Prospekt. ved sal av Odda skule og barnehage. Gjestfri og nyskapande. Prospekt ved sal av Odda skule og barnehage

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. ved sal av Odda skule og barnehage. Gjestfri og nyskapande. Prospekt ved sal av Odda skule og barnehage"

Transkript

1 Prospekt ved sal av Odda skule og barnehage Prospekt ved sal av Odda skule og barnehage 2687 Bøverdalen, g.nr. 123, b.nr. 3 og 13 i Lom kommune Gjestfri og nyskapande Lom kommune skal selje tidlegare Odda skule og barnehage. Det er viktig for kommunen at den nye eigaren tek i bruk eigedomen på ein slik måte at det skapar næringsaktivitet og arbeidsplassar i bygda. Interesserte kjøparar blir derfor beden om å koma med bod som også inneheld ei skildring av kva for aktivitet dei ser for seg på eigedomen. Lom kommune Midtgard 2686 Lom Telefon: Epost: Lom kommune har eit næringsfond som kan brukast til bedriftsutvikling. Her kan du søkje om stønad til tiltak som marknadsføring, marknadsundersøking, produktutvikling, kompetanseheving og investering i utstyr. Les meir om ordninga på under næringsliv. Ved vurdering av boda vil Lom kommune leggje vekt både på pris og på den aktiviteten som det vert lagt opp til. Dei to elementa vil bli vektlagt med 50% på kvar. Sal av eigedomen vil bli avgjort av formannskapet i Lom kommune.

2 2 Prospekt ved sal av tidlegare Odda skule og barnehage Gymnastikksal med scene

3 Prospekt ved sal av tidlegare Odda skule og barnehage 3 1 Fakta om eigedomen Eigarform: Sjølveigar Type: Tidlegare skule og barnehage Byggjeår: 1969 Bruttoareal: Underetasje 601m 2, 1. etasje 450m 2, til saman 1.052m 2. Tomteareal: m 2 Renovert: Nytt hovudtak i 2003, el-kontroll i 2009 og påviste feil og manglar er retta. Eigarskifteforsikring: Nei Kommunenr.: 514 Gårdsnr.: 123 Bruksnr.: 3 og 13 På eigedomen står bygg som vert nytta av Bøverdalen idrettslag og som ikkje er med i salet. Rikeleg med parkeringsplassar på eigedomen. 2 Innhald Underetasje: Hall og gangareal Tre klasserom/barnehage Tekjøken Kopirom To garderobar med dusj/ wc Fem wc Tre lagerrom Teknisk rom Første etasje: Gymnastikksal med scene Eitt klasserom og eitt aktivitetsrom/klasserom Grupperom Gangareal Ventilasjonsrom Tre lagerrom 3 Plassering av eigedomen Eigedomen ligg praktfullt til nær elva Bøvra i Bøverdalen og med fantastisk utsikt mot bygda Leirmoen. Det aller beste utgangspunktet for turar og aktivitetar i Jotunheimen. 4 Nærområdet Det er 2km til Galdesand med samfunnshus, kafè og butikk og 22km til kommunesenteret Fossbergom med barneskule, ungdomsskule, vidaregåande skule, bakeri og eit godt utval av butikkar og spisestader. Lom er nasjonalparkkommune og Fossbergom er ein av fem nasjonalpark-landsbyar i Noreg. I sommarhalvåret er det stor tilstrømming av turistar og eit yrande folkeliv. 5 Byggjemåte Grunn og fundament: Støypte fundament med såler. Fasade, barnehage og kontor i den næraste delen Fasade, barnehage Fasade baksida, barnehage i næraste delen Fasade baksida, sett frå vest Primære bygningsdelar generelt: Støypte og murte veggar med etasjeskilje i betong.

