Konsesjonssøknaden oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til behandling.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsesjonssøknaden oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til behandling."

Transkript

1 November 2011 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon Forord Statnett SF legger med dette frem søknad om konsesjon, ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse for reinvesteringer på Mestervik stasjon i Balsfjord kommune, Troms fylke. Reinvestering i Mestervik vil være et bidrag til økt forsyningssikkerhet i nettet, spesielt når det gjelder forsyning av Tromsø by og omegn, samt sentralnettsforbindelsen fra Balsfjord og nordover. Konsesjonssøknaden oversendes Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til behandling. Høringsuttalelser sendes til: Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091, Majorstuen 0301 OSLO e-post: Spørsmål vedrørende søknad og konsekvensutredning kan rettes til: Funksjon/stilling Navn Tlf. nr. Mobil e-post Prosjektleder Kari Eika Fagansvarlig grunn- og rettighetserverv Tor Ivar Solsrud Majercsik Oslo, november 2011 Håkon Borgen Øyvind K. Rue Konserndirektør Divisjon Nettutbygging Konserndirektør Divisjon Nettdrift 1

2 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon November 2011 Sammendrag Forsyningssikkerhet har et høyt fokus i Statnett, og reinvestering i Mestervik vil være et bidrag til økt forsyningssikkerhet i nettet. Mestervik er en viktig stasjon for forsyningssikkerheten til Tromsø by og omegn, samt sentralnettsforbindelsen fra Balsfjord og nordover. En feil på Mestervik kan medføre langvarig utkobling. Stasjonen ble bygget i 1976/77 og er et konvensjonelt, luftisolert anlegg med doble samleskinner og to-bryter system. Effektbryterne er av oljefattig type. Kontrollanlegget er fra 1977, og har nådd sin tekniske levetid. Tekniske og økonomiske vurderinger tilsier at den beste løsningen på Mestervik er en større reinvestering i kontroll- og apparatanlegg. Løsningen vil gi en god teknisk standard, være i tråd med sikkerhetsforskrifter og gi mulighet for en sikker og effektiv anleggsgjennomføring. Omsøkt ny 420 kv linje Ofoten Balsfjord vil kreve utkobling av 420 kv ledning Kvanndal Balsfjord i deler av byggeperioden. Også i perioden når omsøkt utbygging Balsfjord-Hammerfest bygges vil det være perioder med utkoblinger, som gjør at det er svært viktig å holde Mestervik intakt. Reinvesteringprosjektet på Mestervik stasjon vil også i byggeperioden og i forbindelse med idriftsettelse kreve enkelte utkoblinger. Dersom disse prosjektene pågår samtidig, vil det skape en sårbar situasjon for forsyningssikkerheten i området. Av forsyningssikkerhetsmessige grunner bør derfor prosjektet i Mestervik gjennomføres i forkant av omsøkte utbygging Ofoten-Balsfjord og Balsfjord - Hammerfest. 2

3 November 2011 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE OPPLYSNINGER PRESENTASJON AV TILTAKSHAVER SØKNADER OG FORMELLE FORHOLD Oppfyllelse av utredningsplikten Ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse EKSISTERENDE ANLEGG EIER- OG DRIFTSFORHOLD ANDRE NØDVENDIGE TILLATELSER Undersøkelser etter lov om kulturminner Forhold til naturmangfoldloven Kryssing av ledninger og veier Avfallsplan TIDSPLAN UTFØRTE FORARBEIDER PLANLEGGINGSFASEN ALTERNATIVE LØSNINGER Alternativ 0 Benytte eksisterende anlegg videre Alternativ 1 Nytt kontrollanlegg Alternativ 2 - Nytt kontrollanlegg og reinvestering i eksisterende 132 kv apparatanlegg Alternativ 3 Nytt kontrollanlegg og reinvestering i nytt 132 kv apparatanlegg Vurdering av alternativene BESKRIVELSE AV ANLEGGET BEGRUNNELSE BESKRIVELSE AV HVA SOM SKAL BYGGES SIKKERHET OG BEREDSKAP Sikkerhet for ansatte TEKNISK/ØKONOMISK VURDERING ANLEGGSFASEN VIRKNINGER FOR MILJØ, NATURRESSURSER OG SAMFUNN AREALBRUK BEBYGGELSE OG BOMILJØ LANDSKAP OG KULTURMINNER PLANTE- OG DYRELIV NATURVERNOMRÅDER OG INNGREPSFRIE OMRÅDER AVBØTENDE TILTAK INNVIRKNING PÅ PRIVATE INTERESSER VEDLEGG

4 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon November Generelle opplysninger 1.1. Presentasjon av tiltakshaver I Norge er det Statnett (org. nr ), som systemansvarlig nettselskap, som har ansvaret for å koordinere produksjon og forbruk av elektrisk strøm. Statnett, som systemoperatør sørger for at det til enhver tid er balanse mellom tilgang på og forbruk av elektrisitet. Statnett eier og driver dessuten store deler av det sentrale norske kraftnettet og den norske delen av ledninger og sjøkabler til utlandet. Statnett driver ikke kraftproduksjon. Mål for Statnetts leveranser: Statnett skal sikre kraftforsyningen gjennom å drive og utvikle sentralnettet med en tilfredsstillende kapasitet og kvalitet. Statnetts tjenester skal skape verdier for våre kunder og samfunnet. Statnett skal legge til rette for realisering av Norges klimamål. Statnett eies av staten og er organisert etter lov om statsforetak. Olje- og energidepartementet representerer staten som eier Søknader og formelle forhold Statnett søker i henhold til energiloven av , 3-1 om konsesjon for bygging og drift av følgende anlegg på Mestervik stasjon: Nytt 132 kv apparatanlegg med 7 bryterfelt med doble samleskinner, effektbrytere og strømtransformatorer. Anlegget vil bli plassert ved siden av eksisterende anlegg. Anlegget vil bli bestykket med to - sone samleskinnevern. Nytt hjelpeanlegg. Nye skap, spredenett og EMP-ramme. Nytt batterianlegg med en kapasitet på 450Ah. Nytt kontroll- og servicebygg i én etasje med et areal på ca 500 m 2. Riving av eksisterende kontrollanlegg og apparatanlegg, med unntak av innstrekkstativ. På grunn av behov for eventuell framtidig utvidelse og arronderingsmessige hensyn søkes det om ervervelse av totalt ca 15,5 daa Oppfyllelse av utredningsplikten De omsøkte endringene på Mestervik stasjon faller ikke inn under definisjonen av planer og tiltak som skal konsekvensutredes eller planer og tiltak som skal vurderes etter 4 i forskrift om konsekvensutredninger (FOR nr 855: Forskrift om konsekvensutredninger). Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn redegjøres for i kapittel Ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse Statnett tar sikte på å oppnå frivillige avtaler med de berørte grunneierne. For det tilfelle at slik avtale ikke fører fram, søkes det nå i medhold av oreigningsloven av , 2 punkt 19, om tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for å bygge og drive de elektriske anleggene, herunder rettigheter for all nødvendig ferdsel/transport. Samtidig søker Statnett om forhåndstiltredelse etter oreigningslovens 25, slik at arbeider med anlegget kan påbegynnes før skjønn er avholdt Eksisterende anlegg Anlegget ligger i Balsfjord kommune i Troms. 4

5 November 2011 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon Figur 1: Kart som viser stasjonens plassering Mestervik stasjon ble bygget i , og har et areal innenfor sikkerhetsgjerdet på ca 50 x 100 m. Stasjonen er en klasse 3 stasjon som i dag består av 7 linjeavganger og dobbel samleskinne med jording og spenningsmåling (132 kv). Linjeavganger: 132 kv Bardufoss kv Bardufoss kv Balsfjord kv Balsfjord kv Hungeren kv Hungeren kv Kvaløy 1 Apparatanlegget er bygget med en feltbredde på 9 m og jordingsanlegget er utført med 70 mm 2 Cu. Vernutrustningen er fra og kontrollanlegget er fra 1976/77. Kontrollrommet har ikke tilfredsstillende EMP sikring, som er et krav for en klasse 3 stasjon. Eksisterende bygg er bygd i 1976 og ombygd i Bygget er ca 270 m 2 i en etasje. Dagens stasjon er bygget og drevet etter konsesjon av 26. mai 1975 (NVE Katalog Elektrisitets- og områdekonsesjoner nr 03/009). 5

6 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon November 2011 Figur 2: Situasjonsplan eksisterende stasjon Eier- og driftsforhold Statnett eier hele koblingsanlegget. Grensesnittet i anlegget er mot Troms Kraft Nett AS i tilkoplingspunktet på innstrekkstativet for 3 av linjene (Hungeren 1 og 2 og Kvaløy 1) Andre nødvendige tillatelser Undersøkelser etter lov om kulturminner Undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens 8 og 9 er oppfylt etter undersøkelser gjennomført av Troms fylkeskommune og Sametinget. Endelige rapporter vil foreligge før anleggsstart Forhold til naturmangfoldloven Utvidelsen av stasjonsområdet kommer ikke i konflikt med områder vernet, eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven Kryssing av ledninger og veier Statnett vil søke vedkommende eier eller myndighet om tillatelse til kryssing av eller nærføring med eksisterende ledninger, veier og annet i henhold til forskrifter for elektriske forsyningsanlegg 11, der tiltaket gjør det relevant Avfallsplan Det vil bli utarbeidet en avfallsplan for håndtering av revet materiell og avfall fra anleggsvirksomheten Tidsplan 6

7 November 2011 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon I Tabell 1 er hovedtrekkene i en mulig framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen for reinvesteringene på stasjonen skissert. Det er behov for 1,5 år for realisering når endelig konsesjon blir gitt. Aktivitet Konsesjonssøknad utarbeides (Statnett) Konsesjonsbehandl ing (NVE) Konsesjonsvedtak (NVE) Detaljering, anskaffelse og forberedelse utbygging (Statnett) Byggeperiode (Statnett) Idriftsettelse (Statnett) 4Q Q Q Q Q Q Q Q Q 2013 Tabell 1. Hovedtrekkene i en mulig framdriftsplan for tillatelses- og byggeprosessen. Ansvarlig for styring av de ulike deler av prosessen er vist i parentes. 2. Utførte forarbeider 2.1. Planleggingsfasen Det er avholdt et møte med representant for Balsfjord kommune 5. september Kommunen hadde ingen merknader til planene. Troms Kraft er orientert om Statnett sine planer i brev av Grensesnittet mellom Troms Kraft og Statnett SF vil ikke endres som følge av omsøkte planer. Sametinget og Troms fylkeskommune har gjennomført kulturminneundersøkelser av det omsøkte arealet inneværende feltsesong. Det er også avholdt møte mellom Statnetts grunneierkontakt og eier av eiendom 1933/90/1 den 4. oktober som en start på forhandlingene for å komme fram til en minnelig løsning Alternative løsninger Det er vurdert fire alternativer for oppgradering av Mestervik koblingsstasjon. Uavhengig av hvilket alternativ som velges, vil det være nødvendig å erverve grunn for å oppnå 30 m avstand fra høyspentapparat til gjerde Alternativ 0 Benytte eksisterende anlegg videre Alternativ 0 er en vurdering av å benytte eksisterende apparat- og kontrollanlegg videre (restverdivurdering). Etter utredning er det vurdert at 0-Alternativet ikke er realistisk å gjennomføre da anlegget generelt har for mange mangler. 7

8 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon November Alternativ 1 Nytt kontrollanlegg Alternativ 1 er en vurdering av å utvide eksisterende kontrollhus med ny seksjon for nytt kontroll- og hjelpeanlegg for å tilfredsstille krav til EMP sikring. Eksisterende stasjonsbygg bygges om slik at stasjonen får overnattingsplasser, garderobe og arbeidsrom. Alternativet er ellers likt alternativ Alternativ 2 - Nytt kontrollanlegg og reinvestering i eksisterende 132 kv apparatanlegg Dette alternativet er som alternativ 1, men omfatter i tillegg oppgradering av 132 kv apparatanlegg i eksisterende anlegg med 9 m feltbredde. For apparatanlegget innebærer dette å: Bytte ut 10 av totalt 14 skillebrytere Bytte ut 10 av totalt 14 effektbrytere Bytte ut alle strøm- og spenningstransformatorer på grunn av alder og/eller mangel av antall måle- og relékjerner. Heve innstrekkstativ og samleskinner Alternativ 3 Nytt kontrollanlegg og reinvestering i nytt 132 kv apparatanlegg Alternativ 3 er tenkt likt som alternativ 1 og 2 for kontrollbygget, men med nytt standard 132 kv apparatanlegget med 10 m feltbredde og ny plassering. Alternativet er anbefalt bestykket med to - sone samleskinnevern for å øke anleggets tilgjengelighet, dette medfører to strømtransformatorer per felt. Det vil måtte erverves noe mer grunn med dette alternativet enn med alternativ 1 og 2. Apparatanlegget bygges parallelt med eksisterende apparatanlegg og kan bygges helt uavhengig av eksisterende spenningssatte anlegg. Det eksisterende anlegget kan driftes som normalt helt til det nye er på plass. Det nye anlegget kan testes før det idriftsettes og man unngår dermed utkobling under testing Vurdering av alternativene O-alternativet vurderes ikke som aktuelt på grunn av at mange anleggsdeler allerede har overskredet, eller er svært nær, sin forventede levealder. Stasjonen vil ved omsøkt reinvestering være 36 år. Kontrollanlegget har passert sin forventede levetid, og tilstanden er slik at videre drift vil være uforsvarlig. Utsettelse av reinvestering av kontrollanlegg er derfor uaktuelt. Forventet levetid på apparatanlegg er 40 år. Under utbyggingen av 420 kv Ofoten - Balsfjord og Balsfjord Hammerfest vil Mestervik være blant de viktigste stasjonene for forsyningssikkerheten til Tromsø og en feil på et apparat kan medføre langvarig utkobling. I prinsippet kan man vente med investering i nytt apparatanlegg til etter ferdigstilling av Ofoten-Balsfjord-Hammerfest. Alternativ 1 beskriver denne muligheten. Ferdigstilling av Ofoten-Balsfjord er anslått til 2015/2016, men med usikkerhet, grunnet konsesjonsprosess og koordinering med Balsfjord-Hammerfest. Reinvestering av Mestervik vil derfor sannsynligvis ikke kunne skje før i 2020 dersom det ikke gjøres nå. Det antas at verdien av økt forsyningssikkerhet er høyere enn verdien av å utsette investering i nytt apparatanlegg. Ved å fortsette å drifte anlegget slik det er i dag vil risikoen for feil i kontroll- og apparatanlegg øke og en utfordrer dermed forsyningssikkerheten. I enkelte perioder med høyt forbruk og lite vann i magasinene, er det utfordringer knyttet til forsyningen av området mellom Ofoten og Goulas, og det har blant annet i perioder vært nødvendig å drifte nettet med redusert driftssikkerhet (N-0). Når nettet driftes N-0, vil en feil på en komponent kunne ha store konsekvenser. Kontrollanlegget er plassert i eksisterende kontrollbygg i Mestervik. Dette bygget mangler EMPsikring, som er et krav for en klasse 3 stasjon. Effektbryterne er oljefattige. Av sikkerhetsmessige årsaker, er det et krav at GIK (automatisk gjeninnkobling) skrues av når det er folk i anlegget. Hvis det skulle skje en utkobling ved høy last, mens GIK er av, kan dette føre til utfall av linjer og andre stasjoner. Det kan også være vanskelig og ta lang tid å få tak i reservedeler, og kompetanse på gamle anlegg er mangelvare både fra leverandør og drift. 8

9 November 2011 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon Eksisterende apparatanlegg er også for lavt til at arbeid i anlegget kan utføres med lift, samt at ved snørike vintrer kommer man innenfor risikoavstand ved ferdsel i friluftsanlegget. Alternativene 0, 1 og 2 omsøkes ikke av hensyn til forsyningssikkerhet, personsikkerhet og kostnadsberegninger. Alternativ 3 omsøkes som reinvesteringsplan for Mestervik stasjon. 3. Beskrivelse av anlegget 3.1. Begrunnelse Mestervik er en viktig stasjon for forsyningssikkerheten til Tromsø by og omegn samt sentralnettsforbindelsen fra Balsfjord og nordover. En feil på apparat- eller kontrollanlegg kan medføre langvarig utkobling. Behovet for reinvesteringer på stasjonen er et resultat av at anlegget mangler tilfredsstillende EMPsikring, og at kontrollanlegget og apparatanlegget er i ferd med å nå sin tekniske levetid. Avhengigheten av Mestervik stasjon under utbyggingen av omsøkt 420 kv Ofoten - Balsfjord i 2014/15 og Balsfjord Hammerfest gjør at reinvesteringene i apparatanlegget på Mestervik må gjøres enten før eller etter ferdigstillelse av disse ledningene. Mestervik stasjon vil etter ferdigstillelsen ha overskredet sin tekniske levealder Beskrivelse av hva som skal bygges Søknaden omfatter å bygge et nytt høyspentanlegg ved siden av dagens anlegg og et nytt kontrollanlegg i tilbygg til dagens stasjonsbygg. Dette vil gi en mest mulig effektiv prosjektgjennomføring med et lite behov for utkoblinger. Det nye anlegget er planlagt å ha doble samleskinner, doble sett med strømtransformatorer og 2-soners samleskinnevern. Søylene i apparatanlegget heves med 1 m i forhold til dagens anlegg. En slik heving av søylene vil føre til at samleskinnene kommer for nært fasene, og innstrekkstativet må derfor også heves. En mast på Kvaløy 1- ledningen må flyttes på grunn av endret beliggenhet på apparatanlegget (se vedlegg 1). Situasjonsplanen etter ombygging (vedlegg 1) viser hvordan det nye apparatanlegg vil bli liggende på ny og ervervet grunn, nytt gjerde med ny vei for vinterbrøyting og vedlikehold på utsiden, og innplassering av nytt kontroll- og servicebygg. Plan- og fasadetegninger for nytt kontroll- og servicebygg er vist i vedlegg (vedlegg 2a og 2b). Enlinjeskjema for Mestervik stasjon etter omsøkte reinvesteringer er vedlagt (vedlegg 5, u. off). Det eksisterende apparatanlegget saneres etter at det nye anlegget er idriftssatt Sikkerhet og beredskap Statnett har gjennomført en risiko- og sårbahets (ROS)-analyse av eksisterende anlegg i 2010 (Unntatt offentlighet etter Beredskapsforskriften 6-1). Basert på den gjennomførte analysen for dagens situasjon (uten tiltak) er ingen hendelser klassifisert med høy risiko. Grunnarbeider for nytt apparatanlegg startes med oppsetting av nytt permanent gjerde og ny automatstyrt port for opprettholdelse av sikring av anlegg i drift. Midlertidig gjerde mot eksisterende apparatanlegg etableres Sikkerhet for ansatte Anlegget bygges parallelt med eksisterende anlegg, en jobber derfor uavhengig av spenningssatt anlegg under store deler av byggeperioden. Ved å koordinere utskiftningen av apparat- og kontrollanlegg vil en i tillegg ha redusert sannsynlighet for uhell ved at antall inngrep og antall timer i 9

10 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon November 2011 anlegg reduseres. Sikkerheten ved revisjoner i framtiden vil bedres siden feltene vil bli en meter bredere enn de er i dag. Det vil være adgangskontroll mellom det nye og gamle anlegget i byggeperioden Teknisk/økonomisk vurdering Oppsummering samfunnsøkonomisk analyse Effektmål Eliminere avbruddskostnader som følge av gammelt utstyr. Skal-krav o Det skal være trygt å oppholde seg og arbeide i nærheten av stasjonens høyspentanlegg. o Løsningene skal fylle tekniske krav framsatt i FIKS. o Gjeldende lover og forskrifter. Alternativanalyse Prissatte virkninger Forventet Investeringskostnad (inkl. byggelånsrente, reelle 2011-kroner) Nettonåverdi (av forventet investeringsverdi, inkl. reinvesteringer, justert for restverdier) Ikke prissatte virkninger Drift- og vedlikeholdskostnader Forsyningssikkerhet og avbruddskostnader byggefase Forsyningssikkerhet og avbruddskostnader driftsfase Alt. 1 (Null): Nytt kontrollanl., reinv. apparatanl. i 2020 Alt. 2: Nytt kontrollbygg + reinv i eksisterende apparatanl. Alt. 3 Nytt kontrollbygg + nytt 132 kv apparatanl. ved siden av eksisterende -50 MNOK -100 MNOK -150 MNOK -134 MNOK -106 MNOK -150 MNOK Minimalt med utkobling (kun ifm med kontrollanlegg) + Nytt kontrollanlegg, gammelt apparatanlegg, 9m feltbredde Krever lengre utkoblinger i et sårbart nett + Nytt kontrollanlegg, reinv. I eksisterende apparatanl., 9m feltbredde - Bygging uavhengig av anlegg i drift, minimerer behov for utkoblinger Nytt kontrollanlegg, nytt apparatanlegg, 10m feltbredde Miljøkonsekvenser Bør krav Anleggskrav: Standard anlegg med 10m feltbredde Anleggskrav: Standard høyde i anlegget (muliggjør adgang til anlegget til enhver tid) Ikke oppfylt Ikke oppfylt Oppfylt Ikke oppfylt Ikke oppfylt Oppfylt Realopsjoner og fleksibilitet Rangering

11 November 2011 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon Det er ønskelig med forsterkning av Mestervik nå, for å bedre forsyningssikkerheten under blant annet bygging av Ofoten-Balsfjord-Hammerfest. Det er også ønskelig med et anlegg som oppfyller Statnetts standarder, slik at man har et fremtidsrettet anlegg som en del av neste generasjons sentralnett. Alternativ 3 vil gi et standard anlegg og en god og fremtidsrettet løsning nå. Sammenstilt med de andre vurderte alternativ, bidrar sparte avbruddskostnader og bedret forsyningssikkerhet både i byggefasen og i driftsfasen til å forsvare ekstrakostnaden ved alternativ 3. I tillegg kommer øvrige ikke-prissatte virkninger. Utsettelse av reinvestering i apparatanlegget, eller utskifting av komponenter i et anlegg som ikke oppfyller Statnetts standarder, vil gi en ikke tilfredsstillende driftssituasjon. For fullstendig kostnadsestimat, se vedlegg 6 (unntatt offentlighet) Anleggsfasen Vedlegg 3 viser forslag til disponering av areal for rigg i anleggsfasen. Forslag til areal for midlertidig massedeponering vises også. Det antas at den utgravde massen vil kunne brukes i ny vei rundt nytt gjerde og i selve anlegget. Dersom dette ikke stemmer, vil Statnett sørge for at det innhentes nødvendige tillatelser for varig massedeponering på eller ved stasjonsområdet eller et annet egnet sted. Ledningen Kvaløy 1 vil bli lagt i kabel fra første mast og rundt anleggsområdet under anleggsarbeidene for å redusere behov for utkobling i anleggsperioden, og for å redusere faren for skader i anleggsperioden. Det gamle utendørsanlegget på Mestervik koblingsstasjon rives (med unntak av innstrekkstativ). Dette arbeidet skal utføres i henhold til teknisk forskrift (TEK 2010) 9.6 og 9.7. Valgt alternativ for reinvesteringene gir lite behov for utkoblinger i anleggsfasen. Statnett vil i samarbeid med Troms Kraft vurdere behov for utkoblinger i anleggsfasen og ved idriftsettelse. 11

12 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon November Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn Figur 3: Bilde av Mestervik stasjon og nærmeste bebyggelse 4.1. Arealbruk For å gjennomføre reinvesteringsplanene må Statnett erverve ca 15,5 daa mark (se vedlegg 1). Arealet er eid av tre private grunneiere og er satt av til LNF-område i gjeldende kommuneplan, uten kjente utbyggingsplaner. Terrenget er myrlendt og består av krattskog dominert av bjørk Bebyggelse og bomiljø Reinvesteringen vil øke avstanden fra apparatanlegget til nærmeste bebyggelse fra dagens 280 meter til 330m. Endringene vil ikke gi nærmeste bebyggelse større støybelastning Landskap og kulturminner Det nye anlegget vil bli liggende ca to meter høyere (kote 50) i terrenget og bli noe høyere enn dagens på grunn av økt sikkerhetsavstand til bakken. Slik stasjonen ligger, og vil bli liggende, i terrenget vil reinvesteringene ikke føre til større endringer i det visuelle inntrykket av stasjonen og omgivelsene Plante- og dyreliv Det er registrert et yngleområde for den rødlistede fuglearten hagesanger 1,4 km fra stasjonsområdet. Yngleområdet ligger innenfor et område med høgstaudebjørkeskog som har høy verdi og hvor hogst og inngrep skal unngås (naturbase). Disse naturverdiene vil ikke bli påvirket av de omsøkte reinvesteringene. Det er ikke registrert fredete kulturminner i nærheten av stasjonsområdet (kulturminnesøk). 12

13 November 2011 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon 4.5. Naturvernområder og inngrepsfrie områder Arealutvidelsen kommer ikke i berøring med områder som er vernet eller planlagt vernet etter naturmangfoldloven. Stasjonen ligger i et delvis bebygget område og utvidelsen av stasjonsområdet vil ikke innebære reduksjon i INON-områder. 5. Avbøtende tiltak Statnett vurderer at det ikke er behov for avbøtende tiltak i dette prosjektet, og har heller ikke fått innspill om slikt behov i møte med kommunen, eller gjennom den dialogen som hittil har vært med grunneierne. 6. Innvirkning på private interesser Omsøkt løsning for reinvesteringer på Mestervik stasjon gir behov for å erverve ca15,5 daa grunn. Statnett har avholdt møte med den største grunneieren og søker å oppnå minnelige avtaler med alle de berørte. På grunn av behovet for at denne reinvesteringen gjennomføres i forkant av omsøkt utbygging av 420kV Ofoten-Balsfjord og Balsfjord - Hammerfest søkes det om forhåndstiltredelse som en sikkerhet mot forsinkelser i byggearbeidet. Tomter til stasjoner erverves. Erstatninger utbetales som en engangserstatning, og skal i utgangspunktet tilsvare det varige økonomiske tapet som eiendommen påføres ved utbygging. Blir man enige om en avtale vil denne bli tinglyst og erstatningene utbetales umiddelbart. Dersom saken ikke fører fram, går saken til rettslig skjønn. En liste over berørte grunn- og rettighetshavere er vedlagt (vedlegg 4). 13

14 Konsesjonssøknad. Reinvesteringer på Mestervik stasjon November Vedlegg Nr Navn 1 Situasjonsplan etter ombygging 2a Plantegning kontroll- og servicebygg 2b Fasadetegning kontroll- og servicebygg 3 Forslag til riggplan 4 Liste over grunn- og rettighetshavere 5 Enlinjeskjema (u. off) 6 Kostnadsoverslag (u.off) 14

Tilleggssøknad. 420 kv-ledning. Ofoten-Balsfjord. Tilleggssøknad med tilleggsutredning. Balsfjord. Ofoten

Tilleggssøknad. 420 kv-ledning. Ofoten-Balsfjord. Tilleggssøknad med tilleggsutredning. Balsfjord. Ofoten Tilleggssøknad 420 kv-ledning Ofoten-Balsfjord Tilleggssøknad med tilleggsutredning Balsfjord Ofoten Mai 2011 Tilleggssøknad - 420 kv Ofoten-Balsfjord Mai 2011 SAMMENDRAG Konsesjonssøknaden og konsekvensutredningen

Detaljer

Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv)

Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo. Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv) Konsesjonssøknad Nettplan Stor-Oslo Fornyelse av kabelforbindelsene Smestad-Sogn og Smestad transformatorstasjon (fra 300 til 420 kv) Hans Herlofsen Prosjektleder Nettplan Stor-Oslo trinn 1 hans.herlofsen@statnett.no

Detaljer

Med forslag til utredningsprogram

Med forslag til utredningsprogram Melding Ny kraftforbindelse mellom Norge og Sverige SydVestlinken Med forslag til utredningsprogram September 2011 !! 1.0 1.4 3.0 Østfold Vestfold Halden Hvaler Tjøme Fredrikstad Sarpsborg Re Aremark Rakkestad

Detaljer

NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON.

NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON. HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon 1 NY SØKNAD OM ANLEGGSKONSESJON FOR DREVVATN TRANSFORMATORSTASJON. Holandsvika HelgelandsKraft Konsesjonssøknad Drevvatn transformatorstasjon

Detaljer

Konsesjonssøknad for ny Salten transformatorstasjon

Konsesjonssøknad for ny Salten transformatorstasjon Konsesjonssøknad Kraftforsyning og tilknytning av ny vannkraft i Salten-området Konsesjonssøknad for ny Salten transformatorstasjon Januar 2012 Januar 2012 Konsesjonssøknad for ny Salten transformatorstasjon

Detaljer

Statnett SF 420 kv kraftledning Kristiansand - Feda. Oversendelse av tillatelser

Statnett SF 420 kv kraftledning Kristiansand - Feda. Oversendelse av tillatelser Norges vassdrags- og energidirektorat NVE 1.1 Statnett SF Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo Vår dato:i må Vår ref.: fve 201 ItlY5"34-23 kn/kmar Saksbehandler: Arkiv: 611 Kristian Marcussen Deres dato:

Detaljer

132 kv LEIROSEN - MEISFJORD

132 kv LEIROSEN - MEISFJORD nu, "II" O o" 132 kv LEIROSEN - MEISFJORD Søknad om endring av anleggskonsesjon for kraftforsyningslinje og transformatorstasjon MEISFJORD i Leirfjord - LEIROSEN kommune 2014 E*!**..L P"* * WL-J»-mmwmmamnw

Detaljer

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn

Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Andmyran Vindpark AS og Andøy Energi AS/Andmyran vindkraftverk og 132 kv-ledning Andmyran vindkraftverk- Risøyhamn Fylke/kommune: Nordland/Andøy kommuner Ansvarlig: Arne

Detaljer

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan

300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Tilleggsssøknad og tilleggsutredning 300 (420) kv-ledning Namsos - Roan Namsos Roan Januar 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 2 1.1 BAKGRUNN... 2 1.2 OPPBYGNING AV DOKUMENTET... 2 1.3 PRESENTASJON

Detaljer

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet

Konseptvalgutredning. Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet Konseptvalgutredning Neste generasjon sentralnett på Sør-Vestlandet 2012 2 STATNETT har som målsetning å sikre god forsyningssikkerhet i alle deler av landet, bidra til økt verdiskapning for det norske

Detaljer

Miljø-, Transport- og Anleggsplan (MTA)

Miljø-, Transport- og Anleggsplan (MTA) Miljø-, Transport- og Anleggsplan (MTA) Statnett SF Divisjon Nettutbygging Pb 4904 Nydalen 0423 Oslo Dokumenttittel Ofoten transformatorstasjon Del av 420 kv forbindelse Ofoten-Balsfjord- Hammerfest Gradering

Detaljer

Haugshornet vindkraftverk Søknad

Haugshornet vindkraftverk Søknad 55084_soknad.qxd 03-01-06 15:41 Page 1 Olje & Energi Haugshornet vindkraftverk Søknad Partner 55084_soknad.qxd 03-01-06 15:41 Page 2 Haugshornet Vindkraftverk 2 INNHOLD 1 INNLEDNING 6 1.1 FORMÅL OG INNHOLD

Detaljer

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006

Karmøy vindkraftverk. Karmøy kommune, Rogaland. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning. Utgitt august 2006 Karmøy vindkraftverk Utgitt august 2006 Karmøy kommune, Rogaland Konsesjonssøknad og konsekvensutredning August 2006 2 Innhold 1. INNLEDNING 3 1.1 Søknad om konsesjon for Karmøy vindkraftverk 3 1.2 Haugaland

Detaljer

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo

Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus. Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning for ny sentralnettløsning i Oslo og Akershus Nettplan Stor-Oslo Konseptvalgutredning Kort om prosjektet Rapportnavn: Konseptvalgutredning for ny sentralnett løsning i Oslo og Akershus

Detaljer

reinbeitedistrikt, Røssågen/Toven reinbeitedistrikt, Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Byrkije reinbeitedistrikt.

reinbeitedistrikt, Røssågen/Toven reinbeitedistrikt, Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt og Byrkije reinbeitedistrikt. Vedlegg B Konsesjonssøknad og søknad om ekspropriasjon og forhåndstiltredelse, ble sendt på høring 4. februar 2014. Fristen for å komme med merknader ble satt til 24. mars 2014. Hemnes, Vefsn, Grane, Bindal,

Detaljer

Hammerfest Energi AS Konsesjonssøknad for gasskraftverk med CO 2 -fangst i Hammerfest kommune i Finnmark

Hammerfest Energi AS Konsesjonssøknad for gasskraftverk med CO 2 -fangst i Hammerfest kommune i Finnmark Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Fylke/kommune: Hammerfest Energi AS/Gasskraftverk med CO 2 -fangst Finnmark/Hammerfest Ansvarlig: Arne Olsen Sign.: Saksbehandlere: Henriette R Haavik/Asle Selfors Sign.:

Detaljer

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak

Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse til bygging av Indre Erdal kraftverk i Erdalselva i Kvalsund kommune i Finnmark oversendelse av NVEs vedtak Finnmark Kraft AS Postboks 1500 9506 ALTA Vår dato: 09.06.2015 Vår ref.: 201203961-36 Arkiv: 312 Deres dato: 04.04.2014 Deres ref.: Saksbehandler: Solveig Silset Berg Finnmark Kraft AS Søknad om tillatelse

Detaljer

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak.

Vesterålskraft Vind AS Anstadblåbeia vindkraftverk. Sammenfatning av horingsuttalelser og bakgrunn for vedtak. Norges vassdrags-og energidirektorat NVE Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Vesterålskraft Vind AS / Anstadblåheia vindkraftverk Fylke/kommune: Nordland / Sortland Ansvarlig: Arne Olsen Sign.: Saksbehandler:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet

Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse om statlig virkemiddelbruk for sikker og pålitelig overføring av kraft i distribusjonsnettet Dokument nr. 3:15 (2007 2008) Denne publikasjonen finnes

Detaljer

Jæren Energi AS: Søknad om konsesjon for Høg-Jæren vindpark med tilhørende infrastruktur i Time og Hå kommuner i Rogaland

Jæren Energi AS: Søknad om konsesjon for Høg-Jæren vindpark med tilhørende infrastruktur i Time og Hå kommuner i Rogaland Bakgrunn for vedtak Søker/sak: Fylke/kommuner: Jæren Energi AS/Søknad om konsesjon for bygging og drift av Høg-Jæren vindpark i Time og Hå kommune i Rogaland Rogaland/Time og Hå Ansvarlig: Arne Olsen,

Detaljer

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger

Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger Forslag til planprogram for oppgradering av AS Norske Shell sitt tankanlegg i Tananger AS Norske Shell 16. Mai 2013 i FORORD AS Norske Shell planlegger en oppgradering av eksisterende oljeterminal i Risavika.

Detaljer

Saksframlegg. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Raskiftet Vindkraftverk- endelig uttalelse

Saksframlegg. Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Raskiftet Vindkraftverk- endelig uttalelse Tekniske tjenester Vår ref.: 2011/1203 - Saksbehandler: Finn Nygård 10485/2013 Arkiv: L80 Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Konsesjonssøknad og konsekvensutredning for Raskiftet Vindkraftverk- endelig uttalelse

Detaljer

NVEs innstilling - Søknad fra Sira Kvina kraftselskap AS om konsesjon til bygging av Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune

NVEs innstilling - Søknad fra Sira Kvina kraftselskap AS om konsesjon til bygging av Rafoss kraftverk i Kvinesdal kommune Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO Vår dato: 08.10.2014 Vår ref.: 201004206-45 Arkiv: 312/021.Z Deres dato: Deres ref.: Saksbehandler: Eilif Brodtkorb NVEs innstilling - Søknad fra

Detaljer

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus

RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus RAPPORT [2013/26] Samfunnsøkonomisk analyse av investeringer i nytt sentralnett i Oslo og Akershus Snorre Kverndokk, Haakon Vennemo og Henning Wahlquist Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer

Detaljer

StatoilHydro ASA og Tussa Energi AS/Haugshornet vindkraftverk og 66 kv kraftledning fra vindkraftverket til Gursken transformatorstasjon

StatoilHydro ASA og Tussa Energi AS/Haugshornet vindkraftverk og 66 kv kraftledning fra vindkraftverket til Gursken transformatorstasjon Bakgrunn for vedtak Søker/sak: StatoilHydro ASA og Tussa Energi AS/Haugshornet vindkraftverk og 66 kv kraftledning fra vindkraftverket til Gursken transformatorstasjon Fylke/kommune: Møre og Romsdal/Sande

Detaljer

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo

Nettplan Stor-Oslo. Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Fremtidens nett i Stor-Oslo Gammelt skal bli nytt De gamle kraftledningene. De aldrende mastene. De robuste stasjonene. Koblingene som har bundet landet sammen. De har tjent

Detaljer

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke

Nye Etne. Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Nye Etne Økt produksjon ved kraftverkene i Litledalen Etne kommune, Hordaland Fylke Melding med prosjektbeskrivelse og forslag til konsekvensutredningsprogram 2 Sammendrag Haugaland Kraft AS er et regionalt

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01

MØTEINNKALLING. Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2014-01 Møtedato/tid/sted: 5. mars 2014 / kl 10:00 15:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / S

Detaljer

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A

MØTEINNKALLING Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Jakob Norem Dyrhaug / A MØTEINNKALLING Sak: Innkalling til møte i Statnetts Markeds- og driftsforum 2015-01 Møtedato/tid/sted: 23. april 2015 / kl 10:00 / Nydalen Allé 33 Saksbehandler/adm. enhet: Jakob Norem Dyrhaug / A Medlemmer:

Detaljer