Fabricom Nytt. Høsten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fabricom Nytt. Høsten 2009. www.fabricom.no"

Transkript

1 S M L XL Fabricom Nytt Høsten 2009

2 Fabricom Nytt høsten 2009 [ 3 ] Direktøren har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Ny logo i Fabricom [ 5 ] Logoelement med sterk symbolikk [ 6 ] Skal forebygge spredning av svineinfluensa [ 6 ] Informasjon om svineinfluensa [ 7 ] Ikke mobb kameraten min! [ 8 ] Oppdatering fra GEM-prosjektet [ 9 ] Fremtidige V&M-oppdrag for StatoilHydro og ConocoPhillips [ 9 ] Ny studieoppgave på Snorre [ 10 ] Godt arbeid på Kårstø [ 11 ] Klare for shut-down på Snorre A [ 12 ] Besto installasjonsprøven [ 13 ] Arrangerer seniorkurs i Fabricom [ 14 ] Snorre Lederakademi skal spres til andre prosjekter [ 14 ] Ny elektroinstallatør i Fabricom [ 15 ] 61 Fabricom-syklister fullførte Nordsjørittet [ 16 ] 4Sea internasjonalt nettverk [ 17 ] New jacket on the Valhall field [ 17 ] Dreneringstank klar for levering [ 18 ] Sport & Velferd [ 19 ] Runde tall, bryllup & barn Arbeid for Seadrill Fabricom har blitt tildelt en kontrakt av Seadrill for oppgraderinger av West Alpha. I forbindelse med oppgraderingene har Fabricom fått i oppdrag å fabrikkere Cu- NI kjølevannsrør, HP og LP mud lines. Fabrikasjonen starter i uke 38 og er estimert til ca 4000 timer. Jobben vil sysselsette ca 15 mann i fire uker. Riggen har forventet ankomst til Ølen i uke 40. Fabricom skal da i gang med installasjon av LP mud lines. Cu- NI kjølevannsrør og HP mud skal installeres når riggen er offshore igjen. Kontraktsverdi er 7 millioner kroner. HMS status (august 2009) Resultat Result Mål Goal Fraværsskadefrekvens per 1 million arbeidstimer Lost time incidents (LTI) per 1 million work hours Totalskadefrekvens per 1 million arbeidstimer Total recordable injury frequency (TRIF) per 1 million work hours Kritiske røde hendelser Critical red incidents Rapporterte HMS-hendelser / forbedringsforslag (RUH) per 2000 arbeidstimer 0,9 0 1,9 < 1,5 0 0 Reported HSE incidents / improvement proposals per 2000 work hours Offshore / Fabrication Offices 10,1 0,6 > HØSTEN 2009 NO.63 FABRICOM NYTT

3 The Fabricom Way Fabricom har gjennomgått flere endringer etter at en omfattende strategiprosess startet i Resultatene begynner å bli synlige, og de vil bidra til at Fabricom er godt rustet i kampen om nye spennende prosjekter. Resultat av strategiprosessen The Fabricom Way er et resultat av strategiprosessen, og denne nye filosofien har fått en sentral rolle i selskapets forbedringsprosess. The Fabricom Way samler vår kompetanse, våre systemer, våre gjennomføringsprosesser og vil representere vårt bibliotek av kunnskap. Den nye enheten i organisasjonen vår som heter Tools, Systems and Processes har påtatt seg en stor oppgave med å administrere alt dette og styre de store forbedringsprosjektene. The Fabricom Way er ikke noe nytt i seg selv. Det nye er at vi setter filosofien i system og sentraliserer styringen i denne nye organisasjonsenheten. Samtidig blir alle i hele Fabricom engasjert til å bidra i den nødvendige kontinuerlige forbedringsprosessen - CIP (continuous improvement process). Klare roller og ansvar Organisasjonen blir engasjert via at system og prosesseiere er spredd over hele Fabricom. Det er de som kan prosessen best eller har størst interesse av at prosessen eller systemet blir best mulig. Prosesseierne har samtidig ansvar for videreutvikling av sin prosess og er den personen som mottar innspill fra alle om endringsog forbedringsønsker. Den sentrale enheten i dette nettverket [Tools, Systems and Processes] er avsvarlig for at The Fabricom Way blir vårt sterkeste kort i foredling av all vår kunnskap, samtidig som vi fremstår som troverdige, gode og forbedringsvillige overfor våre kunder. Sammen med The Fabricom Way skal vi vinne kontrakter. Vi skal vise at vi er best gjennom å være tilpasningsdyktige og gjennom å møte oljeselskapene med nødvendige forbedringsprogrammer. Aktivitetsnivå og nye kontrakter Vi er veldig klare for nye kontrakter. Det er stor aktivitet mot våre hovedkunder, og vi har den siste tiden vunnet både studie- og FEEDoppdrag. Gjennombruddet på store nye land eller offshore kontrakter lar likevel vente på seg. Prosjektene ligger der, men det virker som om oljeselskapene ikke har det travelt med å sette de i gang. Bransjen forbereder seg på å tilpasse kapasiteten. Vi ønsker å se de nye prosjektene bli tildelt, selvsagt helst til Fabricom. Fabricom bruker ventetiden effektivt med investeringene i systemer og prosesser. Vi vil bruke høsten til å forberede hele organisasjonen på et nytt høyt aktivitetsnivå. Mantra hos våre kunder er kostnader, kostnader og kostnader. De tar kvalitet og HMS for gitt, og ber om betydelige kostnadsreduksjoner. Selv om mange av våre igangsatte aktiviteter leder oss i riktig retning med henhold til kostnader, må vi i gang med mer fokuserte tiltak for å reduserer våre samlede kostnader. Gevinsten av dette vil i første omgang tilflyte kundene våre, og i neste omgang tilflyte oss i form av nye prosjekter og økt aktivitetsnivå. Geir Storaas, administrerende direktør i Fabricom. FABRICOM NYTT NO.63 HØSTEN

4 Markedsutsikter v/lars Sem, direktør for forretningsutvikling Det synes fortsatt å være betydelig usikkerhet knyttet til utviklingen av aktivitetsnivået på den norske kontinentalsokkelen. Investeringsprognosene er generelt positive, men leverandørindustrien tilkjennegir løpende bekymring over fallende aktivitetsnivå. Høyere prognoser for 2010 Statistisk Sentralbyrå har nylig presentert investeringsprognoser for 2010 hvor det anslås at det vil bli investert mer enn 136 milliarder kroner i den norske olje og gassvirksomheten. Anslaget for 2010 er 19,2 milliarder, eller 16,4 prosent, høyere enn tilsvarende anslag for Denne investeringsprognosen understøttes også av oljeanalytiker Jarand Rystad, Managing Partner i Rystad Energy som var en rådgiver for oss i Fabricom i tilknytning til vår strategiprosess 4ward Samtidig med at de positive investeringsanslagene nå introduseres, rapporterer blant annet Norsk Industri om fallende aktivitetsnivå og overkapasitet blant deres medlemsbedrifter. Dette er en tydelig resultateffekt av at det i løpet av 2009 har vært plassert svært få nye kontrakter, og at industrien løpende spiser av gamle ordrereserver. I forhold til Statistisk Sentralbyrås prognoser er det interessant å merke seg at anslagene for investeringene til felt i drift og letevirksomhet øker sammenlignet med tilsvarende anslag for inneværende år. Disse investeringsanslagene kommer på toppen av de løpende driftsanskaffelsene som årlig utgjør i størrelsesorden 40 milliarder kroner. Vi i Fabricom merker også effekten av at det har vært stillstand på forespørselsfronten. Imidlertid begynner vi å registrere en gryende aktivitetsøkning i forhold til tidlig fase oppgaver i form av studie forespørsler og markedskartlegginger / prekvalifiseringer for kommende EPCI og V&M kontrakter. At det er større svingninger i aktivitetsnivået er ikke noe nytt i vår bransje. I de senere årene har vi opplevd effektene av at etterspørselen vokste raskt og kom i uttakt med hva som var tilgjengelig i markedet, noe som bl.a. ga negative effekter ift. leveransekvalitet og kostnadsnivå. På slutten av 1990-tallet hadde vi en tilsvarende høykonjunkturperiode som ble avsluttet gjennom et markant fall i investeringsnivået. Den gangen medførte dette at deler av leverandørindustriens kapasitet ble bygget ned i kombinasjon med at bransjens omdømme som en attraktiv arbeidsgiver ble svekket. Det er grunn til å håpe at industriens premissgivere denne gangen søker å hindre at historien gjentar seg, da dette vil være uheldig for hele næringskjeden ift. å kunne høste av de muligheter som norsk og internasjonal olje og gassindustri med stor sannsynlighet vil tilgjengeliggjøre i et langsiktig perspektiv. Tilbudsstatus ift. de enkelte forretningsområdene er som følger; Teknologi, studier og feltutvikling Fabricom har i den senere tid blitt tildelt flere nye studierelaterte oppdrag, noe som er gledelig i lys av vår satsning på å styrke posisjonen som tidligfaseleverandør. Sist ute var Veslesfrikk Drilling Upgrade studien, hvor StatoilHydro tildelte oss kontrakten for konseptstudien med opsjon på etterfølgende FEED leveranser. Arbeidet har startet opp og utføres i samarbeid med RDS, som er en virksomhet i KCA Deutag. I tillegg til løpende å besvare invitasjoner om å prekvalifisere oss for nye studieforespørsler jobbes det aktivt med å presentere hva vi nå kan tilby av tidligfaseleveranser til et bredt kundespekter. Offshore modifikasjoner Fabricom har nylig levert et tilbud på et EPCI prosjekt på Åsgard-feltet. Videre er vi i prekavlifikasjonsfasen for flere nye EPCI-prosjekter hvor anbudsinvitasjoner forventes utsendt i løpet av høsten. Blant de mest interessante nye oppgavene inngår flere store prosjekter på Snorre-feltet som er et naturlig satsningsområde for oss, i lys av allerede pågående engasjement på de berørte installasjonene. Vedlikehold og Modifikasjoner (V&M) Fabricom avventer fortsatt Teekays tildeling av en rammeavtale for modifikasjoner på produksjonsskip (FPSOer). Videre har vi nylig mottatt en invitasjon fra StatoilHydro om å prekvalifisere oss for de V&M-avtalene som er planlagt tildelt sommeren I lys av at V&M-leveranser er et av våre fokuserte leveranseområder og den betydning StatoilHydro innehar i dette markedssegmentet, vil dette være en oppgave det vil tillegges betydelig oppmerksomhet i tiden fremover. Landprosjekter og konstruksjonstjenester Fabricom har levert inn to tilbud til StatoilHydro som omfatter betydelige fabrikasjons- og installasjonsoppgaver på Kårstø-terminalen og Mongstadraffineriet. I tillegg søker vi å prekvalifisere oss for et E&Iengasjement som er et element i den pågående oppgraderingen på Kårstø. 4 HØSTEN 2009 NO.63 FABRICOM NYTT

5 Ny logo i Fabricom 1. september får Fabricom ny logo. Logoendringen er et resultat av sammenslåingen mellom Gaz de France og Suez. Ny logo Den nye logoen er felles for hele Fabricom-gruppen. Logoen skal representere Fabricom-organisasjonen som en del av en sterk internasjonal gruppe, aktiv i energi og tjenesteyting. Fabricoms nye logo er mørk blå og grå. Den største endringen er at det røde og blå Fabricom-egget har blitt fjernet, og at konsernnavnet har blitt oppdatert til GDF SUEZ. Omfattende prosess Alle logoer i Fabricom skal byttes ut. Dette er en omfattende prosess. - Først må alle stedene hvor logoen er i bruk identifiseres, deretter må ny logo tilpasses, bestilles og settes på plass. Målet er å ha så mye som mulig klar 1. september, forteller Hege Hoem, kommunikasjonsleder i Fabricom. - Det er svært viktig at alle medarbeiderne i Fabricom bidrar i implementeringen av den nye logoen, sier Hege. - Vi ber om at folk tar i bruk de nye malene som blir gjort tilgjengelige, og at det blir meldt ifra dersom den gamle logoen blir observert i systemet. Den nye Fabricom-logoen vil bli implementert 1. september Skal informere fortløpende - Ledelsen vil informere fortløpende om endringer som blir gjort i forbindelse med logoendringen, forteller Hege. - Det vil komme grundige forklaringer på hvordan maler og nye datafiler skal brukes. Vi vil formidle informasjonen gjennom Fabricom Nytt og på MyFabricom. Dersom noen er usikre, er det bare å spørre. Spørsmål om den nye logoen og profilen kan rettes til Hege Hoem (e-post: mobiltelefon: ). Logoelement med sterk symbolikk I tillegg til ny logo har Fabricom fått en ny fargestripe som skal uttrykke gruppens dynamikker. Symboliserer hjertet Fargestripen består av slette og slørete linjer i ulike farger og størrelser. Den rød linjen er alltid inkludert. Den danner fundamentet i GDF SUEZ Energy Services sin nye identitet og symboliserer hjertet og kjernen i energi. Skal brukes av hele gruppen Selv om selskapene i GDF SUEZ Energy Services har ulike logoer vil alle bruke disse fargestripene, uavhengig av hvilken forretningsstrøm de tilhører. Fargestripen er allerede å se Fabricom har allerede tatt i bruk den nye fargestripen. Fra 1. september 2009 er den å finne i både Fabricom Nytt, plakater, brosjyrer, annonser, MyFabricom og mange andre steder. Den vil også være synlig på de nye nettsidene som vi vil få i høst. Får nye nettsider I høst vil Fabricom få nye internettsider. I tillegg til å endre designet på nettsidene, slik at det er i tråd med de nye retningslinjene for design, vil siden bli omfattende oppgradert med hensyn til teknologi, funksjonalitet og innhold. S M L XL FABRICOM NYTT NO.63 HØSTEN

6 Skal forebygge spredning av svineinfluensa Fabricom har kjøpt hånddesinfeksjonsspray til alle ansatte for å forebygge spredning av svineinfluensaviruset. Smitte av svineinfluensa Hosting og nysing er de vanligste måtene svineinfluensa smitter på. Symptomene på influensaen er feber, hoste, vond hals, kroppsverk, hodepine, frysninger, tretthet og diaré/oppkast. Til alle ansatte Sprayen blir distribuert sammen med Fabricom Nytt. I tillegg har Fabricom montert dispensere med hånddesinfeksjon ved alle selskapets innganger og spisesteder. Viktige individuelle tiltak De viktigste tiltakene for å unngå smitte av svineinfluensa er: - Å unngå (om mulig) nærkontakt med syke personer. - Å vaske hendene grundig og ofte. - Å bruke alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Dersom du blir smittet kan du gjøre følgende for å begrense spredning: - Bli hjemme fra jobb til du føler deg frisk nok til å jobbe, tidligst sju dager etter at symptomene startet. - Hold syke barn hjemme. - Bruk engangs papirhåndklær foran munnen for å beskytte andre når du hoster eller nyser. Kast papirhåndkleet etter bruk. - Host eller nys i albuekroken hvis du ikke har papirhåndkle tilgjengelig. - Vask hendene grundig og ofte. - Bruk hånddesinfeksjonsmiddel når du ikke får vasket hendene på annen måte. Fabricom har kjøpt hånddesinfeksjonsspray til sine medarbeidere. Informasjon om svineinfluensa Influensapandemien er under utvikling og forventes å nå en topp i september/ oktober. Usikkerhet rundt alvorlighet Erfaringene så langt tilsier at sykdomsforløpet for den enkelte tilsvarer en vanlig influensa. For personer som allerede har andre sykdommer (f.eks svekket immunforsvar eller kronisk hjerte-/lungesykdom) kan man risikere et alvorligere forløp. Nytt virus Svineinfluensaen er et nytt virus som vi i liten eller ingen grad har rukket å utvikle immunitet mot. Derfor frykter myndighetene konsekvensene av at mange blir syke samtidig, slik at viktige samfunnsfunksjoner stopper opp. Det er viktig at vi som individer og bedrift gjør så godt vi kan for å begrense smitte risikoen. Status i Fabricom Fabricom vil løpende informere om situasjonen og gi tips om forebyggende tiltak på MyFabricom. Medarbeidere i Fabricom kan også henvende seg til bedriftens HMS-medarbeidere for spørsmål. Helsemyndighetene informerer Helsemyndighetene har opprettet en informativ nettside som blir oppdatert jevnlig. Her finnes god informasjon både på norsk og engelsk. Informasjonstelefon Det har også blitt opprettet en influensatelefon hvor du kan ringe og få råd. Nummeret er: Telefonen er betjent hver dag fra kl til For henvendelser utenom åpningstiden, ta kontakt med legevakten på tlf HØSTEN 2009 NO.63 FABRICOM NYTT

7 Ikke mobb arbeidskameraten min! Fabricom setter i gang en kampanje og flere tilhørende tiltak for å styrke arbeidsmiljøet i bedriften. Kampanje for godt arbeidsmiljø Mobbing er et seriøst problem som forekommer på de fleste arbeidsplasser. Nå setter Fabricom igang flere tiltak for å forebygge mobbing og styrke det gode arbeidsmiljøet i bedriften. - Vi ønsker å sette fokus på hva som kreves for å ha et godt arbeidsmiljø, definere mobbing og iverksette tiltak for hvordan vi skal forebygge mobbing på arbeidsplassen, sier Rønnaug Nornes, kvalitetsleder i Fabricom. - Arbeidsmiljøet i Fabricom er et felles ansvar. Vi vil gjøre folk klar over at problemet eksisterer. Målet med kampanjen er å gjøre medarbeiderne mer bevisste over sin egen atferd, ta ansvar og bidra til å skape trivsel. Rønnaug forteller at det vil bli opprettet nye og bedre prosedyrer og rutiner for håndtering av opplevd og observert mobbing. - Mobbesaker skal tas alvorlig. De som blir utsatt for mobbing eller trakassering skal tas seriøst og vil få hjelp, sier Rønnaug. Hva betyr et godt arbeidsmiljø? Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes blant annet av at vi behandler hverandre med respekt. - I løpet av 2010 vil vi blant annet også belyse tema som møtekultur, hvordan vi skal ta hensyn til hverandre i åpne kontorlandskap, rydding og hygiene, sier Rønnaug. Stopp! Ikke mobb! (Sang fra Tastarustå skole i Stavanger) Stopp! Ikke mobb! Dette her er kameraten min. Ikke finn på noe tull. Vennen min er god som gull. Nå vil jeg bare si ifra. En for alle - Alle for en. Så nå vil jeg slå fast svart på hvit: Her er mobbefritt! Alle har en gang stått utenfor. Kjent på en klump inni seg. Så jeg vil være den som er en ekte venn, og våger å si fra når ting ikke er bra. Så derfor sier jeg: Stopp! Ikke mobb... Ingen liker å stå utenfor. Vi trenger alle en venn. Å vise empati kan være vanskelig. Men jeg vil være den som er den lille forskjellen. Og våger å si ifra: Stopp! Ikke mobb... FABRICOM NYTT NO.63 HØSTEN

8 Oppdatering fra GEM-prosjektet Siden Fabricom ble tildelt GEM-prosjektet i oktober 2005 har prosjektet utviklet seg positivt for bedriften. GEM leverer et godt produkt til kunden under et eksemplarisk HMS-miljø, og er forretningsmessig i henhold til bedriftens forventninger. HMS har vært førsteprioritet Prosjektet har alltid HMS som topprioritet, og er preget av tett samarbeid med ConocoPhillips. I kontrakten er konkrete målsettinger spesifisert. Disse er basert på implementering av gode HMS-tiltak utover oppnåelse av gode statistikker. I juni ble GEM-prosjektet tildelt prisen Årets prosjekt innen HMS av Fabricom Oil, Gas & Power. Stort prosjekt I 2008 omsatte GEM-prosjektet for 264 millioner kroner. Prosjektet har hatt en gjennomsnittlig bemanning på 140 personer onshore & offshore. I dag sysselsetter GEM-prosjektet rundt 120 personer onshore & offshore. Prosjektet har nettopp gått gjennom en reduksjon av nærmere 20 personer for å tilpasse arbeidsmengden ut Fabricom har opsjon på GEM-prosjektet ut august De neste 12 månedene blir derfor svært viktige og sentrale når fremtidige kontrakter for vedlikehold og oppgraderinger av Ekofisk-plattformene blir tildelt. The Fabricom Way I tråd med resten av Fabricom ser GEM-prosjektet stadig etter områder i prosjektet som kan forbedres. I 2009 har prosjektet startet flere forbedringsinitiativer: Utarbeidelse av en dokumentert gjennomføringsmodell for GEM. Modellen vil bli relevant for andre Vedlikeholds- & Modifikasjonsprosjekter (V&M) fremover. Modellen har fokus på prosjektporteføljestyring og inneholder blant annet en beste praksis for ressursstyring i V&Mmiljøer. Plan task force forbedring av planoppbygging og rapporter. Denne prosessen fokuserer på hvordan interne planrapporter kan optimaliseres i V&M-miljøet, hvor det er vanlig med omprioritering og endring. Fabricom Lederakademi som en del av Fabricoms program for kompetanseheving, med fokus på V&M-arbeid. 8 HØSTEN 2009 NO.63 FABRICOM NYTT

9 Fremtidige V&M-kontrakter for ConocoPhillips og StatoilHydro ConocoPhillips har informert at de forlenger Fabricoms GEMkontrakt med 8 måneder, ut august I tiden fremover vil Fabricom jobbe hardt for å vinne nye, langsiktige V&Mkontrakter. Hadde håpet på et lenger samarbeid I august fikk Fabricom forlenget GEM-kontrakten med ytterligere åtte måneder. - Vi hadde selvsagt et håp om en lengre opsjonsperiode, men i lys av denne beslutningen skapes nye muligheter, sier Geir Storaas, administrerende direktør i Fabricom. Kontrakten med opsjon løper nå frem til august I denne perioden vil ConocoPhillips ha startet arbeidet med en ny strategi og nye rammebetingelsene for fremtidige V&Maktiviteter på Ekofisk. - Den nye kontrakten skal tildeles i 2011, forteller Geir. - I gjennomføringen og avslutning av våre GEM-prosjekter skal vi demonstrere at Fabricom er i stand til å innfri ConocoPhillips sine forventninger til kvalitet, kost og forbedringer. Dette er viktig når vi skal evalueres for den nye vedlikeholdskontrakten, og det kan gi oss fremtidige muligheter på Ekofisk. Flere muligheter i markedet StatoilHydro har samtidig besluttet å konkurranseutsette sin V&M-portefølje. Dette er om mulig er enda viktigere for Fabricom. - Her vil erfaringene fra V&Maktivitetene på Ekofisk og kompetansen som våre medarbeidere besitter, være helt avgjørende for å kunne levere et troverdig og konkurransedyktig tilbud, sier Geir. Arbeidet med prekvalifisering og tilbud har allerede startet, med tildeling i andre kvartal StatoilHydro har tilkjennegitt at de vil plassere nye V&M-kontrakter med oppstart fra sommeren 2010, sier Geir. - Det ligger mye arbeid og mange V&M-muligheter foran oss. Forutsetningene for at vi skal få vår andel er at vi innfrir kundenes krav og forventninger til en leverandør for fremtiden, avslutter Geir. Ny studieoppgave på Snorre Fabricom har gleden av å informere om at vi har fått nye studieoppgaver på Snorre for StatoilHydro. Det starter med screeningstudier for Snorre 2040, som vil bli utført i flere faser. Screeningundersøkelse fase 1 skal brukes til å kartlegge kapasitet og identifisere gjeldende begrensninger innenfor visse forhåndsdefinerte områder etter implementering av omfattende ombygginger som planlegges utført på Snorre A & B. Screeningundersøkelse fase 2 blir deretter brukt til å identifisere potensielle kompenserende tiltak som kan iverksettes for å løse begrensninger identifisert i fase 1. Et eget studieteam innenfor Snorre Redevelopment Prosjektorganisasjonen skal utføre Snorre 2040 Screeningstudier. Fase 1 starter i begynnelsen av august Omfanget av arbeid og plan for screeningundersøkelse fase 2 og potensielle andre studier vil bli utarbeidet etter fullføring av første screeningundersøkelse fase. Fabricom håper å vinne flere langsiktige kontrakter i tiden fremover. FABRICOM NYTT NO.63 HØSTEN

10 Godt arbeid på Kårstø Ett år etter Fabricom ble tildelt KEP 2010-prosjektet er arbeidet godt igang. Fabricom utfører fabrikasjon av moduler, mekanisk arbeid og installasjon av nytt utstyr på Kårstø. KEP 2010 KEP 2010 er en samlebetegnelse på flere prosjekter, som har som formål å robustgjøre anleggene på Kårstø for sikker og effektiv drift i mange år fremover. Hovedelementene innenfor prosjektet er oppgraderinger av instrumentsystemene og hjelpeanlegg i Statpipe/Sleipner delen på anlegget. Ferdig med fabrikasjon Fabrikasjon i Belgia (Hobooken) ble avsluttet i juli. Prosjektet har levert alt fabrikasjons materiell og åtte moduler med to båtlaster. Prosjektet er 33,5% ferdig i uke 32. Øker bemanningen Prosjektet har for tiden en total bemanning på 65 personer, som vil øke gradvis til ca personer. Det vil være shutdown-periode høsten KEP2010-prosjektet planlegges ferdigstilt desember Bra arbeid Prosjektet har totalt 20 milepæler. Den niende milepælen ble nådd 12. august [ All modules installed at their final location ]. Milepælen ble utført to dager før tiden takket være god innsats av alle i prosjektet. Neste milepæl er 6. november. Gode HMS-resultater Helse-, miljø- og sikkerhetsresultatene har vært gode. Prosjektet har ikke hatt noen skader. Safety, verneombudene og Blå-Jakkene gjør en fantastisk innsats og er i forkant av jobbene. Fabricom har fått positive tilbakemeldinger fra StatoilHydro, som også har tildelt Fabricom to HMS priser for sikkert og godt arbeid. Videre arbeid Fremover vil fokuset være Hook-up av modulene, installasjon av rør og supportere samt installasjon av to stål bygninger. Rotasjonsordninger Bedriften og fellesforbundet har utfordringer med rotasjonsordningene i prosjektet. Siden juni har alle prosjektmedarbeiderne hatt en 5/2-rotasjon og arbeidet 7,5-times dager. Alle jobber for en bedre rotasjon. Ferieavviklingen er nesten ferdig og prosjektet har kommet i normalt modus. Prosjektet takker alle for den gode innsatsen og sikker jobbing! 10 HØSTEN 2009 NO.63 FABRICOM NYTT

