SIKKERHETSDATABLAD FARECLA PROFILE GLAZE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD FARECLA PROFILE GLAZE"

Transkript

1 FARECLA PROFILE GLAZE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FARECLA PROFILE GLAZE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn FARECLA PROFILE GLAZE Importør Firmanavn GRPMS NORGE Postadresse Postnr. Poststed Lågav. 9A N-3262 LARVIK Land Norway Telefon Telefaks E-post Hjemmeside - Utarbeidet av Nødtelefon HMS-databladet er utarbeidet/ revidert av ApplySorco AS. Koppholen 6. Postboks 8040, N-4068 Stavanger. tlf webside: Giftinformasjonssentralen: Fareidentifikasjon Klassifisering i henhold til 67/548/EEC eller 1999/45/EC Klassifisering i henhold til CLP (EC) No 1272/2008 [CLP/GHS] Farebeskrivelse Andre farer R66 EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Hyppig og langvarig hudkontakt med oljeprodukter kan medføre eksemer og oljeakne. 3. Sammensetning /opplysning om innholdsstoffer Komponentnavn Identifikasjon Klassifisering Innhold Lett hvit mineralolje CAS-nr.: Xn; R % EC-nr.: Isoparaffiner C11-C15 CAS-nr.: Xn; R65, R % EC-nr.: Nafta(petroleum),hydrogenbehandlet CAS-nr.: T, Kreft 2, Mut 2; R45, 1-10 % tung EC-nr.: R46, R65 Kolonneforklaring CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnavn = Navn iflg. stoffliste (stoffer som ikke står i stofflisten må oversettes hvis mulig). Innhold oppgitt i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol,

2 FARECLA PROFILE GLAZE Side 2 av 5 mg/m3, ppb, ppm, vekt%, vol% FH/FB/FM T+ = Meget giftig, T = Giftig, C = Etsende, Xn = Helseskadelig, Xi = Irriterende, E = Eksplosiv, O = Oksiderende, F+ = Ekstremt brannfarlig, F = Meget brannfarlig, N = Miljøskadelig. Komponentkommentarer Inneholder flere komponenter som ikke er merkepliktige Kaopolite Viskositeten er > 7 cstoke. R-65 kommer ikke til anvendelse. Petroleumsdestilatet inneholder DMSO<3% og er således ikke kreftklassifisert ei heller mutagent 4. Førstehjelpstiltak Generelt Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Vanlig førstehjelp, ro, varme og frisk luft. Flytt den skadde fra forurensningskilden. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege. Skyll straks tilsølt hud med vann. Fjern straks gjennomfuktede klær og vask huden med vann. Erstatt tap av hudfett med egnet fuktighetskrem. Klær vaskes før gjenbruk. Kontakt lege. Skyll straks øyet med vann. Påse at eventuelle kontaktlinser er fjernet fra øyet før skylling. Kontakt lege. Drikk et par glass vann eller melk. Kontakt lege øyeblikkelig! Ved brekninger må hodet holdes så lavt at mageinnholdet ikke kommer ned i lungene. FREMKALL IKKE BREKNING hvis produktet er petroleumsbasert. Fare for aspirasjon og kjemisk lungebetennelse. 5. Tiltak ved brannslukning Passende brannslukningsmidler Uegnet brannslukningsmidler Brann- og eksplosjonsfarer Personlig verneutstyr 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp Sikkerhetstiltak for å beskytte personell Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Metoder for opprydding og rengjøring Vannspray, karbondioksid, pulver eller alkoholresistent skum. Beholdere fjernes fra brannstedet dersom dette er mulig, eller avkjøles med vann. Vannstråle. Ikke brannfarlig. Ved brann kan det dannes giftige og irriterende gasser. Karbondioksid (CO2). Karbonmonoksid (CO). Brannslukkere bør benyttet frisklufttilført åndedrettsvern Brannmannskaper skal bruke beskyttelsesklær. Bruk verneklær som beskrevet i punkt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Ved søl: Vær oppmerksom på glatte gulv og overflater. Unngå sprut og søl. God personlig hygiene, særlig ved rulling av sigaretter. Unngå utslipp i miljøet. Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Farlig avfall. Innleveres til spesialmottak. 7. Håndtering og lagring Håndtering Oppbevaring Bruk personlig verneutstyr se pk 8 Unngå innånding av damper og kontakt med hud og øyne. Gir glatte underlag. Unngå sprut og søl. God personlig hygiene er nødvendig. Vask hender og tilsølte områder med vann og såpe før arbeidsplassen forlates. Filler/kluter som er tilsølt legges i brannsikker beholder. Oppbevares i originalemballasje. Lukket emballasje. Lagres adskilt fra antennelseskilder, røyking forbudt. Beskyttes mot varme. Lagres i ventilert sone. 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

3 FARECLA PROFILE GLAZE Side 3 av 5 Administrative normer Komponentnavn Identifikasjon Verdi Norm år Lett hvit mineralolje CAS-nr.: EC-nr.: Isoparaffiner C11-C15 CAS-nr.: EC-nr.: Nafta(petroleum),hydrogenbehandlet tung Eksponeringskontroll Annen informasjon om grenseverdier Begrensning av eksponering på arbeidsplassen Åndedrettsvern CAS-nr.: EC-nr.: t.: 275 mg/m Oljedamp: 50 mg/m3 Oljetåke: 1mg/m3 Øyeskylleflaske skal være tilgjengelig på arbeidsplassen. Sørg for god ventilasjon ved arbeid som fører til utvikling av damp. Åndedrettsvern ikke påkrevd. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller når produktet varmes opp må det brukes egnet åndedrettsvern med gassfilter (type A2/P2). Håndvern Best egnet er vernehansker. Best egnet er nitrilhansker. Gjennomtrengningstid > 8 timer. Øyevern Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller. Annet hudvern enn håndvern Bruk egnede verneklær for å beskytte mot langvarig eller gjentatt hudkontakt. Annen informasjon Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk. Skift arbeidsklær daglig hvis det er mulighet for at de er tilsølt. Vask hendene etter bruk. Vask tilsølte arbeidsklær før de brukes igjen. 9. Fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform Lukt Farge Løselighetsbeskrivelse Løselighet i vann Relativ tetthet Væske Karakteristisk Brun. Løslig i de fleste organiske løsemidler. Blandbar. Verdi: 1,06 G/CM3 Kommentarer: 20 C ph (handelsvare) Verdi: 6,95 Flammepunkt Verdi: 95 C Selvantennelighet Verdi: > 200 C Viskositet Verdi: cps Kommentarer: 20 C 10. Stabilitet og reaktivitet Forhold som skal unngås Materialer som skal unngås Farlige spaltningsprodukter Stabilitet 11. Toksikologisk informasjon Toksikologiske data fra komponenter Øvrige helsefareopplysninger Innånding Hudkontakt Øyekontakt Svelging Unngå varme. Oksidasjonsmidler Sterke syrer. Ved brann dannes giftige gasser (CO, CO2). Hydrokarboner. Stabil under de foreskrevne oppbevaringsforholdene. Damp irriterer luftveiene og kan forårsake hoste og pustevansker. Damp kan forårsake døsighet og svimmelhet. Jevnlig hudkontakt ken med føre uttørring av huden Langvarig og gjentatt hudkontakt kan fremkalle eksemer(oljeakne). Kan virke irriterende og kan fremkalle rødhet og svie. Kvalme eller oppkast. Inntak kan imidlertid forårsake irritasjon og ubehag. Lungebetennelse kan oppstå dersom oppkast som inneholder løsningsmiddel

4 FARECLA PROFILE GLAZE Side 4 av 5 kommer ned i lungene. 12. Miljøopplysninger Toksikologiske data fra komponenter Øvrige miljøopplysninger Økotoksisitet Mobilitet Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensial Andre skadevirkninger / annen informasjon Miljøopplysninger, konklusjon 13. Fjerning av kjemikalieavfall Avfallskode EAL Produktet er klassifisert som farlig avfall Emballasjen er klassifisert som farlig avfall Egnede metoder til fjerning av kjemikaliet 14.Transportinformasjon Farlig gods ADR Farlig gods RID Farlig gods IMDG Farlig gods ICAO/IATA Kan være skadelig for vannlevende organismer Adsorberes i jord og anses ha lav mobilitet Produktet er ikke lett bionedbrytbart. Bioakkumulerings potensial: Produktet inneholder potensielt bioakkumulerbare stoffer. Petroleumsprodukter ødelegger isolasjonsevnen i pels og fjørdrakt, slik at sjøfugl og sjøpattedyr kan fryse ihjel. Får ikke slippes ut i drikkevann,avløp, mark. EAL: kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer, Norsas: 7042 Ja Nei Avfall og rester fjernes/deponeres i overensstemmelse med lokale forskrifter. Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass for spesialavfall. 15. Opplysninger om lover og forskrifter Sammensetning på merkeetiketten Lett hvit mineralolje: 1-10 %, Isoparaffiner C11-C15: %, Nafta(petroleum),hydrogenbehandlet tung: 1-10 % EC-etikett Nei R-setninger R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud S-setninger S24/25 Unngå kontakt med huden og øynene. VOC Maksimalt innhold av flyktige organiske løsemidler: 10 % Faresetninger EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Sikkerhetssetninger P262 Må ikke komme i kontakt med øyne, huden eller klær. Referanser (Lover/Forskrifter) Forskrift om gjenvinning og behandling av avfall (avfallsforskriften) nr Administrative normer om forurensninger i arbeidsatmosfære. Transport om farlig gods:adr/rid,imdg,iata. Forskrift om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH). HMS-databladet er utarbeidet/revidert etter 1 ATP til CLP. 16. Andre opplysninger Liste over relevante H-setninger (i seksjon 2 og 3). Liste over relevante R-setninger (i EUH 066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. R45 Kan forårsake kreft.

5 FARECLA PROFILE GLAZE Side 5 av 5 seksjon 2 og 3). Leverandørens anmerkninger Ansvarlig for Sikkerhetsdatablad R46 Kan forårsake arvelige skader. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. R66 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud Utarbeidet/ revidert av SØRCO AS. Koppholen 6. Postboks 8040, 4068 Stavanger. tlf webside: SØRCO har ikke ansvar for feil eller mangler i opplysninger fra produsent/leverandør. Produsent/leverandør av det kjemiske produktet, oppgitt i seksjon 1 i HMS-datablader er juridisk ansvarlig for databladets innhold. Kvalitetssikret av ApplySørco AS etter 1 ATP til CLP. Sørco AS

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE

SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE STABILLO CUT CHALLANGE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD STABILLO CUT CHALLANGE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.04.2009 Kjemikaliets navn STABILLO CUT CHALLANGE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776

SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 WELD-ON 776 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD WELD-ON 776 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2010 Kjemikaliets navn WELD-ON 776 Produktgruppe Lim Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express

SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express TANGIT PVC-U express Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TANGIT PVC-U express 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 14.10.2010 Kjemikaliets navn TANGIT PVC-U express

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE

SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE GRANVILLE EKSOS BANDASJE Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD GRANVILLE EKSOS BANDASJE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 09.12.2009 Kjemikaliets navn GRANVILLE

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314

SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD SUPER EPOXY VC313/ QUICK STEEL VC314 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 26.10.2009 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER

SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER RØYKVARSLERTESTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD RØYKVARSLERTESTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.01.2009 Kjemikaliets navn RØYKVARSLERTESTER Produktgruppe

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol

SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD SUPER GRIP Aerosol 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato Kjemikaliets navn Produktgruppe Importør Firmanavn 22.06.2010 SUPER GRIP

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning.

SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. SIKKERHETSDATABLAD SOLBERG FIRE-BRAKE 3150a CLASS A FOAM 110 Slukkeskum bruksløsning. acylderivs..hydroxider, inner salter 1-propanaminium,N-(3-aminopropyl)- 2-hydroxy-N,N-dimetyl-3-sulfo-, N- coco acylderiva.,hydroxides,inner

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur

SIKKERHETSDATABLAD Fixopur Fixopur Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Fixopur 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 24.10.2008 Kjemikaliets navn Fixopur Produktgruppe Aerosol Kjemikaliets bruksområde

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE

SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE RBI SAFE Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD RBI SAFE 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.09.2007 Revisjonsdato 19.05.2010 Kjemikaliets navn RBI SAFE Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A

SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A Glansfornyer - Del A Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Glansfornyer - Del A 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2010 Kjemikaliets navn Glansfornyer - Del

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Polyester

SIKKERHETSDATABLAD Polyester Polyester Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Polyester 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.11.2012 Kjemikaliets navn Polyester Artikkelnr. 100101 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X STRIPPER U.H.P.

SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X STRIPPER U.H.P. FORMULA X STRIPPER UHP Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD FORMULA X STRIPPER UHP 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.05.2006 Revisjonsdato 13.04.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL

SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL LASER SCRIPTOR METAL Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD LASER SCRIPTOR METAL 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.10.2010 Kjemikaliets navn LASER SCRIPTOR METAL

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% Fosforsyre 10-25% Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 10-25% 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.03.2011 Kjemikaliets navn Fosforsyre 10-25% CAS-nr.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter

SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter Antibac injeksjonsservietter Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Antibac injeksjonsservietter 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.01.2008 Revisjonsdato 07.03.2012

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Epoxy primer

SIKKERHETSDATABLAD Epoxy primer Epoxy primer Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Epoxy primer 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 05.11.2012 Kjemikaliets navn Epoxy primer Artikkelnr. 2200 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DELAVAL KLORTABLETTER

SIKKERHETSDATABLAD DELAVAL KLORTABLETTER DELAVAL KLORTABLETTER Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD DELAVAL KLORTABLETTER 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Opplastet ADR Transportuhellskort Klortabletter.pdf Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat

SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat Triboron 2-Taktskonsentrat Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.02.2008 Revisjonsdato 13.12.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING

SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD D-160 DETAILER ALL SEASON DRESSING 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.02.2007 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD EG-Komponent 1 Resin

SIKKERHETSDATABLAD EG-Komponent 1 Resin EG-Komponent 1 Resin Side 1 av 3 SIKKERHETSDATABLAD EG-Komponent 1 Resin 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 13.09.2006 Revisjonsdato 14.03.2011 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD HX35

SIKKERHETSDATABLAD HX35 HX35 Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD HX35 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 16.05.2003 Revisjonsdato 27.03.2009 Kjemikaliets navn HX35 Kjemisk navn Denaturert

Detaljer

HMS-DATABLAD Tennvæske

HMS-DATABLAD Tennvæske Tennvæske Side 1 av 5 HMS-DATABLAD Tennvæske 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.01.2007 Kjemikaliets navn Tennvæske Deklarasjonsnr. 55263 Artikkelnr. 9950300

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray

SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray Terjans Superglider, spray Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Terjans Superglider, spray 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.05.2009 Kjemikaliets navn Terjans

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett

SIKKERHETSDATABLAD. Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD Setetørk, ANTIBAKTERIE, Våtserviett 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 25.05.2010 Kjemikaliets

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917

SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 OMEGA 917 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD OMEGA 917 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 30.09.2003 Revisjonsdato 12.08.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS

SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS DEMAND CS Side 1 av 5 SIKKERHETSDATABLAD DEMAND CS 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 18.06.2009 Kjemikaliets navn DEMAND CS Produktgruppe I henhold til "Biocidforskriften":

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40 SIKKERHETSDATABLAD Innenbords dieselolje 15W-40 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 11/17/2014 3:56:25 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 TIP TOP HERDER UT-R 20 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.04.2010 Kjemikaliets navn TIP TOP HERDER

Detaljer