4 4 Prospekt ved sal av tidlegare Odda skule og barnehage Ytterveggar: Isolert bindingsverk med utvendig ståande tømmermannspanel, betongveggar der terrenget er fylt opp. Takkonstruksjon: Sperrer med taktro, papp og stålplater. Vindauge: Dei fleste frå byggjeåret, nokre av vidauga i barnehagedelen er av nyare dato. Fasade, gymnastikksalen er her Fasade, med balkong utanfor gymnastikksal Frå inngangspartiet (hallen) Ytterdører: Frå byggjeåret. Himlinger: Panel, betong eller plater, nokre himlinger er malte. Overflater på golv: Skifer i hall, fliser i garderobar, belegg i dei fleste rom eller betonggulv. Trapper: Trapper er utført i betong. Balkong: Det er balkong på eine gavlveggen utanfor gymnastikksalen. Vatn: Røyropplegg frå byggjeåret. Oppvarming: Huset er varma opp med elektrisitet. Ventilasjon: Det er installert luftbehandlingsanlegg for delar av byggjet. Elektrisk anlegg og ljos: Frå byggjeået. Telefoni og alarm: Det er opplegg for telefon i kontordelen. Brannalarm i delar av byggjet. Uteområde: Asfalt i køyreveg og grasmark/plen elles på området. Sjå takst for meir informasjon. Gangareal utanfor kontor og barnehage 6 Standard og vedlikehald Eigedomen er normalt vedlikehalde med standard frå byggjeåret. Vindauge: Dei fleste frå byggjeåret, nokre av vidauga i barnehagedelen er av nyare dato. Ytterdører: Frå byggjeåret.

5 Prospekt ved sal av tidlegare Odda skule og barnehage 5 Vatn: Frå byggjeåret. Det har dei siste åra vore to vasslekkasjer. Den første er utbetra, men etter den siste vasslekkasja i korridor er skaden avdekt, vatnet avstengt og røyra er blåst/tømt. Ein må rekna med kostnader til utbetring/fornying av røyrinstallasjon. Oppvarming: Ein må rekna med kostnader til ubetring/fornying. Ventilasjon: Det er installert luftbehandlingsanlegg for delar av byggjet. Dette er frå byggjeåret. Ein må rekna med kostnader til ubetring/fornying. Ei av fleire trapper i bygget Elektrisk anlegg og ljos: Frå byggjeåret. El-kontroll utført i 2009, påviste feil og manglar er retta. Ein må rekna med kostnader til ubetring/fornying. Telefoni og alarm: Det er opplegg for telefon i kontordelen. Brannalarm i deler av byggjet. Anlegget må oppdaterast. Sjå takst for meir informasjon. 7 Parkering Rikeleg med parkeringsplassar på eigedomen. WC jenter 8 Veg, vatn og avlaup Privat avkøyring og tilkomst til eigedomen frå Bøverdalsvegen. Kommunal hovudleidning for vatn og avlaup fram til tilknytingspunkt på eigedomen. 9 Oppvarming Huset er varma opp med elektrisitet. 10 Servitutt Bøverdalen idrettslag skal ha tinglesen rett til å ha laftahus (godkjent oppført som oppbevaringshus for idrettslaget og skulen ved fullmaktsvedtak ). Bøverdalen idrettslag skal også ha tinglesen rett til tilkomst og parkering i tilknyting til ljosløypa. Elvesæter skal ha tinglesen rett for leidning og tilknytingspunkt for avlaupsleidning og vedlikehald av desse. Godkjent i Hovudutval for teknisk sektor (sak 115/ ). Lom kommune skal ha tinglesen rett til hovudleidninger for vatn og avlaup fram til tilknytingspunkt på eigedomen. Garderobe med dusjanlegg Teknisk rom

6 6 Prospekt ved sal av tidlegare Odda skule og barnehage 11 Regulering Området for Odda skule er i gjeldande reguleringsplan for Odda-Leirmo regulert til offentleg føremål. Ved eventuelt sal av eigedomen og bygget vil det naturleg bli anna aktivitet og bruksføremål. Dette vil utløyse krav om omregulering som kan skje i privat eller offentleg regi. Kjøpar kan når som helst engasjere fagkyndig konsulent og foreslå omregulering etter sine behov. Dersom kommunen skal gjennomføre omregulering må dette prioriterast opp mot det øvrige planarbeidet i kommunen, det er dermed usikkert når dette kan skje. Ved anna bruk av bygget er det i medhald av Plan- og bygningslova krav til søknad om bruksendring. Søknad om bruksendring i medhald av forskrift om byggesak (SAK 10). Krav til byggverk dersom hovudombygging i medhald av forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK10). Ved søknad om bruksendring vil kravet til sikkerhet i bruk som brannkrav vera sentralt. Det kan søkjast om dispensasjon frå gjeldande reguleringsplan saman med søknad om bruksendring. Dette kan vera realistisk måte å gå fram på dersom ny aktivitet ikkje medfører behov for store bygningsmessige endringar og/eller verksemd med overnatting. Vedtak om dispensasjon har ofte vilkår og tidsavgrensing. Lom kommune kan ikkje forskotere resultatet av planprosessar, søknad om bruksendring eller søknad om dispensasjon. 12 Takst Marknadsverdi: Kr Diverse Alle innvendige og utvendige arealopplysningar er henta frå takstdokument. 14 Overtaking Etter avtale. Bileta over er frå ulike klasserom og aktivitsrom 15 Visning Det vil bli ei felles synfaring av eigedomen måndag 26. november 2012 kl Bodgjeving Det er viktig for kommunen at den nye eigaren tek i bruk eigedomen på ein slik måte at det skapar næringsaktivitet og arbeidsplassar i bygda. Interesserte kjøparar blir derfor bedne

7 Prospekt ved sal av tidlegare Odda skule og barnehage 7 om å koma med bod som også inneheld ei skildring av aktivitet og arbeidsplassar dei ser for seg at det kan bli på eigedomen. Ved vurdering av boda, vil Lom kommune leggje vekt både på pris og på den aktiviteten med arbeidsplassat som det vert lagt opp til. Dei to elementa vil bli vektlagt med 50% på kvar. Skriftleg bod med skildring av aktivitet skal leverast i lukka konvolutt merka Bod Odda skule og må vera framme hos Lom kommune Servicetorget Midtgard 2686 Lom seinast 6. desember 2012 kl 12:00. Opninga av boda vil ikkje vera offentleg. Tilbydarar må vera budde på å koma til Lom kommune måndag 10. desember for å presentere og forhandle om bod. Lom kommune vil krevja forkjøpsrett om eigedomen vert seld vidare innan 10 år etter overtaking og vil og krevja rett til å kjøpe attende eigedomen til verdijustert salspris om det vert mindre aktivitet eller færre arbeidsplassar enn det som er skildra i bodet. Dersom det ikkje kjem inn akseptable bod på eigedomen, vil Lom kommune kunne avvise alle bud og avbryte salsprosessen. Sal av eigedomen vil bli avgjort av formannskapet i Lom kommune etter ei samla vurdering kor elementa pris og skildra næringsaktivitet med arbeidsplassar tel 50% kvar. 17 Seld som han er Eigedomen vert seld i den forfatning han er ved visning og salet skjer etter avhendingslova 3-9: Enda eigedomen er selt som han er, eller med liknande atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesum og tilhøva ellers. Kjøper kan difor ikkje påberope seg andre bestemmelser etter avhl. kapittel 3, enn dei reglar som er ufravikelege i forbrukerforhold, jfr. avhendingslova 3-9, jfr. 1-2 (2). På bakgrunn av dette vert alle interessenter oppfordra til å setje seg inn i alle dokument og til å undersøke eigedomen nøye, gjerne saman med fagkyndig før bud vert gjeven. 18 Pris I tillegg til kjøpesummen kjem: 2,5 % dokumentavgift av kjøpesummen, kostnader med tinglysing av skjøte og pantobligasjon(ar), evt panteattest. Bileta over er frå rom for den tidlegare barnehagen og frå klasserom

8 8 Prospekt ved sal av tidlegare Odda skule og barnehage - Situasjonskart

31 nye bueiningar på Hool Byggetrinn 1

31 nye bueiningar på Hool Byggetrinn 1 31 nye bueiningar på Hool Byggetrinn 1 www.hoolpanorama.no Solrik, Utsikt, Stryn Få stadar er naturen meir variert og opplevingane så mangfoldige som i Stryn og Nordfjord. Breane, fjorden og fjella i fagre

Detaljer

SALSOPPGÅVE. Stadsnesvegen 13B, 6030 Langevåg i Sula kommune.

SALSOPPGÅVE. Stadsnesvegen 13B, 6030 Langevåg i Sula kommune. A D V O K A T A N E M A U R S E T, K N A R D A L O G H E G G E N I kontorfellesskap Medlemmer av Den Norske Advokatforening S T R Y N - V O L D A Advokat Per Maurset Advokat Jørund Knardal Advokat Thore

Detaljer

Rognaldgarden Aurland/Vassbygdi

Rognaldgarden Aurland/Vassbygdi Rognaldgarden Aurland/Vassbygdi Veimsvegen 22, 5745 Aurland Meklar Jan Rune Årøy Tlf: 95 04 42 40/57 62 87 76 Prisant.: 525 000,- P-rom/bra: 66/84 m² Tomt: 1 125 m² Innhaldsliste Introduksjon 3 Salgsoppgåve

Detaljer

Naustvegen 1 SVELGEN. Naustvegen 1, 6723 SVELGEN. Prisant.: 750 000,- P-rom/bra: 110/135 m² Tomt: 457 m²

Naustvegen 1 SVELGEN. Naustvegen 1, 6723 SVELGEN. Prisant.: 750 000,- P-rom/bra: 110/135 m² Tomt: 457 m² Naustvegen 1 SVELGEN Naustvegen 1, 6723 SVELGEN Meklar Greta Halvorsen Tlf: 48 16 70 99/57 75 12 45 Prisant.: 750 000,- P-rom/bra: 110/135 m² Tomt: 457 m² Innhaldsliste Introduksjon 3 Salgsoppgåve 10 Eigenerklæring

Detaljer

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM

LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM LANDLIG BELIGGENDE BOLIG BENYTTET SOM FRITIDSBOLIG. VOLL 8920 SØMNA Kontaktperson: Anita Hartviksen Ravn tlf: 907 60 661 e-post: anitahravn@outlook.com Kommune nr: 1812 Område: Dalbotn Gnr. 62 Bnr.15 Bruksareal:

Detaljer

Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS

Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS Fjordperle i Sogn Findebotten BUD MOTTAS Omkostninger: kr 2,5% + kr. 3655,Oppdragsnummer: 5411065 2 Nøkkelinformasjon Teknisk verdi 1: (gnr 67 bnr1) Kr 9.020.000,- Teknisk verdi 2: Kr.2.480.000,- (gnr67

Detaljer

- SOLRIK OG IDYLLISK EIENDOM, MED KORT VEI TIL MARKA - PRISANTYDNING: 1 380 000,- a ENEBOLIG M/GARASJE PÅ OSTAD

- SOLRIK OG IDYLLISK EIENDOM, MED KORT VEI TIL MARKA - PRISANTYDNING: 1 380 000,- a ENEBOLIG M/GARASJE PÅ OSTAD a ENEBOLIG M/GARASJE PÅ OSTAD Adresse: Vikingveien 71, 8360 Bøstad på Vestvågøy i Lofoten - SOLRIK OG IDYLLISK EIENDOM, MED KORT VEI TIL MARKA - PRISANTYDNING: 1 380 000,- Informasjon om bolig og garasje:

Detaljer

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11

NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt. Stue med god plass til spisebord. Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 NY PRIS!Selveierleilighet,hage,parkering egen tomt SALGSOPPGAVE Stue med god plass til spisebord Prisantydning: 1 890 000 kr. + omk. Oppdragsnr: MO-2012-11 Lånetakst 1 800 000 kr. Bruttoareal (BTA) 61

Detaljer

Bebyggelsen. Adresse: Søre Ramsvigvei 35 4015 Stavanger. Betegnelse: Gnr. 54 Bnr. 918 i Stavanger kommune. Eier: Lauvstad Invest AS

Bebyggelsen. Adresse: Søre Ramsvigvei 35 4015 Stavanger. Betegnelse: Gnr. 54 Bnr. 918 i Stavanger kommune. Eier: Lauvstad Invest AS 1 Adresse: Søre Ramsvigvei 35 4015 Stavanger Betegnelse: Gnr. 54 Bnr. 918 i Stavanger kommune Eier: Lauvstad Invest AS Oppdragsansvarlig: Trym Bottolfs / Mobil: 92 46 22 46 Privatmegleren Bergesen & Partnere

Detaljer

1-2 Mål 420.000,- + 2,5% dok. avg.

