Stiftelsen INTERNASJONALT SENTER 1BODØ. Elektroolsk adrosoot

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stiftelsen INTERNASJONALT SENTER 1BODØ. Elektroolsk adrosoot"

Transkript

1 Stiftelsen ) 967 INTERNASJONALT SENTER 1BODØ Postadresse : Bosolcsodrosso : Telefoe og fax : Org.nr. : 9001 Bedia sisesta Ole MVA Elektroolsk adrosoot JBO oranwisootoreno Til Bodø kommune v/ Bystyret Til bystyrets oriente-ing oversendes stiftelsens årsregnskap- og beretning inkludert revisjonsberetntng for 2012, vedtatt av stiftelsens styre den 11.mars Bodø Fadumo Ali Hassan/sign -Nestleder Side542

2 ÅRSBERETNING FOR ARET 2012 STIFTELSEN INTERNASJONALTSENTER FAIR TRADE I BODØ Side543

3 FORMAL, STYRING, DRIFT Internasjonaltsenteri Bodøer organisertsom en stiftelseihtvedtaki bystyret i Stiftelsenhar somformålå være et møtested og et kultureltverksted for personermed minoritetsbakgrunn, og skal drivebrobyggende,holdningsskapendeog antirasistiskinformasjonsarbeidoverfordet norskesamfunnet. Senteretskal også driveopplysningsvirksomhet om, og salgav, fair tradeprodukter. Styretfor stiftelsenvelgesavbystyreti henholdtil vedtektene. Styremedlemmerfor perioden er FadumoAli Hassan, CharitoPettersenog Nina KristinBotn (brukerrepresentarter),terje Chruickshank(V) oganne Mari Haugen(Ap) Vara : Fatma Kasmi,LonniLepp, EllenMoiand(brukerrepresentanter), RobertSivertsen(FrP) og LarsChristensen(R) (kommunensrepresentanter). Det var 2 styremøterog et uformeltarbeidsmøtei FredricB.Johnsonvar ansatti 100 % stilling. Anne-KirstenLyngstadvar ansatti 100 % stillingtil 1.april.Styretmåtte derettergå til 60 % oppsigelse,av henne ut året, med fullfratredenpr 1.januar Oppsigelsenskyldtesmangelpå lønnsmidlergrunnethalveringav tilskuddetfra kommunen. REGNSKAP, ØKONOMI, FORTSATT DRIFT Dagligleder er ansvarligfor økonomistyring,betalingav regninger,bilag m/attestasjonog kassabeholdning. AdminorAS er regnskapsfører.ernst& Younger revisor. Stiftelsener medle-nav Bodøkommunalepensjonskasse. Iht stiftelsensvedttkter blirhusleiefor lokalenebetaltav Bodøkommune. Denne går direkte ra kommunentil huseier,og synliggjøresdermedikke i stiftelsensregnska3.kommunenv/ Flyktningkontoretdekkerden totale husleiafor hele 1.etasje.Imidlertidfår Flyktningkontoret refundertden del av husleiasom gjelde,-våre kommunalenaboer Bodøbedriftshelsetjeneste. Dette utgjør25 %, noe som ikkekommer fram i de kommunaleregnskaper og budsjetter.der "belastes"vi for 100 % av husleieutgiftene, istedetfor 75 %. Utenomdette bevilgerbystyretet tilskuddhvertår. Det skal ifig vedtektene(som e vedtattav bystyret)dekke "nødvendigedriftsutgifter".for året 2012 var tilshddet på inkludertprisstigning.i tilleggtil dette forutsettesdet at sffielsen tjener pengersjøl, men det tas ikkesiktepå økonomiskoverskuddutfradens ideelleformål. Stiftelsenfår inntektervia servering,gaver, p-osjekter,kurs,musikkoppdragosv,og ikkeminstved omfattendefrivilligarbeidbåde fra de ansattesog mangeandresside. Likviditetener god. Revidertregnskapfor 2012 leggesved beretningen. Forutsetningenfor fortsattdrifter tilstede,og regnskapeter satt opp under denne forutsetningen. ARBEIDSMILJØ, YTRE MILJØ OG LIKESTILLING Side544

4 , )krbeidsmiliøeter pregetav få ansatteog mange brukere.en nedbemanning fra 2 til 1.4 årsverkde sisteni månedeneav året merkesgodt Det har vært minimattmed sykefravær.heller ikkehar det værtarbeidsulykkereller yrkesskaderav noe slag. Serveringsvirksomheten fører til avfall, som blirfraktettil kjellerender huselerovertaransvaret.likestillingeni virksomhetener ivaretattved at av de to fast ansattei 2012 er det en kvinne og en mann. I styretsitterfire kvinnerog en mann,og somvara tre kvinnerog to menn. AKTIVITETEROGTILBUDTIL MINORITETS-OG MAJORITETSBEFOLKNINGEN Leksehjelp:10 frivilligeleksehjelperei løpet av året, men noenslutterog nye kommertil, så 5-6 stabilegjennomhele året. Ca 250 ungdommerog bern har fått leksehjelp. Åpent hus : Tilbudom gratisinternett,biljard,bordtennis,fotballspill,lekerom, bamerom, og sosialtsamvær.åpningstidenemåtte reduserespga nedbemanning,og dette merkesfortpå antalibesøkende.tallfesting vanskeligfordifolkgår ut og innheletida, men det er et betydeligantell. Musikk: Musikkrommed forskjelligeinstrumenterer tilgjengeligfor dem som kan å spille.i tillegger det kjørtfiere trommekurspå individnivå,og en musikkgruppemøtesfast ebkveld i uka. Ca 200 brukerei løpetav året. FredricJohnsonha- ogsåhattmusikkoppdragforvillavekstog Bymisjonen. Fredegskafe: Gjestenekan kjøpemiddagog kakeri bemevennligelokeler. Følgerskoleruta.Fra rundt15 gjesterpå det minste,til over50 på det meste. I samme lokaleoppholderde seg som ikke nødvendigvi spisermiddagellet drikkerkaffe, men som holderpå med biljard,bordtennis,intemett,eller vil handlei fairtradebulkken.det betyrnettverksbyggingog brobygging. Arrangementer,intemeog eksteme : 8.mars, 1.maiog 17.mai. Russiskdag i regiav norsk-russiskforening.debattmøterom den arabiskevåren, om Vest Sahera og om Etiopia.FIVH, Speidere,Dialogforum,Verdensberno.a. har hattåpne eller internearrangementer. Skoleklasserog bamehager: Kommerpå besøksærligi høsthalvåret.fredric forteller,syngerog :ekersammenmed de minste, og girfaktainformasjontil de store.ca 200 bem/ungdommerog 75 UiN-studenter.. Fairtrade-butikken:Har værtåpen i senteretsåpningstiderog under kveldsarrangementer.solgtvarer i glasshuset3 lørdager,bl.a under Internasjonaluke og på World FairTrade Day. Henvendelserfra elikeltpersonersom ønskerinformasjonellerannen hjelp : Dissekommerenten ved personligoppmøte,via telefonellerepost,fre både minorietog majoritet.det er Ikkeført statistikk,men dette utgjøren betydelig del av arbeidsmengdenhvertår. 20 ARSJUBILEUM Side545

5 Internasjonaltsenterble etablerti desember 1992, og markerte5-ine20 år hele høsten2012 med hovedmarkeringsiste helga i september.konsert, foredragom kvinnerssituasjonv/ Gro Lindstad,underholdningog servering. REPRESENTASJON -Avslutningentil flyktningkontoretsintroduksjonsprogramvåren 2012 (Anne-KirstenLyngstad) Brukerutvalgetil NordlandNAV (Fatma Kasmi,med FredricB...ohnsonsom vara) -Samarbeids-lunsjmøterpå Batteriet(Nina KristinBotn) Kommunekomiteenfor TV-aksjonen(FadumoAli Hassan) Innleggpå møte ornsternmerettsjubileet,nordlandfylkeskommune(anne- KirstenLyngstad Jubileumog nasjonaldagsfeiringfilipinocommunityin Bodø(Nina Botnog Anne-KirstenLyngstad) OPPSUMMERING Flertalleti bystyretvedtokpå sluttenav 2012 å gi et driftstilskuddpå for Dette er en halveringav tilskuddetfor 2012, som igjenvar en halveringfra 2011, og innebæreroppsigelseav FredricJohnsoni løpet av Dermeder det ingenansattei stiftelsenlenger. Fra 2014 er stiftelsennulletut av kommunebudsjettet. Ifig leiekontraktmed huseier,dekkerkommunenhusleietil medio2015. Dersomstiftelsenskalfortsetteå være i Sjøgata 37, må styretog frivililigeskaffepengertil å betalehøye strømregningerog andredriftsutgifter. Phi\v k, MCki 7-c/4 # '1-` /(a 1(\4 Kb5C-c4 Side546

6 ÅRSREGNSKAP 2012 INTERNASJONALT SENTER I BODØ Utarbeidet av ADIVIINORRLGNSKAPSKYRÅ Side547

7 INTERNASJONALT SENTER I BODØ 0. nr Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekt AnnenMiftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning a Annendriftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT Rnansinntekter og finanskostrader Annenrenteinntekt Netto finansposter Ordinærtresultatfør skattekostrad ARSRESULTAT Overføringerog disponeringer Overføringtilifra annen egenkapital Sum ovefføringer og disponerlnger Side548

8 INTERNASJONALT SENTER I BODØ G nr: Balanse pr Note 201; 2011 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorrnaskiner 3 95 U/ Sum anleggsmidler OMLE3PSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler SUM BENDELIER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPETAL Innskutt egenkapital Grunnkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum 6genkapital GJELD Kortsikbggjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig-gjeld Sum gjeld SUM EGENKAPITALOGGJELD t Bodø Anne Kirsten Lyngsta Daglig leder Side549

9 Internasjonalt senter i Bode Organisasjonsnr.: _NOTERTI.L-ÅRSREGNSICAPET2012 Note 1 - Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger god regiskapsskikk for små foretak. Klassifisering Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter balanse dagen er medtatt som anleggs midler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløps midler. Fordringer Fordringer er oppfint i balansen med fordringens pålydende etter Fradragfor konstaterteog forventede tap. Varebeholdning Varebehoidningen er vurdert til den laveste av kestpris og virkelig verdi. Driftsinntekter og kostnader Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunkter. Inntekstføring av tjenester 4cjer etter hvert som tjenestene leveres. Kostnader medtas etter sanimenstillingsprinsippet, dvs, at kostnader medtas i samme periode som tilhørende inntekter inntektsføres. Driftsinntekter: Driftstilskudd fra Bodø Kommune Støtte fra andre Salg kafedrift Salg Fair Trade Kulturarr. m/servering Kursinntekter Utleie til organisasjoner Andre inntekter Sum g.grgrg-g.g.g- 'T54.294, , ,- gfg , , , , , Pensjoner SelskapetbalanseførerDckeberegnedepensjonsforpbktelser.Åretskostnadi resultatregnskapetilsvarerårets betaltepensjonspremie. Note 2 - Lønnskostnad,antallansatte,godtgjørelser,lån til ansattemm Lønnskostnader består av følgende poster: Lønnskostnader Lønnin er k Refus'on s ke en er 0 0 Arbeids 'verav ift Pens'onskostnader Andre elser Sum Side550

10 Gjennomsnittlig antall ansatte: 2 Ytelser til ledende neli Da i leder Lønn Pens'onskosmader Sum Det er ikke utbetalt honorar til styret. Lån og sikkerhetsstillelse til fordel for: Ansatte, aksjeeiere, medlemmer av styret Nærstående til aksjeeiere, medlemmer av styret Lån Sikkerhttsstilicise Obligatorisk tjenestepensjon/afp Stiftelsens ansatte er innmeidt i Bodø Kommunale Perisjonskasse, dekningen gjennom denne oppfyller minimumskravene i lov om obligatorisk tjenestepensjon. Utgifter til obligatorisk tjenestepensjon trekkes fra fond slik at årets kostnad er negativ. Utgifter til AFP utgiarkr. 7:311,- Revisor Det er kostnadsført revisjoushonorar i 2012 med kr ,-. Dette gjelder i sin helhet revisjon. Note 3 - Spesifikasjon av anleggsmidler Kunst Inventar Sum Anskaffelseskost Til an i året 0 o 0 - Av an i året 0 o o - Akkum. Avskrivnin er o Bokført verdi R}.00a Årets ordinære avskrivnin Avskrivnin s lan 0% 2b 7-0 Note 4 - Bundne midler I posten inngår bundet bankinnskudd for skattetrekk med kr 1.057,51. Note 5 - Annen egenkapital Annen e enk ital årets resultat = Annen e ital Side551

11 % Til Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bodø Statsautoriserte revisorer Ernst & Young AS Sjøgata 1, NO-8006 Bodø Postboks 674, NO-8001 Bodø Foretaksregisteret: NO MVA Tlf.: Fax: Medlemmer av Den norske Revisorforening REVISORS BERETNING Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bodø, som består av balanse per 31. desember 2012, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for selskapets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Side552 A rrernber firrn Ernst & Young Globa Iffn ted

12 ii ERNS r& Yo1 2 Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet for Stiftelsen Internasjonalt Senter Fair Trade i Bodø avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av stiftelsens finansielle stilling per 31. desember 2012 og av dets resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at styret og daglig leder har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Konklusjon om forvaltning Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendige i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000, mener vi stiftelsen er forvaltet i samsvar med lov, stiftelsens formål og vedtektene for øvrig. Bodø, 18. Mars 2013 E4ST & YOUNGAS ---4 Arve'Willumsen statsautorisert revisor Side553

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ

Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ M r /, r I I Stiftelsen I NTERNASJONALT SENTER I BODØ ~1~~~1 INIMMIIMMININIMMI~~~1~111 111~1~~~INININIIII~M~I~M~01BMMINI~MNIOM Postadresse : Besøksadresse : Telefon og fax : Org.nr. pb 1095, 8001 Bodø

Detaljer

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Telemark og Vestfold Regionteater A/S Fylkesordfører Terje Riis-Johansen Telemark fylkeskommune Fylkesordfører Per-Eivind Johansen Vestfold fylkeskommune Ordfører Hedda Foss Five Skien kommune Kopi til: styremedlemmer og varamedlemmer i Telemark

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat

Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Årsoppgjør for 2014. Forslag til beslutning Regnskap og balanse. Disponering av resultat Saksforberedelse Saksbehandler: Arkivreferanse: Side: Nils-Martin Sætrang 1 av 1 Saknr: Organ: Møtested: Dato: 2015-02G Generalforsamling Tingvoll, Bagn 3. juni 2015 Årsoppgjør for 2014 Som bakgrunn for

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Årsrapport 2014 KPMG AS Telephone +47 04063 P.O. Box 7000 Majorstuen Fax +47 22 60 96 01 Sørkedalsveien 6 Internet www.kpmg.no N-0306 Oslo Enterprise 935 174 627 MVA Til Representantskapet

Detaljer

R-sak 1/12 Regnskap 2011

R-sak 1/12 Regnskap 2011 NORSK MUSIKKRÅD Rådsmøte 20.04.12 R-sak 1/12 Regnskap 2011 Bakgrunn I henhold til Norsk musikkråds vedtekter 7.2 skal Rådsmøtet behandle Norsk musikkråds regnskap for musikktingets periode første år. Vurderinger

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Revisors og kontrollkomiteens beretninger

Revisors og kontrollkomiteens beretninger Norsk Jernbaneforbunds 61. ordinære landsmøte NJF skal motarbeide all diskriminering 18. 21. november 2012 NJF skal sikre sine medlemmer faglige og sosiale rettigheter NJF tar politisk ansvar Tett på i

Detaljer

Møteinnkalling. PS 12/14 Årsberetning og regnskap Vebjørn Oddens gavefond 2013 PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013

Møteinnkalling. PS 12/14 Årsberetning og regnskap Vebjørn Oddens gavefond 2013 PS 13/14 Tilstandsrapport for grunnskolen i Nore og Uvdal 2013 Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 12-13 Utvalg: Hovedutvalget for livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 1.4.214 Tidspunkt: 14: Informasjon: Orientering om Uvdal skole v/lars Granhaug

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Godkjenning av rekneskap for 2012

Godkjenning av rekneskap for 2012 Kreativ Aktiv Norsk DataUngdom Nettside: http://www.kandu.no Adresse: Akersbakken 12, N-0172 Oslo Org.nr.: NO 988 148 245 MVA (VAT) E-post: kontoret@kandu.no Generalforsamlinga 2013 SAK 3, FORBEREDT AV

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 KOMMUNESTYRE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Årsrapport for 2011. Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002. Årsberetning. Årsregnskap. Revisj onsberetning. - Resultatregnskap

Årsrapport for 2011. Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002. Årsberetning. Årsregnskap. Revisj onsberetning. - Resultatregnskap Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002 Årsrapport for 2011 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisj onsberetning ÅRSBERETNING FOR NORWEGIAN ONLINE

Detaljer

Innkalling til ordinært årsmøte 2014

Innkalling til ordinært årsmøte 2014 1 Etterstadkroken Vel Innkalling til ordinært årsmøte 2014 Ordinært årsmøte i Etterstadkroken Vel avholdes torsdag 12. juni 2014 kl. 19:00 på Rica Helsfyr Hotel, Strømsveien 108. Til behandling foreligger:

Detaljer

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD

Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD C16. i / /." Stiftelsen 1NTERNASJONALT SENTER I BOD -Ces i Postadresse : Besoksadresse : Telefon og fax : Org.nr. : pb 1096, 3001 Iliode Sjagata 37 75 52 g4 04 982 532 019 riva Elektronisk adresse: nter.no

Detaljer

s.04 s.05 s.06 s.11 s.12 s.19 Innholdsfortegnelse Energi Salg Norge Selskapsinformasjon... 04 Styrets årsberetning 2011... 05

s.04 s.05 s.06 s.11 s.12 s.19 Innholdsfortegnelse Energi Salg Norge Selskapsinformasjon... 04 Styrets årsberetning 2011... 05 Års rapport 2011 Innholdsfortegnelse 03 s.04 Selskapsinformasjon Selskapsinformasjon... 04 Styrets årsberetning 2011.... 05 Administrerende Direktør har ordet.... 06 Årsberetning... 07 s.05 Styrets årsberetning

Detaljer

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010

Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 Direktøren har ordet Ved inngangen av 2010 løp kulturminneåret ut. Men for NIKU er hvert år et kulturminneår. Det som er viktig er at kulturminner ikke står alene som et mål i seg selv.

Detaljer

Årsrapport for 2012. Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002. Årsberetning. Årsregnskap. Revisj onsberetning. - Resultatregnskap

Årsrapport for 2012. Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002. Årsberetning. Årsregnskap. Revisj onsberetning. - Resultatregnskap Norwegian Online News Association (NONA) Org.nr: 993914002 Årsrapport for 2012 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisj onsberetning ÅRSBERETNING FOR NORWEGIAN ONLINE

Detaljer

Borettsiaget Skredbakka

Borettsiaget Skredbakka Borettsiaget Skredbakka Innkalling til generalforsamling mandag 26. mars 2012 kl. 18:00 på Sunde sykehjem Forretningsfører: Stavanger Boligbyggelag Løkkeveien 51 4008 Stavanger telefon 51 84 95 00 www.stavancier-boliabvaaelaa.no

Detaljer

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING FOR LINJEBO BORETTSLAG AlL 2012 Styret innkaller til ordinær generalforsamling for Linjebo Borettslag AlL. Generalforsamlingen vil bli avholdt onsdag 15. mai kl. 18.00

Detaljer

L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder.

L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder. FOR L/L ROLLAG ELEKTRISITETSVERK Elverksjefens vurdering. Rollag Elverks (RE) styre, administrasjon og ansatte fikk også i 2011 nye utfordringer på flere områder. Det er få kunder i et stort geografisk

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

2 APR.2[114 OSLO KOMMUNE. ÅRSMELDING 2013 Manglerud Frivillighetssentral. Drift av sentralen Norsk Folkehjelp Oslo

2 APR.2[114 OSLO KOMMUNE. ÅRSMELDING 2013 Manglerud Frivillighetssentral. Drift av sentralen Norsk Folkehjelp Oslo OSLO KOMMUNE 2 APR.2[114 ÅRSMELDING 2013 Manglerud Frivillighetssentral Drift av sentralen Norsk Folkehjelp Oslo Styrets medlemmer Leder: Knut Saraby, Norsk Folkehjelp (kollektivt medlem) Nestleder: Heidi

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201

SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 VESTFOLD KOMMUNEREVISJON SAKSFRAMLEGG MØTEBOK STYRER/RÅD/UTVALG SAKSNR. MØTEDATO Styret 6/2011 15.04.2011 SAK 6/2011 ÅRSREGNSKAP FOR VES C KOMMUNEREVISJON 201 I _61z4 Daglig leders innstilling til styret

Detaljer

Revisjon av deler av regnskap

Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Revisjon av deler av regnskap Små aksjeselskap kan velge om de vil ha revisjon av årsregnskapet. Det er en viktig beslutning for deg som eier, styreleder eller daglig leder.

Detaljer