I I ', I I I. 1 I STORD KOMMUNE. iffie 101 ^ - Il - II II. Iii

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I I ', I I I. 1 I STORD KOMMUNE. iffie 101 ^ - Il - II II. Iii"

Transkript

1 STORD KOMMUNE I I ', I I I. 1 I i - Il - II II I iffie 101 ^ Iii i

2 7.15 Budsjettframlegg Stord kyrkjeleg fellesråd -

3 Rådmann Magnus Mjør DEN NORSKE KYRKJA Stord Prestegjeld Stord kyrkjelege fellesråd Kopi til økonomisjef Hege Etterlid Innspel til investeringsbudsett for kyrkja Stord kyrkjelege fellesråd hadde møte 12. juni og vedtok der framlegg til investeringsbudsjett for Me meiner Stord kyrkjelege fellesråd har god budsjettkontroll men innser at det ikkje er rom for større innkjøp gjennom eit svært trongt driftsbudsjett. Dette må løysast gjennom investeringsbudsjettet. Framlegg til investeringsbudsjett er svært nøkternt og ikkje noko "ynskjeliste". Investeringsbudsjettet gir etter vår meining ein grei oversikt over investeringar det er stor trong for dei næraste åra. Me har ikkje teke med investeringar som det kunne vore "kjekt å ha" - men som me likevel kan klara oss utan. Frå framlegget vårt til investeringsbudsjett vil me understreka fylgjande: GRAVPLASSANE: UTSTYR OG MASKINER: Utstyret på gravplassane våre er gamrnalt og ber preg av stor slitasje. Det er grenser for kor lenge ein kan halda liv i dette gjennom reparasjonar og nødvendig vedlikehald. Me har difor laga ein 4-års plan for utskifting av maskiner og anna nødvendig utstyr. Med Frugarden gravplass vil også areal som skal vedlikehaldast auka monaleg ogføra til endå større slitasje på utstyr og maskiner/kjøretøy. NYSÆTER: Det må setjast av investeringsmidlar til utviding av eksisterande Nysæter gravplass. Det minkar faretruande på antal graver som ikkje er festa. Pr. i dag er det berre ledig 8 enkle og 34 doble graver på Nysæter gravplass i tillegg til dei som allereie er festa. Det er lite grunn til å tru at folk i Sagvåg utan vidare vil gravleggja sine døde på gravplassane på Hystad/Âdland/Frugarden. Me ser for oss at Nysæter gravplass kjem inn på investeringsbudsjettet til kommunen frå altså når byggetrinn 1 på Frugarden gravplass er planlagt ferdigstilt. STORD: Me har ikkje teke med byggetrinn 2 av Frugarden gravplass i framlegget vårt men reknar med at Stord kommune vil ta med dette når utvidinga av Nysæter gravplass er ferdig. HUGLO: Det har ikkje vore gjort noko stort vedlikehald på gravplassen på Huglo på mange år. Gravplassen treng grundig drenering og anna vedlikehald. I tillegg er det ynskjeleg å komma i gong med opparbeiding av nytt gravfelt (utviding av eksisterande) på Huglo KYRKJENE: STORD: Rehabilitering av Stord kyrkje går sakte framover. Fellesrådet v/kyrkjeverja er ikkje nøgde med framdrifta og kjem til å seia opp avtalen med firmaet som har prosjektleiinga når kontrakten går ut i Fram mot dette arbeider me for å få ei anna prosjektleiing. Imidlertid er det mange store oppgåver som gjenstår før Stord kyrkje framstår slik som rne ynskjer den skal vera. Stord kyrkjelege fellesråd Hamnegata Stord Telefon: /33 Mobil: E-post: Fellesrådsleiar: Nils Kåre Nysæter Kyrkjeverje/dagl.l.: Liv Kan Bru Heimeside:

4 DEN NORSKE KYRKJA Stord Prestegjeld Stord kyrkjelege fellesråd Så langt i år har me fått nytt alarmanlegg (brannvarsling & innbrot) og me har bytta ut dei fremste benkeradene med stolar. Dei gamle benkene er fånt uttil Sunnhordland museum og til privatpersonar. Oppgradering av varmeanlegget, ferdigstilling av våpenhus/tårnfot, nytt toalett med universell utforming og knefallet er under arbeid, men vil nok ikkje vera sluttført med det tempoet rne opplever no. Det som fortsatt gjenstår er utvendig maling av begge langsidene av kyrkja, takrenner og nedløpsrøyr, vedlikehald/maling av kyrkjebenkar, oppussing av begge sakristi, utbetring av rullestolinngang og rampe, rehabilitering av utandørs trapper samt ein del småting Mange klagar over lyden i kyrkja. Me har skifta ut mikrofonane og miksepult men treng å få nye høgtalarar. Det er dessutan behov for oppgradering av teleslyngeanlegget. Me ber om at unytta investeringsmidlar frå 2013 vert overført til budsjettet for Det er eit stort ynskje om å få rehabilitert Stord kyrkje ferdig no når me fyrst er i gong. NYSÆTER: Etter synfaring av taktekker kom det fram at taket på Nysæter kyrkje treng grundig rehabilitering/delvis utskifting. Midlane frå inneverande år gjekk med til å reparera dei lekkasjane og skadene som var mest kriseprega. Mange klagar over lyden i Nysæter kyrkje. Også der har me kjøpt nye mikrofonane. Miksepulten me ha r er tilfredsstillande, men det er stort behov for nye høgtalarar og oppgradering av teleslyngeanlegget. KJØLEROM KISTER For inneverande år er det i investeringsbudsjettet sett av kr for å gjera om bårehuset til kjølerom. Dette arbeidet er komme godt i gong, men det viser seg at det blir dyrare enn me hadde budsjettert sidan det må gjerast noko tilpasningsarbeidet på noverande bårehus. Fellesrådet har dessutan vedteke å gå til innkjøp av kjøleskap til kister istadenfor å oppgradera heile bårehuset til kjølerom. Me ynskjer 2 kjøleskap å 2 kister. Dette vil vera billegare i drift enn kjølerom, og meir økonomisk og praktisk i forhold til forflytning når me om nokre år truleg får nytt kyrkjelydshus og nytt bårerom på plass. To slike kjøleskap vil totalt kosta ca I tillegg kjem tilpasningsarbeid (elektrisk mm). Teikningane er klare og arbeidet med tilpasning vil starta over sommaren. Tilbod på kjøleskap er henta inn. Lukke til med budsjettarbeidet I Stord mvh Stord kyrkjelege fellesråd.!.) ug e, -6» ez, etk,?-4fi. 13,b, 're 76><3,4 Liv Kari Bru Kyrkjeverje/dagleg leiar. Stord kyrkjelege fellesråd Hamnegata Stord Telefon: /33 Mobil: Fellesrådsleiar: Nils Kåre Nysæter Kyrkjeverje/dagl.l.: LivKari Bru Heirneside:

5 Investeringsbudsjett for kyrkja FRAMLEGG FRÅ STORD KYRKJELEGE FELLESRÅD 4 I I. KYRKJENE Stord Rehabilitering Stord kyrkje GRAVPLASSANE BÅREROM Nye høgtalarar, oppgradering av lydanlegg Nysæter Større takreparasjon + rehab. klokketårn Utbygging av Nysæter gravplass Nye høgtalarar, oppgradering av lydanlegg Huglo Opparbeiding av nytt gravfelt + vedlikehald (drenering mm) Raider (stor plenklyppar) Frontlastar til traktor Minigravar Minitraktor/lastberar Raider (stor plenklyppar) Utskifting av carawellen frå 1996 Diverse innvesteringar/innkjøp til gravplassane. Utstyr og reidskap Stord 5. juli 2014 Kjøleskap til oppbevaring av kister. Restbeløp etter oppgradering i SUM , Liv Kari Bru - kyrkjeverje/dagleg leiar Vedteke i Stord kyrkjelege fellesråd 12. juni 2013 DEN NORSKE KYRKJA Stord kyrkjelege fellesråd Hanifi cage4a, 5411 Stord

6 Rådmann Magnus Mjør DEN NORSKE KYRKJA Stord Prestegjeld Stord kyrkjelege fellesråd Kopi til økonomisjef Hege Etterlid Rehabilitering av m.a. taket på Nysæter kyrkje. Stord kyrkjelege fellesråd v/ kyrkjeverja sette i vår i gong ein prosess for å få avklart tilstanden til taket på Nysæter kyrkje. Me hadde då i lengre tid slete med smålekkasjar fleire stader i kyrkja i tillegg til at barnehagen i kyrkja klaga over tilstanden hos dei. investeringsmidlar frå inneverande år gjekk med til å reparera dei lekkasjane og skadene som var mest kriseprega samt få laga eit oversyn over tilstanden til taket. Taktekkjar Ove Helland vart engasjert for å laga ein tilstandsrapport. Rapporten er no levert (vedlagt) og fortel oss at tilstanden til kyrkjetaket var verre enn me hadde trudd. Spesielt er taket dårleg over barnehagen. Eg har hatt møte med lelar 1barnehagen, Anita Borrevik. Ho orienterte om synfaring saman med HMTleiar Kvalnes og representant frå Stord kommunale eigedom. Rapporten vart levert meg i dag (vedlegg) og peikar m.a. på helsefarlege tilstandar for dei tilsette. Det er vel lita tvil om at fukttilstandane i barnehagen skuldast det dårlege taket. Det er svært urovekkjande at forfallet er komme så langt på 22 år, men me kan ikkje anna gjera enn å gripa fatt i det. Stord kyrkjelege fellesråd er uroa over at dersom ein ventar for lenge med å gjera noko i denne saka så vil kostnadane bli endå høgare. Dessutan vil det då vera eit tidsspørsmål kor lenge barnehagen kan bli verande i kyrkja., Stord 10. oktober.201&111.47, mvh Stord kyrkjelegneksr,411-(pys, 1,J9)7,98,h 4p. Liv Kari Bru Kyrkjeverje/dagleg leiar. Stord kyrkjelege fellesråd Hamnegata Stord Telefon: /33 Mobil: E-post: Fellesrådsleiar: Nils Kåre Nysæter Kyrkjeverje/dagl.l.: Liv Kari Bru Heimeside:

7 TILSTANDSRAPPORT PÅ BÅNDTEKKING NYSÆTHER KYRKJE CODKANT f OR AINSVAS5RE1T :19, 0 Can rot T23.1:11-1 Ove K. Helland

8 Eksisterende båndtekking fra 1990 Båndtekking er produsert av 0,6 mm galvanisert plate, med UV-Bestandig plastisolbelegg i kobberfarge. Båndene er laget med profiler som er valset sammen, dette umuligjør utskiftinger i taket. Ved synfaring ble det lokalisert store avflassinger av plastisolbelegget, i sør og vest er nesten hele båndtekkingen uten beskyttelse på galvanisering. Riper / skader i galvanisering har ført til korrosjon, og vil føre til ytterligere korrosjon. Ved alle nedløpsrør er tildels dypgående rust, (mulig gjennomrustet), også på selve takflaten, falser, klammer og takhatter er det rust. Beslag på kantavslutninger er rustet i alle skjøter. Avstand mellom takavslutning og gesimsbeslag er liten, dette gjør det vansklig, med tanke på renhold av takrenner. Konklusjon Mitt intrykk etter synfaring er: Her er forfallet kommet overraskende langt på 23 år. Plastisolbelegget har nå lite UV motstand, og forfallet videre vil gå fortere.. Estetisk må en kunne si at taket ikke er noe fint å se på. Eventuellle rustreperasjoner er etter mitt syn bortkastet, av erfaring viser dette seg å holde bare noen år. (Byggforsk Kunnskapssystemer / 462) Nederste tak, ca 250 m2, bør legges nytt. Her må det også lages sikring / stengsel for uvedkommende, for utgang på taket Anbefaling Jeg anbefaler å lekte opp 23 mm på eksisterende båndtekking, montere 18 mm sutak, med primo underlagsduk. På denne måten lages det en luftespalte mellom det gamle og det nye taket og kondens ungåes, gjennomlufting kan taes ut oppe, under beslag i mur. Montere ny båndtekking, av et materiale som har langt større levetid en eksisterende båndtekking. Jeg vil anbefale, kobber Nordik Green, denne oxyderer og får et grønnskjær, denne er vanlig å bruke til kirker, viser til spiret på Stord Kyrke. Et litt rimeligere alternativ er kobber blank, denne oxyderer og blir brun. Begge har god korrosjonsbestandighet og derfor lang leveud (50 til 100 år) Ove K. Helland

9 Store avskallinger av plastisolbelegg, der galvanisering ligg ubeskyttet, der riper fører til rustangrep.i sør og vest fasade er nesten all plastisolbeskyttelse borte. Nedenfor alle nedløpsrør, fra taket over, er rustanggrepet betydelig Ove K. Helland

10 ;,; - Dypgående rust Rustet skjøt i kantbeslag Ove K. Helland

11 scr Langtkommen rustangrep, båndtekking er 0,6 rn/rn tykk, og uten plastisolbelegg, her er små marginer før mer gjennornrusting og flere lekkasjer Ove K. Helland

12 Rust på avskallet plate., f"..\ Rustflekker og avskalling av plastisolbelegg Ove K. Helland

13 SINTEF 13yggforsk Kunnskapssystemer Side 6 av 7 Kobber har generelt god korrosjonsbestandighet men kan brytes ned av svovel- eg salpetelholdlg atmosfmre og av orgardske syrer. Direktra kontakt med andre rnetaller ber unngås. Rennende vann fra kobberplater kan medføre misfarging pri tlstøtende eller underfiggende flater. 44 SInkplater ginkplater har god bestandighetivandg atmosfmre, men må ikke komme i direkte kontakt med metaller mect høyt elektrisk potenslal, først og fremst kobber. Sink skades også av syrer, sterke alkaller ag alkaliske materialer som fersk mørtel og betong. Hvantst opptrer spesiett på undersiden av pater avtitansink som er I konlakt med kondensvann, se pkt FesternIdler FestemIdler av Ikke rustfritt materiale kan korrodere. Korrosjonsbesbntelse i fonn av et tynt belegg av sink eller plast blirlett skadd under montering. Etforsinkede festemidlor har også for dårlig korrosjonsbeskyltelse til utvendig bruk. Darlig Korrosjonsbeskyttelse har først og fremst esteliske konselorenser, men dersom både hodet og stammen på spikrene eller skruene er angrepet, kan det gå utover sikkenteten mot avb/åsnlng. 46 Utbedring av korrosjonsskader,c.-47 Stålplater. Korrosjon på overstden av platene kan man utbedre ved å: - gerne all løs rust - fjerne ornkringfiggende belegg ned dl galvaniseringen - påføre et rustblndende mkidel etter fabrikantens envientnger - påføre overflatebelegg SINTEF Byggforsk karåder sandhuming I forbindelse med rengjøring av stålplater. UtbedrIng av kortosjonsskader kan forlenge platenes levetid, men man har ingen garanti for hvor lenge. Spesielt usikkert blir resuttatet ved endeomlegg. Her kan man ikkegerne nisten mellom p4atene uten å demontere platene. Alternativet er å tekke om taket Hvis korrosjonen er sysert omfauende, tal rengjøring av platene og påføring av belegg som regel være Så arbeldakrevende at omtekking er det beste. Ved avslutærtger nede vedtakfot er det vikfig at platene stikkerlangt nok ut for å sikre at vann ikke bekker opp på undersiden, men renner av, for eksempel I takrenner. Forebyggende fittak for å hindre kantkorrosjon er å påfore en blank Idarlakk eller lakk I den aktuelle fargen på plateenden før montering. Aktuell lakktype oppgis av plateleverandøren. Lakkering kan gjeres effektivt når platene er ankomrnet byggeplass og ligger i emballagen. Når platene korroderer på undersiden, ved endeorntegg eller tattutstikk, er det Ille å gjøre, bortsett fra å ta platene av og behandle dem, ler å skete dem. Skader i form av riper med rust må også behandles som beskrevet ovenfor. lastbelagte stillplater. Overflatekorroslon på plastbetagte stålplater lar seg utbedre ved rengjøring og påføring av ny korrosjonshindrende meling. Har det oppstått omfattende kantkorrosjon, må platene skiftes ut 463 ilturniniumspfater. Komasjonsekader på stumintemsplater Itan forekomme I spesielt forurensede majceer. Skadene er I slilm tafeller så alvorlige at det kan være nødvendig med omtekking eller utskiffing til annen type taktekning Skades platene av for eksempel kobberholdlg vann ved avrenning fra et tilstatendetovediggendekobbertak, må konstmksjonen bygges om. Skader på grunn av galvanisk korrosjon kan fortindres ved å bruke mellomlegg av plast e.l. 464 Kobberprater. Korresjonsskader på kobtelplater er ytterst sjelden. Om slike skader Ilkevel oppstår, ulbedres de enten ved Wskifting og innfalsing av ny plate eller ved utskjaming av skadd område, rengjøring og innlorlding av ny platabit. 465 Sinkplater. Ved utbedring av borrosjonssbader på siniplater følges samme framgangsmåte som for skader på kobberplater. 466 FestemlellesRUstee skruer skiftes ut med tusgrie skruer. Spikre I bølgetoppen kan vanskefig skiftes ut uten å skade platene eller belegget Montering av slouerl bølgebunnen eller omtekking er derfor aktuelle afternativer. Rustne klammere ti båndteldring kan forekomme. På grunn av at klammere er falset ina er skadene vanskelige å oppdage før skade har skjedd, for eksempel ved et 5 Mekaniske skader deler av tekningen blåser av eller løsner. 51 Skader og insaker 511 Generelt er det få mekaniske skader, og de fleste har kunbetydning for utseendet. 512 Burkeroppstår som regel fordisideondeggene Og platene gangtrafikk, må side via monterte sfiger og gangbaner. Sknær som dms for hardt til, kan også lage bulkerl platene, se fig 512. er for svake for gangtrafikk. Ferdsel på tak tekket med plater som ikke tåler Fig. 512 Platersom er skadd under monteting. Foto: SINTEF Byggforsk 519 Riperj Matene kam oppstå under transpon og montering. Med dagens tykkelse på sinkbelegg er sink alene arke god nok korrosjonsbeskyttelse. Sely om ripene bare går gjennom belegget sllk at sinksjiktet blotdegges, kan det oppstå korrosjon. Hvis dpene bloyrieggerselve Målet, vil ptatene korrodere etter kort fid. 514 Monteringsskader.Kapping av stålplater med vinkelsilper frarådes på det sterkeste. Vinkelsliperen riveropp overliatebelegget ved kappkanten, og varme spon brenner seg inn I belegget Det gir kormsjonsskader etter kort 1td.1T1 kapping av stålpiater bør det brukes saks æler Mbler. I fillegg kan bruk avfeil utstyr forårsake andre mekeniske skader. 515 Delonnasjonsskader.Plater skades av på grunn av for eksempel snølast eller gangtrafildr. 52 Utbedring Ved mekaniske skader vil det ofte være hensiktsmessig å skifte de skadde platene. fer stor aystand mellom oppleggene, eller fordi de krager for mye ut og får vartge deformasjoner htitv.fillk,r.iivpgleolsk.11 Oinmer impntin rsur o a. _,T

14 STATENS BYGNINGSTEKNISKETAT OVE K HELLAND Rimmereid 5419 FITJAR Norge Deres ref, Vår ref. Ove Helland EB/2011/ Dato SVAR PA SØKNAD OM SENTRAL GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRE1T OVE K HELLAND, ORG.NR Statens bygningstekniske etat (BE) meddeler herved at søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett er ferdigbehandlet. Vedtak Søknaden er vurdert etter kravene som følger av plan- og bygningsloven og forskilft om byggesak (byggesaksforskrtften). Følgende godkjenningsområder er innvitget Utførelse av taktekkingsarbeid i tiltaksklasse 1 Det bes om at innvilgede områder kontrolleres opp mot omsøkte godkjenningsområder. Varighet Godidenningen er gyldig i perioden til Godkjenningen er gyfdig fra vedtaksdato. For å inneha sentral godkjenning for ansvarsrett skal det betales et gebyr, for tiden kr 1900 pr kalenderår. Faktura vil bli tilsendt innen 2 måneder. Det gjøres oppmerksom på at sentral godkjenning for ansvarsrett skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser gitt i dller I medhold av plan- og bygningsloven, Publisering Opplysninger om foretakets godkjenning ligger tilgjengelig på våre nettsider (www.be.no) i det åpne registeret over foretak ined sentral godkjenning. Klageadgang Vedtaket kan påldages. Klageinstansen er en særskift klagenemnd for den sentrale godkjenningsordningen. Klagen sendes Statens bygningstekniske etat sorn legger klagen fram for Klagenemnda. Fristen for å klage er 3 uker fra et vedtak er mottatt. Klageadgangen er hjemlet i byggesaksforskriften Med hilsen (elektronisk sign.) (elektronisk sign.) Jorun Dybvik Erik Braathen rådgiver saksbehandler

15 Den Norske Kyrkje Stord Kyrkjekontor 5400 Stord Pristilbud R Ove K. Helland Rimmereid FITJAR Bankkonto Org.nr: MVA Mobil: Deres ref: Stord K rk'ekontor Vår ref Dato Gjelder til dato Garanti Ove K. Helland 29.au okt As Info: Betalingsbefingelser: 10 dager forfall, fra fakturadato. Sum eks mva Merverdiav ift Sum inkl mva , , ,25 Ve nr el and r Ove K. Helland Pristilbudet er gjeldende i 60 dager 22:46]

16 Den Norske Kyrkje Stord Kyrkjekontor 5400 Stord Pristilbud K Ove 11. Helland Rimmereid FITJAR Bankkonto: Org.nr: MVA Mobil: Deres ref: Stord K rk.ekontor Vår ref Dato Gjelder til dato Garanti Ove K. Helland 29.au okt År Info: V1AAANnorskstaal no Betalingsbetingelser. 10 dager forfall, fra fakturadato. Sum eks mva Merverdiav ift Sum inkl mva , , ,38 Ove Helland Rirnm id ittar Ove. Helland Pristilbudet er gjeldende i 60 dager 22:471

17 Den Norske Kyrkje Stord Kyrkjekontor 5400 Stord Pristilbud K Ove K. Helland Rimmereid FITJAR Bankkonto Org.nr: MVA Mobil: Deres ref: Stord K rk.ekontor Vår ref Dato Gjelder til dato Garanti Ove K. Helland 29.au okt k Info: www norskstaal no Betalingsbetingelser: 10 dager forfall, fra fakturadato. Sum eks rnva Merverdiav ift Sum inkl mva , , ,13 Ove. Helland Rimm e d 3419 jar Ove K. Helland Pristilbudet er gjeldende i 60 dager 22:421

18 Synfaring på Sagvåg og Litlabø barnehage Innleiing Syner til avvik 931 meld av styrar i Sagvåg og Litlabø barnehage, samt til forklarande mall datert vedrørande same sak. Styrar retta bekymring til HMT leiar pr telefon angåande langvarig problem knytt til fuktinntrenging i lokala til barnehagen, i kjellaren til Nysæter kyrkje. HMT leiar saman med representant frå Stord Kommunale Eigedom kom med bakgrunn i dette på synfaring same dag. Mål og metode i synfaringa Synfaringa vart utført for å få meir utfyllande informasjon om kva som er problemet. Det vart utført visuell inspeksjon av kjøken, gang og inngongsparti. Saman med samtale med styrar og verneombod, dannar det grunnlag for rapport. Regelverk Overordna HMT system i Stord kommune seier at tilsette eller einingar som oppdagar uynskte hendingar eller forhold som ikkje er i samsvar med gjeldande regelverk, skal straks melda frå om dette i Kvalitetslosen. Vidare set AML 4-4 krav om at arbeidsplassen er utforma slik at arbeidstakarane er sikra eit fullt forsvarleg inneklima med luft fri for helseskadelege og sjenerande eller belastande forureiningar. 3-1 seier vidare at det er arbeidsgjevar si plikt til å planleggja, kartleggja og iverksetja tiltak for å sikra at lovens krav vert overhaldt og at inneklimaet til ei kvar tid er fullt forsvarleg. Forskrift om miljøretta helsevern seier noko om ungane sitt læremiljø i barnehagen. Det fgir også grunnlag for godkjenning av drift av barnehage. Ein kan lesa meir om regelverk omkring inneklima på Arbeidstilsynet si side; Fakta om inneklima.

19 Teori Som grunnlag for teori er det nytta rapport 2013*7 frå Folkehelseinstituttet (FFII)v,Anbefaltefaglige normer for inneklima». Rapporten peikar på fleire årsaker til fukt i bygg. Nokre meir opplagde enn andre. Som ei hovudårsak til fukt og fuktskader i bygg og konstruksjon, er dårlige tak, vindauger eller inntrenging av fukt grunna mangelfull drenering eller feil i fundamentering. Dei peikar vidare på at mangelfullt vedlikehald ofte er medverkande til at fuktproblemet oppstår. Fuktinntrenging kan føra til følgjande risikoforhold: Oppvekst av muggsopp Bakteriell opphoping Førekomst av skadedyr Skade på konstruksjon FFIIpeikar på at det er tydeleg samanheng mellom fuktproblem og muggsoppførekomst innandørs og dermed risiko for luftvegssjukdom og allergi blant personar med opphald i lokalet. Teikn på risikoforhold er også mugglukt og hyppig førekomande kondens på overflate eller i konstruksjonen. Større fuktskadar der materialar ikkje er raskt uttørka, reingjort eller fjerna kan også utgjera helserisiko. Vegleiiar til Forskrift om miljøretta helsevern seier dette om fukt i bygning: Som enkeltfaktor er kanskje fukt det største problemet me har i forhold til innemiljøet, saman med røyking. Fukt er livsbetingelse for vekst av mange bakteriar, sopp og andre mikroorganisar som bryt ned organisk materiale. Dei aller fleste bygningsmateriale består av organiske material. Det har vist seg at mugg, alger og støvmidd som trivst i fuktig klima kan vera årsak til allergi og andre overfølsomhetssjukdomar.