11 Klare for shut-down på Snorre A Fabricom har arrangert to samlinger for å informere og forberede prosjektet til shutdown i august Snorre Re-development I juni 2007 ble Fabricom tildelt Snorre Re-development-prosjektet av StatoilHydro. Prosjektet var en EPCIc-kontrakt og omfatter ansvaret for prosjektering, innkjøp, fabrikasjon, offshore installasjon, samt assistanse knyttet til idriftsettelse av anleggene. Videre var det knyttet omfattende studiearbeider til kontrakten. Nå har Fabricom fullført ingeniørarbeidet og Rosenberg har utført fabrikasjonsarbeid. Søndag 23. august starter årets revisjonsstans, som vil vare til 28. september. Under revisjonsstansen skal Fabricom ha over 50 mann offshore. En hel del rør skal bygges om for å gjøre plass til nye installasjoner, som skal på plass i vinter. Skal informere og motivere teamet I august ble alle som arbeider på prosjektet offshore, flere fra landorganisasjonen og noen av prosjektets underleverandører samlet. Formålet var å legge til rette for god informasjonsflyt i prosjektet samt skape et åpent, inkluderende og motiverende arbeidsmiljø. Agendaen inneholdt tidligere erfaringer, status på arbeidet, HMS og trivsel, forventninger fra kunden, forbedringsområder og så videre. Godt mottatt Foredragsholderne var dyktige og prosjektledelsen fikk gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Alle fikk mulighet til å komme med spørsmål og tilbakemeldinger. FABRICOM NYTT NO.63 HØSTEN

12 Besto installatørprøven Fabricom ønsker å tilrettelegge for vekst og utvikling for medarbeiderne i bedriften. I vår gikk to av våre elektroingeniører opp til installatørprøven, og begge to bestod med glans! Krever ansvarlig person Krav fra myndighetene gjør at alle bedrifter som utfører installasjonsoppdrag, vedlikehold og reperasjoner av elektriske anlegg og utstyr må ha en fagkyndig ansvarlig person. Installatørprøven for elektriske lavspenningsanlegg er en prøve som bekrefter at den asvarlige personen har nødvendig elsikkerhetskompetanse. Fabricom utvikler medarbeiderne For å møte myndighetskravene måtte Fabricom ansette en ny person eller utvikle en medarbeider til å oppnå den nødvendige kompetansen. - Valget var lett, sier Ola Ur, leder for konstruksjonstjenester i Fabricom. - Vi hadde to dyktige medarbeidere med riktig bakgrunn og erfaring. De hadde lyst på nye utfordringer og ønsket å ta kurset, sier Ola. Kjetil Birkedal og Eivind Sande Wahlberg leste seg flittig gjennom pensum og bestod både den kvalifiserende delen av prøven og den endelige slutteksamenen, som hadde en strykprosent på over 60%! Fabricom skal tilrettelegge for vekst og utvikling for medarbeiderne i bedriften. Fordel for den ansatte og bedriften - Det var kjekt at vi fikk denne muligheten av Fabricom, sier Eivind. - Vi har lært mye nyttig som vil komme både oss selv og bedriften til nytte. - Det er bra med faglig påfyll iblant. Det er viktig for vår personlige utvikling og vekst i bedriften, sier Kjetil. - Vi er begge to stolte over å ha blitt valgt og ha fått denne muligheten. Videreutvikling og kursing er også relevant for andre fagområder i bedriften. Det dukker stadig opp nye behov for kompetanse både i prosjektene og i basis-avdelingene til Fabricom. Bedriften ønsker først og fremst å videreutvikle egne medarbeidere. Ønsker du videreutvikling? Det finnes flere spennende muligheter for videreutvikling i Fabricom. Ta kontakt med Frøydis Folgerø Kristiansen (PMAE) eller Aina Spånem Meringen (konstruksjon) i HRavdeligen for mer informasjon. Eivind Sande Wahlberg (t.v) og Kjetil Birkedal. 12 HØSTEN 2009 NO.63 FABRICOM NYTT

13 Arrangerer seniorkurs i Fabricom Fabricom håper at medarbeiderne i bedriften velger å jobbe så lenge som mulig. I juni ble det arrangert et seniorkurs for å informere seniorpersonell om deres fordeler og rettigheter. Vil beholde kompetansen Fabricom har over 80 seniorer i bedriften. Med senior menes personer over 58 år. Fabricom har AFP [avtalefestet pensjon] i sin tariffavtale. Det er en frivillig tidligpensjonsordning for personer som har fylt 62 år. Likevel håper bedriften at flest mulig ønsker å fortsette å jobbe til de er 67, og gjerne lenger. AFP er en tidligpensjonsordning for personer som har fylt 62 år. - Seniorene i bedriften sitter på viktig erfaring og kunnskap, sier Frøydis Folgerø Kristiansen, HR-leder for kompetanseutvikling i Fabricom. - Det er viktig at vi beholder denne kompetansen så lenge som mulig og utvikler gode metoder for erfaringsoverføring til de yngre. Variert og nyttig innhold Frøydis har jobbet sammen med hovedverne-ombud Finn Baar-Dahl og HR-rådgiver Cathrine Bø for å lage programmet. Kurset ble arrangert i juni og hadde et variert og nyttig innhold. Viktige tema som lover, regler, pensjon, folketrygd, kosthold og trening ble tatt opp. - Hensikten var å informere seniorpersonellet vårt om mulighetene de har dersom de jobber lenger, den økonomiske gevinsten samt å informere om den nye pensjonsreformen som kommer i Interessant kurs Kurset ble godt mottatt blant de 50 deltakerne. - Det var et veldig bra kurs med mange nyttige opplysninger, sier Bodil Foredragsholderne var flinke og engasjerende. Programmet var godt sammensatt. Bjørke i Fabricoms regnskapsavdeling. - Foredragsholderne var flinke og engasjerende. Programmet var godt sammensatt. Arrangement-komiteen hadde gjort en kjempejobb. - Jeg likte både Willis innslag om AFPforsikring, NAV-innlegget om regler, rettigheter og muligheter for seniorer i arbeidslivet, sier Bodil. - Vi fikk også veldig mange gode tips fra bedriftshelsetjenesten, som pratet om kosthold, trening og forebyggende tiltak for god helse. - Det var en svært hyggelig dag og jeg håper av kurset blir videreført, sier Bodil. Ny runde i oktober Det vil bli arrangert et nytt kurs i oktober for dem som ikke fikk anledning til å delta i juni. Frøydis Folgerø Kristiansen, Cathrine Bø og Finn Baar- Dahl har jobbet med å arrangere seniorkurset. Bodil Bjørke var godt fornøyd og håper at kurset vil bli arrangert igjen. FABRICOM NYTT NO.63 HØSTEN

14 Snorre Lederakademi skal spres til andre prosjekter Lederakademiet som ble utviklet for Snorre-prosjektet ble avsluttet i juni. Resultatene var gode og nå vil Fabricom bruke programmet i flere prosjekter. Omfattende innhold Lederakademiet er et kurs over 18 moduler. 25 deltakerne fra samtlige av prosjektets fagområder har blitt samlet to timer hver uke. De har fått opplæring i viktige tema som konflikthåndtering, interpersonell oppførsel, hvordan bli en bedre leder, kommunikasjon, oppfølging og utvikling av medarbeidere. I tillegg ble flere prosjektrelaterte emner belyst. Nyttig lærdom Morten Rødder og Malene Kommedal var to av deltakerne i programmet. De var svært fornøyde med gjennomføringen av kurset. - Under slike kurs får man viktig faglig påfyll i tillegg til at man treffer mange i samme situasjon som man kan diskutere ting med og spørre om Morten Rødder, Malene Kommedal og Frøydis Folgerø Kristiansen. råd, sier Morten, som jobber som var et variert og godt sammensatt stanskoordinator i Snorre-prosjektet. program, sier Malene, som arbeider som instrumentleder i Snorreprosjektet. - Det er viktig at Fabricom utvikler lederne i bedriften. Det vil gi store fordeler på lang sikt. Under samlingene Lederakademiet vil starte for V&Mprosjekter (GEM) høsten fikk vi opp flere gode diskusjoner. Det Ny elektroinstallatør i Fabricom Kjetil Birkedal har fått ny stilling som elektroinstallatør i Fabricom. Startet i juli Etter å ha bestått intallatørprøven i vår fikk Kjetil tilbud om ny stilling, som han takket ja til og tiltrådte 1. juli. Myndighetskrav Ifølge krav fra myndighetene må alle bedrifter som installerer elektrisk utstyr ha en ansvarlig elektroinstallatør. Kjetil har et faglig ansvar ovenfor elektrikerne i Fabricom, og for de elektriske installasjoner som bedriften utfører på landanlegg og offshore. Kjetil Birkedal er ny elektroinstallatør i Fabricom. 14 HØSTEN 2009 NO.63 FABRICOM NYTT

15 61 Fabricom-syklister fullførte Nordsjørittet Fabricom-syklister trosset den sterke vinden og fullførte det 91 km lange Nordsjørittet 13. juni. Stor BIL-satsning Nordsjørittet har vært vært planlagt siden høsten Det har vært arrangert fellestreninger både inne og ute. Man kunne i tillegg se at flere medarbeidere benyttet anledningen til å sykle til jobb. Raskest i Fabricom Jonas Wahlen ble raskeste mann i Fabricom med tiden 3:51. Hilde Ekerbakke ble raskeste kvinne med tiden 4:45. Bli med Fabricom i 2010 Hilde Ekerbakke har vært leder for sykkelgruppa. Hun er allerede igang med planleggingen av Nordsjørittet Da er målet å ha enda flere Fabricommedarbeidere på startstreken! Informasjon om treninger vil bli sendt ut snart. FABRICOM NYTT NO.63 HØSTEN

16 Samarbeid med Fabricom-gruppen: 4 Sea - internasjonalt nettverk I mai dro sju unge og talentfulle ingeniører til Amsterdam for å representere Fabricom Norge i 4Sea, et pilotprosjekt for økt samarbeid og talentutvikling blant selskapene i Fabricomgruppen. Satser på unge ingeniører Fabricom Norge har i samarbeid med Fabricom Belgia, Nederland og UK utviklet et samarbeidsprosjekt for unge ingeniører. Programmet fikk navnet 4Sea etter de fire landene rundt Nordsjøen hvor Fabricom driver sin olje- og gassvirksomhet. - Målet med programmet er nettverksbygging, bedre forståelse for Fabricoms forretningsområder, lederutvikling samt erfaringsutveksling, forteller Frøydis Folgerø Kristiansen, HRleder for kompetanseutvikling i Fabricom. Veldig god erfaring! De sju deltakerne fra Norge kom tilbake med gode inntrykk og masse inspirasjon. - Det var kjempekjekt og veldig interessant å lære mer om de andre Fabricom-selskapene, sier Asle Sørensen [røringeniør]. - Når forstår vi bedre hva de andre driver med og hva de er flinke til. Hanne Damsgård [sikkerhetsingeniør] nikker enig. - Vi fikk se hvilken stor gruppe vi er del i, hva vi har til felles og hvor vi er ulike. Samlingen inneholdt foredrag, en presentasjon fra hvert land, gruppearbeid på tvers av landene og en konkurranse hvor landene konkurrerte mot hverandre. - Fabricom Norge vant konkurransen om å bygge en solid bro av papir og sugerør, forteller Joel Galmor [instrumentingeniør]. - Jeg tror seieren lå i vår fantastiske prosjektplan, som beskrev alle disiplinene, prosjektstyring og ledelse i detalj, legger han til og smiler. Hvert land stilte med et ingeniørteam og en representant fra ledelsen. - Det var bra at ledelsen fra de ulike selskapene var representert, sier Martin Petterson [maskiningeniør]. - Det viser at det er et seriøst satsningsområde. Håper på gjentagelse Deltakerne er enige om at utbyttet var stort og at det finnes stort potensial for å fortsette relasjonsbyggingen mot de andre selskapene. - Vi håper satsningen fortsetter og at pilotprosjektet videreutvikles, avslutter Kjetil Birkedal [Elektroingeniør]. (f.v) Frøydis Folgerø Kristiansen, Asle Sørensen, Martin Petterson, Hanne Damsgård, Joel Galmor og Kjetil Birkedal. Trine Lise Bakksjø og Frode Refsnes var ikke til stede da bildet ble tatt. 16 HØSTEN 2009 NO.63 FABRICOM NYTT

