Våre etiske retningslinjer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Våre etiske retningslinjer"

Transkript

1 Våre etiske retningslinjer

2 Våre etiske retningslinjer Hvorfor vi har etiske retningslinjer 4 Besluttsomhet - Hvordan vi hjelper våre kunder til å lykkes 6 Kvalitet og prestasjoner 7 Tillit og integritet 7 Rettferdig konkurranse 7 Urettmessige utbetalinger 8 Gaver og andre ytelser 9 Ansvar - Hvordan vi verner om våre verdier 10 Bruk av selskapets verdier 11 Informasjonssystemer, e-post og Internett 11 Konfidensialitet 12 Andres immaterielle rettigheter 12 Interessekonflikter 13 Konfidensiell informasjon og innsidehandel 14 Etterlevelse av lover og regler om hvitvasking av penger 14 Regnskapsføring og annen dokumentasjon av økonomiske forhold 15 Bruk av selskapets verdier for personlig vinning 15 Respekt - Hvordan vi hjelper hverandre til å lykkes 20 Kommunikasjon 21 Gjensidig respekt og taushetsplikt 21 Mangfold og likeverd 22 Vern mot mobbing 22 Helse, miljø og sikkerhet 22 Respekt - Hvordan vi oppfyller våre forpliktelser overfor samfunnet 24 Vi viser respekt for loven 24 Vi arbeider for en bærekraftig utvikling 25 Vi tar hensyn til miljøet 25 Vi er aktive samfunnsborgere 25 Rapportering av avvik og brudd på reglene 26 Reaksjonsmåter 27 Ansvar - Hvordan vi velger forretningsforbindelser og hvordan vi samarbeider med dem 16 Leverandører 16 Agenter og konsulenter 16 Underleverandører 17 Prosjektsamarbeid og alliansepartnere 17 Långivere og utstedere av eksportgarantier 17 Ansvar - Vårt samarbeid med myndighetene 18 Hvordan vi samarbeider med representanter for offentlige myndigheter 18 Deltagelse i politisk virksomhet 19 2 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 3

3 Hvorfor trenger vi etiske retningslinjer? ABBs styrke og fremtidige suksess avhenger av vårt omdømme som en troverdig og pålitelig forretningspartner. Vi har alle en rolle å spille for å trygge det omdømmet. Hvis du noen gang er usikker på hvordan du skal opptre i en bestemt situasjon, må du spørre din leder, representant for HR, ombudsmannen eller din lokale integrity officer om veiledning. Konfidensialitet og ikke-gjengjeldelse er våre forpliktelser overfor deg. Jeg ber deg ta deg tid til å lese gjennom de etiske retningslinjene og gjøre ditt beste for å være et eksempel på vår høye standard når det gjelder integritet i ABB. Hvorfor trenger vi etiske retningslinjer? ABB er en global leder innen kraft- og automasjonsteknologi. Selskapet ble i sin nåværende form opprettet i 1988, men historien vår spenner over 120 år. Siden starten har vårt omdømme blitt bygget på visse kvaliteter og verdier, hvorav integritet er en av de viktigste. Ulrich Spiesshofer Konsernsjef ABB Ltd En integritetskultur er en forutsetning for en virksomhet i verdensklasse. Mange viktige kunder velger å gjøre forretninger med oss, blant annet fordi de vet at ABB opptrer på en ansvarlig og etisk måte og at vi respekterer individets, samfunnets og miljøets behov. Våre etiske retningslinjer definerer hvordan vi oppfører oss i ABB, og de har spilt en avgjørende rolle i å hjelpe oss til å fortjene vårt omdømme. Enhver ABB-ansatt, på alle lokasjoner og på alle nivåer, inklusive styremedlemmer, direktører og ledere for øvrig, er forpliktet til å etterleve disse retningslinjenes bokstav og intensjon, selv om det betyr at de mister en viktig kontrakt eller forretningsmulighet. Våre etiske retningslinjer er mer enn å kjenne reglene. De reflekterer en personlig forpliktelse til å ta ansvar for våre handlinger og alltid opptre med integritet. I ABB måles prestasjonene ikke bare på oppnådde resultater, men også på hvordan resultatene blir nådd. Derfor kan våre interessenter stole på at våre tjenester, virksomheter og daglige drift er basert på etisk oppførsel. ABB streber etter en kultur med gjensidig respekt som oppmuntrer til utveksling av synspunkter på alle trinn i organisasjonen. Ved å oppfordre til åpen dialog og spille en aktiv rolle i vårt samfunn, kan enhver ABB-ansatt utgjøre en forskjell. 4 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 5

4 Besluttsomhet Vi viser besluttsomhet når vi hjelper våre kunder til å lykkes Våre kunders suksess er nøkkelen til vår fremgang. Kundene forventer innovasjon, pålitelighet og integritet. Vår opptreden overfor kundene må hele tiden formidle disse verdiene, og vi må unngå feil som skader vårt omdømme. Vi fokuserer på kvalitet Vi anstrenger oss for å hjelpe våre kunder til å bedre sin konkurranseevne gjennom de verdiene og den kvaliteten våre produkter og tjenester tilfører dem. Vi vinner tillit gjennom åpenhet Tillit bygges gjennom åpenhet og ærlighet. For å lykkes på lang sikt, må vi vinne våre kunders tillit gjennom vår integritet i ord og handling. Vi lover ikke noe vi ikke kan holde og etterstreber å vinne våre kunders, aksjonærers og kollegers tillit gjennom å holde det vi lover. Vi konkurrerer på en rettferdig måte Vi tror på et næringsliv med fri konkurranse, fordi det sikrer at hardt arbeid og innovasjon belønnes. Vi mister våre kunders tillit hvis vi forskjellsbehandler dem eller hvis vi samarbeider med våre konkurrenter på en urettmessig måte. Fri konkurranse, selve grunnlaget for en fri markedsøkonomi, er regulert gjennom konkurranselovgivningen. Derfor må alt vi gjør være i overensstemmelse med alle gjeldende lover som regulerer konkurranseforhold. Disse lovene er forskjellige fra land til land. ABBs minimumsstandard kan uttrykkes slik: Vi konkurrerer åpent og uavhengig i alle markeder. Vi inngår ikke avtaler med konkurrenter, verken formelt eller på annen måte, med sikte på prissamarbeid eller markedsdeling med hensyn til kunder, produkter eller geografiske områder. Vi tilegner oss ikke informasjon om priser, marginer, kostnader, tilbud, markedsandeler, distribusjonsmåter, salgsbetingelser, spesifikke kunder eller leverandører direkte fra våre konkurrenter og deler heller ikke slik informasjon med dem. 6 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 7

5 Vi inngår ikke avtaler med kunder om videresalg til fastsatte priser. Vi handler ikke på måter som innebærer å gi urettmessige fordeler til én kunde fremfor en annen. Vær særlig påpasselig med risikoen som er forbundet med å delta i bransjemøter og andre yrkes- eller fagrelaterte sammenhenger. Av deg som ansatt i ABB forventer vi: Delta bare på møter som er arrangert av legitime bransje- og fagrelaterte aktører og som har et seriøst forretningsmessig, faglig eller yrkesmessig innhold. Vi verner om vårt omdømme ved å unngå gaver og andre begunstigelser Ved å ta i mot gaver og annen oppmerksomhet fra forretningsforbindelser eller ved å tilby slike fordeler til andre, undergraver vi vår troverdighet. Det gjør ABB sårbare for beskyldninger om at beslutninger blir tatt på annet enn forretningsmessig grunnlag. Ansatte i ABB må derfor ikke tilby eller ta imot gaver, penger, gjestfrihet eller andre tjenester fra potensielle eller nåværende forbindelser hvis det kan føre til rimelig tvil om at forretningsmessige transaksjoner er gjennomført på sunt, forretningsmessig grunnlag og selvfølgelig ikke hvis det er i strid med god forretningsskikk eller i strid med loven. Drøft alle tvilstilfeller med din nærmeste overordnede eller med juridisk avdeling (Group Function Legal & Integrity) før du deltar. Forlat møtet og rapporter øyeblikkelig til din nærmeste overordnede eller til juridisk avdeling (Group Function Legal & Integrity) hvis du registrerer noe på et bransjemøte som ser ut til å være ulovlig eller mistenkelig. Hvis du har spørsmål angående etterlevelse av konkurranselovgivningen, ta øyeblikkelig kontakt med juridisk avdeling (Group Function Legal & Integrity). Vi foretar ikke urettmessige utbetalinger Vårt gode navn og rykte må ikke bli satt på spill ved at vi foretar eller tilbyr urettmessige eller uhjemlede utbetalinger. I vår kontakt med offentlige tjenestemenn, politiske partier eller representanter, eller med folk som arbeider i privat sektor, må vi aldri tilby, love eller gi økonomiske eller andre fordeler som er urettmessige eller uhjemlede, verken direkte eller via mellommenn, med den hensikt å oppnå forretningsmessige eller andre fordeler. 8 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 9

6 Ansvar Vi viser ansvar gjennom å ta vare på selskapets verdier Vi er alle en del av ABB-laget. Vis respekt for dine kolleger, støtt dem og deres planer gjennom å ta vare på arbeidsmiljøet, informasjonssystemene, utstyret og de andre hjelpemidlene som er nødvendige for å få gjort en best mulig jobb. Det å hjelpe hverandre til å lykkes avhenger også av hvordan vi håndterer ledelse og delegering, tilgang til informasjon og potensielle interessekonflikter. Vi tar vare på selskapets verdier ABB etterstreber å gi sine ansatte de verktøyene de trenger utstyr og informasjon for å være effektive. ABBs fysiske eiendeler, immaterielle rettigheter og annen informasjon må behandles med omtanke, slik at vi unngår tap, tyveri eller annen skade. Immaterielle verdier omfatter for eksempel patenter, organisasjonskart, teknologier og prosesser, fabrikasjonsmetoder og planer for markedsføring, annonsering og forretningsutvikling. Selskapets verdier skal brukes til forretningsmessige formål. Begrenset personlig bruk er bare tillatt hvis det ikke kommer i konflikt med ABBs interesser, ABBs etiske retningslinjer eller ABBs regler og retningslinjer for øvrig. Vi bruker informasjonssystemene på en profesjonell måte ABBs informasjonssystemer skal hjelpe oss til å arbeide effektivt og profesjonelt. Denne typen hjelpemidler skal i utgangspunktet bare brukes i yrkesmessig sammenheng, på en måte som ikke bryter med ABBs rettigheter og interesser og i henhold til de reglene som ABB har fastsatt. Husk at all kommunikasjon via e-post kan bli sett på som utformet på vegne av ABB. Derfor må man være varsom, slik at man ikke røper informasjon som er forretningsmessig sensitiv eller som kan få utilsiktede konsekvenser av kontraktsmessig eller juridisk art. 10 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 11

7 Alle lover som omhandler copyright, injurier eller diskriminering i skrift, gjelder også for Internett- og e-post-kommunikasjon. Programvare som ikke er autorisert av rette instans, eller som ikke er lisensiert på rettmessig måte, må ikke brukes eller installeres i ABBs datasystemer. ABBs informasjonssystemer må ikke brukes på en måte som setter ABBs egne eller tredjeparts nettverk eller data i fare. Dette omfatter også å sette i gang eller å videresende kjedebrev eller irrelevant kommersiell e-post (spam). Informasjon som er laget og/eller lagret på ABBs informasjonssystemer er å anse som ABBs eiendom, og ABB forbeholder seg retten til å gå inn på all slik informasjon, uten i de tilfellene som er begrenset av lover og avtaler. Alle ansatte er ansvarlige for å holde sine elektroniske filer og arkiver i forskriftsmessig orden. Vi verner om konfidensiell informasjon Informasjon er en viktig eiendel for selskapet. Vi deler noe av vår informasjon gjennom pressemeldinger, produktinformasjon, årsrapporter og andre offentlig tilgjengelige dokumenter. All annen informasjon som ansatte får gjennom sitt arbeid, uansett kilde, må behandles konfidensielt for å hindre andre i å kopiere arbeidet vårt eller i å kapre kunder på en urettmessig måte. Slik informasjon kan også inneholde opplysninger som våre kunder, leverandører eller andre partnere har gitt oss i tillit til at de ikke kommer videre. Merk all informasjon på en skikkelig måte, oppbevar den på en sikker måte og begrens tilgjengeligheten til dem som trenger den for å gjøre jobben sin. Ikke drøft konfidensielle saker i en sammenheng hvor du kan bli overhørt av uvedkommende, slik som på flyplasser, offentlige transportmidler, restauranter, kafeteriaer, barer, heiser og toaletter. Informasjon er så verdifullt at det i mange tilfeller er tilrådelig å be utenforstående undertegne taushetserklæring i henhold til retningslinjer fra juridisk avdeling (Group Function Legal & Integrity). Vi respekterer andres opphavsrettigheter ABB verner om sine egne hemmeligheter og respekterer andres immaterielle rettigheter. ABBs ansatte må ikke skaffe seg konfidensiell informasjon om andre på urettmessig måte og må heller ikke bringe slik informasjon videre uten tillatelse fra vedkommende. Vi unngår interessekonflikter og håndterer dem hvis de oppstår Interessekonflikter kan for eksempel oppstå når personlige eller familierelaterte interesser kommer på tvers av selskapets interesser. Vi kan unngå at dette blir et problem hvis vi er oppmerksomme på problemstillingen og gjennomfører nødvendige tiltak. Generelt skal vi unngå situasjoner hvor personlige interesser, gjøremål utenfor selskapet, økonomiske interesser eller andre forhold kommer i konflikt med eller virker som om de kommer i konflikt med ABBs interesser. Vi skal aldri la forretningsmessige tiltak på vegne av bedriften bli påvirket av personlige hensyn eller andre utenforliggende forhold. De fleste interessekonflikter oppstår når en ansatt tildeler kontrakter, ansetter medarbeidere, er kjent med informasjon som er av interesse i finansmarkedene eller er tilbudt jobb hos en konkurrent. Her er noen eksempler på potensielle interessekonflikter: Ansettelse annet sted: Å inneha en liknende stilling som den man har i ABB, som kan påvirke jobben man gjør i ABB eller arbeidet med aktuelle kunder, leverandører eller konkurrenter. Familiebånd eller andre nære personlige forhold: Å ha et forretningsmessig forhold på vegne av ABB til en virksomhet som er ledet eller eid av familie eller andre nære forbindelser. Investeringer: Å kjøpe andeler i eiendom eller selskaper som ABB kan ha interesse av å kjøpe opp. Styreverv og/eller liknende: Å opptre som eller si ja til stilling eller engasjement som leder, konsulent eller styremedlem i virksomhet som driver innenfor kraft og automasjon eller som har et forhold til ABB som kunde, partner eller leverandør. Betydelige eierinteresser: Å inneha større interesser i selskaper som har eller ønsker å ha et forhold til ABB eller som er konkurrenter. Ansatte som anser at de befinner seg i en interessekonflikt må kontakte linjelederen eller den personalansvarlige, slik at selskapet kan avgjøre om det er en reell interessekonflikt. Den ansatte vil så bli anvist riktig handlemåte, i tråd med selskapets regelverk. 12 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 13

8 Vi verner om konfidensiell informasjon Innsideinformasjon er informasjon som ikke er umiddelbart tilgjengelig for allmennheten og som en investor ville anse som viktig for beslutninger om kjøp eller salg av verdipapirer. Det kan i vår sammenheng gjelde sensitiv informasjon både om ABB og om andre selskaper. Fordi slik informasjon har stor verdi for investorer, er innsideinformasjon regulert av et lovverk som skal gi allmennheten tillit til verdipapirmarkedene. ABB har også inngått avtaler om behandling av kurssensitiv informasjon med de børsene hvor ABB er notert. ABB har strenge regler og retningslinjer for spredning av slik informasjon, som omfatter blant annet finansielle data, fremtidsplaner og endringer i ledelsen. Lovverket og avtalene med børsene forbyr enhver som har innsideinformasjon å handle med verdipapirer eller å avsløre sensitiv informasjon. Hvis en ansatt er usikker på om hun eller han har innsideinformasjon, skal vedkommende drøfte problemstillingen med nærmeste overordnede eller med juridisk avdeling (Group Function Legal & Integrity). Vi fører nøyaktig og fullstendig regnskap Investorer, kreditorer og andre har en legitim rett til innsyn i ABBs regnskaper. Regnskapenes etterrettelighet er avhengig av at alt er ført nøyaktig, til riktig tid og at alt er tatt med. Alle ABBs transaksjoner må derfor bli fullstendig dokumentert i henhold til selskapets regnskapsprinsipper og andre gjeldende retningslinjer. Ufullstendig eller uredelig regnskapsførsel er ulovlig. Vi opptrer på en måte som skiller klart mellom egne og selskapets interesser Vi respekterer selskapets verdier og benytter ikke selskapets verdier, eiendom eller informasjon til personlig vinning eller fordel. Det er både ulovlig og uetisk å handle med verdipapirer når man har innsideinformasjon, og overtredelser vil få umiddelbare konsekvenser. Det er heller ikke tillatt å gi innsideinformasjon til andre ABB-ansatte hvis de ikke trenger informasjonen for å gjøre arbeidet sitt eller hvis de ikke er klar over hvilke forpliktelser det innebærer å sitte på slik informasjon. Det er lovstridig å tipse andre eller å dele informasjon med andre, også kolleger, familiemedlemmer og venner, som kunne ta en investeringsbeslutning basert på denne informasjonen. Vi etterlever lover og regler om hvitvasking av penger I tråd med at vi har forpliktet oss til åpenhet, rettferdighet og ærlighet, er vi også forpliktet til å etterleve alle lover som omhandler hvitvasking av penger, over hele verden. Hvitvasking av penger finner sted når midler fra ulovlig virksomhet blir kanalisert inn i legitime finansielle kanaler for å skjule dem eller for å få midlene til å fremstå som legitime. Alle ansatte må bidra til ABBs omdømme gjennom å avdekke mulig hvitvasking av penger. Ansatte bør se etter faresignaler, som for eksempel kunder som ikke oppgir fullstendig informasjon eller som ønsker å betale kontant. 14 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 15

9 Ansvar Vi viser ansvar når vi velger forbindelser med omhu Hvordan ABB opptrer forretningsmessig er avgjørende for vårt omdømme og for vår suksess, og forretningsforbindelser bør ses på som allierte. Her følger retningslinjer for forholdet til leverandører, agenter, konsulenter og andre. I prosjektsamarbeid bør samme standard legges til grunn. Vi opptrer på en ordentlig måte i forhold til våre leverandører ABB forventer rettferdig konkurranse i markedet og legger samme standard til grunn i forholdet til våre leverandører. Hvis du velger eller på annen måte forholder deg til leverandører, skal du aldri favorisere noen eller gi fortrinn til noen uten at det er basert på hva som er best for ABB. Du må ikke la forretningsmessige beslutninger på vegne av selskapet bli påvirket av hensynet til personlige eller familiemessige interesser. Vi etablerer forhold til underleverandører som opptrer som oss Vi er avhengige av underleverandører i mange prosjekter og setter pris på deres bidrag til vårt kundeforhold og til ABBs omdømme. For å verne om og fremme ABBs omdømme, velger vi underleverandører som opptrer i overensstemmelse med våre etiske retningslinjer. Vi samarbeider med likesinnede partnere i samarbeidsprosjekter og andre allianser ABBs styrke og suksess beror også på vår evne til å bygge langsiktige forhold til samarbeidspartnere som deler vårt syn på forretningsetisk opptreden. Ethvert samarbeidsprosjekt skal etterleve samme standard som ABB håndhever internt. Vår åpenhet omfatter långivere og utstedere av eksportkreditt ABB gjør tilgjengelig all relevant informasjon for utstedere av eksportgarantier eller andre offentlige långivere. Det er selskapets policy å gjøre tilgjengelig all informasjon som er relevant for en fremtidig långivers analyser. Sertifikater som er utstedt av ABB som eksportkredittleverandør eller -eksportør, må signeres i henhold til ABBs integrity regelverk og standarder. Alle innkjøp av varer og tjenester til ABB må gjøres i henhold til selskapets retningslinjer. Vi samarbeider med agenter og konsulenter Godtgjørelse eller honorar til agenter og konsulenter må stå i rimelig forhold til de tjenestene som er utført. Ansatte må ikke inngå avtale om eller utbetale honorarer som kan virke urimelige. Avtaler med konsulenter, meklere, støttespillere, agenter eller andre mellommenn skal ikke bli anvendt til å kanalisere midler til noen annen person eller personer, offentlige tjenestemenn eller ansatte hos kunder. 16 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 17

10 Ansvar Vi viser ansvar når vår kontakt med myndighetene skjer i henhold til de strengeste etiske standarder Det er tillatt for ABB-ansatte å delta i politisk virksomhet Det er tillatt for ABB-ansatte å bruke fritid, egne penger og andre ressurser til politisk virksomhet. Det er ikke tillatt å anvende ABBs midler til slik virksomhet. ABBs økonomiske midler, eiendom eller tjenester må ikke anvendes til støtte for kandidater som har eller søker politiske verv, heller ikke til støtte for partier eller bestemte politiske grupperinger noe sted i verden. Avvik fra dette skal eksplisitt klareres med juridisk avdeling (Group Function Legal & Integrity). ABB har kontakt med en rekke forskjellige interessenter, blant andre kunder, leverandører, aksjonærer, media, frivillige organisasjoner og lokale myndigheter. Kontakten med offentlige myndigheter verden rundt er særlig viktig. I dette avsnittet beskriver vi retningslinjer for myndighetskontakt og for eventuelle bidrag til politisk virksomhet. Vi samarbeider åpent med myndighetene ABB har virksomhet i ca. 100 land og verdsetter gode relasjoner til myndighetene. For å beskytte samfunnets interesser, har nasjonale og lokale myndigheter verden rundt særskilte og forskjelligartede lover som regulerer offentlige innkjøp. Generelt er det forbudt å tilby økonomiske og/eller andre goder til offentlige tjenestemenn. Dette omfatter ofte også forbud mot å tilby ansettelse til personer som nå er i offentlig tjeneste eller som nylig har avsluttet sitt ansettelsesforhold. Det er også forbudt å opptre på en måte som kan bli ansett som urettmessig påvirkning av objektive beslutninger. ABBs ansatte må være sannferdige og presise i sin myndighetskontakt og opptre i henhold til de strengeste etiske standarder. Når man har kontakt med offentlige myndigheter, er hver enkelt ABB-ansatt ansvarlig for å kjenne og ta hensyn til de lover og regler som gjelder. Man må ikke ta kontakt med offentlige myndigheter på vegne av ABB uten at det er en del av pålagte arbeidsoppgaver. 18 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 19

11 Respekt Vi viser respekt for hverandre når vi hjelper hverandre til å lykkes Menneskene som arbeider i ABB kommer fra mange forskjellige land, med forskjellig bakgrunn og fra ulike kulturer. Hver enkelts bidrag til fellesskapet kan bare verdsettes og anerkjennes hvis vi alle utviser høflighet og respekt når vi omgås. ABBs omdømme blir også i stor utstrekning avgjort ut fra hvordan vi behandler andre mennesker som vi kommer i kontakt med. Entydig og regelmessig kommunikasjon, mangfold, likeverd og hensyn til helse og sikkerhet er meget viktig for å skape et arbeidsmiljø hvor alle føler seg velkomne og finner seg til rette. Vi går inn for regelmessig, hyppig og åpen kommunikasjon Regelmessig og hyppig kommunikasjon mellom ledere og deres ansatte er en nøkkel til å lykkes. Denne kommunikasjonen, som vanligvis skjer gjennom møter og orienteringer, bør dekke overordnet strategi, langsiktige mål og kortsiktige prioriteringer. I tillegg til støtte i form av nyhetsbrev, websider, opplæring, presentasjoner osv. fra ABB-gruppen, bør kontakten mellom ledere og de ansatte legge vekt på hvordan de ansatte bidrar til å nå selskapets overordnede mål. Ansatte har rett til å få vite lederens vurdering av deres innsats og fremgang. Når nødvendig, bør lederes tilbakemelding også omfatte planer for videre utvikling. Vi verdsetter gjensidig respekt og taushetsplikt Vi må alltid respektere den enkeltes rett til konfidensialitet angående personlige forhold enten det gjelder ansatte, kunder, leverandører eller andre samarbeidspartnere. ABBs ansatte må innhente, oppbevare og bruke personopplysninger slik det er foreskrevet i ABBs retningslinjer og i gjeldende lover. Ansatte kan imidlertid ikke påberope seg personvern når det gjelder informasjon som ligger på ABBs systemer, utover det som er hjemlet i lokal lovgivning. Med de begrensninger som ligger i lokal lovgivning, kan ABB gå inn på all bruk av e-post og Internett. All bruk av e-post og Internett via ABBs systemer blir ansett som del av ABBs forretningsdrift og kan bli overvåket, aksessert, gjennomgått, benyttet og framlagt av ABB. 20 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 21

12 Vi ønsker mangfold ABB anser at mangfold er en styrke. Under ABB-paraplyen finnes en mengde ulike virksomheter over hele verden, og ABB-kulturen ønsker alle velkommen, uansett kjønn, nasjonalitet, etnisk bakgrunn, alder, funksjonsdyktighet eller hvilket som helst annet aspekt ved det å være forskjellig. ABBs ansatte må gjøre sine oppgaver i forhold til kolleger, kunder eller andre berørte uten hensyn til forskjeller og likheter. ABB ansetter og forfremmer folk ut fra kvalifikasjoner. Vi må ikke diskriminere med hensyn til ansettelse, lønn, opplæring, forfremmelse eller oppsigelse på bakgrunn av kjønn, alder, etnisk eller nasjonal bakgrunn, kaste, religion, funksjonshemming, seksuell legning, fagforeningsmedlemskap eller politisk tilhørighet. Vi vil skape et arbeidsmiljø uten mobbing Ansatte føler seg ikke velkommen og veltilpass i ABB hvis de selv, deres kolleger eller andre berørte blir mobbet. Mobbing, enten det er ansikt til ansikt, skriftlig, elektronisk eller verbalt, vil ikke bli tolerert. De grunnleggende reglene for våre ansatte er: Arbeid på en sikker måte og vern deg selv, dine kolleger, samfunnet og miljøet. De overordnede miljømålene, prosedyrene og programmene gjelder over hele verden og skal fremme et sikkert og sunt arbeidsmiljø, verne miljøet og støtte opp under ABB-gruppens bestrebelser om å følge lover og regler i samfunnet. Hvis du har arbeidsoppgaver som er underlagt helse-, miljø- og sikkerhetsregler, må du gjøre deg kjent både med gjeldende lover og med selskapets regelverk. Det er også meget viktig å rapportere farlige arbeidsforhold eller andre uakseptable helse-, miljø- og sikkerhetsaspekter umiddelbart, slik at det blir så få ulykker som mulig og slik at det kan iverksettes tiltak. Mobbing foregår på mange måter. Mennesker føler seg mobbet ved baktaling, trusler, aggressive handlinger eller ord, nedlatende eller diskriminerende vitser, usømmelige bevegelser og gester eller ved uønsket fysisk eller verbal fremtreden. Mobbing kan også foregå ved å kommunisere eller vise frem støtende materiale som spiller på noen av mangfoldsaspektene som er nevnt ovenfor, for eksempel kjønn, religion, rase, nasjonalitet, seksuell legning eller funksjonshemming. Vi skal ha den beste helse-, miljø- og sikkerhetsstandarden Det er vår plikt overfor våre kolleger, deres familier og deres lokalsamfunn å verne om den enkeltes helse og sikkerhet. ABBs strenge helse-, miljø- og sikkerhetskrav og rapporteringssystemer er der for å verne om liv og helse for våre ansatte. 22 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 23

13 Respekt Vi viser respekt når vi anerkjenner våre samfunnsmessige forpliktelser I ABB er vi stolte av å tilhøre de lokalsamfunnene hvor vi driver vår virksomhet. Overholdelse av loven er en grunnleggende forutsetning for vår eksistens. I dette avsnittet skisserer vi hva ABB forventer av sine ansatte når det gjelder alt fra å arbeide i henhold til gjeldende lover, til miljøvern og samfunnsansvar. Å vise at vi har en bærekraftig tilnærming til det å drive forretninger, både når det gjelder egen virksomhet og den teknologien vi utvikler, er nøkkelfaktorer i vårt samfunnsansvar. Bare på den måten blir vi en sann global aktør. Vi respekterer loven og rettssamfunnet ABBs omdømme krever at vi i ett og alt følger loven. Vi forventer av de ansatte at de kjenner de lovene som angår deres arbeid og at ledelsen gjennomfører nødvendig opplæring. For eksempel har ABB forpliktet seg til ikke å diskriminere, til å verne miljøet og til å fremme en god helse-, miljø- og sikkerhetsstandard for de ansatte. Ansatte har et ansvar for å umiddelbart informere ledelsen hvis det er noe som tyder på at en slik sak er i ferd med å oppstå. Vi arbeider for en bærekraftig utvikling Alle ansatte kan bidra til å nå bærekraftighetsmål gjennom å støtte opp om økonomisk utvikling, miljøansvar og sosialt fremskritt. Et viktig aspekt er å ta initiativ til tiltak som forbedrer livskvaliteten i de lokalsamfunnene hvor ABB driver sin virksomhet. Bærekraftig utvikling innebærer også at ABB forholder seg til alle berørte parter på en ansvarlig måte. Ansatte kan bidra ved å støtte opp under en åpen dialog med interesserte parter om ABBs økonomiske, samfunnsmessige og miljømessige prestasjoner. For å lykkes med dette, bør ABBs ansatte gjøre seg kjent med ABBs policy om bærekraftig utvikling og dennes økonomiske, miljømessige og samfunnsmessige implikasjoner. Vi tar vårt miljøansvar alvorlig Alle ABBs ansatte har ansvar for å følge miljørelaterte lover og regler overalt hvor de arbeider. Vi er aktive samfunnsborgere På konsernnivå tilstreber ABB å ta sitt samfunnsansvar gjennom en rekke konkrete prosjekter, donasjoner og praktisk støtte til gode formål. På samme måte ønsker ABB at den enkelte ansatte viser sitt og selskapets samfunnsansvar gjennom aktiv deltakelse i lokalsamfunnet. ABB forventer at alle ansatte følger alle lover som regulerer helse, miljø og sikkerhet, at alle nødvendige tillatelser er innhentet og at virksomheten drives i henhold til relevante lover. På grunn av kompleksiteten i det regelverket som gjelder for ABBs mangesidige virksomhet, kan det fra tid til annen oppstå spørsmål om loven er fulgt. I enkelte tilfeller kan saker bli brakt inn for domstolene. ABB vil i alle tilfeller handle på en forsvarlig måte og rette seg etter de beslutninger domstolene fatter. Det kan også oppstå spørsmål om ABB har handlet i henhold til de kravene offentlige myndigheter har fastlagt. Det er meget viktig at ABBs ledelse blir informert om slike saker på et så tidlig stadium som mulig. 24 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 25

14 Rapportering av avvik og brudd på reglene Det er brudd på disse retningslinjene å ikke rapportere brudd eller mistanke om brudd på reglene som man vet om. Det er også brudd på disse retningslinjene å nekte å samarbeide eller å nekte å bidra til etterforskningen av et mistenkt brudd på retningslinjene. Straff og disiplinære tiltak Hver enkelt ansatt er ansvarlig for å forsikre seg om at han eller hun, eller hans eller hennes underordnede, fullt ut etterlever gjeldende lover, våre etiske retningslinjer og andre pålegg og direktiver selskapet har utferdiget. Dette vil være et tema i de regelmessige medarbeidersamtalene. ABB er en desentralisert gruppe, og ABB-selskapene forventes å fatte sine egne beslutninger i de fleste forretningsmessige sammenhenger. Ved lovbrudd eller brudd på etiske retningslinjer eller andre direktiver, praktiserer ABB nulltoleranse og vil i slike tilfeller sette i verk disiplinære tiltak, i verste fall avskjed. Imidlertid er de standardene som beskrives i disse retningslinjene kjerneverdier for ABB. Hele ABB-gruppen må leve opp til disse kravene, og hver enkelt ansatt er ansvarlig for å håndheve disse prinsippene. Alle ansatte er pålagt å rapportere både mistenkelige tilfeller og observerte brudd på lover, etiske retningslinjer eller andre regler i ABB. Alle ansatte er også pålagt å rapportere tilfeller hvor de blir bedt om å utføre handlinger som kan innebære regelbrudd. Rapporteringen skal skje enten til nærmeste overordnede, til representanter for juridisk avdeling (Group Function Legal & Integrity), til den lokale integrity officer, til chief integrity officer eller ved bruk av ABB Business Ethics Hotline. Ansatte kan rapportere anonymt ved å bruke Business Ethics Hotline eller ved å sende en e-post til chief integrity officer på: fra en avsender utenfor selskapet som derved ikke avdekker avsenderens identitet. (Det finnes en rekke tilgjengelige leverandører som Yahoo, Gmail, Hotmail etc.) Ansatte skal imidlertid være oppmerksomme på at anonyme rapporter kan være vanskelige å etterforske. Konfidensialitet vil bli opprettholdt så langt som overhodet mulig. ABB vil ikke tolerere noen form for negative reaksjoner eller forsøk på gjengjeldelse mot ansatte som i god tro har rapportert antatte brudd på regelverket. De som setter i verk slike reaksjoner, vil bli møtt med disiplinære tiltak. Det samme gjelder for overlagt misbruk av rapporteringsrutinene. Ansatte som ønsker hjelp eller har spørsmål med bakgrunn i en spesiell situasjon, bør bruke kanalene som er nevnt ovenfor. Det er svært viktig at ting tas opp slik at problemene kan løses før de resulterer i alvorlig skade. 26 Våre etiske retningslinjer Våre etiske retningslinjer 27

15 Kontakt oss ABB AS Bergerveien 12 Postboks Billingstad Tlf / AJE B Copyright 2013 ABB. All rights reserved.

Valeo Etiske retningslinjer

Valeo Etiske retningslinjer Valeo Etiske retningslinjer Innhold 1. INNLEDNING TIL RETNINGSLINJENE 1.1 En integritetskultur 1.2 Hvem retningslinjene gjelder for 06 07 08 2. INTEGRITET vis-à-vis VÅRE FOLK OG VÅRE OMGIVELSER 2.1 Sikkerhet

Detaljer

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på

Etiske retningslinjer for BP. Våre retningslinjer Det er dette vi tror på Våre retningslinjer Det er dette vi tror på 1 Innhold Introduksjon 5 Hva retningslinjene handler om 7 Retningslinjene er basert på fire grunnleggende punkter 9 Nulltoleranse for represalier 10 Rollen til

Detaljer

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette!

ALCOAS VEILEDNING TIL FORRETNINGSADFERD. Gjør det rette! 1478_GuideCVR 6/10/10 12:37 PM Page 1 ALCOAS VEILEDNING TIL Gjør det rette! Alcoa 390 Park Avenue New York, NY 10022-4608 USA Klaus Kleinfeld Formann og Chief Executive Officer Kjære kolleger, Vedlagt

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER FOR DIC GRUPPE STANDARDER & RETNINGSLINJER Litt om de etiske retningslinjene I over 60 land og territorier over hele verden, har DIC Gruppe levd opp til sitt oppdrag og gitt "farge"

Detaljer

Kjære kollega, Jean-Paul Rigaudeau Konserndirektør (CEO)

Kjære kollega, Jean-Paul Rigaudeau Konserndirektør (CEO) CODE OF CONDUCT - etiske retningslinjer INNHOLD Forord av Jean-Paul Rigaudeau, konserndirektør... 2 Vårt fokus på integritet... 3 Slik bruker du disse retningslinjene.. 4 Å opptre på en etisk måte som

Detaljer

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4

Være ansvarlige for aksjonærer, offentligheten og våre forretningspartnere Side 32. Dette er våre verdier Side 2. Etterleve våre verdier Side 4 Etiske retningslinjer Kjære kollega! Hver dag er beslutningene og handlingene våre med på å forme selskapets omdømme og fremtidige suksess. Det er opp til hver enkelt av oss som er ansatt i AbbVie å bygge

Detaljer

Globale retningslinjer for god opptreden

Globale retningslinjer for god opptreden Globale retningslinjer for god opptreden Ethics Line www.rolls-royce.com/ethicsline Du kan når som helst stille spørsmål eller komme med bekymringsmeldinger ved å bruke Rolls Royce Ethics Line. Budskap

Detaljer

Forretningskodeks. Fokus på integritet

Forretningskodeks. Fokus på integritet Forretningskodeks Fokus på integritet Brev fra vår administrerende direktør Det rette valget gir ikke alltid den enkleste, raskeste eller den mest lønnsomme beslutningen, i alle fall ikke på kort sikt.

Detaljer

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre

Globale regler for god forretningsskikk. Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Globale regler for god forretningsskikk Slik veileder vi atferden, beslutningene og handlingene våre Parkers verdierklæring Vi er Parker... Vår virksomhet bygger på en historikk av rettferdige handlemåter

Detaljer

Retningslinjer for etikk og forretningsatferd

Retningslinjer for etikk og forretningsatferd Vise veien Retningslinjer for etikk og forretningsatferd Våre verdier I L-3 opptrer vi med integritet, dyktighet, ansvarlighet og respekt i alt vi gjør. Vårt verdigrunnlag forplikter oss til å utvise den

Detaljer

Reglement for forretningsatferd + etikk

Reglement for forretningsatferd + etikk ET GLOBALT MEDIA- UNDERHOLDNINGSSELSKAP Reglement for forretningsatferd + etikk INTRODUKSJON Vi vil gjerne dele Clear Channels reglement med deg. Bob Pittman William Eccleshare I dette reglementet for

Detaljer

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches»

Normer for god forretningsskikk. Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Normer for god forretningsskikk Løftet som er tilknyttet McDonald s gylne buer, «The Golden Arches» Grunnlaget for hele vår virksomhet er at vi opptrer etisk, ærlig og pålitelig. Det tar tid å bygge opp

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Praktisere våre verdier Omsorg Globalt samarbeid Kontinuerlig forbedring Holde de strengeste etikkstandarder ET BUDSKAP FRA VÅR STYREFORMANN, PRESIDENT OG ADMINISTRERENDE DIREKTØR

Detaljer

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk Konsernsjefens budskap... 02 Overholdelse av våre verdier... 04 Arbeid med våre retningslinjer... 08 Våre ansvarsområder... 12 Få hjelp og råd,

Detaljer

Verdien av integritet

Verdien av integritet 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 1 Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012 16:27 Page 2 3330_SPC_COE_MAL_NOR_Layout 1 29/06/2012

Detaljer

Leve etter våre verdier TE CONNECTIVITY VEILEDNING I ETISK OPPTREDEN

Leve etter våre verdier TE CONNECTIVITY VEILEDNING I ETISK OPPTREDEN Leve etter våre verdier TE CONNECTIVITY VEILEDNING I ETISK OPPTREDEN VÅRE VERDIER Disse verdiene definerer karakteren til vårt selskap. INTEGRITET Vi må kreve de høyeste standarder av integritet, både

Detaljer

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk

Verdien av integritet. Retningslinjer for forretningsetikk Verdien av integritet Retningslinjer for forretningsetikk 01 Konsernsjefens budskap.... 02 Melding fra administrerende direktør... 04 Overholdelse av våre verdier... 06 Arbeid med våre retningslinjer...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper

ETISKE RETNINGSLINJER Hjelper deg med å følge våre kjerneverdier og generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Tillatelse til å reprodusere noen del av denne publikasjonen må innhentes fra Shell International Limited. Dette tillates vanligvis, forutsatt at kilden anerkjennes. Hvis

Detaljer

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct

Regler for Code god forretningsopptreden. of Business Conduct Regler for Code god forretningsopptreden of Business Conduct 2 Melding fra Styreformann og CEO Kjære kolleger, I nesten hundre år har medarbeidere hos Halliburton arbeidet for å levere fremragende produkter,

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

oppnå suksess i alt vi foretar oss

oppnå suksess i alt vi foretar oss .1 .2 FREMRAGENDE DYKTIGHET oppnå suksess i alt vi foretar oss INTEGRITET gjøre det som er riktig, til enhver tid ENGASJEMENT jobber for å levere de beste løsningene for kundene våre NYSKAPNING alltid

Detaljer

Etikkhåndbok. Knowledge grows

Etikkhåndbok. Knowledge grows Etikkhåndbok Knowledge grows Innhold 1. Ambisjon: Fra konsernsjefen 1 2. Teamarbeid: Et felles ansvar 2.1 Hva er Etikkhåndboken? 2.2 Hvordan forholder Etikkhåndboken seg til Code of Conduct? 2.3 Hvem gjelder

Detaljer

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12

2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Etikk 1 2 Vedtatt av styret i Otera 28.08.12 Kjære kollega! Oteras arbeid påvirker samfunnet rundt oss. Våre etiske retningslinjer er av stor betydning for å sikre enhetlig og profesjonell opptreden og

Detaljer

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9

Etiske retningslinjer for atferd. Versjon 2.9 Etiske retningslinjer for atferd Versjon 2.9 1 Formål, målgruppe og hjemmel 5 2 Etiske retningslinjer for atferd 7 2.1 Hovedformålet med etiske retningslinjer for atferd 7 2.2 Statoils forpliktelser 7

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Innhold Innledning 1 Beskytte vår integritet 2 Bruk og overholdelse 2 Kjøp 2 Mindretallsinteresser, fellesforetak og samarbeidspartnere 2 Brudd på retningslinjene 13 Internkontroll

Detaljer

ETISK REGELVERK FORORD

ETISK REGELVERK FORORD ETISK REGELVERK FORORD Saipem-gruppen 1 er en industrigruppe engasjert i internasjonale aktiviteter, som i kraft av sin størrelse og graden av viktighet knyttet til selskapets aktiviteter spiller en betydelig

Detaljer

Securitas verdier og etikk

Securitas verdier og etikk Securitas verdier og etikk 1 2 Melding fra administrerende direktør Hver dag, hvor vi enn er representert, kan alle som er tilknyttet Securitas hjelpe til med oppbyggingen av ryktet og merkevaren og fremme

Detaljer

We behave and comply. Retningslinjer for antikorrupsjon i ASF

We behave and comply. Retningslinjer for antikorrupsjon i ASF We behave and comply Retningslinjer for antikorrupsjon i ASF Innhold INTRODUKSJON TIL RETNINGSLINJENE... 3 JURIDISK DEFINISJON AV KORRUPSJON... 4 PÅVIRKNINGSHANDEL... 5 HVA ER "SMØRING"?... 6 HVEM ANSES

Detaljer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer

Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER. 1 Standarder og Retningslinjer Forretningsoppførsel STANDARDER & RETNINGSLINJER 1 Noen ord om forretningsoppførsel... Som vår bransjens globale leder, har Sun Chemical knyttet seg til et etablert verdisystem. En av de mest verdsatte

Detaljer

Retningslinjer for god forretningsskikk

Retningslinjer for god forretningsskikk Retningslinjer for god forretningsskikk Integritet verden over The REAL Thing På RIKTIG måte Opptre med integritet. Vær ærlig. Følg loven. Følg retningslinjene. Vis ansvar. COCA-COLA PLAZA ATLANTA, GEORGIA

Detaljer