I I ', I I I. 1 I STORD KOMMUNE. iffie 101 ^ - Il - II II. Iii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I I ', I I I. 1 I STORD KOMMUNE. iffie 101 ^ - Il - II II. Iii"

Transkript

1 STORD KOMMUNE I I ', I I I. 1 I i - Il - II II I iffie 101 ^ Iii i

2 7.15 Budsjettframlegg Stord kyrkjeleg fellesråd -

3 Rådmann Magnus Mjør DEN NORSKE KYRKJA Stord Prestegjeld Stord kyrkjelege fellesråd Kopi til økonomisjef Hege Etterlid Innspel til investeringsbudsett for kyrkja Stord kyrkjelege fellesråd hadde møte 12. juni og vedtok der framlegg til investeringsbudsjett for Me meiner Stord kyrkjelege fellesråd har god budsjettkontroll men innser at det ikkje er rom for større innkjøp gjennom eit svært trongt driftsbudsjett. Dette må løysast gjennom investeringsbudsjettet. Framlegg til investeringsbudsjett er svært nøkternt og ikkje noko "ynskjeliste". Investeringsbudsjettet gir etter vår meining ein grei oversikt over investeringar det er stor trong for dei næraste åra. Me har ikkje teke med investeringar som det kunne vore "kjekt å ha" - men som me likevel kan klara oss utan. Frå framlegget vårt til investeringsbudsjett vil me understreka fylgjande: GRAVPLASSANE: UTSTYR OG MASKINER: Utstyret på gravplassane våre er gamrnalt og ber preg av stor slitasje. Det er grenser for kor lenge ein kan halda liv i dette gjennom reparasjonar og nødvendig vedlikehald. Me har difor laga ein 4-års plan for utskifting av maskiner og anna nødvendig utstyr. Med Frugarden gravplass vil også areal som skal vedlikehaldast auka monaleg ogføra til endå større slitasje på utstyr og maskiner/kjøretøy. NYSÆTER: Det må setjast av investeringsmidlar til utviding av eksisterande Nysæter gravplass. Det minkar faretruande på antal graver som ikkje er festa. Pr. i dag er det berre ledig 8 enkle og 34 doble graver på Nysæter gravplass i tillegg til dei som allereie er festa. Det er lite grunn til å tru at folk i Sagvåg utan vidare vil gravleggja sine døde på gravplassane på Hystad/Âdland/Frugarden. Me ser for oss at Nysæter gravplass kjem inn på investeringsbudsjettet til kommunen frå altså når byggetrinn 1 på Frugarden gravplass er planlagt ferdigstilt. STORD: Me har ikkje teke med byggetrinn 2 av Frugarden gravplass i framlegget vårt men reknar med at Stord kommune vil ta med dette når utvidinga av Nysæter gravplass er ferdig. HUGLO: Det har ikkje vore gjort noko stort vedlikehald på gravplassen på Huglo på mange år. Gravplassen treng grundig drenering og anna vedlikehald. I tillegg er det ynskjeleg å komma i gong med opparbeiding av nytt gravfelt (utviding av eksisterande) på Huglo KYRKJENE: STORD: Rehabilitering av Stord kyrkje går sakte framover. Fellesrådet v/kyrkjeverja er ikkje nøgde med framdrifta og kjem til å seia opp avtalen med firmaet som har prosjektleiinga når kontrakten går ut i Fram mot dette arbeider me for å få ei anna prosjektleiing. Imidlertid er det mange store oppgåver som gjenstår før Stord kyrkje framstår slik som rne ynskjer den skal vera. Stord kyrkjelege fellesråd Hamnegata Stord Telefon: /33 Mobil: E-post: Fellesrådsleiar: Nils Kåre Nysæter Kyrkjeverje/dagl.l.: Liv Kan Bru Heimeside:

4 DEN NORSKE KYRKJA Stord Prestegjeld Stord kyrkjelege fellesråd Så langt i år har me fått nytt alarmanlegg (brannvarsling & innbrot) og me har bytta ut dei fremste benkeradene med stolar. Dei gamle benkene er fånt uttil Sunnhordland museum og til privatpersonar. Oppgradering av varmeanlegget, ferdigstilling av våpenhus/tårnfot, nytt toalett med universell utforming og knefallet er under arbeid, men vil nok ikkje vera sluttført med det tempoet rne opplever no. Det som fortsatt gjenstår er utvendig maling av begge langsidene av kyrkja, takrenner og nedløpsrøyr, vedlikehald/maling av kyrkjebenkar, oppussing av begge sakristi, utbetring av rullestolinngang og rampe, rehabilitering av utandørs trapper samt ein del småting Mange klagar over lyden i kyrkja. Me har skifta ut mikrofonane og miksepult men treng å få nye høgtalarar. Det er dessutan behov for oppgradering av teleslyngeanlegget. Me ber om at unytta investeringsmidlar frå 2013 vert overført til budsjettet for Det er eit stort ynskje om å få rehabilitert Stord kyrkje ferdig no når me fyrst er i gong. NYSÆTER: Etter synfaring av taktekker kom det fram at taket på Nysæter kyrkje treng grundig rehabilitering/delvis utskifting. Midlane frå inneverande år gjekk med til å reparera dei lekkasjane og skadene som var mest kriseprega. Mange klagar over lyden i Nysæter kyrkje. Også der har me kjøpt nye mikrofonane. Miksepulten me ha r er tilfredsstillande, men det er stort behov for nye høgtalarar og oppgradering av teleslyngeanlegget. KJØLEROM KISTER For inneverande år er det i investeringsbudsjettet sett av kr for å gjera om bårehuset til kjølerom. Dette arbeidet er komme godt i gong, men det viser seg at det blir dyrare enn me hadde budsjettert sidan det må gjerast noko tilpasningsarbeidet på noverande bårehus. Fellesrådet har dessutan vedteke å gå til innkjøp av kjøleskap til kister istadenfor å oppgradera heile bårehuset til kjølerom. Me ynskjer 2 kjøleskap å 2 kister. Dette vil vera billegare i drift enn kjølerom, og meir økonomisk og praktisk i forhold til forflytning når me om nokre år truleg får nytt kyrkjelydshus og nytt bårerom på plass. To slike kjøleskap vil totalt kosta ca I tillegg kjem tilpasningsarbeid (elektrisk mm). Teikningane er klare og arbeidet med tilpasning vil starta over sommaren. Tilbod på kjøleskap er henta inn. Lukke til med budsjettarbeidet I Stord mvh Stord kyrkjelege fellesråd.!.) ug e, -6» ez, etk,?-4fi. 13,b, 're 76><3,4 Liv Kari Bru Kyrkjeverje/dagleg leiar. Stord kyrkjelege fellesråd Hamnegata Stord Telefon: /33 Mobil: Fellesrådsleiar: Nils Kåre Nysæter Kyrkjeverje/dagl.l.: LivKari Bru Heirneside:

5 Investeringsbudsjett for kyrkja FRAMLEGG FRÅ STORD KYRKJELEGE FELLESRÅD 4 I I. KYRKJENE Stord Rehabilitering Stord kyrkje GRAVPLASSANE BÅREROM Nye høgtalarar, oppgradering av lydanlegg Nysæter Større takreparasjon + rehab. klokketårn Utbygging av Nysæter gravplass Nye høgtalarar, oppgradering av lydanlegg Huglo Opparbeiding av nytt gravfelt + vedlikehald (drenering mm) Raider (stor plenklyppar) Frontlastar til traktor Minigravar Minitraktor/lastberar Raider (stor plenklyppar) Utskifting av carawellen frå 1996 Diverse innvesteringar/innkjøp til gravplassane. Utstyr og reidskap Stord 5. juli 2014 Kjøleskap til oppbevaring av kister. Restbeløp etter oppgradering i SUM , Liv Kari Bru - kyrkjeverje/dagleg leiar Vedteke i Stord kyrkjelege fellesråd 12. juni 2013 DEN NORSKE KYRKJA Stord kyrkjelege fellesråd Hanifi cage4a, 5411 Stord

6 Rådmann Magnus Mjør DEN NORSKE KYRKJA Stord Prestegjeld Stord kyrkjelege fellesråd Kopi til økonomisjef Hege Etterlid Rehabilitering av m.a. taket på Nysæter kyrkje. Stord kyrkjelege fellesråd v/ kyrkjeverja sette i vår i gong ein prosess for å få avklart tilstanden til taket på Nysæter kyrkje. Me hadde då i lengre tid slete med smålekkasjar fleire stader i kyrkja i tillegg til at barnehagen i kyrkja klaga over tilstanden hos dei. investeringsmidlar frå inneverande år gjekk med til å reparera dei lekkasjane og skadene som var mest kriseprega samt få laga eit oversyn over tilstanden til taket. Taktekkjar Ove Helland vart engasjert for å laga ein tilstandsrapport. Rapporten er no levert (vedlagt) og fortel oss at tilstanden til kyrkjetaket var verre enn me hadde trudd. Spesielt er taket dårleg over barnehagen. Eg har hatt møte med lelar 1barnehagen, Anita Borrevik. Ho orienterte om synfaring saman med HMTleiar Kvalnes og representant frå Stord kommunale eigedom. Rapporten vart levert meg i dag (vedlegg) og peikar m.a. på helsefarlege tilstandar for dei tilsette. Det er vel lita tvil om at fukttilstandane i barnehagen skuldast det dårlege taket. Det er svært urovekkjande at forfallet er komme så langt på 22 år, men me kan ikkje anna gjera enn å gripa fatt i det. Stord kyrkjelege fellesråd er uroa over at dersom ein ventar for lenge med å gjera noko i denne saka så vil kostnadane bli endå høgare. Dessutan vil det då vera eit tidsspørsmål kor lenge barnehagen kan bli verande i kyrkja., Stord 10. oktober.201&111.47, mvh Stord kyrkjelegneksr,411-(pys, 1,J9)7,98,h 4p. Liv Kari Bru Kyrkjeverje/dagleg leiar. Stord kyrkjelege fellesråd Hamnegata Stord Telefon: /33 Mobil: E-post: Fellesrådsleiar: Nils Kåre Nysæter Kyrkjeverje/dagl.l.: Liv Kari Bru Heimeside:

7 TILSTANDSRAPPORT PÅ BÅNDTEKKING NYSÆTHER KYRKJE CODKANT f OR AINSVAS5RE1T :19, 0 Can rot T23.1:11-1 Ove K. Helland

8 Eksisterende båndtekking fra 1990 Båndtekking er produsert av 0,6 mm galvanisert plate, med UV-Bestandig plastisolbelegg i kobberfarge. Båndene er laget med profiler som er valset sammen, dette umuligjør utskiftinger i taket. Ved synfaring ble det lokalisert store avflassinger av plastisolbelegget, i sør og vest er nesten hele båndtekkingen uten beskyttelse på galvanisering. Riper / skader i galvanisering har ført til korrosjon, og vil føre til ytterligere korrosjon. Ved alle nedløpsrør er tildels dypgående rust, (mulig gjennomrustet), også på selve takflaten, falser, klammer og takhatter er det rust. Beslag på kantavslutninger er rustet i alle skjøter. Avstand mellom takavslutning og gesimsbeslag er liten, dette gjør det vansklig, med tanke på renhold av takrenner. Konklusjon Mitt intrykk etter synfaring er: Her er forfallet kommet overraskende langt på 23 år. Plastisolbelegget har nå lite UV motstand, og forfallet videre vil gå fortere.. Estetisk må en kunne si at taket ikke er noe fint å se på. Eventuellle rustreperasjoner er etter mitt syn bortkastet, av erfaring viser dette seg å holde bare noen år. (Byggforsk Kunnskapssystemer / 462) Nederste tak, ca 250 m2, bør legges nytt. Her må det også lages sikring / stengsel for uvedkommende, for utgang på taket Anbefaling Jeg anbefaler å lekte opp 23 mm på eksisterende båndtekking, montere 18 mm sutak, med primo underlagsduk. På denne måten lages det en luftespalte mellom det gamle og det nye taket og kondens ungåes, gjennomlufting kan taes ut oppe, under beslag i mur. Montere ny båndtekking, av et materiale som har langt større levetid en eksisterende båndtekking. Jeg vil anbefale, kobber Nordik Green, denne oxyderer og får et grønnskjær, denne er vanlig å bruke til kirker, viser til spiret på Stord Kyrke. Et litt rimeligere alternativ er kobber blank, denne oxyderer og blir brun. Begge har god korrosjonsbestandighet og derfor lang leveud (50 til 100 år) Ove K. Helland

9 Store avskallinger av plastisolbelegg, der galvanisering ligg ubeskyttet, der riper fører til rustangrep.i sør og vest fasade er nesten all plastisolbeskyttelse borte. Nedenfor alle nedløpsrør, fra taket over, er rustanggrepet betydelig Ove K. Helland

10 ;,; - Dypgående rust Rustet skjøt i kantbeslag Ove K. Helland

11 scr Langtkommen rustangrep, båndtekking er 0,6 rn/rn tykk, og uten plastisolbelegg, her er små marginer før mer gjennornrusting og flere lekkasjer Ove K. Helland

12 Rust på avskallet plate., f"..\ Rustflekker og avskalling av plastisolbelegg Ove K. Helland

13 SINTEF 13yggforsk Kunnskapssystemer Side 6 av 7 Kobber har generelt god korrosjonsbestandighet men kan brytes ned av svovel- eg salpetelholdlg atmosfmre og av orgardske syrer. Direktra kontakt med andre rnetaller ber unngås. Rennende vann fra kobberplater kan medføre misfarging pri tlstøtende eller underfiggende flater. 44 SInkplater ginkplater har god bestandighetivandg atmosfmre, men må ikke komme i direkte kontakt med metaller mect høyt elektrisk potenslal, først og fremst kobber. Sink skades også av syrer, sterke alkaller ag alkaliske materialer som fersk mørtel og betong. Hvantst opptrer spesiett på undersiden av pater avtitansink som er I konlakt med kondensvann, se pkt FesternIdler FestemIdler av Ikke rustfritt materiale kan korrodere. Korrosjonsbesbntelse i fonn av et tynt belegg av sink eller plast blirlett skadd under montering. Etforsinkede festemidlor har også for dårlig korrosjonsbeskyltelse til utvendig bruk. Darlig Korrosjonsbeskyttelse har først og fremst esteliske konselorenser, men dersom både hodet og stammen på spikrene eller skruene er angrepet, kan det gå utover sikkenteten mot avb/åsnlng. 46 Utbedring av korrosjonsskader,c.-47 Stålplater. Korrosjon på overstden av platene kan man utbedre ved å: - gerne all løs rust - fjerne ornkringfiggende belegg ned dl galvaniseringen - påføre et rustblndende mkidel etter fabrikantens envientnger - påføre overflatebelegg SINTEF Byggforsk karåder sandhuming I forbindelse med rengjøring av stålplater. UtbedrIng av kortosjonsskader kan forlenge platenes levetid, men man har ingen garanti for hvor lenge. Spesielt usikkert blir resuttatet ved endeomlegg. Her kan man ikkegerne nisten mellom p4atene uten å demontere platene. Alternativet er å tekke om taket Hvis korrosjonen er sysert omfauende, tal rengjøring av platene og påføring av belegg som regel være Så arbeldakrevende at omtekking er det beste. Ved avslutærtger nede vedtakfot er det vikfig at platene stikkerlangt nok ut for å sikre at vann ikke bekker opp på undersiden, men renner av, for eksempel I takrenner. Forebyggende fittak for å hindre kantkorrosjon er å påfore en blank Idarlakk eller lakk I den aktuelle fargen på plateenden før montering. Aktuell lakktype oppgis av plateleverandøren. Lakkering kan gjeres effektivt når platene er ankomrnet byggeplass og ligger i emballagen. Når platene korroderer på undersiden, ved endeorntegg eller tattutstikk, er det Ille å gjøre, bortsett fra å ta platene av og behandle dem, ler å skete dem. Skader i form av riper med rust må også behandles som beskrevet ovenfor. lastbelagte stillplater. Overflatekorroslon på plastbetagte stålplater lar seg utbedre ved rengjøring og påføring av ny korrosjonshindrende meling. Har det oppstått omfattende kantkorrosjon, må platene skiftes ut 463 ilturniniumspfater. Komasjonsekader på stumintemsplater Itan forekomme I spesielt forurensede majceer. Skadene er I slilm tafeller så alvorlige at det kan være nødvendig med omtekking eller utskiffing til annen type taktekning Skades platene av for eksempel kobberholdlg vann ved avrenning fra et tilstatendetovediggendekobbertak, må konstmksjonen bygges om. Skader på grunn av galvanisk korrosjon kan fortindres ved å bruke mellomlegg av plast e.l. 464 Kobberprater. Korresjonsskader på kobtelplater er ytterst sjelden. Om slike skader Ilkevel oppstår, ulbedres de enten ved Wskifting og innfalsing av ny plate eller ved utskjaming av skadd område, rengjøring og innlorlding av ny platabit. 465 Sinkplater. Ved utbedring av borrosjonssbader på siniplater følges samme framgangsmåte som for skader på kobberplater. 466 FestemlellesRUstee skruer skiftes ut med tusgrie skruer. Spikre I bølgetoppen kan vanskefig skiftes ut uten å skade platene eller belegget Montering av slouerl bølgebunnen eller omtekking er derfor aktuelle afternativer. Rustne klammere ti båndteldring kan forekomme. På grunn av at klammere er falset ina er skadene vanskelige å oppdage før skade har skjedd, for eksempel ved et 5 Mekaniske skader deler av tekningen blåser av eller løsner. 51 Skader og insaker 511 Generelt er det få mekaniske skader, og de fleste har kunbetydning for utseendet. 512 Burkeroppstår som regel fordisideondeggene Og platene gangtrafikk, må side via monterte sfiger og gangbaner. Sknær som dms for hardt til, kan også lage bulkerl platene, se fig 512. er for svake for gangtrafikk. Ferdsel på tak tekket med plater som ikke tåler Fig. 512 Platersom er skadd under monteting. Foto: SINTEF Byggforsk 519 Riperj Matene kam oppstå under transpon og montering. Med dagens tykkelse på sinkbelegg er sink alene arke god nok korrosjonsbeskyttelse. Sely om ripene bare går gjennom belegget sllk at sinksjiktet blotdegges, kan det oppstå korrosjon. Hvis dpene bloyrieggerselve Målet, vil ptatene korrodere etter kort fid. 514 Monteringsskader.Kapping av stålplater med vinkelsilper frarådes på det sterkeste. Vinkelsliperen riveropp overliatebelegget ved kappkanten, og varme spon brenner seg inn I belegget Det gir kormsjonsskader etter kort 1td.1T1 kapping av stålpiater bør det brukes saks æler Mbler. I fillegg kan bruk avfeil utstyr forårsake andre mekeniske skader. 515 Delonnasjonsskader.Plater skades av på grunn av for eksempel snølast eller gangtrafildr. 52 Utbedring Ved mekaniske skader vil det ofte være hensiktsmessig å skifte de skadde platene. fer stor aystand mellom oppleggene, eller fordi de krager for mye ut og får vartge deformasjoner htitv.fillk,r.iivpgleolsk.11 Oinmer impntin rsur o a. _,T

