Virksomhetsrapport Annual Report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport Annual Report"

Transkript

1 Virksomhetsrapport Annual Report 2006

2 Innhold Contents NGI, en fremragende arbeidsplass Forskning nytter! Pionerer innen elektromagnetisme Marine sedimenter - Miljølovgivning virker! Naturskade - Skredfarevurdering i El Salvador Utvalgte prosjekter Styrets beretning 2006 Regnskap 2006 NGIs Personalplan NGI, a centre of excellence Top research Pioneers in electromagnetic technology Marine sediments Environmental legislation works! Natural hazards Landslide risk assessment in El Salvador Selected projects Report from NGI s Board of Directors 2006 Accounts 2006 NGI's organisation 2007 NGI er en privat stiftelse som utfører forskning, utvikling og avansert rådgivning innen geofagene for industri, næringsliv og det offentlige. NGI is a private non-profit foundation doing research, development and consulting in the geosciences for private industry and federal institutions. 2

3 Suzanne Lacasse, Knut H. Andersen og Randi Skirstad Grini Linda Hårvik, Lars Andresen, Kjell Karlsrud og Morten Andreas Sjursen Audun Hauge, Stein Strandvik og Oddvar Kjekstad Anders Solheim og Thomas Bøhn NGIs ledelse / NGI s management James Michael Strout, Geraldine Sørum og Karl Henrik Mokkelbost NGI, en fremragende arbeidsplass NGI, a centre of excellence Velkommen til NGIs virksomhet 2006! Et godt år for NGI igjen, med nye muligheter og krevende prosjekter. Årets rapport gir noen få vignetter av NGIs fremragende eksperter og krevende prosjekter. NGIs aktiviteter dekker et økende spenn av teknologisk, sosioøkonomiske og menneskelige utfordringer. Ved å tilby ny forskning og bærekraftige løsninger bidrar NGI til samfunnet. NGI arbeider kontinuerlig med å kunne svare bedre til både kundenes og samfunnets behov. Vi legger stor vekt på å arbeide løsningsorientert og utvikle kunnskap i samarbeid med våre kunder og partnere. We present to you our annual report for 2006: a good year again for NGI, and a multitude of new opportunities and demanding projects. Our annual report gives a brief glimpse of some of our experts and projects. Our activities meet an increasingly wider range of technological, socio-economical and human challenges. Our research and our advisory work shall benefit society and contribute to sustainable solutions. We set focus on resource development, environmental impact and the management of natural risks. NGI s ambition is to offer high quality solutions in cooperation with customers and partners. Suzanne Lacasse Administrerende direktør Managing Director 3

4 Den tradisjonelle metoden for å avgjøre om et reservoar inneholdt olje/gass eller vann gikk ut på å bore en brønn og under søke. I de siste årene har oljeselskapene i økende grad tatt i bruk havbunnslogging med elektromagnetiske bølger (EM-teknologi) til dette i stedet. Havbunnslogging skjer ved at et skip tauer en kilde som sender ut kraftige strømpulser like over havbunnen. Samtidig er det plassert faste mottakere på havbunnen, som registrerer hvordan signalene har endret seg på veien fra kilden. Elektromagnetiske bølger brer seg ulikt gjennom olje/gass og andre medier, og derfor fortelle hva reser voarene inneholder. The traditional method for investigating whether a reservoir contains oil/gas or water involved drilling observation wells. In the last few years the oil companies are turning to seabed logging with electro magnetic waves (EM-techno logy). Seabed logging is per formed by towing a powerful electrical pulse source directly above seabed. At the same time,fixed sensors on the seabed register how the signals have changed on their way from the source. Electromagnetic waves travel in different ways through oil/gas and other media, and tell about the reservoir contents. 4

5 Forskning nytter! Pionerer innen elektromagnetisme Top research Pioneers in electromagnetic technology Havbunnslogging ved hjelp av elektromagnetiske (EM) bølger er blitt en enorm suksess innen olje- og gassleting i løpet av de siste årene. Tradisjonelle seismiske undersøkelser kan påvise hvor det finnes reservoarer under havbunnen, men seismikken ser ikke forskjell på om reservoarene inneholder hydrokarboner eller vann. Elektromagnetismen (EM) gjør det! Seabed logging with electromagnetic (EM) waves has had tremendous success in searching for oil over the last few years. Traditional seismic investigations can indicate the location of a reservoir in the seabed, but not distinguish whether the reservoir contains hydrocarbons or water. Electromagnetism can do it! Den første anvendelsen av EM-teknologi kom allerede i , da oljeselskapene tok i bruk EM-teknologi for å styre horisontale letebrønner, forteller Fan-Nian Kong, NGI-spesialist innen radarteknologi og anvendt matematikk. Dagens EM-eventyr begynte imidlertid mot slutten av 1998, da en nøkkelperson i Statoil ringte NGI. Han ba Harald Westerdahl og Fan-Nian Kong om å vurdere noe som på den tiden virket umulig: Kan EM-teknologi brukes til å avgjøre om et reservoar inneholder olje eller vann? Tidligere forsøk hadde vist at elektromagnetiske bølger som ble sendt ned i havbunnen, aldri kom tilbake igjen til sensorene. Gjennombruddet kom da Westerdahl fikk ideen om å sette antennene som sender og mottar EM-bølger horisontalt rettet mot hverandre. Etter å ha utført en del beregninger forstod vi plutselig at det kom til å virke. Modellen viste at oljereservoarene ville fungere som et medium hvor EM-bølger kan forplante seg, og at vi kunne registrere elektromagnetiske bølger på nanovoltnivå flere kilometer bortenfor senderantennen, forteller Westerdahl. Kong modellerte det hele. De to forskerne benyttet også laboratoriet og gjennomførte et forsøk med et horisontalt plastflak på bunnen av et lite saltvannbasseng (saltvann leder ikke EM-bølger, men det gjør plast!), og fikk bekreftelse på at modellen var realistisk. Statoil gjennomførte også tilleggsforsøk i Trondheim, der åtte vannsenger ble senket ned i et saltvannsbasseng. Vannsengene med ferskvann som simulerte oljereservoarer slapp gjennom EM-signalene istedenfor å stanse dem. NGIs modell ble igjen bekreftet. Neste skritt ble et vellykket fullskalaforsøk utenfor kysten av Angola. Selskapet ElectroMagnetic GeoService (EMGS) ble etablert i 2002 for å kommersialisere teknologien. Resten er et økonomisk eventyr som på langt nær er ferdig. Det har vært veldig moro å være med på dette, men det er fortsatt mange nye mulige EM-anvendelser. Nå ser vi blant annet på nye metoder for å overvåke petroleumsfelter ved hjelp av EM-teknologi - forteller Westerdahl og Kong. Fan Nian Kong, senior researcher at NGI, recalls that EM-technology was first applied during when the oil companies wanted to drill horizontal wells in narrow petroleum reservoirs. Today s EM-success started during the late 90 s, when a key researcher in Statoil asked Harald Westerdahl and Fan Nian Kong: Is it possible for EM technology to distinguish between oil and water in a reservoir? Earlier tests had indica ted that electromagnetic waves sent to the seabed never returned to the sensors. The breakthrough came when Harald Westerdahl tried to place the EMwave antennas horizontally against each other. Fan Nian Kong modelled this set-up. The numerical analyses showed that the new idea was going to work. Westerdahl remembers that the model showed that oil reservoirs could function as a propagation medium for the EM-waves and that the EM-waves could be recorded on a nanovolt level several kilometres away. Westerdahl and Kong rushed to NGI s laboratory to confirm their idea on a microscale test. They used horizontal plastic sheets in the bottom of a saltwater bath to simulate a hydrocarbon reservoir and they confirmed that the model was realistic (EM-waves do propagate in plastic material, but not in saltwater). Statoil ran new experiments with eight waterbeds in saltwater basins to simulate oil reservoirs. The EM-signal propagated at slow speed in the freshwater beds, validating the NGI calculations once again. The next step was a full scale test, offshore the west coast of Africa in Angola. ElectroMagnetic GeoService (EMGS) AS was established in 2002 to market the technology, resulting to an incredible success. There are still new areas of application for this new technology, say Westerdahl and Kong. NGI-scientists are currently focusing on monitoring the behaviour of oil fields with EM-technology. 5

6 Strategisk forskningsprogram : Stabilitet av foru rensede sedimenter Programmet finansiert av Norges forskningsråd er rettet mot en høyaktuell problemstilling med stor betydning for miljøet i fjorder og havner langs norskekysten, Det legges vekt på å vurdere løsninger spesielt tilpasset norske forhold, men som også kan anvendes i andre land med tilsvarende problemer. Prosjektet fokuserer på integrasjonen av kunnskap om det fysiske og kjemiske samspillet i forurensede sedimenter, med følgende hovedmål: 1. Kvantifisere parametrene for fysisk og kjemisk stabilitet av forurensninger i sedimentmatrisen. 2. Kartlegge spredning av forurens ninger som følge av tiltak som mudring, gjenfylling og anleggsarbeider 3. Etablere kriterier for tildekking som gir langsiktig stabilitet og tilstrekkelig sikkerhet mot spredning av miljøfarlige stoffer. 4. Utvikle verktøy for evaluering av effektiviteten av ulike tiltak. Strategic research programme : Stability of contaminated sediments The programme, funded by The Research Council of Norway, aims towards an improved marine environment in Norwegian fjords and harbours. Emphasis is placed on solutions for Norwegian conditions, also applicable to other countries. The main goals are: 1. Quantify the parameters for physical and chemical stability of the contaminants in the sediment matrix. 2. Map spreading of contamination as a result of dredging, infilling construc tion work etc. 3. Establish design criteria for covering, to provide long term stability and sufficient safety against spreading of contamination. 4. Develop tools for evaluation of the effi ciency of different re madiation measures. 6

7 Foto: Espen Andersen Marine sedimenter Miljølovgivning virker! Marine sediments Environmental legislation works! Det metertykke sedimentlaget på bunnen av Oslo havn er bare til bry når man skal bygge opera og veitunneler. Men mudderet er også en historiebok som viser utviklingen av utslipp til havna. Sedimentlaget viser klart at miljølovgivning faktisk hjelper, forteller Gijs Breedveld. Han har undersøkt en rekke sedimentprøver fra Bispevika ned til ca halvannen meter under sjøbunnen. The top sediment layer in the inner part of Oslo Harbour poses a great challenge for the construction of the new Oslo Opera House and subsea tunnel crossing the fjord. The sediments tells also the story of the harbour. The sediments also demonstrate that environmental legislation works, as NGI s Dr. Gijs Breedveld explains. He has investigated sediment samples from the Oslo Harbour. Bispevika får tilført forholdsvis store mengder slam fra Akerselva og det bygges opp ca 1 cm ny sjøbunn i løpet av ett normalår. Sedimentene på halvannen meters dyp er derfor om lag 150 år gamle. Breedveld kan vise at det finnes polyklorerte bifenyler (PCB) i slammet ned til ca 60 cm dyp, men lenger ned finnes det ikke spor av stoffet. Dette gjenspeiler at PCB ble utviklet på 1920-tallet og tatt i bruk rundt Fra 60 cm dyp øker innholdet av PCB i sedimentene sterkt opp til ca 20 cm under havbunnen. Dette dypet tilsvarer 70-tallet, da PCB ble forbudt ved omsetning og salg i Norge. I de øverste sedimentlagene synker PCB-innholdet jevnt og trutt, noe som viser at forbudet mot PCB som kom i 1980, virkelig hadde en positiv miljøvirkning. Polyaromatiske hydrokarboner (PAH), som dannes blant annet under forbrenning av kull og fyringsved, forteller en liknende historie. Innholdet av PAH i sedimentene er lavt under ca. 140 cm dyp, men øker kraftig på 135 cm dyp noe som tilsvarer at Oslo Gassverk ble satt i drift i 1848, og bruk av kull som energi kilde sank. På 1970-tallet, ca 35 cm nede i bunnslammet, dukker et nytt og tidligere ukjent stoff opp i prøvene. Det nye stoffet er tributyltinn (TBT), som ble tatt i bruk i bunnstoff til båter etter at kvikksølv var blitt forbudt. Konsentrasjon / Consentration TBT/PB7(µg/kg) og/and PAH16 (ng/kg) This harbour has experienced continuous deposition of a relatively large volume of sediments from the river Akerselva at a rate of about 1 cm per year. The sediments at depth 1,5 m were deposited about 150 years ago. The sediments contain Polychlorinated Biphenyl (PCB) down to about 60 cm. Below this depth there are no traces of PCB. This reflects that PCB was used around From 60 cm depth, the PCB-content increases quite distinctively up to about 20 cm below the existing seafloor. This depth represents the 1970 s, when PCB was banned for sale and use in Norway. In the top of the sediment layer, the PCB-content reduces drastically, which shows that the prohibition law of 1980 had a positive environmental impact. The analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH), which for instance develop during the burning of coal and wood, tells a similar story. The content of PAH in the sediments increases drastically at 135 cm depth, which coincides with the start-up of the Oslo Gas Factory in During the 1970 s, about 35 cm down in the present sediments, a new and earlier unknown substance appears in the sediment samples: Tributyltin (TBT), which was an additive in paint for boats after the use of mercury was banned. Sedimentprofilene gir et generelt bilde av Oslos utvikling som industriby. De tre giftige metallene bly, kadmium og kvikksølv finnes bare i små konsentrasjoner tidlig på 1800-tallet, men innholdet øker deretter jevnt og trutt til en topp rundt 1960 (bly) og rundt 1980 (kadmium og kvikksølv). Reduksjonen av forekomsten av alle de tre metallene i havnesedimentene etter 1980, gjenspeiler saneringen av utslippene fra industribedriftene langs Alna og Akerselva. Dybde (m) The sediment profiles provide a general picture of the development of Oslo as a modern industrial city. The three poisonous metals, lead, cadmium and mercury were found only in small quantities early in the 19th century, but increased steadily to a peak around 1960 (lead) and 1980 (cadmium and mercury). The reduction in occurrence for all three metals in the harbour sediments after 1980 reflects the stop in dumping from the industry along the rivers Alna and Akerselva in Oslo. 140 Analyse av slike sedimentprofiler hjelper oss med å ta standpunkt til hvordan vi skal håndtere de forurensede sedimentene i Oslo havn. For å få en god løsning i Oslo havn må man fjerne sedimenter ned til ca en halvannen meters dyp og deponere massene på et forsvarlig område. Analysis of such sediment profiles help evaluate how to handle the contaminated marine sediments of Oslo Harbour. In order to provide a good solution in the harbour, all the sediments down to 1.5m depth have to be removed. 7

8 NGI er et kompetansesenter for skred i løsmasser, stein og snø, og tsunami som følge av skred ut i vann, undersjøiske skred eller jordskjelv. NGI arbeider med: Nedbør og andre årsaksforhold som flom, erosjon og jordskjelv Numeriske modeller for å beregne stabilitet, skredutvikling, skredhastighet, utløpsdistanse for skred, og bølgeforplantning Hensiktsmessige tiltak som kan hindre eller begrense naturskader Vurdering av sannsynlighet og dermed risiko forbundet med naturskader Metoder for å varsle farlige situasjoner I El Salvador, på oppdrag fra norsk UD, FN og Verdensbanken, har NGI bidratt med å påvise hyppighet for større skred, lære opp personell i kartlegging av farer, foreslå tiltak for å beskytte befolkning og infrastruktur (varsling og arealplanlegging) og tolke nedbørsdata til å varsle skredfare. NGI is a competence centre for slides in soil, rock or snow, as well as tsunamis generated by slides or earthquakes. NGI provides expertice on: Precipitation and other events such as floods, ground erosion and earthquakes Numerical modelling for calculating slope stability, landslide development, velocity, run-out distance as well as wave propagation of a tsunami Design of mitigation measures to reduce or avoid natural hazards Evaluation of hazard and risk associated with natural hazards Development of early warning systems to reduce risk In El Salvador, on behalf of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, United Nations and the World Bank, NGI has contributed to the description of frequency of larger landslides, the training of local specialists to map and analyse landslides, warning systems and area planning to protect inhabitants and infrastructure, and landslide warning from monitoring precipitation data. 2

9 Foto: NASA/JPL/Arizona State University Naturskade Skredfarevurdering i El Salvador Natural hazards Landslide risk assessment in El Salvador Den digre steinen ved sykehuset midt i byen har til og med et navn, la Piedrona. Men ingen skriftlige kilder, nasjonale databaser, eller ansatte i den lokale administrasjonen San Vicente i El Salvador kunne fortelle hvor lenge, eller hvorfor i all verden den enorme steinblokka er der. Inntil vi fikk landsbyens eldste kvinne, 96 år gamle Lucia de Jesus Barrera Viuda de Granillo, i tale. Hun kunne fortelle at hun og hennes familie overlevde et enormt skred som utslettet deler av landsbyen Verapaz i San Vicente i Faren hennes hadde vært bekymret etter flere dager med tropisk nedbør. Han hadde opplevd slike værforhold før, og valgte derfor å evakuere familien til en jernbanefylling et stykke unna. Ingen av de andre innbyggerne ville høre på advarslene og bekymringene hans. Lucia de Jesus var selv bare 6 år gammel den gangen. Dyrene som familien eide, greide de ikke å redde i naturkatastrofen som fulgte. The enormous rock block nearby the hospital in San Vicente in El Salvador, has even a name La Piedrona. But there is no written information, either in national databases or in the local municipality administration, on its origins. Nobody could inform us on why and for how long this enormous rock block has been at this location, until we met the village s oldest person, 96 year old Lucia de Jesus Barrera Viuda de Granillo. She described how her family survived the huge landslide that devastated parts of Verapaz in San Vicente during Her father was very worried after four days of heavy tropical rain. He had probably experienced similar rainfall and knew that they could cause landslides. He chose to evacuate his family to a nearby embankment. None of the village inhabitants took his worries seriously. Lucia de Jesus was only 6 years old at that time, but she remembered the disaster very well. None of the familys domestic animals survived. NGI gjennomførte dette kartleggingsarbeidet sammen med lokale samarbeidspartnere. En av disse, Walter Hernandez, var en mester i prate med med eldre damer, og vi fikk på den måten ut mye informasjon i kartleggingen av skredhendelser i El Salvador, forteller NGIs Håkon Heyerdahl. Intervjuer av eldre innbyggere i flere landsbyer ga et inntrykk av hyppigheten til skredene i området rundt den store vulkanen San Vicente. Landsbyer har blitt mer eller mindre utslettet med noen tiårs mellomrom, men selv i dag bygges det likevel hus rett oppå relativt ferske skredmasser. Den kollektive bevisstheten om skred er relativt svak, selv om det nå er påvist at det er gått skred jevnt og trutt gjennom de siste hundre år. One of NGI s local partners, Walter Hernandez, has the ability and time for sweet-talk elderly people. He was able to extract treasures of information on earlier landslide incidents for NGI. Interviewing elderly people in several villages has provided us with valuable information on the frequency of landslide events around the large volcano in the San Vicente area, recalls Håkon Heyerdahl of NGI. Entire villages were completely devastated or buried after huge landslides with a return period of a few decades. Despite that, the locals are still today building on unstable landslide debris. The collective memory and awareness of landslide incidents is relatively poor, even if slides have occurred regularly over the last hundred years. 9

10 Foto: Svenska Vägverket Utvalgte prosjekter Fiberoptisk overvåkning av Götaälvbroen Den 900 m lange stålbjelkebroen over Götaelv i Göteborg, bygget i 1939, befordrer ca kjøretøy i døgnet. Gammel konstruksjon, langvarige trafikk- og miljøbelastninger har ført til utmattings- og sprøbruddskader i bærende deler i broen. I 1958 ble broen utvidet til seks kjørefelt samt gang- og sykkelstier. På slutten av 90-tallet ble broen reparert slik at den skal kunne brukes fram til 2020, forutsatt at broens tilstand overvåkes. NGI fikk oppgaven med overvåking av brokonstruksjonen til en ny erstatningsbro kan stå klar i NGI skal prosjektere, produsere, montere og implementere overvåkingssystemet. En løsning med fiberoptiske sensorkabler montert på bærebjelkene i hele broens lengde skal benyttes. Tøyningene i stålbjelkene skal registreres døgnet rundt, og overskridelser av gitte tøyningsverdier og sprekkdannelser skal varsles automatisk både hos NGI og Trafikkontoret i Göteborg. Måleteknisk og konstruksjonsmessig risikovurdering, for eventuelt å stenge broen, kan dermed gjennomføres umiddelbart. Underleverandører til NGI er BEMEK Geomekaniska Instrument AB i Sverige og SMARTEC i Sveits. Shah Deniz-plattformen fra start til mål Like før jul 2001 ble NGI kontaktet av Technip for å gjøre en mulighetsstudie av en oppjekkbar plattform som permanent installasjon på Shah Deniz feltet i det Kaspiske hav. Dette resulterte i en rekke oppgaver for NGI, frem til installasjonen i BP er operatør og eier. På grunn av grunnforholdene var det ikke mulig med rammede peler som fundamentløsning. Spørsmålet var om bøttefundamenter kunne benyttes. NGI fikk en måned på å anbefale en løsning. Svaret ble tre bøttefundamenter, 30 m i diameter og 8 m høye stålvegger. Plattforminstallasjonen ble vellykket gjennomført i april Konseptet med oppjekkbar plattform er velprøvd, men det er sjelden konseptet benyttes for en permanent installasjon på dypt vann. NGIs arbeid inkluderte design av fundament, groutsystem og filtersystem for å drenere vannovertrykk og mulig gassansamling, brønnanalyser, samt forberedelser til og deltagelse under installasjonen. NGI hadde også ansvaret for å gjennomføre groutoperasjonen hvor fundamentene injiseres med en cementtype (grout) etter installasjon. Vibrasjonspris til Christian Madshus NGIs Christian Madshus ble i 2006 tildelt Gullaksellerometeret, som er Skandinaviske Vibrasjonsforeningens (SVIB) ærespris. Han er den første nordmann som har mottatt prisen. Begrunnelsen for tildelingen av denne prestisjetunge utmerkelsen er at Christian Madshus i betydelig grad har bidratt til forskningsresultater innen geodynamikk og vibrasjoner, både i Norge, Norden og internasjonalt. Christian har vært aktiv i flere tiår, med et utall artikler og rapporter. På konferanser og som foredragsholder på universiteter har han bidratt til økt kunnskap innen fagområdet. Allerede i 1984 holdt han kurset Vibrations in soil and rock - theoretical background, sources of vibration, limits for acceptable vibrations. Ett område som har dratt nytte av hans innsats er blant annet vibrasjoner og strukturlyd fra samferdsel. Han har vært ansvarlig for utviklingen av en norsk standard for vibrasjoner fra samferdsel. Metodikken er senere benyttet i internasjonale standarder. I de senere år har han også fokusert på vurdering og prosjektering av vibrasjonsfrie laboratorier for mikroelektronikk. 10

11 Selected prosjects Fibre optical surveillance of the Göta River Bridge The 900 m long steel bridge over the Göta River in Göteborg area in southwest Sweden was constructed in 1939 and has a capacity of 26,000 vehicles a day. Heavy traffic over the aged bridge combined with the environmental loads caused local fatigue and small fractures in the bridge. The bridge was one of the first steel bridges in Scandinavia. The bridge was rehabilitated in 1958 to accommodate six traffic lanes plus a pedestrian corridor. The bridge was again rehabilitated in the late 90 s with upgraded lifetime until 2020, provided that on-going surveillance of the bridge condition was done. NGI was awarded the surveillance of the bridge until the new replacement bridge can be completed (2020). NGI is in the process of designing, producing, mounting and implementing the new surveillance system. The surveillance system will use fibre optical sensor cables mounted along the entire length of the bridge. Strains in the steel beams will be automatically monitored around the clock in real time. NGI and transportation authorities will be notified of the strains and structural fractures in the steel beams. Sub-contractors for NGI in this project are BEMEK Geomekaniska Instrument AB i Sweden and SMARTEC in Switzerland. The Shah Deniz offshore platform from start to end NGI did for Technip AS in 2001 a feasibility study of a jack-up structure as a permanent installation on the Shah Deniz oil field in the Caspian Sea. NGI then followed the entire geotechnical evolution of the facility until its installation in April Due to the ground conditions, it was not possible to use driven piles as foundations. NGI was given one month to evaluate possible foundation solutions, and suggested three suction anchors 30 m in diameter and 8 m high steel walls. British Petroleum (BP) is the owner and operator of the field. Jack-up platforms are well tested and verified, but are seldom used as permanent foundation solutions in relatively deep (about 100 m) water. In addition to the foundation design, NGI s work included the grouting and filter system to drain excess pore pressure, well analyses and final installation of the platform. NGI was also responsible for the grouting with injection of a special cement type under the base after installation. Foto: Oslo Sporveier Award to Christian Madshus NGI s senior researcher, Christian Madshus, was awarded the 2006 Golden Accelerometer prize. He is the first Norwegian to receive this honour. SVIB in the citation for this prestigious award said: His significant contribution to research results for a better understanding of vibrations nature and geodynamics in Norway, the Nordic countries and in the internatio nal research arena. Christian Madshus has greatly contributed to an improved understanding within vibration and geodynamics for several decades and has a number of research articles and publications. As early as 1984, he delivered a university course on Vibrations in soil and rock - theoretical background, sources of vibration, limits for acceptable vibrations. One of the areas of Christian Madshus research is the vibration and structural noise from ground transportation, including numerical and statistical calculation methods. His calculation methods were used for setting international standards for acceptable and tolerable vibration levels. During recent years, he also worked on the design and evaluation of vibration-free laboratories for micro-electronics purposes. 11

12 Styrets beretning 2006 NGI en fremragende møteplass NGIs visjon er å være en nasjonal og internasjonal møteplass for geofagene og det norske tyngdepunktet for geoteknisk forskning og rådgiving. Våre kunder skal oppleve at samspill med NGI gir dem merverdier. NGIs grunnleggende verdier, tillit, samspill, ansvar og integritet skal etterleves i hverdagen. NGI etablerte i 2002 et Senter for Fremragende Forskning International Centre for Geohazards (ICG) i samarbeid med UiO, NTNU, NGU og NORSAR. ICG utfører forskning på risiko forbundet med jord- og steinskred forårsaket av nedbør, flom, jordskjelv og menneskelige inngrep, og geologisk risiko på dypt vann. Midtveisevalueringen av vårt senter for fremragende forskning, International Centre for Geohazards ble en bekreftelse på at vi er på vei til å nå vår visjon. Internasjonale eksperter sa om NGI og ICG: ICG has indeed achieved a worldwide reputation as one of the foremost research centres in geohazards ; ICG is uniquely poised to make fundamental contributions in basic research and also in applied hazard mitigation ; the list of the staff reads like the Who is who on the international platform ; the reviewer is impressed by the current organisational structure as well as by the scientific research, in particular in relation to the high level of efficiency and internal and external relations. NGIs styrke ligger i evnen til å integrere FoU-vinninger i praktisk rådgiving. NGI er et kompetansesenter hvor teknologien og løsningene utvikles i samarbeid med kunden. Ved å inneha spisskompetanse og å være teknologiledende, etterlever vi NGIs formålsparagraf: NGI som nasjonalt forsknings- og utviklingssenter innen geofagene, NGI som kompetansekilde for norsk næringsliv og NGI som arena for utvikling. NGIs styre / NGI s Board of Directors Utfordringer Bevisstgjøring om forskningens bidrag til gode løsninger er noe NGI legger stor vekt på i samarbeid med Norges forskningsråd. Det er viktig for NGI å møte fremtidens økende krav til tverrfaglighet og tilby sine kunder økt og kostnadseffektiv tilgang til kompetanse og innovasjon av høy kvalitet. Utfordringen ligger i å utføre nyttig forskning og samtidig være en aktiv medspiller for både avanserte og praktiske problemstillinger. NGI skal bidra til økt kompetanse, økt tverrfaglighet og økt samspill med nasjonale og internasjonale partnere. NGI ser et kontinuerlig behov for å forbedre kompetanseoverføring, innovasjon, tverrfaglighet og god styring i sin prosjektgjennomføring. Utfordringen ligger i å bygge videre på NGIs kompetanse og internasjonale renommé for å være enda bedre rustet til å møte fremtiden. NGIs inntekter / NGI s income (MNOK) 194,0 9,0 7,6 2,5 6,6 12,3 Faglig virksomhet Med sin kompetanse og erfaring siden 1950, har NGI opparbeidet en fremtredende posisjon. NGIs hovedmarkeder ligger innen olje og gass, naturskade, miljøteknologi, samferdsel, bygg og anlegg. Mens NGIs tradisjo nelle områder som bygging på bløt leire, sikring mot skred, fundamentering av marine konstruksjoner, grunnundersøkelser, instrumentert tilstandskontroll og laboratorie- og modellforsøk vokser, satser vi også på utvikling innen geodynamikk, miljøteknologi, arktisk geoteknikk, dypvannsteknologi, geomekanisk modellering og petroleumsgeofysikk. Vi merker økt etterspørsel innen geofysiske metoder for oljeleting og produksjon, havbunnsteknologi, geo-løsninger for nordområdene, sårbarhets- og risikovurdering og geohazards. Dette åpner muligheter for ny forskning og utvikling. I 2006 organiserte NGI flere faglige seminarer i samarbeid med partnere og kunder, blant annet innenfor krypoppførsel av leire, forurensning i frosset jord, in situ forsøk i dypt vann, risikovurdering i forbindelse med geohazards, NMT ( Norwegian Method of Tunneling), og en meget viktig workshop om leirskred ledet av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE). NGI holdt et meget populært Åpent Hus i forbindelse med Forskningsdagene. NGI vil fortsette å invitere til faglig utveksling for økt kompetanseutvikling. NGI ønsker også å fortsette å bidra til undervisning og veiledning ved universiteter og høyskoler i Norge. Økonomi I 2006 var utviklingen i NGIs økonomi god og arbeidsmengden høy, med oppdrag i de fleste verdensdeler. Regnskapet viser en rekordomsetning på 232 mill. kr. Driftsresultat i 2006 ble på 7 mill. kr og nettooverskuddet på 8,5 mill. kr. Hele 90 % av NGIs omsetning kommer fra FoU- og oppdragsvirksomhet for industrien, næringslivet og offentlige etater i Norge og i utlandet. I 2006 utgjorde engasjement utenfor Norge over 59 mill. kr, og representerer 33 % av NGIs netto omsetning. NGI ønsker å styrke sin internasjonale profil ved å fortsette å være teknologiledende innen utvalgte kompetanseområder. I 2006 investerte NGI i å utarbeide nye FoU-prosjektforslag og bearbeide nye finansieringskilder innen forskning og utvikling. Thailand Grunnbevilgning / Basic funding Strategiske programmer / Strategic programs Snøskredforskning / Avalanche research Øvrige land / Other countries Jamaica Australia Guatemala Malaysia Buthan Kina / China Nederland / The Netherlands Eksport / Projects abroad (60 MNOK) USA Storbritannia / UK Frankrike / France Andre NFR* prosjekter/ Other RCN* projects SFF International Centre for Geohazards Næringsliv og offentlige kunder/ Projects for clients Sverige / Sweden India EU-prosjekter / EU-projects 12 * NFR = Norges forskningsråd / RCN = The Research Council of Norway

13 Report from NGI s Board of Directors 2006 NGI, a center of excellence NGI s vision is to be an international competence arena, encouraging growth for our person nel, our partners and our customers. We will also maintain the unique NGI-family culture and NGI s core values, trust, responsibility, teamwork and integrity, shall guide all our activities. Sittende fra venstre / Seated from left: Ola By (Skanska), Jon Frøisland (Jernbaneverket), Erik Smith (Hydro). Stående fra venstre / Standing from left: Leif Solberg (Statoil), Steinar Nordahl (NTNU), Egil Solhjell (NGI), Marie Nordby (Statens forurensningstilsyn), Arne Thune Wiiger (NGI). Eksport omsetning / Export (MNOK) Omsetning / Turnover NGI aldersfordeling / Age of employees % ansatte / % employees Erfaring på NGI / Experience at NGI % ansatte / % employees Alder / Age NGI established in 2002 the Centre of Excellence International Centre for Geohazards (ICG), together with the Universities of Oslo and Trondheim (NTNU), NORSAR and the Geological Survey of Norway. The Centre focuses on assessment, prevention and mitigation of natural hazards, especially the risks associated with landslides and rock slides due to rainfall, floods, earthquakes and human activities, and the geological risks in deep water. The half-way evaluation of he Centre was a confirmation of the quality of the research underway. International referees wrote: ICG has indeed achieved a worldwide reputation as one of the foremost research centres in geohazards ; ICG is uniquely poised to make fundamental contributions in basic research and also in applied hazard mitigation ; the list of the staff reads like the Who is who on the international platform ; the reviewer is impressed by the current organisational structure as well as by the scientific research, in particular in relation to the high level of efficiency and internal and external relations ; the premises are indeed world class and are a showcase of geo-science research. It should be featured in recruitment videos internationally to encourage careers in geo-science. It is the cleanest, most high-tech looking and efficient soil and rock laboratory I have ever visited. Challenges NGI s uniqueness lies in its ability to integrate research results in practice. We invest in an NGI developing new technology and cost-effective solutions, in cooperation with our customers and partners. By striving for excellence, we can offer attractive services to industry in Norway and abroad. In this way, we also follow our mandate as research foundation: NGI - an international research and development centre in the geosciences; NGI - a source of competence for the industry; NGI - an arena for growth of its employees. It is important for NGI to respond to the needs for innovation, cost-effectiveness and high quality, while working closely with industry, universities and other research organisations. NGI wishes to stimulate dialogue, and NGI can act as catalyser for projects with the industry. The challenge lies in demonstrating the usefulness of geo-research for society. Technical activities With geo-experience since 1950, NGI is known for its quality research and hands-on experience. Research and advanced consulting interacting continue to be NGI s trademark. NGI s markets include, oil and gas, natural hazards, environmental technology, transportation, and building and construction, where NGI contributes with safe, sustainable and cost-effective solutions. In 2006, NGI further developed its expertise in the areas of soft clay, landslides, offshore foundations, geodynamics and vibrations, instrumentation and monitoring, site investigation and laboratory and model testing. At the same time, we carried out research on environmental engineering, natural hazards including slope instability, risers and pipelines, contaminated sediments in harbours and along the coastline and new solutions for deepwater facilities and nearshore constructions. Increased demands within petroleum geomechanics and geophysics, solutions for conductors and pipelines, solutions for Nordic conditions, monitoring in deep waters, subsea technology, geohazards, tsunamis and vulnerability and risk assessment also provide the setting for new research and development. NGI continues to be an active part of the teaching curriculum at universities. NGI will also continue to organize geo-seminars in collaboration with industry and universities. International workshops were held in 2006 on creep behaviour of clays, contamination of frozen soils, in situ testing in deepwater, risk assessment for geohazards, the Norwegian Method of Tunneling, and mapping of quick clay slides. Financial result NGI s financial result was again good in Each of NGI s fields of activity had numerous challenging projects in Norway and abroad. The turnover for 2006 was 232 MNOK, and the net income 178 MNOK. Ninety-two percent of NGI s revenues come from contracts with the industry or public organisations. The operating result was 7 MNOK. Income from abroad represented 59 MNOK, or 33 % of NGI s net income. In its strategy, NGI wishes to strenghten its international profile and activities >41 Antall år på NGI / Years at NGI 13

14 Styrets beretning 2006 Report from NGI s Board of Directors 2006 NGIs markeder / NGI s markets NGIs kunder / NGI s customers Naturskade / Natural hazards 19% Andre markeder / Other 4% Olje- og gassutvinning / Oil, gas and energy 38% SFF / Centre of Excellence International Centre for Geohazards 5% Norges Forskingsråd / Research Council of Norway 10% Snøskredforkning / Avalanche research 1% Olje- og energiselskaper / Oil, gas and energy companies 25% Bygg og Anlegg / Building and construction 13% Øvrig næringsliv på land / Other industry 9% Fylker og kommuner / County and local authorities 11% Entreprenører / Contractors 11% Miljøvern / Environmental protection 10% Samferdsel / Transportation 15% Statlig virksomhet / State agencies 13% Rådgivende bedrifter / Consultants 15% Personale og organisasjon Det var ved årets utgang 170 fast ansatte på NGI. I 2006 ble det utført 173 årsverk. Over 75 % av medarbeiderne har universitets- eller høgskoleutdanning. Faglig vekst hos medarbeidere ble gitt høy prioritet gjennom året. NGI investerer i kompetanseutvikling av medarbeiderne og finansiering av doktorgradsutdanning. Oppdragsforskning og krevende rådgivningsoppdrag resulterer i viktig kompetanseheving. NGI har lang tradisjon som vert for mange av de fremste forskere og eksperter innen geofagene i verden, og forsetter å prioritere nye postdoktor- og gjesteforskerkandidater hvert år. I 2003 etablerte NGI et FoU-stipendfond med formål å finansiere kompetanseutvikling hos NGI-ansatte i form av forskningsstipend eller sabbatsopphold. Så langt har 13 av NGIs fast ansatte benyttet seg av ordningen for opphold i Sveits, Nederland, Canada, USA, Japan og England eller for å fullføre sine doktorgradsstudier ved UiO eller NTNU. NGI har siden 1. januar 2007 en ny organisasjonsstruktur med satsing på markeder som er viktige for Norge: naturskade, miljøteknologi, infrastruktur, nordområdene og energiutvinning. Samtidig satser vi på flere yngre medarbeidere som ledere, som en ny etappe i fortsettelsen av NGI som et faglig sterkt kompetansesenter. Takk Vi takker kunder, samarbeidspartnere og Norges forskningsråd for den tilliten som er vist oss i Pålitelige og krevende kunder og gode samarbeidspartnere er nøkkelen til NGIs utvikling og suksess. Styret takker også de ansatte som gjennom kvalitetsarbeid, stort engasjement og vilje til å ta ansvar skaper NGIs gode renommé. Personnel In 2006, NGI had 170 permanent employees, and 25 guest researchers from abroad. Nearly 80 % of the employees have university degrees. Over 25 % among NGI s staff are from abroad, and we wish to strengthen our international profile. Acquisition of new competence and personal development are given high priority. NGI has a program to support PhD studies for its employees and established in 2003 a fund to enable the employees to take sabbatical leave to work with other companies or do research abroad. NGI has long tradition of welcoming foreign researchers for extended periods, and established a program for inviting post-doctoral research fellows and senior research scientists from abroad. NGI has since January 2007 a new structure, with focus on natural hazards, the environment, infrastructure, energy and the Arctic. We also have new young managers and division directors, a step in NGI striving for quality and continuing as strong competence centre Our gratitude NGI wishes to thank its trustworthy customers, partners and The Research Council of Norway for the trust they put in NGI. Responsible and loyal partners and customers are the key to NGI s success. Without them, NGI could not grow and provide new competence. The Board of Directors expresses its gratitude to NGI s personnel who take responsibility for and deliver on time quality work, and contribute to realising NGI s goals NGIs styre / NGI s Board of Directors Formann / Chairman: Jon Frøisland, varaformann / Vice-Chairman: Leif Solberg, Ola By, Marie Nordby, Erik Smith, Arne Thune Wiiger, Egil Solhjell, Steinar Nordal, Suzanne Lacasse: Adm. direktør / Managing Director 14

15 NGIs personalplan 2007 NGI's Organisation 2007 Frøisland, Jon - Formann / Cha By, Ola Nordby, Marie Smith, Erik Administrasjon Administrasjon Sørum, Geraldine A Avdelingsleder, Kvalitetssikringsleder, Controller / Head of Quality Assurence, Controller Kommunikasjon og organisasjonsutvikling Communication and organisation development Hårvik, Linda Leder / Head Stab Staff Bouhmidi, Mimoun, Økonomisjef, nestleder / Head of Finances, Deputy Division Director Tovslid, Inger Kristine O., Personalsjef / Head of Personnel Müller, Inger-Marie Røed, Steinar Nakken, Robert Vreim, Eivind Nore, Lillian Øien, Christine Teksten, Liv Marit Hauge, Kjell, Informasjonssjef, nestleder / Head of Information, Deputy Division Director Eide, Svein Erik Enersen, Wenche Feragen, Oddny Gregory, Tim Kjekstad, Oddvar, Viseadm. direktør / Deputy Managing Director Andersen, Knut H., Teknisk direktør / Technical Director Karlsrud, Kjell, Teknisk direktør / Technical Director Nadim, Farrokh, Leder ICG / Director ICG Harst, Tini van der, Sekretær / Secretary Naturskade Natural Hazards Solheim, Anders Avdelingsleder / Division Director Offshoregeoteknikk Offshore Geotechnics Mokkelbost, Karl Henrik Avdelingsleder / Division Director Fundamentering og bergteknikk Rock and Foundation Engineering Strandvik, Stein O. Avdelingsleder / Division Director Miljøteknologi Rock and Foundation Engineering Hauge, Audun Avdelingsleder / Division Director Instrument geofys Monitoring and Strout, Ja Avdelings Division D Sandersen, Frode, Nestleder / Deputy Division Director Bakkehøi, Steinar Brattlien, Kjetil Domaas, Ulrik Eidsvig, Unni M. K. Frauenfelder, Regula Gregersen, Odd Harbitz, Carl B., Tsunami (1) Helle, Tonje Eide Hellnes, Kirsten Hestnes, Erik Heyerdahl, Håkon Høeg, Kaare (2) Høydal, Øyvind A. Issler, Dieter Jaedicke, Christian Kalsnes, Bjørn Kristensen, Krister Kronholm, Kalle Kveldsvik, Vidar Lied, Karstein (2) Vangelsten, Bjørn Vidar Vernang, Trond Grande, Lars, Nestleder / Deputy Division Director Aubeny, Chuck Cuisiat, Fabrice Forsberg, Carl F. Hansen, Birger Hernandez-Martinez, F. Kort, Arjen Kvalstad, Tore J. Langford, Thomas Lunne, Tom (2), Grunnundersøkelser / Soil Investigations (1) Nowacki, Fritz (2), Sikkerhetssjef / Head of Security Pederstad, Hans Jørgen Perkins, Steve Saue, Morten Schjetne, Knut Skurtveit, Elin Solhjell, Egil Støvne, Marit Vanneste, Maarten Yang, Shaoli Aas, Per Magne Frimann Clausen, Carl J. Internasjonal konsulent / International Consultant Olsson, Roger, Nestleder, Ingeniørgeologi / Deputy Division Director, Engineering Geology (1) Ask, Kjetil Baardvik, Gunvor E. Bhasin, Rajinder Chryssanthakis, Panayiotis Edvardsen, Erlend Eggen, Astri Gardå, Veslemøy Grimstad, Eystein (2) Hermann, Steinar (2) Jensen, Tor Georg Kleven, Arne Knudsen, Siren Magnussen, Anette W. Moholdt, Ragnar Morgan, Elin Katrine Nerland, Ørjan Overskeid, Tor Persson, Jenny Ralle, Gunn Reiersøl, Svein Rømoen, Magnus Sager, Tor Thune, Bjørn Tuft, Per, Verneleder / Safety Officer Tunbridge, Lloyd Valstad, Tore (2) Aarset, Arnstein Okkenhaug, Gudny, Nestleder / Deputy Division Director Breedveld, Gijs D (2) Brändli, Rahel Børresen, Marion Cappelen, Paul I. Cornelissen, Gerard Eek, Espen Eribe, Emenike Haug, Grete Havik, Bente Høisæter, Åse Kibsgaard, Anne Kolstad, Per Kvalvåg, Øyvind B. Oen, Amy M.P. Pettersen, Arne, Laboratorium / Laboratory (1) Rike, Anne Gunn Rudolph-Lund, Kim Sivertsen, Anja Sparrevik, Magnus Sørlie, Jan Erik, Hydrogeologi / Hydrogeology (1) Tuft, Walborg Løvholt, John H., Deputy Division Aker, Eyvind Bjørnarå, Tore Dibiagio, Elmo (2) Dobloug, Per Engene, Bjarne Gelius, Leiv-J. Hansen, Svein B. Iwe, Harald Jankowski, Pawel Kong, Fan Nian Lied, Erik Monsen, Karstein Myrvoll, Frank, Instrumentering Instrumentation Omli, Ralph Georg Park, Joonsang Pedersen, Beate Pfaffling, Andreas Rotherud, Ole Pet Solheim, Knut Sparrevik, Per, Undervannstek Subsea Technol Tollefsrud, Dag Tronstad, Klaus Viken, Inge Vöge, Malte Westerdahl, Hara 17

16 NGIs styre / NGI s Board of Directors irman Solberg, Leif - Varaformann / Vice-Chairman Wiiger, Arne Thune Solhjell, Egil Nordal, Steinar Lacasse, Suzanne Adm. direktør / Managing Director Senter for Fremragende Forskning / Centre of Excellence International Centre for Geohazards Nadim, Farrokh Leder / Director Kalsnes, Bjørn Nestleder / Deputy Director Harst, Tini van der Sekretær / Secretary ering og ikk Geophysics mes M. leder / irector Computational Geomechanics Andresen, Lars Avdelingsleder / Division Director Laboratorium og modellforsøk Laboratory and Model Testing Sjursen, Morten Avdelingsleder / Division Director IKT ICT Bøhn, Thomas Avdelingsleder, IT-sjef / Division Director, Head of Information Technology NGI Trondheim Grini, Randi S Avdelingsleder / Division Director Nestleder / Director / (1) ter ologi / ogy (1) Rothschild, Karin M., Nestleder / Deputy Division Director Cleave, Ra Frederiksen, Siv Anneli Gauer, Peter Haugen, Ellen Davis Hårstad-Evjen, John A. Jostad, Hans Petter Kaynia, Amir M., Jordskjelv / Earthquake Engineering (1) Khoa, Dat Vu Hyunh Løvholt, Finn Madshus, Christian, Vibrasjoner / Vibrations (1) Medina-Cetina, Zenon Rønning, Ragnhild C. Skau, Kristoffer Wang, Li-Zhong Sandbækken, Geir, Nestleder / Deputy Division Director Berre, Toralv (2) Birkeland, Ellen Dyvik, Rune (2) Ellefsen, Harald K. Gundersen, Jan Havstad, Gudmund Iversen, Knut Lampe, Jan Oloka, James Michael Otter, Reidar Pettersen, Frode Rogoyawa, Ellen K. Rolandsgard, Helge Vangbæk, Sven Ørbech, Trude Paulsen, Eivind M., Nestleder / Deputy Division Director Digernes, Arne Habberstad, Ole Magnus Juvet, Halvor Norum, Per Smebye, Helge Temsamani, Yassin Tishchenko, Ekaterina Toftner, Herdis Wiiger, Arne Thune Emaus, Kyrre, Nestleder / Deputy Division Director Enlid, Eystein Lund, Alf K. Moholdt, Ragnar Nybakk, Anita Titles in English (1) Fagleder / Discipline Leader. (2) Teknisk ekspert / Technical Expert. Grunnundersøkelser / Soil Investigations Offshore fundamentering / Offshore foundations Tsunami / Tsunami Ingeniørgeologi / Engineering Geology Laboratorium / Laboratory Hydrogeologi / Hydrogeology Jordskjelv / Earthquake Engineering Vibrasjoner / Vibrations Petroleumsgeomekanikk / Petroleum geomechanics Instrumentering / Instrumentation Undervannsteknologi / Subsea Technology Geofysikk / Geophysics d, Geofysikk / 17

17 Regnskap Accounts 2006 RESULTATREGNSKAP / INCOME STATEMENT (Tall i 1000 kroner / Amounts in 1,000 NOK) DRIFTSINNTEKTER / OPERATING INCOME DRIFTSKOSTNADER / OPERATING EXPENDITURES Personalkostnader / Personnel costs Direkte prosjektkostnader / Direct project expenditures Andre driftskostnader / Other operating expenditures Avskrivninger / Depreciation Netto tap på fordringer / Net loss on accounts receivable 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER / TOTAL OPERATING EXPENDITURES DRIFTSRESULTAT / OPERATING RESULT NETTO FINANSINNTEKTER / NET FINANCIAL INCOME EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER / EXTRAORDINARY INCOME RESULTAT / NET RESULT OVERFØRT TIL ANNEN EGENKAPITAL / RETAINED EARNINGS BALANSE PR. 31. DESEMBER / BALANCE SHEET 31 DECEMBER (1000 kroner) (%) (1,000 NOK) (%) EIENDELER / ASSETS ANLEGGSMIDLER / FIXED ASSETS Bygninger og driftsmidler / Buildings and operating assets Abonnementslån / Subscription deposits Aksjer / Shares Utlån / Loan Obligasjoner / Bonds SUM ANLEGGSMIDLER / TOTAL FIXED ASSETS OMLØPSMIDLER / CURRENT ASSETS Prosjekter i arbeid / Projects in progress Kundefordringer / Accounts receivable, customers Andre fordringer / Other accounts receivable Bank- og postgiroinnskudd / Bank accounts SUM OMLØPSMIDLER / TOTAL CURRENT ASSETS SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD / EQUITY AND LIABILITIES EGENKAPITAL / EQUITY Grunnkapital / Fixed equity Annen egenkapital / Working equity SUM EGENKAPITAL / TOTAL EQUITY GJELD / LIABILITIES Pensjonsforpliktelser / Retirement fund commitments Leverandører / Suppliers Offentlige trekk og avgifter / Payroll and indirect taxes Påløpt lønn og ferielønn / Wages and holiday liabilities Forskudd fra kunder / Advance from customers SUM KORTSIKTIG GJELD / TOTAL SHORT-TERM LIABILITIES SUM GJELD / TOTAL LIABILITIES SUM GJELD OG EGENKAPITAL / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY Komplette regnskaper og styrets beretning for 2006 er innberettet til Fylkesmannen i Oslo. Complete accounts and Report from the Board of Directors for 2006 are sent to the Chief Administrative Officer, County of Oslo, Norway. 15

18 Postboks / P.O. Box 3930 Ullevaal Stadion, N-0806 Oslo, Norway Besøksadresse Street address: Sognsveien 72, 0855 Oslo, Norway Tel: Fax: KjH identidé April 2007

Arne Bjørlykke Seminar 5 okt.- 06 Geologi for Samfunnet Geohazard ekspertise i Norge og internasjonalt utfordringer

Arne Bjørlykke Seminar 5 okt.- 06 Geologi for Samfunnet Geohazard ekspertise i Norge og internasjonalt utfordringer Arne Bjørlykke Seminar 5 okt.- 06 Geologi for Samfunnet Geohazard ekspertise i Norge og internasjonalt utfordringer Oddvar Kjekstad Geohazards, hva legger vi i det? Hendelser forårsaket av geologiske forhold

Detaljer

Digital Transformasjon

Digital Transformasjon Digital Transformasjon HVORDAN KAN DU TA GREP OM DIGITALISERINGEN? KURT S. HELLAND EVRY Key Highlights # 1 Norway # 4 Sweden # 1 Financial Services in the Nordics NOR FIN Offices in9countries 9,100 employees

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Welcome to RiskNet open workshop

Welcome to RiskNet open workshop Welcome to RiskNet open workshop Norsk Regnesentral 2. April 2009 Ved prosjektleder RiskNet: Dag Haug. epost: dag.haug@nr.no Norwegian Computing Center Norwegian Computing Center is a private independent

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Styrets beretning 2006 Report from the board of directors 2006

Styrets beretning 2006 Report from the board of directors 2006 Styrets beretning 2006 Report from the board of directors 2006 Norsk Regnesentral (NR) er et forskningsinstitutt samlokalisert med Universitetet i Oslo (UiO). Instituttet arbeider med forskning og utvikling

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla

FME-enes rolle i den norske energiforskningen. Avdelingsdirektør Rune Volla FME-enes rolle i den norske energiforskningen Avdelingsdirektør Rune Volla Når vi nå markerer åtte år med FME Har FME-ordningen gitt merverdi og i så fall hvorfor? Hvilken rolle har sentrene tatt? Våre

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

1 Atle Harby, CEDREN

1 Atle Harby, CEDREN Atle Harby, CEDREN 1 2 CEDREN internasjonalisering Målsetting: Utnytte kompetanse og kunnskap fra internasjonale FoU-miljø til videreutvikling av CEDREN og til gjensidig nytte for CEDRENs FoUpartnere og

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor

Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Horisont 2020 EUs forsknings- og innovasjonsprogram Brussel, 6. oktober 2014 Yngve Foss, leder, Forskningsrådets Brusselkontor Min presentasjon Bakgrunn for Horisont 2020 Oppbygning Prosjekttyper Muligheter

Detaljer

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå

Utfordringer for internasjonal bærekraft. Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå Utfordringer for internasjonal bærekraft Knut H. Alfsen Forskningssjef, Statistisk sentralbyrå 20 små minutter om et stort tema! Velger å ta opp: Klimaproblemet Mulige framtidsscenarier og tilhørende internasjonale

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato:

Notat. Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne. Dato: Notat Emne: Midtveisevalueringen av SFI - Tilbakemeldinger fra brukerpartnerne Dato: 23.3.2011 Som en del av grunnlagsmaterialet for Midtveisevalueringen har brukerpartnere i de 14 sentrene som ble evaluert,

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU

Tor Haakon Bakken. SINTEF Energi og NTNU Tor Haakon Bakken SINTEF Energi og NTNU Plan for lynforedrag Energi-indikatorer Vannforbruk Sammenligning stort, smått og vind Multi-kriterieanalyse Sammenligning mellom prosjekter og teknologier Verktøy

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College

Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management. University of Tromsø Sami University College The behavior of the reindeer herd - the role of the males Ole Isak Eira Masters student Arctic agriculture and environmental management University of Tromsø Sami University College Masters student at Department

Detaljer

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan?

- En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Instituttsektoren - En essensiell katalysator i næringsklyngene? Forskningsrådets miniseminar 12. april 2011 Mer bioteknologi i næringslivet hvordan? Torstein Haarberg Konserndirektør SINTEF Materialer

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker

In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker The Thor Heyerdahl Institute In honour of Thor Heyerdahl bridge builder, challenger and boundary breaker An institute that reflects the visions of Thor Heyerdahl Larvik, Norway What is the mission of the

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Norges Geotekniske Institutt En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Dette er NGI NGI er Norges største geotekniske fagmiljø og er et ledende senter for forskning,

Detaljer

Ny instituttpolitikk

Ny instituttpolitikk Ny instituttpolitikk Sveinung Skule Nestleder i styret for Forskningsinstituttenes fellesarena FFAs årskonferanse Oslo, 3. mai 2017 Bruk evalueringene! Miljøinstitutter Høy relevans The impact cases, user

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Årsberetning 2004 Report from the board of directors 2004

Årsberetning 2004 Report from the board of directors 2004 Årsberetning 2004 Report from the board of directors 2004 Norsk Regnesentral (NR) er et forskningsinstitutt samlokalisert med Universitetet i Oslo (UiO). Instituttet arbeider med forskning og utvikling

Detaljer

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS

Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF. Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Subsea FoU, batteridrevne ferjer og fiskefartøy - et samarbeid med NTNU og SINTEF Jan Erik Lystad, Direktor Power Electronics, Siemens AS Teknologihovedstaden? Transportrute (STFK TK SVV - Mesta) Ladebekken

Detaljer

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006

Vekst og verdiskaping. 1. november 2006 Vekst og verdiskaping 1. november 2006 Agenda Fokus Bank Ålesund Hva er ODIM? Mål og strategier Markedsdrivere og -utsikter Videre utvikling av ODIM Slide 2 : 03.11.2006 : Fokus Bank - Vekst og verdiskaping

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

The CRM Accelerator. USUS February 2017

The CRM Accelerator. USUS February 2017 The CRM Accelerator USUS February 2017 The CRM Accelerator n To start conversations about CRM n To stimulate experiments with aspects of CRM n To share ideas n To learn and pass on experiences and knowledge

Detaljer

Strategi med kunden i fokus

Strategi med kunden i fokus Strategi med kunden i fokus 4. November 2016 Trond Winther, Head of Department SAFER, SMARTER, GREENER Innhold 1 Bakgrunn og utfordring 2 Strategi 3 Læringer 2 Our vision: global impact for a safe and

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag

Norges Geotekniske Institutt. En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Norges Geotekniske Institutt En kort introduksjon til Norges ledende fagmiljø innen ingeniørrelaterte geofag Dette er NGI NGI er Norges største geotekniske fagmiljø og er et ledende senter for forskning,

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

"Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen

Luck favours those who are prepared Teknologi er løsningen "Luck favours those who are prepared" Teknologi er løsningen NGU 6.februar 2014 Unni Steinsmo. Konsernsjef SINTEF Teknologi er løsningen! 1 SINTEF1950 2010: Fra oppdragskontor ved NTH til et av Europas

Detaljer

Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi. Hva lærer du?

Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi. Hva lærer du? Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi Hva lærer du? Du vil lære hvilke geologiske prosesser som fører til at mineralforekomster dannes i naturen, og hvilke mineraler og bergarter som er viktige

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group

Aker Drilling ASA. Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars The preferred partner. part of the Aker group Aker Drilling ASA Ordinær generalforsamling Oslo, 16. mars 2006 Dagsorden 1. Åpning og konstituering 2. Ordinære saker 2.1 Orientering om virksomheten 2.2 Godkjennelse av regnskap og årsberetning 2.3 Fastsettelse

Detaljer

Coastal Infrastructure and Climate Change Adaption

Coastal Infrastructure and Climate Change Adaption Coastal Infrastructure and Climate Change Adaption A new interdisciplinary area of research at NTNU? Norwegian University of Science and Technology Background Norwegian Coast Essential for Norway s economy

Detaljer

Resultatregnskap / Income statement

Resultatregnskap / Income statement Resultatregnskap / Income statement 1.10.-31.12. 1.10.-31.12. 1.1.-31.12. 1.1.-31.12. 2000 2001 2001 2000 Beløp i mill kroner / Amounts in NOK million 2 328 2 077 Driftsinntekter / Operating revenues 7

Detaljer

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri.

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. INTSOK Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. Prosjekt under etablering: Russisk norsk industrisamarbeid mot nordområdene Regionaldirektør

Detaljer

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad

Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF. Toril Røe Utvik Einar Lystad Forskerseminar Havet og kysten PROOFNY & OLF Toril Røe Utvik Einar Lystad Rapportering av utslipp Rapporteringsfrist 1. mars Felles tall for Klif, OD og OLF Viser statistikk for: Produsert olje, kondensat

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation

Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Capturing the value of new technology How technology Qualification supports innovation Avanserte Marine Operasjoner - Fra operasjon til skip og utstyr Dag McGeorge Ålesund, 1 Contents Introduction - Cheaper,

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen

Rotary and Rotaract. District 2290 Thor Asbjørn Andersen Rotary and Rotaract District 2290 Thor Asbjørn Andersen 11.09.2016 Rotaract TITLE 2 About Rotaract Rotaract is a service club for young men and women ages 18 to 30... who are dedicated to community and

Detaljer

Sustainability Programme

Sustainability Programme Sustainability Programme Even Wiger, 9. Februar 2012 Norway shall be a leader in environmental issues. Rally Norway is one of the best environmental pioneers in any sports- and cultural activities in

Detaljer