M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D NR Så kom FPF 25 ÅR SIDE 8-10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D NR. 3 2008. Så kom FPF 25 ÅR SIDE 8-10"

Transkript

1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR FOTO: TUB Så kom Kongen BILAG TIL F, FORSVARETS FORUM - NR. 6/ FOTO: RS Klar for Jubilering FPF 25 ÅR SIDE 8-10 FOTO: RS

2 FORSVARETS PENSJONIST FOR BUND (FPF) er en landsomfattende organisasjon for alle som er fylt 50 år og får utbetalt pensjon på bakgrunn av tjeneste i Forsvaret samt deres livsledsagere. Forbundet ble stiftet i 1983 og har ca medlemmer, fordelt på 45 lokale foreninger. FORMÅL Forsvarets Pensjonistforbund har som mål å: ivareta og fremme medlemmenes økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser. arbeide for saker som har tilknytning til pensjonistenes livssituasjon i sam - arbeid med landsomfattende pen - sjonistsammenslutninger. samarbeide med sentrale militære og politiske myndigheter, staber og avdelinger, befals- og tjenestemannsorganisasjoner og andre organisa sjoner for å løse problemer av betydning for For - svarets pensjonister. støtte arbeidet med forsvarstanken i det norske folk og derved styrke For - svarets stilling i samfunnet. KONTAKT OSS: KONTOR: Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo TELEFONER: Leder Arild Kristensen, / Nestleder Karl O Bogevold / Org.sekr. Tor U. Bygmester / Kasserer Arnulf N Eilertsen / / Kontorsekr. Ingebjørg L Bangsund TELEFAKS: Telefonhenvendelse man-fre mellom kl E POST ADRESSE: HJEMMESIDE: 2 HILSEN FRA LEDER Feil adresse Resultatet av årets regulering av grunn - beløpet i folketrygden (G-beløpet) ble 5,16 % med virkning fra 1. mai Dette er en underregulering på om lag 1 % i forhold til resultatet i tariffoppgjøret i offentlig- og privat sektor. Arild Kristensen Leder Regjeringen og partene i oppgjøret (Hoverorganisasjonene i yrkeslivet, Samarbeidsforumet av funksjonshemmede organisasjoner, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon og Norsk Pensjonistforbund) har i år løpt fra tidligere enighet, om det prinsippet at reguleringen av grunnbeløpet i folketrygden skal reguleres med minst det samme som lønnsveksten. Videre har organisasjonene, i øyeblikkets begeistring over å kunne sole seg på vegne av enkelte minstepensjonister, solgt tidligere prinsipp om å nytte det regulære budsjettet til slike formål. Etterslepet fra 2007 til 2008 på 0.65 % skulle regulært kommet i tillegg til enigheten om 5,5 %, men er i år trukket fra, og tildelt særskilte grupper før G-beløpet reguleres. Med andre ord: Det er alderpensjonistene som denne gangen finansierer en justering av enkeltgrupper i samfunnet. Det er bred forståelse for at minstepensjonistene trengte en oppjustering opp mot to ganger grunnbeløpet, men det har inntil nå vært en like bred enighet om at en slik justering skulle en ta over de ordinære budsjetter. Det vil si Statsbudsjettet om høsten og eventuelt ved revidert budsjett før sommerferien. Når det ikke skjedde denne gangen er det en først og fremst en seier for regjeringens politikk, om å spare staten for utgifter og dernest et tap for alderspensjonistene som vil få økonomiske konsekvenser for resten av livet. Og ikke nok med det, ved å underregulere grunnbeløpet i folketrygden har organisasjonene medvirket til at staten også sparer penger i alle forhold hvor ytelser er relatert til grunnbeløpets størrelse. Forsvarets Pen sjonistforbund beklaget denne framgangsmåten. Så kan en spørre om hvor Forsvarets Pensjonistforbund var når denne «enigheten» ble beseglet den 28.mai? Organisatorisk har vi, sammen med flere andre offentlige pensjonistorganisa - sjoner, en samarbeidsavtale (SAKO) med Norsk Pensjonist - forbund (NPF). Vårt innspill til reguleringen av grunnbeløpet ble behandlet på landsstyremøte i februar og framsendt i henhold til frist fra NPF. Landsstyret var entydig i sitt vedtak og ga ikke rom for å kjøpslå om fordeling til enkeltgrupper før regulering. Kon klusjon er klar: Forsvarets Pensjonistforbund ble ikke hørt. Kon sekvensen av at vårt syn ikke blir tatt hensyn til, ei heller kommentert, må Landsstyret vurder i sitt neste møte. REDAKTØR: ARILD KRISTENSEN TELEFON: / (mobil) Redaksjonen avsluttet 13/ STOFFRIST NR 4/08 er 14/ MEDLEMSKONTAKT NR FOTO: FPF

3 GJESTESKRIBENTEN Seniorer med blikk mot fortid, nåtid og fremtid Kjære venner! Først av alt vil jeg gratulere dere og gi dere honnør for et meget vellykket jubileumsarrangement 22. og 23. mai. Jeg tror at en slik markering ikke bare er en stor opplevelse for dem som deltar. Det er også av stor betydning for alle medlemmene fordi vi dermed får oppmerksomhet rundt de sakene som Pensjonistforbundet arbeider for. Dernest vil jeg også gi uttrykk for at pensjonistene som jeg traff både under jubileet og i mange sammenhenger ellers, virker meget velinformerte om spørsmål som angår For svaret. Det er alltid givende å samtale med mennesker som har kunnskap om Forsvaret, samtidig som de har anledning til å se utviklingen litt utenfra. En utfordring som treffer alle pensjonister, tror jeg, er å «følge med tiden». Det er en felle i det å minnes sin aktive arbeidstid og helle mot at «da vi var der var det orden på sakene». Slik kan vi alle kjenne det noen ganger når andre overtar den stafettpinnen vi har sprunget med. Det kan smerte, men vi må mange ganger erkjenne at det er ulike måter å løse problemstillinger på, og de som sitter ved roret i dag er sannsynligvis like kompetente som vi var. Erfaring er pensjonisters store kapital. Det ville være et tap for hele samfunnet hvis ikke pensjonistenes krefter blir brukt til fortsatt gavn for samfunnet. Ikke minst gjelder det Forsvarets militære pensjonister som etter min mening langt fra er eldre, men heller middelaldrende, når de går av. Pensjonisters erfaringer er vel verd å lytte til. For å bli hørt er det samtidig viktig å se dagens bilde, og så langt som mulig også fremtidens muligheter og utfordringer. Da vil alle de viktige erfaringene kunne gi ekstra tyngde til argumenter som blir fremlagt av de som nå har gått over i pensjo - nistenes rekker. Vi som er yrkesaktive trenger deres innspill! Jeg har også lyst til å bruke denne anledningen til å understreke hvor viktig aktiviteten i Pensjonistforbundet og de lokale pensjonistklubbene er. Friheten over egen tid, som pensjonisttiden gir, er fristende. Svært mange går inn i et nytt kapittel med stor aktivitet når de forlater yrkeslivet. Likevel kan det også oppstå savn. Ikke minst gjelder det savnet av det gode, sosiale samværet med tidligere kolleger. Derfor oppfordrer jeg alle pensjonister som har vært knyttet til Forsvaret til å delta aktivt i forbundets arbeid. Det vil være til glede for både dere selv og for andre. Vi skal fortsette å tilhøre den store, kompetente Forsvars - sektoren også i våre fremtidige dager som pensjonister. MEDLEMSKONTAKT NR Ekspedisjonssjef Elisa beth Bødtker Larsen FOTO: EBL SENIOR «Det norske samfunn» som du så møysommelig, stolt har bygget opp gjennom et langt og aktivt liv, vender deg ryggen nå som samfunnet mener du er blitt gammel. Det har sågar forsket og funnet ut at du blir altfor gammel. Det samme samfunnet tror du er mett av dage og skal nyte ditt otium fra gyngestolen, og at du er storfornøyd bare du får mat et par tre ganger om dagen. «Å leve livet» mener de du er blitt for gammel til! AV TOR ULF BYGMESTER Nå tenker du sikkert at det har rablet helt for meg. Mulig det, men da er du kanskje heller ikke senior enda? Kanskje du er seniorkonsulent, men det blir noe helt annet! Yrkesaktiv i din beste alder, er du nok når du tenker slik! Vi seniorer har nylig vært vitne til at partene i arbeids - livet har forhandlet seg frem til en gjennomsnittlig lønnsvekst på hele 6,15 %. Vi seniorer blir avspist med bare 5,15 %. Det er ingen som har forhandlingsrett på våre vegne, men de som har vært med og baksnakket oss, lyktes med det. Samfunnet bestemte at vi ikke trengte mer, og at det de tok fra oss, kunne de skryte av å ha gitt til andre som om det kom fra deres egen lomme. Det samme samfunnet har også funnet ut at vi for fremtiden trenger mye mindre utbetalt enn i dag. Derfor har de også bestemt at pensjonene våre skal levealderjusteres og indekseres fra Indekseringen betyr i praksis at vi alltid vil få mindre og mindre for hvert oppgjør så lenge vi lever, relatert til de yrkesaktive. Akkurat slik som de trikset det til i år. Velferdsutviklingen er ikke for oss som har gjort den mulig! Fordi vi lever så lenge, har samfunnet også funnet en annen måte å forminske utbetalingene våre på, nemlig ved å levealderjustere utbetalingsgrunnlaget. De sier at alt du har tjent fra fylte 16 år og helt frem til du fyller 75 år, (om noen lar deg jobbe så lenge) skal fordeles etter en indeks som endres for hvert år forskerne finner ut at gjennomsnittsalderen øker. Det betyr altså enda mindre i pungen år for år. Begynner du å skrante sier du? Ja, det er tunge tider. Ikke mye å se frem til kanskje? Samfunnet som du var med på å bygge, har bestemt at du som er blitt senior og har sluttet og jobbe, rett og slett er blitt en for stor belastning til å kunne leve som alle andre i dette samfunnet. Vår Nestleder Karl O Bogevold sier som alltid meget treffende; at vi er blitt som deponert til et nytt land; «Pensjonistlandet». Forfølger vi den tanken, skjønner vi raskt at der ledes vi av floskler og tomme ord. Der finnes ingen mulighet for å gå til sanksjoner. Å streike for eksempel, er nytteløst, og det ligger i kortene at om du vil sultestreike, tror de bare at det er et naturlig tegn på at aldringsprosessen går sin gang. Dette er signaler du som jeg må ta på ramme alvor, og dette klarer vi ikke løse alene. Godt vi har et høyst oppegående Forbund som vil gjøre hva det kan til det bedre for oss seniorer. Vår visjon: Et forbund med innflytelse og påvirkningskraft for verdier som er verdt å verne. Tomme ord om vi blir sittende på gjerdet. Landsstyret har gitt marsjordre! 3 FOTO: BB

4 Historisk godt trygdeoppgjør pensjonistene betaler Et historisk løft for noen av de svakeste i samfunnet. I dette oppgjøret har organisasjonene sikret en solid økning for alle grupper, men også sørget for en tydelig sosial fordeling, proklamerte trygdedrøftingenes triumfatorer, statsminister Jens Stoltenberg og leder i Norsk Pensjonistforbund Harry Jørgensen. AV KARL O. BOGEVOLD For det første, disse to herrer har tydeligvis noe å lære bort til partene arbeidslivet når det gjelder effektivitet under lønnsforhandlinger. Årets trygdedrøftinger var unnagjort på en liten ettermiddags - økt, da hadde ca alderspensjonister fått sine pensjoner regulert. Statsministeren karakteriserte trygdeoppgjøret som et spleiselag. Regjeringens bidrag i dette spleiselaget var 270 ferske mil lioner til unge uføre, personer som er blitt uføre før de har fylt 26 år. Det var ikke en «fersk» krone til alderpensjonistene. Den andre bidragsyteren var pensjonistene selv, dvs alle alderspensjonister med tilleggspensjon har bidratt gjennom underregulering av pensjonene. Etterslepet fra 2007, som er på 0,65 % eller ca 1 milliard ble i sin helhet brukt til å finansiere økningen av minstepensjonen. Reguleringen av grunnbeløpet økes med kr 3444, fra kr til kr Både statsminister og leder i Norsk Pensjonistforbund hevdet at dette var en øk ning på 5,5 %, de var godt samkjørt på denne be reg ningen. Økningen på kr utgjør ca 5,16 %, med andre ord det foreligger en underregulering også av grunnbeløpet i forhold til den anslåtte lønns vekst, slik den fremkommer i revidert nasjonalbudsjett. For øvrig ser dette ut til å være en ny måte å regne på, ved at 5,5 % er på årsbasis, og 5,16 % er pr 1. mai. I fjorårets oppgjør var årsveksten på 5,38 %, og reguleringen pr 1. mai 6,23 %. Det virker som drøftingspartenes hukommelse er blitt svekket på ett år, i trygdeoppgjøret fra 2007 ble partene enige om en protokolltilførsel om minstepensjonistene og unge uføre. Staten viser til at en i samarbeid med organisasjonene vil kartlegge utviklingen i levekår og inntekt og vurd ere mulige tiltak for disse gruppene som grunnlag for Regjeringens ordinære budsjettbehandling. Staten er innstilt på å inngå en prosess med organisasjonene som deltar i trygdeforhandlingene i denne gjennomgangen. Hva kom ut av denne kartleggingen og hvorfor var det ikke plass for en eneste krone til minstepensjonistene i Statsbudsjettet for Ved fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett fremgår det at Norge har det veldig bra. Pengene strømmer inn, men det er fortsatt ikke plass for en eneste krone til minstepensjonistene. Kartleggingen må tydeligvis ha avdekket behov for tiltak når en ser resultatet av årets drøftinger. Hvorfor løper regjeringen og organisasjonene fra forutsetningen om at tiltak som er nødvendige for disse gruppene, skulle tas i den ordinære budsjettbehandling? Det er også grunnlag for å stille spørsmål ved om partene har satt tilside retningslinjene som Stortinget fastsatte i 2003? Disse tretningslinjene innebærer å sikre pensjonistene ei inntekstutvikling minst er på linje med lønnstakerne. Drøftings re sultatet i forbindelse med årets trygdeoppgjør viser at det fortsatt er stor iver for under - regulering av pensjoner under utbetaling. Vi merker oss at grunnbeløpet i folketrygden har en under - regulering på ca 40 % siden den ble etablert i De offentlige tjenestepensjonen har gjennom årene også hatt en sterk underregulering, men fra 1983 har de vært regulert i takt med grunnbeløpet i folketrygden. I forslaget til ny pensjonsreform ligger det an til at vi får lovfestet underregulering av pensjonene, dvs pensjoner under utbetaling reguleres i samsvar med lønnsveksten fratrukket 0,75 %. Det er et paradoks at Norsk Pensjonistforbund trykker resultat av årets trygdedrøftinger stolt til sitt bryst, men samtidig er sterkt imot forslaget til fremtidig modell for regulering av pensjon. Forsvarets Pensjonistforbund er enig at minstepensjonister og unge uføre får en bedring i sine økonomiske vilkår, men er sterkt uenig i måten en skaper det finansielle grunnlag. Måten dette er gjort på be rører også pensjonister som oppebærer offentlig tjenestepensjon ved at reguleringen av disse pensjonene følger reguleringen av folketrygdens grunnbeløp. For Forsvarets Pensjonistforbund er svært lite tilfredsstillende at pensjonister som gjennom et langt yrkesaktivt liv har opparbeidet seg pensjonsrettigheter skal omfordele en berettiget del av sin pensjon til andre grupper. Som medlem i Forsvarets Pensjonistforbund skal du være trygg på at det arbeides aktivt for at realverdien av din opparbeide pensjon skal opprettholdes. 4 MEDLEMSKONTAKT NR

5 Lederkonferanse 2008: Vellykket arrange - ment med godt faglig innhold Årets lederkonferanse ble gjennomført i dagene 20. til 23. mai på Thon hotell Ski. I alt møtte det delegater fra 38 av forbundets 45 foreninger. I tillegg møtte 6 av 8 æresmedlemmer. Når det også var 20 I sin åpningstale understreket Lederen konferansens betydning i Forbundets arbeid med aktuelle saker, og at selv om det ikke skulle fattes vedtak, vil Landsstyret alltid legge stor vekt på de signaler som en lederkonferanse gir. Med utgangspunkt i Landsmøtet på Geilo i mai 2007, hvor nye dokumenter ga Forbundet en korrigert «kurs og fart», var leder rimelig fornøyd med de resultater som allerede var oppnådd. En skal huske på at det er kun et begrenset antall årsverk til rådighet. UTDRAG FRA TALEN: Ny Samarbeidsavtale mellom Forsvaret og Forsvarets pensjonistforbund ble underskrevet den 8. mai 2008 Denne setter det tidligere Forsvarssjefens direktiv ut av kraft. Det store forskjellen ligger i at en nå har en avtale mellom to parter, og hvor det også er avsatt tid for evaluering og innspill. Avtalen gjelder for to år av gangen og vil bli effektivt ifm framtidige budsjettrutiner. En oppdatert liste over vertsavdelinger vil følge avtalen. I tillegg er det gitt tilsagn om at FPF vil kunne få tilgang til lister for de årsklasser som nærmer seg pensjonsalder i Forsvaret. Gjennom tildelinger over statsbudsjettet kapitel 1719 har Forbundet fått større grad av forutsigbarhet i sine budsjetter. Når en i tillegg fikk Forsvarstabens bidrag til budsjettet for 2008 overført til konto før års skiftet, må en kunne si at vi har forutsigbarhet i vår økonomi og en akseptabel likviditet. Som et resultat av at vi får tildel inger over kapitel 1719 på statsbudsjettet, er FPF også blitt innlemmet i Forsvarsdepartementets Informasjonsforum som har faste møter. Her kan en skape nettverk til andre organisasjoner som har Forsvaret som interessefelt, samt at det gir mulighet for utvekslinger av synspunkter og innspill i saker som angår For svaret. Det er gjennomført et første møte i Fornyings og Administrasjonsdepartementet på avdelingssjefs nivå. Her fikk vi anledning til å gi utrykk for vårt syn vedr. framtidig tilpassninger av Statlige pensjonsord - ninger i forholde til den Nye folketrygd ordningen som innføres per 1. januar På informasjons- og administrasjonssiden har vi videreutviklet vår hjemmeside, og innført nye rutiner for å ta i bruk programvare for (regnskap og medlemsregister). Vi har også utvidet og utviklet Medlemskontakt, men sliter fortsatt med adresseregisteret hos Forsvarets forum. Dette var noe av det vi har fokusert på. I tillegg har FPF startet en prosess ift SAKO-samarbeidet og Norsk Pensjonistforbund. Her er det flere ting vi kan tenke oss annerledes. Jeg tenker da særlig på beslutningsprosessene og gjennomslag for standpunkter som nødvendigvis ikke er i tråd med NPF sitt syn. HOLDER MOTET OPPE I saken om «Negativ effekt» holder FPF fortsatt «motet oppe». Forsvarets Pensjonistforbund har, sammen med vårt æresmedlem Torolf Støyva, gitt Aksjonskomiteen for offentlige ansattes pensjonsrettigheter ved Irene Nordmo, sin fulle støtte i hennes utrettelige arbeid i denne saken. Status er i dag at et nytt Dokument 8 forslag (representantforslag fra tre medlemmer i Fremskrittspartiet på Stortinget), er levert til Odelstinget for senere behandling i Stortinget. ledsagere i tillegg til landsstyrets medlemmer og varamedlemmer, ble det hele en ganske stor forsamling mennesker som var til stede. AV ARILD KRISTENSEN Her er det nok en gang lagt fram vel begrunnet dokumentasjon på den urimelighet som har rammet berørte enker og enkemenn. Forslaget blir neppe behandlet i Stortinget før i høstsesjonen, og lovforslaget tar sikte på at det i lovteksten i Lov av 6. juli 1957 nr. 26, om samordning av pensjons- og trygdeytelser, gjøres endring i 23 nr. 2 ved at nytt siste ledd skal lyde: Fullt samordningsfradrag skal i alle tilfelle begrenses slik at pensjonisten ikke taper på at pensjonisten selv eller ektefellen har tjent opp pensjonspoeng i folketrygden. Om dette forslaget oppnår Stortingets flertall eller ikke er ikke lett å si, men jeg anser dette som en siste mulighet for å rette opp denne urimeligheten, uten å måtte stevne staten i en omfattende rettssak. STOR SPENNVIDDE Vel, - mens vi venter på det utfallet, skal vi gjennomføre vår Lederkonferanse, og vi skal markere at Forsvarets Pensjonistforbund runder 25 år i Jeg mener vi har laget et program med stor spennvidde, og som bør falle i smak for delegater, led sagere og æresmedlemmer. Men den aller viktigste faktoren om denne uken skal bli vellykket eller ikke, er dere selv. Jeg vil til slutt oppfordre til enga - sjement og deltagelse, og håper vi får fine dager både i Folloregionen og inne i hovedstaden. Og husk: I dag kan du glede et menneske. I dag kan du leve slik at noen i kveld er glad for at du er til. Dagen i dag er en betydningsfull dag. Den er din! Lykke til med Lederkonferansen. MEDLEMSKONTAKT NR

6 LEDERKONFERANSEN 2008, Thon hotel, Ski Program og gjennomføring FOTO: TUB TIRSDAG Denne dagen var satt av til reise, innsjekk og regionale møter. Leder - konferansen er en fin anledning for landsstyrerepresentanten og vara til å møte sine foreningsledere. Derfor var det ikke laget noe fast program for de regionale møtene. Derimot var det tatt høyde for at også ledsagerne kunne være tilstede i den grad de ønsket det. ONSDAG Etter frokost var det tid for offisiell åpning av forbundets Lederkonferanse 2008, og det var en forventningsfull forsamling som «summet rundt» i Follo-salen når klokken nærmet seg Konferansen ble høytidelig åpnet med hilsninger fra Varaordføreren i Ski, Anne-Gunn Steen Røse, etterfulgt av nydelig korsang av sang - koret PeKoSa, (Pensjonist Kor Sang) under sin dyktige dirigent Ann Sether. Også i god tradisjon var område - sjefen for HV-distriktet invitert til å hilse konferansedeltagerne, så får vi beklage at denne gangen ble det feil områdesjef som fikk hilse oss. Konferansen ble nemmelig gjennomført innenfor ansvarsområdet til HV-02 og ikke i HV-01. Oblt Ove Jørn Luktvasslimo kunne kvitter emed at samarbeidet mellom distriktssjefene var utmerket, og at det stadig var koordinering langs «grensen». Etter en pause fulgte en orientering av Brigader Geir Holmenes som er kommandant ved Akershus festning, i tilegg til å ha ansvar for en nyopprettet organisasjon i Forsvaret med arbeidstittel «Nasjonale Festningsverk og Militær Kultur» (NFMK). Brigaderen ga en instruktiv orientering om utfordringer og muligheter ved 6 en slik samordnet struktur. Kom man dør Morten Svinndal fra Forsvarsdepartementet å orienterte om St.prp.nr. 48 ( ), Den nye Langtidsplan for Forsvaret. I sitt fordrag orienterte Kommandøren om overordnede mål og hensikt samt konsekvenser for lokalisering av kommandoapparatet og styrkesammensetningen for forsvarsgren ene. Etter lunsj var temaet markedsføring og enhetlig opptreden. Til å innlede om dette viktige emnet var Espen Bjervik som er regionsansvarlig i Acta kapitalforvaltning på Lillestrøm. Espen har også erfaring fra Norges Skiforbund som aktiv skiløper gjen nom flere år. Espen tok utgangspunkt i det å «ikke love mer enn du kan levere», og ikke minst være gjenkjennbar i jungelen av logoer og tilbud fra de forskjellige tilbydere. Oppsummert kan en si at FPF har «et stykke vei» å gå før vi kan være fornøyd med vårt profilerings-, og rekrutteringsarbeid. TORSDAG I sin statusrapport om sentrale saker Delegatene fra Region 6 og 7 følger nøye med. omtalte leder for det første den nye Samarbeidsavtalen mellom Forsvaret og Forbundet med tilsluttede foreninger. Han var meget tilfreds med å kunne presentere et produkt som nå var underskrevet av begge parter. Videre orienterte han også om status rundt samarbeidsavtalen med Norsk Pensjonistforbund. Her ligger avtalen til revisjon og oppdatering, og et resultat er ventet til høsten. En gjennomgang av status i forhold til gjeldende Handlingsplan ble også gitt. Gjengis også i sin helhet på annen plass i bladet. Etter kaffepausen var fokus rettet mot Lov om Kommunal og Fylkeskommunale eldreråd, og til å orientere om lovens muligheter og be - grensninger var Rådgiver i Statens Seniorråd, Gudrun Sigurdardottir invitert. Hun ga en meget grundig og god gjennomgang av de regler MEDLEMSKONTAKT NR FOTO: TUB

7 Over: Torolf og Ole er klare for jubileumsmiddag. Til venstre: En lydhør forsamling. Under: Barne Furnes fra FP- Bergen avslutter med eget dikt. som gjelder på dette området. Et meget godt foredrag som så avgjort engasjerte forsamlingen. Ettermiddagen var i sin helhet viet Ny Pensjonsordning som settes i kraft 1. jan Hva var da mer naturlig enn å invitere Stortings - representant Sverre Myrli (Ap). Som saksordfører for reformen er Sverre Myrli en politiker med stor kompetanse på dette området. Når vi i tillegg vet at han har permisjon fra stilling i Forsvarsbygg, var det ekstra hyggelig å ønske han velkommen til årets Lederkonferanse i FPF. Fore - draget, og den påfølgende utveksling av synspunkter, ble meget godt mottatt. At vi står foran stor utfordringer når statlige ordninger skal tilpasses en ny folketrygdordning fra 1. jan 2010 er det ikke tvil om. Tiden fram mot innføringsdato blir viktig for de som vil påvirke sluttresultatet. Kl 1700 var det samling i hotellets resepsjon for «en liten forfriskning» før bussreise til Oslo Militære Samfund og jubileumsmiddag. FREDAG Konferansens siste dag var viet til Åpent Forum, oppsummering og avslutning før en satte seg i busser og reiste til Oslo og Akershus festning, hvor det var jubileums - mottakelse med Hans Majestet Kong Harald som hovedgjest. FOTO: TUB FOTO: TUB FOTO: TUB Over: Klar for avreise til Akershus festning og mottakelse. FOTO: TUB Bildene til venstre: Æresmedlemmer på første rad. MEDLEMSKONTAKT NR

8 FPF 25 ÅR Jubileumsmiddag i O Livet er bare et lån, bruk det ydmykt, forsiktig - Sky både løgn og hån, spott ikke det som er viktig. ALLE FOTO: TUB OG RS Liver har alt å gi, både i glede og smerte. Hver miste ting har verdi, for dem som har plass i sitt hjerte. På den gullvekt du har skal du alle ting veie: Husk - at et lån du tar, du får det aldri i eie. Bruk det med sunn fornuft, da du det ikke fortaper. Syng og kjenn blomstenes duft, pris lånet du fikk av din Skaper. Forfatter: Lilli Reitan Berit og Hildur lar seg ikke affisere av fotografen. Bert Kristiansen FP-Fauske har et avslappet forholde til tildelt taletid. En betenkt toastmaster fbrigader Bjørn Ruud ølger nøye med. Forbundets led Bjørn Myrlund, Berit Falkberget Engøy og Ole Engeskaug smiler til fotografen. Landsstyrerepresentant Erling Petter Roalsvig med fru Aslaug. 8 MEDLEMSKONTAKT NR

9 slo Militære Samfund er med frue omkranset av general Granhagen og ekspedisjonssjef Bødtker Larsen med ledsagere. Til venstre: Æresmedlemmer. Over: Sjef PØS og Personalsjefen i godt selskap. Til høyre: Leder NTL 1001 For svaret Dag Agledal og kona Åse Nygård Agledal. MEDLEMSKONTAKT NR

10 Mottakelse i Fanehallen Over: Sentrale sam - arbeidspartnere i SAKO hygger seg. FPF 25 ÅR Til høyre: Oda venter spent på Kongen og er klar med blomster. Under: Også gjestene fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Forsvarsdepartementet ser ut til å ha det hyggelig. Leder FP-Rygge sammen med forbundskasserer med frue. Under: Gen.sekr. i RNOF, informasjonskonsulent i Folk & Forsvar og GIH's reprersentant i samtale med fylkesmann i Oslo og Akershus Hans J. Røsjorde. 10 MEDLEMSKONTAKT NR

11 Juridisk side Advokater svarer på dine spørsmål Advokatene Kristin Hegstad og Merethe Bårdsen og Tor Gresseth i advokat firmatet Bjerknes Wahl- Larsen AS. SPØRSMÅL: Jeg er enkemann og sitter i uskiftet bo etter at min andre kone gikk bort for tre år siden. Mine to døtre fra første ekteskap er også gift for andre gang. Den ene har et barn fra begge ekteskapene, mens den andre har barn bare fra ekteskap nr to. I mitt andre ekteskap fikk vi en datter sammen, og min kone hadde tre barn (en gutt og to jenter) fra tidligere samboerskap/forhold. Ett av disse barna (gutten) har jeg adoptert, men ikke de to døtrene. Familieeiendommer som kommer fra min slekt er et idyllisk småbruk hvor eiendommen går helt ned til sjøen. Tomten grenser mot kommunal regulert badeplass på den ene siden, og regulert friluftsområde på den andre siden. Jeg har nå mottatt henvendelse fra kommunen som ønsker å overta standretten fra min eiendom, slik at hele områder kan knyttes sammen og gjøres tilgjengelig for allmennheten. For tre uker siden vant jeg kroner på viking lotto. Jeg vurderer å selge hele eiendommen og kjøpe meg en leilighet i et nærliggende boligområde. Dersom det blir slik jeg ønsker, vil jeg å dele ut noe av pengene fra gevinsten til mine arvinger som et forskudd på arv. Kan jeg gjøre dette, og hvem har egentlig arverett etter meg? Takknemmelig for svar. JS TIL JS: Dine arvinger er dine to døtre fra første ekteskap, din datter fra 2. ekteskap og din adopterte sønn. Det fremgår ikke av ditt brev hvorvidt din 2. kones to døtre har samtykket i at du kan sitte i uskiftet bo, eller om de fikk sin morsarv ved hennes bortgang. Hvorvidt også de er arvinger i uskifteboet, vet jeg derfor ikke. Du har anledning til å gi arveforskudd til dem som er arvinger uskifteboet, men da bare slik at alle får en forholdsmessig like store del hver. Jeg bemerker for øvrig at du kan kreve gjennomført et fullstendig skifte av uskifteboet nå, for derved å hindre at lottogevinsten på kr går inn i uskifteboet. Dette kan være aktuelt dersom din 2. kones to døtre også er arvinger i uskifteboet og du ikke ønsker at de skal ha noen andel av denne gevinsten Det fører for langt å gå nærmere inn på dette her, og jeg anbefaler deg å konsultere en advokat. Fristen for å kreve skiftet er tre måneder fra du mottok gevinsten. SPØRSMÅL: Min man (som er pleietrengende) og jeg ønsker å selge landstedet vårt ved Grimstad som har vært familiens samlingssted hver sommer de siste 30 årene. Det skranter med vedlikeholdet og siden vi bor i Oslo blir det ikke så ofte min man og jeg tar turen nedover. Våre tre sønner og deres familier krangler stadig om hvem som skal bidra med å holde stede i orden (maling av hus og boder, vedlikehold av snekka og stell av hagen). Mye av arbeidet og utgiftene har de siste årene falt på yngstemann som bor og arbeider i Grimstad, mens de to andre derimot bare forventer at alt skal være i orden når de ønsker å benytte stedet i sine ferier. Yngstemann kunne tenke seg å overta, men har ikke økonomisk evne til å løse ut sine to brødre. Stedet ligger meget idyllisk til, og andre eiendommer i området har fått en meget høy takst. Min mann og jeg er redd vårt idylliske sommersted skal skape uvennskap i familien, og ber om råd i hvordan vi skal kunne yte våre tre sønner rettferdighet i et økonomisk oppgjør ved et eventuelt salg. Med sommerlig hilsen HKI TIL HKI: Dersom dere vil selge landstedet på det åpne markedet, er dette så enkelt som at salget gjennomføres og kjøpesummen inngår i arven etter dere og tilfaller deres tre sønner med lik andel på hver, når den tid kommer. Dere kan selvsagt velge å gi dem pengene nå, som forskudd på arv. Yngstemann bør antagelig kompenseres for det arbeid han har nedlagt og de utgifter han har hatt. Dette kan skje i form av en pengeover - føring til ham fra deg og din mann, der deres samtidig beslutter at beløpet er nettopp er en slik kompensasjon og derfor ikke skal avkortes i senere arv. Dersom spørsmålet ditt egentlig er om det er mulig å overdra eiendommen til deres yngste sønn, men med rettferdighet for de to andre, er bildet mer komplisert. En mulighet er at dere selger stedet til ham nå, men slik at noe av kjøpesummen utstår til det senere arvefall. Ved fastsettelse av kjøpesummen bør det tas hensyn til de utgifter etc han har hatt. Dersom de to andre gis en begrenset, vederlagsfri bruksrett i sin levetid, trekker også det prisen ned. Dersom dere har andre, relativt store verdier for eksempel i form av fast eiendom i Oslo slik at den fremtidige arven etter dere er av noen størrelse, kan dette være en mulighet. MEDLEMSKONTAKT NR

12 Forsvarets samarbeidsavtale med Forsvarets Pensjonistforbund og tilknyttede foreninger 1. PARTER I SAMARBEIDSAVTALEN Parter i denne samarbeidsavtalen er Forsvaret ved Sjef Personell-, økonomi- og styringsstaben (PØS), og Forsvarets Pensjonistforbund (FPF) med tilknyttede foreninger. 2. AVTALENS VARIGHET Samarbeidsavtalens varighet er to år fra signeringsdato. 3. INTENSJON 3.1 Forsvaret Det er Forsvarssjefen sin intensjon at forholdene skal legges til rette, både lokalt og sentralt slik at Forsvarets pensjonister opprettholder sine rettig - heter til å benytte messer, svømmmehaller, bib liotek, hobbyrom, trimrom til fritidsbruk og invitasjon til lokale arrangementer. Dette bidrar til at Forsvarets pensjonister skal føle seg ivaretatt av sin arbeidsgiver også etter at den yrkesaktive karrieren er over. Forsvaret betrakter FPF som et egnet organ til å ivareta ombudsfunksjonene for Forsvarets pensjo - nister og vii nytte leder/fpf som rådgiver i faglige spørsmål som angår denne personellkategori. Verts avdelingene skal følge opp denne samarbeidsavtalen slik at de personellpolitiske retningslinjer overfor Forsvaret pensjonister kan realiseres. 3.2 Forsvarets Pensjonistforbund Formålet med FPF er å: Ivareta og fremme medlemmenes Økonomiske, sosiale og velferdsmessige interesser. Arbeide for saker som har tilknytning til pensjonistenes livssituasjon i samarbeid med andre lands - omfattende pensjonistsammenslutninger. Løse problemer av betydning for Forsvarets pensjonister i samarbeide med sentrale militære og politiske myndigheter, staber/avdelinger, tjenestemannsorganisasjoner og andre faglige organisa sjoner. Vrere bidragsytere i arbeidet med å bevisstgjøre og forankre Forsvarets interesser i det norske folk, og derved bidra til a styrke Forsvarets stilling i samfunnet. 4. FORHOLD MELLOM AVTALEPARTNERE Som bidrag til produksjonen av stridsevne for Forsvaret er det utvikiet en helhetlig personeilpolitikk, denne er synliggjort gjennom Forsvarets Personellhandbok (FPH). Hovedmålet med politikken er å rekruttere og beholde kompetent personell i Forsvaret. I den anledning er det viktig å understreke at pensjo - nistene, der dette er naturlig, også omfattes av For svarets helhetlige personeilpolitikk. Samarbeidsavtalen synliggjør at: Forsvaret vii gi FPF og tiiknyttede Iokalforeninger en tidsmessig støtte. Forsvaret vii arbeide for a forbedre forholdene for sine pensjonister. 5. ANSVARSFORHOLD I faglige spørsmål vii FST/PØS være FPFs ansvarlige stabsiedd/avtaiepart. Når det gjelder administrativ støtte til FPF sentralt vii det gis av PØS. Administrativ støtte til den enkelte forening vii skje fra den avdeling (Driftsenhet i Forsvaret (DIP)) som får oppdrag å være vertsavdeling (vediegg). Den enkelte pensjonistforening fremmer forslag gjennom FPF om hvilken vertsavdeling som er hensiktsmessig å benytte. 6. STØTTE TIL FPF SENTRALT Forsvaret gir FPF en årlig stønad etter gjennomført ressursdialog. BeIøpet samordnes med, og trekkes fra, den direkte tildeling til FPF over St.prp nr.1 fra Forsvarsdepartementet (FD). GrunnIag for støtte fastsettes på bakgrunn av medlemstall per 31. desember hvert år, og beiøpet utbetales i første måned av påføigende år. BeIøpet skal dekke aile utgifter inklusiv Iønn, husieie, rekvisita, kontor - materieil, porto, trykk, tele fon og PC-utstyr. Forbundet gis tilgang til FIS/Basis mot at lisensen og eventuell flytting av utstyr betales av FPF. 7. STØTTE TIL FPFs LOKALFORENINGER Forsvaret vii støtte Forsvarets Pensjonistforbunds Iokale foreninger gjennom støtte fra den enkelte DIF. Lokalforeningene definerer sine behov for tjenester og presenterer disse overfor sine respek - tive vertsavdelinger for innarbeiding i deres budsjetter i to-års perioden. FORTSETTER SIDE MEDLEMSKONTAKT NR

13 Status på delmål relatert Handlingsplan 2007 til 2009 AV ARILD KRISTENSEN DM 1. Evaluere, og om nød - vendig å foreslå organisasjonsend ringer. STATUS: En ekstern evaluering er gjennomført og landsstyre har mottatt en rapport som påpeker en del forhold som børe avklares. Landsstyret har rapporten til be handling, men ikke konkludert ennå. DM 2. Sørge for at innspill til St prp. 1 (Forsvarsdeparte ment et) tydelig befester For svarets pensjonister som en personellgruppe med klar forankring i en overordnet personellpolitikk. Innspillene be handles og godkjennes av Landsstyret. STATUS: Forbundet fikk sin andre tildeling over statsbudsjettet kapittel 1719 i 2007 og er fornøyd med denne ordningen. DM 3. Etablere fast møte - kalender med FD, og under - liggende virksomheter STATUS: Forbundet er invitert med i FD- infoforum som møtes regulært og blir informert i saker som angår status og utvikling av Forsvaret. Her har Forbundet fått mulighet til å skaffe seg førstehånds informasjon, samtidig som nettverk kan utvikles mot andre organisasjoner hvor Forsvaret er hovedinteresse. Det synes også som adgangen til Forsvarets sentrale ledelse er blitt noe lettere i perioden. I forholdet til de andre virksomhetene under departementet ligger utfordringen hos Forbundet å etablere kontakt også der. DM 4. Avklare ansvarsnivået for forsvarets støtte med varer og tjenester til forbundet og foreningene, og om nødvendig å påvirke aktuelt(e) nivå for utforming av nødvendige direktiv(er). STATUS: Ny samarbeidsavtale til erstatning for FSJ direktiv var på det nærmeste ferdig utarbeidet ved årsskiftet 2007/08. (signert 7. mai 2008). DM 5. Medvirke til at opparbeidede og framforhandlede rettigheter blir opprettholdt i forhandlinger om framtidige tjenestepensjoner. STATUS: Den største utfordringen for Forsvarets Pensjonistforbund i forhold til organisatorisk arbeid er at det er ingen arena/eller avtaleområder hvor Forbundet kan møte staten som arbeids - giver. En er avhengig av å bygge personlige relasjoner, og etablere egne «møteplasser» hvor synspunkter kan utveksles. DM 6. Holde Forbundets hjemmeside à jour og opp - datert, samtidig som nye og hensiktsmessige insitamenter til aktiviteter tas i bruk. STATUS: Forbundets hjemmeside er også i 2007 endret og domenet fpforb.no eies nå av forbund - et. Nytt webhotell er valgt og ved det, også nye e-postadresser. I forbindelse med ny hjemmeside er alle foreningene tilbydd å legge sine sider inn på samme mal som forbundet. Et prøve pro - sjekt ble gjennomført høsten 2006 og med gode tilbakemeld inger. I 2007 har flere foreninger knyttet seg til. Men det gjenstår fortsatt å gjennomføre motiveringsprosjekter mot foreningene. Antallet foreninger som er tilknyttet FIS/Basis har avtatt i perioden. Dette skyldes i hovedsak at avdelinger har blitt nedlagt og etablissementer solgt. DM 7. Etablere faste rutiner for adressering og kommunikasjon med foreningene samt motivere foreningene til samlet profilering og rekruttering. STATUS: Dette temaet vil stå på agendaen til lederkonferansen i Det er etter forbundets syn viktig å kunne framstå enhetlig og være igjenkjennbar i sine presentasjoner. Forbundet har også i 2007 opprettholdt utgivelsen av Medlemskontakt med fem utgivelser. Distribusjonen av bladet er basert på avtale med For - svarets Forum og bladet legges ved aktuelle utgivelser av F. Bladet har tidligere inneholdt åtte sider, for og bakside inkludert. Sideantallet er nå økt til 16, og for første gang med annonser. Redaktøransvaret har i hele per ioden vært tillagt forbundets leder. Redaksjonskomité har vært leder og org. sekr. DM 8. Utvikle en sentral strategi for aktivt å støtte forsvarets virksomhet og styrke for - svarets stilling i samfunnet. STATUS: Forsvarets Pensjonist - forbund har ved flere anledninger forsøk å komme i dialog med Forsvarstaben om å kunne være en totalleverandør av seniorkur- MEDLEMSKONTAKT NR

14 sene som Forsvaret gjennomfører for personell som nærmer seg pensjonsalderen. Resultater er ikke oppnådd ennå, dog gis det ut - trykk for at tanken er meget god. DM 9. Utrede inntektsgivende aktiviteter i forbundet. STATUS: Per årsskifte 2007/08 har ikke forbundet annen enn Medlemskontakt som et egnet medium til å selge annonser i. Det er en øver grense for hvor mye en kan selge annonser for før det påløper mva. Avtaler med «returprovisjon» basert på om - setning, synes ikke å være en farbar vei. DM 10. Ivareta foreningenes krav i forbindelse med årlige trygdeoppgjør samt arbeide for at kvaliteten på andre sosiale rettigheter oppretthold. STATUS: Forbundet har sammen med andre pensjonistforbund i offentlig sektor, etablert en Samarbeidsavtale med Norsk Pensjonistforbund. Gjennom dette samarbeidet leveres våre krav til aktuelle departementer som innspill til det årlige statsbudsjett. AVSLUTTENDE KOMMENTAR Totalt sett har forbundets virksomhet i perioden vært høy tatt i betraktning de begrensede ressurser som forbundet har til rådighet. Flere av de delmålene som Landsmøtet 2007 satte, synes å være realistiske og muligheten for måloppnåelse ved periodens slutt er god. Ledig plassreiser for pensjonister i Forsvaret og FD Disse reisene skal bestilles av deg selv gjennom den nærmeste av følgende flyterminaler: Terminalenes normale åpningstid: Gardermoen tlf /37/38 Faks: Hverdag: Trondheim tlf Faks: Vakttelefon: tlf (åpningstid normalt slik): Bodø tlf /37/38 Faks: Hverdag: Lørdag: Stengt Søndag: Bardufoss tlf /03/04 Faks: Ordningen praktiseres slik at det foretas trekning om hvem som får reise gratis en gang pr uke. Din bestilling må være terminalen i hende mellom dager før avreise. Bekreftelse får du dager før avreise. Det er ikke mulig å ha stående inne en konstant søknad. Du må søke på nytt hver gang du ønsker plass. Du kan ikke ha mer en en reisebestilling i systemet per 7 dager. Ubenyttede billetter skal og kan kun kanselleres av Forsvarets terminal. Utgifter den enkelte kan bli påført grunnet kanselleringer/forsinkelser etc. er Forsvaret uvedkommende. Fremmøte ved Forsvarets Terminaler er normalt 60 min før avgang. For sent fremmøtte blir avvist. Hos de forskjellige flyselskapene varierer fremmøtetiden noe, og fullstendig oversikt finnes i det sivile heftet «Flyruter i Norge» Fremmøte for Forsvarets reisende varierer noe mellom militær og sivil avgangsterminal på flyplassen. FPF ønsker lykke til og GOD TUR! F O RT S E T TE L S E F R A S I D E 1 2 : 8. REFORHANDLING AV SAMARBEIDSAVTALEN Reforhandling av avtalen gjennomføres senest tre måneder før utiøp på initiativ fra en av partene. Det skal gjennomføres årlig evalueringsmøter i Iøpet av første halvår hvert år. 9. OPPSIGELSE AV SAMARBEIDSAVTALEN Oppsigelse av avtalen gjennomføres senest tre måneder før utiøp på initiativ fra en av partene. 10. RAPPORTERING Forsvaret har anledning til å be FPF om å rapportere inn bruk av tilskuddet og hvilke resultater som ble oppnådd. 11. REGNSKAP Regnskap for hvert driftsår oversendes FST/PØS innen 1. april påfølgende år. Forsvaret har an ledning til å bruke interne/eksterne revisorer for å gjennomgå FPFs regnskap. Denne samarbeidsavtalen erstatter tidligere Forsvarssjefens direktiv av 1. desember Forsvarssjefens direktiv av 1. desember 1999 settes med denne avtalen ut av kraft. Oslo, 7. mai MEDLEMSKONTAKT NR

15 KROATIA Gode medlems- ROVINJ: Den vakre byen Rovinj på Istria halvøya er rabatter! ett av Kroatias mest populære reisemål. Byen er omkranset av frodig skog, små øyer, krystallklart hav og fine turområder. Vi kan tilby flere hoteller i Rovinj som alle ligger vakkert til og med god standard. Hotel Park *** ligger rett over byens marina. Vakker utsikt mot havet og den gamle bydelen. Gangavstand til bysentrum med alle dens fasiliteter. Hotellet ligger like ved sjøen og stranden. Et tre-stjerners hotell med fire-stjerners standard. Hotel Istra**** ligger på øya St. Andrea, ca 15 min båttur fra byen Rovinj. Det går gratis ferje fra øya og inn til Rovinj ca. hver time fra kl 6 på morgenen til midnatt i sesongen. Hotellet er nyrenovert med helt ny SPA-avdeling og har egen strand. Hotel Eden **** ligger vakkert til i Rovinj. Hotellet har en fantastisk hage med bassenger, uterestaurant og rikelig med solsenger. Gangavstand til bysentrum og kort vei til stranden. Avreise med direktefly fra Gardermoen hver lørdag fra 12/4 18/10 OPATIJA: Vi kan også tilby reiser til det berømte Thalassotherapia Opatija, et universitetssykehus og rehabiliteringssenter for personer med bl.a. hjerte-/lungesykdommer, revmatiske lidelser, hudsykdommer, psykiatri, overvekt etc. Senteret ble totalrenovert i 2005 og har også et helt nytt thalassotherapi-/spa-anlegg på 2600 m 2. Senteret er et referansesenter for helsereiser for helsedepartement i Kroatia, og har internasjonalt ry. Vi tilbyr opphold med og uten behandlinger. Samme avreisedatoer som til Rovinj TUNISIA UNGARN HAMMAMET: I Hammamet kan vi tilby opphold på Thalassa Palace Nahrawess, et romslig og flott hotellanlegg. Hotellet har egen strand, et fint hageanlegg og bassenger både inne og ute. Hotellet har også et thalassotherapisenter på m 2. Med 70 behandlingsrom og tilsvarende antall terapeuter gis det gode og varierte behandlingsmuligheter. HEVIZ: Ønsker du å pleie kroppen eller bare leve «Det gode liv» i form av god mat & drikke, varme bad eller ulike velværebehandinger, er dette stedet. I Heviz kan vi tilby opphold på NaturMed Hotel Carbona, som har fine bademuligheter både ute og inne med det helsebringende thermalvannet som byen er så kjent for. 10 dagers turer med 8 dager i Heviz og 2 dager i Budapest Ta kontakt for nærmere informasjon og priser! Active Travel Norway AS Storgaten 32, 0184 Oslo 10. etg. i Guneriussenteret Tlf: Fax: E-post: Se vår nye nettside for mer informasjon og bestilling: MEDLEMSKONTAKT NR

16 Dagen i dag er en merkelig dag. Den er din! Dagen i går slapp deg ut av hendene, den kan ikke få annet innhold enn det du alt har gitt den. Dagen i morgen har du ikke noe løfte på, du vet ikke om du kan regne med å råde over den. Men dagen i dag er det eneste du kan være sikker på. Den kan du fylle med hva du vil. Benytt deg av det! FOTO: TUB I dag kan du glede et menneske. I dag kan du leve slik at noen i kveld er glad for at du er til. Dagen i dag er en betydningsfull dag. Den er din! G. Branden BLI MEDLEM I FORSVARETS PENSJONISTFORBUND INNMELDINGSBLANKETT: Tittel/grad:... Etternavn:... Fornavn:... Født:... Adresse:... Post nr:... Poststed:... Land: Tjeneste år:... Familie:... (G = gift. S = samboer. A 0 alene. E= etterlatt) Telefon fast:... Mobil:... E-post:... Når Pensjonert:... Siste tjenestested:... Underskrift:... Dersom også eventuelt ektefelle/samboer ønsker medlemskap, underskrives neste linje: Etternavn:... Fornavn:... Født:... Underskrift Ektefelle/samboer:... Opplysningen sendes primært til den lokale foreningen dersom du vet adressen eller til: Forsvarets Pensjonistforbund, Bygn. 22, Akershus festning, 0015 Oslo (innmeldingsblankett finnes også på FPF s hjemmeside F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D, B Y G N I N G 2 2, A K E R S H U S F E S T N I N G, O S L O T E L E F O N : T E L E FA K S : E - P O S T: p o s f p f o r b. n o R E D A K T Ø R : A R I L D K R I S T E N S E N H J E M M E S I D E : w w w. f p f o r b. n o D E S I G N : M A G N U S E I K L I T R Y K K : A K T I E T R Y K K E R I E T A. S

En høst er på vei M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008

En høst er på vei M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008 TRYKK Medlemskontakt 0408:Medlemskontakt_01-08 23-09-08 10:13 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2008 En høst er på vei UB BILAG

Detaljer

Kun i motbakker går det oppover...

Kun i motbakker går det oppover... Medlemskontakt 0508:Medlemskontakt_01-08 01-12-08 13:26 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 5 2008 Kun i motbakker FOTO: TUB går det

Detaljer

FMs festkonsert. Nytt år, nye muligheter... «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep»

FMs festkonsert. Nytt år, nye muligheter... «Direktøren på Forsvarsmuseet tar grep» Medlemskontakt 01.09-korrigert:Medlemskontakt_01-08 24-02-09 10:22 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 1 2009 AK FOTO: AK Nytt år,

Detaljer

Horten feirer 25-årsjubileum Side 4-7. Olsen-festivalen M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D.

Horten feirer 25-årsjubileum Side 4-7. Olsen-festivalen M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D. Medlemskontakt 0409 TRYKK:Medlemskontakt_01-24 27-10-09 10:38 Side 1 M E D L E M S B L A D F O R F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NR. 4 2009 FOTO: AK Høsten er her BILAG

Detaljer

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 1 2013 Innhold Leder 2 Ord til ettertanke 3 Om rekruttering 4 Har jeg ikke samme rett på 7 Fra Landsstyremøte 1/13 8-9 Hjerneslag rammer hele familien 10-12

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Det våres i bedene. Landsstyret til bords. Det er arbeid i vente NUMMER 2 2011. Side 4-5

MEDLEMSKONTAKT. Det våres i bedene. Landsstyret til bords. Det er arbeid i vente NUMMER 2 2011. Side 4-5 Medlemskontakt nr. 02-11_MK 02.05.11 16.12 side 1 F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D MEDLEMSKONTAKT NUMMER 2 2011 Det våres i bedene Foto: AK Det er arbeid i vente BILAG til F NR. 5-2011

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON?

FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? kontakt MEDLEMS NR. 1 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VET DU HVA DU FÅR I PENSJON? GEIR ANDA Leder Vis ansvar - bli medlem Innhold 2 Leder 3 Til ettertanke 4 Rekruttering i Forsvaret 9 Nytt fra sekretariatet

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN

FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN kontakt MEDLEMS NR. 1 2015 FORSVARETS SENIORFORBUND DRØFTINGSMØTER MED REGJERINGEN GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22

MEDLEMSKONTAKT. Fra bygn. 22. til bygn. 37. FPF på flyttefot: Forsvaret status og utfordringer. Landsstyremøte i Bodø Side 14 og 22 F O R S VA R E T S P E N S J O N I S T F O R B U N D NUMMER 1 2011 FPF på flyttefot: Fra bygn. 22 til bygn. 37 Side 24 Foto: AK BiLAg til F nr. 3-2011 Forsvaret status og utfordringer Foto: FMS/Anton LigAArden

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia

MEDLEMSKONTAKT. Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16. Bodø-pensjonister storkoste seg på tur til Kroatia FORSVARETS PENSJONISTFORBUND NUMMER 4 2010 BILAG til F NR. 12-2010 Foto: CHRIStIAN NØRStEBØ/F Folk og Forsvar på studietur til Svalbard Side 14-16 Seniorenes fellesorganisasjon en realitet Side 24 Bodø-pensjonister

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 3 2012 Innhold Leder 2 Arild Kristensen, leder. Foto FPF n Leder: Pensjon til besvær, eller? Ord til ettertanke 3 Rekrutteringsfremstøt i Bergen 4 Med Bergensavdelingens

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund GOD JUL & GODT NYTT ÅR

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets seniorforbund GOD JUL & GODT NYTT ÅR MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 4 2012 GOD JUL & GODT NYTT ÅR Innhold Leder 2 Ord til ettertanke 3 Bokomtale Etterlysning 4 Sentral info Kort orientering 5 Ny lokal webportal Æresmedlem 6 Program

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN

FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN kontakt MEDLEMS NR. 2 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND VETERANDAGEN GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon og ledelse.

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 2 2012 Innhold Leder 2 Ord til ettertanke 3 Høringsuttalelse FSJs fagmilitære råd 4 Forsvarets Seniorforbund deler ut hederstegn med diplom 7 Statutter for Forsvarets

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013

MEDLEMSKONTAKT. God Jul & Godt Nyttår. Forsvarets seniorforbund. Nr. 4 2013 MEDLEMSKONTAKT Forsvarets seniorforbund Nr. 4 2013 God Jul & Godt Nyttår n Leder: Leder 2 Ord til ettertanke 3 Ny statsråd 4 5 Forsvarssjef 6 7 Utfordringer i seniorpolitikken 8 9 Statens pensjonskasse

Detaljer

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul!

MEDLEMSKONTAKT. Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011. Ønsker alle lesere en riktig god jul! MEDLEMSKONTAKT Forsvarets Seniorforbund Nr. 4 2011 Ønsker alle lesere en riktig god jul! Innhold Arild Kristensen, leder. Foto FPF Leder: Fra pensjonist til statsrådens møterom FSF har nå kontor i Rådhus

Detaljer

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. 75 år. NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER

Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister. 75 år. NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister 75 år NR. 1 2014 Årg. 69 LOP JUBILERER 75 1939 2014 colorlab.no The Norwegian Color Research Laboratory Vi i LOP nr. 1 2014 www.lop.no Innhold

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer

FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR

FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR kontakt MEDLEMS NR. 4 2014 FORSVARETS SENIORFORBUND GOD JUL OG GODT NYTT ÅR GEIR ANDA ARNE SVILOSEN har teologisk embets eksamen, pastoralklinisk utdanning, samt utdanning i familieterapi administrasjon

Detaljer

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen.

Samleskinnen. Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2005 Årgang 10 Fakler for folketrygden. Foto: Rolf Pettersen. I dette nummeret: Heismontørene møtte Dagfinn Høybråten ALLU Konferanse

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger

Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger Innholdsfortegnelse: Innledende bemerkninger....1 Advokatens råd ved skilsmisse.....2 Ektepakt. 7 Skilsmisse prosessen - Fra separasjon til skilsmisse.. 9 Skifte. 12 Deling av verdier og gjeld ved skilsmisse.....12

Detaljer

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen.

seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. nr. 1 - februar 2012 Senter for seniorpolitikk seniorpolitikk.no Lite da, lite nå Desto senere jeg tar ut pensjon fra folketrygden, desto høyere blir den, tenker Lillan Wam (67) i Drammen. Wam har ikke

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4.

101 BLADET. Ny vår for forsvaret. Et forsvar for folket av folket. Ny hovedavtale i staten er klar. Det går mot vår. side 3. side 4. 101 BLADET for sivile og vervede medlemmer i Landsforening 101 Forsvaret Nr. 1 2006 Ny vår for forsvaret Et forsvar for folket av folket side 4 Det går mot vår side 3 Ny hovedavtale i staten er klar side

Detaljer

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014

Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 Referat fra AAs 39. Servicekonferanse Quality Airport Hotel Gardermoen 28. 30. mars 2014 1. dag fredag 28. mars Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay

Detaljer

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging

SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008. Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008 Bæreias historie FN - hva er det? Tanker om veteraner og veteranoppfølging SJEKKPOSTEN TIDSSKRIFT FOR FN-VETERANENES LANDSFORBUND. NR 1/2008

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Gratulerer med dagen 9. mai

Gratulerer med dagen 9. mai Nr. 2 mai 2006 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE Behandling av kronisk nyresvikt i Norge Gratulerer med dagen 9. mai Cathrine venter på ny nyre Slik kan det også gjøres Møte med en veteran

Detaljer