Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl. 10.00."

Transkript

1 STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør og styresekretæren i Helse Nord RHF Kopi Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Fra Foretaksdirektøren i Helgelandssykehuset HF Dato Styremøte Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl Møtet vil bli avholdt på Torghatten Hotell Brønnøysund. Program: kl Internt styreseminar kl Lunsj kl Orientering/omvisning spesialistpoliklinikken Brønnøysund kl Styremøte kl Pressekonferanse Styresakene følger vedlagt. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vel møtt! Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Telefon E-post STYREDOK Side 1 av 44

2 Styresak 11/2004: Godkjenning av saksliste Møtedato: Møtested: Brønnøysund Saksliste 11/2004: Godkjenning av saksliste. 12/2004: Godkjenning av protokoll. 13/2004: Omstillingsprosjektet Mosjøen. 05/2004: Melding 2003 (utsatt fra møte ). 06/2004: Styringsdokument RHF 2004 (utsatt fra møte ). 08/2004: HELTEF-rapporten Pasientopplevelser (utsatt fra møte ). 14/2004: Årsmelding og årsregnskap /2004: Regnskapsrapport mars /2004: Budsjettprognose og tiltaksplan /2004: Samhandling med primærhelsetjenesten. 18/2004: Ledelse, organisasjon og personalpolicy. 19/2004: Møteplan /2004: Eventuelt VEDTAK: Godkjent Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOK Side 2 av 44

3 Styresak 12/2004: Godkjenning av protokoll Møtedato: Møtested: Brønnøysund Styreprotokoll Møtedato: Møtested: Mosjøen Tilstede: Styremedlemmer: Frode Mellemvik, Anette Fosse, Erik Fossum, Terje Steigen, Gunnleiv Birkeland, Lisbeth Ann Johansen, Kristian Iversen Fanghol, George André Milne. Meldt forfall: Anna Aakre Foretaksadministrasjon: Jan Erik Furunes, Randi Erlandsen, Fred Mürer, Lars-Inge Ingebrigtsen, Arne Wilskow, Terje Hanssen. 01/2004: Godkjenning av saksliste Vedtak: Godkjent. 02/2004: Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. 03/2004: Regnskap per november 2003 Vedtak: Styret tar regnskapsrapport per november 2003 til orientering. 04/2004: Budsjett 2004 Vedtak: Styret vedtar Helgelandssykehuset HF s forslag til budsjett for 2004 inkludert tiltak som beskrevet i tabellene over, med tilførsel av følgende punkter: 1. Styret for Helgelandssykehuset har som sin målsetting å opprettholde et godt tilbud til pasientene. Styret viser til det lave kostnadsnivået og den effektive driften i helseforetaket. Dette gjør drift innen budsjettrammen svært vanskelig, sett i forhold til målsettingen som ligger i styringsdokumentet. Styret er bekymret for de langsiktige konsekvenser av dette. Styret vil understreke kravet om at tilbudet til prioriterte pasientgrupper skal opprettholdes. På andre områder vil tilbudet kunne bli svekket. 2. Styret vil påpeke den viktige rollen Helgelandssykehuset i Sandnessjøen har for å sikre befolkningen på ytre Helgeland et godt tilbud. Styret vil understreke behovet for en positiv utvikling av driften, blant annet med sikte på å få økonomien under kontroll. Styret ber administrasjonen gjennomgå driften ved enheten i Sandnessjøen med sikte på å tilpasse sengekapasiteten og bemanning til en effektiv driftssituasjon. 3. Styret i Helgelandssykehuset ber Helse-Nord få vurdert indikatorer for sykehusforbruk med sikte på å korrigere for ulikheter i de ulike helseforetakstilbud. 4. Styret ber administrasjonen sikre at nødvendig kompetanseheving kan ivaretaes. 05/2004: Melding Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 06/2004: Styringsdokument Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 07/2004: Omstillingsprosjektet Mosjøen orientering. Det ble under møtet lagt fram to alternative forslag: STYREDOK Side 3 av 44

4 Forslag 1 1. Styret viser til Helsedepartementets brev til Helse-Nord vedr. Kirurgisk akuttberedskap og Fødselsomsorg. Styret viser til planleggingsarbeidet som er i gang når det gjelder omlegging av tilbudet innen fødselsomsorg. 2. Styret i Helgelandssykehuset gir sin tilslutning til at fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset i Mosjøen bygges om til Fødestue Styret forutsetter at arbeidstakernes tillitsvalgte inviteres i arbeidet slik at medbestemmelse ivaretaes på en god måte. Styret forutsetter videre at ambulanse og følgetjeneste er på plass og at nødvendig samarbeid med kommunehelsetjenesten følges opp. Styret ber om å bli orientert om den videre framdriften i arbeidet. Forslag 1 ble vedtatt med 6 stemmer Alternativt forslag framlagt av Gunnleiv Birkeland Helgelandssykehuset Mosjøen fortsetter drift av fødeavdeling inntil omlegging av Kirurgisk akuttberedskap settes i verk i Avstemming: 1 stemme 1 stemme blank ved disse avstemmingene. Ettersom det var usikkerhet med hensyn til stemmeplikt ble det akseptert at en stemme var blank. Det viser seg i ettertid at styrevedtektene for Helgelandssykehuset ref. 5.2, pålegger styrets medlemmer å avgi stemme i alle saker som behandles av styret. Ettersom forslag 1 fikk 6 av 8 stemmer påvirker den blanke stemmen ikke beslutningen. 08/2004: HELTEF-rapporten Pasientopplevelser. Vedtak: Saken utsettes til neste møte 09/2004: Møteplan 2004 Vedtak: Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2004 Mars: Tirsdag Sandnessjøen Mai: Onsdag Mo i Rana September: Torsdag Brønnøysund November: Onsdag Bodø Desember: Onsdag 15. Torsdag Mo i Rana Møteplanen 2004 endres med følgende møtedatoer: Mars: Juni: Mandag Sandnessjøen Mandag Mo i Rana 10/2004: Eventuelt Vedtak: STYREDOK Side 4 av 44

5 Styresak 13/2004: Omstillingsprosjektet i Mosjøen Møtedato: Møtested: Brønnøysund Endelig vedtak om omstilling ved Helgelandssykehuset Mosjøen ble bekreftet ved brev fra Helsedepartementet Akuttkirurgisk beredskap nedlegges fra sommer/høst 2005, koblet bl.a. mot ferdigstillelse av Korgfjelltunnelen. Fødeavdelingen omgjøres til fødestue, og styret for Helgelandssykehuset HF har tidligere besluttet at dette skjer fra Helse Nord har i brev modifisert beslutningen slik at man kan drive forsterket fødestue med keisersnittberedskap så lenge den akuttkirurgiske beredskapen opprettholdes (frem til sommeren 2005), se vedlegg 1. Oppdatering vedr. omstillingsprosjektet Omstillingen ved sykehuset berører mange funksjoner og avdelinger: Kirurgisk/medisinsk sengeavdeling, intensivavdeling, fødeavdeling, operasjons/anestesiavdeling, poliklinikker og ambulanseservice. Indirekte berøres også medisinsk og intern service. Det er lagt vekt på å involvere alle berørte avdelingsledere og tillitsvalgte for alle berørte organisasjoner i omstilingsarbeidet, samtidig som primærhelsetjenesten trekkes inn i betydelig grad. Arbeidet er organisert med en samlende prosjektgruppe og 5 arbeidsgrupper med forskjellige ansvarsområder. I tillegg opprettes enkelte undergrupper ved behov. Foretakets ledergruppe er styringsgruppe for prosjektet. Arbeidet til nå har vært fokusert på 2 hovedområder: Omstilling av fødeavdelingen og etablering av legevakt i sykehus/felles akuttmottak (FAM). Arbeidet med etablering av fødestue er i rute, og man tar sikte på oppstart som planlagt. Modifisering til forsterket fødestue kom meget sent vel 6 uker før oppstart. Organisering av nødvendig opplæring/kompetanseheving av 2 kirurger vil nødvendigvis ta noe tid, og kirurgene ønsker også saken formelt behandlet i styret for Helgelandssykehuset. Videre var det allerede planlagt utdanningspermisjon for en av kirurgene, og ferieperioden står for døren, slik at det vil bli nødvendig med noe vikarinnleie de første 2 månedene for å få dette på plass. Sykehuset vurderer det som nødvendig å etablere forsterket fødestue fra første dag for å unngå forvirring og usikkerhet. Følgetjeneste for transport til annet sykehus (for de fleste S.sjøen) vil foregå med jordmor fra sykehuset. Kommunenes evt. økonomiske ansvar i denne forbindelse er ikke avklart. Informasjon til berørte primærleger, helsestasjoner m.v. vil skje i direkte møter i mai måned. Berørte gravide er allerede informert ved svangerskapskontrollene, og opplegget for videre informasjon er under utarbeidelse. Det planlegges også en husstandsavis til de berørte kommuner i forbindelse med oppstart. Arbeidet med felles akuttmottak (FAM) inkl. legevakt i sykehus har vært meget intensivt og omfattende. Det ble tidlig klart at Vefsn kommune hadde behov for nye lokaler til ett av de eksisterende legesentra, slik at en kombinasjon av sykehuspoliklinikk, FAM m/legevakt og et legesenter for 5 leger er utredet som et alternativ til FAM m/legevakt alene. Under planarbeidet har det vært benyttet arkitekt og konsulent med ekspertise i sykehusplanlegging for bistand med de forskjellige alternativer samt kostnadsoverslag. Fagpersoner og administrasjon fra Vefsn kommune og sykehuset har arbeidet intensivt med alternative forslag, og arbeidet, begrunnelser og konklusjoner er presentert i brev til Vefsn kommune fra sykehuset datert 12. april Brevet følger som vedlegg 2 til denne saken, og beskriver inngående bakgrunn, prosess, og fordeler med en samlokalisering av legevakt, FAM og evt. legesenter ved sykehuset. Nøkkelord er felles bruk av areal, utstyr og personell samt økte muligheter for samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten. Kommunestyret i Vefsn behandlet saken , og vedtok enstemmig å etablere legevakt/ FAM og legesenter ved sykehuset, under forutsetning av at sykehuset bygger og at kommunen leier. Øvrig arbeid: Siden videre planlegging og drift i betydelig grad har vært avhengig av kommunalt vedtak vedr. etablering av FAM, har sykehusets planarbeid så langt måttet foregå relativt bredt og med flere alternativ. Det er utvist stor kreativitet i arbeidsgruppene, og det er i arbeidets gang kommet opp flere forslag til ny/utvidet aktivitet som kan passe inn i en ny driftsform. Det vil føre for langt å gå inn i detaljer her, men det er utarbeidet en STYREDOK Side 5 av 44

6 egen fremdriftsplan som viser deloppgaver, hovedansvarlig og tidsramme for gjennomføring. Arbeidet skal videreføres i de etablerte arbeidsgrupper. Forutsetninger og behov ved sykehuset Poliklinikker Sykehuset har i flere år dokumentert behov for bedre lokaler til den polikliniske aktivitet. Dette var planlagt i forbindelse med etablering av felles sengeavdeling i 2. etasje midt på 90-tallet, men strandet p.g.a. manglende finansiering. Det har vært forutsatt å flytte poliklinisk aktivitet til gammel sengefløy (fløy C, 1. etasje). Denne fløyen benyttes i dag vesentlig til kontorer. Ambulansestasjon Ambulansen ved sykehuset er planlagt overtatt av egen driftsorganisasjon fra Den drives i dag av Nordtrafikk ambulanse, som leier lokaler ved sykehuset. De siste 2 år har Arbeidstilsynet påtalt arbeidsforholdene for personalet, og det foreligger nå pålegg om utbedring. Dette kan bare løses ved nybygg. Det mangler i dag garasjeplass, oppholdsrom, garderober m.v., og dette vil bli foretakets ansvar ved den planlagte overtakelse. I sykehusets investeringsplan er det avsatt totalt 4 mill kroner til garasjeanlegg i 2004 og 2005, men det er så langt ikke funnet plass til dette innenfor prioriterte investeringer. Fødeavdeling/fødestue Fødeavdelingen er nylig ferdig oppusset. Selv om ca. halvparten av fødslene i fremtiden skal skje ved annet sykehus, beregner man at de fleste fødende kommer tilbake til sykehuset i barselperioden, slik at areal- og sengebehovet vil bli tilnærmet det samme som i dag. Kirurgisk/medisinsk sengeavdeling Medisinsk avdeling har i dag 17 senger, kirurgisk avdeling 14 senger, lokalisert i samme areal med fleksibel utnyttelse av sengene. Tyngre kirurgisk elektiv virksomhet skal reduseres, og vil medføre redusert behov for rene kirurgiske senger. Dette vil fra 2005 gi rom for økt satsing på rehabilitering og forventet økt medisinsk sengebehov som følge av endret alderssammensetning i befolkningen. Intensivavdelingen Avdelingen har i dag 4 kirurgiske og 4 medisinske intensivsenger. I tillegg er det 4 dialyseplasser, 6 plasser for dagbehandling inkl. cellegiftbehandling, og AMK/legevaktstelefon i samme enhet. De 4 kirurgiske senger benyttes i stor grad som postoperative senger. Aktiviteten i denne enheten må tilpasses de nye driftsforutsetningene, og det finnes flere alternative løsninger for dette. SKISSE OG INVESTERINGSPLAN FOR NYBYGG OG OMBYGGING 1) FELLES AKUTTMOTTAK OG LEGEVAKT (FAM) Etter vurdering av FAM-løsninger ved andre sykehus, og i samarbeid med arkitekt og sykehuskonsulent, har arbeidsgruppen for FAM kommet fram til en nøktern løsning med bruttoareal på 392 m2, hvorav kommunal andel er 190 m2. 96 m2 er beregnet plassert i eksisterende bygg, slik at behovet for nybygg er 296m2. I tillegg må det etableres overdekket ambulanseinngang med vindfang og lager, totalt 30 m2. Det er forutsatt kombinert bruk av ekspedisjon, venterom og enkelte behandlingsrom med sykehusets poliklinikker. Kostnadsoverslag: Nybygg: 326 m2 a kr Ombygging: 96 m2 a kr Utstyr sykehusdel: kr Sum kr Årlig avskrivning (2.4 %) kr Rentekostnad første år (3 %) kr Sum kr Leieinntekt Vefsn kommune kr NETTO UTGIFT FØRSTE ÅR: KR STYREDOK Side 6 av 44

7 I tillegg kommer beskjedne økte kostnader til oppvarming, renhold m.v. på sykehusets andel av nytt areal (136 m2). Vefsn kommune er forutsatt å dekke disse kostnadene for sine arealer. Det er forutsatt en netto leiepris på kr. 1560/m2. 2) LEGESENTER Etablering av legesenter i tilknytning til FAM forutsettes i sin helhet finansiert ved leieinntekter fra Vefsn kommune. Kommunen står selv for personal- og driftsutgifter. Kommunens representanter har beregnet arealbehovet til brutto 353 m2. Det forutsettes sambruk av ekspedisjon og venteromsarealer samt hovedinngang. Kostnader Nybygg: 353 m2 a kr Årlig avskrivning (2,4 %) kr Rentekostnad første år (3%) kr Sum kr Årlig leieinntekt kr Inntekt første år: kr SAMLET INVESTERINGSBEHOV FAM OG LEGESENTER: KR Investeringsbehov sykehuset andel: kr Økte finanskostnader for sykehuset første år kr Bemanning og drift av sykehusets andel av FAM forutsettes løst innenfor dagens rammer, forutsetningsvis med effektiviseringsgevinster (kfr. pkt.4). Helse Nords administrasjon har under sakens gang gitt tilsagn om en utvidet investeringsramme til FAMetablering på 6 mill. kr. Denne må søkes utvidet til 7 mill. Siden den kommunale andel er forutsatt selvfinansiert ved leieinntekter, påregnes aksept for denne delen av finansieringen utenom ordinær investeringsramme for foretaket. 3) AMBULANSESTASJON I planarbeidet er det til nå tatt utgangspunkt i etablering av ambulansestasjon i underetasje under FAM/legesenter, med ambulanseinngang og heis til FAM. Arealbehov er av konsulent og ambulansegruppe beregnet til 380 m2, som inkluderer vaktrom, soverom, opphold m.v. for 8 personer, og garasje for 3 biler + reserve. Med samme kvadratmeterpris som over, utgjør dette en investering på 9.5 mill kroner, og avskrivning + rentekostnad første år på kr Dette anses som uforholdsmessig dyrt, og det arbeides nå videre med planer for etablering av enkelt garasjeanlegg samt vakt/oppholdsrom annet sted på sykehusområdet. 4) DRIFT AV SYKEHUSENHETEN I MOSJØEN MED FAM Nedleggelse av kirurgisk akuttberedskap forutsetter at kirurgiske pasienter som ikke kan behandles i sykehuset, behandles, observeres og stabiliseres i FAM i påvente av videretransport. Dette er beskrevet og akseptert i rapport fra arbeidsgruppen som så på konsekvenser av omstillingen - fremlagt i oktober , og senere understreket og bekreftet bl.a. i brev fra Helse Nord RHF til Helsedepartementet i desember Dette vil kreve kompetent bemanning, utstyr og areal for observasjon og behandling. Samtidig er det fra Vefsn kommunes side forutsatt at legevaktstelefon etableres i FAM. Akutte indremedisinske pasienter skal behandles i sykehuset som før. Etablering av FAM forutsetter at sykehusets pasientmottak legges til denne enheten. Dette vil, med fortsatt lokalisering av intensivavdeling i dagens lokaler i 2. etasje, medføre tungvint transport av kritisk dårlige indremedisinske pasienter gjennom medisinsk/kirurgisk sengeavdeling (via heis fra FAM), eller gjennom poliklinikkarealene og hall i 1. etasje. Videre vil det bli nødvendig å fordele kompetent personell (observasjon, behandling, AMK) på 2 separate steder, noe som synes lite rasjonelt i en liten sykehusenhet. Det mest rasjonelle i den nye situasjonen synes å være flytting av intensiv til 1. etasje i tilknytning til FAM. Personalet kan da benyttes til observasjon, assistanse i FAM og legevaktstlf/amk som tidligere. Kirurgisk STYREDOK Side 7 av 44

8 poliklinikk kan i så fall fortsatt legges i tilknytning til FAM/intensiv, mens medisinsk poliklinikk må beholdes i nåværende, men utvidede lokaler, som også kan romme lokaler for nye polikliniske tilbud som planlegges i forbindelse med omstillingene i sykehuset (hud, revmatologi, ØNH, rehabiliteringsavd. med lærings- og mestringssenter). En spisset medisinsk intensivavdeling vil ha behov for ca. 80 m2. Øvrig areal i fløy C (brutto 560 m2) kan benyttes til poliklinikker for kirurgi, gynekologi, hud og øyesykdommer, mens medisinsk poliklinikk og rehabilitering lokaliseres til dagens poliklinikkarealer. En utvidet kirurgisk dagbehandling, medisinsk dagbehandling og recovery forutsettes i denne løsningen å drives videre i fløy D annen etasje (som i dag). Ombygging av fløy C til tidsmessig poliklinikk og intensivavd (640m2) er foreløpig kostnadsberegnet til kroner (16.000/m2 inkl. mva.). Oppussing/rehabilitering av dagens poliklinikklokaler og nåværende inngangsparti vil utgjøre ca. 2 mill. kroner (400 m2 a kr 5000 inkl. mva). Helgelandsykehuset Mosjøen har i investeringsplan for årene avsatt totalt 12 mill. kroner til poliklinikkombygging på prioritert liste. For å få en rasjonell byggeprosess og rask iverksetting av FAMprosjektet, anses det nødvendig å fremskynde dette arbeidet. VEDTAK: Styret for Helgelandssykehuset HF viser til saksutredningen og til vedtak i Vefsn kommunestyre vedrørende etablering av legevakt/fam og legesenter ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Styret vedtar bygging av felles akuttmottak (FAM) med legevaktslokaler ved sykehuset innenfor en kostnadsramme på kr og et bruttoareal på 422 m2, hvorav 96 m2 i eksisterende bygg og en kommunal andel på 190 m2. Styret vedtar bygging av legesenter for Vefsn kommune innenfor en kostnadsramme på kr og et bruttoareal på 353 m2 som i sin helhet benyttes av kommunen. Styret forutsetter at Helse Nord RHF aksepterer en utvidelse av Helgelandssykehusets investeringsramme for dette prosjektet med totalt 20,5 mill kroner, hvorav 13,5 mill kroner anses fullfinansiert med leieinntekter fra Vefsn kommune. Styret ber administrasjonen om å utrede videre alternativer for etablering av ambulansestasjon ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Videre bes administrasjonen om å fullføre utredning om drift/omstilling og evt. nødvendig flytting av funksjoner i sykehuset i forbindelse med etablering av FAM. Av hensyn til framdriften i omstillingsprosjektet, forutsettes disse utredningene fremlagt for styret i junimøtet. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Avd.dir. Arne Wilskow STYREDOK Side 8 av 44

9 VEDLEGG 1 Foretaksledelsen Mo i Rana Foretaksdirektør Til: Adm. dir. Lars Vorland Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: Sted / Dato: Mo i Rana, Midlertidig forsterket fødestue i Mosjøen Vi viser til søknaden til Helse Nord RHF i desember 2003 om en overgangsordning med en midlertidig forsterket fødestue i Mosjøen fram til døgnkontinuerlig kirurgisk akuttberedskap ble avviklet ved årsskiftet 2004/2005. Denne søknaden ble ikke tilrådd av Helse Nord RHF bl.a. pga. kort tidsramme for en slik midlertidig ordning. Etter dette har som kjent Helseministeren behandlet omstillingsprosjektet i Mosjøen og utsatt avviklingen av kirurgisk akuttberedskap til sommeren/høsten 2005 i parallell med ferdigstillelsen av tunnelen gjennom Korgfjellet. Dermed er tidsrammene for planlegging og iverksetting av vedtakene betydelig utvidet i forhold til den opprinnelige planen. Vi vil derfor etter å ha drøftet dette med fungerende styreleder i Helgelandssykehuset HF be om en ny vurdering av en midlertidig ordning med forsterket fødestue i Mosjøen. Vi har i denne fasen lojalt fulgt opp vedtakene som er gjort av sykehuseier. En jordmorstyrt fødestue er under planlegging med iverksetting fra juni 2004 etter vedtak i styret i Helgelandssyke-huset HF. Samarbeid med berørte kommuner og primærhelsestjenesten er også iverksatt med tanke på bl.a. felles akuttmottak og det arbeides med nye alternative muligheter for dagkirurgi og nye tilbud. Omstillingsorganisasjonen i Mosjøen under ledelse av avdelingsdirektøren gjør en god jobb i tråd med vedtakene. Det arbeides systematisk og grundig med å skape en ny plattform for sykehusdrift og best mulige tjenester til befolkningen innenfor de rammene som Helseministeren og Helse Nord RHF har trukket opp. En midlertidig ordning med forsterket fødestue dvs. jordmorstyrt fødestue med mulighet for å utføre nødkeisersnitt fram til sommeren/høsten 2005, iverksatt fra juni 2004, vil kunne bidra med å sikre omstillingsarbeidet. Dette med tanke på å imøtekomme konstruktive innspill fra miljø både innenfor og utenfor sykehuset. Og det vil kunne bidra til å beholde og videreutvikle kompetansen i sykehuset som en viktig forutsetning for å lykkes med omstillingsarbeidet. Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOK Side 9 av 44

10 Saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Helgelandssykehuset HF ORGANISERING AV FØDSELSOMSORGEN VED HELGELANDSSYKEHUSET MOSJØEN - MIDLERTIDIG ORDNING MED BEREDSKAP FOR NØDKEISERSNITT Det vises til brev fra Helgelandssykehuset HF av hvor helseforetaket ber Helse Nord RHF igjen vurdere en midlertidig ordning med forsterket fødestue ved Helgelandssykehuset Mosjøen, dvs. jordmorstyrt fødestue med mulighet for å utføre nødkeisersnitt, fram til omlegging av kirurgisk akuttberedskap. Det vises videre til dialog med foretaksledelsen. Foretaksmøtets bestemmelser om endring av kirurgisk akuttberedskap og omlegging fra fødeavdeling til jordmorstyrt fødestue ved Helgelandssykehuset Mosjøen står fast. Det vises til vedtak i styret for Helgelandssykehuset om iverksetting av endret organisering av fødselsomsorgen fra 1. juni Det vises også til tidligere brev fra Helse Nord RHF hvor vi ikke tilrådde en overgangsordning med beredskap for nødkeisersnitt i perioden 1. juni 2004 til iverksetting av endret kirurgisk akuttberedskap sommeren Ved en revurdering av spørsmålet om jordmorstyrt fødestue med beredskap for nødkeisersnitt er det lagt vekt på følgende: møte med politisk ledelse Vefsn kommune 25. februar 2004 møte med Helgelandssykehuset Mosjøen 26. februar 2004 Helsedepartementets brev av møte med lokale representanter for Kristelig Folkeparti 01. april 2004 dialog med ledelsen i Helgelandssykehuset HF På basis av en totalvurdering av saken endrer vi vårt tidligere standpunkt. Helgelandssykehuset HF gis mulighet for å organisere fødselsomsorgen ved Helgelandssykehuset Mosjøen som en jordmorstyrt fødestue med beredskap for nødkeisersnitt fram til omlegging av kirurgisk akuttberedskap sommeren Tidspunktet for iverksetting av omlegging til fødestue vil være 1. juni 2004 slik styret for Helgelandssykehuset HF har besluttet. Planleggingen av endringene ved Helgelandssykehuset Mosjøen forutsettes for øvrig å gå som tidligere besluttet basert på de krav og forutsetninger som er kjent. Vennlig hilsen Lars Vorland Adm. direktør STYREDOK Side 10 av 44

11 VEDLEGG 2 Etablering av legevakt/felles akuttmottak og evt. legesenter ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Sammendrag Vefsn kommune inviteres med dette saksfremlegget til et samarbeid med Helgelandssykehuset HF om etablering av legevakt i et felles akuttmottak (FAM) ved. sykehuset i Mosjøen. Videre inviteres det til en mulig lokalisering av legesenter i tilknytning til legevakt/akuttmottak, der det kan oppnås betydelige samdriftsfordeler for pasienter og personell. Det forutsettes at sykehuset bygger og at kommunen leier lokaler. Planene forutsetter nybygg i tilknytning til tidligere sengefløy i 1. etasje (fløy C). En forprosjektgruppe med representanter for kommunen og sykehuset har vurdert arealbehov og plassering, og med hjelp av arkitekt og konsulent med spesialkompetanse for sykehusutbygging, er det utarbeidet foreløpige romprogram. Basert på disse beregningene, vil kommunens andel av legevaktslokaler/akuttmottak utgjøre ca. 190 m2. Ved etablering av legesenter for 5 leger i tilknytning til dette bygget, vil et være behov for ytterligere ca. 350 m2. Dette er altså basert på kommunerepresentantenes egne vurderinger av nødvendig areal for å få funksjonelle enheter. Basert på aktuelle byggekostnadsindekser, har sykehuset stipulert en netto leiepris på 1560 kr/m2. I arealberegningen er det ikke medtatt felles arealer som trafikkarealer, parkeringsareal, ventilasjonsanlegg, kantine, fyrrom og hovedinngang/vestibyle. Dette regner sykehuset som vår innsatsfaktor. Det forutsettes at Vefsn kommune opprettholder samme bemanning på legevakten som idag, og at legevaktstelefonen som idag er i intensivavdelingen, flyttes til akuttmottaket og finansieres av kommunene i sykehusets område som før. Øvrig bemanning i akuttmottaket vil med den planlagte driftsmodell være sykehusets ansvar. I saksfremlegget skisseres en rekke samdriftsfordeler ved de foreslåtte løsninger. Det viktigste vil være at pasientene i området alltid vil ha et fast sted å forholde seg til ved akutt sykdom, og at det der vil være tilgjengelig lege, sykepleier, røntgen, laboratorium, telemedisinsk utstyr, observasjonssenger og mulighet for innleggelse i sykehus, alt etter pasientens behov. Sykehuset har for egen del behov for en rask avklaring av saken. Man tar sikte på full prosjektering og forberedelse til byggestart i løpet av høsten 2004, og fullføring av prosjektet i Innledning. Denne saken omhandler etablering av legevakt i sykehus/felles akuttmottak (FAM) ved Helgelandssykehuset Mosjøen, og en mulig etablering av legesenter for 5 leger i tilknytning til dette. Det presenteres to alternative skisser i saken: 1. Etablering av Legesenter og Legevakt/FAM samlokalisert med sykehuset 2. Etablering av Legevakt/FAM samlokalisert i sykehuset. Begge alternativene krever nybygg/ombygginger ved sykehuset og det legges opp til at Helgelandssykehuset HF står for bygging/ombygging og at kommunen blir leietaker. Sakens bakgrunn er å finne helt tilbake til 1993, men er i den senere tid aktualisert i forbindelse med både St.meld.43/2000: Akuttmeldingen, Helse Nord`s satsinger på samhandling med primærhelsetjenesten og ikke minst ved at Vefsn kommunes leiekontrakt i Vefsn legesenter går ut til sommeren. Formannskapet i Vefsn har drøftet saken, uten å gjøre politiske vedtak, men det er signalisert interesse for de skisserte samarbeidstiltak. I forbindelse med arbeidet for å styrke samarbeidet mellom nivåene i helsetjenesten og de prehospitale tjenester, har også Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF i flere styrevedtak og styringsdokumenter skissert behovet for etablering av FAM i sykehusene/ helseforetakene. Etablering av et FAM er også vedtatt i forbindelse med omstillingsprosjektet i Helgelandssykehuset HF, som et viktig tiltak for å styrke de prehospitale tjenestene og den samlede kompetansen innen de akuttmedisinske fagområder. STYREDOK Side 11 av 44

12 2. Bakgrunn. Etablering av legevakt i sykehus og et felles akuttmottak i samarbeid mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste er en gammel ide i Vefsn. Allerede i 1993 var en gruppe fra kommunen og sykehuset på studiebesøk i Larvik, hvor det første FAM (Felles Akuttmedisinsk Mottak) ble etablert i I årene mellom 1993 og i dag har tanken om et slikt felles akuttmedisinsk mottak i Mosjøen vært diskutert i fagmiljøet gjentatte ganger. Det har også vært forsøksordninger med legevakt i sykehuset, men man hadde den gang ikke tilfredsstillende lokaler til disposisjon. Stortinget har gjennom St.meld.43/2000: Akuttmeldingen også tatt til orde for etablering av FAM ved landets sykehus i samarbeid med vertskommunene. Akuttmeldingen sier: Felles akuttmottak (FAM) betyr at legevakten i vertskommunen og eventuelt nærliggende kommuner er samordnet med sykehusets akuttmottak. FAM er underlagt to forskjellige forvaltningsnivåer: Sykehusets akuttmottak sorterer under fylkeskommunen og legevakten under kommunen. Samarbeidet gjør at pasienten kun trenger å henvende seg til ett sted ved akutt skade eller sykdom. Det gjør også at primærlegen lettere kan innhente faglige råd fra spesialister fra sykehuset, uten at pasienten må legges inn på sykehuset. Stortinget har også som målsetting at det etableres utvidede samarbeidsordninger mellom helsetjenester på forskjellige forvaltningsområder, gjennom mer fleksible finansierings-ordninger og/eller organisatoriske løsninger som tar høyde for at stadig større deler av spesialistbehandlingen flyttes ut av sykehusene og inn i primærhelsetjenesten. Felles akuttmottak (FAM) er også et av de tiltakene som trekkes frem i denne sammenheng. Departementet har derfor i Akuttmeldingen oppfordret til etablering av FAM der dette synes hensiktsmessig. FAM har etter hvert blitt etablert på mange sykehus og erfaringene fra disse er svært positive både i forhold til å oppnå nasjonale målsettinger om færre innleggelser i sykehus og en mer sømløs behandlingskjede ved at pasientene får ett sted å henvende seg. Ved at primærlegene kan innhente faglige råd fra spesialistene ved sykehuset, og at de får tilgang til laboratorie- og røntgentjenester samt telemedisin og observasjonssenger, kan en gjøre grundigere vurderinger i samarbeid mellom nivåene uten at pasienten nødvendigvis legges inn på sykehuset. Erfaringer fra sykehus/kommuner med FAM viser at samtlige har redusert sykehusforbruket etter etablering av FAM. Denne måten å organisere legevakt og sykehusmottak på er også kostnadseffektiv ved at de menneskelige, økonomiske og arealmessige ressursene utnyttes i felleskap i stedet for å dublere funksjoner. Dette samarbeidet har også gitt positive effekter i forhold til kompetanseoppbygging, kompetanseoverføring, felles opplæring m.v. I januar 2004 ble det nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter fra Helgelandssykehuset Mosjøen og Vefsn kommune, med mandat å utrede forslag til bygningsmessige løsninger, organisering og drift av legevakt/fam og en ev. etablering av et nytt legesenter i tilknytning til sykehuset. Gruppen har vurdert mange løsningsforslag, men hensynet til de økonomiske og bygningsmessige rammer har medført at kun to av alternativene legges fram til behandling. Det vises til pkt. 3 for nærmere presentasjon av disse. Deltagere i prosjektgruppen var tidligere på besøk ved FAM i Larvik. Prosjektledelsen har også sett på FAM i Narvik. Vi fikk begge steder presentert at samarbeidet har gjort arbeidet ved legevakten mindre sårbart. Legene føler større trygghet ved at de har andre kolleger i ryggen, de får hjelp når det er prekært etc. Nærheten til de funksjonene sykehuset rår over gjør samlokalisering mer attraktivt. Erfaringene fra både Larvik og Narvik viste at legene i primærhelsetjenesten kunne vært trukket mere med i utformingen av lokalene, noe de så i ettertid. I arbeidet med prosjektet i Mosjøen har legene fra primærhelsetjenesten vært aktivt med fra starten, noe som gjør at forslagene fra prosjektgruppen er godt forankret i begge fagmiljø. 3. Vurdering. Prosjektgruppen har vurdert mange ulike løsningsforslag. Utgangspunktet, og utslagsgivende, for valg av de to mulige modellene i denne saken har vært: En god faglig basis hensynet til en optimal utnytting av fellesområder en hensiktsmessig infrastruktur for pasienter, personalet og pårørende kostnadseffektivitet løsninger som ivaretar trafikkavviklingen, herunder ambulansetrafikken og parkeringsmuligheter for pasienter og besøkende STYREDOK Side 12 av 44

13 eksisterende bygningsmasse og bygningstekniske forhold tilgjengelighet både for pasienter og samarbeidende enheter 3.1. Felles akuttmottak/legevakt. Det vises til skissetegninger og oppsett over arealbruk og romfordeling, som ligger som vedlegg til saken. Skissen er et foreløpig forslag, og detaljutforming og prosjektering vil, med et positivt vedtak i Vefsn kommune, bli utarbeidet i løpet av mai-juni I tillegg til de vilkår som er skissert for valg av den areal/bygningstekniske løsningen, har gruppen vært opptatt av at arbeidet i Legevakt/FAM skal være en reell samhandling, der en drar nytte av hverandres kompetanse, har felles kompetanseutvikling og at pasientene skal oppleve en mer sømløs behandlingskjede. Disse forutsetninger ligger til grunn for valg av infrastrukturen hvor legevakt/ FAM har felles inngang, felles ekspedisjon, felles venterom, felles personalrom, akuttrom og behandlingsrom m.m. Det er innarbeidet forslag om 2 observasjonsrom, ett øremerket primærhelsetjenesten og ett øremerket sykehusets behov. En vil selvsagt også benytte disse på tvers ved behov, men tanken er at legevakten skal kunne legge pasienter til observasjon dersom en er usikker på om tilstanden krever innleggelse eller ikke. Sykehuset vil ha behov for observasjonsrom i flere sammenhenger, for eksempel ved venting på videre transport, dagpasienter som ikke er i stand til å dra hjem enten pga alder, reiseavstand eller sykdomstilstand samt ved usikkerhet i forhold til om pasienten skal legges inn i Mosjøen eller annen enhet, f.eks i påvente av labprøver og røntgenbilder, som kan være avgjørende for valg av behandlingssted. For å holde kostnadene på et nøkternt nivå, har vi valgt å la endel av rommene i Legevakt/FAM ha flere funksjoner. Ett av observasjonsrommene vil bli spesielt isolert og beregnet for konsultasjoner for akutt psykiatri og rus. Akuttrommet vil bli utstyrt med telemedisinske løsninger, slik at dette også vil være FAM`ets telestudio. I forhold til sykehusets lokaler vil ombygginger av fløy C medføre at FAM blir lokalisert tett opp til kirurgisk og medisinsk poliklinikk. Dette vil kunne gi fordeler for sambruk av for eksempel skadestue, gipsrom etc. Dersom en framtidig legevakt skal være aktiv eller ha vakt på vaktrom, vil det være muligheter for å ivareta behov for dette i sykehusets lokaler. Av andre fordeler med samlokalisering kan nevnes tilgang til personalkantine, laboratorie- og røntgentjenester, telestudio i sykehuset og møterom. Telestudioet benyttes svært mye til undervisning og kompetanseheving, og primærhelsetjenesten vil kunne dra nytte av disse tilbudene. Det vil bli etablert ambulanseinngang i umiddelbar tilknytning til legevakt/fam, og sykehuset etablerer egen ambulansestasjon på området, noe som mangler i dag Legesenter i tilknytning til sykehus og FAM. Det vises til de vedlagte tegninger og oversikt over arealbruk og romfordeling. Kommunens leieavtale for nåværende lokaler til Vefsn Legesenter går ut I denne forbindelse har prosjektgruppen utredet forslag til nye lokaler i tilknytning til sykehuset. Legesenteret vil kreve nybygg hvor Helgelandssykehuset HF står som byggherre og legesenteret plasseres i tilknytning til Legevakt/FAM. Legesenteret vil etter det foreliggende skisseforslag ha felles inngang med sykehuset/ FAM og felles venterom, ekspedisjon og parkeringsplass. Som skissen viser er legesenteret tenkt plassert i nybygg ut fra fløy C. Ny hovedinngang til sykehus og legesenter legges også mot fløy C, da dette vil gi bedre trafikkavvikling og parkeringsmuligheter enn andre løsninger. Legesenteret planlegges med fire legekontor og kontor for kommuneoverlegen. Totalt areal for legesenter er beregnet til netto 252 m2. Vi har benyttet en minimumssats for bruttoberegning på 1,4 i forhold til nettoareal, noe som gir et bruttoareal på 352,8 m2. Ved ombyggingsprosjekter på Mo er det benyttet en faktor på 1,5, arkitekten benyttet 1,6 og konsulenten bruker 1,9-2,1, noe som synliggjør vår nøkternhet i beregningene. Vi anser at arealer for hovedadkomst, ventilasjon, fyrrom etc. er en del av sykehusets innsats for etableringen, og beregner ikke tilleggsareal for dette. Videre vil parkeringsarealer være sykehusets ansvar og kostnad. Kommunens representanter i gruppen har konkludert med at en både av hensyn til pasientflyt og økonomi ønsker en felles inngang til legesenter, FAM og sykehus, men de foreslår å flytte felles inngang noe nærmere nybygg enn vist på den vedlagte skisse. En ytterligere prosjektering av lokalene vil bygge på de i denne sak framlagte arealbehov og en tar sikte på å foreta dette arbeidet i mai/juni dersom kommunen vedtar et fortsatt samarbeid. STYREDOK Side 13 av 44

14 Prosjektgruppen anser at det fremlagte forslaget har mange fordeler både for personalet ved legesenteret, pasienter og pårørende, og det vil ha fordeler for sykehusets personale også. I første rekke tenkes her på de fordeler en samlokalisering har for det faglige samarbeidet mellom de to nivåene i helsevesenet. Fysisk nærhet mellom fagfolk på ulike nivåer gir lettere adgang til felles kunnskap, muligheter for drøftinger av faglige spørsmål, informasjon om hverandres virksomhet og felles kompetansebygging. Av andre fordeler nevnes tilgang til kantine, kollektivtransport for pasientene, (bussene fra kommunene rundt passerer daglig sykehuset), samt de åpenbare økonomiske fordeler som ligger i sambruk av en del av lokalene, slik som de nevnte venterom, ekspedisjon etc. På lang sikt vil en kunne utvikle en helsetjeneste for befolkningen i området som gir en mer helhetlig omsorg og behandling på tvers av forvaltningsnivåene og hvor ressursene utnyttes optimalt. Internasjonalt ser en nå en trend hvor helsevesenet i sterkere grad bygges opp rundt primærhelsetjenesten, og hvor spesialisthelsetjenesten leverer tjenester på bestilling. Skillet mellom hva som er primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste er på vei ut og arbeidsdelingen er basert på fleksible løsninger til beste for pasientene. Det er nå også et viktig nasjonalt mål å bryte ned barrierene mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og Mosjøen har vi gode forutsetninger for å kunne bli et pionerprosjekt i så måte Økonomiske konsekvenser. Som det fremgår av vedlagte arealoversikt, har kommunens representanter beregnet nødvendig areal til legevaktsdel til netto 74 m2. Fellesareal med sykehuset i akuttmottaket utgjør netto 156 m2, hvorav kommunens andel er beregnet til 61,5 m2 Med en bruttofaktor på 1,4 vil kommunens andel av legevaktslokaler/akuttmottak utgjøre ca. 190 m2. Byggekostnader for bygg av denne type er meget nøkternt beregnet til kr /m2 inkl. mva. På dette grunnlaget har sykehuset beregnet en leiekostnad på kr 1560/brutto m2. Leiekostnader er beregnet eks. inventar, energi, renhold etc. I arealberegningen er det som tidligere anført ikke medtatt vanlige felles arealer i kommunens andel, idet sykehuset beregner dette som vår innsatsfaktor. Pr. i dag har Vefsn kommune bemannet legevakt på ettermiddag/kveld med legesekretær, og betaler sykehuset for bruk av legevaktstelefonen. Denne er i dag lokalisert i intensivavdelingen. Det forutsettes at legesekretær og legevaktstelefon flyttes til akuttmottaket og finansieres på samme måte som i dag. Øvrig bemanning i akuttmottaket vil med den planlagte driftsmodell være sykehusets ansvar, slik at kommunen ikke vil få økte driftsutgifter utover husleie. Ved etablering av legesenter for 5 leger i tilknytning til dette bygget, vil et være behov for ytterligere 252 m2 nettoareal, brutto ca. 353 m2. Her er det forutsatt betydelig felles bruk av arealer til ekspedisjon, venterom m.v 4. Konklusjon. Forprosjektgruppen for legevakt/akuttmottak og evt. legesenter ved sykehuset har nedlagt et betydelig arbeid på kort tid, og selv om økonomien både i kommunen og helseforetaket setter noen grenser i fht. ønsker om areal, har gruppen sagt seg godt fornøyd med det framlagte resultat i forhold til romprogram/areal. Vi ønsker å utvikle et helsetilbud til befolkningen i sykehusområdet basert på et godt og fruktbart samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjeneste. Samlokalisering vil være et godt bidrag til dette. Dersom kommunen ønsker etablering av legesenter ved sykehuset, kan hele bygget realiseres slik vedlagte skisse viser. Dersom valget blir bare samlokalisering av legevakt og akuttmottak, kan ytre del av bygget forkastes. Dersom kommunen ikke finner å ville delta i noen form for felles løsning på dette tidspunktet, vil sykehuset måtte etablere eget akuttmottak, men da i enklere form og med annen lokalisering. Sykehuset ser denne saken som en unik mulighet for å utvikle samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og sykehuset under optimale forutsetninger, samtidig som kommunen har en mulighet til å styrke lokalsykehusets eksistens og fortsatte drift. Styret i Helgelandssykehuset HF vil behandle saken den og kommunestyret i Vefsn inviteres til å gjøre et forpliktende vedtak om lokalisering ved sykehuset i sitt møte Mosjøen 12.april 2004 STYREDOK Side 14 av 44

15 Arne W. Wilskow, avd. dir. Vedlegg: Forslag til romprogram Enkel skisse over lokalisering av legevakt og legesenter LEGEVAKT / FELLES AKUTTMOTTAK (FAM) ROMPROGRAM og arealbehov etter møte 1. april 2004 Netto arealbehov Romtype Spesifikasjon Ant m2/ rom Legevakts del Konsultasjons rom + gyn Areal andel kommune Areal andel sykehus Sum m2 m2 m2 Ønsker gyn.rom avdelt Behandlings rom us Obs rom/psyk Laboratorium Lager SUM Fellesareal Akuttrom m/teles Obs rom Konsultasjonsrom Skyllerom HC -toalett ,5 2,5 Pårørenderom Venterom Baserom Eksp./LV/pers Sum ,5 94,5 Sum felles + LV nettoareal ,5 94,5 Brutto areal Faktor 1, ,7 132,3 Tillegg for bruttoareal Inng./vestibyle ,7 202,3 LEGESENTER ROMPROGRAM og arealbehov Nettoareal m2 Legekontorer m/gyn Adm legekontor Personalrom m/kj./møterom Lab m/benk + HC toalett FC-toalett (vis a vis lab) Skiftestue Kontor hj.pers. scanning Kontor ledende helsep./studenter Utstyrslager Toalett/garderobe pers Arkiv Ekspedisjon 0 0 Venterom Lager urent 4 SUM 252 Brutto areal faktor 1,4 352,8 STYREDOK Side 15 av 44

16 STYREDOK Side 16 av 44

17 Styresak 05/2004: Melding Møtedato: Møtested: Brønnøysund Utsatt sak. Saken er tidligere utsendt i styredokument av STYREDOK Side 17 av 44

18 Styresak 06/2004: Styringsdokument Møtedato: Møtested: Brønnøysund Utsatt sak. Saken er tidligere utsendt i styredokument av STYREDOK Side 18 av 44

19 Styresak 08/2004: HELTEF- rapporten - Pasientopplevelser. Møtedato: Møtested: Brønnøysund Utsatt sak. Saken er tidligere utsendt i styredokument av STYREDOK Side 19 av 44

20 Styresak 14/2004: Årsregnskap 2003/Årsmelding 2003 Møtedato: Møtested: Brønnøysund Arbeidet med avslutning av regnskapet har dratt ut i tid. Endelig revisorbekreftet regnskap kan ikke påregnes til styremøte Dette skyldes forhold som ligger utenfor foretakets styringsmulighet. Som vedlegg til saken følger som egne filer (også sendt pr post): A Foreløpig årsregnskap 2003, kortversjon B Foreløpig årsmelding 2003 VEDTAK: Styret tar foreløpig regnskap 2003 til orientering. Styret tar utkast til årsmelding 2003 til orientering. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Avd.dir. Frank Høyen STYREDOK Side 20 av 44

21 Styresak 15/2004: Regnskapsrapport per mars Møtedato: Møtested: Brønnøysund Regnskapsrapport for Helgelandssykehuset per mars 2004 Resultatregnskapet for mars måned viser et lite overskudd på ca 0,5 mill.kr. Akkumulert per mars viser regnskapet et overskudd på ca 2,7 mill.kr. Avvik mot budsjett per mars er imidlertid negativt med ca. 3,8 mill.kr. En forverring fra forrige måned med ca 1,4 mill.kr. Driftsinntektene hittil i år er på ca. 211,8 mill.kr. Sammenlignet med budsjett er det ca. 1,6 mill.kr i negativt avvik. Basisrammen, dvs driftstilskuddet fra Helse Nord, er periodisert i 1/11 hver måned unntatt juni. ISF-inntekt egen produksjon er på ca. 38,8 mill.kr per februar. Det er ca. 1,8 mill.kr lavere enn budsjett. Dette fordeles på Rana med ca. 0,3 mill.kr, Mosjøen med ca 0,3 mill.kr og Sandnessjøen med størst avvik på ca. 1,1 mill.kr. Fødestuen i Brønnøysund er ca. 0,05 mill.kr under budsjett. ISF-inntekt av gjestepasientkostnader på 7,4 mill.kr er som tidligere regnskapsført i forhold til budsjett til vi har bedre prognoser å forholde oss til da det er etterslep av faktiske fakturaer fra andre helseforetak. Styret for Helgelandssykehuset har sannsynligvis vedtatt et noe for optimistisk budsjett for Vi vil i neste rapport justere regnskapet mot et mer realistisk nivå slik at regnskapet vil vise et større avvik enn per i dag. Egne gjestepasientinntekter viser et negativt avvik mot budsjett etter 3 måneder. Dette fordeles på Rana med 0,1 mill.kr, Mosjøen med 0,3 mill.kr og Sandnessjøen med 0,4 mill.kr. Totalt for foretaket er avviket 0,8 mill.kr. Polikliniske inntekter viser fortsatt et høy nivå til tross for at refusjonssatsene for poliklinikk er redusert med 1/3. Her er det et positivt avvik mot budsjett på ca. 1,3 mill.kr som er jevnt fordelt på de tre enhetene. Se forøvrig vedlagte aktivitetsrapport. Øremerkede statstilskudd er i all hovedsak tilskudd/finansiering av den nye oppgaven pasienttransport. Inntekten bokføres løpende hver måned med 1/12 del. For øvrig er budsjettet for opptrappingsplanen innen psykiatri plassert her, men inntekten bokføres bare i det tilfelle psykiatrien går med underskudd. Denne rutinen er i følge Helse Nord. Andre inntekter er 0,5 mill.kr lavere enn budsjett. Her inngår blant annet uløste budsjett/tilpassningsproblem med 1,5 mill.kr. Ca. 1,3 mill.kr av dette er i Sandnessjøen og resterende er fordelt mellom Rana og fellesområdet. Egenandelsinntekter innbetalt fra pasienter har et positivt budsjettavvik på ca. 1,7 mill.kr. En del av forklaringen er sannsynligvis at pasientene ikke har mottatt frikort enda. Driftsutgiftene hittil i år er på 209 mill.kr. Dette er et negativt avvik mot budsjett med ca. 2,2 mill.kr og en forverring med omtrent samme beløp fra forrige måned da driftsutgiftene samlet var i balanse. Det er posten andre driftskostnader som står for hele forverringen. Lønnsposten viser et negativt avvik mot budsjett på ca. 2,5 mill.kr. Avvikene er både på fast og variabel lønn og må analyseres mer. Overtid pga sykdom og økt aktivitet er to poster som skiller seg ut. Det er grunn å anta at denne posten vil forverre seg utover året. Varekostnadene viser et positivt avvik på ca. 2,4 mill.kr. Felles-området har et mindreforbruk på denne posten. Her mangler en avsetning for gjestepasientregninger på lab/røntgen på ca. 0,7 mill.kr som vil forverre resultatet med samme beløp. Rana har et mindreforbruk på denne posten.i posten varekostnader inngår også estimatet på gjestepasientkostnader som er ført i henhold til budsjettall. Andre driftskostnader per mars har en betydelig forverring fra forrige måned. I denne post inngår et estimat (budsjettall) på pasienttransportkostnader som er en helt ny oppgave for foretaket og enda ikke er belastet med virkelige kostnader. For øvrig er det blant annet negativt budsjettavvik på renovasjon/vann/avløp, el, olje, med.teknisk utstyr, IKT-utstyr og rekvisita, telefon, abonnement på tjenester og datakommunikasjon. STYREDOK Side 21 av 44

22 Avskrivningene viser en noe lavere kostnad en budsjett ca 0,6 mill.kr. Forøvrig er ikke åpningsbalansen for 2003 klar enda og den endelige avskrivningen for 2003 vil også få betydning for regnskapsresultatet i Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å si noe særlig eksakt om en eventuell årsprognose, men det er grunn til å tro at den vil gi et høyere negativt resultat enn styringsmålet på 23 mill.kr. Dette må vi eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt. Regnskap per mars 2004 Helgelandssykehuset HF Art Beløp mars Budsjett mars Beløp hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Budsjett Totalt i år Basisramme ISF-inntekt egen produksjon ISF-inntekt av gjestepasientkostnader Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftsutgifter Renteinntekter Rentekostnader Finansielle poster Helgelandssykehuset HF Art Beløp mars Budsjett mars Beløp hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Budsjett Totalt i år Basisramme ISF-inntekt egen produksjon Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftsutgifter Helgelandssykehuset Mo i Rana Art Beløp mars Budsjett mars Beløp hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Budsjett Totalt i år Basisramme ISF-inntekt egen produksjon Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftsutgifter Rentekostnader Finansielle poster Helgelandssykehuset Mosjøen STYREDOK Side 22 av 44

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen

Styremøte 03.03.03. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vedlagt følger styresakene. Vel møtt! Med vennlig hilsen Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør, org.direktør,

Detaljer

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi

Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Styresak 10/2014: Resultat og tiltaksrapport per 01/2014 Økonomi Møtedato: 21.02.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Resultatet for januar er positivt og viser et overskudd på 1,4

Detaljer

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF

Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Styresak 08/2010: Oppdragsdokument 2010 Helgelandssykehuset HF Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen I saken fremlegges Helse Nords eierbestilling til helseforetaket, Oppdragsdokument 2010. Det ble overlevert

Detaljer

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF

Foretaksmøte, den 19. mai innkalling, Nordlandssykehuset HF Styret i Nordlandssykehuset HF i Nordlandssykehuset HF Revisor i Nordlandssykehuset HF Deres ref.: Vår ref.: 2017/5-3/012 Saksbehandler/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Bodø, 10.5.2017 Foretaksmøte,

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Styresaknr. 15/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 23 MARS Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokollene fra styrets møter 23 mars 2006. Saksbehandlers

Detaljer

Styresak 06/2011: Ombyggingsprosjekt Mosjøen - restfinansiering

Styresak 06/2011: Ombyggingsprosjekt Mosjøen - restfinansiering Styresak 06/2011: Ombyggingsprosjekt Mosjøen - restfinansiering Møtedato: 21.-22.02.11 Møtested: Mosjøen Innledning Det vises til tidligere redegjørelser til styret i saken. Siste redegjørelse var styresak

Detaljer

Informasjonsmøte 21. og 22. februar

Informasjonsmøte 21. og 22. februar Informasjonsmøte 21. og 22. februar Hva har skjedd siden sist? Kontrakt signert med planfaglig rådgiver WSP Norge Samling for arbeidsgruppene på Campus, Mo 17. november Workshop for arbeidsgruppene i Mosjøen

Detaljer

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF)

Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Styresak 43/2011: Sammenlikningsrapport 2010 (RHF) Møtedato: 22.06.11 Møtested: Mo i Rana I denne saken presenteres en sammenligning av kostnadene knyttet til den DRG-relaterte virksomheten ved lokalsykehusene

Detaljer

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune

Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen til Bø kommune og Andøy kommune Møtedato: 26. februar 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug, 75 51 29 00 Bodø, 13.2.2015 Styresak 16-2015 Nordlandssykehuset Vesterålen - salg av bygg for psykisk helsevern i Bø i Vesterålen

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering

Styresak 73/2011: Foreløpig budsjett orientering Styresak 73/211: Foreløpig budsjett 212 - orientering Møtedato: 22.11.11 Møtested: Telefon Innledning I forbindelse med budsjettarbeidet 212 har administrasjonen gjort en foreløpig fordeling av budsjettmidlene.

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør

Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ Møte Saksnr. Møtedato. Drammen, 19. august Nils Fredrik Wisløff. Administrerende direktør Dato: 19.august 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.7.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 42/ 2013 26.8.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 8-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Paul Martin Strand, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 21.9.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 75-2009 ØKONOMIRAPPORT

Detaljer

Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi

Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi Styresak 07/2010: Forslag til lokalsykehusstrategi 2010-2020 Møtedato: 01.03.10 Møtested: Mosjøen Det vises til rapporten Forslag til lokalsykehusstrategi 2010 2020, som er sendt på høring 22.12.2009 med

Detaljer

Innkallingen sendes kun elektronisk til mottakernes e-postadresser. FORETAKSMØTE, DEN 6. DESEMBER 2007 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF

Innkallingen sendes kun elektronisk til mottakernes e-postadresser. FORETAKSMØTE, DEN 6. DESEMBER 2007 INNKALLING NORDLANDSSYKEHUSET HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.12.2007 200700006-8 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Nordlandssykehuset

Detaljer

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi

Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Styresak 96/2013: Resultat- og tiltaksrapport per 11/2013 Økonomi Møtedato: 12. 13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Resultat Resultatet for november er positivt og viser et overskudd

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016

Lokalisering av legevakt i Oppdal. Utredning 2016 Lokalisering av legevakt i Oppdal Utredning 2016 15.04.2016 Innhold 1 Mandat... 2 2 Avgrensing... 2 3 Metode... 2 4 Mål for samlokalisering... 3 5 Lokaliseringsalternativ... 3 5.1 Helsesenteret... 3 5.2

Detaljer

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK ØKONOMIRAPPORT NR Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.6.2009 200900008-47 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT

VESTERÅLEN GODKJENNING AV KONSEPTRAPPORT OG OPPSTART FORPROSJEKT Saksbehandler: Tor-Arne Haug, tlf. 75 51 29 20 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 7.11.2008 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 124-2008 NYBYGG NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 22. APRIL 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.5.2009 200900005-29 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 37-2009 GODKJENNING

Detaljer

Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, oppfølging av styresak

Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt for sykehusbygg på Helgeland, oppfølging av styresak Møtedato: 22. september 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Bodø, 9.9.2016 Styresak 104-2016 Helgelandssykehuset 2025 idéfase - kriterier for valg av lokalisering og tomt

Detaljer

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi

Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Styresak 51/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 05/2014 - Økonomi Møtedato: 18.06.14 Møtested: Helgelandssykehuset Mo i Rana Innledning Det økonomiske resultatet pr. mai er positivt med 4,4 mill.kr.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 29. mars 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Monsen/Bang, 75 51 29 00 Bodø, 17.3.2017 Styresak 28-2017 Virksomhetsrapport nr. 2-2017 Formål/sammendrag Denne styresaken har som formål å redegjøre

Detaljer

Styresak Driftsrapport november 2017

Styresak Driftsrapport november 2017 Direktøren Styresak 104-2017 Driftsrapport november 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 11.12.2017 Møtedato: 12.12.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport november 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017

Styresak Driftsrapport juni og juli 2017 Direktøren Styresak 068-2017 Driftsrapport juni og juli 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 23.08.2017 Møtedato: 31.08.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport juli 2017 Innstilling til

Detaljer

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak:

Styresak. Påbygg 2000 revidert forprosjekt ble behandlet av styret for Helse Førde HF 28.05.03, sak 34/03. Styret fattet følgende vedtak: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 3. september 2003 Styresak nr: 077/03 B Dato skrevet: 25.08.2003 Saksbehandler: Terje Arne Krokvik/Hans Stenby Vedrørende: Påbygg 2000

Detaljer

Det vises til styremøte, den 1. juli 2003 samt e-post av 3. juli I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til styremøte, den 1. juli 2003 samt e-post av 3. juli I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 7.8.2003 200300113-108 012 Styrets medlemmer og varamedlemmer i Helse Nord RHF INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 14. AUGUST 2003 Det vises til

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006

STYRESAK BUDSJETT HELSE NORD IKT 2006 Saksbehandler: Tove Skjelvik, tlf. 75 51 29 22 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.4.2006 200500155-25 045 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 31-2006 BUDSJETT

Detaljer

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/1369-1 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Etablering kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Rådmannens innstilling

Detaljer

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2

Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, Dato: budsjett 2011 nr. 2 Møtedato: 24. mars 2011 Arkivnr.: 2010/69/110 Saksbeh/tlf: Jann-Georg Falch, 75 51 29 21 Dato: 11.3.2011 Styresak 38-2011 Justering av økonomiske rammer budsjett 2011 nr. 2 Formål/sammendrag Tydelige og

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Foreløpig årsresultat

Foreløpig årsresultat Vedlegg til styresak 03/2015: Foreløpig årsresultat 2014 Helgelandssykehuset Foreløpig årsresultat 2014 Aktivitet, økonomi og personal Regnskapsresultat (hele 1.000) 16300-1186 -18856-14618 -3113-48750

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 61/09 Helsetjenestetilbudet på Røros mulighetsstudie Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 04.06.2009 61/09 Saksbeh: Arkivkode: Saksmappe:0

Detaljer

STYREDOKUMENT. Styremøte 22. september 2008

STYREDOKUMENT. Styremøte 22. september 2008 STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Mandat og styringsdokument for idéfase for Nye Hammerfest sykehus

Mandat og styringsdokument for idéfase for Nye Hammerfest sykehus Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/1971 Lill-Gunn Kivijervi Hammerfest, 29.02.2016 Saksnummer 29/2016 Saksansvarlig: Prosjektsjef Lill-Gunn Kivijervi Møtedato: 17.

Detaljer

Styresak Virksomhetsrapport nr

Styresak Virksomhetsrapport nr Møtedato: 24. februar 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Sund/Eichler, 75 51 29 00 Bodø, 17.2.2016 Styresak 16-2016 Virksomhetsrapport nr. 1-2016 Saksdokumentene var ettersendt. Formål/sammendrag Denne

Detaljer

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere

Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Fremtidens sykehusløsning for 600 000 innbyggere Agenda 1. Vestre Viken i dag 2. Vi bygger for fremtiden Vestre Viken mot 2040 3. Utviklingsplanen og alternativene 4. Sykehustilbud til befolkningens beste

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt.

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010 og 132-2010 Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 27. april 2011 Arkivnr.: Saksbehandler/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 18.4.2011 Styresak 47-2011 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, konseptrapport, oppfølging av styresak 73-2010

Detaljer

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt.

Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av styresak Sakspapirene var ettersendt. Møtedato: 29. mars 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug, 75 51 29 20 Dato: 22.3.2012 Styresak 36-2012 Arealplan for Universitetssykehuset Nord-Norge Narvik risikoreduserende tiltak, oppfølging av

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 09/2007 Godkjenning av protokoll fra styremøte 30. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27. MARS 2007 Tilstede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Hilde Søraa Ragnhild N. Nystad Ulf Syversen Jostein Tørstad Øyvin Grongstad Tove

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Styresak 15/2012: Orienteringssaker

Styresak 15/2012: Orienteringssaker Styresak 15/2012: Orienteringssaker Det vil bli gitt orientering om følgende saker: 1. Status evaluering og videreutvikling av dagens inntektsfordelingsmodell. 2. Kartlegging av medisinskteknisk utstyr

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 28. APRIL 2004

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE 28. APRIL 2004 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 28.4.2004 200300113-191 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

Detaljer

Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Saksdokumentene var ettersendt.

Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, Bodø, Saksdokumentene var ettersendt. Møtedato: 30. august 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen, 75 51 29 00 Bodø, 25.8.2017 Styresak 87-2017 Finnmarkssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF - konkret tiltaksplan

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 14. juni 2004 kl. 10.00.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 14. juni 2004 kl. 10.00. STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9.

Styret for Helse Finnmark HF godkjenner enstemmig innkalling og saksliste. Sak 22/2008 Godkjenning av møteprotokoll fra styremøte 9. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 29. MAI 2008 Til stede: Forfall: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild N. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Hilde Søraa Øyvin

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/ Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 17/1402-5 Klageadgang: Nei Helgelandssykehuset 2025 - Høring av planprogram Administrasjonssjefens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Styresak Driftsrapport september 2017

Styresak Driftsrapport september 2017 Direktøren Styresak 090-2017 Driftsrapport september 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 08.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport september 2017 Innstilling

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner

Universitetssykehuset Nord-Norge HF: 27,4 millioner kroner Nordlandssykehuset HF: 21,6 millioner kroner Helse Finnmark HF: 16,2 millioner kroner Direktøren Styresak 26/2009 BUDSJETT 2009 REVISJON AV TILTAKSPLAN Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken : Saksnr.: 2008/156 Dato: 29.05.2009 Trykt vedlegg: Vedlegg 1: Sammenligning av kostnader

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES.

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser STOKMARKNES. Saksbehandler: Einar Hannisdal, tlf. 75 51 29 12 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 3.3.2004 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 14-2004 UTBYGGING HÅLOGALANDSSYKEHUSET

Detaljer

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN

OPPDATERING INTERNE PASIENTSTRØMMER LABORATORIER OG RØNTGEN Saksbehandler: Jan-Petter Monsen, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.10.2008 200800531-7 11 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 107-2008

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE

PRESSEPROTOKOLL STYREMØTE Deres dato: Saksbehandler: Informasjonssjef Kristian I: Fanghol 75531433/95076075 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 22.01.02 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres referanse: PRESSEPROTOKOLL

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Utvikling av Dagsykehuset Porsgrunn Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 70/2011 Konst. adm. dir. Hans Evju Beslutningssak 31.08.2011 Trykte vedlegg:

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2

SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 SAKSPROTOKOLL - GODKJENNING AV SKISSEPROSJEKT OG ØKONOMISK RAMME - VEA SYKEHJEM TRINN 2 Formannskapet behandlet saken den 16.06.2015, saksnr. 91/15 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak:

Detaljer

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

STYREMØTE 25. AUGUST 2009 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900005-62 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 74-2009 GODKJENNING

Detaljer

Sakspapirene ble ettersendt.

Sakspapirene ble ettersendt. Møtedato: 23. februar 2011 Arkivnr.: 131 2010/680 Saksbeh/tlf: Bang/Skjemstad, 75 51 29 56 Dato: 21.2.2011 Styresak 17-2011 Økonomirapport nr.1-2011 Sakspapirene ble ettersendt. Regnskapet for januar 2011

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato dok: 14. februar 2010 Dato møte: 17. februar 2010 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: 1. Hovedtall aktivitet,

Detaljer

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014

Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sak 71/13 Vedlegg 1: Presentasjon Budsjett 2014 Sunnaas sykehus HF 1 Budsjett 2014 - Tidsplan Korrigert aktivitetsbudsjett sendes HSØ RHF 29.11.2013 Internhandel - komplett og ferdig avstemt 6.12.2013

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009

Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 006-2009 OPPFØLGING AV BUDSJETT 2009 Forslag til vedtak: 1. Styret tar redegjørelsen om den gjennomførte kvalitetssikringen

Detaljer

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK:

SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.09.13 SAK NR 059 2013 OPPFØLGING AV MASTERPLAN BYGG 2013-2014 PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner den fremlagte planen for finansiering og gjennomføring

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi

Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/ Økonomi Styresak 32/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 03/2014 - Økonomi Møtedato: 30.04.14 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen Innledning Det økonomiske resultatet pr. mars er positivt med 3,7 mill.

Detaljer

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak

Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak Møtedato: 14. desember 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hansen/Falch/Amundsen Bodø, 2.12.2016 Styresak 148-2016 Budsjett 2017 Helse Nord RHF, oppfølging av styresak 115-2016 Formål Styret i Helse

Detaljer

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi

Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/ Økonomi Styresak 59/2014: Resultat- og tiltaksrapport per 07/2014 - Økonomi Møtedato: 29.08.14 Møtested: Mosjøen, Fru Haugans hotell Innledning Det økonomiske resultatet hittil i år viser et overskudd på 5,2 mill.

Detaljer

Styresak 77/2012: Innfasing ny inntektsfordelingsmodell

Styresak 77/2012: Innfasing ny inntektsfordelingsmodell Styresak 77/2012: Innfasing ny inntektsfordelingsmodell Møtedato: 31.10.12 Møtested: Tromsø, Hotel Radisson Blu 1. Innledning Inntektsmodellen som er brukt i Helgelandssykehuset HF til nå, ble innført

Detaljer

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF

Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Styresak 59/2013: Ny felles organisasjons- og ledelsesstruktur i Helgelandssykehuset HF Møtedato: 27.08.13 Møtested: Helgelandssykehuset Sandnessjøen, auditoriet Bakgrunn Det vises til styresak 50/2013

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 25. september 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Vedlegg: Gaveerklæring vedrørende utredning av nytt klinikkbygg på Radiumhospitalet

Detaljer

Styremøte i Helse Nord RHF. Linken Forskningsparken Møtesenter - Tromsø

Styremøte i Helse Nord RHF. Linken Forskningsparken Møtesenter - Tromsø Presseprotokoll Vår ref.: 2017/2-28/012 Referent/dir.tlf.: Karin Paulke, 906 88 713 Sted/Dato: Tromsø, 18.4.2017 Møtetype: Styremøte i Helse Nord RHF Møtedato: 18. april 2017 - kl. 11.30 Møtested: Linken

Detaljer

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser

Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Jann-Georg Falch/Tove Skjelvik, Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.6.2006 200500133-23 119 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 41-2006 NY

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00

Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19-20 juni 2006, Lofoten Møtested: Kræmmervika Rorbuer Havets Helter Møtestart: Kl. 15:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli x Nestleder Anne

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010

Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Administrasjon Bodø Protokoll fra Styremøte 14. desember 2010 Styret Navn Tilstede Forfall Fung.styreleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Finn Henry Hansen X Styremedlem Tove Buscmann **) X Styremedlem

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte SAK NR MÅNEDSRAPPORT PER JUNI Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.07.16 SAK NR 050 2016 MÅNEDSRAPPORT PER JUNI 2016 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar månedsrapport for juni til etterretning. 2. Styret konstaterer at driftssituasjonen

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016

Styresak /4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Møtedato: 14. juni 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Erik Arne Hansen, 75 51 29 00 Bodø, 2.6.2017 Styresak 77-2017/4 Felleseide virksomheter - styrets årsberetning 2016 Vedlagt følger styrets årsberetning

Detaljer

Resultat og tiltaksrapport

Resultat og tiltaksrapport Helgelandssykehuset Resultat og tiltaksrapport November 2014 Aktivitet, økonomi og personal 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000-15 000-20 000 Helgelandssykehuset HF Økonomistyring: Resultat akkumulert (hele

Detaljer

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014

Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Direktøren Styresak 2-2015 Godkjenning av protokoll fra styremøte 11. desember 2014 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2015/464 Dato: 11.02.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Protokoll fra styremøte

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 16.08.2016 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Oppfølging av "den gylne regel" ARKIVSAK: 2016/2 STYRESAK: 61/16 STYREMØTE: 20.09.2016

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 28. oktober 2015 Saksbehandler: Vedlegg: Direktør Oslo sykehusservice Utkast til fremleieavtale SAK 70/2015 LEIE AV AREALER TIL OSLO UNIVERSITETS- SYKEHUS

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Ekstraordinært styremøte 21.01.05

Ekstraordinært styremøte 21.01.05 STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer

Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-34/012 Bodø,

Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-34/012 Bodø, Møtedato: 26. april 2017 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2017/2-34/012 Bodø, 19.4.2017 Styresak 50-2017/6 Brev (med vedlegg) av 7. april 2017 fra ordfører Ivan Haugland, Leirfjord kommune ad. Særskilt

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00

Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Administrasjon Bodø Styremøte Styremøte, 19 desember 2005, Bodø Nordlandssykehuset, sentrum Møtested: Zefyr hotell, møterom,4.etg Møtestart: Kl. 11:00 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli

Detaljer

Helgelandssykehuset HF. Møte med stortingsrepresentanter 25. januar 2017 Sandnessjøen

Helgelandssykehuset HF. Møte med stortingsrepresentanter 25. januar 2017 Sandnessjøen Helgelandssykehuset HF Møte med stortingsrepresentanter 25. januar 2017 Sandnessjøen To langsiktige mål og rammebetingelsene: 1. Sikre helgelendingene gode spesialisthelsetjenester nærmest mulig der de

Detaljer

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste.

Tilrådning: 1. Styret for Helse Finnmark HF godkjenner innkalling og saksliste. Administrasjonen PROTOKOLL FRA STYREMØTE AV 23. MARS 2010 Til stede: Styreleder Ketil Holmgren Nestleder Irene Skiri Ragnhild L. Nystad Ole I. Hansen Ulf Syversen Staal Nilsen Anita Johnsen Jostein Tørstad

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Styresaknr. 13/04 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 11. MARS 2004 Saksbehandler : Eivind Solheim Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. -Protokoll fra styrets møte 11mars 2004 Saksbehandlers

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

investeringsplan, endelig vedtak

investeringsplan, endelig vedtak Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 123 2013/163 Jann-Georg Falch, 75 51 29 00 Tromsø, 20.6.2013 Styresak 72-2013 Plan 2014-2017, inkl. rullering av investeringsplan, endelig vedtak

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond M. Elsbak, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 84-2013/3 Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Formål Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer