Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 10 2009 Side 1659 1722 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 14. oktober 2009

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Sept. 4. Iverks. av lov 19. juni 2009 nr. 76 om endring i tomtefestelova (Nr. 1152) Sept. 4. Ikrafttr. av lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) (Nr. 1155) Sept. 14. Deleg. av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat til å vedta forskrift etter energiloven energieffektivitet i bygninger (Nr. 1191) Sept. 18. Delvis ikrafts. av lov 9. januar 2009 nr. 1 om endringar i utlendingslovgivinga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.) (Nr. 1207) Sept. 18. Opph. av kgl.res. 11. juni 1971 nr. 1 avsnitt II om delegering av myndighet etter merverdiavgiftsloven 70 (Nr. 1208) Sept. 23. Endr. i vedtak om delegering av myndighet etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, dokumentavgiftsloven 3, særavgiftsloven 4 første ledd, tolloven 9 5 annet ledd, merverdiavgiftsloven 70 og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven 3 fjerde ledd (Nr. 1209) 1739 Sept. 23. Deleg. av myndighet til Skattedirektoratet etter merverdiavgiftsloven 19 3 første ledd (Nr. 1214) Forskrifter 2009 Sept. 4. Forskrift om overgangsreglar ved iverksetjing av lov 19. juni 2009 nr. 76 om endring i tomtefestelova (Nr. 1153) Aug. 27. Forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2009 (Nr. 1165) Sept. 7. Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner (Nr. 1168) Sept. 9. Forskrift om tilgang til boligannonsering på Internett (Nr. 1169) Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. 10. Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste (Nr. 1173) Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut (Nr. 1175) Forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater (Nr. 1186) Forskrift om sortering og innsamling av avfall, avfallsgebyrer og byggavfall i Longyearbyen planområde (Nr. 1188) Forskrift om overgangsregler for personer som ved innføringen av arbeidsavklaringspenger mottar rehabiliteringspenger, attføringspenger, attføringsstønader eller tidsbegrenset uførestønad (Nr. 1194) Sept. 18. Midlertidig forskrift om utvidelse av personellmessig virkeområde for lov om helsemessig og sosial beredskap (Nr. 1200) Sept. 18. Forskrift om kompensasjon for ekstra kostnader i melkeproduksjon som følge av beiterestriksjoner i 2009 på grunn av utbrudd av dyresykdommen «Blåtunge» (Nr. 1202) Sept. 24. Forskrift om Barnesakkyndig kommisjon (Nr. 1210) Sept. 23. Forskrift om ferdselsforbud ved automatisk freda kulturminner ved Midterhuken, Bellsund (Nr. 1220) Sept 25. Forskrift om stopp i fisket etter øyepål i EU-sonen (Nr. 1221) Sept. 25. Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning (Nr. 1222) Okt. 1. Forskrift om krav til taksametre (Nr. 1226) Endringsforskrifter 2009 Aug. 25. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2009 (Nr. 1121) Aug. 28. Endr. i forskrift om folkeregistrering (Nr. 1122) Aug. 31. Endr. i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (Nr. 1123) Aug. 19. Endr. i forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. (Nr. 1139) Aug. 27. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 1140) Aug. 28. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1141)

3 Sept. 1. Endr. i forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (Nr. 1142) Sept. 1. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (Nr. 1143) Sept. 3. Endr. i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) (Nr. 1145) Sept. 4. Endr. i forskrift om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard (Nr. 1146) Sept. 4. Endr. i forskrift til sameloven (lov 12. juni 1987 nr. 56) om forvaltningsområde for samisk språk (Nr. 1147) Aug. 31. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter vassild nord for 62 N i 2009 (Nr. 1149) Sept. 2. Endr. i forskrift om birøkt (Nr. 1150) Sept. 4. Endr. i forskrift til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) (Nr. 1151) Sept. 4. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 1154) Sept. 4. Endr. i forskrift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften) (Nr. 1156) Aug. 26. Endr. i forskrift om nedsatt tollsats for konservesindustrien (Nr. 1164) Sept. 3. Endr. i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo (Nr. 1166) Sept. 9. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2009 (Nr. 1171) Sept. 9. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2009 (Nr. 1172) Sept. 10. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS (Nr. 1174) Sept. 11. Endr. i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret (Nr. 1176) Sept. 11. Endr. i forskrift om regulering av fangst av vågehval i 2009 (Nr. 1177) Juni 22. Endr. i forskrift om opptak til 1 2-årige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo (Nr. 1185) Sept. 11. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009 (Nr. 1189) Sept. 14. Endr. i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør (Nr. 1190) Sept. 14. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2009 (Nr. 1192) Sept. 15. Endr. i forskrift om forvaltning av Statens pensjonsfond Utland (Nr. 1193) Sept. 15. Endr. i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. (Nr. 1195) Sept. 16. Endr. i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn (Nr. 1196) Sept. Sept. 17. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1197) Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter og forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien (Nr. 1198) Sept. 18. Endr. i forskrift om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn (Nr. 1199) Sept. 18. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1201) Sept. 18. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009 (Nr. 1203) Sept. 22. Endr. i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012 (Nr. 1204) Sept. 1. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) Midlertidig gjennomføring av direktiv 2004/38/EF om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenesterritorium, jf. lovens 58b (Nr. 1206) Sept. 25. Endr. i forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) (Nr. 1211) Juli 27. Endr. i forskrift om satser for visse tilskuddsordninger for bearbeidede jordbruksvarer (Nr. 1212) Sept. 15. Endr. i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Nr. 1213) Sept. 25. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2009 (Nr. 1215) Aug. 25. Endr. i forskrift til opplæringslova (Nr. 1216) Aug. 31. Endr. i forskrift til opplæringslova (Nr. 1217) Sept. 10. Endr. i forskrifter som følge av forskrift 10. september 2009 nr om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater (Nr. 1218) Sept. 17. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 1219)

4 Sept. 29. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009 (Nr. 1223) Sept. 30. Endr. i forskrift om overgangsregler til lov 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover (Nr. 1224) Sept. 30. Endr. i forskrift om målenheter og måling (Nr. 1225) Diverse 2009 Sept. 2. Deleg. av departementets myndighet til å fremme sivile krav i straffesaker om skatte- og avgiftsunndragelser (Nr. 1144) Aug. 21. Anerkjennelse av Norges Røde Kors' rett til til bruk av navn og emblem som Norges nasjonale forening i samsvar med Genève-konvensjonene (Nr. 1148) Mai 29. Særskilte regler ved de kirkelige valg i 2009 (Nr. 1163) Sept. 4. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (Nr. 1167) Sept. 9. Stadfestelse av forskrift 26. januar 2007 nr. 96 om endring i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK), nytt kapittel XI (Nr. 1170) Sept. 10. Meddelelse om tilføyelse av EØS-henvisning i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum (Nr. 1187) Rettelser Nr. 11/2007 s (i forskrift 9. november 2007 nr om folkeregistrering) Nr. 8/2009 s (i vedtak 26. juni 2009 nr. 866 om delvis ikraftsetting av lov 19. juni 2009 nr. 73 om utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv) Nr. 9/2009 s (i forskrift 17. juni 2009 nr. 959 om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved Norges teknisk-naturvitenskapelige fakultet (NTNU)) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

5 25. aug. Nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 14. oktober 2009 Nr aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2009 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 25. august 2009 med hjemmel i forskrift 17. desember 2008 nr om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i Kunngjort 1. september 2009 kl I I forskrift 17. desember 2008 nr om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2009 gjøres følgende endringer: 17 første ledd skal lyde: Hjemmelslengde Kvotefaktor 2009 Maksimalkvote st.l. under 11 m Herav garantert st.l. under 11 m Maksimalkvote st.l. over 11 m Herav garantert st.l. over 11 m under 7 meter 1,18 Ubegrenset 21,0 Ubegrenset 18,5 7 7,9 1,4 Ubegrenset 25,0 Ubegrenset 21,9 8 8,9 1,66 Ubegrenset 29,6 Ubegrenset 26,0 9 9,9 2,03 Ubegrenset 36,2 Ubegrenset 31, ,9 2,2 Ubegrenset 39,2 Ubegrenset 34, ,9 2,99 68,6 44,0 65,5 42, ,9 3,55 81,5 52,2 77,8 49, ,9 4,3 98,7 63,3 94,2 60, ,9 4,9 112,5 72,1 107,3 68, ,9 5,78 132,6 85,0 126,6 81, ,9 6,43 147,6 94,6 140,9 90, ,9 7,1 162,9 104,5 155,5 99, ,9 7,84 179,9 115,3 171,7 110, ,9 8,5 195,1 125,0 186,2 119, ,9 9,09 208,6 133,7 199,1 127, ,9 8,75 186,1 119,3 184,3 118, ,9 9,13 194,2 124,5 192,3 123, ,9 9,49 201,9 129,4 199,9 128, ,9 9,86 209,7 134,4 207,7 133, ,9 10,15 215,9 138,4 213,8 137, ,9 10,53 224,0 143,6 221,8 142, ,9 10,82 230,2 147,5 227,9 146,1 17 fjerde ledd skal lyde: Kvoteenheten for torsk fremgår av følgende tabell: Hj.lengde St.lengde Kvoteenhet (maksimalkvote) Kvoteenhet (garantert) Under 11 m Under 11 m Fritt fiske/27,8268 * 17,8377 Over 11 m Fritt fiske/24,4092 * 15, ,9 m Under 11 m 22, ,7118 Over 11 m 21, , ,9 m Under 11 m 22, ,7114 Over 11 m 21, ,0427

6 28. aug. Nr Hj.lengde St.lengde Kvoteenhet (maksimalkvote) Kvoteenhet (garantert) 21 27,9 m Under 11 m 21, ,6359 Over 11 m 21, ,5023 * Kvoteenhet for strukturerte kvoter tilhørende hjemmelslengde under 11 meter og som tilhører fartøy med hjemmelslengde over 11 meter. Endringene trer i kraft straks. II 28. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om folkeregistrering Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 28. august 2009 med hjemmel i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering 14 og 15, jf. delegeringsvedtak 2. mars 2007 nr og delegeringsvedtak 24. oktober 2007 nr Kunngjort 1. september 2009 kl I I forskrift 9. november 2007 nr om folkeregistrering gjøres følgende endringer: 1 2 skal lyde: Skattedirektoratet fastsetter i instruks nærmere regler a) for føring og ordning av de opplysninger det etter 2 1 er hjemmel til å registrere, b) for når faktiske og rettslige forhold som har funnet sted i utlandet skal registreres i Det sentrale folkeregister, og c) om dokumentasjon som skal framlegges for at folkeregistermyndigheten skal legge til grunn at en person har lovlig opphold i Norge, jf annet ledd skal lyde: Knyttet til det enkelte fødselsnummer og D-nummer kan registeret inneholde opplysninger om følgende forhold: Fullt navn Fødested Registreringsstatus for person med fødselsnummer: 1 = Bosatt 3 = Utvandret 4 = Forsvunnet 5 = Død 6 = Utgått fødselsnummer 7 = Fødselsregistrert 8 = Annullert tilgang 9 = Uregistrert person Registreringsstatus for person med D-nummer: a. Dnr. status 2 = I bruk 5 = Utgått, link til fødselsnummer 6 = Utgått, dublett 7 = Utgått, avgang 9 = Utgått, korrigert til nytt Dnr. b. Dnr. registreringsstatus 1 = Aktiv 2 = Død 4 = Savnet Henvisning til nytt/tidligere fnr./dnr. Statsborgerskap Samemanntall: I = Innmeldt U = Utmeldt Umyndiggjort: J = Ja N eller blank = Nei Verge Hjelpeverge Sted/myndighet sivilstand Dato for sivilstand

7 28. aug. Nr Sivilstand: 0 = Uoppgitt 1 = Ugift 2 = Gift 3 = Enke/Enkemann 4 = Skilt 5 = Separert 6 = Registrert partner 7 = Separert partner 8 = Skilt partner 9 = Gjenlevende partner Aktuell adresse: Registreringsdato Flyttedato Kommunenummer Gatekode/gårdsnummer Adressenavn Husnummer/bruksnummer Bokstav/festenummer Undernummer Bolignummer Adressetype: 0 = Vanlig bosatt 1 = Tilleggsadresse 2 = Postadresse 3 = Oppholds-/kontaktadresse i Norge Postnummer Kretser Innflytting fra kommune/land Utflytting til kommune/land Dødsdato Familienummer Dato for familienummer Personkode som viser hvilken relasjon personen har til familienummeret: 1 = Referanseperson 2 = Kvinnen hos ektefeller av ulikt kjønn; yngste person hos partnere og ektefeller av samme kjønn 3 = Barn som bor sammen med foreldre Foreldres fødselsnummer eller fødselsdato, navn og statsborgerskap Ektefelles/registrert partners fødselsnummer eller fødselsdato, navn og statsborgerskap Barns fødselsnummer eller fødselsdato, navn og kjønn Spesifisert registreringstype: 1 = Utenriks 2 = Militær 3 = Svalbard 4 = Klientadresse 5 = Uten fast bosted 6 = Sperret adresse, strengt fortrolig 7 = Sperret adresse, fortrolig 8 = Pendler Dato for spesifisert registreringstype Foreldreansvar: D = Delt M = Mor F = Far C = Medmor A = Andre Dato for endring av foreldreansvar Arbeidsgiver Yrke Arbeids-, bosettings- og oppholdstillatelse: A = Arbeidstillatelse B = Bosettingstillatelse

8 28. aug. Nr E = Oppholdstillatelse etter EØS M = Opplysning mangler O = Oppholdstillatelse Arbeidstillatelsens varighet Tilhørighet til Den norske kirke Merknad (hjemmel) for hver opplysning Henvisning til journal Utenlandsk passnummer nasjonalt id-nummer Tax Identification Number (TIN) trygdenummer DUF-nummer (løpenummer fra Datasystem for Utlendinger og Flyktninger). 2 6 første ledd bokstav d skal lyde: d) rolleinnehaver i juridiske enheter, jf. Enhetsregisterloven 5 annet ledd bokstav f og 6 første ledd bokstav a e og h, eller har tilsvarende rolle i utenlandsk deltakerlignet selskap (DLS) eller i selskap som nevnt i skatteloven 2 4 eller som utfører rapporteringsoppgaver på vegne av slike rolleinnehavere, 2 6 første ledd bokstavene g og h samt ny bokstav i skal lyde: g) omfattet av ordning som forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten, eller som har rettighet avledet fra slik person, h) bosatt på Svalbard, jf. forskrift om register over befolkningen på Svalbard 2, i) under autorisering av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). 2 7 tredje til sjette ledd skal lyde: I tillegg skal det gis opplysning om adresse i hjemlandet og om oppholds-/kontaktadresse i Norge. Dersom rekvirenten mener det er nødvendig, skal det også gis opplysning om sivilstand. Det eller de legitimasjonsdokumenter som fremlegges, skal være utstedt av offentlig myndighet eller av et annet organ hvis kontrollrutiner for dokumentutstedelser er betryggende og det er allment akseptert at dokumentet for øvrig har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Kravet til innsendt kopi av legitimasjonsdokument gjelder imidlertid ikke når arbeids- eller oppdragsgiver overfor det skattekontor som Skattedirektoratet bestemmer, har bekreftet at en persons identitet er riktig oppgitt. Kravet til innsending gjelder heller ikke for personer som kommer inn under 2 6 bokstav g når Arbeids- og velferdsetaten bekrefter på rekvisisjonen at legitimasjonsdokument som nevnt i foregående ledd ikke er tilgjengelig for personen. Når rekvisisjonen gjelder asylsøker, skal likevel bekreftet kopi av registreringsbevis for asylsøkere (asylsøkerbevis) vedlegges. Skattedirektoratet kan i særlige tilfelle dispensere fra kravet til legitimering og fra kravet til innsending av legitimasjon. Skattedirektoratet kan også i forbindelse med etablering av prøveordninger for utenlandske arbeidssøkende gi andre regler om rekvirering mv. og tildeling av D-nummer. 4 2 første ledd første punktum skal lyde: Personer som kommer fra utlandet, regnes som bosatt i Norge når de har lovlig opphold i norsk kommune, og har til hensikt å bli her ikke bare midlertidig. 4 2 tredje ledd første punktum skal lyde: Personer som trenger oppholdstillatelse regnes ikke som bosatt før det kan fremlegges slik tillatelse gjeldende for minimum seks måneder. 4 7 nr. 1 annet ledd annet og tredje punktum oppheves. 4 7 nytt nr. 2 skal lyde: 2. Personer som de siste to år ikke har hatt kjent oppholdssted i Norge regnes som utflyttet. Dette gjelder likevel ikke dersom forholdet skal avgjøres etter 8 2. Skattekontoret skal straks åpne sak om endring av bostedsregistrering for disse personene, jf Personer som studerer i utlandet skal, med mindre de anses utflyttet etter nr. 1, likevel anses bosatt samme sted som før utdanningen ble påbegynt dersom de senest i forbindelse med sak som er reist etter første ledd, dokumenterer studiesituasjonen og at de fortsatt har tilknytning til det tidligere bosted i Norge. 4 7 nåværende nr. 2 blir nytt nr annet ledd skal lyde: Flyttemelding gitt på papir skal være underskrevet av den som har meldeplikt etter loven, eller av den som den meldepliktige har gitt fullmakt. For umyndiggjorte skal vergen underskrive. For personer under 18 år er det den eller de som har foreldreansvar og som barnet bor fast sammen med som skal underskrive. For personer som har fått

9 31. aug. Nr oppnevnt hjelpeverge som nevnt i vergemålsloven 16 eller 90a, kan denne underskrive meldingen alene dersom dette faller inn under hjelpevergens oppdrag. 9 2 skal lyde: Utlevering av opplysninger som er nevnt i 2 1 annet ledd, reguleres av folkeregisterloven 13 og 14 og 9 3 til 9 6 i denne forskrift. Når det gjelder materiale som er avlevert Arkivverket, treffer Riksarkivaren vedtak om utlevering av opplysninger. Utlevering av personopplysninger som skal behandles med elektroniske hjelpemidler, skal ikke foretas før mottaker av opplysningene dokumenterer at han har sendt melding til Datatilsynet om den planlagte behandling, jf. personopplysningsloven 31. Når det kreves konsesjon fra Datatilsynet for å behandle sensitive personopplysninger, jf. personopplysningsloven 33, må mottaker dokumentere at han har slik konsesjon før opplysningene kan utleveres. Til vedtak om å utlevere opplysninger kan det knyttes vilkår. Når det er knyttet vilkår til vedtak som nevnt i tredje ledd, skal registermyndigheten sikre dokumentasjon om hvem som har fått opplysningene, hvilke typer av opplysninger som er utlevert og de vilkår som er knyttet til vedtaket. Registermyndigheten skal følge opp om vilkårene blir overholdt. Dersom skattekontoret får mistanke om at eller oppdager at vilkårene ikke blir overholdt, skal forholdet straks undersøkes. Skattekontoret gir en skriftlig redegjørelse til Skattedirektoratet som treffer beslutning i saken. Sak om elektronisk tilgang til eller kopi av Det sentrale folkeregister eller del av dette, avgjøres av Skattedirektoratet eller den direktoratet gir fullmakt. Bestemmelsene i annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende. 9 3 nr. 1 første ledd fjerde og femte punktum oppheves. 9 3 nr. 1 nytt annet og tredje ledd skal lyde: Når opplysningene kan hentes ut ved elektroniske hjelpemidler fra Det sentrale folkeregister, kan det etter skriftlig søknad gis opplysninger som nevnt i første ledd om mer enn noen få personer. Det må foreligge et begrunnet behov for at disse opplysningene kan utleveres. Et avslag kan påklages til Skattedirektoratet av den som søker etter opplysninger. Andre forespørsler som omfatter mer enn noen få personer eller regelmessige forespørsler, skal oversendes Skattedirektoratet. 9 3 nåværende annet til fjerde ledd blir fjerde til sjette ledd. 9 3 nr. 1 femte ledd nytt annet punktum skal lyde: Tilsvarende skal skatte- og avgiftsmyndighetene få de opplysninger som de finner nødvendig. 9 4 nr. 1 annet og tredje ledd skal lyde: Når opplysningene kan hentes ut ved elektroniske hjelpemidler fra Det sentrale folkeregister, kan det etter skriftlig søknad gis opplysninger som nevnt i første ledd om mer enn noen få personer. Det må foreligge en lovmessig rettighet eller plikt for at disse opplysningene kan utleveres. Et avslag kan påklages til Skattedirektoratet av den som søker etter opplysninger. Alle slike bestillinger om uthenting av opplysninger fra en datasentral sendes via Skattedirektoratet. Andre forespørsler som omfatter mer enn noen få personer eller regelmessige forespørsler om regelmessige utleveringer av opplysninger, skal oversendes Skattedirektoratet første ledd annet punktum skal lyde: Det samme gjelder hjelpeverge for myndige dersom dette faller inn under hjelpevergens oppdrag, jf. vergemålsloven 90b, og for hjelpeverge som nevnt i samme lov 16. Endringene trer i kraft 1. oktober II 31. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 31. august 2009 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) 9 4. Kunngjort 1. september 2009 kl I I forskrift 10. oktober 2008 nr om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer: 2 skal lyde: 2. Definisjoner I denne forskrift menes med:

10 31. aug. Nr Budgiver: Virksomhet som er registrert hos Statens landbruksforvaltning og har fått tildelt brukernavn og passord for å delta på auksjon. 2. Kvoteandel: Den andel av en tollkvote som tildeles en virksomhet gjennom auksjon eller annen form for tildeling. 3. Kvoteeier: Virksomhet som har fått tildelt kvoteandel fra Statens landbruksforvaltning, jf Kvoteperiode: Den periode kvoteandelen skal importeres innenfor (jf. vedlegg 1, kolonne V). 5. Kvotesøker: Virksomhet som søker om å få tildelt kvoteandel. 6. Kvoteår: Perioden, maksimalt ett år, som tollkvoten gjelder for. 7. Skriftlig: Også elektronisk melding dersom ikke Statens landbruksforvaltning på grunn av behov for sikker identifisering krever henvendelser per brev eller telefaks. 17 skal lyde: 17. Bud Bud skal gis elektronisk i Statens landbruksforvaltnings auksjonssystem og anses som bindende avgitt på det tidspunktet budet er registrert inn i auksjonssystemet. Bud skal gis pr. hele kilo, med unntak for kornkvotene hvor budet skal gis pr. tonn. Bud for kvoter som auksjoneres i kilo skal gis i kronebeløp med to desimaler. Minstepris skal være kr 0,01 pr. kilo og minste budøkning kr 0,01 pr. kilo. For kvoter som auksjoneres i tonn skal minstepris være kr 10 pr. tonn, og minste budøkning være i hele kroner og minimum kr 1 pr. tonn. 18 skal lyde: 18. Åpningsbud Innenfor minimums- og maksimumsandel fastsatt av Statens landbruksforvaltning, jf. 14, kan budgiver i sitt første bud velge hvor stor mengde det bys på. Frist for å legge inn første bud er 30 minutter før åpningstidspunktet for auksjonen, jf. 13. Budgiver skal gis anledning til å legge inn bud i en periode på minimum 24 timer før fristen for å legge inn første bud går ut. I denne perioden kan budgiver endre sitt opprinnelige bud. Budet offentliggjøres ikke før åpningstidspunktet. Dersom en budgiver legger inn sitt første bud etter at fristen for dette har gått ut, avvises budet slik at budgiver utelukkes fra auksjonen. 19 skal lyde: 19. Videre budgivning Etter åpningstidspunktet for auksjonen forlenges auksjonen med et tidsintervall angitt av Statens landbruksforvaltning. Tidsintervallet fornyes hver gang det legges inn nytt bud. Tollkvoten fordeles til budgiver eller budgivere med høyeste bud. I tilfeller hvor denne eller disse ikke har lagt inn bud på hele kvoten, eller tildelingen begrenses av regelen om maksimalgrensen for kvoten, fordeles resterende kvote til budgiver eller budgivere med nest høyeste bud osv. inntil hele kvoten er fordelt. Dersom mengden det er budt på medfører at totalt kvantum for kvoten overskrides, foretas avkorting i det eller de laveste bud som gir tildeling. I slike tilfeller avkortes like bud i forhold til mengde angitt i budgivernes siste bud. Nytt bud kan ikke innebære endring av kvantum i forhold til budgivers første bud, jf. 18. Så fremt budprisen økes, kan budgivere som ikke har fått tildeling eller har fått avkortet mengde i samsvar med reglene i foregående ledd, likevel redusere mengden i det nye budet ned til tildelt kvantum. 21 første ledd skal lyde: Budgivere som har fått tildelt kvoteandel, herunder andeler som følge av avkorting etter 19 annet ledd, plikter å betale faktura med auksjonsbeløpet innen fastsatt forfallsdato. Dersom faktura ikke betales innen fristen, faller retten til kvoteandel bort. Dersom markedsmessige hensyn tilsier det, skal kvoteandelen legges ut til ny auksjon på et senere tidspunkt. 23 annet ledd skal lyde: Kjøper må oppfylle vilkårene i 4 jf. 15 tredje ledd siste punktum. Selger skal gi Statens landbruksforvaltning skriftlig melding om overdragelse av kvoteandel. Dersom vilkårene i 4 jf. 15 tredje ledd er oppfylt, utstedes innførselstillatelse for tollkvote til kjøper i samsvar med 21 annet og tredje ledd. Vedlegg 1 skal lyde: Vedlegg 1. Tollkvoter omfattet av forskriften Kvotene gjelder for de produkter som var omfattet av de varenummer i tolltariffen som gjaldt ved iverksettelsen av forskriften. Eventuelle endringer i tolltariffens varenummer medfører ingen endringer i hvilke produkter som kan importeres innenfor kvotene. Tollsatser som fremgår av kolonne III er det som er avtalt ved avtaleinngåelse. I tillegg er det inngått frihandelsavtaler som kan åpne for import til lavere tollsatser enn det som fremkommer av kolonnen. Dette vil fremkomme i informasjon fra SLF i forkant av fordeling.

11 28. aug. Nr For å lese vedlegget i pdf se her: Endringene trer i kraft straks. II 19. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet 19. august 2009 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) 2a 9 sjette ledd første punktum. Kunngjort 4. september 2009 kl I I forskrift 31. januar 2007 nr. 121 om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. gjøres følgende endring: 4 sjuende ledd skal lyde: (7) Verdivurderingsprinsippene i selskapsregnskapet for de operative foretakene skal legges til grunn. For eierandeler i utenlandske selskap som konsolideres inn, skal verdivurderingsprinsipper som legges til grunn i soliditetsberegninger på nasjonalt nivå i de respektive selskap benyttes. Endringen trer i kraft straks. II 27. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 27. august 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 16 og forskrift 22. desember 2004 nr om utøvelse av fisket i sjøen 98. Kunngjort 4. september 2009 kl I I forskrift 22. desember 2004 nr om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring: 47 nytt andre ledd skal lyde: For å begrense fisket av torsk under 35 cm, hyse under 30 cm, sei under 35 cm og hvitting under 27 cm, kan Fiskeridirektoratet forby fisket etter disse artene i visse områder sør for 62 N. Endringen trer i kraft 1. september II 28. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Utenriksdepartementet 28. august 2009 med hjemmel i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) 6 åttende ledd siste punktum og forskrift 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) 13 tredje ledd. Kunngjort 4. september 2009 kl I I forskrift 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endring: Vedlegg 12 skal lyde: Vedlegg 12. Utenriksstasjoner med myndighet til å innvilge spesialistarbeidstillatelse Norske utenriksstasjoner med myndighet til å avgjøre søknader om arbeidstillatelse (avgjørelsesmyndighet) pr. 2. september 2009, jf. utlendingsforskriftens 13 tredje og fjerde ledd, jf. utlendingslovens 6 åttende ledd siste punktum: Utenriksstasjoner med myndighet til å innvilge søknader om arbeidstillatelse etter utlendingsforskriftens 3 annet ledd bokstav a:

12 1. sept. Nr Ambassaden i Baku, Aserbajdsjan Ambassaden i Beijing, Kina Ambassaden i Budapest, Ungarn Ambassaden i Canberra, Australia Ambassaden i Kiev, Ukraina Ambassaden i Manila, Filippinene Ambassaden i Moskva, Russland Ambassaden i New Delhi, India Ambassaden i Ottawa, Canada Ambassaden i Praha, Tsjekkia Ambassaden i Riga, Latvia Ambassaden i Tallinn, Estland Ambassaden i Vilnius, Litauen Ambassaden i Warszawa, Polen Generalkonsulatet i Houston, USA Generalkonsulatet i Murmansk, Russland Generalkonsulatet i St. Petersburg, Russland. Endringen trer i kraft 2. september II 1. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. september 2009 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 5, 6, 22, 26, 27 og 43, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr Kunngjort 4. september 2009 kl I I forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen gjøres følgende endring: 26 siste ledd skal lyde: For reaksjonsfarlig stoff gjelder denne forskriften fra 1. oktober Endringen trer i kraft straks. II 1. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. september 2009 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5 4 fjerde ledd og 22 2 andre ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6 2, lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) 5 1 siste ledd og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 5 5 nr. 1 og nr. 2. Kunngjort 4. september 2009 kl I I forskrift 25. juni 2009 nr. 949 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege gjøres følgende endringer: Kapittel II, «Konsultasjon», teksten i kolonne 2 til takst 3c skal lyde: Tillegg for pasient som ikke har henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut eller optiker. Taksten refunderes ikke av folketrygden. Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 3a. Kapittel II, «Konsultasjon», «Merknad B3» skal lyde: For at legespesialisten skal kunne innkreve takster utover 3a og 3c, må pasienten ha henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Dette gjelder også ved psykoterapi. Øyelegespesialist kan i tillegg innkreve takster utover 3a og 3c dersom pasienten har henvisning fra optiker. Det kreves ikke henvisning ved øyeblikkelig hjelp og nødvendig oppfølging av denne tilstanden. Med øyeblikkelig hjelp menes arbeid innenfor spesialiteten som ikke kan utsettes til neste dag. En henvisning gjelder til behandlingen for den aktuelle sykdomstilstanden er avsluttet. Henvisningen skal følge første regningskort for behandlingen. Kravene til henvisning gjelder ikke for pasienter hos

13 3. sept. Nr leger som omfattes av overgangsordningen etter 2 punkt 1 i forskrift om rett til trygderefusjon (dvs. leger som hadde refusjonsrett per 1. juli 1998 og er over 70 år per 1. juli 2006) eller for pasient som hadde et fast etablert pasientforhold til spesialist i gynekologi før 1. juni Endringene trer i kraft straks. I Ikrafttredelse 2. sept. Nr Delegering av departementets myndighet til å fremme sivile krav i straffesaker om skatte- og avgiftsunndragelser Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 2. september Kunngjort 4. september 2009 kl I Finansdepartementets myndighet til å fremme sivile krav i straffesaker om skatte- og avgiftsunndragelser delegeres til Skattedirektoratet. Delegeringen trer i kraft straks. II 3. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 3. september 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr Kunngjort 4. september 2009 kl I I forskrift 22. januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) gjøres følgende endring: 7 32 nr. 2 skal lyde: 2. Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred Byggverk hvor konsekvensene av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor skal ikke plasseres i skredfarlig område. Sikkerheten mot skred antas å være tilfredsstillende når byggverk i sikkerhetsklasse 1, 2 og 3 og medhørende utvendige bruksarealer dimensjoneres eller sikres mot skred slik at normtallene i tabellen nedenfor oppnås. Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområder Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 1 liten middels stor < 10-3 For byggverk som ikke omfattes av første ledd kan det likevel tillates utbygging i områder med fare for flodbølger som skyldes fjellskred, der alle følgende vilkår er oppfylt: a. konsekvensene av byggerestriksjoner er alvorlige og utbygging er av avgjørende samfunnsmessig betydning, b. personsikkerheten er ivaretatt ved et forsvarlig beredskapssystem som er basert på sanntids overvåking, varsling og evakuering, og det er foretatt en særskilt vurdering av om det skal være restriksjoner for oppføring av byggverk som er vanskelige å evakuere. Varslingstiden skal ikke være kortere enn 72 timer og evakueringstiden skal være på maksimum 12 timer, c. det finnes ikke andre alternative, hensiktsmessige og sikre byggearealer, d. fysiske sikringstiltak mot sekundære virkninger av fjellskred er utredet, og e. utbyggingen er avklart i regional plan, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan (områderegulering), herunder gjennom konsekvensutredning. Mindre tilbygging, påbygging eller underbygging av eksisterende byggverk kan tillates uten krav om plan, jf nr. 2 tredje ledd og dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven kapittel 19, så fremt utvidelsen ikke medfører øket fare for skade på liv og helse. Byggverk skal plasseres og utføres slik at byggegrunn og tilstøtende terreng har tilfredsstillende sikkerhet mot at det blir utløst skred eller oppstår skadelige setninger.

14 3. sept. Nr Endringen trer i kraft straks. Merknader II Til 7 32 nr. 2 første ledd: Gjeldende teknisk forskrift setter krav til at byggverk i pålitelighetsklasse 4 ikke skal plasseres i skredfarlig område. Pålitelighetsklasse 4 er byggverk med særlig stor konsekvens ved sammenbrudd. Dagens forskriftstekst har vært basert på at byggverk hvor en skredhendelse vil være særlig stor, ikke skal plasseres i skredfarlig område. Det har ikke vært meningen at byggverket nødvendigvis skal prosjekteres (laststandarder) etter kravene i pålitelighetsklasse 4. Inndelingen i pålitelighetsklasser baseres på mulige konsekvenser av at det oppstår brudd i en konstruksjon eller konstruksjonsdel. Pålitelighetsklassene brukes i hovedsak for å differensiere krav til kontroll av prosjektering, grunnforhold, materialer, tilstand og vedlikehold for forskjellige konstruksjonstyper, og for å differensiere kravene til og omfanget av kontroll under utførelse og bruk (NS 3490 Prosjektering av konstruksjoner Krav til pålitelighet/ns- EN 1990 Eurokode Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner). Kravet til pålitelighetsklasse er endret til at byggverk hvor konsekvenser av et skred er særlig stor ikke skal plasseres i skredfarlig område. Endringen innebærer ingen realitetsendring. Hvilke byggverk som vil falle inn under denne bestemmelsen vil være avhengig av skredhendelse og skadefenomenets type. Eksempler på byggverk hvor en skredhendelse vil få særlig stor konsekvens, f.eks. i form av uakseptable konsekvenser for samfunnet, kan være bygninger som må fungere i beredskapssituasjoner. Dette kan være sykehus, brannvesen, politistasjoner, sivilforsvarsanlegg og infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning så som telekommunikasjon og energiforsyning. bygninger med beboere/brukere som ikke kan evakueres ved egen hjelp. Dette kan være barnehager, sykehjem, omsorgsboliger og enkelte rehabiliteringsinstitusjoner. byggverk og installasjoner som kan medføre akutt forurensning, så som tankanlegg for lagring/omsetting av drivstoff. Bestemmelsen omfatter også tiltak på eksisterende byggverk. Til 7 32 nr. 2 annet ledd: Det er ikke foretatt øvrige endringer enn det som fremkommer av merknadene til første ledd. Til 7 32 nr. 2 tredje ledd: Unntaksbestemmelsen i nr. 2 tredje ledd er ny. Bestemmelsen åpner for å tillate utbygging på visse vilkår i områder hvor det er fare for flodbølger som skyldes fjellskred selv om kravene til materiell sikkerhet etter annet ledd ikke er oppfylt. Tredje ledd må sammenholdes med bestemmelsens første ledd, dvs. at den ikke kommer til anvendelse for byggverk hvor konsekvensen av flodbølger som følge av skredhendelse er særlig stor. Unntaket gjelder alle typer sekundære flodbølger som følge av fjellskred, også flodbølger som følge av oppdemminger (ikke neddemte områder oppstrøms). Ansvaret for kostnadene ved utarbeidelse av nødvendig planarbeid og utredning vil avhenge av om reguleringsplanen fremsettes av kommunen eller privat utbygger. Bestemmelsen åpner for at byggverk som inngår i de tre sikkerhetsklassene for skred likevel kan plasseres i et fareområde, selv om kravet til sikkerhet i henhold til annet ledd ikke er oppfylt. Tredje ledd inneholder kumulative og ufravikelige vilkår som må være oppfylt for at bestemmelsen skal kunne komme til anvendelse. a. konsekvensene av byggerestriksjoner er alvorlige og utbygging er av avgjørende samfunnsmessig betydning Med alvorlig menes her at samfunnet mister muligheten for utvikling som følge av manglende aktuelle alternative utviklingsarealer, jf. bokstav b. I tillegg må utbygging være av avgjørende samfunnsmessig betydning. Det vil for eksempel være tilfelle dersom byggeforbudet medfører at utbygging av infrastruktur stopper opp og/eller viktig næringsvirksomhet flyttes ut av kommunen. Vurderingen av om utbygging er av avgjørende samfunnsmessig betydning må gjøres på bakgrunn av en samfunnsøkonomisk kost-nytte-analyse. I analysen må det gjøres en vurdering av de negative konsekvensene som følge av økte materielle tap ved en naturkatastrofe, opp mot positive konsekvenser for samfunnsutviklingen ved å tillate utbygging i de berørte områdene. b. personsikkerheten er ivaretatt ved et forsvarlig beredskapssystem som er basert på sanntids overvåking, varsling og evakuering, og det er foretatt en særskilt vurdering av om det skal være restriksjoner for oppføring av byggverk som er vanskelige å evakuere. Varslingstiden skal ikke være kortere enn 72 timer og evakueringstiden skal være på maksimum 12 timer Det skal til enhver tid foreligge en operativ beredskap av høy kvalitet som kan redusere risikoen for at menneskeliv går tapt til et minimum. Det må finnes rutiner og et apparat for forsvarlig system for overvåking, varsling og evakuering. Det er mange forhold som må tas hensyn til i vurderingen av om dette vilkåret er tilstede, eksempelvis: Det stilles strenge krav til overvåkings- og beredskapssystemene.

15 3. sept. Nr Dette krever at det finnes et apparat for døgnkontinuerlig overvåking av situasjonen, som for eksempel måling av bevegelse (strekkstag, laser, GPS, radar o.l.). Det må foreligge uavhengige måleinstrumenter og duplisert signaloverføring. Beredskapssystemet skal være basert på sanntids overvåking, dvs. at måledata overføres fortløpende, uten særlige forsinkelser. Selv om dataprosesseringen medfører noe forsinkelse (titalls minutter), så gir systemet en tilnærmet sanntids kontroll av fjellsiden. Det må være tilstrekkelig kompetanse for betjening av døgnkontinuerlig overvåking og tolking av resultatene. Det kreves tilstrekkelig bemanning og kompetanse for å ivareta et pålitelig system for overvåking, varsling og evakuering. Det må være kontinuerlig drift av overvåkingssystemet eksempelvis teknisk tilsyn med sensorer, strømforsyning, kommunikasjon, signaloverføring mv. Det må gjennomføres jevnlige varslings- og evakueringsprøver for å påse at overvåkingen fungerer tilfredsstillende. Det må foreligge gode beredskapsplaner for varsling og evakuering. Det kreves pålitelige og effektive varslingssystemer. Varsling skjer ved hjelp av eksempelvis tyfonanlegg, automatisk varsling med telefon, mobiltelefon, SMS, media, radio mv. slik at hele befolkningen i det aktuelle området kan varsles. Varslingstiden skal være tilstrekkelig for å kunne sikre en forsvarlig evakuering. Varslingstiden skal derfor aldri være under 72 timer. Evakuering av faresonen må være over i god tid før en forventer at skredet kan gå. Virkningene utbyggingen kan få på evakueringstiden må vurderes. Utbygging vil kunne forlenge evakueringstiden, og hva som kan tillates uten at det går ut over kravene til forsvarlig evakuering, bør avgjøres for hvert enkelt lokalsamfunn i samråd med politiet. Det kan være aktuelt med egne funksjonskrav til byggverk, slik at disse ikke kan utformes på en måte som kan forlenge evakueringstiden. Evakueringstiden settes til 12 timer da det må antas at dette vil være tilstrekkelig for å evakuere innbyggerne til et tryggere sted i kommunen. Sikringstiltaket må ha lang levetid, fungere tilfredsstillende over tid og ha tilstrekkelig driftssikkerhet, herunder må det gjennomføres jevnlig vedlikehold og tilsyn. Videre kreves det at det alltid skal foretas en særskilt vurdering av om det skal være restriksjoner for oppføring av byggverk som er vanskelige å evakuere. En slik vurdering er et nødvendig ledd i en forsvarlig saksbehandling. Enkelte bygninger vil kunne være av en slik karakter at evakuering vil være svært utfordrende. Dette kan for eksempel være skoler og enkelte institusjoner. Det vil være helt nødvendig at kommunen vurderer og synliggjør hvilke utfordringer som foreligger og hvordan disse skal løses på en forsvarlig måte. I dette arbeidet vil det være viktig å samarbeide med relevante beredskapsmyndigheter. Endrede forutsetninger i bruken/brukergruppen kan medføre krav om bruksendring. Barnehager, sykehjem, rehabiliteringssenter eller andre institusjoner hvor brukerne/beboere ikke kan rømme for egen hjelp, vil være omfattet av 7 32 første ledd og tillates dermed ikke oppført. c. det finnes ikke andre alternative, hensiktsmessige og sikre byggearealer Dette innebærer imidlertid ikke at det vil være fritt frem for kommunen å benytte områder som ligger i oppskyllingsområdet selv om disse fremstår som mer attraktive. Det må foretas en grundig vurdering av andre areal i forhold til hensiktsmessighet og sikkerhet. Presiseringen vil imidlertid gi kommunene større mulighet til å videreutvikle sentrale sentrumsfunksjoner. d. fysiske sikringstiltak mot sekundære virkninger av fjellskred er utredet Det er viktig at man vurderer mulighetene for fysiske beskyttelsestiltak mot sekundærvirkningene av fjellskred, slik at man reduserer fareområdene og skadepotensialet både for eksisterende og framtidig bebyggelse. Av mulige beskyttelsestiltak mot flodbølge kan det vises til at det bl.a. kan bygges bølgebrytere i sjø eller på land som reduserer eller eliminerer flodbølgenes skadepotensial. Videre vil terrengutforming kunne sikre bebyggelse. Byggverk kan også konstrueres og dimensjoneres slik at de tåler flodbølger. e. utbyggingen er avklart i regional plan, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan (områderegulering), herunder gjennom konsekvensutredning Vilkårene i forhold til utbygging og overvåking og beredskap skal være avklart i en forutgående planprosess, dvs. i regional plan (jf. ny pbl. 8 1), kommuneplanens arealdel (jf. ny pbl. 11 5) eller i reguleringsplan /områderegulering (jf. ny pbl. 12 2). Planformene og begrepene regional plan, kommuneplanens arealdel og områderegulering er i samsvar med ny plan- og bygningslov plandelen, som er vedtatt med ikrafttredelse 1. juli Planprosessen må være gjennomført etter at endringen i teknisk forskrift er vedtatt og trådt i kraft. Utredninger og planer som er foretatt før ikrafttredelse 3. september 2009 kan likevel legges til grunn for utbygging dersom det kan dokumenteres at de tilfredsstiller kravene i ny forskrift. Planprosessen må omfatte nødvendige utredninger og nødvendige prosesser, herunder: belyse hva arealene skal benyttes til for å sikre at endringen er del av en helhetlig plan utrede hvilken risiko man står overfor (ROS-analyse), dvs. tydeliggjøre faren og konsekvensene ved flodbølger som skyldes fjellskred for ny, planlagt bebyggelse

16 4. sept. Nr utrede hvilke samfunnsmessige konsekvenser et byggeforbud vil ha (konsekvensanalyse) og sannsynliggjøre at disse er så vesentlige at unntak er nødvendig dokumentere at alternative tomtearealer som kan benyttes er utredet og begrunne hvorfor de er uaktuelle dokumentere at samfunnsøkonomiske tiltak for å sikre mot skredulykker er gjennomført, både farereduserende tiltak (sikring av skredfarlig område) og konsekvensreduserende tiltak (sikring av bygninger og infrastruktur mot skader fra skredmasser) sikre involvering fra fagetater som NVE, fylkesmannen, DSB mv., som etter plan- og bygningsloven har en rolle som fagmyndighet og som har innsigelsesrett. Videre innebærer kravet til plan krav om konsekvensutredning, jf. plan- og bygningsloven (plandelen) 4 2. For å dekke områder hvor ny pbl. ikke krever konsekvensutredning er dette kravet presisert i forskriften. Kravet om konsekvensutredning gjøres også gjeldende for eksisterende bebyggelse og vedtatte planer. Det presiseres at det ikke kan dispenseres fra plankravet. Dette på bakgrunn av de omfattende utredningskravene som følger av Under forutsetning av at det ikke er snakk om oppføring av bygninger hvor konsekvensene av skred, herunder flodbølger som skyldes fjellskred, er særlig stor og vilkårene i teknisk forskrift 7 32 tredje ledd er oppfylt, vil det etter bestemmelsen kunne oppføres blant annet hoteller, fabrikker, forretninger, restauranter, leilighetskompleks, lagerbygg og dypvannskaier. Til 7 32 nr. 2 fjerde ledd: Fjerde ledd er nytt og innebærer kun en kodifisering av gjeldende praksis som angitt i departementets brev av 12. februar 2008 til Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedrørende avklaringer knyttet til saksbehandling av plan- og byggesaker langs Storfjorden. Bestemmelsen innebærer at det for eksisterende byggverk kan gis tillatelse til å gjennomføre mindre tiltak i områder med fare for flodbølger som skyldes fjellskred uten at dette utløser krav om plan, herunder ROS-analyser og konsekvensutredning, eller dispensasjon fra sikkerhetskravene i teknisk forskrift. Forutsetningen for anvendelsen av denne bestemmelsen er at det ikke opprettes flere boenheter. For eiendommer for andre formål enn bolig, innebærer regelen at tilbygg mv. ikke må medføre økt antall brukere. Dersom dette likevel skulle være ønskelig, vil vilkårene i tredje ledd måtte oppfylles. Til 7 32 nr. 2 femte ledd: Bestemmelsen er kun en videreføring av tidligere annet ledd i teknisk forskrift sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 4. september 2009 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) 12, 16, 17, 21, 22, 39, 42 og 99, jf Fremmet av Miljøverndepartementet. Kunngjort 4. september 2009 kl I I forskrift 1. juni 1973 nr om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard gjøres følgende endringer: 1. Kap. I skal lyde: I medhold av lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4, fra 1. juli 2002 i medhold av lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard 12, 16, 17, 21, 22, 39, 42 og 99, jf. 102, jf. traktat angående Spitsbergen av 9. februar 1920 nr. 1 artikkel 2, opprettes 3 nasjonalparker, 2 naturreservater og 15 fuglereservater på Svalbard i samsvar med og med slike grenser som angitt i vedlagte bestemmelser. 2. Kap. V, pkt. II, nr. 1, ny bokstav f skal lyde: For skip som anløper nasjonalparkene er det ikke tillatt å medbringe eller benytte annet drivstoff enn kvalitet DMA i henhold til ISO 8217 Fuel Standard, med unntak for korteste sikre rute gjennom: den nordvestlige delen av Sør-Spitsbergen nasjonalpark for seiling til og fra Sveagruva den nordlige delen av Forlandet nasjonalpark og den sørlige delen av Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark for seiling til og fra Ny-Ålesund fram til 1. januar 2015 Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark for seiling til og fra Magdalenefjorden fram til 1. januar Kap. V, pkt. II, nr. 1, ny bokstav g skal lyde: Ilandstigning og ferdsel på land er forbudt hele året i nærmere avgrensede områder som vist på vedlagte kart ved automatisk fredede kulturminner på Ytre Norskøya, Likneset, Ebeltofthamna og Lægerneset.

Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2013 Side 2635 3831 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 16 2013 Utgitt 20. januar 2014 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Nov. 29. Ikraftsetting

Detaljer

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2005 Side 467 588 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 4. mai 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 April 1. Lov nr. 14 om europeiske

Detaljer

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 2010 Side 771 916 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 5 Utgitt 12. mai 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 April 9. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 2006 Side 1641 1732 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 13 Utgitt 15. november 2006 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 2006 Sept. 16. Deleg.

Detaljer

Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2007 Side 967 1183 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 8. august 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Juni 29. Ikrafttr. av lov

Detaljer

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 2008 Side 1633 1736 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12 Utgitt 10. desember 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Nov. 14. Lov nr.

Detaljer

Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2011 Side 1223 1340 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 17. november 2011 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Sept. 16. Lov nr. 41 om

Detaljer

Nr. 11 2008 Side 1523 1632 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2008 Side 1523 1632 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2008 Side 1523 1632 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 12. november 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Okt. 17. Lov nr.

Detaljer

Nr. 14 2001 Side 1865-1960 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2001 Side 1865-1960 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2001 Side 1865-1960 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 20. desember 2001 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 1998 Mars 2000 Des. 17.

Detaljer

Nr. 9 Side 1425 1583 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 Side 1425 1583 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Side 1425 1583 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 4. september 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering myndighet 2015 Mars 10. Endr. i delegering

Detaljer

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2009 Side 411 547 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 7. april 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Feb. 27. Lov nr. 8 om endr.

Detaljer

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Side 1855 2082 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2006 Utgitt 15. januar 2007 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Des. 8. Lov nr.

Detaljer

Nr. 11 2001 Side 1419-1606 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2001 Side 1419-1606 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2001 Side 1419-1606 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 31. oktober 2001 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2001 Sept. 14. Deleg. av

Detaljer

Nr. 14 2006 Side 1733 1854 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2006 Side 1733 1854 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2006 Side 1733 1854 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 20. desember 2006 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2006 Nov. 24. Lov nr. 63 om

Detaljer

Nr. 14 2003 Side 2199 2356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2003 Side 2199 2356 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2003 Side 2199 2356 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 20. november 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Sept. 29. Deleg.

Detaljer

Nr. 7 2010 Side 1147 1333 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2010 Side 1147 1333 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2010 Side 1147 1333 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 30. juni 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Mai. 28. Lov nr. 16 om

Detaljer

Nr. 9 2010 Side 1533 1746 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 9 2010 Side 1533 1746 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 2010 Side 1533 1746 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 9 Utgitt 23. august 2010 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Juli 6. Deleg. av Skattedirektoratets

Detaljer

Nr. 6 2015 Side 841 1065 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2015 Side 841 1065 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2015 Side 841 1065 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 13. juli 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Juni. 19. Lov nr. 41 om

Detaljer

Nr. 3 2005 Side 309 465 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2005 Side 309 465 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2005 Side 309 465 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 15. april 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Mars. 4. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2008 Side 291 442 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 12. mars 2008 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2008 Feb. 7. Deleg. av myndighet

Detaljer

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 3 2003 Side 307 476 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 2003 Side 307 476 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 3 Utgitt 26. mars 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Feb. 14. Lov nr. 11 om endr.

Detaljer

Nr. 4 2004 Side 531 713 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2004 Side 531 713 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2004 Side 531 713 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 1. april 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Feb. 27. Lov nr. 9 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2015 Side 155 303 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 23. april 2015 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Feb. 6. Lov nr. 7 om beskyttelse

Detaljer

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 2003 Side 1023 1175 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 2003 Side 1023 1175 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 18. juni 2003 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2003 Mai. 9. Lov nr. 28 om endr.

Detaljer

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 1 2004 Side 1 171 LOVTIDEND NORSK. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 2004 Side 1 171 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 1 Utgitt 9. februar 2004 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2004 Jan. 9. Lov nr. 1 om endr.

Detaljer

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 2009 Side 201 410 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 2 Utgitt 11. mars 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Jan. 2008 Nov. Nov. Des.

Detaljer

Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 2009 Side 549 666 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 4 Utgitt 13. mai 2009 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 April 3. Lov nr. 17 om endr.

Detaljer

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 2011 Side 719 969 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 6 Utgitt 27. juli 2011 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2011 Juni. 24. Lov nr. 18 om endr.

Detaljer

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 2010 Side 1909 2014 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 11 Utgitt 29. oktober 2010 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2010 Sept. 3. Lov nr. 52 om

Detaljer

Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Side 1067 1285 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 7 Utgitt 30. juli 2015 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2015 Juni 19. Ikrafts. av lov 19.

Detaljer