TELLEFSDAL DIAGONALPLOG D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P INSTRUKSJONSBOK RESERVEDELSLISTE ERSTATTER (HØSTEN 2000)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELLEFSDAL DIAGONALPLOG D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P INSTRUKSJONSBOK RESERVEDELSLISTE 2004-10 ERSTATTER (HØSTEN 2000)"

Transkript

1 TELLEFSDAL DIAGONALPLOG D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P INSTRUKSJONSBOK RESERVEDELSLISTE ERSTATTER (HØSTEN 2000) FIANE, 4993 SUNDEBRU, NORGE-NORWAY-NORWEGEN *Tlf. (+47) * Fax (+47)

2 Blank si

3

4 Blank si

5 7. oktober 2004 Diagonal instruksjon.wpd INSTRUKSJONSBOK RESERVEDELSLISTE DIAGONALPLOG KAP. INNHOLD.0 INNLEDNING 2.0 KONSTRUKSJON / OPPBYGGING 3.0 SIKKERHETSREGLER 4.0 MONTERING OG KLARGJØRING AV PLOGFESTE 5.0 INNSTILLING 6.0 HYDRAULISK / ELEKTRISK ANLEGG 7.0 BRUK OG ANVENDELSE 8.0 VEDLIKEHOLDS- OG REPARASJONS-ANVISNINGER 9.0 TRANSPORT OG LAGRING 0.0 TILLEGGSUTSTYR.0 RESERVEDELSLISTE 2.0 GARANTIBETINGELSER

6 DIAGONALPLOG Oversiktsbilde med hovedkomponenter Plogblad 2. Oversprutskjerm 3. Mellomramme 4. Slitestål 5. Ski std. 6. Ski eller hjul 7. Markeringslys 8. Støttesko 9. Vertikal ramme 0. Hoisontal ramme. Strekkfisk 2. Parallellogram sylinder 3. Transportkjetting Plow blade 2. Shield 3. Middle frame 4. Cutting steel 5. Ski std. 6. Ski or wheel 7. Indication lamp 8. Support shoe 9. Vertical frame 0. Horizontal frame. Turnbuckle 2. Parallelogram cylinder 3. Transport chain

7 .0 INNLEDNING. TELLEFSDAL A.S gratulerer deg med valget av vår diagonalplog. Vi er overbevist om at du vil bli fornøyd med brøyteutstyret, og at du i mange år fremover vil ha glede av din investering. DIAGONALPLOGEN er først og fremst en plog for effektiv snørydding på fylkesveier og motorveier. Plogen er i hovedsak beregnet på parallellogram-innfestning på lastebil, men plogen kan også monteres med regulerbar innfestningsramme og løftes med separat plogløft. Denne instruksjonsboken skal forklare deg hvordan DIAGONALPLOGEN klargjøres, monteres, brukes og hvordan det virker, og det skal sammen med reservedelslisten være en håndbok for vedlikehold og eventuelle feilsøkinger. Ta derfor godt vare på boken, den er en del av utstyret. Les nøye igjennom denne instruksjonsboken, og spesielt kapittel 3.0, sikkerhetsregler, før arbeidet settes i gang, og følg veiledningene nøye. Se også kapittel 4.0 om garantibetingelser. TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og/eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og uten at dette gir rett til endringer på allerede leverte produkter. Alle rettigheter iflg. lov om opphavsrett gjelder, og all kopiering av innholdet i denne boken, helt eller delvis, er forbudt uten tillatelse fra TELLEFSDAL A.S. Alle mål i reservedelslisten er i millimeter hvis ikke annet er angitt. Med forbehold om mulige trykkfeil. STANDARD DIAGONALPLOG Tekniske spesifikasjoner Technical specifications DL-3000 DL-3300 DL-3600 Effektiv ryddebredde: Effective clearing width: mm 2950 mm Høyde venstre side: Hight left side: mm 550 mm Høyde høyre side: Hight right side: mm 500 mm Skjærets vinkel mot veien: Cutting steel's angle to road: Plogens vinkel på kjøreretn.: Plow's angle to moving direction: Stålkvalitet i plogen: Steel quality in the plow: Tilkobling hydraulikk: Hydraulic connection: Tilkobling elektrisk: Electric connection: Vekt med parallellogram: Weight with parallelogram: 30 S355J2G3 dbl.virk. uttak dbl.work. outlet l/min.-200 bar 2 / 24 Volt 600 kg 37 S355J2G3 dbl.virk. uttak dbl.work. outlet l/min.-200 bar 2 / 24 Volt 900 kg 37 S355J2G3 dbl.virk. uttak dbl.work. outlet l/min.-200 bar 2 / 24 Volt 950 kg Tabell Mål og vekt

8 HØYTKASTENDE DIAGONALPLOG Tekniske spesifikasjoner Technical specifications Effektiv ryddebredde: Effective clearing width: Høyde venstre side: Hight left side: Høyde høyre side: Hight right side: Skjærets vinkel mot veien: Cutting steel's angle to road: Plogens vinkel på kjøreretn.: Plow's angle to moving direction: Stålkvalitet i plogen: Steel quality in the plow: Tilkobling hydraulikk: Hydraulic connection: Tilkobling elektrisk: Electric connection: Vekt med parallellogram: Weight with parallelogram: Tabell Mål og vekt DH mm 550 mm 900 mm S355J2G3 dbl.virk. uttak dbl.work. outlet l/min.-200 bar 2 / 24 Volt 900 kg DH mm 550 mm 900 mm S355J2G3 dbl.virk. uttak dbl.work. outlet l/min.-200 bar 2 / 24 Volt 950 kg

9 2.0 KONSTRUKSJON - OPPBYGGING. (Se oversiktsbilde på motstående side). DIAGONALPLOGEN har en robust og enkel konstruksjon. Plogen er forbundet til bærekjøretøyet via en bevegelig mellomramme som tillater pendling av plogen på tvers av veibanen. Skyvetrykket fra bilen overføres til plogbladet gjennom en gummiplate. Diagonalplogen kan festes til kjøretøyet med parallellogram eller innfestingsramme. På venstre side av diagonalplogen kan det monteres stillbart hjul eller ski. Slitestålene leveres i standardstørrelser, festet med skruer eller kilebolter. Det kan anvendes ulike typer slitestål både når det gjelder kvalitet og tykkelse. Diagonalplogen er utstyrt med nesejern på venstre side for å hindre fastkjøring i bru-skjøter, fe-rister o.l. Plogen er i standardutførelse utstyrt med markeringslys på venstre side og skjøteledning for tilkobling til kjøretøy. Diagonalplogen er utstyrt med oversprutskjerm. Parallellogrammet er utstyrt med en transportkjetting, for å sikre at plogen låses i oppløftet stilling under transportkjøring. (Se mer i kapittel 0). Utstyrskrav til bærekjøretøy og plog er videre beskrevet under kapittel 4.0, 5.0 og 6.0 MERK! ALLE BRUKERE AV UTSTYRET MÅ LESE SPESIELT KAP. 3.0 OM SIKKERHETS-REGLER MEGET GRUNDIG FØR UTSTYRET MONTERES OG TAS I BRUK!

10 3.0 SIKKERHETSREGLER. TELLEFSDAL A.S fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå på plogen, personer eller annet utstyr, som en følge av at utstyret IKKE er brukt som beskrevet i denne instruksjonsboken, eller som en følge av at sikkerhetsreglene IKKE er fulgt. 3. SIKKERHETSUTSTYR. Før utstyret blir tatt i bruk, må en være sikker på at alle verneinnretninger er montert og i orden. Et hvert arbeidsutstyr må ikke brukes dersom det finnes åpenbare brekkasjer og svakheter, oljelekkasjer, nedslitt arbeidsverktøy/innretning, samt at det aktuelle utstyr ikke er beregnet eller tilpasset det bærekjøretøyet det er montert på. Dessuten må ikke utstyret brukes til andre arbeidsinnsatser enn beskrevet senere i denne instruksjonsboken. 3.2 BLI GODT KJENT MED HVORDAN PLOGEN OG UTSTYRET VIRKER. Hvis dere er usikker på hvordan utstyret skal brukes på best mulig måte ved vanlig brøytearbeid og ved nødvendig vedlikehold/reparasjon, så ta kontakt med din forhandler eller produsent. ADVARSEL! VÆR SPESIELT OPPMERKSOM PÅ AT TYNGRE UTSTYR SOM MONTERES PÅ BÆRE- KJØRETØYET OFTE HAR NEGATIV INNVIRKNING PÅ KJØRETØYETS KJØRE- OG BREMSE- EGENSKAPER! 3.3 JUSTERINGER / VEDLIKEHOLD. Senk plogen ned mot underlaget. Sørg for at bærekjøretøy og utstyr står på et plant og sikkert underlag. Stans alltid bæremaskinen, skru av tenningen og avlast oljetrykket før det blir foretatt justeringer eller vedlikehold på kjøretøy og utstyr. Husk at godt vedlikehold øker sikkerheten. VIKTIG! PÅSE ALLTID AT INGEN PERSONER OPPHOLDER SEG INNENFOR UTSTYRETS ARBEIDSOMRÅDE UNDER BRØYTING! UTSTYRET MÅ ALDRI OPERERES AV PERSONER SOM IKKE HAR TILSTREKKELIGE KUNNSKAPER OM BÆREKJØRETØY OG UTSTYR, ELLER AV PERSONER UTEN GYLDIG FØRERKORT/FØRERBEVIS FOR DET AKTUELLE BÆREKJØRETØY!

11 3.4 GENERELLE SIKKERHETSREGLER. Det er tatt med nødvendig informasjon slik at brukeren skal kunne arbeide sikkert og kontrollere ulykkesrisikoer. Se også vegtrafikklovens kjøretøy- og trafikkforeskrifter samt generelle foreskrifter fra arbeidstilsynet om hjullastere, gravemaskiner og tekniske innretninger. Husk på at bærekjøretøyet og utstyret ikke er sikrere enn føreren som betjener det. Etter at bruksanvisningen er studert nøye, må føreren prøve kjøretøyet og utstyret på et område hvor det ikke er fare for skade på mennesker eller utstyr. Bruksanvisningen skal gi føreren kjennskap til funksjon og bruk av det aktuelle utstyr. Nasjonale og lokale lover og reglementer er ikke tatt med. Disse må føreren gjøre seg kjent med gjennom offentlige publikasjoner. Pass på at alle som skal betjene og bruke utstyret har tilgang til de aktuelle sikkerhetsregler. Ikke la ufaglært personell betjene, utføre vedlikehold eller reparasjoner på bærekjøretøy eller utstyr. Alle opplysningsskilt og varselmerker som omhandler sikkerhet må være synlig plassert og godt leselige. Pass på at bærekjøretøy er utrustet i tråd med vegtrafikkloven ved kjøring på offentlig vei. Kontroller alltid at påkrevet lys og refleksutstyr er montert og i driftsklar stand. Føreren må kjenne kjøretøyet, utstyrets kapasitet og begrensninger. Arbeidsutstyret må ikke brukes til personbefordring, som arbeidsplattform eller stillas. Alle andre unormale bruksområder, (som skyving av biler eller andre maskiner), må unngås. Hydraulisk utstyr holdes i posisjon av olje under høyt trykk i innelukkede systemer. Senk alltid utstyret ned på bakken og støtt opp forsvarlig for å slippe ut trykket før vedlikehold eller reparasjon av noe slag. Ikke la uvedkommende gå under eller nær oppløftet utstyr som ikke er støttet opp eller sikret tilfredsstillende. Bruk nødvendig verneutstyr som hjelm, hørselsvern, beskyttelsesbriller, arbeidstøy og vernesko/støvler ved bruk og vedlikehold av kjøretøy og utstyr.

12 Fig. 3- Fig SÆRLIGE SIKKERHETSREGLER FOR DET OMTALTE UTSTYRET. Plogen er tung og kan utgjøre fare for fører og personell ved til- og frakobling. Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellom bæremaskin og plog ved tilkobling. (Se fig. 3-). Stå aldri mellom kjøretøy og plog under tilkobling. Ha alltid øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved tilkobling/frakobling. Parker alltid plogen på en sikker måte nettopp for å få en sikker tilkobling neste gang utstyret skal brukes. Plogen står stødigst ved parkering når parallellogrammet er senket ned mot bakken. Kontroller spesielt at det ikke er mulig for uvedkommende å velte plogen på noen måte bare med muskelkraft. Vær generelt oppmerksom på arbeidsredskapenes negative innvirkning på maskinens kjøre- og bremse-egenskaper. Vær også oppmerksom på plogens store totalbredde og vis stor aktsomhet ved kjøring i tettbygd strøk. Kjøres plogen med betydelig marktrykk, er det stor fare for at plogen kan ta tak i huller og sprekker i veibanen og styre bærekjøretøyet ut til siden. Vis særlig varsomhet på smale veier og uoversiktlige områder. Bruk alltid sikkerhetsbelter. Ettermonter om nødvendig sikkerhetsbelter for å sikre fører ved event. påkjøring i mot faste hindere. Ved kjøring med alle typer skjær og ploger, hvor det er fare for påkjøring mot hindre i vegbanen, må kjørehastigheten reduseres betraktelig. Kjør forsiktig på ukjente områder. Dersom plogen treffer et fast hinder i stor fart, er det fare for deformasjon av plogblad, innfestning og rammekonstruksjon på kjøretøyet, samt på parallellogram og løftesylinder.

13 Fig. 3-3 Fig OVERSIKT OVER FARLIGE OMRÅDER. Tellefsdal A.S har gitt sikkerheten til brukerpersonellet høyeste prioritet, men det er likevel umulig å sikre seg mot alle farer på et slikt utstyr. Nedenfor følger derfor en del informasjon som peker på de mest utsatte områdene vedr. klemfare. FARE VED TIL- OG FRA-KOBLING. Stå aldri mellom kjøretøy og plog under tilkobling. Ha alltid øyekontakt med en event. hjelpemann. (Fig. 3-). Ved frakobling må man se til at plogen står på et plant underlag og støttes opp med parkeringsfoten og event. klosser slik at ikke plogen velter. Vær forsiktig ved tilkobling av hydraulikken. Dersom slangen har fullt trykk, kan dette føre til sprut som kan skade øynene. Sørg alltid for å avlaste slanger før frakobling av utstyret. (Se fig. 3-3). FARE VED FUNKSJONSTEST. Sørg for at det ikke er personer innenfor plogens arbeidsområde under en funksjonstest etter tilkobling. Ved senk av plogen vil det være kutte/knusefare dersom et bein/fot skulle stå i faresonen. (Fig. 3-4). Ved løft av plogen vil det være en klemfare mellom de enkelte delene i parallellogrammet. Dersom føreren til enhver tid forvisser seg om at det ikke er personer innenfor plogens arbeidsområde, vil ikke dette representere noen fare. (Se fig. 3-5). VIKTIG! Forny alle skadede varselmerker. Kontakt din forhandler. Fig. 3-5

14 Fig. 4- Innstilling av plogfeste på lastebil. Fig. 4-2 Eksempel på traktorfeste. 4.0 MONTERING OG KLARGJØRING AV PLOGFESTE. For at plogen skal kunne monteres og stilles inn slik at den er lett å føre med minst mulig negativ innvirkning på kjøretøyets kjøreegenskaper, og samtidig gjøre et tilfredsstillende brøytearbeid, er det en forutsetning at bærekjøretøyets plogfeste er montert i henhold til Vegvesenets standard enten det er en lastebil, traktor eller redskapsbærer. (Heftet med krav til bærekjøretøy og snøploger fås ved henvendelse til Statens vegvesen). VIKTIG! Feil montert/innstilt plogfeste kan gi store negative innvirkninger på kjøretøy og plog både når det gjelder kjøreegenskaper, belastninger, slitasje og brøyteresultat. Kontroller alltid plogfestets tilstand og innstilling før utstyret tas i bruk. 4. KONTROLL AV PLOGFESTE OG INNFESTNING PÅ BÆREKJØRETØY. Det er viktig at hele plogfestet er riktig montert og i god teknisk stand. Vær spesielt oppmerksom ved førstegangs montering. Underkant av frontplaten skal være min. 420 mm og maks. 460 mm over bakken. Vær oppmerksom på muligheten til å kunne flytte platen opp eller ned i de ekstra hullene i rammebraketten. (Pos., fig. 4-). Platen er gjerne plassert i midtre hull fra leverandør ved førstegangsmontering. (Grunninnstilling). (Se også kapittel 5.0, innstilling). Platen skal dessuten forspennes 8-9 mm, d.v.s. at platen justert 8-9 mm lenger frem i nedre kant. Det såkalte forspennet i underkant av platen justeres ved lengdeinnstilling av buffertstagene. (Pos. 3, fig. 4-). Selv relativt små endringer i plassering av last på en lastebil, fører til at forparten på bilen synker eller hever seg på fjæringen. Typiske eksempler er påkoblet bakmontert kran samtidig som event. boggiaksel løftes, eller forskjellen på tom og full saltstrøer. Skifte mellom høy- og lavprofildekk gjør også merkbare utslag på bakkeklaringen opp til frontplaten. Dette kan først og fremst ha stor innvirkning på hvordan plogen går og hvordan brøyteresultatet blir. Kjøres det over lengre tid med frontplaten i feil høydeposisjon, så påføres plogen ekstra belastning og slitasje. Dessuten er faren for overkjøring større med for lavt montert frontplate. Se etter at ingen deler av kjøretøyet skades mot plogfeste og parallellogram f.eks. ved tipping av førerhytte. MERK! De samme mål og innstillinger må følges på traktorer og andre redskapsbærere. (Fig. 4-2). Følg alltid maskinleverandørenes anbefalinger og anvisninger ved utforming/montering av innfestninger for frontplate på traktor/redskapsbærer.

15 Fig. 4-3 Maks. slitasje av slitestål. Kontroller spesielt alle skrueforbindelser før sesongen starter. Gummidemperene, (pos. 2, fig. 4-), i buffertstagene, (pos. 3, fig. 4-) må være i god kondisjon og bør skiftes etter hver sesong for best mulig å kunne oppta event. trykkstøt fra plogen. Har plogen og brøytefestet vært utsatt for kraftige trykksjokk, så skal alltid innfestning og kjøretøyets hjuloppheng kontrolleres for brudd/skader og innstilling. ADVARSEL! Forsøk aldri på egen konstruksjon eller endring av plogfeste og innfestninger uten spesiell fagkyndighet. Feilaktig konstruksjon og dimensjonering av plogfeste og innfestning kan føre til store skader på bæremaskin og utstyr. Nevnte eksempler resulterer også ofte i dårligere brøyteresultat. MERK! I graverende tilfeller bortfaller all garanti både på bæremaskin og plogutstyr. 4.2 KONTROLL AV PLOG OG PARALLELLOGRAM. VIKTIG! For at en plog med feste og utstyr skal kunne fungere tilfredsstillende er det en forutsetning at plogen har blitt brukt, vedlikehold og lagret på riktig og forsvarlig måte d.v.s. som forklart i denne veiledningen. Tretthetsskader oppstår lettere når utstyret er feil innstilt, gammelt og mye bruk. SKADER MÅ ALLTID UTBEDRES FØR PLOG OG UTSTYR SETTES I DRIFT. En starter gjerne kontrollen av plog og parallellogram med å se over hele plogkonstruksjonen for sprekker og skader. Sveisereparasjoner og event. forsterkninger må kun gjøres av faglært personell. (Se videre i kapittel 8.0). Det er spesielt viktig å kontrollere punkter og områder som er utsatt for de største belastningene, slik som feste for slitestål med stålholder, løftesylinder med innfestning samt alle bolt- og skrue-forbindelser. Kontroller også tilstanden til gummibosset i opplagringen av mellomrammen, og gummiplaten i framkant av mellomrammen. Slitestålene, (pos., fig.4-3), må ALDRI slites lengre ned enn til underkant av stålholder. (Pos. 2). Vend eller skift til nye stål i tide. Slitestålene skal aldri slites lenger ned enn at de ved vending kan festes godt i øvre hullrekke. Når slitestålene er snudd, flyttes nesejernet, (på enden av plogen), ned ett hull. Ved neste utskifting av slitestål vendes nesejernet rundt, og monteres i øvre stilling igjen. Dermed varer ett nesejern like lenge som to sett med slitestål.

16 4.3 MONTERING AV PLOG PÅ KJØRETØY Bærekjøretøy plasseres mest mulig rett bak og på linje med plogen. Dette er en forutsetning for en enkel og rask montering av plogen. Kjør frem i mot plogen til det er ca. 20 cm mellom frontplate og tårnramme. Kontroller at kjøretøyet står i "fri". Sett på parkeringsbrems, og gå frem for å koble på hydraulikkslanger og event. elektrisk kabel for lys. Før tilkoblingen av hydraulikkslanger må en kontrollere at det ikke står trykk i hydraulikkanlegget på kjøretøyet. Event. resttrykk fjernes ved at motoren stoppes og de nødvendige funksjonene betjenes i trykkstillingene eller settes i "flyt-stilling". Dette er også viktig å huske på ved frakobling av plogen slik at den blir gjort trykkløs før hydraulikk-slangene fjernes. Dersom det er kommet en del snø siden plogen var brukt sist, må sjåføren sørge for at forhjulene på kjøretøyet er i samme høyde/nivå som da plogen ble frakoblet. Dette betyr gjerne at det må måkes vekk snø foran forhjulene der disse skal stå under tilkobling. Dette for å lette tilkoblingen og unngå justering av strekkfisker. Gå deretter inn i kjøretøy og betjen "SENK". Parallellogram løftes nå så høyt opp at opphengskrokene blir stående ca. 5 cm over overkant av frontplaten. Kjøretøyet kjøres deretter frem til platen berører tårnrammen. Betjen "LØFT" og tårnrammen senkes til festekrokene henger på platen. Skru så tårnrammen godt fast med de to store festeskruene. Avmontering skjer stort sett i motsatt rekkefølge. Det er viktig å plassere plogen på et plant underlag, om nødvendig på noen klosser eller paller før avmontering for å unngå fastfrysing. ADVARSEL! Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellom bæremaskin og plog ved montering. Stå aldri mellom kjøretøy og plog under montering. Ha alltid øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved montering/avmontering. Les sikkerhetsreglene grundig før monteringsarbeidet starter.

17 Fig INNSTILLING. (Se figur 5-). For å få justert plogen riktig, må kjøretøyet stå på et plant og fast underlag, og ski/ hjul, må løftes opp fra veibanen. Plogen legges deretter i flytestilling. Under forutsetning at kjøretøyplaten har riktig høyde fra vegbanen til underkant av platen, d.v.s. min. 420 og maks. 460 mm, er plogen nå klar for fininnstilling. Hvis vi tenker oss en linje som går gjennom senter av boltene til bunnrammen på parallellogrammet, skal den treffe nærmest mulig plogspissen på venstre side. (Eller litt bak). Dette er den ideelle innstillingen. Juster strekkfiskene på parallellogrammet til bunnrammen i parallellogrammet får riktig hellingsvinkel. Flytt om nødvendig opphengskrokene.. Hjul / ski justeres ned til de berører bakken. (Plogen skal normalt ikke hvile på hjul / ski, men hvis plogen har tendenser til å skjære ned ved brøyting på bløtt underlag, eller går urolig, justeres de litt lenger ned). Prøvekjør nå plogen. Dersom plogen går urolig kan den stabileres ved først å stille ned løpehjul / ski på venstre side og deretter på høyre side. Når plogen er riktig innstilt, skal slitestålet ha en angrepsvinkel mot vegbanen på ca. 42 o. Skru til slutt den ene av strekkfiskene litt ut og den andre litt inn for å "stive opp" parallellogrammet og for å ta opp event. slark i bolter og hull. Det er en forutsetning at plogen er i orden og klargjort for sesongstart for å kunne kontrollere event. utføre en riktig innstilling av plogen. MERK! De nevnte punktene om innstilling av plogen er meget viktige for et godt brøyteresultat. Innstillingene bør kontrolleres jevnlig.

18 Fig. 6- Fig HYDRAULISK / ELEKTRISK ANLEGG. 6. HYDRAULISK ANLEGG. VIKTIG! Hydraulikkanlegget er dimensjonert for normale arbeidsbelastninger og har begrensninger i kapasitet både i trykk og oljemengde. Anleggets kapasitet kan overskrides ved kjøring i mot faste hindre i stor fart slik at sylindere, ventiler, rør og slanger ikke klarer de trykksjokk som de påføres. Dette fører videre til mekanisk deformasjon. Det forutsettes at bærekjøretøyets hydraulikkanlegg tilfredsstiller Vegdirektoratets krav til snøploger. Hydraulikkanlegget på bærekjøretøyet må ha såkalt "flytestilling". Plogen skal kjøres i denne stilling under brøytearbeidet. Kjøres plogen selv med svakt marktrykk, kan plogen bli utsatt for belastninger som vil føre til større slitasje. Maks. tillatt arbeidstrykk: løft 200 bar senk 40 bar Ønsket oljemengde: min maks. 45 liter/minutt. Det må monteres trykkbegrensningsventil i anlegget når bærekjøretøyets statiske oljetrykk overstiger 200 bar. Trykket på løftesylinderens senkeside, også kalt marktrykk må ikke overstige 40 bar. Leverer oljepumpen mer enn 45 liter/minutt kan plogen få unormale bevegelser og resterende oljemengde går over trykkbegrensningsventil. For stor tilført oljemengde kan også føre til rykkvis bevegelse på hydraulikksylindre. Til lastebil leveres plogene med "TEMA" -hurtigkoblinger på hydraulikkslangene. ("ISO"-hurtigkoblinger til traktor). Påkrevet hydraulik-koblinger på bærekjøretøy: (Pos. nr. henviser til fig. 6-). Pos. Løft: Tema 3/8" (hann-del) Pos. 2 Senk: Tema 3/8" (hunn-del) Pos. 3 7-polet kontakt. (Se figur 6-2).

19 6.2 ELEKTRISK ANLEGG. Bærekjøretøyet skal være utstyrt med en 7-polet el.kontakt, som primært skal gi strøm til markeringslys montert på plog og event. til elektro-magnetisk ventil for ekstrautstyr. (Se fig. 6-2). Markeringslys skal lyse når kjøretøyets øvrige lys er tent. Støpselet som passer for kontakten skal være etter standard B7 DIN Ledningstilslutningene, (polene), i kontakten er merket: L, R, 3, 54, 54g, 58 L og 58 R. Når kontakten er montert i front av kjøretøy, skal koblingsskjemaet i fig. 6-2 anvendes. For å kunne koble kontaktene på kjøretøyet og plogen sammen, så må det benyttes skjøteledning som i begge ender er utstyrt med plugg etter standard B7 DIN

20 7.0 BRUK OG ANVENDELSE. Diagonalploger egner seg til brøyting på grus og fast veidekke, med eller uten ski/hjul. Diagonalplogen har gode kasteegenskaper. ADVARSEL! Plogen er en høyhastighets-plog og føreren må alltid være oppmerksom på de farer dette medbærer både for seg selv, materiellet og medtrafikkantene. Føreren må også alltid være oppmerksom på faren ved at plogen kan skjære over i motsatt kjørebane når plogen støter mot for store og harde brøytekanter eller faste hinder i vegbanen. Plogens gode kasteevne gjør at store snømengder kan treffe personer og gjenstander med stor og ødeleggende kraft. Da plogen er ganske tung, er det IKKE å anbefale tomkjøring over lengre avstander med løftet plog, først og fremst av hensyn til bilens ramme, da det blir stor belastning på denne.

21 8.0 VEDLIKEHOLD- OG REPARASJONSANVISNINGER. ADVARSEL! Vedlikehold og reparasjonsarbeid må om mulig utføres på et plant og tørt underlag. Bærekjøretøy/maskin stoppes og parkeringsbremsen settes på. Gjør hydraulikksystemet på kjøretøy og utstyr trykkløst før arbeidet tar til. Utfør alt vedlikehold og reparasjonsarbeid med forsiktighet. Ikke slå med hammer eller slegge på skarpe hjørner og herdede deler. Splinter kan løsne og forårsake alvorlige skader på bl.a. øyne. 8. PLOGENS SLITEDELER. VIKTIG! Slitasje på slitestålene er avhengig av bruk og underlagets beskaffenhet. Kontroller innstilling og justering av plog og plogfeste. Riktig innstilling minsker skjevslitasjen. Kontroller slitestålenes slitasjegrad. Vend stålene eller skift til nye før stålholder slites. Kontroller og så tilstanden på stålenes festebolter event. kile/låsebolter. Gjør alltid stålholderen godt ren for is, rust o.l. med skrape før nye stål monteres. Dette er en forutsetning for at stålene skal sitte godt. Ettertrekk boltene event. slå inn låsekilene etter kort tids kjøring. Slitasjeskader på stålholdere må utbedres snarest ved oppsveising til originalstand eller erstattes med nye. Slitt stålholder vil føre til problemer med å få et tilfredsstillende brøyteresultat. Kontroller innfestning og slitasje på event. slitesko/hjul dersom slike er montert. 8.2 PLOGBLAD. Inspiser bladets konstruksjon for belastningssprekker. Utbedre event. sprekker og skader snarest. Kontroller spesielt gummibosset for opplagringsbolten i bakkant av mellomrammen og gummiplaten i framkant av mellomrammen. Komponenter i gummi tæres fortere om plogen lagres over sommeren ute i sterkt sollys. Unngå også at gummiforinger blir tilsølt med olje eller fett. Smør fettnipplene for boltene/foringene jevnlig. Intervallene må vurderes etter antall driftstimer og klima. Smør alltid etter at utstyret er vasket og før lagring. Ved lengre tids lagring smøres de blanke stempelstengene på hydraulikk-sylindrene inn med rustbeskyttelse. Gjør plog med utstyr godt rent og utbedre lakkskader før sesonglagring. Kontroller at jordingsklypen settes så nære sveisestedet som mulig ved sveisearbeider på utstyret. Vær likeledes sikker på at ingen hydrauliske komponenter skades under sveising. Kontakt ved behov produsentens serviceavdeling for råd og sveiseanvisninger ved reparasjonsarbeider på utstyret. 8.3 HYDRAULIKKSYSTEM. Kontroller at ingen komponent i hydraulikksystemet har lekkasje. Inspiser hydraulikk-sylinderne for skader og lekkasjer. Spesielt utsatt er stempelstengene. Bruk om nødvendig rettholt for å kontrollere at stempelstengene er rette. Stempelstengene må være fri for riper og slagskader. Avskraperpakningen ytterst på sylinderens pakkboks må være i god stand for å hindre at vann og støv kommer inn i hydraulikksystemet. Hold dessuten alle hydrauliske koblinger rene. Bruk alltid støvhetter. Kontroller at plogen har normale bevegelser. Kontroller slanger for sprekker og klemskader, event. skift til nye. Kjør alle hydraulikkfunksjoner etter at utstyret er rengjort for å fjerne event. vann/fuktighet som kan ha trengt inn i hydraulikk-systemet.

22 9.0 TRANSPORT OG LAGRING. Ved transport på veg med plogen montert på kjøretøyet, må alltid transportkjettingen festes på parallellogrammet slik at plogen ikke ufrivillig kan senkes. Da plogen er ganske tung, er det IKKE å anbefale tomkjøring over lengre avstander med løftet plog, først og fremst av hensyn til bilens ramme, da det blir stor belastning på denne. Er plogen til vesentlig hinder ved lengre transportkjøring, bør plogen fraktes på egen tilhenger e.l. Plogen bør merkes med tilleggsbelysning dersom dette er påkrevet. Bruk alltid roterende varsellys på bæremaskinen også under transportkjøring ved totalbredde over 2,5 m. Hold plogen cm over bakken, og vær oppmerksom på plogens tyngde som innvirker sterkt på maskinens kjøreegenskaper som styring og bremsning. Plogen har egne løfteører på plogbladet, (2 stk.), for å oppnå balanse ved løfting med kran o.l. Bruk bare sertifisert løfteutstyr, og vær oppmerksom på klemfare ved at parallellogrammet kan bevege seg ukontrollert dersom det er luft i hydraulikksylinderne. 9. SESONGLAGRING. I tillegg til henvisningene vedr. frakobling og parkering av plogen som er beskrevet i kapittel 3.5 og 3.6, bør plogen om mulig lagres innendørs på en tørr plass. Utstyret forberedes for lagring med god rengjøring og smøring. Bruk litt tid på flekk-lakkering av plog og utstyr. Sørg for rustbeskyttelse av blanke deler som stempelstenger o.l. Avlast om mulig hydraulikkanlegget og kontroller til slutt at plogen står stabilt og veltesikkert. Senk alltid parallellogrammet ned mot bakken.

23 Fig TILLEGGSUTSTYR. 0. HJUL. Som tilleggsutstyr kan det for plogens venstre side leveres hjul istedenfor ski. (Se fig. 0-). 0.2 INNEBYGGET HYDRAULISK NEDBREKK. For å kunne styre utkastet av snøen, kan diagonalplogen leveres med innebygget hydraulisk betjent nedbrekk. Det er en liten klaff / ving på høyre side av plogen som benyttes til å styre ned utkastet av snøen på steder hvor dette er ønskelig. Må bestilles samtidig med plog. (Ikke for ettermontering).

24

25

26

27 Blank si

28 RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST DIAGONAL D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P

29 RESERVED RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST DIAGONAL D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P SKI Diagonal deleblad 2.wpd 30. september 2004 OPPGI PRODUKSJONS NR. OG EVENTUELT ÅRS MODEL VED BESTILING Pos. Art. nr. Ant Benevnelse Term Type - Dim Stilleskrue, standard, komplett Ski venstre side, komplett Hardmetall-ski V. side, komplett Adjusting bolt, standard, complete Ski left side, complete Hardend steel ski L.side, complete venstre side / left Komplett, stilleskrue ytterrør Komplett, Innerrør, kun v. side Komplett, stilleskrue Stilleskrue, ytterrør Skrue Compl. adjusting bolt, outher tube Complete Inner tube, only left side Complete, adjusting bolt Adjusting bolt, outher tube Bolt venstre side / left Høyre side / right M30 x Trustering Boss for stilleskrue Handtak for stilleskrue Skrue Skive, underlag Support ring Sleeve for adjusting bolt Handle for adjusting bolt Bolt Washer M8 x 65 M Mutter, lås Strekkfjær Fjærkrok, stilleskrue Fettnippel Bolt Nut, lock Spring Hook for spring Grease nipple Bolt M8 26 x 20 M8 x ø20 x 30, (03) Kløftesplint Innerrør, kun v. side Stålgummiboss Låsering Travers for ski Split pin Inner tube, only left side Steel-rubber sleeve Lock ring Bracket for ski ø8 x 40 VP35/65 x 60 I Bolt Kløftesplint Bolt Ski Hardmetall-ski Bolt Split pin Bolt Ski Hardend steel ski ø35 x 20, (90) ø8 x 50 ø25x222, (95) Feste for hardmetall ski Skrue,m/forsenket hode Skive, underlag Mutter, lås Sjakkel Bracket,hardend steel ski Bolt, w/countersunk head Washer Nut, lock Sjakkel M6 x 55 6 mm M6 M Kjetting Bolt Foring for gummiboss Traversstag lang Chain Bolt Bushing for steel-rubber sleeve Cross arm rod, long 6mm x *95 (20) (73-84)

30 RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST DIAGONAL D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P

31 RESERV RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST DIAGONAL D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P HJUL VENSTRE SIDE (Tilleggsutstyr) WHEEL LEFT SIDE (Extra equipment) Diagonal deleblad 3.wpd 30. september 2004 OPPGI PRODUKSJONS NR. OG EVENTUELT ÅRS MODEL VED BESTILING Pos. Art. nr. Ant / No Benevnelse Term Type - Dim Hjul, komp m/stilleskrue, V. side Stilleskrue, standard, komplett Hjul komplett Wheel, cpl. w/adjusting bolt, LH side Adjusting bolt,standard, complete Wheel complete Røwde Stilleskrue, ytterrør, komplett Innerrør, komplett Stilleskrue, ytterrør Skrue Trustering Adjusting bolt, outher tube, com. Inner tube, complete Adjusting bolt, outher tube Bolt Support ring M30 x Boss for stilleskrue Handtak for stilleskrue Skrue Skive, underlag Mutter, lås Sleeve for adjusting bolt Handle for adjusting bolt Bolt Washer Nut, lock M8 x 65 M8 M Strekkfjær Fjærkrok, stilleskrue Fettnippel Bolt Kløftesplint Spring Hook for adjusting bolt Grease nipple Bolt Split pin 26 x 20 M8 x ø20 x 30, (03) ø8 x Innerrør Bolt Stålgummiboss Låsering Kløftesplint Inner tube Bolt Steel-rubber sleeve Lock ring Split pin ø35 x 20, (90) VP35/65x60 I-65 ø8 x Hjulgaffel, venstre side Bolt Akselskrue Fjærskive Nav Fork, L/H side Bolt Axle-bolt Spring washer Wheel axle ø25 x 222, (95) 42-S Mutter, konisk Felg Skrue, unbrako senkehode Mutter Sprengskive Nut, conical Hub Bolt, hexigon countersunk Nut Lock washer M6 x,5 8 x 7 M2 x 30 M2 2 mm Dekk Slange Felgband Skjerm, venstre hjul Klemjern Tire Inner tube Rim tape Shield,left wheel Squeeze bar 8 x 7-8 5,00 / 6,00-8 5, Skrue Klemjern, nedre på venstre hjul Bolt Squeeze bar, lower left wheel M8 x 35

32 RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST DIAGONAL D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P

33 RESERVEDELSLISTE - SPARE PARTS LIST DIAGONAL D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P Diagonal deleblad 4.wpd 30. september 2004 ELEKTRISK ELECTRIC OPPGI PRODUKSJONS NR. OG EVENTUELT ÅRS MODEL VED BESTILING Pos. Art. nr. Ant / No Benevnelse Term Type - Dim Skøteledning, komplett Ledning, 3-leder 7-polet kontakt, hann Festeklammer Ledning, 2-leder Extension cord, complete Leader, 3 cord 7-pole contact, male Fastening clamp Leader, 2 cord 2,5 m 4,8 m Nagle til festeklammer 7-polet kontakt, hunn Skrue, spor, Skive, underlag Mutter, lås Rivet for clamp 7-pole contact, female Screw Washer Nut, lock M5 x 35 5 mm M Ventilkabel (Bare pl.m/nedbrekk) Markeringslykt komplett (lasterbil) Markeringslykt komplett (traktor) Lykteglass, hvit Diodeplate Valve cord, (Only plow w/br.down) Indication lamp complete (lorry) Indication lamp complete (tractor) Lamp glass, white Diode plate 55 cm 24v 2v 24v Diodeplate Lykteglass, rød Skrue Skive, spreng Mutter, lås Diode plate Lamp glass, red Bolt Washer, spring Nut, lock 2v M6 x 25 M6 M6

34 Blank si

35 BETINGELSER ETTERMARKED 2.0 Garanti 2. TELLEFSDAL A.S gir 2 måneders garanti på sine produkter. 2.2 Garantien dekker dokumenterte fabrikasjon/ material feil. 2.3 Reklamasjoner skal fremstilles skriftlig på eget reklamasjonsrapport-skjema og ha vedlagt kopi av garantikortet i utfylt stand. Reklamasjoner skal ikke framsettes i form av faktura da TELLEFSDAL AS forbeholder seg retten til å vurdere tidsforbruk og øvrige kostnader. Reklamerte deler medfølgende kopi av reklamasjonsrapport skal samtidig sendes TELLEFSDAL AS for vurdering. All retur skal være avtalt på forhånd og forsendelsen merkes med kontaktperson hos TELLEFSDAL AS 2.4 Større reklamasjonsarbeider skal avklares på forhånd TELLEFSDAL A.S før arbeidet igangsettes. Kontaktperson hos TELLEFSDAL AS påføres reklamasjons rapport. 2.5 TELLEFSDAL A.S garantibetingelser dekker: Praktisk arbeidstid for å reparere produktet basert på TELLEFSDAL AS satser. TELLEFSDAL AS originaldeler i henhold til TELLEFSDAL AS reservedelsprisliste (netto forhandler pris) 2.6 TELLEFSDAL A.S garantibetingelser dekker ikke: Kostnader ved returforsendelse av reklamerte varer. Utgifter til reise og opphold i forbindeles med reparasjonen. Kostnader av følgeskader som måtte oppstå. Herunder tapt arbeidsfortjeneste, skade på annet utstyr og personer. 2.7 Garanti gjelder IKKE når: Garantikortet IKKE er utfylt og kopi av dette IKKE er vedlagt en eventuell reklamasjon. Bruks- og sikkerhetsveiledningen IKKE er fulgt. Feil på produktet er oppstått p.g.a. uforsiktig bruk. Produktet er ombygget, påsveiset eller det er benyttet uoriginale deler, eller reparert av personer uten tilstrekkelig kunnskap om utstyret. Produktet er benyttet på kjøretøy/utstyr som har vekt, ytelse, hastighet utover det som produktet er konstruert for. 2.8 Kunden kan ikke kreve å omgjøre kjøpet, kreve prisreduksjon eller fremsette andre krav dersom TELLEFSDAL A.S innen rimelig tid reparerer produktet eller krediterer i henhold til behandlet reklamasjon. 2.9 Alle reklamasjoner krediteres kunden først etter godkjenning fra TELLEFSDAL A.S. Eventuelle fratrekk fra kundes side på bestående fakturaer godtas ikke. Returforsendelser Dersom en vil returnere varer tilbake til TELLEFSDAL AS skal dette på forhånd avtales. Kontakt person hos TELLEFSDAL AS skal påføres forsendelses papirene. Varene returneres i original embalasje. Faktura kopi samt beskrivelse av årsak til retur skal alltid medfølge varen. Frakt kostnader belastes avsender.. Frakt kostnader ved uanmeldte returforsendelser til TELLEFSDAL AS vil bli belastet avsender. Returforsendelser blir krediteret i henhold til faktura med fratrekk av evntuelt returgebyr. (Returgebyr beregnes ved returnerte varer utenom reklamasjonsvarer og feil leverte varer.)

36 Blank si

37 GARANTIKORT Produktets serienummer: Typebetegnelse: Produksjonsår: Kjøpsdato: Vi har gjort oss kjent med Tellefsdal`s ettermarkedsbetingelser (kap. 3 og 4) Forhandler: Dato Firma Underskrift Kunde: Navn Adresse Dato Underskrift Har du som bruker fått tilstrekkelig produktopplæring av din forhandler? JA NEI

38 Blank si

39 Blank si

40 Tellefsdal a.s Totalleverandør av veivedlikeholdsutstyr. * Plogfester traktor og lastebil. * Ploger og skjær til alle formål. * Salt og sand spredere. * Feie og spyleutstyr. * Kantklippere * Godkjent påbyggerverksted. Besøk oss på vår hjemmeside:

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

BRUKSANVISNING GAFFELLØFT FOR GRAVEMASKIN

BRUKSANVISNING GAFFELLØFT FOR GRAVEMASKIN BRUKSANVISNING GAFFELLØFT FOR GRAVEMASKIN INNHOLD 1. Forord - 3-2. Introduksjon - 4-2.1 Generelt - 4-2.2 Merking av produktet - 4-3. Sikkerhetsregler - 5-4. Beskrivelse av gaffelløftet - 6-4.1 Tekniske

Detaljer

V-plog V90-2800 / 3200 / 3700 / 4000 V90 BRUKSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no

V-plog V90-2800 / 3200 / 3700 / 4000 V90 BRUKSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no V-plog V90-2800 / 3200 / 3700 / 4000 BRUKSANVISNING Vi får det til! V90 www.tellefsdal.no 12.2010 TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A.S

Detaljer

Tellefsdal AS. Monteringsanvisning LS-3500 S. Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00. post@tellefsdal.no www.tellefsdal.

Tellefsdal AS. Monteringsanvisning LS-3500 S. Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00. post@tellefsdal.no www.tellefsdal. Tellefsdal AS Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no Tellefsdal AS forbeholder seg retten til å endre utførelse eller tekniske spesifikasjoner uten

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTERINGSKLO

BRUKSANVISNING SORTERINGSKLO BRUKSANVISNING SORTERINGSKLO INNHOLD 1. Forord - 3-2. Introduksjon - 4-2.1 Generelt - 4-2.2 Merking av produktet - 4-3. Sikkerhetsregler - 5-3.1 Varselmerker - 6-4. Beskrivelse av Kloa - 7-4.1 Tekniske

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

K-70-1 3100 / 3400 / 3700

K-70-1 3100 / 3400 / 3700 K-70-300 / 3400 / 3700 Gjelder fra høsten 009 RESERVEDELER SPARE PARTS Fiane, N-4993 SUNDEBRU, NORWAY - www.tellefsdal.no Tel. + 47 37 9 00 - Fax + 47 37 9 0 - post@tellefsdal.no Blank si Innhold K-70-.doc

Detaljer

Gratangen Mekaniske Industri AS Adresse: Telefon: Telefax: E-post: Hellarbogen, 9470 GRATANGEN +47 770 20730 +47 770 20720 postmottak@gmi-as.

Gratangen Mekaniske Industri AS Adresse: Telefon: Telefax: E-post: Hellarbogen, 9470 GRATANGEN +47 770 20730 +47 770 20720 postmottak@gmi-as. 19 13.0 Reservedelsliste for kommunalblad, type KBL; Deletegning Kommunalblad, plogblad- og skjærutrustning Art.nr. KBL KBL KBL Benevnelse Description Part.no. 300 330 360 1-3 101801 1 1 1 Plogblad, 300-330

Detaljer

Brukerhåndbok m/ reservedelskatalog

Brukerhåndbok m/ reservedelskatalog Brukerhåndbok m/ reservedelskatalog Hellarbogen 9470 Gratangen Telefon: 77 02 07 30 Telefax: 77 02 07 20 E-post: postmottak@gmi-as.no Web-side: www.gmi-as.no Bankgiro: 4545.05.02387 Foretaksnr.: NO 961

Detaljer

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og

Detaljer

Brukerhåndbok m/ reservedelskatalog

Brukerhåndbok m/ reservedelskatalog Brukerhåndbok m/ reservedelskatalog Hellarbogen 9470 Gratangen Telefon: 77 02 07 30 Telefax: 77 02 07 20 E-post: postmottak@gmi-as.no Web-side: www.gmi-as.no Bankgiro: 4545.05.02387 Foretaksnr.: NO 961

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Brukerhåndbok m/ reservedelskatalog

Brukerhåndbok m/ reservedelskatalog Brukerhåndbok m/ reservedelskatalog Hellarbogen 9470 Gratangen Telefon: 77 02 07 30 Telefax: 77 02 07 20 E-post: postmottak@gmi-as.no Web-side: www.gmi-as.no Bankgiro: 4545.05.02387 Foretaksnr.: NO 961

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

U-plog H2 4600 / 5200 / 5800 / 6100 / 6700 / 7300. Reservedeler / Spare parts

U-plog H2 4600 / 5200 / 5800 / 6100 / 6700 / 7300. Reservedeler / Spare parts Innholdsfortegnelse U-plog H2 4600 / 5200 / 5800 / 6100 / 6700 / 7300 Reservedeler / Spare parts Set number Beskrivelse / Description 35094600 U-4600 H2 Hoveddeler 350205 U-4600 H2 Slitestål std. 35020244

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

V-plog VPL / V-plow VPL 15/18/21/24/27/30 Reservedelsliste / Spare parts

V-plog VPL / V-plow VPL 15/18/21/24/27/30 Reservedelsliste / Spare parts Innhold / Index V-plog VPL / V-plow VPL 15/18/21/24/27/30 Reservedelsliste / Spare parts Set number Beskrivelse Description 35025012 Hoveddeler VPL 15 Main parts VPL 15 35025022 Skjær sett VPL 15 Cutting

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

VEGDRIFT 2007 BRØYTEUTSTYR I FUNKSJONSKONTRAKT I REGI AV TELLEFSDAL AS VED LARS ERIK LØVDAL

VEGDRIFT 2007 BRØYTEUTSTYR I FUNKSJONSKONTRAKT I REGI AV TELLEFSDAL AS VED LARS ERIK LØVDAL VEGDRIFT 2007 BRØYTEUTSTYR I FUNKSJONSKONTRAKT I REGI AV TELLEFSDAL AS VED LARS ERIK LØVDAL 1 GENERELLE KRAV Det stilles egne krav som både leverandør og kjøper må forholde seg til når en maskin eller

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

U-plog LS Fester og hydraulikk 3700/4000/4300/4600/4900/5500

U-plog LS Fester og hydraulikk 3700/4000/4300/4600/4900/5500 Innholdsfortegnels U-plog LS Fester og hydraulikk 3700/4000/4300/4600/4900/5500 Reservedeler / Spare parts Set number Beskrivelse / Description 35000118 HK-feste fronthydraulikk HMV 35000190 HK-pendleramme

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

KJETTINGTALJE KC-70A. 0,5-20 t. Med overlastsikring

KJETTINGTALJE KC-70A. 0,5-20 t. Med overlastsikring KJETTINGTALJE KC-70A 0,5-20 t Med overlastsikring Innholdsfortegnelse INNLEDNING... 3 FUNKSJONER... 3 KONSTRUKSJON... 3 SIKKERHETSVARSLER... 4 BRUKSVEILEDNING... 5 VEDLIKEHOLD... 6 DELELISTE FOR KJETTINGTALJE...

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning.

Bruksanvisning NO. Fransgård RV-390. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-390 Oversettelse av original bruksanvisning. Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON

BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON BIG RED JACKS HYDRAULISK MOBIL BORDJEKK KAPASITET: 300 KG BRUKSANVISNING INTRODUKSJON Gratulerer med ditt kjøp av en Champion Power Equipment hydraulisk bordjekk. Med riktig vedlikehold vil denne bordjekken

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee 2 Snøskuffe Snøskuffe 2300-3750 Snøskuffe 2000-3450 Snøskuffe 1800-3000 Produktnummer Bekreftelse

Detaljer

Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000

Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000 1 Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000 Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa, 76505 www.sami.ee 2 1. Innledning AS SAMI vil takke deg for at du har kjøpt dette redskapet. Vi håper at du vil

Detaljer

INNHOLD 1 Innleding 2 Samsvarserklæring Beskrivelse av symboler og sikkerhetsregler 6 Beskrivelse 10 Teknisk data 13 Betingelser for montering 18

INNHOLD 1 Innleding 2 Samsvarserklæring Beskrivelse av symboler og sikkerhetsregler 6 Beskrivelse 10 Teknisk data 13 Betingelser for montering 18 INNHOLD 1 Innleding 2 2 Samsvarserklæring 5 3 Beskrivelse av symboler og sikkerhetsregler 6 - Beskrivelse av symboler 6 - Sikkerhetsregler 7 4 Beskrivelse 10 - Generelt 10 - Sikker parkering av plogen

Detaljer

BRUKSANVISNING HYDRAULISK HK-FESTE

BRUKSANVISNING HYDRAULISK HK-FESTE BRUKSANVISNING HYDRAULISK HK-FESTE INNHOLD 1. Forord - 3-2. Introduksjon - 4-2.1 Generell info - 4-2.2 Merking av produktet - 4-2.3 Beskrivelse av bruk - 4-3. Sikkerhetsregler - 5-4. Beskrivelse av HK

Detaljer

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee 2 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. INNLEDNING... 2 3. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 4. BRUKSFORMÅL

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær t Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju 76505, Estland www.sami.ee 2 1. Innledning SAMI takker dem for kjøp av vår redskap. Vi håper at de kommer til å være fornøyd

Detaljer

V90-2800 / 3200 / 3700 / 4000 Reservedelsliste / Spare parts

V90-2800 / 3200 / 3700 / 4000 Reservedelsliste / Spare parts Innhold / Index V90-2800 / 3200 / 3700 / 4000 Reservedelsliste / Spare parts Set number Beskrivelse Description 35840013 Hoveddeler V90-2800 Main parts V90-2800 35840016 Lys komplett V90-2800 Light kit

Detaljer

ANETTE DUSJKABINETT. ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

ANETTE DUSJKABINETT. ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING ANETTE DUSJKABINETT nor-bad ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 1 Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 MONTERING DUSJKABINETT...6

Detaljer

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-6000 FL Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske data...

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-5000 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske

Detaljer

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995

99 9216 018-06/99. Fra produksjonsår 1995 Bruksanvisning Tas vare på for fremtidige behov Dekkebordsvogn DF og Stableramme DF Fra produksjonsår 1995 Stapleramme DF Art.nr. 586079 Typeskilt DOKA INDUSTRIE, A-3300 AMSTETTEN Benevnelse: Dekkebordsvogn

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive Fransgård Bruksanvisning NO Twin rotor-rive BF-6300 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

D70/K70/K70S kombinasjonsplog D70/K70/K70S Combination plow Reservedelsliste / Spare parts # 1

D70/K70/K70S kombinasjonsplog D70/K70/K70S Combination plow Reservedelsliste / Spare parts # 1 Innhold / Index D70/K70/K70S kombinasjonsplog D70/K70/K70S Combination plow Reservedelsliste / Spare parts # 1 Set number Beskrivelse Description 35090034 K70 3100 Hoveddeler K70 3100 Main parts 35070019

Detaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer

Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Bruks-, vedlikeholds- og delemanual LH-YII-serien Jekketaljer Maksimumkapasitet: 250 kg Maksimumskapasitet: 500 kg Maksimumskapasitet: 750 kg Maksimumskapasitet: 1500 kg ADVARSEL VIKTIG Denne håndboken

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa, ESTONIA www.sami.ee 2 Innhold Snøskuffe... 3 1. Innledning... 3 2. Tiltenkt bruk og arbeidsprinsipp... 3 3. Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og

Detaljer

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W

BORD SAG 200mm 600W BRUKSANVISNING. Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: Produkt: Bordsag, 600W BORD SAG 200mm 600W Home Design AS erklærer herved at følgende produkter er i samsvar med gjeldende direktiver: BRUKSANVISNING Produkt: Bordsag, 600W Produktbetegnelse: Direktiver: Normer: Sted og dato:

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning Form No. 69-82 Rev A Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 250-D-trekkenhet Modellnr. 077 Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel.

Lagerplate. Vaiertrommel. Dobbel horisontal skinne m/bue. Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel. Vaiertrommel Lagerplate Dobbel horisontal skinne m/bue Toppløpehjulholder Torsjonfjær Fjærbruddsikring Skjøtemuffe Aksel Skinneskjøt Karmvinkel m/rett vertikal skinne Minimum 15 mm Sideklaring min. 85

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

...the snow professionals

...the snow professionals SNØPLOGER «DL» «DEH» «FS» MED TURBOVING...the snow professionals 1 INNLEDNING Øveraasens forsterkede satsing på vegsiden har ført til at vi har kunnet videreutvikle vårt plogutstyr på en helt unik måte

Detaljer

Vinsjtype:... Dato:..

Vinsjtype:... Dato:.. Vinsjtype:...... Dato:.. BRUKER INFORMASJON Denne vinsjen er primært beregnet for montering på bil. Vinsjen er IKKE sertifisert for løft. Vinsjen er IKKE beregnet for løfting eller flytting av mennesker.

Detaljer

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR VENNLIGST LES DETTE FØR INNSTALLASJON OG BRUK AV UTSTYRET Postboks 74 (Storgata) 8309 Kabelvåg Sentralbord Telefon daglig leder Telefon lager Telefax 76 06 63

Detaljer

M70-4000 / M70S-4000. Reservedeler / Spare parts

M70-4000 / M70S-4000. Reservedeler / Spare parts Innholdsfortegnelse M70-000 / M70S-000 Reservedeler / Spare parts Set number Beskrivelse / Description 58000 Hoveddeler 5090085 Parallellogram 5070085 Hydraulikk parallellogram 509008 Mellomramme med pendleplate

Detaljer

TELLEFSDAL A.S. Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no

TELLEFSDAL A.S. Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A. S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg.

BRUKERMANUAL. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg kg. Crane Partner Kjettingtalje Mod. CP Kapasitet fra 500 kg - 5000kg. Type CP-X - Hobby og lett industri Type CP-Y - Industri Type CP-Z - Offshore m/overlastsikring BRUKERMANUAL Crane Partner AS Jekteviken

Detaljer

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36

Manual. Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 Manual Spredervogn SW-36 Spridervagn SW-36 540210 1 Montering og bruksanvisning 1. NYTTIGE TIPS: LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR MONTERING Hvis sprederen ikke sprer jevnt, påse at fronten på girkassen

Detaljer

BrukerManual. dusjstol McWet

BrukerManual. dusjstol McWet BrukerManual dusjstol McWet Brukermanual McWet Dusjstol McWet Vi gratulerer med valget av dette produktet og er sikker på at dette vil gjøre deg mer mobil og derfor være til stor nytte. Produktet produseres

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Form No. 3378-139 Rev A Strømningsfordelersett Trekkenhet i Groundsmaster 4000-serien med Yanmar-motor Modellnr. 30407 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO RV-300. Rotorrive. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Rotorrive RV-300 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 E-Mail:

Detaljer

STIGA PARK 121M 8211-3011-06

STIGA PARK 121M 8211-3011-06 STIGA PARK 121M 8211-3011-06 E 1. Park -1993 5. D 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. J 9. 13. 10. 14. Z X V Y W 11. 15. Denna produkt, eller delar därav,

Detaljer

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com

Forward Thinking Mobility. Forward Thinking Mobility NORSK. www.breeze-walker.com Forward Thinking Mobility Forward Thinking Mobility NORSK 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Personlig sikkerhet 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7.

Detaljer

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS

Monteringsanvisning. Innholdsfortegnelse. Smartpendler AS Smartpendler AS Monteringsanvisning Innholdsfortegnelse Hva trenger du, hva har du... 1 Klargjøring av felgen... 1 Feste pakkebærer... 3 Bremsehåndtak og gasshåndtak... 4 PAS føler... 5 Smartkontroller...

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway HTS Instruksjonsbok. Serienummer: f.o.m

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway  HTS Instruksjonsbok. Serienummer: f.o.m Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 01001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse

Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse Trinn 2 Grunnleggende kjøre- og kjøretøykompetanse 1 2 Hva er minste tillatte mønsterdybde på dekkene til vogntogets tilhenger? n a) 1 mm n b) 1,6 mm n c) 3 mm n d) 4 mm Hva bruker vi en manuell kopling

Detaljer

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5

1.4.1. Hjul... 4 1.4.2. Stell... 4 1.4.3. Søyle... 5 1.4.4. Polstret... 5 N b r u k e r m a n u a l 120 w w w. v e l a. E U INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. innledning......................................................... 3 1.1. Sikkerhet...........................................................

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

Instruksjonshefte biltilhengere

Instruksjonshefte biltilhengere Instruksjonshefte biltilhengere Produsent : TREDAL AS 4520 Lindesnes 1 Gratulerer med ny TREDAL biltilhenger! Tredal`s høye kvalitet og meget gode kjøreegenskaper på grunn av vårt SPIRAX fjæringssystem

Detaljer

BRUKSANVISNING HSV SNØSKJÆR

BRUKSANVISNING HSV SNØSKJÆR BRUKSANVISNING HSV SNØSKJÆR INNHOLD 1. Forord 3 2. Introduksjon 4 3. Sikkerhetsregler 5 4. Beskrivelse av HSV snøskjæret 7 5. På-/avmontering på bæremaskin 8 6. Bruk av HSV snøskjæret 11 7. Vedlikehold

Detaljer