17 New jacket on the Valhall field Fabricom completed the Conceptual Study for the Valhall PH Jacket for BP in 2004, and completed the FEED in The study and FEED was part of the VRD project were Fabricom did the accommodation unit and power from shore module at the same time with Oddbjørn Omland as project manager. Detailed Engineering and Fabrication was done by Aker Verdal. The jacket weighed about 6800 tonnes, and was lifted in place by the Saipem 7000 in June this year. The tonne topside is to be installed next year. This was done with continuous interface with Mustang Engineering in Valhall PH Jacket. Houston for the topsides, KP Kenny for Risers and Noteby AS for Geotechnical Services. Berit Sonja Wallin, Eldar Tjelta, Jacob Hurup Thomsen and Kåre Mortensen worked on the Jacket. Dreneringstank klar for levering Fabricom har fabrikert en dreneringstank for VRDprosjektet [BP] i Dusavik. Dreneringstanken skal installeres på Valhallfeltet i september. Overlevering til BP er torsdag 27. august. Arbeidet startet i begynnelsen av juni. Siden det har rundt fem personer innen rør, struktur, elektro og instrument arbeidet med å gjøre tanken ferdig. Dreneringstanken skal intalleres på Valhall-feltet i september. FABRICOM NYTT NO.63 HØSTEN

18 Vant sponsorligaen i golf B.I.L planlegger 2010 Fabricom vant sponsorligaen på Solastranden golfklubb. Åtte lag deltok i årets sponsorliga. Fabricom gikk av med seieren etter spennende sluttrunder. Resultatet ble mellom Fabricom og Partner Tre. Fabricom stakk av med seieren på sammenlagt poengsum, 245 mot 211 poeng. B.I.L-styret holder på å planlegge idrettsaktiviteter i Nye og eksisterende grupper må levere budsjettforslag innen 1. november. Stort tilbud B.I.L har i 2009 gjennomført flere aktiviteter. Fabricom har blant annet deltatt i bedriftsligaen i fotball, squash, golf, go-kart og bowling. Skal bli enda bedre neste år B.I.L har i dag over 350 medlemmer. Styret jobber hardt for å fremforhandle gode avtaler og tilrettelegge for aktiviteter som kan komme flest mulig av medlemmene til nytte. Planleggingen for 2010 er godt i gang og målet er å få enda flere medlemmer engasjert i diverse aktiviteter. Vinnerlaget i Fabricom besto av Thomas Weeds, Gary Ward, Ronald Smillie og Roland Smith. Fabricom har deltatt i ligaen i 5 år med gode resultater. Fabricom har fra før en 1. førsteplass [2007] og en 2. plass [2005]. Det har vært stor aktivitet innenfor tilbudene svømming, helsestudio, squash, bowling og ballspill. Kostholdskurs, båtførerprøven, Nordsjørittet, skitur til Hovden, kveldskjøring i Ålsheia og surfekurs har i tillegg blitt gjennomført. Vil du starte en gruppe? Alle eksisterende og nye grupper må levere gruppebeskrivelse, planlagte treninger og forslag til budsjett til B.I.L-styret innen 1. november. Fabricoms vinnerlag i golf (f.v) Gary Ward, Ronald Smilie, Thomas Weeds, Roland Smith og Ola Ur [leder i Fabricoms golfgruppe]. 18 HØSTEN 2009 NO.63 FABRICOM NYTT

19 Bryllup, barn & runde tall Runde tall 30 år Hildegunn Opheim Svein Erik Tolo Ulf Svensson Tove Stenberg Claudiu Gheorghe Chira Jarle Asheim Anna Nærland Jo Arne Scheie Elisabeth Høyland Katrine Sønneland 40 år Roger Lystad Tor Helge Svela Lada Morken Tor Fjeldheim Sturla Willmann Laila Ueland Lunde Odd Gunnar Heimdal Frode Heigre 50 år Nick Lamb Odd Terje Breimoen Kai Flataker Dag Harald Pedersen Roy Gøsta Olsson Tor Sundby John Kåre Øvrebø Jim Sverre Skulstad Odd Inge Hvidsten Tor Christiansen Truls Hugo Hermansen 60 år Terje Wærdahl Oddvar F. Børufsen Kåre Brandsdal Arnfinn Bjørnøy Kåre K. Mortensen Roy Gabrielsen Gunnar Per Tellnes Nils Jarle Ottesen Lawrence Marianayagam Edvin Westerheim Bryllup Kine Sletengen giftet seg med Tord 25. juli. Asle Henning Sørensen giftet seg med Marianne 4. september. Tove Steenberg giftet seg med Kjartan 5. september. Thorleif Reisvold giftet seg med Inger 9. september. Barn Tania Byrkjedal og Inge fikk en datter 2. juni. Hun heter Miriam. Arild Heggeset og Tonje Marita fikk en sønn. Han heter Oskar Elias. Kristin Sunde Jakobsen og Gøran fikk en datter. Hun heter Nora. Alan Mehicic og Vanja fikk en datter 20. mars. Hun heter Isabella. Hallgeir Bø og Beathe fikk en datter 25. august. Hun heter Emilie. Kine Sletengen og Tord Broms Thorsen. Isabella, datteren til Alan Mehicic. Miriam, datteren til Tania Byrkjeland. Emilie, datteren til Hallgeir Bø. Oskar Elias, sønnen til Arild Heggeset. Nora, datteren til Kristin Sunde Jakobsen. FABRICOM NYTT NO.63 HØSTEN

20 B S M L XL HOVEDKONTOR AVDELING VIMEK FABRICOM VIGOR AS AVDELING TRONDHEIM INTERNETT Postboks Stavanger Telefon (+47) Telefaks (+47) Frakkagjerd 5563 Førresfjorden Telefon (+47) Telefaks (+47) Grønøra Næringspark 7300 Orkanger Telefon (+47) Telefaks (+47) Vestre Rosten Tiller Telefon (+47) Telefaks (+47)

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Våren 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Våren 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt våren 2010 [ 3 ] Spennende start på 2010 [ 4 ] Økonomi ONS 2010 [ 5 ] Markedsutsikter [ 6 ] Modifikasjonskonferansen 2010 Sikkerhetshåndbok

Detaljer

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Vinter 2010/2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Vinter 2010/2011 www.fabricom.no Innhold: [ 3 ] Nytt år og nye muligheter [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Økonomi Bruk Refleks! [ 6 ] Sleipner Vedlikehold og Modifikasjonskontrakt (SVM)

Detaljer

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Høst 2010. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Høst 2010 www.fabricom.no Fabricom Nytt Høst 2010 [ 3 ] Veldig mye positivt, men utfordrende tider [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] ONS 2010 [ 6 ] Økonomi [ 7 ] Sleipner Vedlikehold og

Detaljer

Fabricom Nytt. Våren 2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Våren 2011. www.fabricom.no S M L XL Fabricom Nytt Våren 2011 www.fabricom.no Fabricom Nytt våren 2011 [ 3 ] Omstilling i Fabricom [ 4 ] Organisasjonsendringer Modifikasjonskonferansen 2011 [ 5 ] Nye HMS-forskrifter fra Petroleumstilsynet

Detaljer

Fabricom Nytt V å r e n 2 0 0 9

Fabricom Nytt V å r e n 2 0 0 9 Fabricom Nytt V å r e n 2 0 0 9 Innhold Fabricom Nytt Våren 2009 [ 3 ] 2009 blir et spennende år [ 4 ] Fremtidsutsikter og mål for 2009 [ 5 ] Utfordrende tider [ 6 ] Fabricom HMS-resultater Trivsel på

Detaljer

Fabricom Nytt. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. www.fabricom.no L Fabricom Nytt Vinter 2011 www.fabricom.no FABRICOM FORWARD 2012 Fabricom Nytt vinter 2011 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [5] Vekst i Trondheim [6] Synergi - Hva og Hvorfor? Nytt

Detaljer

Fabricom Nytt. Sommer 2012. www.fabricom.no

Fabricom Nytt. Sommer 2012. www.fabricom.no Fabricom Nytt Sommer 2012 www.fabricom.no Fabricom Nytt sommer 2012 [ 3 ] Adm. direktør har ordet [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Oppdatering nybygg Forus [ 6/7 ] Fabricom vant Gjøa rammeavtale [ 8 ] Unik

Detaljer

Fabricom Nytt Høst 2011. www.fabricom.no

Fabricom Nytt Høst 2011. www.fabricom.no Fabricom Nytt Høst 2011 www.fabricom.no Fabricom Nytt høst 2011 [ 3 ] Omstillingen fortsetter, selv om det meste er bak oss Ny Adm. Direktør [ 4 ] Markedsutsikter [ 5 ] Kvitebjørn-prosjektet [ 6 ] Katla

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4.

God sommer! Fra prosedyre til prosess s 18. Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27. Varsling i KAEFER ENERGY s 30. Nr. 12 Juli 2011 4. on site Nr. 12 Juli 2011 4. årgang Fra prosedyre til prosess s 18 Camilla Grytten juristen i KAEFER ENERGY s 27 Varsling i KAEFER ENERGY s 30 Kværner God sommer! 1 God sommer! Karsten Gudmundset, Administrerende

Detaljer

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang.

God jul og godt nytt år! Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY. Engineering og plan. Lærlingen og lærer n. Nr. 16 Desember 2012 5. årgang. on site Nr. 16 Desember 2012 5. årgang Våre prosjekter i Haugesund. Les mer side 10. Ny kvalitetsleder i KAEFER ENERGY s5 Engineering og plan s 18 Lærlingen og lærer n s6 God jul og godt nytt år! 1 Takk

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ on site Nr. 17 Juli 2013 6. årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke

Detaljer

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang

god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang god påske! on site Nr. 5 Mars 2009 2. årgang Vi har en god ordresituasjon for dette året, og flere langsiktige kontrakter som varer i enda noen år. GOD PÅSKE! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen.

Detaljer

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang

on site God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Nr. 6 Juli 2009 2. årgang on site Nr. 6 Juli 2009 2. årgang God sommer! Einar Skjellevik takker for seg! s 14 Fornøyd kunde på Mongstad s 16 Jan Inge Johnsen, redaktør og HSEQ manager Redaksjonen vil takke for alle tips og innlegg

Detaljer

on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer!

on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer! on site Nr. 9 Juni 2010 3. årgang God sommer! Spennende tider Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Sommerferien 2010 er nå rett rundt hjørnet, og alle har god grunn til å ta et velfortjent hvileskjær

Detaljer

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22

God jul og godt nytt år! Implementering av A-Standard s 11. Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 on site Nr. 13 Desember 2011 4. årgang Implementering av A-Standard s 11 Hvis jeg ikke kommer til himmelen, vil jeg til Statfjord B s 22 God jul og godt nytt år! 1 God jul og godt nytt år! Karsten Gudmundset,

Detaljer

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore.

God påske! Din mening vår forbedring. Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) ISO offshore. KAE_RollUp_EmplSurvey_120117_X3.pdf 1 17.01.12 08:33 on site Nr. 14 Mars 2012 5. årgang Din mening vår forbedring s 4 5 Offisiell åpning av spesialverksted for overflatebehandling (tynnfilm) s 24 25 Employee

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang

God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang God Påske! Nr. 2 Mars 2008 1. årgang Når dette leses er vi snart ferdig med 1. kvartal av 2008, og en vel fortjent påskeferie står for tur. Videre utfordringer Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen,

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

God sommer! On-Site. Nr. 3 Juni 2008 1. årgang

God sommer! On-Site. Nr. 3 Juni 2008 1. årgang God sommer! On-Site Nr. 3 Juni 2008 1. årgang Vi nærmer oss slutten av andre kvartal i 2008, og sommeren står snart for tur. God sommer! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Vi har så langt gjennomført

Detaljer

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier

SUB n. Tøffere tider...med muligheter. OAS kjerneverdier. Aktiv til jobb. Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier SUB n Et magasin utgitt av Oceaneering AS Desember 2009 Vi ønsker ansatte, kunder og leverandører med familier Tøffere tider...med muligheter OAS kjerneverdier Aktiv til jobb side 2 side 10 side 15 Tøffere

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang

Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site. Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Nytt navn, Fortsatt i utvikling. On-Site Nr. 4 Desember 2008 1. årgang Karsten Gudmundset, adm. dir. Nytt navn - Fortsatt i utvikling Hei alle sammen. Når dette leses er vi snart i ferd med å avslutte

Detaljer

Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services April 2010

Straight talk. Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services April 2010 Straight talk Nyhetsbrev for våre medarbeidere i energy development & services April 2010 2 Tilpasning til en ny markedssituasjon La meg starte med å trekke frem en viktig, veldig positiv utvikling de

Detaljer

Magne Sveen Ny styreleder i LBO

Magne Sveen Ny styreleder i LBO Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 2 2014 Magne Sveen Ny styreleder i LBO Unikt kutteverktøy Jobben min: Jon Ekren Portrettet: Kenneth Yttervik Styrket Aberdeen-kontor NDT inspeksjon på Ekofisk

Detaljer

Det første året på Njord

Det første året på Njord Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 4 2011 Det første året på Njord ISO-avdelingen i rivende utvikling Portrettet: Michal Szoldra Nyt øyeblikkene MainTech reiser "Down Under" Felles løft for å rekruttere

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer