INNHOLD NØKKELTALL KONSE RN. Nøkkeltall konsern 3. Årsberetning Kontantstrømanalyse 8. Resultatregnskap 9. Balanse 10

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD NØKKELTALL KONSE RN. Nøkkeltall konsern 3. Årsberetning 2006 4. Kontantstrømanalyse 8. Resultatregnskap 9. Balanse 10"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2006

2 INNHOLD NØKKELTALL KONSE RN Nøkkeltall konsern 3 Årsberetning Kontantstrømanalyse 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Noter til årsregnskapet 12 Revisors beretning 20 Klar Tale 21 (i 1000 kr) Driftsinntekter Driftskostnader Driftsresultat Driftsmargin (driftsresultat/driftsinntekter) -0,7 % -1,1 % -3,2 % Resultat finansposter Resultatmargin (res. e. finansposter/driftsinntekter) 0,9% -0,1 % -4,1 % Resultat før skatt Årsresultat Totalrentabilitet (res. e. finansposter/totalkapital) 1,2% 0,0 % -5,9 % Egenkapitalrentabilitet (res. e. finansp/egenkapital) 1,9% -0,1 % -8,8 % Egenkapitalandel (egenkapital/totalkapital) 62,1% 64,7 % 67,4 % Likviditetsgrad (omløpsmidler/kortsiktig gjeld) 1,73 1,75 1,93 Et bredt spekter av tjenester 22 Nyhetstjenesten 24 Organisasjonskart 26 FORSIDEN: "Avistorget" i NTBs nye lokaler i Akersgaten 55. (Foto: Scanpix / Lise Åserud) Thor Hushovd passerer målstreken i Paris og vinner siste etappe av sykkelrittet Tour de France. (Foto: REUTERS/Vincent Kessler (FRANCE) Leder av Nobelkomiteen, Ole Danbolt Mjøs overrekker fredsprisen til Muhammad Yunus i Oslo Rådhus. (Foto: AFP PHOTO/DANIEL SANNUM LAUTEN) Kjell Alrich Schumann iført håndjern på Domkirkeplassen i Stavnger under en befaring i NOKAS-saken. (Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX) Edvard Munchs mesterverk "Skrik" (bildet) og "Madonna", som ble stjålet fra Munch-museet for to år siden og gjenfunnet 31.august, ble vist for pressen. På grunn av skadene bildene er påført, presenteres de liggende i spesialkonstruerte, klimatiserte glassmontere. (Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX) 3

3 ÅRSBE RETNING 2006 ÅRSBE RETNING har vært et positivt år for NTB. Et år der flere strategisk viktige prosesser er gjennomført og løsninger etablert. Året har vært preget av vekst og utvikling, som i sum styrker NTBs samlede virksomhet og posisjon som leverandør av nyheter og annet redaksjonelt innhold i det norske mediemarkedet. NTB har hovedkontor i Oslo, og selskapet flyttet til nye og moderne lokaler i VG-huset i Akersgaten 55 i mars Etter to turbulente år i 2004 og 2005, med tapte inntekter, bemanningsreduksjoner og skjerpet konkurranse, har 2006 vært et år med konsolidering, utvikling og styrking av NTB. Det har vært og er ro og stabilitet i kundemassen. Samtidig som to nye, beydningsfulle avtaler og avklaringer har resultert i betydelig vekst, som vil gi full effekt i Utviklingsarbeidet i NTB i 2006 har i stor grad vært konsentrert om utvikling av tilrettelagte, multimediale innholdsprodukter. Det viktigste i så måte har vært etableringen av videoproduksjon for nettmedier. Fra årsskiftet har NTB og Scanpix i fellesskap etablert virksomheten ScanpixNTB Video. I 2006 har NTB fullført et grundig og omfattende strategiarbeid, der styret, administrasjonen og ansatte forøvrig har vært involvert. De strategiske målsettingene gjelder for årene og har vekst og utvikling som primære målsettinger. NTB skal vokse både i produkttilfang i byrået og strukturelt på konsernnivå. I så måte har 2006 vært en god start. NTBs internasjonale forankring blir stadig sterkere. Det utvikles gradvis tettere bånd med de nordiske byråkollegene, i 2006 først og fremst gjennom utviklingen av en nordisk løsning for pressemeldinger. NTB arbeider videre med en allianse med nederlandske ANP om utvikling av et redaksjonelt system basert på NTBs eget Notabene. I tillegg er NTB med i Minds, som er et fellesskap for utvikling av teknologi og markedstilgang for de medvirkende nyhetsbyråene. NTBs daglige leder er styremedlem i byråenes viktigste internasjonale nettverk, EANA (European Alliance of News Agencies). Styret vil takke selskapets ansatte for god innsats i ØKONOMI I tillegg til egen virksomhet inkluderer regnskapet for NTB AS for ,1 prosent av det økonomiske resultatet i Universum AS og 49,9 prosent av det økonomiske resultatet i Scanpix Norge AS. I regnskapet rapporteres Universum og Scanpix Norge i henhold til bruttometoden, som betyr at 50,1 prosent (Universum) og 49,9 prosent (Scanpix) av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld er rapportert på egne linjer i regnskapet for NTB AS. NTB AS hadde i 2006 et positivt driftsresultat på 1,2 millioner kroner før skatt. FINANSIELL RISIKO Selskapet er utsatt for kredittrisiko, renterisiko og valutarisiko i dens ordinære forretningsvirksomhet og styrer mot å ha en akseptabel risiko innenfor disse områdene. Alle kunder blir løpende kredittvurdert. Selskapet har ingen ekstern opplåning og har dermed ingen renterisiko knyttet til lån. Renterisiko foreligger når det gjelder den ytelsesbaserte kollektive pensjonsforsikringen. Plasseringene i markedsbaserte aksjefond er eksponert for aksjemarkedsrisiko (generelle svingninger i aksjemarkedet). FORTSATT DRIFT Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn når årsregnskapet skal avlegges. DISPONERING AV ÅRSRESULTAT I NTB AS Årsresultat etter skatter var på minus kroner, og foreslås disponert slik: Overført fra fond for vurderingsforskjeller kroner. Overført til annen egenkapital kroner. Selskapets frie egenkapital pr var kroner. ARBEIDSFORHOLD/MILJØ Ved årsskiftet var det 95 fast ansatte i NTB AS. De utførte 84,7 årsverk. Arbeidsmiljøet anses å være tilfredsstillende. Sykefraværet i selskapet holder seg lavt og var i 2006 på sykedager (2,2 prosent). Det har ikke forekommet eller blitt innrapportert alvorlige arbeidsuhell eller ulykker i Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. LIKESTILLING Av NTBs 95 ansatte var 38 kvinner i Ledergruppen består av ni personer hvorav tre er kvinner. På arbeidsleder-/reportasjeledernivå er fem av åtte ledere kvinner. I tillegg har Klar Tale kvinnelig redaktør. NTB har et lønnssystem som ikke skiller mellom kvinner og menn. Overtidsjobbing blant kvinner og menn er likt fordelt. Følgende er nedfelt i lokalavtalen med de ansatte for å sikre best mulig kjønnsfordeling i bedriften: NTB ønsker å øke tallet på kvinner i selskapet og å rekruttere kvinner til ledende redaksjonelle stillinger. Så lenge kvinnene er underrepresentert i redaksjonen, vil bedriften bestrebe seg på at det ansettes minst like mange kvinner som menn som sommervikarer. Til faste stillinger skal kvinnelige søkere foretrekkes under ellers like vilkår. ANDRE SELSKAPER Universum AS, der NTB eier 50,1 prosent av aksjene, hadde i 2006 driftsinntekter på 18,3 millioner kroner. Resultatet er 4,6 millioner kroner før skatt. NTB mottok utbytte fra selskapet med kr 1,7 millioner kroner for 2005 og vil motta kr 2,3 millioner for Scanpix Norge AS, der NTB eier 49,9 prosent av aksjene, hadde i 2006 driftsinntekter på 97,5 millioner kroner før skatt. NTB AS får 6,5 millioner kroner i utbytte for NTB eier 11,8 prosent av aksjene i Scanpix Skandinavia AB. Selskapet eier 50,1 prosent av Scanpix Norge og 30 prosent av Scanpix Pressens Bild i Sverige. Scanpix Sverige og Pressens Bild fusjonerte i januar 2006, med delt eierskap mellom Scanpix Scandinavia og Bonnier. Kort tid etter kjøpte TT 40 prosent av selskapet. I februar 2007 har TT utløst sin opsjon om å kjøpe de resterende 60 prosent av selskapet, herunder Scanpix Scandinavias andel på 30 prosent. Dette ga en salgsgevinst for Scanpix Scandinavia på 37,5 millioner svenske kroner. Scanpix Pressens Bild har utviklet seg meget positivt. Scanpix Scandinavia fikk i fjor et resultat på 7,3 millioner. Det er besluttet å ta ut 15 millioner kroner i utbytte fra selskapet, hvorav NTBs andel er 1,8 millioner kroner. NTB eier 16,7 prosent av selskapet. Innholdsutvikling, som eier 89,2 prosent av medieovervåkingssselskapet Intermedium. Det er investert 4 millioner kroner i selskapet. NRK, Edda Media, A-pressen, regionavisene og Norges Handels- og Sjøfarts Tidende eier like store andeler i samme selskap. 4 5

4 ÅRSBE RETNING 2006 ÅRSBE RETNING 2006 STYRETS ARBEID I 2006 Styret i NTB as har i 2006 hatt syv ordinære styremøter. Styret har etter generalforsamlingen i 2006 hatt følgende medlemmer: Truls Velgaard, Orkla Media, styrets leder, Aslak Ona, Schibsted, styrets nestleder, Jon Espen Lohne, A-pressen, styremedlem, Grethe Gynnild Johnsen, NRK, styremedlem, Tom Hetland, Stavanger Aftenblad, styremedlem, Knut Arild Hareide, Schibsted, Kjell Arild Nilsen, NTB, ansattes representant, Berit Sånhol, NTB, ansattes representant. Vararepresentanter: Tonny Nundal, Haugesunds Avis (fast møtende vararepresentant), Arve Løberg, Trønder-Avisa. Tove Nedreberg, Adresseavisen. Anna Nesje, NTB, fast møtende vararepresentant. Nils Inge Kruhaug, NTB Hilde C. Kristiansen, NTB Christine Steinstø, NTB. Omsetningen øker med mellom 12 og 13 millioner kroner. Åtte årsverk er overført til NTB fra ANB og fem årsverk er overført fra NPK. Organisasjonen skal skaleres ned med seks fem-seks årsverk i løpet av 2007 ved naturlig avgang. NTB har gjennom det siste året styrket sin økonomiske stilling, sin markedsposisjon og evne til vekst og utvikling. Inntektene er økt gjennom 2006, og det er lagt ambisiøse, men realistiske mål for inntektsvekst også i Flere utviklingsprosesser vil sikre byråets posisjon som en allsidig leverandør av innhold og tilrettelagte tjenester. NTB har derfor et godt grunnlag for fortsatt vekst. Truls Velgaard Aslak Ona Knut Arild Hareide Styreleder Truls Velgaard måtte som følge av nye jobb for Mecom Europe i Polen trekke seg fra sin funksjon i desember Nestleder Aslak Ona overtok som fungerende styreleder fra samme tidspunkt. Tom Hetland Grethe Gynnild Johnsen Jon Espen Lohne FREMTIDSUTSIKTER Fra 1. januar 2007 er A-pressens aviser igjen i full skala kunder i NTB. Det skjer gjennom en langsiktig avtale mellom NTB og ANB (Avisenes Nyhetsbyrå). I tillegg driftes Nynorsk Pressekontor (NPK) fra årsskiftet av NTB. Stiftelsen Nynorsk Pressekontor har inngått en fem års avtale med NTB om å drive og utvikle byråets redaksjonelle plattform videre. Som følge av disse avtalene øker NTBs kundemasse i mediemarkedet med mer enn 60 aviser. Berit Sånhol Kjell Arild Nilsen Pål Bjerketvedt Adm.dir./sjefred. 6 7

