,barli de ytre strpfk. yl_ietsoversikt FRA SKAND. RADIOSTASJONER, frålt6,171- g-e="7;p:="11"5.ir -e-i--kommano. 1 mai _9/.1. Nr. 10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download ",barli de ytre strpfk. yl_ietsoversikt FRA SKAND. RADIOSTASJONER, frålt6,171- g-e="7;p:="11"5.ir -e-i--kommano. 1 mai _9/.1. Nr. 10."

Transkript

1 yl_ietsoversikt FRA SKAND. RADIOSTASJONER, frålt6,171- g-e="7;p:="11"5.ir -e-i--kommano mai _9/.1. Nr. 10.Fortrolig 4 Terbovens tale -- R7=riainger onsatig 3."( T7-- i Colosseun inorgen vil bli kringkastet over alle norske stasjoner mellem kl og kl Umiddelbart efter følger en norsk o- versettelse. Tuberkulosen gaar tilbake i Vestfoll. Oslo radio refererer kl en uttalelse av yrkeslaege Kolstad hvori det heter at tuberkulosen i Vestfold er blitt redusert med 60% i de siste 10 aar. Ved 4 helseheim er belegget gaatt ned med o- ver halvparten. I Horten er et hjem blitt nedlagt og det tales dessuten om aa nedlagge hjemmet i Sem. Fiskerimeldincrer. Feltene i blordre Helgeland og videre til Lofoten er nu blitt avsøkt efter sild. Det gjelder strekningene syfr for Tenholmen, vidore til Helliegvaer utenfor Bodyf og op til Spifrvaagen. Nordpaa var resultatet svarte garn, men lenger syfr blev det tatt endel fangster. rfter undersøkelsene kan man gaa ut fra at det er fritt for sild i Lofoten i øieblikket. Snurpefisket i Tr*delag fortsetter med jevnt bra fangster. Lenger spfr paa kysten i Hordalnd og Sognble'v det inatt satt endel mindre steng med mossa. Noregs Sildesaleslag har i en kundgyfring minnet om den forordning som traatte i kraft 5 april hvorefter sildesalgslaget overtar all omsetning av sild for Rogaland, vestlandsfylkene samt Syfr-Trndelag inklusive. Iflge forordningen er det forbudt aa selge direkte uten ejennem sildesalgs laget, men dette vil paa den. annen side gjøre alt for aa lette omsetningen. Det er blitt gitt adgng for fiskerne aa faa utbetalt forskudd, og alle forretninesregler er utarbeidet. Landbruksmelding_eL. Tilførslene til Oslo Kyftthall var idag bedre enn paa lange tider av praktisk talt alle vareslag. Det var bra med nauteslakt ren i enkelte tilfeller var varen Mindre pen ua se paa. Dette Ejaldt saerlig en forsendelse fra Hedemark som var av ringe kvalitet. Priscentralens landsoversikt for uken som Eikk. Vi staar naa foran alle tiders vaarenn men vaaren er sen oe mangelen paa arbeidskraft vil komme til aa gjøre sie sterkt gjeldende. Paa østlandet er sneen forsvunnet paa lavlandet. I GudbrandsdRlen er det helt bart oe man finner ikke sneen iejen fp5r man 1,ommer over 1000 m. I Vest-Opland er det derimot mye sne igjen i fjellbygdene, det samme gjelder for de indre vestlandsbygder. Fra Rogaland til Nordland var uker kjennetegnet ved straalende vaer med klar 11M. himmel, men nattekulden har vaert slem. Vaararbeidet cr bet,v1-11,barli de ytre strpfk. Potetmarke&lt har Ejennemgaaende vaert uforandret siste uke med litt bedre tilfrsler'til Oslo enn vanlig. Mangel kan mar ikke spore noe sted. Settepoteter er meget efterspurt. Maksimalprisen er for dem fastsatt 2 gfre hpfiere enn for vanlige matpoteter. Det er nok av dem i Rogaland, men endel efters-)gfrsel i Nordland uten at denne er større enn at den kan tilfretstilles. I Tx*delag har potetene holdt sig godt til tross for kulden. Grpfnnsaksmarkedet preges av livlig eftersi*sel med utilstrekkelige tilfpfrsler. Det -er alt.for lite av hodekaal og norske gulerpst- ter som kun sees i forsvinnende smaa mengder. Danske gulerøtter kommer det endel av, men kvaliteten er baade og. Den selleri som sees er hovedsakelig dansk vare. Karvekaal er naa kommet som frilandsvare, (Fortsettes).

2 NYHETSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASftTONER. 2. frh-- e737frri7jej- T.P.I.& Haerens :7117,HFIdo. 1 Nr. 10.Fortrolig. n't=flarriger onsdag-7=15=-7gtt. Priscentralens landsoversikt. (Fortsettelse). Straaforhandelen preges for tiden av hvad som gaar til militaere behov. Situasjonen er i virkeligheten svaert vanskelig idet slippingen paa beite blir usedvanlig sen iaar. De som itide skaffet sig cellulosefor staar sig nok best. Siste uke var det alminelig tilbakegang i tilførslene paa storfe og gris hele landet over bortsett fra Oslo. 650 frosne halve Eriseskrotter fra Stavanger monnet bra der. De var bestilt for lenge siden, men isforholdene stoppet den syfverts forbinnelse. Ellers var det som sagt usedvanlig smaa tilførsler av slakt til de fleste byer og fisken maa naa sies aa vaere niddagsmaten. Den er det heldigvis nok av. Maksimalpriser for smaagris og hest er under utarbeidelse og kan ventes snart. Handelen med baereku er treg. De betales i Oslo med fra 500 til 800 kr. pr. stykk. Melk er det nok av overalt undtatt fjellbygdene. En sølvrevutstilling som skulde vaert holdt paa Jaeren har maattet i, innstilles paa grund av manglende interesse. Platinaavsetningen er treg nu som ivinter. "Verden oc Vi". Vaar kjaere venn Fritz Ihlen talte enne gang om Englands indre front og sa bl.a.: Det skal villig innrømmes at det ikke er noen hemmelighet at mange med stor interesse lytter paa sendingene fra London saerlig da paa de norske utsendinger. Det er saerlig visse kretser hvor det hersker en usedvanlig pessimisme,som med begjerlighet syfker trgdst fra London, men den trgfsten kan ikke ha vaert rar det siste. Derfra kommer det naa ikke annet enn utflukter og bortforklaringer. I skuffelsen over de norske nyheter fra London forsøker da tilslutt de sprogkyndige aa skifte over til de engelske nyheter, men med like lite hell. God utenriksreportasje finner vi nullar engang ikke derfra som forstaaelig kan vaere naar man intet har aa fare med. Skuffelsen maa vaere uhyre derborte og for "the man in the street" maa engstelsen stige for hver dag. Churchills tale var et utmerket bevis paa Ene-lands vanskeligheter foran den uundgaaelige katastrofe. Metspørsmaalet maa ogsaa vaere prekaert skal man dømme efter de engelske aviser. Arbeidsforholdene er kaotiske og spyskelset inflasjon optrer stadig i avisenes spalter. Usikkerheten sniker sig inn. Politisk er englenderne for langsomme og militaert for svake. Goebbels mottar Hagelin. Oslo radio meddeler kl at riksminister Goebbels har mottatt konst. statsraad Hagelin og "hatt en lang samtale med ham". Laererne i Breslau. De norske laererne som er paa reise i Tyskland, kom igaar til Bre-11, slau hvor de blev mottatt av overborgermesteren. Vorske bgfnder i Tylkland. Ogsaa 40 fibrske bønder har vaert paa bespfk i Tyskland hvor de efter en av dsltgernes utsagn mgftten straalende gjestfrihet. De opholdt Sig i flere store byet fbruten at de besaa mange jordbruksinstitusjoner.

3 NYHETSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONER, 3. fra RegjeFIFQeW7177.K7 Raerens-UVerommahdo. 1 maj Nr. 10.Fortrolig. ISTIO=Fger on-jaag 7b april rgt77 Kontorsjef R. Holm Abrahamsen: Om arbeidstlenesten. Kontorsjefen omtalte i sitt foredrag (Oslo radio kl ) en forordning fra 17. april om arbeidstjenesten for menn, som han mente burde betraktes.som en Eave fortjent til aa bli mottatt med aapne 0ine og varmt hjerte. Arbeidstjenesten, sa han, danner hovedkjørne-- stenen i det nye mektige byggverk som heter det nye Norge. Forordningens paragraf 1 angir dets opgave som den aa opdra i norsk nasjonal aand og til aktelse for arbeidets verd. Den er underlagt departementet for arbeidstjeneste og besidder foruten en stabb ogsaa en eentralorganisasjon i. Oslo. Centralorganisasjonen bestaar av en lederstab og 6 avdelinger. I distriktene har distriktsjefene iedelsen, i fylkene fylkesførerne. Sveitene bestaar hver av 135 mann og ledes av sveitførere. Andre inndelinger er fylkinger og brigader. (Sendingen her utydelig). Uvaerdige til optagelse i arbeidstjenesten er bl.a. de som har vaert idømt over 3 maaneders fengsel. Vj,dere de som har vaert fradømt statsborgerlige rettigheter eller de som har blitt. ekskludert. fra Nasjonal Samlitg. Allerede fra man er 18 aar kan man søke om optagelse i arbeidstjenesten. Ungdom med høiere utdannelse kan gis adgang til aa fortsette i arbeidstjenesten dog ikke utover det dobbelte av den fastsatte tid. I specielle tilfeller kan man helt fritas. Foroddningen inneholder dessuten en rekke bestemmelser for invalider, syke o.s.v unge menn staar iaar ferdig til aa rykke ut til tjeneste. De vil bli innkalt i 3 skift a 3 maaneder. De er ved lov sikret mot opsigelse i sivile stillinger og har gratis syke og ulykketrygd. De.som er ansatt i arbeidstjenesten kan ikke inneha andre erhverv eller stillinger og kan nekte aa motta tiliitshverv. Forordningen er ikke lang og inneholder bare 17 paragrafer, men man kan trygt si at arbeidstjenestens grundlov hermed er lagt. En milepel er satt paa det nye nasjonale styres vei mot et lykeligere,nor-, ge. Kapitalen er naa ikke lenger i høisetet, men nu er det arbeidet selv som er det viktigste. Arbeideren er adelsmannen av idag. Ar.4 beidet er det som gir livet sin største verdi. Vaart.land er mulj,ghetenes land, og Vaar begeistrede ungdom vil snart kunde se frem til en straalende fremtid. F&ste Oplag av ivind Langes bok utsolgt. ø%vind Langes bok: "Krigen som vekket -Norge" har som ventelig kan vaere vakt stor opsikt i Norge meddeler Oslo radio kl Frste oplag er allerede utsolgt og boken omtales ogsaa neget i vaare naboland. Nationaltheatret i Stavenger. Ifølge Oslo radio kl gjester Nationaltheatret i disse dager Stavanger. Linfr innført. Nyttevekstforeningen har i lengere tid arbeidet med aa sikre tilførsler av lin- og hampefrø fra utlandet. Arbeidet har nu 1,ronedes med hell idet noe linfrø er ankommet. Hamp haaper man aa faa med det første. Melding fra Postatyretl Det er nu adgang til aa sende almindelige og rekommanderte brevpostsaker til Det Besatte Frankrike og de Britiske Kanaløyer. Man faar hos poststyret beskjed om hvilke departementer som er besatt.

4 NYHETSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONER 4. fra 17-egFrgens I.P.77 M:erens 5. Ter7omnando. 1 mai Nr. 10. Fortrolig. narosenainger onsaag -7 aprit MT. Utenlandske nyheter over Oslo radio. Ifølge det tyske kommunike er stsrhavnene paa Pelopones nu tatt av de tyske tropper. Hittil er over 5000 britiske tropper og 1 'general blitt tatt til fange. Briterne har hatt svaere tap under evakueringen,til sammen regnes det med at over tons er senket foruten at minst 98 fartpfier er blitt alvorlig skadet og neppe mer kan gyfl. re tjeneste. Endel engelske soldater.skal vaere kommet til Palestina i en elendig forfatning. Den tyske flyaktivitet har vaert meget intens over Middelhavet og flere skip blev senket ved direkte treff igaar. Malta og en havn paa Kreta har vaert angrepet. I Nord- Afrika har Tobruk gjentatte ganger vaert utsatt for bombeangrep fra tyske og italienske maskiner. Et skip i havnen sank paa mindre enn 5 minutter..tyskerne staar nu langt gfst for Sollum. Fiendtlige fly har bombet Denghazi. Den greske konge og regjering skal vaere flyktet fra Kreta til den naere Orient.'En ny gresk regjering er blitt dannet i Athen under ledelse av en general. I en tale til.folket uttalte denne at tiden krevet en sterk og autoritaer regjerir _ Krigen kunde ikke fortsette lenger. Kroatiske tropper besat-111. te igaar Drina-grensen mot Serbia. Tyske pressefolk besker for tiden krigsskueplassene paa Balkan og har blandt annet avlagt Belgrad en visitt. De kunde der stadfeste de tyske flyveres treffsikkerhet. Videre har de hatt samtaler med 250 australske fanger. De reiser idag til Saloniki og Athen. Churchill og Eden besvarte idag i underhuset forespørsler i anledning evakueringen fra Hellas. ChUrchill hevdet at 75% av troppene var blitt bragt i sikkerhet, men han maatte innrømme at tyskernes fremstst var uimotstaaelig. T,aerika sier man at Wavel for tiden opholder sig i Gibraltar, og i Dendon heter det at Eden snart skal ut paa ny reise. Plynouth var inatt igjen hovedmaalet for de tyske flys angrep og forholdene der skal nu vaere verre enn i Coventry. Foruten Plymouth blev Cardiff, Lowestoft og Ipswich angrept med hell foruten en rekke :-lyplassere Paa to dager 28 og 29 april er 47 britiske fly skuttw ned mer,s bare 6 tyske fly er gaatt tapt. Fienden kastet et mindre antall brand- og sprengbomber over Vest-Tyskland inatt uten aa anrette vesentlig skade. Heidelberg blev hensynslgsst bombet. Dover blev beskutt av tyske fjernbatterier for 5 timer igaar med stor virkning. Under luftkamper blev 11 britiske fly skutt ned mens de tyske tap var null. Tyske motortorpedobaater har senket tons fiendtlig handelstonnasje. Amerikanske tropper skal sendes til Trinidad og Alaska. Roosevelt har paa en pressekonferranse kommet med den sensasjonelle meddelelse at amerikanske krigsskip vil gaa inn i krigssonen. Engelske aviser kritiserer den engelske regjering dens tysk-fiendtlige propaganda som er slik at tyskerne bare ler av den. Smaanytt fra Norge. Laavebygningen tilhgfrende gaardbruket Granberg.paa Haug i Eidsberg er brendt ned til-grunnen. Buskapen blev reddet mon endel redskaper strp(k med. Eiker Hesteavlsforening er gaatt til innkjøp av hester. (Resten av medelelsen uforstaaelig.)

5 i. NYEFTSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONER fra r:egjer3:ngens rt.r. & Haerens N-erP:ommando rrr--1 Nr. 10.Fortrolie. R-dlosenaTnger onsaag 77 NyIt Fra Island. Den islandske regjering har optatt et nytt innonlandsk laan paa 5 mill. kr, :f.aanet blev fulltegnet paa to dager, melder de.nsk radio kl Regnskapet for de islandske kystekipsruter viste iaar.for frste gang overskudd. Siste vinter var usedvanlig mild paa Island og vaaren er alt langt fremme. Ny_It fra Sverige. I Nyhetsoversikt nr. 9 blev David Derlin angitt som en av de arresterte svenske spioner. Pavnet skal vaere Bolin, elvdelingssekretaer i Sveriges eksportforening. Han anklages for aa ha git't fremmed makt oplysninger om en nylig avsluttet svensk handelsavtale. Svensk radio meddeler kl at 1fitrant Kristianson i F1ygevaapnet idag blev arrestert siktet for virksomhet "til skade fqr rikets forsvar". Det svenske finansutvalg bevilget for en tid siden 4 mill, kr. til byging av ny togferje mellom Ma1mb og København. Det viser sig nu at frjen vil komme til aa koste 5.2 mill, kr. og skstrabevilling derfor nødvendig. Forslag herom er innsendt til finansutvalget. Det',.venske tobakkmonopols nettoinntekt for =ret 1940 beløper sig 3,61 mill, kr. mot 6.64 mill, kr. a.ret fgfr. Totalomsetningen vuf mill, kr. og mill. kr. er blitt innbetalt i avgiftel- ti statskassen. Der, studenterdag blev feiret idag paa vanlig maate. ryttdra 1.n=k. Dan=k.s :Hr: nye militerorkestre rk!et ijag irn i sine L-rnisoner i Runders, Sønderborg, Ncstved og Holbek. Ragnbrld Iveger deltar for tiden i en svømmekonkurranse i Stockholm,. Iggar kveld seiret hun?aa 400 m. fri med den utmerkede tid Ved samme stevne satte svensken Olson ny svensk rekord paa med tiden

6 Igkstxxxxxxikt 2x* _NYHETBOVEBSIKT FRA SKAND: BADIOSTASJOSER. Fra eg er ngens... rens vgn-6557a7tdo. 2. mai Nr.11.Fortroli a osen n er ors ag. ma Reiollskommissar Terboven taler I Collosem 4 Innledningen som ble holdt i Colloseum i anledning arbeidets dag, den 1. mai, var en beskrivelse av salen. Like för mtitet skulde begynne hadde publikum strömmet inn i salen i over en time. Salen var vakkert smykket. Over talerstolen hang det en inskripsjon: Du skal ære arbeidet og arbeilfi'ent. Veggene var dekket med flagg, det norske flagg, N. S, solkors og det tyske flagg. Det var oppe stilt en æresvakt av tyskere og av norske hirdmenn. Da werboven kom, xat var han ledsaget av flere hdyrestående Iryske offiserer, deriblandt general von Palkenhorst. Alle hilste med oppstrakie hender, I Reiehskommissarensfölge såes også N.S.'s f6rer Quisling. Hirdguttene stod stive som lys mens fdlget skred langsomt forbi. Mdtket har vært im6tesett med stor spenning, og det var bortimot 2500 mennesker tilstede, tyskere og nordmenn side om side. På f6rste benk satt endel earesgjester som quisling og de konstituerte statsråder. P6r møtet begynte ble det lest et dikt i anledning dagen på tysk. Omkvedet var: Ehre die Arbeit. 4111h.:a1en: lffeiïe Volksgenossen, Norwegisehe Reiehskommissaren begynte så med å oversikt over det forltipne gxxxxir Det forldpende år har medfört betydning for Norge. Det er derfor et overblikk. Manner und Frauen! si at han fant det nødvendig å gi en år av fölgende grunner: hendelser som har den aller störste nyttig for alle å ha ak uxxxxtick kli Et slikt overblikk kan fremme forståelsen for sammarbeidet mellom Norge og Tyskland. 3. Et tilbakeblikk er ntidvendig på grunn av den "beispiellose uedaehtniskrankheit" som eksisterer imnen visse kretser av den norske befolkning. Denne Krankheit ble kalt engelsk syke. 4. Sluttelig kan en oversikt i dag med de erfaringer vi har gjort gi höve til forsxellige betraktninger. Reichskommissaren fortsatte så å tale om selve besettelsen ax Norge, Nwelg årsakene til den Den daværende norske regjeringspuit politiske feilgrep og dens maskespill med England gjorde det n6dvendig for Tyskland å bringe tilveie orden og sikkerhet 1. Norge. Og da Riksregjeringens forsök på å komme til en forståelse mud denne regjeripg sårandet, ga Itxxx P6reren Terboven ansvaret for styrelsen ax Norge. 2:erboven skulle overh tmixim ta forvaltningen etter at de tyske tropper hadde gjenopprettet ro og orden. Videre skulle de militære operasjoner gjennomföres fortest mat mulig. Dermed begynte en ny politisk utvikling av stor betydning. Den var blitt trukket opp i hans tale den 25. september. Reiehskommissaren betegnet Regjeringens forhandlinger med England som skaml6se. Etter at ro og orden var blitt gjenopprettet å Oslo, og byen var blitt sikret mot engelskmennene av de tyske tropper, begynte befolkningen å strömme tilbake til byen. Herr Terboven fortalte så at han i. dette år hadde reist gjennom Xxxg Norge på kruss og tvers, og sammun med sine medarbeidere hadde han arbeidet fra 12 til 16 timer i dögnet for Norges beste. Og i dag på arbeidets dat den 1. mai var det rett av ham å rette en'hjertlig takk til sine medarbeidere. Deretter kom taleren inn på hva det tidligere styre hadde gjort for andet. Det verste det hadde gjort,var at det hadde brakt Norge i avhengihetsforhold til England. Etter å ha omtalt den tidligere regjerings sybder, gikk Reichskommissaren over til å tale om de tingsom var blitt satt igang i landet i det forldpende år.n Disse ting var til beste for Norge i nutid og framtid. Det var blitt gjennomfört en stabilisering av prisene (Fortsettes).

7 2, Terbovens Tale (Fortsatt). Landbruket var blitt fordoblet, åkerarealet var blitt utvidet med dekar, d.v.s. med 12 prosent. Potetavlingen var blitt Jitkz öket med 30 prosent, Til tross for blokaden var det dermed lykkes å opprettholde grunnlaget for ernæringen. Det var videre blitt gjort tiltak for å sikre at fiskerrikdomz men skulle komme landet tilgode. Man skulle tro at fiskerstanden var en velhavende stand, men det motsatte var tilfelle under den gamle ledelse. Også her ville tysk initiativ sikre den nödvendige forandring innen den politiske nyotånings tegn. Nye, veldige eksportsmarkeder ville bli, og var delevis, skaffet. Utenrikshandlen i dag overskred den tidligere med prosent, Taleren snakket deretter om Nord-Norge som det gamle styret hadde betraktet som en koloni, som man besökte i sommermåneizz-itz tsz dene, men ikke bekymret seg sa ± noe om i vintermånedene. sikre hele Nord-Norges framtid var og hadde vært det nye styreta oppgave. Ved hjelp av norske arbeidere var velen Bodb- Kirkenes alt blitt bygget ferdig på fem måneder. Videre var det betydelige planer om å utnytte vannenergien under utarbeidelse. Förste delen av dette program var alt begynt. Det skulle nå bli slutt for allt. tid med tilsidesettelsen av Nord-Norge. Og man kan si at den tid er forbi da Norge var et fattig land.. Videre ble arbe1ds1edighetsproblemet behandlet. Tallet på arbeidslöse var gått tilbake.tidligere var det i Norge 12o arbeidslöse, men nå var det mangel på arbeidskraft. Det var en helt ukjent ting i Norge. Det gamle systems vanvittige ökonomiska politikk var skyld arbeidslösheten. I stedet for å utbygge og regulere de millioner KW, hadde man de veldige oversvömm elser som ødela verdier for tusenvis av kroner. I stedet for å utnytte den elektriske energi innförte man kull fra England. England krevde å levere kull, og de norske redere ville ikke gå i balast tilbake. En samlet plan for utnyttelse av norske naturrikdommer og arbeidskraft var nå iferd med å settes opp, og enkelte steder er arbeidet alt begynt. det hele skal 8 mill, KW, utbygges. Systematiske jordundersökelser som det gamle system fant unödvendig blir nå iverksatt. Norges malmrikdommer skal ikke ligge unyttet. Dernest omtalte Terboven den mönstergyldige opptreden som den tyske forsvarsmakt hadde vist overfor befolkningen, og han takket von Falkenhorst og hæren for den stötte dez hadde ydet til at så store ökonomiske resultater var blitt oppnådd. Taleren kom så inn på de veldige kapick~ utenlandske kapital anbringelser i Norge som han sa visse kretsers antinasjonale holdning bar det fulle ansvar for. Av de 450 mill, kr. av utenlandsk kapital som var invistert i Norge falt 250 mill, kr. på bare England og dets kolonier. 80 prosent av den norske alluminiumsindustri var på engelske hender. Det samme gjalåt Dunderlandsgrubene og Ostland.ske Petroleumskompani og den norske oellulose og papirindustri m.m. En slik forbrytersk nåringspolitikk skyldtes ikke mangelen på muligheter, men den tidligere regjerings kortsynte "Profiwirtsohaftspolitikk" Man kan derfor si at det tidligere styre brakte ulykke over det norske folk, og den samme snevre innstilling gjelder i visse kretser enno idag. Det finzs mange bevls på en fullstendig mangel på ærlig vilje. Den tidligere x regjering hadde aldri vist noen ærlig nbytral holdning, tvert imot. Under lumskt samarbeid med England var forsvarspolitikken basert på det utenkelige zt i at tyskerene skulle kunne ta initiativet i Nordsjöen da englenderne angivelig var herre over havene. I stedet for at Norge skulle bli en zttzt± utfallsport mot England, viste beregningene seg grotesk falske vad at den tyske forsvarsmakt kom England i forkjöpet. Dens forbryterske motstand medf5rte "sinnlose Blutoffer und Zerstörungen". Men ikke nok med det, etter å ha forlatt landet ved det fullstendige sammenbrudd av deres tyskfientlige politikk fortsett. ter Eks-Kongen og hans emigrantministre den hensynslöse kamp ved uthungring av eget fedreland. (Fortsettes).

8 3. Terbovehs (fotthattl: T Terboven ga nå fire punkter for at blokaden mot Norge ikke kunne lykkes, De tyske beskyttelsestropper forsynes direkte fra Tyskland Norges behov dekkes ved den tyske eksport. Ved hjelp av en veldig omstilling av Norges utenrikshandel De norske arbeideres og bönders egen innsats Mens det daværende styre reddetseg til England og sogar til Amerika og der fortsatte sine forbrytelser mot det norske folk og la siste hand på verket ved uthungringen av eget fiblk, gikk Quisling og hans menn inn for gjennoppbyggingen av landet. Det må nå være klart for enhver nordmann at etter hva som er skjedd på Balkan ligger ikke Norges framtid i samarbeid medrirgl.ww England. Jugoslavia eksisterer ikke mer, og den engelske arme er blitt slått etter all militær kunst. Den engelske tilbaketrelmlng tra det europeiske kontinent kjenner nordmennene vel igjen fra Andalsnes,Namsos og Narvik, Likevel står vi igjen 1 dag overfor nye rykter og löfter og dom propaganda fra "Londoner Wahrheitssender". Eks-Rongen og hans regjering som bortförte Norges gull og handelsflåte fortsetter sin uansvarlige propaganda for å hindre gjenoppbyggningen av Norge. Vlrksomheten har vi sett resultatet av i forskjelligeppisoder i den såkalte höyre skoler for en tid siden.jeg skred den gang ikke inn, men dette betyr ikke i framtida at jeg vil tillate en hver overskridelse av det tillatelige. I framtida må en hver skole, en hver lærer og foreldre forstå at gjentar slike forbryterske bli fratatt undervisningsretten. I det store og hele kan man si at det norske folk med få unntakelser har innsett det håplöse 1. å sette sin framtid på nitt spill ved å søke engelsk samarbeid. Por f5rste gang i Englands historie forföyer de ikke lenger over noe stöttepunld på Kontinentet, Tvert imot, idag står hele Kontinentet mot England under Aksemaktenes ledelse. Dets fortvilede stilling forstår man ved Englands stadig mer inntrengende bönn om hjelp fra Amerika. Overalt på det militære, politiske og haildelspolitiske område har England litt nederlag. Denne krig blir ikke bare vunnet av Tyskland, denne krig er alt vutmet. (Bifall.) Et nytt og annet Epropa skal bygges opp. Taleren dvelte deretter ved forholdet mellom Tyskland og Norge, og fremhevet det rasemessige slektskap samt nrerens edel«modighet ved å löslate de norske krigsfanger. Hhn erklærte at et demokratisk og liberalistisk Norge ikke hadde noen framtid mer. De menn som representerte denne politikk vil aldrig kunne reise seg fra det fryktelige sammenbrudd som de har opplevet. Han pekte videre på den innsats Quisling og N.S. hadde ydet for et bedre samarbeid med Tysk1and, og ga som bevis det faktum at flere hundm nordmenn i dag står ferdig til å tre inn i Waffe S.S. og sa at de tyske tropper kjemper for frigjörelsen av Europa. Nordmennene skylder å yde Quisling og N.S. all anerkjennelse og takktuttalte hah. Det patriotiske 1 deres handlemåte er over enhver tvil. Jeg st6tter av hele mitt hjerte dette perti i den sikre overbevisning at det er til det beste for det norske folk. Sammen med mine meda arbeidere går jeg fullt inn for arbeidet med å sikre at Norge kan bli större og rikere enn noen gang för. Tilslutt utbrakte han et Sieg Heil for vår förer og rikskansler Adolf Hitler. Deretter fulgte "Deutsehland fiber alles" og "Horst Wessel". I den norske omtalen av talen etterpå ble det sakt at bifallet som så ofte avbrdt foredraget, bedre enn ord hvordan talen ble mottatt. forsökseg vil 1 det minste skolene Det er vel ikke nödvendig å si at dette mötet ma har vært imötesett med stor spenning.

9 Piskerimeldiu. dtbd-w-1":ffl4i-1941: Nr.3.1. Sildefisket: Det er foretatt mindre fangster siste dögn nordover til Sannes. Det har også vært endel fangster ved Måly, Til Brevik er det kommet 900 hl. sild. Pisket hadde i denne uka större utbytte enn i uka far. Det ka har vært den störste ukefangst hitil. Det har vært rikelig til. nrsel på torsk, men mindre av de andre sorter. Lange er steget fra 55 öre til 40 5re pr. kg. Reker koster nå kr.1 pr. kg. Kystfisket ved Alesund har vært fortsatt ganske bra. Landbruksmekdi Det har vært forholdsvis bra med slakt denne uke. Det kom 70 naut på et par dager. Alle slags gransaker har rivende avsetning. Det er nermest overfylt marked med poteter siden prisstigningen. Meldi fra Oslo Skolest re. Innmeldingen av nybegynnere i. folkeskolen foregår fredag den 2.mai. I dagspressen er det kunngjort når og hvor innmeldingen foregår. I Sandef ordlistriktet har 14 drosjer, 63 lastebiler og noen andre biler fåttgenermtorer. Utt ekstranummer av "Fritt Polk". a enngen av re esdag" er "Fritt Folk" utkommet m med et större nummer enn vanlig idag. N.S. Un domsf 1kin skal öre vårarbeid. Yåren 1941 viser seg alt nå å bli en av de vansuligste vårer b5nder har hatt. Det er derfor naturlig at ungdommen tar et skippertak her. Det er ungdommens plikt å stille seg til rådighet når samfunnet trenger den. N.S.U.P. har derfor utskrevet blandt sine medlemmer skoleungdom over 16 år til vårarbeid. Den bonden som mottar slik hjelp må selv betale reisen. Det kan ikke regnes med noen lönn, men det er narurligvis forutsetningen at oppholdet blir dekket. Bönder som trenger hjelp, kan henvende seg til U.P.'s kontorer ut over landet. N t tra Dammark. Det er sendt en henstilling til forbrukere av gass i banmark. Den går ut på at man skal henvende seg til Gasverkenes kpntorer for å få beskjed om gassparerne. En av Danmarks förste sportsjournalister d5d. Det er journalist Edgar Arby som b1andt annet har vært ansatt tikken". Rekruttene drar å arbeidst eneste. I dag dro förste avde1i.ng Arbeidstjerfeste-rekruttene på feltene. Arbeidet skal f rst og fremst tjene matauken inorge, opp lyses det. På en pressekonferranse i dag gaz.sjefen for Arbeidtjenesten,mål og oppbygging. Tjenestetiden er i år tre måneder. befal og menige får uniformer av samme farger. (Oslo Radio Fortsettes).

10 S- de 4. rnowaem~ 1WelZin er toreffa--r.- N211 Rekruttene arbeidst eneste...(portsatt). Senere på 'clagen var det en overföring fra det kurset som står foran awsluttningen i Gausdal. Reportasjen bestod av korte taler av lmrere og sjefer, og av eksis og sang. Et kor sang troppssanger. De handlet om Fearelandet, Norge kampen og vennskapshånd. Eu sang het:"fram spadenes solle dater", Dessuten sang man" Br8yte seg rydning" til ny melodi as sangkorets leder. Den siste sangen het "Det lyder en sang over landet". Eksisen ble ledet av kaptein Evjen. Han kommanderte med en kraftig stemme. Reportdren opplyste at eksisen gikk med liv og lyst. I en pause uttalte kapeeinen: pet drives eksis en a to timer pr, dag. Alle får opplmring i instruksjon. En av eksisens hovedoppgaver er å skape en vane til å adlyde. Skolesjef Golås(?) slang forbi og sa i farteu: Overalt hvor arbeidet skal drives i avdelinger er det nödvendig at det foregår i militmre former. Disiplin og orden må til. Deltakerne har fått et meget godt grunnlag for sine framtidige stillinger i samfunnet. En lmrer fortalte: Norge trenger arbeidstjenesten. Den er reist i en vanskelig tid, men man kunne ikke vente lenger med å skape en disiplinert og enig ungdom som skal reise Norge igjen. Arbeidstjenestens mål er k Norges velstand og stolthet, den er tk ikke et mål I seg selv. Lmrer Björnulf talte om lamdmåleravdelingen, De tekniske fag tår oa, halvparten av det samlede time-tall, av dete får landmålingen omtrent 25%, det vil utgjöre noen og femti timer. Störste delen av tiden blir brukt til övelse, dels inne dels ute. Blevene har tatt fatt med vilje og stor interesse. Det er et stert og gakulig tiltak som nu settes i verk, Landbrukskandidat (Lyttingsmo)? sa: Den tekniske hovedoppgaven er jordbruk og skogbruk. Det skal drives nydyrking og skaffes mer og awr bedre beite, Gårdsveier, bygdeveier og skogsveler skal bygges. Skogskultur skal fremmes. Teknikeren må derfor vame fagman. Og lærene har den beste fagutdannelse, det er landbrukskandidater,forstkandidater og folk med inginiöreksamen. Teknikerne må ha den beste opplæring som landet kan gi. Redaktör Sverre Kro h anmelder "MellUuR ".. Hitlers "Mein Kampf" utkom på norsk på Hitlers födselsdag. Det norske folk har nå fått höve til å sette seg inn i hva Nasjoie nalsosialismen virkelig er, Boka burde vært utkommet på norsk for lenge siden, men vi må så fort råd er innhente det forsömte. Boka er dels en selvbiografi, dels en politisk filosofi. Taleren fortalte så om Hitlers liv i ungdommen og leste opp avsnitt av boka. Mestepartek xx ftz var fra Hitlers liv i Wien hvor "Hitlersul og leste så mye at han fremdeles öser av de kunnskaper han tilegnet seg som ung mann der. Hitlers erfaringer fra Wien fikk ham til å sette kampen mot arbeidslösheten först på programmet. Og dette viktige pumkt på programmet har han gjennomfört på en helt annen effektiv måte enn Nygaardsvold med sitt " Hele folket i arbeid". Den tyske stat hviler på arbeidets ånd. Retten og plikten til å arbeide er den grunnpilar som det nye Tyskland er bygget på. Også boligproblemet har opptatt Hitler. Det er igjen erfaringer fra Wien som har lært ham.hitler skildrer disse på en mesterlig måte i sin bok. Her fulgte en lang opplesning om boligforholdene i Wien den tida Hitler up bodde der. Det inntrykk Hitler fikk av boligforholdene Wien har gjort at han som statssjef har gått inn får å forbedre I landet. Ingen private boligspekulanter får lov til å jobbe renten opp. Enhver har minst et godt værelse å bo i. Og her er vel gruunlaget lagt til Hitlers tredje store sosiale program, nemlig tryggingen av hele det tyske folks alderdom. Og Hitler vil nok vite å nå dette mål også. (Fortsettes)

11 S e liffignm.~1. "Mein Kam f" ~1 0 11~1 (Fortsatt). Idag står hundre tusender av tidligere arbeiderpartimedlemmer og kommunister som de beste st6tter i Hitlers parti. De har innsett at Eitler handlet riktig når han opplöste de andre partiene. Hete den tyske stat er nå bygger opp på ansvars og förerprinsnippet. Hitler og kapitalen. Hitler lmrte at det er to slags kapitaler. Det er den kapitalen som er sluttresultatet av ærlig arbeid og den kapital som er resultatat av spekulasjon. Hitler har hele tiden bekjempet den siste, Den internasjonale jbdekapital er kastet ut av Tyskland. Hitlers bok vil sikkert åpne bytene på mange nordmenn. Htms vei er idag den eneste vei. Hittil ha* det norske folk lmrt nasjo-. nalsosialismen å kjenne bare gjeatom forfalskede kilder, men nå har vi endelig fått höve til å få kunnskapene direkte. Taleren rettet til slutt en appell til folket om kjöpe og lese boka. Utenlandske heter over Oslo Radio. Hellas med untagelse av Kreta skal betraktes som et område som er besatt av fienden. Dermed kommer Hellas inn under blokadebestemmelsene. EnglanAs virkelige tonnage er nå ikke mer enn fire mill, tonn, hevder den amerikanske avis "Evening World Herald." Betydlige styrker av den amerikanske flåte er overført til Stillehavet i disse dater. Det uttales at patruljene 1. Atlanter4, havet ikke blir svakere av den grunn. Lavaletta ble bombet igjen igår. En u-båt har senket et skip på 7000 brutto reg, tonn. Det tyske luftvåpen har angrepet Englands syd- og östkyst med god virkning. Natt til 1.mai ble en lastebåt på 1000 tonn senket ut fra Skottland. Svake fientlige flystyrkertlöy inatt inn over Nord-Tyskland. De kastet bomber på enkelte steder, også i utkanten av Berlin, men utrettet ingen zka skade. Det italienske kommunike forteller at to 6yer i Middelhavet er blitt hærsatt.) Det ble gjort store skader på havna i Lavaletta under det siste flyangrepet. I Nord-Atrika er fientlige kza tropper slått på flukt öst for Sollum. I 6st-Afrika fortsetter ka kampene på de forskjellige steder. Pra Stoekholm mildes at inflasjonen i Storbritannia fortsetterm Kringkasteren i Athen har sendt ordre fra krigsministeren om at hele den greske hmr skal demobiliseres. Det meldes fra Moskva at det tdag ble sendt ut en dagsordre til "Den Röde HMr"i anledning 1.mai.

12 NYHEISOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJONFRJ. Fra-R-ggreFingens T.P.Z. E--rFerens U\rer7.5mando. 3 mai Nr. 12. F'ortro11:42 2_ 2 mai 1. Avisene om Terbovens tale. Den samlede norske presse viet sine lederartikler idag til en oirtae av Terbovens tale som alle var enige om hedde den strste betydning for Norges fremtid. "Fritt Folk" skriver at Terboven i sin tale Med bitende ironi avslørte de skinnhellige kiklere oc deres renkespill. "Morgenposten" fremhevet det punkt i talen hvor det blev lovet er planmessig utnyttelse av Norges muligheter. Fyflgen av talen blir en sterkere tro paa fremtiden, skriver avisen. Nationen omtaler bondens stilling i det nye Norge, og understreker Terbovens erklaering om at landbruket staar foran en veldig ekspansjon..ogsaa Deutsche Zeitung in Norwegen bragte et utførlig referat av talen.med kommentarer hvori Terbovens avsløringer blir betegnet som et stort slag for motstanderne. Det erbra hvis nordmennene endelig engang blir klar over at nyordningen er en realitet og at Norges skjebne utelukkende ligger i Nasjonal Samlings hender, fremholdes det. 'Werden ozvi" Ogsaa denne programpost var viet Terbovens tale, hans tredje tale til dt norske folk som Fritz Ihlen uttrykte det. Den var en tale av den største viktighet for vaart Iand. Rikskommisaren talte om arbeidet og han hadde valgt 1 mai - i Tyskland arbeidets dag - for dens avbede1se. Tydelig sa han fra at det ikke fantes noen vei for det nol folk aa komme utenfor realitetene. Videre virket hans oplysninear over hvad som var utført i det forløpne aar, imponerende. Talen styrket de vaklende til aa gjenvinne troen paade aller beste utsikter for vaart land og folk..frit Ihlert gjenga derefter noen kommentar r fra da.gspressen. "Fritt Folk" fandt det naturlig "for oss i Nasjonal Samling aa feste sig ved rikskommisarens uforbeholdne anerkjennolse av vaart arbeid". "Nationen" understreket det punkt hvor Terboven betegnet den norske bondestand som landets kjerne. Statens stgfrste plikt skulde man'derfor tro var åa støtte bondestanden, er-klaerer bladet, men det liberalistiske styre tok irtet hensyn til det. Fikskommisaren derimot gyfr en revolusjon paa dette omraade til et springende punkt. Han. priser de norske bthider for deres rolige besindighet som har gjort det mulig aa gjennemfgfre en enestaantde omlegging av jordbruket paa ett aar. Tilslutt sitert? Fritz Ihien ganeke kort fra Aftenposten hvin kommentar vesentlig dreiet sig om det punkt hvor rikskommisa-,ren fastslaar Tysklands seier som allerode et faktum. Efter nyhetene kl blev Terbovens tale paanytt gjengitt i norsk oversettelse. De tyske nyheter kl falt derfor bort. Nasjonalverket: "Det nye Norge". Under programpoeten "Aktuelt" omtalte iiterat Bjørntveit et nasjonalt storverk med titelen: "Det nye Norge", som holdt paa aa utkomme fra Nasjonal Samlings Forlag. Det vil bli.paa tre bind paa tilsammen 960 sider naar det er ferdig, oplyste han. Forelgfbig cr bare 3 hefter kommet i handelen til en pris av 1.75 kr. pr. stykk. Nasjonalverkets plan er det aa.gi et billede av arbeidet for gjenopbyggingen av det nye Norge. Det vil komme til aa inneholde artikler om rettsordenen, veibyggingen, den nasjonale bondepolitikk, pressens ansvar, kringkastingens opgave, hvalfangsten, kullgrubedriften, hirden, det nye Norges'ungdom m.m., skrevet av vaare beste fegfolk Vidkunn uisling, praktisk talt alle de konstituerte stetsraader, programsjef Mehle, ordfgfrer Fritz Jensen, sekretaer Dagfinn Carlsen, Odd Fossum, Christen Gundplach og mange, mange andre. I ett av de 3 fsrste hefter har prof. Hermann harris Aal en artikkel om det norske folks politiske nyordring, og skolebestyrer øverland en om den nye norske bondekultur. Verket er en kjaerlighetscave til det norske folk, l'orsikret talren tilstutt. TOt reker frumover og opover.

13 MTFTSOVERSIKT FRA SKAND. RLIOSTSJONER, Fra.egjerinuens 1.7=-F-haerene 7W-7=7,Fdo. mai , Nr. 12. Radlosen inger -re a mal "Unedommenkaller". --eledelsewfur.oalo:-kringkaster harenaaeinnfrt-en-n7-merkeli_g-pro- -grampost-med-titelen:"ungdommen,kalier" hvorav amakebitt idag.epoenev=te._ Efter-en-innldning-redetyak-klingenda_mara;ter.,.1erstee-erreeung-maim ben.eog arme"._de.refter --...atnnet.dtktz.'-"n.orag.triette sterkt e skal et-nmda-iyog..pe.anyttei.kkee en-oplesning hverard.ra-,ax:_inzhol det nav~--tiel-sprette.aatninger: avedam-som - Frerad-nctdmr.n, landet, deteartgreti.d...i.../andete7aart- r- - fnr..1.andat 're edet, ble i liret Seiren...b.anker-i blodet Gjemiam-arbeideter ungdommen adlet;" 'Sterk er den, I"remadi.fremad, Vrreïl teller vel de tapte slag paa peirens dag, ITordisk aand, folk ga diz din germanske ra2e, Er det kamp som er lang og haard, som sterke nok seiret tilslutt, for de eide troen paa Sig selv, Oaar du 'utenfo rekkene, staar du paa tvilens grund, ee-(1 kamp er Vaar kamp, er Norges kamp, Te-Jrden lyser i natten, den baerer bud til dig, eeis dig ungdom, tre inn i rekkene, Den nye tid er din, fremtiden er din, Hprer du takten av tusen mann paa vei? Ungdoffi, ditt land kaller paa dig," Tilslutt to vars av: "Lgfft ditt 1odo du raske gutt..." Ny marsj spilt av evaert hornorkest:er, saa igjen oplesning: "Det var en sommerkveld.i Vi-laa i leir. I keldingen hårte vi sang fra en annen leir. Vi sang vi og, men ikke med den gleden og den glrken. Vi gikk, over til dem. De sang: "Ungdom paa vakt mot'den gryende dag". Vi'snakket med dem. Vi ftkk dette nye; vi fikk troen paa det nye i bss selv. Derfor maatte vi vaere med i rekkene. Vaere med under dette banneret: Solkorset. Taapelige. gutter blev vi kalt, men vi bryfd oss ikke om det. Vi stod sammen med vaar fører Vidkunn Quisling og kjempet ammen med ham. Han. bfiki.oss kjempe for et nytt og bedre Norge. Han:b$d OSs bere kamp mot en overveldende fj,ende. Vi kjampet og seiret tilslutt. Vi var det nye Norge. Kamper var tung ug haard,!r8n ingen makt i verden kunde faa oss til aa' svikte det nye Norge. Ofte saa det mørkt ut, men vi hadde Vidkunn Quisling, vaar Frer, og holdt ut. Det var en vakker tid. Vaare ff/srste kjellerlokaler var ikke vakre. De var kolde, men her holdt vi vaare møter og trff sammen med vaere kammeraeuer jenter og Eutter. Vi delte ut.flyveblader. Opover Eikk det, ikke tale om aa gi op. Det lysnet av dag. Vi fikk f1ere lokaler. Bevegelsen vokste fra dag tii dag. Vi fikk tueener av tilhengere. Det vanket blodige slagsmaal, men.vi ga ikke op. Det var en gylden tid. Vi glemmer ikke, den ga oss innhold i livet. De gamle som kjempet finner vi nu overalt, i staten, kommunen og arbeidstjenesten. Fortsatt vil vi kjempe for det nye NorEe skulder,til sku1der. I derne kampen skal ingen virelig nordann undra sir. Det gjelder kam2en for den stor-germanske fremtiden. Vi marsjerer videre. Den Tmesjen fysrer inn i.fremtiden, den marsjen bringer seieren. (Fortsettelse)

14 NYBETSOVERSIKT FRA SKAND. RADIOSTASJQNERi Pra P:egjeringen- 77P77. F-n-erers Uv3FYomman o. 3 mai 1941.Nr. 12. Fortrolig - F7JTosenainger-Tren,G-7 mai "Ungdommen kaller". (Fortaettelse). Saa kom antagelig r:irsen som bringer soieren. Et pi ano samt et meget slett kor paa on. 4-5 gutter og jenter bespfrget rlusiken. 3 lange vers blev sunget: "Vi marsjerer mot maclet. Fremad i flokk. i kanp for vaext fedreland':. Tilslutt oplyste Haflomannen Hald navnet paa den ene av opleserne sveitfører Arne L.J. S&me: Verdenskapitalisme o_g revolusion. Syfmmes foredrag som fulgte umiddelbart efter "Ungdommen ka11er", innrgfmmet marxismen revolusjonens ide, men kapitalismen hadde den ikke faatt bukt med. Storfinansen var blitt avløst av statskaptalisme, forklarte han. FØrst nasjonal - socialismen var virkelig Socialisme, tok 44syntji mennesket. Taleren ga til aa begynne med en utredning om aarsakene til revo- 1usjoner, som han sa ofte skyldtes daarlig og evneløs ledelse, men i senere tid som oftest økonomiske grunner. Verdenskrigen var en g"konomisk revolusjon betinget ved den industrielle utvikling og de politiske systemers uduelighet naar det gjaldt aa lgsse spgsrsmaa- 1et ri2darbeidernes produksjonskapasitet. De mest omveltende opfinne:e,ae,rar blitt gjort, fortsatte han, men produksjon var det aldri ksaae til. Hvorfor? Jo, storfinansen stilte alle hindringer iveien...areves derfor et nytt samfundssystem som ikke tillater storfina-nsen og trustene slik makt.- En fortsettelse av det kapitalistiske system vil medføre de verste lidelser for folket, arbeidslgfshet og faligdom. Der hvor det kapitalistiske system har hersket, har-de Umaatelige rikdomrer teknikken har gitt menneskene allikevel bare ført til ulykker. Det kapitalistiske system har spilt bankerott. Det maa bort. Det skjer ikke uten kamp. Da det gjelder storfinansens undergang er det klart at all mulig motstand vil bli møtt. Tyskland kjemper for aa befri sig for storfinansens jerngrep. Krigen er bare en overgang til naturalhusholdningen. Taleren kon derefetr inn paa marxismen som han innrømmet var besjelet av revolusjonens ide. Ogsaa Karl Marx vilde ha bukt med storfinansen, men han priste dog gullet i sin bok "Kapitalen". Hans statskapitalisme var bare en ny form for storfinanse. Ogsaa i Russland saavelsom 1 andre thed deribiandt vaart eget fikk kapitalismen makten. Noen socialisme blev aldri gjennefgfrt. - Da dette gikk op for det tyske folk brgft nasjonal-socialismen frem, uttalte taleren tilslutt. I bevegelsens program gaas det inn for avskaffelsen av all inntekt uten nyttig arbeid. Kapitalismen skal bort. Hensynet til det enkelte menneske og arbeid er maalet. De hjemvendende norske sløfolk skal faa festlic; mottagelse. Imorgen komner norske sjgffolk tilbake fra Tyskland, meddeler Oslo radio kl Ved saerlig jalstekommenhet fra Tyskland var det lykte N.S.-Utenriksorganisasjon aa faa dem lgsslatt, og de vil ankomre til Oslo Flavn imorgen ved 14-tiden. nyhetene kl blev denne melding gjengitt. Det blev tilføiet at forelp(big gjaldt det 800 sjøfolk som hadde sittet internert, men forhaapentlig vilde flere følge efterhvert. De vil faa en festlig mottagelse imorgen naar de ankommer til Filipstad. Ulovlig bensinsalgi blev opdaget for en tid siden paa 3tord. Le impliserte cr blitt arrestert.

15 NYHETSOVERSIKT FRA SKAPD. RADIOSTASJONER 4. Fr=egje -Friens & Haerens bveff3-175ando. 3 mai Nr. 12. Fortroliu. Fanoserili=r1Feng 7 mai r977. De norske ski2stu_under krigen. Oslo radio meddeler kl fra Amerika at ifølge opiysninger fra den norske x-regjering i London skal 19 norske skip paa tilsammen tons vaere gaatt-tapt ved krigsforlis innen utgangen av februar iaar.' Direkt r Hermann om de internerte norske s folk i T skland. Ifpflge Oslo radio kl har "Fritt Folk" hatt en santale med direktør Hermann i Nasjonal Samlings -kontor, som bl.a. har arbeidet med aa.faa frigitt de internerte norske sjøfolk i Tyskland. Han uttaler at mange swolk allerede er kommet hjem, og at det er gadt haap om aa faa ogsaa de øvrige lgfslatt _kbm. timmer huggeli ivinter. Johannesen oplyser til bladet Vstlendingen" at driftene nu er ferdig i de store skoger i Trysil kbm. tømmer har vaert hugget i lgspet av vinteren. Arbeds sheten i Sem_gaar ned. IfXLge Oslo radio kl ar arbeidsløsheten i Sem gaatt ned med C) 40% paa bare 14 dager, Tallet paa de arbeidsløse i bygden er L62. Fiskel'imeldinge 4 Foregfhsfisket efter sild har fortsatt paa strekningen Aasvaer - Ytternolmen med resultater enten svarte garn eller optil 1 hl. Den forsøksdriver som har avsøkt feltene i Lofoten har gjort nok et forsøk mellem Moholmen og Skrova, men resultatet blev det samme, svarte garn. Paa Helgelandskysten ser det ut til at silden siger inn fra syd-ost. Endel drivgarnfangster har vaert tatt utenfor Rødøy, og mr venter at fisket vil ta sig op igjen efter aa ha vaert noksaa dødt de siste dager. Vaarfisket i Finnmark fortsetter. Fisketilførslene til Bergen var bedre siste uke, men fremdeles kommer det mindre enn van1ig. pei har det vaert bra med for det ffieste fra Maal0y-distriktet. Den betaltes med 65 gfre pr. kg. Landbruksmeldinger. TilfgSrslene til Oslo Kjgftthall bedret sig betydelig idag og uketiltwslene vil derfor sandsynligvis komme op i Omtrent det samme som foregaaende uke. Av nauteslakt kom det idag.mer enn 50 skrotter til OS,10. Skinnauksjonene i Oslo naermer sig nu slutten. Interessen er ikke lenger saa stor som fgfr og bare halvparten av sgflvrevskinnene blev solgt igaar. Kvaliteten av blaarev er ikke lenger saa god og prisene derfor lavere. Grønnsakmarkedet preges av utilstrekkelige tilfgsrsler. Kaalrot er praktisk talt det eneste det kommer rikelig av. Salatagurker betales.med 19 kr. kassen paa Gartnerhallen. Innskrenkingerd fattigstyret paa Modum. Ifyflge Oslo.radio kl har den nye ordfgfrer i Modum gjennemf&.t en innskrenking i medlemstallet i fattiestyret i bygden. Styret bestaar nu bare av tre medlemmer. Saken har vaert forelagt fylkesmannen og er nu innsendt til godkjennelse i departementet.

16 NYBETSOVERSIKT FRA SKAND. PALI0TAS3ONER Fra RegjerTEEns 11-F,erens Uverkommando. 5 mai Nr. 12.FortrolLg. P:adlocendiger 7 mar 7rcaa Stortingsnuesident Hambros bok beslre.1 t i Sverige. 1eldingen or at stortings,resident liankros bok cr blitt beslaglagt av de svenske myndigheter blev gjcnaitt i Os10-r'edioen kl uten komrentarer. nndre arbeids175shet i Berwn. Oslo radio mcddeler kl ct det er betydelig bedring ae snore paa arbeidsrarkedet i Bergen. 1 april var det innneldt 1799 menn kvinner som helt arbeidslgsse. Disse tall utegjorde 15 april 1368 menn og 782 kvinner. Smaant_fra Nor.c& Den kjendte fabrikkeier i Hordaland, Hans Gravdal, er aveaatt ved døden, meldes det fra Bergen. En tysk filmregissfb(r besysker for tiden Oslo. politi eftcrlyser fyrbøter Harald Hansen, som er meldt savnet siaai 10 april da han reiste paa pausketur til Kongsvinger. Osio-,riseres fu saaer optas idag fullstendig av rcferatet av rikskommisar Terboe;a, tale lus billedstoff og kommentarer. Av annet utenlandsk ster som slaaes stort op kan nevnes den forestaaende konflikt meller,7,.egland og Irak. Videre vekker x-regjeringen flygaardsvolds oplyal,inger over norske skipstap stor opsikt. Utenlandske nyheter over Oslo radio. Først i alle nyhetsutsendingene gjengis neldinger om den tilspissede situasjon i Irak. Irakske tropper skal ha besatt Basra og oljekildene ved Mosul. Videre melder det tyske kommunike at hele Pelopones nu cr besatt av tyske tropper, og at 8200 resten utelukkende australiere og ny-seelaendere er blitt tatt til fange. I Ebrinth-bukta er et handelskip blitt senket. Paa Tobruk blir tryklet stadig sterkere, foruten at festningen ustanselig utsettes for flyabfa11. 4 hurricane-fly er blitt skutt ned under luftkamper. Ved Sollum er det kamphandlinger, mens det intet nytt or aa melde fra øst-afrika. Lri- tiske fly har bombet Benghazi uten aa anrette større skade. Malta har vaert bombet. Tyske fly angrep inatt Liverpool og anrettet betydelige skader paa havneomraadet. Videre er havner, industrianlegg og flyplasser i syd og syd-vest-england blitt belgt med bomber. Dover har vaert beskutt. I Scapa Flow er to sperreballonger blitt delagt. Fienden inatt intet sted inn over riksomraadet. De britisle tropper har nu begynt aa bygge 'en 200 kn. lang forsvarslinje fo= Zues. Den engelske regjeringsomdannelse vekker stor opmerkaomhet i Lerlin. Ca mennesker deronstrerte igaar i U.S.A. mot statenes deltagelse i hrigen. Den serbiske patriark er arrestert. V. Papen er vendt tilbake.til Ankara. Den tidligere greske statsninister er ke=et til Ankara.

17 n:hetsoversixt FPA SYANr- RADI0STASJ0NEF 4 6. reringens haerens (Werlemrando. 3 mai Vr. 12. Fortrolig. Ra7TosendTner freca N-tt fra FinnIInd. Prof. R.H. Nevanlinna er blitt v?.1gt til rektor ved Helsinki Universitet, meddeler svensk radio kl Den finnske stats Trafikkutvalg har frensatt forslag for rejeringen om bevilling paa mill. f. mark tu pni,?gg,av tømmerforbinnelser mellem Saimen-sjøen og havet. Deler ay den gamle Saimenanl er avstaatt til Russland. Lyttfra Sverige. Overalt i Sverige blev 1 mai-da.gen foiret under nottoet "Frihet er det beste". Paa et møte i Stookholm hvor stateministeran talte, deltok over mennesker. Aerotransport har sluttet avtaler om daglige flyforbinnelser Stockholm, - Riga - Moskva. Svenska Amerikalinjens regnskap for 1940 viser.et underskudd paa 2.28 mill. kr. Drottningholm og Gripsholm ligger i oplag. En -,Tensk fiskeriinspeksjon skal undersgfke mulighetene for storfiske 1-sjøen for eventuelt aa kunde beskjeftige den store oplagte normalt innsatt i Pordsjgfen. En eldsom brand br0t imorges ut i verkstedsbebyggelsen paa Smedsud(en vcd V sterbro i Stockholm. Ilden bredte sig til forskjellige moulasjehaller og baathavnen. Lenge saa det ut til at Ideal Varv og Mekaniska Verkstad skulde stryke med, men det lyktes aa begrense ilden. Dyrebare maskiner gikk tapt, men man. har.ennu ingen oversikt over skadens omfang. 300 hektar skog paa Hisingen utenfor GiteLorg blcv-idag herjet av brand. Efter 4 timers forløp lykte,- s det aaabegrense ilden, men efterslukkingen paagaar enda. Det svenske motorskip Brasil er blitt frigitt av de dowinikanske myndigheter. Livsmedelkommisjonen har fasteat.t mak:fima1priser pau kyftt og flesk. Videre er den blitt bemyndiget av regjeringen aa iverksette egginnsamling langs kysten kr. er blitt stilltyt til raadighet. Nytt fra Danmark. IfØlge Oslo radio har det ikke lyktes den engelske blok,ade aa forkrøble den danske utenrikshande1. Tvertimot, rars maanede kunde notere et eksportoverskudd paa 6.2 mill. kr. Det forhandles for tiden i Danmark om byging av eu ny storbro mellem Fangf og Esbjerg. Projektet er bpreguet aa koste 10 mill. kr. Barnekriminaliteten er i stigende i Danmafk, melder Oslo radio. 1111) Et dansk skip or forlist, nen det lykte,.; ikke op2atte hvilket og hvor. Et dansk godstog har tapt 20 vogner paa en av broene. Rektor West er blitt utnevnt til rektor ved SorØ Akaderi. Radiolyttertallet i Danmark er steget med pao ett aar. Aarhus kommune har stillet tomt til raadighet for ny stiftamtmannsbolig.

18 - N hetsoversikt fra'skand. nadiestasjoner iiiii E7-87-Mnii-MMEFIEffao. -ers-- 4. mai Wr 13. Portroli. ma Lofotfisket Slutt. Iofotfisket er nå praktisk talt slutt, melder Oslo radio kl Portjenesten har vært tilfredsstillende. Pisket er tross oljevanskeligbitergjennomfört etter planen. Fiskeoverskuddet blir eksporter til Tyskland. Torshovdalen_skal bli natmgzark. Torshqydalen skal nå utlegges til naturpark. Der vil bli bygget friluftsresturant, musikkpaviljon m.m,. Særlig skal arbeidsledigunderstöttede brukes til utbyggingen av parken. Naturparken skal være open bode sommer og vinter. I forbindelse med gx dette anlegget uttaler ordförer Jensen at man håper å overvinne arbeidsledigheten i Oslo i löpet av sommeren. Brann på_voksenkollen. Anne Kures hotell på Voksenkollen brente ned inatt. En nordmann og en tysker omkom. Brannorsaken er ukjent, men etterforskinger er begynt. Nors22Handelshö skole. Til årets eksamen ved Norges Handelshögskole i Bergen har det meldt seg 59 kandidater. Akslese1ska2 for trekulluoduksign. Oslo radio mithintar melder fra Elverum kl at det er stiftet et aksjeselskap av skogeiere i 6sterdalen. Det nye aksjeselskapet skal produsere trekull. Tallek_pl_luslyrholder su_i Vestfold. Det meldes fra Tönsberg at husdyrtellingen i Vestfold fylke er ferdig. Tallet på husdyr har holdt seg godt i fylket. Det gjelder alle husdyr unntatt höner,. Hönebestanden er gått tilbake. Våronna_igana_l_Iutfold. Det meldes fra Sandefjord at våronna har begynt på mange steder Vestfold. I Syd-Fauske har man alt satt poteter på flere steder. Oslo Skinnaukeloner slutter. Oslo Skinnauksjoner er nå på det nermeste slutt. Det har vært frambudt 3000 sölvrev og 2000 blårev. Terren 122_avlyses. Solheim Idrettsforenings terrenglöp (i Höland?) som skulle ha vært avholdt i morgen, er blitt avlyst. Det vil i. stedet bli holdt senere, sammen med Norgesmesterskapet. Det ble ikke oppgitt noen grunn for avlysningen. asimmtgx 416r Garvestoffu_uanbark. programposten "TRrker i Tiden" talte forstkandidat Bugge (?) til skogarbeidere, ungdom og arbeidstjenesten. Talenvaren oppforaringg til disse menneskene om å samle granbark som skulle brukes til å lage garvestoff. Forstkandidaten begynte med å omtale garvingen i sin alminnelighet. Deretter kom han inn på å lage garvestoff av granbark. Han mente at nordmennene kunne dekke sitt eget behov, hvis de la godyiljen til, og begynte å samle granbark i stor st11. (Fortsettes)

19 side _ meatiltr iuraaillaai 1941, Garvestoff av ranbark Fortsatt). NordMennene ble oppfprdret til å overvinne alle fordeauer å gå inn for dette landsgagnlige arbeid. Det ville i höy grad öke forsyningen av ler og dermed forsyningen av sko og stsvler. Det er meget viktig at nordmennene gjorde dette arbeid frivillig. Samlingen var i alles interesse, og det skulle derfor være unödvendig for statsmaktene å bruke tvang for å få innwsamlingen av granbark effektiv som mulig. Taleren snakket deretter om fremgangsmåten og ga råd og vink om hvordan man lettest kan flekke barken av, og hvilke tider som er best egnet, denne forbindelse henviste han til en brosjyre som er utsendt av Landbruksdepartementet. Denne brosjyre gir alle de opplysninger en trenger med hensyn til barkflekking. Tidligere var barken verdilds, men nå vil den bli betalt med 11 öre pr. kg. Hvis ikke skogsarbeiderne brydde seg om dette arbeid, så var det godt egnet for store barn og ungdom. Taleren henledet også arbeidstjenestens oppmerksomhet på dette arbeid. Har man ikke sekker nok, kan barken ganske enkelt buntes. Han bad alle om å være behjilpelige med anskaffelse av teltplasser for barksamlerene og med transporten av barken. Tilslutt sa taleren at vi må nå være optimistiske og tro at vi kan bli selvhjulpne med garvestoff så vi også kan få sko og stövler nok. M krofonen var med. 800 norske s'öfolk reiser fra_lyskland.. Dette programmet ble sendt k1.17,15. Det ble först opplyst at man hadde 'Ilirgentet sjbmennene til Oslo k så kl. 4. oo, men nå viste det seg at de ikke ville komme för mellom 8.30 og 9 om kvelden. Det programmet som ble sendt ut,var tatt opp i en havneby 1 Tyskland like för sj5mennenes avreise. Programmet bestod i at en representant for en fire - fem skip sendte en hilsen hjem og leste opp navnene på hele mannskapet som hadde vært ombord i skipet. Mannskapene fra de båtene som ble nevnt, var alle i beste velgående. Sendingen var utydelig så det var vanskellg å oppfatte navnene på båtenee Men blandt de båter som ble nevnt, og hvor hele mannskapet va* 1 god beholq. var "Kosmos" mg "Ole Veggernog"Pelagos". Det ble til slutt opplyst at hjemreisen var kommet i stand takket være de tyske myndigheter og N.S. Utenriksorganisasjon. I nyhetene kl ble det fortalt at de 800 sj5mennene var kommet,?g at det var samlet atskillige mennesker på 2ktp Filipstad da de kom.»sn avdeling av Oslo-hirden hadde tatt oppstilling. Da sltimennene kom til Nor e. MottaaelseLLEUllipstad. Kl. 22 sendte oslo radio en grammofonrepotasje av mottagelsen av de 800 norske sjöfolkene på Filipstad. De var ankommet k1.21. Reportören skildret ankomsten på fölgende måte: Den venter ikke forgjeves som venter på noe godt, heter det. Og v1 har heller ikke ventet forgjeves,for i dette Syeblikk glir "Donau" med de norske sjöfolkene inn til kaien etter at v1 har ventet lenge på dea. Også det norske flagg vajer over skipet. Tusenvis av mennesker venter hur på brygga. Hirden har tatt oppstilling, den holder orden så de nermeste slektninger kan komme til åg gi de hjemkommende sjömenn den f8rste hilsen. Folkemassen er stor,den fyller hele kajen. "Donau" glir langsomt fremover. Et hirdmusikkorps spiller. Det vinkes fra alle kanter. Begelstringsbruset stiger opp da sklpet legger til. Mottagelsen her har fått en festlig ramme. Flere norske flagg og et N.S. flagg valer over kajen. Sjöfolka går i land, skulder til skulder. Det hersker en fulstendlg rnmetillhet mens de kommer, alle er grepet av öyeblikket. Der er satt opp en talerstol her hvor statsråd Lunde skal holde velkomsttalen. För statsrådeu begynner sin tale, spilles "Landkjenning" av Grleg. Statsråd Lundes velkomsttale: Norske sjömenn! Det norske folk har ventet lenge på dere, og nå er dere kommet. Xit tak Som dere vet, er forholdene her k hjemme litt forandret siden döre reiste ut. De* gamle system er forsve unnet, dets politikere har forlatt landet. Siden dere var her sist har NasjonalSamling overtatt styret 1 landet. Nasjo*al Samling herskernå 1 full forståelse med Beiohskommissar Terboven og Tyskland. Velkommen til det nye Nor e, (Fortse es).

20 S1' e-5; Nr,13. Da_s 6mennene kom til Nor e (Fortsatt). Det er N.S.s Utenriksorganisasjon i samarbeid med det styre som har utvirket at dere kan komme hjem til Norge. Dere har alle gjort det som dere mente var deres plikt, eller som dere var tvunget til å gjöre, Vi her hjemme er klar over at Norges skjebne ikke kan avgjdres London. Vi går den eneste vei som det er mulig å gå. Mange av dere har kanskje hört mye rart om forholdene her hjemme, nå kan dere få se og d6mme selv. Dere kan nå få sende telegrammer hjem med en gang. Dere vil alle bli skaffet arbeide, og det vil også bli sörget for dere i mellomtiden, Og nå inviteres dere til en enkel aften. Dere må alle mdte i Neåre voldgate, De av dere som har koner eller kjærester her kan ta dem med. Det nye Norge önsker dere velkommen hjem. Jubelen som angivelig skulle være stor, kunne knapt h6res i radioen, og det gikk bare sekunder för musikken satte i med "Ja vi elsker". Oslo-avisene TenTasTrFF seg idag med de oppsiktsvekkende begivenheter i Irak. Altenposten behandler i stn leder Kretas stilling. Dens skebne er ik ke avgjort enda. Bladet understreker at ter verdensdeler mötes i det atfe Middelhav, og lbeta ligger like nær alle tre. Ellers viser pressen sterk intresse for de frigitte norska sjömen se L. bar vaert ventet til Oslo praktisk tal ela dag. Dang.122 'Wandsfo'igiaiigen Dansk Pruktalv har sendt et forslag til * Forslag ket går ut på at det på grunn av den skadett som haren utrettell skal ltere tillatt å skyte hare hele året i innhegnede plantasjer. Dessut en bör det også vaere det kan bevises at den har gjort skade. IAlborg ble dtt i dag åpnet en nordisk fotoutstilling. Det var i alt375 bilder fra Norge,Sverige, Finnland og Danmar k. Den Norske, svenske og finske konsuler i klborg var til stede under åpningen. Danska lytteres fellesforbund holdt i dag sitt förste landsmöte 7,j6benhavn. Det ble besluttet å opprette lokale fellesutvalg i alle yer som skal ta opp arbeidet mot forstyrrelser i radiosendingene. Dessuten ble det vedtatt en henstilling om et program som er verdig en fri dansk kultur ḟti I dag åpnet Tivoli i Kjöbenhavn. I en kirke i Danmark er det funnet noen gamle kalkmalerier av overordentlig stor interzesse. Byretten i Kjöbenhavn har behandlet en sak mot 16 konstabler som har kjöpt kaffe uten merker. En av dem ble idömt en bot. (Oslo Badio). Et tyskt handelsinstitutt bli innviet i Kjöbenhavn i morgen. Den danske kongen vil være tilstede. Den danske legasjon i Iondon opplyser at det danske skipet "Irene Marie" er krigsforlist i britisk tjeeeste. Tyve mann fryktes omkommet. (Dette er det danske skipet som ble nevnt i Nyhetsoversikt nr. 12. ) (OsloBadio %bitytt fra 21.erLget Det er stiftet en Sverige som skal undersöke forholdene innen bilbransjen.. Det er framsatt et lovfoislag angående kålrotdyrking. Hva forslaget går ut på kunne ikke oppfattes. For å hindre ulovlig prisforh6yelser på slaktede kreaturer og svin er det fastsatt bestepte priser for bestemte soner. Overtredelser vil bli straffet med bdter.

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON

ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON OPPGAVE 1 ANGREP PÅ NORGE, FELTTOG OG KAPITULASJON 1 Gå først gjennom hele utstillingen for å få et inntrykk av hva den handler om. Finn så delen av utstillingen som vises på bildene (første etasje). 2

Detaljer

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask

Atle Næss. I Grunnlovens hus. En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai. Illustrert av Lene Ask Atle Næss I Grunnlovens hus En bok om prinser og tjenestejenter, riksforsamlingen og 17. mai Illustrert av Lene Ask To gutter og en kongekrone VED VINDUET I DEN SVENSKE KONGENS slott sto en gutt på nesten

Detaljer

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien

Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien CReating Independence through Student-owned Strategies Adolf Hitler, nazismen og starten av 2. verdenskrig Et undervisningsopplegg som bruker «Les og si noe» strategien Lærer: Gabriela Hetland Sandnes

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden..

Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. - 21 - Fokemengdens bevegelse i Romsdalen fra eldre tid til nutiden.. Det er en almindelig lov for folkemengdens bevegelse i vort land, at den beveger sig fra s. til n. og fra v. til ø. eller rettere fra

Detaljer

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet.

De som trosset frykten i kjærlighet til landet vårt. De som sloss i troen på demokratiet. 8. mai-tale Kjære veteraner, kjære veteranfamilier, kjære alle sammen! I dag feirer vi Norges frihet. Og vi skal feire med å takke. Takke de som sto opp for våre verdier da det gjaldt som mest. Krigsseilerne

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet

www.skoletorget.no Fortellingen om Jesu fødsel KRL Side 1 av 5 Juleevangeliet Side 1 av 5 Tekst/illustrasjoner: Ariane Schjelderup/Clipart.com Filosofiske spørsmål: Ariane Schjelderup Sist oppdatert: 17. desember 2003 Juleevangeliet Julen er i dag først og fremst en kristen høytid

Detaljer

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G

Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Uke:18 og 19 Navn: Gruppe: G Ukens tema: Norge Norges nasjonaldag Norsk: Vi arbeider med nivå 1 og 2 i «Norsk start 8-10». Vi øver på å skrive fritekster i Word (Kristiansand). Vi øver på 17. mai sanger.

Detaljer

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER

NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER NULL TIL HUNDRE PÅ TO SEKUNDER Brenner broer, bryter opp, satser alt på et kort Satser alt på et kort. Lang reise ut igjen. Vil jeg komme hjem? Vil jeg komme hjem igjen? Melodi: Anders Eckeborn & Simon

Detaljer

Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest )

Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest ) Fjellsangen (Å, kom vil I høre en vise om Gjest ) Velle Espeland Stortjuven Gjest Baardsen var en habil visedikter, og han hadde en god inntekt av salget av skillingsvisene sine mens han satt i fengsel.

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hvorfor valgte Gud tunger?

Hvorfor valgte Gud tunger? Hvorfor valgte Gud tunger? (Why God chose tongues) HVORFOR VALGTE GUD TUNGER Han var diakon i en moderne kirke, men trodde ikke på den læren med dåpen i Den Hellige Ånd å gjøre. Likevel hadde han blitt

Detaljer

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934

SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 SNORRES KONGESAGAER FØRSTE BIND GYLDENDAL NORSK FORLAG OSLO 1934 Tore Hund, Gunnstein og Karle drar til Bjarmeland i 1026. 133. Den vinteren var kong Olav i Sarpsborg og hadde mange mann hos sig. Da sendte

Detaljer

Den amerikanske revolusjonen

Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den amerikanske revolusjonen Den franske revolusjonen: 1793 = den franske kongen ble halshugget Noen år tidligere i Amerika: Folket var misfornøyd med kongen og måten landet

Detaljer

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte.

Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet på tysk side under 1.v.krig, og ble meget skuffet da Tyskland tapte. Punktvis om lederne under 2. Verdenskrig Webmaster ( 24.09.04 13:15 ) Målform: Bokmål Karakter: 5 Ungdsomsskole -> Samfunnsfag -> Historie Adolf Hitler Han ble født 30.april 1889 i Braunau(Østerrike) Kjempet

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 6. april 2015. 2. påskedag I Fjellhamar Kirke. Kapellan Elisabeth Lund Preken 6. april 2015 2. påskedag I Fjellhamar Kirke Kapellan Elisabeth Lund I påska hører vi om både død og liv. Vi møter mange sterke historier her i kirka. Og sterke følelser hos Jesus og hos de som

Detaljer

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15

Preken 8. mai 2016. Søndag før pinse. Kapellan Elisabeth Lund. Joh. 16, 12-15 Preken 8. mai 2016 Søndag før pinse Kapellan Elisabeth Lund Joh. 16, 12-15 Ennå har jeg mye å si dere, sa Jesus til disiplene. Men dere kan ikke bære det nå. Det er begrensa hvor mye vi mennesker klarer

Detaljer

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund

Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Preken 31. mars 2013 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Dette hellige evangelium står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 20. kapittel: Tidlig om morgenen den første dagen i uken, mens det ennå er

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Preken 26. april 2009 I Fjellhamar kirke. 2.s e påske og samtalegudstjeneste for konfirmanter Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 10. Kapittel: Jeg er den gode gjeteren.

Detaljer

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell.

Tre av disiplene fikk se litt mer av hvem Jesus er. Peter, Jakob og Johannes. Nå har de blitt med Jesus opp på et fjell. Preken 3. februar 2013 I Fjellhamar kirke Kristi forklarelsesdag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas I det 9. Kapittel: Omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette, tok

Detaljer

Tenkeskriving fra et bilde

Tenkeskriving fra et bilde Tenkeskriving fra et bilde Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen Hva het den tyske lederen fra 1933-1945? A: Adolf Hitler B: Asgeir Hitler C: Adolf Hansen

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig»

CReating Independence through Student-owned Strategies. Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» CReating Independence through Student-owned Strategies Lese- og skriveopplegg knyttet til emnet «Norge i andre verdenskrig» Lærer: Gabriela Hetland Sandnes Læringssenter 2011 1 Adolf Hitler, nazismen og

Detaljer

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar)

Statistikk over svar på 90 spørsmål (klikkbar) Innhold (klikkbar) Personalia for ansvarlige ved undersøkelsen..............................................5 Innledning........................................................................6 Noen kommentarer

Detaljer

Velkommen til minikurs om selvfølelse

Velkommen til minikurs om selvfølelse Velkommen til minikurs om selvfølelse Finn dine evner og talenter og si Ja! til deg selv Minikurs online Del 1 Skap grunnmuren for din livsoppgave Meningen med livet drømmen livsoppgaven Hvorfor god selvfølelse

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater.

# Jeg kommer hit i dag for å si at jeg er stolt av dere norske soldater. Kjære soldater, Jeg har sett fram til denne dagen. Jeg har sett fram til å møte dere. Og jeg har gledet meg til å se et forsvar i god stand. Et forsvar for vår tid. Det gjør ekstra inntrykk å komme til

Detaljer

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser.

Det skjer noe når noe gis fra et menneske til et annet. Det er noe som begynner å røre på seg. Noe som vokser. Preken 4. S etter påske 26. april 2015 Kapellan Elisabeth Lund Gratisuka har blitt en festuke her på Fjellhamar, og vi er veldig glad for alle som har bidratt og alle som har kommet innom. Alt er gratis.

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Preken 5. april 2015 Påskedag Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 28. Kapittel: Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena

Detaljer

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8

Korpsnytt. Mars, april og mai 2016. «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpsnytt Mars, april og mai 2016 «Gud er kjærlighet» 1. Johannes 4,8 Korpslederen har ordet.. Kjære venner! Vi befinner oss midt i fastetiden og forbereder oss på den store høytiden som heter langfredag

Detaljer

Ikke spis før treneren har satt seg til bords

Ikke spis før treneren har satt seg til bords Ikke spis før treneren har satt seg til bords En ny Bundesliga-sesong har begynt, og de sportslige utfordringene er store for både Ørjan Håskjold Nyland, Veton Berisha og de andre nordmennene i 1. og 2.

Detaljer

Felleskap SHEKINAH HERLIGHETEN

Felleskap SHEKINAH HERLIGHETEN Felleskap SHEKINAH HERLIGHETEN Vi har prøvd alle slags ting, for å utdanne, organisere. Men det er bare en Gudommelig plan, det er Blodet. Utenfor Blodet er det ikke noe felleskap. Det er ikke engang noen

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Preken 3 s i treenighet 14. juni 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Johannes i det 1. Kapittel: Dagen etter sto Johannes der igjen sammen med to av disiplene sine. Da Jesus

Detaljer

Aldri for sent å bli et lykkelig barn

Aldri for sent å bli et lykkelig barn Aldri for sent å bli et lykkelig barn Terje Forsberg Lunde Forlag De som sår med gråt, skal høste med fryderop Fra Salmenes bok Innledning I min oppvekst svikta alle rundt meg. Jeg var som en katt som

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix

Merkedatoer i 1814. Foto: Svein Grønvold/NTB scanpix Merkedatoer i 1814 Merkedatoer i 1814 14. januar Kielfreden Senhøstes 1813 invaderte den svenske kronprins Carl Johan Danmark med en overlegen styrke, for å fremtvinge en avståelse av Norge til Sverige.

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt.

Talen er blitt redigert og kalt Bergprekenen, og mannen heter Jesus. Det som er prekenteksten i dag er avslutningen på den talen han holdt. Preken 25. juli i Skårer kirke 9. s e pinse Kapellan Elisabeth Lund En gang gikk en mann opp på et fjell. Han holdt en tale. En lang tale som mange tusen mennesker lyttet til. Han talte mot egoismen og

Detaljer

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål!

LÆRER: For en smart gutt! Tenk at du bare er 12 år og kan stille så kloke spørsmål! Jesus som tolvåring i tempelet Lukas 2, 41-52 Alternativ 1: Rollespill/ dramatisering Sted: Nasaret (plakat) og Jerusalem (plakat) Roller: Forteller/ leder Jesus Josef Maria Familie Venner Lærer FORTELLER:

Detaljer

MIN SKAL I BARNEHAGEN

MIN SKAL I BARNEHAGEN MIN SKAL I BARNEHAGEN Bilde 1: Hei! Jeg heter Min. Jeg akkurat fylt fire år. Forrige uke hadde jeg bursdag! Jeg bor i Nord-Korea. Har du hørt om det landet før? Der bor jeg sammen med mamma, pappa, storebroren

Detaljer

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke

Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke Litt om Barken Eva og skipper Henrik Henriksen fra Langesund av Knut Bjerke 1 Kort historikk om Barken Eva Under vises et bilde 1 av Barken Eva. Skipet kom i skipsreder Herman Skougaards eie i 1902. Eva

Detaljer

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live.

I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED - basert på en sann historie I november 1942 ble 17 norske jøder i Bergen arrestert av norsk politi og deportert til Auswitzch. Ingen av disse vendte hjem i live. ET BEDRE STED handler om

Detaljer

Sorgvers til annonse

Sorgvers til annonse Sorgvers til annonse 1 Det led mot aften, din sol gikk ned, din smerte stilnet og du fikk fred. 2 Snart vil den evige morgen løfte det tårevåte slør. Der i det fredfulle rike. Ingen blir syke eller dør.

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

Fangene som forsvant

Fangene som forsvant BJØRN WESTLIE Fangene som forsvant NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen *spartacus Fangene som forsvant. NSB og slavearbeiderne på Nordlandsbanen Spartacus forlag AS, 2015 OMSLAG: Øystein Vidnes TILRETTELAGT

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN

Velg å TRO. F R egne med at Gud finnes, I G J O R T VALG 2. Håpets valg HÅPETS BØNN F R egne med at Gud finnes, I G J O R T og at jeg betyr noe for Ham og at Han har makt til å sette meg i frihet. Salige er de som sørger, for de skal trøstes. Matt 5,4 Velg å TRO Håpets valg HÅPETS BØNN

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

Parasha 3 Brit hadashah

Parasha 3 Brit hadashah Parasha 3 Brit hadashah Apostlenes gjerninger Kapittel 7 Romerbrevet Kapittel 3 Romerbrevet Kapittel 4 Romerbrevet Kapittel 5 Galaterbrevet Kapittel 3 Galaterbrevet Kapittel 5 Kolosserbrevet Kapittel 2

Detaljer

Kapittel 12 Sammenheng i tekst

Kapittel 12 Sammenheng i tekst Kapittel 12 Sammenheng i tekst 12.1 vi har har vi har vi har vi 12.2 Anna har både god utdannelse og arbeidserfaring. Anna har verken hus eller bil. Både Jim og Anna har god utdannelse. Verken Jim eller

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig.

likte meg og respekterte meg. Gud? Vel, - jeg kan muligens sammenligne mitt forhold til Gud med et ekteskap uten sex, - hvis jeg skal være ærlig. 1 Vår kirke var en veldig bra kirke mente vi. Vi gjorde alle de tingene som kirker gjør og vi gjorde tingene så godt som de kunne bli gjort og vi snakket om vår grunnlegger med stor respekt og oppriktig

Detaljer

Vi ber for hver søster og bror som må lide

Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide Vi ber for hver søster og bror som må lide, alene og glemt, når de bærer ditt kors. Vi ber for de mange som tvinges til taushet og stumt folder hender i skjul

Detaljer

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik.

Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. Dagsorden: Møte for lukkede dører mandag den 10. desember 1951 kl. 9. President: J ohan Wiik. 1. Innstilling fra utenriks- og konstitusjonskomiteen om ikke-offentliggjorte overenskomster inngått med fremmede

Detaljer

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene»

«Moses ble støttet opp av Aron og Hur, med det vant Israel seier over amalekittene» STØ OPP HENDENE! 1. Mos. 17:8-16 8 Amalek kom og stred mot Israel i Refidim. 9 Moses sa til Josva: «Velg ut noen menn og dra så ut og strid mot Amalek! I morgen skal jeg stille meg på toppen av høyden

Detaljer

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE

INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE INTERNASJONAL KVINNEBEVEGELSE FORNUFT OPPLYSNINGSTID FRIHET FORANDRING NYTT VERDENSBILDE-HELIOSENTRISK HUMANISME NATURVITENSKAP DEN AMERIKANSKE UAVHENGIGHETSERKLÆRINGEN (1776) ERKLÆRER RETTEN TIL LIV,

Detaljer

ÅPENBARING VED INSPIRASJON

ÅPENBARING VED INSPIRASJON ÅPENBARING VED INSPIRASJON Skien, 23. oktober 2016 2. Tim. 3:16-17: Den hele Skrift er innblest av Gud og nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning, til optuktelse i rettferdighet, forat det

Detaljer

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen

Kristina Ohlsson. Mios blues. Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen Kristina Ohlsson Mios blues Oversatt fra svensk av Inge Ulrik Gundersen «Det gjør vondt å lese Lotus blues. Jeg mener, jeg husker jo så fordømt godt hvordan det var. Lucy eksperimenterte med solkremer

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Gruppehistorien del 1

Gruppehistorien del 1 6. Drammen MS har en lang historie den begynte allerede i 1923 da det ble stiftet en væbnertropp i Metodistkirken. Denne troppen gikk inn i Norsk Speiderguttforbund året etter den 15. november, som regnes

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Preken julaften i Lørenskog kirke 24. desember 2015 Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Lukas i det 2. kapittel: Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus

Detaljer

Innhold. Samarbeidets mangfold 11 Det tilbørlige og det utilbørlige samarbeidet 15

Innhold. Samarbeidets mangfold 11 Det tilbørlige og det utilbørlige samarbeidet 15 Innhold Samarbeidets mangfold 11 Det tilbørlige og det utilbørlige samarbeidet 15 DEL 1 1940 - samarbeid framfor alt 21 Norge i krig 23 En uforberedt regjering 24 Ro og orden i besatte områder 27 Høyesteretts

Detaljer

Vlada med mamma i fengsel

Vlada med mamma i fengsel Vlada med mamma i fengsel Vlada Carlig f 14.03 2000, er også en av pasientene på tuberkulose sykehuset som Maria besøker jevnlig. Etter klovn underholdningen på avdelingen julen 2012 kommer Vlada bort

Detaljer

Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene

Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene Stemplet «jøssingismus psykopatica» av nazistene - nyheter - Dagbladet.no 22.12.11 10:50 SATT I FANGELEIR: Ingrid Bjerkås ble erklært psykisk syk og plassert i en fangeleir på Grini etter å ha skrevet

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen

Kjære bruker. Av rettighetshensyn er noen av bildene fjernet. Med vennlig hilsen. Redaksjonen Kjære bruker Denne pdf-filen er lastet ned fra Illustrert Vitenskap Histories hjemmeside (www.historienet.no) og må ikke overgis eller videresendes til en tredje person. Av rettighetshensyn er noen av

Detaljer

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!»

Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» 1 Stolt av meg? «Dette er min sønn han er jeg stolt av!» Omtrent sånn lyder det i mine ører, selv om Matteus skrev det litt annerledes: «Dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» Sånn er

Detaljer

Et lite svev av hjernens lek

Et lite svev av hjernens lek Et lite svev av hjernens lek Jeg fikk beskjed om at jeg var lavmål av deg. At jeg bare gjorde feil, ikke tenkte på ditt beste eller hva du ville sette pris på. Etter at du gikk din vei og ikke ville se

Detaljer

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010

KRIG. Rettferdigkrig? Kambiz Zakaria Digitale Dokomenter Høgskolen i Østfold 23.feb. 2010 KRIG Rettferdigkrig? KambizZakaria DigitaleDokomenter HøgskoleniØstfold 23.feb.2010 S STUDIEOPPGAVE Denneoppgaveerenstudieoppgavehvorjeghartattformegkrigsomtemaoghar skrevetlittfaktaogkobletkrigmedetikkvedhjelpavendelkilder.oppgavenble

Detaljer

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com

Ordet ble menneske. Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Ordet ble menneske Tekst: Håvard Kjøllesdal havardkj@gmail.com Juleevangeliet gir oss fortellingen om Jesusbarnet som ble født i en stall og lagt i en krybbe. I denne artikkelen, setter vi denne enkle

Detaljer

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011

Se på Jesus! Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO September 2011 Se på Jesus! Viktig å ha rett fokus! Tiden går, årene går... du ber og venter på Guds under i ekteskapet. Det er ikke alltid like lett å være tålmodig i

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7

TILBAKE MOT GUD 6 SNU MAX LUCADO 7 SNU TILBAKE MOT GUD Hvis da dette folket som mitt navn er nevnt over, ydmyker seg og ber, søker meg og vender seg bort fra sine onde veier, skal jeg høre dem fra himmelen, tilgi dem syndene og lege landet.

Detaljer

Kunnskaper og ferdigheter

Kunnskaper og ferdigheter Kunnskaper og ferdigheter 7 Organisasjoner er viktige i demokratiske land fordi de sørger for at det er noen til å forsvare medlemmer som er arrestert. at myndighetene har flere muligheter til å kreve

Detaljer

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk

Tekst-sammenbindere. Subjunksjoner; underordning ved bruk av leddsetning. Sammenbindingsuttrykk Tekst-sammenbindere Betydningsrelasjon Tillegg Mot Konjunksjoner; sideordning ved å binde sammen heler Og eller samt Men mens Subjunksjoner; underordning ved bruk av ledd selv om enda Årsak For fordi slik/for

Detaljer

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke.

lærte var at kirken kan være et hjem for oss, vi har en familie her også, og hjemmet vårt kan være en liten kirke. GUDSTJENESTE MED DÅP OG LYSVÅKEN 1. søndag i advent PREKEN Fjellhamar kirke 29. november 2015 Matteus 21,12 17 TO HUS På Lysvåken har vi hørt om to hus. Det første var der vi bor, og alt vi gjør der. Spise,

Detaljer

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19.

Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Preken, orgelinnvielse. Matteus 11. 16-19. Denne preken skal være til gleden. Den er ikke forsvarstale for nytt orgel. Det trenger det ikke. Men kanskje orgel og glede har noe med hverandre å gjøre? Verken

Detaljer

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG)

LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) LEIKRIT: ONNUR ÚTGÁVA PASSASJEREN SAKARIS STÓRÁ INT. SYKEHUS -KVELD (PROLOG) Vage silouetter av et syke-team. Projecteres på en skillevegg. Stemmene til personalet samt lyden av en EKG indikerer at det

Detaljer

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna

APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN Susanna www.scriptural-truth.com APOKRYFENE SUSANNA KING JAMES BIBELEN 1611 Susanna Historien om Susanna [i Daniel] Beskikket fra begynnelsen av Daniel, fordi det ikke er i Hebraisk, som verken fortellerstemme

Detaljer

Pesach en jødisk høytid

Pesach en jødisk høytid Jødedommen Del A Å leve som jøde Pesach en jødisk høytid Jødene feirer pesach til minne om at Gud ledet israelsfolket ut av Egypt. Sedermåltidet er en fast del av feiringen, og en viktig del av måltidet

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer)

Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Ordning for SØRGEGUDSTJENESTE (Gudstjeneste ved katastrofer) Fastsatt av Kirkemøtet 1991 som Tillegg til Gudstjenestebok for Den norske kirke I/II 1 Ordningen skal primært være til bruk ved katastrofer

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

Jesus Kristus er løsningen!

Jesus Kristus er løsningen! Jesus Kristus er løsningen! 4 Herre, husk meg med den nåde Du har for Ditt folk. Se til meg med Din frelse, 5 så jeg kan se godene for Dine utvalgte, så jeg kan glede meg i Ditt folks glede, så jeg kan

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015.

17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. 17.mai-tale ved Bautaen på Borger, Haugsbygd, Ringerike mai 2015. Kjære alle sammen, Gratulerer med dagen! Vi møtes her i dag for å minnes at det er 75 år siden kampene i Haugsbygd. Vi møtes akkurat her,

Detaljer

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis

Barna på flyttelasset. Psykolog Svein Ramung Privat praksis Barna på flyttelasset Psykolog Svein Ramung Privat praksis Om å være i verden Millioner av barn fødes hvert år - uten at de registreres Millioner av barn lever i dag under svært vanskelige kår - uten at

Detaljer

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi!

Arven fra Grasdalen. Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy. Oppgave 1. Kjære jenta mi! Stilinnlevering i norsk sidemål 01.03.2005. Julie Vårdal Heggøy Oppgave 1 Arven fra Grasdalen Kjære jenta mi! Hei! Hvordan går det med deg? Alt vel i Australia? Jeg har noe veldig spennende å fortelle

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer