljøhensyn? Loven 6. Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter

Detaljer

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE

TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE TILLEGGSOPPLYSNINGER (NR 3) NY TELEFONILØSNING TIL FINNMARK FYLKESKOMMUNE Finnmark fylkeskommune har mottatt følgende spørsmål til anbudet: 1) Oppfølgingsspørsmål til svaret i punkt 1 i dokumentet tilleggsopplysninger

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. Magni Elsheim, Morten Goller, Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid. Magni Elsheim, Morten Goller, Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av kontrakt om prosjektadministrative oppgaver i forbindelse med bygging av ny skole og idrettshall

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede kunngjorde en åpen anbudskonkurranse på tilbygg/ombygging av Knarvik videregående skole. Konkurransen, som senere ble omgjort til en konkurranse med forhandling

Detaljer

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE

10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE 10/362-1 601 &00 REGLEMENT FOR INNKJØP I HEMNE KOMMUNE Revidert januar 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 2 Lover og forskrifter mv. 2.1 Lov om off. anskaffelser 2.2 Forskrift om off. anskaffelse 2.3

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Avvisning av leverandør, omgjøring av tildelingsbeslutning, avlysning av konkurranse Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler

Norge kritiserer EUs innkjøpsregler Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 33/2010 Fredag 1. oktober 1. Norge kritiserer EUs innkjøpsregler 2. Mest effektiv regelhåndheving

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjelder: Tildelingsevaluering Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling for anskaffelse av en totalentreprise for bygging av seks omsorgsboliger.

Detaljer

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Nye regler om OFFENTLIGE ANSKAFFELSER fra 1. januar 2017. Gjønnes, Arnhild Dordi, advokat, NHO 26.01.2017 Nytt anskaffelsesregelverk 1. januar 2017 Lov om offentlige anskaffelser Anskaffelsesforskriften

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for inngåelse av rammeavtale om kjøp av kontorrekvisita, mykpapir og kopipapir. Klagenemnda fant at innklagede

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse vedrørende anskaffelse av vikartjenester for helse- og omsorgssektoren. Klagenemnda fant at innklagede hadde

Detaljer

Vil ha eget tilsyn for offentlige innkjøp

Vil ha eget tilsyn for offentlige innkjøp Nyhetsbrevet, OI-nyhetene og doffin.no er tjenester fra DIFI (Direktoratet for forvaltning og IKT). Nyhetsbrev nr. 36/2008 Fredag 31. oktober 1. Vil ha eget tilsyn for offentlige innkjøp 2. Var unntakstilfelle,

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen

Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil. Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Konkurransegrunnlag for Kjøp av ny renovasjonsbil Oppdragsgjevar: Årdal kommune Statsråd Evensensveg 4, 6885 Årdalstangen Ansvarleg person: Rådmann Olve Fossedal Innkjøpsprosedyre: Åpen anbodskonkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse om anskaffelse av byggherreombud i forbindelse med byggearbeid knyttet til Svolvær politistasjon. Klager ble først

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en konkurranse med forhandling i ett trinn om utskifting av fasadefelt med nye ytterdører for Hennummarka skole og Liertun sykehjem. Klagenemnda

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser

Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket for offentlige anskaffelser Ark.: Lnr.: 399/11 Arkivsaksnr.: 11/55-1 Saksbehandler: Kjell Arne Sveum FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - GLØR IKS VEDLEGG: Innlandet Revisjon IKS, Forvaltningsrevisjon GLØR iks - Etterlevelse av regelverket

Detaljer

ANBODSINNBYDING. Voss kommune

ANBODSINNBYDING. Voss kommune V o s s k o mmu ne ANBODSINNBYDING Voss kommune Open anbodskonkurranse: Prosjektet Ei løe i endring Anbodsfrist: 09.02.2012 kl 12.00. KONKURRANSEGRUNNLAG 1. INNLEIING Voss kommune, i dette dokumentet kalla

Detaljer

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet Fornyings- og administrasjonsdepartementet Statsråd: Heidi Grande Røys KONGELEG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 200703632 Dato: 17.12.2008 Forskrift om mellombels unnatak frå konkurranselova for avtaler

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer