TELLEFSDAL DIAGONALPLOG D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P INSTRUKSJONSBOK RESERVEDELSLISTE ERSTATTER (HØSTEN 2000)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELLEFSDAL DIAGONALPLOG D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P INSTRUKSJONSBOK RESERVEDELSLISTE 2004-10 ERSTATTER (HØSTEN 2000)"

Transkript

1 TELLEFSDAL DIAGONALPLOG D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P INSTRUKSJONSBOK RESERVEDELSLISTE ERSTATTER (HØSTEN 2000) FIANE, 4993 SUNDEBRU, NORGE-NORWAY-NORWEGEN *Tlf. (+47) * Fax (+47)

2 Blank si

3

4 Blank si

5 7. oktober 2004 Diagonal instruksjon.wpd INSTRUKSJONSBOK RESERVEDELSLISTE DIAGONALPLOG KAP. INNHOLD.0 INNLEDNING 2.0 KONSTRUKSJON / OPPBYGGING 3.0 SIKKERHETSREGLER 4.0 MONTERING OG KLARGJØRING AV PLOGFESTE 5.0 INNSTILLING 6.0 HYDRAULISK / ELEKTRISK ANLEGG 7.0 BRUK OG ANVENDELSE 8.0 VEDLIKEHOLDS- OG REPARASJONS-ANVISNINGER 9.0 TRANSPORT OG LAGRING 0.0 TILLEGGSUTSTYR.0 RESERVEDELSLISTE 2.0 GARANTIBETINGELSER

6 DIAGONALPLOG Oversiktsbilde med hovedkomponenter Plogblad 2. Oversprutskjerm 3. Mellomramme 4. Slitestål 5. Ski std. 6. Ski eller hjul 7. Markeringslys 8. Støttesko 9. Vertikal ramme 0. Hoisontal ramme. Strekkfisk 2. Parallellogram sylinder 3. Transportkjetting Plow blade 2. Shield 3. Middle frame 4. Cutting steel 5. Ski std. 6. Ski or wheel 7. Indication lamp 8. Support shoe 9. Vertical frame 0. Horizontal frame. Turnbuckle 2. Parallelogram cylinder 3. Transport chain

7 .0 INNLEDNING. TELLEFSDAL A.S gratulerer deg med valget av vår diagonalplog. Vi er overbevist om at du vil bli fornøyd med brøyteutstyret, og at du i mange år fremover vil ha glede av din investering. DIAGONALPLOGEN er først og fremst en plog for effektiv snørydding på fylkesveier og motorveier. Plogen er i hovedsak beregnet på parallellogram-innfestning på lastebil, men plogen kan også monteres med regulerbar innfestningsramme og løftes med separat plogløft. Denne instruksjonsboken skal forklare deg hvordan DIAGONALPLOGEN klargjøres, monteres, brukes og hvordan det virker, og det skal sammen med reservedelslisten være en håndbok for vedlikehold og eventuelle feilsøkinger. Ta derfor godt vare på boken, den er en del av utstyret. Les nøye igjennom denne instruksjonsboken, og spesielt kapittel 3.0, sikkerhetsregler, før arbeidet settes i gang, og følg veiledningene nøye. Se også kapittel 4.0 om garantibetingelser. TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og/eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og uten at dette gir rett til endringer på allerede leverte produkter. Alle rettigheter iflg. lov om opphavsrett gjelder, og all kopiering av innholdet i denne boken, helt eller delvis, er forbudt uten tillatelse fra TELLEFSDAL A.S. Alle mål i reservedelslisten er i millimeter hvis ikke annet er angitt. Med forbehold om mulige trykkfeil. STANDARD DIAGONALPLOG Tekniske spesifikasjoner Technical specifications DL-3000 DL-3300 DL-3600 Effektiv ryddebredde: Effective clearing width: mm 2950 mm Høyde venstre side: Hight left side: mm 550 mm Høyde høyre side: Hight right side: mm 500 mm Skjærets vinkel mot veien: Cutting steel's angle to road: Plogens vinkel på kjøreretn.: Plow's angle to moving direction: Stålkvalitet i plogen: Steel quality in the plow: Tilkobling hydraulikk: Hydraulic connection: Tilkobling elektrisk: Electric connection: Vekt med parallellogram: Weight with parallelogram: 30 S355J2G3 dbl.virk. uttak dbl.work. outlet l/min.-200 bar 2 / 24 Volt 600 kg 37 S355J2G3 dbl.virk. uttak dbl.work. outlet l/min.-200 bar 2 / 24 Volt 900 kg 37 S355J2G3 dbl.virk. uttak dbl.work. outlet l/min.-200 bar 2 / 24 Volt 950 kg Tabell Mål og vekt

8 HØYTKASTENDE DIAGONALPLOG Tekniske spesifikasjoner Technical specifications Effektiv ryddebredde: Effective clearing width: Høyde venstre side: Hight left side: Høyde høyre side: Hight right side: Skjærets vinkel mot veien: Cutting steel's angle to road: Plogens vinkel på kjøreretn.: Plow's angle to moving direction: Stålkvalitet i plogen: Steel quality in the plow: Tilkobling hydraulikk: Hydraulic connection: Tilkobling elektrisk: Electric connection: Vekt med parallellogram: Weight with parallelogram: Tabell Mål og vekt DH mm 550 mm 900 mm S355J2G3 dbl.virk. uttak dbl.work. outlet l/min.-200 bar 2 / 24 Volt 900 kg DH mm 550 mm 900 mm S355J2G3 dbl.virk. uttak dbl.work. outlet l/min.-200 bar 2 / 24 Volt 950 kg

9 2.0 KONSTRUKSJON - OPPBYGGING. (Se oversiktsbilde på motstående side). DIAGONALPLOGEN har en robust og enkel konstruksjon. Plogen er forbundet til bærekjøretøyet via en bevegelig mellomramme som tillater pendling av plogen på tvers av veibanen. Skyvetrykket fra bilen overføres til plogbladet gjennom en gummiplate. Diagonalplogen kan festes til kjøretøyet med parallellogram eller innfestingsramme. På venstre side av diagonalplogen kan det monteres stillbart hjul eller ski. Slitestålene leveres i standardstørrelser, festet med skruer eller kilebolter. Det kan anvendes ulike typer slitestål både når det gjelder kvalitet og tykkelse. Diagonalplogen er utstyrt med nesejern på venstre side for å hindre fastkjøring i bru-skjøter, fe-rister o.l. Plogen er i standardutførelse utstyrt med markeringslys på venstre side og skjøteledning for tilkobling til kjøretøy. Diagonalplogen er utstyrt med oversprutskjerm. Parallellogrammet er utstyrt med en transportkjetting, for å sikre at plogen låses i oppløftet stilling under transportkjøring. (Se mer i kapittel 0). Utstyrskrav til bærekjøretøy og plog er videre beskrevet under kapittel 4.0, 5.0 og 6.0 MERK! ALLE BRUKERE AV UTSTYRET MÅ LESE SPESIELT KAP. 3.0 OM SIKKERHETS-REGLER MEGET GRUNDIG FØR UTSTYRET MONTERES OG TAS I BRUK!

10 3.0 SIKKERHETSREGLER. TELLEFSDAL A.S fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå på plogen, personer eller annet utstyr, som en følge av at utstyret IKKE er brukt som beskrevet i denne instruksjonsboken, eller som en følge av at sikkerhetsreglene IKKE er fulgt. 3. SIKKERHETSUTSTYR. Før utstyret blir tatt i bruk, må en være sikker på at alle verneinnretninger er montert og i orden. Et hvert arbeidsutstyr må ikke brukes dersom det finnes åpenbare brekkasjer og svakheter, oljelekkasjer, nedslitt arbeidsverktøy/innretning, samt at det aktuelle utstyr ikke er beregnet eller tilpasset det bærekjøretøyet det er montert på. Dessuten må ikke utstyret brukes til andre arbeidsinnsatser enn beskrevet senere i denne instruksjonsboken. 3.2 BLI GODT KJENT MED HVORDAN PLOGEN OG UTSTYRET VIRKER. Hvis dere er usikker på hvordan utstyret skal brukes på best mulig måte ved vanlig brøytearbeid og ved nødvendig vedlikehold/reparasjon, så ta kontakt med din forhandler eller produsent. ADVARSEL! VÆR SPESIELT OPPMERKSOM PÅ AT TYNGRE UTSTYR SOM MONTERES PÅ BÆRE- KJØRETØYET OFTE HAR NEGATIV INNVIRKNING PÅ KJØRETØYETS KJØRE- OG BREMSE- EGENSKAPER! 3.3 JUSTERINGER / VEDLIKEHOLD. Senk plogen ned mot underlaget. Sørg for at bærekjøretøy og utstyr står på et plant og sikkert underlag. Stans alltid bæremaskinen, skru av tenningen og avlast oljetrykket før det blir foretatt justeringer eller vedlikehold på kjøretøy og utstyr. Husk at godt vedlikehold øker sikkerheten. VIKTIG! PÅSE ALLTID AT INGEN PERSONER OPPHOLDER SEG INNENFOR UTSTYRETS ARBEIDSOMRÅDE UNDER BRØYTING! UTSTYRET MÅ ALDRI OPERERES AV PERSONER SOM IKKE HAR TILSTREKKELIGE KUNNSKAPER OM BÆREKJØRETØY OG UTSTYR, ELLER AV PERSONER UTEN GYLDIG FØRERKORT/FØRERBEVIS FOR DET AKTUELLE BÆREKJØRETØY!

11 3.4 GENERELLE SIKKERHETSREGLER. Det er tatt med nødvendig informasjon slik at brukeren skal kunne arbeide sikkert og kontrollere ulykkesrisikoer. Se også vegtrafikklovens kjøretøy- og trafikkforeskrifter samt generelle foreskrifter fra arbeidstilsynet om hjullastere, gravemaskiner og tekniske innretninger. Husk på at bærekjøretøyet og utstyret ikke er sikrere enn føreren som betjener det. Etter at bruksanvisningen er studert nøye, må føreren prøve kjøretøyet og utstyret på et område hvor det ikke er fare for skade på mennesker eller utstyr. Bruksanvisningen skal gi føreren kjennskap til funksjon og bruk av det aktuelle utstyr. Nasjonale og lokale lover og reglementer er ikke tatt med. Disse må føreren gjøre seg kjent med gjennom offentlige publikasjoner. Pass på at alle som skal betjene og bruke utstyret har tilgang til de aktuelle sikkerhetsregler. Ikke la ufaglært personell betjene, utføre vedlikehold eller reparasjoner på bærekjøretøy eller utstyr. Alle opplysningsskilt og varselmerker som omhandler sikkerhet må være synlig plassert og godt leselige. Pass på at bærekjøretøy er utrustet i tråd med vegtrafikkloven ved kjøring på offentlig vei. Kontroller alltid at påkrevet lys og refleksutstyr er montert og i driftsklar stand. Føreren må kjenne kjøretøyet, utstyrets kapasitet og begrensninger. Arbeidsutstyret må ikke brukes til personbefordring, som arbeidsplattform eller stillas. Alle andre unormale bruksområder, (som skyving av biler eller andre maskiner), må unngås. Hydraulisk utstyr holdes i posisjon av olje under høyt trykk i innelukkede systemer. Senk alltid utstyret ned på bakken og støtt opp forsvarlig for å slippe ut trykket før vedlikehold eller reparasjon av noe slag. Ikke la uvedkommende gå under eller nær oppløftet utstyr som ikke er støttet opp eller sikret tilfredsstillende. Bruk nødvendig verneutstyr som hjelm, hørselsvern, beskyttelsesbriller, arbeidstøy og vernesko/støvler ved bruk og vedlikehold av kjøretøy og utstyr.

12 Fig. 3- Fig SÆRLIGE SIKKERHETSREGLER FOR DET OMTALTE UTSTYRET. Plogen er tung og kan utgjøre fare for fører og personell ved til- og frakobling. Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellom bæremaskin og plog ved tilkobling. (Se fig. 3-). Stå aldri mellom kjøretøy og plog under tilkobling. Ha alltid øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved tilkobling/frakobling. Parker alltid plogen på en sikker måte nettopp for å få en sikker tilkobling neste gang utstyret skal brukes. Plogen står stødigst ved parkering når parallellogrammet er senket ned mot bakken. Kontroller spesielt at det ikke er mulig for uvedkommende å velte plogen på noen måte bare med muskelkraft. Vær generelt oppmerksom på arbeidsredskapenes negative innvirkning på maskinens kjøre- og bremse-egenskaper. Vær også oppmerksom på plogens store totalbredde og vis stor aktsomhet ved kjøring i tettbygd strøk. Kjøres plogen med betydelig marktrykk, er det stor fare for at plogen kan ta tak i huller og sprekker i veibanen og styre bærekjøretøyet ut til siden. Vis særlig varsomhet på smale veier og uoversiktlige områder. Bruk alltid sikkerhetsbelter. Ettermonter om nødvendig sikkerhetsbelter for å sikre fører ved event. påkjøring i mot faste hindere. Ved kjøring med alle typer skjær og ploger, hvor det er fare for påkjøring mot hindre i vegbanen, må kjørehastigheten reduseres betraktelig. Kjør forsiktig på ukjente områder. Dersom plogen treffer et fast hinder i stor fart, er det fare for deformasjon av plogblad, innfestning og rammekonstruksjon på kjøretøyet, samt på parallellogram og løftesylinder.

13 Fig. 3-3 Fig OVERSIKT OVER FARLIGE OMRÅDER. Tellefsdal A.S har gitt sikkerheten til brukerpersonellet høyeste prioritet, men det er likevel umulig å sikre seg mot alle farer på et slikt utstyr. Nedenfor følger derfor en del informasjon som peker på de mest utsatte områdene vedr. klemfare. FARE VED TIL- OG FRA-KOBLING. Stå aldri mellom kjøretøy og plog under tilkobling. Ha alltid øyekontakt med en event. hjelpemann. (Fig. 3-). Ved frakobling må man se til at plogen står på et plant underlag og støttes opp med parkeringsfoten og event. klosser slik at ikke plogen velter. Vær forsiktig ved tilkobling av hydraulikken. Dersom slangen har fullt trykk, kan dette føre til sprut som kan skade øynene. Sørg alltid for å avlaste slanger før frakobling av utstyret. (Se fig. 3-3). FARE VED FUNKSJONSTEST. Sørg for at det ikke er personer innenfor plogens arbeidsområde under en funksjonstest etter tilkobling. Ved senk av plogen vil det være kutte/knusefare dersom et bein/fot skulle stå i faresonen. (Fig. 3-4). Ved løft av plogen vil det være en klemfare mellom de enkelte delene i parallellogrammet. Dersom føreren til enhver tid forvisser seg om at det ikke er personer innenfor plogens arbeidsområde, vil ikke dette representere noen fare. (Se fig. 3-5). VIKTIG! Forny alle skadede varselmerker. Kontakt din forhandler. Fig. 3-5

14 Fig. 4- Innstilling av plogfeste på lastebil. Fig. 4-2 Eksempel på traktorfeste. 4.0 MONTERING OG KLARGJØRING AV PLOGFESTE. For at plogen skal kunne monteres og stilles inn slik at den er lett å føre med minst mulig negativ innvirkning på kjøretøyets kjøreegenskaper, og samtidig gjøre et tilfredsstillende brøytearbeid, er det en forutsetning at bærekjøretøyets plogfeste er montert i henhold til Vegvesenets standard enten det er en lastebil, traktor eller redskapsbærer. (Heftet med krav til bærekjøretøy og snøploger fås ved henvendelse til Statens vegvesen). VIKTIG! Feil montert/innstilt plogfeste kan gi store negative innvirkninger på kjøretøy og plog både når det gjelder kjøreegenskaper, belastninger, slitasje og brøyteresultat. Kontroller alltid plogfestets tilstand og innstilling før utstyret tas i bruk. 4. KONTROLL AV PLOGFESTE OG INNFESTNING PÅ BÆREKJØRETØY. Det er viktig at hele plogfestet er riktig montert og i god teknisk stand. Vær spesielt oppmerksom ved førstegangs montering. Underkant av frontplaten skal være min. 420 mm og maks. 460 mm over bakken. Vær oppmerksom på muligheten til å kunne flytte platen opp eller ned i de ekstra hullene i rammebraketten. (Pos., fig. 4-). Platen er gjerne plassert i midtre hull fra leverandør ved førstegangsmontering. (Grunninnstilling). (Se også kapittel 5.0, innstilling). Platen skal dessuten forspennes 8-9 mm, d.v.s. at platen justert 8-9 mm lenger frem i nedre kant. Det såkalte forspennet i underkant av platen justeres ved lengdeinnstilling av buffertstagene. (Pos. 3, fig. 4-). Selv relativt små endringer i plassering av last på en lastebil, fører til at forparten på bilen synker eller hever seg på fjæringen. Typiske eksempler er påkoblet bakmontert kran samtidig som event. boggiaksel løftes, eller forskjellen på tom og full saltstrøer. Skifte mellom høy- og lavprofildekk gjør også merkbare utslag på bakkeklaringen opp til frontplaten. Dette kan først og fremst ha stor innvirkning på hvordan plogen går og hvordan brøyteresultatet blir. Kjøres det over lengre tid med frontplaten i feil høydeposisjon, så påføres plogen ekstra belastning og slitasje. Dessuten er faren for overkjøring større med for lavt montert frontplate. Se etter at ingen deler av kjøretøyet skades mot plogfeste og parallellogram f.eks. ved tipping av førerhytte. MERK! De samme mål og innstillinger må følges på traktorer og andre redskapsbærere. (Fig. 4-2). Følg alltid maskinleverandørenes anbefalinger og anvisninger ved utforming/montering av innfestninger for frontplate på traktor/redskapsbærer.

15 Fig. 4-3 Maks. slitasje av slitestål. Kontroller spesielt alle skrueforbindelser før sesongen starter. Gummidemperene, (pos. 2, fig. 4-), i buffertstagene, (pos. 3, fig. 4-) må være i god kondisjon og bør skiftes etter hver sesong for best mulig å kunne oppta event. trykkstøt fra plogen. Har plogen og brøytefestet vært utsatt for kraftige trykksjokk, så skal alltid innfestning og kjøretøyets hjuloppheng kontrolleres for brudd/skader og innstilling. ADVARSEL! Forsøk aldri på egen konstruksjon eller endring av plogfeste og innfestninger uten spesiell fagkyndighet. Feilaktig konstruksjon og dimensjonering av plogfeste og innfestning kan føre til store skader på bæremaskin og utstyr. Nevnte eksempler resulterer også ofte i dårligere brøyteresultat. MERK! I graverende tilfeller bortfaller all garanti både på bæremaskin og plogutstyr. 4.2 KONTROLL AV PLOG OG PARALLELLOGRAM. VIKTIG! For at en plog med feste og utstyr skal kunne fungere tilfredsstillende er det en forutsetning at plogen har blitt brukt, vedlikehold og lagret på riktig og forsvarlig måte d.v.s. som forklart i denne veiledningen. Tretthetsskader oppstår lettere når utstyret er feil innstilt, gammelt og mye bruk. SKADER MÅ ALLTID UTBEDRES FØR PLOG OG UTSTYR SETTES I DRIFT. En starter gjerne kontrollen av plog og parallellogram med å se over hele plogkonstruksjonen for sprekker og skader. Sveisereparasjoner og event. forsterkninger må kun gjøres av faglært personell. (Se videre i kapittel 8.0). Det er spesielt viktig å kontrollere punkter og områder som er utsatt for de største belastningene, slik som feste for slitestål med stålholder, løftesylinder med innfestning samt alle bolt- og skrue-forbindelser. Kontroller også tilstanden til gummibosset i opplagringen av mellomrammen, og gummiplaten i framkant av mellomrammen. Slitestålene, (pos., fig.4-3), må ALDRI slites lengre ned enn til underkant av stålholder. (Pos. 2). Vend eller skift til nye stål i tide. Slitestålene skal aldri slites lenger ned enn at de ved vending kan festes godt i øvre hullrekke. Når slitestålene er snudd, flyttes nesejernet, (på enden av plogen), ned ett hull. Ved neste utskifting av slitestål vendes nesejernet rundt, og monteres i øvre stilling igjen. Dermed varer ett nesejern like lenge som to sett med slitestål.

16 4.3 MONTERING AV PLOG PÅ KJØRETØY Bærekjøretøy plasseres mest mulig rett bak og på linje med plogen. Dette er en forutsetning for en enkel og rask montering av plogen. Kjør frem i mot plogen til det er ca. 20 cm mellom frontplate og tårnramme. Kontroller at kjøretøyet står i "fri". Sett på parkeringsbrems, og gå frem for å koble på hydraulikkslanger og event. elektrisk kabel for lys. Før tilkoblingen av hydraulikkslanger må en kontrollere at det ikke står trykk i hydraulikkanlegget på kjøretøyet. Event. resttrykk fjernes ved at motoren stoppes og de nødvendige funksjonene betjenes i trykkstillingene eller settes i "flyt-stilling". Dette er også viktig å huske på ved frakobling av plogen slik at den blir gjort trykkløs før hydraulikk-slangene fjernes. Dersom det er kommet en del snø siden plogen var brukt sist, må sjåføren sørge for at forhjulene på kjøretøyet er i samme høyde/nivå som da plogen ble frakoblet. Dette betyr gjerne at det må måkes vekk snø foran forhjulene der disse skal stå under tilkobling. Dette for å lette tilkoblingen og unngå justering av strekkfisker. Gå deretter inn i kjøretøy og betjen "SENK". Parallellogram løftes nå så høyt opp at opphengskrokene blir stående ca. 5 cm over overkant av frontplaten. Kjøretøyet kjøres deretter frem til platen berører tårnrammen. Betjen "LØFT" og tårnrammen senkes til festekrokene henger på platen. Skru så tårnrammen godt fast med de to store festeskruene. Avmontering skjer stort sett i motsatt rekkefølge. Det er viktig å plassere plogen på et plant underlag, om nødvendig på noen klosser eller paller før avmontering for å unngå fastfrysing. ADVARSEL! Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellom bæremaskin og plog ved montering. Stå aldri mellom kjøretøy og plog under montering. Ha alltid øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved montering/avmontering. Les sikkerhetsreglene grundig før monteringsarbeidet starter.

17 Fig INNSTILLING. (Se figur 5-). For å få justert plogen riktig, må kjøretøyet stå på et plant og fast underlag, og ski/ hjul, må løftes opp fra veibanen. Plogen legges deretter i flytestilling. Under forutsetning at kjøretøyplaten har riktig høyde fra vegbanen til underkant av platen, d.v.s. min. 420 og maks. 460 mm, er plogen nå klar for fininnstilling. Hvis vi tenker oss en linje som går gjennom senter av boltene til bunnrammen på parallellogrammet, skal den treffe nærmest mulig plogspissen på venstre side. (Eller litt bak). Dette er den ideelle innstillingen. Juster strekkfiskene på parallellogrammet til bunnrammen i parallellogrammet får riktig hellingsvinkel. Flytt om nødvendig opphengskrokene.. Hjul / ski justeres ned til de berører bakken. (Plogen skal normalt ikke hvile på hjul / ski, men hvis plogen har tendenser til å skjære ned ved brøyting på bløtt underlag, eller går urolig, justeres de litt lenger ned). Prøvekjør nå plogen. Dersom plogen går urolig kan den stabileres ved først å stille ned løpehjul / ski på venstre side og deretter på høyre side. Når plogen er riktig innstilt, skal slitestålet ha en angrepsvinkel mot vegbanen på ca. 42 o. Skru til slutt den ene av strekkfiskene litt ut og den andre litt inn for å "stive opp" parallellogrammet og for å ta opp event. slark i bolter og hull. Det er en forutsetning at plogen er i orden og klargjort for sesongstart for å kunne kontrollere event. utføre en riktig innstilling av plogen. MERK! De nevnte punktene om innstilling av plogen er meget viktige for et godt brøyteresultat. Innstillingene bør kontrolleres jevnlig.

18 Fig. 6- Fig HYDRAULISK / ELEKTRISK ANLEGG. 6. HYDRAULISK ANLEGG. VIKTIG! Hydraulikkanlegget er dimensjonert for normale arbeidsbelastninger og har begrensninger i kapasitet både i trykk og oljemengde. Anleggets kapasitet kan overskrides ved kjøring i mot faste hindre i stor fart slik at sylindere, ventiler, rør og slanger ikke klarer de trykksjokk som de påføres. Dette fører videre til mekanisk deformasjon. Det forutsettes at bærekjøretøyets hydraulikkanlegg tilfredsstiller Vegdirektoratets krav til snøploger. Hydraulikkanlegget på bærekjøretøyet må ha såkalt "flytestilling". Plogen skal kjøres i denne stilling under brøytearbeidet. Kjøres plogen selv med svakt marktrykk, kan plogen bli utsatt for belastninger som vil føre til større slitasje. Maks. tillatt arbeidstrykk: løft 200 bar senk 40 bar Ønsket oljemengde: min maks. 45 liter/minutt. Det må monteres trykkbegrensningsventil i anlegget når bærekjøretøyets statiske oljetrykk overstiger 200 bar. Trykket på løftesylinderens senkeside, også kalt marktrykk må ikke overstige 40 bar. Leverer oljepumpen mer enn 45 liter/minutt kan plogen få unormale bevegelser og resterende oljemengde går over trykkbegrensningsventil. For stor tilført oljemengde kan også føre til rykkvis bevegelse på hydraulikksylindre. Til lastebil leveres plogene med "TEMA" -hurtigkoblinger på hydraulikkslangene. ("ISO"-hurtigkoblinger til traktor). Påkrevet hydraulik-koblinger på bærekjøretøy: (Pos. nr. henviser til fig. 6-). Pos. Løft: Tema 3/8" (hann-del) Pos. 2 Senk: Tema 3/8" (hunn-del) Pos. 3 7-polet kontakt. (Se figur 6-2).

19 6.2 ELEKTRISK ANLEGG. Bærekjøretøyet skal være utstyrt med en 7-polet el.kontakt, som primært skal gi strøm til markeringslys montert på plog og event. til elektro-magnetisk ventil for ekstrautstyr. (Se fig. 6-2). Markeringslys skal lyse når kjøretøyets øvrige lys er tent. Støpselet som passer for kontakten skal være etter standard B7 DIN Ledningstilslutningene, (polene), i kontakten er merket: L, R, 3, 54, 54g, 58 L og 58 R. Når kontakten er montert i front av kjøretøy, skal koblingsskjemaet i fig. 6-2 anvendes. For å kunne koble kontaktene på kjøretøyet og plogen sammen, så må det benyttes skjøteledning som i begge ender er utstyrt med plugg etter standard B7 DIN

20 7.0 BRUK OG ANVENDELSE. Diagonalploger egner seg til brøyting på grus og fast veidekke, med eller uten ski/hjul. Diagonalplogen har gode kasteegenskaper. ADVARSEL! Plogen er en høyhastighets-plog og føreren må alltid være oppmerksom på de farer dette medbærer både for seg selv, materiellet og medtrafikkantene. Føreren må også alltid være oppmerksom på faren ved at plogen kan skjære over i motsatt kjørebane når plogen støter mot for store og harde brøytekanter eller faste hinder i vegbanen. Plogens gode kasteevne gjør at store snømengder kan treffe personer og gjenstander med stor og ødeleggende kraft. Da plogen er ganske tung, er det IKKE å anbefale tomkjøring over lengre avstander med løftet plog, først og fremst av hensyn til bilens ramme, da det blir stor belastning på denne.

21 8.0 VEDLIKEHOLD- OG REPARASJONSANVISNINGER. ADVARSEL! Vedlikehold og reparasjonsarbeid må om mulig utføres på et plant og tørt underlag. Bærekjøretøy/maskin stoppes og parkeringsbremsen settes på. Gjør hydraulikksystemet på kjøretøy og utstyr trykkløst før arbeidet tar til. Utfør alt vedlikehold og reparasjonsarbeid med forsiktighet. Ikke slå med hammer eller slegge på skarpe hjørner og herdede deler. Splinter kan løsne og forårsake alvorlige skader på bl.a. øyne. 8. PLOGENS SLITEDELER. VIKTIG! Slitasje på slitestålene er avhengig av bruk og underlagets beskaffenhet. Kontroller innstilling og justering av plog og plogfeste. Riktig innstilling minsker skjevslitasjen. Kontroller slitestålenes slitasjegrad. Vend stålene eller skift til nye før stålholder slites. Kontroller og så tilstanden på stålenes festebolter event. kile/låsebolter. Gjør alltid stålholderen godt ren for is, rust o.l. med skrape før nye stål monteres. Dette er en forutsetning for at stålene skal sitte godt. Ettertrekk boltene event. slå inn låsekilene etter kort tids kjøring. Slitasjeskader på stålholdere må utbedres snarest ved oppsveising til originalstand eller erstattes med nye. Slitt stålholder vil føre til problemer med å få et tilfredsstillende brøyteresultat. Kontroller innfestning og slitasje på event. slitesko/hjul dersom slike er montert. 8.2 PLOGBLAD. Inspiser bladets konstruksjon for belastningssprekker. Utbedre event. sprekker og skader snarest. Kontroller spesielt gummibosset for opplagringsbolten i bakkant av mellomrammen og gummiplaten i framkant av mellomrammen. Komponenter i gummi tæres fortere om plogen lagres over sommeren ute i sterkt sollys. Unngå også at gummiforinger blir tilsølt med olje eller fett. Smør fettnipplene for boltene/foringene jevnlig. Intervallene må vurderes etter antall driftstimer og klima. Smør alltid etter at utstyret er vasket og før lagring. Ved lengre tids lagring smøres de blanke stempelstengene på hydraulikk-sylindrene inn med rustbeskyttelse. Gjør plog med utstyr godt rent og utbedre lakkskader før sesonglagring. Kontroller at jordingsklypen settes så nære sveisestedet som mulig ved sveisearbeider på utstyret. Vær likeledes sikker på at ingen hydrauliske komponenter skades under sveising. Kontakt ved behov produsentens serviceavdeling for råd og sveiseanvisninger ved reparasjonsarbeider på utstyret. 8.3 HYDRAULIKKSYSTEM. Kontroller at ingen komponent i hydraulikksystemet har lekkasje. Inspiser hydraulikk-sylinderne for skader og lekkasjer. Spesielt utsatt er stempelstengene. Bruk om nødvendig rettholt for å kontrollere at stempelstengene er rette. Stempelstengene må være fri for riper og slagskader. Avskraperpakningen ytterst på sylinderens pakkboks må være i god stand for å hindre at vann og støv kommer inn i hydraulikksystemet. Hold dessuten alle hydrauliske koblinger rene. Bruk alltid støvhetter. Kontroller at plogen har normale bevegelser. Kontroller slanger for sprekker og klemskader, event. skift til nye. Kjør alle hydraulikkfunksjoner etter at utstyret er rengjort for å fjerne event. vann/fuktighet som kan ha trengt inn i hydraulikk-systemet.

22 9.0 TRANSPORT OG LAGRING. Ved transport på veg med plogen montert på kjøretøyet, må alltid transportkjettingen festes på parallellogrammet slik at plogen ikke ufrivillig kan senkes. Da plogen er ganske tung, er det IKKE å anbefale tomkjøring over lengre avstander med løftet plog, først og fremst av hensyn til bilens ramme, da det blir stor belastning på denne. Er plogen til vesentlig hinder ved lengre transportkjøring, bør plogen fraktes på egen tilhenger e.l. Plogen bør merkes med tilleggsbelysning dersom dette er påkrevet. Bruk alltid roterende varsellys på bæremaskinen også under transportkjøring ved totalbredde over 2,5 m. Hold plogen cm over bakken, og vær oppmerksom på plogens tyngde som innvirker sterkt på maskinens kjøreegenskaper som styring og bremsning. Plogen har egne løfteører på plogbladet, (2 stk.), for å oppnå balanse ved løfting med kran o.l. Bruk bare sertifisert løfteutstyr, og vær oppmerksom på klemfare ved at parallellogrammet kan bevege seg ukontrollert dersom det er luft i hydraulikksylinderne. 9. SESONGLAGRING. I tillegg til henvisningene vedr. frakobling og parkering av plogen som er beskrevet i kapittel 3.5 og 3.6, bør plogen om mulig lagres innendørs på en tørr plass. Utstyret forberedes for lagring med god rengjøring og smøring. Bruk litt tid på flekk-lakkering av plog og utstyr. Sørg for rustbeskyttelse av blanke deler som stempelstenger o.l. Avlast om mulig hydraulikkanlegget og kontroller til slutt at plogen står stabilt og veltesikkert. Senk alltid parallellogrammet ned mot bakken.

23 Fig TILLEGGSUTSTYR. 0. HJUL. Som tilleggsutstyr kan det for plogens venstre side leveres hjul istedenfor ski. (Se fig. 0-). 0.2 INNEBYGGET HYDRAULISK NEDBREKK. For å kunne styre utkastet av snøen, kan diagonalplogen leveres med innebygget hydraulisk betjent nedbrekk. Det er en liten klaff / ving på høyre side av plogen som benyttes til å styre ned utkastet av snøen på steder hvor dette er ønskelig. Må bestilles samtidig med plog. (Ikke for ettermontering).

24

25

26

27 Blank si

28 RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST DIAGONAL D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P

29 RESERVED RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST DIAGONAL D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P SKI Diagonal deleblad 2.wpd 30. september 2004 OPPGI PRODUKSJONS NR. OG EVENTUELT ÅRS MODEL VED BESTILING Pos. Art. nr. Ant Benevnelse Term Type - Dim Stilleskrue, standard, komplett Ski venstre side, komplett Hardmetall-ski V. side, komplett Adjusting bolt, standard, complete Ski left side, complete Hardend steel ski L.side, complete venstre side / left Komplett, stilleskrue ytterrør Komplett, Innerrør, kun v. side Komplett, stilleskrue Stilleskrue, ytterrør Skrue Compl. adjusting bolt, outher tube Complete Inner tube, only left side Complete, adjusting bolt Adjusting bolt, outher tube Bolt venstre side / left Høyre side / right M30 x Trustering Boss for stilleskrue Handtak for stilleskrue Skrue Skive, underlag Support ring Sleeve for adjusting bolt Handle for adjusting bolt Bolt Washer M8 x 65 M Mutter, lås Strekkfjær Fjærkrok, stilleskrue Fettnippel Bolt Nut, lock Spring Hook for spring Grease nipple Bolt M8 26 x 20 M8 x ø20 x 30, (03) Kløftesplint Innerrør, kun v. side Stålgummiboss Låsering Travers for ski Split pin Inner tube, only left side Steel-rubber sleeve Lock ring Bracket for ski ø8 x 40 VP35/65 x 60 I Bolt Kløftesplint Bolt Ski Hardmetall-ski Bolt Split pin Bolt Ski Hardend steel ski ø35 x 20, (90) ø8 x 50 ø25x222, (95) Feste for hardmetall ski Skrue,m/forsenket hode Skive, underlag Mutter, lås Sjakkel Bracket,hardend steel ski Bolt, w/countersunk head Washer Nut, lock Sjakkel M6 x 55 6 mm M6 M Kjetting Bolt Foring for gummiboss Traversstag lang Chain Bolt Bushing for steel-rubber sleeve Cross arm rod, long 6mm x *95 (20) (73-84)

30 RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST DIAGONAL D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P

31 RESERV RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST DIAGONAL D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P HJUL VENSTRE SIDE (Tilleggsutstyr) WHEEL LEFT SIDE (Extra equipment) Diagonal deleblad 3.wpd 30. september 2004 OPPGI PRODUKSJONS NR. OG EVENTUELT ÅRS MODEL VED BESTILING Pos. Art. nr. Ant / No Benevnelse Term Type - Dim Hjul, komp m/stilleskrue, V. side Stilleskrue, standard, komplett Hjul komplett Wheel, cpl. w/adjusting bolt, LH side Adjusting bolt,standard, complete Wheel complete Røwde Stilleskrue, ytterrør, komplett Innerrør, komplett Stilleskrue, ytterrør Skrue Trustering Adjusting bolt, outher tube, com. Inner tube, complete Adjusting bolt, outher tube Bolt Support ring M30 x Boss for stilleskrue Handtak for stilleskrue Skrue Skive, underlag Mutter, lås Sleeve for adjusting bolt Handle for adjusting bolt Bolt Washer Nut, lock M8 x 65 M8 M Strekkfjær Fjærkrok, stilleskrue Fettnippel Bolt Kløftesplint Spring Hook for adjusting bolt Grease nipple Bolt Split pin 26 x 20 M8 x ø20 x 30, (03) ø8 x Innerrør Bolt Stålgummiboss Låsering Kløftesplint Inner tube Bolt Steel-rubber sleeve Lock ring Split pin ø35 x 20, (90) VP35/65x60 I-65 ø8 x Hjulgaffel, venstre side Bolt Akselskrue Fjærskive Nav Fork, L/H side Bolt Axle-bolt Spring washer Wheel axle ø25 x 222, (95) 42-S Mutter, konisk Felg Skrue, unbrako senkehode Mutter Sprengskive Nut, conical Hub Bolt, hexigon countersunk Nut Lock washer M6 x,5 8 x 7 M2 x 30 M2 2 mm Dekk Slange Felgband Skjerm, venstre hjul Klemjern Tire Inner tube Rim tape Shield,left wheel Squeeze bar 8 x 7-8 5,00 / 6,00-8 5, Skrue Klemjern, nedre på venstre hjul Bolt Squeeze bar, lower left wheel M8 x 35

32 RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST DIAGONAL D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P

33 RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST DIAGONAL D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P Diagonal deleblad 4.wpd 30. september 2004 ELEKTRISK ELECTRIC OPPGI PRODUKSJONS NR. OG EVENTUELT ÅRS MODEL VED BESTILING Pos. Art. nr. Ant / No Benevnelse Term Type - Dim Skøteledning, komplett Ledning, 3-leder 7-polet kontakt, hann Festeklammer Ledning, 2-leder Extension cord, complete Leader, 3 cord 7-pole contact, male Fastening clamp Leader, 2 cord 2,5 m 4,8 m Nagle til festeklammer 7-polet kontakt, hunn Skrue, spor, Skive, underlag Mutter, lås Rivet for clamp 7-pole contact, female Screw Washer Nut, lock M5 x 35 5 mm M Ventilkabel (Bare pl.m/nedbrekk) Markeringslykt komplett (lasterbil) Markeringslykt komplett (traktor) Lykteglass, hvit Diodeplate Valve cord, (Only plow w/br.down) Indication lamp complete (lorry) Indication lamp complete (tractor) Lamp glass, white Diode plate 55 cm 24v 2v 24v Diodeplate Lykteglass, rød Skrue Skive, spreng Mutter, lås Diode plate Lamp glass, red Bolt Washer, spring Nut, lock 2v M6 x 25 M6 M6

34 Blank si

35 BETINGELSER ETTERMARKED 2.0 Garanti 2. TELLEFSDAL A.S gir 2 måneders garanti på sine produkter. 2.2 Garantien dekker dokumenterte fabrikasjon/ material feil. 2.3 Reklamasjoner skal fremstilles skriftlig på eget reklamasjonsrapport-skjema og ha vedlagt kopi av garantikortet i utfylt stand. Reklamasjoner skal ikke framsettes i form av faktura da TELLEFSDAL AS forbeholder seg retten til å vurdere tidsforbruk og øvrige kostnader. Reklamerte deler medfølgende kopi av reklamasjonsrapport skal samtidig sendes TELLEFSDAL AS for vurdering. All retur skal være avtalt på forhånd og forsendelsen merkes med kontaktperson hos TELLEFSDAL AS 2.4 Større reklamasjonsarbeider skal avklares på forhånd TELLEFSDAL A.S før arbeidet igangsettes. Kontaktperson hos TELLEFSDAL AS påføres reklamasjons rapport. 2.5 TELLEFSDAL A.S garantibetingelser dekker: Praktisk arbeidstid for å reparere produktet basert på TELLEFSDAL AS satser. TELLEFSDAL AS originaldeler i henhold til TELLEFSDAL AS reservedelsprisliste (netto forhandler pris) 2.6 TELLEFSDAL A.S garantibetingelser dekker ikke: Kostnader ved returforsendelse av reklamerte varer. Utgifter til reise og opphold i forbindeles med reparasjonen. Kostnader av følgeskader som måtte oppstå. Herunder tapt arbeidsfortjeneste, skade på annet utstyr og personer. 2.7 Garanti gjelder IKKE når: Garantikortet IKKE er utfylt og kopi av dette IKKE er vedlagt en eventuell reklamasjon. Bruks- og sikkerhetsveiledningen IKKE er fulgt. Feil på produktet er oppstått p.g.a. uforsiktig bruk. Produktet er ombygget, påsveiset eller det er benyttet uoriginale deler, eller reparert av personer uten tilstrekkelig kunnskap om utstyret. Produktet er benyttet på kjøretøy/utstyr som har vekt, ytelse, hastighet utover det som produktet er konstruert for. 2.8 Kunden kan ikke kreve å omgjøre kjøpet, kreve prisreduksjon eller fremsette andre krav dersom TELLEFSDAL A.S innen rimelig tid reparerer produktet eller krediterer i henhold til behandlet reklamasjon. 2.9 Alle reklamasjoner krediteres kunden først etter godkjenning fra TELLEFSDAL A.S. Eventuelle fratrekk fra kundes side på bestående fakturaer godtas ikke. Returforsendelser Dersom en vil returnere varer tilbake til TELLEFSDAL AS skal dette på forhånd avtales. Kontakt person hos TELLEFSDAL AS skal påføres forsendelses papirene. Varene returneres i original embalasje. Faktura kopi samt beskrivelse av årsak til retur skal alltid medfølge varen. Frakt kostnader belastes avsender.. Frakt kostnader ved uanmeldte returforsendelser til TELLEFSDAL AS vil bli belastet avsender. Returforsendelser blir krediteret i henhold til faktura med fratrekk av evntuelt returgebyr. (Returgebyr beregnes ved returnerte varer utenom reklamasjonsvarer og feil leverte varer.)

36 Blank si

37 GARANTIKORT Produktets serienummer: Typebetegnelse: Produksjonsår: Kjøpsdato: Vi har gjort oss kjent med Tellefsdal`s ettermarkedsbetingelser (kap. 3 og 4) Forhandler: Dato Firma Underskrift Kunde: Navn Adresse Dato Underskrift Har du som bruker fått tilstrekkelig produktopplæring av din forhandler? JA NEI

38 Blank si

39 Blank si

40 Tellefsdal a.s Totalleverandør av veivedlikeholdsutstyr. * Plogfester traktor og lastebil. * Ploger og skjær til alle formål. * Salt og sand spredere. * Feie og spyleutstyr. * Kantklippere * Godkjent påbyggerverksted. Besøk oss på vår hjemmeside:

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og

Detaljer

TELLEFSDAL A.S. Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no

TELLEFSDAL A.S. Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A. S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN 30. mai 2003 INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN KAP. INNHOLD SIDE 1.0 INNLEDNING 3 2.0 SIKKERHETSREGLER 4 3.0 GENERELL INFORMASJON OM BALLEPAKKING 10 4.0 KLARGJØRING / MONTERING AV MASKINEN 12

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner...

PLATEVALSE ASM-S. 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2. 1. Garanti betingelser...3. 2. Innledning...4. 3. Maskin dimensjoner... Innhold 0. Samsvarserklæring (Confirmity Declaration)...2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning...4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets informasjon...7

Detaljer

BRUKSANVISNING. og Dumper DX 120 og DX 130. Orkel Lettdumper TX 100, TX 130. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.:

BRUKSANVISNING. og Dumper DX 120 og DX 130. Orkel Lettdumper TX 100, TX 130. Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: BRUKSANVISNING Orkel Lettdumper TX 100, TX 130 og Dumper DX 120 og DX 130 Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes vei N - 7321 Fannrem Tlf.: +47 72 48 80 00

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T

Bruksanvisning for Mini Crosser. 125T og 140T Bruksanvisning for Mini Crosser Utgave 3/2009 Model : Mini Crosser T Individnr. : Serienr. : Utlevert : Tlf: 815 32 400 www.medema.no Innhold KAPITTEL 1 INNLEDNING 3 KAPITTEL 2 BETJENINGSPANEL 4 KAPITTEL

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM360 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun VM360 vedmaskin. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Kombi-Pakker Orkel GP 1260 Agronic + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Serienr.: (chassisnr. i hovedramme pakker v.side bakfra # XX XX 04 635...) Orkel AS Postboks 84 N - 7321 Fannrem

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110

Bruker- og vedlikeholdsmanual. Vedklyver. modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 Bruker- og vedlikeholdsmanual Vedklyver modellene SF60 - SF80 - SF81 - SF100 - SF110 INNHOLD 1.0 GENERELL INFORMASJON... 4 1.1 PRODUSENT...4 1.2 SERVICE...4 1.3 CE-MERKING...4 1.4 GARANTI...4 1.5 KUNDENS

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer

Brukerveiledning Winner

Brukerveiledning Winner Brukerveiledning Winner 3- og 4-hjul MB6130 2 Vi takker for den tillit du har vist oss ved å velge Winner. Vi ber deg om å lese hele brukerveiledningen før du setter deg i stolen og kjører. Winner er enkel

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Instruksjonsbok K1 FeedRobot K1 FeedRobot 988700 K1 FeedRobot NO, utgave 2009-01 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K1 FeedRobot er bygget

Detaljer

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G

Bruksanvisning. Norsk. X850 Corpus 3G Bruksanvisning Norsk X850 Corpus 3G Kjære Permobil-eier Gratulerer med ny elektrisk rullestol. Vårt mål er at du skal fortsette å være fornøyd med ditt valg av både leverandør og rullestol. Din Permobil

Detaljer

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL

INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL INSTRUKSJONSBOK OG VEDLIKEHOLDSMANUAL FOR HAULOTTE DIESELDREVEN TERRENG GÅENDE ARBEIDSPLATTFORM MODELL H 18 SXL INSTRUKSJONS - OG VEDLIKEHOLDSMANUAL Takk for at DU valgte en Haulotte selvgående bomlift.

Detaljer

Oy LAIMU Ab LM 686. Brukerhåndbok 1.0 FORORD

Oy LAIMU Ab LM 686. Brukerhåndbok 1.0 FORORD LM 686 Brukerhåndbok 1.0 FORORD Gratulerer med din nye LM Trac flerbruks-kompakttraktor. Denne maskinen er et resultat av innovativ design og ekspertise fra Oy LAIMU Ab. Maskinen er fremstilt fra materialer

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder;

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder; Instruksjonsbok FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter Instruksjonsboken inneholder; 1. Samsvarserklæring side 2 2. Alminnelige bestemmelser side 3 3. Sikkerhetsinstruks side 4 4. Klargjøring, bruk og vedlikehold...

Detaljer