1-2 Mål 420.000,- + 2,5% dok. avg. TOMTESTORLEIK PRISANTYDNING 1-2 Mål 420.000,- + 2,5% dok. avg. ADRESSE Holtane Hyttegrend, 6847 ANSV. MEKLAR Raymond Sandøy VASSENDEN SAKSNR 3080037 TELEFON (a:) 57 82 81 63 (m:) 95 26 58 59 PROSPEKT PÅ

Detaljer

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp

Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp Forskrifter og leveringsvilkår for vatn og avløp 6230 Sykkylven Telefon: 70 24 63 00 Telefaks: 70 24 63 01 firmapost@sykkylven-energi.no www.sykkylven-energi.no SYKKYLVEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VASS- OG

Detaljer

GULEN KOMMUNE. Totalentreprise etter NS 3431 for. Administrasjon av anbod ved:

GULEN KOMMUNE. Totalentreprise etter NS 3431 for. Administrasjon av anbod ved: Totalentreprise etter NS 3431 for Nybygg 2011-12 Administrasjon av anbod ved: Gulen kommune, Drift og vedlikehaldsavd v/ Kjell Reigstad 5966 EIVINDVIK 57782000, 57782099 (fax) Epost: Kjell.reigstad@gulen.kommune.no

Detaljer

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014.

Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. RAMMER FOR ARBEIDET MED EIGEDOMSSKATT 2015. Vedtekne av Fitjar kommunestyre i møte 19. desember 2012. Dokumentet er justert i samsvar med budsjettvedtak av 17. desember 2014. Om dette dokumentet Målet

Detaljer

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR

FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR FØRESEGN VASS- OG AVLAUPSGEBYR I. GENERELT... 1 1 FØREMÅLET MED FØRESEGNA... 2 2 VERKEOMRÅDET FOR FØRESEGNA... 2 3 DEFINISJONAR... 2 II. VASS- OG AVLAUPSGEBYR... 3 4 GEBYRTYPER... 3 5 EINGONGSGEBYR FOR

Detaljer

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

ASKER / GULLHELLA. Korpåsen 185 H, 1386 Asker. Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,- ASKER / GULLHELLA PEN 3 ROMS EIER/ENDELEILIGHET MED BALKONG. KUN FOR ABBL MEDLEMMER UNDER 35 ÅR. Korpåsen 185 H, 1386 Asker Fastpris kr 1 775 000,- + omk. Andel fellesgjeld kr. 0,- Totalt kr. 1 775 000,-

Detaljer

LEKKER 2 ROMS RASTA/LØRENSKOG

LEKKER 2 ROMS RASTA/LØRENSKOG Doktor Wendts gate 11 1476 RASTA, 42 BRA LEKKER 2 ROMS RASTA/LØRENSKOG ATTRAKTIV TOPP LEILIGHET MED FLOTT UTSIKT OG GODE SOLFORHOLD, SENTRALT. PRISANTYDNING: KR. 800 000,- +OMK Informasjon om boligen:

Detaljer

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering

nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering I nnhold Informasjon om eiendommen Nabolagsprofil Plantegning Viktig informasjon / Ord og uttrykk Råd til deg på boligjakt Budreglement Finansiering K irkegata 6, 9600 Hammerfest Eiendommen ligger sentralt

Detaljer

SALGSOPPGAVE. Koselig enebolig Sarpsborg sentrum, inntil Kulås. Inntil Kulåsparken. 2 650 000 kr. 3 050 000 kr.

SALGSOPPGAVE. Koselig enebolig Sarpsborg sentrum, inntil Kulås. Inntil Kulåsparken. 2 650 000 kr. 3 050 000 kr. SALGSOPPGAVE Koselig enebolig Sarpsborg sentrum, inntil Kulås. Inntil Kulåsparken Prisantydning: 2 990 000 kr. + omk. Lånetakst: Verditakst: 2 650 000 kr. 3 050 000 kr. Bruttoareal (BTA): Bruksareal (BRA):

Detaljer

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014

Eigedomsforvalting. Vinje kommune 2014 :: 734 014 Eigedomsforvalting Vinje kommune 2014 :: 734 014 Innhald Samandrag... iii Tilrådingar... v 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Problemstillingar og revisjonskriterium...1 1.3 Nokre

Detaljer

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG

PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG PROSPEKT FRITTLIGGENDE ENEBOLIG Adresse: Vågsvåg, 6700 Måløy EIENDOM: Gbnr. 136/70 beliggende Vågsvåg i 1439 Vågsøy Kommune. BYGNINGEN: Frittliggende enebolig oppført i 1954, modernisert i 1998-2000. Leilighet

Detaljer

Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle Tungland. Per Opsahl Ottar Tangen

Fedje kommune. Møtebok for Formannskapet. Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle Tungland. Per Opsahl Ottar Tangen Fedje kommune Møtebok for Formannskapet Møtedato: 22.09.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleirbrukshall Møtetid: 17:00-19:30 Møtedeltakarar Hilde Koppen Kristin Handeland Terje Storemark Roy-Asle

Detaljer

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014

Ny næring i gamle bygg i strandsona. Rettleiarhefte. Rettleiarhefte 2014 Ny næring i gamle bygg i strandsona Rettleiarhefte 2014 Ny det næring vind og dei i gamle fekk bør bygg i seglet. i strandsona Rettleiarhefte Steinsland. Foto: Inger Elise Økland Børnes. Ordet er frå den

Detaljer

HATLANE - ÅLESUND. Stor frittliggende enebolig over 3 plan beliggende på flott utsiktstomt på Hatlane! Mulighet for utleie!

HATLANE - ÅLESUND. Stor frittliggende enebolig over 3 plan beliggende på flott utsiktstomt på Hatlane! Mulighet for utleie! HATLANE - ÅLESUND Adresse: Borgundveien 589 Prisant.: 1 790 000,- Låneverdi: 1 700 000,- Boligareal: 198 m 2 Bto.areal: 262 m 2 Byggeår: 1967 Tomt: 1 058 m 2 Oppdragsnr: Megler: Remy Aasen RI070556 remy.aasen@ringeiendom.no

Detaljer

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011 Miljø, Teknisk, Næring Arkivsak: 2011/408-23 Arkiv: L12 Saksbehandlar: Øyvind Sødal Dato: 19.08.2011 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/2011 Formannskap 30.08.2011 27/2011 Kommunestyret 08.09.2011

Detaljer

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009.

Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Takseringsprinsipp, rammer og retningsliner for innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune med verknad frå 1. januar 2009. Innføring av eigedomsskatt for alle eigedommar i Gulen kommune

Detaljer

FANTASTISK SKITERRENG

FANTASTISK SKITERRENG a SYNNFJELL GEITLIA ENKEL HYTTE SELGES BILLIG- USJENERT BELIGGENHET FANTASTISK SKITERRENG PRISANTYDNING: 300.000 PRIMÆRROM: 40 KVM VISNING: ETTER AVTALE MED SELGER Informasjon om hytta: Beskrivelse: Enkel

Detaljer

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778

Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum. Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Flott 2-roms selveierleilighet i sentrum SALGSOPPGAVE Prisantydning: 1 650 000 kr. + omk. Oppdragsnummer: 778 Lånetakst 1 500 000 kr. Bruttoareal (BTA) 49 kvm. Verditakst 1 670 000 kr. Bruksareal (BRA)

Detaljer

Nybygde leilegheiter i sentrum med flott utsikt - Carport - 3 soverom VANYLVEN FISKÅ. Ansvarleg meklar: Mobil: Oppdragsnr.

Nybygde leilegheiter i sentrum med flott utsikt - Carport - 3 soverom VANYLVEN FISKÅ. Ansvarleg meklar: Mobil: Oppdragsnr. Adresse: Hopeigna 6143 FISKÅ VANYLVEN FISKÅ Pris frå: Kr: 2.190.000,- + omk. Nybygde leilegheiter i sentrum med flott utsikt - Carport - 3 soverom Ansvarleg meklar: Andre Kragset Meklar MNEF Mobil: 47

Detaljer

hel tomannsbolig på Grefsen

hel tomannsbolig på Grefsen hel tomannsbolig på Grefsen meget flott utsikt, to leiligheter + hybel, moderniseringsbehov, dobbeltgarasje Tryms vei 3 megler Kristine Mevik (m:) 9160 9270 eieform prisant takst bta boa tomt eiet 8 700

Detaljer

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Radøy kommune, Hordaland

Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Radøy kommune, Hordaland Forskrift om vass- og avløpsgebyr, Radøy kommune, Hordaland Heimel: Fastsett av Radøy kommunestyre dd. mmmm 2015 med heimel i lov 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vass- og avløpsanlegg 3 og forskrift

Detaljer