240/LP. experience the value of projection. User s Guide

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "240/LP. experience the value of projection. User s Guide"

Transkript

1 LP 240/LP experience the value of projection 250 User s Guide

2 Produkterklæring 3URGXVHQW,Q)R XV&RUSRUDWLRQ6:3DUNZD\$YH:LOVRQYLOOH2UHJRQ86$.RQWRUL(XURSD2O\PSLD1/16+LOYHUVXP1HGHUODQG 9LHUNO UHUSnHJHWDQVYDUDWSURMHNWRUHQH/3HULRYHUHQVVWHPPHOVHPHGI OJHQGHGLUHNWLYHURJQRUPHU (0&GLUHNWLY( )HQGUHWPHG( ) (0&(1 (1 (1 (1 'LUHNWLY( )IRUODYVSHQQLQJHQGUHWPHG( ) 6LNNHUKHW(1 -XOL Australsk sertifisering C-tick mark Varemerker $SSOH0D LQWRVKRJ3RZHU%RRNHUYDUHPHUNHUHOOHUUHJLVWUHUWHYDUHPHUNHUIRU$SSOH&RPSXWHU,Q,%0RJ36HUYDUHPHUNHUHOOHUUHJLVWUHUWHYDUHPHUNHIRU,QWHUQDWLRQDO%XVLQHVV0D KLQHV,Q 0L URVRIW3RZHU3RLQWRJ:LQGRZVHUYDUHPHUNHUHOOHUUHJLVWUHUWHYDUHPHUNHUIRU0L URVRIW&RUSRUDWLRQ,Q)R XVRJ/3HUYDUHPHUNHUHOOHUUHJLVWUHUWHYDUHPHUNHUIRU,Q)R XV&RUSRUDWLRQ FCC-advarsel 0HUN'HWWHXWVW\UHWHUWHVWHWRJIXQQHWnRYHUKROGHEHJUHQVQLQJHQHIRUHWGLJLWDOWXWVW\ULNODVVH%LKHQKROGWLOSDUDJUDIL)&&UHJHOYHUNHW'LVVHJUHQVHQHHUXWDUEHLGHWIRUnJLULPHOLJEHVN\WWHOVH PRWVNDGHOLJHIRUVW\UUHOVHULEROLJPLOM HU'HWWHXWVW\UHWJHQHUHUHUEUXNHURJNDQXWVWUnOHK \IUHNYHQWHQHUJLRJNDQJLVNDGHOLJHIRUVW\UUHOVHUSnUDGLRNRPPXQLNDVMRQKYLVGHWLNNHLQVWDOOHUHVRJEUXNHV LKHQKROGWLOLQVWUXNVMRQHQH'HWHULPLGOHUWLGLQJHQJDUDQWLIRUDWIRUVW\UUHOVHLNNHYLOIRUHNRPPHLHQEHVWHPWLQVWDOODVMRQ+YLVGHWWHXWVW\UHWIRUnUVDNHUVNDGHOLJIRUVW\UUHOVHSnUDGLRRJIMHUQV\QVPRW WDNQRHVRPNDQIDVWVOnVYHGnVOnXWVW\UHWDYRJSnRSSIRUGUHVEUXNHUHQWLOnIRUV NHnO VHSUREOHPHWYHGKMHOSDYHWWHOOHUIOHUHDYI OJHQGHWLOWDN -XVWHUHHOOHUIO\WWHPRWWDNVDQWHQQHQ NHDYVWDQGHQPHOORPXWVW\UHWRJPRWWDNHUHQ.RSOHXWVW\UHWWLOHQVWLNNRQWDNWSnHQDQQHQVWU PNUHWVHQQGHQPRWWDNHUHQHUNRSOHWWLO.RQWDNWIRUKDQGOHUHQHOOHUHQHUIDUHQUDGLRIMHUQV\QVWHNQLNHU Canada 'HWWHGLJLWDOHDSSDUDWHWLNODVVH%HULRYHUHQVVWHPPHOVHPHGNDQDGLVNH,&(6 &HWDSSDUHLOQXPpULTXHGHOD ODVVH%HVW RQIRUPHjODQRUPH10%GX&DQDGD Sikkerhetssertifiseringer 8/&8/7h9120,5$0*267

3 ,QQKROGVIRUWHJQHOVH IQQOHGQLQJ 5 7LONREOHHQGDWDPDVNLQ $OWHUQDWLYHWLONREOLQJHUIRUGDWDPDVNLQ 9LVHHWGDWDPDVNLQELOGH %UXNHSURMHNWRUHQPHG:LQGRZVIRUI UVWHJDQJ %LOGHMXVWHULQJ 6WDQGDUGYLGHRWLONREOLQJHU $OWHUQDWLYHYLGHRWLONREOLQJHU 9LVHHWYLGHRELOGH 6OnDYSURMHNWRUHQ )HLOV NHRSSVHWWHW %UXNHIMHUQNRQWUROOHQ %UXNHO\GIXQNVMRQHQ 2SWLPDOLVHUHGDWDPDVNLQELOGHU 3UHVHQWDVMRQVIXQNVMRQHU 2SWLPDOLVHUHYLGHRELOGHU 7LOSDVVHSURMHNWRUHQ %UXNHPHQ\HQH 3L WXUHPHQ\ 6HWWLQJVPHQ\ Vedlikehold 32 5HQJM UHOLQVHQ 5HQVHVW YILOWHUHW 6NLIWHSURMHNWRUODPSH 5HQVHILOWUHQHLODPSHHQKHWHQ +YLVGXKDUHUIDULQJPHGnLQVWDOOHUHSUHVHQWDVMRQVV\VWHPHUNDQGXI OJH DQYLVQLQJHQHSnGHWYHGODJWH4XL N6HWXSNRUWHW'XNDQOHVHPHURP WLONREOLQJRJEUXNDYSURMHNWRUHQLGHQQHEUXNHUKnQGERNHQ(OHNWURQLVNH YHUVMRQHUDYGHQQHEUXNHUKnQGERNHQHUWLOJMHQJHOLJSnIOHUHVSUnNSnGHQ PHGI OJHQGH&'HQVDPWSnYnUWZHEVWHGSnwww.infocus.com 3nZHEVWHGHWILQQHUGXRJVnWHNQLVNHVSHVLILNDVMRQHUHQLQWHUDNWLY NDONXODWRUIRUELOGHVW UUHOVHDNWLYHULQJVNRPPDQGRHUIRUE UEDUH GDWDPDVNLQHUEHVNULYHOVHDYSLQQHVLJQDOHUIRUWLONREOLQJHQRUGOLVWHRJ GDWDDUNHWIRUSURGXNWVLNNHUKHWHQZHEEXWLNNGHUGXNDQNM SHWLOEHK U RJHQVLGHIRUHOHNWURQLVNUHJLVWUHULQJ Viktige brukshensyn 6HWWLNNHSURMHNWRUHQSnHQGXNHOOHUHWDQQHWP\NWXQGHUODJVRPNDQEORN NHUHOXIWHnSQLQJHQH/XIWHnSQLQJHQHHUSODVVHUWEnGHODQJVYHQVWUHRJ K \UHVLGHDY&&RJSnIUDPVLGHQDYSURMHNWRUHQ'HUVRPS UHQ VNXOOHNQXVHVNDORPUnGHWEDNSURMHNWRUHQUHQJM UHVJUXQGLJRJHYHQWXHOOH VSLVHOLJHWLQJLQ UKHWHQVNDONDVWHV 0,6 m (2 fot) Plasser ikke objekter i området bak projektoren. Tillegg 35 6SHVLILNDVMRQHU 7LOEHK U 3URMHNWHUWELOGHVW UUHOVH 3

4 4

5 Innledning 'HQQ\HGLJLWDOHSURMHNWRUHQHUHQNHOnWLONREOHRJOHWWnEUXNHRJYHGOLNH KROGH/3KDUXVNDOHUW69*$[RSSO VQLQJRJ/3KDU;*$ [RSSO VQLQJ 3URMHNWRUHQOHYHUHVPHGI OJHQGHWLOEHK U zoom høyttaler tastatur projektor fokus linsedeksel fjernkontroll fotutløser fjernkontrollmottaker (IR) strømledning* fjernkontrollmottaker (IR) datamaskinkabel dokumentasjon lydkabel lyd-/videokabel SCART-adapter PS/2-adapter PS/2-kabel *tilpasset til de enkelte landene justeringsfot støpsel på strømledning 5HJLVWUHUSURMHNWRUHQHOHNWURQLVNSnwww.infocus.com/registerIRUnPRWWD SURGXNWRSSGDWHULQJHUNXQQJM ULQJHURJUHJLVWUHULQJVLQVHQWLYHU llampedeksel støvfiltre 5

6 1 Tilkoble en datamaskin.reohghqhqhhqghqdygdwdpdvnlqndehohqwloghqeon&rpsxwhu,qlqqjd QJHQSnSURMHNWRUHQ.REOHGHQDQGUHHQGHQWLOYLGHRSRUWHQSnGDWDPDVNL QHQ 3nHQVNULYHERUGVPDVNLQPnGXI UVWNREOHVNMHUPNDEHOHQIUDYLGHRSRUWHQ SnGDWDPDVNLQHQ.REOHGHQVYDUWHVWU PNDEHOHQWLONRQWDNWHQEDNSnSURMHNWRUHQRJWLOHQ HOHNWULVNVWLNNRQWDNW 6WU PLQGLNDWRUHQSnSURMHNWRUHQVWDVWDWXUO\VHUVDPPHQKHQJHQGHJU QW tilkoble datamaskinkabel tilkoble strømkabel MERK%UXNDOOWLGGHQVWU PNDEHOHQVRPIXOJWHPHGSURMHNWRUHQ 2 Alternative tilkoblinger for datamaskin +YLVGXYLONQ\WWHO\GWLOSUHVHQWDVMRQHQNREOHUGXO\GNDEHOHQWLOGDWD PDVNLQHQRJWLO$XGLR,QLQQJDQJHQSnSURMHNWRUHQ tilkoble lydkabel.reohhq36ndehorj36dgdswhuwlosurmhnwruhqrjgdwdpdvnlqhqirun VW\UHGDWDPDVNLQHQVPXVPHGIMHUQNRQWUROOHQWLOSURMHNWRUHQ (OOHUNREOHHQ86%NDEHOEHVWLOOHVVHSDUDW86%GULYHUHPnY UHLQVWDOOHUW IRUnNXQQHEUXNH86%IXQNVMRQHQ tilkoble musekabel +YLVGXEUXNHUHQVNULYHERUGVPDVNLQRJYLOVHELOGHWEnGHSnGDWDPDVNLQ VNMHUPHQRJSURMHNVMRQVVNMHUPHQNREOHUGXVNMHUPNDEHOHQWLO0RQLWRU2XW XWJDQJHQSnSURMHNWRUHQ tilkoble skjermkabel 6

7 3 Vise et datamaskinbilde 7DDYOLQVHGHNVHOHW fjerne linsedeksel 7U\NNSnPowerNQDSSHQSnWRSSHQDYSURMHNWRUHQHOOHUSnIMHUQNRQWUROOHQ,QGLNDWRUHQEOLQNHUJU QWRJYLIWHQHVWDUWHVRSS1nUODPSHQWHQQHVYLVHV RSSVWDUWVNMHUPELOGHWRJLQGLNDWRUHQO\VHUJU QW'HWNDQWDHWPLQXWWI U ELOGHWRSSQnUIXOOO\VVW\UNH? 0DQJOHURSSVWDUWVNMHUPELOGHW")LQQKMHOSSnVLGH trykk på Power- Power 6OnSnGDWDPDVNLQHQ %LOGHWWLOGDWDPDVNLQHQVNXOOHYLVHVSnSURMHNVMRQVVNMHUPHQ*M UGHWLNNH GHWWU\NNHUGXSn RPSXWHUNQDSSHQSnWDVWDWXUHW slå på datamaskin.rqwuroohudwghqhnvwhuqhylghrsruwhqsnghqe UEDUHGDWDPDVNLQHQ HUDNWLY 3nPDQJHE UEDUHGDWDPDVNLQHUEOLULNNHGHQHNVWHUQHYLGHRSRUWHQVOnWWSn DXWRPDWLVNQnUHQSURMHNWRUHUWLONREOHW7DVWHNRPELQDVMRQHUVRP)1) EOLUYDQOLJYLVEUXNWWLOnVOnGHQHNVWHUQHVNMHUPHQDYRJSn'XNDQOHVHPHU RPWDVWHNRPELQDVMRQHQHWLOGDWDPDVNLQHQLGRNXPHQWDVMRQHQVRPIXOJWH PHGGDWDPDVNLQHQ? 0DQJOHUGDWDPDVNLQELOGHW"3U YnWU\NNHSnAuto Image NQDSSHQDXWRPDWLVNELOGHSnWDVWDWXUHW)LQQKMHOSSnVLGH aktivere ekstern port på den bærbare datamaskinen 7

8 4 Bruke projektoren med Windows 98 for første gang 'HQI UVWHJDQJHQGXWLONREOHUHQGDWDPDVNLQVRPNM UHVXQGHU:LQGRZV WLOSURMHNWRUHQUHJLVWUHUHUGDWDPDVNLQHQSURMHNWRUHQVRP Q\PDVNLQ YDUHµRJYHLYLVHUHQIRUPDVNLQLQVWDOODVMRQNRPPHUIUDP) OJGLVVHDQYLV QLQJHQHIRUnEUXNHYHLYLVHUHQWLOnODVWHGHQULNWLJHGULYHUHQVRPEOH LQVWDOOHUWVDPPHQPHG:LQGRZVRSHUDWLYV\VWHPHW +YLVGXNM UHU:LQGRZVHOOHU:LQGRZV0(NDQGXKRSSHRYHUGLVVH WULQQHQHRJJnGLUHNWHWLO-XVWHUHELOGHWSnVLGH a9hoj1h[wirunehj\qqhv NLQJHQHWWHUGULYHUHQ a b b.rqwuroohudwghwhuphunhwdyiru 6HDU KIRUWKHEHVWGULYHUµV NHWWHU GHQEHVWHGULYHUHQRJYHOJGHUHWWHU1H[W c2sskhyphunlqjhqlhyhqwxhoohdyphunlqjvernvhurjyhojghuhwwhu1h[w :LQGRZVILQQHUGULYHUHQDXWRPDWLVN+YLVGULYHUHQHUIMHUQHWODVWHUGXGHQ SnQ\WWIUD&'HQIRU:LQGRZVRSHUDWLYV\VWHPHW d1nu:lqgrzvilqqhugulyhuhqhughqnoduwlonlqvwdoohuhv9hoj1h[w c d 8

9 5 Bildejustering -XVWHUHYHQWXHOWK \GHQWLOSURMHNWRUHQYHGnWU\NNHSnXWO VHUNQDSSHQIRU neuxnhkhlvhphndqlvphq 'UHLHYHQWXHOWSnMXVWHULQJVIRWHQ justere høyde 3ODVVHUSURMHNWRUHQL QVNHWDYVWDQGIUDVNMHUPHQLJUDGHUVYLQNHOLIRU KROGWLOVNMHUPHQ 3nVLGH ILQQHUGXHQWDEHOORYHUVNMHUPVW UUHOVHURJDYVWDQGHU justere avstand -XVWHU]RRPLQJHOOHUIRNXVHULQJ justere zooming og fokusering zoom fokus +YLVELOGHWLNNHHUUHWWYLQNOHWMXVWHUHUGXWUDSHVNRUUHNVMRQHQYHGKMHOSDY NQDSSHQHSnWDVWDWXUHW 7U\NNSnGHQ YHUVWHkeystoneNQDSSHQIRUnUHGXVHUHGHQ YUHGHOHQDY ELOGHWRJGHQQHGHUVWHkeystoneNQDSSHQIRUnUHGXVHUHGHQQHGUHGHOHQ justere trapeskorreksjon -XVWHU&RQWUDVWHOOHU%ULJKWQHVVSn3L WXUHPHQ\HQ 3nVLGH ILQQHUGXKMHOSWLOPHQ\HQH justere Picture-menyen 9

10 1 Standard videotilkoblinger 6HWWGHQJXOHSOXJJHQSnO\GYLGHRNDEHOHQ$9LYLGHRXWJDQJHQSn YLGHRHQKHWHQ6HWWGHQDQGUHJXOHSOXJJHQLGHQJXOH9LGHRLQQJDQJHQ SnSURMHNWRUHQ 6HWWGHQKYLWHSOXJJHQLGHQYHQVWUHO\GXWJDQJHQSnYLGHRHQKHWHQRJGHQ U GHSOXJJHQLGHQK \UHO\GXWJDQJHQSnYLGHRHQKHWHQ6HWWGHQEOn SOXJJHQL$XGLR,QLQQJDQJHQSnSURMHNWRUHQ tilkoble A/V-kabel.REOHGHQVYDUWHVWU PNDEHOHQWLONRQWDNWHQEDNSnSURMHNWRUHQRJWLOHQ HOHNWULVNVWLNNRQWDNW6WU PLQGLNDWRUHQSnWDVWDWXUHWO\VHUVDPPHQKHQ JHQGHJU QW tilkoble strømkabel MERK%UXNDOOWLGGHQVWU PNDEHOHQVRPIXOJWHPHGSURMHNWRUHQ 2 Alternative videotilkoblinger +YLVYLGHRHQKHWHQEHQ\WWHUHQUXQGILUHSLQQHW6YLGHRWLONREOLQJNREOHUGX HQ6YLGHRNDEHOVHOJHVVHSDUDWWLO6YLGHRWLONREOLQJHQSnYLGHRHQKHWHQRJ WLO6YLGHRWLONREOLQJHQSnSURMHNWRUHQ%UXN$9NDEOHQHVO\GSOXJJHUVRP EHVNUHYHWRYHQIRUGHJXOHSOXJJHQHSn$9NDEHOHQEUXNHVLNNH tilkoble S-video- og A/V-kabler 10

11 3 Vise et videobilde 7DDYOLQVHGHNVHOHW fjerne linsedeksel 7U\NNSnPowerNQDSSHQSnWRSSHQDYSURMHNWRUHQ,QGLNDWRUHQEOLQNHUJU QWRJYLIWHQHVWDUWHVRSS1nUODPSHQWHQQHVYLVHV RSSVWDUWVNMHUPELOGHWRJLQGLNDWRUHQO\VHUJU QW'HWNDQWDHWPLQXWWI U ELOGHWRSSQnUIXOOO\VVW\UNH? 0DQJOHURSSVWDUWVNMHUPELOGHW")LQQKMHOSSnVLGH trykk på Power- Power 6HWWLNRQWDNWHQRJVOnSnYLGHRHQKHWHQ %LOGHWWLOYLGHRHQKHWHQVNXOOHYLVHVSnSURMHNVMRQVVNMHUPHQ*M UGHWLNNH GHWWU\NNHUGXSnVideoNQDSSHQSnSURMHNWRUHQVWDVWDWXU? 0DQJOHUYLGHRELOGH")LQQKMHOSSnVLGH slå på videoenheten -XVWHUK \GHQSnSURMHNWRUHQYHGnWU\NNHSnXWO VHUNQDSSHQIRUnEUXNH KHLVHPHNDQLVPHQ'UHLHYHQWXHOWSnMXVWHULQJVIRWHQ justere høyde 3ODVVHUSURMHNWRUHQL QVNHWDYVWDQGIUDVNMHUPHQLJUDGHUVYLQNHOLIRU KROGWLOVNMHUPHQ3nVLGH ILQQHUGXHQWDEHOORYHUVNMHUPVW UUHOVHURJ DYVWDQGHUWLOVNMHUPHQ justere avstand 11

12 -XVWHU]RRPLQJRJIRNXVHULQJ justere zooming og fokusering zoom fokus +YLVELOGHWLNNHHUUHWWYLQNOHWMXVWHUHUGXWUDSHVNRUUHNVMRQHQYHGKMHOSDY NQDSSHQHSnWDVWDWXUHW7U\NNSnGHQ YHUVWHkeystoneNQDSSHQWUDSHVNR UUHNVMRQIRUnUHGXVHUHGHQ YUHGHOHQDYELOGHWRJGHQQHGHUVWHkeystone NQDSSHQIRUnUHGXVHUHGHQQHGUHGHOHQ justere trapeskorreksjon -XVWHUYROXPHWSnWDVWDWXUHWHOOHUIMHUQNRQWUROOHQ justere volum -XVWHU&RQWUDVW%ULJKWQHVV&RORUIDUJHHOOHU7LQWSn3L WXUHPHQ\HQ3n VLGH ILQQHUGXKMHOSWLOPHQ\HQH justere Picture-menyen (bilde) 12

13 Slå av projektoren 3URMHNWRUHQYLVHUDXWRPDWLVNHWVYDUWVNMHUPELOGHHWWHUDWGHWLNNHHUUHJLVWU HUWHQDNWLYNLOGHSnPLQXWWHU'HWVYDUWHVNMHUPELOGHWELGUDUWLOnEHYDUH SURMHNWRUHQVOHYHWLG%LOGHWNRPPHUWLOEDNHQnUGHWEOLUUHJLVWUHUWHQDNWLY NLOGHHOOHUGXWU\NNHUSnHQNQDSSSnWDVWDWXUHWHOOHUIMHUQNRQWUROOHQ 6OnSn6 UHHQ6DYHLPHQ\HQ6HWWLQJV!6\VWHPKYLVGXYLODWGHQVYDUWHVNMHU PHQVNDOYLVHVHWWHUIHPPLQXWWHU6HVLGH 3URMHNWRUHQKDURJVnHQ3RZHU6DYHIXQNVMRQVRPVOnUDYODPSHQDXWRPD WLVNHWWHUDWGHWLNNHHUUHJLVWUHUWQRHQVLJQDOHUSnPLQXWWHU'HQQH IXQNVMRQHQHUDYVRPVWDQGDUG6HVLGH 1nUGXVNDOVOnDYSURMHNWRUHQWU\NNHUGXSnPowerNQDSSHQRJEHNUHIWHU DWGXYLOVOnGHQDYYHGnWU\NNHSn3RZHUNQDSSHQpQJDQJWLOLO SHWDY VHNXQGHU'XNDQDYEU\WHDYVOnLQJHQYHGnODY UHnWU\NNHSnpower NQDSSHQHQJDQJWLO/DPSHQVOnVDYRJLQGLNDWRUHQEOLQNHUJU QWL PLQXWWPHQVYLIWHQHIRUWVHWWHUnJnIRUnDYNM OHODPSHQ1nUODPSHQHU DYNM OWO\VHULQGLNDWRUHQJU QWRJYLIWHQHVWDQVHU7UHNNXWVWU PNDEHOHQ IRUnVOnSURMHNWRUHQKHOWDY Feilsøke oppsettet +YLVELOGHWVHUULNWLJXWSnVNMHUPHQNDQGXKRSSHWLOQHVWHDYVQLWW+YLV LNNHPnGXIHLOV NHRSSVHWWHW,QGLNDWRUHQ YHUVWSnSURMHNWRUHQVWDVWDWXUDQJLUVWDWXVHQWLOSURMHNWRUHQRJ NDQY UHQ\WWLJYHGIHLOV NLQJ Tabell 1: Indikatoraktivitet og -betydning Indikatorfarge/-aktivitet sammenhengende grønt blinkende grønt blinkende rødt Betydning Projektoren er koblet til strøm, eller projektoren er slått på og programvaren er initialisert. Projektoren er slått av, og viftene har stoppet. Det er trykt på av/på-knappen og programvaren er initialisert, eller projektoren slår seg av og viftene går for å avkjøle lampen. Det har oppstått en feil med viftene eller lampen. Slå av projektoren og vent ett minutt før du slår på projektoren igjen. Skift lampen og tilbakestill lampetidtakeren hvis projektoren har vært brukt i 2000 timer eller mer. Kontroller også om noen av lufteåpningene er blokkert eller om en av viftene har stanset. sammenhengende rødt En uidentifiserbar feil: ta kontakt med teknisk støtte. 13

14 ) OJHQGHWDEHOOYLVHUYDQOLJHSUREOHPHU,QRHQWLOIHOOHUHUGHWJLWWPHUHQQpQPXOLJO VQLQJ3U YO VQLQJHQHLGHQUHNNHI OJHQGHHURSSJLWW1nUSUREOHPHW HUO VWNDQGXKRSSHRYHUUHVWHQDYO VQLQJHQH Problem Løsning Resultat oppstartskjermbildet mangler sett i strømkabelen og fjern linsedekselet trykk på Power-knappen korrekt bilde bare oppstartskjermbildet vises trykk på Computer-knappen datamaskinbildet vises A aktiver den eksterne porten på den bærbare datamaskinen A A eller start den bærbare datamaskinen på nytt 14

15 Problem Løsning Resultat datamaskinbildet mangler bare teksten Signal out of range vises A Signal out of range trykk på auto bilde-knappen på tastaturet Juster datamaskinens oppdateringsfrekvens i Kontrollpanel>Skjerm>Innstillinger> Avansert>Kort (plassering varierer avhengig av operativsystem) datamaskinbildet vises A A Du må kanskje innstille en annen oppløsning på datamaskinen, som vist i det neste problemet, bildet er uskarpt eller avkuttet 15

16 bildet er uskarpt eller avkuttet A A innstill datamaskinens skjermoppløsning til den opprinnelige oppløsningen til projektoren (Start>Innstillinger>Kontrollpanel>Skjerm> kategorien Innstillinger, velg 800x600 for LP 240, 1024x768 for LP250) På en bærbar datamaskin, deaktiveres skjermen på den bærbare datamaskinen eller aktiverer modusen for to skjermer bildet er skarpt og ikke avkuttet A fjernkontrollen styrer ikke datamaskinens mus Tilkoble datamaskinkabel (side 6) fjernkontrollen styrer datamaskinmarkøren (vær oppmerksom på at musen ikke fungerer i zoomemodus) X Last deretter eventuelt USB-drivere (side 8) På side 22 finner du mer infomasjon om fjernkotrollen 16

17 bildet er ikke midtstilt på skjermen flytt projektoren, juster zoom og høyde korrekt bilde zoom juster horisontal eller vertikal posisjon i menyen Bilde>Avansert bildet er ikke rettvinklet juster trapeskorreksjonen på tastaturet rettvinklet bilde 17

18 bildet er uskarpt juster Sharpness i menyen Picture> Advanced korrekt bilde AB AB bildet passer ikke på en 16:9-skjerm endre høyde/bredde-forholdet til 16:9 i menyen Picture>Aspect ratio korrekt bilde bildet er opp-ned deaktiver Ceiling i menyen Settings> System korrekt bilde AB AB 18

19 B bildet er speilvendt fra venstre mot høyre deaktiver Rear i menyen Settings>System korrekt bilde A AB fargene som vises, samsvarer ikke med fargene til kilden juster innstillingene for farge, sjattering, fargetemperatur, lysstyrke og kontrast i menyene korrekt bilde COLOR COLOR lampen kommer ikke på, indikatoren blinker rødt Kontroller at lufteåpninger ikke er blokkert. La projektoren avkjøles i ett minutt. lampen tennes blinker rødt 19

20 lampen tennes ikke, indikatoren blinker rødt og meldingen "Bytt lampe" vises ved oppstart blinker rødt Lampen må skiftes hvis timeantallet for lampen er>2000. Se side 33. kontroller timeantallet for pæren for lampen tennes 'HWWHSURGXNWHWVW WWHVDYHQEHJUHQVHWWRnUVJDUDQWL(QXWYLGHW JDUDQWLGHNQLQJNDQNM SHVKRVIRUKDQGOHUHQ1nUSURMHNWRUHQVNDO VHQGHVWLOUHSDUDVMRQDQEHIDOHUYLnVHQGHGHQLRULJLQDOHPEDOODVMHQ HOOHUODHWSURIHVMRQHOWSDNNHILUPDSDNNHQHGHQKHWHQIRUWUDQVSRUW +XVNnIXOOYHUGLIRUVLNUHIRUVHQGHOVHQ 20

21 Bruke fjernkontrollen 'H$$$EDWWHULHQHLQVWDOOHUHVYHGnVN\YHDYGHNVHOHWEDNSnIMHUQNRQ WUROOHQUHWWHLQQRJHQGHQHSnEDWWHULHQHVN\YHGHPSnSODVVRJGHUHWWHU VHWWHSnGHNVHOHWLJMHQ 3HNPHGIMHUQNRQWUROOHQPRWSURMHNVMRQVVNMHUPHQHOOHUPRWIUDPHOOHUEDN VLGHQDYSURMHNWRUHQLNNHPRWGDWDPDVNLQHQ'HQIXQJHUHURSWLPDOW LQQHQIRUHWRPUnGHSn DPIRW )MHUQNRQWUROOHQKDUHQPDUN UNRQWUROORJYHQVWUHRJK \UHPXVHNQDSS 'LVVHNQDSSHQHVLPXOHUHUPDUN UEHYHJHOVHQHRJYHQVWUHRJK \UH PXVHNQDSSSnGDWDPDVNLQHQ86%HOOHU36PXVHNDEHOPnNREOHVWLOSUR MHNWRUHQIRUnEUXNHGLVVHNQDSSHQHWLOnVW\UHGDWDPDVNLQHQVPXV6H VLGH 9HLYLVHUHQIRUPDVNLQLQVWDOODVMRQNDQNRPPHIUDPQnUGXJM UGHWWH IRUI UVWHJDQJ 7U\NNSn menunqdsshqirunnsqhphq\hqheuxnrssrjqhgslonqds SHQHWLOnQDYLJHUHLPHQ\HQHRJselectNQDSSHQWLOnYHOJHIXQNVMRQHURJ MXVWHUHYHUGLHULPHQ\HQH'XNDQOHVHPHURPPHQ\HUSnVLGH markørkontroll knapper for menynavigering knapp for bakgrunnsbelysning museknapper )MHUQNRQWUROOHQKDURJVnHQpowerNQDSSWLOnVOnSURMHNWRUHQDYRJSnPHG GXNDQOHVHPHURPDYVOnLQJSnVLGH volumerj mutenqdsswlonnrq WUROOHUHO\GHQRJHQvideoRJcomputerNQDSSWLOnE\WWHPHOORPNLOGHU 'HWHURJVnIOHUHIXQNVMRQHUVRPHUVSHVLHOWEHUHJQHWSnSUHVHQWDVMRQHU %UXNblankNQDSSHQWLOnYLVHHWWRPWVNMHUPELOGHLVWHGHQIRUJMHOGHQGHELOGH GXNDQYHOJHKYLONHQIDUJHVRPVNDOYLVHVVHVLGH EUXNeffektNQDSSHQ WLOnDNWLYHUHHQEUXNHUGHILQHUEDUKDQGOLQJIRUHNVHPSHOIU\VHHOOHU]RRPH SnVLGH NDQGXO UHKYRUGDQGXSURJUDPPHUHUGHQQHNQDSSHQ )MHUQNRQWUROOHQHURJVnXWVW\UWPHGHQNQDSSIRUEDNJUXQQVEHO\VQLQJVRP RSSO\VHUIMHUQNRQWUROOHQVOLNDWGXNDQVHNQDSSHQHLHWP UNWURP/\VHQH HUSnLVHNXQGHUHOOHUWLOGXWU\NNHUSnNQDSSHQIRUEDNJUXQQVEHO\VQLQJ LJMHQ Feilsøke fjernkontrollen.rqwuroohudwedwwhulhqhhuvdwwlulnwljyhlrjdwghlnnhhuxwodghw+ylv LQGLNDWRUHQLNNHO\VHUQnUGXWU\NNHUSnHQNQDSSHUEDWWHULHQHXWODGHW 3DVVSnDWGXSHNHUIMHUQNRQWUROOHQPRWSURMHNWRUHQRJLNNHGDWDPDVNLQHQ RJDWGXHULQQHQIRUIMHUQNRQWUROOHQVUHNNHYLGGHSnPIRW.RQWUROOHUDWGHWLNNHHUQRHQKLQGULQJHUPHOORPGHJRJSURMHNWRUHQ +YLVGXSU YHUnVW\UHPXVHQWLOGDWDPDVNLQHQPnGXSnVHDW86%HOOHU 36NDEHOHQHUWLONREOHW.RQWUROOHUDWGHULNWLJHGULYHUQHHULQVWDOOHUWKYLV GXEUXNHUHQ86%NDEHO 21

22 Bruke lydfunksjonen +YLVGXVNDOEUXNHSURMHNWRUHQVK \WWDOHUNREOHUGXNLOGHQWLO$XGLR,Q LQQJDQJHQSnSURMHNWRUHQ 9ROXPHWMXVWHUHVPHGYROXPNQDSSHQHSnWDVWDWXUHWHOOHUIMHUQNRQWUROOHQ /\GHQGHPSHVYHGnWU\NNHSnmuteNQDSSHQ Feilsøke lyd.rqwuroohui OJHQGHKYLVGHWLNNHHUQRHQO\G.RQWUROOHUDWO\GNDEHOHQHUWLONREOHW.RQWUROOHUDWO\GHQLNNHHUGHPSHWWU\NNSnmuteNQDSSHQSnIMHUQNRQ WUROOHQ.RQWUROOHUDWYROXPHWHUVNUXGGRSSWLOVWUHNNHOLJ7U\NNSnvolume NQDSSHQSnWDVWDWXUHWHOOHUIMHUQNRQWUROOHQ.RQWUROOHUDWULNWLJNLOGHHUDNWLY -XVWHUO\GNLOGHQ +YLVGXNM UHUHQYLGHRPnGXNRQWUROOHUHDWDYVSLOOLQJHQLNNHHUVWDQVHW tilkoble lydkabel justere volum Bruke knappene på tastaturet 'HIOHVWHNQDSSHQHHUQ UPHUHEHVNUHYHWLDQGUHDYVQLWWPHQKHUHUHQ RYHUVLNWRYHUGHUHVIXQNVMRQHU SRZHUVOnUSURMHNWRUHQSnVLGH RJDYVLGH PHQXnSQHUPHQ\HQHSnVNMHUPHQVLGH VHOH WEHNUHIWHUYDOJHQHVRPHUIRUHWDWWLPHQ\HQHVLGH RSSQHGSLOHUQDYLJHUHUWLORJMXVWHUHULQQVWLOOLQJHULPHQ\HQHVLGH DXWRELOGHWLOEDNHVWLOOHUSURMHNWRUHQWLONLOGHQ ELOGHLQQVWLOOLQJHUEODUJMHQQRPGHWLOJMHQJHOLJHELOGHLQQVWLOOLQJHQH VLGH NH\VWRQHMXVWHUHUUHWWVWLOOLQJHQDYELOGHWVLGH YROXPMXVWHUHUO\GVLGH YLGHRRJ RPSXWHUHQGUHUGHQDNWLYHNLOGHQ knapper for menynavigering 22

23 Optimalisere datamaskinbilder (WWHUDWGDWDPDVNLQHQHUULNWLJWLONREOHWRJGDWDPDVNLQHQVELOGHYLVHVSn VNMHUPHQNDQGXRSWLPDOLVHUHELOGHWYHGKMHOSDYPHQ\HQHSnVNMHUPHQ 'X NDQOHVHPHURPKYRUGDQGXEUXNHUPHQ\HQHSnVLGH -XVWHU.H\VWRQH.RQWUDVWHOOHU/\VVW\UNHL3L WXUHPHQ\HQVLGH (QGUH$VSH W5DWLR9HOJGHWDOWHUQDWLYHWVRPSDVVHUEHVWPHGLQQJD QJVNLOGHQVLGH -XVWHUVNDUSKHWHQHOOHUIDUJHWHPSHUDWXUHQL$YDQVHUWPHQ\HQVLGH -XVWHULQQVWLOOLQJHQH)UHNYHQVRJ%UHGGHHOOHU+RULVRQWDOHOOHU9HUWLNDO SRVLVMRQL$YDQVHUWPHQ\HQVLGH -XVWHUURPEHO\VQLQJHQ9HOJGHQQHLQQVWLOOLQJHQIRUnMXVWHUHHWWHUKYRU P UNWHOOHUO\VWURPPHWHU9HOJ0 UNKYLVGXHULHWP UNWURPRJ/\V KYLVGXHULHWRSSO\VWURPVLGH (WWHUDWGXKDURSWLPDOLVHUWELOGHWIRUHQEHVWHPWNLOGHNDQGXODJUH LQQVWLOOLQJHQHYHGKMHOSDY%LOGHLQQVWLOOLQJHU'DNDQGXUDVNWJMHQRS SUHWWHGLVVHLQQVWLOOLQJHQHVHQHUHVLGH Presentasjonsfunksjoner 3URMHNWRUHQHUXWVW\UWPHGIOHUHIXQNVMRQHUIRUnIRUHQNOHSUHVHQWDVMRQHU 1HGHQIRUILQQHUGXHQRYHUVLNW1 UPHUHEHVNULYHOVHUHUJLWWLDYVQLWWHW RPPHQ\HU 0HGeffektNQDSSHQSnIMHUQNRQWUROOHQNDQGXWLORUGQHIRUVNMHOOLJH IXQNVMRQHUWLONQDSSHQ6WDQGDUGHIIHNWHQHU2PVRPYLVHURSSO\VQLQJHU RPSURMHNWRUHQRJJMHOGHQGHNLOGH'XNDQYHOJHPHOORPEODQNVWLOOH VNMHUPIRUPDWNLOGHDXWRELOGHIU\V]RRP3,3%LOGHL%LOGHPDVNH RJRP'XNDQOHVHPHURPGHWWHSnVLGH 0HGIU\VHIIHNWNDQGXIU\VH ELOGHWSnVNMHUPHQ'HWWHHUQ\WWLJKYLVGXYLOIRUHWDHQGULQJHUSn GDWDPDVNLQHQXWHQDWSXEOLNXPVHUGHW0HGPDVNHIIH WNDQGXGHNNH GHOHUDYELOGHWPHGHQVYDUWJDUGLQ 0HGblankNQDSSHQSnIMHUQNRQWUROOHQNDQGXYLVHHWWRPWVNMHUPELOGHLVW HGHQIRUGHQDNWLYHNLOGHQVLGH 0HGPHQ\YDOJHW6WDUWXS/RJRNDQGXHQGUHVWDQGDUGRSSVWDUWVNMHUPELOGH WLOHQVYDUWKYLWHOOHUEOnVNMHUPVLGH 'HWRPHQ\YDOJHQH3RZHU6DYHRJ6 UHHQ6DYHVOnUDYSURMHNWRUHQDXWRP DWLVNHWWHUIOHUHPLQXWWHUVLQDNWLYLWHWHOOHUYLVHUHQVYDUWVNMHUP'HWWHELGUDU WLOnIRUOHQJHODPSHQVOHYHWLGVLGH 23

24 Optimalisere videobilder (WWHUDWYLGHRHQKHWHQHUULNWLJWLONREOHWRJELOGHWYLVHVSnVNMHUPHQNDQGX RSWLPDOLVHUHELOGHWYHGKMHOSDYPHQ\HQHSnVNMHUPHQ'XNDQOHVHPHURP KYRUGDQGXEUXNHUPHQ\HQHSnVLGH -XVWHU.H\VWRQH.RQWUDVWHOOHU/\VVW\UNH)DUJHHOOHU7LQWL 3L WXUHPHQ\HQVLGH (QGUHVNMHUPIRUPDWHW9HOJGHWDOWHUQDWLYHWVRPSDVVHUEHVWIRU LQQJDQJVNLOGHQVLGH 9HOJHQLQQVWLOOLQJIRU&RPSRVLWHYLGHRVLGH -XVWHULQQVWLOOLQJHQIRU)DUJHWHPSHUDWXU9HOJHQDYYHUGLHQH SnOLVWHQHOOHUYHOJ8VHURJMXVWHULQWHQVLWHWHQIRUIDUJHQHU GWJU QW RJEOnWWKYHUIRUVHJVLGH -XVWHUURPEHO\VQLQJHQ9HOJ0 UNKYLVGXHULHWP UNWURPRJ/\V KYLVGXHULHWRSSO\VWURPVLGH Tilpasse projektoren 'XNDQWLOSDVVHSURMHNWRUHQWLOHJQHRSSVHWWRJEHKRY'XNDQOHVHPHURP GLVVHIXQNVMRQHQHSnVLGH WLOVLGH $NWLYHUPRGXVHQ%DNSURMHNVMRQLPHQ\HQ,QQVWLOOLQJHU!6\VWHPYHG SURMHNVMRQEDNIUD $NWLYHUPRGXVHQ7DNPRQWDVMHLPHQ\HQ,QQVWLOOLQJHU!6\VWHPIRUWDN PRQWHUWSURMHNWRU $QJLKYLONHQNLOGHSURMHNWRUHQVNDONRQWUROOHUHI UVWIRUDNWLYYLGHR XQGHURSSVWDUW $QJLIXQNVMRQHQWLOeffekt.H\SnIMHUQNRQWUROOHQ 6OnSURMHNWRUHQVVNMHUPPHOGLQJHUDYRJSn $NWLYHUVWU PVSDULQJVIXQNVMRQHQH $QJLIDUJHQHIRUWRPVNMHUPRJRSSVWDUWORJRHU $QJLPHQ\VSUnNHW /DJUHLQQVWLOOLQJHQHIRUGHQDNWLYHNLOGHQVRPHQELOGHLQQVWLOOLQJ 24

25 Bruke menyene csqhphq\hqhyhgnwu\nnhsnphq\nqdsshqsnwdvwdwxuhwhoohu IMHUQNRQWUROOHQ0HQ\HQHOXNNHVDXWRPDWLVNHWWHUVHNXQGHUKYLVGX LNNH WU\NNHUSnQRHQNQDSSHU0DLQPHQXYLVHV%UXNSLONQDSSHQHWLOn IO\WWHRSSRJQHGIRUnXWKHYH QVNHWXQGHUPHQ\RJWU\NNGHUHWWHUSn SelectNQDSSHQ 1nUGXVNDOHQGUHHQPHQ\LQQVWLOOLQJXWKHYHUGXGHQWU\NNHUSn6HOH W EUXNHUGHUHWWHURSSRJQHGSLONQDSSHQHWLOnMXVWHUHYHUGLHQYHOJHUHW DOWHUQDWLYPHGDOWHUQDWLYNQDSSHQHHOOHUDNWLYHUHUHOOHUGHDNWLYHUHU IXQNVMRQHQHPHGDYPHUNLQJVERNVHQH7U\NNSn6HOH WIRUnEHNUHIWHHQGULQ JHQH%UXNSLONQDSSHQHWLOnQDYLJHUHWLOHQDQQHQLQQVWLOOLQJ1nUGX KDU IRUHWDWWDOOHMXVWHULQJHUQDYLJHUHUGXWLO([LWRJWU\NNHUGHUHWWHU Sn6HOH WIRUnJnWLOGHQIRUULJHPHQ\HQ7U\NNSnMenuNQDSSHQQnU VRPKHOVWIRUnOXNNHPHQ\HQH 'HWYLVHVSULNNHUIRUDQPHQ\QDYQHW$QWDOOHWSULNNHUDQJLUPHQ\QLYnHW IUDpQ0DLQPHQXWLOILUHGHPHVWQ VWHGHPHQ\HQH 0HQ\HQHHUJUXSSHUWHWWHUEUXNVRPUnGHU%LOGHPHQ\HQLQQHKROGHU ELOGHMXVWHULQJHU,QQVWLOOLQJHUPHQ\HQLQQHKROGHUMXVWHULQJHUDYRSSVHWW VRPGXHQGUHURIWHRJ2PPHQ\HQLQQHKROGHUVNULYHEHVN\WWHWLQIRUPDVMRQ RPSURMHNWRUHQRJNLOGHQ 1RHQPHQ\HOHPHWHUNDQY UHQHGWRQHWWLOGXWLONREOHUHQEHVWHPWNLOGH 6NDUSKHWHUIRUHNVHPSHOEDUHWLOJMHQJHOLJIRUYLGHRNLOGHURJYLOY UH QHGWRQHWQnUGDWDPDVNLQNLOGHQHUDNWLY Hovedmeny Bilde-meny Prikker Innstillingermeny Tastaturnavigering knapper Om-meny 25

26 Picture-meny +YLVGXYLOMXVWHUHGHI OJHQGHIHPLQQVWLOOLQJHQHXWKHYHUGXLQQVWLOOLQJHQ WU\NNHUSnVHOH WEUXNHURSSRJQHGSLOWDVWHQHWLOnMXVWHUHYHUGLHQHRJ WU\NNHUGHUHWWHUSnVHOH WIRUnEHNUHIWHHQGULQJHQH KeystoneMXVWHUHUELOGHWYHUWLNDOWRJODJHUHWUHWWYLQNOHWELOGH'XNDQRJVn MXVWHUHWUDSHVNRUUHNVMRQHQYLDWDVWDWXUHW KontrastNRQWUROOHUIRUVNMHOOVJUDGHQPHOORPGHQO\VHVWHRJP UNHVWHGHOHQ DYELOGHWRJHQGUHUPHQJGHQDYVYDUWKYLWWLELOGHW LysstyrkeHQGUHUELOGHLQWHQVLWHWHQ MERK)DUJHLQQVWLOOLQJHQJMHOGHUEDUHIRUYLGHRNLOGHU7LQWLQQVWLOOLQJHQ JMHOGHUEDUHIRU176&YLGHRNLOGHU FargeEDUHIRUYLGHRNLOGHUMXVWHUHUHWYLGHRELOGHIUDVYDUWKYLWWWLOKHOW PHWWHGHIDUJHU Tint-XVWHUHUEDODQVHQPHOORPU GWRJJU QWLELOGHWIRU176&YLGHRELOGHU Skjerm format6nmhupirupdwylvhuwloirukroghwphoorpeloghwveuhgghrj K \GH)MHUQV\QVVNMHUPHUKDUYDQOLJYLVHWK \GHEUHGGHIRUKROGSn RJVnNMHQWVRP+ \GHEUHGGHIRUKROGHWIRU+'79RJGHIOHVWH'9'HU HUHOOHU6WDQGDULQQVWLOOLQJHQHU 9HOJ8VNDOHUWIRUnVHGHXPRGLILVHUWHLQQVLJQDOHQHXWHQDWGHHUVNDOHUWDY SURMHNWRUHQ 9HOJIRUnVHSnIRUEHGUHGH'9'HUIRUVWRUVNMHUP Bilde-meny øke trapeskorreksjon minske trapeskorreksjon Skjerm format 26

27 Bilde innstillinger0hgphq\ydojhw%loghlqqvwloolqjhundqgxrswlpdolvhuh SURMHNWRUHQIRUYLVQLQJDYSUHVHQWDVMRQHUIUDGDWDPDVNLQHQIRWRJUDILHU ILOPRJYLGHRELOGHU)LOPLQQGDWDHUPDWHULDOHVRPRSSULQQHOLJEOH WDWWRSSPHGHWILOPNDPHUDIRUHNHPVSHOILOPHU9LGHRLQQGDWDHU PDWHULDOHVRPRSSULQQHOLJEOHWDWWRSSPHGHWYLGHRNDPHUHDIRUHNHPSHOHW IMHUQV\QVVKRZHOOHUHQVSRUWVEHJLYHQKHW'XNDQEUXNHIRUKnQGVLQQ VWLOOLQJHQHVRPXWJDQJVSXQNWRJGHUHWWHUWLOSDVVHLQQVWLOOLQJHQHIRUKYHU NLOGH,QQVWLOOLQJHQHGXWLOSDVVHUODJUHVVDPPHQPHGIRUKnQGVLQQVWLOO LQJHQHIRUKYHUNLOGH9HOJ)DEEULN5HVHWLPHQ\HQ,QQVWLOOLQJHU!6HUYL HIRU njmhqrssuhwwhvwdqgduglqqvwloolqjhqhiudideulnnhqvlgh 'HWHURJVnHQEUXNHUGHILQHUEDUIRUKnQGVLQQVWLOOLQJ+YLVGXVNDOLQQVWLOOH HQIRUKnQGVLQQVWLOOLQJIRUJMHOGHQGHNLOGHMXVWHUHUGXELOGHWYHOJHU/DJUH EUXNHUL%LOGHLQQVWLOOLQJHUPHQ\HQRJYHOJHUGHUHWWHU-D'XNDQJMHQRS SUHWWHGLVVHLQQVWLOOLQJHQHVHQHUHYHGnYHOJHELOGHLQQVWLOOLQJHQ%UXNHU Innstillinger Rom belysning'hqqhixqnvmrqhqrswlphuhusurmhnwruhqiruo\virukrog HQHLURPPHW9HOJ0 UNKYLVGXHULHWP UNWURPRJ/\VKYLVGXHULHW RSSO\VWURP Rom belysning 27

28 Avansert-meny SkarphetEDUHYLGHRNLOGHUHQGUHUNODUKHWHQWLONDQWHQHLHWYLGHRELOGH 9HOJHQVNDUSKHWVLQQVWLOOLQJ Sharphet Avansert-meny Farge temperatur:hqguhuidujhlqwhqvlwhwhq9hojhqdyyhuglhqhsnolvwhq HOOHUYHOJ8VHURJMXVWHULQWHQVLWHWHQIRUIDUJHQHU GWJU QWRJEOnWWKYHUIRU VHJ Farge Temperature ) OJHQGHDOWHUQDWLYHUJMHOGHUEDUHIRUGDWDPDVNLQNLOGHU FrekvensMXVWHUHUGHQKRULVRQWDOHIDVHQWLOHQGDWDPDVNLQNLOGH BreddeMXVWHUHUGHQYHUWLNDOHVNDQQLQJHQDYHQGDWDPDVNLQNLOGH Horisontal/Vertikal posisjonmxvwhuhusrvlvmrqhqwlohqgdwdpdvnlqnlogh 28

29 Settings-meny Kilder>Oppstarts kilde:ghwwhehvwhpphukylonhqnloghsurmhnwruhqvndo NRQWUROOHUHI UVWIRUDNWLYYLGHRXQGHURSSVWDUW Auto kilde:1nughqqhixqnvmrqhqhusnilqqhusurmhnwruhq DXWRPDWLVNGHQDNWLYHNLOGHQRJVMHNNHU2SSVWDUWVNLOGHI UVW 1nUGHQQHIXQNVMRQHQHUDYJnUSURMHNWRUHQDXWRPDWLVNWLOEDNHWLONLOGHQ VRPHUYDOJWXQGHU2SSVWDUWVNLOGH+YLVGXYLOYLVHHQDQQHQNLOGHPnGX YHOJHGHQPDQXHOWYHGnWU\NNHSn RPSXWHUHOOHUYLGHRNQDSSHQSn IMHUQNRQWUROOHQHOOHUWDVWDWXUHW Kilder System>BakprojeksjonUHYHUVHUHUELOGHWVOLNDWGXNDQSURMLVHUHIUD EDNVLGHQDYHQJMHQQRPVNLQQHOLJVNMHUP TakmontasjeVQXUELOGHWRSSQHGKYLVSURMHNWRUHQHUWDNPRQWHUW 6NMHUPEHVNMHGHUYLVHUVWDWXVPHOGLQJHUVRP6HDU KLQJµHOOHU 0XWHµ QHGHUVWLYHQVWUHKM UQHDYVNMHUPELOGHW Strøm sparer6onudyodpshqdxwrpdwlvnhwwhudwghwlnnhhuuhjlvwuhuwqrhq DNWLYNLOGHSnPLQXWWHU,QGLNDWRUHQEOLQNHUJU QWLHWWPLQXWWPHQV YLIWHQHIRUWVHWWHUnJnIRUnDYNM OHODPSHQ+YLVGHWEOLUPRWWDWWHWDNWLYW VLJQDOI USURMHNWRUHQVOnVDYYLOELOGHWYLVHV'XPnWU\NNHSnpowerNQDS SHQIRUnYLVHHWELOGHHWWHUDWGHWKDUJnWWPHUHQQPLQXWWHU'HQQHIXQN VMRQHQNODUJM URJVnSURMHNWRUHQWLORSSVWDUWHWWHUDWGHQHUVOnWWSn'HUPHG NDQWDNPRQWHUWHSURMHNWRUHUNRQWUROOHUHVPHGHQVWU PEU\WHUSnYHJJHQ 1nU6WU PVSDUHUHUDNWLYHUWHU6NMHUPVSDUHUGHDNWLYHUW Skjerm sparer3urmhnwruhqwlovo UHUDXWRPDWLVNVNMHUPHQPHGHQJUnIDUJH HWWHUDWGHWLNNHHUUHJLVWUHUWQRHQVLJQDOHUSnPLQXWWHUIRUnEHYDUH ODPSHQVOHYHWLG%LOGHWNRPPHUWLOEDNHQnUGHWEOLUUHJLVWUHUWHQDNWLYNLOGH HOOHUGXWU\NNHUSnHQNQDSSSnWDVWDWXUHWHOOHUIMHUQNRQWUROOHQ+YLVGXVOnU Sn6NMHUPVSDUHUYLVHVGHQJUnVNMHUPHQHWWHUPLQXWWHU Innstillinger-meny System-meny 29

30 Oppstarts logo9hojghwwhirunylvhhwwrpwvnmhupeloghphgidujhqh %OD N:KLWHHOOHU%OXHLVWHGHQIRUVWDQGDUGVNMHUPELOGHWYHGRSSVWDUWRJQnU GHWLNNHHUUHJLVWUHUWQRHQNLOGH Blank skjermen)dvwvonukylonhqidujhvrpvndoylvhvqnugxwu\nnhusn blanknqdsshqsnimhuqnrqwuroohqhoohuvhuvnmhuphqwrpqnughwlnnhhu QRHQDNWLYHNLOGHU Blank skjermen Oppstarts logo Effekt Knapp9HOJGHWWHIRUnWLORUGQHHQDQQHQIXQNVMRQWLOeffektNQDS SHQSnIMHUQNRQWUROOHQVOLNDWGXOHWWRJUDVNWNDQEUXNHHIIHNWHQ6WDQGDUG HIIHNWHQHU2PVRPnSQHUHWYLQGXPHGRSSO\VQLQJHURPSURMHNWRUHQRJ NLOGHQ8WKHYHQHIIHNWRJWU\NNSnVHOH WIRUnYHOJHHQDQQHQHIIHNW 6NMHUPIRUPDWYHNVOHUPHOORPRJ8VNDOHUWVLGH $XWRELOGHWLOEDNHVWLOOHUSURMHNWRUHQWLONLOGHQVLGH 9HOJ)U\VKYLVGXYLOIU\VHELOGHWSnVNMHUPHQ'HWWHHUQ\WWLJKYLVGXYLO IRUHWDHQGULQJHUSnGDWDPDVNLQHQXWHQDWSXEOLNXPVHUGHW 9HOJ=RRPKYLVGXYLOIRUVW UUHHQGHODYELOGHW7U\NNSneffektRJWU\NN GHUHWWHUSnGHQYHQVWUHPXVHNQDSSHQIRUn]RRPHELOGHW%UXNPDUN UNRQ WUROOHQWLOnSDQRUHUHELOGHWPHQVGHWHU]RRPHW7U\NNSnGHQK \UH PXVHNQDSSHQIRUnIRUPLQVNHIRUVW UUHOVHQ7U\NNSneffektNQDSSHQIRUn DYEU\WH]RRPLQJHQRJJnWLOEDNHWLOQRUPDOIRUVW UUHOVH 9HOJ0DVNHKYLVGXYLOGHNNHGHOHUDYELOGHWPHGHQVYDUWJDUGLQ7U\NNSn RSSRJQHGSLOHQHIRUnKHYHHOOHUVHQNHJDUGLQHQSnELOGHW Effekt knapp 30

31 +YLVGXKDUEnGHHQGDWDPDVNLQRJYLGHRNLOGHWLONREOHWNDQGXYHOJH3,3 %LOGHL%LOGHKYLVGXYLOKDIUDPHWYLQGXPHGYLGHRNLOGHQLGHWVWRUH YLQGXHWIRUGDWDPDVNLQNLOGHQ'XNDQLNNHYLVHHWGDWDPDVNLQELOGHLGHW OLOOH3,3YLQGXHWEDUHHWYLGHRELOGH9HOJPHOORPHWOLWHPLGGHOVHOOHUVWRUW YLQGX9LGHUHNDQGXIO\WWH3,3YLQGXHWSnVNMHUPHQYHGKMHOSDYPHQ\YDO JHQH3,33RVLVMRQ;RJ<%UXNRSSRJQHGSLOHQHWLOnHQGUHSRVLVMRQHQ Bilde i Bilde PIP size PIP Posisjon Språk9HOJGHWWHIRUnDQJLHWVSUnNIRUYLVQLQJSnVNMHUPHQ Språk Service +YLVGXVNDOEUXNHGLVVHIXQNVMRQHQHXWKHYHUGXGHPRJWU\NNHUSn6HOH W Fabrikk reset9hojghwwhirunjmhqrssuhwwhdoohlqqvwloolqjhuwlovwdq GDUGLQQVWLOOLQJHQH Lampe reset9hojghwwhirunwloednhvwloohodpshwlphwhoohuhql2pphq\hq WLOQXOO'HWWHVNDOEDUHJM UHVKYHUJDQJODPSHQVNLIWHV Service Kode6NDOEDUHEUXNHVDYDXWRULVHUWHVHUYL HXW YHUH Service-meny Om9HOJGHWWHKYLVGXYLOKDRSSO\VQLQJHURPSURMHNWRUHQRJGHQDNWLYH NLOGHQ9LVQLQJDY2PERNVHQHUVWDQGDUGKDQGOLQJHQVRPHUWLORUGQHW effectnqdsshq Om-meny 31

32 Vedlikehold Rengjøre linsen %UXNHWLNNHVOLSHQGHUHQVHPLGGHOIRUOLQVHUSnHQP\N W UUNOXW 9 UIRUVLNWLJPHGEUXNHQDYUHQVHPLGGHORJSnI UGHWLNNHGLUHNWH SnOLQVHQ6OLSHQGHUHQVHPLGOHUO VQLQJVPLGOHUHOOHUDQGUHVWHUNH NMHPLNDOLHUNDQODJHULSHULOLQVHQ 7 UNOHWWPHGNOXWHQRYHUOLQVHQPHGVLUNXO UHEHYHJHOVHU 6HWWSnOLQVHGHNVHOHWKYLVGXLNNHVNDOEUXNHSURMHNWRUHQPHG GHWVDPPH Rense støvfilteret 6W YILOWHUHWIDQJHURSSVW YRJDQGUHSDUWLNOHULOXIWHQ+YLV ILOWHUHWEOLUWLOVWRSSHWDYNM OHVLNNHSURMHNWRUHQRUGHQWOLJRJNDQVYLNWH 6OnDYSURMHNWRUHQRJWUHNNXWVWU POHGQLQJHQ 6QXSURMHNWRUHQSnKRGHWO VQHVNUXHQSnILOWHUHWRJOLUNGHWGHUHWWHU IRUVLNWLJRSS 6W YVXJILOWHUHWSnODYHIIHNW 6HWWWLOEDNHILOWHUHWRJVWUDPVNUXHQ 32

33 Skifte projektor-lampe /DPSHWLPHWHOOHUHQL2PPHQ\HQWHOOHUDQWDOOHWWLPHUODPSHQKDUY UWL EUXN(WWHUWLPHUYLVHVPHOGLQJHQ%\WWODPSHSnVNMHUPHQQnU SURMHNWRUHQVWDUWHVRSS1nUWLGWDNHUHQQnUWLPHUO\VHULNNHODPSHQ OHQJHU1\HODPSHHQKHWHUNDQEHVWLOOHVKRVIRUKDQGOHUHQ'XILQQHU LQIRUPDVMRQRPGHWWHXQGHU7LOEHK USnVLGH MERK%UXNEDUHHQQ\ODPSHDYVDPPHW\SHRJPHGVDPPHNODVVLILVHULQJ VRPRULJLQDOODPSHQ 6OnDYSURMHNWRUHQRJWUHNNXWVWU PNDEHOHQ Oppbrukte lampetimer 9HQWPLQXWWHUVOLNDWSURMHNWRUHQEOLUKHOWDYNM OW 60 minutter 6QXSURMHNWRUHQSnKRGHWRJIMHUQODPSHGHNVHOHWYHGnVN\YHWDSSHQH SnODPSHGHNVHOHWIRURYHUPRWOLQVHQ FORSIKTIG!%UXNDOGULSURMHNWRUHQPHGODPSHGHNVHOHWIMHUQHW'HWWH KLQGUHUOXIWVWU PPHQVOLNDWSURMHNWRUHQRYHURSSKHWHV. / VQHGHWUHOnVHVNUXHQHSnODPSHHQKHWHQ 33

34 ADVARSEL! 8QQJnIRUEUHQQLQJ$YNM OSURMHNWRUHQLPLQVWPLQXWWHU I UGXVNLIWHUODPSHQ ADVARSEL!0LVWLNNHODPSHPRGXOHQLJXOYHWHOOHUWDLNNHSnJODVVS UHQ 7KHJODVVPD\VKDWWHUDQG DXVHLQMXU\. *ODVVHWNDQNQXVHVRJIRUnUVDNH SHUVRQVNDGH ADVARSEL! 9 UYHOGLJIRUVLNWLJQnUGXIMHUQHUODPSHKXVHW'HUVRP ODPSHQPRWIRUPRGQLQJVNXOOHNQXVHVNDQJODVVELWHQHEOLVY UWVPn /DPSHHQKHWHQHUNRQVWUXHUWIRUnGHPPHRSSIRUGHIOHVWHDYGLVVHELWHQH PHQY UOLNHYHOIRUVLNWLJQnUGXIMHUQHUGHQ )MHUQIRUVLNWLJODPSHHQKHWHQ.DVVHUODPSHQSnHQPLOM VLNNHUPnWH 6HWWWLOEDNHODPSHHQKHWHQRJVWUDPVNUXHQH 6HWWWLOEDNHODPSHGHNVHOHW 6HWWLVWU PNDEHOHQRJWU\NNGHUHWWHUSnpowerNQDSSHQIRUnVOnSn SURMHNWRUHQLJMHQ 1DYLJHUWLOPHQ\HQInnstillinger>ServiceRJYHOJLampe ResetIRUn WLOEDNHVWLOOHODPSHWLPHWHOOHUHQ'XNDQOHVHPHURPGHWWHSnVLGH Rense filtrene i lampeenheten,plom HUPHGP\HVW YRJVNLWWNDQVW YILOWUHQHLODPSHHQKHWHQWLO/3 EOLWLOVWRSSHWQRHVRPI UHUWLOK \WHPSHUDWXURJDWS UHQJnULVW\NNHUIRU WLGOLJGLVVHILOWUHQHILQQHVLNNHSn/3PRGHOOHQ5HJHOPHVVLJ YHGOLNHKROGIRUnIMHUQHVW YIUDILOWHUHWVHQNHUODPSHQVGULIWVWHPSHUDWXU VOLNDWODPSHQVOHYHWLGEOLUIRUOHQJHW)LOWHUHWE UUHQVHVKYHUWLPHIRUn RSSQnPDNVLPDOOHYHWLGSnODPSHQ )MHUQODPSHPRGXOHQ 8QGHUV NVW YILOWHUHWLODPSHHQKHWHQ6W YVXJHYHQWXHOWPHGODYHIIHNW IRUnUHQVHILOWUHQH9 UIRUVLNWLJVnGXLNNHNRPPHUERUWLQRHQ LQQYHQGLJHGHOHUQnUGXVW YVXJHUILOWUHQH 6HWWWLOEDNHODPSHPRGXOHQRJODPSHGHNVHOHW Service-meny 34

35 Tillegg Spesifikasjoner Driftstemperatur i bruk Når enheten ikke er i bruk Luftfuktighet i bruk Når enheten ikke er i bruk Mål Vekt Optisk fokuseringsområde Lampetype Krav til inngangsstrøm 41 til 95 F (5 til 35 C) ved havflaten -4 til 140 F (-20 til 60 C) 20 til 80% relativ fuktighet, uten kondensering 10 til 90 % relativ fuktighet, uten kondensering 305 x 255 x 95 mm (12 x 10 x 3.7 tommer) 2,0 kg. (5,7 pund) netto 1,5 8,9 meter (4,9 29 fot) 132-watts UHP-lampe for LP watts UHP-lampe for LP volt 2,5 1 ampere, Hz Tilbehør Standardtilbehør (følger med projektoren) Delenummer Bæreveske xx Frakteske (med pakkemateriale) xx Datamaskinkabel 1,8 m (6 fot) B Lydkabel 1,8 m (6 fot) B PS/2-kabel 2 m B PS/2-adapter C Lyd-/videokabel 1,8 m (6 fot) B Strømkabel (avhengig av land) fjernkontroll xx Lampeenhet til projektoren (installert i projektoren) Linsedeksel Installasjonsoversikt Brukerhåndbok med CD Sikkerhetskort SP-LAMP-005 for LP240 SP-LAMP-007 for LP xx xx xx xx SCART-adapter Takmontert UL-testet/-oppført takoppheng med en minimumskapasitet på 10,4 kg (23 pund) 35

36 MERK8VHRQO\DSSURYHGD HVVRULHV%UXNEDUHJRGNMHQWWLOEHK U Ekstrautstyr Delenummer Fraktkasse (ATA-godkjent) CA-ATA-012 Samsonite Deluxe reisekoffert CASE fot VGA-skjøteledning SP-VGAEXT50-D Projektoroppheng SP-CEIL-004 Falsk takplate SP-LTMT-PLT Forlengelsesarm for montering SP-LTMT-EXTP Sikkerhetskabel for projektor SP-LOCK 50 tommers diagonal skjerm (bærbar) A tommers diagonal skjerm (bærbar) HW-DLXSCRN 84 tommers diagonal vegg-/takmontert HW-WALLSCR84 skjerm Bærbart projektorstativ SP-STND Ny lampemodul for LP240 SP-LAMP-005 Ny lampemodul for LP250 SP-LAMP-007 InFocus-fjernkontroll for presentasjoner SP-PRESENTER RF PocketPoint-fjernkontroll fra MindPath HW-RF-POCKTPNT MindPath RF GyroPoint-fjernkontroll GYRO-RF Projektert bildestørrelse MERK%HV NYnUWZHEVWHGSnwww.infocus.com'HUILQQHUGXHQLQWHUDN WLYNDONXODWRUIRUELOGHVW UUHOVH 7DEHOO $YVWDQGHUWLOVNMHUPHQIRUHQEHVWHPWVNMHUPVW UUHOVHIRU/3 Diagonal skjermstørrelse (tommer/m) Bildebredde (tommer/m) Avstand til skjerm Maksimum avstand (fot/m) Minimum avstand (fot/m) 40/1 32/0,8 5,8/1,8 4,8/1,5 50/1,3 40/1 7,3/2,2 6/1,8 60/1,5 48/1,2 8,8/2,7 7,2/2,2 100/2,5 80/2 14,6/4,5 12/3,7 150/3,8 120/3,1 21,9/6,7 18/5,5 200/5,1 160/4,1 29,2/8,9 24/7,3 7DEHOO $YVWDQGHUWLOVNMHUPHQIRUHQEHVWHPWVNMHUPVW UUHOVHIRU/3 Diagonal skjermstørrelse (tommer/m) Bildebredde (tommer/m) Avstand til skjerm Maksimum avstand (fot/m) Minimum avstand (fot/m) 40/1 32/0,8 5,7/1,7 4,8/1,5 50/1,3 40/1 7,2/2,2 6/1,8 60/1,5 48/1,2 8,7/2,7 7,2/2,2 100/2,5 80/2 14,5/4,4 12,1/3,7 150/3,8 120/3,1 21,8/6,6 18,1/5,5 200/5,1 160/4,1 29/8,8 24,2/7,4 36

37 Begrenset garanti,khqkrogwloehjuhqvqlqjhuxwhodwhovhurjdqvyduviudvnulyhovhukhudy JDUDQWHUHU,Q)R XV&RUSRUDWLRQ,Q)R XVµDWSURMHNWRUHQODPSHQHRJ WLOEHK UHWKHUHWWHURPWDOWLQGLYLGXHOWHOOHULVLQKHOKHWVRP SURGXNWµNM SW IUD,Q)R XVHQ,Q)R XVGLVWULEXW UHOOHUHQ,Q)R XVIRUKDQGOHUHULVDPVYDU PHG,Q)R XV VSHVLILNDVMRQHURJXWHQPDQJOHULPDWHULDOHUHOOHUXWI UHOVHL GHQUHVSHNWLYHJDUDQWLSHULRGHQVRPHUJLWWQHGHQIRU,Q)R XVJDUDQWHUHU LNNHDWSURGXNWHWYLORSSI\OOHDOOHVOXWWEUXNHUHVVSHVLHOOHNUDY +YLVGHWYLVHUVHJDWSURGXNWHWPHQVGHWHUXQGHUGHQQHEHJUHQVHGH JDUDQWLHQHUGHIHNWLPDWHULDOHRJXWI UHOVHLO SHWDYJDUDQWLSHULRGHQYLO,Q)R XVHWWHUHJHQYXUGHULQJ5(3$5(5(HOOHU(567$77(SURGXNWHW $OOHGHOHUVRPEOLUVNLIWHWXWRJSURGXNWHUVRPEOLUE\WWHWXQGHUGHQQH EHJUHQVHGHJDUDQWLHQYLOEOL,Q)R XV HLHQGRP,Q)R XV HQHVWHIRUSOLNWHOVH HUnV UJHIRUHOOHUEHWDOHIRUDOWQ GYHQGLJDUEHLGIRUnUHSDUHUHGHW GHIHNWHSURGXNWHWLQQHQIRUGHQEHJUHQVHGHJDUDQWLSHULRGHQRJIRUn UHSDUHUHHOOHUVNLIWHXWGHOHUPHGQ\HGHOHUHOOHUHWWHU,Q)R XV YXUGHULQJ UHQRYHUWHEUXNWHGHOHUVRPWLOVYDUHUHOOHUIXQJHUHUEHGUHHQQQ\H'HQ EHJUHQVHGHJDUDQWLSHULRGHQHUVRPI OJHU 3HULRGHIRUEHJUHQVHWJDUDQWLSnSURGXNWXQQWDWWODPSHU7RnU IUDNM SHGDWRHQ 3HULRGHIRUEHJUHQVHWJDUDQWLSnODPSH'HQRSSULQQHOLJLQVWDOOHUWH ODPSHQVNDOIUDNM SHGDWRHQDYSURMHNWRUSURGXNWHWKDHQEHJUHQVHW JDUDQWLSHULRGHIRUEUXNLGDJHUHOOHUWLPHUDYKHQJLJDYGHWVRP LQQWUHIIHUI UVW1\HODPSHUVRPNM SHVVDPWLGLJPHG SURMHNWRUSURGXNWHWKDUHQEHJUHQVHWJDUDQWLSHULRGHSn EUXNVWLPHU 3HULRGHIRUEHJUHQVHWJDUDQWLSnWLOEHK UHWWnUIUDNM SHGDWRHQ GARANTIBEGRENSNINGER OG UTELATELSER '(11(*$5$17,(1)5(06(77(5,1)2&86 0$.6,0$/($169$5 )256,77352'8.7*$5$17,(120)$77(5%$5(352'8.7(5 620(5.- 37)5$,1)2&86(//(5(1*2'.-(17,1)2&86 )25+$1'/(5,Q)R XVKDULQJHQDQGUHIRUSOLNWHOVHUXQGHUGHQ IRUHJnHQGHEHJUHQVHGHJDUDQWLHQKYLVSURGXNWHWHUVNDGHWVRPI OJHDY 37 UDPSRQHULQJPLVEUXNYDQVNM WVHOXWVHWWHOVHIRUU \NVLJDUHWWHURJDQQHQ XKHOOXYDQOLJI\VLVNHOOHUHOHNWULVNEHODVWQLQJLNNHJRGNMHQWHHQGULQJHU KHUXQGHUEUXNDYHQLNNHJRGNMHQWPRQWDVMHNOXVVLQJHQGULQJHUHOOHU VHUYL HIUDDQGUHHQQ,Q)R XVHOOHUGHUHVJRGNMHQWHDJHQWHUDQGUHnUVDNHU HQQIUDQRUPDOEUXNHOOHUXQQODWHOVHDYnEUXNHSURGXNWHWLHQDSSOLNDVMRQ SnULNWLJPnWHVRPQHYQWHSURGXNWYDUEHUHJQHWSn 'HQQHEHJUHQVHGHJDUDQWLHQXQQWDUUHQJM ULQJUHSDUDVMRQHOOHUXWVNLIWLQJ DYSODVWGHOHUSnSURGXNWHWVRPVN\OGHVNRVPHWLVNVNDGHHOOHUQRUPDO VOLWDVMH$QGUHUHSDUDVMRQHUXWHQRPGHVRPHUQHYQWLGHQQHEHJUHQVHGH JDUDQWLHQYLOEOLXWI UWEDVHUWSnDUEHLGVWLGRJPDWHULDOHU/DQJYDULJH µghprqvwudvmrqhuµdysurgxnwhwphgi UHUXYDQOLJVOLWDVMHRJEHWUDNWHVLNNH VRPQRUPDOEUXNLKHQKROGWLOEHWLQJHOVHQHLGHQQHEHJUHQVHGHJDUDQWLHQ 'HQEHJUHQVHGHJDUDQWLHQSnSURGXNWWLOEHK UGHNNHUEDUHGHWDNWXHOOH WLOEHK UHWRJJMHOGHULNNHIRUQRUPDOVOLWDVMH'HQEHJUHQVHGHJDUDQWLHQSn ODPSHQGHNNHULNNHIRUYHQWHWODPSHGHJUDGHULQJ 5HQRYHUWHSURGXNWHURJSURJUDPYDUHSURGXNWHUHUXQQWDWWIUDGHQ IRUHJnHQGHEHJUHQVHGHJDUDQWLHQ/HVDNWXHOOEHJUHQVHWJDUDQWLSnUHQRYHUW SURGXNWHOOHUEHJUHQVHWJDUDQWLSnSURJUDPYDUHIRUDNWXHOOH JDUDQWLRSSO\VQLQJHU FRASKRIVELSE AV UNDERFORSTÅTTE GARANTIER '(175<.7(*$5$17,(129(1)25(5'(1(1(67(*</',*( *$5$17,(1)25'(77(352'8.7(7,1)2&86)5$6.5,9(56(* $//($1'5(*$5$17,(58775<.7((//(581'(5)2567c77(,1./8'(570(1,..(%(*5(16(77,/81'(5)2567c77( *$5$17,(5)256$/*%$5+(72*(*1(7+(77,/(7%(67(07 )250c/,1*(1$1'5(*$5$17,(5(11'(620(5%(6.5(9(7 3c)256,'(1(5*</',*(2*'(1) 51(917(*$5$17,(1 6.$/,..(879,'(6(1'5(6(//(57,//(03(687(1$7,1)2&86 +$581'(56.5(9(7(76.5,)7/,*'2.80(173c'(77(,12(1-85,6',.6-21(5(5'(7,..(7,//$770('%(*5(161,1*(50(' +(16<17,/*$5$17,(169$5,*+(76/,.$7%(*5(161,1*(1( 29(1)25*-(/'(5.$16.-(,..()25'(*

38 Begrenset garantiperiode 3HULRGHQIRUGHQQHEHJUHQVHGHJDUDQWLHQSnEHJ\QQHVGHQGDWRHQ VOXWWEUXNHUHQNM SHUSURGXNWHW'LVVHEHVWHPPHOVHQHYHGU UHQGHGHQ EHJUHQVHGHJDUDQWLHQVNDOEDUHJMHOGHNM SHUHQI UVWHSHUVRQHOOHUIRUHWDN VRPNM SHUHWQ\WWSURGXNWWLOSHUVRQOLJEUXNHOOHUIRUUHWQLQJVIRUPnORJ LNNHIRUGLVWULEXVMRQHOOHUYLGHUHVDOJ,12(1-85,6',.6-21(5.$1'8 620)25%58.(5+$5(77,*+(7(5,)250$9(10,1,080 *$5$17,9$5,*+(7620$99,.(5)5$*$5$17,3(5,2'(1(+(5, 2*,1)2&869,/+2125(5(6/,.()25%58.(55(77,*+(7(5 Slik kvalifiserer du for dekning under den begrensede garantien: $OOHSHUVRQHUVRPIUHPVHWWHUHWNUDYXQGHUGHQQHEHJUHQVHGHJDUDQWLHQPn IUHPOHJJHJ\OGLJEHYLVWLO,Q)R XVSnNM SHGDWRRJDWSURGXNWHWEOHNM SW Q\WW.YLWWHULQJHQHOOHUIDNWXUDHQVRPYLVHUNM SHGDWRHQIRUSURGXNWHWHU EHYLVSnNM SHGDWR Slik får du garantiservice: 8QGHUGHQEHJUHQVHGHJDUDQWLSHULRGHQPnNM SHUHQI UVWWDNRQWDNWPHG,Q)R XV,Q)R XVJRGNMHQWVHUYL HYHUNVWHGHOOHURSSULQQHOLJNM SHVWHG IRUnNXQQHXW YHGHQQHEHJUHQVHGHJDUDQWLHQ,Q)R XVNXQGHVHUYL H²HOOHUWH KVXSSRUW#LQIR XV RP.XQGHQYLOEOLEHGWRPnVHQGHHOOHUOHYHUHGHWGHIHNWHSURGXNWHWWLOHW,Q)R XVVHQWHUHOOHU,Q)R XVJRGNMHQWVHUYL HYHUNVWHGIRUnIn JDUDQWLVHUYL H)UDNWRJHYHQWXHOOHJHE\UHUPnIRUKnQGVEHWDOHVDYNM SHUHQ 1nUSURGXNWHWEOLUUHWXUQHUWWLO,Q)R XVVNDOGHWY UHXWVW\UWPHGHW50$ QXPPHU5HWXUQ0DWHULDO$XWKRUL]DWLRQ1XPEHU'HWWHVNDOY UHJRGW V\QOLJXWHQSnIUDNWHVNHQHOOHUHQOLJQHQGHLQQSDNQLQJVRPJLUOLNHJRG EHVN\WWHOVH,Q)R XVHOOHUGHW,Q)R XVJRGNMHQWHVHUYL HYHUNVWHGHWYLO UHWXUQHUHGHWUHSDUHUWHQ\HSURGXNWHWPHGIUDNWEHWDOWWLONXQGHQ (WVNULIWOLJEUHYVNDOYHGOHJJHVSURGXNWHUVRPVHQGHVLQQWLOJDUDQWLVHUYL H 'HWWHVNDOLQQHKROGHI OJHQGHL IRUNODULQJSnSUREOHPHWLL EHYLVSn NM SHGDWR,, IRUKDQGOHUHQVQDYQVDPW, SURGXNWHWVPRGHOORJ VHULHQXPPHU,Q)R XVHOOHUHW,Q)R XVJRGNMHQWUHSDUDVMRQVYHUNVWHGNDQ NUHYHEHYLVSnORYOLJLPSRUW'HWWHVNDOOHJJHVYHGSURGXNWHWVRPVHQGHV LQQWLOJDUDQWLVHUYL H3URGXNWHWVNDOHOOHUVUHWXUQHUHVWLORSSULQQHOLJ 38 NM SHVWHGWLOSURGXVHQWHQNM SHUHQPnVHOYEHWDOHDOOHDYJLIWHUWROORJ IUDNWRPNRVWQLQJHUHOOHUVnPnNM SHUHQVHOYE UHXWJLIWHQHIRU JDUDQWLUHSDUDVMRQHQ 3HULRGHQIRUGHQEHJUHQVHGHJDUDQWLHQNDQLNNHXWYLGHVIRUUHSDUDVMRQHU HOOHUHUVWDWQLQJHUDYSURGXNWHWKHOWHOOHUGHOYLV*DUDQWLSnUHSDUDVMRQVGHO RJXWI UHOVHHUEDUHHIIHNWLYLHQSHULRGHSnQLWWLGDJHUHWWHU UHSDUDVMRQHQHOOHUHUVWDWQLQJHQDYGHQDNWXHOOHGHOHQHOOHUGHQJMHQY UHQGH SHULRGHQDYSURGXNWHWVEHJUHQVHGHJDUDQWLDYKHQJLJDYKYDVRPHUOHQJVW ANSVARSBEGRENSNING '8(5,11)2567c770('2*6$07<..(57,/$7,1)2&86 $169$51c5'(7*-(/'(5.2175$.7)2592/'76.$'(81'(5 (9(178(//*$5$17,9(')256 00(/6((//(5$11(7,..( 6.$/29(56.5,'(%(/ 3( (5(1+$5%(7$/79,'(5( 6.$/,..(,1)2&8681'(512(12067(1',*(79 5( $169$5/,*)2563(6,(//(,1',5(.7((//(57,/)(/',*(6.$'(5 (//(5) /*(6.$'(5,1./8'(577$3$9)257-(1(67(,117(.7 (//(5,1163$5,1*'(1)$676$77(35,6(13c352'8.7(7(5(7 9('(5/$*)25c%(*5(16(,1)2&86 $169$5 %HJUHQVQLQJHULnDQOHJJHVDN.M SHUHQNDQLNNHIUHPVHWWHV NVPnO XDQVHWWIRUPLIRUELQGHOVHPHGDYWDOHQRPNM SDYSURGXNWHWPHUHQQHWW nuhwwhuvdnvjuxqqodjhwiruv NVPnOHW *MHOGHQGHORY(YHQWXHOWV NVPnOXDQVHWWIRUPLIRUELQGHOVHPHGDYWDOHQ RPNM SDYSURGXNWHWVW\UHVXQGHUJMHOGHQGHORYHULGHOVWDWHQ2UHJRQ 7YXQJHQYROGJLIW(YHQWXHOWV NVPnOXDQVHWWIRUPLIRUELQGHOVHPHG DYWDOHQRPNM SDYSURGXNWHWHUJMHQVWDQGIRUWYXQJHQYROGJLIW 12(1-85,6',.6-21(57,//$7(5,..(87(/$7(/6((//(5%(*5(161,1* $97,/)(/',*(6.$'(5(//(5.216(.9(166.$'(56/,.$7 %(*5(161,1*(1((//(587(/$7(/6(1(29(1)25*-(/'(5.$16.-(,..()25'(*'(11(%(*5(16('(*$5$17,(1*,563(6,(//(-85,',6.( 5(77,*+(7(52*'8.$12*6c+$$1'5(5(77,*+(7(5$9+(1*,*$9-85,6',.6-21

User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ]

User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ] User s Guide [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ] odukterklæring 3URGXVHQW,Q)R XV&RUSRUDWLRQ%6:3DUNZD\$H:LOVRQLOOHUHJRQ 86$.RQWRUL(XURSDO\PSLD/6+LOHUVXPHGHUODQG 9LHUNO UHUSnHJHWDQVDUDW6

Detaljer

LP650. Simply designed to be shared. User s Guide

LP650. Simply designed to be shared. User s Guide P650 Simply designed to be shared User s Guide Hele denne brukerhåndboken finnes på den vedlagte CD-en som en Adobe Acrobat pdf-fil på følgende språk: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, norsk, portugisisk,

Detaljer

LP 120 PERSONAL PROJECTION. PERFECTED. USER S GUIDE

LP 120 PERSONAL PROJECTION. PERFECTED. USER S GUIDE LP 120 PERSONAL PROJECTION. PERFECTED. USER S GUIDE Produkterklæring Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Kontor i Europa: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam,

Detaljer

User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ]

User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ] User s Guide [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ] 1 NORSK Produkterklæring Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Kontor i Europa: Strawinskylaan

Detaljer

User s Guide. multi-use per formance

User s Guide. multi-use per formance User s Guide multi-use per formance Produkterklæring Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Kontor i Europa: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland

Detaljer

LP 840/LP 850/LP 860 INSTALLATION & INTEGRATION PROJECTOR. USER S GUIDE

LP 840/LP 850/LP 860 INSTALLATION & INTEGRATION PROJECTOR. USER S GUIDE LP 840/LP 850/LP 860 INSTALLATION & INTEGRATION PROJECTOR. USER S GUIDE Produkterklæring Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Kontor i Europa: Strawinskylaan

Detaljer

X1a MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE

X1a MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE X1a MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE Produkterklæring Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Kontor i Europa: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland

Detaljer

ScreenPlay 4805. User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk Nederlands]

ScreenPlay 4805. User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk Nederlands] ScreenPlay 4805 User s Guide [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk Nederlands] Produkterklæring Produsent: InFocus Corporation, 27500 SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Kontor i

Detaljer

X3 MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE

X3 MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE X3 MULTI-USE PERFORMANCE USER S GUIDE Hele denne brukerhåndboken finnes på den vedlagte CD-en som en Adobe Acrobat pdf-fil på følgende språk: Engelsk, fransk, tysk, italiensk, norsk, portugisisk, spansk,

Detaljer

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig

1 Pakke. Installasjonsveiledning. Color Management LCD-skjerm. Viktig Installasjonsveiledning Color Management LCD-skjerm Viktig Les nøye igjennom FORHOLDSREGLER, denne installasjonsveiledningen og brukerhåndboken som du finner på CD-platen for å gjøre deg kjent med en sikker

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning

Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Pekeutstyr og tastatur Brukerveiledning Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan

Detaljer

BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok

BH280/BH380 Klassisk skjerm (bar type) Brukerhåndbok BH280/BH380 Klassisk skjerm ("bar type") Brukerhåndbok Fraskrivelse BenQ Corporation fremsetter ingen krav eller garantier, verken uttrykte eller underforståtte, med hensyn til innholdet i dette dokumentet.

Detaljer

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok

HP UC-høyttalertelefon. Brukerhåndbok HP UC-høyttalertelefon Brukerhåndbok Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth er et varemerke som tilhører sin eier og brukes av Hewlett-Packard Company på lisens. Windows

Detaljer

EBR707C BRUKSANVISNING

EBR707C BRUKSANVISNING EBR707C BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av denne nye Krystall Vær Stasjon med ikon som har 3D projektor. Dette unike produkter er designet for hverdagsbruk hjemme eller på kontoret

Detaljer

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311

Brukerhåndbok RUBY. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0311 Brukerhåndbok RUBY Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0311 2 Innholdsfortegnelse RUBY... 1 Innholdsfortegnelse...

Detaljer

ScreenPlay 7205. User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ]

ScreenPlay 7205. User s Guide. [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ] ScreenPlay 705 User s Guide [ English Français Deutsch Español Italiano Norsk ] SP700_UG.qxd /6/03 9:33 AM Page IF OU NEED ASSISTANCE... For all types of Service and Support information on InFocus products

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner

Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir en potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller dødsfall. Dell Vostro 1220 Informasjon om konfigurasjon og funksjoner Sett forfra 1 2 3 4 18 19 15 16

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrerte varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare

Utvidelsesenhet DX517. Installasjonsveiledning for maskinvare Utvidelsesenhet DX517 Installasjonsveiledning for maskinvare Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Før du starter Innholdet i pakken 3 En rask kikk på utvidelsesenheten 4 Sikkerhetsinstruksjoner 5 Kapittel 2:

Detaljer

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0

Bruksanvisning 2017 Versjon 1.0 2017 Versjon 1.0 Kjære kunde Takk for at du kjøpte denne enheten! Hver enhet har blitt grundig testet og er levert i optimal tilstand. Emballasje/pakke Kontroller emballasjen for skader som kan ha oppstått

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Nordic Eye Solo VGA & USB

Nordic Eye Solo VGA & USB Nordic Eye Solo VGA & USB Bruksanvisning Versjon 3.41 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og installasjon

Detaljer

Quha Zono. Brukermanual

Quha Zono. Brukermanual Quha Zono Brukermanual 2 Av/På-knapp / Indikatorlys USB port Monteringsbrakett Det kan være nyttig å lese nøye gjennom instruksjonene før man tar i bruk Quha Zono mus. 3 Kom i gang Quha Zono er en trådløs

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

FCC-advarsel. Godkjenninger

FCC-advarsel. Godkjenninger in100 Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 US Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i overensstemmelse med følgende

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

BRUKSANVISNING JY-M7304

BRUKSANVISNING JY-M7304 BRUKSANVISNING JY-M7304 7 LCD Fargeskjerm for inntil 4 kamera Les nøye gjennom hele bruksanvisningen og ta vare på den til senere bruk. 1. Innhold 1. Innhold...1 2. Forholdsregler...2 3. Vedlikehold...3

Detaljer

Nordic Eye Solo PC og MAC

Nordic Eye Solo PC og MAC Nordic Eye Solo PC og MAC VGA & USB Bruksanvisning Versjon 5.3 1 Innholdsregister Produktets innhold... s. 3 Systemkrav... s. 3 Monteringsanvisning... s. 4 Tilkobling til monitor... s. 4 Tilkobling og

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig.

SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. SIKKERHETSSYMBOLER I denne veiledningen brukes sikkerhetssymbolene nedenfor. De angir kritisk informasjon. Les dem grundig. ADVARSEL Dersom informasjonen i en ADVARSEL ikke overholdes, kan det føre til

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

ZC2-kontroller. Brukerveiledning NORSK. bandg.com

ZC2-kontroller. Brukerveiledning NORSK. bandg.com ZC2-kontroller Brukerveiledning NORSK bandg.com Kabling CAN-BUSS (NMEA 2000) A B C 1,8 m (6 fot) Micro-Cdroppkabel med hannkontakt Micro-C T-kontakt CAN-nettverksbuss (NMEA 2000) A C B C ¼¼ Merk: NMEA

Detaljer

Dell Vostro Informasjon om oppsett og funksjoner. Sett forfra og bakfra. Om advarsler

Dell Vostro Informasjon om oppsett og funksjoner. Sett forfra og bakfra. Om advarsler Dell Vostro 5470 Informasjon om oppsett og funksjoner Om advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angir potensiell fare for skade på eiendom, personskade eller død. Sett forfra og bakfra Figur 1. Sett forfra 1.

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Pro Visual LCD 14.5 Excellence Series

Pro Visual LCD 14.5 Excellence Series Pro Visual LCD 14.5 Excellence Series Brukerhåndbok Versjon 1.0 Opphavsrettinformasjon Det er ikke tillatt å mangfoldiggjøre eller overføre noen del av denne håndboken, i noen form eller på noen måte,

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mai 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 409917-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet..........................

Detaljer

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP ScrollSmart Mobile Remote Control (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

DLP Projector USER S GUIDE

DLP Projector USER S GUIDE DLP Projector USER S GUIDE WARNING: This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. Wash hands after handling. WARNING:

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006

Eksterne enheter. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Mars 2006 Eksterne enheter Dokumentdelenummer: 396847-091 Mars 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du kobler til eksterne enheter. Innhold 1 Bruke en USB-enhet Koble til en USB-enhet.........................

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk

Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk HP Photosmart 6220 Dokkingstasjon for digitalt kamera Norsk Eliminering av utstyr i privathusholdningen i Den europeiske unions medlemsland Dette symbolet på produktet eller emballasjen betyr at produktet

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Fjernkontroll for HP Media (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997

Din bruksanvisning HP PAVILION DV9331EU http://no.yourpdfguides.com/dref/4158997 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV9331EU. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV9331EU i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning

nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning nülink! 2300-serien hurtigstartveiledning Komme i gang ADVARSEL Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.

Detaljer

Disker og stasjoner Brukerhåndbok

Disker og stasjoner Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

FCC-advarsel. Canada. Godkjenninger

FCC-advarsel. Canada. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i overensstemmelse med følgende direktiver

Detaljer

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide

ConferenceCam Connect. QuickStart Guide ConferenceCam Connect QuickStart Guide Norsk......................... 93 ConferenceCam Connect QuickStart Guide Logitech ConferenceCam Connect Eskens innhold 1 2 3 4 5 1. Hovedenhet med kamera og høyttaler

Detaljer

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok HP Mobile-fjernkontroll (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft

Detaljer

HP ProDisplay P17A LED-bakbelyst skjerm. Brukerhåndbok

HP ProDisplay P17A LED-bakbelyst skjerm. Brukerhåndbok HP ProDisplay P17A LED-bakbelyst skjerm Brukerhåndbok 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er enten varemerker eller registrerte varemerker for Microsoft Corporation

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DX2300 MICROTOWER PC

Detaljer

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok

HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok HP Docking Station (forankringsstasjon) Referansehåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corporation. Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer

Copyright 2017 HP Development Company, L.P.

Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Brukerhåndbok Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HPproduktene og -tjenestene er uttrykkelig angitt i garantierklæringene

Detaljer

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000

Bruksanvisning for. Vifteovn. Modell: VS 2000 Bruksanvisning for Vifteovn Modell: VS 2000 BEHA VARMESØYLE VS 2000 LES DENNE HÅNDBOKEN NØYE FØR DU FORSØKER Å MONTERE, INSTALLERE, BRUKE ELLER VEDLIKEHOLDE PRODUKTET SOM BESKRIVES. BESKYTT DEG SELV OG

Detaljer

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet.

Tilkobling for videoinngangssignalet (høyre). Tilkobling for S-VIDEO-inngangssignalet. Produktinformasjon Tilkoblinger Tilkobling VGA INN PC AUDIO INN VGA UT STEREO UT TV UT ANTENNE DC-INN AUDIO-L INN AUDIO-R INN VIDEO INN Kontrollpanel S-VIDEO INN CH+/UP CH-/DOWN VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Detaljer

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000

Mezzo HD lese TV. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Mezzo HD. Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 Mezzo HD lese TV Bruker- og vedlikeholdsveiledning Mezzo HD Lese-TV Mezzo HD HMS art. nr.: 194399 Best. nr.: 1168000 1 Innholdsfortegnelse Mezzo HD lese-tv... 1 Generelt... 3 Produktbeskrivelse... 3 Medisinsk

Detaljer

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner.

Disker og stasjoner. Dokumentdelenummer: Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Disker og stasjoner Dokumentdelenummer: 405759-091 Mai 2006 Denne håndboken beskriver hvordan du bruker harddisken og eventuelle eksterne stasjoner. Innhold 1 Behandle disker og stasjoner 2 Disklampe 3

Detaljer

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter

trenger en hjelpende hånd. Derfor har de utstyrt Windows med en rekke innstillingsmuligheter 0 Windows 0 kan bli langt enklere å bruke, for eksempel ved å gjøre tekster og ikoner tydeligere på skjermen og forstørre musepilen. Det krever bare at du kjenner triksene og dem får du her! Journalist

Detaljer

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.:

Videomatic VEO. Bruker- og vedlikeholdsveiledning. Videomatic VEO. Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: Videomatic VEO Bruker- og vedlikeholdsveiledning Videomatic VEO Videomatic VEO HMS art. nr.: Best. nr.: 1 Innhold Videomatic VEO... 1 Generelt... 3 Medisinsk klassifisering... 3 Levetid... 3 Installasjon...

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Minnemoduler Brukerhåndbok

Minnemoduler Brukerhåndbok Minnemoduler Brukerhåndbok Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er uttrykkelig

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning I-LOVIEW 7 FULL HD Bruks og monteringsanvisning 1 Innholdsregister Introduksjon... s. 3 Produktets innhold... s. 4 Instruksjoner før bruk... s. 4 Konfigurasjon... s. 5 Funksjoner og hurtigtaster... s.

Detaljer

Eksterne enheter. Brukerhåndbok

Eksterne enheter. Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok

Disker og stasjoner. Brukerhåndbok Disker og stasjoner Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene

Detaljer

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser

ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser ATI REMOTE WONDER Installeringsveiviser i Merknad Dette dokumentet er blitt nøye utarbeidet, men ATI Technologies Inc. tar intet ansvar med hensyn til, ytelse eller bruk av ATI maskinvare, programvare

Detaljer

Styrepute og tastatur

Styrepute og tastatur Styrepute og tastatur Dokumentdelenummer: 393522-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver tastaturet og styreputen (TouchPad). Innhold 1 Styrepute (TouchPad) Komponenter på styreputen.........................

Detaljer

Xcam våpenkamera manual

Xcam våpenkamera manual 2010 Xcam våpenkamera manual Trond Bartnes Big 5 AS, Steinkjer 06.05.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Beskrivelse av kameraet... 3 Kapitel 2 - Klargjøring av kameraet for bruk... 6 2.1 - Installering

Detaljer

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION

QUICK GUIDE - RSE REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM VOLVO WEB EDITION VOLVO QUICK GUIDE - RSE WEB EDITION REAR SEAT ENTERTAINMENT SYSTEM Din bil har et eksklusivt multimedieanlegg. Rear Seat Entertainment-systemet utvider bilens ordinære lydanlegg med: To bildeskjermer A/V-AUX-inngang

Detaljer

Wildgame viltkamera manual

Wildgame viltkamera manual 2010 Wildgame viltkamera manual Trond Bartnes ABC Fritid AS 10.11.2010 Innholdsfortegnelse Kapitel 1 - Hva er med i pakken... 4 Kapitel 2 - Klargjøring og forklaring av kameraet... 5 2.1 - Installere batterier...

Detaljer

Eksterne enheter Brukerhåndbok

Eksterne enheter Brukerhåndbok Eksterne enheter Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produktene og -tjenestene er

Detaljer

CONTINENTAL EUROPE U.K. / IRELAND (UB-7235 / 7220 / 7215) (UB-7235) (UB-7235 / 7220 / 7215) Bruk Når strømmen slås på første gang kommer begge dysene ut hver sin gang. Alle oppgitte tider er cirka

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus

Bruksanvisning IDEA Tempus Bruksanvisning IDEA Tempus Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Montering av skjerm... s. 3 Nettledningen... s. 4 Justering av skjermen... s. 4 Frigjør XY leseplaten... s. 4 Bruk

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok

Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Pekeutstyr og tastatur Brukerhåndbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Informasjonen i dette dokumentet kan endres

Detaljer

FCC-advarsel. Godkjenninger

FCC-advarsel. Godkjenninger Samsvarserklæring Produsent: InFocus Corporation, 13190 SW 68th Parkway, Suite 200, Portland, Oregon 97223-8368 USA Vi erklærer på eget ansvar at denne projektoren er i overensstemmelse med følgende direktiver

Detaljer

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421

Installasjon. Powerline 500 Modell XAVB5421 Installasjon Powerline 500 Modell XAVB5421 Innhold i pakken I noen regioner er en ressurs-cd inkludert med produktet. Merk: Adaptere varierer fra region til region. Adapteren din kan se annerledes ut.

Detaljer

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning

ThinkPad X Series. Installeringsveiledning Delenummer: 92P1932 ThinkPad X Series Installeringsveiledning Sjekkliste for utpakking Takk for at du kjøpte en IBM ThinkPad X Series-maskin. Kontroller innholdet på denne listen mot innholdet i boksen.

Detaljer

Esken inneholder. Tegnforklaring

Esken inneholder. Tegnforklaring VisionNova 5 2009:Layout 1 30-10-09 14:25 Side 44 Esken inneholder Ett kamera m/innebygget batteri En monitor To nettadaptere Ett oppladbart batteri for monitor (3.7V 850mAH Li-ion) Ett stativ/veggfeste

Detaljer

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0

Vera-W15. WiFi Termostat Kontakt. Bruksanvisning. Manual version 1.0 Vera-W15 WiFi Termostat Kontakt Bruksanvisning Manual version 1.0 INNHOLD 1.1 Pakkens innhold... 2 1.2 Stikkontakt instruksjon... 3 1.3 Lys indikator... 4 1.4 Varsel lyd... 5 2.1 Installering av app...

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din bruksanvisning HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE MINITOWER PC. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP COMPAQ DC7600 CONVERTIBLE

Detaljer

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin

Start her. Justere blekkpatronene uten en datamaskin Start her Justere blekkpatronene uten en datamaskin Følg fremgangsmåten i installeringsoversikten for å fullføre maskinvareinstalleringen. Fortsett med trinnene nedenfor for å optimalisere utskriftskvaliteten.

Detaljer

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel

Erklæring om samsvar Canada Offentlige godkjenninger Varemerker FCC Advarsel Erklæring om samsvar Produsent: InFocus Corporation, 27700B SW Parkway Ave. Wilsonville, Oregon 97070 USA Europeisk kontor: Strawinskylaan 585, 1077 XX Amsterdam, Nederland Vi erklærer helt på eget ansvar

Detaljer

NorthIce videobriller

NorthIce videobriller NorthIce videobriller EGENSKAPER Verdens første videobriller med HD kvalitet som gir opptak med meget naturlige farger Fleksibelt design som passer til alle ansikter og for alle aldre 5 MegaPixel CMOS

Detaljer

Bruksanvisning IDEA Tempus HD

Bruksanvisning IDEA Tempus HD HD Bruksanvisning IDEA Tempus HD Forstørrende Videosystem Innholdsregister Montering... s. 3 Nettledningen... s. 3 Justering av skjermen... s. 3 Frigjør XY leseplaten... s. 3 Bruk av lese-tv... s. 4 Av

Detaljer