Våre etiske retningslinjer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre etiske retningslinjer"

Transkript

1 Våre etiske retningslinjer

2 Våre etiske retningslinjer Hvorfor vi har etiske retningslinjer 4 Besluttsomhet - Hvordan vi hjelper våre kunder til å lykkes 6 Kvalitet og prestasjoner 7 Tillit og integritet 7 Rettferdig konkurranse 7 Urettmessige utbetalinger 8 Gaver og andre ytelser 9 Ansvar - Hvordan vi verner om våre verdier 10 Bruk av selskapets verdier 11 Informasjonssystemer, e-post og Internett 11 Konfidensialitet 12 Andres immaterielle rettigheter 12 Interessekonflikter 13 Konfidensiell informasjon og innsidehandel 14 Etterlevelse av lover og regler om hvitvasking av penger 14 Regnskapsføring og annen dokumentasjon av økonomiske forhold 15 Bruk av selskapets verdier for personlig vinning 15 Respekt - Hvordan vi hjelper hverandre til å lykkes 20 Kommunikasjon 21 Gjensidig respekt og taushetsplikt 21 Mangfold og likeverd 22 Vern mot mobbing 22 Helse, miljø og sikkerhet 22 Respekt - Hvordan vi oppfyller våre forpliktelser overfor samfunnet 24 Vi viser respekt for loven 24 Vi arbeider for en bærekraftig utvikling 25 Vi tar hensyn til miljøet 25 Vi er aktive samfunnsborgere 25 Rapportering av avvik og brudd på reglene 26 Reaksjonsmåter 27 Ansvar - Hvordan vi velger forretningsforbindelser og hvordan vi samarbeider med dem 16 Leverandører 16 Agenter og konsulenter 16 Underleverandører 17 Prosjektsamarbeid og alliansepartnere 17 Långivere og utstedere av eksportgarantier 17 Ansvar - Vårt samarbeid med myndighetene 18 Hvordan vi samarbeider med representanter for offentlige myndigheter 18 Deltagelse i politisk virksomhet 19 2 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 3

3 Hvorfor trenger vi etiske retningslinjer? ABBs styrke og fremtidige suksess avhenger av vårt omdømme som en troverdig og pålitelig forretningspartner. Vi har alle en rolle å spille for å trygge det omdømmet. Hvis du noen gang er usikker på hvordan du skal opptre i en bestemt situasjon, må du spørre din leder, representant for HR, ombudsmannen eller din lokale integrity officer om veiledning. Konfidensialitet og ikke-gjengjeldelse er våre forpliktelser overfor deg. Jeg ber deg ta deg tid til å lese gjennom de etiske retningslinjene og gjøre ditt beste for å være et eksempel på vår høye standard når det gjelder integritet i ABB. Hvorfor trenger vi etiske retningslinjer? ABB er en global leder innen kraft- og automasjonsteknologi. Selskapet ble i sin nåværende form opprettet i 1988, men historien vår spenner over 120 år. Siden starten har vårt omdømme blitt bygget på visse kvaliteter og verdier, hvorav integritet er en av de viktigste. Ulrich Spiesshofer Konsernsjef ABB Ltd En integritetskultur er en forutsetning for en virksomhet i verdensklasse. Mange viktige kunder velger å gjøre forretninger med oss, blant annet fordi de vet at ABB opptrer på en ansvarlig og etisk måte og at vi respekterer individets, samfunnets og miljøets behov. Våre etiske retningslinjer definerer hvordan vi oppfører oss i ABB, og de har spilt en avgjørende rolle i å hjelpe oss til å fortjene vårt omdømme. Enhver ABB-ansatt, på alle lokasjoner og på alle nivåer, inklusive styremedlemmer, direktører og ledere for øvrig, er forpliktet til å etterleve disse retningslinjenes bokstav og intensjon, selv om det betyr at de mister en viktig kontrakt eller forretningsmulighet. Våre etiske retningslinjer er mer enn å kjenne reglene. De reflekterer en personlig forpliktelse til å ta ansvar for våre handlinger og alltid opptre med integritet. I ABB måles prestasjonene ikke bare på oppnådde resultater, men også på hvordan resultatene blir nådd. Derfor kan våre interessenter stole på at våre tjenester, virksomheter og daglige drift er basert på etisk oppførsel. ABB streber etter en kultur med gjensidig respekt som oppmuntrer til utveksling av synspunkter på alle trinn i organisasjonen. Ved å oppfordre til åpen dialog og spille en aktiv rolle i vårt samfunn, kan enhver ABB-ansatt utgjøre en forskjell. 4 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 5

4 Besluttsomhet Vi viser besluttsomhet når vi hjelper våre kunder til å lykkes Våre kunders suksess er nøkkelen til vår fremgang. Kundene forventer innovasjon, pålitelighet og integritet. Vår opptreden overfor kundene må hele tiden formidle disse verdiene, og vi må unngå feil som skader vårt omdømme. Vi fokuserer på kvalitet Vi anstrenger oss for å hjelpe våre kunder til å bedre sin konkurranseevne gjennom de verdiene og den kvaliteten våre produkter og tjenester tilfører dem. Vi vinner tillit gjennom åpenhet Tillit bygges gjennom åpenhet og ærlighet. For å lykkes på lang sikt, må vi vinne våre kunders tillit gjennom vår integritet i ord og handling. Vi lover ikke noe vi ikke kan holde og etterstreber å vinne våre kunders, aksjonærers og kollegers tillit gjennom å holde det vi lover. Vi konkurrerer på en rettferdig måte Vi tror på et næringsliv med fri konkurranse, fordi det sikrer at hardt arbeid og innovasjon belønnes. Vi mister våre kunders tillit hvis vi forskjellsbehandler dem eller hvis vi samarbeider med våre konkurrenter på en urettmessig måte. Fri konkurranse, selve grunnlaget for en fri markedsøkonomi, er regulert gjennom konkurranselovgivningen. Derfor må alt vi gjør være i overensstemmelse med alle gjeldende lover som regulerer konkurranseforhold. Disse lovene er forskjellige fra land til land. ABBs minimumsstandard kan uttrykkes slik: Vi konkurrerer åpent og uavhengig i alle markeder. Vi inngår ikke avtaler med konkurrenter, verken formelt eller på annen måte, med sikte på prissamarbeid eller markedsdeling med hensyn til kunder, produkter eller geografiske områder. Vi tilegner oss ikke informasjon om priser, marginer, kostnader, tilbud, markedsandeler, distribusjonsmåter, salgsbetingelser, spesifikke kunder eller leverandører direkte fra våre konkurrenter og deler heller ikke slik informasjon med dem. 6 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 7

5 Vi inngår ikke avtaler med kunder om videresalg til fastsatte priser. Vi handler ikke på måter som innebærer å gi urettmessige fordeler til én kunde fremfor en annen. Vær særlig påpasselig med risikoen som er forbundet med å delta i bransjemøter og andre yrkes- eller fagrelaterte sammenhenger. Av deg som ansatt i ABB forventer vi: Delta bare på møter som er arrangert av legitime bransje- og fagrelaterte aktører og som har et seriøst forretningsmessig, faglig eller yrkesmessig innhold. Vi verner om vårt omdømme ved å unngå gaver og andre begunstigelser Ved å ta i mot gaver og annen oppmerksomhet fra forretningsforbindelser eller ved å tilby slike fordeler til andre, undergraver vi vår troverdighet. Det gjør ABB sårbare for beskyldninger om at beslutninger blir tatt på annet enn forretningsmessig grunnlag. Ansatte i ABB må derfor ikke tilby eller ta imot gaver, penger, gjestfrihet eller andre tjenester fra potensielle eller nåværende forbindelser hvis det kan føre til rimelig tvil om at forretningsmessige transaksjoner er gjennomført på sunt, forretningsmessig grunnlag og selvfølgelig ikke hvis det er i strid med god forretningsskikk eller i strid med loven. Drøft alle tvilstilfeller med din nærmeste overordnede eller med juridisk avdeling (Group Function Legal & Integrity) før du deltar. Forlat møtet og rapporter øyeblikkelig til din nærmeste overordnede eller til juridisk avdeling (Group Function Legal & Integrity) hvis du registrerer noe på et bransjemøte som ser ut til å være ulovlig eller mistenkelig. Hvis du har spørsmål angående etterlevelse av konkurranselovgivningen, ta øyeblikkelig kontakt med juridisk avdeling (Group Function Legal & Integrity). Vi foretar ikke urettmessige utbetalinger Vårt gode navn og rykte må ikke bli satt på spill ved at vi foretar eller tilbyr urettmessige eller uhjemlede utbetalinger. I vår kontakt med offentlige tjenestemenn, politiske partier eller representanter, eller med folk som arbeider i privat sektor, må vi aldri tilby, love eller gi økonomiske eller andre fordeler som er urettmessige eller uhjemlede, verken direkte eller via mellommenn, med den hensikt å oppnå forretningsmessige eller andre fordeler. 8 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 9

6 Ansvar Vi viser ansvar gjennom å ta vare på selskapets verdier Vi er alle en del av ABB-laget. Vis respekt for dine kolleger, støtt dem og deres planer gjennom å ta vare på arbeidsmiljøet, informasjonssystemene, utstyret og de andre hjelpemidlene som er nødvendige for å få gjort en best mulig jobb. Det å hjelpe hverandre til å lykkes avhenger også av hvordan vi håndterer ledelse og delegering, tilgang til informasjon og potensielle interessekonflikter. Vi tar vare på selskapets verdier ABB etterstreber å gi sine ansatte de verktøyene de trenger utstyr og informasjon for å være effektive. ABBs fysiske eiendeler, immaterielle rettigheter og annen informasjon må behandles med omtanke, slik at vi unngår tap, tyveri eller annen skade. Immaterielle verdier omfatter for eksempel patenter, organisasjonskart, teknologier og prosesser, fabrikasjonsmetoder og planer for markedsføring, annonsering og forretningsutvikling. Selskapets verdier skal brukes til forretningsmessige formål. Begrenset personlig bruk er bare tillatt hvis det ikke kommer i konflikt med ABBs interesser, ABBs etiske retningslinjer eller ABBs regler og retningslinjer for øvrig. Vi bruker informasjonssystemene på en profesjonell måte ABBs informasjonssystemer skal hjelpe oss til å arbeide effektivt og profesjonelt. Denne typen hjelpemidler skal i utgangspunktet bare brukes i yrkesmessig sammenheng, på en måte som ikke bryter med ABBs rettigheter og interesser og i henhold til de reglene som ABB har fastsatt. Husk at all kommunikasjon via e-post kan bli sett på som utformet på vegne av ABB. Derfor må man være varsom, slik at man ikke røper informasjon som er forretningsmessig sensitiv eller som kan få utilsiktede konsekvenser av kontraktsmessig eller juridisk art. 10 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 11

7 Alle lover som omhandler copyright, injurier eller diskriminering i skrift, gjelder også for Internett- og e-post-kommunikasjon. Programvare som ikke er autorisert av rette instans, eller som ikke er lisensiert på rettmessig måte, må ikke brukes eller installeres i ABBs datasystemer. ABBs informasjonssystemer må ikke brukes på en måte som setter ABBs egne eller tredjeparts nettverk eller data i fare. Dette omfatter også å sette i gang eller å videresende kjedebrev eller irrelevant kommersiell e-post (spam). Informasjon som er laget og/eller lagret på ABBs informasjonssystemer er å anse som ABBs eiendom, og ABB forbeholder seg retten til å gå inn på all slik informasjon, uten i de tilfellene som er begrenset av lover og avtaler. Alle ansatte er ansvarlige for å holde sine elektroniske filer og arkiver i forskriftsmessig orden. Vi verner om konfidensiell informasjon Informasjon er en viktig eiendel for selskapet. Vi deler noe av vår informasjon gjennom pressemeldinger, produktinformasjon, årsrapporter og andre offentlig tilgjengelige dokumenter. All annen informasjon som ansatte får gjennom sitt arbeid, uansett kilde, må behandles konfidensielt for å hindre andre i å kopiere arbeidet vårt eller i å kapre kunder på en urettmessig måte. Slik informasjon kan også inneholde opplysninger som våre kunder, leverandører eller andre partnere har gitt oss i tillit til at de ikke kommer videre. Merk all informasjon på en skikkelig måte, oppbevar den på en sikker måte og begrens tilgjengeligheten til dem som trenger den for å gjøre jobben sin. Ikke drøft konfidensielle saker i en sammenheng hvor du kan bli overhørt av uvedkommende, slik som på flyplasser, offentlige transportmidler, restauranter, kafeteriaer, barer, heiser og toaletter. Informasjon er så verdifullt at det i mange tilfeller er tilrådelig å be utenforstående undertegne taushetserklæring i henhold til retningslinjer fra juridisk avdeling (Group Function Legal & Integrity). Vi respekterer andres opphavsrettigheter ABB verner om sine egne hemmeligheter og respekterer andres immaterielle rettigheter. ABBs ansatte må ikke skaffe seg konfidensiell informasjon om andre på urettmessig måte og må heller ikke bringe slik informasjon videre uten tillatelse fra vedkommende. Vi unngår interessekonflikter og håndterer dem hvis de oppstår Interessekonflikter kan for eksempel oppstå når personlige eller familierelaterte interesser kommer på tvers av selskapets interesser. Vi kan unngå at dette blir et problem hvis vi er oppmerksomme på problemstillingen og gjennomfører nødvendige tiltak. Generelt skal vi unngå situasjoner hvor personlige interesser, gjøremål utenfor selskapet, økonomiske interesser eller andre forhold kommer i konflikt med eller virker som om de kommer i konflikt med ABBs interesser. Vi skal aldri la forretningsmessige tiltak på vegne av bedriften bli påvirket av personlige hensyn eller andre utenforliggende forhold. De fleste interessekonflikter oppstår når en ansatt tildeler kontrakter, ansetter medarbeidere, er kjent med informasjon som er av interesse i finansmarkedene eller er tilbudt jobb hos en konkurrent. Her er noen eksempler på potensielle interessekonflikter: Ansettelse annet sted: Å inneha en liknende stilling som den man har i ABB, som kan påvirke jobben man gjør i ABB eller arbeidet med aktuelle kunder, leverandører eller konkurrenter. Familiebånd eller andre nære personlige forhold: Å ha et forretningsmessig forhold på vegne av ABB til en virksomhet som er ledet eller eid av familie eller andre nære forbindelser. Investeringer: Å kjøpe andeler i eiendom eller selskaper som ABB kan ha interesse av å kjøpe opp. Styreverv og/eller liknende: Å opptre som eller si ja til stilling eller engasjement som leder, konsulent eller styremedlem i virksomhet som driver innenfor kraft og automasjon eller som har et forhold til ABB som kunde, partner eller leverandør. Betydelige eierinteresser: Å inneha større interesser i selskaper som har eller ønsker å ha et forhold til ABB eller som er konkurrenter. Ansatte som anser at de befinner seg i en interessekonflikt må kontakte linjelederen eller den personalansvarlige, slik at selskapet kan avgjøre om det er en reell interessekonflikt. Den ansatte vil så bli anvist riktig handlemåte, i tråd med selskapets regelverk. 12 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 13

8 Vi verner om konfidensiell informasjon Innsideinformasjon er informasjon som ikke er umiddelbart tilgjengelig for allmennheten og som en investor ville anse som viktig for beslutninger om kjøp eller salg av verdipapirer. Det kan i vår sammenheng gjelde sensitiv informasjon både om ABB og om andre selskaper. Fordi slik informasjon har stor verdi for investorer, er innsideinformasjon regulert av et lovverk som skal gi allmennheten tillit til verdipapirmarkedene. ABB har også inngått avtaler om behandling av kurssensitiv informasjon med de børsene hvor ABB er notert. ABB har strenge regler og retningslinjer for spredning av slik informasjon, som omfatter blant annet finansielle data, fremtidsplaner og endringer i ledelsen. Lovverket og avtalene med børsene forbyr enhver som har innsideinformasjon å handle med verdipapirer eller å avsløre sensitiv informasjon. Hvis en ansatt er usikker på om hun eller han har innsideinformasjon, skal vedkommende drøfte problemstillingen med nærmeste overordnede eller med juridisk avdeling (Group Function Legal & Integrity). Vi fører nøyaktig og fullstendig regnskap Investorer, kreditorer og andre har en legitim rett til innsyn i ABBs regnskaper. Regnskapenes etterrettelighet er avhengig av at alt er ført nøyaktig, til riktig tid og at alt er tatt med. Alle ABBs transaksjoner må derfor bli fullstendig dokumentert i henhold til selskapets regnskapsprinsipper og andre gjeldende retningslinjer. Ufullstendig eller uredelig regnskapsførsel er ulovlig. Vi opptrer på en måte som skiller klart mellom egne og selskapets interesser Vi respekterer selskapets verdier og benytter ikke selskapets verdier, eiendom eller informasjon til personlig vinning eller fordel. Det er både ulovlig og uetisk å handle med verdipapirer når man har innsideinformasjon, og overtredelser vil få umiddelbare konsekvenser. Det er heller ikke tillatt å gi innsideinformasjon til andre ABB-ansatte hvis de ikke trenger informasjonen for å gjøre arbeidet sitt eller hvis de ikke er klar over hvilke forpliktelser det innebærer å sitte på slik informasjon. Det er lovstridig å tipse andre eller å dele informasjon med andre, også kolleger, familiemedlemmer og venner, som kunne ta en investeringsbeslutning basert på denne informasjonen. Vi etterlever lover og regler om hvitvasking av penger I tråd med at vi har forpliktet oss til åpenhet, rettferdighet og ærlighet, er vi også forpliktet til å etterleve alle lover som omhandler hvitvasking av penger, over hele verden. Hvitvasking av penger finner sted når midler fra ulovlig virksomhet blir kanalisert inn i legitime finansielle kanaler for å skjule dem eller for å få midlene til å fremstå som legitime. Alle ansatte må bidra til ABBs omdømme gjennom å avdekke mulig hvitvasking av penger. Ansatte bør se etter faresignaler, som for eksempel kunder som ikke oppgir fullstendig informasjon eller som ønsker å betale kontant. 14 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 15

9 Ansvar Vi viser ansvar når vi velger forbindelser med omhu Hvordan ABB opptrer forretningsmessig er avgjørende for vårt omdømme og for vår suksess, og forretningsforbindelser bør ses på som allierte. Her følger retningslinjer for forholdet til leverandører, agenter, konsulenter og andre. I prosjektsamarbeid bør samme standard legges til grunn. Vi opptrer på en ordentlig måte i forhold til våre leverandører ABB forventer rettferdig konkurranse i markedet og legger samme standard til grunn i forholdet til våre leverandører. Hvis du velger eller på annen måte forholder deg til leverandører, skal du aldri favorisere noen eller gi fortrinn til noen uten at det er basert på hva som er best for ABB. Du må ikke la forretningsmessige beslutninger på vegne av selskapet bli påvirket av hensynet til personlige eller familiemessige interesser. Vi etablerer forhold til underleverandører som opptrer som oss Vi er avhengige av underleverandører i mange prosjekter og setter pris på deres bidrag til vårt kundeforhold og til ABBs omdømme. For å verne om og fremme ABBs omdømme, velger vi underleverandører som opptrer i overensstemmelse med våre etiske retningslinjer. Vi samarbeider med likesinnede partnere i samarbeidsprosjekter og andre allianser ABBs styrke og suksess beror også på vår evne til å bygge langsiktige forhold til samarbeidspartnere som deler vårt syn på forretningsetisk opptreden. Ethvert samarbeidsprosjekt skal etterleve samme standard som ABB håndhever internt. Vår åpenhet omfatter långivere og utstedere av eksportkreditt ABB gjør tilgjengelig all relevant informasjon for utstedere av eksportgarantier eller andre offentlige långivere. Det er selskapets policy å gjøre tilgjengelig all informasjon som er relevant for en fremtidig långivers analyser. Sertifikater som er utstedt av ABB som eksportkredittleverandør eller -eksportør, må signeres i henhold til ABBs integrity regelverk og standarder. Alle innkjøp av varer og tjenester til ABB må gjøres i henhold til selskapets retningslinjer. Vi samarbeider med agenter og konsulenter Godtgjørelse eller honorar til agenter og konsulenter må stå i rimelig forhold til de tjenestene som er utført. Ansatte må ikke inngå avtale om eller utbetale honorarer som kan virke urimelige. Avtaler med konsulenter, meklere, støttespillere, agenter eller andre mellommenn skal ikke bli anvendt til å kanalisere midler til noen annen person eller personer, offentlige tjenestemenn eller ansatte hos kunder. 16 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 17

10 Ansvar Vi viser ansvar når vår kontakt med myndighetene skjer i henhold til de strengeste etiske standarder Det er tillatt for ABB-ansatte å delta i politisk virksomhet Det er tillatt for ABB-ansatte å bruke fritid, egne penger og andre ressurser til politisk virksomhet. Det er ikke tillatt å anvende ABBs midler til slik virksomhet. ABBs økonomiske midler, eiendom eller tjenester må ikke anvendes til støtte for kandidater som har eller søker politiske verv, heller ikke til støtte for partier eller bestemte politiske grupperinger noe sted i verden. Avvik fra dette skal eksplisitt klareres med juridisk avdeling (Group Function Legal & Integrity). ABB har kontakt med en rekke forskjellige interessenter, blant andre kunder, leverandører, aksjonærer, media, frivillige organisasjoner og lokale myndigheter. Kontakten med offentlige myndigheter verden rundt er særlig viktig. I dette avsnittet beskriver vi retningslinjer for myndighetskontakt og for eventuelle bidrag til politisk virksomhet. Vi samarbeider åpent med myndighetene ABB har virksomhet i ca. 100 land og verdsetter gode relasjoner til myndighetene. For å beskytte samfunnets interesser, har nasjonale og lokale myndigheter verden rundt særskilte og forskjelligartede lover som regulerer offentlige innkjøp. Generelt er det forbudt å tilby økonomiske og/eller andre goder til offentlige tjenestemenn. Dette omfatter ofte også forbud mot å tilby ansettelse til personer som nå er i offentlig tjeneste eller som nylig har avsluttet sitt ansettelsesforhold. Det er også forbudt å opptre på en måte som kan bli ansett som urettmessig påvirkning av objektive beslutninger. ABBs ansatte må være sannferdige og presise i sin myndighetskontakt og opptre i henhold til de strengeste etiske standarder. Når man har kontakt med offentlige myndigheter, er hver enkelt ABB-ansatt ansvarlig for å kjenne og ta hensyn til de lover og regler som gjelder. Man må ikke ta kontakt med offentlige myndigheter på vegne av ABB uten at det er en del av pålagte arbeidsoppgaver. 18 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 19

11 Respekt Vi viser respekt for hverandre når vi hjelper hverandre til å lykkes Menneskene som arbeider i ABB kommer fra mange forskjellige land, med forskjellig bakgrunn og fra ulike kulturer. Hver enkelts bidrag til fellesskapet kan bare verdsettes og anerkjennes hvis vi alle utviser høflighet og respekt når vi omgås. ABBs omdømme blir også i stor utstrekning avgjort ut fra hvordan vi behandler andre mennesker som vi kommer i kontakt med. Entydig og regelmessig kommunikasjon, mangfold, likeverd og hensyn til helse og sikkerhet er meget viktig for å skape et arbeidsmiljø hvor alle føler seg velkomne og finner seg til rette. Vi går inn for regelmessig, hyppig og åpen kommunikasjon Regelmessig og hyppig kommunikasjon mellom ledere og deres ansatte er en nøkkel til å lykkes. Denne kommunikasjonen, som vanligvis skjer gjennom møter og orienteringer, bør dekke overordnet strategi, langsiktige mål og kortsiktige prioriteringer. I tillegg til støtte i form av nyhetsbrev, websider, opplæring, presentasjoner osv. fra ABB-gruppen, bør kontakten mellom ledere og de ansatte legge vekt på hvordan de ansatte bidrar til å nå selskapets overordnede mål. Ansatte har rett til å få vite lederens vurdering av deres innsats og fremgang. Når nødvendig, bør lederes tilbakemelding også omfatte planer for videre utvikling. Vi verdsetter gjensidig respekt og taushetsplikt Vi må alltid respektere den enkeltes rett til konfidensialitet angående personlige forhold enten det gjelder ansatte, kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere. ABBs ansatte må innhente, oppbevare og bruke personopplysninger slik det er foreskrevet i ABBs retningslinjer og i gjeldende lover. Ansatte kan imidlertid ikke påberope seg personvern når det gjelder informasjon som ligger på ABBs systemer, utover det som er hjemlet i lokal lovgivning. Med de begrensninger som ligger i lokal lovgivning, kan ABB gå inn på all bruk av e-post og Internett. All bruk av e-post og Internett via ABBs systemer blir ansett som del av ABBs forretningsdrift og kan bli overvåket, aksessert, gjennomgått, benyttet og framlagt av ABB. 20 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 21

12 Vi ønsker mangfold ABB anser at mangfold er en styrke. Under ABB-paraplyen finnes en mengde ulike virksomheter over hele verden, og ABB-kulturen ønsker alle velkommen, uansett kjønn, nasjonalitet, etnisk bakgrunn, alder, funksjonsdyktighet eller hvilket som helst annet aspekt ved det å være forskjellig. ABBs ansatte må gjøre sine oppgaver i forhold til kolleger, kunder eller andre berørte uten hensyn til forskjeller og likheter. ABB ansetter og forfremmer folk ut fra kvalifikasjoner. Vi må ikke diskriminere med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring, forfremmelse eller oppsigelse på bakgrunn av kjønn, alder, etnisk eller nasjonal bakgrunn, kaste, religion, funksjonshemming, seksuell legning, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet. Vi vil skape et arbeidsmiljø uten mobbing Ansatte føler seg ikke velkommen og veltilpass i ABB hvis de selv, deres kolleger eller andre berørte blir mobbet. Mobbing, enten det er ansikt til ansikt, skriftlig, elektronisk eller verbalt, vil ikke bli tolerert. De grunnleggende reglene for våre ansatte er: Arbeid på en sikker måte og vern deg selv, dine kolleger, samfunnet og miljøet. De overordnede miljømålene, prosedyrene og programmene gjelder over hele verden og skal fremme et sikkert og sunt arbeidsmiljø, verne miljøet og støtte opp under ABB-gruppens bestrebelser om å følge lover og regler i samfunnet. Hvis du har arbeidsoppgaver som er underlagt helse-, miljø- og sikkerhetsregler, må du gjøre deg kjent både med gjeldende lover og med selskapets regelverk. Det er også meget viktig å rapportere farlige arbeidsforhold eller andre uakseptable helse-, miljø- og sikkerhetsaspekter umiddelbart, slik at det blir så få ulykker som mulig og slik at det kan iverksettes tiltak. Mobbing foregår på mange måter. Mennesker føler seg mobbet ved baktaling, trusler, aggressive handlinger eller ord, nedlatende eller diskriminerende vitser, usømmelige bevegelser og gester eller ved uønsket fysisk eller verbal fremtreden. Mobbing kan også foregå ved å kommunisere eller vise frem støtende materiale som spiller på noen av mangfoldsaspektene som er nevnt ovenfor, for eksempel kjønn, religion, rase, nasjonalitet, seksuell legning eller funksjonshemming. Vi skal ha den beste helse-, miljø- og sikkerhetsstandarden Det er vår plikt overfor våre kolleger, deres familier og deres lokalsamfunn å verne om den enkeltes helse og sikkerhet. ABBs strenge helse-, miljø- og sikkerhetskrav og rapporteringssystemer er der for å verne om liv og helse for våre ansatte. 22 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 23

13 Respekt Vi viser respekt når vi anerkjenner våre samfunnsmessige forpliktelser I ABB er vi stolte av å tilhøre de lokalsamfunnene hvor vi driver vår virksomhet. Overholdelse av loven er en grunnleggende forutsetning for vår eksistens. I dette avsnittet skisserer vi hva ABB forventer av sine ansatte når det gjelder alt fra å arbeide i henhold til gjeldende lover, til miljøvern og samfunnsansvar. Å vise at vi har en bærekraftig tilnærming til det å drive forretninger, både når det gjelder egen virksomhet og den teknologien vi utvikler, er nøkkelfaktorer i vårt samfunnsansvar. Bare på den måten blir vi en sann global aktør. Vi respekterer loven og rettssamfunnet ABBs omdømme krever at vi i ett og alt følger loven. Vi forventer av de ansatte at de kjenner de lovene som angår deres arbeid og at ledelsen gjennomfører nødvendig opplæring. For eksempel har ABB forpliktet seg til ikke å diskriminere, til å verne miljøet og til å fremme en god helse-, miljø- og sikkerhetsstandard for de ansatte. Ansatte har et ansvar for å umiddelbart informere ledelsen hvis det er noe som tyder på at en slik sak er i ferd med å oppstå. Vi arbeider for en bærekraftig utvikling Alle ansatte kan bidra til å nå bærekraftighetsmål gjennom å støtte opp om økonomisk utvikling, miljøansvar og sosialt fremskritt. Et viktig aspekt er å ta initiativ til tiltak som forbedrer livskvaliteten i de lokalsamfunnene hvor ABB driver sin virksomhet. Bærekraftig utvikling innebærer også at ABB forholder seg til alle berørte parter på en ansvarlig måte. Ansatte kan bidra ved å støtte opp under en åpen dialog med interesserte parter om ABBs økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige prestasjoner. For å lykkes med dette, bør ABBs ansatte gjøre seg kjent med ABBs policy om bærekraftig utvikling og dennes økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige implikasjoner. Vi tar vårt miljøansvar alvorlig Alle ABBs ansatte har ansvar for å følge miljørelaterte lover og regler overalt hvor de arbeider. Vi er aktive samfunnsborgere På konsernnivå tilstreber ABB å ta sitt samfunnsansvar gjennom en rekke konkrete prosjekter, donasjoner og praktisk støtte til gode formål. På samme måte ønsker ABB at den enkelte ansatte viser sitt og selskapets samfunnsansvar gjennom aktiv deltakelse i lokalsamfunnet. ABB forventer at alle ansatte følger alle lover som regulerer helse, miljø og sikkerhet, at alle nødvendige tillatelser er innhentet og at virksomheten drives i henhold til relevante lover. På grunn av kompleksiteten i det regelverket som gjelder for ABBs mangesidige virksomhet, kan det fra tid til annen oppstå spørsmål om loven er fulgt. I enkelte tilfeller kan saker bli brakt inn for domstolene. ABB vil i alle tilfeller handle på en forsvarlig måte og rette seg etter de beslutninger domstolene fatter. Det kan også oppstå spørsmål om ABB har handlet i henhold til de kravene offentlige myndigheter har fastlagt. Det er meget viktig at ABBs ledelse blir informert om slike saker på et så tidlig stadium som mulig. 24 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 25

14 Rapportering av avvik og brudd på reglene Det er brudd på disse retningslinjene å ikke rapportere brudd eller mistanke om brudd på reglene som man vet om. Det er også brudd på disse retningslinjene å nekte å samarbeide eller å nekte å bidra til etterforskningen av et mistenkt brudd på retningslinjene. Straff og disiplinære tiltak Hver enkelt ansatt er ansvarlig for å forsikre seg om at han eller hun, eller hans eller hennes underordnede, fullt ut etterlever gjeldende lover, våre etiske retningslinjer og andre pålegg og direktiver selskapet har utferdiget. Dette vil være et tema i de regelmessige medarbeidersamtalene. ABB er en desentralisert gruppe, og ABB-selskapene forventes å fatte sine egne beslutninger i de fleste forretningsmessige sammenhenger. Ved lovbrudd eller brudd på etiske retningslinjer eller andre direktiver, praktiserer ABB nulltoleranse og vil i slike tilfeller sette i verk disiplinære tiltak, i verste fall avskjed. Imidlertid er de standardene som beskrives i disse retningslinjene kjerneverdier for ABB. Hele ABB-gruppen må leve opp til disse kravene, og hver enkelt ansatt er ansvarlig for å håndheve disse prinsippene. Alle ansatte er pålagt å rapportere både mistenkelige tilfeller og observerte brudd på lover, etiske retningslinjer eller andre regler i ABB. Alle ansatte er også pålagt å rapportere tilfeller hvor de blir bedt om å utføre handlinger som kan innebære regelbrudd. Rapporteringen skal skje enten til nærmeste overordnede, til representanter for juridisk avdeling (Group Function Legal & Integrity), til den lokale integrity officer, til chief integrity officer eller ved bruk av ABB Business Ethics Hotline. Ansatte kan rapportere anonymt ved å bruke Business Ethics Hotline eller ved å sende en e-post til chief integrity officer på: fra en avsender utenfor selskapet som derved ikke avdekker avsenderens identitet. (Det finnes en rekke tilgjengelige leverandører som Yahoo, Gmail, Hotmail etc.) Ansatte skal imidlertid være oppmerksomme på at anonyme rapporter kan være vanskelige å etterforske. Konfidensialitet vil bli opprettholdt så langt som overhodet mulig. ABB vil ikke tolerere noen form for negative reaksjoner eller forsøk på gjengjeldelse mot ansatte som i god tro har rapportert antatte brudd på regelverket. De som setter i verk slike reaksjoner, vil bli møtt med disiplinære tiltak. Det samme gjelder for overlagt misbruk av rapporteringsrutinene. Ansatte som ønsker hjelp eller har spørsmål med bakgrunn i en spesiell situasjon, bør bruke kanalene som er nevnt ovenfor. Det er svært viktig at ting tas opp slik at problemene kan løses før de resulterer i alvorlig skade. 26 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 27

15 Kontakt oss ABB AS Bergerveien 12 Postboks Billingstad Tlf / AJE B Copyright 2013 ABB. All rights reserved.

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen

BackeGruppens etiske retningslinjer. BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer BackeGruppen BackeGruppens etiske retningslinjer Faglig dyktighet og ærlighet har gjennom generasjoner vært BackeGruppens viktigste verdier. Ved å etterleve disse verdiene

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For HVORFOR Pipelife Norges visjon er: Pipelife skal lede ei bærekraftig utvikling, i verdifullt partnerskap med kunder, ansatte, eiere og omgivelser. Dette krever blant annet et

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Etiske retningslinjer for NSB konsernet.

Etiske retningslinjer for NSB konsernet. Etiske retningslinjer for NSB konsernet. NSB-konsernets omdømme og tillit er avhengig av medarbeidernes profesjonalitet og dyktighet, og et høyt etisk nivå. Dette gjelder både konsernets forretningsdrift

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no

Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Karmsund Havnevesen IKS Killingøy P.b. 186 N-5501 Haugesund T: +47 52 70 37 50 F: +47 52 70 37 69 www.karmsund-havn.no Vå rt etiske ånsvår Kårmsund Håvn sine regler for årbeidsetikk ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER

KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER KONGSBERG GRUPPENS FORRETNINGSETISKE RETNINGSLINJER 2 INNHOLD 0 BAKGRUNN 1 BEDRIFTSINTERNE FORHOLD 1.1 Menneskerettigheter og menneskeverd 1.2 Arbeidsmiljø - personalpolitikk 1.3 Helse og sikkerhet 1.4

Detaljer

Etiske retningslinjer for Vestby kommune

Etiske retningslinjer for Vestby kommune Etiske retningslinjer for Vestby kommune Vedtatt av kommunestyret 9. desember 2016 1. INNLEDNING Etiske retningslinjer kan sies å danne en norm for hva som er god og ansvarlig opptreden. Målet med de etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon til virksomheten og hovedtall 3 4 7 Administrerende direktør har ordet Del I: Forståelse og anvendelse av Enovas etiske retningslinje Del

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010

Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 1 Hel ved Verdidokument for Mjøsen Skog Vedtatt 28. oktober 2010 2 Forord En framgangsrik bedrift trenger mer enn en god forretningsidé. Den trenger også en bedriftskultur som skaper inspirasjon og bygger

Detaljer

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk Etiske retningslinjer for god forretningsetikk 2 Disse reglene for god forretningsetikk er godkjent av Cargotecs styre, og definerer våre felles arbeidsmetoder. Vi ønsker å gjøre Cargotec til den ubestridte

Detaljer

IndustriConsults etiske retningslinjer

IndustriConsults etiske retningslinjer IndustriConsults etiske retningslinjer Gjeldende fra 7. mai 2012 Innhold 1. Lojalitet... 2 2. Uavhengighet... 3 3. Forretningsskikk... 3 4. Respekt for individet... 4 5. Helse, miljø og sikkerhet... 4

Detaljer

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis

Om EthicsPoint. Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Rapportering Generelt Rapporteringssikkerhet og konfidensialitet Tips og beste praksis Om EthicsPoint Hva er EthicsPoint? EthicsPoint er en omfattende og konfidensiell rapporteringsverktøy

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank

Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Etiske retningslinjer for ansatte i Sandnes Sparebank Versjon: 3.1 Gitt av: Styret i Sandnes Sparebank Gjelder fra: Sist oppdatert mai 2017 Dokumenteier: HR v/ HR Manager, Sandnes Sparebank Hovedprinsipp

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk

Alle medarbeidere i Eterni er derfor forpliktet til å overholde ti grunnleggende prinsipper for etikk. 1 God rekrutteringsskikk Eterni`s visjon, verdier og etikk skal styre vår adferd ovenfor våre oppdragsgivere, kollegaer og medarbeidere. Visjonen er å skape en ledende spesialist av bemanningstjenester, og gjennom verdiene Engasjement,

Detaljer

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar.

I alle investeringssaker som fremlegges for styret skal det opplyses om vurderingene som er foretatt i forhold til samfunnsansvar. ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 31. august 2010) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi gjennom

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer for Hitra kommune Vedtatt av Hitra kommunestyre den 13.12.12 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning.... 3 2. Generelt... 3 3. Omdømme myndighetsmisbruk... 3 4. Åpenhet og varsling...

Detaljer

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER

KS Glitre Energi AS ETISKE RETNINGSLINER KS Område: HR Ansvarlig: EVAELL Opprettet: 10.10.2016 KS Hovedprosedyre: Etiske Retningslinjer Godkjent: HR fagansvarlig Godkjent: 14.12.2016 KS Rutine: Etiske retningslinjer Revidert: 14.12.2016 ETISKE

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse

Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Cognizant Technology Solutions Erklæring om varslere og vern mot gjengjeldelse Med virkning fra januar 2017 Hvorfor har vi denne erklæringen? Vi oppmuntrer ansatte til aktivt å rapportere bekymringer og

Detaljer

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys»

«Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» 1 ALVDAL KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER «Det du gjør som tjenestemann i Alvdal kommune skal til enhver tid tåle offentlighetens lys» Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Retningslinje Eika Boligkreditt AS Offentliggjøring av informasjon Etiske retningslinjer Eika Boligkreditt AS 1 INNLEDNING Eika Boligkreditt AS (EBK) er avhengig av tillit. Det hviler derfor et stort ansvar

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. Verdigrunnlag Borgestadklinikken Blå Kors Sør BA eies av Blå Kors Norge som bygger på et kristent verdigrunnlag. Vi forvalter samfunnets fellesmidler og det må derfor stilles spesielt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx. ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE (arbeidsgruppens forslag) Vedtatt av kommunestyret den xx.xx.2016, sak xx/16 Vedtatt av kommunestyret i sak xx/16, versjon 1+n, dato xx.xx.2016

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER FOR Forretningsadresse: Brugata 4, 3825 Lunde Postboks 4, 3832 Lunde Org.nr. 999177794 Utarbeidet dato: 8.11.2012 av: Hans Storli Side 1 av totalt 5 Innholdsfortegnelse: 1. Innledning...

Detaljer

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER

Etikk i. Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER Etikk i Filmkraft Rogaland as Orgnr.: 990 279 772 Arkitekt Eckhoffs gate 1 4010 STAVANGER 1 1. Innhold 1. Innhold... 2 2. Generelt... Feil! Bokmerke er ikke definert. 3. Vi som arbeider i Filmkraft...

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith

Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Etiske retningslinjer hos Kruse Smith 2016 2 / 6 Etiske retningslinjer hos Kruse Smith Tillit, troverdighet og det gode omdømmet er noe vi kontinuerlig må gjøre oss fortjent til gjennom våre handlinger.

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER

BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER BAMAs ETISKE RETNINGSLINJER Hvordan vi sammen skal bygge BAMA videre BAMA har hatt en solid vekst, ikke bare i kilo og tonn, kroner og øre. Viktigere er det at vi har vokst i kunnskap og klokskap. Vi har

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune.

Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Etiske retningslinjer for ansatte i Eidsberg Kommune. Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalgets møte den.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Hensynet til innbyggerne... 3 Hensynet til kommunens omdømme... 3 Lojalitet...

Detaljer

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge.

Disse etiske retningslinjer er vedtatt av styret i Innovasjon Norge. ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bidra til innovasjon, internasjonalisering og profilering.

Detaljer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer

CODE CONDUCT. Etiske retningslinjer CODE CONDUCT OF Etiske retningslinjer KJÆRE KOLLEGAER Aircontactgruppens har sterkt fokus på at vi skal drive våre forretninger på en ansvarlig og etisk forsvarlig måte. Vi skal vinne våre kunders tillit

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER For medarbeidere og folkevalgte i Østre Toten kommune Ill: KS Kommunesektorens organisasjon Vedtatt i Kommunestyret i Østre Toten, 19. mai 2015. Revidert etter kommunestyrets behandling

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER I MODUM KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 29.03.2016 ETISKE RETNINGSLINJER For ansatte og folkevalgte i Modum kommune Virksomhetskulturen i Modum kommune skal gjenspeile etiske kjerneverdier.

Detaljer

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER

Ifs ETISKE RETNINGSLINJER Ifs ETISKE RETNINGSLINJER 2016 1. Mål og prinsipper Hvorfor er etikk viktig for If? Det korte svaret er at det rett og slett er riktig å gjøre de rette tingene. Men det finnes også gode forretningsgrunner.

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009

ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 ETISKE RETNINGSLINJER FOR INNOVASJON NORGE Vedtatt av hovedstyret 19.11.2009 1. INNLEDNING 1.1 Generelt Innovasjon Norge er et offentlig eid selskap hvis formål er å bidra til innovasjon, internasjonalisering

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune

ETISKE RETNINGSLINJER. For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune ETISKE RETNINGSLINJER For personer i tjeneste for Nordland fylkeskommune 2 INNLEDNING Personer i fylkeskommunal tjeneste er ansatte, politikere, tillitsvalgte, personer i fylkeskommunale råd og utvalg

Detaljer

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet.

1. LOJALITET Alle medarbeidere skal være lojale overfor selskapet og arbeide med Future Subseas beste for øyet. FUTURE SUBSEA AS ETISKE RETNINGSLINJER -vedtatt av styret 17.3.2011, revidert 27.10.2014 Future Subsea er avhengig av omverdens tillit. Kunder, leverandører, samarbeidspartnere, forbindelser, offentlige

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere

Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Vet du nok om korrupsjon? Viktig informasjon til alle ansatte og samarbeidspartnere Innhold Konsernsjefen om korrupsjon og Gjensidige 3 Hva betyr egentlig korrupsjon? 4 Når bør varsellampene lyse? 5 Unngå

Detaljer

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler.

Vi skal ivareta deres helse og sikkerhet på en slik måte at det skapes høy trivsel, et sunt arbeidsmiljø og en arbeidsplass fri for rusmidler. ETISKE REGLER I ATHENE PROSJEKTLEDELSE Bedriftsinterne forhold Menneskerettigheter og menneskeverd ATHENE PROSJEKTLEDELSE skal bidra til å fremme internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Vår virksomhet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16

ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE. Vedtatt av kommunestyret den , sak 71/16 ETISKE RETNINGSLINJER FOR FOLKEVALGTE I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 13.12.2016, sak 71/16 Vedtatt av kommunestyret i sak 71/16, versjon 1, dato 13.12.2016 Innledning Målet med etiske

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER RANDABERG KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, kommuneloven, særlover) Vedtatt av

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold

Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold Etisk regelverk for konsernets medarbeidere * Med rutine for varsling av kritikkverdige forhold 1 0. BAKGRUNN Arcus-Gruppen arbeider kontinuerlig med å utvikle holdninger og oppfølgingssystemer i konsernet

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN

ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN ETISKE RETNINGSLINJER FOR ARGENTUM FONDSINVESTERINGER AS (ARGENTUM) OG INVESTERINGSVIRKSOMHETEN (Sist endret 14. februar 2007) 1.1 Formål Våre etiske retningslinjer er et virkemiddel for å sikre at vi

Detaljer

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER

LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER LYNGEN KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER VEDTATT AV LYNGEN KOMMUNESTYRE I SAK 60/13 I MØTE 16.12.13 I tillegg til tidligere vedtatte etiske retningslinjer, avløser dette dokumentet «Reglement for registrering

Detaljer

Etiske retningslinjer 1

Etiske retningslinjer 1 Etiske retningslinjer 1 2 Vi har alle et ansvar Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Vi er bokstavelig talt med på å bygge samfunnet og vi er en viktig bidragsyter

Detaljer

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune

Etiske retningslinjer. for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune Hvorfor etiske retningslinjer? Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. De etiske retningslinjene skal være

Detaljer

ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN

ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN Formål Etiske retningslinjer for Værnesregionen skal bidra til at Værnesregionen opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til

Detaljer