QSG_ book Page 59 Tuesday, October 14, :53 AM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "QSG_69009500107.book Page 59 Tuesday, October 14, 2003 10:53 AM"

Transkript

1

2 QSG_ book Page 59 Tuesday, October 14, :53 AM.

3 QSG_rev_ book Page 1 Friday, October 14, :07 PM Opphavsrett 1 Opphavsrett Opphavsrett 2005 NEC Computers S.A.S. Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne håndboken kan kopieres eller overføres, i noen som helst form eller på noen som helst måte, enten elektronisk, kjemisk, manuelt eller annet, inkludert, men ikke begrenset til, fotokopiering, registrering eller via systemer for informasjonsoppbevaring og -gjenfinning, for noe som helst formål uten at det på forhånd er innhentet skriftlig tillatelse fra NEC Computers S.A.S. Ansvarsfrasigelse NEC Computers S.A.S. frasier seg uttrykkelig ethvert ansvar for garantier, enten eksplisitt eller implisitt, inkludert, men ikke begrenset til, garantier for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål for dette produktet og dokumentasjonen. NEC Computers S.A.S. forbeholder seg retten til å revidere eller foreta endringer eller forbedringer i dette produktet eller dokumentasjonen til enhver tid uten forpliktelse til å varsle om slike revisjoner eller forbedringer. NEC Computers S.A.S. kan ikke under noen omstendigheter stilles til ansvar for eventuelle indirekte eller påfølgende skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av fortjeneste eller andre forretningsmessige skader, som kan skyldes bruken av dette produktet. Varemerker NEC, PowerMate and Versa er registrerte varemerker for NEC Corporation, brukt under lisens. MS-DOS, Microsoft og Windows XP er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. FreeDOS er et varemerke for James F. Hall, grunnlegger og koordinator av 'FreeDOS Project'. PS/2 er et varemerke for International Business Machines, Inc. Andre produktnavn nevnt i denne håndboken kan være varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. NEC Computers S.A.S. gjør ikke krav på rettigheter til andre varemerker enn sine egne.

4 QSG_rev_ book Page 2 Friday, October 14, :07 PM 2 NEC Komme i gang Informasjon om bestemmelser Merknad for Europa Produkter som er CE-merket, oppfyller kravene i direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (89/ 336/EØF) og direktivet om lavspenning (73/23/EØF), endret ved direktiv 93/68/EØS utstedt av Det europeiske fellesskap. Samsvar med disse direktivene omfatter at følgende europeiske standarder overholdes: EN55022 (1994+A1:1995+A2:1997): Radioforstyrrelsesegenskaper EN55024 (1998+A1:2001): Immunitetsegenskaper EN (2000): Begrensning av harmonisk strømavgivelse EN (1995+A1:2001): Begrensning av spenningssvingninger og flimring i strømforsyningssystemer med lavspenning EN (2001): Produktsikkerhet. Hvis datamaskinen har et nettverkskort for telekommunikasjon, klassifiseres inn-/utkontakten som telekommunikasjonsnettverksspenning (TNV-3). Endringer i produktet CE-merking NEC Computers S.A.S. kan ikke holdes ansvarlig for uautoriserte endringer som foretas av brukeren og konsekvensene derav, som kan endre produktets samsvar med CE-merkingen. Radiofrekvensinterferens Produsenten er ikke ansvarlig for eventuell radio- eller TV-interferens som er forårsaket av uautorisert endring av dette utstyret. Erklæring om lasersamsvar De optiske enhetene er testet og sertifisert for å være i samsvar med standardene under 'International Electro-technical Commission' IEC og europeiske EN standarder for laserprodukter i klasse 1. Klasse 1 laserprodukter anses ikke å innebære noen risiko. De optiske enhetene er utformet på en slike måte at det aldri foreligger menneskelig tilgang til laserstråling over et Klasse 1-nivå under normal betjening eller foreskrevne vedlikeholdsforhold. Det optiske utstyret som er installert i datamaskinen din, er kun utformet for bruk som en del av slike elektroniske produkter. Derfor overholder det ikke aktuelle krav i Code of Federal Regulation Sec og Sec for KOMPLETTE laserprodukter.

5 QSG_rev_ book Page 3 Friday, October 14, :07 PM Informasjon om bestemmelser 3 Informasjon om bestemmelser Koblinger og fjerntliggende jording PELV (Protected Extra Low Voltage beskyttet ekstra lav spenning) For å sikre at utstyret overholder kravene til ekstra lav spenning, må det kun kobles utstyr med nettstrømbeskyttede, elektrisk kompatible kretser til de eksterne portene. SELV (Safety Extra Low Voltage ekstra lav sikker spenning) Alle innganger og utganger på dette produktet er klassifisert som ekstra lav sikker spenning. Fjerntliggende jordinger For å forhindre elektrisk støt, må alle lokale datamaskiner (hvert enkelt kontor) og støtteutstyr for datamaskiner kobles til den samme elektriske kretsen i bygningens ledningsnett. Hvis du er usikker, bør du kontrollere bygningens ledningsnett for å unngå problemer med fjerntliggende jording. Strømtilførsel i bygningen Utstyret må kun kobles til strømforsyning som samsvarer med bestemmelsene for strømkabling i ditt land. I Storbritannia er dette IEE-bestemmelsene. BABTs apparatgodkjenning Dette utstyret oppfyller kravene i BABTs Apparatgodkjenning nr. NS/G/1234/J/ med hensyn til indirekte tilkobling til det offentlige telenettet. Se OFTEL-erklæring SA29 for nærmere informasjon. Regulativene for radiokommunikasjon (hvis relevant) Det finnes egne regulativer for bruk av trådløs radiokommunikasjonsprodukter (trådløst LAN og/eller Bluetooth). Slå opp i den elektroniske dokumentasjonen for mer informasjon om disse regulativene. Strømforsyning, vekselstrømadapter og kabler Strømforsyning (bordmaskiner) Kontaktene for strøminntak og strømuttak (hvis de foreligger) er klassifisert som farlig spenning. Du må trekke ut strømkontakten når du skal koble utstyret fra strømforsyningen. Stikkontakten bør derfor være installert i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig.

6 QSG_rev_ book Page 4 Friday, October 14, :07 PM 4 NEC Komme i gang For europeiske land må stikkontakten ha en spenning på mellom 200 og 240 V vekselstrøm. Før du plugger inn datamaskinen, må du sjekke at spenningsbryteren for strømtilførselen står i posisjon 230 V. Se Konfigurere bordmaskinen og slå på strømmen", side 18. Merk: De fleste stikkontaktene i USA og Canada er på 115 V. Stikkontakter i Europa, Australia og Asia (unntatt Taiwan) er på 230 V. Taiwan bruker stikkontakter med 115 V Merk: På enkelte datamaskiner finnes det ikke noen slik bryter. I så fall er bryteren allerede innstilt på den spenningen som brukes i ditt område. Brukeren må aldri prøve å demontere strømforsyningen. Strømforsyningen har ingen deler som kan skiftes av brukeren. Inne i strømforsyningen er det farlig spenning som kan føre til alvorlig personskade. Hvis strømforsyningen er defekt, må den returneres til forhandleren. Kabler Vekselstrømadapter (bærbare maskiner) Du må trekke ut ledningen til vekselstrømadapteren når du skal koble utstyret fra strømforsyningen. Stikkontakten bør derfor være installert i nærheten av utstyret og være lett tilgjengelig. Under ingen omstendigheter må brukeren forsøke å demontere vekselstrømadapteren. Vekselstrømadapteren har ingen deler brukeren skal bytte selv. Inne i vekselstrømadapteren er det farlige spenninger som kan forårsake alvorlig personlig skade. Defekte vekselstrømadaptere må returneres til forhandleren. Vekselstrømadapteren er beregnet på bruk sammen med en datamaskin og oppfyller EN60950-standardene. Ikke dekk til eller sett noe oppå vekselstrømadapteren. Hvis adapteren ikke dekkes av andre gjenstander, holder den seg avkjølt under bruk. Vekselstrømadapteren er ment for bruk i et beskyttet miljø. Du må ikke bruke andre vekselstrømadaptere enn den som følger med systemet. Selv om andre adaptere kan se like ut, kan de skade systemet hvis du bruker dem. Systemets EMC-ytelse kan bare garanteres hvis det benyttes effektiv skjerming av kabelen og grensesnittet. Bruken av skjermet grensesnittkabel er påkrevd for USB-, IEEE1394-, serielle-, skriver-, spill-, analoge- eller digitale lyd/bildegrensesnitt, grensesnitt for Ethernet LAN, PS2, TV- eller FMantenner og generelt alle grensesnitt for høyhastighetskabler. Det er bare Ethernet LAN- eller RTC-modemkabler som kan være mer enn 3 meter lange. For Ethernet LAN-kabel, bruk bare FTP skjermet kabel (kat. 5).

7 QSG_rev_ book Page 5 Friday, October 14, :07 PM Informasjon om bestemmelser 5 Strømkabler Hvis kabelen blir skadet, må den skiftes ut. Kontakt forhandleren for å få en ny av nøyaktig samme type. Den nye kabelen må være av samme type og være klassifisert for samme spenning som originalkabelen. Se opplysningene gitt på den opprinnelige strømkabelen. Pluggen må ha en internasjonal godkjenningsmerking. Ledningen må være egnet for bruk i sluttbrukerens land. Kontakt forhandleren eller lokale elektrisitetsmyndigheter hvis du er usikker på hvilken type strømledning du skal bruke i ditt land. Dette utstyret krever en 3-tråders, jordet strømledning. Lengden på ledningen må ikke være mer enn 2,5 meter. For å forhindre elektriske faremomenter, må du ikke fjerne eller deaktivere jordingskontakten på strømledningen. I Europa må kontakten være typegodkjent for 250 V (vekselstrøm), minimum 10 A. I USA og Canada må kontakten være typegodkjent for 125 V (vekselstrøm), minimum 10 A. Varmeutvikling (bærbare maskiner) Vekselstrømadapteren og undersiden av datamaskinen kan bli varme etter langvarig bruk. Unngå forlenget fysisk kontakt med dem. Batterier Batteriets levetid (bærbare maskiner) Batterier begynner å gi lavere ytelse (50 % av maksimal tid oppnådd i et laboratoriemiljø) etter hvert som de blir gamle. Du bør lade ut batteriet fullstendig cirka annenhver måned og deretter utføre en komplett og uavbrutt batteriladning for å sikre at det fungerer som det skal. Bytte batterier Et litiumbatteri opprettholder systemets konfigurasjonsinformasjon. Hvis batteriet ikke klarer å opprettholde informasjonen om systemkonfigurasjonen, anbefaler vi at du skifter det ut. Du kan lese mer om utskiftning av batterier i den elektroniske dokumentasjonen. Advarsel:Hvis ikke batteriet skiftes ut på riktig måte, er det fare for eksplosjon. Erstatt det bare med samme type batteri som den som anbefales av produsenten.

8 QSG_rev_ book Page 6 Friday, October 14, :07 PM 6 NEC Komme i gang Kassere batterier Endelig kassering av batterier må skje i henhold til nasjonale lover og forskrifter. Ikke kast brukte batterier sammen med vanlige avfall: Forbrenning, deponering eller blanding av batterier sammen med det vanlige kommunale avfallet er forbudt ved lov i de fleste land. Ta kontakt med de lokale avfallsmyndighetene for annen informasjon om miljøsikker innsamling, gjenvinning og kassering av batterier. Glasskjerm (bærbare maskiner) Vær forsiktig når du håndterer, rengjør, transporterer eller lagrer datamaskinen. Du må ikke: Trykke mot, bøye eller vri skjermen. Lukke lokket hvis det ligger noe på tastaturet. Transportere i en boks med en skarp, hard gjenstand mot lokket. I alle disse tilfellene kan det oppstå skade på skjermen. Ta av og sette på kabinettdekselet Før du fjerner dekselet på kabinettet for å utføre service eller endre utstyret, må du koble fra alle strøm- og modemledninger (og fjerne hovedbatteriet fra bærbare datamaskiner). Sett kabinettdekselet tilbake på plass og fest det godt med skruene før du plugger inn strømkabelen og slår den på. Kassere produkter WWW-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) krever at de brukte elektriske ogelektroniske produktene skal kasseres adskilt fra vanlig husholdningsavfall, i den hensikt å promotere gjenbruk, resirkulering og andre former for gjenvinning og redusere mengden avfall som skal elimineres, slik at deponiene kan bli mindre. Dette inkluderer tilbehør som tastatur, mus, fjernkontroll, høyttalere osv. Når du skal kassere slike produkter, bør du følge avtalen inngått mellom deg og NEC og/eller din forhandler.

9 QSG_rev_ book Page 7 Friday, October 14, :07 PM Merknader 7 Merknader Advarsel - Farlig spenning! Det er farlig spenning inne i datamaskinen når den er koblet til en vekselstrømforsyning, selv om strømbryteren er slått av. Farlig spenning kan føre til personskade. For å unngå fare for skade, kontakt en autorisert serviceleverandør for riktig installasjon av ekstra maskinvareenheter. Advarsel - Unngå elektrostatisk utladning! Kretskort og integrerte kretser kan lett bli skadet av statisk elektrisitet. For å redusere faren for skade, må de alltid lagres i beskyttelsesemballasje når de ikke er installert i systemet. Før du installerer eller fjerner minnemoduler, videominne, diskstasjoner, kretskort eller andre enheter, må du beskytte dem mot statisk elektrisitet. For å gjøre dette, må du sørge for at datamaskinens strømbryter er AV. Deretter trekker du ut datamaskinens vekselstrømledning. Før du løfter opp enheten du skal installere, må du sette på deg en antistatisk håndleddsstropp (finnes i butikker som selger elektronisk utstyr). Sørg for å koble håndleddsstroppen til en umalt metalldel på datamaskinens deksel. Som et alternativ kan du utlade oppsamlet statisk elektrisitet ved å ta på en umalt metalldel i datamaskinens deksel med den ene hånden. Deretter tar du på enheten du skal installere, med den andre hånden, og holder hele tiden kontakt med den til den er installert i datamaskinen. Varsel om tordenvær I tordenvær må du koble modemet fra telefonlinjen eller TV-porten fra antennekontakten. Et lynnedslag i telefonlinjer i nærheten eller i en antenne kan skade modemet, TV-kortet eller til og med hele datasystemet ditt. Vi ber deg legge merke til at produktgarantien ikke gjelder hvis det oppstår skade på datamaskinen som følge av lynnedslag. Epilepsiadvarsel Enkelte mennesker kan oppleve å få epileptiske anfall når de i sitt daglige liv utsettes for bestemte lysmønstre eller blinkende lys. Disse menneskene kan få et anfall mens de ser på TV- eller datamaskinbilder. Dette kan skje selv om de ikke har hatt symptomer på epilepsi eller epileptiske anfall tidligere. Hvis du eller noen i familien har hatt symptomer som kan settes i sammenheng med epilepsi (anfall eller tap av bevissthet) ved utsettelse for blinkende lys, bør du konsultere lege før du begynner å bruke datamaskinen. Hvis du får noen av følgende symptomer: Svimmelhet, uskarpt syn, rykninger i øyne eller muskler, tap av bevissthet, desorientering, ufrivillige bevegelser eller krampetrekninger mens du bruker maskinen, må du UMIDDELBART slutte å bruke den og oppsøke lege.

10 QSG_rev_ book Page 8 Friday, October 14, :07 PM 8 NEC Komme i gang Virusadvarsel Vi garanterer at dette produktet er 100 % virusfritt. Avhengig av hvilken konfigurasjon du har, ligger det et antivirusprogram på datamaskinen din. Slå opp i den elektroniske dokumentasjonen for mer informasjon. Stell og håndtering Bruk følgende retningslinjer for riktig stell og håndtering av datamaskinen. Beskytt datamaskinen mot ekstremt høye eller lave temperaturer. La maskinen varmes opp (eller kjøles ned) til romtemperatur før du bruker den. Hold datamaskinen unna magnetiske felter. Hold datamaskinen tørr. Ikke vask den med en våt klut eller hell væske inn i den. Beskytt datamaskinen mot støt og fall. Sjekk datamaskinen for kondens. Er det kondens i den, må du la den fordampe før du slår på maskinen. Hold datamaskinen unna støv, sand og smuss. Hvis du vil ha mer informasjon, se den elektroniske dokumentasjonen. Se Elektronisk dokumentasjon fra NEC", side 25

11 QSG_rev_ book Page 9 Friday, October 14, :07 PM Innholdsfortegnelse 9 Innholdsfortegnelse Opphavsrett... 1 Ansvarsfrasigelse... 1 Varemerker... 1 Informasjon om bestemmelser... 2 Merknad for Europa... 2 Endringer i produktet... 2 CE-merking... 2 Radiofrekvensinterferens... 2 Erklæring om lasersamsvar... 2 Koblinger og fjerntliggende jording... 3 PELV (Protected Extra Low Voltage beskyttet ekstra lav spenning)... 3 SELV (Safety Extra Low Voltage ekstra lav sikker spenning)... 3 Fjerntliggende jordinger... 3 Strømtilførsel i bygningen... 3 BABTs apparatgodkjenning... 3 Regulativene for radiokommunikasjon (hvis relevant)... 3 Strømforsyning, vekselstrømadapter og kabler... 3 Strømforsyning (bordmaskiner)... 3 Vekselstrømadapter (bærbare maskiner)... 4 Kabler... 4 Strømkabler... 5 Varmeutvikling (bærbare maskiner)... 5 Batterier... 5 Batteriets levetid (bærbare maskiner)... 5 Bytte batterier... 5 Kassere batterier... 6 Glasskjerm (bærbare maskiner)... 6 Ta av og sette på kabinettdekselet... 6 Kassere produkter... 6 Merknader... 7 Advarsel - Farlig spenning!... 7 Advarsel - Unngå elektrostatisk utladning!... 7 Varsel om tordenvær... 7 Epilepsiadvarsel... 7 Virusadvarsel... 8 Stell og håndtering... 8 Om håndboken Komme i gang Kontakt oss Tekstkonvensjoner Annen dokumentasjon... 14

12 QSG_rev_ book Page 10 Friday, October 14, :07 PM 10 NEC Komme i gang Kort innføring...15 Første gangs bruk Konfigurere den bærbare maskinen og slå på strømmen Konfigurere bordmaskinen og slå på strømmen Installere operativsystemet og programvaren FreeDos Installere Windows XP NEC Gjenopprettingsmeny Før du velger en gjenopprettingsprosess Åpne NEC Gjenopprettingsmeny Velge gjenopprettingsprosess Bruke den elektroniske dokumentasjonen Elektronisk dokumentasjon fra NEC Installere systemets elektroniske dokumentasjon Åpne den elektroniske dokumentasjonen Dokumentasjon allerede installert på datamaskinens harddiskstasjon Dokumentasjon installert fra CDen med elektronisk dokumentasjon Om programvaren Hva skal du så gjøre Håndbok i feilsøking...29 Grunnleggende feilsøking Systemet starter ikke i det hele tatt Problemer ved første oppstart av systemet Problemer etter at systemet har fungert som det skal Problemer ved oppstart av systemet Systeminnstillinger endrer seg uten noen synlig grunn Det vises feilmeldinger eller avgis lydsignalkoder Opprettelige feil Uopprettelige feil Du får meldingen «Disken er ikke systemdisk» eller «Ugyldig systemdisk» Problemer forbundet med maskinvaren En original maskinvareenhet er defekt Det er installert en ny maskinvareenhet Bruke Sikkermodus Bruke Windows XP systemgjenoppretting Skjerm Tastatur og pekerenheter Det er ingen lyd i datamaskinen Datamaskinen svarer ikke mer Problemer med ny brukerprogramvare Det er feil i et originalprogram Det er installert ny programvare Andre informasjonskilder for Feilsøking Annen dokumentasjon... 36

13 QSG_rev_ book Page 11 Friday, October 14, :07 PM Innholdsfortegnelse 11 Hjelp fra det tekniske supportsenteret Hjelp fra Teknisk supports Web-område E-post til Teknisk support Gjenopprette konfigurasjonen SmartRestore Gjenopprettingsprogram Før du starter gjenopprettingsprogrammet Andre anbefalinger Gjenopprettingsprogram fra backup-partisjonen Starte gjenopprettingsprogrammet fra backup-partisjonen Full gjenoppretting: Delvis gjenoppretting: Fullføre delvis gjenoppretting Gjenopprettingsprogram fra Master-CDer/DVDer eller fra nettverket Starte gjenopprettingsprogrammet fra nettverket Starte gjenopprettingsprogrammet fra Master-CDer/DVDer Bruke gjenopprettingsprogrammet Standard systemgjenoppretting Avanserte alternativer Installere bare Windows og SmartRestore på nytt Verktøy Rediger FDisk Oppgaver som skal utføres etter gjenoppretting fra nettverket Windows XP systemgjenoppretting Opprette et gjenopprettingspunkt Gjenopprette datamaskinen til et tidligere tidspunkt Angre siste gjenoppretting Åpne innstillingene for Systemgjenoppretting NEC UltraCare SM Garantibetingelser Les meg først Velkommen til NEC UltraCare SM Slik aktiverer du din NEC UltraCare SM -garanti Når du trenger service Garantidefinisjoner og -beskrivelser Definisjoner Garantiperiode og når det kan gjøres krav på garantien Geografisk dekning Serviceperioder Bruk av denne garantiveiledningen Slik oppnår du NEC UltraCare garantiservice Kundestøtte levert Krav om sikkerhetskopiering av data Klassifisering av NEC UltraCare garantiservice Servicenivåer... 51

14 QSG_rev_ book Page 12 Friday, October 14, :07 PM 12 NEC Komme i gang Tilsiktede responstider NEC Computers' begrensede garanti Garantiens omfang Forberedelse til servicebesøk Garantiforbehold Spesifikke garantiforbehold som gjelder LCD-skjermer: Overføring av garantien NEC Computers' ansvar Stikkord... 57

15 QSG_rev_ book Page 13 Friday, October 14, :07 PM Med denne håndboken Komme i gang får du hjelp å installere systemet og begynne å bruke alle de flotte mulighetene og funksjonene du får med datamaskinen fra NEC. Hvis du vil ha mer informasjon om alle de avanserte funksjonene i datamaskinen, anbefaler vi at du bruker litt tid på å lese den brukervennlige elektroniske dokumentasjonen. Den finnes enten på en CD eller lastet inn på forhånd på harddisken, avhengig av hvilken konfigurasjon du har. Se Elektronisk dokumentasjon fra NEC", side 25. Denne håndboken inneholder også et avsnitt om grunnleggende feilløsing, hvis du skulle få problemer mens du bruker maskinen. Hvis de tiltakene som foreslås ikke løser problemet, vil du kanskje ønske å ta kontakt med NEC Service og Support for å få hjelp. Se avsnittet NEC UltraCare Garantibetingelser, side 47. Kontakt oss Merk: Håndboken Komme i gang ble utarbeidet for å dekke de grunnleggende aspektene ved hele vårt utvalg av bord- og bærbare systemer. Det kan derfor hende at noe av maskinvaren eller programvaren som nevnes i denne veiledningen ikke angår ditt eget system. Du trenger bare lese avsnittene som gjelder for din egen systemkonfigurasjon (hvis systemet ditt for eksempel ikke er utstyrt med et lydkort, trenger du ikke å lese avsnittene om lyd). Merk: Siden NECs utvalg av datamaskiner er i kontinuerlig utvikling for å gjenspeile det aller siste innen datamaskinteknologi, kan maskinvaren og programvaren som nevnes i denne håndboken ha blitt oppdatert. Derfor kan noen av instruksjonene og bildene variere litt fra det som er skrevet. Hvis du har spørsmål eller kommentarer til brukerdokumentasjonen og du har en Internett-tilkobling, kan du sende en e-post til oss på følgende adresse: Vennligst IKKE bruk denne e-postadressen for spørsmål eller kommentarer som gjelder datamaskinen. Disse skal sendes direkte til din lokale kontaktperson i kundetjeneste og teknisk brukerstøtte, og vi anbefaler deg her å lese avsnittet NEC UltraCare Garantibetingelser, side 47. Tekstkonvensjoner For å gjøre denne håndboken enkel å lese, er teksten satt opp på denne måten: Advarsler, forsiktighetsvarsler og merknader har følgende format: Om håndboken Komme i gang

16 QSG_rev_ book Page 14 Friday, October 14, :07 PM 14 NEC Komme i gang Merk: Merknader gir spesielt viktig informasjon om det som beskrives akkurat der og da. Forsiktig:Forsiktighetsvarslene viser til situasjoner som kan skade systemets maskin- eller programvare. Advarsel:Advarsler gjør deg oppmerksom på situasjoner som kan føre til alvorlig personskade eller tap av liv. Ikonet på bordmaskinen gir informasjon som bare er relevant for bordmaskiner. Ikonet på den bærbare maskinen gir informasjon som bare er relevant for de bærbare maskinene. Annen dokumentasjon I tillegg til denne håndboken, er følgende dokumentasjon eventuelt vedlagt datamaskinen. Merknader til kunder (gult ark - eventuelt vedlagt) Merknader til kunder inneholder ytterligere informasjon om datamaskinen som ikke var tilgjengelig da brukerveiledningen ble trykket. Merk: Les disse merknadene til kunder før du setter i gang systemet. NEC elektronisk dokumentasjon Systemet leveres med dokumentasjon tilgjengelig bare et tastetrykk unna. Unødvendig å lete etter trykte dokumenter. Informasjon om systemet eller brukerprogrammene får du direkte fra Windows. Den finnes enten på en CD eller lastet inn på forhånd på harddisken, avhengig av hvilken konfigurasjon du har. Vil du vite mer om denne dokumentasjonen, les Elektronisk dokumentasjon fra NEC", side 25. NECs driver-cd/dvd (tilleggsutstyr) Denne CDen/DVDen inneholder enhetsdriverne som leveres på systemet samt et helt sett med ekstra drivere som tilsvarer maskinvarealternativer tilbudt av NEC. Hvis du installerer ekstra maskinvare i systemet eller oppgraderer det på annen måte, kan du bruke denne CDen/DVDen til å installere de nødvendige driverne for drift av systemet. Vennligst les all dokumentasjonen på driver-cden/dvden nøye før du tar den i bruk. Håndboken Komme i gang for Window (ekstra) Denne veiledningen er en rask henvisning til informasjon om hvordan du bruker Windowsoperativsystemet som er installert på datamaskinen. Det kan følge ytterligere dokumentasjon med datamaskinen din, avhengig av konfigurasjonen og eventuelt tilleggsutstyr du har valgt. Se dokumentasjonen for de forskjellige utstyrsenhetene, for eksempel skjermen, høyttaleren eller USB-kameraet for mer informasjon om dem.

17 QSG_rev_ book Page 15 Friday, October 14, :07 PM Dette kapittelet forklarer de grunnleggende installasjonsprosedyrene du må følge etter at du har pakket ut datamaskinen og hjelper deg å finne den elektroniske dokumentasjonen. Les dette kapittelet nøye og datamaskinen vil være klar til bruk på null komma niks! Kort innføring

18 QSG_rev_ book Page 16 Friday, October 14, :07 PM 16 NEC Komme i gang Første gangs bruk Konfigurere den bærbare maskinen og slå på strømmen Advarsel: Når du har konfigurert datamaskinen, kan du lese avsnittet i den elektroniske dokumentasjonen som heter "Etablere et sunt arbeidsmiljø" for å få veiledning i hvordan du kan bruke datamaskinen på en effektiv og sikker måte. Informasjonen tar også for seg hvordan du bør konfigurere og bruke datamaskinen på en slik måte at du reduserer risikoen for blant annet nerve- og muskelproblemer eller senebetennelser. 1.Tilkobling til strøm a.koble kabelen på vekselstrømadapteren til strømporten på maskinen. b.plugg den ene enden av strømkabelen inn i strømadapteren og den andre enden inn i en jordet stikkontakt. Forsiktig: Når du bruker vekselstrømadapteren må du sørge for at strømkilden ligger innenfor spenningsområdet som er kompatibelt med systemet, Volt vekselstrøm. Du må aldri bruke vekselstrømadapteren hvis spenningen ligger utenfor dette området (vær oppmerksom på dette når du reiser til utlandet). 2.LAN (hvis relevant) Hvis relevant, koble LAN-kabelen til LAN-porten. 3.Modem (hvis relevant): a.plugg den ene enden av modemkabelen inn i modemporten. b.koble den andre enden til telefonens veggkontakt (bruk om nødvendig adapteren som følger med).

19 QSG_rev_ book Page 17 Friday, October 14, :07 PM Konfigurere den bærbare maskinen og slå på strømmen 17 4.Åpne LCD-panelet Forsiktig: Bruk ikke kraft, bare trykk forsiktig på, eller skyv på, knappen eller låsen som frigjør det. 5.Trykk raskt på/av-knappen for å slå maskinen på. 6.Se under Installere operativsystemet og programvaren", side 21 hvordan du går videre. Merk: Informasjon om hvordan du kobler til ekstra utstyrsenheter, som for eksempel en skriver, finner du i den elektroniske dokumentasjonen (se Elektronisk dokumentasjon fra NEC", side 25.) Hvis du får problemer ved første gangs konfigurering, les det relevante avsnittet i Grunnleggende feilsøking", side 30.

20 QSG_rev_ book Page 18 Friday, October 14, :07 PM 18 NEC Komme i gang Konfigurere bordmaskinen og slå på strømmen Advarsel: Når du har konfigurert datamaskinen, kan du lese avsnittet i den elektroniske dokumentasjonen som heter "Etablere et sunt arbeidsmiljø" for å få veiledning i hvordan du kan bruke datamaskinen på en effektiv og sikker måte. Informasjonen tar også for seg hvordan du bør konfigurere og bruke datamaskinen på en slik måte at du reduserer risikoen for blant annet nerve- og muskelproblemer eller senebetennelser. For at installasjonsprosessen skal lykkes anbefaler vi at du bare kobler til følgende enheter første gang du slår datamaskinen på. 1.Mus og tastatur a.ps/2-enheter (hvis relevant) Koble PS/2-musen (grønn fargekode) og tastaturet (blårød fargekode) til PS/2-portene. b.usb-enheter (hvis relevant) Koble USB-musen og -tastaturet til USBportene. 2.Skjermenheter Koble skjermkabelen til VGA-porten (blå fargekode). Merk: Noen ganger har du to videokontakter, og i slike tilfeller anbefaler vi at du bruker ett av tilleggskortene. Kontakten på hovedkortet vil være deaktivert.

21 QSG_rev_ book Page 19 Friday, October 14, :07 PM Konfigurere bordmaskinen og slå på strømmen 19 3.LAN (hvis relevant) Koble LAN-kabelen til LAN-porten. 4.Modem (hvis relevant): a.plugg den ene enden av modemkabelen inn i modemporten (rød fargekode). b.koble den andre enden til telefonens veggkontakt (bruk om nødvendig adapteren som følger med).

22 QSG_rev_ book Page 20 Friday, October 14, :07 PM 20 NEC Komme i gang 5.Tilkobling til strøm a.koble hovedenheten til en stikkontakt. Forsiktig: om nødvendig, omstill strømforsyningsbryteren til riktig spenning. b.koble skjermen til en stikkontakt. 6.Slå på strømmen til skjermen og hovedenheten. 7.Se under Installere operativsystemet og programvaren", side 21 hvordan du går videre. Merk: Informasjon om hvordan du kobler til ekstra utstyrsenheter, som for eksempel en skriver, finner du i den elektroniske dokumentasjonen (se Elektronisk dokumentasjon fra NEC", side 25.) Hvis du får problemer ved første gangs konfigurering, les det relevante avsnittet i Grunnleggende feilsøking", side 30.

23 QSG_rev_ book Page 21 Friday, October 14, :07 PM Installere operativsystemet og programvaren 21 Installere operativsystemet og programvaren Første gang du slår på datamaskinen, blir operativsystemet og programvaren installert automatisk. Se det avsnittet nedenfor som vedrører operativsystemet du bruker. Forsiktig: Du må ikke koble til andre enheter enn dem som er beskrevet under "Konfigurere datamaskinen og slå på strømmen" og heller ikke oppgradere datamaskinen før du har installert operativsystemet. FreeDos FreeDos er allerede installert på maskinen. Første gang du slår på datamaskinen, er det skjermbildet med DOS-ledeteksten C:> du ser på skjermen. Forsiktig: Fordi maskinen din er levert uten forhåndsinstallert programvare, behøver du ikke velge noen gjenopprettingsprosess slik det er beskrevet i NEC Gjenopprettingsmeny", side 23. Installere Windows XP Når du slår på datamaskinen, får du meldingen Windows XP Professional/Home - Vent litt på skjermen. En veiviser leder deg da gjennom installasjonsprosessen. Gjennomfør installasjonen på riktig måte ved å følge instruksjonene på skjermen. Merk: Under installasjonen blir du bedt om å gi noen opplysninger. Pass på at du har disse tilgjengelig: Internettinformasjon: Du kan konfigurere innstillingene dine under installasjonen, eller utsette dette til etter at Windows er installert og i gang. Hvis du fikk tilbud om en ny Internettkonto da du kjøpte datamaskinen, eller allerede har en Internettkonto, må du henvende deg til leverandøren av Internett-tjenester for å få disse opplysningene. Nettverksinformasjon: Hvis datamaskinen nå er koblet til et nettverk, få denne informasjonen før du kjører Setup: Navnet på datamaskinen, Navnet på arbeidsgruppen eller domenet. Hvis datamaskinen din er medlem av et domene, må du også ha brukernavnet og passordet ditt på dette domenet. TCP/IP-adresse (hvis datamaskinen din ikke har noen DHCP-server). Merk: registreringen med Microsoft er valgfri. Hvis du velger den, legg inn persondataene dine i skjermbildet Collecting Registration Information (Samler inn registreringsinformasjon) og klikk Neste.

24 QSG_rev_ book Page 22 Friday, October 14, :07 PM 22 NEC Komme i gang Når ledeteksten ber om det, klikk Fullfør for å fullføre installasjonen av Windows XP. Nå kommer maskinen til å jobbe i noen få minutter, skjermen blir svart og systemet starter så opp på nytt. Du må ikke slå av maskinen mens dette pågår! Meldingen Windows starter opp vises på skjermen. Skjermbildet Velkommen kommer nå frem, med teksten For å begynne, klikk brukernavnet ditt på venstre side og alle de ulike brukerne på høyre side, hver med et eget ikon ved siden av. Når du klikker brukernavnet ditt, forsvinner de andre brukerne og det står Velkommen foran ditt eget brukernavn. For å lære deg å bruke Windows XP, klikk Start, deretter Hjelp og støtte. Forsiktig: Før du begynner å bruke datamaskinen, bør du velge en gjenopprettingsprosess. Les NEC Gjenopprettingsmeny", side 23

25 QSG_rev_ book Page 23 Friday, October 14, :07 PM NEC Gjenopprettingsmeny 23 NEC Gjenopprettingsmeny Datamaskinen leveres med en backup-partisjon på harddiskstasjonen som inneholder alle dataene du trenger for å gjenopprette hele konfigurasjonen din, eller bare enkelte maskin- og programvareelementer. Med NEC Gjenopprettingsmeny kan du definere hvordan denne backuppartisjonen skal brukes, i henhold til dine egne behov og preferanser. Denne partisjonen opptar mellom 1,5 og 6 1 GB av harddisken. Vi råder deg til å velge gjenopprettingsprosess så snart du starter systemet på nytt for første gang. Merk: Noen datamaskiner leveres med Master DVD/-CDer i stedet for gjenopprettingsdata på maskinens harddisk. I så fall er det ikke lenger behov for NECs gjenopprettingsmeny. Merk: Hvis det i utgangspunktet ikke var noen CD- eller DVD-brenner på maskinen og du vil lage Master CD/DVDer, kan du legge til en senere og installere Master CD/DVD Creator. Det kan du gjøre ved å bruke Smart Restore SmartRestore", side 38til å installere både Master CD/DVD Creator og brennerprogrammet levert av NEC. Før du velger en gjenopprettingsprosess Les denne informasjonen nøye: Gjenopprettingsdataene inneholder alle de programmene som i utgangspunktet ble levert med datamaskinen, inklusive operativsystemet. Det leveres ingen enkeltkopier av Windows-platene (eller noen andre operativsystemer). Hvis du sletter gjenopprettingsdataene fra datamaskinen, kan du ikke lenger bruke alle alternativene i NEC Gjenopprettingsprogram (inklusive gjenoppretting av dine personlige data og innstillinger). Master DVDen/-CDene du lager eller dataene overført til nettverket kommer bare til å inneholde den programvaren som i utgangspunktet var på maskinens harddisk da den forlot fabrikken. Dine personlige filer og andre programmer du har installert blir ikke kopiert. Du må også nøye lese dokumentasjonen for NECs hjelpeprogrammer for gjenoppretting, som du kan få tilgang til slik: Bordmaskiner: I den elektroniske dokumentasjonen, velg Hjelpeprogrammet NEC Gjenoppretting i avsnittet "Bruke din PowerMate, Applikasjoner og hjelpeprogrammer, Forhåndsinstallert programvare". 1. Kan variere avhengig av programkonfigurasjonen.

26 QSG_rev_ book Page 24 Friday, October 14, :07 PM 24 NEC Komme i gang Bærbare maskiner: I den elektroniske dokumentasjonen, velg Hjelpeprogrammet NEC Gjenoppretting i avsnittet "Bruke operativsystemet og hjelpeprogrammer, Applikasjoner, NEC hjelpeprogrammer". Avsnittet NEC Gjenopprettingsmeny inneholder en tabell som beskriver de forskjellige gjenopprettingsalternativene og gjenopprettingsprosessene som er tilgjengelige etter at du har valgt dem. Merk: Vi anbefaler at du skriver ut denne dokumentasjonen og oppbevarer den på et sikkert sted. Åpne NEC Gjenopprettingsmeny Klikk Start, Alle programmer, Verktøy(eller NEC Verktøy), NEC Gjenopprettingsmeny. Velge gjenopprettingsprosess Velg en gjenopprettingsprosess ved bruk av informasjonen som vises på skjermen og i dokumentasjonen for hjelpeprogrammene NEC Gjenoppretting. Hvis du på et senere tidspunkt får behov for enten å gjenopprette systemet til dets opprinnelige tilstand ved installasjonen eller ominstallere program- eller maskinvarekomponenter, følg anvisningene i Gjenopprette konfigurasjonen", side 38. Merk: the NEC recovery menu is not available on systems preloaded with non- Windows operating system.nec Gjenopprettingsmeny finnes ikke på systemer der et operativsystem som ikke er et Windows-system er lastet inn på forhånd.

27 QSG_rev_ book Page 25 Friday, October 14, :07 PM Bruke den elektroniske dokumentasjonen 25 Bruke den elektroniske dokumentasjonen Systemet leveres med dokumentasjon tilgjengelig bare et tastetrykk unna. Unødvendig å lete etter trykte dokumenter. Informasjon om systemet eller brukerprogrammene får du direkte på skjermen. Elektronisk dokumentasjon fra NEC Når du har installert og satt i gang datamaskinen, anbefaler vi på det sterkeste at du bruker litt tid på å lese brukerveiledningen på skjermen. Den finnes enten på en CD eller lastet inn på forhånd på harddisken, avhengig av hvilken konfigurasjon du har. Dette dokumentet inneholder detaljert informasjon om systemet, og tar du deg tid til å lese den, vil du få mye mer ut av datamaskinen. Hvis du fikk en CD med elektronisk dokumentasjon sammen med systemet ditt, kan du velge om du vil installere dokumentasjonen på harddisken eller lese den fra CDen. Se avsnittene nedenfor hvis du vil vite mer. Hvis du ikke fikk noen CD med elektronisk dokumentasjon sammen med systemet ditt, betyr det at dokumentasjonen allerede er installert på harddisken. Du kan hoppe over avsnittet Installere... nedenfor og gå direkte til Åpne den elektroniske dokumentasjonen", side 25. Merk: Når dokumentasjonen er installert på harddisken fra fabrikken, kan du ominstallere den med SmartRestore hvis det skulle bli nødvendig. Installere systemets elektroniske dokumentasjon Slik leser eller installerer du den elektroniske håndboken. 1.Sett dokumentasjons-cden inn i den optiske stasjonen. Da kommer en veiviser automatisk frem på skrivebordet. Hvis ikke, gjør du som følger: a.fra Windows-skrivebordet, dobbeltklikker du Min datamaskin. b.høyreklikk ikonet for den optiske stasjonen og velg AutoPlay (automatisk avspilling). Nå skal veiviseren starte automatisk. 2.Følg instruksjonene fra installasjonsveiviseren. Merk: Hvis du trenger hjelp under installasjonen, klikk knappen Hjelp. Åpne den elektroniske dokumentasjonen Dokumentasjon allerede installert på datamaskinens harddiskstasjon Du får tilgang til håndboken ved å klikke Start, velge Alle programmer, så mappen Elektronisk dokumentasjon, og deretter klikke på Elektronisk systemdokumentasjon

28 QSG_rev_ book Page 26 Friday, October 14, :07 PM 26 NEC Komme i gang Dokumentasjon installert fra CDen med elektronisk dokumentasjon CD Dokumentasjonen installert fra denne CDen kan leses ved hjelp av Internet Explorer 5.0 eller nyere, som allerede er installert på datamaskinen fra fabrikken. Du får tilgang til håndboken ved å klikke Start, velge Alle programmer, så mappen Elektronisk dokumentasjon, og så klikke Elektronisk dokumentasjon. Dokumentasjon installert fra denne CDen kan leses ved bruk av Internet Explorer 5.0 eller nyere, Netscape Navigator 4.0 eller nyere, Opera 6.0 eller nyere, Konquerer eller nyere (kun Linux), Mozilla (alle versjoner). Du får tilgang til denne håndboken ved å klikke Start, velge Alle programmer, deretter < produkt> Dokumentasjon online, og så velg Dokumentasjonskategori. Merk: Snarveien kan være annerledes hvis du anga en annen da du installerte veiledningen. Om programvaren I de fleste programmene kan du få hjelp på skjermen ved å trykke på en knapp (vanligvis Hjelpknappen). For mange programmer finnes det også fullstendige elektroniske brukerhåndbøker. Les avsnittet i den elektroniske dokumentasjonen som vedrører programmet, for å få vite hvordan du åpner den elektroniske hjelpen. Windows XP inneholder omfattende elektronisk hjelp og veivisere som leder deg gjennom oppgavene. Se veiledningen Komme i gang for Windows for mer informasjon. For å lære hvordan du skal bruke Windows XP, klikk Start, og så Hjelp og støtte.

29 QSG_rev_ book Page 27 Friday, October 14, :07 PM Hva skal du så gjøre 27 Hva skal du så gjøre Når systemet er oppe og i gang og du har installert systemdokumentasjonen, foreslår vi deg å gjøre følgende: Lese Etablere et sunt arbeidsmiljø i den elektroniske dokumentasjonen. Lese den elektroniske dokumentasjonen og ta en tur rundt i systemet. Lese gjennom Microsoft-dokumentasjonen for å bli kjent med operativsystemet. Vanlig programinstallasjon: Avsnittet om programmer og hjelpeprogrammer i den elektroniske dokumentasjonen gir en liste over de programmene som er forhåndsinstallert, og de som trenger å installeres (enten fra en CD eller DVD eller fra menyen for programinstallasjon).

30 QSG_rev_ book Page 28 Friday, October 14, :07 PM 28 NEC Komme i gang

31 QSG_rev_ book Page 29 Friday, October 14, :07 PM I dette avsnittet har vi forklart noen enkle trinn du kan følge for å løse de vanligste problemene der og da! Du finner også enkle instruksjoner for hvordan du ominstallerer all eller noe av programvaren, samt alle eller noen av maskinvareinnstillingene. Håndbok i feilsøking

32 QSG_rev_ book Page 30 Friday, October 14, :07 PM 30 NEC Komme i gang Grunnleggende feilsøking Dette kapittelet er en veiledning i hvordan du kan identifisere et problem og finne kilden til det. Svært ofte kan en rekke problemer knyttes til kabler som ikke er riktig tilkoblet. Du bør ikke koble noen enheter til eller fra mens de er strømførende I Første gangs bruk", side 16 og i den elektroniske dokumentasjonen finner du mer informasjon om hvordan du skal foreta de nødvendige tilkoblingene. Advarsel:Hvis du må åpne systemdekselet for å løse et problem med maskinvaren, må du slå av strømmen til systemet og til eventuelle eksterne enheter og trekke ut alle strømledninger. På bærbare maskiner må du også ta ut batteripakken. Ellers kan systemet eller utstyrsenheten(e) få varige skader. Hvis systemet var i drift, er alle installerte komponenter varme. La komponentene avkjøle seg (i minst 10 minutter) før du begynner å jobbe inni systemet, slik at du ikke brenner deg. Underavsnittene nedenfor gir sjekklister for feilsøking i situasjoner der systemet ikke vil starte i det hele tatt, for problemer som oppstår ved første gangs oppstart, når du kjører ny programvare, etter at du har installert ny maskinvare og etter at systemets maskin- og programvare opprinnelig har fungert som den skal. Systemet starter ikke i det hele tatt Du har trykket på strømknappen, men strømstatusdioden tennes ikke. Kontroller at det er strøm i stikkontakten som maskinen er koblet til. Dette kan du gjøre med en lampe eller med et testapparat for stikkontakt, som kan skaffes fra de fleste forretninger for elektroutstyr. Sjekk tilkoblingen mellom datamaskinen og strømledningen. For bærbare maskiner, sjekk også forbindelsen mellom strømkabelen og vekselstrømadapteren.. Hvis datamaskinen er koblet til en UPS-enhet, bør du kontrollere at UPS-enheten fungerer som den skal, ved å koble datamaskinen direkte til stikkontakten. Hvis den bærbare maskinen får strømmen fra batteriet, er dette sannsynligvis helt utladet. Sett inn et oppladet batteri eller koble til vekselstrømadapteren. Systemets strømforsyning kan ha gått inn i en sikkerhetsmodus på grunn av strømsvingning (etter en storm eller mikrokortslutning). 1.Trekk strømledningen ut av systemet (for bærbare maskiner, husk også å ta ut batteriet). 2.Trykk inn strømknappen i cirka 30 sekunder.

33 QSG_rev_ book Page 31 Friday, October 14, :07 PM Grunnleggende feilsøking 31 3.Koble til strømkabelen igjen (på bærbare maskiner kan du også sette batteriet tilbake på plass). 4.Trykk på strømknappen igjen for å starte maskinen. Problemer ved første oppstart av systemet Problemer som oppstår ved første oppstart av systemet er ofte forårsaket av feilinstallerte komponenter eller feil konfigurasjon. Du har trykket på strømknappen, strømstatusdioden lyser, men skjermen er blank eller datamaskinen slår seg av med én gang. Er alle kabler godt tilkoblet og sikret? Se Første gangs bruk", side 16. Er strømtilførselen stilt inn på riktig inngangsspenning? Se Første gangs bruk", side 16. Er skjermen riktig konfigurert og slått på? Se håndboken for skjermen. Er alle kabler godt tilkoblet og sikret? Se Første gangs bruk", side 16. Det innebygde LCD-panelet på den bærbare maskinen er muligens ikke valgt, eller det kan være nødvendig å justere skjermens lysstyrke eller kontrast. Legg merke til at funksjonstaster på tastaturet har en annen farge i skriften på tasten. Bruk disse tastene i kombinasjon med Fn-tasten for utførelse av spesielle handlinger (som for eksempel en økning eller reduksjon i lysstyrken på LCD-skjermen). Se den elektroniske dokumentasjonen for mer informasjon om funksjonstaster. Hvis den bærbare maskinen får strøm fra batteriet, er batteristyrken sannsynligvis svært lav. Sett inn et oppladet batteri eller koble til vekselstrømadapteren. Problemer etter at systemet har fungert som det skal Etter at systemets maskin- og programvare har fungerts som den skal, oppstår mange problemer etter endringer i maskinkonfigurasjonen. Prøv å rette opp situasjonen ved hjelp av sjekklisten nedenfor. Problemer ved oppstart av systemet Systeminnstillinger endrer seg uten noen synlig grunn Hvis systeminnstillinger som er lagret i CMOS RAM forandrer seg uten noen synlig grunn (klokkeslettet eller dagen er plutselig ikke riktig, for eksempel), er det mulig at det ikke er strøm nok igjen i reservebatteriet til å opprettholde innstillingene. Systembatteriet må skiftes. Slå opp i den elektroniske dokumentasjonen for flere detaljer.

34 QSG_rev_ book Page 32 Friday, October 14, :07 PM 32 NEC Komme i gang Det vises feilmeldinger eller avgis lydsignalkoder Når du slår på datamaskinen, utfører BIOS (Basic Input Output System) en rekke oppgaver som kalles POST (Power On Self Test). Disse oppgavene tester og klargjør maskinvaren og starter deretter operativsystemet fra harddiskstasjonen. Opprettelige feil Hvis det skjer feil under POST som ikke stopper oppstartprosessen, kan det bli vist en melding som likner på følgende: (Feilmelding Linje 1) (Feilmelding Linje 2) Trykk <F2> for Innstillinger,<F1> for å starte opp Du bør notere feilen og trykke F1 for å gjenoppta oppstartsprosessen, eller F2 for å gå inn i innstillingsprogrammet BIOS Setup og rette feilen. Uopprettelige feil Feil som hindrer at oppstartsprosessen fortsetter, blir varslet enten ved hjelp av en serie hørbare lydsignaler (BIOS får ikke tilgang til skjermkortet slik at meldingen kan vises) eller feilmeldinger. Merk: Opprettelige og uopprettelige feil er vanligvis forårsaket av problemer med maskinvaren. Hvis du nylig har lagt til en ny maskinvareenhet bør du lese avsnittet nedenfor og kontrollere at den nye maskinvaren er riktig installert (for eksempel satt helt inn i sporet sitt). Hvis dette ikke løser problemet, les Hjelp fra det tekniske supportsenteret", side 36. Du får meldingen «Disken er ikke systemdisk» eller «Ugyldig systemdisk» Hvis det sitter en diskett i diskettstasjonen, ta den ut og trykk Enter. Hvis en flyttbar USB-stasjon er plugget inn, ta den ut og trykk Enter. Problemer forbundet med maskinvaren En original maskinvareenhet er defekt. Bruk SmartRestore og installer driveren på nytt. Se SmartRestore", side 38. Besøk NECs Web-område på Avsnittet Support inneholder muligens oppdaterte drivere eller programmer som kan løse problemet for deg.

35 QSG_rev_ book Page 33 Friday, October 14, :07 PM Grunnleggende feilsøking 33 Det er installert en ny maskinvareenhet Hvis det er installert en ny maskinvareenhet (for eksempel en optisk diskstasjon) i datamaskinen, sjekk at både enheten og den tilhørende driveren er riktig konfigurert og installert: Se instruksjonene i den elektroniske dokumentasjonen eller i enhetens installasjonshåndbok. Hvis det er koblet en ny enhet (for eksempel en skriver) til datamaskinen, sjekk at kabelen er godt tilkoblet og at driveren er riktig installert. Se den elektroniske dokumentasjonen eller enhetens installasjonshåndbok. Merk: Selv om problemet ikke later til å ha noen forbindelse med endringen du foretok, se gjennom prosessen du nettopp utførte én gang til. Hvis du for eksempel nettopp har installert minnemoduler og den optiske diskstasjonen ikke fungerer mer, må du sjekke at stasjonskablene ikke er blitt frakoblet under installasjonen av minnet. Merk: Les de filene eller dokumentene som følger med produktet, og som heter «Readme» eller «Readme first»: De inneholder kanskje løsningen på problemet. Bruke Sikkermodus Hvis en nylig tillagt enhet eller en endret driver fremdeles forårsaker problemer, kan du bruker sikkermodus til å fjerne enheten eller tilbakestille endringen. I Sikkermodus bruker Windows standardinnstillinger (VGA-skjerm, intet nettverk, Microsoft musedriver og det minimum av enhetsdrivere som kreves for å starte Windows). Da har du ikke tilgang til optiske diskstasjoner, skrivere eller andre enheter. 1.Klikk Start, Slå av datamaskinen. Klikk deretter Starte på nytt. 2.Når du ser NEC-logoen, trykk F5. 3.Når du får meldingen Velg operativsystemet som skal startes, trykk F8. 4.Bruk piltastene til å merke det aktuelle alternativet, og trykk så Enter. Siste fungerende konfigurasjon: Tillater deg å gjenopprette de siste innstillingene som virket. Sikkermodus: Velg dette alternativet for å gå inn i operativsystemet og bruke funksjonen Systemgjenoppretting. Systemgjenoppretting tilbakestiller datamaskinen til en tidligere tilstand, uten at du taper arbeid du har gjort i den senere tid. For mer informasjon om denne funksjonen, se Windows Hjelp- og støttesenter. Bruke Windows XP systemgjenoppretting Systemgjenoppretting sporer endringene på datamaskinen og lager et gjenopprettingspunkt når det oppdager begynnelsen på en endring. Programmet opphever skadelige endringer i datamaskinen og gjenoppretter innstillingene og ytelsen, inklusive personlige dokumenter og e-post. Se Windows XP systemgjenoppretting", side 46 for mer informasjon.

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Bruke QuickRestore-CDen

Bruke QuickRestore-CDen Bruke QuickRestore-CDen Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette Notebook, legge til drivere eller lage sikkerhetskopier av filene på en separat partisjon på harddisken. Disse valgene er tilgjengelige

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri

ThinkPad X Series. Delenummer: 67P4585. h Datamaskin. h Batteri Delenummer: 67P4585 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Programvareoppdateringer

Programvareoppdateringer Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000

Din bruksanvisning HP PAVILION W5000 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION W5000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION W5000 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700

Din bruksanvisning HP PAVILION SLIMLINE S7700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION SLIMLINE S7700 i bruksanvisningen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536

Din bruksanvisning HP PAVILION T500 http://no.yourpdfguides.com/dref/849536 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T500. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T500 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Hurtigstartguide BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av ADSL Modem Router, vennligst gå til online

Detaljer

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.

Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4. Første gangs bruk kort beskrivelse Avsnitt 1. Tilkobling (4.1) 2. Avinstallere gamle drivere og produkter (4.2) 3. Installere under Windows (4.3)! 4. Kontroll etter installering (5) 1 Introduksjon Denne

Detaljer

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare

Serie 5000 Håndbok for Maskinvare Opplysningene i denne håndboken kan endres uten varsel. COMPAQ COMPUTER CORPORATION TAR IKKE NOE ANSVAR FOR TEKNISKE ELLER REDAKSJONELLE FEIL ELLER UTELATELSER I DENNE TRYKKSAKEN; HELLER IKKE FOR INDIREKTE

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Eternett adapter 200 Mbps Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer.

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning

Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Bærbar harddisk USB 2.0 Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning 3 Koble til bærbar harddisk 3 Lagre og overføre data 4 Koble fra bærbar harddisk 5 Teknisk støtte 6 Vilkår for begrenset garanti 7 Rettigheter

Detaljer

Sweex Powerline 200 Adapter

Sweex Powerline 200 Adapter Sweex Powerline 200 Adapter Innledning Ikke utsett Sweex Powerline Ethernet Adapter 200 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser produkter i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk Sweex

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631

Din bruksanvisning SHARP AR-M256/M316/5625/5631 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SHARP AR-M256/M316/5625/5631. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SHARP AR-M256/M316/5625/5631 i bruksanvisningen

Detaljer

Håndbok for oppgradering og service. Printed in

Håndbok for oppgradering og service. Printed in Håndbok for oppgradering og service Printed in Ta ut og sette inn harddiskstasjonen Funksjonene kan variere fra modell til modell. Ta ut og sette inn harddiskstasjonen 20 til 40 minutter Før du begynner

Detaljer

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6250 Smart WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren

Skrivere i serien HP DeskJet 720C. Sju enkle trinn for å installere skriveren Skrivere i serien HP DeskJet 720C Sju enkle trinn for å installere skriveren Gratulerer med kjøpet av en skriver i serien HP DeskJet 720C! Her ser du hva du finner i esken. Hvis det mangler noe, må du

Detaljer

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409

Din bruksanvisning CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000 http://no.yourpdfguides.com/dref/1151409 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på CREATIVE DESKTOP WIRELESS 6000

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234

Din bruksanvisning HP COMPAQ EVO D510 E-PC http://no.yourpdfguides.com/dref/869234 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Force Feedback Race Master

Force Feedback Race Master Force Feedback Race Master Brukermanual Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Forstå alternativene for service og kundestøtte

Forstå alternativene for service og kundestøtte Forstå alternativene for service og kundestøtte QuickRestore Compaq gir deg muligheten til å gjenopprette systemet når som helst ved hjelp av QuickRestore. QuickRestore har fem forskjellige gjenopprettingsalternativer,

Detaljer

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616

Disk Station. Installasjonsveiledning DS409+, DS409. Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 Disk Station DS409+, DS409 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_4bay2_20090616 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brukerveiledning Versjon 1.0 Opphavsrett Denne håndboken skal ikke mangfoldiggjøres i noen form eller på noen måte, det være seg elektronisk eller mekanisk, inklusive fotokopiering,

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen.

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 406856-091 April 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker eksterne enheter med maskinen. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Motorola Phone Tools. Hurtigstart

Motorola Phone Tools. Hurtigstart Motorola Phone Tools Hurtigstart Innhold Minimumskrav... 2 Før du installerer Motorola Phone Tools... 3 Installere Motorola Phone Tools... 4 Installere og konfigurere den mobile enheten... 5 Elektronisk

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Dette trenger du 5 Installeringsoversikt 5 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 5 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 5 Trinn 3: Installer

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 3 Dette trenger du 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning

Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning Harddisk (med monteringsbrakett) Bruksanvisning CECH-ZHD1 7020228 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

Boot Camp Installering og klargjøring

Boot Camp Installering og klargjøring Boot Camp Installering og klargjøring Innhold 3 Innledning 4 Installeringsoversikt 4 Trinn 1: Søk etter oppdateringer 4 Trinn 2: Klargjør Mac-maskinen for Windows 4 Trinn 3: Installer Windows på Mac-maskinen

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Installasjonsveiledning

Disk Station DS209+, DS207+, DS207. Installasjonsveiledning Disk Station DS209+, DS207+, DS207 Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig henvisning.

Detaljer

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426

Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 ThinkCentre ThinkCentre Fjerne og bytte ut maskinvare Type 8141, 8142, 8145 Type 8420, 8421, 8426 Resirkulering av

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning

Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning Rack Station RS409, RS409+, RS409RP+ Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387

Din bruksanvisning SAMSUNG MZ-7PC128D http://no.yourpdfguides.com/dref/4546387 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for SAMSUNG MZ-7PC128D. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på SAMSUNG MZ-7PC128D i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276

Din bruksanvisning SHARP AR-M236/M276 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Kjøre QuickRestore-CDen

Kjøre QuickRestore-CDen Kjøre QuickRestore-CDen VIKTIG: Denne CDen sletter all informasjon som er lagret på datamaskinen og formaterer harddisken på nytt.! OBS: Compaq anbefaler bruken av QuickRestore på harddisken på den bærbare

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Nokia stereohøyttalere MD-3

Nokia stereohøyttalere MD-3 Nokia stereohøyttalere MD-3 NORSK Stereohøyttalerne MD-3 gir lyd med høy kvalitet når du lytter til musikk eller hører på radio på den kompatible Nokia-telefonen eller -lydenheten. Høyttalerne har en 3,5

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Fullstendig ytelsesbehandling

Fullstendig ytelsesbehandling Fullstendig ytelsesbehandling Fungerer også med Windows XP og Windows Vista 2013 Oppgrader og ta ansvar for datamaskinens ytelse med et kraftig og raskt program. Nedlasting og installasjon av Powersuite

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps

Norsk versjon. Innledning. Installasjon av hardware. Installasjon Windows XP. LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps LW057V2 Sweex trådløst LAN PCI kort 54 Mbps Innledning Ikke utsett trådløs LAN PCI kort 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

JahtiJakt videobriller

JahtiJakt videobriller JahtiJakt videobriller Innhold Kapitel 1 - Pakken inneholder:... 1 Kapitel 2 - Funksjoner:... 3 Kapitel 3 - Instruksjoner... 3 3.2 - Starte enheten... 4 3.3 - Slå av enheten... 5 3.4 - Automatisk lukking...

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette

Detaljer

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brukerhåndbok. Versjon 1.0

Voodoo Dragon. Voodoo Dragon. Brukerhåndbok. Versjon 1.0 Voodoo Dragon Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte, elektronisk eller mekanisk,

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Installasjonsveiledning

Disk Station. DS209j, DS209, DS209+, DS209+II. Installasjonsveiledning Disk Station DS209j, DS209, DS209+, DS209+II Installasjonsveiledning SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted for fremtidig

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning

Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning Monteringsbrakett for harddisk Bruksanvisning CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel maskinvare PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Les denne brukerhåndboken og brukerhåndboken til PlayStation

Detaljer

DiskStation DS211j, DS211

DiskStation DS211j, DS211 DiskStation DS211j, DS211 Installasjonsveiledning Dokument-ID: Synology_QIG_2bayCL_20101028 SIKKERHETSINSTRUKSJONER Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før bruk, og oppbevar denne veiledningen

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok

Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Programvareoppdateringer Brukerhåndbok Copyright 2008, 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1

Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Trinnvis veiledning for oppdatering til Windows 8.1 Installere og oppdatere Windows 8.1 Oppdater BIOS, programmere, drivere og kjør Windows Update Velg installeringstype Installer Windows 8.1 Gå til støttesiden

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53

Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Trinnvis oppgraderingsveiledning for Windows 8 KONFIDENSIELT 1/53 Innhold 1. 1. Oppsettprosess for Windows 8 2. Systemkrav 3. Forberedelser 2. 3. ESD 4. 5. Ren installasjon 6. 1. Tilpass 2. Trådløs 3.

Detaljer

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Brukerveiledning. Versjon 1.0 4 PORT USB HUB Brukerveiledning Versjon 1.0 Hjertelig takk Vi takker deg for at du kjøpte dette produktet fra Trust-assortimentet. Vi håper du får stor glede av det og anbefaler at du leser nøye gjennom

Detaljer

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og klargjøringshåndbok Les dette dokumentet før du installerer Mac OS X. Det inneholder viktig informasjon om installeringen av Mac OS X. Systemkrav Hvis du skal

Detaljer

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Sikkerhetskopiering og gjenoppretting Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

DS409slim. Installasjonsveiledning

DS409slim. Installasjonsveiledning DS409slim Installasjonsveiledning Sikkerhetsinstruksjoner Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene nøye før du bruker produktet, og oppbevar denne veiledningen på et trygt sted slik at det er tilgjengelig

Detaljer

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter

Brukerhåndbok. Linksys PLEK500. Powerline nettverksadapter Brukerhåndbok Linksys PLEK500 Powerline nettverksadapter Innhold Oversikt............... 3 Funksjoner.................... 3 Slik fungerer Powerline-nettverket........... 4 Eksempel på installering 4 Installere

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2

Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 9212427/2 Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Innledning Med Nokia reservestrøm DC-11/ DC-11K (heretter kalt DC-11) kan du lade batteriet i to kompatible

Detaljer

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps

Norsk versjon. Installasjon Windows XP og Vista. LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps LW311 Sweex trådløs LAN innstikkort 300 Mbps Ikke utsett Sweex trådløse LAN innstikkort 300 Mbps for ekstreme temperaturer. Ikke plasser innretningen i direkte sollys eller nær varmeelementer. Ikke bruk

Detaljer

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare

Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Oppdatere, sikkerhetskopiere og gjenopprette programvare Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION T700

Din bruksanvisning HP PAVILION T700 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION T700. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION T700 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: 419460-091 Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 419460-091 Januar 2007 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner (tilleggsutstyr). Innhold 1 Behandle disker og stasjoner

Detaljer

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning

Innhold i pakken. R6100 WiFi-ruter Installeringsveiledning Varemerker NETGEAR, NETGEAR-logoen og Connect with Innovation er varemerker og/eller registrerte varemerker for NETGEAR, Inc. og/eller deres datterselskaper i USA og/eller andre land. Informasjonen kan

Detaljer

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL

BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL BACKUP HD SERIES BRUKERMANUAL TUSEN TAKK for at du har kjøpt ClickFree Backup-enheten. Disse instruksjonene har blitt satt sammen for å hjelpe deg med å bruke produktet, men generelt håper vi at det er

Detaljer

Programvareoppdatering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Dokumentdelenummer:

Programvareoppdatering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting. Dokumentdelenummer: Programvareoppdatering, sikkerhetskopiering og gjenoppretting Dokumentdelenummer: 405533-091 Januar 2006 Innhold 1 Programvareoppdateringer Motta automatiske programvareoppdateringer fra HP.. 1 1 Laste

Detaljer