MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/15 11/169 OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) - HELGELANDSSYKEHUSET OG KOMMUNENE NYE VEDTEKTER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 13/15 11/169 OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) - HELGELANDSSYKEHUSET OG KOMMUNENE NYE VEDTEKTER"

Transkript

1 Leirfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: Tid: 12:00 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes alle faste representanter og 1. vararepresentant på hver valgliste. Lovlige forfall meldes til servicetorget på telefon Varamedlemmer møter bare etter særskilt innkalling. SAKSLISTE Valg av protokollunderskrivere Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 11/15 14/241 VALG TIL SHMIL IKS 12/15 12/892 SUPPLERINGSVALG - VALGSTYRE 13/15 11/169 OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) - HELGELANDSSYKEHUSET OG KOMMUNENE NYE VEDTEKTER 14/15 14/544 BUDSJETT INNTEKSTSVIKT 15/15 14/845 BETALINGSSATSER 2015 OPPVEKST OG KULTUR 16/15 15/114 ALMÅS AUTO - SALG AV AKSJER 17/15 15/189 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KVALNES VANNVERK 18/15 15/70 ØKONOMIREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE 19/15 13/1174 SKOLESKYSS I BARDAL 20/15 12/501 FORURENSNING I ÅSELVA OG LEIROSEN/TRAFIKKULYKKE

2 21/15 15/307 PLAN FOR FIBERUTBYGGING I LEIRFJORD KOMMUNE 22/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - VIDERE FRAMDRIFT 23/15 15/350 NY KOMMUNESTRUKTUR - FOLKEAVSTEMMING 2015 Leirfjord, Magnar Johnsen ordfører

3 Sak 11/15 VALG TIL SHMIL IKS Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 14/241-2 Klageadgang: Nei 11/15 Formannskapet Leirfjord kommune gir følgende innspill til valgkomiteen i SHMIL: Representant for Leirfjord/Sømna som styremedlem: Representant for Leirfjord/Sømna som vararmedlem Representant til valgkomiteen Som leder av vaøgkomiteen Som nestleder av valgkomiteen: Godtgjørelse for styret, valgkomiteen og representantskapets leder og nestleder foreslås: Årsmøtet i SHMIL avvikles 27.april Valgkomiteen i SHMIL har bedt om innspill fra eierkommunene. Frist for innspill er satt til fredag 17. april. Det er spesielt bedt om innspill fra kommunen Alstahaug, Grane, Hattfjelldal, Leirfjord, Sømna, Vega og Vevelstad, da disse kommunene har representanter på valg. Det bes også om forslag på to nye representanter i valgkomiteen, samt forslag til leder og nestleder i valgkomiteen. Valgkomiteen skal også foreslå godtgjørelse for styrets medlemmer. Det bes derfor om innspill fra kommunene på hvilket nivå en bør legge seg på når det gjelder godtgjørelse. Styret i SHMIL består i dag av følgende personer : Leder : Kåre Johan Åsli, Vefsn Nestleder: Vigdis Uhlving Hansen, Vega (representerer Vega og Vevelstad) Styremedlemmer: Stig Arve Høyvik, Brønnøy Monica Kroken, Grane ( representerer Grane og Hattfjelldal) Irene Alise Skjemstad Jægtvik, Alstahaug Side 3 av 23

4 Sak 11/15 Nils-Ivar Sund, Sømna (representerer Sømna og Leirfjord) Roy Nilssen, Herøy (representerer Herøy og Dønna) Lena Kristin Finseth Sørum, Ansatterepresentant Varamedlemmer i rekkefølge: Tone-Berit Lintho, Vefsn Karin Tønder Knutsen, Alstahaug Ronald Atle Bjøru, Vevelstad (representerer Vevelstad og Vega) Monica Hoff, Grane (representerer Grane og Hattfjelldal) Arnold Ovid, Brønnøy Dagfinn Ness Andreassen, Dønna (representerer Dønna og Herøy) Sigrun Bårdgård, Leirfjord (representerer Leirfjord og Sømna) Til årsmøtet er følgende på valg: Vigdis Uhlving Hansen, Vega og Vevelstad Monika Kroken, Grane og Hattfjelldal Irene Alise Skjemstad Jektvik, Alstahaug Nils Ivar Sund, Sømna og Leirfjord. Av vararepresentanter er følgende på valg: Karin Tønder Knutsen, Alstahaug Ronald Atle Bjøru, Vevelstad og Vega Monica Hoff, Grane og Hattfjelldal Sigrun Bårdgård, Leirfjord. Valgkomiteen består av Mildrid Søbstad, Leder Leif Edvardsen, nestleder Norvald Ruderaas Det skal velges to nye medlemmer til valgkomiteen: Leif Edvardesen og Norvald Ruderaas er på valg. Det skal også velges leder og nestleder til valgkomiteen. Valgkomiteen skal også innstille til godtgjørelse for styret, valgkomiteen og representantskapets leder og nestleder. Side 4 av 23

5 Sak 12/15 SUPPLERINGSVALG - VALGSTYRE Saksbehandler: Grete Nygård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/892-5 Klageadgang: Nei 12/15 Formannskapet / Kommunestyret Valgstyret i Leirfjord kommune er formannskapets medlemmer. Formannskapets varamedlemmer er valgstyrets varamedlemmer. Ordfører og varaordfører er henholdsvis leder og nestleder i valgstyret. Valgstyret har ansvar for forberedelse og gjennomføring av valget på kommunalt nivå. Kommunestyret vedtok i møte , sak 48/12, formannskapets medlemmer til valgstyre med ordfører og varaordfører til henholdsvis leder og nestleder. Det ble ikke spesifikt nevnt varamedlemmer, men det er tolket dit hen at varamedlemmer til formannskapet også var varamedlemmer til valgstyret. Saken legges fram til behandling slik at varamedlemmer velges spesielt. I tillegg må det velges ny representant for Rita Helen Jensen som da var medlem av formannskapet og f.t. ikke bor i kommunen og tidligere har søkt fritak fra kommunale verv. I henhold til Valglovens (VL) 4-1 skal det i hver kommune være et valgstyre som velges av kommunestyret selv. Kommunestyret må foreta et valg. Kommunene kan ikke legge til grunn at tidligere ordning med formannskapet som valgstyre videreføres. I uttrykket kommunestyret selv ligger at myndigheten til å velge valgstyre ikke kan delegeres. Valgstyret er et fast utvalg i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om valg av nemnder kommer til anvendelse, jf Kommuneloven (KL) 10. Faste utvalg skal ha minst tre medlemmer. Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer, og blant medlemmene leder og nestleder. Valget følger den kommunale valgperioden. Valgbarhetsreglene i KL 14 kommer til anvendelse. Man må også påse at kravene til kjønnsmessig representasjon i KL 36, 37 og 38a oppfylles. I Leirfjord kommune har formannskapets medlemmer vært valgt som valgstyre. Dagens sammensetning av formannskapet med fire menn og tre kvinner, vil tilfredsstille lovens krav om kjønnsmessig representasjon. Det fremmes derfor forslag om at formannskapets til enhver tid medlemmer med varamedlemmer utgjør valgstyre i Leirfjord kommune. Leder og nestleder er ordfører og varaordfører. Side 5 av 23

6 Sak 13/15 OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN (OSO) - HELGELANDSSYKEHUSET OG KOMMUNENE NYE VEDTEKTER Saksbehandler: Kjell Olav Lund Arkiv: 024 G00 Arkivsaksnr.: 11/ Klageadgang: Nei 13/15 Formannskapet / Kommunestyret Leirfjord kommune vedtar forslag til vedtaksendring for overordnet samarbeidsorgan (OSO). Kommunestyret støtter med dette at OSO utvikles til et faglig/administrativt samarbeidsorgan. OSO har eksistert på Helgeland som et samarbeidsorgan mellom Helgelandsykehuset og Helgelandskommunene i flere år. Imidlertid har nok ikke organet funnet sin ideelle form eller plass i systemet per i dag. OSOs form og mandat har vært gjenstand for uenighet og diskusjon mellom kommunene og sykehuset i lang tid. I høst tilkom det ny vilje fra begge sider for å få til et fungerende samarbeidsorgan, og å tenke nytt omkring sammensetningen av dette. Tidligere har det fra kommunens side vært representasjon utgått fra Regionrådene, altså politisk nedsatte representanter, mens det fra Helgelandssykehuset har vært en rent faglig/administrativ sammensetning. Begge sider er enige om at denne forskjellen i sammensetning har utgjort en utfordring i forhold til organet som samarbeidsarena. Et tidligere forsøk fra kommunene for å fremme OSO som et rent helsepolitisk organ ble ikke imøtekommet fra sykehusets side. Saken krever da i følge tidligere vedtak ny behandling i kommunestyret, og kommunestyret i Leirfjord vedtok da det understående: «Kommunestyret i Leirfjord kommune støtter vedlagte forslag til vedtektsendring utarbeidet av fagmiljøet på Helgeland. Kommunestyret ber de kommunale representantene i OSO fremme foreslåtte vedtektsendringer i neste OSO-møte, med tanke på behandling og implementering. Dersom ikke vedtektsendringene realiseres, ber kommunestyret om å få saken tilbake til ny vurdering og behandling.» Det er nå etter en konstruktiv diskusjon mellom partene oppnådd enighet om at OSO skal være et rent faglig/administrativt samarbeidsorgan. Det nye forslaget til vedtekter som er vedlagt gjenspeiler denne intensjonen. Representasjonen fra kommunene nedsettes derfor administrativt. Det legges opp til at 6 kommunale representanter oppnevnes til å sitte i utvalget, der fordelingen av disse er et internt spørsmål mellom kommunene. Det foreslås eksempelvis en fordeling med en representant fra hver av de fire «helseregionene», og to øvrige representanter som fordeles mellom kommunene etter tur. Deltakelse i OSO er ingen lovpålagt oppgave for kommunene, og det har vært diskutert om dette er en fornuftig bruk av resurser fra kommunens side. Administrasjonen i Leirfjord kommune anser det imidlertid som positivt at OSO nå revitaliseres og reetableres. En Side 6 av 23

7 Sak 13/15 overordnet samhandlingsarena har et potensial for å forbedre samarbeid og forståelse mellom helsetjenesten på spesialist- og kommunenivå. Det er samtidig betimelig å påpeke at et OSO alene langt fra vil være løsningen på alle utfordringer for framtidens helsetjeneste på Helgeland. Utfordringer som følge av samhandlingsreform, politiske, strukturelle og demografiske endringer samt økonomiske rammebetingelser vil kreve arbeidsinnsats, vilje og løsningsorientering fra helsetjenesten som helhet på alle nivåer. Her mener administrasjonen i Leirfjord kommune at OSO fortsatt har en plass i samarbeidsporteføljen Forslag til nye vedtekter OSO Side 7 av 23

8 Sak 14/15 BUDSJETT INNTEKSTSVIKT Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/ Klageadgang: Nei 14/15 Formannskapet Saken tas til orientering, og formannskapet ber administrasjonen om å være tilbakeholdne med å bruke bevilgede midler, inntil inntektene er mer avklarte. Sammenlignet med anslaget i statsbudsjettet for 2014 som ble lagt frem høsten 2013, så ble skatteinntektene 2251 mill kr lavere for kommunen og 436 mill kr lavere for fylkeskommunen på landsbasis. For Leirfjord kommune resulterte dette i at skatt og inntektsutjevning i 2014 ble ca 2,2 mill kr lavere enn opprinnelig budsjett. Denne utviklingen fortsetter inn i 2015, I statsbudsjettet for 2015 er det anslått en skattevekst på 5,6% for kommune og 4,4 % for fylkeskommune, sammenlignet med regnskapstallene for Tallene for januar og februar 2015 viser at veksten så langt ligger godt under anslagene i statsbudsjettet, spesielt for kommunene. Her er veksten bare på 1,5%. Skulle dette bli resultatet på årsbasis, vil kommunen mangle ca 2,5 mill kr i skatt og inntektsutjevning i Helgeland Kraft AS stipulerte før jul en sum som kommunen kunne forvente i utbetaling for I pressemelding av , så foreslår styret et utbytte på totalt 39 mill kroner, noe som for Leirfjord kommune med sine 3,2% av aksjene, vil utgjøre en utbetaling på ,- kr. Dette er kr ,- mindre enn budsjettert Dersom dette slår til, så utgjør det til sammen en inntektssvikt på kr ,- i år. Vi er ikke kommet så langt ut i året enda, så mye kan endre seg, også andre poster kan gå både opp og ned. Men det er viktig å være føre var, og være tilbakeholdne med bruk av midler, inntil saken er mer avklart. Side 8 av 23

9 Sak 15/15 BETALINGSSATSER 2015 OPPVEKST OG KULTUR Saksbehandler: Beate Skogsholm Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 14/845-5 Klageadgang: Nei 15/15 Formannskapet / Kommunestyret Leirfjord kommune vedtar å innføre gratis folkebad. Reduserte inntekter, kr ,- inndekkes gjennom bruk av disposisjonsfond I møtet behandlet formannskapet sak 66/14 betalingssatser Oppvekst og kultur. Der ble adm sjefen bedte om å utrede forslag om ordning med årskort i svømmehallen fra og med 2015 på lik linje med årskort på treningsrommet., frem til kommunestyremøtet Til kommunestyremøte la adm sjefen forslag om betalingssats som påtegning i sak 60/14: ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTARER Det vises til henstilling fra formannskapet i møte angående årskort svømming. Orientering fra ok-etaten: Folkebadet har åpent tre ganger i uka i totalt 38 uker pr år. Barn kr 25,- pr gang, gir en årstotal på kr 2 850,-. Voksne kr 60,- pr gang, gir en års-total på kr 6 840,-. Rabatt er innrømmet ved klippekort (20 klipp), da med 25% rabatt. Ved å ha ca samme rabatt ved årskort, avrundet til hele tusen vil følgende sats kunne bli gjeldende: Årskort barn kr 2 000,- (29% rabatt) Årskort voksne kr 5 000,- (27% rabatt) I kommunestyret den , sak 60/14, ble administrasjonen bedt om å utrede sak om betalingssats for årskort barn/voksne/familie i svømmehallen. Utfra den dialog som fant sted i møtet, fremkom det ønske om et billigere tilbud på folkebad. Kulturkonsulenten har kontaktet følgende kommuner som har vanlig svømmebasseng og folkebad; Grane, Hemnes, Herøy, Dønna, Sømna og Brønnøysund. Folkebad i Herøy driftes av Frivillighetssentralen, og på Dønna er det Dønna IL som administrerer folkebad. Generelt: Prisspennet for barn er fra kr 0 kr 30, for voksne fra kr. 0 kr. 60 Side 9 av 23

10 Sak 15/15 Leirfjords satser er kr 25 for barn og 60 for voksne. De fleste kommunene har antall timer pr uke med folkebad tilsvarende Leirfjord. Noen variasjoner fins jfr egne badetider for barn, voksne og familier. Dønna, som er eneste med årskort/sesongkort, drifter ikke folkebad gjennom kommunen. Frivillige badevakter fra Dønna IL rullerer på å være badevakt. Dønna har ei inndeling i aldergrupper på folkebad, eks; om du går i 3.trinn har du en time folkebad pr uke. Prisene i Dønna er: - barn; voksne; Sesongkort (sept-april) gjelder kun for barn og koster kr Grane kommune, hadde inntil nylig følgende priser; - barn kr 30 - voksne kr 60 De er de eneste som er sammenlignbare med Leirfjord både i forhold til kommunestørrelse og prisnivå. Grane har nettopp vedtatt gratis folkebad til alle i kommunen. Dette med utg.pkt i et folkehelseperspektiv. Med dette som bakgrunn er det ingen i nærområdet vi kan sammenligne oss helt med når det gjelder årskort. Vurdering Leirfjord kommune ligger altså i øverste sjikt, i regionen, vedr betalingssats. Folkehelsekoordinator påpeker noen utfordringer som også bør legges til grunn i denne vurderingen: 1) I forhold til landsgjennomsnitt har Leirfjord kommune høyt nivå på barnefattigdom. 2) Andelen enslige forsørgere er også høyere enn landsgjennomsnittet. 3) Vi ligger over landsgjennomsnitt på muskel- og skjelettplager. (Folkehelseprofil for Leirfjord 2014, Folkehelseinstituttet) Folkehelsekoordinatoren påpeker i tillegg at folkebad / basseng er et av de mest virkningsfulle tiltak for å få inaktive målgrupper mer aktive, samt at helsegevinsten i forhold til både fysisk og psykisk helse er sterkt til stede ved basseng som lavterskeltilbud. Folkebadets åpningstider er som følger Åpent med badevakt: Mandag: (Fysak voksne; fungerer nå som folkebad voksne) Folkebad Tirsdag: (babysvømming i partallsuker) Folkebad Torsdag: Folkebad (Fysak voksne; fungerer nå som folkebad voksne) Badevakt har 20% stilling, årslønn , totalt 8,5 t/uka. Inntjening folkebad totalt i 2014 ble ca kr Side 10 av 23

11 Sak 15/15 I et helhetlig perspektiv økonomi, aktivisering/helse, fritidstilbud, vil gratis folkebad for alle, eller sterkt reduserte priser, være å anbefale. Den totale inntekten på folkebad i 2014 var på ca kr Dette vil bli en inntektssvikt ved å innføre gratis folkebad. Men på den positive siden så vil gratis folkebad kunne utjevne de sosiale forskjeller, innby til aktivitet uavhengig av alder og kjønn og ha stor signaleffekt Side 11 av 23

12 Sak 16/15 ALMÅS AUTO - SALG AV AKSJER Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 255 &55 Arkivsaksnr.: 15/114-3 Klageadgang: Ja 16/15 Formannskapet / Kommunestyret Leirfjord kommune selger sine aksjer i Almås Auto AS for kr til Almås Auto. Beløpet overføres næringsfond II. Leirfjord kommune bidro i 1985 med kr i innskudd aksjekapital i Almås auto AS. Bedriften henvendte seg i mail datert til Leirfjord kommune med et ønske om å kjøpe kommunes sin aksjer i selskapet. Leirfjord kommune har ingen strategiske eierinteresser i Almås auto AS og det er dermed ingen grunn til at kommunen skal sitte med aksjer i selskapet. Det er også langt i fra kommunens primæroppgave å sitte med aksjeposter i private selskaper. Det er forholdsvis omfattende å verdisette kommunens aksjepost. Administrasjonen har valgt å vurdere verdien av kommunens aksje ut fra en gjennomsnittlig inflasjonsregning på årlig 2,7% fra 1985 frem til i dag. Det skulle tilsvare at verdien er på ca Siden det er flere usikkerhets momenter ved en slik verdisetting, samt at Almås auto er en lang og tradisjonsrik bedrift som tilbyr etterspurte tjenester i kommunen, så mener administrasjonen at en pris på vil være adekvat. Det anbefales at kommunen går igjennom resten av sin aksjeportefølje og gjør en vurdering om hensikten med Side 12 av 23

13 Sak 17/15 SØKNAD OM TILSKUDD TIL KVALNES VANNVERK Saksbehandler: Asle Skog Arkiv: 223 M12 Arkivsaksnr.: 15/189-2 Klageadgang: Ja 17/15 Formannskapet Søknaden innvilges, og det gis et tilskudd på kr til Kvalnes vannverk. Tilskuddet dekkes over budsjett konto Kvalnes vannverk er et privat vannverk med 20 abonnenter, 8 fastboende, herav 3 gårdsbruk, og 12 fritidsboliger. Vinteren 2013 og 2014 hadde vannverket problemer med at vannet «frøs» bort oppe ved inntakskum. For å bedre på dette ble det sommer 2014 gjort utbedringer ved inntakskum. Direkte kontantutlegg for arbeidet kom på kr , i tillegg ble det utført fler hundre timer dugnad. I budsjettet for 2015 er det på investeringsbudsjettet avsatt kr ,- som skal nyttes som tilskudd til private vannverk. Det er ikke laget kriterier for hvilke tiltak ved private vannverk som kan få tilskudd. Kvalnes vannverk måtte under frostperioder i 2013 og 2014 kjøre vann fra Leland, samtidig som de la ned en stor jobb for å få det frosne vannet tilbake. Det var derfor stort behov for utbedring for å unngå at dette skjedde igjen. Side 13 av 23

14 Sak 18/15 ØKONOMIREGLEMENT FOR LEIRFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 250 &00 Arkivsaksnr.: 15/70-1 Klageadgang: Nei 18/15 Formannskapet / Kommunestyret Kommunestyret vedtar «Økonomireglement for Leirfjord kommune» Leirfjord kommune vedtok i 2003 et «Reglement for Leirfjord kommunes finansforvaltning «- Finansreglementet. Det er ikke vedtatt et økonomireglement. Et økonomireglementet har som formål å : Å beskrive kommunens økonomi og regnskapssystem Å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen Å bidra til en bedre økonomistyring, og tydeliggjøre myndighetsfordeling Å gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag Å dokumentere noen viktige økonomirutiner Økonomireglementet er bygget opp med budsjett- og regnskapsteori sammen med fremgangsmåter (rutiner) for hvordan vi løser de viktigste spørsmålene i vår egen økonomiforvaltning. Økonomireglementet er bygget opp med NKKs normalreglement som grunnlag og tilpasset vår kommunes behov. I arbeidet er det også sett til Alstahaug kommunes reglement, samt at det har vært en gjennomgang av reglementet med økonomisjefen. Det skulle naturlig vært et kapittel om Investering og rutiner rundet dette. Økonomisjefen arbeider nå med å utarbeide et reglement i fht nye føringer for investering. Når dette er klart vil det komme til politisk behandling. Side 14 av 23

15 Sak 19/15 SKOLESKYSS I BARDAL Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: N06 Arkivsaksnr.: 13/ Klageadgang: Nei 19/15 Formannskapet Skisse til ny løsning for transport av skolelever fra Bardal til Leirfjord skole godkjennes. Fylkeskommunen har tatt kontakt med Leirfjord kommune for å orientere om at bussrutene blir endret. Nåværende skoleskyssen fra Bardal ble opprettet etter ønske fra kommunen i forbindelse med nedleggelsen av Bardal skole. Store deler av utgiftene i forbindelse med denne skyssen dekkes av kommunen. Kjøringen foretas av Nordlandsbuss via en undertransportør. Nordlandsbuss har fått beskjed om at undertransportør ikke ønsker å videreføre kontrakt på denne kjøringen. Dette skaper utfordringer, da det i følge Nordlandsbuss ikke finnes andre aktuelle transportører i området som kan utføre denne skyssen. Nordlandsbuss har skissert en løsning som innebærer at bussen som i dag starter ruten i Bardal kl tar med alle elever på strekningen Bardal- Leland Dagens Transport utføres av minibuss. Fremtidig transport vil bli utført av stor buss. Dette medfører at elvene må gå frem til busstopp for på/avstigning på grunn av at det er få steder det er mulig å få snudd en stor buss i Bardal. Fylkeskommunens s kisse til ny løsning for skoleskyss medfører at elvene får lengre reisetid til og fra skolen, men definerer dette som akseptabelt, bl a utfra at det er mange steder i fylket som har tilsvarende reisetid. (jfr vedlegg) Dersom skissen fra fylkeskommunen ikke kan godkjennes, er alternativet at kommunen inngår avtale med andre transportører om denne skyssen. Side 15 av 23

16 Sak 20/15 FORURENSNING I ÅSELVA OG LEIROSEN/TRAFIKKULYKKE Saksbehandler: Asle Skog Arkiv: K23 Arkivsaksnr.: 12/ Klageadgang: Ja 20/15 Formannskapet Faktura nr 360 fra firma Leirfjord transport og anlegg avvises. Inklusiv påløpte renter er kravet på kr ,88. Den 1. april 2012 kjørte en laksetrailer og en bergingsbil utfor veien ved Åselva. Bilene og lasten ble knust, og det oppsto en akutt forurensings situasjon som Leirfjord kommune måtte ta hånd om. Firma Leirfjord Transport og anlegg ble kontaktet, og det ble anslått at oppryddingen ville koste kr I formannskapet den den ble det gitt en betalingsgaranti på denne summen. Da arbeidet var ferdig ble det utbetalt kr til firma Leirfjord transport og anlegg ANS. I ettertid, over 2,5 år etterpå har Leirfjord kommune mottatt ei regning på kr ,88 fra samme firma. Denne fakturaen foreslås avvist da Leirfjord kommune har innfridd sine forpliktelser overfor Leirfjord transport og anlegg ANS. Kravet må sendes til forsikring selskapet/transportfirmaet. Side 16 av 23

17 Sak 21/15 PLAN FOR FIBERUTBYGGING I LEIRFJORD KOMMUNE Saksbehandler: Arne J. Grimstad Blyseth Arkiv: N64 Arkivsaksnr.: 15/307-1 Klageadgang: Nei 21/15 Formannskapet / Kommunestyret Leirfjord kommunestyre vedtar plan for oppstart av utbygging med høykapasitets fibernett i Leirfjord kommune. Prosjektets organisering framgår av planen. Med forbehold om kommunestyrets godkjenning, legges planen på høring. Leirfjord kommune har satt av økonomiske midler i 2015 og 2016 med tanke på å starte utbyggingen av et høyhastighets fibernett i Leirfjord kommune. Det arbeides også med å få søkt andre offentlige instanser om midler til finansieringen. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet tildeler hvert år midler til utbyggingsprosjekter for bredbåndutbygging. Dette forutsetter bl.a at kommunen har utarbeidet en plan som har vært på høring minst en måned. I tillegg skal kommunen vedta en prosjektorganisering i forbindelse etableringen av fiberprosjektet. Søknadsfristen 2015 er 15. mai. Kommunalsjef Samfunn, Øyvind Toft, har ledet arbeider/arbeidsgruppen med en plan for fiberutbygging i Leirfjord kommune. Sammen med Karl Magnus Strandvold, HALD-IKT og Arne Johan Grimstad Blyseth ved Teknikk og kultur, er det utarbeidet et forslag til plan hvor også organiseringen av prosjektet(ene) framgår. Det vises til prosjektforslaget «Fiberutbygging Leirfjord» som følger vedlagt. For å sikre at planen har vært på høring før søknadsfristen går ut, anbefales det at formannskapet legger planen ut på høring med forbehold om kommunestyrets tilslutning. Fiberutbygging Leirfjord Plan for utbygging av fiberkabel med bredbånd til innbyggerne og næringslivet i Leirfjord kommune. Side 17 av 23

18 Sak 22/15 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - VIDERE FRAMDRIFT Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 11/ Klageadgang: Nei 22/15 Formannskapet / Kommunestyret 1. Leirfjord kommune vedtar videre arbeid og framdrift med kommunestrukturreformen etter foreslåtte intensjonsplan for VHALD kommunene. Kommunestyret behandlet sak om videre deltakelse, fase 2, i kommunestrukturprosjektet i sak 39/14 og fattet slikt vedtak: 1. Leirfjord kommunestyre vedtar videre deltakelse (fase 2) i kommunestrukturprosjektet. 2. Leirfjord kommunestyre vedtar følgende handlingsplan for fase 2: a. Administrasjonssjefen utarbeider søknad til KMD om tilskudd på inntil kr for å dekke kostnader knyttet til informasjon og folkehøring. b. Felles seminar for kommunestyrerepresentanter i de deltakende kommuner i november c. Leirfjord kommune inviterer til åpne informasjons/folkemøter i første halvdel 2015, for å informere om kommunestrukturprosjektet og for å stimulere til debatt i forkant av kommunestyrevalget høsten Leirfjord kommune vil ikke ta stilling til ny kommunestruktur før i neste valgperiode. Før vi tar stilling til spørsmålet om kommunestruktur, må det avklares om kommunene blir tildelt nye oppgaver i fra staten. Leirfjord kommune skal på selvstendig grunnlag utrede hvorvidt vi er i stand til å håndtere nye oppgaver i fra staten. Før kommunen tar stilling til ny kommunestruktur skal det også avklares hvilken tjenesteproduksjon innbyggerne i Leirfjord kan forvente seg i en større kommune, og nivået på kommunale avgifter. En rådgivende folkeavstemning skal avholdes i Leirfjord før kommunestyret tar stilling til spørsmålet om kommunesammenslåing. Side 18 av 23

19 Sak 22/15 Prosessen med utredning av ny kommunestruktur er godt i gang og er nå inne i fase 2. Siden vedtaket ble gjort i kommunestyret er punkt 1 og 2 a og b gjennomført,. Punkt 2 c er under planlegging. Prosjektet er organisert slik at rådmennene/adm sjef i HALD kommunene samt Vefsn har fungert som arbeidsgruppe, og ordførerne i de samme kommunene har fungert som styringsgruppe. I sitt møte den 06. januar d.å. ble styringsgruppa (ordførerne) for kommunestrukturprosjektet enige om en intensjonsplan for det videre arbeidet med kommunestruktur. I dette dokumentet skisserer man følgende mål: Hovedmål: Etablere en livskraftig og attraktiv kommune på Helgeland. Sikre en god demokratisk styring av den nye kommunen. Sikre og videreutvikle kvalitet og tilgjengelighet i tjenestene til innbyggerne Sikre at den nye kommunen er i stand til å påta seg nye oppgaver, jfr. ekspertutvalgets sluttrapport. En viktig faktor for ny kommune vil være å få på plass en fastlandsforbindelse for Herøy og Dønna. Delmål: Styrke grunnlaget for offensiv og samordna næringsutvikling og et rikt kulturliv i hele kommunen. Styrke grunnlaget for en godt fungerende bo- og arbeidsmarkedskommune Legge til rette for bred deltakelse og involvering i det politiske arbeidet, under dette vurderes etablering av folkevalgte områdeutvalg. Styrke kompetansen i organisasjonen for å gi innbyggerne god kvalitet på tjenestene Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte. Opprettholde desentralisert tilgjengelighet på tjenestetilbudet Styrke grunnlaget for kostnadseffektive tjenester. Styringsgruppen konkluderer foreløpig med at kommunesenteret legges til Mosjøen alternativt Sandnessjøen. Til kommunesenteret legges strategisk ledelse og spisskompetanse. Styringsgruppa legger også følgende til grunn : at en skal beholde og videreutvikle følgende tjenester i dagens kommuner: o Barnehage o Grunnskole o Heldøgns omsorgstjenester o Helsetjenester o Servicetorg/eks sosiale tjenester/nav, enkle tekniske tjenester mm) At det skal inngås en egen omstillingsavtale mellom partene - og den enkelte arbeidstaker, som sikrer de ansatte videre arbeidsforhold i kommunen. Veien videre Arbeidsgruppen har starta arbeidet med å konkretisere evt konsekvenser av en endring av kommunestruktur i fht 3 alternativ - Ingen endring i kommunestruktur/geografiske grenser - HALD - VHALD Faktorer som skal ses på er bl a: Pensjonsforpliktelser Økonomiplanene/investeringsbehov Side 19 av 23

20 Sak 22/15 Gjeld/fond Gebyrer/eiendomsskatt Tjenestenivå og kompetansenivå evne til å løse dagens oppgaver og fremtidige oppgaver Hvilke tjenester kjøpes i dag Arbeidsgruppen er i dialog med aktører for bl a å få et arbeid med elektroniske spørreskjemaer raskt i gang, slik at resultatet er klart til folkeavstemmingen. I dette arbeidet legges også til grunn regjeringens forslag til endringer i oppgavefordeling, som ble klart , og fremlagt i Stortingsmelding 14( ) «Kommunereformen nye oppgaver til større kommuner» Det har de siste månedene kommet flere innspill fra andre kommuner/regioner om utredninger av andre alternativer enn de kommuner som intensjonsplanen omfatter, - Sør Helgeland som bl a har skissert en stor kommune sør for Korgfjellet - Nesna kommune, som bla a skisserer en kystkommune, f eks HALD + Nesna - En «indre kommune» med Vefsn, Hemnes, Grane og hattfjelldal Det blir derfor viktig at kommunestyret avklarer den retning det videre arbeid for Leirfjord kommune skal inneholde, og om det skal arbeides for en avklaring i hht intensjonsplanen fra styringsgruppen, innen 2015, eller om en skal bruke tiden frem til våren 2016 før en beslutning fattes. Det som bør være førende for Leirfjord kommune, er hva som gjør oss i stand til å sikre en best mulig utvikling for kommunen og regionen vi bor i, samt hva som sikrer best mulig tjenester til våre innbyggere. I dette perspektivet må også næringslivets interesser og mulighet for utvikling vektlegges. Frem til nå har endring i kommunestruktur primært vært drøftet på et overordnet t nivå. Det er nå særs viktig å nå ut til større grupper med informasjon og involvering i prosessen, til engasjerte innbyggere, ansatte, folkevalgte osv. Evt strukturendringer må i større grad konkretiseres, hvordan vil nye strukturer se ut, hva er viktig for innbyggere, ansatte og folkevalgte, at nye strukturer skal inneholde. Hvilke muligheter og evt konsekvenser ser en i de forskjellige alternativer. (jfr arbeidsgruppen svidere arbeid) For innbyggere, vil det i hht vedtak i fsk sak 8/15 i møte , bli avholdt 3 folkemøter i uke 20 og 21, samt 3 folkemøter etter sommeren. Det arbeides nå med den konkrete planleggingen innledere osv. Det er litt forskjellig hvordan de folkevalgte/politiske parti involveres i folkemøter. I enkelte kommuner har politiske parti /folkevalgte hatt i innledninger på folkemøter, i tillegg til eksterne innledere. Side 20 av 23

21 Sak 23/15 NY KOMMUNESTRUKTUR - FOLKEAVSTEMMING 2015 Saksbehandler: Britt Jonassen Arkiv: 016 Arkivsaksnr.: 15/350-1 Klageadgang: Nei 23/15 Formannskapet / Kommunestyret Kommunestyret vedtar at rådgivende folkeavstemning vedrørende ny kommunestruktur skal avholdes søndag 13 og mandag 14. september 2015 med mulighet for stemmegivning innenfor de åpningstider som gjelder for kommunevalget Forhåndsstemmegivning skal kunne finne sted innenfor tidsrommet for den ordinære forhåndsstemmegivning for kommunevalget Kommunestyret vedtar at det skal være de samme stemmeberettigede (manntall) som ved kommunevalget Kommunestyret vedtar at stemmesedlene ved folkeavstemningen skal være: - JA til kommunesammenslåing. - NEI til kommunesammenslåing. - Blank stemmeseddel. 4. Kommunestyret vedtar å gi valgstyret i oppgave å gjennomføre den rådgivende folkeavstemningen. 5. Kommunestyret vedtar at statlige midler til informasjonstiltak/folkeopplysning føres under ansvar 1170 Kommune og stortingsvalg med prosjektnummer 170. Folkemøter/folkeavstemming Inntekter kr ,- : Ref fra staten øremerkede midler Utgifter kr ,- : Informasjonstiltak Bakgrunn: Kommunestyret behandlet kommunereformen i møte den , og vedtok da at det skal avholdes rådgivende folkeavstemning i forkant av kommunestyrets avgjørelse. Med bakgrunn i dette vedtak må det nå avklares enkelte detaljer omkring en slik folkeavstemning. Kommunestyret behandlet spørsmålet om ny kommunestruktur senest i møte den og fattet da slikt vedtak under sak 39/14: 1. Leirfjord kommunestyre vedtar videre deltakelse (fase 2) i kommunestrukturprosjektet. 2. Leirfjord kommunestyre vedtar følgende handlingsplan for fase 2: a. Administrasjonssjefen utarbeider søknad til KMD om tilskudd på inntil kr for å dekke kostnader knyttet til informasjon og folkehøring. Side 21 av 23

22 Sak 23/15 b. Felles seminar for kommunestyrerepresentanter i de deltakende kommuner i november c. Leirfjord kommune inviterer til åpne informasjons/folkemøter i første halvdel 2015, for å informere om kommunestrukturprosjektet og for å stimulere til debatt i forkant av kommunestyrevalget høsten Leirfjord kommune vil ikke ta stilling til ny kommunestruktur før i neste valgperiode. Før vi tar stilling til spørsmålet om kommunestruktur, må det avklares om kommunene blir tildelt nye oppgaver i fra staten. Leirfjord kommune skal på selvstendig grunnlag utrede hvorvidt vi er i stand til å håndtere nye oppgaver i fra staten. Før kommunen tar stilling til ny kommunestruktur skal det også avklares hvilken tjenesteproduksjon innbyggerne i Leirfjord kan forvente seg i en større kommune, og nivået på kommunale avgifter. En rådgivende folkeavstemning skal avholdes i Leirfjord før kommunestyret tar stilling til spørsmålet om kommunesammenslåing. Spørsmålet om lokale folkeavstemninger er regulert kommuneloven, hvor 39 b lyder slik:: Kommunestyret eller fylkesstyret kan selv bestemme at det skal avholdes rådgivende lokale folkeavstemninger. Kommunene og fylkeskommunene plikter å rapportere de opplysninger som departementet finner er nødvendig for å offentliggjøre informasjon om lokale folkeavstemninger. I Overå og Bernt sin kommentarutgave av kommuneloven er det påpekt at departementet ikke ville gi nærmere regler om hvordan en slik folkeavstemning skal avholdes. «Departementet meiner at det ikkje er aktuelt å lovfeste korleis slike folkerøystingar skal gjennomføras i praksis, sjølv om det kan vere naturleg at kommunane tek utgangspunkt i regelverket i vallova. Det skal framleis vere naturleg at kommunane sjølve å avgjere dette ut frå lokale tilhøve, til dømes om folkerøystinga skal gjelde heile eller delar av kommunen». Det er ikke adgang til å holde bindende folkeavstemninger. Kommunestyret og fylkestinget kan ikke fraskrive seg sitt rettslige og politiske ansvar for de beslutninger som tas. Kommunestyret må derfor gi nærmere retningslinjer for den vedtatte folkeavstemning. Kommunestyret behandler i samme møte annen sak vedrørende ny kommunestruktur - godkjenning av intensjonsplan og detaljert framdriftsplan, det henvises også til denne. Det er ikke bevilget midler til kommunestrukturprosjektet i årets budsjett, det må gjøres nå da bl.a. folkeavstemningen vil medføre kostnader. Side 22 av 23

23 Sak 23/15 Vurdering: Administrasjonssjefen vil tilrå følgende «retningslinjer» for den vedtatte folkeavstemningen: - Den avholdes søndag 13 og mandag 14.september 2015, og med mulighet for stemmegivning i de stemmelokaler og innenfor de åpningstider som gjelder for kommunevalget Forhåndsstemmegivning bør sammenfalle med ordinær forhåndsstemmegivning til kommunevalget, d.v.s. f.o.m. mandag 10. august t.o.m. fredag 11. september Det bør være de samme stemmeberettige (manntall) som til kommunevalget, d.v.s 18 års grense. - Stemmetema bør være JA til kommunesammenslåing, NEI til kommunesammenslåing samt blanke stemmesedler. - Valgstyret gis i oppgave å gjennomføre den rådgivende folkeavstemningen. Kommunen vil påføres kostnader med folkeavstemningen, både i form av ekstra annonsering, utarbeidelse av info-folder til husstandene, opptrykking av stemmesedler m.m. samt ekstra personell i stemmestyrer og tellekorps. Administrasjonssjefen vil tilrå at tilskudd på kr ,-, som alle kommuner som deltar i kommune-reformen mottar, og som skal benyttes til folkehøring og informasjon til innbyggerne, benyttes til å dekke disse kostnadene. Side 23 av 23

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2015 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 24.04.2015 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 8/15 14/979

Detaljer

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Kommunestyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 30.10.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 21/11 09/142 TJENESTEYTINGSAVTALE MELLOM LEIRFJORD KOMMUNE OG KIRKEN Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Solbakken Selskapshage, Sundøy Møtedato: 21.09.2011 Tid: 1100 Det innkalles med dette til møte i Leirfjord kommunestyre. Innkallingen sendes

Detaljer

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 31. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-15:00. Møtedato: 28.10.

Grane kommune. Møtebok. Side 1 av 31. Møtested: Formannskapssalen. Møte i Formannskapet. Møtetid: 09:00-15:00. Møtedato: 28.10. Grane kommune Side 1 av 31 Møtebok Møte i Formannskapet Møtedato: 28.10.2014 Møtetid: 09:00-15:00 Møtested: Formannskapssalen Møteleder Ordfører Bjørn Ivar Lamo Møteinnkalling (kunngjøring) 21. oktober

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Laksforsen Turist Café Dato: 18.12.2013 Tidspunkt: 10:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter kun ved

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 8/15 11/1459 UTREDNING AV ALTERNATIVE KOMMUNESTRUKTURMODELLER I REGIONEN - FRAMDRIFTSPLAN 2015 Leirfjord kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Lihøve, kommunehuset, Leland Møtedato: 10.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Det innkalles med dette til møte i formannskapet. Innkallingen sendes

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Utredning av kommunestruktur i Ofoten

Utredning av kommunestruktur i Ofoten Utredning av kommunestruktur i Ofoten KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN, GUNN KRISTIN LEIKVOLL, MARIT OWREN NYGAARD OG TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 344 2014 Tittel: TF-rapport nr.: 344 Forfatter(e):

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes.

Unntatt offentlighet: I etterkant av møtet starter formannskapet og hovedtillitsvalgt arbeidet med vurdering av åremålstillingen. Møtet lukkes. Møteinnkalling 03/07 Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: Torsdag 08.03.2007 Tidspunkt: Kl. 12:00 Forfall meldes på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger

Detaljer

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget.

Med henvisning til forvaltningsloven 8, 3. ledd, vil en be om at beskjed om mulig inhabilitet blir meddelt Servicetorget. Side 1 av 49 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 16.10.2013 Tidspunkt: 18:00 Orientering: * For sak 030/13: Leder av Hovedkomiteen Jim Roger Mikalsen vil

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00. Side 1 av 52 Hattfjelldal kommune Side 1 av 52 Møtebok for Utvalg: Kommunestyret Møtested: røsvatn Dato: 01.02.2012 Tidspunkt: 12:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (representant) AP -

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk

Møteinnkalling. Grane kommune. Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00. Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 29.02.2012 Tidspunkt: 18:00 Orientering: Vedr. HelgelandsKraft v/ Ove Brattbakk Forfall meldes til Servicetorget tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 2 Formannskap MØTEINNKALLING DEL 2 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 30 Hattfjelldal kommune Side 1 av 30 Møtebok for Utvalg: Formannskapet Møtested: Røsvatn Dato: 23.03.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP - Asgeir Almås (ordfører) AP - Finn Ove Hofstad (varaordfører) AP -

Detaljer

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 03.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Inderøy kommune. 7670 Inderøy. Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 03.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Inderøy kommune 7670 Inderøy Møteinnkalling Utvalg: Inderøy kommunestyre Møtested: Inderøy Kulturhus, møterom: Dato: 03.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 74124210. Vararepresentanter

Detaljer

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.

Notat. Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE. Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11. Notat Til : Fra : Roy Skogsholm Kopi : Sak : EIERSKAPSMELDING - HERØY KOMMUNE Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 13/1354-1/RSK 037 ADM 12.11.2013 HERØY KOMMUNE EIERSKAPSMELDING 2013 1. Sammendrag En eierskapsmelding

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/11 09/156 ØFAS - FORSLAG OM ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN Berlevåg kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Ordførers kontor Møtedato: 22.02.2011 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN

UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN UTREDNING KOMMUNESTRUKTUR VESTERÅLEN Vesterålen Regionråd Oslo, 19. februar 2015 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 03.03.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 3 MØTE NR.: 04/7 TID: 11.05.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer