Dialogen Lover og vedtekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogen Lover og vedtekter"

Transkript

1 Lover og vedtekter 5. reviderte utgave Med kommentarer av Tivurr

2 Forord, eller Laagen, var 10 år i Mye har skjedd siden 1991, men likevel virker det ikke som så lenge siden. hadde sin spede begynnelse i Skien, og blomstret etterhvert fritt der i tre gode år. Det var en tid i ubetinget fremgang, hvor s grunnleggende tanker ble utformet og innarbeidet. Ingenting trengte den gang å være skriftlig, alle visste hvor grensene gikk og hvor skapene skulle stå. Det var først noen år senere at forholdene ble annerledes. Da ble åpnet på Internett i 1997 ble det igjen blåst liv i gamle seil, men det varte dessverre ikke lenge før problemene begynte. Det hadde rent mye vann i elva siden alle var samlet sist, og noen av Dialørene hadde bedrevet andre Dialogliknende aktiviteter og utviklet sine egne mål og meninger med disse. Dette skapte splid i rekkene, og det endte med at alt som var av grunntanker i ble satt til side. For dem som fortsatt ikke hadde glemt slik den var ble dette for sterk kost, og konflikten endte med at to Dialører frivillig trakk sine medlemskap. Konfliktene var likevel ikke over, og etter en turbulent periode så man nødvendigheten av å få alle s grunnprinsipper ned på papir i form av paragrafer. Jeg håper ikke vi får mye bruk for dette heftet, men at det vil ligge i bakhodene våre som s grunnleggende tanker, slik det gjorde i glansdagene i Skien. Alle Dialører skal signere en taushets- og lojalitetserklæring, for å forsikre oss om at slike ting ikke får skje igjen. Kontrakten er ikke tegn på mistillit, kjære medlemmer, men simpelthen en nødvendighet for å sikre det høyeste nemlig! Tivurr, Oslo Lover og vedtekter 2 /14

3 Innhold Forord 2 Innholdsfortegnelse 3 Pilarene Pilar I Integritet 4 Pilar II Frihet 4 Pilar III Troskap 4 Grunnlaagen Forord 5 1 Dialører 6 2 Rådet 6 3 Årsmøtet 6 4 Avstemming og stemmerett 7 5 Opptak av nye Dialører 7 6 Avgift og satser 8 7 Utestengelse av Dialører 8 8 Overtredelser, straff og strafferammer 9 9 Taushetsparagrafen Grunnlaagsendringer 10 Kommentarer av Tivurr I, II, III Pilarene Grunnlaagen Kopi av Dialørkontrakten 14 Lover og vedtekter 3 /14

4 s Pilarer av 10. desember 2000 s Pilarer er de grunnprinsipper som har preget siden den ble grunnlagt i Skien i 1991, og som alltid skal være retningslinjer for alt som skjer i s navn. Disse pilarene er utvetydige, uforanderlige og evige fullstendig uavhengig av tid og rom. s lover og vedtekter skal først og fremst verne om disse prinsipper, slik at er og forblir det den er ment å være, og skal for enhver pris bevares slik det her står skrevet. Pilar I Integritet skal alltid bestå med de grunntanker den ble utformet med fra begynnelsen. Slik skal føres videre, og være der for de innvidde og utvalgte, til alle tider, og alt skal legges til rette for at dette skjer. Pilar II Frihet Dialører skal ha fullkommen ytringsfrihet i, og denne skal aldri på noen måte hindres. Ved sensur og annen frihetsberøvelse blir kvalt, og videre eksistens er ikke mulig før friheten gjenopprettes. Slik skal være et friområde, for alle innvidde og utvalgte, til alle tider. Pilar III Troskap Dialører skal være lojale mot og bevare taushet om alle forhold som hører til. Tausheten er evig og uopphørlig, selv etter medlemskapets slutt. Slik skal, så vel som hver enkelt Dialør, vernes og bevares av de innvidde og utvalgte til evig tid. Lover og vedtekter 4 /14

5 Grunnlaagen s Grunnlov vedtekter av 18. september reviderte utgave Ajourført med endringer 17. januar 2002 Grunnlaagen er s Grunnlov og gjeldende vedtekter. Medlemmer av deles inn i to typer; Kandidater og Dialører ( 1). ble offisielt stiftet i Skien i 1991 og fikk etter hvert også tilnavnet Laagen. 19. november 1997 ble for første gang åpnet på Internett. kan defineres som et eksklusivt forum for spesielt innvidde, men kan også kalles en organisasjon innenfor den frie tankes sfære. Det er mye enklere å forklare hva ikke er, derfor kalles den ofte også bare "Det Parallelle Univers". Kjernen i danner det styret som i vedtektene refereres til som Rådet - et organ som primært er opprettet for å verne om Pilarene, s grunnleggende prinsipper. Dialeringen består for det meste i å skrive sammen i, og hvert bidrag refereres til som et "innlegg" eller et "bind". Når det refereres til "bok", i sammenheng med, menes det som regel en utskrevet side som blir lagret på en egen plass for å kutte ned på tiden det tar å laste opp over Internett. Årsaken til at det kalles "bøker" er at fra starten av har vært håndskrevet i bøker. Den "aktive boken" er da den det skrives på i øyeblikket. Hver Dialør har sin personlige signatur som kjennetegner dem, også referert til som "sigg". Denne signaturen er som regel et navn Dialøren har valgt selv, ofte referert til som "nick". Dialørene står fritt til å skrive hva som helst til alle døgnets tider, men av og til møtes flere samtidig og dialerer sammen på samme tid. Dette kalles som oftest "simulering", og er vanligvis en mer kort og amputert dialeringsform. "Rent flertall" betyr heretter 100% enstemmighet, og "positivt flertall" betyr heretter over 50% enighet blant alle avgitte stemmer. Grunnlaagsendringer skjer kun på Årsmøter, og hensikten er da å forbedre den til s beste. Pilarene, som omfatter det frie ord og vern av den enkelte Dialør og som enhet, skal uansett ikke settes i fare. Ved uenighet rundt hvordan vedtektene skal tolkes kan tidligere versjoner av Grunnlaagen, og/eller veiledingen legges til grunn. I tvilstilfeller avgjør uansett Rådet. Innlegg som er lagt inn blir automatisk s eiendom og kan ikke fjernes eller redigeres i ettertid, med unntak av små kosmetiske og praktiske ting som for eksempel reparasjon av HTML-kode. Ved forespørsler og tvilstilfeller er det Rådet som tar avgjørelsene og Webansvarlig som utfører det i praksis. Det anbefales i denne sammenheng at hver Dialør setter seg inn i litt grunnleggende HTML. Konflikter håndteres som regel internt, foruten de tilfeller hvor Rådet finner det nødvendig å føre saken videre som følge av brudd på 8.4. Dialørene forplikter seg til å være lojale mot og de andre Dialørene ved å signere og godta Dialørkontrakten, som hovedsaklig legger vekt på taushetsplikten spesifisert i taushetsparagrafen ( 9). Lover og vedtekter 5 /14

6 1 Medlemmer Et medlem av er å regne som en av s skribenter (Kandidater og Dialører). Det er kun disse som har anledning til å skrive og/eller lese i dersom ikke annen tillatelse er gitt av Rådet. 1.1 En Kandidat er et medlem uten stemmerett og uten automatisk rett til innsyn i gamle Dialogbøker. Dersom en Kandidat ønsker innsyn i gamle Dialogbøker, og/eller annet materiale, må Kandidaten søke Rådet om adgang og tillatelse. En Kandidat kan heller ikke sitte i Rådet, eller fungere som dommer under s interne rettssaker. 1.2 En Dialør er et medlem med stemmerett og rett til innsyn i gamle Dialogbøker og evt. annet -materiale. 2 Rådet Rådet er et organ for særskilte avgjørelser i som samlet skal verne om Pilarene, s grunnleggende prinsipper. 2.1 Består av 3 Dialører som konstitueres hvert årsmøte; Talsmann, Tidmann og Forvalter. 2.2 Rådet godkjenner Kandidater ( 5.1) og fastsetter sted og dato for Årsmøter. 2.3 Saker Rådet diskuterer krever 2/3 flertall dersom ikke noe annet er spesifisert i vedtektene. 2.4 Utnevner dommer i interne straffesaker, og justerer strafferammene ( 8). 3 Årsmøtet Årsmøtet er s øverste organ, som skal samtale om videre drift og eventuelle vedtektsendringer. 3.1 Årsmøtet er å regne for beslutningsdyktig dersom 30% av Dialørene er til stede sammen med 2/3 av Rådet. 3.2 Holdes under normale omstendigheter en gang i året, som fastsatt av Rådet. 3.3 Går i gjennom regnskapet og godkjenner det. 3.4 Velger hvert år ut Dialører til alle vervene i Rådet, samt en Webansvarlig. Valget av disse foregår i siste del av Årsmøtet, og de sittende Rådsmedlemmene blir i sine verv til Årsmøtet erklæres for avsluttet. Lover og vedtekter 6 /14

7 4 Avstemming og stemmerett 4.1 Kun Dialører har stemmerett. 4.2 En ikke avgitt stemme regnes som blank. 4.3 Medlemmer som er utestengt, eller medlemmer som har fryst medlemskapet, kan ikke avgi stemme, men den skal telles opp og regnes som blank. 4.4 Ved stemmelikhet avgjør Rådet. 4.5 Avstemming foregår i en bestemt tidsperiode som fastsettes av Rådet etter sakens omfang. Stemmeperioden avgrenses likevel fra 24 timer til 1 måned. I spesielle tilfeller som er av større betydning bør samtlige av Dialørene kontaktes før stemmene blir talte. 4.6 Når en avstemming er avgjort kan den ikke tas opp til ny vurdering før rimelig tid er gått. I vanlige saker må denne perioden være minst 30 dager, men ved vedtektsendringer ( 10) er denne perioden 1 år eller til neste Årsmøte. 5 Opptak av nye medlemmer 5.1 Opptak av Kandidater Søkeren må først fylle ut s søknadsskjema fastsatt av Årsmøtet. Søknaden blir så offentliggjort i sin fulle helhet i og alle Dialørene får 7 dager på å avgi sin stemme. Dersom ingen stiller seg imot i Rådet og det blir positivt flertall blant de øvrige Dialørene får søkeren status som Kandidat. Dersom noen i Rådet og/eller flertallet av medlemmene underkjenner søknaden blir søkeren avvist og får ikke status som Kandidat. 5.2 Opptak av Dialører Krever anbefaling fra en Dialør, status som Kandidat i minst ett år, positivt flertall blant Dialørene og rent flertall i Rådet. 5.3 Opptak til Rådet Skjer kun ved konstituering på Årsmøte eller ekstraordinært ved at en Dialør forlater Rådet. I begge tilfeller må det aktuellet medlemmet være Dialør, og ha vært det sammenhengende uten frysing (Frysing, se 6.5) i minst 1 år. Lover og vedtekter 7 /14

8 6 Avgift og satser Medlemsavgiften er per 1. mai ,-/halvåret for Kandidater og 400,-/året for Dialører. Nyopptatte Kandidater dialerer kostnadsfritt det første halve året. 6.1 Avgiften skal dekke de faktiske kostnadene ved å opprettholde, men det tillates likevel at en rimelig sikkerhetsmargin opprettholdes. 6.2 Eventuelt overskudd skal komme medlemmene til gode. 6.3 Fondet forvaltes av Forvalter, og kontrolleres og godkjennes av Årsmøtet ( 3.4). 6.4 Avgiften betales på tilsendt faktura, eller til s konto under fullt navn. 6.5 Dersom et medlem ikke har tilgang til Internett kan medlemskapet fryses i inntil 1 år. Det vil si at tilgangen til blir inndratt i en periode hvor det aktuelle medlemmet også slipper å betale medlemsavgiften. Fryseperioden oppheves ved at vedkommende selv ønsker det, eller at tidsperioden på 1 år er utløpt. 7 Utestengelse av medlemmer Hvis man ikke liker holdningen til et annet medlem, er det helt plausibelt å gå for en utestengelse av vedkommende. En utestegning medfører normalt sett kun inndragelse av passord, ikke direkte avskjedigelse. Avskjedigelse kan kun komme fra Rådet ( 7.4), eller etter overtredelse av For å utestenge en Kandidat kreves en anmodning fra et Rådsmedlem eller et positivt flertall blant Dialørene. 7.2 For å utestenge en Dialør kreves det en anmodning fra to Rådsmedlemmer eller rent flertall blant de øvrige Dialørene. 7.3 Rådsmedlemmer kan ikke utestenges uten 2/3 flertall for i Rådet og rent flertall blant de øvrige Dialørene. I slike tilfeller bør alle rettigheter inndras, og en stedfortreder bør innsettes så snart som mulig. 7.4 Rådet avgjør lengden på utestengelsen, og kan i tilfeller hvor de mener det er nødvendig utvide utestengningen til full avskjedigelse. For full avskjedigelse kreves 2/3 flertall for i Rådet, eller brudd på Det anmodes om at det utestengte medlemmet får en skriftlig forklaring, og evt. rett til å tale sin sak etter 8.8. Lover og vedtekter 8 /14

9 8 Overtredelser, straff og strafferammer I straffesaker er det Rådet som avgjør skyldspørsmålet, og setter straffen i henhold til gjeldende strafferammer. Rådet kan velge å oppnevne en dommer til å avgjøre saken. 8.1 Misbruk av passord Alle medlemmer får et personlig passord. Dette skal ikke under noen omstendigheter deles med andre. Ved uforsiktighet og overtredelse inndras passordet umiddelbart. Strafferamme: 14 dagers utestegning til dømming etter Betalingsunnlatelse Dersom et medlem ikke overholder betalingsfristen inndras passordet til det utestående beløpet er betalt. Fornyer man ikke medlemsskapet innen 90 dager etter siste betalingsfrist blir medlemsskapet nedgradert. Strafferamme: Utestenging til full avskjedigelse. 8.3 Hærverk Ved hærverk av og s eiendom, handlinger som går ut over s misjon eller s gode navn og rykte, inndras passordet umiddelbart. Strafferamme: 14 dagers utestegning til full avskjedigelse og politianmeldelse. 8.4 Utroskap og brudd på taushetsparagrafen. ( 9) Ved mistanke om spionasje, offentliggjøring av sensitive opplysninger eller tekster og annet materiale som anses som s eiendom, eller medvirkning til dette, uten Rådets godkjennelse inndras passordet umiddelbart. Strafferamme: 4 mnd. utestegning til full avskjedigelse og politianmeldelse. 8.5 Forfalskning Ved forfalskning av andres signatur og/eller innlegg, eller andre ting under s eller andre Dialørers navn, eller medvirkning til dette, inndras passordet umiddelbart. Strafferamme: 7 dagers utestegning til full avskjedigelse og politianmeldelse. 8.6 Økonomisk utroskap Ved mislighold av fondet kan Rådet avsette Forvalter. Strafferamme: Nedgradering til Kandidat til full avskjedigelse og politianmeldelse. 8.7 Mønsterovertredelser I tilfeller hvor overtredelsene blir et mønster kan Rådet anmode om utestengelse eller avskjedigelse. For å dømme etter denne paragrafen bør det dreie seg om minst tre gjentagelser over en begrenset tidsperiode på ett år. Strafferamme: 6 måneders utestegning til full avskjedigelse. 8.8 Forklaring Medlemmer som utestenges har rett til å forklare seg. Det innebærer at andre kan legge inn innlegg fra vedkommende. Dette begrenses til tre innlegg. 8.9 Mistanke om overtredelse Webansvarlig kan ved mistanke om overtredelse inndra passordet i ett døgn eller inntil Rådet er konfrontert, maksimum tre døgn. Lover og vedtekter 9 /14

10 9 Taushetsparagrafen er ment for medlemmer og medlemmer alene. (Medlemmer, se 1) Medlemmers bidrag til er og forblir å betrakte som s eiendom, selv etter eventuell fratredelse som medlem, enten det skjer som følge av utestengning ( 7, 8), dødsfall, eller avgang etter eget ønske. 9.1 Medlemmer kan til en viss grad velge å offentliggjøre innhold fra egne innlegg. Dersom innlegget har en slik karakter at det omfatter andre medlemmer og/eller opplysninger om som enhet, må medlemmet søke Rådet om tillatelse. 9.2 Ved brudd på Dialørkontrakten og/eller Taushetsparagrafen ( 9) dømmes den skyldige etter Taushetsløftet gjelder alt som har med å gjøre, også bakover og framover i tid. 9.4 Dersom et medlem melder seg ut, blir utestengt og/eller avvist gjelder fortsatt taushetsløftet i all ettertid. 10 Grunnlaagsendringer. Alle kan fremme vedtektsendringer. De blir enten forkastet eller lovbestemt av Årsmøtet ( 3). Rådet kan overprøve lovendringen to ganger. Lover og vedtekter 10 /14

11 Kommentarer av Tivurr Pilarene Pilarene er grunntanker som har formet siden de parallelle tidenes morgen. Disse er uforanderlige og evige, og beskyttes av Grunnlaagen og lojale Dialører. Fjernes noe av innholdet i Pilarene har vi ikke lenger en ekte Dialog, men et vanlig begrenset diskusjonsforum for noen og enhver. Taushets- og lojalitetserklæringen skal sikre at alle involverte kjenner til, godtar og viderefører alt dette som er. Under følger veiledende kommentarer til tekstene. Pilar I Pilar II Pilar III Integritet Integritet peker på s eksistens i sin renhet og ukrenkelighet. Dette er rett og slett det høyeste prinsippet, for hvis ikke eksisterer er jo selvfølgelig hele poenget borte. Selv når vi som nå er de innvidde og utvalgte ikke lenger er her, vil bestå som før, så lenge Pilarene er grunnmuren og all Dialering bygges på denne. Frihet Helt fra begynnelsen har friheten vært noe av det mest sentrale i. Dialogbøkene som florerte rundt i klasserommet på Skien Videregående Skole var nettopp et fristed hvor alle Dialørene kunne ytre seg akkurat som de ville, uten å tenke på konsekvensene. Ganske tidlig var det strenge regler for håndtering av materialet i Dialogbøkene, og forsøk på sensurering ble slått hardt ned på. Troskap Troskap og taushet er to ord som frem til nå har vært en selvfølgelighet, og den siste tidens hendelser har fremhevet viktigheten av nettopp dette. I s første år ble det for eksempel skrevet alt fra hva Dialørene mente om lærerne på skolen og hvem av jentene i klasserommet som var penest, til personlige og intime betroelser. Dialogbøkene ble derfor voktet godt til alle tider, og innholdet ble aldri utlevert andre enn medlemmer. Lover og vedtekter 11 /14

12 Grunnlaagen Grunnlaagen er s gjeldende vedtekter og er først og fremst skrevet for å verne om Pilarene, og som enhet. Det er rett og slett, sammen med Dialørkontrakten, Pilarene satt inn i system. I motsetning til Pilarene er ikke Grunnlaagen statisk og uforanderlig, men åpen for endringer en gang i året på Årsmøtet. Alle medlemmer kan komme med endringsforslag, men avgjørelsene blir tatt ved vanlig avstemming. 1 Medlemmer Medlemmene i deles altså inn i 2 grupper. Kandidater, som ikke er fullverdige Dialører og vanlige Dialører. Personer som ikke hører inn under noen av disse gruppene skal ikke under noen omstendigheter verken lese eller skrive i, om det så er nære venner, kjærester, foreldre, politi, presse eller andre nysgjerrige. Rådet kan velge å la enkelte få innsyn i deler av, men slikt hører til sjeldenhetene og bør ikke forekomme så langt det er mulig. Skulle det likevel skje, bør alle medlemmer være informert og tatt med på råd. 2 Rådet Rådet er et organ som skal verne om som enhet. Å sitte i Rådet kan sees på som en æredssak, men mest av alt er det å sitte på et verv med mye arbeid og ansvar. Rådet skal til enhver tid bestå av 3 Dialører. Talsmannen er Rådets formann og ordstyrer, og den eneste Dialøren som har anledning til å uttale seg til offentligheten på s vegne. Tidmannen følger med tiden, og noterer historen mens den skjer. Forvalteren forvalter fondet, s bankkonto, i samråd med Rådet og de øvrige Dialørene. I straffesaker kan Rådet utpeke en dommer, som regel bør dette være Rådets Talsmann, hvis vedkommende ikke er involvert i saken. 3 Årsmøtet Årsmøtet er tid og sted for viktige avgjørelser som vedtektsendringer, opptak av nye Dialører, samt konstitusjon av Rådet. Bør forekomme en gang i året, under normale forhold, hyppigere om nødvendig. Når Rådet setter sted og tid for Årsmøtet bør det tas hensyn til alle medlemmene, så langt det lar seg gjøre. 4 Avstemming og stemmerett Det er ikke alle medlemmene i som har stemmerett, det er kun dem som er fullverdige Dialører. Men som Kandidat står man selvfølgelig fritt til å engasjere seg for en sak, og påvirke stemmeresultatet på den måten. Alle Dialører har en stemme hver, ingen har doble stemmer eller vetorett såfremt ingen spesielle avtaler er inngått. Man kan velge mellom tre typer stemmer; for (positiv), mot (negativ) og blank (nøytral). Ved stemmelikhet blant Dialørene er det Rådets stemmer som blir avgjørende. Kan saken fremdeles ikke avgjøres anbefales grundigere gjennomgang av tema, før ny stemmerunde. Så langt det er mulig bør alle Dialører få rimelig sjanse til å delta på avstemminger. Spesielle tilfeller som krever lenger stemmefrist kan være for eksempel ekstraordinært opptak av et nytt Rådsmedlem. Lover og vedtekter 12 /14

13 5 Opptak av nye medlemmer Opptak av medlemmer bør vurderes nøye. Ytringsfriheten er en av s høyeste prinsipper, og ved for høyt medlemstall kan denne faktisk forringes. Hvor mange medlemmer man bør ha er vanskelig å fastsette da det kommer an på typer og aktivitet. Skal man anslå noe må antallet bli et sted mellom 6 og 15 aktører, men dette er noe man må se an underveis. Konstituering av Rådet skjer på Årsmøter, og foregår ved vanlig avstemming blant alle Dialørene. 6 Avgift og satser Medlemsavgiften vil variere, men er nødvendig for at skal kunne eksistere på Internett. Overskuddet skal komme medlemmene til gode, for eksempel gjennom mat, drikke og underholdning på Årsmøtene. Ingen bør få tilgang til før det aktuelle beløpet er registrert betalt, og betalingen skjer forskuddsvis. Gamle og tro medlemmer som har lengre tids ufrivillig fravær utover det frysetiden tillater bør få fortrinn dersom de velger å søke medlemskap på nytt. 7 Utestengelse av medlemmer Utestengelse av medlemmer er kjedelige saker, men av og til kan det være nødvendig. En Dialør av gammel klasse vil for eksempel kunne få krenket sin ytringsfrihet dersom vedkommende føler ubehag ved et annet medlems tilstedeværelse. Slike saker er heldigvis sjeldne, men er alvorlige og bør behandles med største forsiktighet når de oppstår. 8 Overtredelser, straff og strafferammer Ved overtredelser av s lover kan det være nødvendig å handle ut fra Grunnlaagens 8. Vanlig praksis er at Dommeren avgjør skyldspørsmålet mens Rådet avgjør straffen. I tilfeller hvor medlemmer av Rådet er tiltalt i saken, kan en av de øvrige Dialørene, med lengst ansiennitet, tre inn i hans sted i perioden rettsaken varer. 9 Taushetsparagrafen Den siste tiden har vist oss hvor utrolig viktig det er at medlemmer er personer man kan stole på. Når et medlem viser seg å være et råttent egg, tar han fort mange med seg i fallet og utfallet kan bli stygt. Denne paragrafen er lagt til for å understreke nettopp dette. Brudd på Dialørkontrakten er brudd på 9 og vedkommende bør dømmes strengt etter 8.4 da dette ikke lenger skal være mulig å misforstå. Med bidrag til menes det alt fra innlegg til for eksempel forretningsideer og organisatoriske reformer. 10 Grunnlaagsendringer Grunnlaagsendringer skal kun skje på Årsmøter, og står på agendaen før konstitueringen av Rådet. Det sittende Rådet kan på den måten med tyngde overprøve endringsforslaget. Lover og vedtekter 13 /14

14 Dialørkontrakten Taushets- og lojalitetserklæring for alle medlemmer av av 18. september 1999 Ajourført med endringer 22. september 2000 Jeg erklærer med dette at jeg aksepterer Pilarene og s til enhver tid gjeldende regler, og forplikter meg til å rette meg etter dette. Jeg forplikter meg særskilt også til å respektere alle Dialørene og som enhet. Jeg forplikter meg dermed til å bevare taushet om alle forhold som jeg får kjennskap til under mitt medlemskap i og som ikke kan anses som offentlig tilgjengelige. Taushetsplikten omfatter også informasjon om konkurrenter og konkurrerende virksomheter. Taushetsplikten omfatter ikke informasjon som er alminnelig kjent eller som åpenbart ikke er av følsom natur. Jeg er klar over at taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, også etter opphør av medlemskapet. Jeg plikter å utvise lojalitet mot på en slik måte at s gode navn og rykte utad ikke skades. Dersom jeg har innsigelser mot interne forhold i, skal dette kun tas opp internt. Jeg forplikter meg til ikke å engasjere meg i andre tilsvarende eller konkurrerende virksomheter, direkte eller indirekte, under mitt medlemskap. Dette gjelder for alle felt av s virksomhetsområde. Jeg kan heller ikke engasjere meg i andre ting som kan bringe meg i interessekonflikt med. Ved tvil om disse forhold skal jeg samrå meg med Rådet. Jeg har lest og forstått Pilarene og Grunnlaagen. Jeg er således også kjent med hvilke konsekvenser det kan få dersom jeg bryter med disse på ett eller flere punkter. I det øyeblikket jeg har lagt inn et innlegg i er det å betrakte som s eiendom, og kan ikke fjernes eller redigeres i ettertid. Jeg står likevel ansvarlig for alt jeg bidrar med, og også av den grunn er det min plikt å sette meg inn i grunnleggende HTML. Jeg vet at s Pilarer er Integritet, Frihet og Troskap, og at alle medlemmer i står fritt til å skrive hva de vil, når de vil. Jeg erklærer med dette at jeg etter egen bedømmelse er skikket psykisk til å håndtere hva enn dette må medføre. Jeg står for at det bare finnes én Dialog, nemlig denne ved navn eller også Laagen, som startet i Skien i 1991 med de grunntanker som nå danner Pilarene. Er jeg på noe tidspunkt i tvil om noe i denne kontrakten, i Pilarene eller i Grunnlaagen forplikter jeg meg til å rådføre meg med Rådet. Nick Fullt navn Fødselsdato Sted, dato og underskrift Lover og vedtekter 14 /14

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga.

Nye oppgåver og utfordringar vert heile tida lagt til lokallaga. Organisasjonslære Organisasjonslære Organisasjonslæra er sjølve basiskunnskapen for alle tillitsvalte. Kunnskap om drift av lokallaga, rollefordeling i styresamarbeidet og reglar for møteavvikling er nødvendig

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Beredskapsplan FOR OSLO KATOLSKE BISPEDØMME OG FOR TRONDHEIM STIFT

Beredskapsplan FOR OSLO KATOLSKE BISPEDØMME OG FOR TRONDHEIM STIFT Beredskapsplan FOR OSLO KATOLSKE BISPEDØMME OG FOR TRONDHEIM STIFT Prosedyrer når kirkelig medarbeider er mistenkt for eller har gjort seg skyldig i seksuelle overgrep eller grenseoverskridende seksuell

Detaljer

Kapittel 1: Politiavhør

Kapittel 1: Politiavhør Politiavhør Kapittel 1: Politiavhør Denne boken handler mest om hva som skjer under soningen, men vi mener det også er viktig å si noe om det som skjer før soningen starter. Denne første delen vil derfor

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS... 3 STØTTEAPPARATET I AFS NORGE... 6 LOKALKONTAKTENS ROLLE...

Detaljer

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling

Saker til høring. 34. ordinære generalforsamling Saker til høring 34. ordinære generalforsamling 3. oktober 2011 Høringsrunde høsten 2011 Denne høringsrunden arrangeres for at Kvarterstyret, Representantskapet, arbeidsgruppene og interesserte studenter

Detaljer

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT

SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT SES OFFLINE? ET METODEHEFTE OM UNGDOM, SEX OG INTERNETT FORORD Et Metodehefte om ungdom, sex og internett er en oversettelse av den svenske publikasjonen Redd Barna takker Ungdomsstyrelsen for at vi har

Detaljer

Rapport 1/2006. Finansiering av tros- og livssynssamfunn. Aanund Hylland

Rapport 1/2006. Finansiering av tros- og livssynssamfunn. Aanund Hylland Rapport 1/2006 Finansiering av tros- og livssynssamfunn Aanund Hylland Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Rapport 1/2006 Finansiering av

Detaljer

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring

Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Helseopplysninger og helseforbehold i personforsikring Forholdet mellom opplysningsplikten og adgangen til å ta forbehold fra selskapets side Kandidatnummer: 424 Veileder: Amanuensis Trygve Bergsåker Leveringsfrist:

Detaljer

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15

Protokoll. Vårens Generalforsamling 16.04.15 Protokoll Vårens Generalforsamling 16.04.15 1 Dagsorden Generalforsamling Vår 2015 18:00 Generalforsamlingen åpnes - Sak 1: Godkjennelse av innkalling - Sak 2: Valg av ordstyrer, bisitter, referenter og

Detaljer

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014

AFS Lokalkontakt. Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Lokalkontakt Håndbok for lokalkontakter 2014 AFS Norge Internasjonal Utveksling 2014, med enerett. Innhold INNHOLD... 1 VELKOMMEN SOM LOKALKONTAKT VELKOMMEN SOM FRIVILLIG I AFS NORGE!... 2 OM AFS...

Detaljer

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr.

Innst. 154 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. Innst. 154 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra justiskomiteen Prop. 4 L (2009 2010), jf. Ot.prp. nr. 110 (2008 2009) Innstilling fra justiskomiteen om lov om vergemål (vergemålsloven) Til Stortinget

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU

FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU FRIFOND FOR NYBEGYNNERE En håndbok om Frifond organisasjon fra LNU Innhold Hva er Frifond for nybegynnere? 3 Hvorfor har vi laget dette heftet? 3 Litt om retningslinjene for Frifond organisasjon 3 Hva

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt

Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt Samtykke som opphevelsesgrunn av advokaters taushetsplikt av Benedikte Morberg Forslund Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Høsten 2010 Innhold 1. Innledning...3

Detaljer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer

STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer STØTTEGRUPPEMANUAL om tilrettelegging for etablering og drift av støttegrupper etter katastrofer Revidert i 2014 13. STILLHETEN ETTERPÅ INNHOLD 1. HVA ER EN STØTTEGRUPPE?...6 2. STØTTEGRUPPENS ROLLE...6

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 -

Kjære vitnestøtte. Vi ønsker deg lykke til som vitnestøtte. For Domstoladministrasjonen - 3 - Kjære vitnestøtte Et trygt vitne er et godt vitne Vitnestøtteordningen begynte som et prosjekt i Trondheim tingrett og Oslo tingrett, med håp om å bedre forholdene for vitner. Så langt har tilbakemeldingene

Detaljer

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten

Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Tro, fellesskap, handling - lokallagsarbeid i menigheten Et dokument laget av Norges Unge Katolikker 2 Tro, Fellesskap, Handling - ungdomsarbeid i menigheten 1. Innledning Hva er målet for vårt katolske

Detaljer

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss.

FORORD. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få brosjyren i

Detaljer

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015

SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 SENTRALE VEDTEKTER Gjeldende fra 12. april 2015 1 FORORD Dette heftet inneholder de fullstendige vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn (BIS). Heftet er gyldig frem til

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING Stiftet 8.februar 1908 2 INNHOLD SIDE Endringer av bestemmelser 3 KIFs lover 4 Mal for årsberetninger 12 Valgkomité 13 Vedtekter for æresmedlemskomité 14 Retningslinjer

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE

UNGDOMSBEDRIFT. Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE UNGDOMSBEDRIFT Spilleregler i arbeidslivet ELEVHEFTE 1. innledning I arbeidslivet i Norge er det en rekke lover og regler som gjelder, uansett hvilken jobb man har. Noen regler er bestemt av arbeidsgiveren,

Detaljer