Nr Side NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nr. 10 2009 Side 1659 1722 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv."

Transkript

1 Nr Side NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 10 Utgitt 14. oktober 2009

2 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2009 Sept. 4. Iverks. av lov 19. juni 2009 nr. 76 om endring i tomtefestelova (Nr. 1152) Sept. 4. Ikrafttr. av lov 19. juni 2009 nr. 44 om kommunale krisesentertilbod (krisesenterlova) (Nr. 1155) Sept. 14. Deleg. av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat til å vedta forskrift etter energiloven energieffektivitet i bygninger (Nr. 1191) Sept. 18. Delvis ikrafts. av lov 9. januar 2009 nr. 1 om endringar i utlendingslovgivinga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.) (Nr. 1207) Sept. 18. Opph. av kgl.res. 11. juni 1971 nr. 1 avsnitt II om delegering av myndighet etter merverdiavgiftsloven 70 (Nr. 1208) Sept. 23. Endr. i vedtak om delegering av myndighet etter Stortingets årlige avgiftsvedtak, dokumentavgiftsloven 3, særavgiftsloven 4 første ledd, tolloven 9 5 annet ledd, merverdiavgiftsloven 70 og motorkjøretøy- og båtavgiftsloven 3 fjerde ledd (Nr. 1209) 1739 Sept. 23. Deleg. av myndighet til Skattedirektoratet etter merverdiavgiftsloven 19 3 første ledd (Nr. 1214) Forskrifter 2009 Sept. 4. Forskrift om overgangsreglar ved iverksetjing av lov 19. juni 2009 nr. 76 om endring i tomtefestelova (Nr. 1153) Aug. 27. Forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2009 (Nr. 1165) Sept. 7. Forskrift om tilskudd til audiovisuelle produksjoner (Nr. 1168) Sept. 9. Forskrift om tilgang til boligannonsering på Internett (Nr. 1169) Sept. Sept. Sept. Sept. Sept. 10. Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste (Nr. 1173) Forskrift om praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få autorisasjon som fysioterapeut (Nr. 1175) Forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater (Nr. 1186) Forskrift om sortering og innsamling av avfall, avfallsgebyrer og byggavfall i Longyearbyen planområde (Nr. 1188) Forskrift om overgangsregler for personer som ved innføringen av arbeidsavklaringspenger mottar rehabiliteringspenger, attføringspenger, attføringsstønader eller tidsbegrenset uførestønad (Nr. 1194) Sept. 18. Midlertidig forskrift om utvidelse av personellmessig virkeområde for lov om helsemessig og sosial beredskap (Nr. 1200) Sept. 18. Forskrift om kompensasjon for ekstra kostnader i melkeproduksjon som følge av beiterestriksjoner i 2009 på grunn av utbrudd av dyresykdommen «Blåtunge» (Nr. 1202) Sept. 24. Forskrift om Barnesakkyndig kommisjon (Nr. 1210) Sept. 23. Forskrift om ferdselsforbud ved automatisk freda kulturminner ved Midterhuken, Bellsund (Nr. 1220) Sept 25. Forskrift om stopp i fisket etter øyepål i EU-sonen (Nr. 1221) Sept. 25. Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning (Nr. 1222) Okt. 1. Forskrift om krav til taksametre (Nr. 1226) Endringsforskrifter 2009 Aug. 25. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2009 (Nr. 1121) Aug. 28. Endr. i forskrift om folkeregistrering (Nr. 1122) Aug. 31. Endr. i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer (Nr. 1123) Aug. 19. Endr. i forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. (Nr. 1139) Aug. 27. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 1140) Aug. 28. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1141)

3 Sept. 1. Endr. i forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (Nr. 1142) Sept. 1. Endr. i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege (Nr. 1143) Sept. 3. Endr. i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) (Nr. 1145) Sept. 4. Endr. i forskrift om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard (Nr. 1146) Sept. 4. Endr. i forskrift til sameloven (lov 12. juni 1987 nr. 56) om forvaltningsområde for samisk språk (Nr. 1147) Aug. 31. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter vassild nord for 62 N i 2009 (Nr. 1149) Sept. 2. Endr. i forskrift om birøkt (Nr. 1150) Sept. 4. Endr. i forskrift til inkassoloven m.m. (inkassoforskriften) (Nr. 1151) Sept. 4. Endr. i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen (Nr. 1154) Sept. 4. Endr. i forskrift til lov om felles regler for det indre marked for naturgass (naturgassforskriften) (Nr. 1156) Aug. 26. Endr. i forskrift om nedsatt tollsats for konservesindustrien (Nr. 1164) Sept. 3. Endr. i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo (Nr. 1166) Sept. 9. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter hestmakrell i 2009 (Nr. 1171) Sept. 9. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2009 (Nr. 1172) Sept. 10. Endr. i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS (Nr. 1174) Sept. 11. Endr. i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret (Nr. 1176) Sept. 11. Endr. i forskrift om regulering av fangst av vågehval i 2009 (Nr. 1177) Juni 22. Endr. i forskrift om opptak til 1 2-årige masterprogrammer ved Universitetet i Oslo (Nr. 1185) Sept. 11. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009 (Nr. 1189) Sept. 14. Endr. i forskrift om satser i prisutjevningsordningen for melk og satser for produksjonsfløte og tilvirkningsverdi på smør (Nr. 1190) Sept. 14. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2009 (Nr. 1192) Sept. 15. Endr. i forskrift om forvaltning av Statens pensjonsfond Utland (Nr. 1193) Sept. 15. Endr. i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. (Nr. 1195) Sept. 16. Endr. i forskrift om manntal for fiskarar og fangstmenn (Nr. 1196) Sept. Sept. 17. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1197) Endr. i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter og forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien (Nr. 1198) Sept. 18. Endr. i forskrift om utlendingers fiske og fangst mv. i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn (Nr. 1199) Sept. 18. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) (Nr. 1201) Sept. 18. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009 (Nr. 1203) Sept. 22. Endr. i forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2007 til og med 31. mars 2012 (Nr. 1204) Sept. 1. Endr. i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) Midlertidig gjennomføring av direktiv 2004/38/EF om unionsborgere og deres familiemedlemmers rett til å ferdes og oppholde seg fritt på medlemsstatenesterritorium, jf. lovens 58b (Nr. 1206) Sept. 25. Endr. i forskrift om ordningen av påtalemyndigheten (Påtaleinstruksen) (Nr. 1211) Juli 27. Endr. i forskrift om satser for visse tilskuddsordninger for bearbeidede jordbruksvarer (Nr. 1212) Sept. 15. Endr. i forskrift om tilskudd til frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner (Nr. 1213) Sept. 25. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2009 (Nr. 1215) Aug. 25. Endr. i forskrift til opplæringslova (Nr. 1216) Aug. 31. Endr. i forskrift til opplæringslova (Nr. 1217) Sept. 10. Endr. i forskrifter som følge av forskrift 10. september 2009 nr om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater (Nr. 1218) Sept. 17. Endr. i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) (Nr. 1219)

4 Sept. 29. Endr. i forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2009 (Nr. 1223) Sept. 30. Endr. i forskrift om overgangsregler til lov 19. juni 2009 nr. 48 om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond og enkelte andre lover (Nr. 1224) Sept. 30. Endr. i forskrift om målenheter og måling (Nr. 1225) Diverse 2009 Sept. 2. Deleg. av departementets myndighet til å fremme sivile krav i straffesaker om skatte- og avgiftsunndragelser (Nr. 1144) Aug. 21. Anerkjennelse av Norges Røde Kors' rett til til bruk av navn og emblem som Norges nasjonale forening i samsvar med Genève-konvensjonene (Nr. 1148) Mai 29. Særskilte regler ved de kirkelige valg i 2009 (Nr. 1163) Sept. 4. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (Nr. 1167) Sept. 9. Stadfestelse av forskrift 26. januar 2007 nr. 96 om endring i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK), nytt kapittel XI (Nr. 1170) Sept. 10. Meddelelse om tilføyelse av EØS-henvisning i forskrift om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum (Nr. 1187) Rettelser Nr. 11/2007 s (i forskrift 9. november 2007 nr om folkeregistrering) Nr. 8/2009 s (i vedtak 26. juni 2009 nr. 866 om delvis ikraftsetting av lov 19. juni 2009 nr. 73 om utvalg som skal undersøke forhold knyttet til at personer med kjent psykisk lidelse har tatt liv) Nr. 9/2009 s (i forskrift 17. juni 2009 nr. 959 om stipendiaters pliktarbeid og ansettelsesforhold ved Norges teknisk-naturvitenskapelige fakultet (NTNU)) Oversikt over rettelser... Bestillinger, adresseendringer m.v omslagsside 4. omslagsside

5 25. aug. Nr NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Utgitt 14. oktober 2009 Nr aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2009 Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 25. august 2009 med hjemmel i forskrift 17. desember 2008 nr om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i Kunngjort 1. september 2009 kl I I forskrift 17. desember 2008 nr om regulering av fisket etter torsk, hyse og sei nord for 62 N i 2009 gjøres følgende endringer: 17 første ledd skal lyde: Hjemmelslengde Kvotefaktor 2009 Maksimalkvote st.l. under 11 m Herav garantert st.l. under 11 m Maksimalkvote st.l. over 11 m Herav garantert st.l. over 11 m under 7 meter 1,18 Ubegrenset 21,0 Ubegrenset 18,5 7 7,9 1,4 Ubegrenset 25,0 Ubegrenset 21,9 8 8,9 1,66 Ubegrenset 29,6 Ubegrenset 26,0 9 9,9 2,03 Ubegrenset 36,2 Ubegrenset 31, ,9 2,2 Ubegrenset 39,2 Ubegrenset 34, ,9 2,99 68,6 44,0 65,5 42, ,9 3,55 81,5 52,2 77,8 49, ,9 4,3 98,7 63,3 94,2 60, ,9 4,9 112,5 72,1 107,3 68, ,9 5,78 132,6 85,0 126,6 81, ,9 6,43 147,6 94,6 140,9 90, ,9 7,1 162,9 104,5 155,5 99, ,9 7,84 179,9 115,3 171,7 110, ,9 8,5 195,1 125,0 186,2 119, ,9 9,09 208,6 133,7 199,1 127, ,9 8,75 186,1 119,3 184,3 118, ,9 9,13 194,2 124,5 192,3 123, ,9 9,49 201,9 129,4 199,9 128, ,9 9,86 209,7 134,4 207,7 133, ,9 10,15 215,9 138,4 213,8 137, ,9 10,53 224,0 143,6 221,8 142, ,9 10,82 230,2 147,5 227,9 146,1 17 fjerde ledd skal lyde: Kvoteenheten for torsk fremgår av følgende tabell: Hj.lengde St.lengde Kvoteenhet (maksimalkvote) Kvoteenhet (garantert) Under 11 m Under 11 m Fritt fiske/27,8268 * 17,8377 Over 11 m Fritt fiske/24,4092 * 15, ,9 m Under 11 m 22, ,7118 Over 11 m 21, , ,9 m Under 11 m 22, ,7114 Over 11 m 21, ,0427

6 28. aug. Nr Hj.lengde St.lengde Kvoteenhet (maksimalkvote) Kvoteenhet (garantert) 21 27,9 m Under 11 m 21, ,6359 Over 11 m 21, ,5023 * Kvoteenhet for strukturerte kvoter tilhørende hjemmelslengde under 11 meter og som tilhører fartøy med hjemmelslengde over 11 meter. Endringene trer i kraft straks. II 28. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om folkeregistrering Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 28. august 2009 med hjemmel i lov 16. januar 1970 nr. 1 om folkeregistrering 14 og 15, jf. delegeringsvedtak 2. mars 2007 nr og delegeringsvedtak 24. oktober 2007 nr Kunngjort 1. september 2009 kl I I forskrift 9. november 2007 nr om folkeregistrering gjøres følgende endringer: 1 2 skal lyde: Skattedirektoratet fastsetter i instruks nærmere regler a) for føring og ordning av de opplysninger det etter 2 1 er hjemmel til å registrere, b) for når faktiske og rettslige forhold som har funnet sted i utlandet skal registreres i Det sentrale folkeregister, og c) om dokumentasjon som skal framlegges for at folkeregistermyndigheten skal legge til grunn at en person har lovlig opphold i Norge, jf annet ledd skal lyde: Knyttet til det enkelte fødselsnummer og D-nummer kan registeret inneholde opplysninger om følgende forhold: Fullt navn Fødested Registreringsstatus for person med fødselsnummer: 1 = Bosatt 3 = Utvandret 4 = Forsvunnet 5 = Død 6 = Utgått fødselsnummer 7 = Fødselsregistrert 8 = Annullert tilgang 9 = Uregistrert person Registreringsstatus for person med D-nummer: a. Dnr. status 2 = I bruk 5 = Utgått, link til fødselsnummer 6 = Utgått, dublett 7 = Utgått, avgang 9 = Utgått, korrigert til nytt Dnr. b. Dnr. registreringsstatus 1 = Aktiv 2 = Død 4 = Savnet Henvisning til nytt/tidligere fnr./dnr. Statsborgerskap Samemanntall: I = Innmeldt U = Utmeldt Umyndiggjort: J = Ja N eller blank = Nei Verge Hjelpeverge Sted/myndighet sivilstand Dato for sivilstand

7 28. aug. Nr Sivilstand: 0 = Uoppgitt 1 = Ugift 2 = Gift 3 = Enke/Enkemann 4 = Skilt 5 = Separert 6 = Registrert partner 7 = Separert partner 8 = Skilt partner 9 = Gjenlevende partner Aktuell adresse: Registreringsdato Flyttedato Kommunenummer Gatekode/gårdsnummer Adressenavn Husnummer/bruksnummer Bokstav/festenummer Undernummer Bolignummer Adressetype: 0 = Vanlig bosatt 1 = Tilleggsadresse 2 = Postadresse 3 = Oppholds-/kontaktadresse i Norge Postnummer Kretser Innflytting fra kommune/land Utflytting til kommune/land Dødsdato Familienummer Dato for familienummer Personkode som viser hvilken relasjon personen har til familienummeret: 1 = Referanseperson 2 = Kvinnen hos ektefeller av ulikt kjønn; yngste person hos partnere og ektefeller av samme kjønn 3 = Barn som bor sammen med foreldre Foreldres fødselsnummer eller fødselsdato, navn og statsborgerskap Ektefelles/registrert partners fødselsnummer eller fødselsdato, navn og statsborgerskap Barns fødselsnummer eller fødselsdato, navn og kjønn Spesifisert registreringstype: 1 = Utenriks 2 = Militær 3 = Svalbard 4 = Klientadresse 5 = Uten fast bosted 6 = Sperret adresse, strengt fortrolig 7 = Sperret adresse, fortrolig 8 = Pendler Dato for spesifisert registreringstype Foreldreansvar: D = Delt M = Mor F = Far C = Medmor A = Andre Dato for endring av foreldreansvar Arbeidsgiver Yrke Arbeids-, bosettings- og oppholdstillatelse: A = Arbeidstillatelse B = Bosettingstillatelse

8 28. aug. Nr E = Oppholdstillatelse etter EØS M = Opplysning mangler O = Oppholdstillatelse Arbeidstillatelsens varighet Tilhørighet til Den norske kirke Merknad (hjemmel) for hver opplysning Henvisning til journal Utenlandsk passnummer nasjonalt id-nummer Tax Identification Number (TIN) trygdenummer DUF-nummer (løpenummer fra Datasystem for Utlendinger og Flyktninger). 2 6 første ledd bokstav d skal lyde: d) rolleinnehaver i juridiske enheter, jf. Enhetsregisterloven 5 annet ledd bokstav f og 6 første ledd bokstav a e og h, eller har tilsvarende rolle i utenlandsk deltakerlignet selskap (DLS) eller i selskap som nevnt i skatteloven 2 4 eller som utfører rapporteringsoppgaver på vegne av slike rolleinnehavere, 2 6 første ledd bokstavene g og h samt ny bokstav i skal lyde: g) omfattet av ordning som forvaltes av Arbeids- og velferdsetaten, eller som har rettighet avledet fra slik person, h) bosatt på Svalbard, jf. forskrift om register over befolkningen på Svalbard 2, i) under autorisering av Statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAFH). 2 7 tredje til sjette ledd skal lyde: I tillegg skal det gis opplysning om adresse i hjemlandet og om oppholds-/kontaktadresse i Norge. Dersom rekvirenten mener det er nødvendig, skal det også gis opplysning om sivilstand. Det eller de legitimasjonsdokumenter som fremlegges, skal være utstedt av offentlig myndighet eller av et annet organ hvis kontrollrutiner for dokumentutstedelser er betryggende og det er allment akseptert at dokumentet for øvrig har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Kravet til innsendt kopi av legitimasjonsdokument gjelder imidlertid ikke når arbeids- eller oppdragsgiver overfor det skattekontor som Skattedirektoratet bestemmer, har bekreftet at en persons identitet er riktig oppgitt. Kravet til innsending gjelder heller ikke for personer som kommer inn under 2 6 bokstav g når Arbeids- og velferdsetaten bekrefter på rekvisisjonen at legitimasjonsdokument som nevnt i foregående ledd ikke er tilgjengelig for personen. Når rekvisisjonen gjelder asylsøker, skal likevel bekreftet kopi av registreringsbevis for asylsøkere (asylsøkerbevis) vedlegges. Skattedirektoratet kan i særlige tilfelle dispensere fra kravet til legitimering og fra kravet til innsending av legitimasjon. Skattedirektoratet kan også i forbindelse med etablering av prøveordninger for utenlandske arbeidssøkende gi andre regler om rekvirering mv. og tildeling av D-nummer. 4 2 første ledd første punktum skal lyde: Personer som kommer fra utlandet, regnes som bosatt i Norge når de har lovlig opphold i norsk kommune, og har til hensikt å bli her ikke bare midlertidig. 4 2 tredje ledd første punktum skal lyde: Personer som trenger oppholdstillatelse regnes ikke som bosatt før det kan fremlegges slik tillatelse gjeldende for minimum seks måneder. 4 7 nr. 1 annet ledd annet og tredje punktum oppheves. 4 7 nytt nr. 2 skal lyde: 2. Personer som de siste to år ikke har hatt kjent oppholdssted i Norge regnes som utflyttet. Dette gjelder likevel ikke dersom forholdet skal avgjøres etter 8 2. Skattekontoret skal straks åpne sak om endring av bostedsregistrering for disse personene, jf Personer som studerer i utlandet skal, med mindre de anses utflyttet etter nr. 1, likevel anses bosatt samme sted som før utdanningen ble påbegynt dersom de senest i forbindelse med sak som er reist etter første ledd, dokumenterer studiesituasjonen og at de fortsatt har tilknytning til det tidligere bosted i Norge. 4 7 nåværende nr. 2 blir nytt nr annet ledd skal lyde: Flyttemelding gitt på papir skal være underskrevet av den som har meldeplikt etter loven, eller av den som den meldepliktige har gitt fullmakt. For umyndiggjorte skal vergen underskrive. For personer under 18 år er det den eller de som har foreldreansvar og som barnet bor fast sammen med som skal underskrive. For personer som har fått

9 31. aug. Nr oppnevnt hjelpeverge som nevnt i vergemålsloven 16 eller 90a, kan denne underskrive meldingen alene dersom dette faller inn under hjelpevergens oppdrag. 9 2 skal lyde: Utlevering av opplysninger som er nevnt i 2 1 annet ledd, reguleres av folkeregisterloven 13 og 14 og 9 3 til 9 6 i denne forskrift. Når det gjelder materiale som er avlevert Arkivverket, treffer Riksarkivaren vedtak om utlevering av opplysninger. Utlevering av personopplysninger som skal behandles med elektroniske hjelpemidler, skal ikke foretas før mottaker av opplysningene dokumenterer at han har sendt melding til Datatilsynet om den planlagte behandling, jf. personopplysningsloven 31. Når det kreves konsesjon fra Datatilsynet for å behandle sensitive personopplysninger, jf. personopplysningsloven 33, må mottaker dokumentere at han har slik konsesjon før opplysningene kan utleveres. Til vedtak om å utlevere opplysninger kan det knyttes vilkår. Når det er knyttet vilkår til vedtak som nevnt i tredje ledd, skal registermyndigheten sikre dokumentasjon om hvem som har fått opplysningene, hvilke typer av opplysninger som er utlevert og de vilkår som er knyttet til vedtaket. Registermyndigheten skal følge opp om vilkårene blir overholdt. Dersom skattekontoret får mistanke om at eller oppdager at vilkårene ikke blir overholdt, skal forholdet straks undersøkes. Skattekontoret gir en skriftlig redegjørelse til Skattedirektoratet som treffer beslutning i saken. Sak om elektronisk tilgang til eller kopi av Det sentrale folkeregister eller del av dette, avgjøres av Skattedirektoratet eller den direktoratet gir fullmakt. Bestemmelsene i annet til fjerde ledd gjelder tilsvarende. 9 3 nr. 1 første ledd fjerde og femte punktum oppheves. 9 3 nr. 1 nytt annet og tredje ledd skal lyde: Når opplysningene kan hentes ut ved elektroniske hjelpemidler fra Det sentrale folkeregister, kan det etter skriftlig søknad gis opplysninger som nevnt i første ledd om mer enn noen få personer. Det må foreligge et begrunnet behov for at disse opplysningene kan utleveres. Et avslag kan påklages til Skattedirektoratet av den som søker etter opplysninger. Andre forespørsler som omfatter mer enn noen få personer eller regelmessige forespørsler, skal oversendes Skattedirektoratet. 9 3 nåværende annet til fjerde ledd blir fjerde til sjette ledd. 9 3 nr. 1 femte ledd nytt annet punktum skal lyde: Tilsvarende skal skatte- og avgiftsmyndighetene få de opplysninger som de finner nødvendig. 9 4 nr. 1 annet og tredje ledd skal lyde: Når opplysningene kan hentes ut ved elektroniske hjelpemidler fra Det sentrale folkeregister, kan det etter skriftlig søknad gis opplysninger som nevnt i første ledd om mer enn noen få personer. Det må foreligge en lovmessig rettighet eller plikt for at disse opplysningene kan utleveres. Et avslag kan påklages til Skattedirektoratet av den som søker etter opplysninger. Alle slike bestillinger om uthenting av opplysninger fra en datasentral sendes via Skattedirektoratet. Andre forespørsler som omfatter mer enn noen få personer eller regelmessige forespørsler om regelmessige utleveringer av opplysninger, skal oversendes Skattedirektoratet første ledd annet punktum skal lyde: Det samme gjelder hjelpeverge for myndige dersom dette faller inn under hjelpevergens oppdrag, jf. vergemålsloven 90b, og for hjelpeverge som nevnt i samme lov 16. Endringene trer i kraft 1. oktober II 31. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 31. august 2009 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven) 9 4. Kunngjort 1. september 2009 kl I I forskrift 10. oktober 2008 nr om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer: 2 skal lyde: 2. Definisjoner I denne forskrift menes med:

10 31. aug. Nr Budgiver: Virksomhet som er registrert hos Statens landbruksforvaltning og har fått tildelt brukernavn og passord for å delta på auksjon. 2. Kvoteandel: Den andel av en tollkvote som tildeles en virksomhet gjennom auksjon eller annen form for tildeling. 3. Kvoteeier: Virksomhet som har fått tildelt kvoteandel fra Statens landbruksforvaltning, jf Kvoteperiode: Den periode kvoteandelen skal importeres innenfor (jf. vedlegg 1, kolonne V). 5. Kvotesøker: Virksomhet som søker om å få tildelt kvoteandel. 6. Kvoteår: Perioden, maksimalt ett år, som tollkvoten gjelder for. 7. Skriftlig: Også elektronisk melding dersom ikke Statens landbruksforvaltning på grunn av behov for sikker identifisering krever henvendelser per brev eller telefaks. 17 skal lyde: 17. Bud Bud skal gis elektronisk i Statens landbruksforvaltnings auksjonssystem og anses som bindende avgitt på det tidspunktet budet er registrert inn i auksjonssystemet. Bud skal gis pr. hele kilo, med unntak for kornkvotene hvor budet skal gis pr. tonn. Bud for kvoter som auksjoneres i kilo skal gis i kronebeløp med to desimaler. Minstepris skal være kr 0,01 pr. kilo og minste budøkning kr 0,01 pr. kilo. For kvoter som auksjoneres i tonn skal minstepris være kr 10 pr. tonn, og minste budøkning være i hele kroner og minimum kr 1 pr. tonn. 18 skal lyde: 18. Åpningsbud Innenfor minimums- og maksimumsandel fastsatt av Statens landbruksforvaltning, jf. 14, kan budgiver i sitt første bud velge hvor stor mengde det bys på. Frist for å legge inn første bud er 30 minutter før åpningstidspunktet for auksjonen, jf. 13. Budgiver skal gis anledning til å legge inn bud i en periode på minimum 24 timer før fristen for å legge inn første bud går ut. I denne perioden kan budgiver endre sitt opprinnelige bud. Budet offentliggjøres ikke før åpningstidspunktet. Dersom en budgiver legger inn sitt første bud etter at fristen for dette har gått ut, avvises budet slik at budgiver utelukkes fra auksjonen. 19 skal lyde: 19. Videre budgivning Etter åpningstidspunktet for auksjonen forlenges auksjonen med et tidsintervall angitt av Statens landbruksforvaltning. Tidsintervallet fornyes hver gang det legges inn nytt bud. Tollkvoten fordeles til budgiver eller budgivere med høyeste bud. I tilfeller hvor denne eller disse ikke har lagt inn bud på hele kvoten, eller tildelingen begrenses av regelen om maksimalgrensen for kvoten, fordeles resterende kvote til budgiver eller budgivere med nest høyeste bud osv. inntil hele kvoten er fordelt. Dersom mengden det er budt på medfører at totalt kvantum for kvoten overskrides, foretas avkorting i det eller de laveste bud som gir tildeling. I slike tilfeller avkortes like bud i forhold til mengde angitt i budgivernes siste bud. Nytt bud kan ikke innebære endring av kvantum i forhold til budgivers første bud, jf. 18. Så fremt budprisen økes, kan budgivere som ikke har fått tildeling eller har fått avkortet mengde i samsvar med reglene i foregående ledd, likevel redusere mengden i det nye budet ned til tildelt kvantum. 21 første ledd skal lyde: Budgivere som har fått tildelt kvoteandel, herunder andeler som følge av avkorting etter 19 annet ledd, plikter å betale faktura med auksjonsbeløpet innen fastsatt forfallsdato. Dersom faktura ikke betales innen fristen, faller retten til kvoteandel bort. Dersom markedsmessige hensyn tilsier det, skal kvoteandelen legges ut til ny auksjon på et senere tidspunkt. 23 annet ledd skal lyde: Kjøper må oppfylle vilkårene i 4 jf. 15 tredje ledd siste punktum. Selger skal gi Statens landbruksforvaltning skriftlig melding om overdragelse av kvoteandel. Dersom vilkårene i 4 jf. 15 tredje ledd er oppfylt, utstedes innførselstillatelse for tollkvote til kjøper i samsvar med 21 annet og tredje ledd. Vedlegg 1 skal lyde: Vedlegg 1. Tollkvoter omfattet av forskriften Kvotene gjelder for de produkter som var omfattet av de varenummer i tolltariffen som gjaldt ved iverksettelsen av forskriften. Eventuelle endringer i tolltariffens varenummer medfører ingen endringer i hvilke produkter som kan importeres innenfor kvotene. Tollsatser som fremgår av kolonne III er det som er avtalt ved avtaleinngåelse. I tillegg er det inngått frihandelsavtaler som kan åpne for import til lavere tollsatser enn det som fremkommer av kolonnen. Dette vil fremkomme i informasjon fra SLF i forkant av fordeling.

11 28. aug. Nr For å lese vedlegget i pdf se her: Endringene trer i kraft straks. II 19. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. Hjemmel: Fastsatt av Kredittilsynet 19. august 2009 med hjemmel i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (finansieringsvirksomhetsloven) 2a 9 sjette ledd første punktum. Kunngjort 4. september 2009 kl I I forskrift 31. januar 2007 nr. 121 om anvendelse av soliditetsregler på konsolidert basis mv. gjøres følgende endring: 4 sjuende ledd skal lyde: (7) Verdivurderingsprinsippene i selskapsregnskapet for de operative foretakene skal legges til grunn. For eierandeler i utenlandske selskap som konsolideres inn, skal verdivurderingsprinsipper som legges til grunn i soliditetsberegninger på nasjonalt nivå i de respektive selskap benyttes. Endringen trer i kraft straks. II 27. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om utøvelse av fisket i sjøen Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 27. august 2009 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 16 og forskrift 22. desember 2004 nr om utøvelse av fisket i sjøen 98. Kunngjort 4. september 2009 kl I I forskrift 22. desember 2004 nr om utøvelse av fisket i sjøen gjøres følgende endring: 47 nytt andre ledd skal lyde: For å begrense fisket av torsk under 35 cm, hyse under 30 cm, sei under 35 cm og hvitting under 27 cm, kan Fiskeridirektoratet forby fisket etter disse artene i visse områder sør for 62 N. Endringen trer i kraft 1. september II 28. aug. Nr Forskrift om endring i forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Utenriksdepartementet 28. august 2009 med hjemmel i lov 24. juni 1988 nr. 64 om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsloven) 6 åttende ledd siste punktum og forskrift 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) 13 tredje ledd. Kunngjort 4. september 2009 kl I I forskrift 21. desember 1990 nr om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) gjøres følgende endring: Vedlegg 12 skal lyde: Vedlegg 12. Utenriksstasjoner med myndighet til å innvilge spesialistarbeidstillatelse Norske utenriksstasjoner med myndighet til å avgjøre søknader om arbeidstillatelse (avgjørelsesmyndighet) pr. 2. september 2009, jf. utlendingsforskriftens 13 tredje og fjerde ledd, jf. utlendingslovens 6 åttende ledd siste punktum: Utenriksstasjoner med myndighet til å innvilge søknader om arbeidstillatelse etter utlendingsforskriftens 3 annet ledd bokstav a:

12 1. sept. Nr Ambassaden i Baku, Aserbajdsjan Ambassaden i Beijing, Kina Ambassaden i Budapest, Ungarn Ambassaden i Canberra, Australia Ambassaden i Kiev, Ukraina Ambassaden i Manila, Filippinene Ambassaden i Moskva, Russland Ambassaden i New Delhi, India Ambassaden i Ottawa, Canada Ambassaden i Praha, Tsjekkia Ambassaden i Riga, Latvia Ambassaden i Tallinn, Estland Ambassaden i Vilnius, Litauen Ambassaden i Warszawa, Polen Generalkonsulatet i Houston, USA Generalkonsulatet i Murmansk, Russland Generalkonsulatet i St. Petersburg, Russland. Endringen trer i kraft 2. september II 1. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1. september 2009 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) 5, 6, 22, 26, 27 og 43, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr Kunngjort 4. september 2009 kl I I forskrift 8. juni 2009 nr. 602 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen gjøres følgende endring: 26 siste ledd skal lyde: For reaksjonsfarlig stoff gjelder denne forskriften fra 1. oktober Endringen trer i kraft straks. II 1. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. september 2009 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) 5 4 fjerde ledd og 22 2 andre ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer 6 2, lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) 5 1 siste ledd og lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. 5 5 nr. 1 og nr. 2. Kunngjort 4. september 2009 kl I I forskrift 25. juni 2009 nr. 949 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege gjøres følgende endringer: Kapittel II, «Konsultasjon», teksten i kolonne 2 til takst 3c skal lyde: Tillegg for pasient som ikke har henvisning fra lege, kiropraktor, manuellterapeut eller optiker. Taksten refunderes ikke av folketrygden. Ugyldig takstkombinasjon: alle unntatt 3a. Kapittel II, «Konsultasjon», «Merknad B3» skal lyde: For at legespesialisten skal kunne innkreve takster utover 3a og 3c, må pasienten ha henvisning fra lege, kiropraktor eller manuellterapeut. Dette gjelder også ved psykoterapi. Øyelegespesialist kan i tillegg innkreve takster utover 3a og 3c dersom pasienten har henvisning fra optiker. Det kreves ikke henvisning ved øyeblikkelig hjelp og nødvendig oppfølging av denne tilstanden. Med øyeblikkelig hjelp menes arbeid innenfor spesialiteten som ikke kan utsettes til neste dag. En henvisning gjelder til behandlingen for den aktuelle sykdomstilstanden er avsluttet. Henvisningen skal følge første regningskort for behandlingen. Kravene til henvisning gjelder ikke for pasienter hos

13 3. sept. Nr leger som omfattes av overgangsordningen etter 2 punkt 1 i forskrift om rett til trygderefusjon (dvs. leger som hadde refusjonsrett per 1. juli 1998 og er over 70 år per 1. juli 2006) eller for pasient som hadde et fast etablert pasientforhold til spesialist i gynekologi før 1. juni Endringene trer i kraft straks. I Ikrafttredelse 2. sept. Nr Delegering av departementets myndighet til å fremme sivile krav i straffesaker om skatte- og avgiftsunndragelser Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 2. september Kunngjort 4. september 2009 kl I Finansdepartementets myndighet til å fremme sivile krav i straffesaker om skatte- og avgiftsunndragelser delegeres til Skattedirektoratet. Delegeringen trer i kraft straks. II 3. sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og regionaldepartementet 3. september 2009 med hjemmel i plan- og bygningslov 14. juni 1985 nr Kunngjort 4. september 2009 kl I I forskrift 22. januar 1997 nr. 33 om krav til byggverk og produkter til byggverk (TEK) gjøres følgende endring: 7 32 nr. 2 skal lyde: 2. Sikkerhet mot skred. Unntak for flodbølge som skyldes fjellskred Byggverk hvor konsekvensene av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor skal ikke plasseres i skredfarlig område. Sikkerheten mot skred antas å være tilfredsstillende når byggverk i sikkerhetsklasse 1, 2 og 3 og medhørende utvendige bruksarealer dimensjoneres eller sikres mot skred slik at normtallene i tabellen nedenfor oppnås. Tabell: Sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområder Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens Største nominelle årlige sannsynlighet 1 liten middels stor < 10-3 For byggverk som ikke omfattes av første ledd kan det likevel tillates utbygging i områder med fare for flodbølger som skyldes fjellskred, der alle følgende vilkår er oppfylt: a. konsekvensene av byggerestriksjoner er alvorlige og utbygging er av avgjørende samfunnsmessig betydning, b. personsikkerheten er ivaretatt ved et forsvarlig beredskapssystem som er basert på sanntids overvåking, varsling og evakuering, og det er foretatt en særskilt vurdering av om det skal være restriksjoner for oppføring av byggverk som er vanskelige å evakuere. Varslingstiden skal ikke være kortere enn 72 timer og evakueringstiden skal være på maksimum 12 timer, c. det finnes ikke andre alternative, hensiktsmessige og sikre byggearealer, d. fysiske sikringstiltak mot sekundære virkninger av fjellskred er utredet, og e. utbyggingen er avklart i regional plan, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan (områderegulering), herunder gjennom konsekvensutredning. Mindre tilbygging, påbygging eller underbygging av eksisterende byggverk kan tillates uten krav om plan, jf nr. 2 tredje ledd og dispensasjon, jf. plan- og bygningsloven kapittel 19, så fremt utvidelsen ikke medfører øket fare for skade på liv og helse. Byggverk skal plasseres og utføres slik at byggegrunn og tilstøtende terreng har tilfredsstillende sikkerhet mot at det blir utløst skred eller oppstår skadelige setninger.

14 3. sept. Nr Endringen trer i kraft straks. Merknader II Til 7 32 nr. 2 første ledd: Gjeldende teknisk forskrift setter krav til at byggverk i pålitelighetsklasse 4 ikke skal plasseres i skredfarlig område. Pålitelighetsklasse 4 er byggverk med særlig stor konsekvens ved sammenbrudd. Dagens forskriftstekst har vært basert på at byggverk hvor en skredhendelse vil være særlig stor, ikke skal plasseres i skredfarlig område. Det har ikke vært meningen at byggverket nødvendigvis skal prosjekteres (laststandarder) etter kravene i pålitelighetsklasse 4. Inndelingen i pålitelighetsklasser baseres på mulige konsekvenser av at det oppstår brudd i en konstruksjon eller konstruksjonsdel. Pålitelighetsklassene brukes i hovedsak for å differensiere krav til kontroll av prosjektering, grunnforhold, materialer, tilstand og vedlikehold for forskjellige konstruksjonstyper, og for å differensiere kravene til og omfanget av kontroll under utførelse og bruk (NS 3490 Prosjektering av konstruksjoner Krav til pålitelighet/ns- EN 1990 Eurokode Grunnlag for prosjektering av konstruksjoner). Kravet til pålitelighetsklasse er endret til at byggverk hvor konsekvenser av et skred er særlig stor ikke skal plasseres i skredfarlig område. Endringen innebærer ingen realitetsendring. Hvilke byggverk som vil falle inn under denne bestemmelsen vil være avhengig av skredhendelse og skadefenomenets type. Eksempler på byggverk hvor en skredhendelse vil få særlig stor konsekvens, f.eks. i form av uakseptable konsekvenser for samfunnet, kan være bygninger som må fungere i beredskapssituasjoner. Dette kan være sykehus, brannvesen, politistasjoner, sivilforsvarsanlegg og infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning så som telekommunikasjon og energiforsyning. bygninger med beboere/brukere som ikke kan evakueres ved egen hjelp. Dette kan være barnehager, sykehjem, omsorgsboliger og enkelte rehabiliteringsinstitusjoner. byggverk og installasjoner som kan medføre akutt forurensning, så som tankanlegg for lagring/omsetting av drivstoff. Bestemmelsen omfatter også tiltak på eksisterende byggverk. Til 7 32 nr. 2 annet ledd: Det er ikke foretatt øvrige endringer enn det som fremkommer av merknadene til første ledd. Til 7 32 nr. 2 tredje ledd: Unntaksbestemmelsen i nr. 2 tredje ledd er ny. Bestemmelsen åpner for å tillate utbygging på visse vilkår i områder hvor det er fare for flodbølger som skyldes fjellskred selv om kravene til materiell sikkerhet etter annet ledd ikke er oppfylt. Tredje ledd må sammenholdes med bestemmelsens første ledd, dvs. at den ikke kommer til anvendelse for byggverk hvor konsekvensen av flodbølger som følge av skredhendelse er særlig stor. Unntaket gjelder alle typer sekundære flodbølger som følge av fjellskred, også flodbølger som følge av oppdemminger (ikke neddemte områder oppstrøms). Ansvaret for kostnadene ved utarbeidelse av nødvendig planarbeid og utredning vil avhenge av om reguleringsplanen fremsettes av kommunen eller privat utbygger. Bestemmelsen åpner for at byggverk som inngår i de tre sikkerhetsklassene for skred likevel kan plasseres i et fareområde, selv om kravet til sikkerhet i henhold til annet ledd ikke er oppfylt. Tredje ledd inneholder kumulative og ufravikelige vilkår som må være oppfylt for at bestemmelsen skal kunne komme til anvendelse. a. konsekvensene av byggerestriksjoner er alvorlige og utbygging er av avgjørende samfunnsmessig betydning Med alvorlig menes her at samfunnet mister muligheten for utvikling som følge av manglende aktuelle alternative utviklingsarealer, jf. bokstav b. I tillegg må utbygging være av avgjørende samfunnsmessig betydning. Det vil for eksempel være tilfelle dersom byggeforbudet medfører at utbygging av infrastruktur stopper opp og/eller viktig næringsvirksomhet flyttes ut av kommunen. Vurderingen av om utbygging er av avgjørende samfunnsmessig betydning må gjøres på bakgrunn av en samfunnsøkonomisk kost-nytte-analyse. I analysen må det gjøres en vurdering av de negative konsekvensene som følge av økte materielle tap ved en naturkatastrofe, opp mot positive konsekvenser for samfunnsutviklingen ved å tillate utbygging i de berørte områdene. b. personsikkerheten er ivaretatt ved et forsvarlig beredskapssystem som er basert på sanntids overvåking, varsling og evakuering, og det er foretatt en særskilt vurdering av om det skal være restriksjoner for oppføring av byggverk som er vanskelige å evakuere. Varslingstiden skal ikke være kortere enn 72 timer og evakueringstiden skal være på maksimum 12 timer Det skal til enhver tid foreligge en operativ beredskap av høy kvalitet som kan redusere risikoen for at menneskeliv går tapt til et minimum. Det må finnes rutiner og et apparat for forsvarlig system for overvåking, varsling og evakuering. Det er mange forhold som må tas hensyn til i vurderingen av om dette vilkåret er tilstede, eksempelvis: Det stilles strenge krav til overvåkings- og beredskapssystemene.

15 3. sept. Nr Dette krever at det finnes et apparat for døgnkontinuerlig overvåking av situasjonen, som for eksempel måling av bevegelse (strekkstag, laser, GPS, radar o.l.). Det må foreligge uavhengige måleinstrumenter og duplisert signaloverføring. Beredskapssystemet skal være basert på sanntids overvåking, dvs. at måledata overføres fortløpende, uten særlige forsinkelser. Selv om dataprosesseringen medfører noe forsinkelse (titalls minutter), så gir systemet en tilnærmet sanntids kontroll av fjellsiden. Det må være tilstrekkelig kompetanse for betjening av døgnkontinuerlig overvåking og tolking av resultatene. Det kreves tilstrekkelig bemanning og kompetanse for å ivareta et pålitelig system for overvåking, varsling og evakuering. Det må være kontinuerlig drift av overvåkingssystemet eksempelvis teknisk tilsyn med sensorer, strømforsyning, kommunikasjon, signaloverføring mv. Det må gjennomføres jevnlige varslings- og evakueringsprøver for å påse at overvåkingen fungerer tilfredsstillende. Det må foreligge gode beredskapsplaner for varsling og evakuering. Det kreves pålitelige og effektive varslingssystemer. Varsling skjer ved hjelp av eksempelvis tyfonanlegg, automatisk varsling med telefon, mobiltelefon, SMS, media, radio mv. slik at hele befolkningen i det aktuelle området kan varsles. Varslingstiden skal være tilstrekkelig for å kunne sikre en forsvarlig evakuering. Varslingstiden skal derfor aldri være under 72 timer. Evakuering av faresonen må være over i god tid før en forventer at skredet kan gå. Virkningene utbyggingen kan få på evakueringstiden må vurderes. Utbygging vil kunne forlenge evakueringstiden, og hva som kan tillates uten at det går ut over kravene til forsvarlig evakuering, bør avgjøres for hvert enkelt lokalsamfunn i samråd med politiet. Det kan være aktuelt med egne funksjonskrav til byggverk, slik at disse ikke kan utformes på en måte som kan forlenge evakueringstiden. Evakueringstiden settes til 12 timer da det må antas at dette vil være tilstrekkelig for å evakuere innbyggerne til et tryggere sted i kommunen. Sikringstiltaket må ha lang levetid, fungere tilfredsstillende over tid og ha tilstrekkelig driftssikkerhet, herunder må det gjennomføres jevnlig vedlikehold og tilsyn. Videre kreves det at det alltid skal foretas en særskilt vurdering av om det skal være restriksjoner for oppføring av byggverk som er vanskelige å evakuere. En slik vurdering er et nødvendig ledd i en forsvarlig saksbehandling. Enkelte bygninger vil kunne være av en slik karakter at evakuering vil være svært utfordrende. Dette kan for eksempel være skoler og enkelte institusjoner. Det vil være helt nødvendig at kommunen vurderer og synliggjør hvilke utfordringer som foreligger og hvordan disse skal løses på en forsvarlig måte. I dette arbeidet vil det være viktig å samarbeide med relevante beredskapsmyndigheter. Endrede forutsetninger i bruken/brukergruppen kan medføre krav om bruksendring. Barnehager, sykehjem, rehabiliteringssenter eller andre institusjoner hvor brukerne/beboere ikke kan rømme for egen hjelp, vil være omfattet av 7 32 første ledd og tillates dermed ikke oppført. c. det finnes ikke andre alternative, hensiktsmessige og sikre byggearealer Dette innebærer imidlertid ikke at det vil være fritt frem for kommunen å benytte områder som ligger i oppskyllingsområdet selv om disse fremstår som mer attraktive. Det må foretas en grundig vurdering av andre areal i forhold til hensiktsmessighet og sikkerhet. Presiseringen vil imidlertid gi kommunene større mulighet til å videreutvikle sentrale sentrumsfunksjoner. d. fysiske sikringstiltak mot sekundære virkninger av fjellskred er utredet Det er viktig at man vurderer mulighetene for fysiske beskyttelsestiltak mot sekundærvirkningene av fjellskred, slik at man reduserer fareområdene og skadepotensialet både for eksisterende og framtidig bebyggelse. Av mulige beskyttelsestiltak mot flodbølge kan det vises til at det bl.a. kan bygges bølgebrytere i sjø eller på land som reduserer eller eliminerer flodbølgenes skadepotensial. Videre vil terrengutforming kunne sikre bebyggelse. Byggverk kan også konstrueres og dimensjoneres slik at de tåler flodbølger. e. utbyggingen er avklart i regional plan, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan (områderegulering), herunder gjennom konsekvensutredning Vilkårene i forhold til utbygging og overvåking og beredskap skal være avklart i en forutgående planprosess, dvs. i regional plan (jf. ny pbl. 8 1), kommuneplanens arealdel (jf. ny pbl. 11 5) eller i reguleringsplan /områderegulering (jf. ny pbl. 12 2). Planformene og begrepene regional plan, kommuneplanens arealdel og områderegulering er i samsvar med ny plan- og bygningslov plandelen, som er vedtatt med ikrafttredelse 1. juli Planprosessen må være gjennomført etter at endringen i teknisk forskrift er vedtatt og trådt i kraft. Utredninger og planer som er foretatt før ikrafttredelse 3. september 2009 kan likevel legges til grunn for utbygging dersom det kan dokumenteres at de tilfredsstiller kravene i ny forskrift. Planprosessen må omfatte nødvendige utredninger og nødvendige prosesser, herunder: belyse hva arealene skal benyttes til for å sikre at endringen er del av en helhetlig plan utrede hvilken risiko man står overfor (ROS-analyse), dvs. tydeliggjøre faren og konsekvensene ved flodbølger som skyldes fjellskred for ny, planlagt bebyggelse

16 4. sept. Nr utrede hvilke samfunnsmessige konsekvenser et byggeforbud vil ha (konsekvensanalyse) og sannsynliggjøre at disse er så vesentlige at unntak er nødvendig dokumentere at alternative tomtearealer som kan benyttes er utredet og begrunne hvorfor de er uaktuelle dokumentere at samfunnsøkonomiske tiltak for å sikre mot skredulykker er gjennomført, både farereduserende tiltak (sikring av skredfarlig område) og konsekvensreduserende tiltak (sikring av bygninger og infrastruktur mot skader fra skredmasser) sikre involvering fra fagetater som NVE, fylkesmannen, DSB mv., som etter plan- og bygningsloven har en rolle som fagmyndighet og som har innsigelsesrett. Videre innebærer kravet til plan krav om konsekvensutredning, jf. plan- og bygningsloven (plandelen) 4 2. For å dekke områder hvor ny pbl. ikke krever konsekvensutredning er dette kravet presisert i forskriften. Kravet om konsekvensutredning gjøres også gjeldende for eksisterende bebyggelse og vedtatte planer. Det presiseres at det ikke kan dispenseres fra plankravet. Dette på bakgrunn av de omfattende utredningskravene som følger av Under forutsetning av at det ikke er snakk om oppføring av bygninger hvor konsekvensene av skred, herunder flodbølger som skyldes fjellskred, er særlig stor og vilkårene i teknisk forskrift 7 32 tredje ledd er oppfylt, vil det etter bestemmelsen kunne oppføres blant annet hoteller, fabrikker, forretninger, restauranter, leilighetskompleks, lagerbygg og dypvannskaier. Til 7 32 nr. 2 fjerde ledd: Fjerde ledd er nytt og innebærer kun en kodifisering av gjeldende praksis som angitt i departementets brev av 12. februar 2008 til Fylkesmannen i Møre og Romsdal vedrørende avklaringer knyttet til saksbehandling av plan- og byggesaker langs Storfjorden. Bestemmelsen innebærer at det for eksisterende byggverk kan gis tillatelse til å gjennomføre mindre tiltak i områder med fare for flodbølger som skyldes fjellskred uten at dette utløser krav om plan, herunder ROS-analyser og konsekvensutredning, eller dispensasjon fra sikkerhetskravene i teknisk forskrift. Forutsetningen for anvendelsen av denne bestemmelsen er at det ikke opprettes flere boenheter. For eiendommer for andre formål enn bolig, innebærer regelen at tilbygg mv. ikke må medføre økt antall brukere. Dersom dette likevel skulle være ønskelig, vil vilkårene i tredje ledd måtte oppfylles. Til 7 32 nr. 2 femte ledd: Bestemmelsen er kun en videreføring av tidligere annet ledd i teknisk forskrift sept. Nr Forskrift om endring i forskrift om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 4. september 2009 med hjemmel i lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard (svalbardmiljøloven) 12, 16, 17, 21, 22, 39, 42 og 99, jf Fremmet av Miljøverndepartementet. Kunngjort 4. september 2009 kl I I forskrift 1. juni 1973 nr om opprettelse av fuglereservater og større naturvernområder på Svalbard gjøres følgende endringer: 1. Kap. I skal lyde: I medhold av lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard 4, fra 1. juli 2002 i medhold av lov 15. juni 2001 nr. 79 om miljøvern på Svalbard 12, 16, 17, 21, 22, 39, 42 og 99, jf. 102, jf. traktat angående Spitsbergen av 9. februar 1920 nr. 1 artikkel 2, opprettes 3 nasjonalparker, 2 naturreservater og 15 fuglereservater på Svalbard i samsvar med og med slike grenser som angitt i vedlagte bestemmelser. 2. Kap. V, pkt. II, nr. 1, ny bokstav f skal lyde: For skip som anløper nasjonalparkene er det ikke tillatt å medbringe eller benytte annet drivstoff enn kvalitet DMA i henhold til ISO 8217 Fuel Standard, med unntak for korteste sikre rute gjennom: den nordvestlige delen av Sør-Spitsbergen nasjonalpark for seiling til og fra Sveagruva den nordlige delen av Forlandet nasjonalpark og den sørlige delen av Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark for seiling til og fra Ny-Ålesund fram til 1. januar 2015 Nordvest-Spitsbergen nasjonalpark for seiling til og fra Magdalenefjorden fram til 1. januar Kap. V, pkt. II, nr. 1, ny bokstav g skal lyde: Ilandstigning og ferdsel på land er forbudt hele året i nærmere avgrensede områder som vist på vedlagte kart ved automatisk fredede kulturminner på Ytre Norskøya, Likneset, Ebeltofthamna og Lægerneset.

17 4. sept. Nr Kap. V, pkt. II, nr. 1, tidligere bokstav f. Unntak blir ny bokstav h. 5. Kap. V, pkt. II, nr. 2, bokstav f skal lyde: Bortsett fra gjennomfart i Hinlopenstredet, Heleysundet og Freemansundet kan Sysselmannen i samråd med departementet forby enhver ferdsel på land eller sjø når det ansees nødvendig for å bevare kulturminner og planteeller dyrelivet. 6. Kap. V, pkt. II, nr. 2, ny bokstav j skal lyde: Ilandstigning og ferdsel på land er forbudt hele året i nærmere avgrensede områder som vist på vedlagte kart ved automatisk fredede kulturminner ved Habenichtbukta, Zieglerøya/Delitschøya/Spekkholmen med tilliggende holmer og skjær, Haudegen og på Halvmåneøya. 7. Kap. V, pkt. II, nr. 2, tidligere bokstav i. Unntak blir ny bokstav k. Endringene trer i kraft 1. januar II

18 4. sept. Nr Vedlegg

19 4. sept. Nr

20 4. sept. Nr

Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser

Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser Fokus på kvalitet Folkeregisterets arbeid med falske og fiktive adresser Tjenesteeier folkeregister Marianne Henriksen, Innovasjon og utviklingsavdelingen, Skattedirektoratet Disposisjon Folkeregisterets

Detaljer

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent

Dagens Folkeregister. Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Modernisering av Folkeregisteret Folkeregisteret som felleskomponent Programleder Marianne Henriksen, Innovasjon og utviklingsavdelingen, Skattedirektoratet Dagens Folkeregister Alle bosatte har etter

Detaljer

Åknes. Yngres nettverk 12.05.2011. nasjonalt senter for fjellskredovervåkning. Åknes/Tafjord Beredskap IKS

Åknes. Yngres nettverk 12.05.2011. nasjonalt senter for fjellskredovervåkning. Åknes/Tafjord Beredskap IKS Åknes Åknes/Tafjord Beredskap IKS nasjonalt senter for fjellskredovervåkning Yngres nettverk 12.05.2011 o overvåkning av fjellskred og hvorfor? o beredskapssenteret o våre objekter o Bølgemodellering og

Detaljer

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper:

Det gjøres unntak fra oppmøteplikten og legitimeringsplikten for følgende grupper: Skattedirektoratet Vår dato 17.04.2013 Vår referanse 2011/1124087 Avtale mellom Utlendingsdirektoratet, Integrerings- og mangsfoldsdirektoratet og Skattedirektoratet - unntak for oppmøte- og legitimeringsplikt

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senttum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-198-2002 (J-195-2002 UTGÅR) Bergen, 24.09.2002 THÆW

Detaljer

VEDLEGG 7 INFORMASJONSMODELL

VEDLEGG 7 INFORMASJONSMODELL VEDLEGG 7 INFORMASJONSMODELL 1.1 INFORMASJONSMODELL Denne modellen skal danne et bilde av informasjonsinnholdet i det nye folkeregisteret. Informasjonsmodellen er en konseptuell modell som gir en overordnet

Detaljer

I forskrift 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 10. oktober 2008 nr 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet XX.XX 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel (tolloven)

Detaljer

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør

TEK10 med veiledning. Grethe Helgås NVE Region Sør TEK10 med veiledning Grethe Helgås NVE Region Sør Lov, forskrift og veiledning KMD Plan og bygningsloven DIBK TEK10 m/veiledning NVE Retningslinje 2/2011 Veileder 7/2014 Krav til sikkerhet i plan- og bygningsloven

Detaljer

I forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer:

I forskrift 10. oktober 2008 nr. 1132 om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer gjøres følgende endringer: Forskrift om endring av forskrift om fordeling av tollkvoter for landbruksvarer Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 3. oktober 2013 med hjemmel i lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel

Detaljer

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften)

FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) FOR 1990-12-21 nr 1028: Forskrift om utlendingers adgang til riket og deres opphold her (utlendingsforskriften) DATO: FOR-1990-12-21-1028 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Utlendingsdirektoratet,

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930

Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 FOR-2014-12-22-1930 Forskrift om regulering av fisket med fartøy som fører russisk flagg i Norges økonomiske sone og fiskerisonen ved Jan Mayen i 2015 Dato FOR-2014-12-22-1930 Departement Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket

Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast opphold i riket Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd: Anne-Grete Strøm-Erichsen KONGELIG RESOLUSJON Ref. nr.: Saksnr.: 201102674 Dato: 16.12.11 Forskrift om rett til helse- og omsorgstjenester til personer uten fast

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Melding fra fiskeridirektøren J-7-2010 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter makrell i 2010 Erstatter: J-276-2009 Gyldig fra: 13. 01. 2010 Gyldig til: 31. 12. 2010 Bergen, 13.

Detaljer

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak)

Prop. 204 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Prop. 204 L (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Endringer i introduksjonsloven (personer med begrensninger i oppholdstillatelsen i påvente av dokumentert identitet) Tilråding

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet...med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover

Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover Lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover DATO: LOV-2009-06-19-41 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 987 IKRAFTTREDELSE: Kongen bestemmer.

Detaljer

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde:

UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN. Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN, UTLENDINGSFORSKRIFTEN OG STATSBORGERLOVEN 1 FORSLAG TIL ENDRINGER I UTLENDINGSLOVEN Utlendingsloven 34 annet og tredje ledd skal lyde: En utlending som omfattes

Detaljer

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-200-2002 (J-196-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 25.09.2002 TH/EW FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER TORSK MED KONVENSJONELLE REDSKAP NORD FOR 62 N I 2002

Detaljer

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007

Forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører færøysk flagg i Norges økonomiske sone og i fiskerisonen ved Jan Mayen i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-180-2007 (J-93-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Forskrift om endring av førerkortforskriften

Forskrift om endring av førerkortforskriften Forskrift om endring av førerkortforskriften Fastsatt av Vegdirektoratet 29. juli 2013 med hjemmel i vegtrafikklov18. juni 1965 nr. 4 24, 28, 30, og 43 jf. delegeringsvedtak 17. mars 1967 nr. 3462 og delegeringsvedtak

Detaljer

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat.

2-3 andre ledd tredje punktum skal lyde: Studier ved universitet eller skole medfører ingen endring av fast bopel for personer fra EØSstat. Forskrift om endringer i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. Fastsatt av Vegdirektoratet [dato-måned-år] med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 24 jf. delegeringsvedtak 29. september

Detaljer

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013)

This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) This document was reproduced from http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/all/nl-20130308-009.html (accessed 8 July 2013) LOV 2005-06-10 nr 51: Lov om norsk statsborgerskap (statsborgerloven). DATO:

Detaljer

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten

Forskrift om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-72-2008 (J-71-2008 UTGÅR) Bergen, 10.4.2008 HH/EW På grunn av en feil i J-71-2008 mangler

Detaljer

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE

OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE OPPHØR AV REPRESENTANTOPPDRAGET VEDTAK VED SØKNAD OM BESKYTTELSE Fylkesmannen i Oslo og Akershus v/ Katina Ulven seniorrådgiver Opphør av representantoppdraget Opphør av oppdrag som representant - Utlendingsloven

Detaljer

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo

7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.08.2012 7-2. Sikkerhet mot flom og stormflo (1) Byggverk hvor konsekvensen av en flom er særlig stor, skal ikke plasseres

Detaljer

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015

J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 J-165-2015: Forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2015 Innholdsfortegnelse: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 24. juni 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av

Detaljer

J : Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter

J : Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter J-38-2016: Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter Erstatter: J-278-2014 Endringer: Se utgåtte meldinger Gyldig fra: 06.04.2016 Publisert: 06.04.2016 Forskrift

Detaljer

7-3. Sikkerhet mot skred

7-3. Sikkerhet mot skred 7-3. Sikkerhet mot skred Publisert dato 24.01.2014 7-3. Sikkerhet mot skred (1) Byggverk hvor konsekvensen av et skred, herunder sekundærvirkninger av skred, er særlig stor, skal ikke plasseres i skredfarlig

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Melding fra fiskeridirektøren J-103-2014 Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis i 2014 Erstatter: J-245-2013 Gyldig fra: 11. 04. 2014 Gyldig til: 31. 12. 2014 Bergen, 11.

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-256-2007 (J-204-2007 UTGÅR) Bergen, 18.12.2007 EE/EW Forskrift om endringer i forskrift 7. november

Detaljer

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1

Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Circular, published 23.09.1999 Rundskriv G- 75/99 1 Saksnr 95/06901 FJB1 GLB Dato: 23.09.99 Til: Utlendingsdirektoratet Fylkesmennene Politimestrene Sjefen for Kriminalpolitisentralen Sjefen for Politiets

Detaljer

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel

Planlegging i strandsonen. Spesialrådgiver Tom Hoel Planlegging i strandsonen Spesialrådgiver Tom Hoel Aktuelle lovbestemmelser Plan- og bygningsloven: 1-8 Forbud mot tiltak langs sjø og vassdrag 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen, åttende ledd 11-7

Detaljer

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l.

IS-9/2006. Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. IS-9/2006 Krav i forbindelse med utstedelse av attester, helseerklæringer o.l. 7 Attester/helseerklæringer o.l. til bruk i utlendingssaker De generelle reglene og innholdsmessige kravene som er omtalt

Detaljer

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging

Strandsone - lovgivning og utredning. Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone - lovgivning og utredning Fredrik Holth Dosent NMBU/Institutt for landskapsplanlegging Strandsone 1-8.Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag I 100-metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag

Detaljer

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper?

Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? Hva er tilfredsstillende brannsikkerhetsnivå i eksisterende boenheter for utsatte grupper? TROND S. ANDERSEN 08.09.2015, BRANNFOREBYGGENDE FORUM, 2015 Tema Brannsikkerhet i eksisterende bygninger - grunnlaget

Detaljer

Pbl 31-2 endring på eksisterende bebyggelse Oslo kommunes erfaring så langt. Per-Arne Horne

Pbl 31-2 endring på eksisterende bebyggelse Oslo kommunes erfaring så langt. Per-Arne Horne Pbl 31-2 endring på eksisterende bebyggelse Oslo kommunes erfaring så langt. Per-Arne Horne Terminologi Man gjør et unntak Man gir en dispensasjon Man kan fravike en bestemmelse, men ikke gi et fravik

Detaljer

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed

Hvis nei, når kom du til Norge? Vil du oppholde deg her sammenhengende i mer enn 12 md.? Redegjør i felt 8. Postnummer og poststed BARNETRYGDEN Nullstill skjemaet før du lukker det SØKNAD OM BARNETRYGD Vennligst les orienteringen på side 3 og 4 før utfyllingen 1 Hva slags stønad søker du om? Ordinær barnetrygd 2 Opplysninger om deg

Detaljer

IMPORT AV LANDBRUKSVARER. 22. september 2015 Arbresha Shamolli og Helene Isaksen Seksjon industriell bearb. (RÅK) Aslak Berg Seksjon import

IMPORT AV LANDBRUKSVARER. 22. september 2015 Arbresha Shamolli og Helene Isaksen Seksjon industriell bearb. (RÅK) Aslak Berg Seksjon import IMPORT AV LANDBRUKSVARER 22. september 2015 Arbresha Shamolli og Helene Isaksen Seksjon industriell bearb. (RÅK) Aslak Berg Seksjon import Agenda del 1: import Kl. 8.30 10.00 Basis landbruksvarer RÅK-varer

Detaljer

Om senteret Overvaking fjellskred Eksterne oppgåver Framtid? Lars Harald Blikra, Åknes/Tafjord Beredskap

Om senteret Overvaking fjellskred Eksterne oppgåver Framtid? Lars Harald Blikra, Åknes/Tafjord Beredskap Om senteret Overvaking fjellskred Eksterne oppgåver Framtid? Lars Harald Blikra, Åknes/Tafjord Beredskap Interkommunalt selskap, nasjonal rolle Eigarar: 7 kommunar og M & R fylkeskommune Finansiert av

Detaljer

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten

Forskrift om endringer i forskrift 7. november 2003 nr om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-204-2007 (J-128-2007 UTGÅR) Bergen, 28.09.2007 KS/EW Forskrift om endringer i forskrift 7. november

Detaljer

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009

FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 FINANSDEPARTEMENTET 2. JULI 2009 HØRINGSNOTAT FORSLAG OM LOVHJEMLER FOR SKATTEETATEN TIL Å GJØRE OPPGAVER MED FORHÅNDSUTFYLTE OPPLYSNINGER TILGJENGELIG FOR MOTTAKERNE 1. INNLEDNING Finansdepartementet

Detaljer

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv.

Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. Lov om endringar i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18 mv. DATO: LOV-2008-12-19-123 DEPARTEMENT: NHD (Nærings- og handelsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 14 s 1977 IKRAFTTREDELSE: Kongen fastset. ENDRER:

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2009 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-73-2009 (J-55-2009 UTGÅR) Bergen, 06.04.09 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten

Forskrift om endring i forskrift 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv. for havfiskeflåten Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-71-2008 (J-40-2008 UTGÅR) Bergen, 8.4.2008 HH/EW Forskrift om endring i forskrift 4. mars

Detaljer

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer:

I forskrift 21. desember 2000 nr. 1384 om spesialistgodkjenning av helsepersonell gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift om spesialistgodkjenning av helsepersonell Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. desember 2012 med hjemmel i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. 51,

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-227-2007 (J-222-2007 UTGÅR) Bergen, 28.11.2007 KK/EW Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

Revisjon av Plan- og bygningsloven Kva for konsekvensar i dagleg forvaltning kan endringa få for min kommune

Revisjon av Plan- og bygningsloven Kva for konsekvensar i dagleg forvaltning kan endringa få for min kommune Revisjon av Plan- og bygningsloven Kva for konsekvensar i dagleg forvaltning kan endringa få for min kommune 1. FORSLAG OM EN MER FORMALISERT OG AVKLARENDE OPPSTARTPROSESS VED BEHANDLING AV PRIVATE PLANINITIATIV

Detaljer

~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET

~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET ~ fil~~~~s~ps1l8~s~ 1~~2~~!ET ~ Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 11f. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-195-2000 (J-177-2000.UTGÅR) Bergen, 24.11.2000 TH/SIR FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT

Detaljer

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter tobis og øyepål i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-99-2008 (J-49-2008 UTGÅR) Bergen, 06.05.2008 TM/EB Forskrift om endring av forskrift om regulering

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften)

Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Utkast til forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet [dato] med hjemmel i lov 19.

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-25, jf merverdiavgiftsforskriften 6-25-2 Turistsalgsordningen Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften 1. Innledning: Skattedirektoratet foreslår endringer i

Detaljer

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011

FORSLAG TIL FORSKRIFT OM REGULERING AV FISKET ETTER VASSILD I NORGES ØKONOMISKE SONE I 2011 FISKERIDIREKTORATET «Soa_Navn» Fiskeri- og kystdepartementet Saksbehandler: Ingvild Bergan Boks 8118 Dep Telefon: 46802612 Seksjon: Reguleringsseksjonen 0032 OSLO Vår referanse: 10/15739 Deres referanse:

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen

Dispensasjon i henhold til. og strandsonen Dispensasjon i henhold til plan- og bygningsloven kap. 19 og strandsonen Dispensasjon Fylkesmannen har behandlet 40 saker vedr. dispensasjon hittil i år. 26 stadfestet 2 opphevet 12 omgjort Planlovutvalget

Detaljer

[i] FISKERIDIREKTORATET

[i] FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Senmnn, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-163-2002 (J-135-2002 UTGÅR) 3 Bergen, 23.07.2002 FSU/KH FORSKRIFT OM ENDRING

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2008 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-63-2008 (J-14-2008 UTGÅR) Bergen, 28.03.08 HØ/EW Forskrift om endring i forskrift om regulering

Detaljer

Flom- og skredfare i arealplanleggingen. Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen

Flom- og skredfare i arealplanleggingen. Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen Flom- og skredfare i arealplanleggingen Steinar Schanche, Seksjon for areal og sikring, Skred- og vassdragsavdelingen Allmenne, velkjente metoder for å håndtere farer 1. Skaff deg kunnskap om farene hvor,

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2015 Samtlige fylkeskommuner Saksbehandler: Hild Ynnesdal Telefon: 48045390 Seksjon: Vår referanse: 14/14001 Deres referanse: Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Reguleringsseksjonen Elektronisk post BEHANDLING

Detaljer

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE

DELEGERING AV MYNDIGHET FRA HOVEDKONTORET TIL REGIONENE Styrende dokument Utarbeidet av: 10440 Sist endret: 05.10.2015 Prosess: Føre tilsyn Prosesseier: Harald Johannes Gjein Overordnede styringsdokumenter Utgave: 4 ephorte saksnr: 2015/30982 DELEGERING AV

Detaljer

Juridiske utfordringer

Juridiske utfordringer Juridiske utfordringer Erfaringene fra Askøy kommune med utarbeidelse av bestemmelser og retningslinjer i kommuneplanarbeidet." Svein Gjesdal Juridiske utfordringer - utgangspunkt Vedr. hjemmelsgrunnlaget

Detaljer

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene:

a) Magerøysundet. Sør og øst for en linje trukket mellom punktene: Forskrift om regulering av fangst av kongekrabbe i kvoteregulert område øst for 26 Ø mv. i 2015 Dato FOR-2015-08-27-996 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse

Detaljer

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften)

Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2008 (deltakerforskriften) Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 03495 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-231-2007 (J-151-2007 UTGÅR) Bergen, 30.11.2007 TH/EW Forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016

HOL KOMMUNE. Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 HOL KOMMUNE Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, mindre avløpsanlegg. Gjeldende fra 01.01.2016 Nytt: Gebyrregulativet er korrigert med bakgrunn vedtak i Hol Kommunestyre sak nr. 50/15 den

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Strandgaten 229, Boks 185 Sentrum, 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-272-2002 3 Bergen, 16.12.2002 TO/EW FORSKRIFT OM REGULERINGA V VINTERLODDEFISKET I BARENTSHAVET I 2003

Detaljer

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998

RÅDSDIREKTIV 98/50/EF. av 29. juni 1998 Nr.50/172 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 9.11.20 RÅDSDIREKTIV 98/50/EF av 29. juni 1998 om endring av direktiv 77/187/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om ivaretakelse

Detaljer

Auksjonsreglement for Riksblokk II

Auksjonsreglement for Riksblokk II Auksjonsreglement for Riksblokk II 1. Introduksjon... 2 1.1. Plikter ved budgivning... 2 1.2. Deltakelse i auksjonen... 2 1.3 Tidspunkt for auksjonen... 2 2. Hva som auksjoneres ut... 2 2.1. Frekvenstillatelse

Detaljer

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg

Nytt om regelverket. Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Nytt om regelverket Felles, helhetlig regelverk for petroleumsvirksomhet til havs og på landanlegg Roger L Leonhardsen Petroleumstilsynet Kronprinsregentens resolusjon 19.12.2003 Petroleumstilsynets rolle

Detaljer

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET ANDERSEN, SISSEL KARIN 06.11.2012, FYLKESMANNEN I VESTFOLD, STATENS PARK - TØNSBERG

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET ANDERSEN, SISSEL KARIN 06.11.2012, FYLKESMANNEN I VESTFOLD, STATENS PARK - TØNSBERG DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET ANDERSEN, SISSEL KARIN 06.11.2012, FYLKESMANNEN I VESTFOLD, STATENS PARK - TØNSBERG DIREKTORATETS FOR BYGGKVALITET SITT ANSVARSOMRÅDE: Kommunal og Regionaldepartementet KRD

Detaljer

Overgangsordninger ny pbl. Status ny pbl. Overgangsregler 17.11.2009. Plandelen: Vedtatt 5.6.2008 Trådt i kraft 1.7.2009

Overgangsordninger ny pbl. Status ny pbl. Overgangsregler 17.11.2009. Plandelen: Vedtatt 5.6.2008 Trådt i kraft 1.7.2009 Overgangsordninger ny pbl Seniorrådgiver Knut Middelthon Plandelen: Vedtatt 5.6.2008 Trådt i kraft 1.7.2009 Byggesaksdelen Vedtatt 17.03.2009 Trer i kraft 1.7.2010? Status ny pbl Overgangsregler 34-2,

Detaljer

Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver

Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver Bruksendring når trengs det søknad? Ingebjørg Haug Seniorrådgiver Oversikt over emnet Hvorfor er det søknadsplikt? Hjemmel for å kreve søknad for bruksendring Hva er en bruksendring? Sak om asylmottak

Detaljer

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften).

Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften). Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. februar 2010 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om

Detaljer

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av

Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av Lov om endringer i folketrygdloven mv. (tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen) DATO: LOV-2009-12-11-112 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT:

Detaljer

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde

1.Formål. 2.Saklig og stedlig virkeområde Forskrift om elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter Dato FOR-2014-12-19-1822 Departement Nærings- og fiskeridepartementet Publisert I 2014 hefte 18 Ikrafttredelse 01.02.2015,

Detaljer

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos?

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, BRANNVERNKONFERANSEN, 2015 Tema Tiltak i eksisterende bygninger - hvilket regelverk gjelder? - installasjon

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser Norsk forening for landbruksrett 27.04.2011 Frode A. Innjord Tema Reglene i plan- og bygningsloven (2008) om reguleringsbestemmelser ( 12-7) med vekt på hvorvidt kommunene har kompetanse

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042

Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) FOR-2015-09-09-1042 Forskrift om endring i forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) Dato FOR-2015-09-09-1042 Departement Klima- og miljødepartementet Publisert I 2015 hefte 10 Ikrafttredelse 01.01.2016

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat. Myndighetenes arbeid for økt sikkerhet mot naturulykker eksempler fra NVEs virksomhet Steinar Schanche, NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat. Myndighetenes arbeid for økt sikkerhet mot naturulykker eksempler fra NVEs virksomhet Steinar Schanche, NVE Norges vassdrags- og energidirektorat Myndighetenes arbeid for økt sikkerhet mot naturulykker eksempler fra NVEs virksomhet Steinar Schanche, NVE Sikkerhet langs vassdrag en viktig del av NVEs arbeid,

Detaljer

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00

FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 FISKERIDIREKTORATET Srrandga1en 229, Boks 185 Semrum. 5804 BERGEN Telex 42 151 Telefax 55 23 80 90 ' llf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-38-2001 (J-239-2000 UTGÅR) Bergen, 20.2.2001 TH/SIR

Detaljer

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger

INNHOLD. FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger FOR 2010-02-10 nr 152: Forskrift om arbeidsavklaringspenger DATO: FOR-2010-02-10-152 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) AVD/DIR: Velferdspolitisk avdeling PUBLISERT: I 2010 hefte 2 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

0 7 JllLi 20. Arkivsaksnr, nr. beh. Arkivkode S Kop' Fc

0 7 JllLi 20. Arkivsaksnr, nr. beh. Arkivkode S Kop' Fc S1 sdairmefkutnonrastseiktk av 5 Vår saksbehandler Heidi Margareth Johansen, tlf. 3341 27 84 feorrhet og beredskap Dokument datovår referanse y KVINNHERAD Deres datoderes KOMMUNE Til alle norske kommuner

Detaljer

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv.

Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Høringsnotat om skattlegging av kollektive livrenter mv. Forslag til endringer av Finansdepartementets skattelovforskrift (FSFIN) 5-41 1. INNLEDNING OG SAMMENDRAG 1.1 Innledning Finansdepartementet foreslår

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007

Forskrift om endring i forskrift om regulering av fisket for fartøy som fører grønlandsk flagg i Norges økonomiske sone i 2007 Strandgaten 229, Pb. 2009, Nordnes, 5817 Bergen Faks 55 23 80 90* Tlf. 55 23 80 00 MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN J-179-2007 (J-75-2007 UTGÅR) Bergen, 23.08.07 HØ/EB Forskrift om endring i forskrift om

Detaljer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer

Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer FOR-1999-12-16 nr 1471 Opphevet Tittel: Forskrift om oppbevaring av eksplosive varer Fastsatt av Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (DBE) den 16. desember

Detaljer

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften)

Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Forskrift om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterforskriften) Fastsatt av Finansdepartementet 6. desember 2004 med hjemmel i

Detaljer

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no)

Skredfarevurdering. Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-1 Aktuelt område merket med blå ring (kart fra www.gulesider.no) Figur 1-2 Aktuelle tomter er 47/135, 47/134 og 47/73 (kart fra www.norgeskart.no) 217305-RIGberg-NOT-001_rev00 30. juni 2014 / Revisjon

Detaljer

1 Bakgrunnen for forslaget

1 Bakgrunnen for forslaget 1 Bakgrunnen for forslaget 1.1 Innføring av den tidsbegrensede ytelsen arbeidsavklaringspenger Arbeidsavklaringspengene ble innført 1. mars 2010. Innføringen innebar at de tidligere ytelsene rehabiliteringspenger,

Detaljer

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter.

Av totalkvoten angitt i første ledd avsettes 570 kilo til bifangst av makrellstørje i fiske etter andre arter. Melding fra fiskeridirektøren J-45-2015 (Kommende) Forskrift om regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2015 Erstatter: J-24-2014 Gyldig fra: 04. 03. 2015 Gyldig til: 31. 12. 2015 Bergen, 05.

Detaljer

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF

Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF IM 2010-026V3 Saksnummer: 09/4697 1. januar 2010 Sakstype: Innvilgelse familieinnvandring barn utl. 42 første, andre, tredje og fjerde ledd. 1 Registrering i DUF Personopplysninger Navn på søker Aliasidentitet/er

Detaljer

V-6B/2015 14/1075 6 04.02.2015. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2015

V-6B/2015 14/1075 6 04.02.2015. Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2015 Rundskriv Fylkesmennene Nr. Vår ref Dato V-6B/2015 14/1075 6 04.02.2015 Tilskudd til tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke 2015 Tros- og livssynssamfunn utenfor Den norske kirke kan kreve et

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utbyggingsavtaler Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk Knut F Rasmussen, Akershus fylkeskommune, Gardermoen 27. januar 2014 Definisjonen på en lovregulerte avtaler Avtaler mellom utbygger og kommunen,

Detaljer

Bosted etter folkeregisterloven. Bopliktsseminar 1. mars 2016 Håkon Unger Weierholt

Bosted etter folkeregisterloven. Bopliktsseminar 1. mars 2016 Håkon Unger Weierholt Bosted etter folkeregisterloven Bopliktsseminar 1. mars 2016 Håkon Unger Weierholt Folkeregisteret i Skatt sør Skatt sør er skatte- avgifts- og folkeregistermyndighet i Buskerud, Vestfold, Telemark og

Detaljer

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven

Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven Skattedirektoratet meldinger SKD 3/05, 26. januar 2005 Ny bokføringslov endring av merverdiavgiftsloven 32 - endringer i forskrifter til merverdiavgiftsloven I forbindelse med innføringen av ny lov 19.

Detaljer

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013

BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL Å DELTA I JAKT PÅ SEL LANGS NORSKEKYSTEN I 2013 1 Delegasjon Det vises til Fiskeri- og kystdepartementets forskrift av 22. desember 2009 om regulering av sel på

Detaljer

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer:

I I forskrift nr 930: forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften), gjøres følgende endringer: Forslag Forskrift om endring av forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften). Fastsatt av Klima- og miljødepartementet xx.xx.xxxx med hjemmel i lov av 13. mars 1981 om vern av

Detaljer

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.

Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01. Blankett nr 70-1010 Vestby kommune Forskrift om gebyr for planlegging, byggesaksbehandling, kart- og delingsforretning og seksjonering - Fra 01.01.2008 Fastsatt av kommunestyret xx.xx.xx med hjemmel i

Detaljer

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen

Nye forskrifter om konsekvens- utredning. Byplan v/kjetil Christensen Nye forskrifter om konsekvens- utredning Byplan v/kjetil Christensen To nye forskrifter om konsekvensutredning er vedtatt! Klima- og miljødepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt

Detaljer