14 STATENS BYGNINGSTEKNISKETAT OVE K HELLAND Rimmereid 5419 FITJAR Norge Deres ref, Vår ref. Ove Helland EB/2011/ Dato SVAR PA SØKNAD OM SENTRAL GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRE1T OVE K HELLAND, ORG.NR Statens bygningstekniske etat (BE) meddeler herved at søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett er ferdigbehandlet. Vedtak Søknaden er vurdert etter kravene som følger av plan- og bygningsloven og forskilft om byggesak (byggesaksforskrtften). Følgende godkjenningsområder er innvitget Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 Det bes om at innvilgede områder kontrolleres opp mot omsøkte godkjenningsområder. Varighet Godidenningen er gyldig i perioden til Godkjenningen er gyfdig fra vedtaksdato. For å inneha sentral godkjenning for ansvarsrett skal det betales et gebyr, for tiden kr 1900 pr kalenderår. Faktura vil bli tilsendt innen 2 måneder. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i dller I medhold av plan- og bygningsloven, Publisering Opplysninger om foretakets godkjenning ligger tilgjengelig på våre nettsider (www.be.no) i det åpne registeret over foretak ined sentral godkjenning. Klageadgang Vedtaket kan påldages. Klageinstansen er en særskift klagenemnd for den sentrale godkjenningsordningen. Klagen sendes Statens bygningstekniske etat sorn legger klagen fram for Klagenemnda. Fristen for å klage er 3 uker fra et vedtak er mottatt. Klageadgangen er hjemlet i byggesaksforskriften Med hilsen (elektronisk sign.) (elektronisk sign.) Jorun Dybvik Erik Braathen rådgiver saksbehandler

15 Den Norske Kyrkje Stord Kyrkjekontor 5400 Stord Pristilbud R Ove K. Helland Rimmereid FITJAR Bankkonto Org.nr: MVA Mobil: Deres ref: Stord K rk'ekontor Vår ref Dato Gjelder til dato Garanti Ove K. Helland 29.au okt As Info: Betalingsbefingelser: 10 dager forfall, fra fakturadato. Sum eks mva Merverdiav ift Sum inkl mva , , ,25 Ve nr el and r Ove K. Helland Pristilbudet er gjeldende i 60 dager 22:46]

16 Den Norske Kyrkje Stord Kyrkjekontor 5400 Stord Pristilbud K Ove 11. Helland Rimmereid FITJAR Bankkonto: Org.nr: MVA Mobil: Deres ref: Stord K rk.ekontor Vår ref Dato Gjelder til dato Garanti Ove K. Helland 29.au okt År Info: V1AAANnorskstaal no Betalingsbetingelser. 10 dager forfall, fra fakturadato. Sum eks mva Merverdiav ift Sum inkl mva , , ,38 Ove Helland Rirnm id ittar Ove. Helland Pristilbudet er gjeldende i 60 dager 22:471

17 Den Norske Kyrkje Stord Kyrkjekontor 5400 Stord Pristilbud K Ove K. Helland Rimmereid FITJAR Bankkonto Org.nr: MVA Mobil: Deres ref: Stord K rk.ekontor Vår ref Dato Gjelder til dato Garanti Ove K. Helland 29.au okt k Info: www norskstaal no Betalingsbetingelser: 10 dager forfall, fra fakturadato. Sum eks rnva Merverdiav ift Sum inkl mva , , ,13 Ove. Helland Rimm e d 3419 jar Ove K. Helland Pristilbudet er gjeldende i 60 dager 22:421

18 Synfaring på Sagvåg og Litlabø barnehage Innleiing Syner til avvik 931 meld av styrar i Sagvåg og Litlabø barnehage, samt til forklarande mall datert vedrørande same sak. Styrar retta bekymring til HMT leiar pr telefon angåande langvarig problem knytt til fuktinntrenging i lokala til barnehagen, i kjellaren til Nysæter kyrkje. HMT leiar saman med representant frå Stord Kommunale Eigedom kom med bakgrunn i dette på synfaring same dag. Mål og metode i synfaringa Synfaringa vart utført for å få meir utfyllande informasjon om kva som er problemet. Det vart utført visuell inspeksjon av kjøken, gang og inngongsparti. Saman med samtale med styrar og verneombod, dannar det grunnlag for rapport. Regelverk Overordna HMT system i Stord kommune seier at tilsette eller einingar som oppdagar uynskte hendingar eller forhold som ikkje er i samsvar med gjeldande regelverk, skal straks melda frå om dette i Kvalitetslosen. Vidare set AML 4-4 krav om at arbeidsplassen er utforma slik at arbeidstakarane er sikra eit fullt forsvarleg inneklima med luft fri for helseskadelege og sjenerande eller belastande forureiningar. 3-1 seier vidare at det er arbeidsgjevar si plikt til å planleggja, kartleggja og iverksetja tiltak for å sikra at lovens krav vert overhaldt og at inneklimaet til ei kvar tid er fullt forsvarleg. Forskrift om miljøretta helsevern seier noko om ungane sitt læremiljø i barnehagen. Det fgir også grunnlag for godkjenning av drift av barnehage. Ein kan lesa meir om regelverk omkring inneklima på Arbeidstilsynet si side; Fakta om inneklima.

19 Teori Som grunnlag for teori er det nytta rapport 2013*7 frå Folkehelseinstituttet (FFII)v,Anbefaltefaglige normer for inneklima». Rapporten peikar på fleire årsaker til fukt i bygg. Nokre meir opplagde enn andre. Som ei hovudårsak til fukt og fuktskader i bygg og konstruksjon, er dårlige tak, vindauger eller inntrenging av fukt grunna mangelfull drenering eller feil i fundamentering. Dei peikar vidare på at mangelfullt vedlikehald ofte er medverkande til at fuktproblemet oppstår. Fuktinntrenging kan føra til følgjande risikoforhold: Oppvekst av muggsopp Bakteriell opphoping Førekomst av skadedyr Skade på konstruksjon FFIIpeikar på at det er tydeleg samanheng mellom fuktproblem og muggsoppførekomst innandørs og dermed risiko for luftvegssjukdom og allergi blant personar med opphald i lokalet. Teikn på risikoforhold er også mugglukt og hyppig førekomande kondens på overflate eller i konstruksjonen. Større fuktskadar der materialar ikkje er raskt uttørka, reingjort eller fjerna kan også utgjera helserisiko. Vegleiiar til Forskrift om miljøretta helsevern seier dette om fukt i bygning: Som enkeltfaktor er kanskje fukt det største problemet me har i forhold til innemiljøet, saman med røyking. Fukt er livsbetingelse for vekst av mange bakteriar, sopp og andre mikroorganisar som bryt ned organisk materiale. Dei aller fleste bygningsmateriale består av organiske material. Det har vist seg at mugg, alger og støvmidd som trivst i fuktig klima kan vera årsak til allergi og andre overfølsomhetssjukdomar.

20 Resultat av synfaring Inngongsparti, utsida _ Kjøkenskap v/lekkasje i vegg/tak

21 Inngongsparti, innsida Kjøkenskap

22 Tilsette og foreldre til barn i barnehagen rapporterar i følgje styrar om auka førekornst av luftvegsplagar. Dette er førebels ikkje nærare undersøkt. Barnehagen nemner at det er observert skadedyr som sølvkre i kjøkenlokalet. Sølvkre er i seg sjølv ikkje skadeleg for menneske, og opptrer mest som sjenerande. Men, sølvkre eter muggsopp og er dermed ein indikasjon på at dette er tilstade i lokalet. Muggsopp kan gje både allergiske og toksiske reaksjonar, og med det utløysa astmatiske utfordringar for personar med luftvegsplager. Konklusjon og forslag til tiltak Det er lite tvil om at fuktskadane i Sagvåg og Litlabø barnehage sine lokale i kjellaren på Nysæter kyrkje er komen langt. Utifrå uttale frå tilsette og som ein kan sjå i lokalet, har dette pågått i lang tid. Det meste tyder på at fuktinntrening kjem frå tak og gjennom tak-konstruksjon på kjøkenet. Det er rig tydeleg at det er stor fuktskade i inngongsparti. Måling av fukt frå bedriftshelsetenesta er diskutert, og kan ikkje seiast å vera naudsynt. Dersom det utviklar seg, eller ein finn spor av mugg, sopp eller anna, vil Stord kommune tinga tenester frå Haugaland HMS knytt til denne problemstillinga. Tiltak for barnehagen sine lokaler må setjast i verk umiddelbart. Stord kommune kan ikkje halda fram som leigetakar dersom desse fuktskadane får utvikla seg. Stord kommune, Jon Eirik Kvalnes HMT leiar

23 MØTEBOK Stord kyrkjelege fellesråd Møtedato: Sak: Rehabilitering av taket på Nysæter kyrkje. Saksnr.: 2013/28 Arkivnr.: 411 Sakshands.: LKB VEDTAK: Stord kyrkjelege fellesråd innser at taket på Nysæter kyrkje må skiftast og ber kyrkjeverja syta for at behovet vert meldt Stord kommune Wrådmann/økonomisjef med tanke på å få dette med i investeringsbudsjettet for komande år. Prosjektet "Nytt tak på Nysæter kyrkje" vert sett i verk så snart finansieringa er på plass. Alternativt framlegg til vedtak: Røysteresultat: SAMRØYSTA Saksdokument: Tilstandsrapport og budsjettoverslag - taket Nysæter kyrkje. SAKSUTGREIING FRÅ KYRKJEVERJA Ove K. Helland har vore engasjert for å sjekka tilstanden til taket på Nysæter kyrkje. Resultatet er nedslåande (les vedlagde rapport). I sommar har dei verste lekasjane blitt reparert slik at kyrkja no er tett. Imidlertid er dette kun å rekna som forarbeid på eit større prosjekt som vil få namnet "Nytt tak på Nysæter kyrkje" Prosjektet kan komma til å kosta opp mot 1.mill. kroner. Det overgår alle budsjetta som Stord kyrkjelege fellesråd rår over. Me må difor gå veien om kommunen for å få denne kostnaden inn i investeringsbudsjettet snarast råd er. Kostnaden er teke med i forslag til investeringsbudsjett frå Stord kyrkjelege fellesråd som vart sendt kommunen i juni. Imidlertid hadde me ikkje då fått informasjon om tilstanden til taket og visste ikkje at heile taket må skiftast. FRÅ MØTE I FELLESRÅDET Nysæter sokneråd og Colin Anspach må få høve til å uttala seg om valg av tak når denne avgjerdsla skal takast. 76

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen»

Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» Tilstandsvurdering av «Gamle Essoen» - Og skisser til mogeleg opprusting Status Bygget er eit eldre bygg bygd midt på 1960-talet. Bygget framstår i hovudtrekk slik det var bygd. Det er gjort nokre endringar

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012

Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule. November 2012 Rapport om fysisk arbeidsmiljø på Tysnes skule November 2012 Omvisning på Tysnes skule Underteikna vart invitert av rektor til eit møte den 1. november for å sjå på dei fysiske tilhøva på skulen. Delar

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset : 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I OS KOMMUNE 1 OS KOMMUNE Utval: OS ELDRERÅD Møtestad: Luranetunet - merk staden! Møtedato: 13.09.2004 Tid: 14.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0045/04 03/01610 PLAN FOR FRAMTIDA I

Detaljer

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011

HORNINDAL KOMMUNE. Tilsynsplan. Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova. Hornindal kommune 2011 HORNINDAL KOMMUNE Tilsynsplan Plan for tilsyn i saker etter plan- og bygningslova Hornindal kommune 2011 Vedteken av Utviklingsutvalet den 16. mars 2011 Sak: 020/11 Arkivsak: 11/207-1 01.03.2011 Innhald:

Detaljer

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg.

Melding om sjukefråvær Den tilsette skal gje melding om sjukefråvær til arbeidsgjevar så tidleg som mogleg. Interkontrollhandbok Side: 1 av 5 1. FORMÅL Føremålet med dette kapitlet er å kvalitetssikra oppfølginga av tilsette som vert sjukmelde. Kapitlet gjev derfor oversikt over kva rutinar som skal følgjast

Detaljer

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret

Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret VESTNES KOMMUNE Saksframlegg Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 2010/1109 Saksbehandlar: Magne Værholm Dato: 16.11.2010 Investeringsbudsjett 2011 Utval Møtedato Utvalssak Formannskapet Kommunestyret Administrasjonssjefen

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Miljøretta helsevern har ikkje avdekka avvik ved skulen i 2012.

Miljøretta helsevern har ikkje avdekka avvik ved skulen i 2012. Inneklima Ølve skule: I utgreiinga om skulestrukturen, side 25, står det følgjande: Miljøretta helsevern har ikkje avdekka avvik ved skulen i 2012. Hatlestrand skule: I utgreiinga finn me ikkje at det

Detaljer

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014

Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Månadsbrev for GRØN mars/april 2014 Oppsummering/ evaluering av mars/april Mål og innhald april I mars har me hatt fokus på språk. Me har hatt språksamlingar saman med Rosa kvar veke, der har me sett på

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK - SØKNAD OM KOMMUNAL GARANTI MØTEINNKALLING Utval: KOMMUNESTYRET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 25.09.2008 Tid: 16.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 51/08 08/1214 NESSANE VASSVERK

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga.

INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. INNKALLING TIL MØTE I SAMNANGER SOKNERÅD / SAMNANGER KYRKJESTYRE Måndag 22. april 2013 kl. 18.30 i kyrkja på Haga. SAKSLISTE: Sak 12/13 KS Sak 13/13 KS GODKJENNING AV INNKALLING/ MØTEBOK MELDINGAR OG RÅDET

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Stryn Kyrkjelege Fellesråd MØTEBOK

DEN NORSKE KYRKJA Stryn Kyrkjelege Fellesråd MØTEBOK ØKONOMIPLAN 2016-2019. Sakshandsamar: BL Presentasjon: Kyrkjeleg Fellesråd skal leggje fram prioritert handlingsplan med budsjettal for økonomiplanen og eit grunngjeve framlegg til ramme for år 2016. Alle

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Kommunestyre. Sakliste Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Kommunestyre Møtestad: Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn

Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Rettleiing ved mistanke om vald i nære relasjonar - barn Når det gjeld barn som vert utsett for vald eller som er vitne til vald, vert dei ofte utrygge. Ved å førebygge og oppdage vald, kan me gje barna

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

BØMLO KYRKJELEGE FELLESRÅD SAKSUTGREIING

BØMLO KYRKJELEGE FELLESRÅD SAKSUTGREIING BØMLO KYRKJELEGE FELLESRÅD SAKSUTGREIING SAKSGANG R.f Utval Møtedato Arkivsaksnr. Saksnr. 1 Kyrkjeleg fellesråd 21.12.2016 2016-06-04 Saksbehandlar: Trygve Leigland Arkivnr.: 111 2016-06-04 BUDSJETT 2017

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 18.05.2016 35308/2016 Åge Ødegård Saksnr Utval Møtedato Samferdselsutvalet 01.06.2016 Fylkesrådmannens tilråding Fylkesutvalet 27.06.2016 Fylkestinget 12.10.2015

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF

Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møteprotokoll Styret for Stord vatn og avlaup KF Møtedato: 06.09.2012 Tid: 14:00 16:00 Møtestad: Rundehaugen 45, Heiane Møte leiar: Aud Berit Alsaker Haynes Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: E-post, Fjordsenteret Aurland Dato: 09.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Tilleggsinnkalling til Formannskapet

Tilleggsinnkalling til Formannskapet Tilleggsinnkalling til Formannskapet Møtedato: 27.10.2015 Møtestad: Flora samfunnshus Møtetid: 09:00 - Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå så snart råd er, tlf. 57

Detaljer

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik

Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik Kommentar 22.7.2015 frå Naturvernforbundet vedrørande blåsesand i Ulsteinvik (Basert på opplysningane i artikkelen nedanfor.) Brukt blåsesand inneheld komponentar av det som er sandblåst, og er å rekne

Detaljer

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune

Retningsline for samordna opptak i barnehagar i Stord kommune Foto: Naustvågen barnehage Retningsline for samordna opptak i i Stord kommune 1 INNLEIING Alle godkjende i kommunen skal samarbeida om opptak av barn i barnehage, jamfør Lov om 12. Kommunen skal leggja

Detaljer

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte:

Tokke kommune. Kontrollutvalet. Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015. Tokke kommune - kontrollutvalet. Det vert med dette kalla inn til møte: Vår ref. 15/537-2 033 /KASB Medlemmar og varamedlemmar Dato 07.05.2015 Tokke kommune - kontrollutvalet Det vert med dette kalla inn til møte: Dato: 11.05.2015 Tid: kl 10.00 12.00 Sted: Møterom Kultur,

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane

Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Kort omtale og vurdering av dei innkomne søknadane Tiltak Vurdering Søknadssum/ totalkostnad 1 Loftesnes, hovudhuset Arbeidet med salen er i sluttfasen og fylkesdirektøren vurderer det som viktig at 450

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet.

Før møtestart vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad for kontrollutvalet. kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.04.12 Kl.: 10.00 14.00 Stad: Møterom 2. etasje i Rådhuset Saknr.: 09/12 18/12 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Johannes

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste

Sakliste: Saknr. Sak 29/13 Godkjenning av innkalling og sakliste Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 10.9.2013 Kl.: 12.00 13.15 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 29/13 35/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Jens Arne Stautland (Krf) Peggy

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING AV TIDLEGARE VEDTAK I AMU 2/13 13/240 ÅRSRAPPORT FRÅ BEDRIFTSHELSETENESTA MØTEINNKALLING Utval: ARBEIDSMILJØUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 21.03.2013 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 1/13 13/241 OPPFØLGING

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av kommunestyresak om budsjett for 2015 og økonomiplan 2015-2018, vedteke i kommunestyremøte 16. desember 2014. Sakshandsamar, innvalstelefon Edvard Høgestøl, 55 57 20 45 Vår dato 17.03.2015 Dykkar dato 09.01.2015 Vår referanse 2015/454 331.1 Dykkar referanse 14/865 Etne kommune Postboks 54 5591 ETNE Etne kommune

Detaljer

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling

Kommunestyret. Tilleggsinnkalling Finnøy kommune Kommunestyret Tilleggsinnkalling Møtedato: 13.12.2017 Møtestad: Biblioteksalen Møtetid: Kl. 14:00 Utvalsmedlemene vert med dette kalla inn til møte. Varamedlemene møter berre etter særskilt

Detaljer

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet

Austevoll kommune. Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Austevoll kommune Tilleggsinnkalling Tenesteutvalet Møtestad: Sol-li barnehage AS Møtedato: 20.11.2014 Møtetid: 15:00 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 5508 10 00 servicekontoret eller til postmottak@austevoll.kommune.no.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG UTVIKLING Møtestad: rådhuset Møtedato: 27.11.2007 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 41/07 07/1384

Detaljer

Arbeidet med minnelunden er så godt som fullført. Fint resultat.

Arbeidet med minnelunden er så godt som fullført. Fint resultat. Referat frå møte i Lykling sokneråd tysdag 16.06. 2015 kl. 19.00 Møtestad: Johanna sitt sjøhus i Høvringevika. Til stades: Roald Drønen, Margunn Ersland, Grethe Hidle Kallevåg, Elisabeth Bjørnevik, Oskar

Detaljer

Rapport/notat etter skader i klokketårnet etter angrep av skadedyr

Rapport/notat etter skader i klokketårnet etter angrep av skadedyr Rapport Nes kyrkje Rapport/notat etter skader i klokketårnet etter angrep av skadedyr 02 2016-06-18 Oppdatert rapport etter synfaring med verneombod Orsi 27. mai 2016. tes amo tes 01 2016-05-11 Rapport

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune

Statens vegvesen. Reguleringsplan for Fossatromma - Vøringsfossen - Fossli i Eidfjord kommune Statens vegvesen Reguleringsplan for Fossatromma Vøringsfossen Fossli i Eidfjord kommune AKTUELLE TILTAK INNAN PLANOMRÅDET I eit forprosjekt som er utarbeidd av arkitekt CarlViggo Hølmebakk AS, er det

Detaljer

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS.

Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Odd Petter Habbestad Prosjektleder i Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS. Stryn 06.11.14 1 Det eg vil snakka om er: Sone inndeling av vassnettet på Bømlo for å få lekkasjekontroll Stryn 06.11.14 2 Påstandar

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

Informasjonsmøte 1.november 2012

Informasjonsmøte 1.november 2012 Stokka i Stavanger Informasjonsmøte 1.november 2012 Informasjonsmøtet er ment som informasjon til beboerne fra det SBBL og styret har utredet av saker innen fukt i kjellerne og lekkasje fra takene. Dette

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen.

Styresak. Forslag til vedtak. Styret vedtek ombygging av kontorlokala ved Sjukehusapoteket i Bergen. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 21.05.2013 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Jannicke Daae Tønjum Apotekar Dominique Viki/ Konsulent Berit

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova

Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Tvisteløysingsnemnda etter arbeidsmiljølova Vedtaksdato: 27.01.2016 Ref. nr.: 15/43233 Saksbehandlar: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 07/16 I TVISTELØYSINGSNEMNDA Tvisteløysingsnemnda heldt møte torsdag 21.

Detaljer

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring.

Vurdering av Hedalen mølle. I Sør Aurdal. Tilstand og forslag til utbedring. Vurdering av Hedalen mølle I Sør Aurdal Tilstand og forslag til utbedring. Rapporten er utarbeida av bygningsvernrådgjevar ved Valdresmusea Odd Arne Rudi 1 Bakgrunn Det er stiftinga Bautahaugen Samlingar

Detaljer

Møteprotokoll Kommunestyret

Møteprotokoll Kommunestyret AUSTRHEIM KOMMUNE Møteprotokoll Kommunestyret Møtedato: 06.05.2014 Møtestad: Austrheim samfunnshus Møtetid: 19:00-20:45 Møtedeltakarar Parti Rolle Jan Erik Espelid Varamedlem Johanna K. Lerøy AP Varamedlem

Detaljer

Den nye seksjon for applikasjonar

Den nye seksjon for applikasjonar Nye IT-avdelinga Den nye seksjon for applikasjonar Ei kort innleiing om prosessar basert på ITIL som eg brukar litt i presentasjonen Seksjonen sine ansvarsområde 3 av mange områder som seksjonen skal handtera

Detaljer

Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017

Disponering av investeringsmidlar i opplæringssektoren 2017 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/1128-1 Saksbehandlar: Marit Virkesdal Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 13/17 09.03.2017 Utval for opplæring og helse 30/17 14.03.2017

Detaljer

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR

FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201002086-1 Arkivnr. 112 Saksh. Viken, Karl Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 23.03.2010-24.03.2010 FORDELING AV INVESTERINGSMIDLAR SAMANDRAG

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF

Misje, Geir Ove Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Søknad om utvidet garanti for lån til USF Fra: Misje, Sendt: 23. oktober 2013 10:54 Til: Postmottak byr. finans, eiendom og eierskap Emne: Søknad om utvidet garanti for lån til USF Kan denne e-posten legges inn på sak 201200047? Vennlig hilsen

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00

MØTEPROTOKOLL. Os eldreråd. Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 OS KOMMUNE Organisasjonseining MØTEPROTOKOLL Os eldreråd Møtestad: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 13.11.2006 Frå: 14.00 til 16.00 Innkalte: Funksjon Namn Forfall Møtt for Leiar Kåre Herdlevær Nestleiar

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 07.12.11 Kl.: 10.00 14.30 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/11 42/11 MØTELEIAR Helga Nøtland Auestad (Krf) DESSE MØTTE Gro Rydland (SP) Ove Gjerde (Ap) Johannes

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 09.12.2013 Kl.: 12.00 14.45 Stad: Formannskapsalen Saknr.: 36/13 43/13 MØTELEIAR Johan Inge Særsten (Frp) DESSE MØTTE Wilhelm Engelsen (Ap) Jens Arne

Detaljer

De «snille muggsoppskadene»

De «snille muggsoppskadene» De «snille muggsoppskadene» Ole Erik Carlson, Avd. leder inneklima Mycoteam as www.mycoteam.no «Snille» skader - innhold Hva vet man om fukt- og muggsoppskader? Hva er en «snill» skade? Hvordan vurderer

Detaljer

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14

Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Side 1 av 5 Protokoll frå møte Frå kl 19.00 til 22.15 Møtedato: 01.10.14 Frå saksnummer: 60/ 14 Møtestad: Kyrkjestova på Bore Til saksnummer: 67/ 14 Av soknerådet sine medlemmar/ varamedlemmar møtte Medlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet.

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Forfall X X X. Vi stadfestar med underskriftene våre at møteboka er ført i samsvar med det som vart vedteke på møtet. OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 27.04.2009 Frå: 18.00 til 19.00 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Medlem Namn Laila Reiertsen Marie

Detaljer

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN

BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sekretariat for kontrollutvalet Arkivsak 201202903-10 Arkivnr. 111 Saksh. Breistein, Roald Saksgang Møtedato Kontrollutvalet 23.08.2012 BUDSJETT 2013 - KONTROLLORGAN SAMANDRAG 1.

Detaljer

5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017

5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017 Fitjar kommune v/ rådmannen 5419 Fitjar Fitjar, 25. oktober 2017 Kommunal støtte til Fitjar kyrkje i 2018 Soknerådet behandla sak om budsjett for 2018 på møte den 19. oktober. Framlegget til budsjett inneber

Detaljer

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar.

HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE. Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. HANDLINGS OG TILTAKSPLAN MOT MOBBING FOR BARNEHAGANE I VINJE KOMMUNE Erta, berta, sukkererta - korleis unngå å skape mobbarar. Vårt ynskje: Alle barn skal ha eit trygt miljø i barnehagen utan mobbing.

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 136/2017 Formannskapet PS Kommunestyret

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 136/2017 Formannskapet PS Kommunestyret Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Anny Bastesen FA - M50 17/2800 Saksnr Utvalg Type Dato 136/2017 Formannskapet PS 29.11.2017 Kommunestyret PS Renovasjonsgebyr 2018 Vedlegg: NGIR - vedtak i representantskapsmøte

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79

Saksframlegg. Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Saksframlegg Sakshandsamar: Torun Emma Torheim Arkivsaksnr.: 12/2225-79 Arkiv: L12 Områdereguleringsplan for SOS - Trudvang - Prestadalen og omkringliggande område Slutthandsaming i kommunestyret * Tilråding:

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap)

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11. MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 30.05.11 Kl.: 14.00 17.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 17/11 25/11 MØTELEIAR Toralf Røen(Ap) DESSE MØTTE Benedicte Meyer (SV) Gro Rydland (SP) Svein Lunde

Detaljer

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring

Alversund skule. Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a. Retningslinjer og Rutineskildring Alversund skule Systematisk arbeid med eit godt skulemiljø etter 9a Retningslinjer og Rutineskildring Oktober 2015 INNHALD Innleiing... 2 Lovgrunnlag... 3 Opplæringslova... 3 Elevane sitt fysiske skulemiljø...

Detaljer

Vår ref. 2012/1046-13

Vår ref. 2012/1046-13 Helse og rehabilitering Miljøretta helsevern Verksemd for Tekniske tenester v/ Grete Nesheim Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

Intervju med hamnemynde i Stord kommune.

Intervju med hamnemynde i Stord kommune. Intervju med hamnemynde i Stord kommune. 1. Kva er dykkar arbeid hos hamnemynde i Stord kommune, og korleis er dykkar rolle på Eldøyane? Mitt namn er Inge Espenes og eg er Hamnesjef i Stord Hamnestell.

Detaljer

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU

Møteinnkalling. Stølsheimen verneområdestyre - AU Møteinnkalling Stølsheimen verneområdestyre - AU Utval: Møtestad: Fjordsenteret, Aurland Dato: 30.09.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldast snarast på tlf. 99499753 eller e-post fmsfano@fylkesmannen.no.

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE

MØTEINNKALLING. Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang SAKLISTE MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: Rådhuset Møtedato: 10.09.2013 Tid: 16.30 Kl. 1630-1700: Orientering om kulturminneregistreringsprosjektet v/ Gunhild Alis Berge Stang Varamedlemmer

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer