Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 1 av 32 ÅRSBERETNING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 1 av 32 ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 Sande kommune - Årsberetning Side 1 av 32 ÅRSBERETNING

2 Sande kommune - Årsberetning Side 2 av 32 Rådmannens kommentar Kommune-Norge er i endring! Regjeringen la i fram forslag til kommunereform med klare føringer og betydelige økonomiske virkemidler. Mange kommuner har fulgt opp regjeringens signaler og det er rundt omkring i landet satt i gang utredningsarbeid som vil medføre omfattende endringer i kommunestrukturen. Sammen med endringer i oppgavefordeling og regioninndeling vil dette kunne bety de største endringene i rammebetingelser for kommunesektoren siden 1960-tallet. Vestfold var tidlig ute i prosessen og SASkommunene (Stokke, Andebu og Sandefjord) har allerede sendt søknad om sammenslåing. I vår kommune har det i pågått et utredningsarbeid i regi av «kommunereformutvalget» (formannskapet og gruppeledere for V og KrF). Retningsvalget vil tas i løpet av To alternativer gjenstår; enten nordover mot Drammensregionen eller sørover mot 3K (Hof, Holmestrand og Re). Sande er i den heldige situasjon at begge løsninger framstår som gode alternativer for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Uansett retningsvalg har kommunestyret i fattet vedtak som i betydelig grad vil forme framtidens Sande. Kommuneplanen for inneholder tydelige og langsiktige arealstrategier for lokalsamfunnet, og dette ser ut til å gi resultater. Kommuneplanen følges nå opp gjennom en rekke reguleringsplaner. I sentrum er det utarbeidet en mulighetsstudie for Sande sentrum den urbane landsby. Mulighetsstudien konkretiseres i en områdeplan som kan føre til en firedobling av innbyggertallet i sentrum. Det er en målsetting at planene kan sluttbehandles av kommunestyret i inneværende valgperiode. Dermed vil det foreligge godkjente planer som dekker boligbehovet i år framover. For kommunens næringsliv var det en stor begivenhet at ASKO Drammen i vedtok å flytte sitt hovedlager vest for Oslofjorden til Hanekleiva. Etableringen forventes å gi betydelige ringvirkninger og kan føre til at det regionale næringsområdet i Hanekleiva fylles opp langt tidligere enn beregnet. Til tross for disse positive utviklingstrekkene for Sande-samfunnet viser kommuneøkonomien i at det er nødvendig å videreføre omstillingsprogrammet Et samfunn i utvikling. Gjennom stram styring og god økonomioppfølging klarte kommunen å levere et positivt regnskapsresultat for. Omstillingene har likevel vært krevende. Utfordringene har særlig vært store innen helse- og velferdssektoren, og spesielt for Sandetun. Også administrasjonsavdelingen har hatt betydelige utfordringer knyttet til innføring av nytt HR/lønn-system. Rådmannen vil takke for innsatsen og gi stor honnør til ledere og ansatte på alle nivåer i kommunen! Sammen har vi bidratt til at Sande også i leverer et tilfredsstillende økonomisk resultat samtidig som det er gitt gode tjenester til kommunens innbyggere! Sande, 26. mars 2015 Olav Grande rådmann

3 Sande kommune - Årsberetning Side 3 av 32 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar Årets rapport Fakta om Sande kommune Viktige hendelser Organisasjon og medarbeidere Politisk struktur Administrativ struktur Befolkning, samfunn og regionutvikling Befolkningsutvikling Næringsarbeid - arbeidsliv Regiontilknytning Økonomi fakta og analyse Resultatregnskapet Driftsinntekter Driftsutgifter Driftsmidler Resultatforbedringer Investeringsregnskapet Finansiering Balanseregnskapet Økonomisk analyse KOSTRA - nøkkeltall Handlingsprogram tjenesteområdene Tjenesteområde Sentrale funksjoner Tjenesteområde Kultur og oppvekst Tjenesteområde Helse og velferd Tjenesteområde tekniske tjenester Tjenesteområde Eksterne enheter Ytterligere detaljer tallmateriale Eksternt vedlegg: inneholder status planarbeid, detaljert investeringsoversikt, status driftsprosjekter, detaljert status per tiltak vedrørende resultatforbedringer -2017, samt oppfølging av kommunestyrevedtak. Bilde på forsiden: Utlegg av sjøledninger, prosjekt Overføring avløp Holmestrand, foto av Oliver Barrett, ØPD.

4 Sande kommune - Årsberetning Side 4 av 32 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for skjer gjennom to dokumenter årsregnskap og årsberetning. Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet, samt forklarende noter. Budsjettet for ble vedtatt som en del av handlingsprogrammet og justert ved behandling av tertialrapportene. Årsberetningen gir en beskrivelse av hva Sande kommune produserte og leverte av tjenester i. Årsrapporten beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene. 2 Fakta om Sande kommune Det bor personer i Sande (per ), og kommunen har et areal på 178 kvadratkilometer. Sande er den nordligste kommunen i Vestfold og grenser til Holmestrand, Hof, Re, Svelvik og Drammen. Avstander fra Sande sentrum med bil: Drammen og Holmestrand 15 min., Tønsberg 35 min., Torp flyplass 50 min. og Oslo sentrum min. Mer informasjon om Sande kommune finnes i brosjyren Velkommen til Sande Noen nøkkeltall for : Samfunn Tjenestetilbud Økonomi (mill.kr) Antall husstander 3594 Barnehagedekning 1-5 år 91,3 % Bto driftsinntekter 591,8 Antall landbrukseiendommer 359 Antall elever grunnskole Netto driftsresultat 8,7 Antall nye innbyggere 113 (1,3%) Antall sykehjemsplasser 54 Likvider 151,4 Antall fødte/døde 95 / 68 Andel barn 6-15 år i kulturskole 10,7 % Lånegjeld inkl. startlån 525,3 Kommunale gang-/sykkelveier 28 km Andel tilkn. komm. vannfors. 73,4 % Netto finanskostn. 25,5 Komm. Eiendomsmasse* Lønn/sosiale kostn. 357,9 * i tillegg kommer teknisk sentral, brannstasjon, Lersbrygga renseanlegg og utleieboliger.

5 Sande kommune - Årsberetning Side 5 av 32 3 Viktige hendelser Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble sluttbehandlet i. Til arealdelen er knyttet langsiktige arealstrategier i samsvar med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). For nye utbyggingsområder er reguleringsplaner startet opp i samsvar med arealdelen. Mulighetsstudien «Sande sentrum den urbane landsby» er utarbeidet. Områdeplan for sentrum er startet opp i henhold til planprogram. Klokkerjordet Utvikling vil fremme detaljplan som del av områdeplanen.. ASKO Drammen AS etablerer seg i Hanekleiva og har startet arbeidet med ny reguleringsplan. Byggeprosjektet for Selvik skole og flerbrukshall ble startet opp. Tettstedutvikling og områdeplan for Sande sentrum Utvidelsen av barnehagen på Kjeldås ble sluttført. Arbeidet med overføringsledning for avløp til Holmestrand ble startet opp. Arbeidet med sikringstiltak i Sandeelva ble startet opp på Prestegårdsjordet. Bomstasjonene i Sande ble nedlagt. Arbeidet med økonomisk omstilling i prosjektet Et samfunn i utvikling ble videreført, bl.a. med ny organisering av Sandetun og vedtak om innføring av eiendomsskatt. Prosjektet Bedre pasientforløp for hoftebruddpasienter, fra hjem til hjem, ble vedtatt. Prosjekt for utvikling av velferdsteknologi ble vedtatt. Utredning av ny kommunestruktur ble startet opp i regi av kommunereformutvalget. Økofestivalen ble arrangert med stor deltakelse. Kunst Rett Vest ble arrangert i Fossekleiva.

6 Sande kommune - Årsberetning Side 6 av 32 4 Organisasjon og medarbeidere 4.1 Politisk struktur Politisk organisasjonskart Kommunestyret (25 medl.) Leder: Ordfører K.E. Haslestad (A) Nestleder: Varaordfører F. Aasmundseth (A) Administrasjonsutvalget (9 medl.) Formannskap + 2 arbeidstakerrepr. Kontrollutvalget (5 medl.) Leder: T. Helgesen (H) Nestleder: P.Gregersen (SP) Formannskap (7 medl.) Leder: Ordfører K.E. Haslestad (A) Nestleder: Varaordfører F. Aasmundseth (A) Ordfører K.E. Haslestad (A) Hovedutvalg for kultur og oppvekst (KOP) (7 medl.) Leder: T.M. Pettersen (uavh) Nesteleder J. Greenwood (A) Hovedutvalg for helse og sosial (HOS) (7 medl.) Leder: A.Aasmundseth (A) Nestleder: L.G. Warelius (A) Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) (7 medl.) Leder: K. Mikalsen (A) Nestleder: J. Tærud (A) Tabellen under viser aktiviteten i de ulike politiske organer i : Møter og saker i politiske fora 2013 Ant.møter Ant.saker Ant.møter Ant.saker Kommunestyre Formannskap Hovedutvalg for kultur og oppvekst Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk

7 Sande kommune - Årsberetning Side 7 av Administrativ struktur Organisering per Administrasjonsavdelingen Cecilie Halvorsen Rådmann Olav Grande Kommunalsjef kultur og oppvekst Bjørn Tollaas Kommunalsjef helse og velferd Fritz Solhaug Kommunalsjef tekniske tjenester Knut Johansen Oppvekst felles* Barnehage felles* Haga barnehage Anne-Gro Rojahn Nordre Jarlsb.bhg. Janne I. Håkonsen Skafjellåsen bhg. Cecilie Holter Haga Skole Tom Rune Gravningen Selvik skole Tormod Ludvigsen Galleberg skole Terje Larsen Kjeldås skole Brit Sønsterud Saksbehandlerteam* Folkehelse / Bolig og fritid Unn K. Dinga Sandetun pleie og rehabilitering Per Gulbrandsen NAV Torunn Petterson Plan og byggesak (Knut Johansen) Vann og avløp Svein J. Pettersen Drift og Eiendom Ragnar Krane Sande ungd.sk / VO Alf Goksøyr Barnevern Berit Steen PP-tjenesten Torill M.A. Sannerud Bokser merket * er ikke egne virksomheter, men budsjetteres som egne ansvar Kulturtjenesten Jon Endre Røed Olsen Verdier Sandes visjon: Sande sammen skaper vi trygghet og trivsel. Våre verdier: L-Æ-R-E skal ligge til grunn for vårt arbeid Sande kommune skal være en lærende organisasjon. Bemanning og årsverk Sande kommune hadde ved utgangen av 734 ansatte fordelt på 532,25 årsverk. Inkludert i disse tallene er også prosjekttilsatte og vikarer for ansatte som har permisjon med lønn (sykmeldte, fødselspermisjon, mv.). Gjennomsnittsalder for bemanningen er på ca. 43 år. Siden kommunen har mange ansatte som når pensjonsalder de nærmeste årene, vil rekruttering og tiltak for å beholde seniorer i arbeid lengst mulig, bli viktig. Den vedtatte Arbeidsgiverstrategi for Sande kommune fokuserer derfor på at Sande kommune skal være en attraktiv og utviklings-

8 Sande kommune - Årsberetning Side 8 av 32 orientert arbeidsgiver med fokus på verdier og etikk. Kompetanse- og organisasjonsutvikling Kompetanseutvikling er en forutsetning for at kommunen til enhver tid skal inneha den nødvendige kompetanse for å utføre tjenestene på en god og kostnadseffektiv måte. Det er utviklet strategisk kompetanseutviklingsplan med tilhørende årlige tiltaksplaner. Virksomhetene har egne kompetanseutviklingsbudsjetter og det er dessuten avsatt et sentralt kompetanseutviklingsbudsjett for felles tverrsektorielle tiltak som lederutvikling, medarbeiderskapskurs og HMS-kurs. I var hovedsatsingen på IAprosjektet Ressursutvikling i et helsefremmende perspektiv med opplæring og informasjon til ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i hele organisasjonen. Bakgrunnen for igangsettingen av prosjektet var å bidra til økt nærvær i organisasjonen og å redusere de negative virkningene som omorganiseringer og nedbemanning ofte har på sykefraværet i en organisasjon. Kommunen hadde 8 lærlinger finansiert over eget budsjett i. I tillegg hadde vi et betydelig antall lærlinger/lærekandidater finansiert av eksterne midler, samt praksisplasser for elever som skal ha arbeidspraksis, praksisplasser/arbeidsutprøving for blant annet NAV og praksisplasser for studenter. Anskaffelse av HR-løsninger Ved årsskiftet ble det nye HR-systemet implementert. Dette gjaldt lønnsmodulen (hoveddelen av systemet), reiseregnings-, fraværs- og tidsregistreringsmodulen. Tidlig på høsten ble lønnsforhandlingsmodulen implementer, mens HMS-modulen først blir ferdig for implementering i Implementeringen av modulene har vært betydelig mer arbeidskrevende enn forutsatt, samtidig som en fikk erfaring med at opplæringen hadde vært for dårlig. Leverandøren evnet samtidig i mindre grad enn antatt å tilby hjelp og støtte som vi hadde behov for. Det medførte akselrerende utfordringer for medarbeiderne og medførte stor arbeidsbelastning og etter hvert sykmeldinger utover i blant ressurspersonene våre. HMS/Sykefravær Både Rubicon bedriftshelsetjeneste og NAV arbeidslivssenter har bistått kommunen i HMS- og sykefraværsarbeidet. Fra ble det ansatt en IA-rådgiver i 20% stilling. Vedkommende har i prioritert gjennomføringen av IA-prosjektet «Ressursutvikling i et helsefremmende perspektiv». Prosjektet er igangsatt med informasjon og opplæring iht. plan. NAV arbeidslivssenter prioriterer Helse og velferd, med spesiell vekt på Sandetun, samt administrasjonsavdelingen fram til årsskiftet. Basert på kvartalstallene fra NAV hadde kommunen i et gjennomsnittlig sykefravær på 8,85%. Det er en økning på 1,15 prosentpoeng og måltallet om en reduksjon på 0,2 prosentpoeng ble dermed ikke oppnådd. År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År Sande kommune 8,4 % 8,2 % 7,9 % 7,7 % 8,9 % Etisk standard Sande kommune har felles etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Lederne har et spesielt ansvar for å utvikle holdninger og følge opp at medarbeiderne er kjent med og etterlever kommunens etiske retningslinjer. Lederne skal årlig gjennomgå de etiske retningslinjene, og hva de i praksis betyr, med sine medarbeidere. Det samme skal gjøres ved nyansettelse. Lederne skal påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler. Det er et mål for Sande kommune at kritikkverdige forhold avdekkes og rettes opp. Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle Sande kommune positivt. Det er utarbeidet egen rutine og skjema for varsling. For å skape mest mulig åpenhet, skal det foretas en frivillig registrering av folkevalgtes økonomiske verv og interesser. I tillegg til medlemmene i kommunestyret og sektorutvalgene, skal rådmann, kom-

9 Sande kommune - Årsberetning Side 9 av 32 munalsjefer, virksomhetsledere, ansatte i rådmannens stab, samt ansatte med innkjøpsfunksjoner ha mulighet til å registrere seg. Registreringen er frivillig. Likestilling Sande kommune har i sin likestillingspolitikk som målsetting å sørge for best mulig likestilling mellom kjønnene innenfor de yrkesgrupper som kommunen sysselsetter. Særlig oppmerksomhet rettes mot lederog mellomledersjiktet. Likestillingsspørsmål skal vurderes ved alle kunngjøringer og tilsettinger, og ved tilsetting skal det kjønn som er underrepresentert foretrekkes når kvalifikasjonene ellers vurderes som like. Kommunens ansatte og ledere skal aktivt fremme likestilling mellom kjønnene i sitt virke. Blant Sande kommunes ansatte er ca. 82% kvinner og ca. 18% menn. Kvinneandelen er svakt synkende. Rådmannens ledergruppe besto kun av menn. På virksomhetsledernivå er ca. 53% av lederne menn og ca. 47% kvinner. Kvinneandelen er størst innenfor helse- og velferdssektoren og i barnehagene, mens andelen menn er størst i de tekniske fagene. Det er en utfordring at menn i mindre grad enn kvinner søker utdanning innenfor de fagområdene kommunesektoren rekrutterer til. Dette kan ha flere årsaker, men lønn kan være et tiltak for å rekruttere flere menn til kommunal sektor, siden lovverket i liten grad gir anledning til å prioritere menn framfor kvinner i rekrutteringssammenheng. 5 Befolkning, samfunn og regionutvikling 5.1 Befolkningsutvikling Antall personer Folketallet 1/ Fødte Døde Innvandring Utvandring Innflytting, innenlandsk Fraflytting, innenlandsk Folketilvekst Folketallet 31/ Sandes befolkning økte i med 113 personer, en økning på 1,3 %. Økningen skyldes netto innflytting inkludert inn- og utvandring på 86 og et fødselsoverskudd på 27 personer. Diagrammet viser hvordan befolkningsveksten de siste tre årene har fordelt seg på aldersgrupper. Hovedtyngden av befolkningsveksten de siste tre årene har vært i aldersgruppene 20 år og oppover. Ca. 60 % av veksten de siste tre årene er innbyggere i aldersgruppen 20 til 66 år. 5.2 Næringsarbeid - arbeidsliv Sysselsettingen i Sande øker svakt i takt med befolkningsveksten. Antall sysselsatte med bosted i Sande er (+96), mens antall sysselsatte med arbeidssted i Sande er (+46). Innpendlingen er på 831 (+38), men utpendlingen er på (+91). Utpendling skjer i all hovedsak nordover. (SSB, alle tall per ). Arbeidsledigheten er relativt lav og var på 2,7% ved utgangen av året (-0,4%). Arbeidsledigheten for kvinner og menn var på hhv. 3,0% og 2,4%. Kommunen ønsker at sysselsettings-

10 Sande kommune - Årsberetning Side 10 av 32 andelen øker og har derfor fokus på næringsutvikling. Samarbeidet med Sande Næringsråd og sentrumsforeningen Sande i Sentrum har vært godt gjennom året, og kommunen har deltatt i næringsnettverk både i Vestfold og i Drammensregionen (D5). D5-samarbeidet har deltatt på flere næringsmesser. Utviklingen av det regionale næringsområdet i Hanekleiva har hatt fokus. ASKO Drammens vedtak om å etablere et hovedlager i Hanekleiva er svært positivt og forventes å gi ringvirkninger i form av flere næringsetableringer i området. 5.3 Regiontilknytning Samarbeidsalliansen Osloregionen er et strategisk samarbeid som består av 72 kommuner og tre fylkeskommuner. Sande er en av seks vestfoldkommuner som er med i alliansen. Vestregionen består av 16 kommuner vest for Oslo samt Akershus fylkeskommune. Fra Vestfold er Sande og Svelvik med. Vestregionen har fungert som koordinator i flere store regionale samarbeidsprosjekter, primært innenfor helse. Kart D5-samarbeidet Rådet for Drammensregionen ble avviklet i I 2013 etablerte kommunene Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Sande og Svelvik et nytt og mindre formelt fem-kommunesamarbeid (D5). I Vestfold er 12K-samarbeidet avsluttet i 2013 og erstattet av Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV), som er et frivillig nettverksbasert utviklingssamarbeid mellom alle 14 kommunene i Vestfold. 6 Økonomi fakta og analyse 6.1 Resultatregnskapet (tall i kr) Oppr.bud. Rev.bud. Regnskap Avvik Rev.Bud - Regnskap Avvik i % Regnskap 2013 %-vis utvikling fra 2013 Frie inntekter (skatt/rammetilskudd) ,3 % ,6 % Andre refusjoner (rentekomp., m.m.) ,1 % ,0 % Momskompensasjon investeringer ,0 % Sum frie inntekter/fellesinntekter ,5 % ,7 % Driftsinntekter virksomhetene ,5 % ,2 % Sum driftsinntekter ,8 % ,6 % Driftsutgifter virksomheter/felles* ,4 % ,4 % Ufordelt lønnsvekst inkl. sos.utg Sentral reserve** Netto premieavvik/felles pensj.kostn ,5 % ,7 % Avskrivninger ,0 % ,1 % Sum driftsutgifter ,8 % ,1 % Brutto driftsresultat ,9 % ,3 % Sum eksterne finansinntekter ,2 % ,1 % Sum eksterne finansutgifter ,8 % ,8 % Resultat eksterne finanstransaksjoner ,1 % ,6 % Motpost avskrivninger ,0 % ,1 % Netto driftsresultat ,3 % ,6 % Avsetning til / bruk av fonds virk.h ,0 % ,6 % Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk / Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk ,0 % 0 Overføring til investeringsregnsk ,0 % Avsetning til disposisjonsfond ,0 % 0 Bruk av disposisjonsfond ,0 % Netto avsetninger ,1 % ,4 % Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Netto driftsresultat i % av brutto dr.inntekter 0,9 % 0,6 % 1,5 % 0,7 % * Regnskap 2012, 2013 og inkluderer fordeling av lønnsreserve **Den sentrale reserven var på 1.761' i opprinnelig budsjett, men ble omdisponert til virksomhetene i revidert budsett 1.tertial

11 Sande kommune - Årsberetning Side 11 av 32 Driftsbudsjettene ble økt med 3,9 mill kr i forbindelse med revidert budsjett 1. tertial, i hovedsak grunnet uforutsette kostnader og etterregning av festeavgift fra Opplysningsvesenets Fond (engangsutgift for ). Dette ble dekt inn av den sentrale reserven på 1,8 mill kr og en lavere avsetning til disposisjonsfond. Regnskapet for viser et positivt netto driftsresultat på 8,7 mill kr, som er på 1,5% av driftsinntektene og 5,5 mill kr bedre enn revidert budsjett. Netto driftsresultat er den indikatoren som best beskriver kommunens økonomi og bør normalt ligge på 1,75 %. Den betydelige resultatforbedring som er oppnådd mellom revidert budsjett og regnskap må i stor grad tilskrives virksomhetenes gode budsjettdisiplin og deres vilje og evne til å bidra og ta ansvar for helheten. Kommunen må etter reglene foreta en del avsetninger, bl.a. til vann- og avløpsfond. Det er avsatt 4,7 mill kr til bundne fond og benyttet 0,9 mill kr fra bundne fond i. Det er avsatt 7,3 mill kr til disposisjonsfondet i, hvorav 3,7 mill kr gjaldt fjorårets overskudd. Regnskapsmessig mindreforbruk på 1,3 mill kr foreslås overført til disposisjonsfondet Driftsinntekter Kommunens samlede driftsinntekter utgjorde 591,8 mill kr i. Dette er 27,2 mill kr mer enn revidert budsjett. De viktigste årsakene til budsjettavviket er: Merinntekt refusjon sykelønn på 13,6 mill kr. Momskompensasjon drift på 2,1 mill kr (har tilsvarende motpost på kostnadssiden). Merinntekter skatt, rammetilskudd og skjønnsmidler på 1,3 mill kr. Ressurskrevende brukere, refusjon fra staten på 4,6 mill kr. Merinntekter brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter inkl. gebyrer på 1,2 mill kr. Merinntekter refusjoner fra staten, andre kommuner m.m. 7,1 mill kr. Dette er hovedsakelig refusjon og tilskudd til dekning av faktiske utgifter. Dersom økte driftsinntekter motsvares av økte utgifter innenfor en virksomhet, foretas det som regel ikke budsjettendring gjennom året. Dette gjelder f.eks. refusjon sykelønn og utgifter til sykevikarer, bruk av eksterne konsulenter, vikarer etc Driftsutgifter Kommunens samlede driftsutgifter utgjorde 589,4 mill kr i. Dette er 21,5 mill kr mer enn revidert budsjett. De viktigste årsaker til budsjettavviket for er: Merutgifter på lønn inkl. sosiale utgifter på 11,4 mill kr, som bl.a. må ses opp mot 13,6 mill kr i økte sykerefusjoner. Momsutgifter drift på 1,5 mill kr (må ses mot momskompensasjon drift). Merutgifter på kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon (kjøp av tjenester fra staten, fylkeskommuner, andre kommuner, IKS m.fl.) på 7,3 mill kr. o Kjøp tjenester staten med 2 mill kr, som i hovedsak gjelder barneverntiltak og utskrivningsklare pasienter. o Kjøp tjenester kommuner 2,5 mill kr, som i hovedsak gjelder barnehage barn i andre kommuner, leie av sykehjemsplasser fra Svelvik kommune, barnevernstiltak, kart og geodata og eiertilskudd D-IKT. o Kjøp tjenester og driftstilskudd til private 3,8 mill kr, som i hovedsak gjelder BPA, tilskudd til private barnehager, byggesaksbehandling og barnevernstiltak. Merutgifter på konsulent- og vikartjenester med 1 mill kr. o Det er totalt benyttet 3,2 mill kr til konsulenttjenester og 0,6 mill kr til vikartjenester i. Av dette gjelder 0,8 mill kr prosjektene Kommunestruktur og Områdeplan for Sande sentrum. Det er benyttet 0,2 mill kr til konsulenter innen Vann og avløp (gebyrfinan-

12 Sande kommune - Årsberetning Side 12 av 32 siert). Ellers er det plansaksbehandling, barnevernstiltak, innleid virksomhetsleder Sandetun, samt vikar på arkivet og lønn som utgjør de største postene. De samlede netto driftsutgifter i virksomhetene eksklusive fellesposter ble 11,2 mill kr lavere enn revidert budsjettert. Dette tilsvarer et positivt avvik på 2,7%. Sektor (tall i 1000-kr) Oppr.bud. Rev.bud. Regnskap Avvik B-R hittil Avvik i % R 2013 %-vis utv. fra Sentrale funksjoner ,9 % ,0 % 20 Kultur og oppvekst ,6 % ,6 % 30 Helse og sosial ,2 % ,4 % 50 Næring, miljø og kommunalteknikk ,8 % ,3 % 60 Eksterne enheter ,4 % ,7 % sum ekskl. fellesposter ,7 % ,2 % Diagrammet viser fordelingen av netto driftsutgifter i på de ulike sektorene. Forklaring av budsjettavvik er gitt under omtale av tjenesteområdene i kap Driftsmidler Diagrammene viser hvor midler til drift er kommet fra og hva de er brukt til i. Skatt og rammetilskudd utgjør 71,4 % av kommunens samlede inntekter. Lønn inkl. sosiale utgifter utgjør 60% av kommunens samlede driftsutgifter i.

13 Sande kommune - Årsberetning Side 13 av Resultatforbedringer Kommunen la inn resultatforbedrede tiltak med 13,5 mill kr i budsjettet for. Resultatet ble 1,1 mill kr bedre enn estimert, i hovedsak grunnet raskere effekt av omstillingsarbeidet hos Sandetun. Se vedlegg til årsberetningen for ytterligere detaljer vedrørende status for tiltakene. 6.2 Investeringsregnskapet Budsjettert besparelse Prognose besparelse Utlån (herunder Startlån) bokføres i investeringsregnskapet, men holdes utenfor i denne oversikten, dvs. oversikten viser kun investeringer i utstyr, bygg og anlegg. Det er i investert for 97,4 mill kr, noe som er 66,4 mill kr lavere enn revidert budsjett. I all hovedsak skyldes dette forsinkelser i store prosjekter. Når det gjelder område NJB teknisk og grønn infrastruktur, er kommunen oppført som byggherre og får alle fakturaene pga momskompensasjon. Vi fakturer ut igjen til utfører. Disse utgiftene og inntektene er ikke lagt inn i opprinnelig budsjett. Dette er altså fullt ut finansiert av refusjoner og momskompensasjon (nærmere omtalt i noter til Regnskap ). Vedrørende prosjekter som går over flere år, for eksempel hovedplaner for vann og avløp (VA), vil det normalt bli «rest/overforbruk» innenfor ett enkelt år. Avvik: Sum tiltak inntekter Sum tiltak effektivisering Sum tiltak standard reduksjoner Sum Investeringsområde (tall i mill.kr) Oppr.bud. Rev.bud Regnskap Avvik inkl. Rev.Bud - renter Regnskap Barnehager 30,6 34,2 28,5 5,7 Skoler 58,8 37,2 15,9 21,4 Kultur og Idrett 2,1 2,5 1,4 1,1 Helse og velferd 17,4 17,6 2,5 15,1 Fellesbygg 6,3 0,1 0,2-0,1 Tekniske tj., vei, park og friluftsliv 13,4 8,4 7,0 1,4 Trafikksikkerhet 4,0 4,0 3,3 0,7 Vann og avløp 32,7 37,4 29,8 7,7 Næringsliv m.m. 12,2 12,5 0,1 12,3 NJB - teknisk og grønn infrastruktur 0,0 1,5 1,5 0,0 Kirken 2,6 2,8 2,5 0,3 IKT 3,7 4,6 3,7 0,9 Andre investeringer 1,0 1,1 1,1 0,0 TOTALT 184,8 163,8 97,4 66,4 De største avvikene fra revidert budsjett gjelder følgende prosjekter: VA-prosjekter, mindreforbruk på 7,7 mill kr. Kjeldås barnehage inkl. byggeledelse, mindreforbruk på 5,2 mill kr. Selvik skole utbygging inkl. byggeledelse, mindreforbruk på 19,7 mill kr. Småhus for vanskeligstilte, mindreforbruk på 6,3 mill kr. Flyktningeboliger, mindreforbruk på 8,4 mill kr. Tilrettelegging næringstomt, mindreforbruk på 12 mill kr. Se vedlegg til årsberetningen for ytterligere detaljer vedrørende investeringsprosjektene.

14 Sande kommune - Årsberetning Side 14 av Finansiering (tall i 1000-kr) Oppr.bud. Rev.bud. Regnskap Avvik Rev.Bud - Regnskap Investeringer i anleggsmidler Fratrekk art 690, Kjøp av aksjer og andeler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Tidligere års mer-/mindreforbruk Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Merverdiavgiftskompensasjon Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Investeringer på til sammen 96,3 mill kr ekskl. renter, er finansiert på følgende måte: Salg av anleggsmidler på 9,8 mill kr. Refusjoner fra staten og private på 3,1 mill kr. Momskompensasjon på 10,6 mill kr (inkl. NJB). Andel bruk av lånemidler som gjelder investeringsprosjektene var på 72 mill kr. Det er benyttet 2,2 mill kr av fond. Det er avsatt 0,8 mill kr til ubundet investeringsfond, som gjelder mottatt fremskyndingsbidrag fra NJB Balanseregnskapet Balanse (tall i mill.kr.) Regnskap Regnskap 2013 Endring siste år %-vis endring Faste eiendommer og anlegg 837,0 776,8 60,3 7,8 % Utstyr, maskiner og transportmidler 19,4 19,9-0,5-2,5 % Pensjonsmidler 517,3 473,4 43,9 9,3 % Utlån 73,6 68,3 5,3 7,7 % Aksjer og andeler 11,4 10,3 1,1 10,5 % Sum A. anleggsmidler 1 458, ,7 110,0 8,2 % Kortsiktige fordringer 34,4 30,2 4,3 14,2 % Aksjer og andeler 0,0 0,0 0,0 Sertifikater 0,0 0,0 0,0 Obligasjoner 0,0 0,0 0,0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 151,4 116,9 34,5 29,5 % Premieavvik 11,2 2,7 8,5 308,1 % Sum B. omløpsmidler 197,0 149,8 47,2 31,5 % Sum eiendeler 1 655, ,5 157,2 10,5 % Disposisjonsfond -16,1-8,8-7,3 83,6 % Bundne driftsfond -24,1-20,8-3,3 15,7 % Ubundne investeringsfond -14,4-15,3 0,9-5,9 % Bundne investeringsfond -9,3-3,9-5,3 135,7 % Regnskapsmessig mindreforbruk -1,3-3,7 2,4-64,5 %

15 Sande kommune - Årsberetning Side 15 av 32 Balanse (tall i mill.kr.) Regnskap Regnskap 2013 Endring siste år %-vis endring Regnskapsmessig merforbruk 0,0 0,0 0,0 Udisponert i investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 Udekket i investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 Likviditetsreserve 0,0 0,0 0,0 Endring i regnskapsprinsipp (drift) 2,9 2,9 0,0 0,0 % Kapitalkonto -314,9-308,4-6,5 2,1 % Sum C. egenkapital -377,3-358,1-19,2 5,4 % Pensjonsforpliktelser -670,2-632,4-37,8 6,0 % Ihendehaverobligasjonslån 0,0 0,0 0,0 Sertifikatlån -125,6-82,0-43,6 53,2 % Andre lån -399,7-349,0-50,7 14,5 % Sum D. langsiktig gjeld , ,4-132,1 12,4 % Kassekredittlån 0,0 0,0 0,0 Premieavvik -0,9-0,9 0,1-6,4 % Annen kortsiktig gjeld -82,0-76,1-6,0 7,9 % Sum D. kortsiktig gjeld -82,9-77,0-5,9 7,7 % Sum egenkapital og gjeld , ,5-157,2 10,5 % Ubrukte lånemidler 51,4 22,7 28,7 126,0 % Andre memoriakonti 0,0 0,0 0,0 Motkonto for memoriakontiene -51,4-22,7-28,7 126,0 % Sum memoriakonti 0,0 0,0 0,0 Den samlede balansen har økt med 157,2 mill kr i løpet av. På aktivasiden har utstyr, faste eiendommer og anlegg økt med 59,8 mill kr. Utlån (Startlån) har økt med 5,3 mill kr, og omløpsmidler (likvider, premieavvik og kortsiktige fordringer) er økt med 47,2 mill kr. Pensjonsmidler har økt med 43,9 mill kr. De to siste årene er pensjonsmidler økt med til sammen 86,3 mill kr, som tilsvarer en økning på 20%. Tilsvarende på passiva siden har lånegjelden blitt økt med 94,3 mill kr, kortsiktig gjeld (leverandørgjeld og tidsavgrensninger) er økt med 6 mill kr og egenkapitalen er økt med 19,2 mill kr. Pensjonsforpliktelser har økt med 37,8 mill kr fra 2013 til. Endring i pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler påvirkes av endring i antall aktive ansatte og antall pensjoner, samt endring i økonomiske forutsetninger. Økt levealder bidrar også til at pensjonsforpliktelsen øker relativt mye. Diagrammet viser tydelig at investeringer (anleggsmidler) hovedsakelig er finansiert ved økning av gjeld. Det må imidlertid presiseres at anleggsmidler omfatter pensjonsmidler, og gjeld omfatter pensjonsforpliktelser. Finans - lån og Regnskap Regnskap Endring likvider/plasseringer hittil siste år Avvik i % Kasse/bank ,7 % Plasseringer ,6 % Sum likvider (aktiva) ,5 % Lån til investeringer ,5 % Lån til utlån ,2 % Sum lånegjeld (passiva) ,9 % Ved årets utgang utgjør kommunens likvide midler 151,4 mill kr, en økning på 34,5 mill kr fra året før. Ved utgangen av året utgjør total lånegjeld 525,3 mill kr, herav er 448,6 mill kr knyttet til investeringer og 76,7 mill kr knyttet til

16 Sande kommune - Årsberetning Side 16 av 32 utlån (Startlån). Det er gjort låneopptak på 102,6 mill kr til investeringer og 12,3 mill kr til videre utlån i år. Det er totalt benyttet 86,2 mill kr av disse lånemidlene til investeringer og utlån i. Når det gjelder Startlån (lån til utlån gjennom Husbanken) var det opprinnelig budsjettert med nye lån på 15 mill kr. Husbanken varslet at det ikke var rom for å låne ut beløpet kommunen hadde søkt om og det er kun lånt 12,3 mill kr per Det har imidlertid vært tilstrekkelige med midler til å dekke behovet for Startlån med de midlene som er mottatt tidligere år. Det er brukt 14,2 mill kr til videre utlån i. For en del av lånegjelden dekkes finanskostnader delvis av gebyrinntekter, rentekompensasjon fra Husbanken, skjønnstilskudd fra staten, og innbetaling av renter og avdrag fra andre (utlån). Den delen av lånegjelden som ved utgangen av må finansieres utelukkende av frie inntekter, utgjør 224,6 mill kr. Dette er en økning på 39,9 mill kr fra foregående årsskifte. Likviditeten har økt med 34,5 mill kr i forhold til forrige årsskifte og har vært på et tilfredsstillende nivå gjennom året. Kommunen har ikke hatt likviditetsmessige problemer i. Kortsiktig likviditetsbehov har vært dekt inn via sertifikatmarkedet. Det vises til egen finansrapport for ytterligere detaljer Økonomisk analyse Premieavvik / pensjonskostnader Pensjonskostnader belastes resultatet, mens pensjonspremie gir en likviditetsmessig effekt. Pensjonsutgifter som er belastet regnskapet utgjør 34,3 mill kr, en reduksjon på 7,1 mill kr fra i fjor. Opprinnelig budsjett for forutsatte en reduksjon på 14,7 mill kr i forhold til revidert budsjett Balanseført premieavvik ved utgangen av utgjør 10,3 mill kr inkludert arbeidsgiveravgift. Sande kommune belaster regnskapet med premieavviket året etter at det har oppstått, noe som kan medføre store svingninger og stor usikkerhet i forhold til budsjettering fra år til år. På den annen side har kommunen unngått å samle opp store premieavvik som ville ha belastet driftsregnskapene i kommende år. Ordningen med å belaste (amortisere) premieavviket i regnskapet over 15 påfølgende år ble innført i Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntekter, forholdet mellom likvide midler og lånegjeld, og frie midler (disposisjonsfond og ubundne investeringsfond) er viktige nøkkeltall ved vurdering av kommunens økonomiske situasjon og handlefrihet. Netto driftsresultat skal bidra til å bygge opp reserver bl.a. til uforutsette hendelser og finansiering av investeringer. I følge Teknisk beregningsutvalg bør dette over tid ligge rundt 1,75% av driftsinntektene. Med -nivå på driftsinntekter betyr dette for Sande kommune at netto driftsresultat burde vært på 10,4 mill kr. De siste fem årene har gitt et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 1,5 %. Dette er lavere enn anbefalt nivå, men et nivå som likevel gir en viss oppbygging av reserver. Driftsresultatet for ble 8,7 mill kr, som er på 1,5% av driftsinntektene.

17 Sande kommune - Årsberetning Side 17 av 32 Frie midler Frie midler, disposisjonsfond og ubundne investeringsfond, utgjør ved utgangen av året 30,5 mill kr, en økning fra forrige årsskifte på 6,4 mill kr. Det er avsatt 7,3 mill kr til disposisjonsfondet i, hvorav 3,7 mill kr gjaldt det regnskapsmessige mindreforbruket i Det er netto benyttet 0,9 mill kr av investeringsfondet. Forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk innebærer en styrking av frie fonds med til sammen 1,3 mill kr. Disposisjonsfondet vurderes å være noe under ønsket nivå, men det gir en viss buffer i forhold til uforutsette hendelser og utgifter. Det vekstrelaterte investeringsbehovet ved en så høy befolkningsvekst kommunen har er betydelig, og investeringsfondet er langt fra tilstrekkelig i forhold til de investeringsbehov kommunen har fremover. 6.3 KOSTRA - nøkkeltall I 2013 ble prosjektet «Et samfunn i utvikling» startet opp, hvor Skagerak Consulting utarbeidet et grunnlag for framtidig god kontroll med Sande kommunes økonomi og økonomisk handlefrihet. Utredningen bestod bl.a. av en analyse av nåsituasjonen, hvor de analyserte inntekter og kostnader basert på innrapporterte Kostra-tall. På grunn av ressurssituasjonen i administrasjonsavdelingen har det ikke blitt gjennomført en oppdatert detaljert analyse. Kommunen har derfor valgt å ikke ta inn sektorvise og detaljerte Kostra-tall i denne årsberetningen, men kun sett på nivå 1. Vi kommer tilbake med en mer detaljert analyse i forbindelse med budsjettprosessen neste år. KOSTRA-data økonomi Sande 2012 Sande 2013 Sande Gruppe 10 Vestfold Landet (foreløpige tall, nivå 1) Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,2-0,1 0,4 1,1 0,2 0,4 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,9 0,7 1,5 1,5 1,7 1,1 Frie inntekter i kroner per innbygger , , , ,0 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 174,5 187,9 202,0 206,5 194,9 201,8 Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 14,0 12,6 17,5 19,5 23,6 12,0 Netto lånegjeld i kroner per innbygger Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. per innbygger

18 Sande kommune - Årsberetning Side 18 av 32 KOSTRA-data økonomi (foreløpige tall, nivå 1) Sande 2012 Sande 2013 Sande Gruppe 10 Vestfold Landet Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass i % 86,1 87,2 91,3 88,2 89,5 90,2 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i % 9,7 8,1 8,2 8,6 8,3 8,0 Legeårsverk per innbyggere, kommunehelsetjeneste 7,3 7,2 7,1 10,1 9,6 10,2 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,1 8,4 8,3 9,1 8,3 8,8 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner i % 100,0 100,0 100,0 93,3 97,7 95,0 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon i % 11,5 11,7 12,0 12,3 11,0 13,5 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år i % 3,7 3,7 3,8 : : 4,0 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år i % 4,2 4,2 4,6 : : 4,7 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per innbygger (km) Kommunalt disponerte boliger per innbyggere Årsverk i brann- og ulykkesvern per innbyggere 0,7 0,7 0,7.. 0,7 0,7 Produktivitet / enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss, per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 13,8 15,1 15,8 14,3 14,9 14,4 Korrigerte brutto driftsutg per mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass (i kroner) Årsgebyr for vannforsyning Årsgebyr for avløpstjenesten Årsgebyr for avfallstjenesten Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate Lovanvendelse Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget i % Følgende hovedtrekk kan leses ut av de foreløpige tallene for : Sande har i en forbedring i netto driftsresultat i forhold til foregående år. Dette ligger i på samme nivå som sammenligningskommunene (gruppe 10) og noe bedre enn landet for øvrig, men dårligere enn Vestfold. Frie inntekter per innbygger øker med 3,3% fra 2013 og er på kr (95,3% av landsgjennomsnittet). Driftsinntektene har økt noe mer enn driftsutgiftene i, noe som er en vridning fra De samlede driftsutgiftene øker med 4,1%, mot 6,1% i 2013, mens de samlede driftsinntektene øker med 4,6% mot 5% i Av produktivitets-/enhetskostnader har Sande en økning på nesten alle områdene. Noe av årsaken er at kommunene hadde innkjøpsstopp i store deler av budsjettåret 2013; o Brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage er økt med 9,6%. Den store økningen ble kjent ifm. årsavregningen, dette vil bli analysert nærmere når de endelige KOSTRAtallene foreligger i juni. o Brutto driftsutgifter per elev i grunnskolen er økt med 2,4%, som er grunnet innkjøpsstopp i 2013, samt ekstrabevilgning på 1,2 mill kr til tidlig innsats i. o Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn er økt med 4,6% fra 15,1 til 15,8, som følger av økt elevtall som fyller opp klasser.

19 Sande kommune - Årsberetning Side 19 av 32 o Brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester er redusert med 1,6%. Årsak til dette vil bli analysert nærmere når de endelige KOSTRA-tallene foreligger i juni. o Brutto driftsutgifter per institusjonsplass er økt med 14,7%. Dette har sannsynligvis sammenheng med at antall plasser på rehab/korttid har vært økt fra 9 til 11 gjennom store deler av. o Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate har økt med 12,6%, som er grunnet et økt behov for freseasfalt, reasfaltering av veier og ekstra gatebelysning i. Bl.a. som følge av innkjøpsstopp i Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene (inkl pensjonsforpliktelsene) er økt med 7,5%, men er fortsatt betydelig lavere enn for gruppe 10. Lånegjelden ligger nå over nivået til Vestfold og landet for øvrig. Dette er som forventet med bakgrunn i økte investeringer. Basert på forslaget til investeringer som ligger i handlingsprogrammet , som er basert på forventet befolkningsutvikling og konklusjonen i rapporten Et samfunn i utvikling, vil lånegjelden øke betydelig de nærmeste årene. 7 Handlingsprogram tjenesteområdene 7.1 Tjenesteområde Sentrale funksjoner Innledning Sentrale funksjoner har ansvar for å initiere utviklingsarbeid og å tilrettelegge for politiske og administrative beslutnings- og styringsprosesser, samt gi driftsstøtte og rådgivning til virksomhetene. I tillegg utføres analyse- og utredningsarbeid, styringsprosesser i samsvar med årshjulet og produksjon av saker som fremmes for politiske organer. Området har ansvar for å følge opp og styre implementeringen av tjenesteovergripende strategier. Innen økonomi er det et 27-samarbeid med Svelvik kommune på funksjonene lønn og regnskap. Det er besluttet å avslutte samarbeidet ila. våren 2015, og det jobbes nå med en fremdrift i forhold til å sikre en forutsigbarhet og ivaretakelse av både oppgaver og personell i begge kommuner. Resultat og måloppnåelse: I forhold til vedtatt resultatmål/tiltak for er status følgende: Vi er i gang med gjennomføring av definerte omstillingsoppgaver, ref. «Et samfunn i utvikling»; o Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer. Tiltaket er ikke igangsatt pga. krav i forhold til selvkost. Vi oppfordrer imidlertid til at flere benytter e-faktura for med dette å spare kostnader ved utsending av papirfaktura. o Nytt HR/lønnssystem er igangsatt, men har gitt store utfordringer. Året førte med seg store arbeidsmengder og ga en stor utfordring på grunn av stort sykefravær på lønn. Det er derfor kjøpt ekstern konsulenthjelp og bistand fra leverandør for å bistå med ulike oppgaver for på best mulig måte å avlaste personalet og sikre ivaretakelse av oppgavene. Dette medfører store merkostnader på lønn og vil gi en forsinkelse i planlagt innsparing. Vi fikk tilført 0,55 mill kr over investeringsbudsjettet for for å sluttføre innføringen av HR systemet, vi har et mindreforbruk på prosjektet som følge av at kostnadene ble delt etter fordelingsnøkkelen med Svelvik kommune. o Vi er i gang med prosjektet «Rett på nett»; et prosjekt som skal sikre brukervennlig og enkel tilgang på innbyggerportalen. Det ble lagt frem et «Veikart for digitale tjenester» som har dannet grunnlaget for videre arbeid. Det er prosjektert med en forenklet og heldigitalisert innbyggerportal i første rekke for områdene Barnehage, SFO og Byggesak. Dette vil være klart i løpet av 2015.

20 Sande kommune - Årsberetning Side 20 av 32 o Prosjekt ESA 8, nytt heldigitalisert sak og arkiv-system er i gang, herunder ligger også digitalisering av sluttproduksjonen av politiske saker. o Sande kommune er på Facebook, og det er i den forbindelse utarbeidet kommunikasjonsstrategi og retningslinjer for bruk av sosiale medier. Disse skal gjøres kjent i organisasjonen våren o Arbeidsgiverstrategi for Sande kommune ble vedtatt høsten Enkelte av de underliggende dokumentene kan ha behov for revidering. Dette var planlagt våren, men pga. forsinkelser i leveranse av enkelte moduler i HR-systemet og utfordringer knyttet til innføringen av det nye HR-systemet, var det ikke kapasitet til revisjon av underliggende dokumenter i. o Sykefraværet i avdelingen har medført et stort merarbeid og revidering av økonomi- og finansreglement er av den grunn ikke ferdigstilt. Vil ferdigstilles innen juni o Effektivisering av innsynskrav vil ses i sammenheng med innføring av prosjekt ESA 8, men forventet effekt først i Det er investert i et program utarbeidet av KS, som er benyttet til revideringen av «Reglement for folkevalgte organer og delegasjon i Sande kommune». Det ble avholdt et kurs for sentrale personer den 16. juni. Arbeidet er ferdigstilt til politisk behandling april Antall lærlingplasser er opprettholdt ved at det i er har vært 8 lærlingplasser finansiert av kommunen, 4 på helsearbeiderfaget og 4 på barne- og ungdomsarbeiderfaget. Antall plasser økes til 11 i I tillegg har vi et betydelig antall læreplasser finansiert av eksterne kilder (bl.a. NAV). Prosjektet Ressursutvikling i et helsefremmende perspektiv pågikk med opplæring og informasjon til ledere, tillitsvalgte og ansatte i hele organisasjonen. NAV Arbeidslivssenter bistår i dette arbeidet. Prosjektet er en stor satsing for kommunen og det er opprettet en 20% stilling øremerket til IA-arbeid. Med bakgrunn i den store satsing på IA-arbeid, ble det satt et mål om reduksjon av sykefraværet. Basert på gjennomsnittet av kvartalstallene fra NAV viste sykefraværet en økning på 1,15 prosentpoeng fra 2013 til 8,85% i og målet ble dermed ikke nådd. Det gode samarbeidet med tillitsvalgte og verneombud fortsatte i. Risikokartlegging er gjennomført i virksomhetene. Mange virksomheter har også revidert/vurdert nye risikomomenter i forhold til tidligere kartlegginger. Rubicon bedriftshelsetjeneste har bistått virksomhetene i dette arbeidet. Redusere uønsket deltid ved å vurdere alternative turnusordninger og andre tiltak. Er/blir vurdert i forbindelse med organisasjonsmessige endringer ved Bolig og fritid og ved Sandetun pleie og rehabilitering. Vesentlige endringer/tiltak er foreløpig ikke innført. Økonomi Netto driftsutgifter, Sektor 10 Sentrale funksjoner (tall i kr) Ansvar Regnskap Rev.bud. Avvik B-R tekst Avvik i % Oppr.bud. nr. hittil R 2012 R Folkevalgte organer ,4 % Administrativ ledelse ,8 % IKT ,0 % Økonomi ,5 % samarbeid m/svelvik Informasjon ,0 % Stab inkl.tilitsvalgte ,2 % Sum sektor ,9 % Utgift ,2 % Inntekt ,8 % Driftsbudsjettet til sentrale funksjoner ble økt med 0,9 mill kr i ; Budsjettendringer 1.tertial: Endret organisering medførte at midler til økonomirådgiver ble flyttet fra Økonomi til Stab per 1.tertial med 0,5 mill kr.

21 Sande kommune - Årsberetning Side 21 av 32 Ny leder for administrasjonsavdelingen ble lagt inn med 0,6 mill kr under ansvar 1004 Økonomi. Innsparingskrav vedr. tiltak 2.20 utsatt, som medførte en økning på 0,3 mill kr. Reduksjon på 0,2 mill kr i rådmannens tilgjengelige midler vedr. konsulenttjenester under Administrativ ledelse. Reduksjon på 0,4 mill kr i sentrale midler til opplæring og kurs under Stab. Budsjettendringer 2.tertial: Økning i konsulenttjenester med 0,4 mill kr til kommunereformen sammen med Svelvik kommune, hvor tildelte midler overføres sammen med skjønnstilskuddet som føres under ansvar 9001 Felles inntekter/utgifter. Lønnsvekst overført fra sentral reserve med 0,9 mill kr. Sektoren har et samlet mindre forbruk på 2, mill kr i forhold til revidert budsjett, i hovedsak grunnet lavere godtgjørelse til folkevalgte enn budsjettert, mindreforbruk på prosjekt kommunereform, lavere lønnskostnader hos Informasjon og Stab, mindre bruk av annonser og kunngjøringer enn budsjettert, samt at forsikringer var budsjettert for høyt. Netto driftsutgifter, Sektor 90 Fellesposter (tall i kr) Ansvar Regnskap Rev.bud. Avvik B-R tekst Avvik i % Oppr.bud. nr. hittil R 2012 R Felles inntekter/utgifter ,2 % Finansposter ,9 % Årsoppgjørsdisposisjoner ,2 % Sum sektor ,7 % Utgift ,3 % Inntekt ,2 % Under ansvar 9001 Felles inntekter/utgifter ligger frie disponible inntekter (skatt, rammetilskudd og andre generelle statstilskudd som momskompensasjon), i tillegg inngår utgifter og inntekter som ikke naturlig hører inn under sektorene eller finansområdet (felles pensjonskostnader, sentral lønnsreserve, tap på fordringer og noen andre mindre refusjonsposter). Under ansvar 9003 årsoppgjørsdisposisjoner ligger overføring av momskompensasjon til investeringsregnskapet, bruk av disposisjonsfond og føring av et evt. overskudd/underskudd. Det er gjort følgende budsjettendringer på Fellesposter i ; Budsjettendringer 1.tertial: Økning i frie inntekter med 0,3 mill kr. Ressurser i omstilling medfører en økning i budsjettet på 0,3 mill kr. Økte pensjonskostnader på 0,6 mill kr. Bruk av den sentrale reserven på 1,8 mill kr. Lavere avsetning til disposisjonsfondet på 2,1 mill kr. Budsjettendringer 2.tertial: Tildelte midler til kommunereformen, sammen med Svelvik kommune, på 0,3 mill kr. Justering av avskrivninger med 3,8 mill kr, både økte utgifter og motpost. Avsetning av fjorårets overskudd til disposisjonsfond med 3,7 mill kr. Ufordelt lønnsvekst på ansvar 9001 ble justert ned tilsvarende økt behov hos virksomhetene med 12,2 mill kr, som var 0,3 mill kr utover avsatt ramme for året. Tabellen viser et samlet merforbruk på 11,2 mill kr i forhold til revidert budsjett for Fellesposter, i hovedsak grunnet endring i pensjonskostnader på 7,7 mill kr og at rentekompensasjon var satt 0,7 mill kr for høyt, samt at regnskapsmessig overskudd på 1,3 mill kr er bokført under ansvar 9003.

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Brutto driftsresultat

Brutto driftsresultat Økonomisk oversikt - drift Regnskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 37 682 005 38 402 072 35 293 483 Andre salgs- og leieinntekter 121 969 003 111 600 559 121 299 194

Detaljer

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016

Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Økonomiske oversikter Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Driftsinntekter Brukerbetalinger 40 738 303,56 42 557 277,00 40 998 451,00 Andre salgs- og leieinntekter 72 492 789,73 69 328 000,00 77 259

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL.

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL. 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Hovudoversikter Budsjett 2017

Hovudoversikter Budsjett 2017 Hovudoversikter Budsjett 2017 Økonomisk oversikt - drift Rekneskap 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Driftsinntekter Brukerbetalinger 38 993 38 285 38 087 Andre salgs- og leieinntekter 100 745 101 955 105

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2013

KOSTRA NØKKELTALL 2013 KOSTRA NØKKELTALL 2013 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2013 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 2013 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2013. Tallene

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2014

KOSTRA NØKKELTALL 2014 KOSTRA NØKKELTALL 214 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 214 FOR RENNESØY KOMMUNE Det gode liv på dei grøne øyane KOSTRA NØKKELTALL 214 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 214. Tallene

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom.

Malvik kommune har over flere år hatt en anstrengt økonomi. Kommunen har lite med fond og reserver og således begrenset handlingsrom. Forord Rådmannen legger frem årsberetning og regnskap for 2015 som to dokumenter. Årsberetningen og regnskap er pliktig informasjon etter lov og forskrift Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2016,

Detaljer

â Høgskolen i Hedmark

â Høgskolen i Hedmark 19 /22% es â Høgskolen i Hedmark Campus Rena Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: Eksamenstid: 8. juni 215 O9.-13. Sensurfrist: 29.juni 215 Tillatte hjelpemidler: Kalkulator Kompendium «Regnskap

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2012 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2012 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2012. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016

Forslag budsjett og økonomiplan. 16 nov 2016 Forslag budsjett og økonomiplan 16 nov 2016 Forutsetninger - prosess ansvar for å legge frem et realistisk budsjett i balanse 2 budsjettkonferanser ila 2016 ledere med budsjettansvar har levert innspill

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 26.04.2016 Referanse: 9483/2016 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Trysil kommune - Regnskap og årsberetning for 2015 Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10.

Levanger kommune rådmannen. Kommunalt Regnskap. Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner. Formannskapsmøte 31.10. Kommunalt Regnskap Litt om regnskapsoppstillingene KOSTRA Våre rutiner Formannskapsmøte 31.10.2007 Ola Stene 1 Drifts- og investeringsregnskap Driftsregnskap Investeringsregnskap + Driftsinntekter + Brutto

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) (- ) Konto Ansvar Tjeneste Prosjekt Lånenummer Lånenummer brukes

Detaljer

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune

Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Vurdering av økonomisk status i tilknytning til kommunereformprosjektene: -Nye Lindesnes -Lyngdal 4 -Lindenes kommune Oppdrag: Lindesnes er med i to prosjekter i kommunereformen: Nye Lindesnes: Mandal,

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 13/ Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 13/2276-5 Arkiv: 210 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Hovedutvalg for

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Justeringer til vedtatt økonomiplan

Justeringer til vedtatt økonomiplan Justeringer til vedtatt økonomiplan 2017-2020 Justering av vedtak 16/71 Justering av vedtatt økonomiplan 2017-2020,jfr sak 16/71 Formannskapets forslag av 23.11.16 Side 1 Endringer i vedtatt økonomiplan

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Vedlegg Forskriftsrapporter

Vedlegg Forskriftsrapporter Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 613 484-1 703 700-1 805 500-1 829 000-1 853 400-1 879 000 Ordinært rammetilskudd -1

Detaljer

Faktaark Øvre Eiker kommune Innhold:

Faktaark Øvre Eiker kommune Innhold: 1 Faktaark Innhold: Politisk virksomhet side 2 o Kommunestyret side 3 o Formannskapet side 4 o Organisasjonskart side 4 Oppsummering side 5 Befolkningsframskrivning side 6 Behovsprofil kommunene i Nedre

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014

ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 ÅRSBERETNING Valsneset Utvikling KF 2014 FORETAKETS FORMÅL Bjugn kommunestyre vedtok å opprette foretaket i sak 04/25. Foretakets vedtekter 2 beskriver foretakets formål: 1. Foretakets formål er å etablere

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012

TELEMARK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT IKS ÅRSREGNSKAP 2012 Driftsregnskap Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjet Regnskap i fjor Overføringer med krav til motytelse 1 009 005 0 0 1 023 469 Andre overføringer 2 361 459 2 659 000 2 659 000 2 130 516 Sum driftsinntekter

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 26.06.2015 Kommunenes gjeldsbelastning og økonomisk Kommunene har hatt en betydelig gjeldsvekst i de senere årene. Kommunenes konsernregnskapstall 1 for 2014 viser

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005

MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 MÅSØY KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2002-2005 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1 INNLEDNING... 3 2 STATISTIKK OG UTVIKLINGSTREKK... 3 2.1 BEFOLKNINGSPROGNOSE... 4 2.2 BEFOLKNINGSTALL FOR MÅSØY KOMMUNE

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune

Økonomiske oversikter budsjett 2016 Meland kommune Økonomiske oversikter budsjett Meland kommune Side Driftsregnskap V3-2 Investeringsregnskap V3-3 Anskaffing og bruk av midlar V3-4 skjema 1 A - Drift V3-5 skjema 2 A Investering V3-5 skjema 1 B - Drift

Detaljer

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015

Lardal kommune. Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Side 1 av 8 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Stab- og støttefunksjon JournalpostID: 11/5998 Budsjett 2012, økonomiplan 2012-2015 Utvalg Møtedato Saksnummer Eldrerådet 29.11.2011

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer