Generalforsamling Vår 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Generalforsamling Vår 2015"

Transkript

1 Generalforsamling Vår 2015 Referat Dato: Sted: Orre Tid: 16:00 1

2 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret og ledelsen, undergrupper, komiteer, linjeforeninger og alle andre studenter som er medlem av BI Studentsamfunn. Generalforsamlingen tar opp saker som er kommet inn innen angitt tidsfrist i forhold til BIS sine vedtekter. Denne våren var fristen satt til 24. februar. Sakene som gjennomgås er gitt av vedtektene, samt saker styret fremlegger for Generalforsamlingen. Behandlingssaker vil bli behandlet i forhold til endringsforslag som enten står i sakspapirene, eller blir meldt inn til ordstyrer på Generalforsamlingen. Endringsforslag som meldes inn på Generalforsamling må meldes inn før saken tas opp, noe som ordstyrer vil oppfordre til i forkant av hver sak. Dette krever at deltakerne setter seg inn i sakspapirene. Styret ved BIS Stavanger ønsker at alle deltar på Generalforsamling for å sikre at arbeidet styret gjør bli gjort i forhold til Generalforsamlingens bestemmelser og retningslinjer. Her ønskes det innspill og synspunkter fra studentene. Dette er arenaen hvor studentene avgjør BIS sitt arbeid fremover og godkjenner det tidligere arbeidet. Generalforsamlingen er alle BIS medlemmer sitt forum. Vedtak som fattes på generalforsamling skal følges. Vi henviser til linken content/uploads/2012/01/ /lokale standardi serte vedtekter pdf der du vil finne de liggende vedtektene. Dette hjelper med å redusere papirforbruket kraftig, samt kostnadene som ligger rundt en generalforsamling. Hvis(!) det oppstår at en student ikke kan få adgang til vedtektene elektronisk, kan den pårørende gi notis til referent eller bisitter, hvor vi har noen få utprintede vedtektsett i nødstilfelle. Da vil BIS Stavanger ønske alle hjertelig velkommen! Med vennlig hilsen BIS styret, ledelsen og ledere for linjeforeningene Leder: Erik Taranger Økonomiansvarlig: Silje Egeli Markedsansvarlig: Jens Reed Sørensen Sosialtansvarlig: Andrea Byding Meister Fagansvarlig: Sissel Aarsvold Kommunikasjonsansvarlig:Irene Økland HR ansvarlige Martine Pedersen / Hege Maldal / Marlene S. Abrahamsen Leder for NLD: Line Otten Faddersjef: Eirik Kristensen Kroansvarlig: Kenth Stian Paulsen 2

3 Leder for EMG: Leder for ØAF: Leder for LIM: Inger Wiborg Cathrine Hagen Kristoffer Fernando Lærdal Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger 1. Adgang til generalforsamling har alle medlemmer av BIS Stavanger, personer som styret innbyr og revisor. 2. Talerett har alle personer nevnt i pkt.1. Forslagsrett og stemmerett har alle tilstedeværende medlemmer av BIS Stavanger 3. Generalforsamlingen skal velge ordstyrer, bisitter, referent og tellekorps. 4. Mistillit til forsamlingens ordstyrer kan fremsettes på ethvert tidspunkt. I så tilfelle overtar leder BIS Stavanger som ordstyrer inntil ny forhandlingsledelse er oppnådd. 5. Man tegner seg til innlegg ved å strekke arm og pekefinger i luften. Replikk tegnes kun til innlegg, og da ved å strekke peke- og langfinger i luften. 6. Innlegg har en begrenset taletid oppad til tre -3- minutter. Redegjørelser og saksfremleggelse kan imidlertid bli tilegnet utvidet tid, med generalforsamlingens godkjennelse. 7. Det gis to -2- replikker til hvert innlegg, á to -2- minutter, samt en -1- svarreplikk. 8. Når ordstyrer i samråd med generalforsamlingen finner at alle argumenter er fremlagt, settes strek. Alle forslag skal være skriftlig fremlagt i undertegnet stand før strek, for å bli referert fra dirigentbordet. Opphevelse av strek kan vedtas med absolutt flertall fra den stemmeberettigede del av forsamlingen. 9. Saksopplysninger fra dagsorden, forretningsorden eller voteringsorden gis øyeblikkelig, om enn uten avbrytelse av pågående fremstilling. 10. Forslag til øyeblikkelig avbrytelse kan fremmes med, og vedtas av 2/3 flertall. 11. Realitetsforslag kan ikke fremmes etter at strek er satt. 12. Benkeforslag kan fremmes med 2/3 oppslutning blant de stemmeberettigede. 13. Vedtak kan ikke fremmes etter at strek er satt. 14. Ved votering skal dørene være lukket 15. Votering foregår ved håndsopprekning dersom ikke annet er ønsket fra salen. Personvalg skal foregå skriftlig. 16. Alle avgjørelser treffes ved absolutt flertall dersom ikke annet er spesifisert i vedtekter eller forretningsorden. 17. Beregningsgrunnlaget for vedtak er alle til enhver tid stemmeberettigede oppmøte. Blanke stemmer inkluderes i beregningsgrunnlaget. Ved møters begynnelse vil det gjennom loddtrekning bestemmes en delegat som får ekstra stemme. Denne skal brukes ved stemmelikhet, men kan ikke benyttes ved valg av personer til tillitsverv. Grunnleggende stemmedefinisjoner er: a) Med absolutt flertall menes minimum halvparten av de stemmeberettigedes gunst og stemmemessige overvekt. b) Med simpelt flertall menes oppnådd minimum en -1- stemmes overvekt. 3

4 18. Personlige angrep, usømmelig ordbruk og berusede personer tiltales av ordstyrer. Ved gjentatte forsømmelser kan ordstyrer kreve bortvisning. 4

5 Saker Sak 1: Behandling/Godkjenning av innkalling, dagsorden og forretningsorden Forslagsstiller: HR-ansvarlige Bakgrunn: HR-ansvarlige orienterer om de ulike delene Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner innkallelse, dagsorden og forretningsorden. Enstemmig godkjent. Sak 2: Behandling/Valg av ordstyrer, referent, bisitter, tellekorps og utdeling av dobbeltstemme Forslagsstiller: HR-ansvarlig Bakgrunn: HR-ansvarlig har ansvar for denne saken. Forslag til vedtak: Erik Taranger er ordstyrer Hege Maldal er referent Kristine Langøe Vevatne er bisitter Marlene S. Abrahamsen er tellekorps og siste ved tilfeldig trekking Dobbelstemme avgjøres ved loddtrekning Enstemmig godkjent. Sak 3: Behandling/Godkjenning av referat fra høstens Generalforsamling Forslagsstiller : BIS Stavanger styret Bakgrunn: Referat fra Generalforsamling høst må godkjennes. Forslag til vedtak : Referat godkjennes av Generalforsamlingen Presenteres på Generalforsmalingen. Det ble tatt opp redegjørelse på NLD. Dette referatet har vært på bis.no/stavanger sin side siden det ble lagt ut. Enstemmig godkjent Sak 4: Behandling/Godkjenning av referat fra Ekstraordinær Generalforsamling Forslagsstiller : BIS Stavanger styret Bakgrunn: Referat fra Ekstraordinær Generalforsamling Forslag til vedtak : Referat godkjennes av Generalforsamlingen Presenteres på Generalforsamlingen. Det er linjeforeningen sin Generalforsamling. De har vært ute siden 5

6 Generalforsamlingen ble arrangert. Enstemmig godkjent. Sak 5: Saker til eventuelt Saker til eventuelt noteres og tas opp til slutt. Eventuelt saker er saker som ikke er meldt inn innen angitt tidsfrist. HR-ansvarlige gjør oppmerksom på at saker som meldes inn under eventuelt ikke kan behandles/godkjennes av Generalforsamlingen. Sak 6: Orientering/Styrets beretning Bakgrunn : Hvert styremedlem har skrevet sin beretning. Vi henviser til sakspapirene. Se vedlegg. Delegatene får 2-3 minutter til å lese disse på Generalforsamlingen, slik at de er klare til å stille spørsmål til hvert verv på Generalforsamlingen. Leders redegjørelse: Delegat 14: SR-banken er det på samme beløp som neste år? Leder: Den er snart på vei ut, men den er på samme beløp. Ledelsen reiser seg opp og takker for tilliten. Ingen flere spørsmål. Sak 7: Behandling/Godkjenning av regnskap for 1. Halvår i inneværende år Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret V/Økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer regnskapet for våren 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for vår 2015 Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen Går kjapt igjennom de viktigste punktene. Medlemskontingenten og Fadderugå ser dere her. LNU fikk vi støtte fra. Vi fikk støtte fra SIS med Velferdstinget. Her er Idrett, Fag og Linjeforeningene. NLD i fra i fjor som har hengt igjen. En stor sum på fadderugå. Kroen har vi brukt en del på for å oppusse. Overskudd kr Derfor vi går i overskudd er for noe av dette overskuddet skulle vært på høst semesteret. Derfor går vi omtrent i null dette året. Stemmer over regnskapet for våren 2015: Enstemmig godkjent 6

7 Sak 8: Behandling/Godkjenning av budsjett Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret V/økonomiansvarlig Bakgrunn: økonomiansvarlig presenterer budsjett for høst 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for høsten 2015 Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen Marked kun inntekter. Fadderuken regner vi med at vi får kr fra Velferdstinget og inntekter av billettsalg. Kr setter vi av til fabrikken større arrangementer. Fag lagt til kr på grunn av større etterspørsel av faglige arrangementer. Lagt på til linjeforeningene på grunn av at vi ønsker å øke det faglige innholdet. Medlemskontingenten får vi som i fjor. BIS dag har vi satt av penger til. Kr setter vi av til oppstart av nye utvalg. Idrett for å få nye drakter og utstyr. Budsjett for høsten 2015: Enstemmig godkjent. Sak 9: Behandling/Godkjenning av regnskap for ØAF Forslagsstiller: Linjeforening ØAF V/Økonomiansvarlig Bakgrunn: økonomiansvarlig presenterer regnskap. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for ØAF Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen Fikk kr fra BIS brukte de på gullkalkulatoren. Fikk Kr fra LNU midler. Det vi sitter med er omtrent Vi kommer til å bruke dette på linjefest og karrierekveld som blir arrangert senere i semesteret. Regnskap for våren 2015 ved ØAF stemmes over: Enstemmig godkjent Sak 10: Behandling/Godkjenning av budsjett for ØAF Forslagsstiller: Linjeforening ØAF V/Økonomiansvarlig Bakgrunn: Økonomiansvarlig presenterer budsjett for høst 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for høsten 2015 Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen Dette er det vi har søkt om. Neste styre skal sette seg på høsten å lage budsjett selv. Vi fikk omtrent kr i LNU midler. Stemmer over budsjett for høsten 2015:. Enstemmig godkjent. Sak 11: Behandling/Godkjenning av regnskap for LIM Forslagsstiller: Linjeforening LIM V/Leder Bakgrunn: Regnskap presenteres av Leder Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for LIM 7

8 Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen Utlegget vi hadde på linjefesten der vi hadde et lite julebesøk før eksamen. Skulle vært endret. Enstemmig godkjent Sak 12: Behandling/Godkjenning av budsjett for LIM Forslagsstiller: Linjeforening LIM V/Leder Bakgrunn: Leder presenterer budsjett for høst 2015 Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for høst 2015 Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen LIM Leder: Brukt til roll up og kombolinjefest. Ordstyrer: Må godkjenne budsjettet på neste Generalforsamling. Blir ikke godkjent. Må godkjennes på neste Generalforsamling. Sak 13: Behandling/Godkjenning av regnskap for EMG Forslagsstiller: Linjeforening EMG V/ Nestleder Bakgrunn: Nestleder presenterer regnskap Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner regnskap for vår Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen Vi fikk kr i sponsorpenger, de har vi brukt. Vi fikk kr BIS støtte. Vi har brukt det på gensere og arrangementer, mat, blomster og div. Når vi har hatt bransjekveld. Generalforsamlingen stemmer over regnskapet for vår Enstemmig godkjent Sak 14: Behandling/Godkjenning av budsjett for EMG Forslagsstiller: Linjeforenig EMG V/Nestleder Bakgrunn: Nestleder presenterer budsjett for høst Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner budsjettet for høst 2015 Se vedlegg: Presenteres på Generalforsamlingen Har satt av til bransjedag, men ønsker at de nye styret skal sette seg ned å lage budsjett. Generalforsamlingen stemmer over budsjettet for høst 2015:. Enstemmig godkjent. 8

9 Sak 15: Behandling/Godkjenning: Kutt av verv i ledelsen Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret V/Leder Bakgrunn: Styret foreslår kutt av verv i ledelsen, for å gjøre organisasjonskartet mer oversiktlig. Leder redegjør. Det er en del verv i dag som består av ledelsen og noen er styret: Leder, Økonomiansvarlig, Markeds og næringslivsansvarlig, Kommunikasjonsansvarlig, Sosialtansvarlig, Fag ansvarlig, HR Ansvarlig, NLD Leder, Faddersjef og Kro Ansvarlige. Resten av de som har genser, NLD, Fadder og Kro ansvarlig. Slipper å velge de inn på Generalforsamlingen. Ledelsen skal bestå av styret pluss HR. Blir like de andre skolene. Kuttet en del verv i fjor, vi fullfører i år. Trenger ikke å møte opp på styremøter. De vil ha en søknadsprosess. Må forberede oss på at den ikke blir godkjent. Vil jobbe med akkurat det samme, eneste endringene er at de ikke får genser og ikke har møteplikt. Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner å kutte Leder av NLD, Faddersjef og Kro ansvarlig. Enstemmig godkjent. Sak 16: Behandling/Valg av Ledelse verv for BIS Stavanger Forslagsstiller: BIS Stavanger Styret Bakgrunn: Følgende verv i BIS Stavanger skal velges: Leder Økonomi Fag Ansvarlig, Marked og næringslivsansvarlig Kommunikasjonsansvarlig Sosialtansvarlig HR Ansvarlig 1 HR Ansvarlig 2 Leder av Næringslivsdagene (NLD) Kro Ansvarlig 1 Kro Ansvarlig 2 Leder for ØAF (Linjeforeningen for økonomene) Leder for LIM (Linjeforeningen for markedsførere) Leder for EMG (Linjeforeningen for eiendomsmeglere) Forslag til vedtak: Generalforsamlingen følger HR sin innstilling/anbefaling. 9

10 Leder. Ingen benker. 1 søker. Silje Egeli Hei, jeg heter Silje Egeli og stiller som leder. Kjapt om meg selv; 21 år Randaberg, engasjert jente og omgjengelig. Ønsker at alle studenter skal føle seg velkommen. Har erfaring fra å være nestleder og økonomiansvarlig dette året. Det har vært en lærerik periode, mange utfordringer. I fra erfaringen har jeg lært å ta selvstendige valg, tilpasse seg ulike folk og ta avgjørelser. Gjort noen tanker om hva som er bra og hva som skal bli bedre. Videreutvikle BIS Stavanger. Hvordan skal jeg det? Oppstarts midler det ønsker jeg å ha fokus på videre og øke aktivitets nivået. Engasjere studentene til å delta på faglige arrangementer som NLD. De skal føle at det er en trygg plass å være, da får man mye ut av studietiden. LEF er et arrangement for alle engasjerte på skolen. Det er noe jeg har tenkt å ha fokus på videre, da det er viktig å ta vare på de i organisasjonen. BIS styre får møte administrasjonen og samarbeide med de tidlig. Samarbeid internt; Styre og ledelsen må samarbeide i sammen. På tvers av verv; Workshop. Takk for meg. Delegat 4: Du sa du e motivert for vervet, men hva gjør du for å unngå en umotivert ledelse? Søker: Få HR mer aktive. Ha fokus på å gi både litt kritikk og ros. Backe de opp fra begynnelsen. Delegat 17: Du nevnte å videreutvikle organisasjonen. Hva tenker du å gjøre da? Søker : Kanskje ha mer fokus på det faglige og gjøre idrett mye større. Delegat 88 : Du nevne å knutte mer næringslivet inn i organisasjonen, men hva tenker du om det politiske? Søker: Vi sitter nå i Velferdstinget. Tenker å komme mer på kartet der. Ha noen som har ansvar for det. Delegat 13: Vi har nå kuttet verv i ledelsen. Hva skal du gjøre for å unngå dårlig kommunikasjon? Søker: De som disse vervene ligger under skal ta ansvar for. Kommunisere mye for å starte en god sirkel. Starte fra begynnelsen. Delegat 6 : Du sa at du vil ha mer faglig innhold, men mer faglig innhold koster gjerne mye. Hvordan har du tenkt å få mer valuta for pengene? Søker: Linjeforeningene får mer penger, så jeg håper de tar ansvar for å investere litt i de faglige arrangementene. Delegat 4. Hvordan er du som leder? Søker: Gjensidig respekt. Vise at jeg bryr meg om alle. Være synlig for studentene. Ellers så føler jeg at jeg er en god lytter. Tenker felleskap, vise at jeg bryr meg om de. Delegat 3: Det er ulike typer lederstil. Hvilken har du? Søker: Følge retningslinjer. Følge opp ledelsen med månedsmail. Vær der for de. Tiden er ute Delegat 82: Hvordan kan det være demokratisk at når de får bare 5 minutter med spørsmål? Bisitter: For at alle skal få lik tid. Det står i vedtektene. HR Ansvarlig: HR innstiller Silje Egeli som Leder for BIS Stavanger 2015/16. Stemmer: Verv Søker Blank Leder Silje Egeli: Generalforsamlingen velger inn Silje Egeli som Leder for BIS Stavanger skoleåret 2015/

11 Økonomiansvarlig. Ingen benker. 2 søkere. Søker 1 Thea Sofie Bjerga: Hei, jeg hette Thea Sofie kommer fra Sunde. Går Økonomi og administrasjon. Vært med i Vinterlekstyre og Sosialgruppen dette året. Er strukturert og rettferdig, og kan si nei. Regnskap på videregående og regnskapsanalyse dette året. Dette kan jeg ta med fra Sosialgruppen: Ta valg og jobbe i team. Nye utfordringer i hverdagen, være der for studentene, gjøre både noe for meg og studentene. Interesser meg for bokføring. Synes det er spennende og kjekt. Liten smakebit fra å være i sosialgruppen. Har stor interessert for vervet og liker å jobbe med andre engasjerte. Det viste seg. Hvorfor meg? Høy motivasjon. Være til stede for studenter og alle. Rette egenskapene for vervet. Vinterlekene får meg til å stille annerledes. Delegat 10 : Som økonomiansvarlig må du ta kjipe avgjørelse. Hvordan stiller du deg til det? Søker: Det går bra. Må være realistisk. Det er ikke kjekt å ta vanskelige og kjipe valg, men det blir tatt hele veien. Både i hverdagen og i verv. Delegat 4: Du sa at du stiller annerledes. Mener du at du stiller bedre enn de andre? Søker: Mener ikke at jeg stiller bedre. Det er viktig å ta med meg videre. Lærte my om meg selv i det andre vervet. Delegat 14 : Når du sitter i styret. Er du er du reflekter eller en som snakker rett ut? Søker: Litt begge. Hvor mye jeg er engasjert i saken som blir tatt opp. Gjør opp en min egen meining. Delegat 13: Hva er dine svake sider? Søker: Har litt utfordringer med å jobbe i team, men har blitt bedre. Tror jeg klarer det bra Delegat 3: Økonomiansvarlig er et veldig ensomt verv til tider. Mye arbeid aleine. Hva tenker du om det? Søker: Er glad å jobbe selv og da vett jeg at det blir det gjort Delegat 11: Når alle maser kan det bli veldig stressende. Hvordan takler du mye mas? Søker: Det går fint. Det blir stressende som du sier. Ha god kontroll før ting skal skje. Delegat 13: Organisasjonen har gått en stund i overskudd. Hva er dine tanker om det? Søker: Ønsker ikke å i underskudd. Så lenge det blir ikke for høyt Delegat 3: Økonomi ansvarlig og vinterlekene er forskjellig. Du får mer ansvar selv som Økonomiansvarlig. Hva tenker du om det? Søker: Tror det vil gå bra. Liker å ha ansvar Delegat 6: Hvem er du i en gruppe? Søker: Sier min mening, men er veldig rettferdig. tiden er ute. Søker 2: Natalie Denise Edvardsen Hei alle sammen! Jeg heter Natalie og søker som økonomiansvarlig. Er 20 år, fra Grimstad og går økonomi og administrasjon. I år er jeg med som bedriftskontakt, studentassistent i resepsjonen og jobber på ostehuset. Liker å reise og være med venner. Egenskaper som er viktig som Økonomiansvarlig er at du må være strukturert: Du har orden på bokføring og regnskap, og tilgjengelig for undergrupper. Ha matte og økonomiforståelse. Du er må være lett å samarbeide med. En god lytter. God til å kommuniserer, får frem budskapet ditt. Nøyaktig og tallene i regnskapet er riktig. Trenger ikke støttehjul, selvstendig. Hvorfor jeg har disse egenskapene? Leverer alle ting i god tid på forhånd. Fullfører alle prosjekter og gode karakterer i finans og matte. Motivert for vervet og er klar for å ta ansvar. Er nøyaktig. Selvstendig, du jobber mye alene. Vet hvem jeg skal hente hjelp fra. Jeg gir ikke opp. Ville si at jeg brenner for alle studenter. Hvis dere stemmer på meg? Jobber for dere. Ønsker at pengene skal bli rettferdig fordelt. Delegat 17 : Som Økonomiansvarlig har du hovedansvaret for økonomien. Vi har gått mye i overskudd de siste årene, men skal være en null profitt organisasjon. Hva tenker du om det? Søker: God spørsmål! Jeg ser på det som positivt. Hvis det oppstår noe plutselig har vi noe til overs. 11

12 Delegat 4 : Du nevnte at du jobber i resepsjonen på skolen. Hva tenker du om å jobbe for administrasjonen samtidig som BIS? For du skal jo jobbe for studentene og være en slags stemme for dem til administrasjonen. Søker: Å ha administrasjonen som min arbeidsgiver ser jeg på som positivt. Tettere samarbeid med resepsjonen. Jobber der to ganger i uken. Delegat 5: Hva gjør deg til en god kandidat for dette vervet? Søker: NLD har motivert meg til å gå videre i BIS. Ta tak i oppgavene mine. Delegat 8: Har du noen mål for perioden? Søker: Ser når jeg får vervet at jeg finner noen konkrete mål. Skal motivere studenter til å sitte lengre på skolen å jobbe. Delegat 14: På styremøter er du en reflektert person eller en som bare snakker? Søker: Setter pris på andre sine meninger, gjøre andre gode. Delegat 10: Som Økonomiansvarlig må du ta mange kjipe avgjørelser. Hvordan stiller du deg til det? Tiden er ute HR Ansvarlig: HR innstiller Natalie Denise Edvardsen som Økonomiansvarlig for BIS Stavanger 2015/16. Stemmer: Verv Søker Søker Blank Økonomiansvarlig Natalie: 77 Thea: 15 3 Generalforsamlingen velger inn Natalie Denise Edvardsen som Økonomiansvarlig for BIS Stavanger skoleåret 2015/2016. Fag Ansvarlig. Ingen benker. 1 søker. Søker 1: Lena Hauge Hei, jeg hetter Lena, er 23 år fra Tromsø. Går første året Markedsføringsledelse. Dette året har jeg vært med i Sosialgruppen. Har vært med på litt forskjellig. Tidligere erfaring: Idrettslinjen, utveksling, nestleder. Kan jobbe mye under stress. Aktiv i Volleyball. Grunnen til at jeg søker er fordi jeg ønsker nye utfordringer. Ser mye jeg kan vokse mye ved å ta et verv som dette. Kan være med å påvirke hverdagen. Er uredd og kommunisere godt, noe som jeg kan bidra med. Som person er jeg en lagspiller foretrekker å jobbe sammen med andre. Spennende å jobbe med ulike lokalavdelinger, Sentralledelsen, veldig inkluderes. Skulle jeg få vervet som Fag ansvarlig gjøre klassekontaktene til å gjøre det mer populært og mer synlig. Gode kursevalueringer. Aktivt med fagkvelder. Til slutt er jeg veldig motivert for et travelt år. Kunnskap. Ønsker at det faglige skal bli så bra som mulig Delegat 58: Hva tenker du om fagkveld? Søker: Litt annet en bare rent fag, men skal være motiverende. Jobbe noe som er inspirerende og gøy. Delegat 88: Hvordan har du tenkt å gjør klassekontakt mer attraktiv? Søker: Må se på det. Men per i dag er det veldig usynlig verv. Går mye på promotering Delegat 17: Hovedansvarlig kursevaluering. Hvordan skal du gi kritikk til en høyt utdannet professor? Søker: Hadde samme tilfelle med en foreleser. Viktig å gi konstruktiv kritikk. Delegat 10: Du sitter i et styre og har dermed stemmerett på styremøter. Hvordan stiller du deg til det? Søker: Positivt. Ønsker å være med å bidra. Delegat 1: Du har ansvar for klassekontaktene. Hvordan har du tenkt å gjøre de motiverte? Søker: Er veldig motivert for å være en fagansvarlig. Ønsker å bruke fagkveldene for å gjøre de motivert. Delegat 88: På styremøtene kommer det gjerne mange saker som ikke omhandler fag. Kommer du til å involvere deg i det som ikke omhandler ditt fagområde? Søker: Vil være med. Er med på å bidra å hjelpe Delegat 58: Hvis en av klassekontaktene holder på å trekke seg. Hvordan har du tenkt å gå inn å redde forholdet om 12

13 han vurderer å trekke seg? Søker: Se hvorfor han trekker seg, se hva man kan gjør. Hvis det ikke går an å gjøre noe så må man kanskje begynne å se etter en som kan erstatte personen. Delegat 14: I dette vervet reiser du en del. Det kommer til å ta tid. Hva tenker du om det? Søker: Gjelder å være strukturert og prioritere rett. Ikke ligge på sofaen og se TV for eksempel. Delegat 13: Hvordan stiller du til at klassekontaktene skal ta promotering igjennom BIS. For eksempel promotere ulike BIS arrangementer? Tiden er ute HR Ansvarlig: HR innstiller Lena Hauge som Fag Ansvarlig for BIS Stavanger 2015/16. Stemmer: Verv Søker Blank Fag Ansvarlig Lena: 89 2 Generalforsamlingen velger inn Lena Hauge som Fag ansvarlig for BIS Stavanger skoleåret 2015/2016. Markeds og Næringslivsansvarlig. 1 benker. 1 søker. Søker 1: Tostein Guddal Hei, jeg heter Tostein er 20 og går her på BI Stavanger. Handler mye om fremtiden. Liker å arrangere, og personer. Er en åpen og engasjert person. Hvor valgte jeg Markeds og næringslivsansvarlig? Var i interesse. Har en grunnmur av nettverk som jeg kan bygge videre på. Jeg er engasjerte og nysgjerrig. Deltar på mye seminarer. Næringslivet på en helt ny måte. Nye utfordringer. Lederroller. Liker å ha ansvar. Skape gode brede og flere samarbeidsavtaler, slik som Oslo og Bergen. Undergruppen engasjerte studenter som er like engasjert som meg. Jeg vil gjøre min erfaring. Holder roen i stressende situasjoner. Engasjert og profesjonell. Sitter nå i fadderstyre. Gode samarbeid med de vi har og har bredere samarbeidsavtaler. Sentrum i næringslivet og NLD. Forelesinger og dele erfaringer. Hvorfor meg? Er i interessert i vervet. Ikke ny i gamet. Vett hvordan å gå frem. Å oppnå verdiene, støtte studentene på best mulig måte. Delegat 17: Du nevnte at du ønsket noen av Oslo og Bergens avtaler. Tenker du på noen konkrete avtaler? Søker: Bredere. Må ta det med Jens. Delegat 58: Når du får inn avtaler. Presse ned i pris eller tar det første? Søker: Stiller ordentlig krav til avtalene. Delegat 10. Markeds og næringslivsansvarlig tar de største avtalene. Du tar de kuleste avtalene, men hva med markedsgruppen? Søker: De får en del av kaken slik de får en mestringsfølelse, da den er avgjørende for motivasjonen. Delegat 14: Mye erfaring med ansettelse. Hvordan er ditt nettverk? Søker: Delt opp i seminarer. Har ikke så stort nettverk i Stavanger. Vil bygge videre, det er stort nok. Delegat 13 : Markeds og næringslivsansvarlig har ikke noen spesielle frister å følge. Det kan føre til at man kan bli litt umotivert. Hvordan har du tenkt å holde markedsgruppen motivert? Søker: Regelmessige møter. Holde markedsgruppen oppdatert på hva som skjer. Delegat 3: Hvor ville du lagt fokus: Stor avtale eller mange små? 13

14 Søker: Må se det an. Må se hva som er mulig å få. Delegat 6: Hvem er du i et team? Søker: Ikke den som prater høyest, men er balansert Delegat 8: Det virker som du har et veldig vinnerinstinkt. Hvor langt er du villig til å gå for en avtale? Tiden er ute Benker 1: Bård André Viestad Sand Hadde egentlig tenkt å ta et friår til å reise, men ente opp i forsvaret. Det var et veldig givende år. Elkjøp enda ikke funne ut hva jeg skulle gjør. Selger enda vaskemaskiner da. Ellers går fritiden mye til trening og engelsk fotball. Er ansvarsfull og pliktoppfyllende person. Venner sier at jeg er en gledesspreder. Forsvaret formet meg som person, Elkjøp må jeg ta kontakt med folk. Har ikke gjort så mye annet en studere på skolen og deltatt på arrangement. Engasjement er noe jeg ønsker å engasjere meg. Sosialisere. Følger opp de som samarbeidsavtalene BIS har og ønsker ha nye. Få inn nye relevante avtaler, studentene er ofte fattige. Vi har mange aktive studenter i dag, målet mitt er at vi skal være den mest attraktive skolen i distriktet. Noe jeg kan se tilbake på. Undergruppen har leder erfaring fra Forsvaret. Takk! Delegat 58: Du snakket om relevante avtaler? Søker: De som er i dag er veldig mye sosiale avtaler som på uteplasser. Studenterhar som oftes ikke mye å rytte med. Så en avtale med for eksempel Elkjøp om billigere vaskemaskiner eller noe sånn er det jeg tenker meg. Delegat 17 : Erfaring som selger, er litt annerledes da kundene oppsøker deg, mens her må du oppsøke bedriftene. Hva tenker du om det? Søker: Du må oppsøke kundene hos oss og. De kommer ikke å spør automatisk. Er utadvendt person så det skal gå bra. Delegat 88: Nå er jo Markeds og næringslivsansvarlig overhodet til NLD leder. Hva tenker du om det? Søker: Ønsker å involvere meg mest mulig. Delegat 10 : Hvorfor benker du? Søker: Trengte mer tid. Stod i mellom to verv. Tenke meg mest mulig om. Delegat 4: Du har jo en undergruppe som Markeds og næringslivsansvarlig. Hvordan er du som leder? Søker: Rettferdig leder, god dialog. Toveiskommunikasjonen Delegat 13: Si at du har signert en avtale. Hvordan har du tenkt å oppfølge den? Søker: Vil jo jevnlig dialog og sørge for at den blir fult opp. Delegat 3: Hvis du måtte valgt å prioritere mellom lommebok for studentene eller næringslivet. Hva hadde du valgt? Søker: Hadde valgt næringslivet. Vi får jo studiestøtte. Delegat 94: Hvordan er du som Leder? Søker: Har svart på det før. Er rettferdig og åpen leder. Viktig med toveiskommunikasjon. Ønsker å holde døren åpen. Delegat 58: Samarbeids trekke seg? Søker: Avdekke hvorfor den vil trekke seg. Tiden ute 14

15 HR Ansvarlig: HR innstiller Torstein Guddal som Markeds og Næringslivsansvarlig for BIS Stavanger 2015/16. Verv Søker Benker Blank Markeds og Næringslivsansvarlig Torstein: 45 Bård: 40 1 Generalforsamlingen velger inn Torstein Guddal som Markeds og Næringslivsansvarlig for BIS Stavanger skoleåret 2015/2016. Kommunikasjon. 1 Benker. 1 Søker. Søker 1: Thomas Davik Hei alle sammen. Thomas. Fortelle litt om meg selv: 23 år og bor i Stavanger sammen med samboer og hunden. Sosial og trene. Er glad i å snakke. Dette året har jeg vært med i Sosialgruppen. Vervet har gitt meg veldig mye erfaring og hvordan det er å jobbe i team. Der har jeg vært med å promotere og arrangere arrangementer på skolen. Kan ta det med videre som Kommunikasjonsansvarlig: Glad i kommunisere med medstudentene, viktig at de får med seg ting som skjer. Har tenkt å jobbe med de Sosiale mediene til BIS. Vise hva undergruppene i BIS gjør. Tyngre inn. Fotball kamp og filme det og legge det inn på de sosiale mediene. Forbedre studentmiljøene. Digitalhverdag satser tungt på det. Delegat 88 : Veldig mange kommunikasjonskanaler. Nevnte å ha video? Fotballkamper, savner hvordan det har gått med oss? Folk under meg som kan fokusere på det Delegat 17: Vi har hatt et veldig stort fokus på å holde en profesjonell profil utad i sosiale mediene. Jeg ser du har en skrivefeil i PowerPointen din. Hva skal du gjøre for at vi skal holde den profesjonelle profilen? HR ansvarlig bryter inn og sier at det skal være saklige spørsmål. Observatør bryter inn å sier at det er lov til å spør om alt. Delegat 4: Må bare si at det er veldig irriterende med skrivefeil. Noen mål for din verv periode? Søker: Mer eksponering hva som skjer blant medstudenter. Formidle video. Ha aktive oppdateringer Delegat 14 : Du vil få mye mas. Hvordan takler du mas? Søker: Jobber best under stress. Klarer å sortere og prioritere det som er viktigest. Delegat 5 : SA ikke gjør du jobben din eller du ikke kommer overens med leder Søker: Ta det opp med HR. Snakke med de involverte og snakke om problemet. Delegat 78 : Du nevnte at du hadde vært i sosialgruppen. Hva kan du ta med fra der? Søker: Plakatene og har lagt de tekstene som blir lagt ut på arrangementene. Delegat 58 : Hvordan har du tenkt å nå ut til studentene? Søker: Kommunisere på de kanalene vi har: Facebook, BISVas eventuelt Instagram. Delegat 88 : Kommunikasjonsansvarlig har ansvar for BIS Care. Noen tanker om dette? Tiden er ute 15

16 Benker 1: Kristian Storli Mitt navn er Kristian Stoli og jeg kommer fra Bryne. Går på Markedsføring og kommer til å ta et fjerde år. Grunnen til at jeg søker er fordi jeg har en erfaring innen Kommunikasjon. Gikk på Media og kommunikasjon på videregående der vi hadde om sosiale medier, videoer og kommunikasjonsaspekter. Har jobbet litt for Turistforeningen. Har hatt verv i Sentralledelsen og NLD dette året der jeg har en markedsføringsrolle. Mye det visuelle, som kommunikasjonsansvarlig. Men internt i organisasjonen, viktig å se hva som kan gjøres bedre. Er objektiv, en lagspiller, ikke den som skriker høyest. BISvas, ikke endre på innholdet, men kanskje leie inn eksterne journalister næringsliv som skal hjelpe. Fokus på BIS Care. Delegat 4: Hvorfor benker du? Søker: Ønsket å ha mer betenkningstid. Delegat 8: Du nevnte å ta inn ekstern hjelp. Hva tror du at dette koster? Søker: Skal se i mine egne rekke. Ønsker å få inn folk i fra mitt nettverk. Delegat 4: Vi hadde en brukerundersøkelse dette året. Der vi fikk vite at vi var for lite synlige. Hvordan har du tenkt å få BIS mer synlig? Søker: Bli aktivt oppdatert på sosiale medier. Se andre muligheter som for eksempel Snapchat. Promotert mer. Er det en søkeprosess, promotere mer på det. Delegat 17. Hvordan er du som leder? Søker: Ser på meg selv som en rettferdig leder. Kommer til å lytte på andre sine meninger. Delegat 88 : Noen tanker om å gjøre BIS Care enda større og mer synlig? Søker: Promotere de på Sosiale medier og stå på stands. Delegat 14. Du sa at du ikke er den som roper høyest. Tørr du da å mase? Søker: Ja, absolutt. BIS styre kan ha mye sterke meninger, og man må få frem sine meninger. Delegat 6: Du sa at du har erfaring fra medier og kommunikasjon. Hvilke dataprogrammer kan du? Søker: Kan litt forskjellige dataprogrammer slik som Photoshop og mange fler. Delegat 8 : Du nevnte å kanskje opprette en Snapchat konto. Har du noen andre ideer? Søker: Mange muligheter. Vine, Twitter. Må vurdere hvor populært det er ovenfor studentmassen. HR Ansvarlig: HR har valgt å innstille Thomas Davik som Kommunikasjonsansvarlig for BIS Stavanger for skoleåret 2015/2016. Stemmer: Verv Søker Benker Blank Kommunikasjonsansvarlig Thomas: 43 Kristian: 32 3 Generalforsamlingen har valgt å sette inn Thomas Davik som Kommunikasjonsansvarlig for BIS Stavanger skoleåret 2015/

17 Sosialtansvarlig. Ingen benker. 2 søkere. Søker 1: Anja Bajat Jeg heter Anja Bajat er 19 år fra Haugesund. Familie fra Bosnia. Jeg tar dette seriøs, er energisk og sosial. Spennende å møte nye mennesker. Haugesund til Stavanger få oppleve nye ting. Kjente ingen når jeg flyttet her. Ønsker å gi den samme opplevelsen jeg har fått. God til å lytte. Vokse som person ved å ta dette vervet. Tar ansvar skiftleder på jobben. Møte nye mennesker er kjekt. Derfor syns jeg at undergruppen er en god ting er fordi da kan alle være med. Alle kan samarbeide som et team. Opprettholde det arbeide Andrea har gjort. Undergruppen min kan alle komme med sine ideer. Lærerik og sosialt. Samarbeider med Fag ansvarlig der vi får til å arrangere gode arrangementer sammen. Hvis det er dårlig oppmøte, og folk ikke er motivert skal jeg snakke med folk hva problemet er. Få arrangementer ut på nettet. Delegat 88: Vinterlekene går av stabelen årlig. Hvordan har du tenkt å promotere det her i Stavanger? Søker: Tenkt litt på det. Ønsker å gjøre det som har blitt gjort i år. Ønsker å snakke med undergruppen min der alle får si sine meninger. Jeg skal være en leder og ikke en sjef. Delegat 58 : Som Sosialtansvarlig har du det overordnede ansvar for fadderuken. Hvordan har du tenkt å involvere deg der? Søker: Samarbeide godt og ha god kommunikasjon. Gjør det er best. Hadde det veldig kjekt i fadderuken min. Delegat 17 : Som Sosialtansvarlig har du ansvar for fabrikken. Hvordan utvikle den? Søker: Bedre musikk. Interesser meg for musikk. Samarbeide med de andre i BIS. Har ikke tenkt så mye på det. Delegat 4 : Hvordan er du som leder? Søker: Jeg er rettferdig. Setter grenser. Vett hva jeg skal gjør. Forskjell på leder og en sjef. Motivere undergruppene. Kan sette foten ned. Delegat 88 : Du har jo et budsjett du må forholde deg til. Hva ønsker du å prioritere? Søker: Temafester. Få budsjettet til å holde seg. Delegat 14: Ta hensyn til alle på skolen. De som ikke drikker; fagansvarlig? Søker: Jeg har klart å engasjere meg uten å drikke. Mer fokus på for eksempel filmkvelder og leker. Tiden er ute Søker 2: Snorre Dishington Jeg heter Snorre er 21 år og går markedsføringsledelse første året. Har gått på Våland skole. Ønsker å delta aktivt. Etter å ha mast på alle i BIS med spørsmål fra vervet. Er nå med i fadderstyret. Er med på de fleste arrangementer. Samtidig fagligrelevant, forme BIS og skolen generelt. Viktige punkter: Ikke å legge skjul på drikkekultur. Nye arrangementer i samarbeid med Kro ansvarlige. Hemsedal. Ønsker å bli kjent med folk. Ønsker å samarbeide med Fag for å få til ulike faglige arrangement. Ønsker fokus på nettverksbygging. Godt miljø på skolen promotering allerede fra fadderuken. Bli med i BIS ønsker å få mer søkere i undergruppene. Samarbeid med Kommunikasjonsansvarlig. Hvorfor meg? Positiv, jordnær og tenke på hvorfor jeg ønsker å søke. Omgjengelig person som kan motivere og liker å få hendene mine skitne. Åpen og tilgjengelig. Sosial og ansvarlig. Delegat 14: Vi har fått mye tyn for at det har vært mye fokus på drikking, du nevnte 17

18 Fagligarrangementer som arrangement uten drikking. Har du andre forslag? Søker: Sosiale kvelder med for eksempel Fifa. Er en kreativ type så jeg kommer opp med noe Delegat 4: Hva ser du på som utfordrende med vervet? Søker: Mye å gjør. Holde orden på alle tingene. Delegat 58 : Du virker som en gøyal person. Du har jo en stemmerett som Sosialtansvarlig. Har du en seriøs side også? Søker: Har av og på knapp. Tar dette seriøst Delegat 88: Nevnte promoteringen. Hvor tidlig har du tenkt å starte med promotering av undergruppen? Søker: Allerede fra Fadderuken. Selge inn de forskjellige vervene. Delegat 2 : Dette er det andre året det ikke har blitt arrangert ball. Har hørt at det er mye interesse for det. Det er veldig kostbart. Hva er dine tanker om det? Søker: Hvis folk er giret på det og budsjettet rekker så er jeg med på det. Jeg er her for dere. Delegat 5. Har du tenkt å ha mye samarbeid med resten av styre? Søker: Det jeg klarer å gjøre selv gjør jeg selv. Delegat 88 : Som Sosialtansvarlig må du ta i mot mye kritikk. Tåler du kritikk? Søker: Så lenge den er konstruktiv, så tar jeg den i mot med åpne armer. Delegat 11 : Mye gøy som skjer i vervet, en mye som skjer. Hvordan takler du stress? Søker: Planlegge godt og få en struktur. Delegat 17 : Har du noen tanker om andre arrangementer som ikke arrangeres i dag? Søker: Kanskje arrangere en idrettsdag der man deler opp idrettene i egne stands. Tiden er ute HR Ansvarlig: HR har valgt å innstille Anja Bajat som Sosialtansvarlig for BIS Stavanger for skoleåret 2015/2016. Verv Søker Søker Blank Sosialtansvarlig Anja: 29 Snorre: 31 1 Generalforsamlingen har valgt å sette inn Snorre Dishington som Sosialtansvarlig for BIS Stavanger skoleåret 2015/2016. HR Ansvarlig. 1 Benker. 3 Søkere. Søker 1: Anna Hesthamar Hei. Jeg har då søkt HR. Jeg heter Anna og er 21 år fra Tananger. Tok to friår etter vidergående der jeg reise en del backpacker. Jobber som hjemmesykepleier. Dette året har jeg vært med i Sosialgruppen Promoteringsgruppen og har vært med i fadderstyret. Beste fadderuken. Søker HR da dette vervet hørtes noe for meg under BIS dagen. Fikk spurt og det de sa virket veldig interessant. Liker å vær engasjert. Min mulighet til å bli kjent med flere her på BI. Teamperson. Kan jobbe aleine. Ser mulighet for å kunne utvikle, få tilbakemeldinger. De oppgavene jeg har som HR ansvarlig er promoteringen, passe på de ulike BIS gruppene følger de vedtektene de har og ha en god dialog mellom vervene. Inkludere alle sammen. Delegat 11 : Du nevnte litt om vedtekter. Hva tenker du om de? 18

19 Søker: Har sett på noen av de. Enklere å gått gjennom de først. Delegat 76 : Du skal jo intervjue forskjellige folk, men om bestevenninnen din søker. Klarer du å være objektiv? Søker: Der vett at jeg at jeg ville vært objektiv. Delegat 88. Kjipeste internsaker, personligplan? Søker: Snakke med de. Tomannshånd og så ta de sammen etter på. Ikke går ut over flere. Kan vær der. Delegat 4: Etter hvert i vervet får du kanskje noen gode venner som har et annet verv. Klarer du å være objektiv i en slik situasjon? Søker: Skille vennskap og verv. Må følge de oppgavene jeg har i vervet. Så jeg må være objektiv. Delegat 58: Alle vil komme til deg. Hva skjer om du mister motivasjonen din? Søker: Kanskje de andre HRene, andre venner og leder kan hjelpe meg i en slik situasjon. Delegat 11 : Nevn en personligegenskap hvorfor vi skal velge deg og ikke noen av de andre som har søkt? Søker: Fordi jeg kan være en støttekontakt. De andre skal vite at de kan komme til meg med alt. Delegat 17 : HR å se til leder at følger retningslinjene. Om leder ikke tar jobben sin ordentlig og gir rett og slett blaffen. Hvordan hadde du taklet en slik situasjon? Søker: Ville sagt det på en ordentlig måte til han Tiden er ute Søker 2: Maren Rasmussen Hei alle sammen. Blir 20 nå på fredag. Bor på Hillevåg og studerer markedsføring. Fritiden min går for det meste til trening og hunden min, Lano. Jeg jobber på MXsport. Har vært med på NLD, jobbet i team og arrangement. Hvorfor HR? Fordi jeg vil engasjere meg. Er glad i mennesker og ulike typer folk. Bidra til et bedre studentsamfunn. Ta med meg ting jeg lærte fra NLD. Oppfølging, det er mye å ta fatt i og noe å ta fatt i. Kan være politi. Har bein i nesen. Har et utviklingspotensial. Har et halvt år før jeg før eventuelt får vervet, som skal brukes på opplæring. Jeg er klar! Delegat 11: Du har jo ansvar for vedtekter som HR. Har du tenkt noe på det? Søker: Mye å lære har lest litt på det. Spør Sentralledelsen om det er noe jeg ikke forstår. Delegat 58 : Hva har du tenkt å ta med deg inn i vervet? Søker: Jeg er åpen, vise tillit, snakke med alle ikke velge bare noen jeg er sammen med. Delegat 14 : På styremøte kan saker bli usaklige og man kan begynne å diskutere saker som ikke har noe med den originale saken å gjøre. Kan du stoppe diskusjonen? Søker: Det er jobben min og mitt ansvar å ta slike kjipe ansvarsoppgaver. Delegat 1: Du skal se til at de andre følger vedtektene. Har du bein i nesen til å si i fra om noe skulle bli gjort annerledes? Søker: Det har jeg som jeg skrev i presentasjonen Delegat 4: Viktigste oppgavene man har i BIS? Søker: Man bør være utadvendt, man skal møte ulike personer Delegat 11: Du skal jobbe mye i team: Både HR teamet og resten av ledelsen. Hvilken rolle tar du i team? Søker: Ser positivt på at vi er tre stykker. Er veldig opptatt av rettferdighet og motiverer. Tar litt leder rollen. Delegat 58 : Hvordan skiller du person fra sak i eventuelt intervju prosessen? Søker: Stiller med åpne armer om det er en jeg kjenner Delegat 39 : Hvis du er demotivert hvordan har du tenkt å motivere andre? Søker: Vanskelig spørsmål. Ser ikke at det skjer, men vil prøve å holde oss alle oppe. 19

20 Delegat 17 : Hva tenker du om Generalforsamlingen i dag? Søker: Den har tatt veldig lang tid. Vett ikke grunnen til det Tiden er ute. Søker 3: Kine Grødem Hei jeg heter Kine og kommer fra Randaberg. Går nå på BIS Bergen. Flytte hjem i Stavanger neste skoleår. Er en imøtekommende og strukturert jente. Har jobbet på H&M. Engasjert i Bergen ved å spille både håndball og Lacross. Er veldig selvstendig og jobber bra i team. Er opptatt at det skal være bra samhold i et team. Er veldig engasjert. HR er noe jeg kunne tenkt å jobbe med i fremtiden. Alle skal bli likestilt. Kommunikasjon er nøkkelegenskaper, folk kan ha tillit til meg. Kommer til å være tøffe avgjørelser. Huske på at jeg har en taushetsplikt. Ta med det som er blitt gjort i Stavanger og det jeg har lært fra Bergen. Viser det jeg kan på intervju. Alle kan yte mer av vervet sitt. Kommer til å være en støttespiller, være tilgjengelig og en de kan ha tillit til. For å få ting til å gjort. Få opp søker antallet. Har veldig mye på hjerte. Jeg har bein i nesen, ikke redd for å sette ned foten. Delegat 11 : Intern og eksterne konflikter. Hvis du har intern konflikter i styret, hva gjør du da? Søker: Sett om det var noe med vervet Delegat 17 : Som HR ansvarlig må du av og til si noen du står nærme nei. Hva tenker du om det? Søker: Jeg vil gjør det. Må stille meg objektiv. Delegat 76 : Du går på BI Bergen nå. Hvordan blir det med opplæring? Søker: Reiser veldig mye frem og tilbake til Stavanger. Så ser ikke noen problem med opplæring. Delegat 1 : Hva gjør du om en venninne stiller til intervju? Søker: Skiller vennskap fra vervet. Alle skal være likestilt. Delegat 88. Hva gjør du om både du og styret får et motivasjonsstup? Søker: Først takle min motivasjon for så å motivere resten av styret. Har mye motivasjon nå så ser ikke det som et problem. Vett hva jeg må gjøre med min. Delegat 11 : Hvordan jobber du i et team? Søker: Jobbet i jobben med mange forskjellige mennesker og i idretten. Det er noe jeg setter pris på. Delegat 14 : På styremøte kan det fort komme ut av kontroll da en sak kan være veldig engasjerende. Hvordan takler du å være den festbremsen og må sette strek ved saken? Søker: Ja, det må jeg bare. Delegat 17. Hvordan ville du gjort Generalforsamlingen bedre? Søker: Prøvd å bruke mindre tid. Tiden er ute Benker 1: Camilla Finnseth Jeg søker som HR ansvarlig. Jeg heter Camilla Finnseth fra Sandnes og går internasjonal markedsføring. På fritiden liker jeg å trene og er sosial med venner. Jobber på H&M utenom skolen. Hvor jeg har lært mye om samarbeid og jobbe under press. Er med i kommunikasjonsgruppen dette året. Utenom det er jeg en pålitelig og engasjerende person. Liker ikke appell. Søke HR fordi jeg ønsker å være den kontaktpersonen som folk kan komme til. Spennende å være med på intervjuer. Engasjerende meg mer og ser gøy ut å være med i BIS. Hvorfor meg? Omtenksom person og liker å passe på at andre har det bra. Strukturert og jeg liker å ha mye å gjør. Går inn for ting hundre prosent. Klarer å balansere hverdagen min. 20

21 Delegat 11 : Hvilken rolle tar du i team? Søker: Er den som motiver. Tar ikke ordet først og bestemmer ikke over andre. Sier i fra om det er noe jeg er uenig i. Delegat 58 : Er det noe fra kommunikasjonsgruppen du kan ta med deg til HR vervet? Søker: Jeg kan ta med meg erfaringen fra samarbeid med andre. Jobbe i team. Motivere. Arrangere slik som Generalforsamlingen. Delegat 88 : Har du ansvar for kontroll også med økonomien. Har du satt deg inn i det? Søker: Det vil jeg sette meg mer inn i når jeg eventuelt får vervet Delegat 76. Hvorfor benker du? Søker: Dette høres sikker ut som en dårlig unnskyldning. Jeg sendte søknad på søndagen og fikk feilmelding dagen etter. Derfor prøver jeg å benke. Delegat 11 : Hva tenker du om vedtektene? Søker: Ønsker å sette meg mer inn i de. Sjekke at de som sitter i ledelsen gjør arbeidsoppgavene rett Delegat 14 : På styremøte kan ting komme ut av kontroll, da må du kanskje sette ned foten. Hvordan takler du å være en festbrems? Søker: Rett skal være rett. Delegat 4: Hvilke arbeidsoppgaver ser du på som mest utfordrende? Søker: Mye arbeidsoppgaver. Glad i utfordringer. Mye som skal følges opp. Delegat 39: Hva gjør du om du blir demotivert og du må motivere de andre? Søker: Se på positive ting. Går ut over samvittigheten min. Tar meg selv i nakken. Prøve så godt jeg kan. Delegat 11 : Har du et eksempel på en situasjon der du har måtte være objektiv? Søker: Kommer ikke på en spesiell situasjon. Skal tenke på alle. Tiden er ute HR1: HR Ansvarlig: HR har valgt å innstille Kine Grødem som HR Ansvarlig for BIS Stavanger skoleåret 2015/2016. Stemmer over HR1: Runde 1: Verv Anna Maren Kine Camilla Blank HR Ansvarlig Runde 2: Verv Anna Maren Kine Blank HR Ansvarlig Runde 3: Verv Maren Kine Blank HR Ansvarlig

22 Da det blir stemmelikhet etter omvalg, foretar vi rangering av loddtrekning: Maren Rasmussen blir trekket ved loddtrekning. Generalforsamlingen har valgt Maren Rasmussen som HR Ansvarlig for BIS Stavanger for skoleåret 2015/2016. HR2: HR Ansvarlig: HR har valgt å innstille Maren Rasmussen som HR Ansvarlig for BIS Stavanger skoleåret 2015/2016. Da hun har allerede blitt valgt, står enda innstillingen ved Kine Grødem. Stemmer over HR2: Verv Anna Kine Camilla Blank HR Ansvarlig Generalforsamlingen har valgt Kine Grødem som HR Ansvarlig for BIS Stavanger for skoleåret 2015/2016. Leder for NLD. Ingen benker. 0 Søkere Kro Ansvarlig. Ingen benker. 0 Søkere. Leder for ØAF. Ingen benker. 2 søkere. Søker 1: Benedikte Kristiansen Mitt navn er Benedikte er 22 år og bor sammen med samboer og hund. Hvorfor skal dere søke på meg? Mine egenskaper som gjør meg til en bra kandidat. Jeg er økonomiansvarlig, det gjør at jeg har god innsikt i det forskjellige vervene. Ser det som er bra og det som er forbedringspotensial. Interesserer meg for ledelse. Hvordan man kan bruke det på en mest hensiktsmessige måte. Arrangement på UIS og her, modig for eksempel. Er en optimist. Gjennomfører ting. Derfor tror jeg at ting ikke skal være forsinket. Skal du ha et bra team ryggen tror jeg at man bør ha team building tidlig. Konflikter er lavere om folk blir tidlig kjent med hverandre. Meg og mitt styre skal ha spørreundersøkelser om arrangement, foredrag også videre. Skolen vokser da de fra Kristiansand som kommer hit, og svenske som begynner her. Ønsker å ekspandere for tilbudene for studentene da skolen vokser. Ønsker en Instagram bruker for å vise hvor mye jobb som står bak det. Linjeforeningene skal stå frem som et springbrett. Delegat 14 : Du snakket om å ha Team Building i sommer. I et anonymt forum, vil du ta med deg noen av de ferske studentene? Søker: Styret blir satt inn før sommer i fjor. Slik man kan jobbe godt. Derfor brenner jeg for det. Delegat 17 : Bra med visjon! ØAF stort vekst potensiale. Hvordan har du tenkt å øke budsjettet? Søker: Selvfølgelig søke om LNU midler. Lage en killer søknad. Motivert for dette her. Delegat 2: Har du tenkt å benytte deg av HR ved valg av nytt styre? Søker: Selvfølgelig! Dere har vedtekter som følges, slik at det blir rett. Delegat 88 : Hvordan har du tenkt å få råd til Team building? Søker: Det skal jeg få til. Alle kan ta med seg et eller annet. Blar opp fra våre egne lommer. Ønsker å 22

23 ha folk som er motiverte og kan bli med på slike ting. Delegat 14 : ØAF Leder ble jo tatt ut av ledelsen og har dermed ikke møteplikt. Kommer du til å delta på ledelsen sine styremøter? Søker: Vi er ikke en del av BIS lenger. Det er ikke vits å sitte der om det ikke angår oss. Tiden er ute Søker 2: Lars Vincent Nilsen Jeg heter Lars, 22 år og fra Kristiansand. Går andre året på økonomi. Jobber på lager. Sørlending som er med på mye her på skolen. Fra forsvaret jobbet jeg mye under stress. Har jobbet også på Toys r us. Der har jeg delegert litt oppgaver. Er forresten idrettsansvarlig der jeg er ansvarlig for fotball og håndballen. Liker å engasjere meg og påvirke min og andre studenters skolehverdag. Ønsker å drive dette vervet videre. Ønsker å gjøre det mer synlig. Revurdere arrangementer som gullkalulatoren, da det er lavt oppmøte på dette arrangementet. Nytt styre. Samarbeide med de. Få økonomistudentene samlet og la de bygge nettverk. Takk for meg! Delegat 10: Hvordan skal du gjøre ØAF mer synlig? Søker: Ved for eksempel gensere, stå mer å stand og gå i klasserom Delegat 11 : Hvordan har du tenkt å motivere de andre i gruppen din? Søker: Ta de med. Vil snakke med de om hvordan det går. Delegat 1. Hvordan er du som leder? Søker : Er en objektiv person, rettferdig og lytter. Samarbeid for et godt resultat Delegat 88 : ØAF er den største linjeforeningen, men har de minst inntektene. Hvordan har du tenkt å endre det? Søker: Har ikke tenkt på det. Arrangement med inntekt eller sponser Delegat 14 : Har du tenkt å ha noe samarbeid med de andre linjeforeningene? Søker: Ønsker å ha for kun økonomistudenter. Slik at vi kan samle oss litt. Delegat 12: Har du noen nye ideer? Søker: Har jeg ikke noe nytt å komme med enda. Delegat 11: Hvilke personlige egenskaper kan du ta med deg i vervet? Søker: Jeg er rettferdig. Hører på hva folk har å si. HR Ansvarlig: HR har valgt å innstille Lars Vincent Nilsen som Leder for ØAF i BIS Stavanger for skoleåret 2015/2016. Stemmer: Verv Søker Søker Blank Leder for ØAF Benedikte: 6 Lars: 34 0 Generalforsamlingen har valgt Lars Vincent Nilsen som Leder for ØAF for skoleåret 2015/

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Innholdsfortegnelse Dato: 26.11.2014 Tid: 13:00 Sola, BI Stavanger Forord Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger Vedtekter

Detaljer

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT. Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 REFERAT Ekstraordinær Generalforsamling 30.11.2015 Kl. 17:00 Ogna Ekstraordinær generalforsamling BI Stavanger 30-11-2015 Forord Generalforsamlingen

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre

Ekstraordinær Generalforsamling. BI Stavanger. Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre Ekstraordinær Generalforsamling BI Stavanger Fredag 26. April 2013 Kl. 12:00 Rom: Orre 1 Forord Vi i BIS-Stavanger ønsker alle herved velkommen til denne ekstraordinære Generalforsamlingen (forkortet GF

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 13.02.2014 Sted: Bore Tid: 12:00 Innholdsfortegnelse: Forord Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF Stillingsinstrukser Saker: Sak 1 Behandling/ Godkjenning av

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 20.03.2012 Sted: BI Stavanger Tid: 10.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Generalforsamling"" Vår"2014"

Generalforsamling Vår2014 Generalforsamling Vår2014 Referat Dato:13/03/2014 Sted:Orre Tid:12:00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014

Generalforsamling Vår 2014 Generalforsamling Vår 2014, Dato: 07.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 14.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamling høsten 2015

Generalforsamling høsten 2015 Generalforsamling høsten 2015 Sakspapirer Dato: 08.10.2015 Sted: Orre Tid: 17:00 1 Forord Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet,

Detaljer

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012

Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Generalforsamling Eiendomsmeglergruppen Vår 2012 Dato: 20. mars 2011 Sted: OGNA Tid: 12.00 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved EMG Stavanger. Generalforsamlingen er EMG Stavanger sitt

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30

Generalforsamling. Vår 2013. Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 18.03.2013 Sted: Sola Tid: 10.30 Innholdsfortegnelse Forord...2 Forretningsorden for Generalforsamling for ØAF...3 Vedtekter angående Generalforsamling i ØAF...4 Stillingsinstrukser.....8

Detaljer

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014

Ekstraordinær Generalforsamling. Høst 2014 Ekstraordinær Generalforsamling Høst 2014 Dato: 1. september 2014 Sted: Auditorium Tid: 16.00 Forord Vi er samlet for en ekstraordinær generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen 2015 BIS STAVANGER Generalforsamlingen 2015 Den 5. mars klokka 16.00 blir vårens generalforsamling arrangert. Dette er dagen hvor du som student ved BI Stavanger kan påvirke din egen studiedag. Det blir tatt

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 15 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Generalforsamling Vår 2013

Generalforsamling Vår 2013 Generalforsamling Vår 2013, Dato: 13.03.2013 Sted: BI Stavanger Tid: 12.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling for eiendomsmeglingsstudenter ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for økonomistudenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Økonomi og administrasjonsforeningen, forkortet ØAF, stiftet 24.februar 2011. 1-2-2

Detaljer

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00

Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 SAKSPAPIRER Styremøte 17.09.2014 Kl. 15.00 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 108 14 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 109 14 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45

Referat. Generalforsamling. Høst 2013. Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 1 Referat Generalforsamling Høst 2013 Dato: 07. Oktober 2013 Sted: Orre Tid: 14:45 2 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS LA sitt høyeste organ

Detaljer

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger

Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Vedtekter for Linjeforeningen for eiendomsmeglingstundenter ved BI Stavanger Kapittel 1: Navn 1-1-1 Linjeforeningens fulle navn er Linjeforening for Eiendomsmeglerstudenter forkortet EMG. 1-2-2 EMG er

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, REFERAT STYREMØTE Kl.12:00. Side 1 REFERAT STYREMØTE 25.01.2016 Kl.12:00 Side 1 [Skriv inn tekst] INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 9-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 10-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger

Styremøte BI Studentsamfunn Stavanger - 16-09-2013. Referat. Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger Referat Styremøte 16.09.2013 BI Studentsamfunn Stavanger 1 Innholdsfortegnelse SAK 106-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden SAK 107-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50

Ekstraordinært styremøte BI Stavanger 25-02-2015 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 25.02.2015 Kl. 14.50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak: 31 15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak: 32 15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Generalforsamling Vår 2015

Generalforsamling Vår 2015 Generalforsamling Vår 2015 Sakspapirer Dato: 05.03.2015 Sted: Orre Tid: 16:00 1 Forord _ Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 30. September Sted: OGNA Tid: 14:45 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Forretningsorden for Generalforsamling BI Studentsamfunn avdeling Stavanger... 4 Sak 1 Behandling/Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00

Styremøte BI Stavanger 01-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 SAKSPAPIRER Styremøte 01.09.2015 Kl. 08:00 Innholdsfortegnelse Sak 79-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 80-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 81-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 13-01-2014. Referat. Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger Referat Styremøte 13.01.2014 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 1-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 2-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 3-14 - Godkjenning

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte BI Stavanger 16-09- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 91-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 92-15 - Behandlingssak:

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00

Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER. Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 SAKSPAPIRER Styremøte 11.08.2015 Kl. 16:00 Styremøte BI Stavanger 11-08- 2015 Innholdsfortegnelse Sak 63-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom

Styremøte BI Stavanger 03-09- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom SAKSPAPIRER Styremøte 03.09.14 Kl. 14.00 BI Stavanger BIS møterom Innholdsfortegnelse Sak 96-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 97-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst 2014. Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært Styremøte BI Studentsamfunn 09-11- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 09.11.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 50-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden...s3 Sak 51-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-03- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 01.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 120-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden... 3 Sak 121-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og

Detaljer

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE

BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE BI STUDENTSAMFUNN STAVANGER STYREMØTE Dato: 19. August 2013 Tid: 14.30 Sted: BI Stavanger @ Viste Tilstede: Sosialt, Økonomi, LIM, Marked, Kommunikasjon, HR, KVK, Leder, Valg, Valg2 og ØAF SAK 85-13 Til

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 14-10-2013. Referat. Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 14.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 136-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 137-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 138-13

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Tirsdag 11. mars 2014, 17:00 Auditoriet A6509 Side 1 av 17 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF...3 Forretningsorden...4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse,

Detaljer

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen

Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser. for BI Studentsamfunn, Bergen Vedtekter, retningslinjer og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Bergen Gjeldende fra 20.04.2012 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn,

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 22-10-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger SAKSPAPIRER Styremøte 22.10.2014 Kl. 14.30 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 130-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 131-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012, Dato: 08.03.2012 Sted: Orre Tid: 16.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30

Generalforsamling. Vår 2015. Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Generalforsamling Vår 2015 Dato: 2. Mars 2015 Sted: BI Kristiansand Tid: 12.30 Forord Det er i vemod at vi nå begir oss inn i det siste kapitelet av BI Kristiansands historie, og dermed også BIS Kristiansands

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 25-02-2014. Referat. Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger Referat Styremøte 25.02.2014 Kl. 12.00 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE

REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE REFERAT EKSTRAORDINÆRT STYREMØTE BIS Sentralledelsen 10.05.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 49-15 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 50-15 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15

Styremøte BI Stavanger 27-03-2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 SAKSPAPIRER Styremøte 27.03.2015 Kl. 11:15 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 54-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 55-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1

Styremøte BI Studentsamfunn, 24.02.2016 SAKSPAPIRER STYREMØTE. 24.02.2016 Kl.12:00. Side 1 SAKSPAPIRER STYREMØTE 24.02.2016 Kl.12:00 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Sak 27-16 Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 28-16 Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 29-16 Behandlingssak:

Detaljer

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste

SAK 77-14 Til Behandling: Godkjenning av referat, innkalling og saksliste STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 13.05.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Påtroppende Leder/KVK, ØA, påtroppende UA, NA, FA, påtroppende SA, SA/PK, påtroppende FA, påtroppende NA, påtroppende

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1

Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim. Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1. Side 1 Sakspapirer Generalforsamling Høsten 2014, BIS Trondheim Torsdag 09.10.2014 Klokken 16.00 A1 Side 1 Innhold i sakspapirene Vedtekter som omhandler generalforsamlingen Side 4 Saksliste Sak 1, behandling:

Detaljer

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30

Styremøte(BI(Stavanger(1610912015( SAKSPAPIRER. Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 SAKSPAPIRER Styremøte 16.09.2015 Kl. 08:30 ( Innholdsfortegnelse Sak 90-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak$91$'$15$'$Behandlingssak:$Valg$av$ordstyrer$og$referent$ Sak$92$'$15$'$Behandlingssak:$Godkjenning$av$referat$

Detaljer

Styremøte BI Stavanger SAKSPAPIRER. Styremøte Kl. 14:50

Styremøte BI Stavanger SAKSPAPIRER. Styremøte Kl. 14:50 SAKSPAPIRER Styremøte 11.03.2015 Kl. 14:50 BI Stavanger Innholdsfortegnelse Sak 41-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 42-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent.

SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Dato: 19.09.12 Dag: Onsdag Tid: 15.15 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, SA, Idrett, FA, KA, MA, ØA, EMG SAK 80-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT !!! Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 20.10.15 REFERAT Styremøte 20. oktober 2015 BI Bergen Sted: Kontoret Tid: 16.00 Ikke til stedet: SA og NA Sak 217 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus

ÅRSMØTE. Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016. NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus ÅRSMØTE Norsk Hotellhøgskoles Union 12. APRIL 2016 NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION Ellen og Axel Lunds Hus Innhold Forord... 2 Forretningsorden... 3 Sak 1: Behandling/godkjenning av innkalling, dagsorden og

Detaljer

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG

Tid: 15.00 Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG Dato: 22.08.2012 Tid: 15.00 Dag: Onsdag Sted: BIS møterom BI Stavanger Til stede: Leder, MA, KA, Idrett, Fag, ØA, Valg (gikk kl.15.58), KVK, EMG SAK 60-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 27.01.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: AK, KA, Leder, ØA, MA, NU, NLD, HR, HR, UA, SPA, FA, SA Sak 10-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK

Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Dato: 04.05.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Fra: Leder Til: Økonomiansv, Markedsansv, Kommunikasjonsansv, Fagansv, Sosialtansv, og KVK Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak:

Detaljer

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim

Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Ekstraordinært styremøte: BI Studentsamfunn Trondheim Dato: 29.04.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U2 TILSTEDE: Leder,NA,MA,UA,SA,ØA,HRx2, FA, SPA, PT:Leder,HR Sak 59 15: Til behandling: Valg av ordstyrer

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Vår 2014 Sakspapirer Generalforsamling Vår 2014 Dato: Sted: Tid: 13. mars Aud 3 18.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen, undergrupper,

Detaljer

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa

Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa Dato: 16.01.13 Dag. Onsdag Tid: 15.00 Ekstraordinært Styremøte Sted: BIS møterom, BI Stavanger Til stede: Leder, KVK, KVK2, ØA, KA, MA, SA, EMG, FA, Redaktør, Idrett, Econa SAK 1-13 Til behandling: Valg

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 10.08.2011 Dag: Onsdag Tid: 17:00 Sted: BIS møterom BI Stavanger? SAK 73 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Detaljer

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent

Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen. Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Dato: 02.03.12 Klokkeslett: 15.00 Sted: BI Bergen Sak 1 Behandling/Valg av ordstyrer og referent Forslag til vedtak: Leder er møteleder og ordstyrer, Kommunikasjonsansvarlig er referent Enstemmig vedtatt

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 30-04-2014. Referat Referat Ekstraordinært Styringsgruppemøte 30.04.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 29-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 30-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 13.02.2012 Dag: Mandag Tid: 18:00 startet: 18:02 Sted: BIS møterom BI Stavanger Tilstede: Leder, SA, KVK, KA, MA, STUD, LIM, Fag, Redaktør, ØA SAK 19 12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen

Ekstraordinært styremøte BI Studentsamfunn 20-10- 2013. Referat. Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen Referat Ekstraordinært Styremøte 20.10.2013 Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse Sak 33-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 34-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 14. Mars Sted: Aud 1 Tid: 16.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT

Ekstraordinært Styringsgruppemøte BI Studentsamfunn 03-08- 2014 REFERAT REFERAT Ekstraordinært Styringsgruppemøte 03.08.2014 1 Innholdsfortegnelse Sak 35-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 36-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak

Detaljer

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017

Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Vedtekter for elevrådet ved Nydalen videregående skole 2016/2017 Følgende begreper legges til grunn for dokumentene: Representant En som innehar delegat- og observatørstatus. Delegat Representant; Innehar

Detaljer

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BIS Stavanger Sted: Executive møterom Kl 15:00

BI Studentsamfunn Stavanger REFERAT. Ledelsesmøte BIS Stavanger Sted: Executive møterom Kl 15:00 REFERAT Ledelsesmøte 08.11.2016 BIS Stavanger Sted: Executive møterom Kl 15:00 1 Innholdsfortegnelse Sak 112 16 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 113-16 - Behandlingssak: Valg

Detaljer

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30

Generalforsamling Vår 2014. Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 Generalforsamling Vår 2014 Dato: 12. Mars 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 16.30 1 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Referat styremøte BIS Kristiansand

Referat styremøte BIS Kristiansand Referat styremøte BIS Kristiansand Til: Sted: Tidspunkt: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2011/2012 BIS- kontoret 15:00 Sak 1: Valg av møteleder og referent Styret legger frem forslag til møteleder

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen

Styremøte BI Studentsamfunn 30-09- 2013 REFERAT. Styremøte 30.09.2013 BI Bergen REFERAT Styremøte 30.09.2013 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 02-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-13 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00

Generalforsamling. Høst Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Generalforsamling Høst 2014 Dato: 07. Oktober 2014 Sted: Auditorium BI Kr.sand Tid: 10:00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste

Detaljer

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4

Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim. Torsdag Klokken A4 Sakspapirer Generalforsamling BIS Trondheim Torsdag 13.03.2014 Klokken 13.00 A4 1 SAK 1 BEHANDLING/GODKJENNING AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN SAK 2 BEHANDLING/VALG AV ORDSTYRER, BISITTER, REFERENTER, TELLEKORPS

Detaljer

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14

Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 Lokale vedtekter BIS Stavanger Gjeldende fra 30.09.14 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter gjeldende for BI Studentsamfunn, Stavanger. Disse skal ikke bryte med de standardiserte vedtektene, som

Detaljer

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014

Sakspapirer. Generalforsamling. Høst 2014 Sakspapirer Generalforsamling Høst 2014 Dato: Sted: Tid: 02. oktober 2014 Aud 1 17.00 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS- ledelsen,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen REFERAT. Styremøte BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen REFERAT. Styremøte BI Bergen REFERAT Styremøte 27.10.2014 BI Bergen Sted: Møterom Tid: 16:15 Ikke til stedet: SA, Leder for SU- /og Rederiet (Kro) er tilstede Sak 48-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 18.08.11 Tid: 12:00 Sted: BI Trondheim TILSTEDE: Leder, Kommunikasjonsansvarlig, Økonomiansvarlig, Leder for NLD, Leder for NU, Grafisk ansvarlig, Sosialt ansvarlig,

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 20-10- 2014. Referat. Styremøte 20.10.2014 BI Bergen Referat Styremøte 20.10.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 40-14- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 41-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 42-14 - Behandlingssak:

Detaljer

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT

VEDTEKTER og VALGREGLEMENT VEDTEKTER og VALGREGLEMENT FOR NORSK HOTELLHØGSKOLES UNION VED NORSK HOTELLHØGSKOLE Vedtatt av Norsk Hotellhøgskoles Union Innhold Kapittel 1 Formål 1.1. Norsk Hotellhøgskoles Union 1.2. Norsk Hotellhøgskoles

Detaljer

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008)

Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) Vedtekter for Elevrådet Røyken videregående Steinerskole (Vedtatt 13. februar 2008) 1. Formål Elevrådet er et interesseorgan for elevene og skal: a. være bindeleddet mellom administrasjonen og elevene.

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 14.01.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Annelie VK, Rikke VK, Lisbeth HR, Deltakere fra U20 komiteen, Christian MA, Tone SA, Sondre KVK, Stian Leder, Tiril

Detaljer

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530

Generalforsamling. Vår 2012. Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Generalforsamling Vår 2012 Dato: 01. mars 2012 Sted: Festningen Tid: 1530 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og tar opp

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Generalforsamling Høst 2011, Dato: 03.10.2011 Sted: Orre Tid: 12.00 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ som tar opp saker

Detaljer

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim

Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Vedtekter og stillingsinstrukser for BI Studentsamfunn, Trondheim Gjeldende fra 9.desember 2011 1 Forord: Dette heftet inneholder vedtekter og stillingsinstrukser gjeldende for BI Studentsamfunn, Trondheim.

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 24.03.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, KA, FA, SA, HR1, SPA, ØA, UA, NA, PT: KA, Leder, HRx2, SA, NLD, NA, MA Sak 45 15: Til behandling: Valg av

Detaljer

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent

Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Dato: 20.02.2012 Dag: Mandag Tid: 17:30, startet 17:31 Sted: BIS møterom BI Stavanger Leder, NLD, ØA, STUD, KA, SA, (KVK er ikke til stede pga sykdom). SAK 25-12 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 3-11- 2015 REFERAT. Styremøte 3.11.2015 BI Bergen REFERAT Styremøte 3.11.2015 BI Bergen 1 Sted: Tid: BIS- kontoret 17:15 Ikke til stede: PA Sak 231-15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Ikke godkjent

Detaljer

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00

Generalforsamling vår 2013. Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Generalforsamling vår 2013 Dato: 07/03/2013 Sted: Orre Tid: 12:00 Forord Da var det tid for vårens generalforsamling ved BI Stavanger. Generalforsamlingen er BIS Stavanger sitt høyeste organ som tar opp

Detaljer

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte

Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte Forslag til Forretningsorden for Press 20. ordinære landsmøte 1 Representasjon 1.1 Følgende personer har møterett på landsmøtet: Valgte delegater fra lokallagene i henhold til vedtektene 4.1 Direktemedlemmer

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!!

BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT !!! Styremøte 10. November 2015 BI Bergen !!!!!! BI Studentsamfunn Bergen 10.11.15 REFERAT Styremøte 10. November 2015 BI Bergen Sak 240 15 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Forslag til vedtak: Godkjenning - Godkjent. Sak 241-15

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 10.02.2015 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, HR, HR, NLD, MA, ØA, AØA, KA, AK, FA, SA, SPA, UA Sak 15-15: Til behandling: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Generalforsamling Høst 2011 Dato: 17. oktober 2011 Sted: Festningen Tid: 1615 Forord Da var det tid for høstens generalforsamling ved BIS Kristiansand. Generalforsamlingen er BIS sitt høyeste organ og

Detaljer

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11

STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 STILLINGSBESKRIVELSER FOR VERVENE I LINJESTYRET FOR KULTUR OG LEDELSE. Sist revidert 30.03.11 LEDER Mål og planer Leder i linjeforeningen Kultur og ledelse har det overordnede ansvar for aktiviteter, fremdriftsplaner

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 12-01- 2015. Referat. Styremøte 12.01.2015 BI Bergen Referat Styremøte 12.01.2015 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Sak 01-15- Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 02-15 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 03-15 - Behandlingssak:

Detaljer

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN

STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN STYREMØTE: BI STUDENTSAMFUNN Dato: 07.10.2014 Tid: 15.30 Sted: BI Trondheim, U1 TILSTEDE: Leder, NLD, ØA, ØAS, NUA, FA, HR, SPA, KAS, MA, SA, UA SAK 135 14 Til Behandling: Val av ordstyrer og referent

Detaljer