Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl. 10.00."

Transkript

1 STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør og styresekretæren i Helse Nord RHF Kopi Helgelandsaviser, TV Nordland og NRK Nordland Fra Foretaksdirektøren i Helgelandssykehuset HF Dato Styremøte Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte 10. mai 2004 kl Møtet vil bli avholdt på Torghatten Hotell Brønnøysund. Program: kl Internt styreseminar kl Lunsj kl Orientering/omvisning spesialistpoliklinikken Brønnøysund kl Styremøte kl Pressekonferanse Styresakene følger vedlagt. Eventuelle forfall bes meldt til undertegnede på telefon eller e-post. Vel møtt! Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Telefon E-post STYREDOK Side 1 av 44

2 Styresak 11/2004: Godkjenning av saksliste Møtedato: Møtested: Brønnøysund Saksliste 11/2004: Godkjenning av saksliste. 12/2004: Godkjenning av protokoll. 13/2004: Omstillingsprosjektet Mosjøen. 05/2004: Melding 2003 (utsatt fra møte ). 06/2004: Styringsdokument RHF 2004 (utsatt fra møte ). 08/2004: HELTEF-rapporten Pasientopplevelser (utsatt fra møte ). 14/2004: Årsmelding og årsregnskap /2004: Regnskapsrapport mars /2004: Budsjettprognose og tiltaksplan /2004: Samhandling med primærhelsetjenesten. 18/2004: Ledelse, organisasjon og personalpolicy. 19/2004: Møteplan /2004: Eventuelt VEDTAK: Godkjent Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOK Side 2 av 44

3 Styresak 12/2004: Godkjenning av protokoll Møtedato: Møtested: Brønnøysund Styreprotokoll Møtedato: Møtested: Mosjøen Tilstede: Styremedlemmer: Frode Mellemvik, Anette Fosse, Erik Fossum, Terje Steigen, Gunnleiv Birkeland, Lisbeth Ann Johansen, Kristian Iversen Fanghol, George André Milne. Meldt forfall: Anna Aakre Foretaksadministrasjon: Jan Erik Furunes, Randi Erlandsen, Fred Mürer, Lars-Inge Ingebrigtsen, Arne Wilskow, Terje Hanssen. 01/2004: Godkjenning av saksliste Vedtak: Godkjent. 02/2004: Godkjenning av protokoll Vedtak: Protokoll fra møte godkjennes. 03/2004: Regnskap per november 2003 Vedtak: Styret tar regnskapsrapport per november 2003 til orientering. 04/2004: Budsjett 2004 Vedtak: Styret vedtar Helgelandssykehuset HF s forslag til budsjett for 2004 inkludert tiltak som beskrevet i tabellene over, med tilførsel av følgende punkter: 1. Styret for Helgelandssykehuset har som sin målsetting å opprettholde et godt tilbud til pasientene. Styret viser til det lave kostnadsnivået og den effektive driften i helseforetaket. Dette gjør drift innen budsjettrammen svært vanskelig, sett i forhold til målsettingen som ligger i styringsdokumentet. Styret er bekymret for de langsiktige konsekvenser av dette. Styret vil understreke kravet om at tilbudet til prioriterte pasientgrupper skal opprettholdes. På andre områder vil tilbudet kunne bli svekket. 2. Styret vil påpeke den viktige rollen Helgelandssykehuset i Sandnessjøen har for å sikre befolkningen på ytre Helgeland et godt tilbud. Styret vil understreke behovet for en positiv utvikling av driften, blant annet med sikte på å få økonomien under kontroll. Styret ber administrasjonen gjennomgå driften ved enheten i Sandnessjøen med sikte på å tilpasse sengekapasiteten og bemanning til en effektiv driftssituasjon. 3. Styret i Helgelandssykehuset ber Helse-Nord få vurdert indikatorer for sykehusforbruk med sikte på å korrigere for ulikheter i de ulike helseforetakstilbud. 4. Styret ber administrasjonen sikre at nødvendig kompetanseheving kan ivaretaes. 05/2004: Melding Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 06/2004: Styringsdokument Vedtak: Saken utsettes til neste møte. 07/2004: Omstillingsprosjektet Mosjøen orientering. Det ble under møtet lagt fram to alternative forslag: STYREDOK Side 3 av 44

4 Forslag 1 1. Styret viser til Helsedepartementets brev til Helse-Nord vedr. Kirurgisk akuttberedskap og Fødselsomsorg. Styret viser til planleggingsarbeidet som er i gang når det gjelder omlegging av tilbudet innen fødselsomsorg. 2. Styret i Helgelandssykehuset gir sin tilslutning til at fødeavdelingen ved Helgelandssykehuset i Mosjøen bygges om til Fødestue Styret forutsetter at arbeidstakernes tillitsvalgte inviteres i arbeidet slik at medbestemmelse ivaretaes på en god måte. Styret forutsetter videre at ambulanse og følgetjeneste er på plass og at nødvendig samarbeid med kommunehelsetjenesten følges opp. Styret ber om å bli orientert om den videre framdriften i arbeidet. Forslag 1 ble vedtatt med 6 stemmer Alternativt forslag framlagt av Gunnleiv Birkeland Helgelandssykehuset Mosjøen fortsetter drift av fødeavdeling inntil omlegging av Kirurgisk akuttberedskap settes i verk i Avstemming: 1 stemme 1 stemme blank ved disse avstemmingene. Ettersom det var usikkerhet med hensyn til stemmeplikt ble det akseptert at en stemme var blank. Det viser seg i ettertid at styrevedtektene for Helgelandssykehuset ref. 5.2, pålegger styrets medlemmer å avgi stemme i alle saker som behandles av styret. Ettersom forslag 1 fikk 6 av 8 stemmer påvirker den blanke stemmen ikke beslutningen. 08/2004: HELTEF-rapporten Pasientopplevelser. Vedtak: Saken utsettes til neste møte 09/2004: Møteplan 2004 Vedtak: Møteplan for styret i Helgelandssykehuset HF 2004 Mars: Tirsdag Sandnessjøen Mai: Onsdag Mo i Rana September: Torsdag Brønnøysund November: Onsdag Bodø Desember: Onsdag 15. Torsdag Mo i Rana Møteplanen 2004 endres med følgende møtedatoer: Mars: Juni: Mandag Sandnessjøen Mandag Mo i Rana 10/2004: Eventuelt Vedtak: STYREDOK Side 4 av 44

5 Styresak 13/2004: Omstillingsprosjektet i Mosjøen Møtedato: Møtested: Brønnøysund Endelig vedtak om omstilling ved Helgelandssykehuset Mosjøen ble bekreftet ved brev fra Helsedepartementet Akuttkirurgisk beredskap nedlegges fra sommer/høst 2005, koblet bl.a. mot ferdigstillelse av Korgfjelltunnelen. Fødeavdelingen omgjøres til fødestue, og styret for Helgelandssykehuset HF har tidligere besluttet at dette skjer fra Helse Nord har i brev modifisert beslutningen slik at man kan drive forsterket fødestue med keisersnittberedskap så lenge den akuttkirurgiske beredskapen opprettholdes (frem til sommeren 2005), se vedlegg 1. Oppdatering vedr. omstillingsprosjektet Omstillingen ved sykehuset berører mange funksjoner og avdelinger: Kirurgisk/medisinsk sengeavdeling, intensivavdeling, fødeavdeling, operasjons/anestesiavdeling, poliklinikker og ambulanseservice. Indirekte berøres også medisinsk og intern service. Det er lagt vekt på å involvere alle berørte avdelingsledere og tillitsvalgte for alle berørte organisasjoner i omstilingsarbeidet, samtidig som primærhelsetjenesten trekkes inn i betydelig grad. Arbeidet er organisert med en samlende prosjektgruppe og 5 arbeidsgrupper med forskjellige ansvarsområder. I tillegg opprettes enkelte undergrupper ved behov. Foretakets ledergruppe er styringsgruppe for prosjektet. Arbeidet til nå har vært fokusert på 2 hovedområder: Omstilling av fødeavdelingen og etablering av legevakt i sykehus/felles akuttmottak (FAM). Arbeidet med etablering av fødestue er i rute, og man tar sikte på oppstart som planlagt. Modifisering til forsterket fødestue kom meget sent vel 6 uker før oppstart. Organisering av nødvendig opplæring/kompetanseheving av 2 kirurger vil nødvendigvis ta noe tid, og kirurgene ønsker også saken formelt behandlet i styret for Helgelandssykehuset. Videre var det allerede planlagt utdanningspermisjon for en av kirurgene, og ferieperioden står for døren, slik at det vil bli nødvendig med noe vikarinnleie de første 2 månedene for å få dette på plass. Sykehuset vurderer det som nødvendig å etablere forsterket fødestue fra første dag for å unngå forvirring og usikkerhet. Følgetjeneste for transport til annet sykehus (for de fleste S.sjøen) vil foregå med jordmor fra sykehuset. Kommunenes evt. økonomiske ansvar i denne forbindelse er ikke avklart. Informasjon til berørte primærleger, helsestasjoner m.v. vil skje i direkte møter i mai måned. Berørte gravide er allerede informert ved svangerskapskontrollene, og opplegget for videre informasjon er under utarbeidelse. Det planlegges også en husstandsavis til de berørte kommuner i forbindelse med oppstart. Arbeidet med felles akuttmottak (FAM) inkl. legevakt i sykehus har vært meget intensivt og omfattende. Det ble tidlig klart at Vefsn kommune hadde behov for nye lokaler til ett av de eksisterende legesentra, slik at en kombinasjon av sykehuspoliklinikk, FAM m/legevakt og et legesenter for 5 leger er utredet som et alternativ til FAM m/legevakt alene. Under planarbeidet har det vært benyttet arkitekt og konsulent med ekspertise i sykehusplanlegging for bistand med de forskjellige alternativer samt kostnadsoverslag. Fagpersoner og administrasjon fra Vefsn kommune og sykehuset har arbeidet intensivt med alternative forslag, og arbeidet, begrunnelser og konklusjoner er presentert i brev til Vefsn kommune fra sykehuset datert 12. april Brevet følger som vedlegg 2 til denne saken, og beskriver inngående bakgrunn, prosess, og fordeler med en samlokalisering av legevakt, FAM og evt. legesenter ved sykehuset. Nøkkelord er felles bruk av areal, utstyr og personell samt økte muligheter for samhandling mellom første- og andrelinjetjenesten. Kommunestyret i Vefsn behandlet saken , og vedtok enstemmig å etablere legevakt/ FAM og legesenter ved sykehuset, under forutsetning av at sykehuset bygger og at kommunen leier. Øvrig arbeid: Siden videre planlegging og drift i betydelig grad har vært avhengig av kommunalt vedtak vedr. etablering av FAM, har sykehusets planarbeid så langt måttet foregå relativt bredt og med flere alternativ. Det er utvist stor kreativitet i arbeidsgruppene, og det er i arbeidets gang kommet opp flere forslag til ny/utvidet aktivitet som kan passe inn i en ny driftsform. Det vil føre for langt å gå inn i detaljer her, men det er utarbeidet en STYREDOK Side 5 av 44

6 egen fremdriftsplan som viser deloppgaver, hovedansvarlig og tidsramme for gjennomføring. Arbeidet skal videreføres i de etablerte arbeidsgrupper. Forutsetninger og behov ved sykehuset Poliklinikker Sykehuset har i flere år dokumentert behov for bedre lokaler til den polikliniske aktivitet. Dette var planlagt i forbindelse med etablering av felles sengeavdeling i 2. etasje midt på 90-tallet, men strandet p.g.a. manglende finansiering. Det har vært forutsatt å flytte poliklinisk aktivitet til gammel sengefløy (fløy C, 1. etasje). Denne fløyen benyttes i dag vesentlig til kontorer. Ambulansestasjon Ambulansen ved sykehuset er planlagt overtatt av egen driftsorganisasjon fra Den drives i dag av Nordtrafikk ambulanse, som leier lokaler ved sykehuset. De siste 2 år har Arbeidstilsynet påtalt arbeidsforholdene for personalet, og det foreligger nå pålegg om utbedring. Dette kan bare løses ved nybygg. Det mangler i dag garasjeplass, oppholdsrom, garderober m.v., og dette vil bli foretakets ansvar ved den planlagte overtakelse. I sykehusets investeringsplan er det avsatt totalt 4 mill kroner til garasjeanlegg i 2004 og 2005, men det er så langt ikke funnet plass til dette innenfor prioriterte investeringer. Fødeavdeling/fødestue Fødeavdelingen er nylig ferdig oppusset. Selv om ca. halvparten av fødslene i fremtiden skal skje ved annet sykehus, beregner man at de fleste fødende kommer tilbake til sykehuset i barselperioden, slik at areal- og sengebehovet vil bli tilnærmet det samme som i dag. Kirurgisk/medisinsk sengeavdeling Medisinsk avdeling har i dag 17 senger, kirurgisk avdeling 14 senger, lokalisert i samme areal med fleksibel utnyttelse av sengene. Tyngre kirurgisk elektiv virksomhet skal reduseres, og vil medføre redusert behov for rene kirurgiske senger. Dette vil fra 2005 gi rom for økt satsing på rehabilitering og forventet økt medisinsk sengebehov som følge av endret alderssammensetning i befolkningen. Intensivavdelingen Avdelingen har i dag 4 kirurgiske og 4 medisinske intensivsenger. I tillegg er det 4 dialyseplasser, 6 plasser for dagbehandling inkl. cellegiftbehandling, og AMK/legevaktstelefon i samme enhet. De 4 kirurgiske senger benyttes i stor grad som postoperative senger. Aktiviteten i denne enheten må tilpasses de nye driftsforutsetningene, og det finnes flere alternative løsninger for dette. SKISSE OG INVESTERINGSPLAN FOR NYBYGG OG OMBYGGING 1) FELLES AKUTTMOTTAK OG LEGEVAKT (FAM) Etter vurdering av FAM-løsninger ved andre sykehus, og i samarbeid med arkitekt og sykehuskonsulent, har arbeidsgruppen for FAM kommet fram til en nøktern løsning med bruttoareal på 392 m2, hvorav kommunal andel er 190 m2. 96 m2 er beregnet plassert i eksisterende bygg, slik at behovet for nybygg er 296m2. I tillegg må det etableres overdekket ambulanseinngang med vindfang og lager, totalt 30 m2. Det er forutsatt kombinert bruk av ekspedisjon, venterom og enkelte behandlingsrom med sykehusets poliklinikker. Kostnadsoverslag: Nybygg: 326 m2 a kr Ombygging: 96 m2 a kr Utstyr sykehusdel: kr Sum kr Årlig avskrivning (2.4 %) kr Rentekostnad første år (3 %) kr Sum kr Leieinntekt Vefsn kommune kr NETTO UTGIFT FØRSTE ÅR: KR STYREDOK Side 6 av 44

7 I tillegg kommer beskjedne økte kostnader til oppvarming, renhold m.v. på sykehusets andel av nytt areal (136 m2). Vefsn kommune er forutsatt å dekke disse kostnadene for sine arealer. Det er forutsatt en netto leiepris på kr. 1560/m2. 2) LEGESENTER Etablering av legesenter i tilknytning til FAM forutsettes i sin helhet finansiert ved leieinntekter fra Vefsn kommune. Kommunen står selv for personal- og driftsutgifter. Kommunens representanter har beregnet arealbehovet til brutto 353 m2. Det forutsettes sambruk av ekspedisjon og venteromsarealer samt hovedinngang. Kostnader Nybygg: 353 m2 a kr Årlig avskrivning (2,4 %) kr Rentekostnad første år (3%) kr Sum kr Årlig leieinntekt kr Inntekt første år: kr SAMLET INVESTERINGSBEHOV FAM OG LEGESENTER: KR Investeringsbehov sykehuset andel: kr Økte finanskostnader for sykehuset første år kr Bemanning og drift av sykehusets andel av FAM forutsettes løst innenfor dagens rammer, forutsetningsvis med effektiviseringsgevinster (kfr. pkt.4). Helse Nords administrasjon har under sakens gang gitt tilsagn om en utvidet investeringsramme til FAMetablering på 6 mill. kr. Denne må søkes utvidet til 7 mill. Siden den kommunale andel er forutsatt selvfinansiert ved leieinntekter, påregnes aksept for denne delen av finansieringen utenom ordinær investeringsramme for foretaket. 3) AMBULANSESTASJON I planarbeidet er det til nå tatt utgangspunkt i etablering av ambulansestasjon i underetasje under FAM/legesenter, med ambulanseinngang og heis til FAM. Arealbehov er av konsulent og ambulansegruppe beregnet til 380 m2, som inkluderer vaktrom, soverom, opphold m.v. for 8 personer, og garasje for 3 biler + reserve. Med samme kvadratmeterpris som over, utgjør dette en investering på 9.5 mill kroner, og avskrivning + rentekostnad første år på kr Dette anses som uforholdsmessig dyrt, og det arbeides nå videre med planer for etablering av enkelt garasjeanlegg samt vakt/oppholdsrom annet sted på sykehusområdet. 4) DRIFT AV SYKEHUSENHETEN I MOSJØEN MED FAM Nedleggelse av kirurgisk akuttberedskap forutsetter at kirurgiske pasienter som ikke kan behandles i sykehuset, behandles, observeres og stabiliseres i FAM i påvente av videretransport. Dette er beskrevet og akseptert i rapport fra arbeidsgruppen som så på konsekvenser av omstillingen - fremlagt i oktober , og senere understreket og bekreftet bl.a. i brev fra Helse Nord RHF til Helsedepartementet i desember Dette vil kreve kompetent bemanning, utstyr og areal for observasjon og behandling. Samtidig er det fra Vefsn kommunes side forutsatt at legevaktstelefon etableres i FAM. Akutte indremedisinske pasienter skal behandles i sykehuset som før. Etablering av FAM forutsetter at sykehusets pasientmottak legges til denne enheten. Dette vil, med fortsatt lokalisering av intensivavdeling i dagens lokaler i 2. etasje, medføre tungvint transport av kritisk dårlige indremedisinske pasienter gjennom medisinsk/kirurgisk sengeavdeling (via heis fra FAM), eller gjennom poliklinikkarealene og hall i 1. etasje. Videre vil det bli nødvendig å fordele kompetent personell (observasjon, behandling, AMK) på 2 separate steder, noe som synes lite rasjonelt i en liten sykehusenhet. Det mest rasjonelle i den nye situasjonen synes å være flytting av intensiv til 1. etasje i tilknytning til FAM. Personalet kan da benyttes til observasjon, assistanse i FAM og legevaktstlf/amk som tidligere. Kirurgisk STYREDOK Side 7 av 44

8 poliklinikk kan i så fall fortsatt legges i tilknytning til FAM/intensiv, mens medisinsk poliklinikk må beholdes i nåværende, men utvidede lokaler, som også kan romme lokaler for nye polikliniske tilbud som planlegges i forbindelse med omstillingene i sykehuset (hud, revmatologi, ØNH, rehabiliteringsavd. med lærings- og mestringssenter). En spisset medisinsk intensivavdeling vil ha behov for ca. 80 m2. Øvrig areal i fløy C (brutto 560 m2) kan benyttes til poliklinikker for kirurgi, gynekologi, hud og øyesykdommer, mens medisinsk poliklinikk og rehabilitering lokaliseres til dagens poliklinikkarealer. En utvidet kirurgisk dagbehandling, medisinsk dagbehandling og recovery forutsettes i denne løsningen å drives videre i fløy D annen etasje (som i dag). Ombygging av fløy C til tidsmessig poliklinikk og intensivavd (640m2) er foreløpig kostnadsberegnet til kroner (16.000/m2 inkl. mva.). Oppussing/rehabilitering av dagens poliklinikklokaler og nåværende inngangsparti vil utgjøre ca. 2 mill. kroner (400 m2 a kr 5000 inkl. mva). Helgelandsykehuset Mosjøen har i investeringsplan for årene avsatt totalt 12 mill. kroner til poliklinikkombygging på prioritert liste. For å få en rasjonell byggeprosess og rask iverksetting av FAMprosjektet, anses det nødvendig å fremskynde dette arbeidet. VEDTAK: Styret for Helgelandssykehuset HF viser til saksutredningen og til vedtak i Vefsn kommunestyre vedrørende etablering av legevakt/fam og legesenter ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Styret vedtar bygging av felles akuttmottak (FAM) med legevaktslokaler ved sykehuset innenfor en kostnadsramme på kr og et bruttoareal på 422 m2, hvorav 96 m2 i eksisterende bygg og en kommunal andel på 190 m2. Styret vedtar bygging av legesenter for Vefsn kommune innenfor en kostnadsramme på kr og et bruttoareal på 353 m2 som i sin helhet benyttes av kommunen. Styret forutsetter at Helse Nord RHF aksepterer en utvidelse av Helgelandssykehusets investeringsramme for dette prosjektet med totalt 20,5 mill kroner, hvorav 13,5 mill kroner anses fullfinansiert med leieinntekter fra Vefsn kommune. Styret ber administrasjonen om å utrede videre alternativer for etablering av ambulansestasjon ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Videre bes administrasjonen om å fullføre utredning om drift/omstilling og evt. nødvendig flytting av funksjoner i sykehuset i forbindelse med etablering av FAM. Av hensyn til framdriften i omstillingsprosjektet, forutsettes disse utredningene fremlagt for styret i junimøtet. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Avd.dir. Arne Wilskow STYREDOK Side 8 av 44

9 VEDLEGG 1 Foretaksledelsen Mo i Rana Foretaksdirektør Til: Adm. dir. Lars Vorland Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: Sted / Dato: Mo i Rana, Midlertidig forsterket fødestue i Mosjøen Vi viser til søknaden til Helse Nord RHF i desember 2003 om en overgangsordning med en midlertidig forsterket fødestue i Mosjøen fram til døgnkontinuerlig kirurgisk akuttberedskap ble avviklet ved årsskiftet 2004/2005. Denne søknaden ble ikke tilrådd av Helse Nord RHF bl.a. pga. kort tidsramme for en slik midlertidig ordning. Etter dette har som kjent Helseministeren behandlet omstillingsprosjektet i Mosjøen og utsatt avviklingen av kirurgisk akuttberedskap til sommeren/høsten 2005 i parallell med ferdigstillelsen av tunnelen gjennom Korgfjellet. Dermed er tidsrammene for planlegging og iverksetting av vedtakene betydelig utvidet i forhold til den opprinnelige planen. Vi vil derfor etter å ha drøftet dette med fungerende styreleder i Helgelandssykehuset HF be om en ny vurdering av en midlertidig ordning med forsterket fødestue i Mosjøen. Vi har i denne fasen lojalt fulgt opp vedtakene som er gjort av sykehuseier. En jordmorstyrt fødestue er under planlegging med iverksetting fra juni 2004 etter vedtak i styret i Helgelandssyke-huset HF. Samarbeid med berørte kommuner og primærhelsestjenesten er også iverksatt med tanke på bl.a. felles akuttmottak og det arbeides med nye alternative muligheter for dagkirurgi og nye tilbud. Omstillingsorganisasjonen i Mosjøen under ledelse av avdelingsdirektøren gjør en god jobb i tråd med vedtakene. Det arbeides systematisk og grundig med å skape en ny plattform for sykehusdrift og best mulige tjenester til befolkningen innenfor de rammene som Helseministeren og Helse Nord RHF har trukket opp. En midlertidig ordning med forsterket fødestue dvs. jordmorstyrt fødestue med mulighet for å utføre nødkeisersnitt fram til sommeren/høsten 2005, iverksatt fra juni 2004, vil kunne bidra med å sikre omstillingsarbeidet. Dette med tanke på å imøtekomme konstruktive innspill fra miljø både innenfor og utenfor sykehuset. Og det vil kunne bidra til å beholde og videreutvikle kompetansen i sykehuset som en viktig forutsetning for å lykkes med omstillingsarbeidet. Med vennlig hilsen Jan Erik Furunes Foretaksdirektør STYREDOK Side 9 av 44

10 Saksbehandler: Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Helgelandssykehuset HF ORGANISERING AV FØDSELSOMSORGEN VED HELGELANDSSYKEHUSET MOSJØEN - MIDLERTIDIG ORDNING MED BEREDSKAP FOR NØDKEISERSNITT Det vises til brev fra Helgelandssykehuset HF av hvor helseforetaket ber Helse Nord RHF igjen vurdere en midlertidig ordning med forsterket fødestue ved Helgelandssykehuset Mosjøen, dvs. jordmorstyrt fødestue med mulighet for å utføre nødkeisersnitt, fram til omlegging av kirurgisk akuttberedskap. Det vises videre til dialog med foretaksledelsen. Foretaksmøtets bestemmelser om endring av kirurgisk akuttberedskap og omlegging fra fødeavdeling til jordmorstyrt fødestue ved Helgelandssykehuset Mosjøen står fast. Det vises til vedtak i styret for Helgelandssykehuset om iverksetting av endret organisering av fødselsomsorgen fra 1. juni Det vises også til tidligere brev fra Helse Nord RHF hvor vi ikke tilrådde en overgangsordning med beredskap for nødkeisersnitt i perioden 1. juni 2004 til iverksetting av endret kirurgisk akuttberedskap sommeren Ved en revurdering av spørsmålet om jordmorstyrt fødestue med beredskap for nødkeisersnitt er det lagt vekt på følgende: møte med politisk ledelse Vefsn kommune 25. februar 2004 møte med Helgelandssykehuset Mosjøen 26. februar 2004 Helsedepartementets brev av møte med lokale representanter for Kristelig Folkeparti 01. april 2004 dialog med ledelsen i Helgelandssykehuset HF På basis av en totalvurdering av saken endrer vi vårt tidligere standpunkt. Helgelandssykehuset HF gis mulighet for å organisere fødselsomsorgen ved Helgelandssykehuset Mosjøen som en jordmorstyrt fødestue med beredskap for nødkeisersnitt fram til omlegging av kirurgisk akuttberedskap sommeren Tidspunktet for iverksetting av omlegging til fødestue vil være 1. juni 2004 slik styret for Helgelandssykehuset HF har besluttet. Planleggingen av endringene ved Helgelandssykehuset Mosjøen forutsettes for øvrig å gå som tidligere besluttet basert på de krav og forutsetninger som er kjent. Vennlig hilsen Lars Vorland Adm. direktør STYREDOK Side 10 av 44

11 VEDLEGG 2 Etablering av legevakt/felles akuttmottak og evt. legesenter ved Helgelandssykehuset Mosjøen. Sammendrag Vefsn kommune inviteres med dette saksfremlegget til et samarbeid med Helgelandssykehuset HF om etablering av legevakt i et felles akuttmottak (FAM) ved. sykehuset i Mosjøen. Videre inviteres det til en mulig lokalisering av legesenter i tilknytning til legevakt/akuttmottak, der det kan oppnås betydelige samdriftsfordeler for pasienter og personell. Det forutsettes at sykehuset bygger og at kommunen leier lokaler. Planene forutsetter nybygg i tilknytning til tidligere sengefløy i 1. etasje (fløy C). En forprosjektgruppe med representanter for kommunen og sykehuset har vurdert arealbehov og plassering, og med hjelp av arkitekt og konsulent med spesialkompetanse for sykehusutbygging, er det utarbeidet foreløpige romprogram. Basert på disse beregningene, vil kommunens andel av legevaktslokaler/akuttmottak utgjøre ca. 190 m2. Ved etablering av legesenter for 5 leger i tilknytning til dette bygget, vil et være behov for ytterligere ca. 350 m2. Dette er altså basert på kommunerepresentantenes egne vurderinger av nødvendig areal for å få funksjonelle enheter. Basert på aktuelle byggekostnadsindekser, har sykehuset stipulert en netto leiepris på 1560 kr/m2. I arealberegningen er det ikke medtatt felles arealer som trafikkarealer, parkeringsareal, ventilasjonsanlegg, kantine, fyrrom og hovedinngang/vestibyle. Dette regner sykehuset som vår innsatsfaktor. Det forutsettes at Vefsn kommune opprettholder samme bemanning på legevakten som idag, og at legevaktstelefonen som idag er i intensivavdelingen, flyttes til akuttmottaket og finansieres av kommunene i sykehusets område som før. Øvrig bemanning i akuttmottaket vil med den planlagte driftsmodell være sykehusets ansvar. I saksfremlegget skisseres en rekke samdriftsfordeler ved de foreslåtte løsninger. Det viktigste vil være at pasientene i området alltid vil ha et fast sted å forholde seg til ved akutt sykdom, og at det der vil være tilgjengelig lege, sykepleier, røntgen, laboratorium, telemedisinsk utstyr, observasjonssenger og mulighet for innleggelse i sykehus, alt etter pasientens behov. Sykehuset har for egen del behov for en rask avklaring av saken. Man tar sikte på full prosjektering og forberedelse til byggestart i løpet av høsten 2004, og fullføring av prosjektet i Innledning. Denne saken omhandler etablering av legevakt i sykehus/felles akuttmottak (FAM) ved Helgelandssykehuset Mosjøen, og en mulig etablering av legesenter for 5 leger i tilknytning til dette. Det presenteres to alternative skisser i saken: 1. Etablering av Legesenter og Legevakt/FAM samlokalisert med sykehuset 2. Etablering av Legevakt/FAM samlokalisert i sykehuset. Begge alternativene krever nybygg/ombygginger ved sykehuset og det legges opp til at Helgelandssykehuset HF står for bygging/ombygging og at kommunen blir leietaker. Sakens bakgrunn er å finne helt tilbake til 1993, men er i den senere tid aktualisert i forbindelse med både St.meld.43/2000: Akuttmeldingen, Helse Nord`s satsinger på samhandling med primærhelsetjenesten og ikke minst ved at Vefsn kommunes leiekontrakt i Vefsn legesenter går ut til sommeren. Formannskapet i Vefsn har drøftet saken, uten å gjøre politiske vedtak, men det er signalisert interesse for de skisserte samarbeidstiltak. I forbindelse med arbeidet for å styrke samarbeidet mellom nivåene i helsetjenesten og de prehospitale tjenester, har også Helgelandssykehuset HF og Helse Nord RHF i flere styrevedtak og styringsdokumenter skissert behovet for etablering av FAM i sykehusene/ helseforetakene. Etablering av et FAM er også vedtatt i forbindelse med omstillingsprosjektet i Helgelandssykehuset HF, som et viktig tiltak for å styrke de prehospitale tjenestene og den samlede kompetansen innen de akuttmedisinske fagområder. STYREDOK Side 11 av 44

12 2. Bakgrunn. Etablering av legevakt i sykehus og et felles akuttmottak i samarbeid mellom primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste er en gammel ide i Vefsn. Allerede i 1993 var en gruppe fra kommunen og sykehuset på studiebesøk i Larvik, hvor det første FAM (Felles Akuttmedisinsk Mottak) ble etablert i I årene mellom 1993 og i dag har tanken om et slikt felles akuttmedisinsk mottak i Mosjøen vært diskutert i fagmiljøet gjentatte ganger. Det har også vært forsøksordninger med legevakt i sykehuset, men man hadde den gang ikke tilfredsstillende lokaler til disposisjon. Stortinget har gjennom St.meld.43/2000: Akuttmeldingen også tatt til orde for etablering av FAM ved landets sykehus i samarbeid med vertskommunene. Akuttmeldingen sier: Felles akuttmottak (FAM) betyr at legevakten i vertskommunen og eventuelt nærliggende kommuner er samordnet med sykehusets akuttmottak. FAM er underlagt to forskjellige forvaltningsnivåer: Sykehusets akuttmottak sorterer under fylkeskommunen og legevakten under kommunen. Samarbeidet gjør at pasienten kun trenger å henvende seg til ett sted ved akutt skade eller sykdom. Det gjør også at primærlegen lettere kan innhente faglige råd fra spesialister fra sykehuset, uten at pasienten må legges inn på sykehuset. Stortinget har også som målsetting at det etableres utvidede samarbeidsordninger mellom helsetjenester på forskjellige forvaltningsområder, gjennom mer fleksible finansierings-ordninger og/eller organisatoriske løsninger som tar høyde for at stadig større deler av spesialistbehandlingen flyttes ut av sykehusene og inn i primærhelsetjenesten. Felles akuttmottak (FAM) er også et av de tiltakene som trekkes frem i denne sammenheng. Departementet har derfor i Akuttmeldingen oppfordret til etablering av FAM der dette synes hensiktsmessig. FAM har etter hvert blitt etablert på mange sykehus og erfaringene fra disse er svært positive både i forhold til å oppnå nasjonale målsettinger om færre innleggelser i sykehus og en mer sømløs behandlingskjede ved at pasientene får ett sted å henvende seg. Ved at primærlegene kan innhente faglige råd fra spesialistene ved sykehuset, og at de får tilgang til laboratorie- og røntgentjenester samt telemedisin og observasjonssenger, kan en gjøre grundigere vurderinger i samarbeid mellom nivåene uten at pasienten nødvendigvis legges inn på sykehuset. Erfaringer fra sykehus/kommuner med FAM viser at samtlige har redusert sykehusforbruket etter etablering av FAM. Denne måten å organisere legevakt og sykehusmottak på er også kostnadseffektiv ved at de menneskelige, økonomiske og arealmessige ressursene utnyttes i felleskap i stedet for å dublere funksjoner. Dette samarbeidet har også gitt positive effekter i forhold til kompetanseoppbygging, kompetanseoverføring, felles opplæring m.v. I januar 2004 ble det nedsatt en prosjektgruppe bestående av representanter fra Helgelandssykehuset Mosjøen og Vefsn kommune, med mandat å utrede forslag til bygningsmessige løsninger, organisering og drift av legevakt/fam og en ev. etablering av et nytt legesenter i tilknytning til sykehuset. Gruppen har vurdert mange løsningsforslag, men hensynet til de økonomiske og bygningsmessige rammer har medført at kun to av alternativene legges fram til behandling. Det vises til pkt. 3 for nærmere presentasjon av disse. Deltagere i prosjektgruppen var tidligere på besøk ved FAM i Larvik. Prosjektledelsen har også sett på FAM i Narvik. Vi fikk begge steder presentert at samarbeidet har gjort arbeidet ved legevakten mindre sårbart. Legene føler større trygghet ved at de har andre kolleger i ryggen, de får hjelp når det er prekært etc. Nærheten til de funksjonene sykehuset rår over gjør samlokalisering mer attraktivt. Erfaringene fra både Larvik og Narvik viste at legene i primærhelsetjenesten kunne vært trukket mere med i utformingen av lokalene, noe de så i ettertid. I arbeidet med prosjektet i Mosjøen har legene fra primærhelsetjenesten vært aktivt med fra starten, noe som gjør at forslagene fra prosjektgruppen er godt forankret i begge fagmiljø. 3. Vurdering. Prosjektgruppen har vurdert mange ulike løsningsforslag. Utgangspunktet, og utslagsgivende, for valg av de to mulige modellene i denne saken har vært: En god faglig basis hensynet til en optimal utnytting av fellesområder en hensiktsmessig infrastruktur for pasienter, personalet og pårørende kostnadseffektivitet løsninger som ivaretar trafikkavviklingen, herunder ambulansetrafikken og parkeringsmuligheter for pasienter og besøkende STYREDOK Side 12 av 44

13 eksisterende bygningsmasse og bygningstekniske forhold tilgjengelighet både for pasienter og samarbeidende enheter 3.1. Felles akuttmottak/legevakt. Det vises til skissetegninger og oppsett over arealbruk og romfordeling, som ligger som vedlegg til saken. Skissen er et foreløpig forslag, og detaljutforming og prosjektering vil, med et positivt vedtak i Vefsn kommune, bli utarbeidet i løpet av mai-juni I tillegg til de vilkår som er skissert for valg av den areal/bygningstekniske løsningen, har gruppen vært opptatt av at arbeidet i Legevakt/FAM skal være en reell samhandling, der en drar nytte av hverandres kompetanse, har felles kompetanseutvikling og at pasientene skal oppleve en mer sømløs behandlingskjede. Disse forutsetninger ligger til grunn for valg av infrastrukturen hvor legevakt/ FAM har felles inngang, felles ekspedisjon, felles venterom, felles personalrom, akuttrom og behandlingsrom m.m. Det er innarbeidet forslag om 2 observasjonsrom, ett øremerket primærhelsetjenesten og ett øremerket sykehusets behov. En vil selvsagt også benytte disse på tvers ved behov, men tanken er at legevakten skal kunne legge pasienter til observasjon dersom en er usikker på om tilstanden krever innleggelse eller ikke. Sykehuset vil ha behov for observasjonsrom i flere sammenhenger, for eksempel ved venting på videre transport, dagpasienter som ikke er i stand til å dra hjem enten pga alder, reiseavstand eller sykdomstilstand samt ved usikkerhet i forhold til om pasienten skal legges inn i Mosjøen eller annen enhet, f.eks i påvente av labprøver og røntgenbilder, som kan være avgjørende for valg av behandlingssted. For å holde kostnadene på et nøkternt nivå, har vi valgt å la endel av rommene i Legevakt/FAM ha flere funksjoner. Ett av observasjonsrommene vil bli spesielt isolert og beregnet for konsultasjoner for akutt psykiatri og rus. Akuttrommet vil bli utstyrt med telemedisinske løsninger, slik at dette også vil være FAM`ets telestudio. I forhold til sykehusets lokaler vil ombygginger av fløy C medføre at FAM blir lokalisert tett opp til kirurgisk og medisinsk poliklinikk. Dette vil kunne gi fordeler for sambruk av for eksempel skadestue, gipsrom etc. Dersom en framtidig legevakt skal være aktiv eller ha vakt på vaktrom, vil det være muligheter for å ivareta behov for dette i sykehusets lokaler. Av andre fordeler med samlokalisering kan nevnes tilgang til personalkantine, laboratorie- og røntgentjenester, telestudio i sykehuset og møterom. Telestudioet benyttes svært mye til undervisning og kompetanseheving, og primærhelsetjenesten vil kunne dra nytte av disse tilbudene. Det vil bli etablert ambulanseinngang i umiddelbar tilknytning til legevakt/fam, og sykehuset etablerer egen ambulansestasjon på området, noe som mangler i dag Legesenter i tilknytning til sykehus og FAM. Det vises til de vedlagte tegninger og oversikt over arealbruk og romfordeling. Kommunens leieavtale for nåværende lokaler til Vefsn Legesenter går ut I denne forbindelse har prosjektgruppen utredet forslag til nye lokaler i tilknytning til sykehuset. Legesenteret vil kreve nybygg hvor Helgelandssykehuset HF står som byggherre og legesenteret plasseres i tilknytning til Legevakt/FAM. Legesenteret vil etter det foreliggende skisseforslag ha felles inngang med sykehuset/ FAM og felles venterom, ekspedisjon og parkeringsplass. Som skissen viser er legesenteret tenkt plassert i nybygg ut fra fløy C. Ny hovedinngang til sykehus og legesenter legges også mot fløy C, da dette vil gi bedre trafikkavvikling og parkeringsmuligheter enn andre løsninger. Legesenteret planlegges med fire legekontor og kontor for kommuneoverlegen. Totalt areal for legesenter er beregnet til netto 252 m2. Vi har benyttet en minimumssats for bruttoberegning på 1,4 i forhold til nettoareal, noe som gir et bruttoareal på 352,8 m2. Ved ombyggingsprosjekter på Mo er det benyttet en faktor på 1,5, arkitekten benyttet 1,6 og konsulenten bruker 1,9-2,1, noe som synliggjør vår nøkternhet i beregningene. Vi anser at arealer for hovedadkomst, ventilasjon, fyrrom etc. er en del av sykehusets innsats for etableringen, og beregner ikke tilleggsareal for dette. Videre vil parkeringsarealer være sykehusets ansvar og kostnad. Kommunens representanter i gruppen har konkludert med at en både av hensyn til pasientflyt og økonomi ønsker en felles inngang til legesenter, FAM og sykehus, men de foreslår å flytte felles inngang noe nærmere nybygg enn vist på den vedlagte skisse. En ytterligere prosjektering av lokalene vil bygge på de i denne sak framlagte arealbehov og en tar sikte på å foreta dette arbeidet i mai/juni dersom kommunen vedtar et fortsatt samarbeid. STYREDOK Side 13 av 44

14 Prosjektgruppen anser at det fremlagte forslaget har mange fordeler både for personalet ved legesenteret, pasienter og pårørende, og det vil ha fordeler for sykehusets personale også. I første rekke tenkes her på de fordeler en samlokalisering har for det faglige samarbeidet mellom de to nivåene i helsevesenet. Fysisk nærhet mellom fagfolk på ulike nivåer gir lettere adgang til felles kunnskap, muligheter for drøftinger av faglige spørsmål, informasjon om hverandres virksomhet og felles kompetansebygging. Av andre fordeler nevnes tilgang til kantine, kollektivtransport for pasientene, (bussene fra kommunene rundt passerer daglig sykehuset), samt de åpenbare økonomiske fordeler som ligger i sambruk av en del av lokalene, slik som de nevnte venterom, ekspedisjon etc. På lang sikt vil en kunne utvikle en helsetjeneste for befolkningen i området som gir en mer helhetlig omsorg og behandling på tvers av forvaltningsnivåene og hvor ressursene utnyttes optimalt. Internasjonalt ser en nå en trend hvor helsevesenet i sterkere grad bygges opp rundt primærhelsetjenesten, og hvor spesialisthelsetjenesten leverer tjenester på bestilling. Skillet mellom hva som er primærhelsetjeneste og spesialisthelsetjeneste er på vei ut og arbeidsdelingen er basert på fleksible løsninger til beste for pasientene. Det er nå også et viktig nasjonalt mål å bryte ned barrierene mellom primær- og spesialisthelsetjenesten og Mosjøen har vi gode forutsetninger for å kunne bli et pionerprosjekt i så måte Økonomiske konsekvenser. Som det fremgår av vedlagte arealoversikt, har kommunens representanter beregnet nødvendig areal til legevaktsdel til netto 74 m2. Fellesareal med sykehuset i akuttmottaket utgjør netto 156 m2, hvorav kommunens andel er beregnet til 61,5 m2 Med en bruttofaktor på 1,4 vil kommunens andel av legevaktslokaler/akuttmottak utgjøre ca. 190 m2. Byggekostnader for bygg av denne type er meget nøkternt beregnet til kr /m2 inkl. mva. På dette grunnlaget har sykehuset beregnet en leiekostnad på kr 1560/brutto m2. Leiekostnader er beregnet eks. inventar, energi, renhold etc. I arealberegningen er det som tidligere anført ikke medtatt vanlige felles arealer i kommunens andel, idet sykehuset beregner dette som vår innsatsfaktor. Pr. i dag har Vefsn kommune bemannet legevakt på ettermiddag/kveld med legesekretær, og betaler sykehuset for bruk av legevaktstelefonen. Denne er i dag lokalisert i intensivavdelingen. Det forutsettes at legesekretær og legevaktstelefon flyttes til akuttmottaket og finansieres på samme måte som i dag. Øvrig bemanning i akuttmottaket vil med den planlagte driftsmodell være sykehusets ansvar, slik at kommunen ikke vil få økte driftsutgifter utover husleie. Ved etablering av legesenter for 5 leger i tilknytning til dette bygget, vil et være behov for ytterligere 252 m2 nettoareal, brutto ca. 353 m2. Her er det forutsatt betydelig felles bruk av arealer til ekspedisjon, venterom m.v 4. Konklusjon. Forprosjektgruppen for legevakt/akuttmottak og evt. legesenter ved sykehuset har nedlagt et betydelig arbeid på kort tid, og selv om økonomien både i kommunen og helseforetaket setter noen grenser i fht. ønsker om areal, har gruppen sagt seg godt fornøyd med det framlagte resultat i forhold til romprogram/areal. Vi ønsker å utvikle et helsetilbud til befolkningen i sykehusområdet basert på et godt og fruktbart samarbeid mellom primær- og spesialisthelsetjeneste. Samlokalisering vil være et godt bidrag til dette. Dersom kommunen ønsker etablering av legesenter ved sykehuset, kan hele bygget realiseres slik vedlagte skisse viser. Dersom valget blir bare samlokalisering av legevakt og akuttmottak, kan ytre del av bygget forkastes. Dersom kommunen ikke finner å ville delta i noen form for felles løsning på dette tidspunktet, vil sykehuset måtte etablere eget akuttmottak, men da i enklere form og med annen lokalisering. Sykehuset ser denne saken som en unik mulighet for å utvikle samarbeidet mellom primærhelsetjenesten og sykehuset under optimale forutsetninger, samtidig som kommunen har en mulighet til å styrke lokalsykehusets eksistens og fortsatte drift. Styret i Helgelandssykehuset HF vil behandle saken den og kommunestyret i Vefsn inviteres til å gjøre et forpliktende vedtak om lokalisering ved sykehuset i sitt møte Mosjøen 12.april 2004 STYREDOK Side 14 av 44

15 Arne W. Wilskow, avd. dir. Vedlegg: Forslag til romprogram Enkel skisse over lokalisering av legevakt og legesenter LEGEVAKT / FELLES AKUTTMOTTAK (FAM) ROMPROGRAM og arealbehov etter møte 1. april 2004 Netto arealbehov Romtype Spesifikasjon Ant m2/ rom Legevakts del Konsultasjons rom + gyn Areal andel kommune Areal andel sykehus Sum m2 m2 m2 Ønsker gyn.rom avdelt Behandlings rom us Obs rom/psyk Laboratorium Lager SUM Fellesareal Akuttrom m/teles Obs rom Konsultasjonsrom Skyllerom HC -toalett ,5 2,5 Pårørenderom Venterom Baserom Eksp./LV/pers Sum ,5 94,5 Sum felles + LV nettoareal ,5 94,5 Brutto areal Faktor 1, ,7 132,3 Tillegg for bruttoareal Inng./vestibyle ,7 202,3 LEGESENTER ROMPROGRAM og arealbehov Nettoareal m2 Legekontorer m/gyn Adm legekontor Personalrom m/kj./møterom Lab m/benk + HC toalett FC-toalett (vis a vis lab) Skiftestue Kontor hj.pers. scanning Kontor ledende helsep./studenter Utstyrslager Toalett/garderobe pers Arkiv Ekspedisjon 0 0 Venterom Lager urent 4 SUM 252 Brutto areal faktor 1,4 352,8 STYREDOK Side 15 av 44

16 STYREDOK Side 16 av 44

17 Styresak 05/2004: Melding Møtedato: Møtested: Brønnøysund Utsatt sak. Saken er tidligere utsendt i styredokument av STYREDOK Side 17 av 44

18 Styresak 06/2004: Styringsdokument Møtedato: Møtested: Brønnøysund Utsatt sak. Saken er tidligere utsendt i styredokument av STYREDOK Side 18 av 44

19 Styresak 08/2004: HELTEF- rapporten - Pasientopplevelser. Møtedato: Møtested: Brønnøysund Utsatt sak. Saken er tidligere utsendt i styredokument av STYREDOK Side 19 av 44

20 Styresak 14/2004: Årsregnskap 2003/Årsmelding 2003 Møtedato: Møtested: Brønnøysund Arbeidet med avslutning av regnskapet har dratt ut i tid. Endelig revisorbekreftet regnskap kan ikke påregnes til styremøte Dette skyldes forhold som ligger utenfor foretakets styringsmulighet. Som vedlegg til saken følger som egne filer (også sendt pr post): A Foreløpig årsregnskap 2003, kortversjon B Foreløpig årsmelding 2003 VEDTAK: Styret tar foreløpig regnskap 2003 til orientering. Styret tar utkast til årsmelding 2003 til orientering. Jan Erik Furunes Foretaksdirektør Saksbehandler: Avd.dir. Frank Høyen STYREDOK Side 20 av 44

21 Styresak 15/2004: Regnskapsrapport per mars Møtedato: Møtested: Brønnøysund Regnskapsrapport for Helgelandssykehuset per mars 2004 Resultatregnskapet for mars måned viser et lite overskudd på ca 0,5 mill.kr. Akkumulert per mars viser regnskapet et overskudd på ca 2,7 mill.kr. Avvik mot budsjett per mars er imidlertid negativt med ca. 3,8 mill.kr. En forverring fra forrige måned med ca 1,4 mill.kr. Driftsinntektene hittil i år er på ca. 211,8 mill.kr. Sammenlignet med budsjett er det ca. 1,6 mill.kr i negativt avvik. Basisrammen, dvs driftstilskuddet fra Helse Nord, er periodisert i 1/11 hver måned unntatt juni. ISF-inntekt egen produksjon er på ca. 38,8 mill.kr per februar. Det er ca. 1,8 mill.kr lavere enn budsjett. Dette fordeles på Rana med ca. 0,3 mill.kr, Mosjøen med ca 0,3 mill.kr og Sandnessjøen med størst avvik på ca. 1,1 mill.kr. Fødestuen i Brønnøysund er ca. 0,05 mill.kr under budsjett. ISF-inntekt av gjestepasientkostnader på 7,4 mill.kr er som tidligere regnskapsført i forhold til budsjett til vi har bedre prognoser å forholde oss til da det er etterslep av faktiske fakturaer fra andre helseforetak. Styret for Helgelandssykehuset har sannsynligvis vedtatt et noe for optimistisk budsjett for Vi vil i neste rapport justere regnskapet mot et mer realistisk nivå slik at regnskapet vil vise et større avvik enn per i dag. Egne gjestepasientinntekter viser et negativt avvik mot budsjett etter 3 måneder. Dette fordeles på Rana med 0,1 mill.kr, Mosjøen med 0,3 mill.kr og Sandnessjøen med 0,4 mill.kr. Totalt for foretaket er avviket 0,8 mill.kr. Polikliniske inntekter viser fortsatt et høy nivå til tross for at refusjonssatsene for poliklinikk er redusert med 1/3. Her er det et positivt avvik mot budsjett på ca. 1,3 mill.kr som er jevnt fordelt på de tre enhetene. Se forøvrig vedlagte aktivitetsrapport. Øremerkede statstilskudd er i all hovedsak tilskudd/finansiering av den nye oppgaven pasienttransport. Inntekten bokføres løpende hver måned med 1/12 del. For øvrig er budsjettet for opptrappingsplanen innen psykiatri plassert her, men inntekten bokføres bare i det tilfelle psykiatrien går med underskudd. Denne rutinen er i følge Helse Nord. Andre inntekter er 0,5 mill.kr lavere enn budsjett. Her inngår blant annet uløste budsjett/tilpassningsproblem med 1,5 mill.kr. Ca. 1,3 mill.kr av dette er i Sandnessjøen og resterende er fordelt mellom Rana og fellesområdet. Egenandelsinntekter innbetalt fra pasienter har et positivt budsjettavvik på ca. 1,7 mill.kr. En del av forklaringen er sannsynligvis at pasientene ikke har mottatt frikort enda. Driftsutgiftene hittil i år er på 209 mill.kr. Dette er et negativt avvik mot budsjett med ca. 2,2 mill.kr og en forverring med omtrent samme beløp fra forrige måned da driftsutgiftene samlet var i balanse. Det er posten andre driftskostnader som står for hele forverringen. Lønnsposten viser et negativt avvik mot budsjett på ca. 2,5 mill.kr. Avvikene er både på fast og variabel lønn og må analyseres mer. Overtid pga sykdom og økt aktivitet er to poster som skiller seg ut. Det er grunn å anta at denne posten vil forverre seg utover året. Varekostnadene viser et positivt avvik på ca. 2,4 mill.kr. Felles-området har et mindreforbruk på denne posten. Her mangler en avsetning for gjestepasientregninger på lab/røntgen på ca. 0,7 mill.kr som vil forverre resultatet med samme beløp. Rana har et mindreforbruk på denne posten.i posten varekostnader inngår også estimatet på gjestepasientkostnader som er ført i henhold til budsjettall. Andre driftskostnader per mars har en betydelig forverring fra forrige måned. I denne post inngår et estimat (budsjettall) på pasienttransportkostnader som er en helt ny oppgave for foretaket og enda ikke er belastet med virkelige kostnader. For øvrig er det blant annet negativt budsjettavvik på renovasjon/vann/avløp, el, olje, med.teknisk utstyr, IKT-utstyr og rekvisita, telefon, abonnement på tjenester og datakommunikasjon. STYREDOK Side 21 av 44

22 Avskrivningene viser en noe lavere kostnad en budsjett ca 0,6 mill.kr. Forøvrig er ikke åpningsbalansen for 2003 klar enda og den endelige avskrivningen for 2003 vil også få betydning for regnskapsresultatet i Det er vanskelig på nåværende tidspunkt å si noe særlig eksakt om en eventuell årsprognose, men det er grunn til å tro at den vil gi et høyere negativt resultat enn styringsmålet på 23 mill.kr. Dette må vi eventuelt komme tilbake til på et senere tidspunkt. Regnskap per mars 2004 Helgelandssykehuset HF Art Beløp mars Budsjett mars Beløp hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Budsjett Totalt i år Basisramme ISF-inntekt egen produksjon ISF-inntekt av gjestepasientkostnader Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftsutgifter Renteinntekter Rentekostnader Finansielle poster Helgelandssykehuset HF Art Beløp mars Budsjett mars Beløp hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Budsjett Totalt i år Basisramme ISF-inntekt egen produksjon Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftsutgifter Helgelandssykehuset Mo i Rana Art Beløp mars Budsjett mars Beløp hittil i år Budsjett hittil i år Avvik hittil i år Budsjett Totalt i år Basisramme ISF-inntekt egen produksjon Gjestepasientinntekter Polikliniske inntekter Øremerkede statstilskudd Andre inntekter Driftsinntekter Lønn Varekostnader Andre driftskostnader Ordinære avskrivninger Driftsutgifter Rentekostnader Finansielle poster Helgelandssykehuset Mosjøen STYREDOK Side 22 av 44

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse

10:30 Seminar Forskning i Helgelandssykehuset v/forskningskontakt Arne Wilskow 11:30 Lunsj 12:00 Styremøte 15:00 Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte torsdag 14. august 2008 per telefon kl. 10.00-13.00.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte torsdag 14. august 2008 per telefon kl. 10.00-13.00. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styremøte 25.03.03 STYREDOKUMENT

Styremøte 25.03.03 STYREDOKUMENT STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør,

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte mandag 22. juni 2007 kl. 10.00 på telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styremøte 15.04.05 STYREDOKUMENT

Styremøte 15.04.05 STYREDOKUMENT STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 9. NOVEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.11.2005 200400457-96 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 8. november 2006 Kl.: 09.30 til ca. 13.00 Sted: Helse Nord RHF s lokaler Sjøgata 10, Bodø Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse:

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 21. og 22. juni 2012 Kl.: 19.30, dag 1 10.30, dag 2 Sted: Rica Ishavshotel, Tromsø Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: 2011/308-48/012 Saksbeh/tlf: Karin

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse

Program: 10:30 Styreseminar; Gjennomgang av Oppdragsdokument 2013 11.30 - Lunsj 12:00 - Styremøte 15:30 - Pressekonferanse STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 22. JUNI 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 15.6.2005 200400457-41 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 13. DESEMBER 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 6.12.2005 200400457-106 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

Styresak 98/2013: Budsjett 2014

Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Styresak 98/2013: Budsjett 2014 Møtedato: 12.-13.12.2013 Møtested: Mo i Rana, Meyergården hotell Innledning Styret for Helgelandssykehuset HF behandlet den 18.09.2013 sak 69/2013 Foreløpig budsjett 2014.

Detaljer

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport

Mars 2014. Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Mars 2014 Utredning av spesialisthelsetilbudet i Alta/Vest-Finnmark Sluttrapport Innholdsfortegnelse 0. STYRINGSGRUPPENS VEDTAK... 4 1. OPPSUMMERING... 5 1.1 HELSETILSTAND, HELSETJENESTEFORBRUK OG TILSTANDEN

Detaljer

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF

Det vises til tidligere avtalt møteplan. I samråd med styreleder innkalles det herved til styremøte i Helse Nord RHF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 03.12.2003 200300113-157 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer

Detaljer

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET

BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Styresaknr. 49/05 REF: 2005/000148 BUDSJETT 2006 NORDLANDSSYKEHUSET Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Utrykt vedlegg : Styresak 27/05 og 48/05 Trykt vedlegg : Notat om budsjett 2006 Nordlandssykehuset.

Detaljer

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember

Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Administrasjon Bodø Protokoll fra styremøte, Zefyr hotell, Bodø 9 10 desember Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Bjørn Kjensli X Nestleder Ing-Lill Pavall X Styremedlem Morten Bain X Styremedlem Tarald

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3)

STYRET. Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) STYRET ST 2008/61 Nye Molde sjukehus Konseptrapport (Beslutningspunkt B 3) Behandles i: Møtedato Saksnummer Saksbehandler: Eirik Heggemsnes Arkivreferanse: 2008/71 Saksutredning:.//. Vedlagt følger: Konseptrapport

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging

Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og beslutning om detaljprosjektering og bygging Møtedato: 21. og 22. juni 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Tor-Arne Haug/Hilde Rolandsen Dato: 8.6.2012 Styresak 70-2012 Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø, A-fløy godkjenning av forprosjektrapport og

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF BUDSJETTDOKUMENT 2008

HELGELANDSSYKEHUSET HF BUDSJETTDOKUMENT 2008 HELGELANDSSYKEHUSET HF BUDSJETTDOKUMENT 2008 DESEMBER 2007 HELGELANDSSYKEHUSET HF HF budsjettdokument 2008 Side 1 av 50 Styresak 79/2007: Budsjettdokument 2008 Møtedato: 13.-14.12.07 Møtested: Mo i Rana

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52 Hattfjelldal kommune Side 1 av 52 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012. Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og investeringsbudsjett 2013 Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 29. november 2012 Møtedato: 5. og 6. desember 2012 Saksbehandler: Økonomisjef Lill-Gunn Kivijervei Sak nr: 89/2012 Navn på sak: Budsjett 2013-2016 og

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE NORD RHF, DEN 7. FEBRUAR 2005 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 31.1.2005 200400457-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styrets medlemmer og

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. juni 2009 Kl.: 14.00 til ca. 19.00 Sted: Linken Forskningsparken Møtesenter, Tromsø, Sykehusveien 23 Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato:

Detaljer

Styremøte Innkalling med sakspapirer

Styremøte Innkalling med sakspapirer Styremøte Innkalling med sakspapirer Dato: 22. april 2009 Kl.: 08.30 til ca. 12.00 Sted: Radisson SAS Polar Hotel, Longyearbyen Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr:

Detaljer

Ekstraordinært styremøte 21.01.05

Ekstraordinært styremøte 21.01.05 STYREDOKUMENT Til Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Kopi Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Kopi Revisoren i Helgelandssykehuset HF Kopi Adm.direktør

Detaljer