Åpent hverdager unntatt mandag , lørdag er , mandager stengt.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpent hverdager unntatt mandag 9.30 16.30, lørdag er 9.30 14, mandager stengt."

Transkript

1 KATALOG 63 OKTOBER 2014

2 Åpent hverdager unntatt mandag , lørdag er , mandager stengt. Det er syv år siden vår forrige ordinære katalog på papir. Denne vil også foreligge som pdf-fil på vårt nettsted fra mandag 13. oktober. Papirkatalogen slippes i forbindelse med Norsk Antikvarbokhandlerforenings messe på Litteraturhuset i Oslo oktober, og bøkene kan besiktiges og kjøpes på vår stand der. Katalogen er spunnet rundt to nyinnkjøpte, fine samlinger av den norskfødte dansk-tyske filosof og naturforsker Henrich Steffens ( ), og den danske filosof, eksistensialismens far, Søren Aabye Kierkegaard ( ). De er garnert i bøker fra vårt sortiment fra samme periode, altså ca , gjerne kalt romatikken i europeisk åndsliv. I Danmark benevnes tiden gjerne som gullalderen, som i stor grad også satte sitt preg på norsk åndsliv, selv etter adskillelsen fra Danmark. Romantikken kan betegnes som en reaksjon mot opplysningstidens forstandsdyrkelse. Fantasi og det følelsesmessige kom mer i fokus, og en sterk interesse for det folkelig-nasjonale, gjerne med rot langt tilbake i tid. Disse ånsstrømninger preget mange av representantene i 1814 og preget utviklingen av vårt land de første halvhundrede år av vår historie ja, på mange måter preger de oss ennå. Henrich Steffens regnes som den som bragte romantikken til Norden, slik sett er han på mange måter navet både i tiden og i denne katalogen. Om ham sier professor i idéhistorie Trond Berg Eriksen bl.a. følgende: Henrik Wergeland tilegner blant andre Henrich Steffens sitt hovedverk Skabelsen, Mennesket og Messias (1830). Steffens ble av ham kalt "Norges bortblæste Laurbærblad". I løpet av et svært virksomt liv etter debutboken som var en kommentert utgave av Udkast til en Lærebog i Botaniken, af Wildenow. København 1794 utgav han storverkene om Anthropologie. 2b. Breslau 1822, Caricaturen des Heiligsten. 2b. Leipzig , Christliche Religionsphilosophie. 2b. Breslau 1839 og Die gegenwärtige Zeit und wie sie geworden. 2b. Berlin Henrich Steffens forelesninger i København ble mer berømte enn lest og forstått. De er faktisk et av de mest konsentrerte uttrykk for den romantiske ånden i samtiden. Forlesningene er delvis et levende kampskrift for en ny vitenskap. Steffens kjente Goethe, Schelling, Novalis og Schleiermacher, pluss hele det persongalleriet som han senere beskrev i Hvad jeg oplevde Bind Kbh En av de viktigste grunnene til Københavner-forlesningenes berømmelse, var deres berømte tilhørere: særlig den senere biskop Mynster Søren Kierkegaards motpol dikteren Oehlenschläger og Grundtvig. Man kaller gjerne Steffens' opptreden for "det romantiske gjennombruddet i Norden". Steffens har lenge vært en av boksamlernes yndlinger. Hans brev er ennå ikke samlet, og han har heller ikke fått noen utgave av samlede verker. Derfor må han skaffes bok for bok i første og eneste utgaver. Steffens er en viktig figur for nasjonalromantikken. Han er en av de første som bruker Hardanger og Telemark som kulisser for sine romaner fra Norge. Med en serie lange fotturer kartla han Norges geografi, geologi og botanikk. Hans egentlige fag var gruvedrift. Norge hadde ikke så mange skikkelser av europeisk format i første halvdel av 1800-tallet. Blant annet derfor ble Steffens feiret som "norsk" i en tid som satte seg fore å gjenoppbygge stoltheten over å være det. Bøkene er som vanlig beskrevet etter beste evne. Liste over referanselitteratur vi har benyttet finnes bakerst i katalogen. Bestillinger kan gjøres pr. telefon eller nett. Se opplysninger nedenfor. Normalt legges faktura med betalingsblankett ved bokforsendelsen til kunder i Norge. I all bokvennskapelighet, Randi Helgerud og Jens K. Haugfos, Tollbugata 5, 3044 Drammen Tlf

3 1. (ANONYM:) En Lystig Historie om Fortunatus's Pung og hans Ønskehat. Kjøbenhavn (Trykt i Thieles Bogtrykkeri). 128 s. Tittelvignett i tresnitt. Samt. gråblått omsl. Rifter i omsl. Foromsl. Løst. Materien pen. Dansk "folkebok" myntet på de brede lag, basert på gamle europeiske sagn og legender. Herværende historie er ant. av tysk opprinnelse og ble første gang trykket på tysk i Augsburg Disse "folkebøkene" fikk en renessanse under romantikken. (Jfr. Nord. Leks. for Bogvæsen I, s. 315 og Bibl. Dan. IV, 498). Heftet har tilhørt den no. folkelivsgransker Rikard Berge og hans signatur "R. Berge 1922" er skrevet med blyant på tittelbladet. kr. 400,2. ASLAK BOLTS JORDEBOG. Fortegnelse over Jordegods og andre Herligheder tilhörende Erkebispestolen i Nidaros, affattet ved Erkebiskop Aslak Bolts Foranstaltning mellem Aarene 1432 og Efter Originalhaandskriftet paa Pergament i det norske Rigsarkiv udgivet af P.A. Munch. Christiania (Trykt hos Chr. Grøndahl). VII, (1), 142, (1) s. Samt. sjirtingryggbd. med marmorerte dekler. Bindet svakt slitt. Svak fuktskjold ved toppnittet på de første bladene. Stempel på tittelbl. og bakre forsats. En viktig kilde til norsk økonomisk historie i senmiddelalderen. Mer enn 3000 gårder og steder er nevnt (Halvorsen IV, s. 184). kr. 1800,3. BERETNING OM STUDENTERNES NORDISKE HØITID den 13de Januar 1846, afgiven ved den valgte Festcommitte. Christiania (Feilberg & Landmarks Forlag). 45 s. + litografi av "Odin" "Efter Michelsens Statuette. Trykt i Fedor Tegnérs Lith. Inst." som frontespice (Skougaard antyder at Hans Gude står for forlegget). Samt. blankt grønt omsl. Rygg og bakomsl. rep. med tape. Mindre rifter i omsl. Materien svakt plettet og med noen bretter. Noen understrekn. og anmerkn. i eldre hånd. Skougaards eksemplar med hans kommentarer på innsiden av foromsl. Referatet er undertegnet J.S. Welhaven, M.J. Monrad, Jørg. Moen, Mart. Nissen, H. Kierulf, Eilert Sundt og J. Behrens og inneholder bl.a. av "A. Munchs Sang For Norden", "Welhavens Sang Mindets Bæger", Jørgen Moes "For Danmark", "A. Munchs Sang For Island", Jørgen "Moes Sang til Nordens Kvinder", "Welhavens Studentersang: Vi færdes med Lyst paa den steilede Vei,...", m.m. Medfølger: "Den Constitutionelle. Utgivet af A. Munch " og "Morgenbladet" for 15. januar 1846; hver på 4 sider i folioformat, med fyldige referater fra møtet og gjengivelse av de nevnte diktene (førstetrykk!) med unntak av "Til Danmark". Skougaards kommentarer også på "Den Constitutionelle" med blyant. Spennende lot fra studenterskadinavismens glansdager! kr. 1500,4. BERLIN, N.J.: Naturlære for Almuen. Et af Hs. Maj. Kongen kronet Priisskrift. Bearbeidet paa Norsk ved C.F. Larsen. Med 90 Træsnit. Udgivet af Selskabet for "Folkeoplysningens Fremme". (1. utg.). Kristiania (Trykt i P.T. Mallings Bogtrykkeri). VIII,420, (1; Rettelser) s. Samt. sjirtingryggbd. med blå dekler og påklebet, tyrkt tittelflet på ryggen. Bokormspor i svake falser.støtte hjørner. Litt pletter og skjolder på de førtse og siste sider. Nils Johan Berlin ( ) var professor i kjemi og mineralogi ved Universitetet i Lund, og ga ut "Lärobok i naturläran för folkskolor och folkskollärarseminarier" i Medisinerstudent Carl Fredrik Larsen oversatte og tilpasset boken til norske forhold med tilsyn av prof. Rasch året etter. Opplaget av denne første norske utgave var på Boken ble meget populær og kom i mange senere utgaver og opplag. kr. 400,5. BIERREGAARD, H.: Om Overtroen og midler mod samme. Kjøbenhavn u.å. (1801). (J. H. Schubothes Boghandling). 156, (2) s. Samt. blått omslag. Ubeskåret. Delvis uoppskåret. Noe plettet. Rifter i omsl. Hans Bjerregaard ( ) var sogneprest i Hjermind, Le og Hjorthede i Viborg Stift. Dette er hans første bok. I tillegg til sine oppbyggelige bøker, skrev han en rekke bøker om forbedringer i landbruket (Erslew I, s. 22). kr. 350,SVERIGES FØRSTE MOTEMAGASIN 6. BOIJE, FREDRIK (UTGIVER): Konst och Nyhets Magasin för Medborgare af alla Klasser Årgången. Stockholm (Uti C. Müllers Stentryckeri - Tryckt hos Carl Deleen). (6), 48+(2), 48 s helsides litograferte plansjer; herav 29 håndkolorert (vesentlig moteplansjer), 2 notetrykk, 62 i sort/hvitt (herav 1 foldet/dobbeltpl.), 1 sjablon og 1 sort/hvitt med 6 oppklebede stoffprøver. Samtidig skinnryggbd. med gull og blinddekor på ryggen og marmorerte dekler og med firefarget silkesnor som bokmerke. Bindet er fagmessing restaurert (Lisa Bøthun), med ny rygg hvorpå den gamle er pålimt. Litt støtte hjørner, svakt flekket materie, men

4 plansjene gjennomgående rene og pene. Skrift i eldre hånd på forsats. og navn i eldre hånd på forsatsbl. Sjablonen revet i to, men komplett. Fredrik Boije ( ) var svensk offisér, tegner og litterat. Han skrev, utga og illustrerte en rekke bøker herunder dette; "... ; Magazin för konst, nyheter och moder, hvilket, ehuru med något förändrad titel, han utgaf i tjugusex årgångar ( ) och i hvilket nästan alla plancher äro alster af hans utmärkta etsnål, är en till innehållet likaomvexlande, som för sin tid spridd och omtyckt tidskrift." (Svensk biogr. Handlex. St.h. 1876). Månedsskrift med franske moter, symønstre, nye oppfinnelser (bl.a. sykkel; "Draisine"), tips for tegnere, byggeskikk og arkitektur, møbelmoter, biografisk stoff, spill, dikt, humor, noter, reiser (bl.a. litografi og artikkel om; "Vattenfallet i Bergshoug nära Voss i Bergens Stift i Norige"), m.m. Et praktfullt tidsbilde fra romantikken. kr.10000,7. BRAGE OG IDUN, Nordisk Fjærdingsårsskrift, udgivet, med Bistand af Danske, Svenske og Nordmænd, af Frederik Barfod. I-V (9 hefter bundet i 3 bind; alt som kom). København (Trykt paa Udgiverens Forlag hos Bianco Luna). 316+(8), 256+(12), ( ), (2) + (8), 388+(6), ( ), (2) + (8), 296+(7), ( ), (1), (1 blank)+(6), 232( s. + 7 foldede notebilag, 1 foldet stjernekart, 1 foldet stamtavle (slekten Rantzau) og 3 litografiske plansjer ((I.P. Raadsig/Em. Bærentzen lith. Inst.). Samt. skinnbd. med rik gulldekor på ryggen, marmorerte dekler og grønt snitt. Svak kantslittasje og støtte hjørner. Stamtavlen løs. Forøvrig et meget pent og tiltalende sett. Povl Frederik Barfod ( ) var da. forfatter, "Bondevenn" og grundtvigianer. Han redigerte og skrev en rekke artikler i dette, som ble et viktig litterært tidsskrift, ikke minst for studentskandinavistene. Her er førstetrykk av de fleste og største i dansk gullalder; Grundtvig, Blicher, Hauch, Oehlenschläger, H.C. Ørsted, Chr. Winther, m.fl., men også "Bergens Stift" og "En Vise om Hellig Olaf" av "Student Welhaven i Kristiania", "Vise fra Smålenene, (Udgiveren meddelt af Bonden M.P. Fosby)", flere dikt av "Student H. Nissen fra Kristiania", "Sarpsborg, (af kopist A. Munch i Kristiania", "Skandinaviske Reiseminder" av Fr. Hammerich; bl.a. "Reise i Egnen om Mjösen", "Dalvise", "Steinbryter-Vise", "Forslag til Ophævelsen af Grundlovens 2, sidte Passus" (Jødeparagrafen), "Medicinernes Kjæreste", "Den förste Omfavnelse", "Vord Lys!", "Kong Kristian den Andens Ballade", "Opsang" og "Skildvagt-Nyn" av "Kandidat" og "Arkivarius Wergeland, Kristiania", "Vaarklokken" og "Even og Aagat" (af Kandidat J. Moe i Kristiania", m.m. (Erslew I, s. 74). kr. 4000,8. BUGGE, FREDERIK MOLTKE: Træk af Tragoediens ældste Historie og det græske Theatervæsen, En Sammenstilling og Bearbeidelse af de nyeste Forskningers Resultater paa dette Gebet ved - Skolens Rektor. Indbydelsesskrift til Den offentlige Examen i Trondhjems lærde Skole... Trondhjem (Trykt af Tönnes Andreas Höeg). (4), 49, (1 blank) s. Nyere grønt helsjirtingbd. med rødt tittelfelt med gullpreg på fordekkel. Materien noe brun og plettet. Anmerkn. i eldre hånd. Frederik Moltke Bugge ( ) var no. pedagog, rektor på Trondhjems katedralskole og ordfører sammesteds (Halvorsen I, s. 520 & Bang: Antikken i Norge, nr. 539). kr. 250,9. BUGGE, SOPHUS: Gamle Norske Folkeviser. Samlede og udgivne af -. (1. utg.). Kristiania (Trykt paa Feilberg & Landmarks Forlag). XII, (2), 155 s. + 1 s. med noter. Senere priv. pappbd. med marmorerte dekler. Liten rift iryggen. Ex libris på forsats. Elseus Sophus Bugge ( ) var professor i sammenlignende indoeuropeisk språkvitenskap, med en omfattende faglitterær produksjon. Dette er hans første utgivelse (Halvorsen I, s. 512). kr. 750,10. COOPER, JAMES FENIMORE: Havfruen eller Söskummeren. En Fortælling af -. Oversat af Frederik Schaldemose Bind (bundet i ett bd.). (1. da. utg.). Kjøbenhavn (Udgivet af A.P. Liunge og C.F. Güntelberg). (2), 143, (1)+(2), 158+(2), 193 s. Samt. skinnryggbd. med rødt tittelfelt, enkel gulldekor på ryggen og marmorerte dekler. Støtte hjørner. Delvis sprukket i indre falser. På høyre side av tittelbladet er navn klippet bort, slik at r'en i Cooper mangler. Forøvrig beskjedne bruksspor.kr. 400,Denne første danske utgave, som kom allerede året etter den første amerikanske; "The Water-Witch: or the Skimmer of the Seas", var oversatt av Frederik Schaldemose ( ), som selv var en ikke ubetydelig dikter og skribent, utgiver og ikke minst, oversetter av en rekke klassikere fra både engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, gresk, latin o.a. språk (Erslew III, s. 29). kr. 600,-

5 11. COOPER, JAMES FENIMORE: Stifinderen. Roman af -. Oversat fra Engelsk ved H.S. Neukirch Deel. (1. da. utg.). Kjøbenhavn (Forlagt af og trykt hos S. Trier). 12mo s. Samt. skinnbd. med enkel gulldekor på ryggen. Rifter ved øvre kapitéler. Støtte hjørner. Noen bruksspor. Navn i gammel hånd (Hans Jørgen og Elias Kiær) og rester av ex libris i begge bind. Første danske utgave av "The Pathfinder" (1840), og som kom som hefte (av i alt 209) i subskribsjonsutgaven av "Samlede Skrifter" på forlaget til S. Trier i årene kr. 600,12. DAHLL, (LARS CHRISTIAN): Om Træmaterialers Conservation mot Forraadning. (Med 1 lithograferet Plan.) (Meddeelt af Artillerilieutenant Dahll). I: Norskt Militairt Tidsskrift 2den Række. 9de Bind (18de Bind). Christiania (Trykt paa Samfundets Forlag). XVI, ( ), (2), (24-29) s. + foldet litografert pl. over tørkemaskin (Pl. IV; Fig. 1-5). Materien i blått papir. Samt. skinnbd. med rødt tittelfelt og rik gulldekor på ryggen. Marmorerte dekler og forsatser. Silkesnor. Svak kantslittasje, forøvrig pen. Selve artikkelen er på 23 s. Av det øvrige innhold: "Felttogene i Orienten 1853 og 1854 (Oversat efter Moniteur de l'armée af J. E. Richter...)", "England og Krigen (Af Revue des deux Mondes)", m.m. Lars Christian Dahll ( ) var fra gården Linnes i Lier, offiser og adjutant hos kong Karl XV og senere statsråd (jfr. Halvorsen II, s. 124). kr. 750,ENEVELDETS KIRKERITUAL FRA BISKOP P.CHR. KIERKEGAARDS BOKHYLLE 13. DANNEMARKES OG NORGES KIRKE-RITUAL. Med Kongelig Allernaadigst Privilegio. (3. utg.). Kiøbenhavn (Trykt og bekostet af Andreas Hartvig Godische,...). (8), 383, (9) s. Initialer og vignetter. Samt. helskinnbd. med 5 opphøyde ryggbånd. Slitt ved øvre kapitél der litt av ryggstripen mangler. Navn i eldre hånd på forsatsbl.; bl.a. "P.Chr. Kierkegaard 8/6 35" Noen anmerkninger i eldre hånd. Tredje utgave av eneveldets kirkeritual. Første utgave kom i Dette eksemplaret har tilhørt biskop i Aalborg Peter Christian Kierkegaard ( ), som var storebror av filosofen Søren Kierkegaard. Han var grundtvigianer og sto derfor teologisk i et motsetningsforhold til sin lillebror (Bibl. Dan. I, 555). kr.1500,14. DIETRICHSON, L.: Det skönas verld. Estetik och konsthistoria med specielt afseende på den bildande konsten. Populärt framställda. I. Populär estetik. Läran om det sköna. II. De bildande konsternas historia. 2 bind. (1. utg.) Stockholm 1870 / (Oscar L. Lamms förlag / Jos. Seligmann & C:is förlag). Leks. 8vo. (16), (12), 611 s. Rikt illustrert med tresnitt og ett fotolitografi. Samt. skinnbd. med 4 opphøyde ryggbånd, marmorerte dekler og rødt snitt. Ryggene litt bleket. Rift i fremre, ytre fals i bd. II. Lorentz Dietrichson ( ) var Norges første professor i kunsthistorie (1875) og forfatter av en rekke bøker og artikler om kunst og litteratur, samt dikt, skuespill og en klassiker av et erindringsverk. Dietrichson var en ivrig skandinavist og var da dette verket ble skrevet amanuensis ved det nyåpnede Nationalmuseum i Stockholm, professor (1869) ved Fria Konstnernas Akademi samt overlærer ved Slöjdskolan. Mange av sine bøker skrev han på svensk. I nekrologen sto bl.a. følgende: "Lorentz Dietrichson fik sit aandspreg i romatikkens tidsalder, og dette har selvfølgelig altid til en vis grad vedblit at præge hans livssyn og forfatterskap". Bøkene er sålledes en god innføring i romantikkens estetikk. kr. 500,15. DUBOCHET, J.-J. (ED.): L'Image revue mensuelle illustrée d'éducation d'instruction et de récréation. 1ère Année. Paris (Bureaux rue de Richelieu Co. - Imprimé par les presses mécaniques de Plon Frères). Large 8vo. (8), 398 s. Rikt illustrert med tresnitt. s. Samt. skinnryggbd. med gulldekor på ryggen og marmorerte dekler. Sprukket i indre falser. Støtte hjørner. Materien stort sett pen, men med noen flekker. Stempler. 1. årgang av dette franske populærvitenskapelige og kulturelle rikt illustrerte månedsblad. Utsøkte tresnitt av planter, insekter, klær, arkitektur, folkeliv etc., utført av tidens populære kunstnere; Bertall, Grandville, Girardet, H. Vernet, Champin o.a. Sjelden! kr. 900,-

6 16. FLOR, P.P.: Oekonomisk Reise til Lister og Jedderen, foretagen i Efteraaret 1810 ved Lieutenant -. I: Topografisk-Statistiske Samlinger. Første Deels Andet Bind. Christiania (Udg. af Det Kongelige Selskab for Norges Vel. Trykt hos N. Wulfsberg). X, 158 s. Samt. grått pappomsl. forsterket med nytt grått pappomsl. Ubeskåret. Håndskrevet tittel på det gamle foromslaget. Pierre Poumeau Peter Flor ( ) var en norsk jurist, offiser og radikal politiker. Han var stortingsmann fra 1818, i flere perioder, for Drammen, og han grunnla i 1816 Drammens Tidende sammen med Søren Tybring og C.F. Rode (ikke den samme avis som dagens DT). Fra 1840 til 1842 var han redaktør i Drammens Adresse (Bibl. Norv. I, s. 324). kr. 750,17. FOLKEVENNEN. Et Tidsskrift udgivet af "Selskabet for Folkeoplysningens Fremme". 9. Aarg (4), 534 s. Illustrert. Samt. helsjirtingbd. Litt slitt ved hjørner og kapitéler. Materien litt flekket. Navn på tittelbl. Heri bl.a.: "Om Fotografi (med 5 Træsnit)" (20 s.), "En Julehilsen i Huusmandstuerne. Af Hanna Winsnes" (4 s.), "Faderen. Af Bjørnstjerne Bjørnson. Oversat af en Dame" (3 s.) (Oversetter til landsmål er formodentlig kvinnesaks- og målkvinne Aasta Hansteen), m.m. kr. 400,BANEBRYTENDE KARTVERK OVER DELER AV SKANDINAVIA 18. FORSELL, CARL AF: Karta öfver Södra Delen af Sverige och Norrige Eller der fordna så kallade Skandinavien. På Hans Mat. Konungens Allernådigste befallning Sammandragen i enlighet med de tillförlitligaste efterrättelser, under Ledning och Inseende af -. (Samt;) Några Underrättelser hörande till Kartan öfver Södra delen av Swerige och Norrige eller Skandinavien, af - (Og;) Statistiska Tabeller hörande till Kartan... Stockholm / ((Boken) tryckte hos Olof Grahn. (Tabeller) tryckte hos Johan Hörberg.). (Kart;) graverat (kobberstukket) af C.G. Lundgren. Målestokk 1: (Bok;) 20 s. + (Tabeller;) (2) s. + foldede tabeller I-XVI. Randkolorert kart med totalmål 168x245 cm. i 4 deler klebet på lerret og brettet i 8vo-format; 15x21 cm., og lagt i vakker helmaroquin rød kassett med rik gulldekor og med "Skandinavien" i gullpreg og med kartograf og datering påført i eldre hånd. "Underrättelser..." og "Statistiska tabeller..." bundet sammen i et samtidig pappbind med marmorerte dekler. Kartet overveiende rent og pent og kun svakt slitt. Kassetten litt flekket og med noe slitte hjørner. Bindet har litt sprikende dekler og støtte hjørner, samt noen pletter og bretter i materien.. Arkivstempler bak på kartene og på forsats i boken. Carl Gustaf af Forsell ( ) var sv. kartograf, som i årene var med på å utarbeide det store Hermelinske kartverket, og fikk i 1814 oppdrag fra kong Karl Johan, om å utarbeide dette store kartet, etter at Norge var blitt underlagt Sverige. Det ble fra 1815 fortløpende presentert for kongen etterhvert som arbeidet skred frem, og var opprinnelig bare ment for ham. Men man innså etterhvert behovet for mangfoldiggjøring, og gravør C.G. Lundgren ble engasjert fra år senere forelå et av de største Skandinaviakart som er laget. Det ble opprinnelig utgitt i 8 blad, som her er klebet opp på lerret i 4 deler og brettet til oktavformat. Senere ble det utgitt et mindre oversiktskart samt statistiske tabeller. For Norges vedkommende var dette et banebrytende verk, og den første vitenskapelige oppmåling av deler av Norge. Kartet går så langt nord som til Namdalen (Jfr. Arne I. Hoem: Norge på gamle kart, s. 114 ff.). Sjelden at "Underrättelser" og tabellene følger med! Et praktfullt kartverk! kr ,19. (GOETHE) Gallerie zu Goethe's sämmtlichen Werken nach Zeichnungen von W. Kaulbach und seinem Schülern, in Stahl gestochen von Steifensand, Weber, Merz, Thaeter, Hoffmann a.a. Stuttgart und Tübingen (J.G. Cotta'scher Verlag). Tittelblad + 40 stålstikk med silkepapir imellom, med motiver fra Goethes verker. Samtidig marmorert pappbind. Ca. 1 cm. av ryggstripen mangler ved nedre kapitél. Forøvrig noe slitt. Noen plansjer litt plettet. Wilhelm von Kaulbach ( ) var en tysk maler og bokillustratør assosiert med Düsseldorfskolen. Dette lille plansjeverket med bidrag av Tysklands fremste stålstikkere, gir et unikt innsyn i romantikkens formspråk og en billedlig innfallsport til Goethes store litterære produksjon. kr.1200,20. GRUNDTVIG, NIK. FRED. SEV.: De historiske Minders Betydning, nærmest for Nordens Folkeliv. Tale 17de Januar 1845, i det Skandinaviske Selskab, af -. (1. utg.). Kjøbenhavn (Hos Universitets-Boghandler C.A. Reitzel). 31 s. Uten omsl. Rifter i tittelbl. Noe plettet materie. Navn på tittelbl. "H. Larsen" i eldre hånd. Trykt nr. på innsiden av tittelbl. Erslew Suppl. I, 593. kr. 350,-

7 21. HANSEN, M.C.: Norsk Grammatik af -. Fjerde Oplag. Christiania (Trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkeri paa R. Hviids Forlag). 118 s. Samt. skinnryggbd. med marmorerte dekler. Svakt slitt og litt ufriskt bind. Tittelbl. med blekkflekk. Navn "Peder A. Grønvold" i eldre hånd på tittelbl. og initialene "P.A.G." på bakre forsats. Maurits (el. Mauritz) C. Hansen ( ) hadde også en lang merittliste som lærebokforfatter og/eller utgiver, skolemann som han var. Denne kom første gang under tittelen "Forsøg til en Grammatik i Modersmaalet" i 1822 (Halvorsen II, s. 523). kr. 500,NORGES FØRSTE ROMAN MED SPENNENDE PROVINIENS 22. HANSEN, M.C.: Othar af Bretagne, et Riddereventyr af -. (1. utgave) Christiania (Trykt paa M. Hartmanns Forlag i Opfostringshusets Bogtrykkerie af A. Jensen). VIII, 183 s. Senere skinnbd. med gulldekor på ryggen og marmorerte dekler. Ubeskåret materie. Ubetydelig flekket, forøvrig et pent eksemplar. Skougaards notater med blyant på forsats. Skougaards eksemplar av det som regnes som Norges første roman. Maurits Christopher Hansen ( ) fra Modum, ble regnet som Norges fremste forfatter i sin samtid og kan også sies å være vår første profesjonelle forfatter. Han hadde ihvertfall en ambisjon om å leve av forfatterskapet. Det ble i realiteten like mye lærergjerning. Denne, hans andre utgivelse, regnes som Norges første roman, og er klart påvirket av den tyske romantikeren La Motte Fouqué. Rammen er en ridderroman, men det er den psykiske indre kamp mellom gode og onde som er forfatterens anliggende. Hansen var påvirket av moderne litterære strømninger i Europa, og var også banebrytende i sin pedagogikk. Hans mangslungne forfatterskap omfatter dikt, skuespill, romaner, noveller, samt skolebøker og annnen faglitteratur innen mange emner. "Mordet på Maskinbygger Rolfsen" (1840), regnes som verdens første kriminalroman. Herværende eksemplar av "Othar..." har tilhørt "Vedastine Malthe" (signatur på tittelbl.). Hun var mor til Hulda Malthe, som igjen er identisk med Henrik Wergelands elskede "Stella". Det litterære miljøet i Norge var lite på den tiden (Jfr. Store No. Leks., Halvorsen II, s. 522ff., Festskrift til William Nygaard s. 176, Bibl. Norv. IV, s. XIII, Personalhistorisk Tidsskrift 5. rekke II, s. 39 ff, o.a.). kr. 5500,TIDLIG TØNSBERGTRYKK OG FØRSTETRYKK AV M.C. HANSEN OG HENR. WERGELAND 23. (HANSEN, MAURITS C. OG HENRIK WERGELAND) Tone, Maurits C. Hansens sidste Novelle. Med et Indledningsdigt af Henr. Wergeland. Kristiania (Paa P.T. Mallings Forlag. Trykt hos C.F. Juell i Tønsberg). (2), 109 s. Tittelvignett av to engler. Nytt grønt skinnbd. med 4 opphøyde ryggbånd, gulldekor på ryggen og håndlaget marmorert overtrekkspapir. (Bøthuns Bokverksted). Materien med mindre flekker, rifter og bruksspor. Bindet meget pent. Stempler. I tillegg til sin litterære verdi, er dette et av de eldste trykk fra Tønsberg (Jfr. Skougaard I, s. 236 og 276, Halvorsen II, s. 525 og VI, s. 528, Schiøtz/Ringstrøm s. 145). kr. 2500,24. HANSTEEN, CHRISTOPHER: Reise-Erindringer. Christiania (Chr. Tønsbergs Forlag). (8), XVIII, 387, (1; Rettelser) s. + litogr. portrett av Hansteen + 4 litogr. plansjer (herav 2 i farver) + Foldet kart over "... Hansteens Reise i Sibirien". Solid litt yngre skinnbd. med 4 opphøyde ryggbånd. Svak brett på tittelbl. Ryggen svakt oppskrapet, forøvrig pen. Christopher Hansteen ( ) var norsk fysiker og astronom, og en av det unge Norges betydeligste intellektuelle (Halvorsen II, s ). kr. 1500,25. HARTMANN, PH. CARL: Lyksalighedslære for Menneskets physiske Liv, eller Kunsten at benytte Livet og tillige bevare og uddanne Sundhed, Skiønhed, Legems- og Aandskraft. Af -. Oversat af F.V. Mansa. Anden forøgede og forbedrede Udgave Kiøbenhavn (Trykt paa den Gyldendalske Boghandlings Forlag.... Christiania, hos J. Dahl). XVI, 330 s. Orig. typografisk pappbd. Ryggen rep. med tape. Litt støtte hjørner. Materien pen. Navn i eldre hånd på forsatsbl. kr. 400,-

8 26. HAVE-TIDENDE. Udgivet af Selskabet til Haveculturens Fremme. Første Aargang. No (bundet sammen i ett bind). Kjøbenhavn (Forlagt af Universitets-Boghandler C.M. Reitzel). 192 s. Samt. skinnryggbd. med marmorerte dekler. Litt slitt ved øvre kapitél. Litt støtte hjørner. Flekket på én side. Havekunst var viktig i romantikken. Det kgl. danske Haveselskab ble opprettet i 1830, og er et av verdens eldste i sitt slag, men fikk først 50 år senere sitt nåværende navn. Fra 1834 ga de ut tidsskriftet "Have-Tidende". Dette er første årgang. Sentral medredaktør var Peter Diderich Feilberg (f. 1804), som også var en vesentlig bidragsyter (Erslew I, s. 419 og Salmonsens Konv. Leks.). kr. 750,27. HEIBERG, JOHAN LUDVIG: Intelligensblade, udgivne af -. Bind 1-4; nr (alt som kom). Kjøbenhavn (Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel). (4), (4), (4), (4), 279 s. Samt. sorte skinnbd. med gulldekor på ryggen. Svakt plettet materie, forøvrig pent sett. Johan Ludvig Heiberg ( ) var dansk dramatiker og toneangivende kritiker. Han vokste delvis opp hos familien Rahbek i Bakkehuset og vokste dermed nærmest inn i den danske gullalder (Erslew I, s. 619.). kr. 1500,28. HERTZ, HENRIK: Svanehammen. Romantisk Skuespil af -. (1. utg.) Kjøbenhavn (Forlagt af Universitets-Boghandler C.A. Reitzel). 12mo. VIII, 150 s. Priv. skinnbd. (C.N. Schmidt). Svakt slitt. Materien litt plettet. Navn på fribl. kr. 150,29. HERTZ, HENRIK: Svend Dyrings Huus. Romantisk Tragoedie i 4 Acter. Af -. (1. utg.) Kjøbenhavn (Forlagt af Universitets-Boghandler C.A, Reitzel). 12mo. (4), 177 s. Priv. skinnbd. (C.N. Schmidt). Svakt slitt. Materien litt plettet. Navn på fribl. kr. 200,30. HISTORISK-PHILOSOPHISKE SAMLINGER. Anden Deels Andet Bind. Christiania (Udgivne af Det Kongelige Selskab for Norges Vel). (4), 162 s. Samt. omsl. Ubeskåret. Noe slitt. løs og plettet. Håndskrevet titteletikett på foromsl. Heri: "Forsøg til Besvarelse af de fremsatte Priis-Spørgsmaal om et Norsk Universitet, af Mathias Bonsac Krogh" (120 s.) og "Forsøg til Besvarelse af de opgivne Priis-Spørgsmaal om et Universitets Oprettelse i Norge, af O.R.A. Sandberg" (42 s.). Det Kgl. Selskab for Norges Vels konkurranse for beste skrift om nytten av et eget norsk universitet, ble vunnet av Nicolai Wergeland med "Mnemosyne (1811). Mathias Bonsac Krogh ( ) fra Vadsø ble den første biskop i "Nordlandene og Finmarken", og fikk 2. premie i konkurransen for herværende skrift (Halvorsen III, s. 377). kr. 600,31. HISTORISK-PHILOSOPHISKE SAMLINGER. Anden Deels Første Bind. Christiania (Udgivne af Det Kongelige Selskab for Norges Vel). (6), 224 s. Samt. grått pappomsl. Ubeskåret og delvis uoppskåret. Heri: "Plan til Et Norsk Universitet. Et med Accessit kronet Priisskrift, forfattet af Peder Schinnerup, Hjælpeprest i Eidsvold" (206 s.), "Vorschlag und Plan zur Errichtung einer Universitet in Norwegen von Johan Ernst Gunnerus, Beschof in Drontheim (1771)" ( 22s.). Det Kgl. Selskab for Norges Vels konkurranse om beste skrift om nytten av et eget norsk universitet, ble vunnet av Nicolai Wergelands skrift "Mnemosyne" (1811). Men kollega Peder Schinnerups ( ) sitt forslag høstet også stor anerkjennelse (Jfr. Erslew III, s.51). kr. 750,32. HISTORISK-PHILOSOPHISKE SAMLINGER. Tredie Deels Første Bind. Christiania (Udgivne af Det Kongelige Selskab for Norges Vel). (6), 234 s. Samt. grått pappomsl. Uoppskåret og ubeskåret. Initialer "R.B.19" (=Rikard Berge) på tittelbladet. Heri bl.a.: "Om Fattigforsørgelsen i de Norske Kjøbstæder", af... Bech, Rosted, Sigwardt og Wulfsberg / "Historisk Undersøgelse om Saltsydning og Salthandel i Norge", af L. Stoud Platou / "Forslag til at danne Almuens Ungdomslærere, samt Ideer og Vink til de paa Landet i Norge omgaaende Almue-Skolelæreres Dannelse", af F.J. Bech / "Fredshaabet, eller Tvilling-Søstrene i Nord", en Prolog af L.Stoud Platou / "Panthea, eller det Kongl. Selskab for Norges Vel", af Claus Frimann / "Phoebe, eller Det Norske Universitet, fremlysende i den Kongelige Sanction af 2den September Et Digt af Claus Frimann", m.m. kr. 750,-

9 TIDLIG DANSK KOMPONERT FORLAGSBIND 33. HOLBERG, LUDVIG: Peder Paars. Et comisk Heltedigt. Utgivet ved A.C. Boye. Fierde, med Holbergs Satire Critik over Peder Paars forøgede, Oplag. Kiøbenhavn (Paa den Gyldendalske Boghandlings Forlag). 12mo. XLIII, 338, (2) s. Orig. komponert rødt helsjirtingbind med rik gulldekor på fordekkel og rygg. Bindet noe slitt og delvis sprukket i falsene. Delvis rep. med tape. Materien svakt plettet. Skougaards eksemplar, med hans henvisning til: "... Fund og Forskning bind VIII s " (1961). Der fremgår at herværende bind hvor det i gullpreg er fremstillet en scene der gudinnen Avind besøker Æolus (øverst) og Peder Paars og Peder Ruus på strandbredden (under), på en utstilling på Det Kongelige Bibliotek i Kjøbenhavn i 1958, ble regnet som Danmarks eldste komponerte forlagsbind. Artikkelen avkrefter dette og hevder at platetrykk av denne typen, i England kalt "dot and line", først ble tatt i bruk på 1850-tallet. Kgl. Biblibioteks eksemplar med samme mønster er signert "D.L. Clément, Aabenraa NO. 218". Det kan beviselig ikke være eldre enn Herværende eks. er ikke signert, men helt likt. Artikkelen konkluderer med at bindet sannsynligvis er fra 1862 og ikke fra 1844 som materien i boken skulle tilsi. Uansett er dette et tidlig dekorerte helsjirting forlagsbind. kr. 850,- ILLIADEN OG ODYSSEEN MED MORSOM PROVINIENS 34. (HOMER) Homers Werke von Johann Heinrich Voss. Erster Theil. Ilias. Zweiter Theil. Die Odyssee. (i 2 bd.). Stockholm und Upsala (Voss'ens Werke II-III. Bei Em. Bruzelius). (2), IV, kobberstukkede kart hvorav 2 foldede (S. Anderson sc.) + 508, (4) s. Samtidige marmorerte pappbind. Rygger og hjørner noe slitt og støtte. Liten rift i en plansje. Tysk tekst. J.H. Voss ( ) var ty. dikter, kritiker og oldtidsforsker. (Jfr. Schweiger I, 164), men denne svenske utgaven, som utgjør 2 bd. av Voss' samlede verker, er ikke nevnt spesielt. Det samme gjelder Brunet III, 294; "- cette excellente traduction en vers allemands..."). Verket har tilhørt "O.W. Lund" (signatur i begge bind), som trolig er den begavede no. offiser og ingeniør Ole Wilhelm Lund ( ). Han sto bl.a. bak utstikkingen av Bergensbanen, samt en rekke andre jernbane-, kanal- og kraftanlegg i inn- ug utland. Han hadde sine "... klassikere med til reiselektyre. Humanist, militær og tekniker - en sjelden, men bemerkelsesverdig konstellasjon" (Jfr. No. Biogr. Leks.). De greske klassikere var viktige inspirasjonskilder i romantikken - ikke minst Illiaden og Odysséen. kr. 600,35. (KARL JOHAN) EURÉN, AXEL / J.C. SÖDERBERG / HVASSER: Choix de discours tenus en 1843, à l'occasion du Jubilé du Règne de Charles XIV Jean, Roi de Suède et de Norvége. Traduction du suédois. Stockholm (De l'imprimerie de C. Deleen). 4to. (6), 139, ( 1 blank), (1), (1 blank) s. Samtidig grått omsl. "Charles XIV Jean" håndskrevet i gammel hånd på foromsl. Uoppskåret og ubeskåret. Omsl. litt slitt og skjoldet. Stempler. En hyllest til Karl III Johan, som i Sverige var Karl XIV Johan, men som egentlig var en fransk soldat ved navn Jean Baptiste Bernadotte ( ), utgitt til hans 25 årsjubileum som konge av Sverige og Norge. Da var han 80 år. Han lærte seg aldri svensk - enn si norsk. kr. 400,36. KIERKEGAARD, S(ØREN) A(ABYE): Om Begrebet Ironi med stadigt Hensyn til Socrates. Udgivet for Magistergraden af -. (1. utgave). Kjøbenhavn (Paa Boghandler P.G. Philipsens Forlag. Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri). (8), 350, (2 blanke) s. inkludert de latinske "Theses,...". Noe yngre sjirtingbd. med rik gulldekor på ryggen. Bindet meget pent. Materien svakt plettet, litt beskåret og med beskjedne brukspor. Nye forsatser. Kierkegaards magistergradsavhandling i den såkaldte disputasutgaven til akademisk bruk; hans andre bok der han bl.a. sammenligner Sokrates med romatikkens store filosofer Fichte, Friedrich von Schelling og ikke minst Hegel (Himmelstrup 8). kr. 5500,-

10 37. KIERKEGAARD, S.: Atten opbyggelige Taler af -. (med orig. felles tittelblad til følgende 6 bøker i samling, hver med eget tittelblad;) To opbyggelige Taler (1843), Tre opbyggelige Taler (1843), Fire opbyggelige Taler (1843), To opbyggelige Taler (1844), Tre opbyggelige Taler (1844) og Fire opbyggelig Taler (1844). (1. utg.) Kjøbenhavn (Paa Boghandler P.G. Philipsens Forlag). (4), , (1 blank) , (1 blank) s. Nytt skinnbind med marmorerte dekler og enkel gulldekor. Beskjedne bruksspor i materien, forøvrig meget pen. Eierstempel "NP" på siste side. Disse sentrale og viktige talene i Kierkegaards forfatterskap, ble utgitt med hans riktige navn på tittelbladet, i motsetning til de øvrige skrifter fra denne perioden. Med det ønsket han å vise at han først og fremst oppfattet seg selv som en religiøs og kristen forfatter (Himmelstrup 85). kr ,38. KIERKEGAARD, S.: Christelige Taler af Afdeling (hver med egne tittelbl.;) I. Hedningernes Bekymringer. II. Stemninger i Lidelsers Strid. III. Tanker, som saare bagfra - til Opbyggelse. IV. Taler ved Altergangen om Fredagen. (1. utgave, 1. oppl.) Kjøbenhavn (Forlagt af... C.A. Reizel). 103, (1 blank) s. Litt yngre sort helsjirtingbd. med enkel gulldekor på ryggen (E. Jacobsen, Drammen). Materien litt plettet og skjoldet, og mer liten rift i ett bl. Bindet pent. (Himmelstrup 110). kr. 2000,SAMLING AV SENTRALE ARTIKLER FRA KIRKESTORMEN KIERKEGAARD, S.: Dette skal siges; saa være det da sagt. (Bundet sm. med:) Hvad Christus dømmer om officiel Christendom. (og) Øieblikket Nr. 1-9 (og) Guds Uforanderlighed. En Tale. (og) NICOLAI HOLTEN: Polemiske Smuler eller en smule Polemik mod Dr. S. Kierkegaard. (og) Dr. ZEUTHEN: Polemiske Blade imod Dr. Søren Kierkegaard I.-III. 16 skrifter i ett bind. (alle i 1. utg., 1. oppl., unntagen Øieblikket Nr. 2, som er i 2. oppl.) Kjøbenhavn (C.A. Reizels Forlag / C.G. Iversens Forlag / Den Gyldendalske Boghandling) , (2 blanke) , (1 blank)+16+23, (1 blank) , (1 blank)+30, (2 blanke)+22, (2 blanke)+22, (2 blanke) s. Samt. skinnbd. med ryggtittel; "Kierkegaard Øieblikke", gulldekor på ryggen og marmorerte dekler. Noe støtte hjørner. Rift ved øvre kapitél. Bokormspor i fremre fals. Rifter i ett bl. Noen understrekn. og anmerkn. i eldre hånd. 16 skrifter fra kirkekampen eller kirkestormen i 1855, der Kierkegaard polemiserte sterkt og sarkastisk mot kirken og presteskapet i artikler og hans eget flyveblad "Øieblikket. En rekke polemiske motinnlegg, hvorav fire er med her, gikk meget sterkt inn på ham. Han falt om på gaten og døde etter noen ukers sykeleie 11. november dette året (Himmelstrup ). kr. 2800,40. KIERKEGAARD, S.: En literair Anmeldelse. To Tidsaldre, Novelle af af Forfatteren til "en Hverdagshistorie", udgiven af J.L. Heiberg. Kbhn. Reitzel. 1845, anmeldt af -. (1. utgave, 1. oppl.) Kjøbenhavn (Hos... C.A. Reizel). 114 s. Litt yngre skinnryggbd. Små skrammer i ryggen, forøvrig meget pen. (Himmelstrup 100). kr. 2000,41. KIERKEGAARD, S.: Kjerlighedens Gjerninger. Nogle christelige Overveielser i Talers Form af -. Første Anden Følge. (1. utgave, 1. oppl.) Kjøbenhavn (Paa... C.A. Reizels Forlag). (2), s. Samt. sort skinnbd. med gulldekor på ryggen og 4 opphøyde ryggbånd. Små skrammer i ryggen, materien litt plettet og skjoldet, men dog allikevel et pent og solid eksemplar. Navn "A.M. Hille" i eldre hånd på forsatsbladet. (Himmelstrup 105). kr. 2900,42. KIERKEGAARD, S.: To Taler ved Altergangen om Fredagen. Af - (bundet sammen med:) En Bladartikel af -, udgiven som Anhang til "S. Kierkegaards Bladartikler" (og) Dømmer selv! Samtiden anbefalet. Anden Række. Af -. ( ). (Utg. av P. Chr. Kierkegaard posthumt). (1. utg., 1. oppl.) Kjøbenhavn 1851/1859/1876. (C.A. Reizels Forlag) , (2)+128 s. Bundet i ett 1900-talls skinnbd. med blinddekor på ryggen og 4 opphøyde ryggbånd (R. Næss, Bokb.) "To Taler..." medbundet de orig. omsl. Små skrammer i ryggen. Materien litt plettet. (Himmelstrup ). "Dømmer selv!..." ble skrevet i , men først utgitt i 1876 av Sørens bror biskop Peter Christian Kierkegaard ( ). kr. 1800,43. (KIERKEGAARD, SØREN AABYE:) Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler. Mimisk-pathetisk-dialektisk Sammenskrift, Existentielt Indlæg, af Johannes Climacus. Udgiven af S. Kierkegaard. (1. utgave, 1. oppl.) Kjøbenhavn (Hos C.A. Reizel). X, 480, (4) s. Samt. grønt skinnryggbd. med rik gulldekor og eierinitial "B." på ryggen. Gule forsatser. Skade ved øvre kapitél rep. med tape. Støtskade ved toppsnittet på begge dekler. Fuktskjold på de ca. 30 første sider. Navn i eldre hånd på forsatsbl. "C.R. Berle Chr. 1849" og hilsen på tittelbladets verso signert en "Bang" 10/

11 Kierkegaard regnet selv dette som sitt hovedverk. Det er her problemstillingene fra hans filosofiske, psykologiske og religiøse forfatterskap, gis en form som ettertiden har kalt eksistensielt. På siste side vedkjenner forfatteren seg sine skrifter utgitt under pseudonym (Himmelstrup 90). kr. 6500,KIERKEGAARDS HOVEDVERK ENTEN - ELLER I FØRSTE UTGAVE 44. (KIERKEGAARD, SØREN AABYE:) Enten - Eller. Et Livs-Fragment udgivet af Victor Eremita. Første Deel indeholdende A's Papirer. (og) Anden Deel, indeholdende B's Papirer, Breve til A. (1. utgave). Kjøbenhavn (Faaes hos Universitetsboghandler C.A. Reizel). XX, (2), (8), 368 s. Samt. grønne skinnryggbd. med rik gulldekor på ryggen og marmorert forsatspapir. Eksemplar på velin-papir og med begge smusstittelblad medbundet. Svakt støtte hjørner. Litt kantslittasje. Svake fuktskjolder ved bunnsnittet i begge bind. Dog allikevel et sjeldent fint og autentisk sett med "Eremita" som forfatternavn på ryggen. Søren Aabye Kierkegaard ( ) blir gjerne kalt "eksistensialismens far". Dette er hans hovedverk i 1. utgave, som må regnes som et av nyere filosofihistories viktigste verk. Det ble bare trykket i 525 eksemplarer, og få av dem har som dette settet, beholdt sin opprinnelige innbinding pent intakt. (Himmelstrup 20, Printing and the Mind of Man 314). kr ,- MORSKABSLÆSNING" I 1. UTGAVE FRA FRU WELHAVENS BOKSAMLING 45. (KIERKEGAARD, SØREN AABYE:) Forord. Morskabslæsning for enkelte Stænder efter Tid og Leilighed af Nicolaus Notabene. (1. utg., 1. oppl.). Kjøbenhavn (Faaes hos... C.A. Reizel). 110, (1) s. Samt. komponert helsjirtingbd. med gulldekor på ryggen og blindekor på deklene. Hjørner og kapitéler med litt slittasje. Rygg bleket. Deklene litt skjoldet. Hilsen på fribl. (Himmelstrup 70) Dette autentiske eksemplaret har følgende hilsen på fribladet; "Josephine Bidoulac Til Minde om den Snee som faldt ifjor fra Deres gamle Kunstkammerat og hengivne Ven Emil Wedel 4/7 44". Josephine Bidoulac ( ) giftet seg året etter (1845) med Johan Sebastian Welhaven. "Emil Wedel" kan være identisk Christian Burchard Emil Wedel Jarlsberg ( ), som tilhørte samme sosiale lag og var nøyaktig like gammel som Josephine. Han giftet seg forøvrig senere samme år (1844). Skougaards eksemplar med hans blyantnotater på forsatsbladet. kr. 5000,46. (KIERKEGAARD, SØREN AABYE:) Gjentagelsen. Et Forsøg i den experimenterende Psychologi af Constantin Constantius. (1. utgave). Kjøbenhavn (Faaes hos C.A. Reizel). 157 s. Noe yngre skinnbd. med enkel dekor og "Kierkegaard Gjentagelsen" i gullpreg på ryggen. Marmorerte dekler. Svakt støtte hjørner og kantslittasje. Litt plettet på de fremste og bakerste blader. Forøvrig et meget tiltalende eksemplar. Fra innledningen; "Man sige hvad man vil derom, det vil komme til at spille en saare vigtig Rolle i den nyere Philosophi; thi Gjentagelse er et afgjørende Udtryk for hvad "Erindring" var hos Grækerne. Som da disse lærte, at al Erkjenden er en Erindren, saaledes vil den nye Philosophi lære, at hele Livet er en Gjentagelse" (Himmelstrup 53). kr. 4500,47. (KIERKEGAARD, SØREN AABYE:) Indøvelse i Christendom. Af Anti-Climacus. Nr. I. II. III.Udgivet af S. Kierkegaard. (1. utgave, 1. oppl.) Kjøbenhavn (Forlagt af... C.A. Reizel). (4), 277 s. Samt. komponert helsjirtingbd. med blind- og gulldekor. Ryggen med noen skrammer. Delvis sprukket i fremre, ytre fals. Beskjedne bruksspor. Navn "Vilhelm Arneberg 2. Octbr. 1850" på fribl. Her fremhever Kierkegaard troens betingelse; å tre i Jesu fotspor (Himmelstrup 121). kr. 4000,48. (KIERKEGAARD, SØREN AABYE:) Philosophiske Smuler eller En Smule Philosophi. Af Johannes Climacus. Udgivet af S. Kierkegaard. (1. utg., 1. oppl.). Kjøbenhavn (Faaes hos... C.A. Reizel). 164 s. Litt yngre sort skinnbd. med gulldekor på ryggen og 4 opphøyde ryggbånd. Hjørner og kapitéler med litt slittasje, forøvrig pen. Navn "A.M. Hille" i eldre hånd på forsatsbl. Om forholdet mellom filosofisk idealisme og kristendom (Himmelstrup 62). kr. 4500,-

12 49. (KIERKEGAARD, SØREN AABYE:) Sykdommen til Døden. En christelig psychologisk Udvikling til Opbyggelse og Opvækkelse. Af Anti-Climacus. Udgivet af S. Kierkegaard. (1. utgave, 1. oppl.) Kjøbenhavn (Paa... C.A. Reizels Forlag). (8), 136 s. Litt yngre sort skinnbd. med enkel gulldekor på ryggen og 4 opphøyde ryggbånd. Litt slitt ved kapitélene. Mindre fuktskjolder ved toppsnittet på noen bl. Navn "A.M. Hille" i eldre hånd på forsatsbl. Kierkegaards behandler i denne boken den eksitensielle fortvilelsen - hans kanskje vigtigste psykologiske verk (Himmelstrup 119). kr. 4500,SØREN KIERKEGAARDS DEBUT! 50. KJERKEGAARD, S.: Af en endnu Levendes Papirer. Udgivet mod hans Villie af -. (1. utgave). Kjøbenhavn (hos C.A. Reitzel. Trykt hos Bianco Luno). x, (2), 79 s. Noe yngre skinnbd. med enkel gulldekor på ryggen. Ca. 1x4cm. av øvre høyre hjørne av tittelbl. klippet bort, forøvrig pen. DEBUT! Søren Kierkegaard ( ) slakter i sin debutbok H.C. Andersen som "Romandigter" særlig med henvisning til hans "Kun en Spillemand" (Himmelstrup 6). kr. 7500,51. KLÜWER, LORENTZ DIDERICH: Norske Mindesmærker, aftegnede paa en Reise igjennem en Deel af det Nordenfjeldske, og beskrevne af -. Udgivne af det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem. Med 35 Steentryk. (1. utgave). Christiania (Trykt i det Wulfsbergske Bogtrykkerie, af R. Hviid). 4to. (8), 152 s plansjer, delvis foldede, i stentrykk. Senere 1800-talls skinnbind med marmorerte dekler og enkel gulldekor på ryggen. 2 plansjer og ett bl. med mindre fuktskjolder. Bindet med mindre kantslittasje, forøvrig et meget pent og rent eksemplar. Ex libris på forsats; "AWB" og navnetrekk "A.W. Brøgger 10 nov. 1907" på fribladet. På tittelbl. "P.Th. Moe 1899". Lorentz Diderich Klüwer ( ) fra Verdal, var norsk offiser, antikvar og kartograf. I 1821 utga han "Kart over Norges militaire Inddeling", og under arbeidet med den, gjorde han også et pionérarbeid med å registrere kulturminner - over 20 år før Foreningen til norske Fortidsminnesmerkers Bevaring ble stiftet. Han var også en pionér med å samle folkeminner (Store No. Leks., Halvorsen III. s. 296). Boken er klart inspiret av europeisk romantikk, og peker fremover mot norsk nasjonalromantikk. Proviniens: Boken har bl.a. tilhørt den sentrale norske arkeologen Anton Wilhelm Brøgger ( ) og bærer hans ex libris og navnetrekk. kr. 5500,52. KOTZEBUE, A. VON: Almanach Dramatischer Spiele zur geselligen Unterhaltung auf dem Lande Jahrgang. Leipzig (bei C.J.G. Hartmann). 12mo. (4), 334+(2), 366 S (av 12) håndkolorerte plansjer med rollefigurer. Nytt skinnbd. med gulldekor på ryggen og 4 opphøyde ryggbånd (Lisa Bøthun). Fint eksemplar, selvom 1 pl. mangler. Stempler på tittelbl. Heri 11 teaterstykker av den tyske romantiske dramatiker August F.F. von Kotzebue ( ), hvorav flere i førstetrykk : "Die Rosen des Herrn von Malesherbes", "Die beiden kleinen Auvergnaten", "Die Masken", "Der arme Poet", "Das getheilte Herz", "Die respectable Gesellschaft", "Der Fluch eines Römers", "Die Nachmütze des Propheten Elias", "Die seltene Krankheit, "Zwei Nichten für Eine" und "Braut und Bräutigam in Einer Personen". Kotzebue ble myrdet 23. mars 1819 av teologistudenten Karl Ludwig Sand i Jena. Steffens så mordet som uttrykk for et slags kollektivt vanvidd, og skrev "Über Kotzebue's Ermörderung" (1819). Mordet resulterte i det såkaldte Karsbad-dekretet, som begrenset universitetenes og pressens frihet. En vakker liten perle av en bok! kr. 1200,53. KRAFT, JENS: Topografisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. Anden Deel. Christians Amt. Buskeruds Amt. Jarsbergs og Laurvigs Amt. Christiania (Trykt hos Chr. Grøndahl). (2), 900 s foldede tabeller. Nytt skinnbd. med gulldekor på ryggen (Lisa Bøthun). Meget pen. (Halvorsen III, 352). kr. 1750,-

13 54. KRAFT, JENS: Topografisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. Anden Deel (av Det Søndenfjeldske Norge). Christians Amt, Buskeruds Amt, Jarsbergs og Laurvigs Amt. Christiania (Trykt hos Chr. Grøndahl). (2), 900 s foldede tabeller. Samt. skinnbd. med gulldekor på ryggen (Carl Sellander, Bogbinder & Futteralmager i Trondhjem). Bokormspor i falsene. Noen understrekn. og notater med blyant. (Halvorsen III, 352). kr. 1700,55. KRAFT, JENS: Topografisk-Statistisk Beskrivelse over Kongeriget Norge. Femte Del. Det Nordenfjeldske Norge topographisk-statistisk beskrvet af -. Romsdals Amt. Søndre Throndhjems Amt. Christiania (Trykt hos Chr. Grøndahl). (5), 790 s. + 8 foldede tabeller. Nytt skinnbd. med gulldekor på ryggen (Lisa Bøthun). Meget pen. (Halvorsen III, 352). kr. 1750,56. (KREBS, ANNA MARGRETHE:) Helene. En Fortælling af A.M. Kjøbenhavn (Ch. Michaelsen & Cillge). 110, (2; forlagsliste) s. Samt. sjirtingryggbd. Noe kantslittasje. Navn klippet bort fra fremre forsatsblad. Svake fuktskjolder på noen bl. Navn på tittelbl. Anna Margrethe (el. Margaretha) Krebs (f. Borch) ( ) var født og vokste delvis opp på St. Croix i Vest-India i et dansk borgerlig intellektuelt miljø, og er en av dansk romantikks kvinnelige stemmer. Dette er hennes anonyme debut! (Jfr. Lise Busk-Jensen: Romantikkens forfatterinder, K.hvn 2009, III, s ff. og Erslew Suppl. II, s.101). Sjelden! kr. 350,SIGNERT BREV FRA GENERAL LAFAYETTE TIL JAMES FENIMORE COOPER 57. LAFAYETTE, MARQUIS DE: Brev på engelsk signert "Lafayette" adressert til "Monsieur Cooper Rue St. Dominique No. 59 à Paris" Fra: "Le Gen. Lafayette à mon frère 1832". Tekst: "My dear Sir I dare not... to attend the committee but have written a letter to the chairman which, I think deserves your attention. I hope the gentlemen who have no better compliment for tomorrow morning than to assist at a french wedding, will do us the honor to be at the Assomption church (d.e. Église Notre-Dame-de l'assomption) at twelve o'clock. There I hope to say to your family good morning as I now wish you all good evening. Lafayette (sign.) (P.S.) My introductory letter and that of general Bernard are printed; they are waiting for your reliance (?) of the translation and after you have approved it the fresh proof thus will assure submission to you (D.S.) We(d)nesday Paris side. (36,5x22)cm. Yngre portrett (tresnitt fra 1888) av Lafayette (9x12cm.) er senere innlimt på baksiden. Arket er brettet til brevs form (13x8)cm. og påført adressat. Noen rifter i brettene - uten teksttap. Den franske general Marquis Joseph Mortier de Lafayette ( ) var frihetshelt både fra den amerikanske uavhengighetskrig og fra den franske revolusjon. Han skrev dette brevet til sin venn, den amerikanske forfatteren James Fenimore Cooper ( ) i Cooper tilbragte noen år i Europa for å samle stoff og skrive reisebøker. Mye at tiden var han i Paris, og dette brevet er del av en omfattende korrespondanse mellom de to gamle vennene. De var begge republikanere, og hadde meninger om statsform og statsfinanser og sammenlignet USA og Frankrike. Noen av brevene ble offentligjort, og ble ledd i en heftig offentlig debatt i begge land. Dette er ett av mange brev fra denne tiden, men later til å ha en mer privat karaktér. I brevet nevnes dog noe om offentliggjøringen av andre brev, og en annen aktør i striden, general Simon Bernard ( ), omtales også. Brevet er upresist datert med ukedag (onsdag) og år (1832). Det fremgår at brevet er skrevet om kvelden, og at de skal sees dagen etter, men ingen dato er påført. Vi vet at Cooper bodde på nevnte adresse på Hotel St. Susanne fra september 1831 til juli 1832, så brevet er trolig fra denne tiden; vår-sommer Dette brevet skal senere være gitt til "Just" av Coopers barnebarn Charles (John) Phinney; sønn til Coopers datter Carolina Martha. kr ,-

14 58. LAING, SAMUEL: Journal of a Residence in Norway, during The Years 1834, 1835, and 1836; made with a View to inquire into the Moral and political Economy of that Country, and The Condition of its Inhabitants. (1. utg.). London (Longman, Rees, Orme, Brown, Green, & Longman). xii, 482, 16 s. Illustr. med tresnitt. Orig. helsjirtingbd. Bindet fagmessig restaurert (av Lisa Bøthun); ny rygg (med den gamle pålimt) og nye forsatser. Litt støtte hjørner. Pen materie. Chra. - Mjøsen - Dovre - Trondhjem og Nord-Trøndelag (vinteren over) og retur, samt utførlig generell beskrivelse (Schiøtz 559a). kr. 1850,59. LOHE, WILHELM: Konrad, en Gave for Konfirmanter af -, luthersk Præst i Neuendettelsau i Bayern. Oversat fra den tydske Originals tredje Oplag af Karl Martin Breien. Drammen (Forlagt af Harald Lyche - O. Steens Bogtrykkeri). X, 92 s. + xylografert frontespice med fremstilling av Jesus og barn i ornamental ramme og plass til navn på konfirmant. Orig. helsjirtingbd. med rik gulldekor. Tittel i kartusj på fordekkel. Litt slitt ved hjørner og kapitéler. Dette later til å være et tidlig komponert forlagsbind (originalbind). På fribl. er sirlig håndskrevet; "Erindring af mine Veninder Marie og Pauline Rostock paa Min Confirmationsdag 1862". kr. 400,VIKTIG KILDESKRIFT OM SAMEKULTUREN 60. LÆSTADIUS, PETRUS: Journal af Petrus Laestadius, för första året af hans tjenstgöring såsom missionaire i Lappmarken. (Samt:) Fortsättning af journalen öfver missions-resor i Lappmarken innefattande åren af P. Læstadius. Stockholm 1832/1833. (hos Zacharias Hæggström/Henr. Gust. Nordström). VIII, 473, (7) + (2), IV, (2), 536 s. Konforme samtidige skinnbd. med marmorerte dekler og tittel og enkel gulldekor på ryggen. Litt støtte hjørner og mindre bindslittasje. Bokormspor i falsene. Ett løst legg i første bind. Materien svakt plettet. Navn på forsatsbl. i begge bd. Noen anmerkn. i teksten i eldre hånd. Håndskrevne biografiske opplysninger om Lars Levi Læstadius ( ) i eldre hånd på bakre forsats i første bind. Første utgave av dette viktige etnografiske kildeskriftet av samemisjonæren Petrus Læstadius ( ), som var bror av Lars Levi og "kyrkoherde" i Vibyggerå. Som sin bror omtalte han samene med respekt og likeverdighet (Bring 498 & 507). kr. 2800,61. (MERZ, LUDWIG:?) Schelling und die Theologie. (Særtrykk fra:) Neuen Repertoriums für theologische Litteratur und Kirkliche Statistik, 2. Heft. Berlin (Verlag von Hermann Schultze). (2), 42 S. Uten omsl. Litt plettet. Betraktningene om den ty. filosof Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings ( ) teologi, later til å være skrevet av den ty. geograf og optiker Ludwig Merz ( ). kr. 400,62. MÜLLER, LUDV. CHR.: Danmarks Sagnhistorie, fortalt af -. (1. utg.). Kjøbenhavn 1851 (eg. 1850). (Forlagt af Boghandler C.G. Iversen). (4), 365, (1) s. Samt. sjirtingryggbd. med marmorerte dekler. Noe slitt og løs. Materien gjennomgående ufrisk og plettet. Noen anmerkn. ant. av Berge. Ludvig Christian Müller ( ) var prest, grundtvigianer, beåndet av den nasjonale vekkelse og svært opptatt av å formidle historie til ungdommen (Erslew Suppl. II, 458). Boken har tilhørt den norske folkeminnegransker Rikard Berge ( ) og bærer hans navnetrekk på tittelbladet. kr. 200,63. MUNCH, A.: Nye Digte. (1. utg.) Christiania (Forlagt af Chr. Tønsberg. Trykt af S.N. Wergeland). (4), 148 s. Samt. skinnryggbd. med marmorerte dekler. Delvis sprukket i falsene. Ormespor. Ryggstripen løsnet, og ca. 1/4 mangler. Slitte hjørner. Svakt plettet materie. Navn i eldre hånd på forsats. (Halvorsen IV, s. 150.) kr. 175,64. MUNCH, A.: Nye Digte. (Andet forøgede Oplag). Christiania (Chr. Tønsbergs Forlag). (4), 108 s. Samt. sjirtingryggbd. Lite hull i margen på de første 10 bl., forøvrig pen. Andreas Munch ( ) var blant våre mest populære nasjonalromantiske diktere midt på 1800-tallet, og den første som fikk kunstnerlønn i Norge (fra 1860). Heri 21 dikt, bl.a. "Oehlenschlägers Død (Cantate ved det norske Studentersamfunds Mindefest)", samt en nyutgivelse av hans debut "Sangerinden" fra 1837 (Halvorsen IV, s. 150). kr. 150,-

15 65. MUNCH, A.: Salomon de Caus. Dramatisk Digtning af -. (1. utgave). Christiania (Chr. Tønsbergs Forlag). (6), 194 s. Samt. helsjirtingbd. Sprukket i ytre falser. Navn "Gurine Richter" og "Erling Richter". Salomon de Caus ( ) var en fransk ingeniør, som ledet arbeidet med slottshagen til Friedrich av Baden i Heidelberg. Noen hevder han er oppfinneren av dampmaskinen. Et sagn om at Caus på Richelieus foranledning ble innesperret som sinnsyk i hospitalet Bicêtre og døde der, er utgangspunktet for denne tragedien av Andreas Munch ( ). (Halvorsen IV, s. 150). Boken har bl.a. tilhørt tidl. statsminister Ole Richters søster. kr. 350,66. MUNCH, P.A.: Norges, Sveriges og Danmarks Historie til Skolebrug. Af -. Christiania (Johan Dahl). (2), 488, (8) s. Samt. skinnbd. med med gulldekor på ryggen og marmorerte dekler. Rift i fremre ytre fals. Noe slitt ved kapitéler og hjørner. Navn i gammel hånd på fribl. Den andre utgivelsen i P.A. Munchs enorme forfatterskap (Halvorsen IV, 181). Skougaards eksemplar med hans kommentarer med blyant på forsats, bl.a.: "Se om denne boks betydning Botten-Hansens biografi om Munch 1863". kr. 750,67. MUNCH, P.A. OG C.R. UNGER: Det oldnorske Sprogs eller Norrønasprogets Grammatik. Fremstillet af -. (1. utg.). Christiania (Johan Dahl). VII, (1), 120 s. Samt. skinnbd. med marmorerte dekler. Bokormskader i bakre fals. Navn på forsatsbl. (Halvorsen IV, 182). kr. 750,68. (MYNSTER, J.P.) Breve fra J.P. Mynster. Kjøbenhavn (Forlagt af den Gyldendalske Boghandling). (8), 234, (1) s. Priv. sjirtingbd. Pen. Jacob Peter Mynster ( ) var en dansk biskop og teolog. Breve er fra perioden og er bl.a. til broren O.H. Mynster, fru Rahbek, fru Hegermann-Lindencrone, Brøndsted, biskop Brammer, o.a. kr. 150,- 69. NORGES GAMLE LOVE INDTIL Ifölge offentlig Foranstaltning og tillige med Understöttelse af det Kongelige Norske Videnskabers Selskab udgivne ved R. Keyser og P.A. Munch (bd. I-III), Gustav Storm (bd. IV), Gustav Storm og Ebbe Hertzberg (bd. V) I-V + suppl. til "Femte Binds 1ste Hefte". Christiania 1846 / 1848 / 1849 / 1885 / 1895 / (Trykt hos Chr. Grøndahl / Grøndahl & Søn). 4to. XII, 463, (3) + X, (2), XV, (2), XXVI, facsimiler i farver + (1), (3 blanke), 16+6 facsimiler i farver på kartong. s. Sjirtingryggbd. med nye tittelfelt på ryggene. Bd. V og suppl.bindet med eldre - og bd. I, II, III og IV med nye burgunder rygger. Bd. I også med nye kartongdekler. Alle bind med nye forsatser. Med unntak av litt kantslittasje, litt bruning og litt falmede dekler: et pent, skånsomt restaurert (ved Lisa Bøthun) og komplett sett. Stempler i siste bd. (Jfr. bl.a. Halvorsen IV, s. 182 og V, s ). kr. 7500,- 70. NORSKE UNIVERSITETS- OG SKOLE-ANNALER udgivne af C.A. Holmboe. Første Binds Hæfte. Christiania (Trykt hos Jacob Chr. Abelsted). (4), (3), ( ) + (3), ( ) s. Orig. omsl. 2. hefte mangler 29 s. (s ). og baomsl. Ryggene forsterket med tape. Noe bl. også rep. med tape. Navn i eldre hånd. Christopher Andreas Holmboe ( ) var numismatiker og prof. i østerlandske språk i Christiania. Han grunnla herværende tidsskrift i 1834, en skriftserie han utga i seks år. Her er de tre første heftene. Desverre mangler det noen sider (Halvorsen II, s. 714). kr. 500,-

16 71. NOUGARET, P.J.B.: Beautés de l'histoire du Danemarck et de la Norvège; ou précis des événements les plus curieux et les plus intéressans; avec des particularités sur les moeurs et les usages de ces peuples. Ouvrage destiné à l'instruction et à l'amusement de la Jeunesse, et orné de huit estampes en taille-douce; Rédigé par -. Paris (Chez Le Prieur). (2)+kobberst. frontispice+(2), kobberstikk s. Samt. helskinnbd. med gulldekor på ryggen og rødt tittelfelt. Litt slitt ved hjørner og kapitéler. Delvis sprukket i indre falser. Stettemerke (etter glass) på fordekkel. Noen anmerkn. i eldre hånd. Ex libris; Carl Augustin Ehrensvärd, Sveaborg. Noe greie på Norge og Danmark hadde han ikke den franske utgiver Pierre Jean Baptiste Nougaret ( ), men romantisk og morsomt er det (Sabin & Jessen 196). kr. 750,72. NYT HISTORISK TIDSSKRIFT udgivet af den danske historiske Forening, ved Selskabets Bestyrelse. Redigeret af C. Molbech. Første Bind. Kjøbenhavn (Trykt i Bianco Lunos Bogtrykkeri). VIII, (2), 706 s. Priv. sjirtingryggbd. med marmorerte dekler. Ryggen bleket. Svakt slitte hjørner og kapitéler. Pen materie. Stempler. Første bind i dette viktige tidsskrift, redigert av den i dansk åndsliv, nærmest allestedsnærværende historiker, litteraturkritiker og utgiver Christian Molbech ( ). Heri bl.a.: "Er Carl den Tolvte falden ved Snigmord? En historisk-kritisk Undersøgelse af Dr. C. Paludan-Müller" (128s.), "Bidrag til Kundskab om de danske Kiøbstæders Borgervæbning og Deeltagelse i Krigsvæsenet, i det 16de Aarhundrede, af Etatsraad P.V. Jacobsen" (ca. 107 s.), "Et Bidrag til at oplyse Apothekernes Oprindelse og de ældste Apothekerprivilegiers Beskaffenhed i Danmark, af Dr. F.V. Mansa" (14 s.), "Om Dalarne og om Dalkarlenes Folke-Egenheder, med et Forsøg paa at forklare nogle af Aarsagerne til Dalsprogets Eiendommelighed.... af Cand. Carl Säve" (ca. 32 s.), m.m. (Jfr. Erslew Suppl. II, 385). kr. 400,DANSK GULLALDERS OG ROMANTIKKS VIKTIGSTE VERK!? 73. (OEHLENSCHLÄGER) ØHLENSLÆGER, ADAM: Digte af -. (1. utgave). Kiøbenhavn 1803 (eg. 1802). (Trykt paa Universitetsboghandler Fr. Brummers Forlag hos Andreas Seidelin). (6), 304, (1; Trykfeil) s. Kobberstukket tittelblad. Samt. grått pappomslag. Ubeskåret. Håndskrevet tittel i påklebet tittelfelt på ryggen. Mindre rifter i omsl. Materien litt plettet og skjoldet. Navn i eldre hånd på tittelbl. Adam Gottlob Øhlenslæger ( ) debuterte med denne digtsamlingen med bl.a. diktet "Guldhornene", som ble til etter en lang spasertur og samtale med Henrich Steffens, etter at unge Adam hadde hørt hans forelesninger på Elers Kollegium i Verket regnes som starten på romantikken i Danmark, og må regnes som et av dansk gullalders mest sentrale verk. Boken kom egentlig allerede ved juletiden 1802, da Adam enda skrev sitt familienavn Øhlenslæger (Erslew III, 652 & Bibl. Dan. IV, 255). kr. 3000,ORIGINAL INNBYDELSE TIL STIFTELSEN AV CHRISTIANIA BYES VEL 74. (OSLO BYES VEL) Indbydelse til et Sogne-Selskab for Christiania, Opsloe og Forstæderne under Navn af : Selskab for Christiania Byes Vel. Christiania to. Upaginert. 4 siders innbydelsesskrift på skrivepapir der halvannen side er satt av til "De indtrædende Medlemmers Navne" og ders "Aarligt Bidrag" i Riksdaler (ikke utfyldt). Uten omsl. Brettet i to til 8vo.-format. Svakt flekket. Innbydelsesskriftet er undertegnet (trykt): "N. Wulfsberg, Weidemann, Otto Collett, S. Wang, A. Asbiørnsen, Hiøring, M. Sigwardt (og) Ener Gundersen"; "Sogne-Commissionen for Christiania Bye, Opsloe og Forstæderne, den 25de Maj 1811". Selskabet for Christiania Byes Vel ble stiftet fire dager senere i Katedralskolens auditorium (senere stortingssal, flyttet til Norsk Folkemuseum). Stifter og førstemann var Niels Wulfsberg. Første arbeidsoppgave sommeren 1811 er aksjon for norsk universitet til Christiania. Selskapet har i dag ca medlemmer og utgir tidsskriftet "St. Hallvard". kr. 1000,-

17 75. PALUDAN-MÜLLER, FR.: Adam Homo, Et digt af -. I-III. (1. utg.) Kjøbenhavn 1842 /1849. (Forlagt af Universitetsboghandler C.A. Reitzel). Liten 8vo. (6), 322, (1) + (4), 342, (1) + (4), 235, (2) s. Nyere helskinnbd. med rik gulldekor og topp gullsnitt (Aksel Karlsen). Ryggene svakt bleket. Materien svakt plettet. Ex libris (H.Chr. Hagedorn) på forsats i alle bind. Navn "Bülow" på tittelbl. i alle bd. Frederik Paludan-Müllers ( ) hovedverk i 1. utgave. kr. 750,76. (PIGAULT-LEBRUN, GUILL. CHARLES ANTOINE:) Den Lille Matros. Et Syngespil i eet Optog. Musiken af Professor (Pierre) Gaveaux. Oversat af Johan Werfel. Kjøbenhavn (Trykt paa Boghandler A. Soldins Forlag hos Boas Brünnich). (2), 50 s. Samt. grått pappomsl. med håndskrevet tittel på foromsl. Mindre rifter i omsl. og noen bl. Denne lille boken utkom anonymt i Danmark. Forfatteren var den frihetselskende omreisende franske skuespiller, kjent under ovennevnte navn. Han het eg. P. de L'Epinoy ( ), og ga ut en rekke romaner og lystspill. Pierre Gaveux ( ) var i sin samtid en berømt fransk operatenor og komponist. Oversetteren Johan Werfel ( ) later til å ha vært en like frodig og broget fyr, med en formidabel produksjon som forfatter og oversetter innen mange emner, også under pseudonym og levde tildels incognito etter sin angivelige død i 1821 (Jfr. Bibl. Dan. IV, sp. 299 & Erslew III, s.496 ff. & Erslew Suppl. III, s. 581). Sjelden! kr. 350,77. (PRAM, CHRISTEN:) Brudstykker af Prams Reise i Norge i 1804 og I: Magasin for Reiseiagttagelser, udgivet af R. Nyerup. Fjerde Bind. Kjøbenhavn (Trykt i Hartv. Frid. Popps Bogtrykkerie). (4), ( ) s. Nyere sjirtingryggbd. med gullpreget ryggtittel. Ormehull i indre fals, Forøvrig pen. Navn på tittelbl. og fuktskjold på de to første bl. Christen Pram ( ) født på Lesja var dansk-norsk dikter, embetsmann, redaktør og sosialøkonomisk forfatter. Hans "Kopibøker fra reiser i Norge " ble utgitt som festskrift til Sigurd Griegs 70-årsdag i 1964, men var kjent fra utdrag og deler publisert tidligere. Herværende utdrag er av de eldste, og ble gjengitt med en innledning av kammerjunker O.J. Rawert (Jfr. Schiötz 822). kr. 650,78. RASK, R.K.: Angelsaksisk Sproglære tilligemed en kort Læsebog ved -. Stockholm (Trykt paa Mag. Wiborgs Forlag i det Hedmanske Boktrykkeri). (8), 168 s. + 1 pl. med angelsaksiske bokstavtyper. Samt. skinnryggbd. med gulldekor på ryggen. Ryggen noe slitt og ca. 2 cm. av ryggstripen mangler. Materien med gjennomgående fuktskjold ved bunnsnittet. Navn "J. Weisse" i eldre hånd på fribl. og "R(ikard) Berge" på forsatsbl. Rasmus Kristian Rask ( ) var en banebrytende da. språkforsker som utførte viktige arbeider om slektskapet mellom de europeiske språk, lydlæren, de persiske kileskrifter og de finsk-ugriske språk. Ved å ville legge talespråket som norm i rettskrivningen, øvet han innflytelse bl.a. på Ivar Aasen. Dette er ingen egentlig lærebok i engelsk, men en språkforskers betraktninger rundt temaet om angelsaksisk som de nordiske språkenes opphav, som var den rådende oppfatning (Erslew II, s. 633 og Bibl. Dan. IV, 52). Boken har tilhørt den no. folkelivsgransker Rikard Berge ( ) og tidligere "J. Weisse", som kan være den no. klassiske filologen Johan Peter Weisse ( ), og bærer begges navnetrekk. kr. 1750,79. RIISE, J. CHR.: Archiv for Historie og Geographie / Historisk-geographisk Archiv. Samlet og udgivet af (mgl. nr. 3, 41, 52, 77, 79, 84 og 128) dvs. 141 bind (av 150 mulige). Kjøbenhavn (Thieles Bogtrykkerie / J.H. Schubothes Boghandling). Tittelvignett i form av en bikube. Tilnærmet konforme skinnbd. med enkel gulldekor på ryggen, marmorerte dekler og røde tittelfelt. Varierende slitt og med endel bruksspor. Navn i alle bind. Det såkaldte "Riises Archiv" utkom i to rekker/serier med tittel "Archiv for Historie og Geographie" i årene (I-LXXV) og "Historisk-geographisk Archiv" i (I-LXXV). Siste bind her er nr. 148 (1862) og tidsskriftet gikk inn i Her mangler altså 9 bind av de i alt 150 som kom. Bindene er nummerert fortløpende på ryggen. Johan Christian Riise ( ) var utgiver. Han hadde ufullendte jusstudier bak seg, og livnærte seg delvis som tysklærer, som oversetter og som kontorist i forskjellige bransjer ved siden av utgivervirksomheten. Om sitt tidsskrift sier Riise; "Dette Hefteskrifts Bestemmelse er at levere en underholdende og tillige lærerig Læsning af omtrent følgende Indhold: Skildringer af viktige Begivenheder og mærkværdige Mænd, igjennem alle Tidsaldere; Efterretninger om fremmede Lande og disses Beboeres Sæder, Skikke og Meninger; korte Udtog af nye og interessante Reiser, Mærkeligheder i Naturen og Kunsten; historiske Optegnelser o.s.v.". Som kilde til opplysning og underholdning spilte det en ikke uvesentlig rolle som dannelsesfaktor i samtiden - også i Norge. Bøkene har tilhørt Søren Capjon ( ), som var trelasthandler og skipsreder i Drammen, og en av byens rikeste og mest ansette borgere (Jfr. Dansk Biogr. Lex., Drammen Byleksikon, Erslew II, s. 678). kr. 7000,-

18 80. ROUSSEAU, J.J.: Den nye Heloise, eller Breve fra to Elskende i en lille By ved Foden af Alperne. Samlede og udgiven af -. Oversatte af O(le) Albertsen bind. Andet forbedrede Oplag Kjøbenhavn (Trykt paa A. og S. Soldins Forlag). (2), (2), s. Samt. skinnryggbd. med grønne tittelfelt og marmorerte dekler. Støtte hjørner. Rift i ett bl. i bd. 1 rep. med nål. Navn på tittelbl. (Johan R. Dedekam) i begge bind. (Bibl. Dan. IV, 493). kr. 600,81. SANGE VED STUDENTERMÖDERNE i Upsala, Lund, Kjöbenhavn, Christiania Udgivne af Det skandinaviske Selskab i Kjöbenhavn. Kjøbenhavn (Trykt i S. Trier's Officin). 142, (2) s. Orig. typografisk omsl. Mangler bakomsl. Rygg og foromsl. rep. med tape. materien svakt flekket. Stempel "C.G. Iversens Boghandel Kjøbenhavn" på foromsl. Ca. 100 sanger fra studenterskandinavismens glanstid. Den døde hen da norske og svenske studenterbrødre ikke ville hjelpe sine danske venner med å forsvare Dannevirke i den dansk-tyske krig i kr. 900,- BESTSELGER MED SPENNENDE PROVINIENS 82. SIBBERN, FREDERIK CHRISTIAN: Efterladte Breve af Gabrielis. Samlede og udgivne af -. Tredie Udgave. Kjøbenhavn (Forlagt af C.A. Reitzels Bo og Arvinger). XII, 150 s. + 3 s. bokliste over "Skrivter af Professor Sibbern". Samt. skinnryggbd. Slitt og flekket eksemplar. Rifter i noen bl. uten teksttap. Skrift og flere navn på forsats og forsatsbl. F.C. Sibbern (( ) var da. prof. i filosofi. Dette er en fingert brevroman basert på hans ulykkelige kjærlighetsforhold til Sophie Ørsted; A.S. Ørsteds hustru og Adam Oehlenschägers søster. Historien vakte oppsikt i samtiden og boken ble en "bestselger", og regnes som noe av det beste filosofen skrev. Boken er gitt som gave til forfatteren Nils Collett Vogt fra hans mor forfatterinnen Johanne Vogt; "Denne Bog som jeg har elsket... giver jeg min elskede Sön Nils Collett Vogt ", ett år før hun døde. Hennes navnetrekk er også i boken, samt en annen hilsen med lovprisning av boken signert "Münster". kr. 300,83. STEFFENS, (HENRIK): Drei Vorlesungen des Herrn Prof. Steffens zu Halle über Hrn. D. Gall's Organenlehre. (1. utgave). Halle (Verlage der N. Soc. Buch- und Kunsthandlung). 46, (1; Druckfehler) S. Samt grått pappomslag. Ubetydelige bretter og rifter i omsl. Stempel (dublett fra Univ. Bibl. i Kristiania) på tittelbl. Dr. Franz Joseph Gall ( ) var lege i Wien ved "Hospital für Wahnsinnige", og skrev en artikkel om kraniologi eller organologi i Hjernens segmentering i forskjellige områder, kalte han organer i analogi til kropssdelene. Ifølge Gall var hjernen satt sammen av avgrensbare deler som hver har sin spesifikke oppgave i karaktérdannelsen. Dette fascinerte Steffens. Samme år som Steffens foreleste over Galls teorier i Halle, foreleste Gall selv i Kjøbenhavn, og hans teorier høstet stor anerkjennelse her (Erslew III, 230). kr. 1700,84. STEFFENS, H.: Nachgelassene Schriften von -. Mit einem Vorworte von Schelling. ( 1. utgave/1. Ausgabe). Berlin (Verlag von E.H. Schroeder). LXIII, (1 blank), 214, (6) S. Samt. helskinnbd. med rødt tittelfelt, gulldekor på ryggen og grønt snitt. Svakt støtte hjørner, forøvrig et pent eksemplar. Boken inneholder foruten Schellings lange forord; "Pascal und die philosophisch-geschichtliche Bedeutung seiner Ansichten (Gelesen in der Akademie der Wissenschaften am 27. April 1837)" og "Ueber die Einwirkung des Christenthums auf die nordische Mythologie. (Zwei Vorlesungen in der Akademie 1842)" (Jfr. Erslew III, 232). kr. 2500,85. STEFFENS, HEINRICH: Die gegenwärtige Zeit und wie sie geworden mit besonderer Rücksicht auf Deutschland von -. In zwei Theilen. I-II (i ett bind). ( 1. utgave/1. Ausgabe). Berlin 1817 (eg. 1816). (bei G. Reimer). (2), 843 S. + 2 erratablad (for begge bind) vedlagt i kopi. Samtidig helsjirtingbd. med sort tittelfelt, gullpreg på ryggen og rødt snitt. Bindet noe skjoldet og ufriskt. Materien pen. Ex libris "Heinz Fabritius" på forsats. Stempel på tittelbladet.

19 I dette historisk-politiske verket og i "Caricaturen des Heiligsten" advarer Steffens mot den franske ånd og dens tro på abstrakte begreper, og også mot den av Fichte støttede tyske tradisjon med ensretting og vilkårlighet. Opp mot dette setter Steffens sin tro på det organiske, naturbestemte og historisk legitime. Bøkene førte til brudd med mange av hans tidligere venner og tilhengere. Han ble isolert og søkte tilbake til barndommens religiøsitet (Jfr. Erslew III, 230, Goedeke VI, 174, 16). kr. 3200,ATTEST SIGNERT SENTRALE INTELLEKTUELLE I TYSK ROMANTIKK 86. (STEFFENS, HENRICH) ATTEST for student August Neide ( ) fra Magdeburg signert av fire professorer datert Halle den 4. Sept. u.å. (ca. 1804). 4to. Format: 21x30,5cm. Håndskrevet tekst på 1 side vannmerket papir. Attesten er signert professorene (Johann Christian) "Reil der Clinicum, Vidi Reil" ( ). Han var kanskje den mest innflydelsesrike lege innenfor det som er blitt kalt "den romantiske medisin". Den neste signaturen skulle ha vært (Justus Christian) "Loder die Chirurgie", men han har ikke signert. Så følger "die allgem. Physiologi und die Mineralogie H(enrich) Steffens" ( ). Dernest; "A(dalbert Bartholomäus) Kayssler" ( ) for "die psychische medizinische Anthropologie, über wissenschaftliche Studien, und über den philosophischen Character". Tilslutt har (Johan) Horkel ( ) " über Galvanismus" signert attesten. Reil og Kayssler er ikke minst kjent for å ha startet verdens første fysiologiske fagtidsskrift; "Archiv für die Physiologie". Ved hver signatur er det påført et nummer med rødt blekk i gammel hånd, angivelig fra en eldre autografsamling; "Sammlung Rötger". kr. 3000,87. (STEFFENS, HENRICH) Zeitgenossen. XIV. (Biographien und Charakteristiken)Vierten Bandes dritte Abteilung. Med bl.a. med artikkel: "Henrich Steffens von W." (s ). Leipzig (F.A. Brockhaus). 208, 4 S. Orig. omsl. Ubeskåret og delvis uoppskåret. Mindre rifter i omsl. Svakt plettet. Gule eldre etiketter med "No. 1172" på ryggen og tittelbl. Av det øvrige innhold: "August Ludwig von Schlözer. Von B.A.", "Frau Doctor Doroathea v. Rodde, geb. von Schlözer", "Jacob Recker. Von C-r", "Don Juan Antonio Llorente", "Johann Friederich Cotta" og "Madame Florrissent (Mildred Billington)". kr. 1200,88. (STEFFENS, HENRICH) (ANONYM:) Einladung und Beiträge zur Hülfe gegen den Professor Steffens. Zusammengefasst in ein Schreiben an der Verfasser der "Runensteine" (im Freimüthigen für Deutschland, Blatt 9. und 10.). (1. utg., 1. Ausgabe). Berlin (Bei Duncker und Humblot). Liten 8vo. XII, 84 S. Senere helsjirtingbd. med (ubeskrevet) tittelfelt på ryggen. Rygg og litt av bakdekkel falmet. Rift i tittelbladet (uten teksttap). Navn på tittelbl. i eldre hånd. Biblioteksstempel på tittelbladets verso. Et anonymt innlegg mot Steffens i den såkalte "turnfeiden". Noen har på tittelbladet tilskrevet boken Steffens elev og venn militærhistoriker og general (Karl) Wilhelm von Willisen ( ). kr. 750,89. (STEFFENS, HENRICH) (ANONYM:) Henrich Steffens. Fra: Portræter af mærkelige Nordmænd : med korte Levnedsbeskrivelser, 18de Hefte U.st. (Christiania) u.å. (1852?). (Forlagt af Guldberg & Dzonkowski). Stor 8vo. ( ) s. + litografert portrett fra Em. Bærentzen & Co lith. Inst. i Kjöbenhvn. Uten omsl. Løst. kr. 250,90. (STEFFENS, HENRICH) SCHELLING, (FRIEDRICH WILHELM JOSEPH VON): Zeitschrift für spekulative Physik herausgegeben von Band. Jena und Leipzig 1800 / (bei Christian Ernst Gabler). IV, , (2) + (2), 154, (2)+XIV, 127 S. Samt. skinnryggbd. med farvede tittelfelt, gulldekor på ryggen, klistermarmorert overtrekkspapir og forsatser av kattunpapir. Pent sett. Fr. von Schelling ( ) var filosof og en av de fremste representantene for tysk idealisme og romantikk. Schelling og Steffens var nære venner og det var Steffens som spredte hans ideer i Skandinavia. Heri bl.a.: (I 1. bd., 1. hefte); "I. Recension der neuern naturphilosophischen Schriften des Herausgegebers von Dr. Steffens aus Coppenhagen" (s. 1-48), "II. Anhang zu dem voranstehenden Aufsatz, betreffend zwei naturphilosophische Recensionen und die Jenaische Allgemeine Litaraturzeitung vom Herausgeber" (s ), "III. Allgemeine Deduction des dynamischen Processes oder der Categorien der Physik vom Herausgegeber" (s ), "IV. Ueber den Oxydations- und Desoxydations-Process der Erde... von Dr. Steffens" (s. 268). (I 1. bd., hefte 2); "I. Allgemeine Deduction des dynamischen Processes.... vom Herausgegeber" (s ), (I 2. bd., 1. hefte); "I. Spontaneität = Weltseele oder das höchste Princip der Naturphilosophie von K. A. Eschenmayer" (s. 1-68), "II. Ideen zur Konstrukzion der Krankheit von Dr. Ph. Hoffmann" (s ), "III. Anhang zu dem Aufsatz des Herrn Eschenmayer btreffend den wahren Begriff der Naturphilosophie und die richtige Art ihre Problem aufzulösen. Vom Heraugegeber", (s ), (I 2 bd., 2. hefte); "Darstellung meines Systems der Philosophie" (s. s.iii-xiv+1-127). (Erslew III, 232). kr. 4000,-

20 91. STEFFENS, HENRICH: Anthropologie von Band. ( 1. utgave/1. Ausgabe). Breslau (im Verlage von Josef Max). IV, (2), 476, (2) + (6), 456, (2) S. Samt. grå klistermarmorerte pappbd. med grønne tittelfelt med håndskrevet tittel. Bindene litt oppskrapet med støtte hjørner. Marerien gjennomgående pen. Navn på tittelbl. i bd. 1 forsøkt skrapet bort. Notater på bakre forsatsbl. i bd. 1. (Jfr. Erslew III, 230). kr. 6000,BREV FRA HENRICH STEFFENS TIL JOHANN DIEDRICH GRIES 92. STEFFENS, HENRICH: Brev fra Steffens til forfatter og oversetter Johann Diedrich Gries ( ) i Jena. datert Freiberg, 3. Dec vo.. (4) s. Format: 19x23cm. Håndskrevet tekst på 3/4 side. Adresse og segl. Brettet som brev til format: 9x8cm. Vannmerket brevpapir. Uten rifter og senere skader. "Besser Gries! Ich schreibe dir diese Zeilen auf dem Bette und jede Zeile kostet mich unsaegliche Schmerzen. Ich hatte Brustschmertzen; liess mir eine spanische Fliege sezen, die - theils, - durch die Dummheit des Chirurgen, mich nun 8 schlaflose Naechte und viele Schmerzen zuzog Meine Brüst ist nach aussen nur eine Wunde, und noch weiss ich kaum ob ich in ein 8 oder 14 Tage Ruhe erwarten kann.... Ich muss dir gestehen, dass, obleich das ganze nicht gefaehrlich ist, ich mir doch nich erinnere je so viel körperlich Schmerz ertragen haben - Ich bitte, dass du es Schellingen und Frohmannen sagtst - Sobald ich denken kann, werde ich Sie schreiben.... lebe wohl.- Wir sehen uns ja bald! Steffens". Steffens studerte fra høsten 1798 til påsken 1799 i Jena, der han fortrinnsvin fulgte Schellings forelesninger, der den store filosof akkurat var blitt professor. Videre fortsatte han sine studier ved bergakademiet i Freiberg hos den berømte mineralogen Abraham Gottlob Werner ( ). Hamburgeren Gries hadde også studert i Jena, der han fortsatt bodde. kr. 5000,BREV FRA HENRICH STEFFENS TIL UKJENT MOTTAKER 93. STEFFENS, HENRICH: Brev fra Steffens til ukjent mottaker bl.a. om Friedrich von Raumer datert (med annen håndskrift ant. av mottaker) Berlin im Sept Format: 19,5x26cm. Håndskrevet tekst på 1 side (20 linjer). Beskjedne rifter. Brettet til mindre format. Ingen adressat anført. "Lieber Freund! Hr. v. Raumer, der Verfasser der Briefe über England, der jetzt zum zweitenmahl nach London reist, bittet mich um einer Empfehlung..." Brevet later til å være et anbefalingsbrev for hans venn, den tyske historiker og politiker Friedrich von Raumen ( ), som i 1835 besøkte England, og skrev om det i "England in 1835" (1836). Til hvem og hvorfor er litt uklart. Forøvrig inneholder brevet trivialiteter om tannverk o.a., og avsluttes med "Ihren betrühten Steffens". Naturforskeren og filosofen Henrich Steffens ( ) var i skrivende stund professor i Berlin. kr. 2500,94. STEFFENS, HENRICH: Caricaturen des Heiligsten von -. In zwei Theilen. I-II (i 2 bind). ( 1. utgave/1. Ausgabe). Leipzig 1819 / (F.A. Brockhaus). VI, viii, 730, (2; erratabl.) S. Nye skinnbd. (tidl. 1800tallspastisj) med gulldekor på ryggen (Henning Jensen, Bogbind/ Forgylder: Hagel Olsen). Meget pent sett. I dette historisk-politiske verket og i "Die gegenwärtige Zeit..." (1817) advarer Steffens mot den franske ånd og dens tro på abstrakte begreper, og også mot den av Fichte støttede tyske tradisjon med ensretting og vilkårlighet. Opp mot dette setter Steffens sin tro på det organiske, naturbestemte og historisk legitime. Bøkene førte til brudd med mange av hans tidligere venner og tilhengere. Han ble isolert og søkte tilbake til barndommens religiøsitet. Men dette verket fikk stor og positiv betydning for Søren Kierkegaard (Jfr. Erslew III, 230, Goedeke VI, 174, 22). kr. 3500,95. STEFFENS, HENRICH: Christliche Religionsphilosophie von Theil: Teleologie. 2. Theil: Ethik. (bundet i 2 bind). ( 1. utgave/1. Ausgabe). Breslau (im Verlage von Josef Max und Komp.). (12), (8), 433, (1) S. Samt. skinnbd. med marmorerte dekler og gulldekor på ryggen. Slitte kanter og hjørner. Litt plettet på de første og siste sider. Ex libris i begge bind; (tidl. bibliotekseks.) "Withdrawn. Bowdoin College Library". I dette verket går Steffens tilbake til en mystisk-gnostisk religiøsitet (Jfr. Erslew III, 232). kr. 1500,-

SALGSUTSTILLING I GAMLE LOGEN FRA LØRDAG 25. OKTOBER ONSDAG 5. NOVEMBER 2014 NORGE

SALGSUTSTILLING I GAMLE LOGEN FRA LØRDAG 25. OKTOBER ONSDAG 5. NOVEMBER 2014 NORGE SALGSUTSTILLING I GAMLE LOGEN FRA LØRDAG 25. OKTOBER ONSDAG 5. NOVEMBER 2014 NORGE Veien mot 1814 og kursen videre Kunst og kulturobjekter i nasjonsbyggingens tjeneste SALGSUTSTILLING I GAMLE LOGEN FRA

Detaljer

Katalog 20. Varia for samlere. Norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplar og bibliofile godbiter

Katalog 20. Varia for samlere. Norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplar og bibliofile godbiter Katalog 20 Varia for samlere Norske førsteutgaver, dedikasjonseksemplar og bibliofile godbiter Kjære bokvenn! Jeg har satt sammen en liten variert juleliste fra Antikvariat Bryggen. Det har ikke vært så

Detaljer

Katalog 7. ) Varia for samlere Førsteutgaver Dedikasjonseksemplarer

Katalog 7. ) Varia for samlere Førsteutgaver Dedikasjonseksemplarer Katalog 7 ) Varia for samlere Førsteutgaver Dedikasjonseksemplarer - 2 - Kjære bokvenn! Jeg tenkte å sende ut en liten liste før året rundes av. Den inneholder noen få bøker og objekter jeg har kommet

Detaljer

Katalog 14. Norsk topografi og lokalhistorie

Katalog 14. Norsk topografi og lokalhistorie Katalog 14 Norsk topografi og lokalhistorie Kjære bokvenn! Det har over tiden samlet seg opp en del lokalhistoriske trykksaker i hyllene her. Jeg har derfor valgt å sette sammen en katalog hvor jeg presenterer

Detaljer

Universitetsgt. 18, 0164 Oslo Tlf. 22 20 01 40 www.antikvariat.net Følg oss på

Universitetsgt. 18, 0164 Oslo Tlf. 22 20 01 40 www.antikvariat.net Følg oss på Universitetsgt. 18, 0164 Oslo Tlf. 22 20 01 40 www.antikvariat.net Følg oss på Juni 2012 INNHOLD SIDE Skjønnlitteratur 1 Lyrikk 6 Barnebøker 7 Litteraturhistorie. Bokvesen 8 Folkeminne og eventyr 9 Topografi,

Detaljer

Katalog 51. Jens Bjørneboe. Jens Bjørneboe 1920-1976. En komplett rekke av hans forfatterskap

Katalog 51. Jens Bjørneboe. Jens Bjørneboe 1920-1976. En komplett rekke av hans forfatterskap Katalog 51 Jens Bjørneboe 1920-1976 Jens Bjørneboe En komplett rekke av hans forfatterskap Kjære bokvenn! - 2 - Det er med stor entusiasme at antikvariatet i herværende katalog kan presentere en komplett

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Småtrykk, 1800-talls utgivelser & kulturkuriosa. Varia. Katalog 45

Småtrykk, 1800-talls utgivelser & kulturkuriosa. Varia. Katalog 45 Småtrykk, 1800-talls utgivelser & kulturkuriosa Varia Katalog 45 - 2 - Kjære bokvenn! Herved utsendes en liten liste med 24 nummer inneholdende noen uvanlige publikasjoner, småtrykk og dedikasjoner. God

Detaljer

Leif Osvold -------------------------------------- Hans Heyerdahl. Maleren som gikk sine egne veier. Biografi -----------------------------

Leif Osvold -------------------------------------- Hans Heyerdahl. Maleren som gikk sine egne veier. Biografi ----------------------------- Leif Osvold -------------------------------------- Hans Heyerdahl Maleren som gikk sine egne veier Biografi ----------------------------- Foreligger kun som nettbok, ikke i trykket versjon Oslo Mars 2011

Detaljer

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries

aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie Annual of the Royal Society of Northern Antiquaries 2007 Det Kongelige Nordiske Oldskriftselskab København 2010 2010 Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab Frederiksholms

Detaljer

Katalog. Varia fra hyllene. Førsteutgaver, dedikasjonseksemplarer med mer

Katalog. Varia fra hyllene. Førsteutgaver, dedikasjonseksemplarer med mer Katalog 27 Varia fra hyllene Førsteutgaver, dedikasjonseksemplarer med mer Kjære bokvenn. Denne gang presenteres en liten lett blanding fra antikvariatets hyller. God lesning! Bibliofil hilsen Fredrik

Detaljer

DEN NYE PSYKOLOGIEN. Kapittel 1 AKADEMISK FORSPILL. Karl Halvor Teigen

DEN NYE PSYKOLOGIEN. Kapittel 1 AKADEMISK FORSPILL. Karl Halvor Teigen Kapittel 1 KAPITTEL 1 DEN NYE PSYKOLOGIEN 17 DEN NYE PSYKOLOGIEN Karl Halvor Teigen AKADEMISK FORSPILL Vi feirer i år 100 års-jubileet for Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Men hadde Nicolai

Detaljer

God sommer! INNHOLD: Nr. 3-2011 / Årgang 56 UTGITT AV OSLO MUSEUM. Nina Høye Arkitekten Linstow og hans innsats i norsk bygningshistorie Side 2

God sommer! INNHOLD: Nr. 3-2011 / Årgang 56 UTGITT AV OSLO MUSEUM. Nina Høye Arkitekten Linstow og hans innsats i norsk bygningshistorie Side 2 Nr. 3-2011 / Årgang 56 UTGITT AV OSLO MUSEUM avd. Bymuseet FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no

Detaljer

Katalog 103. Messekatalog Litteraturhuset i Oslo 10. 12. oktober 2014. www. nynorskantikvariat. no

Katalog 103. Messekatalog Litteraturhuset i Oslo 10. 12. oktober 2014. www. nynorskantikvariat. no Katalog 103 Messekatalog Litteraturhuset i Oslo 10. 12. oktober 2014 www. nynorskantikvariat. no Katalog 103 Antikvarbokhandlarmesse 10. 12. oktober 2014 Litteraturhuset i Oslo Norsk Antikvarbokhandlerforening

Detaljer

INNHOLD: Nr. 4-2008 UTGITT AV OSLO MUSEUM

INNHOLD: Nr. 4-2008 UTGITT AV OSLO MUSEUM Nr. 4-2008 UTGITT AV OSLO MUSEUM avd. Bymuseet FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no REDAKTØR:

Detaljer

1/13. Tema: Kunst og kunsthåndverk. Glassverkarkiver 22. juli-arkivene i Riksarkivet I N F O R M A S J O N F R A R I K S A R K I V A R E N

1/13. Tema: Kunst og kunsthåndverk. Glassverkarkiver 22. juli-arkivene i Riksarkivet I N F O R M A S J O N F R A R I K S A R K I V A R E N 1/13 I N F O R M A S J O N F R A R I K S A R K I V A R E N Tema: Kunst og kunsthåndverk Glassverkarkiver 22. juli-arkivene i Riksarkivet [arkiv] magasinet Arkivmagasinet er Arkivverkets faglige tidsskrift

Detaljer

Vitenskap og nasjonsbygging. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim på 1700-tallet.

Vitenskap og nasjonsbygging. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim på 1700-tallet. En skriftserie fra Universitetsbiblioteket i Trondheim ISSN 1502-0800 Ansvarlig redaktør: Bibliotekdirektør Ingar Lomheim N U M M E R 13 Dette verket er omfattet av åndsverkslovens bestemmelser. Uten særskilt

Detaljer

Kanalforvaltningen rundt 1814 del av en fungerende statsadministrasjon for det norske selvstendighetsprosjektet. Grunnlovsjubileet 2014

Kanalforvaltningen rundt 1814 del av en fungerende statsadministrasjon for det norske selvstendighetsprosjektet. Grunnlovsjubileet 2014 Kanalforvaltningen rundt 1814 del av en fungerende statsadministrasjon for det norske selvstendighetsprosjektet Grunnlovsjubileet 2014 1 2 Kanalforvaltningen rundt 1814 del av en fungerende statsadministrasjon

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Leseferdighet og skolevesen 1740 1830

Leseferdighet og skolevesen 1740 1830 Heimen, ISSN 0017 9841, bind 45, 2008, side?? Leseferdighet og skolevesen 1740 1830 Pietister, «potetprester» og et ungt norsk Storting Av Lis Byberg Høgskolen i Oslo At leseferdigheten blant folk flest

Detaljer

TERJE BODIN LARSEN. Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal. streif i Arendals bok- og avishistorie 1900 1950

TERJE BODIN LARSEN. Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal. streif i Arendals bok- og avishistorie 1900 1950 TERJE BODIN LARSEN Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal streif i Arendals bok- og avishistorie 1900 1950 Bøker, boktrykkere og bokhandlere i gamle Arendal streif i Arendals bok- og avishistorie

Detaljer

- ENSOM, LIDENDE OG GENIAL -

- ENSOM, LIDENDE OG GENIAL - - ENSOM, LIDENDE OG GENIAL - BIOGRAFISKE FREMSTILLINGER AV DEN UNGE KNUT HAMSUN - EN RETORISK OG KRITISK STUDIE av Knut Michelsen Hovedfagsoppgave høsten 2005 (gammel ordning) Institutt for lingvistiske

Detaljer

God vår! INNHOLD: Nr. 2-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM

God vår! INNHOLD: Nr. 2-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM Nr. 2-2010 / Årgang 55 UTGITT AV OSLO MUSEUM avd. Bymuseet FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 FAX: 23 28 41 71 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no

Detaljer

Mai 2009. I DETTE NUMMER: Tjøme Historielag Bygdebøker i Vestfold DIS gruppe i Sande Fjernlån fra Sverige DIS VESTFOLDS SLEKTSFORSKER MAGASIN

Mai 2009. I DETTE NUMMER: Tjøme Historielag Bygdebøker i Vestfold DIS gruppe i Sande Fjernlån fra Sverige DIS VESTFOLDS SLEKTSFORSKER MAGASIN DIZ DIS VESTFOLDS SLEKTSFORSKER MAGASIN Mai 2009 Nummer 04-2009 14 Årgang I DETTE NUMMER: Tjøme Historielag Bygdebøker i Vestfold DIS gruppe i Sande Fjernlån fra Sverige Innhold 2 Innhold 2 Redaktøren

Detaljer

Nyheter fra Nome Antikvariat 26. juni 2015 www.nomeantikvariat.no

Nyheter fra Nome Antikvariat 26. juni 2015 www.nomeantikvariat.no Bokormen (Der Bücherwurm). Maleri av Carl Spitzweg (1850). Nyheter fra Nome Antikvariat 26. juni 2015 www.nomeantikvariat.no Nyheter fra Nome Antikvariat Sist oppdatert 26. juni 2015 Her legger vi ut en

Detaljer

R[))MERIJIl TlJN ÅRBOI( 1966 ROMEHII(E HISTORIELAG FOR. Redaktør: Radering pel omslaget av KriJtofer ErikJen Ganer.

R[))MERIJIl TlJN ÅRBOI( 1966 ROMEHII(E HISTORIELAG FOR. Redaktør: Radering pel omslaget av KriJtofer ErikJen Ganer. Arboknemnd: ASBJØRN DØRUMSGARD MAGNUS RØED KR. VIKNE R[))MERIJIl TlJN ÅRBOI( 1966 FOR ROMEHII(E HISTORIELAG BIND VI Redaktør: ASBJØRN DØRUMSGARD Radering pel omslaget av KriJtofer ErikJen Ganer. UTGITT

Detaljer

Nr. 2/3-2014 / Årgang 59

Nr. 2/3-2014 / Årgang 59 Nr. 2/3-2014 / Årgang 59 UTGITT AV OSLO MUSEUM FROGNERVEIEN 67 POSTBOKS 3078 ELISENBERG 0207 OSLO TLF: 23 28 41 70 E-post: post.bymuseet@oslomuseum.no Hjemmeside: www.oslomuseum.no REDAKTØR: Anne Birgit

Detaljer

RBR N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1

RBR N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1 RBR r a p p o r t r a p p o r t N R. 1-2 0 0 4 - Å R G A N G 2 1 R edaksjonen: Styret: Rogaland Bedriftskunstforeningsråd Postboks 461-4304 SANDNES RBR Rapport er et medlemsblad for bedriftskunstforeningene

Detaljer

BYGNINGS- OG LANDBRUKSARTIKLER

BYGNINGS- OG LANDBRUKSARTIKLER PLANNJA ØKONOMI: Lakkerte bølgeplater. GALVAPRIME: Brennlakkerte bølgeplater. DISCUS: Taket er den mest utsatte delen av huset. Har du tenkt over hva det må tåle? Taket skal beskytte resten av huset mot

Detaljer

Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind XL OSLO 1977 UTGITT AV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP

Tidsskrift for norrøn arkeologi. Bind XL OSLO 1977 UTGITT AV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP Tidsskrift for norrøn arkeologi Bind XL OSLO 1977 UTGITT AV NORSK ARKEOLOGISK SELSKAP Redaksjon: SVERRE MARSTRANDER- ARNE SKJØLSVOLD Til representantskapet er trykt 150 nummererte eksemplarer hvorav dette

Detaljer