Avvik / byggskader koster dyrt, både for samfunnet, byggherren og entreprenørene.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Avvik / byggskader koster dyrt, både for samfunnet, byggherren og entreprenørene."

Transkript

1 1. Kvalitetssikring 1.1 Behandling og rapportering av avvik Avviksbehandling: Tre hovedformål o Umiddelbart rette opp de feil som er gjort. o Forebygge at tilsvarende feil oppstår seinere. o Sikre et systematisk erfaringsgrunnlag Avvik / byggskader koster dyrt, både for samfunnet, byggherren og entreprenørene Hensikt Hensikten med retningslinjene er å klargjøre ansvar, myndighet og framgangsmåte ved behandling av avvik. Dessuten skal retningslinjene bidra til ensartet praksis ved avviksbehandling i firmaet Hva er avvik? Avvik defineres som mangel på oppfyllelse av spesifiserte krav ; (NS-ISO 8402). Definisjonen dekker forskjell fra, eller fravær av, en eller flere spesifiserte egenskaper for kvalitet eller elementer i kvalitetssystemet. I vår organisasjon betyr det alle hendelser som ikke forløper som planlagt eller forutsatt. Hvorfor Et grunnleggende element i kvalitetsutvikling er å lære av feil og utnytte erfaringer. Det viktigste med avviksbehandlingen er å begrense skadene og hindre gjentakelse Prosedyre for avviksbehandling Hendelse som krever avviksbehandling oppstår ved at avviket oppdages, eller klage mottas Fyll ut avviksrapporten så utfyllende som mulig Varsle byggeleder pr telefon ved alvorlige avvik Send avviksrapporten til byggeleder hurtigst mulig.

2 1.2 Avviksmelding SKJEMA FOR AVVIKSMELDING Prosjektnr. og -navn: Blankett nr Dato: Hvem oppdaget feil (navn og stilling): Beskrivelse av avviket : Dokumenter der avviket fremkommer (angi tegningsnr. / evt. sidenr. i annet dokument): Antatt årsak til avviket: Mulige konsekvenser av avviket: Tekniske: Tidsmessige: Økonomiske: Forslag til utbedring/oppretting/: Overfor tiltakshaver: Forslag til interne forbedringstiltak for å hindre gjentagelser: Oppdragsansvarlig partners vurdering av forslag til utbedring/oppretting: Oppdragsansvarlig partners vurdering av forslag til interne forbedringstiltak: Dato: Underskrift oppdr. ansv.: Utarbeidet Norsk Landbruksrådgiving

3 1.3 Avvikslogg Enhet Leder:. Ark nr.: Kode Stikkord for avviket: Sak.nr.: Dato: Tatt opp av: Behandlet Korr. tiltak System tiltak Koder er forklart på neste side. Hver sak skal disponere én linje. Hver sak overføres saksbehandlingsskjema, behandles av leder og den som har tatt opp / registrert saken.

4 kode Forklaring Saksbehandling før registrering i logg. UH Uønsket hendelse. Ansatte skal ta opp saker, eller forhold som de mener hemmer arbeidet, er risikofullt eller sjenerende. Referanser Ingen 16 Arbeidsmiljølov en. B Branntilfelle, branntilløp, eller oppdaget brannrisiko, samt hendelse som medfører redningsarbeid eller krisehåndtering. Berørt part: Ved brann og øvelser skal forløpet gjennomgås i møte etterpå. (Debrifing) (Skriftlig referat arkiveres). I den forbindelse skal enkeltsaker registreres i referat og logg. Brann / redningspersonell: Alle utrykninger skal gjennomgås i form av debrifing. Avvik skal registreres i referat og logg. Brannloven. EV K Evaluering etter brann-/ redningsøvelse. Klager fra publikum /brukere. Som for faktiske tilfeller (B) Henvendelser fra publikum skal registres (Henvendelseslogg). Dersom henvendelsen angår en relevant klage, skal saken registres i Avvikslogg, i tillegg til eventuell annen behandling. Brannloven. (Offentlighetslo ven?) IK Intern brukerklage. Klage vedrørende tjeneste / produkt som er levert fra en avdeling til en annen. Leder fra avdeling som har mottatt tjeneste / produkt skal registrere forholdet i logg hos den som har produsert / ytt tjeneste. Ingen T Tvangsbruk Når personalet har brukt tvang i forbindelse med behandling av bruker. Se egen prosedyre. Forskrift? El Feil på elektrisk anlegg. Det skal planlegges periodisk ettersyn av el. Anlegg. Feil som oppdages skal registreres i logg. Forskrift om tilsyn med el. Anlegg. ELM Feil på elektrisk medisinsk utstyr Det skal planlegges periodisk ettersyn av el. anlegg (utstyr) knyttet til pasientbehandling. Anlegg det skal kontrolleres hver gang før bruk. Feil som oppdages skal registreres i logg. Forskrift om elektrisk medisinsk utstyr. PS Personskade / syk som følge av arbeidet eller forholdene på arbeidsstedet. Meldeplikt ved alvorlig skade. Utfylling av skademelding. Ved syk egen prosedyre. 20 Arbeidsmiljølov en

5 2. Tilbud til byggherre Org Nr: Tilbudsbrev Teknisk planlegging. Norsk Landbruksrådgivning tilbyr landsdekkende komplette planleggings-, rådgivnings- og prosjekteringstjenester rettet mot Landbruket. Tjenesten omfatter driftsbygninger i landbruket og bygninger for landbrukstilknytta virksomheter. Innenfor dette fagområdet består vi av planleggere, bygningsingeniører, tekniske tegnere og økonomer. Vi legger vekt på å kombinere overordnet flerfaglig kompetanse med spisskompetanse i et nasjonalt nettverk for å sikre helhetlige løsninger og et vellykket sluttresultat. Vårt mål er kvalitetsbygg til riktig pris, sammen med hensynet til lokal byggetradisjon og kulturlandskap. I forbindelse med Oppføring av nytt lausdriftsfjøs på Fundtaunet kan vi stille med kompetanse innen følgende områder : Vi Tilbyr Referanser Tidligfaserådgivning Vurdering av ulike løsninger Teknisk forprosjekt Økonomisk vurdering Enkle plantegninger med snitt Kostnadsoverslag Anbudstegninger Fullstendig søknad til Innovasjon Norge Prosjektledelse Prosjektledelse og styring Kvalitetssikring av bygg og anlegg Pakke 1: Forprosjekt.. Pakke 2: Prisforespørsel m/ økonomisk vurdering.. Pakke 3: Full pakke.. Deltagere i prosjektet: Navn: Kontakt Info: Adresse: Navn: Kontakt Info:

6 Adresse: Navn: Kontakt Info: Adresse: Forbehold: Oppgaveforståelse/hvordan tenkes oppgaven løst: Oppgave over enhetspriser, sammenstilling og totalsum: Forslag til framdrift/ferdigstillelse: Leverings og betalingsvillkår: Oversikt over vedlegg: 1) Prisskjema 2)Firmaattest 3) Standard kontraktsformular 4)Referanseliste 5) Oversikt personell, faglige kvalifikasjoner. 6)HMS egenerklæring Vedlegg 1: Tilbudspriser Prisskjema Tilbyder: Firma: Postadresse: Organisasjonsnummer: Telefon: Postnummer: Poststed: Hjemmeside Navn på rådgiver/byggeleder: Navn på stedfortreder/medhjelper: Mail: Mail: Timesats Timesatsen inkluderer alle kostnader så som innleie av underkonsulenter, kopiering, reising med mer. Navn på medarbeider Timesats

7 Med tilbudsbrevet skal følge en ressursforbruksplan for hver arbeidsoppgave. Dette gir grunnlaget for utfylling av rubrikken antatt ressursbruk Arbeidet kan påbegynnes (dato) Anbudspapirer til prosjektet vil kunne være klare til utsending (dato) Dato. Underskrift og firmastempel

8 Tilbudsbrev prosjektering - totalentreprise. Norsk Landbruksrådgivning tilbyr landsdekkende komplette planleggings-, rådgivnings- og prosjekteringstjenester rettet mot Landbruket. Tjenesten omfatter driftsbygninger i landbruket og bygninger for landbrukstilknytta virksomheter. Innenfor dette fagområdet består vi av planleggere, bygningsingeniører, tekniske tegnere og økonomer. Vi legger vekt på å kombinere overordnet flerfaglig kompetanse med spisskompetanse i et nasjonalt nettverk for å sikre helhetlige løsninger og et vellykket sluttresultat. Vårt mål er kvalitetsbygg til riktig pris, sammen med hensynet til lokal byggetradisjon og kulturlandskap. Vi vil med dette tilby prosjekteringen til Nytt lausdriftsfjøs på Fundtaunet gård, hvor dere er valgt som totalentrepenør. Deltagere i prosjektet: Navn: Kontakt Info: Adresse: Navn: Kontakt Info: Adresse: Navn: Kontakt Info: Adresse: Forbehold: - Grunnundersøkelser utføres av totalentrepenør. - Konsulentbistand inntil 10 % av prosjektkostnad, tiltransport inngår. - NS 8401 og 3431 legges til grunn som alminnelige kontraktsbestemmelser. - Deltagelse i møter inngår i prisen. - Ved overskridelse av tidsfrister aksepteres en dagmulkt (spesifiseres i kontraktsdokumentene) 1 promille pr dag inntil 10 % av kontraktssum. - For tilleggsarbeider som utføres som regningsarbeider gjelder følgende satser : timepris fagarbeider:.kr/time. Oppgaveforståelse/hvordan tenkes oppgaven løst: - Forprosjektet som ligger til grunn utført av NLR er styrende for hvordan utførelsen er tenkt (Viktig med en nøye spesifisering av konkurransegrunnlaget, gir en lettere sammenligning og en ønsket utførelse)

9 Oppgave over enhetspriser, sammenstilling og totalsum: - Fast pris eller timespris med kostnadsoverslag. Forslag til framdrift/ferdigstillelse: - Som foreslått spesifisert i forprosjektet/grunnlaget utført av NLR og kontraktsdokumentene. Leverings og betalingsvillkår: - Ved oppsigelse kreves det betaling for den delen av prosjekteringen som er gjennomført. - Vedståelsesfrist på tilbudet er 3 måneder fra angitt dato. Oversikt over vedlegg: 1) Prisskjema 2)Firmaattest 3) Standard kontraktsformular 4)Referanseliste 5) Oversikt personell, faglige kvalifikasjoner, sentralgodkjenning. 6)HMS egenerklæring Vedlegg 1: Tilbudspriser Prisskjema Tilbyder: Firma: Postadresse: Organisasjonsnummer: Telefon: Postnummer: Poststed: Hjemmeside Navn på rådgiver/byggeleder: Navn på stedfortreder/medhjelper: Mail: Mail: Timesats Timesatsen inkluderer alle kostnader så som innleie av underkonsulenter, kopiering, reising med mer. Navn på medarbeider Timesats Med tilbudsbrevet skal følge en ressursforbruksplan for hver arbeidsoppgave. Dette gir grunnlaget for utfylling av rubrikken antatt ressursbruk

10 Arbeidet kan påbegynnes (dato) Arbeidstegninger til prosjektet vil kunne være klare til utsending (dato) Dato. Underskrift og firmastempel

11 3. Referat fra kontraktsforhandlinger Prosjektnr/navn : Arkiv : Møtetype : Kontraktsforhandlinger Nr. : Tid, sted : Ref. : Tilstede: Fordeling: : Alle navngitte ovenfor Arkiv + Gå gjennom referatet med sjekkliste og avtaledokument internt før møtet med UE. Stryk de punkter som ikke er relevant for denne avtalen! OPPSTART Dette møtet er kun et avklaringsmøte mellom partene. Lignende møter og referatoppsett gjøres også med andre underentreprenør. Dette referat danner grunnlag for, og vedlegges eventuell kontrakt. Innhold avklaringer er delt i tre dokumenter: a) Generelle avklaringer fag (dette avklaringsmøtereferat) b) Spesielle avklaringer fag (UE-sjekklister) c) Avtaledokument (NS3406 eller NS8405) med standard kontraktsbestemmelser 1 FORESPØRSEL OG TILBUD Norsk Landbruksrådgivings forespørsel av, og UE's tilbud av er gjennomgått. UE's tilbud vedståes til. Komplett prosjektering, dimensjonering, levering og montering, iht. beskrivelsens krav, tegninger, kommunale regler, lover og forskrifter samt alle forhold som er nødvendig for å få utført arbeidene er inkludert. UE har gjort seg kjent med og satt seg inn i de stedlige forhold. UE har ingen forbehold eller kommentarer som ikke er innskrevet i dette møtereferat. 2 OFFENTLIG MYNDIGHET 2.2 UE har godkjenning i prosjektets tiltaksklasse, som er klasse.ja/nei 2.2 UE søker ansvarsrett som følger: Ansvarlig utførende (UTF) og kontrollerende (KUT). Ansvarlig prosjekterende (PRO). Ansvarlig kontrollerende for prosjektering (KPR). 2.3 Krav til energieffektivitet i henhold til TEK Type dokumentasjon fra UE beskrives her (Byggdetaljer, egen typegodkjenning, montasjedetaljer, sjekkliste etc). Punkter som IKKE er aktuelle strykes.

12 Eventuell fravik med kompenserende tiltak er ikke medtatt her! Dersom det forligger dokumentasjon fra energiberegningsprogram, benyttes disse verdier. - Yttervegger, U-verdi 0,18 - Tak, U-verdi 0,13 - Gulv på grunn, U-verdi 0,15 - Glass, vinduer, dører U-verdi 1,2 - Kuldebroverdi 0,06 - Lufttetthet 1,5 luftveksling/h (Tetthet måles når vindtetting montert) 2.4 For materialer og løsninger som krever offentlig godkjenning eller annen forlangt sertifisering må UE påse at det foreligger dokumenter fra denne godkjenningen, og at monteringsanvisninger foreligger og følges. 2.5 UE skal oversende den produktdokumentasjon som kreves (kfr. bl.a. tekniske byggeforskrifter). 2 ARBEIDSGRUNNLAGET 3.1 Forespørselsgrunnlaget med beskrivelse, spesifikasjon, tegninger etc. danner grunnlag for UE`s tilbud. Der det er henvist til tegninger i beskrivelsesteksten, eller der det fremgår at tegningene er nødvendig for å kunne prissette en post riktig, omfatter tilbudet alle de arbeider som fremgår av tegningene selv om disse arbeider ikke er beskrevet. 3.2 UE skal i god tid skriftlig underrette Norsk Landbruksrådgiving om de tegninger, beskrivelser og spesifikasjoner han må ha for å holde fremdriftsplanen og de oppsatte frister. UE plikter å påse at arbeidene utføres i henhold til sist reviderte tegninger og beskrivelser. 3.3 UE skal før kontraktsinngåelse gjøre seg kjent med alle forhold som kan ha betydning for hans pristilbud, herunder kontrollere mottatte tegninger og beskrivelser. Finner UE feil eller mangler i de mottatte dokumenter, plikter han straks å underrette Norsk Landbruksrådgiving. Unnlater han dette, kan han ikke senere kreve kompensasjon eller fristforlengelse. 3.5 Endringer eller revisjoner som medfører at funksjonskrav ikke kan overholdes, varsles til Norsk Landbruksrådgiving før beslutning fattes og revisjon av funksjonsbeskrivelse fremlegges før endring iverksettes. 3.6 UE er ansvarlig for koordinering av egen leveranse med øvrige fag og konsulenter iht. gjeldende fremdriftsplaner. Dette gjelder også eventuelle provisoriske konstruksjoner, transportåpninger el.

13 3.7 UE skal delta i alle nødvendige prosjekterings-, bygge- og fremdriftsmøter. 3.8 All kontakt med Norsk Landbruksrådgivings byggherre og dens konsulenter skal skje i samråd med Norsk Landbruksrådgiving. 3.9 UE holder alt materiell/utstyr til egne arbeider. Både stillaser, kraner, lift samt hjelpemateriell skal være inkludert Forslag til alternative/bedre/billigere løsninger enn det som er beskrevet i tilbudet, diskuteres og eventuell prisreduksjon føres inn, eventuelt som en opsjon. Alternative løsninger beskrives i detalj sammen med priskonsekvens Profilering på bygg eller byggeplasskilt aksepteres ikke uten avtale. Der det er felles byggeplasskilt kan UE kjøpe plass. Pris avtales: 3.12 UE s tilbud er basert på bemanning av personer inklusiv all hjelpearbeid/sjauing etc. Norsk Landbruksrådgiving bruker dette ved dimensjonering av rigg (spise-/skifteplasser) og ved utarbeidelse bemanningsplaner for hele prosjektet Solidarisk ansvar for det ferdige produktet. Uadresserte kostnader for skader og rydding på utstyr/ferdige flater vil bli fordelt mellom de utførende entreprenører. b) Sjekkliste UE-planlegging og kvalitetssikring Gjennomgang UE-sjekkliste nr. i møtet. Jfr. også BL-6421Sjekkliste ved vurdering/kontrahering av UE og leverandør. c) Avtaledokument med standard kontraktsbestemmelser Gjennomgang avtaledokument (Bl-6418 for NS3406 eller Bl-6411 for NS8405) med standard kontraktsbestemmelser (Bl-6419 eller Bl-6412). -

14 4. Endringer 4.1 Varsel om endringer og tilleggshonorar Byggherren kan skriftlig pålegge entreprenøren endringer, etter NS 8405 & Sum inntill 15% av netto kontraktsum Partene har krav på justering av vederlaget og tidsfrister endringen medfører. Entreprenøren må varsle innen rimelig tid for å kunne kreve justering av vederlag og tidsfrist. NS8405: Entrepenøren må varsle uten ugrunnet opphold ellers mister han retten til regulering av vederlag og tidsfrist. Forslag til varsel om endring og tilleggshonorar: Ola Normann Byggherreveien Trondheim Vedr: Nytt løsdriftfjøs varsel om krav på tilleggshonorar. Vi viser til avtaledokument, underskrevet Norsk landbruksrådgiving varsler herved krav på tilleggshonor fordi byggeleder under utførelsen av oppdraget er pålagt oppgaver som faller utenfor de ytelser som er spesifisert i avtalten. Vi mener følgende oppgaver er tillegg: -Informering av fremtidig bruker og nabo -Kalle inn og lede avklaringsmøter -Skrive referat fra avklaringsmøter og gi instilling til valg av entreprenør Med vennlig hilsen Norsk Landbruksrådgiving Byggeleder

15 4.2 Varsel om endrede forutsetninger og tillegg i tid Etter pkt og 25.2 i NS 8405 Kapittel IV, har entreprenøren krav på henholdsvis fristforlengelse og vederlagsjustering dersom en endring eller en svikt ved byggherrens leveranser, forsinker eller fordyrer utførelsen. Det samme gjelder dersom entreprenøren hindres av andre forhold som byggherren har risikoen for. Varsling må skje uten ugrunnet opphold. Forslag til varsel om fristforlengelse: Varsel om fristforlengelse iht. NS 8405 Gjelder byggeprosjekt Løsdriftfjøs, Trondheim, og vår kontrakt, signer Vi varsler med dette at deres side-entreprenør ikke holdet avtalt fremdrift vedr. Grunnarbeid. Fremdriften var spesielt nevnt i siste BM tirsdag , da representant for entreprenør var tilstede. Vårt stålarbeid har etter planen oppspart , og nå varsler vi at f.o.m. denne dato regner antall dager med frist-forskyvning på ferdigstilling av byggetrinn 2. Vi minner om at det etter NS 8405 er byggerrens ansvar å se til at delentreprenørere følger sin egen fremdriftsplan og den vedtatte felles fremdriften. Hilsen Trønderbygg AS v/johan Pedersen.. Kopi Byggeleder

16 4.3 Avtale om endring/tilleggshonorar AVTALE OM ENDRING/TILLEGGSHONORAR Prosjektnr. og -navn: 321, Nytt lausdriftsfjøs Fundtaunet. Blankett nr Beskrivelse av grunnlaget for endring: Leveringsbetingelser: Endring av kontraktens milepæler/tidsplan: Endringen medfører konsekvenser for: Følgende avtales: (Beskrivelse) Kompensasjon : Beløp: Fastpris/regningsarbeid: Mva: Forutsetninger : Sum: Representant for entreprenør for NLR Representant Sign. Sign. dato Med unntak av de kontraktuelle endringer som er avtalt ovenfor, beholdes alle villkår og bestemmelser i avtalen innbefattet tidligere endringer og tillegg sin fulle gyldighet. For intern kontroll av utfylt skjema Sign: Dato: Utarbeidet Norsk Landbruksrådgiving

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25

1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 1/56 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE KAP 0 TILBUDSINNBYDELSE OG TILBUDSBESTEMMELSER 2 - PRISSKJEMAER 11-25 KAP 1 ORIENTERING, GENERELLE KRAV OG RIGG/DRIFT 26 ROMFUNKSJONSBESKRIVELSE KAP 2 BYGNING 51 KAP 3 VVS

Detaljer

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar

PROSJEKTERINGSLEDELSE i bygge- og anleggsprosjekter. organisering engasjement oppgaver ansvar i bygge- og anleggsprosjekter organisering engasjement oppgaver ansvar Prosjekteringsledelse i bygge- og anleggsprosjekter ISBN 82-91510-71-7 Desember 2004 RIF - Organisasjonen for rådgivere Essendropsgate

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte

Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Mal for NS/oversatt ISO i én spalte Versjon 5.2 39 Det er utarbeidet to maler for Norsk Standard som til sammen skal dekke de forskjellige variantene som utarbeides. Malene danner grunnlaget for videre

Detaljer

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA

STAVANGER LUFTHAVN, SOLA STAVANGER LUFTHAVN, SOLA HELIKOPTERTERMINAL OMBYGGING, UTBYGGING, OPPRUSTING KONKURRANSE MED FORHANDLING T-183684 BAGASJETRANSPORTANLEGG Oktober 2014 Tilbyderne Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK

ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK ANBUDSINNBYDELSE KVALITETSHEVING AV KARTVERK Prosjekt i regi av: GODT VANN DRAMMENSREGIONEN Februar 2010 / GIS-Gruppen 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE...2 2 TILBUDSINNBYDELSE...4 2.1 INNBYDELSE...4

Detaljer

Konkurransegrunnlag Totalentreprise

Konkurransegrunnlag Totalentreprise Statens vegvesen Region Nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2013-01-16 Konkurransegrunnlag Totalentreprise Prosjekt: Fv.78 Halsøya-Leirosen Tilbudsnummer: 2013/005313 Statens vegvesen

Detaljer

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske

Parsell: Delprosjekt Nord-Trøndelag grense - Fauske Statens vegvesen Region nord A0-1 A Prosjektinformasjon A0 Forside og innholdsliste 2014-12-19 Konkurransegrunnlag Totalentreprise med samspill Prosjekt: Prosjekt tunneloppgradering Region nord Parsell:

Detaljer

EDWIN RUUD BARNEHAGE

EDWIN RUUD BARNEHAGE Eidsberg kommune 24.11.14 ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for

Konkurransegrunnlag. Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010. for Konkurransegrunnlag Kjøp av rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid, basert på NS 8402:2010 for Forside kan lages i forsidegenerator på vegveven/grafisk senter Konkurransegrunnlag av Region:Klikk

Detaljer

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING

NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING NORSK LANDBRUKSRÅDGIVNING KURS I PROSJEKTLEDELSE FOR BYGGEARBEIDER I LANDBRUKET SAMLING NR 1- DAG 1. FOREDRAG KL 15.30 17.00 & 17.1515 17.45 ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT ENTREPRISEFORMER OG KONTRAKT MELLOM

Detaljer

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6

Alminnelige kontraktsbestemmelser for utførelsesentrepriser NS 8405 basert. Innholdsfortegnelse KAP I INNLEDENDE BESTEMMELSER... 6 Side 1 av 46 Som kontraktsbestemmelser gjelder norsk bygge- og anleggskontrakt med Jernbaneverkets endringer. Disse bestemmelsene er utarbeidet med basis i NS 8405:2008 (utgave 2008) fastsatt av Norges

Detaljer

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions

prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Standard Norge fremlegger følgende forslag til høring: prns 8404 Alminnelige kontraktsbestemmelser for oppdrag om uavhengig kontroll General conditions of contract for independent control commissions Høringsfrist:

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Trimveien 6 og Marselis' gate 24 Prosjektnr: 284 og 283 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406 pkt. 2)... 3 1.2 Underentreprenør, underleverandør, innleid og utsendt

Detaljer

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS

Innhold. Dokument: BOK 0 Prosjektnavn: Hasleveien 9-13 Prosjektnr: 270 Byggherre: SiO Eiendom T-2 Prosjekt Asker AS Innhold 0 Generelt... 3 0.1 Byggherre (BH) og byggesaken... 3 0.2 Byggherrens prosjektorganisasjon... 3 0.3 Entrepriseform... 5 1 Kontraktsbestemmelser... 5 1.1 Sikkerhetsstillelse:... 5 1.2 Evt. regulering

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt.

Konkurransegrunnlag. Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp. Norsk Vann Prosjekt. Side 1 av 25 Norsk Vann Prosjekt Parallelle rammeavtaler om rådgivningstjenester for utviklingsprosjekter innen vann og avløp Konkurransegrunnlag Hamar 10. mars 2009 Fred Ivar Aasand/Einar Melheim Side

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser 05-01

C Kontraktsbestemmelser 05-01 C Kontraktsbestemmelser 05-01 C 1 C KONTRKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 3430 "lminnelige kontraktsbestemmelser om utførelse av bygg- og anleggsarbeider" av september 1994, fastsatt

Detaljer

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker

Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen. Tanker Velkommen Prosjektstyring og oppfølging på byggeplassen Tanker Introduksjon Formålet med dette foredraget er: å gi innblikk i noen av de situasjonene som kan oppstå i gjennomføringen av et byggeprosjekt.

Detaljer

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00

Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE. Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Konkurransegrunnlag PROSJEKTLEDELSE X SKOLE Innleveringsfrist for tilbud: 28. februar 201x kl 12:00 Anskaffelsen er omfattet av Lov om offentlige anskaffelser av 16. juli 1999 nr. 69, og Forskrift om offentlige

Detaljer

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen

C Kontraktsbestemmelser C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Statens vegvesen C2-1 C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for Statens vegvesen Innhold 1 Definisjoner... 3 1.1 Kontraktssum (se NS 8406, pkt 2)... 3 1.2 Underentreprenør og underleverandør... 3 2 Kontraktsdokumenter

Detaljer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer

Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag 2 G eller mer Henvendelse om blanketten rettes til: Standard Online AS Telefon: 67 83 87 00 E-post: salg@standard.no BYGGBLANKETT 3501 Håndverkertjenesteloven - Kontrakt om arbeider på fast eiendom - Avtalt vederlag

Detaljer

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike

Anskaffelsessak 2013-112. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike Anskaffelsessak 2013-112 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Rammeavtale på Transporttjenester skyss til og fra dagsentrene på Øvre Romerike For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Fra 1.5.2013 Doffin

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II NS 8401 Innhold: Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag basert på NS 8401 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Mal for endringsforespørsel/endringsavtale

Detaljer

Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole. Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren)

Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole. Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) Avtale om prosjektgjennomføring for rehabilitering og bygging av Kjelsås skole mellom Undervisningsbygg Oslo KF (heretter kalt Byggherren) og (heretter kalt Entreprenøren) Organisasjonsnummer: om 10952004

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405

KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405 KONKURRANSEGRUNNLAGETS DEL II ENTREPRISER NS 8405 Forsvarsbyggs generelle kontraktsbestemmelser for entrepriser etter NS 8405 Vedlegg: o Mal for avtaledokument o Garantierklæring o Garantierklæring for

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING

TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING TILBUDSFORESPØRSEL ANSKAFFELSE AV AVTALE OM KAFEDRIFT VED TØNSBERG OG NØTTERØY BIBLIOTEK TØNSBERG KOMMUNE KONKURRANSE MED FORHANDLING Forskrift om offentlige anskaffelser del I og II 07.03.2013 rkj Side

Detaljer