SIKKERHETSDATABLAD Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:"

Transkript

1 SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: Produktidentifikasjon Handelsnavn: Produkttype: Anvendelsesområde: Butyl- Tetningsmasse FUGE- OG TETTEMASSER Tetningsmasse 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: 1.3. Nærmere opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet Leverandør/omsetter: B. Sørbø A/S Besøksadresse: Bjødnabeen 12 Postnummer 4033 Poststed: Stavanger Land: Norge Telefon: Telefax: E-post: www: Kontaktperson: Bjørn Olaf Sørbø 1.4. Nødtelefon Nødtelefon1: Giftinformasjonen: Nødtelefon2: Rubrikk 2. Fareidentifikasjon 2.1. Klassifisering av stoff eller blanding 2.2. Etikettinformasjon S-setninger: Farebestemmende komponenter: Særlige merkebestemmelser: Ec-etikett: 2.3. Andre farer Generell farebeskrivelse: S2 Oppbevares utilgjengelig for barn. S23 Unngå innånding av damp/aerosoltåke. Rubrikk 3. Sammensetning / opplysning om innholdsstoffer 3.2. Blandinger Ikke klassifisert som brann-, helse- eller miljøfarlig iht. gjeldende regelverk. Identifikasjon Komponentnavn Klassifisering Innhold Xn;R65 CAS-nr: EC-nr: nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung < 5 % Tegnforklaring: T+=Meget giftig, T=Giftig, C=Etsende, Xn=Helseskadelig, Xi=Irriterende, E=Eksplosiv, O=Oksiderende, F+=Ekstremt brannfarlig, F=Meget brannfarlig, N=Miljøskadelig, IK=Ikke Klassifiseringspliktig Ingrediens informasjon Rubrikk 4. Førstehjelpstiltak 4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak Generelt: Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt: Svelging: Petroleumsdestillatet, CAS-nr , er ikke klassifisert som kreftfremkallende, inneholder mindre enn 0.1 vekt% benzen (Note P (67/548/EEC)). Se avsnitt 16 for setninger i fulltekst. Ved vedvarende symptomer eller i tvilstilfeller kontakt lege. Sørg for ro, varme og frisk luft. Ved bevisstløshet løses tettsittende klær. Plasser vedkommende i stabilt sideleie. Ikke gi noe å spise eller drikke hvis personen er bevisstløs. Sørg for frie luftveier. Ved åndedrettsstans gis kunstig åndedrett. Sørg for ro, varme og frisk luft. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fjern straks tilsølt tøy. Vask straks huden med såpe og vann. Skyll straks med rikelige mengder vann i opptil 15 minutter. Fjern evt. kontaktlinser og åpne øyet godt opp. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg. Fremkall ikke brekning. Drikk rikelig med vann. Kontakt lege hvis ikke alt ubehag gir seg.

2 4.2. Viktigste symptomer og effekter, både akutt og forsinket 4.3. Informasjon om umiddelbar legehjelp og spesiell behandling som eventuelt er nødvendig Rubrikk 5. Tiltak ved brannslukning 5.1. Brannslukningsmidler Passende slukningsmiddel: Pulver, skum eller CO2, Vannspray, -tåke eller -dis. Bruk ikke direkte vannstråle, fare for spredning av brannen Spesielle farer som stoffet eller blandingen kan medføre Brann- og eksplosjonsfarer: Farlige forbrenningsprodukter: 5.3. Anvisninger for brannmannskaper Personlig verneutstyr ved slukking av brann: Kommentarer Brann- og eksplosjonsfare: Ikke brannfarlig. Karbonmonoksid (CO), Karbondioksid (CO2), Brannpersonell som utsettes for forbrenningsgasser/spaltningsprodukter, skal ha lufttilført åndedrettsvern. Beholdere i nærheten av brann bør flyttes eller kjøles med vann. Rubrikk 6. Tiltak ved utilsiktet utslipp 6.1. Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer For ikke-innsatspersonell Sikkerhetstiltak for å beskytte personell: Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngå innånding av damper og aerosoler. Røyking forbudt For innsatspersonell 6.2 Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre miljø Sikkerhetstiltak for å beskytte miljø: Forhindre utslipp til avløpssystem, vann eller jord Metoder for opprydding og rengjøring Egnede metoder for opprensking: 6.4. Referanse til andre seksjoner Rubrikk 7. Håndtering og lagring 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering Håndteringsveiledning: Absorber i vermikulitt, tørr sand eller jord og fyll i beholdere. Spyl området med vann. Avfall behandles iht. punkt 13. Benytt nødvendig verneutstyr - se seksjon 8. Sørg for god ventilasjon. Unngå innånding av damper/aerosoltåke Betingelser for sikker oppbevaring, inklusiv eventuelle uforenligheter Lagringsanvisning: Lagringsforhold 7.3 Spesifikk bruk Rubrikk 8. Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr 8.1 Kontrollparametere Oppbevares på kjølig, tørt og ventilert lager og i lukkede beholdere. Oppbevares adskilt fra oksiderende materiale. Lagres ved temperatur mellom 5 og 25 C. Lagringsstabilitet:12 måneder. Type Identifikasjon Komponentnavn Grenseverdi AN CAS-nr: EC-nr: Generelt (annen informasjon): Tiltak for å begrense eksponering fra produktet: Åndedrettsvern: Arbeidshansker: Øyevern: nafta (petroleum), hydrogenavsvovlet tung 8t: 50 ppm 8t: 275 mg/m3 Norm år Ingredienskommentar AN = Norske administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. H=Hudopptak, R= Reproduksjonstoksisk, K= Kreftfremkallende, A= Allergifremkallende, M= Arvestoffskadelig, T= Takverdi Prosessforhold: Etabler stasjon for øyeskylling nær arbeidssted. Kommentarer Ventilasjon: Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon. Ved utilstrekkelig ventilasjon eller hvis det er fare for innånding av damper, må det brukes egnet åndedrettsvern med filtertype brun A. Ved dannelse av aerosoler: Maske med kombinasjonsfilter BRUN A og P2-filter (organiske gasser/damper og helsefarlig støv eller aerosoler). Bruk vernehansker av: Nitrilgummi. Polyvinylalkohol (PVA). Bruk underhansker av bomull. Gjennombruddstid er ikke kjent, skift hansker ofte. Ved fare for sprut, bruk godkjente vernebriller eller ansiktsskjerm.

3 Verneklær: Spesifikke tiltak for hygiene: Bruk egnede verneklær for å beskytte mot enhver mulighet for hudkontakt. Ingen spesielle hygienetiltak er angitt, men det anbefales alltid å sørge for god personlig hygiene, spesielt ved arbeid med kjemikalier. Vask huden ved slutten av hvert skift og før spising, røyking og bruk av toalett. Rubrikk 9. Fysiske og kjemiske egenskaper 9.1. Informasjon om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper Tilstandsform: Pasta Lukt: Mild (eller svak). Farge: Grønn Kokepunkt: Verdi: > 100 C Flammepunkt: Verdi: = 70 C Tetthet: Verdi: = 1,8g/cm3 Løselighet: Løselighetsbeskrivelse: Ikke løselig i vann. 9.2 Annen informasjon Rubrikk 10. Stabilitet og reaktivitet Generelt: Reaktivitet Kjemisk stabilitet Kjemisk stabilitet: Risiko for farlige reaksjoner Forhold som skal unngås 10.5 Materialer som skal unngås Materialer som skal unngås: Farlig polymerisering: Polymeriserer ikke. Stabilt under anbefalte vilkår for oppbevaring og håndtering. Sterkt oksiderende stoffer Farlige spaltningsprodukter Farlige spaltningsprodukter: Ingen spesifikke farlige nedbrytningsprodukter angitt Rubrikk 11. Toksikologisk informasjon Opplysninger om toksikologiske virkninger Toksikologiske data fra komponenter Toksikologiske data på produktet Øvrig helsefareopplysninger Innånding: Hudkontakt: Øyekontakt: Svelging: Akutte og kroniske skadevirkninger: Allergi og overfølsomhet: Kreft: Mutagene effekter: Rubrikk 12. Miljøopplysninger Økotoksisitet Økotoksikologiske data fra komponenter Andre økotoksiske data: Persistens og nedbrytbarhet Bioakkumulasjonspotensiale Mobilitet i jord Kan irritere luftveier/lunger. Innånding av damper eller aerosoler i høye konsentrasjoner kan irritere luftveiene, gi hoste, tretthet, kvalme, oppkast og hodepine. Løsemiddeldampene er skadelige og gir hodepine, kvalme og beruselse. Kan virke irriterende. Sprut i øynene vil kunne forårsake irritasjon. Kan virke irriterende og forårsake utilpasshet. Gjentatt og langvarig ekponering for løsemidler kan gi varig skade på sentralnervesystemet og indre organer som lever og nyrer. Ingen kjente allergifremkallende egenskaper. Ingen kjente kreftfremkallende egenskaper. Ingen kjente arvelige eller mutagene egenskaper. Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig i henhold til gjeldende regelverk. Dette utelukker ikke at tilfeldige større utslipp eller ofte gjentatte mindre utslipp kan ha en skadelig eller forstyrrende effekt på miljøet.

4 12.5. Resultater av PBT- og vpvb-vurdering Resultat PBT analyse: Resultat av PBT- og vpvb vurdering: Ingen tilgjengelige data Andre negative effekter Økotoksikologiske data fra komponenter Mobilitet: Persistens og nedbrytbarhet: Bioakkumulering: 13. Fjerning av rester og avfall Metoder for avfallsbehandling Uoppløselig i vann. Produktet er biologisk lett nedbrytbart. Lavt bioakkumulasjonspotensiale. Ikke farlig avfall. Metoder for avfallsbehandling: Produktet er farlig avfall: Produktets emballasje er farlig avfall: Behandlingsmetoder Destruer i samsvar med regelverk fra lokale myndigheter. Forurenset emballasje Følg anvisning for destruering av brukt emballasje. 14. Transportopplysninger Varenavn/Proper Shipping Name: UN-nr: Farlig gods ADR/RID: Farlig gods IMDG: Farlig gods IATA/ICAO: Spesielle forhåndsregler for brukeren Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden Annen transportinformasjon: Ikke farlig gods (ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO) 15. Opplysninger om lover og forskrifter Spesielle bestemmelser/lovgivning for stoffet eller mixturen med hensyn på sikkerhet, helse og miljø. Løsemidler - VOC Referanser til lover/regler: Kjemikaliesikkerhetsvurdering Sikkerhetsanalyse av kjemikaliet gjennomført: Kjemisk sikkerhetsrapport påkrevet: Eksponeringsscenarie på mikstur i eget vedlegg: Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier. Norsk stoffliste. Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære, Forskrift om farlig avfall. Transport av farlig gods: ADR/RID, IMDG, IATA/ICAO. EU-direktiv 2008/58/EC (30 ATP), EUforordning 1907/2006/EC. 16. Andre opplysninger Leverandørens merknader: Øvrig informasjon: Revisjonskommentarer: Risikosetninger med fulltekst(fra pkt. 2 og 3): HMS-datablad utarbeidet av: Forbehold om ansvar Opplysningene i dette datablad anses korrekte i henhold til dagens kunnskaper og erfaring, men det kan ikke gis noen garanti at informasjonen er fullstendig. Det er derfor i brukerens interesse å forsikre seg om at informasjonen er tilstrekkelig for det tiltenkte bruksområde. Utstedelsesdato Endret dato Revisjonsnr. 2 Databladstatus 30 ATP. Signatur BH Revisjon nr. 2: erstatter sikkerhetsdatabladet av Utarbeidet i REACH-format og i hht. ATP 30. Ingen endring av sammensetning eller produktets klassifisering. R65 Farlig: kan forårsake lungeskade ved svelging. Essenticon AS

5 Besøksadresse: Leif Weldingsvei 10 Postnummer N-3208 Poststed: Sandefjord Land: Norge Telefon: Telefax: www:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato 12.10.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn Produkttype Anvendelsesområde RENSE OG KONTROLLSPRAY

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Wire Oil 20-30 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Wire Oil 20-30 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube 20-10 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube 20-10 G 1.2 Identifiserte relevante

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY BI-IMP COMP-B

Handelsnavn: MAPEPOXY BI-IMP COMP-B SIKKERHETSDATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 08.09.2008 Handelsnavn: MAPEPOXY BI-IMP COMP-B Produkttype: Anvendelsesområde: INJEKSJONSMIDDEL Herder for epoksyprodukter.

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30

SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Nitoseal SC 30 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Nitoseal SC 30 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.09.1995 Revisjonsdato 17.08.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G

SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G SIKKERHETSDATABLAD CondorLube Coating 10-15 G AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn CondorLube Coating 10-15 G 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit

SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Blåtind whitespirit Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Blåtind whitespirit Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 15.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets

Detaljer

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A

Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 15.02.2005 Handelsnavn: MAPEPOXY L COMP-A Produkttype: Anvendelsesområde: BETONGLIM Epoxylim for liming av betong. Artikkelnr:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser

SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Plumbo Power Clean Fettløser Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Plumbo Power Clean Fettløser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 17.09.2008 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot:

SIKKERHETSDATABLAD. 1.2. Relevant identifiserte bruksområder for stoffet eller blandingen og bruk det frarådes mot Annen bruk det frarådes mot: SIKKERHETSDATABLAD Rubrikk 1. Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Revisjonsdato: 08.12.2011 1.1. Produktidentifikasjon Handelsnavn: MOBILUBE GX 80W-90 Produkttype: Anvendelsesområde:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Glidespray for VVS & Elektro

SIKKERHETSDATABLAD Glidespray for VVS & Elektro SIKKERHETSDATABLAD Glidespray for VVS & Elektro AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Glidespray for VVS & Elektro 1.2 Identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR

SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR SIKKERHETSDATABLAD One Seven Foam Concentrate Class B-AFFF-AR AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn One Seven Foam Concentrate

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank

SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank SIKKERHETSDATABLAD Clean Water Tank AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn Clean Water Tank 1.2 Relevante, identifiserte bruksområder

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078)

SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD Corroprotect Universal (21070, 21077, 21078) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat

SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat Triboron 2-Taktskonsentrat Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD Triboron 2-Taktskonsentrat Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.02.2008 Revisjonsdato 13.12.2011

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000

SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Side 1 av 11 SIKKERHETSDATABLAD CRC GALVACOLOR RØD RAL 3000 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 22.10.2010 Revisjonsdato

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40

SIKKERHETSDATABLAD. Innenbords dieselolje 15W-40 SIKKERHETSDATABLAD Innenbords dieselolje 15W-40 SEKSJON 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og selskapet/foretaket Version 2 Utgitt dato 11/17/2014 3:56:25 PM 1.1 Produktidentifikasjon Produktnavn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2

SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 SIKKERHETSDATABLAD Bio-Protect 2 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 01.07.2010 Revisjonsdato 05.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon Kjemikaliets navn

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90

SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90 FOGSKUM 90 Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD FOGSKUM 90 Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 21.11.2002 Revisjonsdato 14.11.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502)

SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) STP Oljetilsetning (501, 502) Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD STP Oljetilsetning (501, 502) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2005 Revisjonsdato

Detaljer

HMS-DATABLAD MTBE kit

HMS-DATABLAD MTBE kit HMS-DATABLAD MTBE kit 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Bruksområde Leverandør Kontaktperson MTBE kit Kjemisk analyse / Kromatografi. Samsi AS Nustadveien 75 3970 LANGESUND

Detaljer

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort

Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende grønn, Fluoriserende rosa, Gul, Rød, Sort HMS-DATABLAD 1. Identifikasjon av kjemikalitet og ansvarlig firma Revisjonsdato: 31.10.2006 Handelsnavn: Blinkens Vei & Oppmålingsspray, SYNONYMER: Fluoriserende orange, Fluoriserende blå, Fluoriserende

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70

SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 BRILUBE 70 Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD BRILUBE 70 SDS i henhold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol)

SIKKERHETSDATABLAD. WD-40 Multi Spray (aerosol) WD-40 Multi Spray Aerosol Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD WD-40 Multi Spray Aerosol Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.09.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85%

SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Fosforsyre 25-85% Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Fosforsyre 25-85% Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 08.02.2008 Revisjonsdato 23.03.2011 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser

SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser ProWash Forvask Laser Side 1 av 8 SIKKERHETSDATABLAD ProWash Forvask Laser Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 07.02.2013 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20

SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 TIP TOP HERDER UT-R 20 Side 1 av 6 SIKKERHETSDATABLAD TIP TOP HERDER UT-R 20 1. Identifikasjon av stoffet / produktet og av selskapet / foretaket Utgitt dato 28.04.2010 Kjemikaliets navn TIP TOP HERDER

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse.

SIKKERHETSDATABLAD. MEGASIL SB Elastisk silikonbasert fugemasse. 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FORETAK Godkjent for bruk Godkjent for lab.bruk Godkjent av Rescon Mapei HANDELSNAVN BRUKSOMRÅDE Elastisk silikonbasert fugemasse. Artikkelnummer 1706006001100,

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof.

SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. BORACOL 20/2Bd Prof. Side 1 av 9 SIKKERHETSDATABLAD BORACOL 20/2Bd Prof. Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen og av selskapet / foretaket Utgitt dato 03.09.2012 1.1. Produktidentifikasjon

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230)

SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Side 1 av 7 SIKKERHETSDATABLAD Turtle Wax Perfect Finish WEATHER GUARD CAR WAX PASTE (6230) Seksjon 1: Identifikasjon av stoffet / blandingen

Detaljer