Dialogen Lover og vedtekter

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dialogen Lover og vedtekter"

Transkript

1 Lover og vedtekter 5. reviderte utgave Med kommentarer av Tivurr

2 Forord, eller Laagen, var 10 år i Mye har skjedd siden 1991, men likevel virker det ikke som så lenge siden. hadde sin spede begynnelse i Skien, og blomstret etterhvert fritt der i tre gode år. Det var en tid i ubetinget fremgang, hvor s grunnleggende tanker ble utformet og innarbeidet. Ingenting trengte den gang å være skriftlig, alle visste hvor grensene gikk og hvor skapene skulle stå. Det var først noen år senere at forholdene ble annerledes. Da ble åpnet på Internett i 1997 ble det igjen blåst liv i gamle seil, men det varte dessverre ikke lenge før problemene begynte. Det hadde rent mye vann i elva siden alle var samlet sist, og noen av Dialørene hadde bedrevet andre Dialogliknende aktiviteter og utviklet sine egne mål og meninger med disse. Dette skapte splid i rekkene, og det endte med at alt som var av grunntanker i ble satt til side. For dem som fortsatt ikke hadde glemt slik den var ble dette for sterk kost, og konflikten endte med at to Dialører frivillig trakk sine medlemskap. Konfliktene var likevel ikke over, og etter en turbulent periode så man nødvendigheten av å få alle s grunnprinsipper ned på papir i form av paragrafer. Jeg håper ikke vi får mye bruk for dette heftet, men at det vil ligge i bakhodene våre som s grunnleggende tanker, slik det gjorde i glansdagene i Skien. Alle Dialører skal signere en taushets- og lojalitetserklæring, for å forsikre oss om at slike ting ikke får skje igjen. Kontrakten er ikke tegn på mistillit, kjære medlemmer, men simpelthen en nødvendighet for å sikre det høyeste nemlig! Tivurr, Oslo Lover og vedtekter 2 /14

3 Innhold Forord 2 Innholdsfortegnelse 3 Pilarene Pilar I Integritet 4 Pilar II Frihet 4 Pilar III Troskap 4 Grunnlaagen Forord 5 1 Dialører 6 2 Rådet 6 3 Årsmøtet 6 4 Avstemming og stemmerett 7 5 Opptak av nye Dialører 7 6 Avgift og satser 8 7 Utestengelse av Dialører 8 8 Overtredelser, straff og strafferammer 9 9 Taushetsparagrafen Grunnlaagsendringer 10 Kommentarer av Tivurr I, II, III Pilarene Grunnlaagen Kopi av Dialørkontrakten 14 Lover og vedtekter 3 /14

4 s Pilarer av 10. desember 2000 s Pilarer er de grunnprinsipper som har preget siden den ble grunnlagt i Skien i 1991, og som alltid skal være retningslinjer for alt som skjer i s navn. Disse pilarene er utvetydige, uforanderlige og evige fullstendig uavhengig av tid og rom. s lover og vedtekter skal først og fremst verne om disse prinsipper, slik at er og forblir det den er ment å være, og skal for enhver pris bevares slik det her står skrevet. Pilar I Integritet skal alltid bestå med de grunntanker den ble utformet med fra begynnelsen. Slik skal føres videre, og være der for de innvidde og utvalgte, til alle tider, og alt skal legges til rette for at dette skjer. Pilar II Frihet Dialører skal ha fullkommen ytringsfrihet i, og denne skal aldri på noen måte hindres. Ved sensur og annen frihetsberøvelse blir kvalt, og videre eksistens er ikke mulig før friheten gjenopprettes. Slik skal være et friområde, for alle innvidde og utvalgte, til alle tider. Pilar III Troskap Dialører skal være lojale mot og bevare taushet om alle forhold som hører til. Tausheten er evig og uopphørlig, selv etter medlemskapets slutt. Slik skal, så vel som hver enkelt Dialør, vernes og bevares av de innvidde og utvalgte til evig tid. Lover og vedtekter 4 /14

5 Grunnlaagen s Grunnlov vedtekter av 18. september reviderte utgave Ajourført med endringer 17. januar 2002 Grunnlaagen er s Grunnlov og gjeldende vedtekter. Medlemmer av deles inn i to typer; Kandidater og Dialører ( 1). ble offisielt stiftet i Skien i 1991 og fikk etter hvert også tilnavnet Laagen. 19. november 1997 ble for første gang åpnet på Internett. kan defineres som et eksklusivt forum for spesielt innvidde, men kan også kalles en organisasjon innenfor den frie tankes sfære. Det er mye enklere å forklare hva ikke er, derfor kalles den ofte også bare "Det Parallelle Univers". Kjernen i danner det styret som i vedtektene refereres til som Rådet - et organ som primært er opprettet for å verne om Pilarene, s grunnleggende prinsipper. Dialeringen består for det meste i å skrive sammen i, og hvert bidrag refereres til som et "innlegg" eller et "bind". Når det refereres til "bok", i sammenheng med, menes det som regel en utskrevet side som blir lagret på en egen plass for å kutte ned på tiden det tar å laste opp over Internett. Årsaken til at det kalles "bøker" er at fra starten av har vært håndskrevet i bøker. Den "aktive boken" er da den det skrives på i øyeblikket. Hver Dialør har sin personlige signatur som kjennetegner dem, også referert til som "sigg". Denne signaturen er som regel et navn Dialøren har valgt selv, ofte referert til som "nick". Dialørene står fritt til å skrive hva som helst til alle døgnets tider, men av og til møtes flere samtidig og dialerer sammen på samme tid. Dette kalles som oftest "simulering", og er vanligvis en mer kort og amputert dialeringsform. "Rent flertall" betyr heretter 100% enstemmighet, og "positivt flertall" betyr heretter over 50% enighet blant alle avgitte stemmer. Grunnlaagsendringer skjer kun på Årsmøter, og hensikten er da å forbedre den til s beste. Pilarene, som omfatter det frie ord og vern av den enkelte Dialør og som enhet, skal uansett ikke settes i fare. Ved uenighet rundt hvordan vedtektene skal tolkes kan tidligere versjoner av Grunnlaagen, og/eller veiledingen legges til grunn. I tvilstilfeller avgjør uansett Rådet. Innlegg som er lagt inn blir automatisk s eiendom og kan ikke fjernes eller redigeres i ettertid, med unntak av små kosmetiske og praktiske ting som for eksempel reparasjon av HTML-kode. Ved forespørsler og tvilstilfeller er det Rådet som tar avgjørelsene og Webansvarlig som utfører det i praksis. Det anbefales i denne sammenheng at hver Dialør setter seg inn i litt grunnleggende HTML. Konflikter håndteres som regel internt, foruten de tilfeller hvor Rådet finner det nødvendig å føre saken videre som følge av brudd på 8.4. Dialørene forplikter seg til å være lojale mot og de andre Dialørene ved å signere og godta Dialørkontrakten, som hovedsaklig legger vekt på taushetsplikten spesifisert i taushetsparagrafen ( 9). Lover og vedtekter 5 /14

6 1 Medlemmer Et medlem av er å regne som en av s skribenter (Kandidater og Dialører). Det er kun disse som har anledning til å skrive og/eller lese i dersom ikke annen tillatelse er gitt av Rådet. 1.1 En Kandidat er et medlem uten stemmerett og uten automatisk rett til innsyn i gamle Dialogbøker. Dersom en Kandidat ønsker innsyn i gamle Dialogbøker, og/eller annet materiale, må Kandidaten søke Rådet om adgang og tillatelse. En Kandidat kan heller ikke sitte i Rådet, eller fungere som dommer under s interne rettssaker. 1.2 En Dialør er et medlem med stemmerett og rett til innsyn i gamle Dialogbøker og evt. annet -materiale. 2 Rådet Rådet er et organ for særskilte avgjørelser i som samlet skal verne om Pilarene, s grunnleggende prinsipper. 2.1 Består av 3 Dialører som konstitueres hvert årsmøte; Talsmann, Tidmann og Forvalter. 2.2 Rådet godkjenner Kandidater ( 5.1) og fastsetter sted og dato for Årsmøter. 2.3 Saker Rådet diskuterer krever 2/3 flertall dersom ikke noe annet er spesifisert i vedtektene. 2.4 Utnevner dommer i interne straffesaker, og justerer strafferammene ( 8). 3 Årsmøtet Årsmøtet er s øverste organ, som skal samtale om videre drift og eventuelle vedtektsendringer. 3.1 Årsmøtet er å regne for beslutningsdyktig dersom 30% av Dialørene er til stede sammen med 2/3 av Rådet. 3.2 Holdes under normale omstendigheter en gang i året, som fastsatt av Rådet. 3.3 Går i gjennom regnskapet og godkjenner det. 3.4 Velger hvert år ut Dialører til alle vervene i Rådet, samt en Webansvarlig. Valget av disse foregår i siste del av Årsmøtet, og de sittende Rådsmedlemmene blir i sine verv til Årsmøtet erklæres for avsluttet. Lover og vedtekter 6 /14

7 4 Avstemming og stemmerett 4.1 Kun Dialører har stemmerett. 4.2 En ikke avgitt stemme regnes som blank. 4.3 Medlemmer som er utestengt, eller medlemmer som har fryst medlemskapet, kan ikke avgi stemme, men den skal telles opp og regnes som blank. 4.4 Ved stemmelikhet avgjør Rådet. 4.5 Avstemming foregår i en bestemt tidsperiode som fastsettes av Rådet etter sakens omfang. Stemmeperioden avgrenses likevel fra 24 timer til 1 måned. I spesielle tilfeller som er av større betydning bør samtlige av Dialørene kontaktes før stemmene blir talte. 4.6 Når en avstemming er avgjort kan den ikke tas opp til ny vurdering før rimelig tid er gått. I vanlige saker må denne perioden være minst 30 dager, men ved vedtektsendringer ( 10) er denne perioden 1 år eller til neste Årsmøte. 5 Opptak av nye medlemmer 5.1 Opptak av Kandidater Søkeren må først fylle ut s søknadsskjema fastsatt av Årsmøtet. Søknaden blir så offentliggjort i sin fulle helhet i og alle Dialørene får 7 dager på å avgi sin stemme. Dersom ingen stiller seg imot i Rådet og det blir positivt flertall blant de øvrige Dialørene får søkeren status som Kandidat. Dersom noen i Rådet og/eller flertallet av medlemmene underkjenner søknaden blir søkeren avvist og får ikke status som Kandidat. 5.2 Opptak av Dialører Krever anbefaling fra en Dialør, status som Kandidat i minst ett år, positivt flertall blant Dialørene og rent flertall i Rådet. 5.3 Opptak til Rådet Skjer kun ved konstituering på Årsmøte eller ekstraordinært ved at en Dialør forlater Rådet. I begge tilfeller må det aktuellet medlemmet være Dialør, og ha vært det sammenhengende uten frysing (Frysing, se 6.5) i minst 1 år. Lover og vedtekter 7 /14

8 6 Avgift og satser Medlemsavgiften er per 1. mai ,-/halvåret for Kandidater og 400,-/året for Dialører. Nyopptatte Kandidater dialerer kostnadsfritt det første halve året. 6.1 Avgiften skal dekke de faktiske kostnadene ved å opprettholde, men det tillates likevel at en rimelig sikkerhetsmargin opprettholdes. 6.2 Eventuelt overskudd skal komme medlemmene til gode. 6.3 Fondet forvaltes av Forvalter, og kontrolleres og godkjennes av Årsmøtet ( 3.4). 6.4 Avgiften betales på tilsendt faktura, eller til s konto under fullt navn. 6.5 Dersom et medlem ikke har tilgang til Internett kan medlemskapet fryses i inntil 1 år. Det vil si at tilgangen til blir inndratt i en periode hvor det aktuelle medlemmet også slipper å betale medlemsavgiften. Fryseperioden oppheves ved at vedkommende selv ønsker det, eller at tidsperioden på 1 år er utløpt. 7 Utestengelse av medlemmer Hvis man ikke liker holdningen til et annet medlem, er det helt plausibelt å gå for en utestengelse av vedkommende. En utestegning medfører normalt sett kun inndragelse av passord, ikke direkte avskjedigelse. Avskjedigelse kan kun komme fra Rådet ( 7.4), eller etter overtredelse av For å utestenge en Kandidat kreves en anmodning fra et Rådsmedlem eller et positivt flertall blant Dialørene. 7.2 For å utestenge en Dialør kreves det en anmodning fra to Rådsmedlemmer eller rent flertall blant de øvrige Dialørene. 7.3 Rådsmedlemmer kan ikke utestenges uten 2/3 flertall for i Rådet og rent flertall blant de øvrige Dialørene. I slike tilfeller bør alle rettigheter inndras, og en stedfortreder bør innsettes så snart som mulig. 7.4 Rådet avgjør lengden på utestengelsen, og kan i tilfeller hvor de mener det er nødvendig utvide utestengningen til full avskjedigelse. For full avskjedigelse kreves 2/3 flertall for i Rådet, eller brudd på Det anmodes om at det utestengte medlemmet får en skriftlig forklaring, og evt. rett til å tale sin sak etter 8.8. Lover og vedtekter 8 /14

9 8 Overtredelser, straff og strafferammer I straffesaker er det Rådet som avgjør skyldspørsmålet, og setter straffen i henhold til gjeldende strafferammer. Rådet kan velge å oppnevne en dommer til å avgjøre saken. 8.1 Misbruk av passord Alle medlemmer får et personlig passord. Dette skal ikke under noen omstendigheter deles med andre. Ved uforsiktighet og overtredelse inndras passordet umiddelbart. Strafferamme: 14 dagers utestegning til dømming etter Betalingsunnlatelse Dersom et medlem ikke overholder betalingsfristen inndras passordet til det utestående beløpet er betalt. Fornyer man ikke medlemsskapet innen 90 dager etter siste betalingsfrist blir medlemsskapet nedgradert. Strafferamme: Utestenging til full avskjedigelse. 8.3 Hærverk Ved hærverk av og s eiendom, handlinger som går ut over s misjon eller s gode navn og rykte, inndras passordet umiddelbart. Strafferamme: 14 dagers utestegning til full avskjedigelse og politianmeldelse. 8.4 Utroskap og brudd på taushetsparagrafen. ( 9) Ved mistanke om spionasje, offentliggjøring av sensitive opplysninger eller tekster og annet materiale som anses som s eiendom, eller medvirkning til dette, uten Rådets godkjennelse inndras passordet umiddelbart. Strafferamme: 4 mnd. utestegning til full avskjedigelse og politianmeldelse. 8.5 Forfalskning Ved forfalskning av andres signatur og/eller innlegg, eller andre ting under s eller andre Dialørers navn, eller medvirkning til dette, inndras passordet umiddelbart. Strafferamme: 7 dagers utestegning til full avskjedigelse og politianmeldelse. 8.6 Økonomisk utroskap Ved mislighold av fondet kan Rådet avsette Forvalter. Strafferamme: Nedgradering til Kandidat til full avskjedigelse og politianmeldelse. 8.7 Mønsterovertredelser I tilfeller hvor overtredelsene blir et mønster kan Rådet anmode om utestengelse eller avskjedigelse. For å dømme etter denne paragrafen bør det dreie seg om minst tre gjentagelser over en begrenset tidsperiode på ett år. Strafferamme: 6 måneders utestegning til full avskjedigelse. 8.8 Forklaring Medlemmer som utestenges har rett til å forklare seg. Det innebærer at andre kan legge inn innlegg fra vedkommende. Dette begrenses til tre innlegg. 8.9 Mistanke om overtredelse Webansvarlig kan ved mistanke om overtredelse inndra passordet i ett døgn eller inntil Rådet er konfrontert, maksimum tre døgn. Lover og vedtekter 9 /14

10 9 Taushetsparagrafen er ment for medlemmer og medlemmer alene. (Medlemmer, se 1) Medlemmers bidrag til er og forblir å betrakte som s eiendom, selv etter eventuell fratredelse som medlem, enten det skjer som følge av utestengning ( 7, 8), dødsfall, eller avgang etter eget ønske. 9.1 Medlemmer kan til en viss grad velge å offentliggjøre innhold fra egne innlegg. Dersom innlegget har en slik karakter at det omfatter andre medlemmer og/eller opplysninger om som enhet, må medlemmet søke Rådet om tillatelse. 9.2 Ved brudd på Dialørkontrakten og/eller Taushetsparagrafen ( 9) dømmes den skyldige etter Taushetsløftet gjelder alt som har med å gjøre, også bakover og framover i tid. 9.4 Dersom et medlem melder seg ut, blir utestengt og/eller avvist gjelder fortsatt taushetsløftet i all ettertid. 10 Grunnlaagsendringer. Alle kan fremme vedtektsendringer. De blir enten forkastet eller lovbestemt av Årsmøtet ( 3). Rådet kan overprøve lovendringen to ganger. Lover og vedtekter 10 /14

11 Kommentarer av Tivurr Pilarene Pilarene er grunntanker som har formet siden de parallelle tidenes morgen. Disse er uforanderlige og evige, og beskyttes av Grunnlaagen og lojale Dialører. Fjernes noe av innholdet i Pilarene har vi ikke lenger en ekte Dialog, men et vanlig begrenset diskusjonsforum for noen og enhver. Taushets- og lojalitetserklæringen skal sikre at alle involverte kjenner til, godtar og viderefører alt dette som er. Under følger veiledende kommentarer til tekstene. Pilar I Pilar II Pilar III Integritet Integritet peker på s eksistens i sin renhet og ukrenkelighet. Dette er rett og slett det høyeste prinsippet, for hvis ikke eksisterer er jo selvfølgelig hele poenget borte. Selv når vi som nå er de innvidde og utvalgte ikke lenger er her, vil bestå som før, så lenge Pilarene er grunnmuren og all Dialering bygges på denne. Frihet Helt fra begynnelsen har friheten vært noe av det mest sentrale i. Dialogbøkene som florerte rundt i klasserommet på Skien Videregående Skole var nettopp et fristed hvor alle Dialørene kunne ytre seg akkurat som de ville, uten å tenke på konsekvensene. Ganske tidlig var det strenge regler for håndtering av materialet i Dialogbøkene, og forsøk på sensurering ble slått hardt ned på. Troskap Troskap og taushet er to ord som frem til nå har vært en selvfølgelighet, og den siste tidens hendelser har fremhevet viktigheten av nettopp dette. I s første år ble det for eksempel skrevet alt fra hva Dialørene mente om lærerne på skolen og hvem av jentene i klasserommet som var penest, til personlige og intime betroelser. Dialogbøkene ble derfor voktet godt til alle tider, og innholdet ble aldri utlevert andre enn medlemmer. Lover og vedtekter 11 /14

12 Grunnlaagen Grunnlaagen er s gjeldende vedtekter og er først og fremst skrevet for å verne om Pilarene, og som enhet. Det er rett og slett, sammen med Dialørkontrakten, Pilarene satt inn i system. I motsetning til Pilarene er ikke Grunnlaagen statisk og uforanderlig, men åpen for endringer en gang i året på Årsmøtet. Alle medlemmer kan komme med endringsforslag, men avgjørelsene blir tatt ved vanlig avstemming. 1 Medlemmer Medlemmene i deles altså inn i 2 grupper. Kandidater, som ikke er fullverdige Dialører og vanlige Dialører. Personer som ikke hører inn under noen av disse gruppene skal ikke under noen omstendigheter verken lese eller skrive i, om det så er nære venner, kjærester, foreldre, politi, presse eller andre nysgjerrige. Rådet kan velge å la enkelte få innsyn i deler av, men slikt hører til sjeldenhetene og bør ikke forekomme så langt det er mulig. Skulle det likevel skje, bør alle medlemmer være informert og tatt med på råd. 2 Rådet Rådet er et organ som skal verne om som enhet. Å sitte i Rådet kan sees på som en æredssak, men mest av alt er det å sitte på et verv med mye arbeid og ansvar. Rådet skal til enhver tid bestå av 3 Dialører. Talsmannen er Rådets formann og ordstyrer, og den eneste Dialøren som har anledning til å uttale seg til offentligheten på s vegne. Tidmannen følger med tiden, og noterer historen mens den skjer. Forvalteren forvalter fondet, s bankkonto, i samråd med Rådet og de øvrige Dialørene. I straffesaker kan Rådet utpeke en dommer, som regel bør dette være Rådets Talsmann, hvis vedkommende ikke er involvert i saken. 3 Årsmøtet Årsmøtet er tid og sted for viktige avgjørelser som vedtektsendringer, opptak av nye Dialører, samt konstitusjon av Rådet. Bør forekomme en gang i året, under normale forhold, hyppigere om nødvendig. Når Rådet setter sted og tid for Årsmøtet bør det tas hensyn til alle medlemmene, så langt det lar seg gjøre. 4 Avstemming og stemmerett Det er ikke alle medlemmene i som har stemmerett, det er kun dem som er fullverdige Dialører. Men som Kandidat står man selvfølgelig fritt til å engasjere seg for en sak, og påvirke stemmeresultatet på den måten. Alle Dialører har en stemme hver, ingen har doble stemmer eller vetorett såfremt ingen spesielle avtaler er inngått. Man kan velge mellom tre typer stemmer; for (positiv), mot (negativ) og blank (nøytral). Ved stemmelikhet blant Dialørene er det Rådets stemmer som blir avgjørende. Kan saken fremdeles ikke avgjøres anbefales grundigere gjennomgang av tema, før ny stemmerunde. Så langt det er mulig bør alle Dialører få rimelig sjanse til å delta på avstemminger. Spesielle tilfeller som krever lenger stemmefrist kan være for eksempel ekstraordinært opptak av et nytt Rådsmedlem. Lover og vedtekter 12 /14

13 5 Opptak av nye medlemmer Opptak av medlemmer bør vurderes nøye. Ytringsfriheten er en av s høyeste prinsipper, og ved for høyt medlemstall kan denne faktisk forringes. Hvor mange medlemmer man bør ha er vanskelig å fastsette da det kommer an på typer og aktivitet. Skal man anslå noe må antallet bli et sted mellom 6 og 15 aktører, men dette er noe man må se an underveis. Konstituering av Rådet skjer på Årsmøter, og foregår ved vanlig avstemming blant alle Dialørene. 6 Avgift og satser Medlemsavgiften vil variere, men er nødvendig for at skal kunne eksistere på Internett. Overskuddet skal komme medlemmene til gode, for eksempel gjennom mat, drikke og underholdning på Årsmøtene. Ingen bør få tilgang til før det aktuelle beløpet er registrert betalt, og betalingen skjer forskuddsvis. Gamle og tro medlemmer som har lengre tids ufrivillig fravær utover det frysetiden tillater bør få fortrinn dersom de velger å søke medlemskap på nytt. 7 Utestengelse av medlemmer Utestengelse av medlemmer er kjedelige saker, men av og til kan det være nødvendig. En Dialør av gammel klasse vil for eksempel kunne få krenket sin ytringsfrihet dersom vedkommende føler ubehag ved et annet medlems tilstedeværelse. Slike saker er heldigvis sjeldne, men er alvorlige og bør behandles med største forsiktighet når de oppstår. 8 Overtredelser, straff og strafferammer Ved overtredelser av s lover kan det være nødvendig å handle ut fra Grunnlaagens 8. Vanlig praksis er at Dommeren avgjør skyldspørsmålet mens Rådet avgjør straffen. I tilfeller hvor medlemmer av Rådet er tiltalt i saken, kan en av de øvrige Dialørene, med lengst ansiennitet, tre inn i hans sted i perioden rettsaken varer. 9 Taushetsparagrafen Den siste tiden har vist oss hvor utrolig viktig det er at medlemmer er personer man kan stole på. Når et medlem viser seg å være et råttent egg, tar han fort mange med seg i fallet og utfallet kan bli stygt. Denne paragrafen er lagt til for å understreke nettopp dette. Brudd på Dialørkontrakten er brudd på 9 og vedkommende bør dømmes strengt etter 8.4 da dette ikke lenger skal være mulig å misforstå. Med bidrag til menes det alt fra innlegg til for eksempel forretningsideer og organisatoriske reformer. 10 Grunnlaagsendringer Grunnlaagsendringer skal kun skje på Årsmøter, og står på agendaen før konstitueringen av Rådet. Det sittende Rådet kan på den måten med tyngde overprøve endringsforslaget. Lover og vedtekter 13 /14

14 Dialørkontrakten Taushets- og lojalitetserklæring for alle medlemmer av av 18. september 1999 Ajourført med endringer 22. september 2000 Jeg erklærer med dette at jeg aksepterer Pilarene og s til enhver tid gjeldende regler, og forplikter meg til å rette meg etter dette. Jeg forplikter meg særskilt også til å respektere alle Dialørene og som enhet. Jeg forplikter meg dermed til å bevare taushet om alle forhold som jeg får kjennskap til under mitt medlemskap i og som ikke kan anses som offentlig tilgjengelige. Taushetsplikten omfatter også informasjon om konkurrenter og konkurrerende virksomheter. Taushetsplikten omfatter ikke informasjon som er alminnelig kjent eller som åpenbart ikke er av følsom natur. Jeg er klar over at taushetsplikten gjelder uten tidsbegrensning, også etter opphør av medlemskapet. Jeg plikter å utvise lojalitet mot på en slik måte at s gode navn og rykte utad ikke skades. Dersom jeg har innsigelser mot interne forhold i, skal dette kun tas opp internt. Jeg forplikter meg til ikke å engasjere meg i andre tilsvarende eller konkurrerende virksomheter, direkte eller indirekte, under mitt medlemskap. Dette gjelder for alle felt av s virksomhetsområde. Jeg kan heller ikke engasjere meg i andre ting som kan bringe meg i interessekonflikt med. Ved tvil om disse forhold skal jeg samrå meg med Rådet. Jeg har lest og forstått Pilarene og Grunnlaagen. Jeg er således også kjent med hvilke konsekvenser det kan få dersom jeg bryter med disse på ett eller flere punkter. I det øyeblikket jeg har lagt inn et innlegg i er det å betrakte som s eiendom, og kan ikke fjernes eller redigeres i ettertid. Jeg står likevel ansvarlig for alt jeg bidrar med, og også av den grunn er det min plikt å sette meg inn i grunnleggende HTML. Jeg vet at s Pilarer er Integritet, Frihet og Troskap, og at alle medlemmer i står fritt til å skrive hva de vil, når de vil. Jeg erklærer med dette at jeg etter egen bedømmelse er skikket psykisk til å håndtere hva enn dette må medføre. Jeg står for at det bare finnes én Dialog, nemlig denne ved navn eller også Laagen, som startet i Skien i 1991 med de grunntanker som nå danner Pilarene. Er jeg på noe tidspunkt i tvil om noe i denne kontrakten, i Pilarene eller i Grunnlaagen forplikter jeg meg til å rådføre meg med Rådet. Nick Fullt navn Fødselsdato Sted, dato og underskrift Lover og vedtekter 14 /14

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen)

(Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) Vedtekter (Som vedtatt/videreført av årsmøte 2011, 17/3/2012, Drammen) 1 Formålsparagraf Val Eyja jobber for hvert enkelt menneskes frihet til å være seg selv uavhengig av kjønnsidentitet og seksualitet.

Detaljer

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb

Styreinstruks. Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Styreinstruks Offisielle dokumenter ved opprettelse av Haugaland Bruks og Familiehundklubb Formål: Lette arbeidet for tillitsvalgte, samt sørge for en ensrettet utvikling av HBFK. Styrets oppgaver: Styret

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter.

Skape en arena der alle er velkomne til å utveksle kunnskap og ideer, og skape kreative prosjekter. VEDTEKTER 1 Foreningen Foreningen Hackheim ble stiftet 1.6.2012 i Trondheim. Hackheim er en uavhengig og selvstendig forening, primært virkeområde er Trondheim og omegn. Foreningens fulle navn er Hackheim.

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø)

Stiftelsesdokument og vedtekter. International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Stiftelsesdokument og vedtekter International Students Union Tromsø(ISU) (Internasjonal Studentunion Tromsø) Innhold: I. Innledning II. III. Stiftelse Vedtekter Innledning: I oktober 2001 følte det nåværende

Detaljer

Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club

Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club Vedtekter The Untouchables Hard Rock Club 1. Organisasjon 1.1. The Untouchables Hard Rock Club (heretter kalt T.U.H.R.C.), er en frivillig organisasjon hvis mål er å bringe gode konsertopplevelser til

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets.

i Østre Trøgstad, det som historisk har vært definert som Havnås skolekrets. 1 Formål Havnås Vel har til oppgave å virke for Havnås trivsel, velferd, forskjønnelse og utvikling. Foreningen skal ivareta stedets interesser som et hørings- og samarbeidsorgan overfor kommunen og andre

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» Følgende er besluttet ved stiftelsen: 1. FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er

Detaljer

VEDTEKTER I.L STORMFJELL

VEDTEKTER I.L STORMFJELL VEDTEKTER I.L STORMFJELL 1 Formål Idrettslaget Stormfjell er selveiende og frittstående, med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert av Norges Idrettsforbund. Stormfjell

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG r i I fl I LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Endring vedtatt av årsmøte 11. mars 2012 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 1 GJELDENDE LOVER FOR FROL IDRETTSLAG Vedtatt den 03.12.90, med senere

Detaljer

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014

Lover for NBF Vedtatt av Forbundstinget 2014 1. Alminnelige bestemmelser 1. Forbundets navn er Norsk Brukshundsports Forbund, forkortet NBF stiftet 7. februar 1965 under navnet Norske Tjenestehundklubbers Forbund (NTF) 2. NBF er en sammenslutning

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER

NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER nr 3. 2008 30-06-08 08:14 Side 38 NORSK NUMISMATISK FORENINGS STATUTTER Vedtatt på det konstituerende møtet 27.02.27 og revidert 18.01.46, 31.01.64, 26.01.77, 30.01.80, 18.01.87, 31.01.90 og 31.01.01.

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

Lover og vedtekter for NBJF

Lover og vedtekter for NBJF Rev.:2012 NORWEGIAN BOWHUNTERS ASSOCIATION Lover og vedtekter for NBJF 1. NAVN OG HJEMSTED. Forbundets navn er, som forkortes til NBJF. Forbundets adresse er den til enhver tid sittende formannens adresse.

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball

LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball LOV FOR LFH 09 Lillehammer Faaberg Håndball Stiftet 2. april 2009 Godkjent av Idrettsstyret den 24.4.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

Vedtekter for Norsk Oversetterforening

Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtekter for Norsk Oversetterforening Vedtatt på konstituerende møte 1.11.1948 og med endringer på årsmøtene i 1961, 1968, 1977, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987,1988, 1991, 1993, 1994, 1997 og 1998. Revidert

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival

Norsk Vandrefestival VEDTEKTER for foreningen Norsk Vandrefestival j VEDTEKTER for foreningen Sist revidert og vedtatt 24.03.2015 1 Navn og adresse Foreningens navn er ble stiftet 08.06.2009. Foreningen er hjemmehørende i region Halsa, Surnadal, Rindal og Tingvoll. 2

Detaljer

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm

Statutter. DOCS-#34457-v24-Redd_Barnas_Statutter.doc/DOCS (pdf-versjon)/pm Versjon: Vedtatt på landsmøtet 18. september 2005 Senere revidert av landsmøtet 20. september 2009 25. september 2011 15. september 2013 og sist 20. september 2015 Kapittel 1 Formål Kapittel 2 Organisasjon

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen.

Medlemmer under 14 år skal tas med på råd der det er naturlig, i alle ledd i kretsen. (vedtatt av landsstyret 08.12.12) Vedlegg til denne norm: Grunnregler for SØNDAGSSKOLEN NORGE, vedtatt på generalforsamling 2009 Avtale om overdragelse av arbeidsgiveransvar (virksomhetsoverdragelse) Avtale

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball

LOVER VEDTEKTER. Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar. Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball LOVER Gjeldende for Allianseidrrettslaget Arna Bjørnar VEDTEKTER Gjeldende for Arna Bjørnar Fotball Lov for Allianse Idrettslaget - Arna-Bjørnar Stiftet 29.11.2000 Vedtatt den 29.11.2000. Endret 28.02.2001

Detaljer

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10

VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 VEDTEKTER FOR HAKAVIK VEL 01.01.2007 2007-10 Innholdsfortegnelse Hakavik vel, vedtekter 2007-2010 1 Vedtekter for Hakavik vel 1. DEFINISJON Hakavik vel er en partipolitisk nøytral lokal sammenslutning

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING

LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING 2580 FOLLDAL Fotball - Håndball - Orientering - Ski LOV FOR FOLLDAL IDRETTSFORENING stiftet 01.01.1916 med endringer sist vedtatt 30.03.2009 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for

Godkjent ved årsmøte for.. Revidert ved årsmøte for 1 Godkjent ved årsmøte for. Revidert ved årsmøte for Følgende paragrafer/noter ble berørt av endringer: Denne lovbasis er til bruk for de klubbene / lagene som vil stå som selvstendige i NBSF. Denne gjelder

Detaljer

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge.

1.1 Hunstad skolekorps stiftet 12. april 1983 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund Nord- Norge. Vedtekter for Hunstad skolekorps 1 ORGANISASJON Norges Musikkorps Forbund (NMF) stiftet 1918, er en landsomfattende demokratisk musikkorganisasjon for musikanter, drillere og andre interesserte, tatt opp

Detaljer

R A N A S P O R T S D Y K K E R E

R A N A S P O R T S D Y K K E R E V E D T E K T E R F O R R A N A S P O R T S D Y K K E R E Postboks 60-8613 SELFORS Stiftet 1. januar 1967 1 - FORMÅL Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Basis-lovnorm for idrettslag

Basis-lovnorm for idrettslag Basis-lovnorm for idrettslag (Vedtatt av idrettsstyret 13. desember 1999) Lov for... (idrettslagets navn) stiftet.. (dd.mm-åå) Vedtatt den.. (dd.mm-åå) med senere endringer senest av (dd.mm-åå) Godkjent

Detaljer

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige.

Foreningen er medlem av Eurordis (European Organisation for Rare Diseases) og Sällsynta Diagnoser, Sverige. VEDTEKTER for Nordic hypopara Organisation (vedtatt på Generalforsamlingen 20. juli 2006, 2. juli 2008, 31. mai 2012 og 12.mai 2016.) Organisasjonsnr: 988 978 787 1 Sted Foreningen har sitt sete på Vettre.

Detaljer

a) Uteksaminerte vinkelnere ved Kulinarisk Akademi og Norsk Sommelier Utdannelse kan søke medlemskap i Norsk Vinkelner Forening.

a) Uteksaminerte vinkelnere ved Kulinarisk Akademi og Norsk Sommelier Utdannelse kan søke medlemskap i Norsk Vinkelner Forening. Forslag til vedtekter for foreningen Norsk Vinkelner Forening 1 Foreningens navn Foreningens navn er Norsk Vinkelner Forening og ble stiftet 3 november 1990 Forenings adresse er: Vibesgt 24,0356 Oslo Organisasjonsnummer

Detaljer

Vedtekter for Oslo Lifetech

Vedtekter for Oslo Lifetech Vedtekter for Oslo Lifetech 1 Foreningens navn Foreningens navn er Oslo Lifetech, og ble stiftet 09.03.2016. 2 Foreningens formål Oslo Lifetech er en næringsklynge og har som formål: - Å skape næringslivsvekst

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten.

VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER. Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. VEDTEKTER FOR SIBIRKATTENS VENNER 1 Klubben Sibirkattens Venner (SiV) er en ideell raseklubb som er åpen for alle som er interesserte i sibirkatten. 2 Formål Klubben har som formål å være en interesseforening

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

VEDTEKTER (org.nr. 983 409 644)

VEDTEKTER (org.nr. 983 409 644) VEDTEKTER (org.nr. 983 409 644) Dokument status: Rev 4 Godkjent side 2 av 5 Dato: 8.2.2012 Innholdsfortegnelse: 1 Formålsparagraf... 3 2 Styrende organer, dokumenter og personer... 3 2.1 JKA Norway...

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY FEDERATION) LOV FOR NORGES RUGBYFORBUND Stiftet 15. februar 1982 Side 1 av 6 Versjon ajourført etter årsmøtet 27. februar 2011 1 Overordnet mål Norges Rugbyforbunds

Detaljer

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb

Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb Vedtekter Bergen og Omegn Airsoftklubb 1. Navn Klubbens navn er Bergen og Omegn Airsoftklubb (Forkortet BOA). Klubben ble opprettet 30.06.2004. Offisielt stiftelsesmøte ble avholdt 29.07.2010, i forbindelse

Detaljer

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer.

1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund med alle sine medlemmer. VEDTEKTER FOR STØREN JEGER- OG FISKERFORENING Revidert i årsmøte 1999, 2011og 2014. Stiftet 1934 1 NAVN Foreningens navn er Støren Jeger- og Fiskerforening. Foreningen er tilsluttet Norges Jeger- og Fiskerforbund

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Vedtekter for Dalen Idrettslag

Vedtekter for Dalen Idrettslag Vedtekter for Dalen Idrettslag Lov for Dalen Idrettslag stiftet 27.12.1921. Godkjent av Idrettsstyret den 25.1.1989 jf. NIF`s lov 10 5 og 2 15. Med senere endringer sist vedtatt på årsmøtet 11.2.2015 1

Detaljer

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA)

Vedtekter for. Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtekter for Samfunnshuset Kolbotn SA (heretter kalt SK-SA) Vedtatt på konstituerende møte den 19. november 1956, med endringer 28. februar 1964, 26. februar 1975, 26. februar 1985, 13. mars 1997, 12.

Detaljer

Palestine Network Norways lover

Palestine Network Norways lover Palestine Network Norways lover Enstemmig vedtatt ved Palestine Network Norways stiftelsesmøte 17.06.2012. 1 Hva er Palestine Network Norway Palestine Network Norway (PNN) er et norsk nettverk i BDS-bevegelsen

Detaljer

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den

Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den Lov for Trondheim Ballklubb Stiftet 25.08.2003. Godkjent av styret i Sør-Trøndelag Idrettskrets den 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE. 1. Navn. Bevegelsens navn er De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF) 2.

VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE. 1. Navn. Bevegelsens navn er De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF) 2. VEDTEKTER FOR DE FRIE EVANGELISKE FORSAMLINGER I NORGE 1. Navn Bevegelsens navn er De Frie Evangeliske Forsamlinger i Norge (DFEF) 2. Formål De Frie Evangeliske Forsamlinger (DFEF) er en sammenslutning

Detaljer

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB

STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB V E D T E K T E R F O R STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB Postboks 276 7500 Stjørdal Stiftet 09.05 1984 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er STJØRDAL FROSKEMANNSKLUBB 2 HJEMMKOMMUNE Hjemkommune for Stjørdal

Detaljer

Vedtekter for Halsa Næringsforening

Vedtekter for Halsa Næringsforening Vedtekter for Halsa Næringsforening av 11.05.2016 1 Navn Foreningens navn er HALSA NÆRINGSFORENING 2 Formål Halsa Næringsforening skal bidra til å skape engasjement og ivre for næringsutvikling i Halsa

Detaljer

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den..

Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. BASISLOVNORM FOR REGIONER (Vedtatt av forbundsstyret 5. mai 2006) Lov for Tennisregion Basis, stiftet (dato/år) Vedtatt den med senere endringer senest av. Godkjent av forbundsstyret den.. 1 Formål Tennisregion

Detaljer

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014

Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 Statutter for Vesterålen Gatebil Oppdatert 08.2014 1. Definisjon 1.1 Klubbens navn er Vesterålen Gatebil (Heretter benevnt VGB). 2. Formål Klubbens Formål er: Samle interesserte i Biler av alle merker

Detaljer

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013

Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 Side 1 Osloregionens Europakontor Oppdatert etter ekstraordinært årsmøte 2013 VEDTEKTER FOR FORENINGEN OSLOREGIONENS EUROPAKONTOR Foreningen ble stiftet med virkning fra 1. januar 2004. Vedtektene ble

Detaljer

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING

STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING STIFTELSESDOKUMENT FAGERHEIMSKOGENS VELFORENING Den 23. august 2008 ble det avholdt stiftelsesmøte for Fagerheimskogens Velforening. Møtet ble avholdt i Fagerheimparken og invitasjon til møtet ble sendt

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012

Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lover for Norske Dachshundklubbers Forbund Vedtatt på Representantskapsmøte den 22. april 2012 Lovene er godkjent av Norsk Kennel Klub den 2. februar 2014 Begrep: NDF: Norske Dachshundklubbers Forbund,

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen.

Det er kun privatpersoner som kan være medlemmer i foreningen. Lover Notodden Motorbåtforening 1. Formål. Foreningen er selveiende og frittstående. Dens formål er å fremme interessen for båtlivet i Notodden, ved på beste og rimeligste måte å søke å skaffe medlemmene

Detaljer

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015)

VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART. (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) VEDTEKTER ARTISTORGANISASJONEN GRAMART (slik de lyder etter generalforsamlingen 27. mai 2015) 1 Navn og Formål 1.1 Artistorganisasjonen GramArt er en landsomfattende partipolitisk uavhengig interesse-

Detaljer

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5

Polar Interesseorganisasjon. Vedtekter. versjon 1.5. Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon. Side 1 av 5 Polar Interesseorganisasjon Vedtekter versjon 1.5 Vedtatt ved generalforsamling 2005, Polar Interesseorganisasjon Side 1 av 5 Navn, formål og oppgaver 1-1 Foreningen er en ideel interesseforening for datainteressert

Detaljer

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps

Vedtekter for Håland og Dysjaland skulekorps Håland og Dysjaland skulekorps stiftet 27. april 1981 er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund (NMF) med tilhørighet NMF Rogaland 1. ORGANISERING AV MUSIKKORPSET 1.1.Musikkorpset har følgende aldersbestemmelser:

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING

VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING VEDTEKTER FOR SOSSVIKA BÅTFORENING Vedtekter for Sossvika Båtforening, vedtatt på stiftelsesmøte i Båtforeningen den 20. november 2007 Skifte av navn til Stokkøy Marina AS, er innsatt i vedtektene 1 juli

Detaljer

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE

VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE VEDTEKTER FOR KYSTLINJEN VANN & AVLØP SAMVIRKE 1 Foretakets navn Samvirkeforetakets navn er Kystlinjen Vann & Avløp SA 2 Forretningskontor Foretaket har sitt forretningskontor i Vestby kommune. 3 Formål

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Øvre Sunndal hjortevilt-vald

Øvre Sunndal hjortevilt-vald Øvre Sunndal hjortevilt-vald Vedtekter Utkast 0.3 Version: 0.3 Side: 1 of (5) VEDTEKTER FOR ØVRE SUNNDAL HJORTEVILTLAG 1. Laget Laget er en sammenslutning av grunneiere og andre rettighetshavere med jaktrett

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011

Vedtekter 2011. Norsk Bichon Havanais Klubb. Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Vedtekter 2011 Norsk Bichon Havanais Klubb Vedtatt på årsmøtet 27/3/2011 Det ble på årsmøtet 2011 vedtatt noen mindre tilpasninger i teksten sammenlignet med vedtektene vedtatt i 2010. Noen få paragrafer

Detaljer

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps

Vedtekter for. Hedalen Musikkorps Vedtekter for Hedalen Musikkorps 16.3.2007 Innhold 1 Organisasjon. 2 Formål. 3 Medlemskap. 4 Årsmøtet. 5 Styret. 6 Medlemsmøter. 7 Komiteer. 8 Uenighet/tvister. 9 Utmelding av Norges Musikkorps Forbund.

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter

Bli ny -utvalgets forslag. Gjeldende vedtekter Her bringer vi de nye forslagene til vedtekter fra Bli ny -utvalget og de eksisterende vedtekter. I noen av paragrafene er det kun kosmetiske endringer, men andre har større endringer p.g.a. Bli ny -utvalgets

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE

VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE VEDTEKTER FOR EIENDOM NORGE Sist endret på Generalforsamlingen 8. april 2014 1 Navn Foreningens navn er Eiendom Norge. Foreningens sete skal være i Oslo. 2 Formål Foreningen er en ideell organisasjon med

Detaljer

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)

Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) Vedtekter for velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO) 1. NAVN Klubbens navn er Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge. (WNO) 2. FORMÅL Velferdsklubben ved Wärtsilä i Norge (WNO)er stiftet på stiftelsesmøte

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND

VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND 1 VEDTEKTER FOR NORGES QUIZFORBUND VEDTATT PÅ EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 31. JANUAR 2007. ENDRET PÅ GENERALFORSAMLING 10. SEPTEMBER 2011 OG GJØRES GJELDENDE FRA 11. SEPTEMBER 2011. KAPITTEL 1 INNLEDENDE

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1

Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 Vedtekter for Forleggerforeningens servicekontor stiftet 15. juni 2004 1 1 Navn selskapsform Virksomhetens navn er Forleggerforeningens servicekontor. Forleggerforeningens servicekontor er en forening

Detaljer

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 -

Vedtekter. 2013 Vedtekter Kragerøskjærgården Montessoriskole - 1 - Vedtekter - 1 - 1 Foreningens navn Foreningens navn er, heretter kalt KSM. 2 Foreningens innskuddskapital KSM har en innskuddskapital på 30 000 kroner. 3 Foreningens formål KSM har som formål å drive faglig-pedagogisk

Detaljer

Vedtekter for ELSA Norge

Vedtekter for ELSA Norge Vedtekter for ELSA Norge Sist oppdatert Landsmøtet Bergen vår 2015 1 Navn og struktur KAPITEL I FORMÅL, TILKNYTNING OG MEDLEMSKAP Organisasjonens navn er ELSA Norge. ELSA Norge er medlem av organisasjonen

Detaljer

MEDLEMSAVTALE MELLOM DOT-ENNO, ORG.NR

MEDLEMSAVTALE MELLOM DOT-ENNO, ORG.NR MEDLEMSAVTALE MELLOM DOT-ENNO, ORG.NR 989 247 816 OG REGISTRAR Side 1 av 5 1. AVTALENS BAKGRUNN Denne avtalen er et supplement til foreningens vedtekter. I tilfelle av direkte motstrid mellom vedtektene

Detaljer