INNHOLD. Årsberetning 03. Hovedtall 09. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter til regnskapet 15. revisjonsberetning 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Årsberetning 03. Hovedtall 09. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter til regnskapet 15. revisjonsberetning 26"

Transkript

1 HELT NATURLIG

2 2011 INNHOLD Årsberetning 03 Hovedtall 09 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter til regnskapet 15 revisjonsberetning 26 virksomhetsbeskrivelse 28 Årsrapporten er trykket på miljøvennlig papir. design og produksjon: Luto Fotos: Nordkraft trykk: Nor-Trykk

3 ÅRSBERETNING 2011 NORDKRAFT PRODUKSJON AS VIRKSOMHETENS ART Historikk og eierskap Nordkraft Produksjon AS (tidligere Nordkraft AS) ble etablert 14. februar 1978 med formål å bygge ut Sørfjord Kraftverk beliggende i Tysfjord kommune (1982), og Sildvik Kraftverk i Narvik kommune (1982). I 1987 ervervet Nordkraft Produksjon, gjennom avtale med Nordlandskraft AS, rett til 50 % av den fylkeskommunale medeiendomskraft i Kobbelv Kraftverk, til sammen 17,5 % av Kobbelv Kraftverk. Med virkning fra ble Eastern Norge Kobbelv AS (ENK) og Lunds Energi Norge AS gitt rett til å ta ut Nordkraft Produksjon AS andel av kraften fra Kobbelv Kraftverk for en periode på 55 år. ENK var eid 100 % av Eastern Group plc senere TXU Europe Group plc. Nordkraft Produksjon AS har hevet avtalen med Eastern Norge Kobbelv AS med virkning fra Selskapet disponerer nå 87 % av sin andel av Kobbelvkraften, mens de resterende 13 % disponeres av Lunds Energi Norge AS for den resterende del av avtaleperioden på 55 år. Med virkning fra fusjonerte produksjonsselskapene i konsernet Narvik Energi; Narvik Energi AS og Nordkraft Produksjon AS med Nordkraft Produksjon AS som overtakende selskap. Kraftproduksjonsvirksomheten i Narvik Energi AS hadde sin opprinnelse tilbake til Dette medførte vesentlige endringer for virksomheten i Nordkraft Produksjon AS. I tillegg til aktiva ble også alle ansatte tilknyttet administrasjon og produksjons - virksomheten i konsernet overtatt av selskapet. I 2009 endret konsernet navn fra Narvik Energi til Nordkraft, og tidligere Nordkraft AS endret navn til Nordkraft Produksjon AS. Nordkraft Produksjon AS har forretningsadresse og hovedkontor i Narvik, og er et heleid datterselskap av Nordkraft AS og inngår i konsernet Nordkraft. I henhold til aksjonæravtale skal konsernets hovedformål være å drive med industriell satsing på kraftproduksjon med størst mulig inntjening. Det var energiverkene i Nordre Nordland og Sør-Troms (9 aksjonærer) som eide selskapet frem til Narvik Energi AS overtok selskapet fullt ut i 2001, og inkluderte selskapet i konsernet Narvik Energi. NorDkraFt produksjon as Årsrapport 2011

4 ÅRET 2011 Styret har i 2011 avholdt 9 styremøter og behandlet 37 saker. Nordkraft Produksjon AS eier kraftverk som krever norsk offentlig eierskap, og eier 5 kraftverk samt delvis eierskap i 1 kraftverk. Basert på gjennomsnittet av siste 10 år er samlet produksjon ca 818 GWh/år. Av større aksjeinvesteringer i 2011 kan nevnes: I juni emitterte selskapet inn 100 mill kr i Fjellkraft AS, som er deleid sammen med Nordkraft AS. I september 2011 ervervet selskapet 50 % aksjepost i Nordkraft Vind AS fra DONG Energy Power A/S, som tidligere var aksjonær i konsernet Nordkraft. Investeringen var på 145 mill kr. Nordkraft Vind AS er nå heleid av Nordkraft Produksjon AS. Vekst i antall ansatte har fortsatt gjennom Dette har sin bakgrunn i at selskapet leverer tjenester internt i konsernet tilknyttet administrasjon, krafthandel, utvikling, utbygging og drift av kraftproduksjonsrelaterte selskaper. For å samle disse virksomheter i konsernet er det fattet beslutning om oppføring av et nytt bygg i Narvik for Nordkraft Produksjon AS, hvor endelig kontrakt med entreprenør forventes inngått i 1. kvartal Selskapet vil som i dag være leietaker hos konsernets morselskap Nordkraft AS, som skal være huseier. Driftsmessig var året 2011 preget av fallende kraftpriser som skyldes et meget høyt tilsig i det nordiske vannkraftsystemet og lavere elforbruk. Gjennomsnittlig områdepris (Tromsø) på kraftbørsen Nord-Pool i 2011, ble 37 øre/kwh - som er en nedgang fra 2010 med 9 øre/kwh (-20 %). Tilsiget til magasinkraftverkene ble 904 GWh, som var 105 GWh over middeltilsiget. Ved inngangen til 2012 var magasinfyllingen på 340 GWh, som er en økning på 138 GWh i løpet av året. Samlet kraftproduksjon i 2011 ble 785 GWh, som er 38 GWh høyere enn fjoråret. Tilgjengeligheten for magasinverkene var 98,94 %. Av større arbeider kan nevnes: Moderniseringen av selskapets største vannkraftverk Sørfjord (1983) ble startet opp i Arbeidet skal utføres over tre år og skal være fullført i Moderniseringen har en totalramme på ca 60 mill kr. Tetting av lekkasjene i driftstunellen til Nygård Kraftverk ble gjennomført i 2011 med estimert 9 GWh/år i merproduksjon. Vilkårsrevisjon av Håkvikvassdraget har pågått i 5 år, og i 2011 ble det endelig sendt inn NorDkraFt produksjon as Årsrapport 2011

5 revisjonsrapport samt konsesjonssøknad på ca 60 GWh/år i økt produksjon. Inntak og ny reguleringsluke i Storvatn, Håkvik ble fullført i Konstruksjonene er opprinnelig fra Tunellen mellom Storvatn og Nedstevatn er samtidig forberedt for et eventuelt nytt småkraftverk. Arbeidene med rehabilitering av dammer Storvatn ble også fullført i Det gjenstår kun noen mindre arbeider samt terrengbehandling i I samsvar med nye damforskrifter ga NVE pålegg om å forsterke Dam Blindtarmen tilknyttet Nygård kraftverk. Dammen ble bygget i 1947 og er nå ferdig utbedret med påstøp og nye fjellstag. Totalt sett har det teknisk vært gode drifts og produksjonsforhold i kraftverk samt har delvis eierskap i ett kraftverk. Småskala vannkraft samordnes under Fjellkraft AS, mens Nordkraft Vind AS er konsernets selskap innen vindkraft. De to sistnevnte er ikke underlagt samme eierbegrensning med hensyn til offentlig eierskap. All administrasjon, prosjektutvikling og bygging, drift og kraftsalg/risikohåndtering av konsernets småkraftverk/vindkraftverk og portefølje skjer med innleid personell fra Nordkraft Produksjon AS. ViNDkraFt Selskapet Nordkraft Vind AS eies 100 % av Nordkraft Produksjon AS. Selskapet idriftsatte høsten 2005 tre vindmøller med 6,9 MW på Nygårdsfjellet i Narvik kommune, med en estimert årlig produksjon på ca 22 GWh/år (NGF I). I oktober 2011 ble ytterligere 11 vindmøller med 25,3 MW idriftsatt på Nygårdsfjellet i Narvik kommune, med en estimert årlig produksjon på ca 82 GWh/år (NGF II). Nordkraft Vind AS produksjon fra 2012 estimeres til ca 104 GWh/år (P75). INDUSTRIELL STATUS KRAFTPRODUKSJON VaNNkraFt Fra 2009 vedtok konsernet at Nordkraft Produksjon AS rendyrkes som konsernets eierselskap for kraftverk med konsesjon etter industrikonsesjonsloven som krever offentlig eierskap. Selskapet eier og driver fem Nordkraft Vind AS arbeider med prosjektet Sørfjord Vindmøllepark, med inntil 100 MW (ca GWh) i fjellområdene over Sørfjord Kraftverk i Tysfjord kommune, og har i 2008 inngått avtale med Nordkraft Produksjon AS om en tidsbegrenset eksklusivitets - avtale for disposisjon av eksisterende infrastruktur og linjetilknytning til sentralnettet. Prosjektet er vurdert som ett av de minst konfliktfylte i Nordland Fylkes delplan for vindkraft (kategori 1), og Nordkraft Vind AS NorDkraFt produksjon as Årsrapport

6 har innsendt konsesjonssøknad i 2011, som forventes avklart i 2012 fra NVE. Nordkraft Produksjon AS er også deleier med 50 % i prosjektselskapene Lofotkraft Vind AS og Vesterålskraft Vind AS. Formålet er å utvikle vindkraft - prosjekter og småkraftverk i Lofoten og Vesterålen. Vesterålskraft Vind AS utvikler et vindmølleprosjekt lokalisert til Ånstadblåheia i Sortland kommune med inntil 50 MW ( GWh). Prosjektet er vurdert som ett av de minst konfliktfylte i Nordland Fylkes delplan for vindkraft (kategori 1), og konsesjonssøknad ble levert til NVE i desember FORTSATT DRIFT Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av Nordkraft Produksjon AS eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. I samsvar med Regnskapsloven 3-3a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. Til grunn for antagelsen ligger resultatprognoser og selskapets langsiktige strategiske prognoser for årene fremover. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. FINANSIELL RISIKO Selskapet er som elkraftprodusent eksponert for risiko på flere områder; MarkeDsrisiko Selskapet er eksponert for endringer i elkraftpriser. Selskapet har utarbeidet en risikohåndbok som setter minimums- og maksimumsgrenser for hvor stor andel av produksjonen som skal være eksponert for prisendringer. Terminkontrakter inngås i euro. Valutarisikoen er vurdert som lav og er ikke sikret. Det samme gjelder for eventuell differanse mellom områdepris og systempris. Den usikrede produksjonen er eksponert mot endringer i pris og valuta og eventuelt områdedifferanser. Selskapet har også finansielle anleggsmidler av betydelig verdi. Disse investeringer er vurdert som sikre og utgjør derfor liten risiko. tilsigsrisiko Det er store variasjoner i tilsiget til vannkraftverkene, både variasjoner fra år til år og over lang tid. operasjonell risiko Selskapets virksomhet har risiko i operativ drift knyttet til skader og tap på egne og tredjeparts eiendeler, samt miljøforhold mv. Risikoen er redusert gjennom prosedyrer og beredskapsplaner samt ulike typer forsikringsordninger. kredittrisiko Motpartsrisikoen anses som lav. Det er den nordiske kraftbørsen Nord-Pool ASA som er selskapets største kunde. Kredittrisikoen vurderes som lav. LikViDitetsrisiko Selskapet vurderer likviditeten i selskapet som god, og det er ikke besluttet å innføre tiltak som endrer likviditetsrisikoen i særlig grad. risiko For endringer i rammebetingelser Det er betydelig risiko knyttet til endringer i offentlige rammebetingelser, herunder skatter, avgifter, nye regelverk fra NVE mv. RESULTAT, INVESTERINGER, FINANSIERING OG LIKVIDITET Selskapets driftsinntekter var på 330 mnok, og årsresultatet ble 72 mnok. Selskapets arbeidskapital pr var -3 mnok. Ved utgangen av året var totalkapitalen mnok. Egenkapitalen var pr på mnok som tilsvarer en egenkapitalandel på 45,5 %. Årets investeringer var 321 mnok, fordelt med 31 mnok i varige driftsmidler og 290 mnok i aksjer. Avdrag på forpliktelser vedrørende obligasjonslån knyttet til Kobbelv utgjorde 18 mnok. Det ble opptatt 295 mnok i nye lån. ARBEIDSMILJØ OG PERSONALE Nordkraft Produksjon AS hadde ved årsskiftet 92 ansatte fordelt på 90,3 årsverk, herav en innleid stilling og to lærlinger. Ved begynnelsen av 2011 var det 79 ansatte fordelt på 77,1 årsverk. sykefravær Totalt sykefravær var i ,5 %, herav 1,5 % langtidssykemeldte. Tallene for 2010 var henholdsvis 4,5 % og 2,6 %. HMs HMS som strategi er fremhevet, og 0-visjon er en av flere satsinger i strategien for å bli en helsefremmende arbeidsplass. NorDkraFt produksjon as Årsrapport 2011

7 Det er foretatt en omorganisering av HMS i konsernet. HMS ble i 2011 egen avdeling hos Nordkraft Produksjon AS, og ble styrket fra en til to ansatte. HMS retter fokus mot kontroll og bistand. Sentrale HMS-aktiviteter i 2011: Videreutvikling av beredskapsplan Det ble gjennomført 2 beredskapsøvelser en for avdeling vind og en for avdeling småkraft HMS / SHA i prosjekter, hvor det ble utarbeidet eget støttesystem Opplæring og igangsatt ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) Førstehjelpsøvelse, praktisk øvelse utendørs, med fokus på trafikkulykke Radonmålinger inkluderende arbeidsliv Selskapet har et helhetlig og godt forankret personal - arbeid og fokuserer på og prioriterer arbeidet med HMS samt å fremme et godt og sikkert arbeidsmiljø. Nordkraft Produksjon AS har siden 1. september 2003 vært IA bedrift og dette har bl.a. resultert i reduksjon av sykefraværet samt økt fokus på forbygging av helseplager blant de ansatte. Det er god dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver når arbeidstakere får helseplager. nedskrevet likestillingspolicy som inngår i selskapets personalpolitiske retningslinjer. Innenfor vår forretnings drift er det like forhold for kvinner og menn ved arbeidsplassen. Våre lokaler og installasjoner er bygget med tanke på at begge kjønn skal kunne arbeide og trives her. Selskapets styre er sammensatt av fire kvinner og fire menn. Det er ingen kvinner i ledelsen. TILTAK FOR Å HINDRE DISKRIMINERING MV. Bedriften arbeider aktivt for å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering, uavhengig av kjønn, legning, religion og etnisitet. YTRE MILJØ Selskapets virksomhet medfører i seg selv ikke utslipp av stoffer som kan medføre miljøskader. Vannkraft er i utgangspunktet miljøvennlig energi. Selskapet gir årlig støtte til utsetting av fisk m.m. for å minimalisere eventuelle skadevirkninger i naturen. I vår virksomhet legges det vekt på å ferdes skånsomt i naturen, samt å benytte miljøvennlige stoffer og håndtere spesialavfall korrekt. LIKESTILLING Virksomheten har lav turnover, men rekrutterer likevel flere nye medarbeidere. Sammensetningen mellom kjønnene er fortsatt preget av tidligere års utdannings - mønster noe som er sammenfallende med bransjen for øvrig. Av selskapets 92 ansatte var det 19 kvinner. Nordkraft Produksjon AS har som policy å ansette flere kvinner. Våre stillingsutlysninger oppfordrer kvinner til å søke, men søkermassen innenfor spesielt tekniske stillinger, består i hovedsak av menn. Ser man på lønnsutviklingen vil denne avspeile en relativ likelønn ved bedriften. Kvinner og menn på samme stillingsnivå vil i stor grad ha tilnærmelsesvis lik lønn - hensyntatt deltakelse i vaktordninger og ansiennitet. Selskapet har en svært liten andel deltidsansatte. I kortere perioder stiller bedriften seg positiv til reduksjon av stilling, gjerne knyttet til omsorg for barn m.v. Andre stillinger er redusert av individuelle årsaker. Nordkraft Produksjon AS har en klart definert og ÅRSRESULTAT OG DISPONERINGER Styret foreslår følgende resultatdisponering i Nordkraft Produksjon AS: Avsatt til konsernbidrag... kr Avsatt til utbytte... kr Avsatt til annen egenkapital... kr Sum årsresultat... kr FREMTIDIG UTVIKLING Den økonomiske utviklingen i 2011 har vært tilfredsstillende. Utviklings- og investeringsaktiviteten i ny produksjonskapasitet i konsernet Nordkraft er meget høy, herunder kommer vekst i arbeidsplasser i Nordkraft Produksjon AS. Konsernets strategiplan fra juni 2010 klargjør de strategiske industrielle mål til utvikling og bygging og NorDkraFt produksjon as Årsrapport 2011

8 idriftsetting av minimum 700 GWh i perioden Konsernet har en gunstig posisjon med tanke på å øke sin industrielle portefølje innen fornybar kraftproduksjon. Fortsatt satsning vil gi økt vekst i selskapets tjenesteleveranser internt i konsernet spesielt mht driftsoperatørskap. Ny strategiplan med ny organisering kan likevel medføre endring av funksjonsorganiseringen i konsernet, og kan eventuelt få konsekvenser for ansatte i selskapet mht endring av arbeidsgiver. Eksisterende produksjonsportefølje for selskapet gir en god løpende inntjening etter reinvesteringen i anleggene, selv om skattekostnaden vil øke merkbart de nærmeste år ettersom at fremførbar grunnrenteskatt reduseres. Selskapet forventer at vilkårsrevisjonen for Håkvik kraftverk vil resultere i økt produksjon fra Håkvik kraftverk. Elsertifikatordningen fra 2012 vil bidra til å gjøre prosjektet rentabelt. Narvik, 14. mars 2012 Olaf Andreas Larsen Semming Semmingsen Svein Kåre Heide Anna Maria Aursund Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Hienn Eirin Kjølstad Maria Fuhr Dahl Tommy Fjellbakk Hanssen Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ans. rep.) Styremedlem (ans. rep.) Klaus H. Hvassing Administrerende direktør NorDkraFt produksjon as Årsrapport 2011

9 HOVEDTALL ØKONOMISKE NØKKELTALL SISTE FEM ÅR FOR NORDKRAFT PRODUKSJON AS Tall i NOK RESULTATER Dri sinntekter Dri sresultat Finansposter Resultat før ska Resultat e er ska BALANSE PR Anleggsmidler Omløpsmidler Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Totalkapital ØKONOMISKE NØKKELTALL EBITDA Egenkapitalandel % 37,8 % 40,4 % 32,0 % 50,7 % 45,5 % Likviditetsgrad 1 0,5 1,7 0,6 1,1 1,0 Totalavkastning 9,6 % 12,8 % 9,6 % 22,9 % 7,3 % Arbeidskapital SENTRALE RAMMEBETINGELSER Kra priser øre/kwh, ref. Nord-Pool (Tromsø) 23,56 41,02 31,09 46,60 37,06 Årsproduksjon inkl KK-re ighet, GWh 888,2 850,4 827,1 813,2 785,4 ANDRE FORHOLD Investeringer i dri smidler Investeringer i aksjer Antall ansa e Mo a konsernbidrag (-) / avgi (+) Ordinært utby e EBITDA: Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. EBITDA defineres som resultat før skatt, finansposter, avskrivninger og nedskrivninger, og er en tilnærming til kontantinntjening fra driften før finansposter og skatt. Egenkapitalandel: Egenkapital x 100 Totalkapital Likviditetsgrad 1: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Totalavkastning: (Driftsresultat + Finansinntekter) x 100 Gjennomsnittlig totalkapital Arbeidskapital: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld NorDkraFt produksjon as Årsrapport 2011

10

11 RESULTATREGNSKAP NORDKRAFT PRODUKSJON AS Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Kraftsalg 2, Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Aktiverte egne investeringer Kraftkjøp Kostnader overliggende nett Lønns- og andre personalkostnader 3, Avskrivning på varige driftsmidler Annen driftskostnad 3, 5, 12, Eiendomskatt Sum driftskostnader Driftsresultat FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Finanskostnader 6, Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsoverskudd (Årsunderskudd) OVERFØRINGER Avsatt til utbytte Avsatt konsernbidrag Avsatt til annen egenkapital Sum overføringer NorDkraFt produksjon as Årsrapport

12 BALANSE NORDKRAFT PRODUKSJON AS Note EIENDELER Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler 8, Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Bygninger og tomter 8, 9, Produksjonsanlegg 8, 9, 10, Maskiner og anlegg 8, 9, Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 8, 9, Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i annet foretak i samme konsern Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i aksjer og andeler Pensjonsmidler Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer 12, Forskuddsbetalt skatt Fordring på selskap i samme konsern 12, Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler NorDkraFt produksjon as Årsrapport 2011

13 BALANSE NORDKRAFT PRODUKSJON AS Note EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital á , Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital GjELD Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner 18, Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Betalbar skatt Offentlige avgifter, skattetrekk og andre trekk Utbytte 16, Gjeld til selskap i samme konsern Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum gjeld og egenkapital Pantstillelser 18, Garantiforpliktelser Narvik, 14. mars 2012 Olaf Andreas Larsen Semming Semmingsen Svein Kåre Heide Anna Maria Aursund Styrets leder Nestleder Styremedlem Styremedlem Kirsti Hienn Eirin Kjølstad Maria Fuhr Dahl Tommy Fjellbakk Hanssen Styremedlem Styremedlem Styremedlem (ans. rep.) Styremedlem (ans. rep.) Klaus H. Hvassing Administrerende direktør NorDkraFt produksjon as Årsrapport

14 KONTANTSTRØMOPPSTILLING NORDKRAFT PRODUKSJON AS Tall i NOK LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN: Tilført fra årets virksomhet 1) Endring i lager, debitorer og kreditorer Endring i andre tidsavgrensninger = Netto likviditetsendring fra virksomheten LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ INVESTERINGER: - Investering i varige driftsmidler Salg av varige driftsmidler (salgspris) Endring i andre investeringer = Netto likviditetsendring fra investeringer LIKVIDER TILFØRT / BRUKT PÅ FINANSIERING: - Nedbetaling av gammel gjeld Utbetalt utbytte / konsernbidrag Opptak av nye lån = Netto likviditetsendring fra finansiering Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr = Kontanter og bankinnskudd pr ) Dette tallet fremkommer slik: Resultat før skattekostnad Gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Betalte skatter = Tilført fra årets virksomhet NorDkraFt produksjon as Årsrapport 2011

15 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 regnskapsprinsipper NOTE 2 kraftsalg NOTE 3 lønns- og personalkostnader NOTE 4 pensjonskostnader NOTE 5 konsesjonsavgifter og Årlige erstatninger NOTE 6 spesifikasjon av Finansposter NOTE 7 skatt NOTE 8 varige driftsmidler og immaterielle eiendeler NOTE 9 investeringer og salg av varige driftsmidler NOTE 10 nettrelaterte produksjonsanlegg NOTE 11 aksjer NOTE 12 Fordringer, tap på krav NOTE 13 andre kortsiktige Fordringer NOTE 14 betalingsmidler NOTE 15 aksjekapital, aksjonærinformasjon NOTE 16 egenkapital NOTE 17 annen kortsiktig gjeld NOTE 18 eksterne lån NOTE 19 sikkerhetsstillelser NOTE 20 konserntransaksjoner/-mellomværende

16 NOTER TIL REGNSKAPET 1 regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med Regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge. konsolideringsprinsipper Nordkraft Produksjon AS inngår i konsernet Nordkraft. Konsernregnskapet omfatter morselskapet Nordkraft AS og datterselskapene Nordkraft Produksjon AS (100 %), Nordkraft Vind AS (100 %), Enerconsult AS (100 %), Naturgass Nord AS (100 %), Narvik Fjernvarme AS (100 %), Fjellkraft AS (100 %) med datterselskaper og Narvik Energinett AS (51 %). Alle konsernselskapene har hovedkontor og forretningsadresse i Narvik. Konsernregnskapet utarbeides etter ensartede prinsipper, ved at datterselskapet følger de samme regnskapsprinsipper som morselskapet. Interne transaksjoner, fordringer og gjeld elimineres. DatterseLskap / tilknyttet selskap (ts) Datterselskaper og tilknyttede selskaper vurderes etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Investeringen er vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har vært nødvendig. Nedskrivning til virkelig verdi foretas dersom verdifall skyldes årsaker som ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres dersom grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede. Utbytte og andre utdelinger inntektsføres samme år som det avsattes i datterselskapet. Overstiger utbytteandel av tilbakeholdt resultat etter kjøpet, representerer den overskytende del tilbakebetaling av investert kapital, og utdelingene fratrekkes investeringens verdi i balansen. I konsernregnskapet legger en til grunn at eiendelene i TS kan vurderes etter generelle vurderingsregler (kostmetoden), jfr. unntaket i foreløpig Norsk RegnskapsStandard om "Investeringer i tilknyttet selskap og deltakelse i felles kontrollert virksomhet" Kap Eierandelene i tilknyttede selskaper er av uvesentlig betydning for konsernregnskapets informasjon, ettersom en eventuell innarbeidelse etter egenkapitalmetoden ville medført en samlet endring av eiendelene på mindre enn 3 % av konsernets egenkapital. Bruk av estimater Utarbeidelsen av årsregnskapet i henhold til god regnskapsskikk, forutsetter at ledelsen benytter estimater og forutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler og gjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres løpende. VaLuta Eventuelle pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til kursen ved regnskapsårets slutt. salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser balanseføres som uopptjent inntekt ved salget, og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene. LeasiNg Selskapet har inngått operasjonell leasingavtale på biler samt på en del data- og kontorutstyr. Forskuddsleie knyttet til avtalene aktiveres og kostnadsføres over leieperioden. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28 % på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode, er utlignet og nettoført. I den grad konsernbidrag ikke er resultatført, er investeringen i balansen redusert med skatteeffekten av konsernbidraget. I tillegg til overskuddsskatt på alminnelig inntekt, er det beregnet naturressursskatt og skatt på grunnrenteinntekt. Særskattene for kraftbransjen ble innført ved overgang fra prosentligning til regnskapsligning f.o.m. inntektsåret Naturressursskatt beregnes for hvert enkelt kraftverk ut fra gjennomsnittlig kraftproduksjon de siste 7 år. Naturressursskatten utgjør 1,3 øre/kwh. Naturressursskatten kan utlignes mot beregnet fellesskatt til staten på alminnelig inntekt, slik at netto virkning er 0. I den grad fellesskatten ikke er tilstrekkelig til å dekke utlignet naturressursskatt, blir resterende fremført med rente for utligning senere år. Grunnrenteinntekt er den kapitalavkastning utover avkastning i andre næringer som oppstår fordi det er gitt tilgang på utbyggbare vassdrag. Skatt på grunnrenteinntekt beregnes for hvert enkelt kraftverk. Grunnrenteinntekten beregnes på grunnlag av en taksert inntekt som tar utgangspunkt i timesmålt spotmarkedspris og faktisk produsert kraft i angjeldende tidsrom. For konsesjonskraft legges den faktiske pris til grunn. Fra den takserte inntekten fratrekkes direkte og indirekte kostnader knyttet til det enkelte kraftverk, konsesjonsavgift, eiendomsskatt og skattemessige avskrivninger. Før skattegrunnlaget fremkommer blir det fratrukket en såkalt friinntekt som beregnes av gjennomsnittet av kraftverkets 1 NorDkraFt produksjon as Årsrapport 2011

17 NOTER TIL REGNSKAPET driftsmidler multiplisert med en normrente. Grunnrenteskatten er fra og med 2007 økt fra 27 % til 30 % av beregnet grunnrenteinntekt. Det er ikke anledning til å motregne tidligere akkumulert negativ grunnrenteinntekt i ett kraftverk mot positiv grunnrenteinntekt i et annet. Negativ grunnrenteinntekt kan fremføres mot fremtidig positiv grunnrenteinntekt for det enkelte kraftverk. Fra og med 2007 kan eventuelt positiv grunnrenteinntekt fra et kraftverk motregnes mot negativ grunnrenteinntekt fra et annet kraftverk i samme konsern. Utsatt skattefordel knyttet til fremførbar negativ grunnrenteinntekt er ikke balanseført. Det vises til nærmere opplysninger under note 7. klassifisering og VurDeriNg av BaLaNseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. ForskNiNg og utvikling Eventuelle utgifter til utvikling balanseføres i den grad det kan identifiseres en fremtidig økonomisk fordel knyttet til utvikling av en identifiserbar immateriell eiendel og utgiftene kan måles pålitelig. I motsatt fall kostnadsføres slike utgifter løpende. Balanseført utvikling avskrives lineært over den økonomiske levetiden. Eventuelle utgifter til forskning kostnadsføres løpende. Varige DriFtsMiDLer Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Det er benyttet avskrivningssatser ifølge anbefalinger fra EBL, samt selskapets egne beregninger i forhold til resterende levetid. Aktiverte egne arbeider er vurdert til full tilvirkningskost. Balanseførte lånerenter beregnes på bakgrunn av gjennomsnittlig rentesats for eksterne lån. Vannbeholdning pr. 1.1 og er presentert under kapitlet nøkkeltall produksjon. ForDriNger Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til eventuelle forventede tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. kortsiktige plasseringer Kortsiktige plasseringer (aksjer vurdert som omløpsmidler) vurderes til laveste verdi av gjennomsnittlig anskaffelseskost og virkelig verdi på balansedagen. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som annen finansinntekt. pensjoner Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening basert på forventet sluttlønn. Beregningen er basert på en rekke forutsetninger herunder diskonteringsrente, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra Folketrygden, fremtidig avkastning på pensjonsmidler samt aktuarmessige forutsetninger om dødelighet og frivillig avgang. Pensjonsmidler er vurdert til virkelig verdi og fratrukket i netto pensjonsforpliktelser i balansen. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplaner, fordeles over antatt gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik i beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene ved årets begynnelse overstiger 10 % av det største av brutto pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler. kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet i henhold til den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige likvide plasseringer. Eventuell trekk på kassekreditt klassifiseres som kortsiktig gjeld. Det vises for øvrig til note 14. VaNNBeHoLDNiNg Magasinbeholdninger og endringer av denne er ikke inntatt i regnskapet, verken i balansen eller i form av periodisering av inntekter/kostnader i resultatregnskapet. NorDkraFt produksjon as Årsrapport

18 NOTER TIL REGNSKAPET 2 kraftsalg Tall i NOK Netto salg Nord-Pool og sikringshandel Bilateralt kraftsalg Konsesjonskraft Sum salgsinntekter LØNNs- og personalkostnader Tall i NOK LØNNSKOSTNADER Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser / styrehonorarer mv Sum ANSATTE OG ÅRSVERK Antall ansatte Antall årsverk 90,3 77,1 Herav lærlinger YTELSER TIL LEDENDE PERSONER adm. direktør styret adm. direktør styret Lønnskompensasjon Annen godtgjørelse * ) Styrehonorarer Sum * ) Verdi av fri bil, elektronisk kommunikasjon og forsikringsordninger mv GODTGjØRELSE TIL REVISOR Revisjonshonorar Regnskaps- og ligningsteknisk bistand Annen bistand * ) Sum * ) Annen bistand gjelder NVE-rapportering og andre revisorbekreftelser. Adm. direktør har avtale om ytelser som omfatter fri bil og konsernets ordninger vedrørende elektronisk kommunikasjon og forsikringsordninger. Dersom administrerende direktør slutter etter styrets ønske, har han krav på å få utbetalt lønn i ett år, med fradrag for eventuell lønn eller annen godtgjørelse fra tredjemann. Vederlagets verdi pr var 1,5 mnok. Gjensidig oppsigelsestid er 6 mnd. Det er ikke inngått avtaler om opsjoner til ansatte, styret eller andre nærstående parter. Selskapet har rentefri personallånsordning innenfor skattedirektorates forskrift. Maksimalt lån er 3/5 av Folketrygdens grunnbeløp, med tilbakebetaling innen 1 år. I tillegg er det etablert låneordning med inntil 6 ganger månedslønn, tilbakebetaling over maksimalt 5 år, og renteberegning i henhold til normalrente for lån i arbeidsforhold. Fordringer på ansatte utgjorde til sammen 6,6 mill kr ved årsskiftet, mot 5,2 mill kr pr Det er ingen enkeltlån/sikkerhetsstillelser som utgjør mer enn 5 % av selskapets egenkapital. 1 NorDkraFt produksjon as Årsrapport 2011

19 NOTER TIL REGNSKAPET 4 pensjonskostnader Selskapets pensjonsforpliktelser er aktuarmessig beregnet og sikret i kollektivforsikring i DNB Livsforsikring ASA. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon, og gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra Folketrygden. Ordningen tilfredsstiller kravene i Lov om offentlig tjenestepensjon (OTP). Som en tilpasning til pensjonsreformen ble det i 2010 vedtatt endringer i offentlige tjenestepensjonsordninger. Endringen i pensjonsforpliktelsen som følge av dette var en planendring og effekten ble inntektsført i sin helhet i Dette medførte en negativ netto pensjonskostnad i Tall i NOK Økonomiske og aktuarmessige forutsetninger Diskonteringsrente 3,80 % 4,60 % Forventet avkastning 4,10 % 5,40 % Årlig forventet lønnsvekst 3,25 % 3,75 % Regulering av Folketrygdens grunnbeløp 3,25 % 3,75 % Regulering av løpende pensjon 2,50 % 3,00 % Arbeidsgiveravgift - sats 5,10 % 5,10 % Sikret pensjonsordning: Antall aktive Antall pensjonister Usikret pensjonsordning: Antall aktive 0 0 Antall pensjonister 1 1 Tall i NOK SIKRET PENSjONSORDNING Netto pensjonskostnader Nåverdien av periodens pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse Avkastning på pensjonsmidlene (fratrukket adm.kostnader) Amortisering av utsatt forpliktelse ved estimatendringer Resultatført planendringseffekt Netto pensjonskostnad Periodisert arbeidsgiveravgift Total pensjonskostnad, inklusive arbeidsgiveravgift Netto pensjonsmidler Brutto pensjonsforpliktelse, sikret ordning Ikke amortisert forpliktelse ved estimatendring Pensjonsmidler til markedsverdi Netto pensjonsmidler, sikret ordning Arbeidsgiveravgift Under/(over)finansiert pensjonsmidler Pensjonsmidlene er verdsatt til virkelig verdi, og kan kun benyttes til dekning av forsikrede pensjonsrettigheter. Tidligere administrerende direktør har egen pensjonsavtale frem til fylte 67 år (nov 2014). Årets pensjonskostnad utgjør 0,5 mill kr (0,5 mill kr) og pensjonsforpliktelsen ved årets utgang var 3,8 mill kr (4,7). Ordningen er usikret. I tillegg har selskapet usikrede pensjonsforpliktelser som er tilleggspensjoner for lønn utover 12G, samt avtalefestet pensjon. NorDkraFt produksjon as Årsrapport

20 5 NOTER TIL REGNSKAPET konsesjonsavgifter og ÅrLige erstatninger Tall i NOK Konsesjonsavgifter Årlige erstatninger Sum spesifikasjon av FiNaNsposter Tall i NOK FINANSINNTEKTER Annen renteinntekt Utbytte Annen finansinntekt Gevinst realisasjon aksjer Sum finansinntekter FINANSKOSTNADER Rentekostnad rentebærende gjeld Annen finanskostnad Sum finanskostnader Netto finansposter skatt Tall i NOK ÅRETS SKATTEKOSTNAD FORDELER SEG PÅ Alminnelig inntektsskatt Grunnrenteskatt Korreksjon skattekostnad tidligere år Endring i utsatt skatt midlertidige forskjeller Sum skattekostnad BEREGNING AV ÅRETS SKATTEGRUNNLAG Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller 1) Mottatt utbytte Gevinst realisasjon aksjer Endring i midlertidige forskjeller Avgitt konsernbidrag Årets skattegrunnlag OVERSIKT OVER MIDLERTIDIGE FORSKjELLER Driftsmidler Gevinst- /tapskonto Pensjonsmidler Pensjonsforpliktelse Sum % skattefordel (-) / utsatt skatt (+) NorDkraFt produksjon as Årsrapport 2011

21 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 7 forts. Tall i NOK BETALBAR SKATT I BALANSEN FREMKOMMER SLIK Betalbar skatt av årets resultat Betalbar skatt tidligere år Grunnrenteskatt Naturressursskatt Motregnet naturressursskatt tidligere år Skatteeffekt avgitt konsernbidrag Betalbar skatt i balansen ) Inkluderer ; ikke fradragsberettigede kostnader vedrørende bevertning, representasjon, kontigenter og gaver. I tillegg korrigeres det for ikke skattemessig rente på restskatt, samt skattegrunnlag på utbytte og gevinst på aksjesalg. Utsatt skattefordel er bokført med 11,0 mnok. Det anses sannsynlig at skattepliktig inntekt gjennom inntjening i fremtidige år eller gjennom realistisk skattetilpasning gjør det mulig å utnytte fordelen. Fremførbar negativ grunnrenteinntekt fra kraftverkene utgjorde 577,8 mnok pr Skatteposisjonen er ikke innarbeidet i regnskapet. Ikke balanseført utsatt skattefordel ved 30 % grunnrenteskatt utgjorde 173,3 mnok. Varige DriFtsMiDLer og immaterielle eiendeler Tall i NOK produksjons- kobbelv Maskiner, Bygg og immaterielle sum anlegg inv. o.a. tomter eiendeler 1) Anskaffelseskost pr Tilgang i året Avgang i året Anskaffelseskost pr Avskrivninger pr Årets avskrivninger Avskrivninger på avgang Avskrivninger pr Bokført verdi pr Avskrivningssats 0-20 % 1,6-2 % 4-33,3 % 0-10 % Tilpasset 1) Immaterielle eiendeler Konsesjonskraftrettigheter: Nordkraft Produksjon AS leier Narvik kommunes konsesjonskraftrettigheter (128 GWh/år) frem til Regnskapsmessig avskrives rettighetene med basis i beregnet kontantstrøm i leieperioden. Skattemessig avskrives rettigheten lineært. Konsesjonskraftrettighetene knyttet til Statkraft's anlegg er overdratt til Fjellkraft Produksjon AS (ca 94 GWh/år). Fallrettigheter: Evigvarende fallrettigheter (333,4 mnok) er knyttet til trinnvis oppkjøp av kraftverk i perioden og avskrives ikke. Endrede levetider fra og med 2006 (estimatendringer): Produksjonsaktiva I forbindelse med IFRS-rapportering til aksjonærene våren 2006 har selskapet gått gjennom resterende levetid på kraftverkene. En har funnet at løpende avskrivninger som er foretatt ikke er beskrivende for reell slitasje/verdifall på produksjonsaktiva. Den tekniske/ økonomiske levetid er i de fleste tilfeller vesentlig lengre enn den avskrivningstid som opprinnelig er lagt til grunn, ikke minst omfatter dette de store verdiene i dammer/tunneler og anlegg i fjell. Gjennomgangen resulterte i økte avskrivninger for noen kraftverk og reduserte avskrivninger for andre. Samlede avskrivninger for produksjonsaktiva er redusert med netto 5,0 mnok i forhold til opprinnelig avskrivningsprofil. Årets avskrivninger er basert på at restverdi er satt til 0. Regnskapsmessig verdi av medeiendomsretten i Kobbelv Kraftverk ble i 2002 økt med 30,1 mnok i forbindelse med hevingskjøp. Posten avskrives regnskapsmessig lineært over 50 år. Leasing: Selskapet leaset ved årsskifte fire biler. Leien kostnadsføres løpende over leasingperioden. Det foreligger ingen avtale om rett til å overta driftsmidlene ved utgangen av leieperioden. Leasingleien var i ,4 mnok eks. mva. I tillegg leases kontor- og edb-utstyr og kostnad knyttet til dette var i ,1 mnok eks. mva. NorDkraFt produksjon as Årsrapport

22 NOTER TIL REGNSKAPET investeringer og salg av Varige DriFtsMiDLer Tall i NOK sum invest. salg invest. salg invest. salg invest. salg invest. salg invest. salg Produksjonsanlegg Kobbelv Nettanlegg Bygg og tomter Maskiner, inv., verktøy, mv Sum NettreLaterte produksjonsanlegg enhet Nettransformatorer stk Installert trafoytelse kva Luftlinjer HS distribusjonsnett (132 kv) km Luftlinjer HS distribusjonsnett (5/11/22 kv) km Annet : Generatortrafoer stk. 9 9 Ytelse generatortrafoer MVA 199,1 199,1 Generatorer stk. 8 8 Ytelse generatorer MVA 196,25 196,25 11 aksjer Tall i NOK aksjekapital antall aksjer pålydende Bokført verdi pr. tilsammen ANLEGGSMIDLER Esave AS Nordenfjeldske Energi AS Kjeldebotn Bygdeutviklingsselskap AS Kjeldebotn Butikkdrift Kjeldbotn Drivstoff AS Nord-Salten Kraft AS Sum 194 FORETAK I SAMME KONSERN Fjellkraft AS Nordkraft Vind AS Sum TILKNYTTEDE SELSKAPER Lofotkraft Vind AS Vesterålskraft Vind AS Nordlandskraft AS Sum NorDkraFt produksjon as Årsrapport 2011