5 RESULTATREGNSKAP BALANSE Note Driftsinntekter og -kostnader Nyhetstjenesten Spesialtjenester Andre driftsinntekter Andel driftsinntekter felleskontrollerte selskaper Sum driftsinntekter Lønn og sosiale kostnader 14, Innkjøpt stoff og fotos Andre driftskostnader 5, Avskrivning på varige driftsmidler Tap på fordringer Andel driftskostnader felleskontrollerte selskaper Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekter Andre finansinntekter Verdiendring markedsbaserte finansielle omløpsmidler Andre finanskostnader Andel finansresultat felleskontrollerte selskaper Resultat av finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Andel skattekostnad felleskontrollerte selskaper Skattekostnad Ordinært resultat EIENDELER Note Konsern Konsern Anleggsmidler Immaterielle verdier: Utsatt skattefordel Sum immaterielle verdier Varige driftsmidler: Feriehytte, ferieleilighet 5, Maskiner, inventar, transportmidler Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler: Aksjer i andre selskaper Langsiktige fordringer Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Andel anleggsmidler felleskontrollerte selskaper Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varebeholdning Fordringer: Kundefordringer Andre fordringer 15, Sum fordringer Investeringer: Markedsbaserte fond Sum investeringer Bankinnskudd, kontanter og lignende 12, Andel omløpsmidler felleskontrollerte selskaper Sum omløpsmidler Sum eiendeler Årsresultat Disponeringer Overført til/fra fond for vurderingsforskjeller Overført fra annen egenkapital Sum disponeringer

6 BALANSE NOTE R TIL REGNSKAPET 2006 EGENKAPITAL OG GJELD Note Konsern Konsern Egenkapital Innskutt egenkapital: Aksjekapital ( aksjer á 500) Egne aksjer Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital: Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Avsetning for forpliktelser: Andel avsetning forpliktelser felleskontrollert selskap Sum avsetning for forpliktelser Kortsiktig gjeld: Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Andel kortsiktig gjeld felleskontrollerte selskaper Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Aslak Ona Tom Hetland Grethe Gynnild Johnsen Knut Arild Hareide Jon Espen Lohne 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp etter norske regnskapsstandarder. Regnskapslovens generelle vurderingsregler er benyttet. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er lignende kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan. Omløpsmidler vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. I den grad enkelte poster er vurdert etter andre regler, er dette redegjort for nedenfor. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Innredning/påkostninger på leide lokaler avskrives over leiekontraktens løpetid. Aksjer i felleskontrollert selskap Aksjer i felleskontrollert selskap rapporteres i h.t. bruttometoden i regnskapet. Scanpix Norge AS (eierandel 49,9%) og Universum AS (eierandel 50,1%) er å anse som felleskontrollert virksomhet. Dette innebærer at en forholdsmessig andel av inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld i disse selskaper er rapportert på egne linjer i regnskapet for NTB AS. Aksjer i andre selskaper Andre anleggsaksjer vurderes til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Selskapet har kollektiv (sikret) pensjonsordning som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige ytelser (ytelsesplan). De sikrede pensjonsforpliktelsene beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden, og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang osv. De sikrede pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto sikrede pensjonsforpliktelser består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Endringer i forpliktelsene og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid etter særskilte regler. Selskapet har også usikrede pensjonsordninger i form av tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP), samt direkte pensjoner som utbetales over driften. I balansen er sikrede og usikrede pensjonsforpliktelser presentert samlet under posten. Finansielle anleggsmidler. Pensjonsberegningene foretas av aktuar. Berit Sånhol Kjell Arild Nilsen Pål Bjerketvedt Adm.dir./sjefred

7 NOTE R TIL REGNSKAPET 2006 NOTE R TIL ÅRSREGNSKAPET Fordringer Fordringer er vurdert til den laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuell vurdering av fordringene. Skatter Skattene kostnadsføres når de påløper, dvs. at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultatet før skatter. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i (netto) utsatt skatt. Utsatt skatt i balansen beregnes på grunnlag av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Årsaken til at utsatt skatt/skattefordel oppstår, er ulik periodisering av det regnskapsmessige og det skattemessige resultatet. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Utsatt skattefordel oppføres som en eiendel i balansen i den grad de skattereduserende midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring antas å kunne utnyttes til å redusere fremtidig skattepliktig inntekt i selskapet. Utsatt skatt er beregnet med nominell verdi. Finansielle omløpsmidler Børsnoterte aksjer, obligasjoner og fond som inngår i en handelsportefølje, dvs. som kjøpes og selges løpende, vurderes til virkelig verdi (børskurs på balansedagen). Verdivurderingen av slike omløpsmidler foretas i ht. porteføljeprinsippet, slik at verdivurderingen foretas for porteføljen samlet. Finansiell markedsrisiko Selskapets virksomhet medfører meget begrenset eksponering for finansiell markedsrisiko knyttet til valutakursendringer. 2 NYHETSTJENESTEN/SPESIALTJENESTER Selskapets inntekter fra Nyhetstjenesten og Spesialtjenester knytter seg i all hovedsak til innenlandsk formidling av nyhets- og tilknyttede tjenester. 3 ANDRE DRIFTSINNTEKTER Selskapets andre driftsinntekter knytter seg til leieinntekter, salg av diverse tjenester og inntekter vedr. avisen Klar Tale. 4 LØNNSKOSTNADER Lønnskostnader tall i 1000 kr Lønn og honorarer Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnad Andre ytelser Pensjoner Norsk Telegrambyrå AS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapet har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven. Selskapet har kollektiv tjenestepensjonsordning for sine ansatte i Nordea Liv (en sikret ordning). Ordningen er en ytelsesplan, dvs. at Norsk Telegrambyrå AS har det økonomiske ansvaret for at de ansatte får de avtalte ytelsene. Forpliktelsene omfatter 84 ansatte og 53 nåværende pensjonister pr Selskapet har også en usikret pensjonsordning i form av tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning. Denne ordningen omfatter 84 ansatte. I tillegg har NTB forpliktelser overfor 7 personer som ikke fullt ut er forsikringsmessig dekket. Aktuarberegning av de samlede pensjonsforpliktelsene i selskapet viser følgende tall: Netto pensjonskostnad 2006: Sikret Usikret Sum Nåverdi av pensjonsopptjening Kapitalkostnad av pensjonsforpliktelsen Periodisert arbeidsgiveravgift Avkastning på pensjonsmidler Administrasjonskostnader Resultatført impl.virkning Resultatførte estimatendringer/avvik Netto pensjonskostnad Netto pensjonsmidler pr Sikret Usikret Sum Opptjente pensjonsforpliktelser Periodisert arbeidsgiveravgift Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer Netto pensjonsmidler Netto pensjonsmidler pr Sikret Usikret Sum Opptjente pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført virkning av estimatavvik/planendringer Netto pensjonsmidler Overfinansieringen i pensjonsordningen er oppført som en eiendel i balansen, da fremtidig bruk av de overskytende pensjonsmidlene er sannsynliggjort. Ved beregningene er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringsrente 4,75 % (2005: 4,6%) Forventet avkastning på pensjonsmidler 5,60 % (2005: 5,7%) Lønnsregulering 4,25 % (2005: 2,5%) Pensjonsregulering 1,65 % (2005: 2,5%) G-regulering 4,25 % (2005: 2,5%) Turnover 2,50 % (2005: 2,5%) AFP-uttakstilbøyelighet år 10 % (2005: 10%) 12 13

8 NOTE R TIL ÅRSREGNSKAPET NOTE R TIL ÅRSREGNSKAPET Som det fremgår av omtale under punktet Regnskapsprinsipper, blir virkningen av avvik i aktuarens beregningsforutsetninger (estimatavvik) i h.t. Norsk Regnskapsstandard for pensjonskostnader fordelt over gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid (14 år) etter særskilte regler. Kostnadsførte estimatavvik i 2006 utgjør for selskapet kr Estimatavvik oppført i balansen pr , for senere kostnadsføring utgjør kr MASKINER, INVENTAR, FERIEHYTTER Maskiner, inventar Feriehytter Anskaffelseskost pr Tilgang i Avgang i Anskaffelseskost pr Sum ord. avskrivninger/nedskrivninger pr Bokførte verdier pr Årets avskrivninger/nedskrivninger Økonomisk levetid 3-10 år 15 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Endring i avskrivningsplan Nei Nei Selskapet flyttet i 2006 sin virksomhet til nye lokaler i Akersgaten 55. Lokalene leies og leiekontrakten løper til juni 2010 med årlig leieregulering basert på konsumprisindeksen. Årlig leie utgjør ca. kr Leiekontrakten for selskapets tidligere kontorlokaler løper til år 2026 med årlig leieregulering basert på 85% av konsumprisindeksen. Det er inngått fremleieavtale for storparten av lokalene. Leiekostnaden for 2006 utgjorde kr FELLESKONTROLLERTE SELSKAP Norsk Telegrambyrå investerte i 1999 i Scanpix Norge AS med forretningskontor i Oslo. Eierandel og andel av stemmeberettiget kapital utgjør 49,9%. Norsk Telegrambyrå investerte i 2003 i Universum AS med forretningskontor i Oslo. Eierandel utgjør 50,1% og andel av stemmeberettiget kapital utgjør 33,33%. Scanpix Norge AS og Universum AS (felleskontrollerte selskaper) er rapportert i h.t. bruttometoden i selskapsregnskapet. Selskap rapportert i ht. bruttometoden (nettoverdier): Scanpix Norge AS Universum AS Anskaffelseskost Balanseført egenkapital på kjøpstidspunktet Goodwill Bokført verdi Ekstraordinært utbytte Endret kostpris i Resultatandel Utbytte for Bokført verdi Avskrivningstiden på 10 år vedr. goodwill i Universum AS er satt ut fra en forventning om at denne investeringen skal generere inntekter i minst 10 år fremover. Markedsposisjonen for selskapet når det gjelder produksjon av RTV-sider er svært sterk. Universum AS har en kollektiv ytelsesbasert pensjonsordning for enkelte av sine ansatte (sikret ordning). Forpliktelser i h.t. denne pensjonsforsikringsordningen er ikke balanseført i selskapets regnskap. Rapporteringen i Universum AS avviker dermed fra prinsippene for rapportering av pensjonsforpliktelser i NTB AS og Scanpix Norge AS. Da virkningen av denne prinsippforskjell er uvesentlig, er ikke Universums regnskapstall justert ved innarbeidelsen i NTB's regnskap. 7 AKSJER I ANDRE SELSKAPER Eierandel Balanseført verdi Kostpris pr pr Anleggsmidler: Scanpix Scandinavia AS 11,8 % Innholdsutvikling AS 16,7 % MARKEDSBASERTE AKSJER/FOND OMLØPSMIDLER Beholdningen består av andeler i aksjefond. I regnskapet pr er verdipapirene vurdert til samlet markedsverdi, kr (porteføljeprinsippet). Anskaffelsesverdi er kr Årets verdiøkning er inntektsført med kr SKATTER Skattekostnaden i resultatregnskapet i 2006 består av: Betalbar skatt 0 Endring utsatt skatt 0 Netto (kostnad) 0 Skattegrunnlag 2006 fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Andel skattekostnad felleskontrollerte selskaper Resultat fra felleskontrollerte selskaper Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Herav uavskrevet goodwill Årets avskrivning goodwill Lineær avskrivning goodwill over 10 år 14 15

9 NOTE R TIL ÅRSREGNSKAPET NOTE R TIL ÅRSREGNSKAPET Avstemming skattekostnad: Skatt beregnet som 28% av regnskapsmessig resultat før skatt Justert for resultat datter-/felleskontrollert selskap Effekt av permanente forskjeller Sum skattekostnad Ikke balanseført utsatt skattefordel Regnskapsført skattekostnad Utsatt skatt Endring Driftsmidler Fordringer Pensjonsmidler Ubenyttet godtgjørelse aksjeutbytte Underskudd til fremføring Netto grunnlag (midlertidige forskjeller) 28% utsatt skatt Alle midlertidige forskjeller kan utlignes, og dette er gjennomført i beregningen av utsatt skatt i regnskapet. Utsatt skatt beregnes med grunnlag i forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier og underskudd til fremføring. I oppstillingen brukes positivt fortegn ved netto skattereduserende midlertidige forskjeller. Det vil si forskjeller som reduserer fremtidig skattbar inntekt og dermed gir grunnlag for en utsatt skattefordel. Utsatte skattefordeler opparbeidet frem til er oppført som en eiendel i balansen i regnskapet. Begrunnelsen for balanseføring er at netto negative midlertidige forskjeller og underskudd til fremføring antas å kunne utnyttes til å redusere fremtidige skattepliktige inntekter i selskapet. Verdien av opparbeidet utsatt skattefordel etter kr er ikke oppført i regnskapet. Selskapets 20 største aksjeeiere: Navn Eierandel Edda Media 25,5 % A-pressen 14.2% Aftenposten 11.1% NRK 11.1% Verdens Gang 10.7% Adresseavisen 8.2% Bergens Tidende 4.1% Stavanger Aftenblad 2.7% Østlendingen 2.1% Harstad Tidende 1.7% Hamar Media 1.3% Dagbladet 0.9% Asker og Bærums Budstikke 0.9% Fædrelandsvennen 0.8% Dagsavisen 0.6% Lillehammer Medieinvestering 0.4% Gudbrandsdølen Dagningen 0.3% Agderposten 0.3% Trønder-Avisa 0.3% Halden Arbeiderblad 0.2% 97,40 % Ingen av de ansattes styrerepresentanter eier aksjer i selskapet. Salg av nyheter og tjenester til eiere og samarbeidende selskaper gjennomføres på markedsmessige betingelser. 11 EGNE AKSJER Selskapet eier ved årets slutt 25 egne aksjer. 10 ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE M.V. Selskapets aksjekapital er kr fordelt på aksjer á kr Hver aksje har en stemme. Selskapet har en aksjeklasse og alle aksjer har like rettigheter. Det foreligger begrensninger for hvem som kan eie aksjer og kjøp av aksjer krever samtykke fra styret. Videre har aksjeeierne etter særskilte bestemmelser forkjøpsrett til aksjer som frembys for salg. 12 KAUSJONSANSVAR/GARANTIANSVAR tall i 1000 kr Kausjonsansvar 0 0 Garantiansvar NTB har stillet garanti med kr for et lån opptatt av Kanal24 AS. Som sikkerhet for NTB's garanti har DnB NOR avgitt en garanti overfor Kanal24 AS' långiver. Som sikkerhet for garantiavgivelsen har DnB NOR pant i NTB's særvilkårskonto i bank for et beløp tilsvarende kr NTB har også stillet garanti overfor Entra Eiendom AS på kr Dette beløpet tilsvarer tre måneders kontorleie og felleskostnader i Akersgt. 55. Som sikkerhet for NTB's garanti har DnB NOR avgitt en garanti overfor Entra Eiendom. Som sikkerhet for garantiavgivelsen har DnB NOR pant i NTB's særvilkårskonto i bank for et beløp tilsvarende kr

10 NOTE R TIL ÅRSREGNSKAPET KONTANTSTRØMANALYSE 13 ANTALL ÅRSVERK Det har i regnskapsåret blitt utført 84,7 årsverk i selskapet. 14 YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.V. Lønn til administererende direktør/sjefredaktør utgjorde for 2006 kr Andre ytelser utgjorde kr Administrerende direktør omfattes av selskapets generelle pensjonsordning og har en bonusavtale som etter nærmere fastsatte kriterier kan gi en årsbonus på inntil kr Bonus er utbetalt med kr i Betalt pensjonspremie vedr. administrerende direktør utgjorde for 2006 kr Det er i 2006 kostnadsført styrehonorarer med til sammen kr Revisjonshonorar er kostnadsført med kr LÅN OG SIKKERHETSSTILLELSE TIL ANSATTE Samlede utlån til ansatte utgjør kr Lånene er usikret og har en løpetid på mindre enn ett år. 16 BETALINGSMIDLER tall i 1000 kr Bundne bankinnskudd: (A) (B) Likvider tilført/brukt på virksomheten: Tilført fra årets virksomhet (1) Endring kortsiktige fordringer, kortsiktig gjeld, lager Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto likviditetsendring fra virksomheten Likvider tilført/brukt på investeringer: Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler Endring i andre investeringer Netto likviditetsendring fra investeringer Likvider tilført/brukt på finansiering: Ny gjeld 0 0 Nedbetalt gjeld FORDRINGER OG GJELD Selskapet har gitt et konvertibelt lån på kr til Innholdsutvikling AS. Lånet kan konverteres til aksjer i selskapet. For øvrig har ikke selskapet fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets utgang. Selskapet har ingen gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets utgang. Av selskapets eiendeler er det avgitt pant i en andel av særvilkårskonto i bank på kr (jfr. Note 12/16). Selskapets feriehytte er pantsatt med kr for pensjonsforpliktelser. Bokført verdi av eiendommen pr utgjør kr ANNEN EGENKAPITAL Annen Fond for egenkapital vurderingsforskjeller Pr Underskudd Regulering Fond for vurderingsforskjeller Pr (C) (A+B+C) Netto likviditetsendring fra finansiering 0 0 Netto endring i likvider gjennom året Likviditetsbeholdning pr Likviditetsbeholdning pr (1) Dette tallet fremkommer slik: Årets resultat Endring utsatt skatt 0 0 Ordinære avskrivninger Gevinst ved salg av anleggsmidler Resultat selskap rapportert i h.t. Ek-/bruttometoden Nedskrivning anleggsaksjer 0 0 Endring pensjonsmidler/pensjonsforpliktelser

11 NOTE R TIL ÅRSREGNSKAPET KLAR TALE Klar Tales opplag godkjennes av Norsk Opplagskontroll, og passerte i 2006 for første gang aviser per uke. Økningen fra i fjor var på 204 aviser. Klar Tale kommer fortsatt ut i tre parallelle utgaver, som vanlig papiravis, i blindeskrift og som lydutgave på CD. Nytt i 2006 er at lydutgaven kan høres gratis som podkast på Innlesingen gjøres i Norges Blindeforbunds lydstudio og varer i rundt én time. I 2006 startet vi språkspalten ord for ord. Der skriver vi blant annet om bakgrunnen for uttrykk som Jeg har en høne å plukke med deg og å hoppe etter Wirkola, og viser eksempler på hvordan uttrykkene brukes. Artiklene illustreres med foto eller tegning som viser den egentlige betydningen av uttrykket, dersom dette er mulig. Dette gjør vi fordi språklige bilder og humor er noe av det som kan være vanskeligst å forstå i det norske språket. Klar Tales medarbeidere (fra venstre) Silje-Carine Kikut Moen, Marianne Bugge Nordberg (vikar), Tora Herud, Bodil Bakken, Olga Korkasheva (markedskonsulent), Leif Hamnes og Alexander Vestrum. (Foto SCANPIX) Klar Tale i Akersgaten. (Foto SCANPIX) 20 21

12 NTB I ALLE KANALER NTB I ALLE KANALER En vanlig dag på jobben desken er byråets nerve. Redigerere, reportasjeledere og vaktsjefer i arbeid. (Foto: Lise Åserud / Scanpix) 2006 var året for multimedial satsing i NTB. Flytting til Akersgaten bragte NTB og bildebyrået Scanpix under samme tak igjen, etter noen års atskillelse. Tettere kontakt gjorde at vi raskt kunne møte nettmedienes etterspørsel etter nye integrerte produkter i ulike kombinasjoner av tekst, stillfoto, levende bilder og lyd. ScanpixNTB Video ble etablert mot slutten av året som en formalisering av dette samarbeidet. Videoreportere og videoredigerere fra de to selskapene flyttet sammen på en felles videodesk. Tilbudet til kundene består av både egenproduserte videoer og redigerte utvalg fra internasjonale nyhetsbyråer, forsynt med norsk tale. Ambisjonen er å dekke de viktigste nyhetsbegivenhetene både innenriks og utenriks med levende bilder, og i tillegg tilby et variert utvalg av de morsomme og underholdende videoene som vi vet at mange nettbrukere ser etter. I nye lokaler kom også Nyhetsgrafikk.no enda nærmere. I åpent landskap, bare noen meter fra NTBs nyhetsdesk, produseres et allsidig utvalg nyhetsgrafikk til bruk både på nett og papir. Tilbudet omfatter hele spekteret fra relativt enkle diagrammer til avansert interaktiv grafikk. Multimediautviklingen betyr også etterspørsel etter tekstnyheter i nye formater. I 2006 ble NTB-nyhetene tilgjengelige på mange helt nye steder, f.eks. på bybusser, i bankfilialer osv. NTB leverer nå skreddersydde nyheter i kortformat til stadig flere informasjonsskjermer over hele landet. Flytteprosessen: Alle mann i arbeid. Pål Bjerketvedt sørger for at det blir plass til hans portrett på sjefsveggen når den dagen kommer... (Foto: NTB/Anicken J. Skogseth.) Hun har sett kongen klippe mange snorer. Her er det Wibecke Lies tur til selv å klippe da NTB markerte innflytting i nye lokaler. (Foto: NTB /Anicken J. Skogseth) Innflyttingsdagen. Nyhetsproduksjonen er i full gang, samtidig som de siste arbeidsplassene på desken klargjøres teknisk. (Foto: NTB /Anicken J. Skogseth) 22 23

13 NYHETSTJENESTEN NYHETSTJENESTEN NTBs fysiske plassering skal ikke ha innflytelse på hvordan og hvor godt vi leverer nyheter til våre kunder. Likevel representerte bedriftens flytting til Akersgaten landets historiske mediegate et viktig skritt mot et enda mer moderne og framtidsrettet NTB. Flyttingen ble gjennomført på en enkelt dag 11. mars, uten at våre kunder merket stort til det. Vi hadde ingen brudd i produksjonen, og stor dugnadsinnsats sikret et mest mulig smidig overgang. Om ikke kundene merket stort til flyttingen, var overgangen stor i positiv forstand for bedriftens ansatte. Moderne, åpne og effektive lokaler sikrer best mulig intern kommunikasjon, noe som er helt avgjørende i en nyhetsbedrift som er på tå hev 24 timer i døgnet alle årets dager. Flyttingen bidro også til å legge forholdene til rette for et enda tettere samarbeid med Scanpix og nyhetsgrafikk.no, samarbeidspartnere som er avgjørende for at NTB skal kunne levere et best mulig produkt. I tillegg har fysisk nærhet til kolleger og viktige kunder bidratt til å skape en best mulig nyhetsatmosfære. Terminalen på Gardermoen ble evakuert etter at det ble antatt at en person hadde passert sikkerhets-kontrollen med en koffert inneholdende utstyr som kunne brukes til å produsere en bombe. Det viste seg etterhvert å være falsk alarm, men konsekvensen var håndfast, kaos og forsinkelser langt utover kvelden. (Foto: Bjørn Sigurdsen / SCANPIX) Nyhetene sto i kø også i NTB markerte seg tydelig i dekningen av krigen i Libanon, samt i dekningen av en ny rettsrunde i NOKAS-saken. Også OL i Torino la beslag på betydelige redaksjonelle ressurser i året som gikk. Samarbeidsavtalen med ANB, som ble undertegnet mot slutten av året, representerte nok en ny giv for byrået. Arbeidet med ytterligere å styrke NTBs nyhetsorganisasjon kunne starte. Demonstranter setter fyr på den danske ambassaden i Damaskus i protest mot at danske aviser hadde trykket tegninger av profeten Mohammed. (Foto: AFP PHOTO/LOUAI BESHARA) I Malm i Verran er vannstanden mye høyere enn normalt på grunn av all nedbøren. Her er jordbruksredskap under vann. (Foto: Arne Opdal / SCANPIX) 24 25

14 ORGAN ISASJONSKART HER FINNER DU OSS KLAR TALE Ansv.redaktør Tora Herud NYNORSK PRESSEKONTOR Ansv.redaktør Arne S. Haugen Besøksadresse: Akersgaten 55 Inngang Apotekergata. Postadresse: Postboks 6817 St. Olavs plass 0130 Oslo ORGANISASJON/LEDELSE I NTB FRA MARS 2007 Konsernet Redaksjonen NTB konsern Forretnings- og utviklingsavd. Scanpix No 49,9% Scanpix Skandinavia 11,8% Klar Tale NTB AS Universum 50,1% Innholdsutv. 16,7% Administrasjon Økonomi Personal Organisasjon Ekspedisjon SJEFRED./ ADM.DIR. Pål Bjerketvedt ADM. REDAKTØR Bård Idås UTVIKLINGSDIREKTØR Helen Vogt NYHETSREDAKTØR Ole Kristian Bjellaanes IT-SJEF Mikkel Falck MARKEDSSJEF Bjørn Skovli UTENRIKS Nyhetssjef Hilde Huus-Hansen INNENRIKS Nyhetssjef Kristin V. Aanensen SPORT Nyhetssjef Jan-Erik Sveum Nyhetsavd. Samf.avd Susanne Wigene imponerte med å ta sølv på m.under EM i friidrett i Gøteborg. (Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX) Telefon: E-post: 26 Kjetil Andre Aamodt ble kastet i lufta av trenerene Martin Andersen (tv), Jørund Lie og Marius Arnesen etter førsteplassen i Super-G under OL i Torino i (Foto: Tor Richardsen / SCANPIX)

15 Foto: Scanpix.

Årsrapport 2009. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2009. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2009 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2009 Årsberetning 2009 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2009 Nyhetsbyråets utvikling i 2009 har vært stabil, med en tilnærmet uendret kundesituasjon

Detaljer

Årsrapport 2007 2007

Årsrapport 2007 2007 Årsrapport 2007 INNHOLD2007 NTBs pris for godt mediespråk2007 Aftenposten-journalist Kjetil S. Østli (t.h.) ble 1. september tildelt "NTBs pris for godt mediespråk". Den ble delt ut for første gang i 2007.

Detaljer

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2012. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2012 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2012 Årsberetning 2012 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2012 2012 har vært et krevende år for selskapet. Et utfordrende mediemarked, inntektsnedgang

Detaljer

ÅRSRAPPORT. anikk og angst i blodig avslutning. Kronprins Haakon gråt da prinsessen ble født. Rocknes»-forliset: Fant savnet død i

ÅRSRAPPORT. anikk og angst i blodig avslutning. Kronprins Haakon gråt da prinsessen ble født. Rocknes»-forliset: Fant savnet død i t og kaos blant nordmenn i katastrofe rt: 27.12.2004 18:39 (NTB): Det grusomme omfanget av flodbølge ke turister i Thailand og Sri Lanka er hardt r den kaotiske situasjonen. Dette kan vise seg å bli den

Detaljer

Årsrapport 2011. Norsk Telegrambyrå AS

Årsrapport 2011. Norsk Telegrambyrå AS Årsrapport 2011 Norsk Telegrambyrå AS 0 NTB ÅRSRAPPORT 2011 Årsberetning 2011 Årsberetning Norsk Telegrambyrå AS (NTB) 2011 2011 har vært et positivt, men også et travelt og krevende år for selskapet.

Detaljer

Å R S R A P P O RT 2003

Å R S R A P P O RT 2003 ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD NØKKELTALL KONSERN Nøkkeltall konsern 3 Årsberetning 2003 4 Nettet utfordrer nyhetstjenesten 7 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømanalyse 10 Noter til årsregnskapet 12 Revisors

Detaljer

kt og kaos blant nordmenn i katastrofe

kt og kaos blant nordmenn i katastrofe t og kaos blant nordmenn i katastrofe rt: 27.12.2004 18:39 (NTB): Det grusomme omfanget av flodbølge ke turister i Thailand og Sri Lanka er hardt r den kaotiske situasjonen. Dette kan vise seg å bli den

Detaljer

Å R S R A P P O RT 2002

Å R S R A P P O RT 2002 ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD NØKKELTALL KONSERN Nøkkeltall konsern 3 Årsberetning 2002 4 Harde tak og nye muligheter 7 Resultatregnskap 8 Balanse 9 Kontantstrømanalyse 10 Noter til årsregnskapet 12 Revisors

Detaljer

Omstilling og posisjonering Dette er Berner Gruppen Nøkkeltall Årsberetning 2007 Års- og konsernregnskap for 2007 Balanse Revisjonsberetning

Omstilling og posisjonering Dette er Berner Gruppen Nøkkeltall Årsberetning 2007 Års- og konsernregnskap for 2007 Balanse Revisjonsberetning BERNER GRUPPEN årsrapport 2007 Innhold Omstilling og posisjonering 3 Dette er Berner Gruppen 4 Nøkkeltall 5 Årsberetning 2007 6 Års- og konsernregnskap for 2007 11 Balanse 12 Revisjonsberetning 23 Nyhetsåret

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING // 2012 Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 Bergene Holm AS Årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer

Detaljer

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062

ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS. Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 ÅRSBERETNING 2009 BERGENE HOLM AS Organisasjonsnummer 812 750 062 GENERELT

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09

årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09 årsrapport BERNER BERNER GRUPPEN09 2 berner gruppen // årsrapport dette er berner gruppen Utgivelsen av avisa Dagbladet 2. januar 1869 markerte starten på en lang og tradisjonsrik avis- og mediehistorie.

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet

Helse, miljø og sikkerhet Årsrapport 2008 Styrets beretning Multiconsult er et komplett rådgivnings- og prosjekteringsfirma som arbeider innen bygg og eiendom, industri, olje og gass, energi, samferdsel og infrastruktur og miljø

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2 0 1 1 ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING Kino - vår digitale fellesarena Innhold s2 Innhold s3 Kino - vår digitale fellesarena ved Geir Bergkastet s4 Presentasjon av konsernstyret s5 Selskapsstruktur s6 Året

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Slik bruker NRK pengene. Årsberetning 2014. Årsresultat NRK -100 -150 -200. Årsresultet NRK

Slik bruker NRK pengene. Årsberetning 2014. Årsresultat NRK -100 -150 -200. Årsresultet NRK SIDE 109 SLIK BRUKER NRK PENGENE Slik bruker NRK pengene Årsresultat NRKs inntekter går i sin helhet til å produsere og formidle innhold til Norges befolkning. Årsresultatene over tid må balansere. De

Detaljer

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008

Innhold. 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 COWI AS 2008 Innhold 3 Årsberetningen 2008 6 Resultatregnskap 7 Balanse 9 Kontantstrømoppstilling 10 Regnskapsprinsipper 12 Noter 22 Revisjonsberetningen 2008 Årsberetning 2008 COWI AS konsern leverte

Detaljer

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.)

Hovedtall Omsetning 2007-2011 (Beløp i 1000 kr.) Årsrapport 2011 God fremgang for Multiconsult 2011 ble et godt år for Multiconsult. Til tross for finansiell og økonomisk krise i en rekke land i Europa har vi klart å utnytte mulighetene i de markedene

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.

ÅRSRAPPORT 2014. Mentor Medier AS. Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier. ÅRSRAPPORT 2014 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata 6 Tlf: 22 310 310 // Faks: 22 310 305 mentormedier.no mentor medier Innhold Styrets årsberetning side 4-12 Resultatregnskap

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

INNHOLD. Ansvarlig redaktør: Pål Nakken Design og layout: Marte Aas Halvorsen Kreativ leder: Svein Meek. 2 3 Innhold

INNHOLD. Ansvarlig redaktør: Pål Nakken Design og layout: Marte Aas Halvorsen Kreativ leder: Svein Meek. 2 3 Innhold ÅRSRAPPORT 1 INNHOLD Innledning Viksomhetens art / Konsernledelsen Miljørapportering Arbeidsmiljø og personale Resultat, investeringer, finansiering og likviditet Årsresultat og disponeringer Fremtidig

Detaljer

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter

Årsrapport for 2014. Viken Fiber AS. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsrapport for 2014 Viken Fiber AS Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noter Årsberetning 2014 Viken Fiber AS Adresse: Postboks 3628, 3007 DRAMMEN Org.nr:

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2010

Å R S R A P P O R T 2010 ÅRSRAPPORT 2010 innhold innhold strategisk utvikling 4 MEDIEHUS I utvikling 6 ledergruppen 10 budstikkas hedersbevisninger 2010 17 Nøkkeltall 19 Årsberetning 21 styret 24 Resultatregnskap 27 Balanse 28

Detaljer