Virksomhetsrapport Annual Report

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Virksomhetsrapport Annual Report"

Transkript

1 Virksomhetsrapport Annual Report 2006

2 Innhold Contents NGI, en fremragende arbeidsplass Forskning nytter! Pionerer innen elektromagnetisme Marine sedimenter - Miljølovgivning virker! Naturskade - Skredfarevurdering i El Salvador Utvalgte prosjekter Styrets beretning 2006 Regnskap 2006 NGIs Personalplan NGI, a centre of excellence Top research Pioneers in electromagnetic technology Marine sediments Environmental legislation works! Natural hazards Landslide risk assessment in El Salvador Selected projects Report from NGI s Board of Directors 2006 Accounts 2006 NGI's organisation 2007 NGI er en privat stiftelse som utfører forskning, utvikling og avansert rådgivning innen geofagene for industri, næringsliv og det offentlige. NGI is a private non-profit foundation doing research, development and consulting in the geosciences for private industry and federal institutions. 2

3 Suzanne Lacasse, Knut H. Andersen og Randi Skirstad Grini Linda Hårvik, Lars Andresen, Kjell Karlsrud og Morten Andreas Sjursen Audun Hauge, Stein Strandvik og Oddvar Kjekstad Anders Solheim og Thomas Bøhn NGIs ledelse / NGI s management James Michael Strout, Geraldine Sørum og Karl Henrik Mokkelbost NGI, en fremragende arbeidsplass NGI, a centre of excellence Velkommen til NGIs virksomhet 2006! Et godt år for NGI igjen, med nye muligheter og krevende prosjekter. Årets rapport gir noen få vignetter av NGIs fremragende eksperter og krevende prosjekter. NGIs aktiviteter dekker et økende spenn av teknologisk, sosioøkonomiske og menneskelige utfordringer. Ved å tilby ny forskning og bærekraftige løsninger bidrar NGI til samfunnet. NGI arbeider kontinuerlig med å kunne svare bedre til både kundenes og samfunnets behov. Vi legger stor vekt på å arbeide løsningsorientert og utvikle kunnskap i samarbeid med våre kunder og partnere. We present to you our annual report for 2006: a good year again for NGI, and a multitude of new opportunities and demanding projects. Our annual report gives a brief glimpse of some of our experts and projects. Our activities meet an increasingly wider range of technological, socio-economical and human challenges. Our research and our advisory work shall benefit society and contribute to sustainable solutions. We set focus on resource development, environmental impact and the management of natural risks. NGI s ambition is to offer high quality solutions in cooperation with customers and partners. Suzanne Lacasse Administrerende direktør Managing Director 3

4 Den tradisjonelle metoden for å avgjøre om et reservoar inneholdt olje/gass eller vann gikk ut på å bore en brønn og under søke. I de siste årene har oljeselskapene i økende grad tatt i bruk havbunnslogging med elektromagnetiske bølger (EM-teknologi) til dette i stedet. Havbunnslogging skjer ved at et skip tauer en kilde som sender ut kraftige strømpulser like over havbunnen. Samtidig er det plassert faste mottakere på havbunnen, som registrerer hvordan signalene har endret seg på veien fra kilden. Elektromagnetiske bølger brer seg ulikt gjennom olje/gass og andre medier, og derfor fortelle hva reser voarene inneholder. The traditional method for investigating whether a reservoir contains oil/gas or water involved drilling observation wells. In the last few years the oil companies are turning to seabed logging with electro magnetic waves (EM-techno logy). Seabed logging is per formed by towing a powerful electrical pulse source directly above seabed. At the same time,fixed sensors on the seabed register how the signals have changed on their way from the source. Electromagnetic waves travel in different ways through oil/gas and other media, and tell about the reservoir contents. 4

5 Forskning nytter! Pionerer innen elektromagnetisme Top research Pioneers in electromagnetic technology Havbunnslogging ved hjelp av elektromagnetiske (EM) bølger er blitt en enorm suksess innen olje- og gassleting i løpet av de siste årene. Tradisjonelle seismiske undersøkelser kan påvise hvor det finnes reservoarer under havbunnen, men seismikken ser ikke forskjell på om reservoarene inneholder hydrokarboner eller vann. Elektromagnetismen (EM) gjør det! Seabed logging with electromagnetic (EM) waves has had tremendous success in searching for oil over the last few years. Traditional seismic investigations can indicate the location of a reservoir in the seabed, but not distinguish whether the reservoir contains hydrocarbons or water. Electromagnetism can do it! Den første anvendelsen av EM-teknologi kom allerede i , da oljeselskapene tok i bruk EM-teknologi for å styre horisontale letebrønner, forteller Fan-Nian Kong, NGI-spesialist innen radarteknologi og anvendt matematikk. Dagens EM-eventyr begynte imidlertid mot slutten av 1998, da en nøkkelperson i Statoil ringte NGI. Han ba Harald Westerdahl og Fan-Nian Kong om å vurdere noe som på den tiden virket umulig: Kan EM-teknologi brukes til å avgjøre om et reservoar inneholder olje eller vann? Tidligere forsøk hadde vist at elektromagnetiske bølger som ble sendt ned i havbunnen, aldri kom tilbake igjen til sensorene. Gjennombruddet kom da Westerdahl fikk ideen om å sette antennene som sender og mottar EM-bølger horisontalt rettet mot hverandre. Etter å ha utført en del beregninger forstod vi plutselig at det kom til å virke. Modellen viste at oljereservoarene ville fungere som et medium hvor EM-bølger kan forplante seg, og at vi kunne registrere elektromagnetiske bølger på nanovoltnivå flere kilometer bortenfor senderantennen, forteller Westerdahl. Kong modellerte det hele. De to forskerne benyttet også laboratoriet og gjennomførte et forsøk med et horisontalt plastflak på bunnen av et lite saltvannbasseng (saltvann leder ikke EM-bølger, men det gjør plast!), og fikk bekreftelse på at modellen var realistisk. Statoil gjennomførte også tilleggsforsøk i Trondheim, der åtte vannsenger ble senket ned i et saltvannsbasseng. Vannsengene med ferskvann som simulerte oljereservoarer slapp gjennom EM-signalene istedenfor å stanse dem. NGIs modell ble igjen bekreftet. Neste skritt ble et vellykket fullskalaforsøk utenfor kysten av Angola. Selskapet ElectroMagnetic GeoService (EMGS) ble etablert i 2002 for å kommersialisere teknologien. Resten er et økonomisk eventyr som på langt nær er ferdig. Det har vært veldig moro å være med på dette, men det er fortsatt mange nye mulige EM-anvendelser. Nå ser vi blant annet på nye metoder for å overvåke petroleumsfelter ved hjelp av EM-teknologi - forteller Westerdahl og Kong. Fan Nian Kong, senior researcher at NGI, recalls that EM-technology was first applied during when the oil companies wanted to drill horizontal wells in narrow petroleum reservoirs. Today s EM-success started during the late 90 s, when a key researcher in Statoil asked Harald Westerdahl and Fan Nian Kong: Is it possible for EM technology to distinguish between oil and water in a reservoir? Earlier tests had indica ted that electromagnetic waves sent to the seabed never returned to the sensors. The breakthrough came when Harald Westerdahl tried to place the EMwave antennas horizontally against each other. Fan Nian Kong modelled this set-up. The numerical analyses showed that the new idea was going to work. Westerdahl remembers that the model showed that oil reservoirs could function as a propagation medium for the EM-waves and that the EM-waves could be recorded on a nanovolt level several kilometres away. Westerdahl and Kong rushed to NGI s laboratory to confirm their idea on a microscale test. They used horizontal plastic sheets in the bottom of a saltwater bath to simulate a hydrocarbon reservoir and they confirmed that the model was realistic (EM-waves do propagate in plastic material, but not in saltwater). Statoil ran new experiments with eight waterbeds in saltwater basins to simulate oil reservoirs. The EM-signal propagated at slow speed in the freshwater beds, validating the NGI calculations once again. The next step was a full scale test, offshore the west coast of Africa in Angola. ElectroMagnetic GeoService (EMGS) AS was established in 2002 to market the technology, resulting to an incredible success. There are still new areas of application for this new technology, say Westerdahl and Kong. NGI-scientists are currently focusing on monitoring the behaviour of oil fields with EM-technology. 5

6 Strategisk forskningsprogram : Stabilitet av foru rensede sedimenter Programmet finansiert av Norges forskningsråd er rettet mot en høyaktuell problemstilling med stor betydning for miljøet i fjorder og havner langs norskekysten, Det legges vekt på å vurdere løsninger spesielt tilpasset norske forhold, men som også kan anvendes i andre land med tilsvarende problemer. Prosjektet fokuserer på integrasjonen av kunnskap om det fysiske og kjemiske samspillet i forurensede sedimenter, med følgende hovedmål: 1. Kvantifisere parametrene for fysisk og kjemisk stabilitet av forurensninger i sedimentmatrisen. 2. Kartlegge spredning av forurens ninger som følge av tiltak som mudring, gjenfylling og anleggsarbeider 3. Etablere kriterier for tildekking som gir langsiktig stabilitet og tilstrekkelig sikkerhet mot spredning av miljøfarlige stoffer. 4. Utvikle verktøy for evaluering av effektiviteten av ulike tiltak. Strategic research programme : Stability of contaminated sediments The programme, funded by The Research Council of Norway, aims towards an improved marine environment in Norwegian fjords and harbours. Emphasis is placed on solutions for Norwegian conditions, also applicable to other countries. The main goals are: 1. Quantify the parameters for physical and chemical stability of the contaminants in the sediment matrix. 2. Map spreading of contamination as a result of dredging, infilling construc tion work etc. 3. Establish design criteria for covering, to provide long term stability and sufficient safety against spreading of contamination. 4. Develop tools for evaluation of the effi ciency of different re madiation measures. 6

7 Foto: Espen Andersen Marine sedimenter Miljølovgivning virker! Marine sediments Environmental legislation works! Det metertykke sedimentlaget på bunnen av Oslo havn er bare til bry når man skal bygge opera og veitunneler. Men mudderet er også en historiebok som viser utviklingen av utslipp til havna. Sedimentlaget viser klart at miljølovgivning faktisk hjelper, forteller Gijs Breedveld. Han har undersøkt en rekke sedimentprøver fra Bispevika ned til ca halvannen meter under sjøbunnen. The top sediment layer in the inner part of Oslo Harbour poses a great challenge for the construction of the new Oslo Opera House and subsea tunnel crossing the fjord. The sediments tells also the story of the harbour. The sediments also demonstrate that environmental legislation works, as NGI s Dr. Gijs Breedveld explains. He has investigated sediment samples from the Oslo Harbour. Bispevika får tilført forholdsvis store mengder slam fra Akerselva og det bygges opp ca 1 cm ny sjøbunn i løpet av ett normalår. Sedimentene på halvannen meters dyp er derfor om lag 150 år gamle. Breedveld kan vise at det finnes polyklorerte bifenyler (PCB) i slammet ned til ca 60 cm dyp, men lenger ned finnes det ikke spor av stoffet. Dette gjenspeiler at PCB ble utviklet på 1920-tallet og tatt i bruk rundt Fra 60 cm dyp øker innholdet av PCB i sedimentene sterkt opp til ca 20 cm under havbunnen. Dette dypet tilsvarer 70-tallet, da PCB ble forbudt ved omsetning og salg i Norge. I de øverste sedimentlagene synker PCB-innholdet jevnt og trutt, noe som viser at forbudet mot PCB som kom i 1980, virkelig hadde en positiv miljøvirkning. Polyaromatiske hydrokarboner (PAH), som dannes blant annet under forbrenning av kull og fyringsved, forteller en liknende historie. Innholdet av PAH i sedimentene er lavt under ca. 140 cm dyp, men øker kraftig på 135 cm dyp noe som tilsvarer at Oslo Gassverk ble satt i drift i 1848, og bruk av kull som energi kilde sank. På 1970-tallet, ca 35 cm nede i bunnslammet, dukker et nytt og tidligere ukjent stoff opp i prøvene. Det nye stoffet er tributyltinn (TBT), som ble tatt i bruk i bunnstoff til båter etter at kvikksølv var blitt forbudt. Konsentrasjon / Consentration TBT/PB7(µg/kg) og/and PAH16 (ng/kg) This harbour has experienced continuous deposition of a relatively large volume of sediments from the river Akerselva at a rate of about 1 cm per year. The sediments at depth 1,5 m were deposited about 150 years ago. The sediments contain Polychlorinated Biphenyl (PCB) down to about 60 cm. Below this depth there are no traces of PCB. This reflects that PCB was used around From 60 cm depth, the PCB-content increases quite distinctively up to about 20 cm below the existing seafloor. This depth represents the 1970 s, when PCB was banned for sale and use in Norway. In the top of the sediment layer, the PCB-content reduces drastically, which shows that the prohibition law of 1980 had a positive environmental impact. The analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAH), which for instance develop during the burning of coal and wood, tells a similar story. The content of PAH in the sediments increases drastically at 135 cm depth, which coincides with the start-up of the Oslo Gas Factory in During the 1970 s, about 35 cm down in the present sediments, a new and earlier unknown substance appears in the sediment samples: Tributyltin (TBT), which was an additive in paint for boats after the use of mercury was banned. Sedimentprofilene gir et generelt bilde av Oslos utvikling som industriby. De tre giftige metallene bly, kadmium og kvikksølv finnes bare i små konsentrasjoner tidlig på 1800-tallet, men innholdet øker deretter jevnt og trutt til en topp rundt 1960 (bly) og rundt 1980 (kadmium og kvikksølv). Reduksjonen av forekomsten av alle de tre metallene i havnesedimentene etter 1980, gjenspeiler saneringen av utslippene fra industribedriftene langs Alna og Akerselva. Dybde (m) The sediment profiles provide a general picture of the development of Oslo as a modern industrial city. The three poisonous metals, lead, cadmium and mercury were found only in small quantities early in the 19th century, but increased steadily to a peak around 1960 (lead) and 1980 (cadmium and mercury). The reduction in occurrence for all three metals in the harbour sediments after 1980 reflects the stop in dumping from the industry along the rivers Alna and Akerselva in Oslo. 140 Analyse av slike sedimentprofiler hjelper oss med å ta standpunkt til hvordan vi skal håndtere de forurensede sedimentene i Oslo havn. For å få en god løsning i Oslo havn må man fjerne sedimenter ned til ca en halvannen meters dyp og deponere massene på et forsvarlig område. Analysis of such sediment profiles help evaluate how to handle the contaminated marine sediments of Oslo Harbour. In order to provide a good solution in the harbour, all the sediments down to 1.5m depth have to be removed. 7

8 NGI er et kompetansesenter for skred i løsmasser, stein og snø, og tsunami som følge av skred ut i vann, undersjøiske skred eller jordskjelv. NGI arbeider med: Nedbør og andre årsaksforhold som flom, erosjon og jordskjelv Numeriske modeller for å beregne stabilitet, skredutvikling, skredhastighet, utløpsdistanse for skred, og bølgeforplantning Hensiktsmessige tiltak som kan hindre eller begrense naturskader Vurdering av sannsynlighet og dermed risiko forbundet med naturskader Metoder for å varsle farlige situasjoner I El Salvador, på oppdrag fra norsk UD, FN og Verdensbanken, har NGI bidratt med å påvise hyppighet for større skred, lære opp personell i kartlegging av farer, foreslå tiltak for å beskytte befolkning og infrastruktur (varsling og arealplanlegging) og tolke nedbørsdata til å varsle skredfare. NGI is a competence centre for slides in soil, rock or snow, as well as tsunamis generated by slides or earthquakes. NGI provides expertice on: Precipitation and other events such as floods, ground erosion and earthquakes Numerical modelling for calculating slope stability, landslide development, velocity, run-out distance as well as wave propagation of a tsunami Design of mitigation measures to reduce or avoid natural hazards Evaluation of hazard and risk associated with natural hazards Development of early warning systems to reduce risk In El Salvador, on behalf of the Norwegian Ministry of Foreign Affairs, United Nations and the World Bank, NGI has contributed to the description of frequency of larger landslides, the training of local specialists to map and analyse landslides, warning systems and area planning to protect inhabitants and infrastructure, and landslide warning from monitoring precipitation data. 2

9 Foto: NASA/JPL/Arizona State University Naturskade Skredfarevurdering i El Salvador Natural hazards Landslide risk assessment in El Salvador Den digre steinen ved sykehuset midt i byen har til og med et navn, la Piedrona. Men ingen skriftlige kilder, nasjonale databaser, eller ansatte i den lokale administrasjonen San Vicente i El Salvador kunne fortelle hvor lenge, eller hvorfor i all verden den enorme steinblokka er der. Inntil vi fikk landsbyens eldste kvinne, 96 år gamle Lucia de Jesus Barrera Viuda de Granillo, i tale. Hun kunne fortelle at hun og hennes familie overlevde et enormt skred som utslettet deler av landsbyen Verapaz i San Vicente i Faren hennes hadde vært bekymret etter flere dager med tropisk nedbør. Han hadde opplevd slike værforhold før, og valgte derfor å evakuere familien til en jernbanefylling et stykke unna. Ingen av de andre innbyggerne ville høre på advarslene og bekymringene hans. Lucia de Jesus var selv bare 6 år gammel den gangen. Dyrene som familien eide, greide de ikke å redde i naturkatastrofen som fulgte. The enormous rock block nearby the hospital in San Vicente in El Salvador, has even a name La Piedrona. But there is no written information, either in national databases or in the local municipality administration, on its origins. Nobody could inform us on why and for how long this enormous rock block has been at this location, until we met the village s oldest person, 96 year old Lucia de Jesus Barrera Viuda de Granillo. She described how her family survived the huge landslide that devastated parts of Verapaz in San Vicente during Her father was very worried after four days of heavy tropical rain. He had probably experienced similar rainfall and knew that they could cause landslides. He chose to evacuate his family to a nearby embankment. None of the village inhabitants took his worries seriously. Lucia de Jesus was only 6 years old at that time, but she remembered the disaster very well. None of the familys domestic animals survived. NGI gjennomførte dette kartleggingsarbeidet sammen med lokale samarbeidspartnere. En av disse, Walter Hernandez, var en mester i prate med med eldre damer, og vi fikk på den måten ut mye informasjon i kartleggingen av skredhendelser i El Salvador, forteller NGIs Håkon Heyerdahl. Intervjuer av eldre innbyggere i flere landsbyer ga et inntrykk av hyppigheten til skredene i området rundt den store vulkanen San Vicente. Landsbyer har blitt mer eller mindre utslettet med noen tiårs mellomrom, men selv i dag bygges det likevel hus rett oppå relativt ferske skredmasser. Den kollektive bevisstheten om skred er relativt svak, selv om det nå er påvist at det er gått skred jevnt og trutt gjennom de siste hundre år. One of NGI s local partners, Walter Hernandez, has the ability and time for sweet-talk elderly people. He was able to extract treasures of information on earlier landslide incidents for NGI. Interviewing elderly people in several villages has provided us with valuable information on the frequency of landslide events around the large volcano in the San Vicente area, recalls Håkon Heyerdahl of NGI. Entire villages were completely devastated or buried after huge landslides with a return period of a few decades. Despite that, the locals are still today building on unstable landslide debris. The collective memory and awareness of landslide incidents is relatively poor, even if slides have occurred regularly over the last hundred years. 9

10 Foto: Svenska Vägverket Utvalgte prosjekter Fiberoptisk overvåkning av Götaälvbroen Den 900 m lange stålbjelkebroen over Götaelv i Göteborg, bygget i 1939, befordrer ca kjøretøy i døgnet. Gammel konstruksjon, langvarige trafikk- og miljøbelastninger har ført til utmattings- og sprøbruddskader i bærende deler i broen. I 1958 ble broen utvidet til seks kjørefelt samt gang- og sykkelstier. På slutten av 90-tallet ble broen reparert slik at den skal kunne brukes fram til 2020, forutsatt at broens tilstand overvåkes. NGI fikk oppgaven med overvåking av brokonstruksjonen til en ny erstatningsbro kan stå klar i NGI skal prosjektere, produsere, montere og implementere overvåkingssystemet. En løsning med fiberoptiske sensorkabler montert på bærebjelkene i hele broens lengde skal benyttes. Tøyningene i stålbjelkene skal registreres døgnet rundt, og overskridelser av gitte tøyningsverdier og sprekkdannelser skal varsles automatisk både hos NGI og Trafikkontoret i Göteborg. Måleteknisk og konstruksjonsmessig risikovurdering, for eventuelt å stenge broen, kan dermed gjennomføres umiddelbart. Underleverandører til NGI er BEMEK Geomekaniska Instrument AB i Sverige og SMARTEC i Sveits. Shah Deniz-plattformen fra start til mål Like før jul 2001 ble NGI kontaktet av Technip for å gjøre en mulighetsstudie av en oppjekkbar plattform som permanent installasjon på Shah Deniz feltet i det Kaspiske hav. Dette resulterte i en rekke oppgaver for NGI, frem til installasjonen i BP er operatør og eier. På grunn av grunnforholdene var det ikke mulig med rammede peler som fundamentløsning. Spørsmålet var om bøttefundamenter kunne benyttes. NGI fikk en måned på å anbefale en løsning. Svaret ble tre bøttefundamenter, 30 m i diameter og 8 m høye stålvegger. Plattforminstallasjonen ble vellykket gjennomført i april Konseptet med oppjekkbar plattform er velprøvd, men det er sjelden konseptet benyttes for en permanent installasjon på dypt vann. NGIs arbeid inkluderte design av fundament, groutsystem og filtersystem for å drenere vannovertrykk og mulig gassansamling, brønnanalyser, samt forberedelser til og deltagelse under installasjonen. NGI hadde også ansvaret for å gjennomføre groutoperasjonen hvor fundamentene injiseres med en cementtype (grout) etter installasjon. Vibrasjonspris til Christian Madshus NGIs Christian Madshus ble i 2006 tildelt Gullaksellerometeret, som er Skandinaviske Vibrasjonsforeningens (SVIB) ærespris. Han er den første nordmann som har mottatt prisen. Begrunnelsen for tildelingen av denne prestisjetunge utmerkelsen er at Christian Madshus i betydelig grad har bidratt til forskningsresultater innen geodynamikk og vibrasjoner, både i Norge, Norden og internasjonalt. Christian har vært aktiv i flere tiår, med et utall artikler og rapporter. På konferanser og som foredragsholder på universiteter har han bidratt til økt kunnskap innen fagområdet. Allerede i 1984 holdt han kurset Vibrations in soil and rock - theoretical background, sources of vibration, limits for acceptable vibrations. Ett område som har dratt nytte av hans innsats er blant annet vibrasjoner og strukturlyd fra samferdsel. Han har vært ansvarlig for utviklingen av en norsk standard for vibrasjoner fra samferdsel. Metodikken er senere benyttet i internasjonale standarder. I de senere år har han også fokusert på vurdering og prosjektering av vibrasjonsfrie laboratorier for mikroelektronikk. 10

11 Selected prosjects Fibre optical surveillance of the Göta River Bridge The 900 m long steel bridge over the Göta River in Göteborg area in southwest Sweden was constructed in 1939 and has a capacity of 26,000 vehicles a day. Heavy traffic over the aged bridge combined with the environmental loads caused local fatigue and small fractures in the bridge. The bridge was one of the first steel bridges in Scandinavia. The bridge was rehabilitated in 1958 to accommodate six traffic lanes plus a pedestrian corridor. The bridge was again rehabilitated in the late 90 s with upgraded lifetime until 2020, provided that on-going surveillance of the bridge condition was done. NGI was awarded the surveillance of the bridge until the new replacement bridge can be completed (2020). NGI is in the process of designing, producing, mounting and implementing the new surveillance system. The surveillance system will use fibre optical sensor cables mounted along the entire length of the bridge. Strains in the steel beams will be automatically monitored around the clock in real time. NGI and transportation authorities will be notified of the strains and structural fractures in the steel beams. Sub-contractors for NGI in this project are BEMEK Geomekaniska Instrument AB i Sweden and SMARTEC in Switzerland. The Shah Deniz offshore platform from start to end NGI did for Technip AS in 2001 a feasibility study of a jack-up structure as a permanent installation on the Shah Deniz oil field in the Caspian Sea. NGI then followed the entire geotechnical evolution of the facility until its installation in April Due to the ground conditions, it was not possible to use driven piles as foundations. NGI was given one month to evaluate possible foundation solutions, and suggested three suction anchors 30 m in diameter and 8 m high steel walls. British Petroleum (BP) is the owner and operator of the field. Jack-up platforms are well tested and verified, but are seldom used as permanent foundation solutions in relatively deep (about 100 m) water. In addition to the foundation design, NGI s work included the grouting and filter system to drain excess pore pressure, well analyses and final installation of the platform. NGI was also responsible for the grouting with injection of a special cement type under the base after installation. Foto: Oslo Sporveier Award to Christian Madshus NGI s senior researcher, Christian Madshus, was awarded the 2006 Golden Accelerometer prize. He is the first Norwegian to receive this honour. SVIB in the citation for this prestigious award said: His significant contribution to research results for a better understanding of vibrations nature and geodynamics in Norway, the Nordic countries and in the internatio nal research arena. Christian Madshus has greatly contributed to an improved understanding within vibration and geodynamics for several decades and has a number of research articles and publications. As early as 1984, he delivered a university course on Vibrations in soil and rock - theoretical background, sources of vibration, limits for acceptable vibrations. One of the areas of Christian Madshus research is the vibration and structural noise from ground transportation, including numerical and statistical calculation methods. His calculation methods were used for setting international standards for acceptable and tolerable vibration levels. During recent years, he also worked on the design and evaluation of vibration-free laboratories for micro-electronics purposes. 11

12 Styrets beretning 2006 NGI en fremragende møteplass NGIs visjon er å være en nasjonal og internasjonal møteplass for geofagene og det norske tyngdepunktet for geoteknisk forskning og rådgiving. Våre kunder skal oppleve at samspill med NGI gir dem merverdier. NGIs grunnleggende verdier, tillit, samspill, ansvar og integritet skal etterleves i hverdagen. NGI etablerte i 2002 et Senter for Fremragende Forskning International Centre for Geohazards (ICG) i samarbeid med UiO, NTNU, NGU og NORSAR. ICG utfører forskning på risiko forbundet med jord- og steinskred forårsaket av nedbør, flom, jordskjelv og menneskelige inngrep, og geologisk risiko på dypt vann. Midtveisevalueringen av vårt senter for fremragende forskning, International Centre for Geohazards ble en bekreftelse på at vi er på vei til å nå vår visjon. Internasjonale eksperter sa om NGI og ICG: ICG has indeed achieved a worldwide reputation as one of the foremost research centres in geohazards ; ICG is uniquely poised to make fundamental contributions in basic research and also in applied hazard mitigation ; the list of the staff reads like the Who is who on the international platform ; the reviewer is impressed by the current organisational structure as well as by the scientific research, in particular in relation to the high level of efficiency and internal and external relations. NGIs styrke ligger i evnen til å integrere FoU-vinninger i praktisk rådgiving. NGI er et kompetansesenter hvor teknologien og løsningene utvikles i samarbeid med kunden. Ved å inneha spisskompetanse og å være teknologiledende, etterlever vi NGIs formålsparagraf: NGI som nasjonalt forsknings- og utviklingssenter innen geofagene, NGI som kompetansekilde for norsk næringsliv og NGI som arena for utvikling. NGIs styre / NGI s Board of Directors Utfordringer Bevisstgjøring om forskningens bidrag til gode løsninger er noe NGI legger stor vekt på i samarbeid med Norges forskningsråd. Det er viktig for NGI å møte fremtidens økende krav til tverrfaglighet og tilby sine kunder økt og kostnadseffektiv tilgang til kompetanse og innovasjon av høy kvalitet. Utfordringen ligger i å utføre nyttig forskning og samtidig være en aktiv medspiller for både avanserte og praktiske problemstillinger. NGI skal bidra til økt kompetanse, økt tverrfaglighet og økt samspill med nasjonale og internasjonale partnere. NGI ser et kontinuerlig behov for å forbedre kompetanseoverføring, innovasjon, tverrfaglighet og god styring i sin prosjektgjennomføring. Utfordringen ligger i å bygge videre på NGIs kompetanse og internasjonale renommé for å være enda bedre rustet til å møte fremtiden. NGIs inntekter / NGI s income (MNOK) 194,0 9,0 7,6 2,5 6,6 12,3 Faglig virksomhet Med sin kompetanse og erfaring siden 1950, har NGI opparbeidet en fremtredende posisjon. NGIs hovedmarkeder ligger innen olje og gass, naturskade, miljøteknologi, samferdsel, bygg og anlegg. Mens NGIs tradisjo nelle områder som bygging på bløt leire, sikring mot skred, fundamentering av marine konstruksjoner, grunnundersøkelser, instrumentert tilstandskontroll og laboratorie- og modellforsøk vokser, satser vi også på utvikling innen geodynamikk, miljøteknologi, arktisk geoteknikk, dypvannsteknologi, geomekanisk modellering og petroleumsgeofysikk. Vi merker økt etterspørsel innen geofysiske metoder for oljeleting og produksjon, havbunnsteknologi, geo-løsninger for nordområdene, sårbarhets- og risikovurdering og geohazards. Dette åpner muligheter for ny forskning og utvikling. I 2006 organiserte NGI flere faglige seminarer i samarbeid med partnere og kunder, blant annet innenfor krypoppførsel av leire, forurensning i frosset jord, in situ forsøk i dypt vann, risikovurdering i forbindelse med geohazards, NMT ( Norwegian Method of Tunneling), og en meget viktig workshop om leirskred ledet av Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE). NGI holdt et meget populært Åpent Hus i forbindelse med Forskningsdagene. NGI vil fortsette å invitere til faglig utveksling for økt kompetanseutvikling. NGI ønsker også å fortsette å bidra til undervisning og veiledning ved universiteter og høyskoler i Norge. Økonomi I 2006 var utviklingen i NGIs økonomi god og arbeidsmengden høy, med oppdrag i de fleste verdensdeler. Regnskapet viser en rekordomsetning på 232 mill. kr. Driftsresultat i 2006 ble på 7 mill. kr og nettooverskuddet på 8,5 mill. kr. Hele 90 % av NGIs omsetning kommer fra FoU- og oppdragsvirksomhet for industrien, næringslivet og offentlige etater i Norge og i utlandet. I 2006 utgjorde engasjement utenfor Norge over 59 mill. kr, og representerer 33 % av NGIs netto omsetning. NGI ønsker å styrke sin internasjonale profil ved å fortsette å være teknologiledende innen utvalgte kompetanseområder. I 2006 investerte NGI i å utarbeide nye FoU-prosjektforslag og bearbeide nye finansieringskilder innen forskning og utvikling. Thailand Grunnbevilgning / Basic funding Strategiske programmer / Strategic programs Snøskredforskning / Avalanche research Øvrige land / Other countries Jamaica Australia Guatemala Malaysia Buthan Kina / China Nederland / The Netherlands Eksport / Projects abroad (60 MNOK) USA Storbritannia / UK Frankrike / France Andre NFR* prosjekter/ Other RCN* projects SFF International Centre for Geohazards Næringsliv og offentlige kunder/ Projects for clients Sverige / Sweden India EU-prosjekter / EU-projects 12 * NFR = Norges forskningsråd / RCN = The Research Council of Norway

13 Report from NGI s Board of Directors 2006 NGI, a center of excellence NGI s vision is to be an international competence arena, encouraging growth for our person nel, our partners and our customers. We will also maintain the unique NGI-family culture and NGI s core values, trust, responsibility, teamwork and integrity, shall guide all our activities. Sittende fra venstre / Seated from left: Ola By (Skanska), Jon Frøisland (Jernbaneverket), Erik Smith (Hydro). Stående fra venstre / Standing from left: Leif Solberg (Statoil), Steinar Nordahl (NTNU), Egil Solhjell (NGI), Marie Nordby (Statens forurensningstilsyn), Arne Thune Wiiger (NGI). Eksport omsetning / Export (MNOK) Omsetning / Turnover NGI aldersfordeling / Age of employees % ansatte / % employees Erfaring på NGI / Experience at NGI % ansatte / % employees Alder / Age NGI established in 2002 the Centre of Excellence International Centre for Geohazards (ICG), together with the Universities of Oslo and Trondheim (NTNU), NORSAR and the Geological Survey of Norway. The Centre focuses on assessment, prevention and mitigation of natural hazards, especially the risks associated with landslides and rock slides due to rainfall, floods, earthquakes and human activities, and the geological risks in deep water. The half-way evaluation of he Centre was a confirmation of the quality of the research underway. International referees wrote: ICG has indeed achieved a worldwide reputation as one of the foremost research centres in geohazards ; ICG is uniquely poised to make fundamental contributions in basic research and also in applied hazard mitigation ; the list of the staff reads like the Who is who on the international platform ; the reviewer is impressed by the current organisational structure as well as by the scientific research, in particular in relation to the high level of efficiency and internal and external relations ; the premises are indeed world class and are a showcase of geo-science research. It should be featured in recruitment videos internationally to encourage careers in geo-science. It is the cleanest, most high-tech looking and efficient soil and rock laboratory I have ever visited. Challenges NGI s uniqueness lies in its ability to integrate research results in practice. We invest in an NGI developing new technology and cost-effective solutions, in cooperation with our customers and partners. By striving for excellence, we can offer attractive services to industry in Norway and abroad. In this way, we also follow our mandate as research foundation: NGI - an international research and development centre in the geosciences; NGI - a source of competence for the industry; NGI - an arena for growth of its employees. It is important for NGI to respond to the needs for innovation, cost-effectiveness and high quality, while working closely with industry, universities and other research organisations. NGI wishes to stimulate dialogue, and NGI can act as catalyser for projects with the industry. The challenge lies in demonstrating the usefulness of geo-research for society. Technical activities With geo-experience since 1950, NGI is known for its quality research and hands-on experience. Research and advanced consulting interacting continue to be NGI s trademark. NGI s markets include, oil and gas, natural hazards, environmental technology, transportation, and building and construction, where NGI contributes with safe, sustainable and cost-effective solutions. In 2006, NGI further developed its expertise in the areas of soft clay, landslides, offshore foundations, geodynamics and vibrations, instrumentation and monitoring, site investigation and laboratory and model testing. At the same time, we carried out research on environmental engineering, natural hazards including slope instability, risers and pipelines, contaminated sediments in harbours and along the coastline and new solutions for deepwater facilities and nearshore constructions. Increased demands within petroleum geomechanics and geophysics, solutions for conductors and pipelines, solutions for Nordic conditions, monitoring in deep waters, subsea technology, geohazards, tsunamis and vulnerability and risk assessment also provide the setting for new research and development. NGI continues to be an active part of the teaching curriculum at universities. NGI will also continue to organize geo-seminars in collaboration with industry and universities. International workshops were held in 2006 on creep behaviour of clays, contamination of frozen soils, in situ testing in deepwater, risk assessment for geohazards, the Norwegian Method of Tunneling, and mapping of quick clay slides. Financial result NGI s financial result was again good in Each of NGI s fields of activity had numerous challenging projects in Norway and abroad. The turnover for 2006 was 232 MNOK, and the net income 178 MNOK. Ninety-two percent of NGI s revenues come from contracts with the industry or public organisations. The operating result was 7 MNOK. Income from abroad represented 59 MNOK, or 33 % of NGI s net income. In its strategy, NGI wishes to strenghten its international profile and activities >41 Antall år på NGI / Years at NGI 13

14 Styrets beretning 2006 Report from NGI s Board of Directors 2006 NGIs markeder / NGI s markets NGIs kunder / NGI s customers Naturskade / Natural hazards 19% Andre markeder / Other 4% Olje- og gassutvinning / Oil, gas and energy 38% SFF / Centre of Excellence International Centre for Geohazards 5% Norges Forskingsråd / Research Council of Norway 10% Snøskredforkning / Avalanche research 1% Olje- og energiselskaper / Oil, gas and energy companies 25% Bygg og Anlegg / Building and construction 13% Øvrig næringsliv på land / Other industry 9% Fylker og kommuner / County and local authorities 11% Entreprenører / Contractors 11% Miljøvern / Environmental protection 10% Samferdsel / Transportation 15% Statlig virksomhet / State agencies 13% Rådgivende bedrifter / Consultants 15% Personale og organisasjon Det var ved årets utgang 170 fast ansatte på NGI. I 2006 ble det utført 173 årsverk. Over 75 % av medarbeiderne har universitets- eller høgskoleutdanning. Faglig vekst hos medarbeidere ble gitt høy prioritet gjennom året. NGI investerer i kompetanseutvikling av medarbeiderne og finansiering av doktorgradsutdanning. Oppdragsforskning og krevende rådgivningsoppdrag resulterer i viktig kompetanseheving. NGI har lang tradisjon som vert for mange av de fremste forskere og eksperter innen geofagene i verden, og forsetter å prioritere nye postdoktor- og gjesteforskerkandidater hvert år. I 2003 etablerte NGI et FoU-stipendfond med formål å finansiere kompetanseutvikling hos NGI-ansatte i form av forskningsstipend eller sabbatsopphold. Så langt har 13 av NGIs fast ansatte benyttet seg av ordningen for opphold i Sveits, Nederland, Canada, USA, Japan og England eller for å fullføre sine doktorgradsstudier ved UiO eller NTNU. NGI har siden 1. januar 2007 en ny organisasjonsstruktur med satsing på markeder som er viktige for Norge: naturskade, miljøteknologi, infrastruktur, nordområdene og energiutvinning. Samtidig satser vi på flere yngre medarbeidere som ledere, som en ny etappe i fortsettelsen av NGI som et faglig sterkt kompetansesenter. Takk Vi takker kunder, samarbeidspartnere og Norges forskningsråd for den tilliten som er vist oss i Pålitelige og krevende kunder og gode samarbeidspartnere er nøkkelen til NGIs utvikling og suksess. Styret takker også de ansatte som gjennom kvalitetsarbeid, stort engasjement og vilje til å ta ansvar skaper NGIs gode renommé. Personnel In 2006, NGI had 170 permanent employees, and 25 guest researchers from abroad. Nearly 80 % of the employees have university degrees. Over 25 % among NGI s staff are from abroad, and we wish to strengthen our international profile. Acquisition of new competence and personal development are given high priority. NGI has a program to support PhD studies for its employees and established in 2003 a fund to enable the employees to take sabbatical leave to work with other companies or do research abroad. NGI has long tradition of welcoming foreign researchers for extended periods, and established a program for inviting post-doctoral research fellows and senior research scientists from abroad. NGI has since January 2007 a new structure, with focus on natural hazards, the environment, infrastructure, energy and the Arctic. We also have new young managers and division directors, a step in NGI striving for quality and continuing as strong competence centre Our gratitude NGI wishes to thank its trustworthy customers, partners and The Research Council of Norway for the trust they put in NGI. Responsible and loyal partners and customers are the key to NGI s success. Without them, NGI could not grow and provide new competence. The Board of Directors expresses its gratitude to NGI s personnel who take responsibility for and deliver on time quality work, and contribute to realising NGI s goals NGIs styre / NGI s Board of Directors Formann / Chairman: Jon Frøisland, varaformann / Vice-Chairman: Leif Solberg, Ola By, Marie Nordby, Erik Smith, Arne Thune Wiiger, Egil Solhjell, Steinar Nordal, Suzanne Lacasse: Adm. direktør / Managing Director 14

15 NGIs personalplan 2007 NGI's Organisation 2007 Frøisland, Jon - Formann / Cha By, Ola Nordby, Marie Smith, Erik Administrasjon Administrasjon Sørum, Geraldine A Avdelingsleder, Kvalitetssikringsleder, Controller / Head of Quality Assurence, Controller Kommunikasjon og organisasjonsutvikling Communication and organisation development Hårvik, Linda Leder / Head Stab Staff Bouhmidi, Mimoun, Økonomisjef, nestleder / Head of Finances, Deputy Division Director Tovslid, Inger Kristine O., Personalsjef / Head of Personnel Müller, Inger-Marie Røed, Steinar Nakken, Robert Vreim, Eivind Nore, Lillian Øien, Christine Teksten, Liv Marit Hauge, Kjell, Informasjonssjef, nestleder / Head of Information, Deputy Division Director Eide, Svein Erik Enersen, Wenche Feragen, Oddny Gregory, Tim Kjekstad, Oddvar, Viseadm. direktør / Deputy Managing Director Andersen, Knut H., Teknisk direktør / Technical Director Karlsrud, Kjell, Teknisk direktør / Technical Director Nadim, Farrokh, Leder ICG / Director ICG Harst, Tini van der, Sekretær / Secretary Naturskade Natural Hazards Solheim, Anders Avdelingsleder / Division Director Offshoregeoteknikk Offshore Geotechnics Mokkelbost, Karl Henrik Avdelingsleder / Division Director Fundamentering og bergteknikk Rock and Foundation Engineering Strandvik, Stein O. Avdelingsleder / Division Director Miljøteknologi Rock and Foundation Engineering Hauge, Audun Avdelingsleder / Division Director Instrument geofys Monitoring and Strout, Ja Avdelings Division D Sandersen, Frode, Nestleder / Deputy Division Director Bakkehøi, Steinar Brattlien, Kjetil Domaas, Ulrik Eidsvig, Unni M. K. Frauenfelder, Regula Gregersen, Odd Harbitz, Carl B., Tsunami (1) Helle, Tonje Eide Hellnes, Kirsten Hestnes, Erik Heyerdahl, Håkon Høeg, Kaare (2) Høydal, Øyvind A. Issler, Dieter Jaedicke, Christian Kalsnes, Bjørn Kristensen, Krister Kronholm, Kalle Kveldsvik, Vidar Lied, Karstein (2) Vangelsten, Bjørn Vidar Vernang, Trond Grande, Lars, Nestleder / Deputy Division Director Aubeny, Chuck Cuisiat, Fabrice Forsberg, Carl F. Hansen, Birger Hernandez-Martinez, F. Kort, Arjen Kvalstad, Tore J. Langford, Thomas Lunne, Tom (2), Grunnundersøkelser / Soil Investigations (1) Nowacki, Fritz (2), Sikkerhetssjef / Head of Security Pederstad, Hans Jørgen Perkins, Steve Saue, Morten Schjetne, Knut Skurtveit, Elin Solhjell, Egil Støvne, Marit Vanneste, Maarten Yang, Shaoli Aas, Per Magne Frimann Clausen, Carl J. Internasjonal konsulent / International Consultant Olsson, Roger, Nestleder, Ingeniørgeologi / Deputy Division Director, Engineering Geology (1) Ask, Kjetil Baardvik, Gunvor E. Bhasin, Rajinder Chryssanthakis, Panayiotis Edvardsen, Erlend Eggen, Astri Gardå, Veslemøy Grimstad, Eystein (2) Hermann, Steinar (2) Jensen, Tor Georg Kleven, Arne Knudsen, Siren Magnussen, Anette W. Moholdt, Ragnar Morgan, Elin Katrine Nerland, Ørjan Overskeid, Tor Persson, Jenny Ralle, Gunn Reiersøl, Svein Rømoen, Magnus Sager, Tor Thune, Bjørn Tuft, Per, Verneleder / Safety Officer Tunbridge, Lloyd Valstad, Tore (2) Aarset, Arnstein Okkenhaug, Gudny, Nestleder / Deputy Division Director Breedveld, Gijs D (2) Brändli, Rahel Børresen, Marion Cappelen, Paul I. Cornelissen, Gerard Eek, Espen Eribe, Emenike Haug, Grete Havik, Bente Høisæter, Åse Kibsgaard, Anne Kolstad, Per Kvalvåg, Øyvind B. Oen, Amy M.P. Pettersen, Arne, Laboratorium / Laboratory (1) Rike, Anne Gunn Rudolph-Lund, Kim Sivertsen, Anja Sparrevik, Magnus Sørlie, Jan Erik, Hydrogeologi / Hydrogeology (1) Tuft, Walborg Løvholt, John H., Deputy Division Aker, Eyvind Bjørnarå, Tore Dibiagio, Elmo (2) Dobloug, Per Engene, Bjarne Gelius, Leiv-J. Hansen, Svein B. Iwe, Harald Jankowski, Pawel Kong, Fan Nian Lied, Erik Monsen, Karstein Myrvoll, Frank, Instrumentering Instrumentation Omli, Ralph Georg Park, Joonsang Pedersen, Beate Pfaffling, Andreas Rotherud, Ole Pet Solheim, Knut Sparrevik, Per, Undervannstek Subsea Technol Tollefsrud, Dag Tronstad, Klaus Viken, Inge Vöge, Malte Westerdahl, Hara 17

16 NGIs styre / NGI s Board of Directors irman Solberg, Leif - Varaformann / Vice-Chairman Wiiger, Arne Thune Solhjell, Egil Nordal, Steinar Lacasse, Suzanne Adm. direktør / Managing Director Senter for Fremragende Forskning / Centre of Excellence International Centre for Geohazards Nadim, Farrokh Leder / Director Kalsnes, Bjørn Nestleder / Deputy Director Harst, Tini van der Sekretær / Secretary ering og ikk Geophysics mes M. leder / irector Computational Geomechanics Andresen, Lars Avdelingsleder / Division Director Laboratorium og modellforsøk Laboratory and Model Testing Sjursen, Morten Avdelingsleder / Division Director IKT ICT Bøhn, Thomas Avdelingsleder, IT-sjef / Division Director, Head of Information Technology NGI Trondheim Grini, Randi S Avdelingsleder / Division Director Nestleder / Director / (1) ter ologi / ogy (1) Rothschild, Karin M., Nestleder / Deputy Division Director Cleave, Ra Frederiksen, Siv Anneli Gauer, Peter Haugen, Ellen Davis Hårstad-Evjen, John A. Jostad, Hans Petter Kaynia, Amir M., Jordskjelv / Earthquake Engineering (1) Khoa, Dat Vu Hyunh Løvholt, Finn Madshus, Christian, Vibrasjoner / Vibrations (1) Medina-Cetina, Zenon Rønning, Ragnhild C. Skau, Kristoffer Wang, Li-Zhong Sandbækken, Geir, Nestleder / Deputy Division Director Berre, Toralv (2) Birkeland, Ellen Dyvik, Rune (2) Ellefsen, Harald K. Gundersen, Jan Havstad, Gudmund Iversen, Knut Lampe, Jan Oloka, James Michael Otter, Reidar Pettersen, Frode Rogoyawa, Ellen K. Rolandsgard, Helge Vangbæk, Sven Ørbech, Trude Paulsen, Eivind M., Nestleder / Deputy Division Director Digernes, Arne Habberstad, Ole Magnus Juvet, Halvor Norum, Per Smebye, Helge Temsamani, Yassin Tishchenko, Ekaterina Toftner, Herdis Wiiger, Arne Thune Emaus, Kyrre, Nestleder / Deputy Division Director Enlid, Eystein Lund, Alf K. Moholdt, Ragnar Nybakk, Anita Titles in English (1) Fagleder / Discipline Leader. (2) Teknisk ekspert / Technical Expert. Grunnundersøkelser / Soil Investigations Offshore fundamentering / Offshore foundations Tsunami / Tsunami Ingeniørgeologi / Engineering Geology Laboratorium / Laboratory Hydrogeologi / Hydrogeology Jordskjelv / Earthquake Engineering Vibrasjoner / Vibrations Petroleumsgeomekanikk / Petroleum geomechanics Instrumentering / Instrumentation Undervannsteknologi / Subsea Technology Geofysikk / Geophysics d, Geofysikk / 17

17 Regnskap Accounts 2006 RESULTATREGNSKAP / INCOME STATEMENT (Tall i 1000 kroner / Amounts in 1,000 NOK) DRIFTSINNTEKTER / OPERATING INCOME DRIFTSKOSTNADER / OPERATING EXPENDITURES Personalkostnader / Personnel costs Direkte prosjektkostnader / Direct project expenditures Andre driftskostnader / Other operating expenditures Avskrivninger / Depreciation Netto tap på fordringer / Net loss on accounts receivable 0 0 SUM DRIFTSKOSTNADER / TOTAL OPERATING EXPENDITURES DRIFTSRESULTAT / OPERATING RESULT NETTO FINANSINNTEKTER / NET FINANCIAL INCOME EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER / EXTRAORDINARY INCOME RESULTAT / NET RESULT OVERFØRT TIL ANNEN EGENKAPITAL / RETAINED EARNINGS BALANSE PR. 31. DESEMBER / BALANCE SHEET 31 DECEMBER (1000 kroner) (%) (1,000 NOK) (%) EIENDELER / ASSETS ANLEGGSMIDLER / FIXED ASSETS Bygninger og driftsmidler / Buildings and operating assets Abonnementslån / Subscription deposits Aksjer / Shares Utlån / Loan Obligasjoner / Bonds SUM ANLEGGSMIDLER / TOTAL FIXED ASSETS OMLØPSMIDLER / CURRENT ASSETS Prosjekter i arbeid / Projects in progress Kundefordringer / Accounts receivable, customers Andre fordringer / Other accounts receivable Bank- og postgiroinnskudd / Bank accounts SUM OMLØPSMIDLER / TOTAL CURRENT ASSETS SUM EIENDELER / TOTAL ASSETS EGENKAPITAL OG GJELD / EQUITY AND LIABILITIES EGENKAPITAL / EQUITY Grunnkapital / Fixed equity Annen egenkapital / Working equity SUM EGENKAPITAL / TOTAL EQUITY GJELD / LIABILITIES Pensjonsforpliktelser / Retirement fund commitments Leverandører / Suppliers Offentlige trekk og avgifter / Payroll and indirect taxes Påløpt lønn og ferielønn / Wages and holiday liabilities Forskudd fra kunder / Advance from customers SUM KORTSIKTIG GJELD / TOTAL SHORT-TERM LIABILITIES SUM GJELD / TOTAL LIABILITIES SUM GJELD OG EGENKAPITAL / TOTAL LIABILITIES AND EQUITY Komplette regnskaper og styrets beretning for 2006 er innberettet til Fylkesmannen i Oslo. Complete accounts and Report from the Board of Directors for 2006 are sent to the Chief Administrative Officer, County of Oslo, Norway. 15

18 Postboks / P.O. Box 3930 Ullevaal Stadion, N-0806 Oslo, Norway Besøksadresse Street address: Sognsveien 72, 0855 Oslo, Norway Tel: Fax: KjH identidé April 2007

Arne Bjørlykke Seminar 5 okt.- 06 Geologi for Samfunnet Geohazard ekspertise i Norge og internasjonalt utfordringer

Arne Bjørlykke Seminar 5 okt.- 06 Geologi for Samfunnet Geohazard ekspertise i Norge og internasjonalt utfordringer Arne Bjørlykke Seminar 5 okt.- 06 Geologi for Samfunnet Geohazard ekspertise i Norge og internasjonalt utfordringer Oddvar Kjekstad Geohazards, hva legger vi i det? Hendelser forårsaket av geologiske forhold

Detaljer

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess

WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS. Børge Gjeldvik Axess WORLD CLASS INTEGRITY SOLUTIONS Børge Gjeldvik Axess Slik ser vi ut i juli 2014 Employees: 357 Revenues: 100 mill USD 2014 Per June 2014: 30% of revenues and 40% of EBIT from international offices World

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas

Haugesundkonferansen 2014. Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Haugesundkonferansen 2014 Norsk teknologiindustri hvordan gripe muligheten Even Aas Nesten 200 år med industrihistorie / 2 / / 2 / 4-Feb-14 WORLD CLASS through people, technology and dedication 2013 KONGSBERG

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components.

SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD) adapted to Norwegian companies in a model consisting of six main components. Hovedoppgave Masteroppgave ved ved IMM Høsten 2013 Lean Product Development Stability Drivers. Identifying Environmental Factors that Affect Performance. SFI-Norman presents Lean Product Development (LPD)

Detaljer

Styrets beretning 2006 Report from the board of directors 2006

Styrets beretning 2006 Report from the board of directors 2006 Styrets beretning 2006 Report from the board of directors 2006 Norsk Regnesentral (NR) er et forskningsinstitutt samlokalisert med Universitetet i Oslo (UiO). Instituttet arbeider med forskning og utvikling

Detaljer

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren?

Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Odd Arild Lehne, Advisor Innovation Projects, Oslo Medtech Har vi forretningsmodeller som muliggjør effektiv utvikling og introduksjon av nye tjenester i helsesektoren? Oslo Medtech facts & figures Founded

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

AT THE CORE OF PERFORMANCE

AT THE CORE OF PERFORMANCE Teknologiske kvalifikasjoner Tanker fra Næringslivet om fremtidens behov Anne-Lise Aukner Administrerende direktør Nexans Norway A worldwide leading expert in the cable industry 2011 Sales by geographic

Detaljer

Status Aker Verdal Mai 2010

Status Aker Verdal Mai 2010 part of Aker Status Aker Verdal Mai 2010 Verdal Formannskap 6. mai 2010 Nina Udnes Tronstad President, Aker Solutions, Verdal 2010 Aker Solutions Financials AKSO total - Q1/2010 ED&S Subsea P&T P&C Revenue

Detaljer

Innovasjonsvennlig anskaffelse

Innovasjonsvennlig anskaffelse UNIVERSITETET I BERGEN Universitetet i Bergen Innovasjonsvennlig anskaffelse Fredrikstad, 20 april 2016 Kjetil Skog 1 Universitetet i Bergen 2 Universitetet i Bergen Driftsinntekter på 4 milliarder kr

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools

Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools Assessing second language skills - a challenge for teachers Case studies from three Norwegian primary schools The Visions Conference 2011 UiO 18 20 May 2011 Kirsten Palm Oslo University College Else Ryen

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM FM konferansen Oslo, 13 Oktober 2011 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06 Erick Beltran Ingenierio

Detaljer

Improvement in HSE / Operational Performance

Improvement in HSE / Operational Performance Improvement in HSE / Operational Performance Statoil Marine Operations Classification: Internal Experience from improvement activities Started in 2/21 Due to negative trend i period late 9 s, actions were

Detaljer

Hvordan komme i kontakt med de store

Hvordan komme i kontakt med de store Hvordan komme i kontakt med de store Willy Holdahl, direktør Personal og Organisasjonsutvikling Kongstanken, 15 oktober 2010 The information contained in this document is Volvo Aero Connecticut Proprietary

Detaljer

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo

Norsk marin forskning sett utenifra. Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett utenifra Stein Kaartvedt Universitetet i Oslo Norsk marin forskning sett innenfra Vinkling? Selvbilde (Kvalitet) (Synlighet) Organisering Ledelse Rekruttering Rammebetingelser

Detaljer

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank!

UiA. 1100 employees 10000 Students. Frank! UiA 1100 employees 10000 Students Frank! Health and Sport Sciences Humanities and Education Fine Arts Engineering and Science Economics and Social Sciences Teacher Education Unit http://www.uia.no/nyheter/ny-kraftig-vekst-i-soekningen-til-uia

Detaljer

NORDIC HOSPITALITY AS

NORDIC HOSPITALITY AS tall i tusen 7,3410 7,3410 Konsern Konsern Group Group BALANSE pr. 31. Desember 2012 2011 2012 2011 BALANCE SHEET EIENDELER ASSETS Anleggsmidler Fixed Assets: Immaterielle eiendeler Intangible assets Franchiseavtale

Detaljer

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015

Navamedic ASA Annual General Meeting. June 8, 2015 Navamedic ASA Annual General Meeting June 8, 2015 Johan Reinsli Chairman of the Board Tom Rönnlund Chief Executive Officer Navamedic - Generalforsamling 8. juni 2015 1. Åpning av generalforsamlingen ved

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

FM kompetanseutvikling i Statoil

FM kompetanseutvikling i Statoil FM kompetanseutvikling i Statoil Erick Beltran Business developer Statoil FM Kompetanse for bedre eiendomsforvaltning Trondheim, 6 Januar 2010 Classification: Internal (Restricted Distribution) 2010-06-06

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Årsberetning 2004 Report from the board of directors 2004

Årsberetning 2004 Report from the board of directors 2004 Årsberetning 2004 Report from the board of directors 2004 Norsk Regnesentral (NR) er et forskningsinstitutt samlokalisert med Universitetet i Oslo (UiO). Instituttet arbeider med forskning og utvikling

Detaljer

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP

Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Velkommen til RiskNets åpne arbeidsmøte om VoIP Norsk Regnesentral 24. juni 2009 Agenda for the kickoff meeting Agenda: 0900 0910 Velkommen v/ forskningssjef Åsmund Skomedal, NR 0910 0935 Kort telehistorikk

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS

GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS GOE-IP AS- GlobalOrganicEnergy-Intelligent Property AS Projects: 1. Microbial Selective Plugging MSP (Sandstone - reservoirs) 2. Particle Fracture Blocking PFB (Karbonat - reservoirs) 3. Upscaling/Meso

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013

Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover. Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 Neste generasjons klyngeprogram - Plan 2014 og fremover Bjørn Arne Skogstad, NCE Smart Energy Markets Strømstad, 30. mai 2013 NCE-supported clusters NCE Aquaculture NCE Instrumentation NCE Maritime NCE

Detaljer

COUNTRY REPORT- NORWAY

COUNTRY REPORT- NORWAY COUNTRY REPORT- NORWAY EUFRIN BOARD - NOV. 2015 Mekjell Meland Nibio Ullensvang JULY 1, 2015 2 23.11.2015 NIBIO KNOWLEDGE FOR LIFE Our future well-being depends on sustainable use of our natural resources.

Detaljer

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary

SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary SISVI SISVI Report 2014-04 Annik Magerholm Fet, Michael M. Jenssen SISVI Industry seminar: Sustainability and competitiveness, case collaboration and research needs? Summary Raufoss, 28. November, 2014

Detaljer

Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi. Hva lærer du?

Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi. Hva lærer du? Masterlinje mineralressurser / økonomisk geologi Hva lærer du? Du vil lære hvilke geologiske prosesser som fører til at mineralforekomster dannes i naturen, og hvilke mineraler og bergarter som er viktige

Detaljer

Norge; et lite land, men store merder.

Norge; et lite land, men store merder. Norge; et lite land, men store merder. Skal norske bedrifter engasjere seg i Europeiske havbrukssatsinger? TEKMAR 2011 Britannia 07.12.2011 Noralf Rønningen Project and Development Manager Annual turnover

Detaljer

E-navigasjon 12-13 Juni 2014

E-navigasjon 12-13 Juni 2014 E-navigasjon 12-13 Juni 2014 SIKKER NAVIGERING Classification: Internal 2014-06-11 E-NAVIGASJON Introduksjon, Tor Arne Tønnessen Statoil hvem er vi E-navigasjon, hvorfor er det viktig for Statoil ECDIS,

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS

PETROMAKS & Integrerte Operasjoner. Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS PETROMAKS & Integrerte Operasjoner Rådgiver Tor-Petter Johnsen, PETROMAKS Agenda for presentasjonen Porteføljen IO i PETROMAKS Prosjekter Aktører Penger Utfordringer Tematiske satsingsområder TTA1: Fremtidens

Detaljer

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket

En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket NIRF 17. april 2012 En praktisk anvendelse av ITIL rammeverket Haakon Faanes, CIA,CISA, CISM Internrevisjonen NAV NAVs ITIL-tilnærming - SMILI NAV, 18.04.2012 Side 2 Styring av tjenestenivå Prosessen omfatter

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Arctic Securities. 5. desember 2007

Arctic Securities. 5. desember 2007 Arctic Securities 5. desember 2007 Behandling av kraftkontrakter er regulert av regnskapsstandarden IAS 39 Hovedregel er at denne typen ikke-finansielle kontrakter skal inkluderes i regnskapet til virkelig

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet

Fakultet for informasjonsteknologi, Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN I. TDT42378 Programvaresikkerhet Side 1 av 5 NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet BOKMÅL Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk Institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap AVSLUTTENDE EKSAMEN

Detaljer

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset

PARABOLSPEIL. Still deg bak krysset PARABOLSPEIL Stå foran krysset på gulvet og se inn i parabolen. Hvordan ser du ut? Still deg bak krysset på gulvet. Hva skjer? Hva skjer når du stiller deg på krysset? Still deg bak krysset Det krumme

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri.

INTSOK. Regionaldirektør Håkon Skretting. Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. INTSOK Resultater av avsluttet prosjekt: Prosjekt for partnerskap mellom russisk og norsk olje og gassindustri. Prosjekt under etablering: Russisk norsk industrisamarbeid mot nordområdene Regionaldirektør

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Sustainability Programme

Sustainability Programme Sustainability Programme Even Wiger, 9. Februar 2012 Norway shall be a leader in environmental issues. Rally Norway is one of the best environmental pioneers in any sports- and cultural activities in

Detaljer

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innstilling fra valgkomiteen i Data Respons ASA til den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015. Innledning Valgkomiteen i Data Respons ASA består av Haakon Sæter (leder), og Andreas Berdal Lorentzen.

Detaljer

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood

Nisjemarkeder den nye vekststrategien. Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Nisjemarkeder den nye vekststrategien Sverre Søraa, CEO, Coast Seafood Seafood, in Our Genes Our team of experts were recruited from Måløy, Norway, one of the nation s major fishing harbors. With long

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Experiences with 2D resistivity measurements (ERT) at the surface. Inger-Lise Solberg

Experiences with 2D resistivity measurements (ERT) at the surface. Inger-Lise Solberg Experiences with 2D resistivity measurements (ERT) at the surface Inger-Lise Solberg Content Methods Classification Examples from projects in quick-clay areas Melhus Rissa Conclusions Methods and classification

Detaljer

CTL & LOS Norge Workshops

CTL & LOS Norge Workshops CTL & LOS Norge Workshops Trondheim & Webinars 21st of November 09.00-11.30 6th of December 09.00-11.30 12th of December 09.00-13.00 Location: Innherredsveien 7, 7014 Trondheim & www.losnorge.no Learning

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse

Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Integritetsstyring Et verktøy for økt ytelse Stig Brudeseth, MsC. Manager, Inspection Management Mye kontroll og lite ytelse? Vi utfører utstrakt kontroll av tilstand på utstyret vårt Kan vi få en merverdi

Detaljer

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012

Asset Management. Compliance og Operasjonell Risiko. Asle Bistrup Eide. Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asset Management Compliance og Operasjonell Risiko Presentasjon i VFF den 28. november 2012 Asle Bistrup Eide A global manager with companies in Oslo, Stockholm, Bergen, Luxembourg, Chennai and Hong Kong

Detaljer

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013

VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 VI BYGGER FOR FREMTIDEN A PASSION TO BUILD OSLO 2013 DORBUD leverer totalentrepriser og utførelsesentrepriser som hovedentreprenør Over 20 års erfaring med bygging Vi har 66 ingeniører som daglig følger

Detaljer

We are Knowit. We create the new solutions.

We are Knowit. We create the new solutions. We are Knowit. We create the new solutions. AGENDA 0900-0915 Velkommen 0915-1030 Selskapspresentasjoner 1030-1045 Kort Pause 1045-1145 Diskusjon (trender, utfordringer, muligheter, prosjekter, samarbeid++)

Detaljer

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode

Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Bedriftenes Møteplass 2016 Nytt strømforbruk. Fra strøm til hydrogen, en ny lagringsmetode Magnus Thomassen, SINTEF Materialer og Kjemi Technology for a better society 1 Oversikt Hvorfor hydrogen Litt

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no

Utdanning, forskning og arbeidsliv. Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Utdanning, forskning og arbeidsliv Katrine Moland Hansen Seniorrådgiver SIU erasmus@siu.no Mål med samarbeid med næringsliv 1) Styrke kvalitet og relevans på utdanning bidrar til humankapital og employability

Detaljer

FORENKLING OG FOKUSERING

FORENKLING OG FOKUSERING FORENKLING OG FOKUSERING Lederutvikling i en mellomstor bedrift Eva Skille & Morten Müller-Nilssen 2 REVISED STRATEGY Flexible European generation and market operations International hydropower FOKUSERT

Detaljer

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH)

Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Petroleumsundersøkelsen om skiftarbeid, søvn og helse (PUSSH) Pål Molander Direktør, Prof. Dr. www.pussh.org Agenda Litt om bakgrunnen og bakteppet for prosjektet Hvem er det som har besluttet at det foreligger

Detaljer

MIMT handlingsplan 2008-2011

MIMT handlingsplan 2008-2011 MIMT handlingsplan 2008-2011 Vedtatt i styre (styresak 30/08) og generalforsamling (GF-sak 10/08) CMR-08-A11000-RA-02-rev-00-Arbeidsplan 2009, med vedlagt handlingsplan www.michelsencentre.com/actionplan2008

Detaljer

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen.

etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. etablert i 14 land, har hovedfokus på Norden og satser nå i Stavanger-regionen. Peer W. Velde, adm. direktør og Karl Geir Pedersen, regionsjef i det grønne. 46 NY I NÆRINGSFORENINGEN Grønn IT-finansiering

Detaljer

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no

Jørn Kristiansen MET Norway. jornk@met.no Dissemination of weather and climate information to various users of Yr : Experiences and strategy for data access, commercial use, attribution and data policy. Jørn Kristiansen MET Norway jornk@met.no

Detaljer

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern

Kongsberg Maritime. Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg Maritime Opplæring / kursvirksomhet Ekstern og intern Kongsberg have close to 1000 employees in Horten ~400 employees at Bekkajordet 320 related to Kongsberg Maritime - 250 related to Merchant

Detaljer

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»»

Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Public participation regarding Nordland County s «Regional Plan for Climate Change»» Dag Bastholm planning and enviroment director Nordland County Council www. nfk.no Nordland Nordland in Europe Population

Detaljer

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS

Dvalin prosjektet 27. oktober Lars Fridthjof Moe, DEA Norge AS Dvalin prosjektet 27. oktober 2016 Lars Fridthjof Moe, A brief history of DEA Norge 1973 1979 1980ies 1990 1991 1991 2010 2015 2016 Company established as Deminex Norge AS. First licences acquired shortly

Detaljer

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne

Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Lønnsdagen 2011 - Hvilken betydning har lønnsnivået og fordelingsprinsipper for vår konkurranseevne Walter Qvam President and Chief Executive Officer Kongsberg Gruppen ASA WORLD CLASS through people, technology

Detaljer

«Økt konkurransekraft for kraftutbygging. Anton Husøy, Forretningsutvikler Distrikt Industri 03.12.2015

«Økt konkurransekraft for kraftutbygging. Anton Husøy, Forretningsutvikler Distrikt Industri 03.12.2015 «Økt konkurransekraft for kraftutbygging Anton Husøy, Forretningsutvikler Distrikt Industri 03.12.2015 Civil contractor and developer Norways largest, and Scandinavias 4th largest civil contractor 6 300

Detaljer

Forsknings- og teknologisamarbeidet med Brasil SIU Inspirasjonsseminar 24.1. UiO

Forsknings- og teknologisamarbeidet med Brasil SIU Inspirasjonsseminar 24.1. UiO Forsknings- og teknologisamarbeidet med Brasil SIU Inspirasjonsseminar 24.1. UiO Jostein Dahl Karlsen Olje- og energidepartementet Punkter: Bakteppe ift energifremtiden Teknologiske utfordringer kompetansebehovet

Detaljer

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector?

May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? May legally defined terms be useful for improved interoperability in the public sector? Prof. Dag Wiese Schartum, Norwegian Research Center for Computers and Law, University of Oslo How may terms be legally

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge

VEIEN TIL 2050. Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge VEIEN TIL 2050 Adm.dir. Idar Kreutzer Finans Norge Et globalt marked i endring Verdens ressursutnyttelse er ikke bærekraftig Kilde: World Business Council for Sustainable Development, Vision 2050 Vision

Detaljer

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence

Commercial Marine. Yrjar Garshol Vice President Marketing. Trusted to deliver excellence Commercial Marine Yrjar Garshol Vice President Marketing 2014 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated to a third party,

Detaljer

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER

PIM ProsjektInformasjonsManual Tittel: REDUKSJON AV FLUORIDEKSPONERING I ALUMINIUMINDUSTRIEN INKLUDERT GRUNNLAG FOR KORTTIDSNORM FOR FLUORIDER SLUTTRAPPORT Innhold 1. Innledning 1.1 Deltakere 1.2 Bakgrunn 1.3 Mål 1.4 Organisasjon 2. Oppsummering 3. Summary in English 4. Referanser/References 1. INNLEDNING 1.1 Deltakere Alcan á Ísland Alcoa Fjarðaál

Detaljer

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger

KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG MARITIME AS Simulation & Training Tone-Merete Hansen Area Sales Manger KONGSBERG Simulation & Training Simulator Business Unit A brief introduction: Who KONGSBERG s Simulation & Training business

Detaljer

Årsberetning 2005 Report from the board of directors 2005

Årsberetning 2005 Report from the board of directors 2005 Årsberetning 2005 Report from the board of directors 2005 Norsk Regnesentral (NR) er et forskningsinstitutt samlokalisert med Universitetet i Oslo. Instituttet arbeider med forskning og utvikling innen

Detaljer

kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI

kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI Hvordan definere kvalitetsklasser? NGF medlemsmøte 9. mai 2011 Ørjan Nerland, NGI NS-EN 1997-1 Geoteknisk prosjektering Allmenn regler NGF Melding nr 11 Veiledning for prøvetaking NS-EN 1997-2 Geoteknisk

Detaljer

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen

Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen Rolls-Royce` globale strategi og maritimsatsingen på Sunnmøre Knut Johan Rønningen 2011 Rolls-Royce plc The information in this document is the property of Rolls-Royce plc and may not be copied or communicated

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Håndtering av korrupsjonsrisiko ved internasjonal forretningsvirksomhet

Håndtering av korrupsjonsrisiko ved internasjonal forretningsvirksomhet Håndtering av korrupsjonsrisiko ved internasjonal forretningsvirksomhet Kyllingstad Kleveland advokatfirma DA v/advokatene Christopher L. Sveen og Nicolai Myren A World of Risk: Corrupt Environments 2

Detaljer