20 Resultat av synfaring Inngongsparti, utsida _ Kjøkenskap v/lekkasje i vegg/tak

21 Inngongsparti, innsida Kjøkenskap

22 Tilsette og foreldre til barn i barnehagen rapporterar i følgje styrar om auka førekornst av luftvegsplagar. Dette er førebels ikkje nærare undersøkt. Barnehagen nemner at det er observert skadedyr som sølvkre i kjøkenlokalet. Sølvkre er i seg sjølv ikkje skadeleg for menneske, og opptrer mest som sjenerande. Men, sølvkre eter muggsopp og er dermed ein indikasjon på at dette er tilstade i lokalet. Muggsopp kan gje både allergiske og toksiske reaksjonar, og med det utløysa astmatiske utfordringar for personar med luftvegsplager. Konklusjon og forslag til tiltak Det er lite tvil om at fuktskadane i Sagvåg og Litlabø barnehage sine lokale i kjellaren på Nysæter kyrkje er komen langt. Utifrå uttale frå tilsette og som ein kan sjå i lokalet, har dette pågått i lang tid. Det meste tyder på at fuktinntrening kjem frå tak og gjennom tak-konstruksjon på kjøkenet. Det er rig tydeleg at det er stor fuktskade i inngongsparti. Måling av fukt frå bedriftshelsetenesta er diskutert, og kan ikkje seiast å vera naudsynt. Dersom det utviklar seg, eller ein finn spor av mugg, sopp eller anna, vil Stord kommune tinga tenester frå Haugaland HMS knytt til denne problemstillinga. Tiltak for barnehagen sine lokaler må setjast i verk umiddelbart. Stord kommune kan ikkje halda fram som leigetakar dersom desse fuktskadane får utvikla seg. Stord kommune, Jon Eirik Kvalnes HMT leiar

23 MØTEBOK Stord kyrkjelege fellesråd Møtedato: Sak: Rehabilitering av taket på Nysæter kyrkje. Saksnr.: 2013/28 Arkivnr.: 411 Sakshands.: LKB VEDTAK: Stord kyrkjelege fellesråd innser at taket på Nysæter kyrkje må skiftast og ber kyrkjeverja syta for at behovet vert meldt Stord kommune Wrådmann/økonomisjef med tanke på å få dette med i investeringsbudsjettet for komande år. Prosjektet "Nytt tak på Nysæter kyrkje" vert sett i verk så snart finansieringa er på plass. Alternativt framlegg til vedtak: Røysteresultat: SAMRØYSTA Saksdokument: Tilstandsrapport og budsjettoverslag - taket Nysæter kyrkje. SAKSUTGREIING FRÅ KYRKJEVERJA Ove K. Helland har vore engasjert for å sjekka tilstanden til taket på Nysæter kyrkje. Resultatet er nedslåande (les vedlagde rapport). I sommar har dei verste lekasjane blitt reparert slik at kyrkja no er tett. Imidlertid er dette kun å rekna som forarbeid på eit større prosjekt som vil få namnet "Nytt tak på Nysæter kyrkje" Prosjektet kan komma til å kosta opp mot 1.mill. kroner. Det overgår alle budsjetta som Stord kyrkjelege fellesråd rår over. Me må difor gå veien om kommunen for å få denne kostnaden inn i investeringsbudsjettet snarast råd er. Kostnaden er teke med i forslag til investeringsbudsjett frå Stord kyrkjelege fellesråd som vart sendt kommunen i juni. Imidlertid hadde me ikkje då fått informasjon om tilstanden til taket og visste ikkje at heile taket må skiftast. FRÅ MØTE I FELLESRÅDET Nysæter sokneråd og Colin Anspach må få høve til å uttala seg om valg av tak når denne avgjerdsla skal takast. 76

Oppmøte kl. 13:00 på Gjerdet barnehage - synfaring

Oppmøte kl. 13:00 på Gjerdet barnehage - synfaring Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 23.08.2011 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT

STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT STYRINGSGRUPPA - ARBEIDSDOKUMENT TIL : GRUPPELEIARANE FRÅ : RÅDMANNEN EMNE : KJØP AV FLORØ SJUKEHUS DATO : 23. AUGUST 2012 KOPI : FORMANNKSKAPET, RÅDMANNSGRUPPA M FL 1.0 BAKGRUNN I sak 104/12 vedtok bystyret:

Detaljer

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014

[Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting. - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 [Skriv inn tekst] Eigedomsforvalting - Seljord kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 728014 2013 Innhald Samandrag... ii Tilrådingar... iv 1 Innleiing... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillingar

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 12.06.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011.

Rådmannen skal leggja fram budsjett og økonomiplan utan eigedomskatt til 14.11.2011. Stord kommune Notat Dato: 07.11.2011 Ref: 2011/1945-15756/2011 / 150 Til: Formannskapet ALTERNATIVT BUDSJETT, UTEN EIGEDOMSSKATT 1. Innleiing, bakgrunn Rådmannen la fram sitt framlegg til budsjett og økonomiplan

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. MØTEINNKALLING Utval Komite for helse, omsorg, miljø Møtedato 06.05.2014 Møtestad Kommunestyresalen, Rådhuset Møtetid 09:00 Merk tida! Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

Innkalling for Formannskapet i Radøy

Innkalling for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Innkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 16.04.2015 Møtestad: Alver hotell Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 029/2015 Søknad om støtte til EM-deltaking 030/2015 Tilskot til idrettsanlegg

Detaljer

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding.

MØTEBOK. Framlegg til tilråding: Kommunestyret tek avkastningsrapport for september 2008 frå Grieg Investor AS som melding. Sak 108/08 MØTEBOK PORTEFØLJESTATUS PR SEPTEMBER 2008 Saksbehandlar: Ingrid Karin Kaalaas Arkiv: 255 Arkivsaksnr.: 08/440 Saksnr.: Utval Type/ Møtedato 17/08 Os Formannskap PS 26.02.2008 25/08 Os Formannskap

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.06.2014 Tid:14:00

Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.06.2014 Tid:14:00 HAREID KOMMUNE Utvalsleiar MØTEINNKALLING Levekårsutvalet Møtestad: Hareid rådhus Dato: Tysdag, 03.06.2014 Tid:14:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 16.03.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur

Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Komite for oppvekst, idrett og kultur Møtedato: 26.03.2014 Møtestad: Osterøy rådhus - heradsstyresalen Møtetid: 13:00 Eventuelle forfall må meldast til Bente Skjerping per

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 04.12.2013 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling

Detaljer

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Kontrollutvalet i Stord kommune Møteinnkalling Utvalg: Kontrollutvalet i Stord kommune Møtestad: Publikumsalen, Stord rådhus Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom nokon av medlemmene ikkje kan møte

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Side 1 Side 2 Side 3 Austrheim kommune Side 4 KONTROLLUTVALET FOR AUSTRHEIM KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 8. november 2013 Stad: Kommunehuset Kl.: 11.00 16.15 Tilstades: Solveig Hopen - leiar, Arne Kästel

Detaljer

Årsbuds ett 2013. yringsutt Komteane ndre

Årsbuds ett 2013. yringsutt Komteane ndre Årsbuds ett 2013 yringsutt Komteane ndre Open høyring budsjett Komité for oppvekst og utdanning 13.11.12 kl. 17:00 1. FO 2. Utdanningsforbundet gr. SkuIe 3. Utdanningsforbundet bhg 4. FUS Barnehagane 5.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket

Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Forvaltningsrevisjon av val av kontorlokale for NAV i Lindås kommune - Vurderingar etter innkjøpsregelverket Audit & Advisory September 2010 Samandrag Revisjonen har gjennomført ein forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Sælevik skule Dato: 16.09.2013 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av

Detaljer

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale.

Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no Vararepresentantane møter kun etter nærare avtale. Kvinnherad kommune MØTEINNKALLING Utval Formannskapet Møtedato 24.06.2014 Møtestad Kulturskulesenteret Husnes Møtetid 14:00 - Forfall skal meldast til telefon 53 48 31 00 eller e-post: post@kvinnherad.kommune.no

Detaljer

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE

BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE Stord kommune BUSTADSOSIAL HANDLINGSPLAN STORD KOMMUNE 2011 2014 VEDTEKEN I RHO 29.9. 2011 Visjon: Alle skal bu godt og i eit trygt miljø. Boligen er et grunnleggende velferdsgode og boligpolitikken er

Detaljer

AVGIFTSPARKERING I LEIRVIK SENTRUM 2014 - SAK

AVGIFTSPARKERING I LEIRVIK SENTRUM 2014 - SAK Arkivref: 2014/8-11061/2014 Saksh.: Sivert Haaland d vat n og avlaup KF Saksnr Utval Møtedato Styret for Stord vatn og avlaup KF Kommunestyret AVGIFTSPARKERING I LEIRVIK SENTRUM 2014 - SAK Framlegg til

Detaljer

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat

ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat ØRSTA KOMMUNE politisk sekretariat Plan og miljø for vidare handsaming Saksnr Løpenr. Saksansvarleg Arkiv Dato 2012/112 9780/2013 MO 143 03.09.2013 Melding om vedtak i Ørsta kommunestyre 29.8.13, sak 65/13

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

Møtebok for Formannskapet i Radøy

Møtebok for Formannskapet i Radøy Radøy kommune Møtedato: 16.04.2015 Møtested: Alver hotell Møtetid: 09:00 Møtebok for Formannskapet i Radøy Møtedeltakarar Parti Rolle Jon Askeland SP Ordførar Ann Christin Hoen AP Varaordførar Frode Hervik

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE OG OMSORG 1 OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: TENESTEUTVALET Møtestad: Luranetunet Møtedato: 23.01.2008 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/08 08/105 TEMA I TENESTEUTVALET: PLEIE

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Formannskapet Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 19.6.2014 Tid:15:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer