etiming For sykkelritt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "etiming For sykkelritt"

Transkript

1 etiming For sykkelritt Emit as 2007

2 Innhold Introduksjon 2 Generelt 3 Nytt ritt 3 Idrett 6 Klubben online 7 Excel 10 Trekke startliste 11 Tilordne starttider 15 Startlister 15 Etteranmeldinger 16 Før start 17 Internett 18 Brikketildeling 19 Under rittet 21 Tidtaking 21 Backup strategi 26 Resultater 26 Hurtigtaster 26 Tidtaking for sykkel 28 Etapperitt 31 Introduksjon Dette dokumentet beskriver bruk av etiming på sykkelritt. Forberedelser: 3.2 må være installert på maskinen, Testdatafilene må være lastet ned. Klubben online fil finnes på Excel fil finnes på Generelt p2

3 Venstremenyen gir tilgang til de vanligste funksjonene man trenger for den type idrett man har valgt. Trykk på + ikonet for å se fullstendig liste. Alle valg i venstremenyen finnes også i den vanlige menyen. Hovedmeny gir tilgang til alle funksjoner. Når et datavindu er aktivt vil det vises flere menylinjer som gjelder for det datavinduet som er åpent. Navigatøren gir mulighet for å bla mellom poster i et datavindu, gjøre endringer, legge til flere poster og også slette data. Sett musepekeren over ikonene for å se hvilken funksjon de har. Merk at ikonet oppfrisk brukes for å oppdatere skjermbildet dersom endringer er utført på andre pc. Nytt ritt For hvert renn du skal ha må du lage en ny database. Dette gjøres ved å velge Lag nytt løp under +1 Nytt løp i venstremenyen eller velge fil>nytt løp. Merk: Turritt og karuseller kjøres alltid i samme database og man bruker flerdagersfunksjonene for å bytte løp. Følgende skjermbilde vises: p3

4 De gule feltene angir informasjon som må settes riktig. Merk spesielt at datoen i første start må stemme med det som er angitt i klubben online som løpsdato. Angi data som over og trykk neste: Programmet foreslår en katalog for arrangementet. Endre eller trykk neste. p4

5 I noen tilfeller kan du velge utvidet oppsett, eksemper er visning av felter for Fis poeng. Trykk neste for å fortsette. Programmet lager så en database og spør om du vil importere data fra et tidligere løp. Trykk neste for å fortsette (uten å ha importert noe) p5

6 Du har nå laget et nytt ritt. Trykk på Avslutt for å gå tilbake til program met. Idrett Programmet har flere valg for idrett. Her er en oversikt over hva de ulike valgene m edfører: Orientering Vanlig o-løp med brikker. De fleste menyvalg er aktive Orientering enkel Vanlig o-løp med brikker. Kun basis funksjoner tilgjengelig. Orientering trening Treningsløp der man bruker resultater per løype istedenfor klasser. Orientering stafett Stafett. Individuelle klasser kan defineres. Langrenn Vanlig oppsett for langrenn Langrenn enkel Vanlig langrenn. Menyvalg for fisposng, mellomtider etc er ikke tilgjengelig Langrenn stafett Stafett langrenn. p6

7 Skiskyting basis Forenklet oppsett for skiskyting Skiskyting Vanlig oppsett for skiskyting Skiskyting stafett Stafett for skiskyting. Mosjonsarr Gir tilgang til adressefelt og historiske data. Sykkel fellesstart Slår på visning av sykkelspesifikke menyer og funksjoner. 100 deler settes som nøyaktighet. Sykkel tempo Slår på visning av sykkelspesifikke menyer og funksjoner. Sekunder settes som nøyaktighet. Sykkel generell Slår på visning av sykkelspesifikke menyer og funksjoner. 100 deler settes som nøyaktighet. Klubben online Påmeldingene hentes normalt fra klubben online. Det holder normalt å laste ned påmeldingene. Klasser og klubber blir da automatisk innlagt. Dersom du skal sende ut faktura etter rennet kan det lønne seg å hente ned klubbene også. Dette gjøres normalt sett etter at rennet er ferdig slik at kun de klubbene som hadde deltagere oppdateres. Hente XML filen 1 Gå til klubben sin hjemmeside og velg Verktøykasse og logg på. 2 Under Arrangementer velger du Entry Online 3 Trykk på knappen for Dataoverføringer 4 Angi brukernavn og passord 5 Velg rennet fra listeboksen og trykk på Last ned påm eldinger 6 Velg filformat XML SSF 1.0 og set data Søk til Nei. p7

8 Kyss av for Kopier til ZIP og så på Generer fil. Ett nytt vindu i nettelseren din vises. Trykk på linken for å lagre filen til din lokale disk. Filen er nå en zip og må pakkes ut før den kan importeres. Import i etiming Velg Hent fra Klubben online i fra 2 Påmeldinger i venstremenyen. Følgende skjermbilde vises: En vanlig Windows fildialogboks vises. Finn filen du lastet ned fra klubben online. Trykk Åpne for å starte importen. p8

9 Programmet vil da importere alle påmeldingene og vises i listen hva som gjøres. Vanlige feil Typiske feil i klubben online importen er: Løpere melder seg på flere ganger. Dette feilmeldes, og kun den første gangen løperen finnes i filen oppdateres i databasen. Feilt kjønn Løperen har feilt kjønn i forhold til kjønnskoden på klassen. Aldersavvik Løperen har avikende alder i forhold til klassen. Alle disse feilene meldes i etiming og ved feil vises det en egen knapp for utskrift av feilliste. Import av etteranmeldte Dersom det allerede finnes påmeldte i databasen vil etiming anta at vi importerer etteranmeldte. Programmet vil prøve å tildele startnr til de nye løperne dersom dette ble generert under trekking. Dersom det ikke er nok plasser /ledige num mer vil dette bli feilmeldt. NB: Det er formatet SSF 1.0 som benyttes ved import. Sjekk at du velger rett. p9

10 Excel Programmet kan importere data fra excel. Også her er det flere mulige importvalg. Velg Fil>Import>fra excel for å starte importveiviseren. Excel arket må ha kolonner tilpasset importformatet. Importregler: Dersom du ikke skriver noe i for og etternavn feltene samt i startnr feltet importeres ikke den raden. Dersom det ikke er for eller etternavn importeres løperen som ledig dersom det er fyllt ut ett startnr. Løypenr, startnr, brikkenr og starttidsfeltet må være hhv tall eller starttid eller helt tomme. Brikkenr, startnr og kid må være unike eller tomme felt. Trykk på Import for å starte importen. Dersom det oppstår feil legegs det feilmeldinger inn i feil fanen. Typiske feil er at man har samme startnr to ganger. Import av regnearket i eksempelet over vil gi følgende startliste: p10

11 Programmet legger inn klasser og klubber som ikke er registrert på forhånd. Husk at om du skriver klasse eller klubbnavn litt forskjellig så får du dubletter. Dublettene kan slås sammen i data>klasser og data>klubber. Andre momenter Duplikatkontroll kan slås på, sjekker da om samme navn finnes fra før. Ledige sjekkes ikke. Søk på ledige startnr. Denne funksjonen vil søke etter ledig startnr i den klassen du importerer. Dersom sukksess legges startnr og starttiden inn på løperen. Krever at du har trekkt startlisten m ed ledige nr. (Eller importert fra excel med ledige) Oppdater ihht startnr Sjekker om startnr finnes, og oppdaterer informasjon på nummeret dersom avkrysset. Merk at starttid og status ikke blir oppdatert som følge av oppdateringen. Import av flere felter Dersom løpet er definert som mosjon kan man importere adressefelter også. Det er også mulig å importere eller oppdatere enkelt felt fra c svfiler. En csv fil er en tekstfil der feltene er avskilt m ed komma eller semikomma. Slike filer kan lages av excel ved å velge fil>lagre som og så velge csv som filtype. I etiming bruker man funksjonen fil>oppdater fra c sv fil. Trekke startliste Startlisten trekkes ved å velge Trekke Startliste fra 3 Før start i venstrem enyen eller fra start>trekke startliste. Ved trekking tildeles det startnummer og starttider. Følgende skjermbilde vises: p11

12 Rekkefølge og antall ledige må fylles ut dersom du ikke allerede har satt det under data>klasser. Trykk neste for å fortsette. p12

13 Trykk neste for å fortsette. Mens trekkingen utføres vises et statusskjerm bilde, dersom det oppstår feil vil programmet stoppe i dette skjermbildet. Lykkes trekkingen vises følgende avslutningsskjermbilde: Normalt vil startlisten, sortert i startnum mer rekkefølge bli vist etter trekning. Bruk denne til å kontrollere at trekningen, startnr og starttidstildelingen gikk slik du forventet det. p13

14 Eksempel på startliste. p14

15 Tilordne starttider Ved fellesstarter tilordner man ofte startidene bare klassevis uten å trekke startlisten. Tilordningen kan gjøres på flere måter: 1. Alle starter samtidig. - Sett rett starttid som første start på løpet. Eventuelt oppdater starttiden der. (Data>Løp) 2. Flere startpuljer og trekning Du kan trekke startlisten og tilordne startnr og tider. Sett startintervallet til 0 i slike tilfeller. Startintervallet settes på data>klasser. 3. Flere startpuljer uten trekning. (Anbefalt løsning) Gå til data>klasser eller velg Klasser fra venstremenyen. Sett rett starttid på klassen. Trykk på den grønne pilen etter starttiden for å oppdatere på alle løperne. Du kan velge å oppdatere på bare klassen eller på alle klasser. Oppdaterer starttiden til løpere i klassen eller alle klasser. Oppdaterer denne klassens starttid på alle andre klasser. (uten å oppdatere løpere) Løpere som allerede er i mål vil få omregnet starttiden sin. Tips: I tidtakingsskjermbildet er det et valg for å hindre at løpere som starter litt etter den oppsatte starttiden får mål eller mellomtider. Dette intervallet er vanligvis satt til 1 m inutt. Dersom det er usikkert når starten faktisk skal gå, lønner det seg å sette starttidspunktet sent for alle, og så oppdatere det når starten faktisk gikk. Startlister Når trekingen er ferdig kan vanlige startlister skrives. Fra venstremenyen velger du 3 Før start og så Startliste. p15

16 De ledige nummerne vises ikke på disse listene. Du kan også velge utskrift ved å velge fra klassevalget nederst i venstre hjørne, eller fra Start>skriv startliste. Etteranmeldinger Etteranmeldinger registreres normalt ved at man skriver ut ledig liste og fører de etteranmeldte inn på listen. Senere registrerer man så de ledige på de aktuelle startnr. Lediglisten skrives ut ved å velge Liste over ledige startnr fra venstrem enyen. Når en skal legge inn navn på start 5, velger en registrer deltagere fra 2 påm eldinger i venstremenyen, eller trykker på F10 tasten. Du søker etter rett nummer ved å trykke på F3 og skrive inn startnr p16

17 Programmet vil da lete opp det ledige num meret. Legg inn navn og klubb på løperen. Merk at kontingent er satt til 2, som er kode for etteranmelding. Du kan også søke etter ledige nummer ved å trykke ALT+CTRL+V og velge ønsket nummer der. Før start Temporitt: Før start bør en skrive ut starterlisten og gi den til starterne sam men med synkronisert startklokke. Starterlisten finnes i venstremenyen under Start. p17

18 Listen er sortert etter startintervall. Starter bør merke av for de løpere som kommer til start, og eventuelt skrive kommentarer på listen. Jevnlig bør denne listen sendes tilbake til tidtaker, som registrere de som ikke starter. Dette gjøres enten ved å velge Registrer deltagere og så trykke ALT+ CTL+I og angi startnummeret på den som ikke startet eller bruke funksjonene under resultat>statuskode endring. Fellesstarter Bruk innskrivingslisten, som finnes under Før start i venstremenyen. De rytterne som ikke har skrevet seg inn legges inn som ikke startet. Jevnlig bør denne listen sendes tilbake til tidtaker, som registrere de som ikke starter. Dette gjøres enten ved å velge Registrer deltagere og så trykke ALT+ CTL+I og angi startnummeret på den som ikke startet eller bruke funksjonene under resultat>statuskode endring. Internett Programmet kan lage lister til internett. Funksjonene er lik for start og resultatlister og velges fra hhv før start og etter løpet. Funksjonen RettPåNett overfører filene til en internettserver. Dersom du ikke har angitt egen p18

19 server vil filene bli overført til en server hos Emit. Du kan sette egen server under kontaktfliken på data>løp. Dersom du ikke bruker rett på nett må du selv kopiere filene som lages fra htmfil katalogen til din nettserver. Dersom du bruker bonussekunder i spurten, bør du lagre resultatlistene fra forhåndsvisningen under resultat>tidtaking for sykkel. Velg pdf eller html som filtype. Brikketildeling Dersom man bruker leiebrikker må man tildele brikkenummeret til løperne. Normalt gjøres dette ved at man leser inn en brikkefil som man har fått i fra Emit. Dette gjøres ved å velge fil> importer fra>brikkefil Velg arkfanen Les fra brikkefil og trykk på knappen Åpne fil Merk: Etiming gir muligheten for å ha to brikker per løper. Det gjør at sam me løper kan ha to brikker (en på hver fot) eller at man kan tildele ett leienr i tillegg til det personlige. Se etter eventuelle feil i listen til høyre. Les fra brikkefil p19

20 Leser inn kombinasjon av startnr og brikkenr fra en csv fil. (Tekst fil). Filen kan lages i exc el og eksporteres der sopm csv) Filen må inneholde feltene startnr,brikkenr og kan inneholde ett ekstra felt for brikke2. Under oppsett kan du velge om man skal beholde personlige brikker eller om det skal benyttes et offset. Offset betyr her at man legger til et fast tall til brikkenr. Sett brikkenr =startnr Funsjonen tildeler brikkenr likt startnr. Under oppsett kan du velge om man skal beholde personlige brikker eller om det skal benyttes et offset. Offset betyr her at man legger til et fast tall til brikkenr. Gjenbruk av brikker Dersom man må gjenbruke brikkene i fall man ikke har nok til hele startlisten gjelder følgende: Merk av for Slett ekisterende brikkenr. Merk av for offset, offset er det antall nr som startnr skal øke med. Eventuelt sett stopp innlesning på startnr. Startnr som skal oppgis er det nummeret som står på brikkefilen. p20

21 Under rittet I sykkelritt er følgende rutiner nyttige å følge: Temporitt: Starter får starterliste som han merker av for de som ikke starter. Listen retureres jevnlig til tidtaker som registrere de som ikke starter. Når klassen tilsynelatende er ferdig, sjekker man om alle er i mål. Dette gjøres enklest ved å velge klassen i klassevalget og trykke på Igjen i skogen liste ikonet. Når klassen virkelig er ferdig skrives det ut uoffisielle resultatlister fra klassevalget. - Velg klasse og trykk på resultatliste ikonet. Offisiell liste skrives ut etter 15 minutter, det gjøres på samme måte som for uoffisielle lister, bare at man trykker på ikonet for offisielle lister. For fellesstarter i sykkel anbefales det å bruke listene som finnes under resultat>tidtaking for sykkel. Tidtaking Tidtaking startes ved at man velger Start tidtaking fra venstremenyen. p21

22 Programmet vil søke etter tilgjengelige porter på pc. Du må selv velge rett tidtakerenhet, som med e3 systemet er 14 emitag reader e3. Under oppsett skal det stå standard. Dersom dette deltet er blankt må configmappen kopieres til det stedet der du har lagt programfilen. Trykk på neste for å fortsette: Nettotid krever at man har startstasjon også. Det finnes også noen avanserte valg som man kan slå på dersom man ikke får inn brikkeregistreringer. Trykk neste for å fortsette. p22

23 Dersom brikkeleseren er koblet til og startet vil internklokken vises i feltet der det nå står e3klokke. Du kan velge å bruke klokken slik den er, eller oppdatere den. Merk at pc klokken ikke blir synkronisert med leseren slik som RTR2 klokken gjør, Stasjonsnummer: For mål må man alltid ha stasjon 248 når man har to looper og 90 ved en loop. Mellom tider kan ha kode Dersom man sykler igjennom mål flere ganger må man angi hvilken type tider man skal ha ved oppstart av tidtakingen. Du kan også tømme leseren for data ved å trykke på Reset reader. Tidtakingstype p23

24 Tidstype: Mål - Alltid målgang Økende mellomtidsnr: Hver gang rytteren passerer får an neste m ellomtidsnr. Minste tid mellom to mellomtider er 10 sekund i brikken og den tiden du selv legger inn som mellomtidslimit midt i dette skjermbildet. Ihht klasseoppsett: Man legger i dette tilfellet inn på klassene hvor m ange tider som skal gjelde. Det siste tiden blir da mål. Trykk neste for å fortsette. Statusfeltet vil være rødt inntil leseren er gjenkjent og feltet vil endre tekst fra Leter til serienummeret på leseren. Feltet skifter også farge til gult for å m arkere at man komuniserer med leseren. Nederst i skjermbildet vises batterispenningen for leseren. Ved mindre enn 10% gjennværende batterispenning vises varsel for lav batterispenning og høytaleren på pc vil også pipe. Brikke og tidshåndtering Normal innlesing Dersom brikken er tilordnet en løper, løperen har startet og han har ikke tid fra før vises følgende: Brikkenr, tid og løperopplysninger vises i listen. Ukjent brikke p24

25 Dersom brikken ikke er registrert i databasen vil følgende feilm elding bli vist: Dersom du vet hvem som gikk med brikken kan du sette markøren på linjen, høyreklikke og velge Gi tiden til nytt startnr. Sluttiden oppdateres da på løperen og status endres til OK. Merk at brikkenr ikke oppdateres på løperen. Løper er allerede registrert i mål Ved normalt oppsett vil ikke en løper få ny tid dersom brikken går i mål en gang til. Dersom du under avanserte innstillinger har krysset av for at overskriving skal varsles vises andre innlesning som vist over. Tiden blir uansett ikke overskrevet. Løper uten brikke eller brikken virket ikke Dersom det kommer en løper i mål uten brikke eller brikken ikke virket, vil det naturlig vis ikke bli registrert en tid. I slike tilfeller må du legge inn en tid manuelt. Det gjøres ved å søke opp løperen i data>løpere eller høyreklikke og velge Registrer en ny tid. Feilt tidssted Dersom rytteren har hoppet over en runde eller det m angler en registrering kan du endre dette ved å høyreklikke på rett løper og velge Endre tidssted. Brikker som ikke er med i rittet Ofte så vil det være brikker som ligger i biler som kjører gjennom mål. For å unngå at disse vises i tidtakerbilde for hver runde, kan man høyreklikke på brikkenr i tidtakerlisten og velge å skjule innlesning. p25

26 Backup strategi Selv om brikkestystemet er stabilt og sikkert vil det oppstå situasjoner der m an får behov for å rette tider eller kontrollere tider mot andre kilder. I praksis betyr det at man bør ha en form for backup eller B system også. Det anbefales å bruke en ETR3 /RTR2 med inntasting av nummer som backup. Eventuelt også med bruk av trykknapp. Rask backupløsning: Dersom en registrerer de som ikke startet på en god måte, vil en enkel sjekk være å skrive ut igjen i skogen liste før man skriver ut resulatlisten. Dersom det er løpere som det ikke er gjort rede for, må man sjekke startlistene og backup listene for å se om det er avvik. Sikkrere backupløsning: Skriv ut målgangsliste jevnlig og sjekk mot strimmelen fra backup klokken. Veldig sikker backup løsning. Koble backup klokken til Pc., enten på en ekstern database eller som mellomtid på hovedsystemet. Bruk forvarselfunksjonen i emellom for å se løpere som mangler i A systemet. Kan også kombineres med p sammenligne med scroll vinduer for de to system ene. Hvilket nivå man skal velge er avhengig av hvor viktig rennet er, og i hvor stor grad m an benytter speaker. Resultater Temporitt: Under rennet skrives normalt resultatene ut under klassevalget. Etter løpet bruker m an listene som finnes i venstremenyen under Etter løpet. Fellsstarter i sykkel Skriv resultatlistene fra resultat>tidtaking for sykkel Tips til fakturering: - Last ned klubbregisteret fra klubben online for å oppdatere adresser. Bruk da fil> klubben online og velg Klubber som importtype. - Kontingentsatser er satt på data>klasser. Sjekk at de er riktige. Hurtigtaster Oversikt over nyttige hurtigtaster p26

27 F1 Vis hjelp F3 Søk Skriv startnr, navn, brikkenr etc for å søke. F6 Registrer ny klubb F7 Vis skjermbildet for klasser (data > klasser) F8 Vis skjermbildet for klubber (data > klubber) F10 F12 Vis skjermbildet for løpere (Data > løpere) Følg løper I speakerskjermbildene brukes F4 og F6 for å bla m ellom klasser. CTRL + N CTRL + S CTRL + B CTRL + F CTRL+DEL CTRL + C CTRL + X CTRL + V PGDn PGUp Registrer ny Lagre Bla bakover Vla fremover Slett i lister Kopier markerte data Slett markerte data Lim inn data Neste side i lister Forrige side i lister p27

28 Tidtaking for sykkel I endel sykkel ritt har man spesialregler som påvirker hvordan man registrerer tiden. Det er derfor laget et eget skjermbilde for å håndtere disse rutinene. De fleste av disse rutinene gjelder fellesstarter og ikke tempo. Ved brikketidtaking Når man bruker brikker vil programmet tildele tid og et rekkefølgenum mer etterhvert som løperne passerer mål. For å justere tider kan man gå til data>løpere eller bruke sykkeltidtakingen. Viktig: Endringer du gjør i sykkelskjermbildet vil det overskrive eventuelle endringer du gjør under data>løper etter at hu har hentet tidene inn i sykkelskjerm bildet. Velg resultat>tidtaking for sykkel og klikk på hent data. Følgende skjermbilde vil da vises. Her med testdata. Rød linje betyr at det er en ny tid, hvite linjer betyr at tiden er innenfor 2 sekunder bak. Status er statuskoden fra løper. Du kan endre den til B= Brutt, D=Disk, X=Utenfor konkurranse eller Z=Uttatt. Slik justerer du tider og rekkefølgen: 1. Endre tallet i rekkefølgefeltet slik at det stem mer med sekvensen i mål. Løpere med samme tid må ha økende rekkefølgenummer. Klikk i kolonnen du vil endre og høyreklikk. Velg Tillat endring fra menyen som vises. Skriv inn nytt rekkefølgenummer. Tast enter eller pil ned for også å endre neste rytter. Du trenger ikke slå på Tillate endringer når du går endover i en kolonne. Vanligvis kan du editere rett i listen uten å slå på Tillat endringer. Når rekkefølgen er klar, kan du sette all til samme tid. Glatt tidene i ett felt Klikk i kolonnen for Innkomsttid og trekk markøren nedover. Feltet blir da lyseblått. Høyreklikk og velg Merk og gi samme tid Tidene blir nå satt til samme for alle løpere i det feltet. Dobbeltklikk for å endre data, eller start skriving direkte i rett selle. Trykk på Etapperesultat for å skrive ut resultatliste p28

29 Uttatte løpere Ofte blir løpere uttatt i sykkel når de blir tatt igjen med en runde. Det kan løses på to måter. - Enten gir man dem bare en lenger tid enn sistemann som fullførte. Tiden stipuleres normalt av en dommer. - Eller så setter man statusen til uttatt (Z). Løperne rangeres da etter tiden de har fått, m en bak alle ordinært fullførte. Eksempel på uttatte ryttere Resultatliste: Uten brikker Når man ikke bruker brikker må man registrere rekkefølgen på løperne m anuelt. Det kan gjøres ved at man trykker dem inn på en rtr2 klokke, men det er like greit å taste dem manuelt inn i vinduet for sykkeltidtaking. 1. Start Tidtaking for sykkel. La skjermbildet være tom. I kolonnen for startnr taster man startnr til vinneren. Trykk på enter og programmet vil hente opp navnet på løperen. Skriv inn klokkeslettet løperen kom i mål i kolonnen for innkomst klokketid. Ved ikke eksisterende løper legges det inn en blank linje. 2. Sett markøren tilbake til startnr kolonnen ved å tykke på enter tasten. Skriv inn nytt startnr. Dersom rytteren ikke var i samme felt som resten, taster man også inn en ny tid. Ellers lar man rytteren få den tiden som foreslås. Raskeste måte å legge inn ryttere i samme felt på er på taste startnr og så PIL NED to ganger. Når alle er registrert klikker man på Etapperesultat, og bekrefter oppdatering. Rette inntastingen Du kan rette rekkefølge ved å taste startnr på nytt eller rette tiden i innkomsttidsfeltet. Husk at på lik tid så er det tallet i rekkefølgefeltet som styrer plasseringene. Klikk på knappen OPPDATER for å lagre endringene, eller skriv ut ny resultatliste. p29

30 Hente fra mellomtid I etiming 3.2 kan man også hente tidene fra en mellomtid. Kryss av for dette nede til venstre og angihvilket mellomtidsnummer som skal brukes. Tiden hentes da fra m ellomtidene og legges inn som sluttid når du trykker oppdater eller skriver ut etapperesultat. Løpere som allerede har tid i mål vil få denne tiden istedenfor m ellomtiden. Samme tid/ ulik plass Sykkel listen lages normalt slik at alle får hver sin plass, selv om tiden er lik. Du kan overstyre det ved å sette rekkefølgenr likt for to ryttere med lik tid. p30

31 Etapperitt etiming kan brukes til tidtaking også i etapperitt. Her følger en oversikt over nyttige funksjoner. Lag rittet som flerdagers Når du lager nytt ritt, angi hvor mange dager som rittet varer Spurtpoeng Anbefalt løsning er å sette poengregel til Spurtpoeng og så legge inn de ulike poengene under resultat>spurtpoeng Alternativ løsning er å få dem generert automatisk. Dersom det er poeng på alle klasser alle p31

32 dager, kan du sette poengregel når du lager rittet. Velg den regelen som heter Poengliste Data>løp. Dersom det ikke er spurtpoeng en dag eller på alle klasser velger du poengregelen Poengregel settes på klassen. Du må da inn på hver enklet klasse og sette rett poengregel. Må gjøres for hver enkelt dag etter at du har byttet til ny dag. Merk at du kan ha to ulike poengstiger. Selve poengene settes under data >løp. p32

33 Poenglisten lagres på den lokale maskinen, så om du vil kjøre lister fra flere ulike pc, må det legegs inn lik poengliste på dem. Spurtpoengene trekkes ifra sammenlagttiden på den resultatlisten som startes fra resultat>tidtaking for sykkel. Alle vanlige lister tar ikke hensyn til spurtpoengene. Det samme gjelder lagre som html variantene. Generelt om flerdagers Data for flerdagers lagres dels på en navne tabell og dels på resultattabeller for hver dag. Etter at en dag er ferdig må man bytte dag. Dette gjøres ved å velge fil>bytt dag Du kan endre på et resultat for en løper ved å velge flerdagers arkfanen på løperen. For å oppdatere plasseringsfeltet og poeng m å man kjøre funksjonen flerdagers>plass og poengoppdatering. p33

34 Sammelagt listen er slik ut: Merk at løpere som ikke har fullført alle dager, står nederst med angivelse av hvor mange rittdager de har. Bak tiden står spurtpoengene. Sjekk alltid at poengberegningen er rett. p34

35 Index Backup strategi 26 Brikketildeling 19 Etapperitt 31 Etteranmeldinger 16 Excel 10 Før start 17 Generelt 3 Hurtigtaster 26 Idrett 6 Internett 18 Introduksjon 2 Klubben online 7 Nytt ritt 3 Resultater Startlister 15 Tidtaking 21 Tidtaking for sykkel 28 Tilordne starttider 15 Trekke startliste 11 Under rittet 21 p35

36 EMIT AS w w w.emit.no

esykkel Bruksanvisning og hjelp til esykkel.

esykkel Bruksanvisning og hjelp til esykkel. esykkel Bruksanvisning og hjelp til esykkel. Emit as, 2011 Innhold Oppstart 4 Velkommen 4 Generelt 4 Venstremenyen 5 Om Klassevalg 6 Om Utskrifter 9 1 Nytt arrangement 10 Lag nytt arrangement 11 Åpne et

Detaljer

eskiskyting Bruksanvisning eskiskyting - etiming for skiskyting

eskiskyting Bruksanvisning eskiskyting - etiming for skiskyting eskiskyting Bruksanvisning eskiskyting - etiming for skiskyting Emit as 2010 Innholdsfortegnelse Eskiskyting 4 eskiskyting - etiming for skiskyting 4 Nytt i 2011 versjonen 5 Registrering 6 Oversikt 7 Hurtigtaster

Detaljer

ETiming. Brukermanual etiming V3.6. Emit as, 2010

ETiming. Brukermanual etiming V3.6. Emit as, 2010 ETiming Brukermanual etiming V3.6 Emit as, 2010 Table of Contents Velkommen 5 Installasjon 7 Installering av programmet 7 Oppgradering av programmet 8 Avinstaller programmet 8 Feilmeldinger 8 Språk 9 Vista

Detaljer

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp

Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp Tidtaking i HMBIK-bedrifts-o-løp (Lars S. Skeide, september 2006/Vidar Haugsvær 2009/Øistein Stemme 2015) Utstyr Datamaskiner MTR4-klokke Skriver Skjerm Koble utstyret sammen Oppstart av utstyret Programvaren

Detaljer

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007

Emit as 2007. etiming. Speaker support. Emit as 2007 etiming Speaker support Emit as 2007 p1 p2 Table of Contents Introduksjon 4 Målscroll 5 Vanlig speakerskjerm 7 Hurtigtaster 9 Feil 10 Beste mann /kvinne 11 Sammenlagt resultat 12 På start 13 Følg løper

Detaljer

Brukerveiledning for arrangører

Brukerveiledning for arrangører Brukerveiledning for arrangører Ved problemer med Brikkesys. Ring Torgeir Iversen Telefon 901 28 363 Versjon 8 april 2015 versjon 8. O-utvalget april 2015 Side 1 Innhold 1 Arrangørveiledning Brikkesys

Detaljer

Bruksanvisning Emit Målstasjon ECB1 ver. 1.23

Bruksanvisning Emit Målstasjon ECB1 ver. 1.23 Bruksanvisning Emit Målstasjon ECB1 ver. 1.23 rev. 1.23a - Emit as St. Halvards gt. 33 N-0192 OSLO 02.11.2010 www.emit.no : tel: + 47 22 91 03 00 fax: + 47 22 91 03 01 e-mail: emit@emit.no Denne bruksanvisningen

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - F i s A l p i n Versjon - 2011 Resultatservicesystem for internasjonale alpine renn Alge Timing Norge as Regimentsvegen 225 5700 VOSS Tlf. : 41 85

Detaljer

Alge Timing Norge AS

Alge Timing Norge AS Alge Timing Norge AS Brukerdokumentasjon for A L G E - A l p i n Versjon 2006 Resultatservicesystem for norske alpine renn Alge Timing Norge as Postboks 371 5702 VOSS Tlf. : 56 52 98 20 Fax. : 56 52 98

Detaljer

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4

Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Brukerdokumentasjon Versjon 9.4 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67 57 15 00 Brukerstøtte: 67 57 15 30

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Agility Brukerveiledning

Agility Brukerveiledning 1 Agility Brukerveiledning Introduksjon... 3 Registrering av Stevne Informasjon... 4 Registrering av Klasser... 6 Knappene på venstre side... 6 Registrering av Ekvipasjer... 7 Navigering... 7 Opprykk...

Detaljer

Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse:

Trialprogrammet. Innholdsfortegnelse: Trialprogrammet Innholdsfortegnelse: Før installasjon:... 2 Installasjon:... 2 Backup... 2 Løp... 3 Registrer og velg løp... 3 Løp... 4 Funksjoner... 4 Minuttstart... 5 NL Cup DCB... 5 Cup status... 5

Detaljer

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3

ISY G-prog Linker. Brukerdokumentasjon. Versjon 9.3 Brukerdokumentasjon Versjon 9.3 Programsystemet ISY Linker er utarbeidet og eiet av: Norconsult Informasjonssystemer AS Vestfjordgaten 4 1338 SANDVIKA Sentralbord: 67571500 Brukerstøtte: 67571530 E-post:

Detaljer

ORION. Brukerveiledning. KM Art Nr: UM_0097990006_06d 30.10.2012 (f.o.m. Ver 2.130)

ORION. Brukerveiledning. KM Art Nr: UM_0097990006_06d 30.10.2012 (f.o.m. Ver 2.130) ORION Brukerveiledning KM Art Nr: UM_0097990006_06d 30.10.2012 (f.o.m. Ver 2.130) ORION er et program som brukes til sentral styring av elektroniske skyteskiver fra Kongsberg Target Systems SYSTEMKRAV

Detaljer

Dekkhotell 4.3 BRUKERVEILEDNING. 2006-2010 Merovinger

Dekkhotell 4.3 BRUKERVEILEDNING. 2006-2010 Merovinger Dekkhotell 4.3 BRUKERVEILEDNING 2006-2010 Merovinger INNHOLD DEKKHOTELL VERSJONER... 4 DEKKHOTELL STANDARD OG PROFF... 4 NEDLASTING OG INSTALLASJON... 5 NEDLASTING AV INSTALLASJONSPAKKEN... 5 INSTALLASJON

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk

» Søk i Medlemsnett. Fritekst søk. Avansert søk Side 1» Søk i Medlemsnett Søk i Medlemsnett Alle databaser og medlemsregister har søk på forskjellige måter. Dette har også Medlemsnett. Det finnes enkle raske fritekst søk, og det finnes et avansert søk

Detaljer

Systems AS. Brukerhåndbok. Master

Systems AS. Brukerhåndbok. Master Brukerhåndbok Master Maritech Systems AS Alle rettigheter forbeholdt utgiver. Det tas forbehold om feil i brukerhåndboken. Maritech Systems AS påtar seg ikke ansvar for følger av feil i denne håndboken.

Detaljer

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14

Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 2012 Adra Match Accounts Brukermanual Adra Match Accounts versjon 14 Denne manualen inneholder brukerveiledning med beskrivelse av funksjonalitet. Adra Match 2012 Innhold Brukermanual for Adra Match Accounts...

Detaljer

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS

Installasjonsmanual. Versjon 1.2. Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual Versjon 1.2 Copyright 2002 Devinco AS Installasjonsmanual SpeedyCraft 1. utgave 8. juli 2002 Devinco AS NB! Dette er en midlertidig versjon av denne manualen. Enkelte ting kan være

Detaljer

FORELESERENS BRUKSANVISNING

FORELESERENS BRUKSANVISNING 1 av 80 Learning Activity Management System FORELESERENS BRUKSANVISNING James Dalziel (amended by Bronwen Dalziel) 2 av 80 Innholdsfortegnelse Innledning...4 Inndeling av LAMS bruksanvisning for foreleseren...4

Detaljer

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen.

Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Dokumentasjon WebOrg, Side 1 Nyheter og innhold Legg til nyhet Fra hovedmenyen velg Legg til nyhet/legg til innhold eller velg Innhold-Nyheter/innhold fra toppmenyen. Lagre: Lagrer artikkelen og du kan

Detaljer

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet.

Introduksjon til. datax. Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Introduksjon til datax Nyttige tips som vil hjelpe deg raskt i gang med systemet. Produsent og distributør: Mamut ASA Boks 5205, Majorstuen 0302 Oslo Tlf.: 23 20 35 00, Faks: 23 20 35 01 Internett: www.mamut.no

Detaljer

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1

Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Brukerhåndbok Brukermanual Uni efaktura Versjon 1.0 Brukerhåndbok Uni Micro AS INNLEDNING 1 Kopirettigheter Uni Micro AS Dette dokument er beskyttet av lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk

Detaljer

TEAMNET CUP. Brukerveiledning

TEAMNET CUP. Brukerveiledning TEAMNET CUP Brukerveiledning Mars 2008 LOCATIONBLOCKS.COM ALL RIGHTS RESERVED REVISION HISTORY FOR DOCUMENT: Version Revised Date 1 First edition January 2008 Table 1: Revision history Innholdsfortegnelse

Detaljer

Powerlifting Live Brukermanual. Versjon 2.1

Powerlifting Live Brukermanual. Versjon 2.1 Powerlifting Live Brukermanual Versjon 2.1 Innholdsfortegnelse Powerlifting Live...1 Brukermanual...1 1. Innledning...3 1.1Installasjon...3 1.2 Starte/avslutte systemet...3 1.3 Nettverksoppsett...3 1.4

Detaljer

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken

S i d e 1. Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 1 Brukerveiledning Brevfabrikken S i d e 2 Innholdsfortegnelse 1 Brevfabrikken innledning 4 2 Komme i gang /Registrer 5 2.01 Registrer 5 2.02 Last ned program 5 3 Min side: 6 3.01 Kontodetaljer

Detaljer

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB-

1 1.1 POK 1.3 1.4 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 UB- www.nextstage.no Forord... 3 1 Innledning... 5 1.1 POK tidregistreringsystem... 5 1.3 Bruk av denne manual kursmateriell og oppslagsbok... 7 1.4 Forkortelser... 7 1.6 Stikkordregister... 7 2 Avtaleverk...

Detaljer

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010

Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Innføring og bruk av CupAssist Tilpasset badminton Versjon 7 2010 Denne veiledningen vil deg et nødvendig innblikk i CupAssist-løsningen. For detaljer henvises til hjelpeknapp som finnes i alle vinduer.

Detaljer