Transfer Pricing Årsrapport for 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Transfer Pricing Årsrapport for 2013"

Transkript

1 Transfer Pricing Årsrapport for 2013

2 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse Forord Oppsummering Oversikt over resultater 2011 til Ressurser Riksprosjekt TP MAP-APA enhet Oljeskattekontoret (OSK) Nytt på TP-området Rentebegrensingsregler Manglende kvalitet på TP-dokumentasjon RF-1123 oppgave for kontrollerte transaksjoner Endringer for inntektsåret Kontroll av om RF-1123 er levert Fagseminar for rådgivere og skattytere Fokusområder fremover for riksprosjektet Nettverkskontorenes innsats Status for vedtak Vedtak pr. tema Varsel om endring av ligning Behandlede klagesaker MAP / MAP APA i Skatteetaten MAP APA Oversikt over dommer på TP-området

3 2 Forord Skatteetatens organisering av transfer pricing området er fra utgangen av 2013 endret. Det er etablert et Riksprosjekt TP som skal styrke likebehandling, kompetanseutvikling og spesialisering. Kvaliteten i arbeidet skal bl.a. sikres via etableringen av et Transfer Pricing Board. Det økende antall MAP og APA saker håndteres fra 2015 av en nyopprettet MAP/APA-enhet. Fra 2014 forventes det at antall medarbeidere på TP-området øker med 12 årsverk til 96 årsverk. Det er en betydelig økning som vil bli krevende i forhold til kompetanseutvikling. Oljeskattekontorets virksomhet er ikke berørt av omorganiseringen på TP-området. TP-teamet i SKD 3

4 3 Oppsummering Rapporten er en beskrivelse av skatteetatens innsats på transfer pricing området med hovedvekt på Oversikt over resultater 2011 til 2013 Oljeskattekontoret måler antall endringspunkter og ikke antall saker, slik at det er færre antall saker enn angitt. Tabell 1: Status for fattede vedtak Status Antall saker Etterberegnet beløp: Antall saker Etterberegnet beløp: Antall saker Etterberegnet beløp: Endelig vedtak Påklaget / prosess Totalt Ressurser Ressursbruken for 2011 til 2013 fremgår av tabell 2. Anvendte antall årsverk til TP-arbeid for perioden er usikre, da tidsregistreringene er ufullstendige. Beregningen er i noen grad basert på estimater. Resurser til TParbeid Budsjett Antall årsverk Tabell 2: Estimerte ressurser til TP-arbeid 4 Riksprosjekt TP Fra 2014 er det etablert et riksprosjekt på TP-området. Riksprosjektet er ansvarlig for alle funksjonsområdene innen TP. Det vil si at følgende aktiviteter inngår i riksprosjektet: alle kontrollaktiviteter i etaten innen TP området forebygging/veiledning analyse rettsanvendelse innspill til regelverksutvikling kompetanse- og metodeutvikling deltakelse i nasjonale og internasjonale fora etter behov og i samråd med SKD Dette gjelder med følgende unntak: Oljeskattekontorets virksomhet MAP og APA Ankesaker underlagt Rettsavdelingen i SKD Utvikling av regelverk herunder retningslinjer og skjemaer 4

5 Internasjonal samhandling herunder OECD-arbeid, IOTA, Nordisk TP mv. Figur 1: Organisering og styring av Riksprosjekt TP Transfer Pricing board (TP-board) skal kvalitetssikre prinsipielle spørsmål og saker vedrørende transfer pricing, samt sikre at praksis er i overenstemmelse med erfaringene fra MAP/APA-prosessene. TP-board har en rådgivende, ikke besluttende, rolle i forhold til prinsipielle spørsmål og saker i riksprosjektet som forelegges TP-board. TP-board er sammensatt slik at det består av faste medlemmer med høy faglig kompetanse på transfer pricing spørsmål. I tillegg kan TP-board suppleres med personer med spesialkompetanse. Arbeidsgruppene har forskjellige formål (faglige risikoer eller kompetanseheving og kompetansedeling). Arbeidsgruppene skal være viktige fora for faglige diskusjoner av enkeltsaker for å sikre kvalitet, likebehandling, metodeutvikling og kompetanseutvikling innenfor sine respektive tema/risikoområder. Det operative arbeidet med sakene vil skje i regionene. Arbeidsgruppene vil således ikke ha leveransekrav ift enkeltsaker men derimot dokumentere metodikken/arbeidet i form av veiledninger, erfaringsrapporter eller lignende. 5 MAP-APA enhet Fra skal Skatteetaten overta ansvaret for MAP/APA oppgaveløsningen fra Finansdepartementet. MAP/APA-avdelingen skal være en selvstendig enhet samlokalisert med Sentralskattekontoret for storbedrifter. Avdelingen skal ivareta rollen som kompetent myndighet og ha ansvar for MAP- og APA-saker som gjelder internprising og inntektsallokering til fast driftssted. Enheten skal løse utfordringene knyttet til et stigende antall MAP- og APA-saker. I tillegg vil enheten bidra til økte ressurser på TP-området. Endelig vil enheten kunne være med på å øke kompetansen på området, og vil også delta i TP Board. 6 Oljeskattekontoret (OSK) Oljeskattekontoret har gjennom mange år fokusert på transfer pricing og blant annet tatt opp problemstillinger innen gass, forsikringer, konserninterne tjenester og finansiering. 5

6 Konserninterne transaksjoner er ett av kontorets fokusområder og utgjør en sentral del av kontorets kontrollvirksomhet. Av 186 enkeltfravikelser ved ligningen for inntektsåret 2012 gjaldt 93 internprising. I 2013 var kontrollen spisset mot petroleumspriser og konserninterne tjenester, men det var også mange fravikelser knyttet til renter og forsikringer. Petroleumsskatten er en vesentlig inntektskilde for staten og utgjorde kr 228 mrd. i Skattevirkningen av OSKs samlede kontrollvirksomheten for inntektsårene har i gjennomsnitt vært ca. kr. 1,8 mrd. Internprisingsendringer utgjør en stor del av dette beløpet. OSK har høy kontrollaktivitet og gode resultater. Sikring av skatteinntektene krever en grundig og årlig kontroll av samtlige selskaper, og kontrollen må være basert på høy kvalitet og kompetanse. Stor kontrollaktivitet medfører samtidig omfattende bruk av ressurser på klage- og domsbehandling samt MAP-prosesser. 7 Nytt på TP-området 7.1 Rentebegrensingsregler 1 TP-teamet/TP-nettverket har bidratt til Finansdepartementets arbeid i forbindelse med nye rentebegrensningsregler. Det er foretatt konsekvensberegninger for valg av forskjellige modeller samt analysert omfanget av potensielt tynn kapitaliserte selskaper sammen med analysemiljøet. TP-teamet og medarbeidere fra spesielle spesialmiljøer har også bidratt til implementeringen av reglene herunder utarbeidelsen av skjema RF samt tilhørende Rettledning RF De nye reglene vil begrense omfanget av bl. a kontroller vedrørende tynn kapitalisering. Det må foretas oppfølgning av reglene i 2015 for å konstatere om reglene etterleves samt hvordan konsernene tilpasser seg til de nye reglene. Dette vil følges opp i arbeidsgruppe konsernintern Finansiering i Riksprosjektet. 7.2 Manglende kvalitet på TP-dokumentasjon I følge KPMGs CFO-undersøkelse 2013/14 har kun hvert tiende foretak meget god dokumentasjon. Figur 2: KPMGs CFO-undersøkelse 2013/14 1 Beskrivelse av reglene i ligningsabc-en, ABC/Kapitler/R/?mainchapter=73073&chapter=73073#x Skjema og rettledning på 6

7 Undersøkelsen resultat er samstemmende med etatens erfaringer på området. 7.3 RF-1123 oppgave for kontrollerte transaksjoner RF-1123 er et verktøy som må utvikles over tid for at Skatteetaten kan få et godt overblikk over hvilke konserninterne transaksjoner norske selskaper har herunder få best mulig grunnlag for å velge saker til kontroll. I forbindelse med utvikling av et risk management system vil det bli synliggjort et ytterligere behov utvikling av skjemaet Endringer for inntektsåret 2013 Karakterisering av foretaket forbedres ved avkrysning for hvilken form for virksomhet foretaket driver. I tillegg skal bransjekode angis. Figur 3: Karakterisering av foretakets virksomhet Inntektsforhold for foretaket skal angis i form av driftsresultat og driftsresultat i % av omsetningen for de seneste 3 årene. Landkoder pr. transaksjonsart gir bedre mulighet for risikovurdering av det enkelte foretaks forskjellige transaksjoner. Det vil si at landkode A/B/C/D endres til et felt hvor man kan skrive inn flere landkoder (ISO-kode). Opplysninger om oppkjøp kan gi en bedre risikovurdering. Såfremt selskapet har vært gjenstand for oppkjøp, kan dette medføre en risiko for exit-beskatning eller feilprising. Har foretaket derimot foretatt oppkjøp kan det være risiko for feilprising eller feil allokering av kostnader. Figur 4: Har foretaket vært gjenstand for eller foretatt oppkjøp Kontroll av om RF-1123 er levert Fra inntektsåret 2013 blir alle skjema som er levert på papir registret i SL. Dette gjelder også for levering regnskapsutdraget til SFU. Det blir derfor fremover enklere å kontrollere om alle oppgavepliktige etterlever oppgaveplikten. Riksprosjektet skal foreta en undersøkelse av etterlevelsen av oppgaveplikten som er en oppfølging av undersøkelsen som ble gjennomført av Skatt vest med godt resultat. I tillegg skal Norsk registrerte Utenlandske Foretak (NUF) svare på et spørsmål i selvangivelsen. "Omfatter filialregnskapet alle inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld for 7

8 både hovedkontor og filial. Ja Nei.". Såfremt spørsmålet besvares med Nei vil NUFet kunne karakteriseres som et fast driftssted med begrenset skatteplikt (Konsern NUF/ligningskode 86) og vil sannsynligvis skulle levere RF Fagseminar for rådgivere og skattytere Skatt øst og Skatt vest arrangerte i samarbeid to identiske fagdager vedrørende transfer pricing i Oslo og Stavanger den 28. og 29. oktober Det var 120 og 75 påmeldte i hhv Oslo og Stavanger. Hovedfokuset var å informere eksterne rådgivere/revisorer/skattytere om hvilke fokusområder etaten er, og vil være, opptatt av i kommende år innen fagområdet. Foredragsholdere og ansvarlige fra venstre: Margunn Nesse, Astrid Shoghl, Regine Vastvedt, Dagfinn Graf Hansson, Henning Risøy, og Jon Rørosgaard. (Frank Lange, SKD og Simen Johannessen, SKØ var ikke tilstede da bildet ble tatt) 8 Fokusområder fremover for riksprosjektet Riksprosjekt TP vil fremover fokusere på følgende risiko- og kompetanseområder: Konserninterne tjenester Konsernintern finansiering TNMM / databaseundersøkelser Restruktureringer 3 Immaterielle eiendeler Bareboat leie 3 I følge databasen Zephyr var det 283 selskaper som ble solgt i Herav hadde 91 selskaper hadde en omsetning på over 50 mill. NOK. For 56 av overdragelsene foreligger det opplysninger hva disse er overdratt til. Samlet beløp for de 56 overdragelsene er på 78 milliarder NOK. 8

9 Tynn kapitalisering Verdsettelse Risk assessment 9 Nettverkskontorenes innsats For TP-saker tilstrebes en integrert saksbehandling, dvs. at sakene løses i team hvor den juridiske kompetansen er tilstede allerede i ettersynsfasen. Det er derfor mest hensiktsmessig å måle resultatet av innsatsen ved hjelp av fattede vedtak. Opplysninger om varslede endringer av ligningen, klagenemndssaker og domstolsbehandling er tatt med i rapporten for å si mer om årets aktivitet. I tillegg sier blant annet status for sakene noe om kvaliteten av sakene. 9.1 Status for vedtak Status Antall Etterberegnet Antall Etterberegnet Antall Etterberegnet saker beløp saker beløp saker beløp Endelig vedtak Påklaget/prosess Totalt Tabell 3: Status for vedtak fattet i 2011, 2012 og 2013 Tabellen viser at betydelige endringsbeløp for alle årene ikke blir påklaget. 9.2 Vedtak pr. tema Antallsmessig er det i 2013 flest saker vedrørende renteberegning, konserninterne tjenester, varekjøp/varesalg og fast driftssted. For sakene vedrørende tynn kapitalisering gjelder at det er det få saker med store forhøyelser og at det i flere sakene er inngått forlik. 9.3 Varsel om endring av ligning En måling av resultatene for nettverkskontorene som kun baserer seg på fattede vedtak det enkelte år, kan gi et feil bilde av aktiviteten fordi TP-saker er kompliserte og omfattende saker som kan strekke seg over flere år Nettverkskontor Antall Varslet beløp Antall Varslet beløp Antall Varslet beløp saker saker saker Totalt* *I tillegg er det varslet saker uten konkret beløp Varslet uten beløp Tabell 4: Varsel om endring av ligning Tabellen inneholder kun saker som er varslet i pågjeldende år og hvor det ikke var fattet vedtak i løpet av samme år. Det skal opplyses at det for 1 sak som er varsel i 2012 først er fattet vedtak i

10 9.4 Behandlede klagesaker Det har for årene 2011 til 2013 vært behandlet hhv. 22, 23 og 19 klagesaker av TP-miljøene. Behandlingen av klagesaker er resursskrevene for TP-miljøene og vil innvirke på den samlede kontrollaktiviteten på området. 10 MAP / MAP APA i Skatteetaten 10.1 MAP Arbeidet vedrørende MAP (Mutual Agreement Procedure) er videreført for Sakene omfatter Modellskatteavtalens art. 5, art. 7 og art. 9. Finansdepartementet har ansvaret for MAP og APA og Skatteetaten yter bistand til dette arbeidet. I Skattedirektoratet er det hovedsakelig Rettsavdelingen som bidrar til dette arbeidet. Det har i 2013 også vært bistand til FIN/SKD fra forskjellige kontor. Det har vært gjennomført mange forhandlinger i 2013/14 og i alt 12 MAP saker er avsluttet APA Det er gjennomført noen saker om bilaterale avtaler om framtidig prising, APA (Advanced Pricing Agreement) basert på skatteavtalenes bestemmelse om gjensidig avtale MAP APA. Dette har krevd mye ressurser. Ved utgangen av 2013 var det 4 igangværende saker. I 2014 er det ferdigforhandlet 3 APA saker og 1 ny anmodning om APA er kommet inn. 11 Oversikt over dommer på TP-området Nedenfor følger en beskrivelse av dommer på området som er avsagt i 2013 og starten av Dommene står i kronologisk rekkefølge med oppdatert informasjon fra utviklingen i de pågående prosessene. Kontorene har også brukt ressurser i forbindelse med andre saker i 2013 som ikke fremgår av tabellen for eksempel i saker som det er inngått forlik eller saker som først er berammet til Nr. Rettsinstans 1 LR Saker Utvalget / avsagt Conocophillips Skandinavia AS - Tangen 7 2 LR Accenture 3 LR Total E&P Norge 4 TR 5 LR Exxonmobil Exploration And Production Norway AS m.fl. Conocophillips Scandinavia AS m.fl. leie Tanangerbasen 2013 s s s s s s 185 Kontor Resultat for staten Endelig Dom OSK Ikke medhold X Skatt øst OSK OSK Ikke medhold. Ikke påanket fra staten. Medhold. Berammet Høyesterett, november Medhold. *TR=tingretten, LR=lagmannsretten og HR=Høyesterett OSK Ikke medhold X X Emne Leie Royalty Våtgass Secret comparables Rente-konsernkonto Leie Tabell 5: Dommer i 2013 /

11 (1) Conocophillips Skandinavia AS (Utv 2013 s 974) Saken vedrører blant annet hvorvidt den leien som NCOPAS reforhandlet med COPINAS i 2000/2001; kr 1450 m 2, var armlengdes eller om den var for høyt fastsatt, med den følge at NCOPAS har fått sin inntekt, underlagt særskatteregimet, redusert, jf. skatteloven Saken ble behandlet i Høyesterett for et annet spørsmål hvor Staten ikke fikk medhold. Etter en samlet vurdering av det bevismaterialet som ble presentert for lagmannsretten ligger den avtalte leien etter lagmannsrettens skjønn innenfor armlengdes intervall. Grunnlaget for å sette ligningen til side og fastsette inntekten ved skjønn er derved ikke tilstede etter skatteloven 13-1 første ledd. (2) Accenture International SARL (2013 s 1012) Norsk datterselskap av internasjonalt konsulentkonsern benyttet immaterielle produkter i sin løpende virksomhet som de kjøpte av et sveitsisk datterselskap i samme konsern. Spørsmålet var om royaltyen var så høy at det forelå en inntektsreduksjon på grunn av interessefellesskapet. Lagmannsretten kom til at skattemyndighetene ikke hadde sannsynliggjort at det forelå inntektsreduksjon og opphevet vedtaket. Royaltyen var fastsatt til inntil 7 % av ekstern omsetning, og skulle reduseres dersom det lokale selskap hadde en prosentvis avkastning som er lavere enn et minimum som partene fastsetter. Tilnærmingen gav en grunnavkastning til norsk selskap (4,45 % av omsetningen) og det sveitsiske selskap en meravkastning i form av en royalty (7 %) som kun er aktuell hvis overskuddet overstiger grunnavkastningen. Begge satsene var fastsatt ved respektive benchmarkinganalyser. Dersom selskapets overskudd overstiger grunnavkastningen og maksimal royalty, skal det overskytende beløp fordeles til det norske selskap. Tvisten gjaldt både anvendelse av metode og fordelingen av residualen. Statens anførsel var at meravkastningen (utover 4,45 %) oppstår som en kombinasjon av verdifulle immaterielle eiendeler eid av Sveits, og anvendelsen av disse i det norske selskapet. Det ble videre anført at det norske selskapet burde blitt godtgjort for de faktisk utførte ikke rutinefunksjoner i form av en andel av den meravkastningen som konsernet generer gjennom virksomheten i Norge. Staten anførte i tillegg for lagmannsretten at selskapet ikke hadde fulgt sin egen TP analyse med det resultat at en grunnavkastning på 7,68 prosent ikke ble anvendt. Retten fant at skattemyndighetene ikke hadde sannsynliggjort at fordelingen av grunnavkastningen, royalty, og eventuelt restoverskudd innebærer noen inntektsreduksjon ved at grunnavkastningen er satt for lav. Den fremgangsmåte som Accenture selskapene hadde fulgt var ikke i strid med anvendelsen av OECDs TPG og bruken av overskuddsfordelingsmetoden. I tillegg hadde skattekontoret etter rettens mening ikke foretatt noen reell vurdering av internprisen. Bakgrunnen for dette var at myndighetene ikke aksepterte skattyters sammenligningsanalyse samt ikke hadde foretatt egne sammenlikningsanalyser i saken. Retten kommenterte i tillegg at saken ikke var basert på en ordinær tilnærming. (3) Total E&P Norge Saken vedrører om Totals salg av flytende gass (LPG), herunder propan og normalbutan til tre søsterselskaper var i henhold til armlengdeprinsippet. OSK la til grunn en CUP-basert tilnærming. 11

12 Selskapet gjorde prinsipalt gjeldende at klagenemndas kjennelse var ugyldig på grunn av saksbehandlingsfeil, idet vedtaket var bygd på et "hemmelig sammenligningsgrunnlag". Retten var imidlertid ikke enig i dette synpunkt. Flertallet fant at retten til kontradiksjon var ivaretatt fordi det hadde vært omfattende korrespondanse i saken og at skattyter hadde fått mulighet for å fremlegge sitt syn. Problemstillingen med hensyn til bruk av "hemmelige sammenligningsgrunnlag" vil bli behandlet i Høyesterett i november (4) ExxonMobil E and P Norway AS (Utv 2014 s 254) Selskapene ExxonMobil Exploration and Production Norway AS (Eepnas) og ExxonMobil Production Norway Inc. (Epni) hadde inngått en avtale med et nederlandsk konsernselskap om en kombinert innskudd-/opptrekkfasilitet. I den aktuelle perioden hadde selskapene gjennomgående positiv saldo på kontoen og oppebar dermed en renteinntekt. Renteinntekten ble fastsatt etter følgende formel: NIDR 4 bid o/n 5 6,25 bp Klagenemnda for oljeskatt kom til at den rentesatsen som var benyttet var lavere enn armlengdes rente. Nemnda la til grunn en skjønnsmessig fastsatt rentesats basert på en innskuddslengde på seks måneder (to måneder for Epni i 2005), samt et snitt for bid- og asknoteringen. Med BID menes den rentesats banker er villige til å betale for et innskudd i en gitt tidsperiode. Motsatsen er en ASK-notering, som er den rentesats en bank er villig til å låne ut penger for i en gitt tidsperiode. Differansen mellom BID og ASK er i utgangspunktet det banken tjener på sin virksomhet knyttet til innlån og utlån. For Eepnas utgjorde fravikelsen i skjønnet (i forhold til selskapets egen påstand) en økning på NOK i 2005, NOK i 2006 og NOK i For Epni utgjorde fravikelsen NOK i 2005, NOK i 2006 og NOK i Retten var enig i at det forelå en inntektsreduksjon som følge av for lav rente, og at denne hadde sammenheng med interessefellesskapet mellom selskapene. Det forelå således skjønnsgrunnlag. I tillegg fremsto skjønnet som saklig og velbegrunnet. Det var derfor ikke grunnlag for å oppheve nemndas vedtak. Bruk av 6 (2) måneders bindingstid ved fastsettelse av rentesats Som nevnt ovenfor, ble en referanserente på NIDR 6 måneder (2 måneder for EPNI i 2005) benyttet i skjønnet. Dette tilsvarte den tid saksøkernes innskudd faktisk hadde stått på konto i ECNV. Bindingstiden er beregnet av skattemyndighetene etter en matematisk formel som i seg selv ikke er bestridt av saksøkerne. Formelen baserer seg på saksøkernes faktiske saldo på innskudd over en grenseverdi, hvor innskuddene anses bundet opp i perioder med utgangspunkt i datoer for forfall av terminskatt, dvs. 1. april og 1. oktober. På grunnlag av beregningene ble bindingstiden for Eepnas fastsatt til 180,2 dager i 2005, 199,1 dager i NIDR - Norwegian Interbank Deposit Rate - er indikativt noterte renter for å motta ("venstresiden") eller avgi ("høyresiden") kronelikviditet direkte mellom de største norske bankene for beløp på 50 millioner norske kroner. Kvoteringen kan blant annet sees på Reuters side NIDR. Omsetningen i NIDR-markedet er svært begrenset. 5 o/n = over night 12

13 og 211 dager i For Epni ble bindingstiden beregnet til 47,4 dager i 2005, 197,6 dager i 2006 og 137 dager i Retten var enig med skattemyndighetene for sammenligningsformål å justere innskuddsbetingelsene til 6- (2-) månedersrente, hvilket er i overensstemmelse OECDretningslinjene punkt 1.15 jf. 2.6, der det fremgår at de relevante økonomiske aspekter ved situasjonene må være tilstrekkelig sammenliknbare, og at det må foretas nødvendige justeringer for å oppnå sammenliknbarhet. Retten viste også til OECD retningslinjene punkt 1.36 og 1.37 hvorav fremgår at granskningen skal basere seg på "den transaksjonen som faktisk har funnet sted mellom de nærstående foretakene", og at det er den "økonomiske substansen" som skal legges til grunn der denne avviker fra transaksjonens form. Hvilke transaksjoner saksøkerne ville ha foretatt dersom de ikke hadde plassert midlene i ECNV, kunne retten ikke se relevansen av. Det er heller ikke rettslig relevant å vurdere hvilke transaksjoner den konserninterne motparten har valgt å foreta med det mottatte innskuddet. Likevel er retten enig med skattemyndighetene i at saksøkerne alternativt kunne ha benyttet overskuddslikviditet til å betale ned langsiktig gjeld. At saksøkerne av praktiske årsaker har valgt å beholde innskuddene i NOK for å møte de halvårlige terminutbetalingene fremfor å nedbetale gjeld i USD med etterfølgende opptrekk, kan retten ikke se er av betydning; det er tilstrekkelig at selskapene faktisk har hatt denne muligheten. Bruk av gjennomsnitt mellom BID og ASK Klagenemnda la til grunn at noteringen i forhold til referanserenten måtte settes til et gjennomsnitt av BID og ASK-noteringer, som følge av den solide forhandlingsposisjonen saksøkerne ville hatt som store innskytere av NOK. Det ble vist til sitat fra Norges Banks hjemmeside, der det i omtale av BID og ASK-noteringer for NIBOR blant annet ble uttalt at "[a]ll internbankhandel i valutaswapmarkedet skjer imidlertid til vilkår omtrent midt i mellom venstre- og høyresiden, det vil si til noe lavere renter enn de fremviste på Reuters side NIBQ og NIBP." Retten mente at det ikke var gitt at sitatet fra Norges Bank gjaldt tilsvarende når det var tale om bruk av en NIDR-rente. Retten var imidlertid enig i at saksøkerne ville hatt en forhandlingsposisjon når det gjelder fastleggelsen av rentebetingelser på deres innskudd, og at man i en forhandlingssituasjon kunne argumentere med at saksøkernes alternative rentefordel lå nærmere renten for langsiktige lån. Retten kunne derfor ikke se at det i seg selv er vilkårlig eller grovt urimelig å legge til grunn et snitt av BID og ASK-rente. (5) Conocophillips Skandinavia AS m.fl. (Utv 2014 s 185) Et oljeselskap hadde solgt sin landbase til et eiendomsselskap og leiet den tilbake på en langsiktig kontrakt. Spørsmålet i saken var hvorvidt leien var overpriset med det resultat at selskapet hadde fått for høyt fradrag i sokkelinntekt (78 % skattesats), mens salgsprisen og følgelig ordinært skattlagt gevinst var blitt for høy som følge av den høye leieprisen. Retten drøftet først hvilken lovhjemmel som er relevant ved omfordeling av inntekt mellom land og sokkel innenfor samme skattesubjekt. Etter rettens oppfatning var skattelovens interessefellesskapsbestemmelse ( 13-1) riktig hjemmelsgrunnlag. Basert på de faktiske forhold i saken kom retten til at den leien som var avtalt lå innenfor et naturlig armlengdeintervall, og at den kunne avspeile et tenkt markedsnivå. Oljeskattenemndas vedtak om skjønnsmessig reduksjon ble etter dette opphevet. Saken gjelder inntektsårene

14 14

Transfer Pricing Årsrapport for 2012 TP teamet i Skattedirektoratet

Transfer Pricing Årsrapport for 2012 TP teamet i Skattedirektoratet Transfer Pricing Årsrapport for 2012 TP teamet i Skattedirektoratet Skattedirektøren Hans Christian Holte Foto: Bård Brinchmann Løvvig/Skatteetaten Den nye skattedirektøren ønsker å sikre norsk skattefundament

Detaljer

Transfer Pricing Årsrapport for 2014

Transfer Pricing Årsrapport for 2014 Transfer Pricing Årsrapport for 2014 Innholdsfortegnelse 1 Forord 3 2 Oppsummering 4 2.1 Oversikt over resultater 2012 til 2014 4 2.2 Ressurser 4 3 Riksprosjekt TP 4 4 MAP/APA avdeling etablert 4 5 Oljeskattekontoret

Detaljer

Anonymisert klagekjennelse

Anonymisert klagekjennelse Oljeskattekontoret Anonymisert klagekjennelse Tittel Forsikring internpris, endringsadgang Ingress Kjennelsen gjelder for inntektsårene 2009 2010 Avsagt dato 30.09.2013 (søksmålfrist ikke utløpt) Lovhjemmel/rettsgrunnlag

Detaljer

Skatteetatens satsning vedrørende Transfer Pricing Rapport for 2009 -

Skatteetatens satsning vedrørende Transfer Pricing Rapport for 2009 - Skatteetatens satsning vedrørende Transfer Pricing Rapport for 2009 - 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Oppsummering... 4 4 Trender på TP-området... 4 5 Organisasjon... 6

Detaljer

Transfer Pricing Årsrapport for 2010. TP-teamet i Skattedirektoratet

Transfer Pricing Årsrapport for 2010. TP-teamet i Skattedirektoratet Transfer Pricing Årsrapport for 2010 TP-teamet i Skattedirektoratet - 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 2 Forord... 3 3 Oppsummering... 4 4 Highlights... 4 4.1 Nye OECD Transfer Pricing

Detaljer

Transfer Pricing Årsrapport 2011

Transfer Pricing Årsrapport 2011 Transfer Pricing Årsrapport 2011 Skattedirektoratet TP teamet Skattedirektøren til TV2 FÆRRE BLIR KONTROLLERT: Men kontrollene blir stadig større og mer detaljerte, og avsløringene blir større. I år ble

Detaljer

2010-01-11. LB-2009-081881. Utv 2010 s 199. Borgarting lagmannsrett - dom.

2010-01-11. LB-2009-081881. Utv 2010 s 199. Borgarting lagmannsrett - dom. 2010-01-11. LB-2009-081881. Utv 2010 s 199. Borgarting lagmannsrett - dom. Kilde: Rettsavgjørelser/Lagmannsrettene Gyldendal Rettsdata www.rettsdata.no Skrevet ut 12.07.2010 2010-01-11. LB-2009-081881.

Detaljer

Armlengdeprinsippet. Gjør ingen forskjell på norske og utenlandske transaksjoner. 2008 Deloitte Advokatfirma DA

Armlengdeprinsippet. Gjør ingen forskjell på norske og utenlandske transaksjoner. 2008 Deloitte Advokatfirma DA Internprising Armlengdeprinsippet Armlengdeprinsippet er den internasjonale standard Sammenligning med transaksjoner mellom uavhengige Forankring i norsk rett gjennom skattelovens 13-1 og aksjeloven 3-8

Detaljer

ORS 11. DESEMBER 2003

ORS 11. DESEMBER 2003 ORS 11. DESEMBER 2003 Torstein Fløystad: LIGNINGSBEHANDLINGEN FOR INNTEKTSÅRET 2002. SAMT ENKELTE ANDRE AKTUELLE SPØRSMÅL INNEN PETROLEUMSBESKATNINGEN Side 1 DEL I : INNLEDNING STATUS: rettssaker, klagebehandling,

Detaljer

Ligningsprosess. Erfaringer fra Sentralskattekontoret for storbedrifter

Ligningsprosess. Erfaringer fra Sentralskattekontoret for storbedrifter Ligningsprosess Erfaringer fra Sentralskattekontoret for storbedrifter Norsk Olje og gass skatteseminar 2016 Jofrid Trandem Myhre og Kjerstin Wøyen Funderud, - avdelingsdirektører SFS Tema vi vil innom

Detaljer

Transfer Pricing Finansielle tjenester. Amsterdam, 8. mai 2014

Transfer Pricing Finansielle tjenester. Amsterdam, 8. mai 2014 Transfer Pricing Finansielle tjenester Amsterdam, 8. mai 2014 Finansielle tjenester Agenda Prising av lån Garantier Tynn kapitalisering Lik behandling i skatteetaten? Noen erfaringer/anbefalinger Side

Detaljer

Konserninterne garantier fradrag

Konserninterne garantier fradrag Konserninterne garantier fradrag Øystein Andal, Advokatfirmaet Harboe & Co AS Norsk olje og gass skatteseminar 2013 Introduksjon Avgrensning av problemstilling Fradrag for garantiprovisjoner overhodet

Detaljer

Nemndsstruktur Norsk olje og gass skatteseminar 2015

Nemndsstruktur Norsk olje og gass skatteseminar 2015 Nemndsstruktur Norsk olje og gass skatteseminar 2015 BAKGRUNN: GENERELL KLAGEREFORM Våren 2014: Høringsforslag fra FIN - ny klagenemndsordning på skatteområdet Utvinningsselskapene ikke omfattet, ikke

Detaljer

Indirekte kostnader og bruk av prosentsats i lisensavtaler

Indirekte kostnader og bruk av prosentsats i lisensavtaler Konserninterne transaksjoner: Indirekte kostnader og bruk av prosentsats i lisensavtaler Christian Grevstad, Advokatfirmaet Harboe & Co AS Norsk olje og gass skatteseminar 2013 Innledning Fordeling av

Detaljer

Rettssaker med kontoret som part

Rettssaker med kontoret som part Rettssaker med kontoret som part - fastsettelse av armlengdes rente EBL 20. oktober 2009 Dom fra Borgarting lagmannsrett av 19. januar 2009 Saken gjelder spørsmål om fastsettelse av markedsmessig rente(-fradrag)

Detaljer

Ligningsmyndighetenes tillemping av OECDs retningslinjer

Ligningsmyndighetenes tillemping av OECDs retningslinjer Ligningsmyndighetenes tillemping av OECDs retningslinjer Anne-Ma Tostrup Smith Chief Tax Counsel Classification: Internal 2016-02-08 Et konkret eksempel Ligningsmyndighetenes syn: Kontrakter mellom uavhengige

Detaljer

Del V. Rettssaker og dommer

Del V. Rettssaker og dommer Ligningskveld 3.desember 2008 Del V Rettssaker og dommer (bare de plansjene som ble presentert i foredraget) NB! Det presiseres at foredraget utelukkende er ment som bakgrunnsinformasjon for brukerne (og

Detaljer

BEPS og internprising. Norsk Olje- og gass seminar Kirkenes 6-8. mai 2015

BEPS og internprising. Norsk Olje- og gass seminar Kirkenes 6-8. mai 2015 BEPS og internprising Norsk Olje- og gass seminar Kirkenes 6-8. mai 2015 BEPS-handlingsplan og internprising Tiltakspunkt 8,9 10- internprisingsresultater i samsvar med verdiskaping- og 13 -dokumentasjon

Detaljer

"Likningsutfordringar og prosessar"

Likningsutfordringar og prosessar www.pwc.no Norsk olje og gass skatteseminar 2014 8. mai 2014 "Likningsutfordringar og prosessar" Hva skal jeg snakke om?? Mitt initielle forslag til tema: "Skattyters rettsstilling i ligningsprosessen,

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Skatt. Dokumentasjonskrav for internprising i Norge

Skatt. Dokumentasjonskrav for internprising i Norge Skatt Dokumentasjonskrav for internprising i Norge 1 Skattelovens 13-1 OECDs retningslinjer får formell status i norsk rett... 1 2 Oppgaveplikten... 2 Regler om oppgaveplikt... 2 Hvem omfattes av oppgaveplikt...

Detaljer

Anonymisert klagekjennelse

Anonymisert klagekjennelse Oljeskattekontoret Anonymisert klagekjennelse Tema Kjøp av konserninterne tjenester Inntektsår 2010 2011 Avsagt dato 24.03.2014 Status per februar 2015 Selskapet har tatt ut stevning for å avbryte søksmålsfristen,

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

KONSERNINTERNE LÅN, GARANTIER OG INNSKUDD SKATT OG ARMLENGDES PRISING SEMINAR 25. MARS 2014

KONSERNINTERNE LÅN, GARANTIER OG INNSKUDD SKATT OG ARMLENGDES PRISING SEMINAR 25. MARS 2014 KONSERNINTERNE LÅN, GARANTIER OG INNSKUDD SKATT OG ARMLENGDES PRISING SEMINAR 25. MARS 2014 Norsk forening for oljeregnskap og skatt (ORS) inviterer i samarbeid med advokatfirmaene Arntzen de Besche, BAHR

Detaljer

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil?

Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? 30 Analysenytt 02I2015 Aksjeselskaper og fritaksmetoden hvorfor så mange feil? Gjennom Skatteetatens kontroller de siste årene, har vi avdekket feil som beløper seg til flere milliarder kroner knyttet

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Inntektsreduksjon ved samansette transaksjonar

Inntektsreduksjon ved samansette transaksjonar Inntektsreduksjon ved samansette transaksjonar OLF Skatteseminar 2012 Adv. Jan B. Jansen Sktl 13-1 (1) Det kan foretas fastsettelse ved skjønn hvis skattyters formue eller inntekt er redusert på grunn

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn

Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn Domstolsprøving av skjønn etter skatteloven 13-1 tredje ledd: Faktumskjønn vs. verdsettelsesskjønn Norsk Olje og Gass Skatteseminar 2013 7. mai 2013 Advokat Andreas Bullen (Phd) Del A: Innledning Skatteloven

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015

Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Rettledning skjema for beregning av friinntekt for inntektsåret 2015 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00279-A, (sak nr. 2012/1484), straffesak, anke over dom, Odd Olaf Nerdrum (advokat Pål Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor 30.10.2013 Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.04.2011, i kraft 01.08.2011. Sist endret av Finans Norge 30.10.2013, i kraft

Detaljer

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån IFA-møte 11. mai 2016 Leif Martin Sande og Anders Torkildsen Nytrøen, Skattedirektoratet

Detaljer

1 Sammendrag. Skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer

1 Sammendrag. Skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 2 2 Innledning hvordan måle skattyternes etterlevelse ved salg av aksjer... 3 2.1 Analysepopulasjonen... 3 2.2 Vurdering av skattyters etterlevelse... 4 3 Utvikling

Detaljer

Veiledning for. gjennomføring av. en databaseundersøkelse

Veiledning for. gjennomføring av. en databaseundersøkelse Veiledning for gjennomføring av en databaseundersøkelse Vedlegg 2 til Retningslinjer for dokumentasjon av prisfastsettelsen ved kontrollerte transaksjoner og overføringer Skattedirektoratet 2007 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konsernbelastninger. for teknisk og administrativ bistand. Grete Wallem. ved. seniorrådgiver. Oljeskattekontoret. Oljeskattekontoret.

Konsernbelastninger. for teknisk og administrativ bistand. Grete Wallem. ved. seniorrådgiver. Oljeskattekontoret. Oljeskattekontoret. Konsernbelastninger for teknisk og administrativ bistand ved Grete Wallem seniorrådgiver Side 1 Innhold 1. Tilbakeføringer - tre konkrete saker: A) Markedspristilpasning Belastning etter markedspriser,

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011

Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Rettledning skjema for beregning av friinntekt 2011 Side 1 Innledning og tekniske opplysninger Skjema for beregning av friinntekt er pliktig vedlegg til selvangivelse for selskap som er særskattepliktige

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner Pressemelding 29. november 2012

Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner Pressemelding 29. november 2012 Utlignet petroleumsskatt på 235,9 milliarder kroner Pressemelding 29. november 2012 Utlignet petroleumsskatt utgjorde 235,9 milliarder kroner for 2011. Det viser tall fra skattelisten for petroleumsselskaper

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse

Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett

ANBUDSINNBYDELSE. Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett ANBUDSINNBYDELSE Ordningen med bytte av statskasseveksler mot obligasjoner med fortrinnsrett Mandag 18. mai 2009 holdes det hollandsk auksjon i bytteordningen av statskasseveksler mot obligasjoner med

Detaljer

HR-2000-00419 - Rt-2001-1265 (234-2001) - UTV-2001-1446

HR-2000-00419 - Rt-2001-1265 (234-2001) - UTV-2001-1446 HR-2000-00419 - Rt-2001-1265 (234-2001) - UTV-2001-1446 ncit: 36:1... Page 1 of 18 HR-2000-00419 - Rt-2001-1265 (234-2001) - UTV-2001-1446 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2001-10-11 PUBLISERT:

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d)

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011. (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 24 /11. Avgitt 29.9.2011 Skifte av kreditor,- spørsmål om realisasjon (skatteloven 9-2 første ledd bokstav d) To norske selskap hadde lån i USD i et

Detaljer

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011

Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 48/11 Saksbeh. Paul Røland Jour.nr 10/6249 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 17.10.2011 48/11 SAK: AKSJONÆRAVTALE - PAPIRBREDDEN EIENDOM

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 11/12. Avgitt 3.5.2012 Fusjon engelsk Ltd NUF og norsk AS Sktl. kap 11-1 jf. 11-2 flg. Et engelsk Ltd-selskap, skattemessig hjemmehørende i Norge,

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot

Detaljer

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie

Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Informasjonsbrev får flere til å gi opplysninger om utleie Anne May Melsom, Tor Arne Pladsen og Majken Thorsager Omtrent 12 000 skattytere har fått informasjonsbrev om hvordan de skal rapportere opplysninger

Detaljer

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen

MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM. Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen MERVERDIAVGIFT NYHETER OG AVKLARINGER FOR UTLEIE AV NÆRINGSEIENDOM Estate Konferanse, 26. februar 2015 v/ advokat Bjørn Christian Lilletvedt Tovsen 1 AGENDA Lovendringer (10 min) Frivillig registrering

Detaljer

BEPS tiltak 8-10 Noen hovedpunkter

BEPS tiltak 8-10 Noen hovedpunkter BEPS tiltak 8-10 Noen hovedpunkter Ekspedisjonssjef Stig Sollund Finansdepartementet Norsk olje&gass, Stockholm, 3. mai 2016 1 Armlengdeprinsippet og BEPS Er ALP en del av problemet eller bidrag til å

Detaljer

Gyldendal Rettsdata - Utskrift

Gyldendal Rettsdata - Utskrift Side 1 av 15 2013-12-18. LG-2012-168179. Utv 2014 s 185. Gulating lagmannsett - dom. Kilde: Rettsavgjørelser > Lagmannsrettene Gyldendal Rettsdata www.rettsdata.no Skrevet ut 22-05-2014 2013-12-18. LG-2012-168179.

Detaljer

Om skatt, skattekort og selvangivelse

Om skatt, skattekort og selvangivelse Informasjon til utenlandske arbeidstakere Om skatt, skattekort og selvangivelse skatteetaten.no Denne brosjyren er ment for deg som arbeider i Norge for norsk arbeidsgiver. Her finner du opplysninger som

Detaljer

Delårsrapport Pr. 30.06.2009

Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Delårsrapport Pr. 30.06.2009 Regnskapsprinsipper. Delårsoppgjøret skjer etter de retningslinjer som er gitt i regelverket for årsoppgjørs og utlånsforskriftene. Det er benyttet samme regnskapsprinsipper

Detaljer

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1)

KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS. Klagenemnda stadfestet Skattedirektoratets innstilling (dissens 4-1) KLAGESAK NR 4181 KLAGER AS Ingress: Kl nr 4181. Klagenemndas avgjørelse av 12. mars 2001. Klagers vederlagsfrie utleie av erstatningsbiler til kjøpere av bil eller reparasjonstjenester, skal avgiftsberegnes

Detaljer

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål.

Som det fremgår nedenfor eier hvert av Aksjefondene aksjer. Aksjefondene er følgelig klassifisert som aksjefond for norske skatteformål. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 2//12. Avgitt 14.02.2012 Fusjon av aksjefond (skatteloven 11-2) Saken gjelder fusjon av to aksjefond, som ifølge innsender har samme selskaps- og ansvarsform.

Detaljer

KLAGENEMNDA FOR PETROLEUMSSKATT NORSK OLJE OG GASS SKATTESEMINAR 2015 KIRKENES

KLAGENEMNDA FOR PETROLEUMSSKATT NORSK OLJE OG GASS SKATTESEMINAR 2015 KIRKENES KLAGENEMNDA FOR PETROLEUMSSKATT NORSK OLJE OG GASS SKATTESEMINAR 2015 KIRKENES Advokat Jens I. Kobro 1. Organisering og plassering Petroleumsbeskatningen spesiell i organisering All ligning skjer av Oljeskattenemnda

Detaljer

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor

Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Regler for beregning og publisering av norske pengemarkedsrenter Nibor Fastsatt første gang av FNO Servicekontor 14.4.2011, i kraft 1.8.2011. Fastsatt av Norske Finansielle Referanser AS () 1 16.12.2016,

Detaljer

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen

meldinger Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen Skattelempning begrunnet i forhold ved fastsettelsen av kravet meldinger SKD 10/09, 8. juli 2009 Rettsavdelingen 1 Innledning 2 Avgrensninger 3 Nærmere om skattekrav og krav på arbeidsgiveravgift 3.1 Hjemmel

Detaljer

Internasjonal beskatning - etablering av virksomhet over landegrensene

Internasjonal beskatning - etablering av virksomhet over landegrensene Internasjonal beskatning - etablering av virksomhet over landegrensene Gjert Melsom Finansdepartementet Kristiansand symposium 11. juni 2002 Oversikt Når får man filial? Forskjell datterselskap (AS) vs.

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Global Eiendom Utbetaling 2007 AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01008-A, (sak nr. 2014/1968), sivil sak, anke over dom, GE Healthcare AS (advokat Ståle R. Kristiansen) mot Staten v/sentralskattekontoret

Detaljer

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser

Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30 /11. Avgitt 16.12.2011 Spørsmål om kontinuitetskravet er oppfylt ved trekantfusjon, fisjon og aksjeklasser (skatteloven 11-7 og 11-8) Tre personlige

Detaljer

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune

Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Eiendomsskattevedtekter for Jevnaker kommune Vedtatt av Jevnaker kommunestyre i sak /14 KAP. I SAKKYNDIG NEMND 1-1 I medhold eiendomsskatteloven 8 A-3 (4) velger kommunestyret ei sakkyndig nemnd til å

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011. Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 26/11. Avgitt 31.10.2011 Generasjonsskifte, spørsmål om uttaksbeskatning (skatteloven 5-2 første ledd tredje punktum) Saken gjelder overføring av fast

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt

ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2. Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt ETISK RÅD AVGJØRELSE I SAK NR. 2007/2 Klager: X Innklaget: Netfonds Bank ASA Steners gate 2 0184 Oslo Saken gjelder: Gjennomføring av handel samt bruk av autogirofullmakt Etisk Råd er satt med følgende

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav

meldinger Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav meldinger SKD 14/11, 28. november 2011 Rettsavdelingen, avgift Lempning av renter beregnet av merverdiavgiftskrav Skattedirektoratet behandler i denne meldingen ettergivelse og nedsettelse av renter beregnet

Detaljer

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR!

HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! HAR DU KREVD REFUNDERT 25% AV ALLE DINE ADVOKAT HONORAR! Har ditt firma i løpet av de siste årene måttet bruke advokat for å bistå deg i skatte- eller avgiftssaker? Da har du sikkert betalt dine advokat

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde

Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/2912 SL EML/KR 01.09.2015 Merverdiavgift - klargjøring av enkelte spørsmål knyttet til fradragsrettens rekkevidde 1. Innledning

Detaljer

Kommuners skatteplikt

Kommuners skatteplikt Kommuners skatteplikt Ulike spørsmål fra praksis EBL-seminaret 21.10.2008. Kommuners skatteplikt.. eller ikke skatteplikt. Salg av konsesjonskraft Hvor går grensen for unntak fra skatteplikt? Ansvarlig

Detaljer

Trondheim kommune. s Saksframlegg. EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Trondheim kommune. s Saksframlegg. EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja s Saksframlegg EVALUERING AV KLIENTUTVALGET Arkivsaksnr.: 09/18212 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til bystyrets vedtak: 1. Klientutvalget som klageorgan avvikles. 2. Klager etter

Detaljer

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU)

Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Myndighetenes rolle og erfaringer med utenlandsk arbeidskraft 20. oktober 2009 Lise Abelsnes Statistikk Registrerte utenlandske virksomheter med oppdrag i

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013

Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 Du er her: Rettskilder Uttalelser Prinsipputtalelser Uttalelse avgitt til Sentralskattekontoret for utenlandssaker i brev datert 21. oktober 2013 PRINSIPPUTTALELSER Publisert: 29.10.2013 Av gitt: 21.10.2013

Detaljer

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet

Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Saksnr. 07/1389 05.04.2013 Høringsnotat Endring av reglene om begrensning av gjelds- og gjeldsrentefradrag mellom Norge og utlandet Innhold 1 Innledning... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Gjeldende rett... 4 3.1 Skattytere

Detaljer

di* Oljeskattekontoret

di* Oljeskattekontoret di* Oljeskattekontoret Saksbehandler Deres dato Vår dato Brit Thu Gundersen 16. august 2006 Telefon FINANSDEPAfRØE'HPIfRT Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Saksnr. Arkivnr. Høring- forslag

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: torsdag den 28. mai 2015 kl. 13.00

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Jan Hausken Voll Terasse 2c 1358 JAR Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0026-15 10.01.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING GRIEG SEAFOOD ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i GRIEG SEAFOOD ASA på selskapets kontor i C. Sundts gt. 17/19 i Bergen: onsdag den 11. juni 2014 kl. 13.00

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2016 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,10 % 0,01 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 2,05 % 0,53 % 1,07 %

Detaljer

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje

Informasjonsskriv. Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje Informasjonsskriv Til aksjonærene i Etatbygg Holding III AS vedrørende foreslått salg av konsernets eiendomsportefølje 1 Oppsummering... 2 2 Bakgrunn og innledning... 3 3 Transaksjonen... 4 3.1. Innledning...

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen

Norsk RegnskapsStandard 3. Hendelser etter balansedagen Norsk RegnskapsStandard 3 (Oktober 1992, revidert november 2000, november 2003, august 2007, juni 2008 1 og januar 2014) Virkeområde 1. Denne standarden beskriver hvordan hendelser etter balansedagen skal

Detaljer