23 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 11 forts. eierandel stemmeandel resultatandel resultat 2011 egenkapital Lofotkraft Vind AS 1) 50,00 % 50,00 % Vesterålskraft Vind AS 1) 50,00 % 50,00 % Nordlandskraft AS 50,00 % 50,00 % Pr hadde selskapet 0,9 mnok i kundefordringer til tilknyttede selskaper: Lofotkraft Vind AS har forretningsadresse i Vågan kommune Vesterålskraft Vind AS har forretningsadresse i Sortland kommune Nordlandskraft AS har forretningsadresse i Tysfjord kommune Eierandel i tilknyttede selskaper er vurdert etter generelle vurderingsregler (kostmetoden), jfr prinsippnote. 1) Basert på foreløpig regnskap. 12 ForDriNger, tap på krav Tall i NOK Pålydende kundefordringer Kundefordringer konsernselskaper Bokført verdi kundefordringer Selskapets fordringer pr bestod i hovedsak av fordringer på konsern- og tilknyttede selskaper. Tapsrisiko for selskapet vurderes som svært liten, og det er ikke foretatt avsetninger for tap. 1 andre kortsiktige ForDriNger Tall i NOK Lån og forskudd til ansatte Andre kortsiktige fordringer Sum andre kortsiktige fordringer BetaLiNgsMiDLer Tall i NOK Samlet innskudd i bank HERAV BUNDNE LIKVIDER Skattetrekk Sikkerhetsstillelse Nord-Pool Sum bundne likvider Selskapet inngår i konsernkontosystemet til Nordkraft AS, og har trekkrettigheter innenfor konsernets samlede overskuddslikviditet. NorDkraFt produksjon as Årsrapport

24 15 NOTER TIL REGNSKAPET aksjekapital, aksjonærinformasjon Tall i NOK antall pålydende Bokført Aksjekapital pr Aksjekapitalen i selskapet består bare av en aksjeklasse. Nordkraft AS eier 100 % av aksjene. 1 egenkapital Tall i NOK aksjekapital overkursfond annen opptjent ek sum egenkapital Egenkapital pr Årets resultat Avsatt til utbytte Avgitt konsernbidrag Belastet skatt vedr. tidligere år Egenkapital pr annen kortsiktig gjeld Tall i NOK Påløpte, ikke forfalte rentekostnader Påløpte feriepenger Andre påløpte kostnader Sum annen kortsiktig gjeld eksterne LÅN Tall i NOK saldo Årets opptak saldo Årets avdrag Lån som forfaller avdrag nye lån renter 2012 senere enn 5 år PANTELÅN DnB NOR, ramme 400 mnok DnB NOR, ramme 500 mnok DnB NOR, ramme 300 mnok Sum pantelån FORPLIKTELSER IFT NORDLANDSKRAFTS LÅN VEDR. KOBBELV VPS.NR , Kobbelv VPS.NR , Kobbelv VPS.NR , Kobbelv Sum vedr. Kobbelv Sum balanse/resultat Selskapets pantelån ble restrukturert og fornyet for 3 år i Det betales ikke avdrag på pantelån i låneperioden. 2 NorDkraFt produksjon as Årsrapport 2011

25 1 NOTER TIL REGNSKAPET sikkerhetsstillelser Tall i NOK BOKFØRT VERDI AV EIENDELER STILLET SOM SIKKERHET Bygninger inkl boliger Kraftverk, kraftlinjer og driftsløsøre Kundefordringer samt fordringer på selskap i samme konsern Panterett i depotkonto stillet som sikkerhet for krafthandel, innestående beløp Sum bokført verdi pr Pantestillelser Bankkonti Pantelån Sum pantstillelser Garantiforpliktelser Bankgarantier ifm handel på Nord-Pool Andre bankgarantier Sum garantiforpliktelser konserntransaksjoner/-mellomværende Tall i NOK Andre driftsinntekter Kraftsalg til nettap Husleiekostnader Innmating produksjon Andre driftskostnader Renteinntekter Kundefordring konsern Leverandørgjeld konsern Kortsiktig konserngjeld Skyldig utbytte, konsern Avgitt konsernbidrag Nordkraft konsern består av Nordkraft (mor), Nordkraft Produksjon AS, Enerconsult AS, Naturgass Nord AS, Narvik Fjernvarme AS, Nordkraft Vind AS, Fjellkraft AS med datterselskaper og Narvik Energinett AS (døtre). Nordkraft Produksjon AS leverer administrative - og økonomitjenester til de øvrige konsernselskapenene. NorDkraFt produksjon as Årsrapport

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Årsregnskap for 2016 ARKIVFORBUNDET. Org.nr Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Årsregnskap for 2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org.

Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning. Soon Vision SA. Org. Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Byrået i Son AS Autorisert Regnskapsførerselskap - Org.nr: 857 596 552 Tel: +47 6598 3000

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Driftsinntekter og -kostnader Note

Driftsinntekter og -kostnader Note Resultatregnskap Driftsinntekter og -kostnader Note 2015 2014 Driftsinntekter Sponsorinntekter 1 415 096 2 125 200 Kiosk og automater 2 314 618 2 222 851 Driftstilskudd Fjell Kommune 81 400 86 985 Grasrotmidler

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold:

Årsregnskap Skjeberg Golfklubb. Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr Innhold: Årsregnskap 2016 Hevingen 1740 Borgenhaugen Org.nr. 863 937 922 Innhold: o Resultatregnskap o Balanse o Noter o Styreberetning o Revisjonsberetning Regnskapsfører Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

REGNSKAP TRD Campus AS

REGNSKAP TRD Campus AS REGNSKAP 30.06.2017 Konsern Kun til rapporteringsformål - ikke revidert Forretningsfører Pareto Business Management AS Dronning Mauds gate 3 Postboks 1396 vika 0114 Oslo Tlf: 22 87 87 00 Fax: 22 87 88

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

INNHOLD. Årsberetning 03. Hovedtall 09. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter til regnskapet 15. revisjonsberetning 26

INNHOLD. Årsberetning 03. Hovedtall 09. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter til regnskapet 15. revisjonsberetning 26 HELT NATURLIG 2010 INNHOLD Årsberetning 03 Hovedtall 09 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter til regnskapet 15 revisjonsberetning 26 virksomhetsbeskrivelse 28 Årsrapporten er

Detaljer

INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 08 NØKKELTALL PRODUKSJON 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13

INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 08 NØKKELTALL PRODUKSJON 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 HELT NATURLIG 2011 INNHOLD ÅRSBERETNING 03 HOVEDTALL 08 NØKKELTALL PRODUKSJON 09 RESULTATREGNSKAP 10 BALANSE 11 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 12 NOTER TIL REGNSKAPET 13 REVISJONSBERETNING 19 DESIGN OG PRODUKSJON:

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer