Konsesjonssøknaden oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til behandling.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsesjonssøknaden oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til behandling."

Transkript

1 November 2011 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon Forord Statnett SF legger med dette frem søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for reinvesteringer på Mestervik stasjon i Balsfjord kommune, Troms fylke. Reinvestering i Mestervik vil være et bidrag til økt forsyningssikkerhet i nettet, spesielt når det gjelder forsyning av Tromsø by og omegn, samt sentralnettsforbindelsen fra Balsfjord og nordover. Konsesjonssøknaden oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til behandling. Høringsuttalelser sendes til: Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO e-post: Spørsmål vedrørende søknad og konsekvensutredning kan rettes til: Funksjon/stilling Navn Tlf. nr. Mobil e-post Prosjektleder Kari Eika Fagansvarlig grunn- og rettighetserverv Tor Ivar Solsrud Majercsik Oslo, november 2011 Håkon Borgen Øyvind K. Rue Konserndirektør Divisjon Nettutbygging Konserndirektør Divisjon Nettdrift 1

2 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon November 2011 Sammendrag Forsyningssikkerhet har et høyt fokus i Statnett, og reinvestering i Mestervik vil være et bidrag til økt forsyningssikkerhet i nettet. Mestervik er en viktig stasjon for forsyningssikkerheten til Tromsø by og omegn, samt sentralnettsforbindelsen fra Balsfjord og nordover. En feil på Mestervik kan medføre langvarig utkobling. Stasjonen ble bygget i 1976/77 og er et konvensjonelt, luftisolert anlegg med doble samleskinner og to-bryter system. Effektbryterne er av oljefattig type. Kontrollanlegget er fra 1977, og har nådd sin tekniske levetid. Tekniske og økonomiske vurderinger tilsier at den beste løsningen på Mestervik er en større reinvestering i kontroll- og apparatanlegg. Løsningen vil gi en god teknisk standard, være i tråd med sikkerhetsforskrifter og gi mulighet for en sikker og effektiv anleggsgjennomføring. Omsøkt ny 420 kv linje Ofoten Balsfjord vil kreve utkobling av 420 kv ledning Kvanndal Balsfjord i deler av byggeperioden. Også i perioden når omsøkt utbygging Balsfjord-Hammerfest bygges vil det være perioder med utkoblinger, som gjør at det er svært viktig å holde Mestervik intakt. Reinvesteringprosjektet på Mestervik stasjon vil også i byggeperioden og i forbindelse med idriftsettelse kreve enkelte utkoblinger. Dersom disse prosjektene pågår samtidig, vil det skape en sårbar situasjon for forsyningssikkerheten i området. Av forsyningssikkerhetsmessige grunner bør derfor prosjektet i Mestervik gjennomføres i forkant av omsøkte utbygging Ofoten-Balsfjord og Balsfjord - Hammerfest. 2

3 November 2011 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE OPPLYSNINGER PRESENTASJON AV TILTAKSHAVER SØKNADER OG FORMELLE FORHOLD Oppfyllelse av utredningsplikten Ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse EKSISTERENDE ANLEGG EIER- OG DRIFTSFORHOLD ANDRE NØDVENDIGE TILLATELSER Undersøkelser etter lov om kulturminner Forhold til naturmangfoldloven Kryssing av ledninger og veier Avfallsplan TIDSPLAN UTFØRTE FORARBEIDER PLANLEGGINGSFASEN ALTERNATIVE LØSNINGER Alternativ 0 Benytte eksisterende anlegg videre Alternativ 1 Nytt kontrollanlegg Alternativ 2 - Nytt kontrollanlegg og reinvestering i eksisterende 132 kv apparatanlegg Alternativ 3 Nytt kontrollanlegg og reinvestering i nytt 132 kv apparatanlegg Vurdering av alternativene BESKRIVELSE AV ANLEGGET BEGRUNNELSE BESKRIVELSE AV HVA SOM SKAL BYGGES SIKKERHET OG BEREDSKAP Sikkerhet for ansatte TEKNISK/ØKONOMISK VURDERING ANLEGGSFASEN VIRKNINGER FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG SAMFUNN AREALBRUK BEBYGGELSE OG BOMILJØ LANDSKAP OG KULTURMINNER PLANTE- OG DYRELIV NATURVERNOMRÅDER OG INNGREPSFRIE OMRÅDER AVBØTENDE TILTAK INNVIRKNING PÅ PRIVATE INTERESSER VEDLEGG

4 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon November Generelle opplysninger 1.1. Presentasjon av tiltakshaver I Norge er det Statnett (org. nr ), som systemansvarlig nettselskap, som har ansvaret for å koordinere produksjon og forbruk av elektrisk strøm. Statnett, som systemoperatør sørger for at det til enhver tid er balanse mellom tilgang på og forbruk av elektrisitet. Statnett eier og driver dessuten store deler av det sentrale norske kraftnettet og den norske delen av ledninger og sjøkabler til utlandet. Statnett driver ikke kraftproduksjon. Mål for Statnetts leveranser: Statnett skal sikre kraftforsyningen gjennom å drive og utvikle sentralnettet med en tilfredsstillende kapasitet og kvalitet. Statnetts tjenester skal skape verdier for våre kunder og samfunnet. Statnett skal legge til rette for realisering av Norges klimamål. Statnett eies av staten og er organisert etter lov om statsforetak. Olje- og energidepartementet representerer staten som eier Søknader og formelle forhold Statnett søker i henhold til energiloven av , 3-1 om konsesjon for bygging og drift av følgende anlegg på Mestervik stasjon: Nytt 132 kv apparatanlegg med 7 bryterfelt med doble samleskinner, effektbrytere og strømtransformatorer. Anlegget vil bli plassert ved siden av eksisterende anlegg. Anlegget vil bli bestykket med to - sone samleskinnevern. Nytt hjelpeanlegg. Nye skap, spredenett og EMP-ramme. Nytt batterianlegg med en kapasitet på 450Ah. Nytt kontroll- og servicebygg i én etasje med et areal på ca 500 m 2. Riving av eksisterende kontrollanlegg og apparatanlegg, med unntak av innstrekkstativ. På grunn av behov for eventuell framtidig utvidelse og arronderingsmessige hensyn søkes det om ervervelse av totalt ca 15,5 daa Oppfyllelse av utredningsplikten De omsøkte endringene på Mestervik stasjon faller ikke inn under definisjonen av planer og tiltak som skal konsekvensutredes eller planer og tiltak som skal vurderes etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger (FOR nr 855: Forskrift om konsekvensutredninger). Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn redegjøres for i kapittel Ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse Statnett tar sikte på å oppnå frivillige avtaler med de berørte grunneierne. For det tilfelle at slik avtale ikke fører fram, søkes det nå i medhold av oreigningsloven av , 2 punkt 19, om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel/transport. Samtidig søker Statnett om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens 25, slik at arbeider med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt Eksisterende anlegg Anlegget ligger i Balsfjord kommune i Troms. 4

5 November 2011 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon Figur 1: Kart som viser stasjonens plassering Mestervik stasjon ble bygget i , og har et areal innenfor sikkerhetsgjerdet på ca 50 x 100 m. Stasjonen er en klasse 3 stasjon som i dag består av 7 linjeavganger og dobbel samleskinne med jording og spenningsmåling (132 kv). Linjeavganger: 132 kv Bardufoss kv Bardufoss kv Balsfjord kv Balsfjord kv Hungeren kv Hungeren kv Kvaløy 1 Apparatanlegget er bygget med en feltbredde på 9 m og jordingsanlegget er utført med 70 mm 2 Cu. Vernutrustningen er fra og kontrollanlegget er fra 1976/77. Kontrollrommet har ikke tilfredsstillende EMP sikring, som er et krav for en klasse 3 stasjon. Eksisterende bygg er bygd i 1976 og ombygd i Bygget er ca 270 m 2 i en etasje. Dagens stasjon er bygget og drevet etter konsesjon av 26. mai 1975 (NVE Katalog Elektrisitets- og områdekonsesjoner nr 03/009). 5

6 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon November 2011 Figur 2: Situasjonsplan eksisterende stasjon Eier- og driftsforhold Statnett eier hele koblingsanlegget. Grensesnittet i anlegget er mot Troms Kraft Nett AS i tilkoplingspunktet på innstrekkstativet for 3 av linjene (Hungeren 1 og 2 og Kvaløy 1) Andre nødvendige tillatelser Undersøkelser etter lov om kulturminner Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens 8 og 9 er oppfylt etter undersøkelser gjennomført av Troms fylkeskommune og Sametinget. Endelige rapporter vil foreligge før anleggsstart Forhold til naturmangfoldloven Utvidelsen av stasjonsområdet kommer ikke i konflikt med områder vernet, eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven Kryssing av ledninger og veier Statnett vil søke vedkommende eier eller myndighet om tillatelse til kryssing av eller nærføring med eksisterende ledninger, veier og annet i henhold til forskrifter for elektriske forsyningsanlegg 11, der tiltaket gjør det relevant Avfallsplan Det vil bli utarbeidet en avfallsplan for håndtering av revet materiell og avfall fra anleggsvirksomheten Tidsplan 6

7 November 2011 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon I Tabell 1 er hovedtrekkene i en mulig framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen for reinvesteringene på stasjonen skissert. Det er behov for 1,5 år for realisering når endelig konsesjon blir gitt. Aktivitet Konsesjonssøknad utarbeides (Statnett) Konsesjonsbehandl ing (NVE) Konsesjonsvedtak (NVE) Detaljering, anskaffelse og forberedelse utbygging (Statnett) Byggeperiode (Statnett) Idriftsettelse (Statnett) 4Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2013 Tabell 1. Hovedtrekkene i en mulig framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen. Ansvarlig for styring av de ulike deler av prosessen er vist i parentes. 2. Utførte forarbeider 2.1. Planleggingsfasen Det er avholdt et møte med representant for Balsfjord kommune 5. september Kommunen hadde ingen merknader til planene. Troms Kraft er orientert om Statnett sine planer i brev av Grensesnittet mellom Troms Kraft og Statnett SF vil ikke endres som følge av omsøkte planer. Sametinget og Troms fylkeskommune har gjennomført kulturminneundersøkelser av det omsøkte arealet inneværende feltsesong. Det er også avholdt møte mellom Statnetts grunneierkontakt og eier av eiendom 1933/90/1 den 4. oktober som en start på forhandlingene for å komme fram til en minnelig løsning Alternative løsninger Det er vurdert fire alternativer for oppgradering av Mestervik koblingsstasjon. Uavhengig av hvilket alternativ som velges, vil det være nødvendig å erverve grunn for å oppnå 30 m avstand fra høyspentapparat til gjerde Alternativ 0 Benytte eksisterende anlegg videre Alternativ 0 er en vurdering av å benytte eksisterende apparat- og kontrollanlegg videre (restverdivurdering). Etter utredning er det vurdert at 0-Alternativet ikke er realistisk å gjennomføre da anlegget generelt har for mange mangler. 7

8 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon November Alternativ 1 Nytt kontrollanlegg Alternativ 1 er en vurdering av å utvide eksisterende kontrollhus med ny seksjon for nytt kontroll- og hjelpeanlegg for å tilfredsstille krav til EMP sikring. Eksisterende stasjonsbygg bygges om slik at stasjonen får overnattingsplasser, garderobe og arbeidsrom. Alternativet er ellers likt alternativ Alternativ 2 - Nytt kontrollanlegg og reinvestering i eksisterende 132 kv apparatanlegg Dette alternativet er som alternativ 1, men omfatter i tillegg oppgradering av 132 kv apparatanlegg i eksisterende anlegg med 9 m feltbredde. For apparatanlegget innebærer dette å: Bytte ut 10 av totalt 14 skillebrytere Bytte ut 10 av totalt 14 effektbrytere Bytte ut alle strøm- og spenningstransformatorer på grunn av alder og/eller mangel av antall måle- og relékjerner. Heve innstrekkstativ og samleskinner Alternativ 3 Nytt kontrollanlegg og reinvestering i nytt 132 kv apparatanlegg Alternativ 3 er tenkt likt som alternativ 1 og 2 for kontrollbygget, men med nytt standard 132 kv apparatanlegget med 10 m feltbredde og ny plassering. Alternativet er anbefalt bestykket med to - sone samleskinnevern for å øke anleggets tilgjengelighet, dette medfører to strømtransformatorer per felt. Det vil måtte erverves noe mer grunn med dette alternativet enn med alternativ 1 og 2. Apparatanlegget bygges parallelt med eksisterende apparatanlegg og kan bygges helt uavhengig av eksisterende spenningssatte anlegg. Det eksisterende anlegget kan driftes som normalt helt til det nye er på plass. Det nye anlegget kan testes før det idriftsettes og man unngår dermed utkobling under testing Vurdering av alternativene O-alternativet vurderes ikke som aktuelt på grunn av at mange anleggsdeler allerede har overskredet, eller er svært nær, sin forventede levealder. Stasjonen vil ved omsøkt reinvestering være 36 år. Kontrollanlegget har passert sin forventede levetid, og tilstanden er slik at videre drift vil være uforsvarlig. Utsettelse av reinvestering av kontrollanlegg er derfor uaktuelt. Forventet levetid på apparatanlegg er 40 år. Under utbyggingen av 420 kv Ofoten - Balsfjord og Balsfjord Hammerfest vil Mestervik være blant de viktigste stasjonene for forsyningssikkerheten til Tromsø og en feil på et apparat kan medføre langvarig utkobling. I prinsippet kan man vente med investering i nytt apparatanlegg til etter ferdigstilling av Ofoten-Balsfjord-Hammerfest. Alternativ 1 beskriver denne muligheten. Ferdigstilling av Ofoten-Balsfjord er anslått til 2015/2016, men med usikkerhet, grunnet konsesjonsprosess og koordinering med Balsfjord-Hammerfest. Reinvestering av Mestervik vil derfor sannsynligvis ikke kunne skje før i 2020 dersom det ikke gjøres nå. Det antas at verdien av økt forsyningssikkerhet er høyere enn verdien av å utsette investering i nytt apparatanlegg. Ved å fortsette å drifte anlegget slik det er i dag vil risikoen for feil i kontroll- og apparatanlegg øke og en utfordrer dermed forsyningssikkerheten. I enkelte perioder med høyt forbruk og lite vann i magasinene, er det utfordringer knyttet til forsyningen av området mellom Ofoten og Goulas, og det har blant annet i perioder vært nødvendig å drifte nettet med redusert driftssikkerhet (N-0). Når nettet driftes N-0, vil en feil på en komponent kunne ha store konsekvenser. Kontrollanlegget er plassert i eksisterende kontrollbygg i Mestervik. Dette bygget mangler EMPsikring, som er et krav for en klasse 3 stasjon. Effektbryterne er oljefattige. Av sikkerhetsmessige årsaker, er det et krav at GIK (automatisk gjeninnkobling) skrues av når det er folk i anlegget. Hvis det skulle skje en utkobling ved høy last, mens GIK er av, kan dette føre til utfall av linjer og andre stasjoner. Det kan også være vanskelig og ta lang tid å få tak i reservedeler, og kompetanse på gamle anlegg er mangelvare både fra leverandør og drift. 8

9 November 2011 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon Eksisterende apparatanlegg er også for lavt til at arbeid i anlegget kan utføres med lift, samt at ved snørike vintrer kommer man innenfor risikoavstand ved ferdsel i friluftsanlegget. Alternativene 0, 1 og 2 omsøkes ikke av hensyn til forsyningssikkerhet, personsikkerhet og kostnadsberegninger. Alternativ 3 omsøkes som reinvesteringsplan for Mestervik stasjon. 3. Beskrivelse av anlegget 3.1. Begrunnelse Mestervik er en viktig stasjon for forsyningssikkerheten til Tromsø by og omegn samt sentralnettsforbindelsen fra Balsfjord og nordover. En feil på apparat- eller kontrollanlegg kan medføre langvarig utkobling. Behovet for reinvesteringer på stasjonen er et resultat av at anlegget mangler tilfredsstillende EMPsikring, og at kontrollanlegget og apparatanlegget er i ferd med å nå sin tekniske levetid. Avhengigheten av Mestervik stasjon under utbyggingen av omsøkt 420 kv Ofoten - Balsfjord i 2014/15 og Balsfjord Hammerfest gjør at reinvesteringene i apparatanlegget på Mestervik må gjøres enten før eller etter ferdigstillelse av disse ledningene. Mestervik stasjon vil etter ferdigstillelsen ha overskredet sin tekniske levealder Beskrivelse av hva som skal bygges Søknaden omfatter å bygge et nytt høyspentanlegg ved siden av dagens anlegg og et nytt kontrollanlegg i tilbygg til dagens stasjonsbygg. Dette vil gi en mest mulig effektiv prosjektgjennomføring med et lite behov for utkoblinger. Det nye anlegget er planlagt å ha doble samleskinner, doble sett med strømtransformatorer og 2-soners samleskinnevern. Søylene i apparatanlegget heves med 1 m i forhold til dagens anlegg. En slik heving av søylene vil føre til at samleskinnene kommer for nært fasene, og innstrekkstativet må derfor også heves. En mast på Kvaløy 1- ledningen må flyttes på grunn av endret beliggenhet på apparatanlegget (se vedlegg 1). Situasjonsplanen etter ombygging (vedlegg 1) viser hvordan det nye apparatanlegg vil bli liggende på ny og ervervet grunn, nytt gjerde med ny vei for vinterbrøyting og vedlikehold på utsiden, og innplassering av nytt kontroll- og servicebygg. Plan- og fasadetegninger for nytt kontroll- og servicebygg er vist i vedlegg (vedlegg 2a og 2b). Enlinjeskjema for Mestervik stasjon etter omsøkte reinvesteringer er vedlagt (vedlegg 5, u. off). Det eksisterende apparatanlegget saneres etter at det nye anlegget er idriftssatt Sikkerhet og beredskap Statnett har gjennomført en risiko- og sårbahets (ROS)-analyse av eksisterende anlegg i 2010 (Unntatt offentlighet etter Beredskapsforskriften 6-1). Basert på den gjennomførte analysen for dagens situasjon (uten tiltak) er ingen hendelser klassifisert med høy risiko. Grunnarbeider for nytt apparatanlegg startes med oppsetting av nytt permanent gjerde og ny automatstyrt port for opprettholdelse av sikring av anlegg i drift. Midlertidig gjerde mot eksisterende apparatanlegg etableres Sikkerhet for ansatte Anlegget bygges parallelt med eksisterende anlegg, en jobber derfor uavhengig av spenningssatt anlegg under store deler av byggeperioden. Ved å koordinere utskiftningen av apparat- og kontrollanlegg vil en i tillegg ha redusert sannsynlighet for uhell ved at antall inngrep og antall timer i 9

10 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon November 2011 anlegg reduseres. Sikkerheten ved revisjoner i framtiden vil bedres siden feltene vil bli en meter bredere enn de er i dag. Det vil være adgangskontroll mellom det nye og gamle anlegget i byggeperioden Teknisk/økonomisk vurdering Oppsummering samfunnsøkonomisk analyse Effektmål Eliminere avbruddskostnader som følge av gammelt utstyr. Skal-krav o Det skal være trygt å oppholde seg og arbeide i nærheten av stasjonens høyspentanlegg. o Løsningene skal fylle tekniske krav framsatt i FIKS. o Gjeldende lover og forskrifter. Alternativanalyse Prissatte virkninger Forventet Investeringskostnad (inkl. byggelånsrente, reelle 2011-kroner) Nettonåverdi (av forventet investeringsverdi, inkl. reinvesteringer, justert for restverdier) Ikke prissatte virkninger Drift- og vedlikeholdskostnader Forsyningssikkerhet og avbruddskostnader byggefase Forsyningssikkerhet og avbruddskostnader driftsfase Alt. 1 (Null): Nytt kontrollanl., reinv. apparatanl. i 2020 Alt. 2: Nytt kontrollbygg + reinv i eksisterende apparatanl. Alt. 3 Nytt kontrollbygg + nytt 132 kv apparatanl. ved siden av eksisterende -50 MNOK -100 MNOK -150 MNOK -134 MNOK -106 MNOK -150 MNOK Minimalt med utkobling (kun ifm med kontrollanlegg) + Nytt kontrollanlegg, gammelt apparatanlegg, 9m feltbredde Krever lengre utkoblinger i et sårbart nett + Nytt kontrollanlegg, reinv. I eksisterende apparatanl., 9m feltbredde - Bygging uavhengig av anlegg i drift, minimerer behov for utkoblinger Nytt kontrollanlegg, nytt apparatanlegg, 10m feltbredde Miljøkonsekvenser Bør krav Anleggskrav: Standard anlegg med 10m feltbredde Anleggskrav: Standard høyde i anlegget (muliggjør adgang til anlegget til enhver tid) Ikke oppfylt Ikke oppfylt Oppfylt Ikke oppfylt Ikke oppfylt Oppfylt Realopsjoner og fleksibilitet Rangering

11 November 2011 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon Det er ønskelig med forsterkning av Mestervik nå, for å bedre forsyningssikkerheten under blant annet bygging av Ofoten-Balsfjord-Hammerfest. Det er også ønskelig med et anlegg som oppfyller Statnetts standarder, slik at man har et fremtidsrettet anlegg som en del av neste generasjons sentralnett. Alternativ 3 vil gi et standard anlegg og en god og fremtidsrettet løsning nå. Sammenstilt med de andre vurderte alternativ, bidrar sparte avbruddskostnader og bedret forsyningssikkerhet både i byggefasen og i driftsfasen til å forsvare ekstrakostnaden ved alternativ 3. I tillegg kommer øvrige ikke-prissatte virkninger. Utsettelse av reinvestering i apparatanlegget, eller utskifting av komponenter i et anlegg som ikke oppfyller Statnetts standarder, vil gi en ikke tilfredsstillende driftssituasjon. For fullstendig kostnadsestimat, se vedlegg 6 (unntatt offentlighet) Anleggsfasen Vedlegg 3 viser forslag til disponering av areal for rigg i anleggsfasen. Forslag til areal for midlertidig massedeponering vises også. Det antas at den utgravde massen vil kunne brukes i ny vei rundt nytt gjerde og i selve anlegget. Dersom dette ikke stemmer, vil Statnett sørge for at det innhentes nødvendige tillatelser for varig massedeponering på eller ved stasjonsområdet eller et annet egnet sted. Ledningen Kvaløy 1 vil bli lagt i kabel fra første mast og rundt anleggsområdet under anleggsarbeidene for å redusere behov for utkobling i anleggsperioden, og for å redusere faren for skader i anleggsperioden. Det gamle utendørsanlegget på Mestervik koblingsstasjon rives (med unntak av innstrekkstativ). Dette arbeidet skal utføres i henhold til teknisk forskrift (TEK 2010) 9.6 og 9.7. Valgt alternativ for reinvesteringene gir lite behov for utkoblinger i anleggsfasen. Statnett vil i samarbeid med Troms Kraft vurdere behov for utkoblinger i anleggsfasen og ved idriftsettelse. 11

12 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon November Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn Figur 3: Bilde av Mestervik stasjon og nærmeste bebyggelse 4.1. Arealbruk For å gjennomføre reinvesteringsplanene må Statnett erverve ca 15,5 daa mark (se vedlegg 1). Arealet er eid av tre private grunneiere og er satt av til LNF-område i gjeldende kommuneplan, uten kjente utbyggingsplaner. Terrenget er myrlendt og består av krattskog dominert av bjørk Bebyggelse og bomiljø Reinvesteringen vil øke avstanden fra apparatanlegget til nærmeste bebyggelse fra dagens 280 meter til 330m. Endringene vil ikke gi nærmeste bebyggelse større støybelastning Landskap og kulturminner Det nye anlegget vil bli liggende ca to meter høyere (kote 50) i terrenget og bli noe høyere enn dagens på grunn av økt sikkerhetsavstand til bakken. Slik stasjonen ligger, og vil bli liggende, i terrenget vil reinvesteringene ikke føre til større endringer i det visuelle inntrykket av stasjonen og omgivelsene Plante- og dyreliv Det er registrert et yngleområde for den rødlistede fuglearten hagesanger 1,4 km fra stasjonsområdet. Yngleområdet ligger innenfor et område med høgstaudebjørkeskog som har høy verdi og hvor hogst og inngrep skal unngås (naturbase). Disse naturverdiene vil ikke bli påvirket av de omsøkte reinvesteringene. Det er ikke registrert fredete kulturminner i nærheten av stasjonsområdet (kulturminnesøk). 12

13 November 2011 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon 4.5. Naturvernområder og inngrepsfrie områder Arealutvidelsen kommer ikke i berøring med områder som er vernet eller planlagt vernet etter naturmangfoldloven. Stasjonen ligger i et delvis bebygget område og utvidelsen av stasjonsområdet vil ikke innebære reduksjon i INON-områder. 5. Avbøtende tiltak Statnett vurderer at det ikke er behov for avbøtende tiltak i dette prosjektet, og har heller ikke fått innspill om slikt behov i møte med kommunen, eller gjennom den dialogen som hittil har vært med grunneierne. 6. Innvirkning på private interesser Omsøkt løsning for reinvesteringer på Mestervik stasjon gir behov for å erverve ca15,5 daa grunn. Statnett har avholdt møte med den største grunneieren og søker å oppnå minnelige avtaler med alle de berørte. På grunn av behovet for at denne reinvesteringen gjennomføres i forkant av omsøkt utbygging av 420kV Ofoten-Balsfjord og Balsfjord - Hammerfest søkes det om forhåndstiltredelse som en sikkerhet mot forsinkelser i byggearbeidet. Tomter til stasjoner erverves. Erstatninger utbetales som en engangserstatning, og skal i utgangspunktet tilsvare det varige økonomiske tapet som eiendommen påføres ved utbygging. Blir man enige om en avtale vil denne bli tinglyst og erstatningene utbetales umiddelbart. Dersom saken ikke fører fram, går saken til rettslig skjønn. En liste over berørte grunn- og rettighetshavere er vedlagt (vedlegg 4). 13

14 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon November Vedlegg Nr Navn 1 Situasjonsplan etter ombygging 2a Plantegning kontroll- og servicebygg 2b Fasadetegning kontroll- og servicebygg 3 Forslag til riggplan 4 Liste over grunn- og rettighetshavere 5 Enlinjeskjema (u. off) 6 Kostnadsoverslag (u.off) 14

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad

Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon. Konsesjonssøknad Ny 132 kv forbindelse Bjerkreim-Opstad samt ny Opstad transformatorstasjon Konsesjonssøknad Omsøkt tiltak Ny 132 kv forbindelse mellom Bjerkreim transformatorstasjon i Bjerkreim kommune og en ny Opstad

Detaljer

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim.

Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Informasjon fra Statnett Konsesjonssøknad om bygging av ny 420 kv kraftledning som erstatning for eksisterende 300 kv kraftledning mellom Viklandet og Trollheim. Oppgradering av sentralnettet til 420 kv

Detaljer

Konsesjonssøknad ny transformator i Refsdal transformatorstasjon

Konsesjonssøknad ny transformator i Refsdal transformatorstasjon Forord Statnett SF søker herved i henhold til energiloven av 29.6.1990 om konsesjon for bygging og drift av en ny transformator 300(420)/66(132) kv, 160 MVA i Refsdal, Vik kommune, Sogn og Fjordane fylke.

Detaljer

Reinvestering Lakselv stasjon

Reinvestering Lakselv stasjon Konsesjonssøknad Reinvestering Søknad om konsesjon April 2012 Sammendrag Lakselv transformatorstasjon er en del av sentralnettet i Finnmark, og er svært viktig for strømforsyningen til forbrukere i området.

Detaljer

Konsesjonssøknad for nytt kontrollbygg på Kristiansand transformatorstasjon.

Konsesjonssøknad for nytt kontrollbygg på Kristiansand transformatorstasjon. Norges Vassdrags - og Energidirektorat Postboks 5091 Maj orstuen 0301 OSLO e - post: nve@nve.no Saksbeh./tlf.nr.: Jan Eskedal / 95 73 46 25 Deres ref./deres dato: / Vår ref.: Dok.id. 2246707-1 - 1 Vår

Detaljer

Kobbvatnet transformatorstasjon Ny stasjon samt endrede traséer for omliggende 420 kv-ledninger. Informasjonsmøte Kobbelv vertshus 10.

Kobbvatnet transformatorstasjon Ny stasjon samt endrede traséer for omliggende 420 kv-ledninger. Informasjonsmøte Kobbelv vertshus 10. Kobbvatnet transformatorstasjon Ny stasjon samt endrede traséer for omliggende 420 kv-ledninger Informasjonsmøte Kobbelv vertshus 10. mai 2017 Hvem er vi Ketil Rian - Prosjektleder Lars Størset - Areal-

Detaljer

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013

Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling. Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Nytt kraftnett i nord en forutsetning for utvikling Nina Kjeldsen, Anskaffelser, Ofoten Hammerfest 15. April 2013 Mrd. NOK (2010-kroner) Vi står overfor det største investeringsløftet på lenge Investeringer

Detaljer

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal

Informasjon fra Statnett. Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal Informasjon fra Statnett Om konsesjonssøknad på spenningsoppgradering Lyse Førre Saurdal HVA SØKER VI PÅ Statnett søker Norges vassdrags- og energi direktorat (NVE) om å opp gradere spennings nivået fra

Detaljer

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015

Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Endringssøknad for nytt 132 kv koblingsanlegg og ny transformatorstasjon i Tunnsjødal i Namsskogan kommune November 2015 Innhold 1 BAKGRUNN... 3 2 GENERELLE OPPLYSNINGER... 4 2.1 Presentasjon av tiltakshaver...

Detaljer

Ny transformator i Borgund Transformatorstasjon

Ny transformator i Borgund Transformatorstasjon Konsesjonssøknad Nettforsterkning i Indre Sogn Ny transformator i Borgund Transformatorstasjon September 2014 September 2014 Konsesjonssøknad ny transformator i Borgund Forord Statnett SF søker herved

Detaljer

Konsesjonssøknad. Konsesjonssøknad for nytt kontrollbygg på Hove transformatorstasjon. Januar 2017

Konsesjonssøknad. Konsesjonssøknad for nytt kontrollbygg på Hove transformatorstasjon. Januar 2017 for nytt kontrollbygg på Januar 2017 Forord Statnett SF legger med dette frem søknad om konsesjon for nytt kontrollbygg for Hove transformatorstasjon i Vik kommune i Sogn og Fjordane. Kontrollbygget vil

Detaljer

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv

Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Forsyningssikkerhet i Nord-Norge i et langsiktig perspektiv Kirkenes 29. 30.09.2008 Bjørn Hugo Jenssen Områdeansvarlig Nord-Norge, Divisjon utvikling og Investering Viktige ledningssnitt som overvåkes

Detaljer

420 kv-ledning Lyse-Stølaheia. Tilleggssøknad trasealternativ i Forsand kommune

420 kv-ledning Lyse-Stølaheia. Tilleggssøknad trasealternativ i Forsand kommune Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Saksbehandler: Tanja Midtstian Saksbeh./tlf.nr.: Maria K. Lyngstad/23 90 37 20 Vår ref.: 2101290 Vår dato: 28.04.2015 420

Detaljer

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

66 kv kraftledning Fillan Vikstrøm og Vikstrøm transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 25.06.2015 Vår ref.: 200905705-46 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no 66

Detaljer

420 kv Tonstad Ertsmyra. Oversendelse av tillatelser

420 kv Tonstad Ertsmyra. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 29.05.2015 Vår ref.: 201001760-164 Arkiv: 611

Detaljer

Sylling. Informasjonsmøte Sjåstad samfunnshus, 1. september 2016

Sylling. Informasjonsmøte Sjåstad samfunnshus, 1. september 2016 Sylling Informasjonsmøte Sjåstad samfunnshus, 1. september 2016 Hvem er vi Kari Eika prosjektleder Håkon S Sundklakk - prosjekteringsleder Odd Lekva delprosjektleder Jon Furu Grunnerverver Marte Bakken

Detaljer

Søknad om endring i arealbruk ved Makrellbekken, i Oslo kommune

Søknad om endring i arealbruk ved Makrellbekken, i Oslo kommune NVE v/ Arne Anders Sandnes Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Saksbeh./tlf.nr.: Christina Hansen/920 65 655 Deres ref./deres dato: / Vår ref.: 2272827 Vår dato: 11.04.2016 Søknad om endring i arealbruk

Detaljer

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013

Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Hvordan kan vi sikre at Sør-Rogaland har nok strøm? Informasjonsmøte 11. juni 2013 Behov og bakgrunn for prosjektet Alternative løsninger Konsekvensutredning Konsesjonssøkte løsninger Behov og bakgrunn

Detaljer

Søknad om anleggskonsesjon for ny likeretter hos Hydro Aluminium AS i Høyanger

Søknad om anleggskonsesjon for ny likeretter hos Hydro Aluminium AS i Høyanger Energi Vår dato: 2016-07-27 Vår kontakt: Morten B. Nielsen T: +47 41 42 05 38 Side 1 av 6 Søknad om anleggskonsesjon for ny likeretter hos Hydro Aluminium AS i Høyanger Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Generelle

Detaljer

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser

Endring av traséinnføring til Saurdal transformatorstasjon for 66 kv kraftledningen Mo Saurdal. Oversendelse av tillatelser Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Vår dato: 30.01.2015 Vår ref.: 201002649-13 Arkiv: 611

Detaljer

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL

TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON. MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL TILLEGGSUTREDNING TIL KONSESJONSSØKNAD FOR BYGGING AV SKODDEVARRE TRANSFORMATORSTASJON MED TILHØRENDE 132 kv LINJE / KABEL Forord Alta Kraftlag søkte NVE om konsesjon for å bygge ny transformatorstasjon

Detaljer

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse

Ny transformator i Volda transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse Mørenett AS Langemyra 6 6160 HOVDEBYGDA Vår dato: 02.03.2017 Vår ref.: 201605755-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22959846/aman@nve.no Ny transformator i Volda

Detaljer

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn

Informasjonsbrosjyre. Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Informasjonsbrosjyre Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av hovedstrømnettet på Sogn Oppgradering av hovedstrømnettet på Sogn Gammelt strømnett i Oslo må fornyes Hovedstrømnettet i Oslo ble stort sett bygd fra

Detaljer

SØKNAD. Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon

SØKNAD. Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon SØKNAD Oppgradering av transformator T9 i Fortun stasjon Søknad om anleggskonsesjon Side 1 Utarbeidet av : Fredrik Kühn Sign. : Verifisert av : Sign. : Godkjent av : Stein Øvstebø Sign. : Side 2 Innhold

Detaljer

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS

Konsesjonssøknad. Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune. Utarbeidet av Lyse Nett AS Konsesjonssøknad Ny transformatorstasjon i forbindelse med vindkraftutbygging i Bjerkreim kommune Utarbeidet av Lyse Nett AS 07.juli 2005 1 Generelle opplysninger... 3 1.1 Søknadens omfang... 3 1.2 Anleggets

Detaljer

Rehabilitering av Sylling stasjon. Møte med Miljøutvalget Lier kommune Sylling stasjon

Rehabilitering av Sylling stasjon. Møte med Miljøutvalget Lier kommune Sylling stasjon Rehabilitering av Sylling stasjon Møte med Miljøutvalget Lier kommune Sylling stasjon 22.03.2017 Hvorfor oppgraderer vi stasjonen Dagens anlegg er gammelt Sikre trygg strømforsyning i Østlandsområdet Hva

Detaljer

Ombygging av tre regionalnettsledninger i forbindelse med ny E18. Oversendelse av tillatelse

Ombygging av tre regionalnettsledninger i forbindelse med ny E18. Oversendelse av tillatelse Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 16.12.2015 Vår ref.: 201506151-10 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22 95 98 46/aman@nve.no Ombygging

Detaljer

Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kv spenningsoppgradering

Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og Namsskogan - Kolsvik. Ombygging fra 300 til 420 kv spenningsoppgradering Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2012/4917-14 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Høring av konsesjonssøknad: Nedre Røssåga Namsos (Skage) og

Detaljer

Kw/Lrr-2'» Q l j \ > BKK

Kw/Lrr-2'» Q l j \ > BKK S e Morgendagen er her I Z-:>! :C)é gâ `: Kw/Lrr-2'» Q l j \ > BKK Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Deres ref.: Vàr ref.: 11604553 Dato: 24.11.2015 Søknad om overføring

Detaljer

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS.

Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. Søknad om ekspropriasjon og konsesjon fra VOKKS Nett AS. 24 kv kabelanlegg mellom Skrautvål trafostasjon og Statoilstølen i Nord Aurdal kommune. 23.11.2015 Innholdsfortegnelse. 1. Sammendrag.. 1 2. Generelle

Detaljer

Tilleggsssøknad II Lyse-Stølaheia

Tilleggsssøknad II Lyse-Stølaheia Tilleggsssøknad II Lyse-Stølaheia Tilleggssøknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse. April 2015 Tilleggssøknad 2 Lyse-Stølaheia April 2015 Forord På vegne av Lyse Sentralnett

Detaljer

Søknad om konsesjon for innsetting av to kondensatorbatterier på ledningene Håvik- Spanne og Håvik Sauda ved Håvik transformatorstasjon

Søknad om konsesjon for innsetting av to kondensatorbatterier på ledningene Håvik- Spanne og Håvik Sauda ved Håvik transformatorstasjon Norges Vassdrags- og Energidirektorat Postboks 091, Majorstuen 0301 Oslo Saksbeh./tlf.nr.: Ellen T. Hoff / 23 90 46 70 Vår ref.: IFS 246962 Vår dato: 09..2017 Søknad om konsesjon for innsetting av to kondensatorbatterier

Detaljer

Oppgradering av Refsdal transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser

Oppgradering av Refsdal transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelser Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 29.06.2015 Vår ref.: 201405378-13 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Oppgradering av Refsdal

Detaljer

Søknad om anleggskonsesjon SmiSto kraftverk med koblingsanlegg

Søknad om anleggskonsesjon SmiSto kraftverk med koblingsanlegg 26.04.2017 Søknad om anleggskonsesjon SmiSto kraftverk med koblingsanlegg Robert Hagen SKS PRODUKSJON AS Sammendrag Søknaden beskriver Smibelg og Storåvann kraftverker med nødvendige elektriske anlegg

Detaljer

Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/ Dato:

Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Wiik Arkiv: T00 Arkivsaksnr.: 08/8671-20 Dato: 12.03.2009 NY RINGFORBINDELSE 132 KV KRAFTLINJER I DRAMMEN. KLAGE PÅ KONSE- SJONSVEDTAK VEDR. STREKNINGEN BRÅTAN - BRAGERNES

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.11.2014 Varighet: 13.11.2044 Ref: 201405376-4 Kommune: Lærdal Fylke: Sogn og Fjordane Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Ny Vemorktoppen koplingsstasjon

Ny Vemorktoppen koplingsstasjon Konsesjonssøknad Ny Vemorktoppen koplingsstasjon Søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse Mars 2012 Mars 2012 Konsesjonssøknad. Ny Vemorktoppen koplingsstasjon Forord Statnett

Detaljer

Ofoten - Hammerfest. Bardu kommune 13.februar 2014. Prosjektdirektør Kirsten Faugstad

Ofoten - Hammerfest. Bardu kommune 13.februar 2014. Prosjektdirektør Kirsten Faugstad Ofoten - Hammerfest Bardu kommune 13.februar 2014 Prosjektdirektør Kirsten Faugstad Ofoten-Hammerfest - en viktig brikke i neste generasjon sentralnett Sikrer strømforsyningen i landsdelen Legger til rette

Detaljer

Pæsa transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse

Pæsa transformatorstasjon. Oversendelse av tillatelse Nord-Salten Kraft AS 8276 ULVSVÅG Vår dato: 28.04.2016 Vår ref.: 201600862-8 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anine Mølmen Andresen 22 95 98 46/aman@nve.no Pæsa transformatorstasjon. Oversendelse

Detaljer

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke

Bakgrunn for vedtak. Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon. Hemnes kommune i Nordland fylke Bakgrunn for vedtak Øvre Røssåga kraftverk og Bleikvassli transformatorstasjon Hemnes kommune i Nordland fylke Tiltakshaver Statkraft Energi AS Referanse 201505246-10 Dato 22.10.2015 Notatnummer KN-notat

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett Om ny ledning fra Fosen til Orkdal og/eller Surnadal. Desember 2009 Statnett planlegger en ny 420 kv kraftledning fra Storheia på Fosen og sørover til Orkdal og/eller til Trollheim

Detaljer

Vemorktoppen koblingsstasjon. Oversendelse av tillatelse

Vemorktoppen koblingsstasjon. Oversendelse av tillatelse Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 26.08.2015 Vår ref.: 201202805-35 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Vemorktoppen koblingsstasjon.

Detaljer

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef

Statnett i nord. Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Statnett i nord Barents Industri, 25.november 2015 Berit Erdal, Kommunikasjonssjef Om Statnett o Ca 1200 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor i Tr.heim, Bergen, Sunndalsøra og i Alta o Regionkontor

Detaljer

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering

Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet. Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Planer for spenningsoppgradering av sentralnettet Forum for koblingsanlegg 16.10.2012 Torkel Bugten, Programdirektør spenningsoppgradering Innhold Spenningsoppgradering fra 300 til 420 kv Hvorfor Hvordan

Detaljer

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS

Fosen Nett AS Overføring av område- og anleggskonsesjoner i forbindelse med sammenslåing av nettvirksomhetene i Rissa Kraftlag SA og FosenKraft AS Fosen Nett AS Emil Schanches gate 8 7160 BJUGN Vår dato: 26.02.2015 Vår ref.: 201406766-5 Arkiv: 611 Deres dato: 02.12.2014 Deres ref.: K. Bulling Saksbehandler: Grete Johnsen 22959160/gaj@nve.no Fosen

Detaljer

Informasjon fra Statnett

Informasjon fra Statnett Informasjon fra Statnett 420 kv kraftledning Storheia-Orkdal/Trollheim Juni 2010 Statnett har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om tillatelse til å bygge en 420 kv-kraftledning fra den planlagte

Detaljer

Statnett. Konsesjonssøknad .. I. A V di6 6 i . * , ill

Statnett. Konsesjonssøknad .. I. A V di6 6 i . * , ill Konsesjonssøknad Statnett. 4 A V di6 6 i 4. * 111 11,. å å ill 111 411 9 I.. I Januar 2013 Konsesjonssøknad midlertidig flytting av master ved Hamang transformatorstasjon Forord Statnett SF søker herved

Detaljer

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner

Tillatelse til utvidet transformeringskapasitet i Utheim og Vikstrøm transformatorstasjoner TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 10.05.2017 Vår ref.: 201701931-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Katrine Stenshorne Berg 22959327/kast@nve.no Tillatelse

Detaljer

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011.

DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' 08/02049-37228.6.2011. Olje- og energidepartementet viser til Statnett SFs brev av 16. mai 2011. Statnett SF Saksnummer Joumalpost Jouma1dato Statnett S F M ottatt Arkivet 2 9 JUN 2011 DET KONGELIGE1 OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENBe' AvdelinglinrtIaler 2 Q. ) U. offort! g!-et Statnett SF Postboks 5192

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref. Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 19.12.2016 Varighet: 19.12.2046 Ref.: 201605175-16 Kommune: Trondheim, Malvik, Stjørdal Fylke: Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag

Detaljer

Prosjektet Ofoten - Hammerfest. Kirsten Faugstad, Prosjektdirektør Ofoten - Hammerfest

Prosjektet Ofoten - Hammerfest. Kirsten Faugstad, Prosjektdirektør Ofoten - Hammerfest Prosjektet Ofoten - Hammerfest Kirsten Faugstad, Prosjektdirektør Ofoten - Hammerfest Investor Konsernpresentasjon Presentation 01/12/2012 bygger neste generasjon sentralnett Dette er Statnett Konsernpresentasjon

Detaljer

Ny adkomstveg Trofors. Oversendelse av tillatelser

Ny adkomstveg Trofors. Oversendelse av tillatelser Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Ellen Hoff Vår dato: 11.11.2015 Vår ref.: 201203690-156 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Willgohs 22959245/sowi@nve.no Ny adkomstveg

Detaljer

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn

Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm skjønn Fremlagt på møte 6.-7.10.2015 Styresak 84-2015 Saknr 15/283 Bygging av ny 420 kv kraftledning Balsfjord Skaidi, grunneiers tillatelse til tiltaket, samt behandling av spørsmål om forhåndstiltredelse ifm

Detaljer

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Stort behov for investeringer i sentral- og regionalnett Sentralnett Statnett forventer å investere

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962986633 Dato: 07.10.2014 Varighet: 9.9.2044 Ref: 201006400-50 Kommune: Bærum Fylke: Akershus Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50

Detaljer

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering Endret filosofi rundt kabling hvilke konsekvenser tekniske og økonomiske kan dette få? EBL Nettkonferansen 2007 Elisabeth V. Vardheim, avdelingsleder Konsesjonsavdelingen Divisjon Utvikling og Investering

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 16.04.2015 Varighet: 15.04.2045 Ref: 201305330-145 Kommuner: Surnadal og Sunndal Fylke: Møre og Romsdal Side 2 I medhold av

Detaljer

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse

Deres ref.: 1593508 Tlf.: 22 95 91 86. Statnett SF - 420/132 kv transformering i Svartisen. Oversendelse av tillatelse Noiges v.3ssdrags- og er e.idirekto(ar H/o3L93(- N V E Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO 2 3 NOV 2012 Vår dato: Vår ref.: NVE 201106390-14 kn/kmar Arkiv: 611 Saksbehandler: Deres dato: 17.11.2011 Kristian

Detaljer

Konsesjonssøknad. Sauda transformatorstasjon Anlegg for 300/420 kv transformering. 300(420) kv-ledning Sauda-Saurdal Spenningsheving til 420 kv

Konsesjonssøknad. Sauda transformatorstasjon Anlegg for 300/420 kv transformering. 300(420) kv-ledning Sauda-Saurdal Spenningsheving til 420 kv Konsesjonssøknad Sauda transformatorstasjon Anlegg for 300/420 kv transformering 300(420) kv-ledning Sauda-Saurdal Spenningsheving til 420 kv 2 Forord Statnett SF legger med dette frem søknad om konsesjon

Detaljer

Konsesjonssøknad. Ombygging av Skjomen stasjon. Februar 2016. Søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse

Konsesjonssøknad. Ombygging av Skjomen stasjon. Februar 2016. Søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse Konsesjonssøknad Ombygging av Skjomen stasjon Søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse Februar 2016 Forord Statnett SF legger med dette frem søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF 0 2 MAI2012. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE

Anleggskonsesjon. Statnett SF 0 2 MAI2012. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: NVE vassdrags- og energidirektorat anorges N V E Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 0 2 MAI2012. Varighet: 01.05.2042 Ref: NVE 200800844-254 Kommuner: Narvik, Gratangen,

Detaljer

TILLEGGSSØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON, EKSPROPRIASJONSTILLATELSE OG FORHÅNDSTILTREDELSE FOR NY

TILLEGGSSØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON, EKSPROPRIASJONSTILLATELSE OG FORHÅNDSTILTREDELSE FOR NY Oslo TILLEGGSSØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON, EKSPROPRIASJONSTILLATELSE OG FORHÅNDSTILTREDELSE FOR NY HOVINMOEN TRANSFORMATORSTASJON OG TILKOBLING AV EKSISTERENDE 66 kv-forbindelser GJESTAD DAL OG GRAN TIL

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 28.04.2017 Varighet: 01.06.2045 Ref.: 201403536-11 Kommune: Vågan Fylke: Nordland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990 nr.

Detaljer

Vedlegg Oppdatering av investeringsplanen i hver region Utviklingen av nye sentralnettanlegg tar lang tid. Underveis i prosjektutviklingen legger Statnett stor vekt på å gi oppdatert informasjon om prosjektenes

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015

Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15 21.05.2015 Nesset kommune Arkiv: S82 Arkivsaksnr: 2015/124-3 Saksbehandler: Hogne Frydenlund Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for teknisk, næring og miljø 10/15 13.05.2015 Nesset kommunestyre 39/15

Detaljer

Deres ref.: /

Deres ref.: / Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 12.06.2014 Vår ref.: 201400345-3 Arkiv: 617 Saksbehandler: Deres dato: 07.05.2014 Olav Haaverstad Deres ref.: 22959774 / 41679196 olah@nve.no1 Godkjenning

Detaljer

22959774-41679196/ olah@nve.no 1

22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 22.09.2014 Vår ref.: 201403063-9 Arkiv: 617 Deres dato: 29.08.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/ olah@nve.no 1 Statnett

Detaljer

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand

Anleggskonsesjon. Statnett SF. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Kommune: Sirdal og Forsand Anleggskonsesjon Meddelt: Statnett SF. Organisasjonsnummer: 962 986 633 Dato: 17.12.2014 Varighet: 15.12.2044 Ref: NVE 201203263-82 Kommune: Sirdal og Forsand Fylke: Vest-Agder og Rogaland Side 2 I medhold

Detaljer

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Anleggskonsesjon. Agder Energi Vannkraft AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Anleggskonsesjon Meddelt: Agder Energi Vannkraft AS Organisasjonsnummer: 882973972 Dato: 15.02.2016 Varighet: 15.02.2046 Ref: 201502594-49 Kommune: Nissedal Fylke: Telemark Side 2 I medhold av lov av 29.

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Spenningsoppgradering fra 50 kv til 132 kv Vagle Opstad («Jærnettprosjektet») Melding med forslag til utredningsprogram Jærnettet Jærnettet er regionalnettet mellom

Detaljer

Sira Kvina KRAFTSELSKAP

Sira Kvina KRAFTSELSKAP Sira Kvina KRAFTSELSKAP SØKNAD OM KONSESJON FOR OPPFØRING OG DRIFT AV NYTT BYGG FOR KONTROLLANLEGGSUTRUSTNING, NY FULLPROFILBORRET SJAKT OG DIVERSE ANDRE TEKNISKE INSTALLASJONER VED TONSTAD FRILUFTSANLEGG

Detaljer

Stranda transformatorstasjon. Søknad om justert konsesjon. Stranda

Stranda transformatorstasjon. Søknad om justert konsesjon. Stranda Stranda transformatorstasjon Søknad om justert konsesjon Stranda Desember 2015 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 3 2. Generelle opplysninger... 4 2.1 Beskrivelse av søker... 4 2.2 Hva som omsøkes...

Detaljer

Prosjekter/ Forsyningssikkerhet og beredskap. NARVIK TINN Bergit Svenning 12.mars 2015

Prosjekter/ Forsyningssikkerhet og beredskap. NARVIK TINN Bergit Svenning 12.mars 2015 Prosjekter/ Forsyningssikkerhet og beredskap NARVIK TINN Bergit Svenning 12.mars 2015 Om Statnett o Ca 1100 ansatte o Hovedkontor i Nydalen o Regionkontor (Alta) o Lokalkontor (Narvik, Bjerkvik, Bardefoss

Detaljer

132 kv kraftledning Meen-Solum-Dolven. Tillatelse til traséjustering ved Vestmunnvannet og samtykke til ekspropriasjon

132 kv kraftledning Meen-Solum-Dolven. Tillatelse til traséjustering ved Vestmunnvannet og samtykke til ekspropriasjon Skagerak Nett AS Postboks 80 3901 PORSGRUNN Peer Christian Andersen Vår dato: 24.05.2016 Vår ref.: 201403931-76 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristian Marcussen 22959186/kmar@nve.no

Detaljer

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse

Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse av tillatelse Jernbaneverket Postboks 4350 2308 HAMAR Vår dato: 13.06.2016 Vår ref.: 201601358-12 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Gjøvik omformerstasjon. Oversendelse

Detaljer

Inger Helene Waagaard Riddervold

Inger Helene Waagaard Riddervold TrønderEnergi Nett AS Postboks 9480 Sluppen 7496 TRONDHEIM Vår dato: 15.05.2017 Vår ref.: 201702022-7 Arkiv: 617 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Inger Helene Waagaard Riddervold 22959437/ihw@nve.no

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976 944 801 Dato: 25.08.2016 Varighet: 25.08.2046 Ref: 201602726-17 Kommune: Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni 1990

Detaljer

Tillatelse til å bygge om ledningen Bogna Steinkjer.

Tillatelse til å bygge om ledningen Bogna Steinkjer. NTE Nett AS Postboks 2551 7736 STEINKJER Vår dato: 16.11.2016 Vår ref.: 201500462-15 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Willgohs 22959245/sowi@nve.no Tillatelse til å bygge om ledningen

Detaljer

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord

Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Ny infrastruktur - nye muligheter i nord Finnmarkskonferansen 5. september 2012 Konsernsjef Auke Lont Statnetts oppdrag Forsyningssikkerhet Klima og miljø Verdiskaping Nettmeldingen underbygger Statnetts

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013

Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 Spenningsoppgradering fra 50 kv til 132 kv Vagle Opstad («Jærnettprosjektet») Melding med forslag til utredningsprogram Jærnettet Jærnettet er regionalnettet mellom

Detaljer

Vedlegg 1 Trasékart omsøkt trasé

Vedlegg 1 Trasékart omsøkt trasé VEDLEGGSLISTE Vedlegg 1 Trasékart omsøkt trasé Vedlegg 2 Enlinjeskjema (underlagt taushetsplikt) Vedlegg 3 Mulighet for tilknytning- Ørtfjell transformatorstasjon, brev fra Mo Industripark AS (underlagt

Detaljer

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.:

Anleggskonsesjon. BKK Nett AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Ref.: Anleggskonsesjon Meddelt: BKK Nett AS Organisasjonsnummer: 976944801 Dato: 17.10.2017 Varighet: 27.05.2046 Ref.: 201505469-53 Kommune: Fjell og Bergen Fylke: Hordaland Side 2 I medhold av lov av 29. juni

Detaljer

Tillatelse til mindre omlegging på 300 kv kabelforbindelsen Sogn-Ulven

Tillatelse til mindre omlegging på 300 kv kabelforbindelsen Sogn-Ulven Hafslund Nett AS Postboks 990 Skøyen 0247 OSLO Vår dato: 08.06.2017 Vår ref.: 201700590-2 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Arne Anders Sandnes 22959218/asan@nve.no Tillatelse til mindre

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon

Søknad om endring fra jordkabel til luftledning for nettilknytning av Varntresk transformatorstasjon NVE Saksbehandler Arne Anders Sandnes Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Saksbeh./tlf.nr.: Thomas W. Fennefoss, 97546631 Deres ref./deres dato: 201300093-34, 24.11.2016, 201300093-30, 24.06.2016 Vår ref.:

Detaljer

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen

Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen Grunneiermøte Ny 132 kv kraftledning Kjønnagard-Myrkdalen JØSOK PROSJEKT AS 1. Åpning ved Voss Energi AS 2. Orientering fra Jøsok Prosjekt - Konsesjonsbehandling - Rettigheter - Tillatelser - Mastebilder

Detaljer

Luen-seminar 20-22.9.2011 Mo i Rana, Harstad, Alta. Oppdaterting av markedsmuligheter i Statnett

Luen-seminar 20-22.9.2011 Mo i Rana, Harstad, Alta. Oppdaterting av markedsmuligheter i Statnett Luen-seminar 20-22.9.2011 Mo i Rana, Harstad, Alta Oppdaterting av markedsmuligheter i Statnett Neste generasjon sentralnett Planer innen 2025 Offshore elektrifisering og ny næringsvirksomhet i Finnmark

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad Sogn og Smestad transformatorstasjon

Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad Sogn og Smestad transformatorstasjon Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad Sogn og Smestad transformatorstasjon Fornyelse av kabelforbindelene Smestad - Sogn og Smestad transformatorstasjon Hovedstrømnettet i Stor-Oslo

Detaljer

Oversendelse av tillatelse - Ertsmyra transformatorstasjon

Oversendelse av tillatelse - Ertsmyra transformatorstasjon Agder Energi Nett AS Postboks 794 Stoa 4809 ARENDAL Vår dato: 14.09.2015 Vår ref.: 201501606-25 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Anette Ødegård 22959269/anod@nve.no Oversendelse av tillatelse

Detaljer

Nytt kontrollbygg ved Tokke koblingsstasjon

Nytt kontrollbygg ved Tokke koblingsstasjon Bakgrunn for vedtak Nytt kontrollbygg ved Tokke koblingsstasjon Tokke kommune i Telemark fylke Tiltakshaver Statnett SF Referanse 201604823-15 Dato 21.12.2016 Notatnummer KN-notat 36/2016 Ansvarlig Siv

Detaljer

Sylling. Folkemøte Oddevall skole, 2 februar 2017

Sylling. Folkemøte Oddevall skole, 2 februar 2017 Sylling Folkemøte Oddevall skole, 2 februar 2017 Hvorfor oppgraderer vi stasjonen Sikre trygg strømforsyning i Østlandsområdet Dagens anlegg er fra 1971-1975 Hva skal vi gjøre Bygge nytt kontrollbygg Nytt

Detaljer

Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge

Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge Utvikling av kraftsystemet i Nord-Norge Tromsø 19. august 29 Gunnar G. Løvås Konserndirektør Divisjon Utvikling og Investering Agenda Drivkreftene De nære løsningene Visjonene som muliggjør enda mer vindkraft

Detaljer

Fjernvarmekonsesjon. Lyse Neo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet:

Fjernvarmekonsesjon. Lyse Neo AS. Meddelt: Organisasjonsnummer: Dato: Varighet: Fjernvarmekonsesjon Meddelt: Lyse Neo AS Organisasjonsnummer: 982929733 Dato: 03.11.2016 Varighet: 01.12.2035 Ref: 201603434-16 Kommuner: Sandnes, Stavanger og Sola Fylke: Rogaland Side 2 I medhold av

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14

SAMLET SAKSFRAMSTILLING. Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap /14 Lierne kommune Arkiv: GNR 22/67 Arkivsaksnr.: 14/1127 Saksbehandler: Roy Nilsen Dato: 06.02.2014 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Utvalg Møtedato Saksnr. Lierne formannskap 04.02.2014 13/14 SØKNAD OM RIVING AV

Detaljer

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse

Skifte av line på fjordspenn over Lysefjorden - Oversendelse av tillatelse Lyse Elnett AS Postboks 8124 4069 STAVANGER Vår dato: 06.07.2016 Vår ref.: 201602801-3 Arkiv: 611 Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Kristian Marcussen 22959186/kmar@nve.no Skifte av line på fjordspenn

Detaljer

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Roan transformatorstasjon - Roan kommune, Sør-Trøndelag fylker

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Roan transformatorstasjon - Roan kommune, Sør-Trøndelag fylker Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 26.05.2015 Vår ref.: 201307847-24 Arkiv: 617 Deres dato: 14.12.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196/olah@nve.no Statnett

Detaljer

Samfunnsmål og effektmål Kraftsystemet i Sør-Rogaland, analyse av behov og tiltak. Underlagsrapport mål og rammer

Samfunnsmål og effektmål Kraftsystemet i Sør-Rogaland, analyse av behov og tiltak. Underlagsrapport mål og rammer Samfunnsmål og effektmål Kraftsystemet i Sør-Rogaland, analyse av behov og tiltak Underlagsrapport mål og rammer 1 Samfunnsmål og effektmål Innhold MÅL OG RAMMER...4 1 Samfunnsmål og effektmål... 5 2

Detaljer

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Storheia transformatorstasjon - Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke

Statnett SF - Godkjenning av miljø-, transport- og anleggsplan for Storheia transformatorstasjon - Åfjord kommune, Sør-Trøndelag fylke Statnett SF Postboks 4904 Nydalen 0423 OSLO Vår dato: 26.05.2015 Vår ref.: 201307847-25 Arkiv: 617 Deres dato: 14.12.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Olav Haaverstad 22959774-41679196 /olah@nve.no Statnett

Detaljer