Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 1 av 32 ÅRSBERETNING 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sande kommune - Årsberetning 2014 Side 1 av 32 ÅRSBERETNING 2014"

Transkript

1 Sande kommune - Årsberetning Side 1 av 32 ÅRSBERETNING

2 Sande kommune - Årsberetning Side 2 av 32 Rådmannens kommentar Kommune-Norge er i endring! Regjeringen la i fram forslag til kommunereform med klare føringer og betydelige økonomiske virkemidler. Mange kommuner har fulgt opp regjeringens signaler og det er rundt omkring i landet satt i gang utredningsarbeid som vil medføre omfattende endringer i kommunestrukturen. Sammen med endringer i oppgavefordeling og regioninndeling vil dette kunne bety de største endringene i rammebetingelser for kommunesektoren siden 1960-tallet. Vestfold var tidlig ute i prosessen og SASkommunene (Stokke, Andebu og Sandefjord) har allerede sendt søknad om sammenslåing. I vår kommune har det i pågått et utredningsarbeid i regi av «kommunereformutvalget» (formannskapet og gruppeledere for V og KrF). Retningsvalget vil tas i løpet av To alternativer gjenstår; enten nordover mot Drammensregionen eller sørover mot 3K (Hof, Holmestrand og Re). Sande er i den heldige situasjon at begge løsninger framstår som gode alternativer for tjenestetilbudet til kommunens innbyggere. Uansett retningsvalg har kommunestyret i fattet vedtak som i betydelig grad vil forme framtidens Sande. Kommuneplanen for inneholder tydelige og langsiktige arealstrategier for lokalsamfunnet, og dette ser ut til å gi resultater. Kommuneplanen følges nå opp gjennom en rekke reguleringsplaner. I sentrum er det utarbeidet en mulighetsstudie for Sande sentrum den urbane landsby. Mulighetsstudien konkretiseres i en områdeplan som kan føre til en firedobling av innbyggertallet i sentrum. Det er en målsetting at planene kan sluttbehandles av kommunestyret i inneværende valgperiode. Dermed vil det foreligge godkjente planer som dekker boligbehovet i år framover. For kommunens næringsliv var det en stor begivenhet at ASKO Drammen i vedtok å flytte sitt hovedlager vest for Oslofjorden til Hanekleiva. Etableringen forventes å gi betydelige ringvirkninger og kan føre til at det regionale næringsområdet i Hanekleiva fylles opp langt tidligere enn beregnet. Til tross for disse positive utviklingstrekkene for Sande-samfunnet viser kommuneøkonomien i at det er nødvendig å videreføre omstillingsprogrammet Et samfunn i utvikling. Gjennom stram styring og god økonomioppfølging klarte kommunen å levere et positivt regnskapsresultat for. Omstillingene har likevel vært krevende. Utfordringene har særlig vært store innen helse- og velferdssektoren, og spesielt for Sandetun. Også administrasjonsavdelingen har hatt betydelige utfordringer knyttet til innføring av nytt HR/lønn-system. Rådmannen vil takke for innsatsen og gi stor honnør til ledere og ansatte på alle nivåer i kommunen! Sammen har vi bidratt til at Sande også i leverer et tilfredsstillende økonomisk resultat samtidig som det er gitt gode tjenester til kommunens innbyggere! Sande, 26. mars 2015 Olav Grande rådmann

3 Sande kommune - Årsberetning Side 3 av 32 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar Årets rapport Fakta om Sande kommune Viktige hendelser Organisasjon og medarbeidere Politisk struktur Administrativ struktur Befolkning, samfunn og regionutvikling Befolkningsutvikling Næringsarbeid - arbeidsliv Regiontilknytning Økonomi fakta og analyse Resultatregnskapet Driftsinntekter Driftsutgifter Driftsmidler Resultatforbedringer Investeringsregnskapet Finansiering Balanseregnskapet Økonomisk analyse KOSTRA - nøkkeltall Handlingsprogram tjenesteområdene Tjenesteområde Sentrale funksjoner Tjenesteområde Kultur og oppvekst Tjenesteområde Helse og velferd Tjenesteområde tekniske tjenester Tjenesteområde Eksterne enheter Ytterligere detaljer tallmateriale Eksternt vedlegg: inneholder status planarbeid, detaljert investeringsoversikt, status driftsprosjekter, detaljert status per tiltak vedrørende resultatforbedringer -2017, samt oppfølging av kommunestyrevedtak. Bilde på forsiden: Utlegg av sjøledninger, prosjekt Overføring avløp Holmestrand, foto av Oliver Barrett, ØPD.

4 Sande kommune - Årsberetning Side 4 av 32 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for skjer gjennom to dokumenter årsregnskap og årsberetning. Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet, samt forklarende noter. Budsjettet for ble vedtatt som en del av handlingsprogrammet og justert ved behandling av tertialrapportene. Årsberetningen gir en beskrivelse av hva Sande kommune produserte og leverte av tjenester i. Årsrapporten beskriver også ressursbruk, kvalitet og omfang av disse tjenestene. 2 Fakta om Sande kommune Det bor personer i Sande (per ), og kommunen har et areal på 178 kvadratkilometer. Sande er den nordligste kommunen i Vestfold og grenser til Holmestrand, Hof, Re, Svelvik og Drammen. Avstander fra Sande sentrum med bil: Drammen og Holmestrand 15 min., Tønsberg 35 min., Torp flyplass 50 min. og Oslo sentrum min. Mer informasjon om Sande kommune finnes i brosjyren Velkommen til Sande Noen nøkkeltall for : Samfunn Tjenestetilbud Økonomi (mill.kr) Antall husstander 3594 Barnehagedekning 1-5 år 91,3 % Bto driftsinntekter 591,8 Antall landbrukseiendommer 359 Antall elever grunnskole Netto driftsresultat 8,7 Antall nye innbyggere 113 (1,3%) Antall sykehjemsplasser 54 Likvider 151,4 Antall fødte/døde 95 / 68 Andel barn 6-15 år i kulturskole 10,7 % Lånegjeld inkl. startlån 525,3 Kommunale gang-/sykkelveier 28 km Andel tilkn. komm. vannfors. 73,4 % Netto finanskostn. 25,5 Komm. Eiendomsmasse* Lønn/sosiale kostn. 357,9 * i tillegg kommer teknisk sentral, brannstasjon, Lersbrygga renseanlegg og utleieboliger.

5 Sande kommune - Årsberetning Side 5 av 32 3 Viktige hendelser Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel ble sluttbehandlet i. Til arealdelen er knyttet langsiktige arealstrategier i samsvar med Regional plan for bærekraftig arealpolitikk (RPBA). For nye utbyggingsområder er reguleringsplaner startet opp i samsvar med arealdelen. Mulighetsstudien «Sande sentrum den urbane landsby» er utarbeidet. Områdeplan for sentrum er startet opp i henhold til planprogram. Klokkerjordet Utvikling vil fremme detaljplan som del av områdeplanen.. ASKO Drammen AS etablerer seg i Hanekleiva og har startet arbeidet med ny reguleringsplan. Byggeprosjektet for Selvik skole og flerbrukshall ble startet opp. Tettstedutvikling og områdeplan for Sande sentrum Utvidelsen av barnehagen på Kjeldås ble sluttført. Arbeidet med overføringsledning for avløp til Holmestrand ble startet opp. Arbeidet med sikringstiltak i Sandeelva ble startet opp på Prestegårdsjordet. Bomstasjonene i Sande ble nedlagt. Arbeidet med økonomisk omstilling i prosjektet Et samfunn i utvikling ble videreført, bl.a. med ny organisering av Sandetun og vedtak om innføring av eiendomsskatt. Prosjektet Bedre pasientforløp for hoftebruddpasienter, fra hjem til hjem, ble vedtatt. Prosjekt for utvikling av velferdsteknologi ble vedtatt. Utredning av ny kommunestruktur ble startet opp i regi av kommunereformutvalget. Økofestivalen ble arrangert med stor deltakelse. Kunst Rett Vest ble arrangert i Fossekleiva.

6 Sande kommune - Årsberetning Side 6 av 32 4 Organisasjon og medarbeidere 4.1 Politisk struktur Politisk organisasjonskart Kommunestyret (25 medl.) Leder: Ordfører K.E. Haslestad (A) Nestleder: Varaordfører F. Aasmundseth (A) Administrasjonsutvalget (9 medl.) Formannskap + 2 arbeidstakerrepr. Kontrollutvalget (5 medl.) Leder: T. Helgesen (H) Nestleder: P.Gregersen (SP) Formannskap (7 medl.) Leder: Ordfører K.E. Haslestad (A) Nestleder: Varaordfører F. Aasmundseth (A) Ordfører K.E. Haslestad (A) Hovedutvalg for kultur og oppvekst (KOP) (7 medl.) Leder: T.M. Pettersen (uavh) Nesteleder J. Greenwood (A) Hovedutvalg for helse og sosial (HOS) (7 medl.) Leder: A.Aasmundseth (A) Nestleder: L.G. Warelius (A) Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk (NMK) (7 medl.) Leder: K. Mikalsen (A) Nestleder: J. Tærud (A) Tabellen under viser aktiviteten i de ulike politiske organer i : Møter og saker i politiske fora 2013 Ant.møter Ant.saker Ant.møter Ant.saker Kommunestyre Formannskap Hovedutvalg for kultur og oppvekst Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for næring, miljø og kommunalteknikk

7 Sande kommune - Årsberetning Side 7 av Administrativ struktur Organisering per Administrasjonsavdelingen Cecilie Halvorsen Rådmann Olav Grande Kommunalsjef kultur og oppvekst Bjørn Tollaas Kommunalsjef helse og velferd Fritz Solhaug Kommunalsjef tekniske tjenester Knut Johansen Oppvekst felles* Barnehage felles* Haga barnehage Anne-Gro Rojahn Nordre Jarlsb.bhg. Janne I. Håkonsen Skafjellåsen bhg. Cecilie Holter Haga Skole Tom Rune Gravningen Selvik skole Tormod Ludvigsen Galleberg skole Terje Larsen Kjeldås skole Brit Sønsterud Saksbehandlerteam* Folkehelse / Bolig og fritid Unn K. Dinga Sandetun pleie og rehabilitering Per Gulbrandsen NAV Torunn Petterson Plan og byggesak (Knut Johansen) Vann og avløp Svein J. Pettersen Drift og Eiendom Ragnar Krane Sande ungd.sk / VO Alf Goksøyr Barnevern Berit Steen PP-tjenesten Torill M.A. Sannerud Bokser merket * er ikke egne virksomheter, men budsjetteres som egne ansvar Kulturtjenesten Jon Endre Røed Olsen Verdier Sandes visjon: Sande sammen skaper vi trygghet og trivsel. Våre verdier: L-Æ-R-E skal ligge til grunn for vårt arbeid Sande kommune skal være en lærende organisasjon. Bemanning og årsverk Sande kommune hadde ved utgangen av 734 ansatte fordelt på 532,25 årsverk. Inkludert i disse tallene er også prosjekttilsatte og vikarer for ansatte som har permisjon med lønn (sykmeldte, fødselspermisjon, mv.). Gjennomsnittsalder for bemanningen er på ca. 43 år. Siden kommunen har mange ansatte som når pensjonsalder de nærmeste årene, vil rekruttering og tiltak for å beholde seniorer i arbeid lengst mulig, bli viktig. Den vedtatte Arbeidsgiverstrategi for Sande kommune fokuserer derfor på at Sande kommune skal være en attraktiv og utviklings-

8 Sande kommune - Årsberetning Side 8 av 32 orientert arbeidsgiver med fokus på verdier og etikk. Kompetanse- og organisasjonsutvikling Kompetanseutvikling er en forutsetning for at kommunen til enhver tid skal inneha den nødvendige kompetanse for å utføre tjenestene på en god og kostnadseffektiv måte. Det er utviklet strategisk kompetanseutviklingsplan med tilhørende årlige tiltaksplaner. Virksomhetene har egne kompetanseutviklingsbudsjetter og det er dessuten avsatt et sentralt kompetanseutviklingsbudsjett for felles tverrsektorielle tiltak som lederutvikling, medarbeiderskapskurs og HMS-kurs. I var hovedsatsingen på IAprosjektet Ressursutvikling i et helsefremmende perspektiv med opplæring og informasjon til ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte i hele organisasjonen. Bakgrunnen for igangsettingen av prosjektet var å bidra til økt nærvær i organisasjonen og å redusere de negative virkningene som omorganiseringer og nedbemanning ofte har på sykefraværet i en organisasjon. Kommunen hadde 8 lærlinger finansiert over eget budsjett i. I tillegg hadde vi et betydelig antall lærlinger/lærekandidater finansiert av eksterne midler, samt praksisplasser for elever som skal ha arbeidspraksis, praksisplasser/arbeidsutprøving for blant annet NAV og praksisplasser for studenter. Anskaffelse av HR-løsninger Ved årsskiftet ble det nye HR-systemet implementert. Dette gjaldt lønnsmodulen (hoveddelen av systemet), reiseregnings-, fraværs- og tidsregistreringsmodulen. Tidlig på høsten ble lønnsforhandlingsmodulen implementer, mens HMS-modulen først blir ferdig for implementering i Implementeringen av modulene har vært betydelig mer arbeidskrevende enn forutsatt, samtidig som en fikk erfaring med at opplæringen hadde vært for dårlig. Leverandøren evnet samtidig i mindre grad enn antatt å tilby hjelp og støtte som vi hadde behov for. Det medførte akselrerende utfordringer for medarbeiderne og medførte stor arbeidsbelastning og etter hvert sykmeldinger utover i blant ressurspersonene våre. HMS/Sykefravær Både Rubicon bedriftshelsetjeneste og NAV arbeidslivssenter har bistått kommunen i HMS- og sykefraværsarbeidet. Fra ble det ansatt en IA-rådgiver i 20% stilling. Vedkommende har i prioritert gjennomføringen av IA-prosjektet «Ressursutvikling i et helsefremmende perspektiv». Prosjektet er igangsatt med informasjon og opplæring iht. plan. NAV arbeidslivssenter prioriterer Helse og velferd, med spesiell vekt på Sandetun, samt administrasjonsavdelingen fram til årsskiftet. Basert på kvartalstallene fra NAV hadde kommunen i et gjennomsnittlig sykefravær på 8,85%. Det er en økning på 1,15 prosentpoeng og måltallet om en reduksjon på 0,2 prosentpoeng ble dermed ikke oppnådd. År 2010 År 2011 År 2012 År 2013 År Sande kommune 8,4 % 8,2 % 7,9 % 7,7 % 8,9 % Etisk standard Sande kommune har felles etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte. Lederne har et spesielt ansvar for å utvikle holdninger og følge opp at medarbeiderne er kjent med og etterlever kommunens etiske retningslinjer. Lederne skal årlig gjennomgå de etiske retningslinjene, og hva de i praksis betyr, med sine medarbeidere. Det samme skal gjøres ved nyansettelse. Lederne skal påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler. Det er et mål for Sande kommune at kritikkverdige forhold avdekkes og rettes opp. Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle Sande kommune positivt. Det er utarbeidet egen rutine og skjema for varsling. For å skape mest mulig åpenhet, skal det foretas en frivillig registrering av folkevalgtes økonomiske verv og interesser. I tillegg til medlemmene i kommunestyret og sektorutvalgene, skal rådmann, kom-

9 Sande kommune - Årsberetning Side 9 av 32 munalsjefer, virksomhetsledere, ansatte i rådmannens stab, samt ansatte med innkjøpsfunksjoner ha mulighet til å registrere seg. Registreringen er frivillig. Likestilling Sande kommune har i sin likestillingspolitikk som målsetting å sørge for best mulig likestilling mellom kjønnene innenfor de yrkesgrupper som kommunen sysselsetter. Særlig oppmerksomhet rettes mot lederog mellomledersjiktet. Likestillingsspørsmål skal vurderes ved alle kunngjøringer og tilsettinger, og ved tilsetting skal det kjønn som er underrepresentert foretrekkes når kvalifikasjonene ellers vurderes som like. Kommunens ansatte og ledere skal aktivt fremme likestilling mellom kjønnene i sitt virke. Blant Sande kommunes ansatte er ca. 82% kvinner og ca. 18% menn. Kvinneandelen er svakt synkende. Rådmannens ledergruppe besto kun av menn. På virksomhetsledernivå er ca. 53% av lederne menn og ca. 47% kvinner. Kvinneandelen er størst innenfor helse- og velferdssektoren og i barnehagene, mens andelen menn er størst i de tekniske fagene. Det er en utfordring at menn i mindre grad enn kvinner søker utdanning innenfor de fagområdene kommunesektoren rekrutterer til. Dette kan ha flere årsaker, men lønn kan være et tiltak for å rekruttere flere menn til kommunal sektor, siden lovverket i liten grad gir anledning til å prioritere menn framfor kvinner i rekrutteringssammenheng. 5 Befolkning, samfunn og regionutvikling 5.1 Befolkningsutvikling Antall personer Folketallet 1/ Fødte Døde Innvandring Utvandring Innflytting, innenlandsk Fraflytting, innenlandsk Folketilvekst Folketallet 31/ Sandes befolkning økte i med 113 personer, en økning på 1,3 %. Økningen skyldes netto innflytting inkludert inn- og utvandring på 86 og et fødselsoverskudd på 27 personer. Diagrammet viser hvordan befolkningsveksten de siste tre årene har fordelt seg på aldersgrupper. Hovedtyngden av befolkningsveksten de siste tre årene har vært i aldersgruppene 20 år og oppover. Ca. 60 % av veksten de siste tre årene er innbyggere i aldersgruppen 20 til 66 år. 5.2 Næringsarbeid - arbeidsliv Sysselsettingen i Sande øker svakt i takt med befolkningsveksten. Antall sysselsatte med bosted i Sande er (+96), mens antall sysselsatte med arbeidssted i Sande er (+46). Innpendlingen er på 831 (+38), men utpendlingen er på (+91). Utpendling skjer i all hovedsak nordover. (SSB, alle tall per ). Arbeidsledigheten er relativt lav og var på 2,7% ved utgangen av året (-0,4%). Arbeidsledigheten for kvinner og menn var på hhv. 3,0% og 2,4%. Kommunen ønsker at sysselsettings-

10 Sande kommune - Årsberetning Side 10 av 32 andelen øker og har derfor fokus på næringsutvikling. Samarbeidet med Sande Næringsråd og sentrumsforeningen Sande i Sentrum har vært godt gjennom året, og kommunen har deltatt i næringsnettverk både i Vestfold og i Drammensregionen (D5). D5-samarbeidet har deltatt på flere næringsmesser. Utviklingen av det regionale næringsområdet i Hanekleiva har hatt fokus. ASKO Drammens vedtak om å etablere et hovedlager i Hanekleiva er svært positivt og forventes å gi ringvirkninger i form av flere næringsetableringer i området. 5.3 Regiontilknytning Samarbeidsalliansen Osloregionen er et strategisk samarbeid som består av 72 kommuner og tre fylkeskommuner. Sande er en av seks vestfoldkommuner som er med i alliansen. Vestregionen består av 16 kommuner vest for Oslo samt Akershus fylkeskommune. Fra Vestfold er Sande og Svelvik med. Vestregionen har fungert som koordinator i flere store regionale samarbeidsprosjekter, primært innenfor helse. Kart D5-samarbeidet Rådet for Drammensregionen ble avviklet i I 2013 etablerte kommunene Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker, Sande og Svelvik et nytt og mindre formelt fem-kommunesamarbeid (D5). I Vestfold er 12K-samarbeidet avsluttet i 2013 og erstattet av Kommunesamarbeidet i Vestfold (KiV), som er et frivillig nettverksbasert utviklingssamarbeid mellom alle 14 kommunene i Vestfold. 6 Økonomi fakta og analyse 6.1 Resultatregnskapet (tall i kr) Oppr.bud. Rev.bud. Regnskap Avvik Rev.Bud - Regnskap Avvik i % Regnskap 2013 %-vis utvikling fra 2013 Frie inntekter (skatt/rammetilskudd) ,3 % ,6 % Andre refusjoner (rentekomp., m.m.) ,1 % ,0 % Momskompensasjon investeringer ,0 % Sum frie inntekter/fellesinntekter ,5 % ,7 % Driftsinntekter virksomhetene ,5 % ,2 % Sum driftsinntekter ,8 % ,6 % Driftsutgifter virksomheter/felles* ,4 % ,4 % Ufordelt lønnsvekst inkl. sos.utg Sentral reserve** Netto premieavvik/felles pensj.kostn ,5 % ,7 % Avskrivninger ,0 % ,1 % Sum driftsutgifter ,8 % ,1 % Brutto driftsresultat ,9 % ,3 % Sum eksterne finansinntekter ,2 % ,1 % Sum eksterne finansutgifter ,8 % ,8 % Resultat eksterne finanstransaksjoner ,1 % ,6 % Motpost avskrivninger ,0 % ,1 % Netto driftsresultat ,3 % ,6 % Avsetning til / bruk av fonds virk.h ,0 % ,6 % Bruk av tidl.års regnskapsmessige mindreforbruk / Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk ,0 % 0 Overføring til investeringsregnsk ,0 % Avsetning til disposisjonsfond ,0 % 0 Bruk av disposisjonsfond ,0 % Netto avsetninger ,1 % ,4 % Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk Netto driftsresultat i % av brutto dr.inntekter 0,9 % 0,6 % 1,5 % 0,7 % * Regnskap 2012, 2013 og inkluderer fordeling av lønnsreserve **Den sentrale reserven var på 1.761' i opprinnelig budsjett, men ble omdisponert til virksomhetene i revidert budsett 1.tertial

11 Sande kommune - Årsberetning Side 11 av 32 Driftsbudsjettene ble økt med 3,9 mill kr i forbindelse med revidert budsjett 1. tertial, i hovedsak grunnet uforutsette kostnader og etterregning av festeavgift fra Opplysningsvesenets Fond (engangsutgift for ). Dette ble dekt inn av den sentrale reserven på 1,8 mill kr og en lavere avsetning til disposisjonsfond. Regnskapet for viser et positivt netto driftsresultat på 8,7 mill kr, som er på 1,5% av driftsinntektene og 5,5 mill kr bedre enn revidert budsjett. Netto driftsresultat er den indikatoren som best beskriver kommunens økonomi og bør normalt ligge på 1,75 %. Den betydelige resultatforbedring som er oppnådd mellom revidert budsjett og regnskap må i stor grad tilskrives virksomhetenes gode budsjettdisiplin og deres vilje og evne til å bidra og ta ansvar for helheten. Kommunen må etter reglene foreta en del avsetninger, bl.a. til vann- og avløpsfond. Det er avsatt 4,7 mill kr til bundne fond og benyttet 0,9 mill kr fra bundne fond i. Det er avsatt 7,3 mill kr til disposisjonsfondet i, hvorav 3,7 mill kr gjaldt fjorårets overskudd. Regnskapsmessig mindreforbruk på 1,3 mill kr foreslås overført til disposisjonsfondet Driftsinntekter Kommunens samlede driftsinntekter utgjorde 591,8 mill kr i. Dette er 27,2 mill kr mer enn revidert budsjett. De viktigste årsakene til budsjettavviket er: Merinntekt refusjon sykelønn på 13,6 mill kr. Momskompensasjon drift på 2,1 mill kr (har tilsvarende motpost på kostnadssiden). Merinntekter skatt, rammetilskudd og skjønnsmidler på 1,3 mill kr. Ressurskrevende brukere, refusjon fra staten på 4,6 mill kr. Merinntekter brukerbetaling og andre salgs- og leieinntekter inkl. gebyrer på 1,2 mill kr. Merinntekter refusjoner fra staten, andre kommuner m.m. 7,1 mill kr. Dette er hovedsakelig refusjon og tilskudd til dekning av faktiske utgifter. Dersom økte driftsinntekter motsvares av økte utgifter innenfor en virksomhet, foretas det som regel ikke budsjettendring gjennom året. Dette gjelder f.eks. refusjon sykelønn og utgifter til sykevikarer, bruk av eksterne konsulenter, vikarer etc Driftsutgifter Kommunens samlede driftsutgifter utgjorde 589,4 mill kr i. Dette er 21,5 mill kr mer enn revidert budsjett. De viktigste årsaker til budsjettavviket for er: Merutgifter på lønn inkl. sosiale utgifter på 11,4 mill kr, som bl.a. må ses opp mot 13,6 mill kr i økte sykerefusjoner. Momsutgifter drift på 1,5 mill kr (må ses mot momskompensasjon drift). Merutgifter på kjøp av tjenester som erstatter kommunens tjenesteproduksjon (kjøp av tjenester fra staten, fylkeskommuner, andre kommuner, IKS m.fl.) på 7,3 mill kr. o Kjøp tjenester staten med 2 mill kr, som i hovedsak gjelder barneverntiltak og utskrivningsklare pasienter. o Kjøp tjenester kommuner 2,5 mill kr, som i hovedsak gjelder barnehage barn i andre kommuner, leie av sykehjemsplasser fra Svelvik kommune, barnevernstiltak, kart og geodata og eiertilskudd D-IKT. o Kjøp tjenester og driftstilskudd til private 3,8 mill kr, som i hovedsak gjelder BPA, tilskudd til private barnehager, byggesaksbehandling og barnevernstiltak. Merutgifter på konsulent- og vikartjenester med 1 mill kr. o Det er totalt benyttet 3,2 mill kr til konsulenttjenester og 0,6 mill kr til vikartjenester i. Av dette gjelder 0,8 mill kr prosjektene Kommunestruktur og Områdeplan for Sande sentrum. Det er benyttet 0,2 mill kr til konsulenter innen Vann og avløp (gebyrfinan-

12 Sande kommune - Årsberetning Side 12 av 32 siert). Ellers er det plansaksbehandling, barnevernstiltak, innleid virksomhetsleder Sandetun, samt vikar på arkivet og lønn som utgjør de største postene. De samlede netto driftsutgifter i virksomhetene eksklusive fellesposter ble 11,2 mill kr lavere enn revidert budsjettert. Dette tilsvarer et positivt avvik på 2,7%. Sektor (tall i 1000-kr) Oppr.bud. Rev.bud. Regnskap Avvik B-R hittil Avvik i % R 2013 %-vis utv. fra Sentrale funksjoner ,9 % ,0 % 20 Kultur og oppvekst ,6 % ,6 % 30 Helse og sosial ,2 % ,4 % 50 Næring, miljø og kommunalteknikk ,8 % ,3 % 60 Eksterne enheter ,4 % ,7 % sum ekskl. fellesposter ,7 % ,2 % Diagrammet viser fordelingen av netto driftsutgifter i på de ulike sektorene. Forklaring av budsjettavvik er gitt under omtale av tjenesteområdene i kap Driftsmidler Diagrammene viser hvor midler til drift er kommet fra og hva de er brukt til i. Skatt og rammetilskudd utgjør 71,4 % av kommunens samlede inntekter. Lønn inkl. sosiale utgifter utgjør 60% av kommunens samlede driftsutgifter i.

13 Sande kommune - Årsberetning Side 13 av Resultatforbedringer Kommunen la inn resultatforbedrede tiltak med 13,5 mill kr i budsjettet for. Resultatet ble 1,1 mill kr bedre enn estimert, i hovedsak grunnet raskere effekt av omstillingsarbeidet hos Sandetun. Se vedlegg til årsberetningen for ytterligere detaljer vedrørende status for tiltakene. 6.2 Investeringsregnskapet Budsjettert besparelse Prognose besparelse Utlån (herunder Startlån) bokføres i investeringsregnskapet, men holdes utenfor i denne oversikten, dvs. oversikten viser kun investeringer i utstyr, bygg og anlegg. Det er i investert for 97,4 mill kr, noe som er 66,4 mill kr lavere enn revidert budsjett. I all hovedsak skyldes dette forsinkelser i store prosjekter. Når det gjelder område NJB teknisk og grønn infrastruktur, er kommunen oppført som byggherre og får alle fakturaene pga momskompensasjon. Vi fakturer ut igjen til utfører. Disse utgiftene og inntektene er ikke lagt inn i opprinnelig budsjett. Dette er altså fullt ut finansiert av refusjoner og momskompensasjon (nærmere omtalt i noter til Regnskap ). Vedrørende prosjekter som går over flere år, for eksempel hovedplaner for vann og avløp (VA), vil det normalt bli «rest/overforbruk» innenfor ett enkelt år. Avvik: Sum tiltak inntekter Sum tiltak effektivisering Sum tiltak standard reduksjoner Sum Investeringsområde (tall i mill.kr) Oppr.bud. Rev.bud Regnskap Avvik inkl. Rev.Bud - renter Regnskap Barnehager 30,6 34,2 28,5 5,7 Skoler 58,8 37,2 15,9 21,4 Kultur og Idrett 2,1 2,5 1,4 1,1 Helse og velferd 17,4 17,6 2,5 15,1 Fellesbygg 6,3 0,1 0,2-0,1 Tekniske tj., vei, park og friluftsliv 13,4 8,4 7,0 1,4 Trafikksikkerhet 4,0 4,0 3,3 0,7 Vann og avløp 32,7 37,4 29,8 7,7 Næringsliv m.m. 12,2 12,5 0,1 12,3 NJB - teknisk og grønn infrastruktur 0,0 1,5 1,5 0,0 Kirken 2,6 2,8 2,5 0,3 IKT 3,7 4,6 3,7 0,9 Andre investeringer 1,0 1,1 1,1 0,0 TOTALT 184,8 163,8 97,4 66,4 De største avvikene fra revidert budsjett gjelder følgende prosjekter: VA-prosjekter, mindreforbruk på 7,7 mill kr. Kjeldås barnehage inkl. byggeledelse, mindreforbruk på 5,2 mill kr. Selvik skole utbygging inkl. byggeledelse, mindreforbruk på 19,7 mill kr. Småhus for vanskeligstilte, mindreforbruk på 6,3 mill kr. Flyktningeboliger, mindreforbruk på 8,4 mill kr. Tilrettelegging næringstomt, mindreforbruk på 12 mill kr. Se vedlegg til årsberetningen for ytterligere detaljer vedrørende investeringsprosjektene.

14 Sande kommune - Årsberetning Side 14 av Finansiering (tall i 1000-kr) Oppr.bud. Rev.bud. Regnskap Avvik Rev.Bud - Regnskap Investeringer i anleggsmidler Fratrekk art 690, Kjøp av aksjer og andeler Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Tidligere års mer-/mindreforbruk Årets finansieringsbehov Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på utlån og refusjoner Merverdiavgiftskompensasjon Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsregnskapet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / Udisponert Investeringer på til sammen 96,3 mill kr ekskl. renter, er finansiert på følgende måte: Salg av anleggsmidler på 9,8 mill kr. Refusjoner fra staten og private på 3,1 mill kr. Momskompensasjon på 10,6 mill kr (inkl. NJB). Andel bruk av lånemidler som gjelder investeringsprosjektene var på 72 mill kr. Det er benyttet 2,2 mill kr av fond. Det er avsatt 0,8 mill kr til ubundet investeringsfond, som gjelder mottatt fremskyndingsbidrag fra NJB Balanseregnskapet Balanse (tall i mill.kr.) Regnskap Regnskap 2013 Endring siste år %-vis endring Faste eiendommer og anlegg 837,0 776,8 60,3 7,8 % Utstyr, maskiner og transportmidler 19,4 19,9-0,5-2,5 % Pensjonsmidler 517,3 473,4 43,9 9,3 % Utlån 73,6 68,3 5,3 7,7 % Aksjer og andeler 11,4 10,3 1,1 10,5 % Sum A. anleggsmidler 1 458, ,7 110,0 8,2 % Kortsiktige fordringer 34,4 30,2 4,3 14,2 % Aksjer og andeler 0,0 0,0 0,0 Sertifikater 0,0 0,0 0,0 Obligasjoner 0,0 0,0 0,0 Kasse, postgiro, bankinnskudd 151,4 116,9 34,5 29,5 % Premieavvik 11,2 2,7 8,5 308,1 % Sum B. omløpsmidler 197,0 149,8 47,2 31,5 % Sum eiendeler 1 655, ,5 157,2 10,5 % Disposisjonsfond -16,1-8,8-7,3 83,6 % Bundne driftsfond -24,1-20,8-3,3 15,7 % Ubundne investeringsfond -14,4-15,3 0,9-5,9 % Bundne investeringsfond -9,3-3,9-5,3 135,7 % Regnskapsmessig mindreforbruk -1,3-3,7 2,4-64,5 %

15 Sande kommune - Årsberetning Side 15 av 32 Balanse (tall i mill.kr.) Regnskap Regnskap 2013 Endring siste år %-vis endring Regnskapsmessig merforbruk 0,0 0,0 0,0 Udisponert i investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 Udekket i investeringsregnskapet 0,0 0,0 0,0 Likviditetsreserve 0,0 0,0 0,0 Endring i regnskapsprinsipp (drift) 2,9 2,9 0,0 0,0 % Kapitalkonto -314,9-308,4-6,5 2,1 % Sum C. egenkapital -377,3-358,1-19,2 5,4 % Pensjonsforpliktelser -670,2-632,4-37,8 6,0 % Ihendehaverobligasjonslån 0,0 0,0 0,0 Sertifikatlån -125,6-82,0-43,6 53,2 % Andre lån -399,7-349,0-50,7 14,5 % Sum D. langsiktig gjeld , ,4-132,1 12,4 % Kassekredittlån 0,0 0,0 0,0 Premieavvik -0,9-0,9 0,1-6,4 % Annen kortsiktig gjeld -82,0-76,1-6,0 7,9 % Sum D. kortsiktig gjeld -82,9-77,0-5,9 7,7 % Sum egenkapital og gjeld , ,5-157,2 10,5 % Ubrukte lånemidler 51,4 22,7 28,7 126,0 % Andre memoriakonti 0,0 0,0 0,0 Motkonto for memoriakontiene -51,4-22,7-28,7 126,0 % Sum memoriakonti 0,0 0,0 0,0 Den samlede balansen har økt med 157,2 mill kr i løpet av. På aktivasiden har utstyr, faste eiendommer og anlegg økt med 59,8 mill kr. Utlån (Startlån) har økt med 5,3 mill kr, og omløpsmidler (likvider, premieavvik og kortsiktige fordringer) er økt med 47,2 mill kr. Pensjonsmidler har økt med 43,9 mill kr. De to siste årene er pensjonsmidler økt med til sammen 86,3 mill kr, som tilsvarer en økning på 20%. Tilsvarende på passiva siden har lånegjelden blitt økt med 94,3 mill kr, kortsiktig gjeld (leverandørgjeld og tidsavgrensninger) er økt med 6 mill kr og egenkapitalen er økt med 19,2 mill kr. Pensjonsforpliktelser har økt med 37,8 mill kr fra 2013 til. Endring i pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler påvirkes av endring i antall aktive ansatte og antall pensjoner, samt endring i økonomiske forutsetninger. Økt levealder bidrar også til at pensjonsforpliktelsen øker relativt mye. Diagrammet viser tydelig at investeringer (anleggsmidler) hovedsakelig er finansiert ved økning av gjeld. Det må imidlertid presiseres at anleggsmidler omfatter pensjonsmidler, og gjeld omfatter pensjonsforpliktelser. Finans - lån og Regnskap Regnskap Endring likvider/plasseringer hittil siste år Avvik i % Kasse/bank ,7 % Plasseringer ,6 % Sum likvider (aktiva) ,5 % Lån til investeringer ,5 % Lån til utlån ,2 % Sum lånegjeld (passiva) ,9 % Ved årets utgang utgjør kommunens likvide midler 151,4 mill kr, en økning på 34,5 mill kr fra året før. Ved utgangen av året utgjør total lånegjeld 525,3 mill kr, herav er 448,6 mill kr knyttet til investeringer og 76,7 mill kr knyttet til

16 Sande kommune - Årsberetning Side 16 av 32 utlån (Startlån). Det er gjort låneopptak på 102,6 mill kr til investeringer og 12,3 mill kr til videre utlån i år. Det er totalt benyttet 86,2 mill kr av disse lånemidlene til investeringer og utlån i. Når det gjelder Startlån (lån til utlån gjennom Husbanken) var det opprinnelig budsjettert med nye lån på 15 mill kr. Husbanken varslet at det ikke var rom for å låne ut beløpet kommunen hadde søkt om og det er kun lånt 12,3 mill kr per Det har imidlertid vært tilstrekkelige med midler til å dekke behovet for Startlån med de midlene som er mottatt tidligere år. Det er brukt 14,2 mill kr til videre utlån i. For en del av lånegjelden dekkes finanskostnader delvis av gebyrinntekter, rentekompensasjon fra Husbanken, skjønnstilskudd fra staten, og innbetaling av renter og avdrag fra andre (utlån). Den delen av lånegjelden som ved utgangen av må finansieres utelukkende av frie inntekter, utgjør 224,6 mill kr. Dette er en økning på 39,9 mill kr fra foregående årsskifte. Likviditeten har økt med 34,5 mill kr i forhold til forrige årsskifte og har vært på et tilfredsstillende nivå gjennom året. Kommunen har ikke hatt likviditetsmessige problemer i. Kortsiktig likviditetsbehov har vært dekt inn via sertifikatmarkedet. Det vises til egen finansrapport for ytterligere detaljer Økonomisk analyse Premieavvik / pensjonskostnader Pensjonskostnader belastes resultatet, mens pensjonspremie gir en likviditetsmessig effekt. Pensjonsutgifter som er belastet regnskapet utgjør 34,3 mill kr, en reduksjon på 7,1 mill kr fra i fjor. Opprinnelig budsjett for forutsatte en reduksjon på 14,7 mill kr i forhold til revidert budsjett Balanseført premieavvik ved utgangen av utgjør 10,3 mill kr inkludert arbeidsgiveravgift. Sande kommune belaster regnskapet med premieavviket året etter at det har oppstått, noe som kan medføre store svingninger og stor usikkerhet i forhold til budsjettering fra år til år. På den annen side har kommunen unngått å samle opp store premieavvik som ville ha belastet driftsregnskapene i kommende år. Ordningen med å belaste (amortisere) premieavviket i regnskapet over 15 påfølgende år ble innført i Netto driftsresultat Netto driftsresultat i % av driftsinntekter, forholdet mellom likvide midler og lånegjeld, og frie midler (disposisjonsfond og ubundne investeringsfond) er viktige nøkkeltall ved vurdering av kommunens økonomiske situasjon og handlefrihet. Netto driftsresultat skal bidra til å bygge opp reserver bl.a. til uforutsette hendelser og finansiering av investeringer. I følge Teknisk beregningsutvalg bør dette over tid ligge rundt 1,75% av driftsinntektene. Med -nivå på driftsinntekter betyr dette for Sande kommune at netto driftsresultat burde vært på 10,4 mill kr. De siste fem årene har gitt et gjennomsnittlig netto driftsresultat på 1,5 %. Dette er lavere enn anbefalt nivå, men et nivå som likevel gir en viss oppbygging av reserver. Driftsresultatet for ble 8,7 mill kr, som er på 1,5% av driftsinntektene.

17 Sande kommune - Årsberetning Side 17 av 32 Frie midler Frie midler, disposisjonsfond og ubundne investeringsfond, utgjør ved utgangen av året 30,5 mill kr, en økning fra forrige årsskifte på 6,4 mill kr. Det er avsatt 7,3 mill kr til disposisjonsfondet i, hvorav 3,7 mill kr gjaldt det regnskapsmessige mindreforbruket i Det er netto benyttet 0,9 mill kr av investeringsfondet. Forslag til disponering av regnskapsmessig mindreforbruk innebærer en styrking av frie fonds med til sammen 1,3 mill kr. Disposisjonsfondet vurderes å være noe under ønsket nivå, men det gir en viss buffer i forhold til uforutsette hendelser og utgifter. Det vekstrelaterte investeringsbehovet ved en så høy befolkningsvekst kommunen har er betydelig, og investeringsfondet er langt fra tilstrekkelig i forhold til de investeringsbehov kommunen har fremover. 6.3 KOSTRA - nøkkeltall I 2013 ble prosjektet «Et samfunn i utvikling» startet opp, hvor Skagerak Consulting utarbeidet et grunnlag for framtidig god kontroll med Sande kommunes økonomi og økonomisk handlefrihet. Utredningen bestod bl.a. av en analyse av nåsituasjonen, hvor de analyserte inntekter og kostnader basert på innrapporterte Kostra-tall. På grunn av ressurssituasjonen i administrasjonsavdelingen har det ikke blitt gjennomført en oppdatert detaljert analyse. Kommunen har derfor valgt å ikke ta inn sektorvise og detaljerte Kostra-tall i denne årsberetningen, men kun sett på nivå 1. Vi kommer tilbake med en mer detaljert analyse i forbindelse med budsjettprosessen neste år. KOSTRA-data økonomi Sande 2012 Sande 2013 Sande Gruppe 10 Vestfold Landet (foreløpige tall, nivå 1) Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 1,2-0,1 0,4 1,1 0,2 0,4 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,9 0,7 1,5 1,5 1,7 1,1 Frie inntekter i kroner per innbygger , , , ,0 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 174,5 187,9 202,0 206,5 194,9 201,8 Arbeidskapital ekskl. premieavvik i prosent av brutto driftsinntekter 14,0 12,6 17,5 19,5 23,6 12,0 Netto lånegjeld i kroner per innbygger Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskolesektor per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter per innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten per innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter, administrasjon og styring, i kr. per innbygger

18 Sande kommune - Årsberetning Side 18 av 32 KOSTRA-data økonomi (foreløpige tall, nivå 1) Sande 2012 Sande 2013 Sande Gruppe 10 Vestfold Landet Dekningsgrad Andel barn 1-5 år med barnehageplass i % 86,1 87,2 91,3 88,2 89,5 90,2 Andel elever i grunnskolen som får spesialundervisning i % 9,7 8,1 8,2 8,6 8,3 8,0 Legeårsverk per innbyggere, kommunehelsetjeneste 7,3 7,2 7,1 10,1 9,6 10,2 Fysioterapiårsverk per innbyggere, kommunehelsetjenesten 8,1 8,4 8,3 9,1 8,3 8,8 Andel plasser i enerom i pleie- og omsorgsinstitusjoner i % 100,0 100,0 100,0 93,3 97,7 95,0 Andel innbyggere 80 år og over som er beboere på institusjon i % 11,5 11,7 12,0 12,3 11,0 13,5 Andelen sosialhjelpsmottakere i alderen år, av innbyggerne år i % 3,7 3,7 3,8 : : 4,0 Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år i % 4,2 4,2 4,6 : : 4,7 Sykkel-, gangveier/turstier mv. m/kom. driftsansvar per innbygger (km) Kommunalt disponerte boliger per innbyggere Årsverk i brann- og ulykkesvern per innbyggere 0,7 0,7 0,7.. 0,7 0,7 Produktivitet / enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole, spesialskoler, skolelokaler og skoleskyss, per elev Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn 13,8 15,1 15,8 14,3 14,9 14,4 Korrigerte brutto driftsutg per mottaker av hjemmetjenester (i kroner) Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, per kommunal plass (i kroner) Årsgebyr for vannforsyning Årsgebyr for avløpstjenesten Årsgebyr for avfallstjenesten Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate Lovanvendelse Andel dispensasjonssøkn. for nybygg i 100-m beltet langs saltvann innvilget i % Følgende hovedtrekk kan leses ut av de foreløpige tallene for : Sande har i en forbedring i netto driftsresultat i forhold til foregående år. Dette ligger i på samme nivå som sammenligningskommunene (gruppe 10) og noe bedre enn landet for øvrig, men dårligere enn Vestfold. Frie inntekter per innbygger øker med 3,3% fra 2013 og er på kr (95,3% av landsgjennomsnittet). Driftsinntektene har økt noe mer enn driftsutgiftene i, noe som er en vridning fra De samlede driftsutgiftene øker med 4,1%, mot 6,1% i 2013, mens de samlede driftsinntektene øker med 4,6% mot 5% i Av produktivitets-/enhetskostnader har Sande en økning på nesten alle områdene. Noe av årsaken er at kommunene hadde innkjøpsstopp i store deler av budsjettåret 2013; o Brutto driftsutgifter per barn i kommunal barnehage er økt med 9,6%. Den store økningen ble kjent ifm. årsavregningen, dette vil bli analysert nærmere når de endelige KOSTRAtallene foreligger i juni. o Brutto driftsutgifter per elev i grunnskolen er økt med 2,4%, som er grunnet innkjøpsstopp i 2013, samt ekstrabevilgning på 1,2 mill kr til tidlig innsats i. o Gjennomsnittlig gruppestørrelse, årstrinn er økt med 4,6% fra 15,1 til 15,8, som følger av økt elevtall som fyller opp klasser.

19 Sande kommune - Årsberetning Side 19 av 32 o Brutto driftsutgifter per mottaker av hjemmetjenester er redusert med 1,6%. Årsak til dette vil bli analysert nærmere når de endelige KOSTRA-tallene foreligger i juni. o Brutto driftsutgifter per institusjonsplass er økt med 14,7%. Dette har sannsynligvis sammenheng med at antall plasser på rehab/korttid har vært økt fra 9 til 11 gjennom store deler av. o Brutto driftsutgifter i kr per km kommunal vei og gate har økt med 12,6%, som er grunnet et økt behov for freseasfalt, reasfaltering av veier og ekstra gatebelysning i. Bl.a. som følge av innkjøpsstopp i Langsiktig lånegjeld i prosent av driftsinntektene (inkl pensjonsforpliktelsene) er økt med 7,5%, men er fortsatt betydelig lavere enn for gruppe 10. Lånegjelden ligger nå over nivået til Vestfold og landet for øvrig. Dette er som forventet med bakgrunn i økte investeringer. Basert på forslaget til investeringer som ligger i handlingsprogrammet , som er basert på forventet befolkningsutvikling og konklusjonen i rapporten Et samfunn i utvikling, vil lånegjelden øke betydelig de nærmeste årene. 7 Handlingsprogram tjenesteområdene 7.1 Tjenesteområde Sentrale funksjoner Innledning Sentrale funksjoner har ansvar for å initiere utviklingsarbeid og å tilrettelegge for politiske og administrative beslutnings- og styringsprosesser, samt gi driftsstøtte og rådgivning til virksomhetene. I tillegg utføres analyse- og utredningsarbeid, styringsprosesser i samsvar med årshjulet og produksjon av saker som fremmes for politiske organer. Området har ansvar for å følge opp og styre implementeringen av tjenesteovergripende strategier. Innen økonomi er det et 27-samarbeid med Svelvik kommune på funksjonene lønn og regnskap. Det er besluttet å avslutte samarbeidet ila. våren 2015, og det jobbes nå med en fremdrift i forhold til å sikre en forutsigbarhet og ivaretakelse av både oppgaver og personell i begge kommuner. Resultat og måloppnåelse: I forhold til vedtatt resultatmål/tiltak for er status følgende: Vi er i gang med gjennomføring av definerte omstillingsoppgaver, ref. «Et samfunn i utvikling»; o Innføre faktureringsgebyr på papirfakturaer. Tiltaket er ikke igangsatt pga. krav i forhold til selvkost. Vi oppfordrer imidlertid til at flere benytter e-faktura for med dette å spare kostnader ved utsending av papirfaktura. o Nytt HR/lønnssystem er igangsatt, men har gitt store utfordringer. Året førte med seg store arbeidsmengder og ga en stor utfordring på grunn av stort sykefravær på lønn. Det er derfor kjøpt ekstern konsulenthjelp og bistand fra leverandør for å bistå med ulike oppgaver for på best mulig måte å avlaste personalet og sikre ivaretakelse av oppgavene. Dette medfører store merkostnader på lønn og vil gi en forsinkelse i planlagt innsparing. Vi fikk tilført 0,55 mill kr over investeringsbudsjettet for for å sluttføre innføringen av HR systemet, vi har et mindreforbruk på prosjektet som følge av at kostnadene ble delt etter fordelingsnøkkelen med Svelvik kommune. o Vi er i gang med prosjektet «Rett på nett»; et prosjekt som skal sikre brukervennlig og enkel tilgang på innbyggerportalen. Det ble lagt frem et «Veikart for digitale tjenester» som har dannet grunnlaget for videre arbeid. Det er prosjektert med en forenklet og heldigitalisert innbyggerportal i første rekke for områdene Barnehage, SFO og Byggesak. Dette vil være klart i løpet av 2015.

20 Sande kommune - Årsberetning Side 20 av 32 o Prosjekt ESA 8, nytt heldigitalisert sak og arkiv-system er i gang, herunder ligger også digitalisering av sluttproduksjonen av politiske saker. o Sande kommune er på Facebook, og det er i den forbindelse utarbeidet kommunikasjonsstrategi og retningslinjer for bruk av sosiale medier. Disse skal gjøres kjent i organisasjonen våren o Arbeidsgiverstrategi for Sande kommune ble vedtatt høsten Enkelte av de underliggende dokumentene kan ha behov for revidering. Dette var planlagt våren, men pga. forsinkelser i leveranse av enkelte moduler i HR-systemet og utfordringer knyttet til innføringen av det nye HR-systemet, var det ikke kapasitet til revisjon av underliggende dokumenter i. o Sykefraværet i avdelingen har medført et stort merarbeid og revidering av økonomi- og finansreglement er av den grunn ikke ferdigstilt. Vil ferdigstilles innen juni o Effektivisering av innsynskrav vil ses i sammenheng med innføring av prosjekt ESA 8, men forventet effekt først i Det er investert i et program utarbeidet av KS, som er benyttet til revideringen av «Reglement for folkevalgte organer og delegasjon i Sande kommune». Det ble avholdt et kurs for sentrale personer den 16. juni. Arbeidet er ferdigstilt til politisk behandling april Antall lærlingplasser er opprettholdt ved at det i er har vært 8 lærlingplasser finansiert av kommunen, 4 på helsearbeiderfaget og 4 på barne- og ungdomsarbeiderfaget. Antall plasser økes til 11 i I tillegg har vi et betydelig antall læreplasser finansiert av eksterne kilder (bl.a. NAV). Prosjektet Ressursutvikling i et helsefremmende perspektiv pågikk med opplæring og informasjon til ledere, tillitsvalgte og ansatte i hele organisasjonen. NAV Arbeidslivssenter bistår i dette arbeidet. Prosjektet er en stor satsing for kommunen og det er opprettet en 20% stilling øremerket til IA-arbeid. Med bakgrunn i den store satsing på IA-arbeid, ble det satt et mål om reduksjon av sykefraværet. Basert på gjennomsnittet av kvartalstallene fra NAV viste sykefraværet en økning på 1,15 prosentpoeng fra 2013 til 8,85% i og målet ble dermed ikke nådd. Det gode samarbeidet med tillitsvalgte og verneombud fortsatte i. Risikokartlegging er gjennomført i virksomhetene. Mange virksomheter har også revidert/vurdert nye risikomomenter i forhold til tidligere kartlegginger. Rubicon bedriftshelsetjeneste har bistått virksomhetene i dette arbeidet. Redusere uønsket deltid ved å vurdere alternative turnusordninger og andre tiltak. Er/blir vurdert i forbindelse med organisasjonsmessige endringer ved Bolig og fritid og ved Sandetun pleie og rehabilitering. Vesentlige endringer/tiltak er foreløpig ikke innført. Økonomi Netto driftsutgifter, Sektor 10 Sentrale funksjoner (tall i kr) Ansvar Regnskap Rev.bud. Avvik B-R tekst Avvik i % Oppr.bud. nr. hittil R 2012 R Folkevalgte organer ,4 % Administrativ ledelse ,8 % IKT ,0 % Økonomi ,5 % samarbeid m/svelvik Informasjon ,0 % Stab inkl.tilitsvalgte ,2 % Sum sektor ,9 % Utgift ,2 % Inntekt ,8 % Driftsbudsjettet til sentrale funksjoner ble økt med 0,9 mill kr i ; Budsjettendringer 1.tertial: Endret organisering medførte at midler til økonomirådgiver ble flyttet fra Økonomi til Stab per 1.tertial med 0,5 mill kr.

21 Sande kommune - Årsberetning Side 21 av 32 Ny leder for administrasjonsavdelingen ble lagt inn med 0,6 mill kr under ansvar 1004 Økonomi. Innsparingskrav vedr. tiltak 2.20 utsatt, som medførte en økning på 0,3 mill kr. Reduksjon på 0,2 mill kr i rådmannens tilgjengelige midler vedr. konsulenttjenester under Administrativ ledelse. Reduksjon på 0,4 mill kr i sentrale midler til opplæring og kurs under Stab. Budsjettendringer 2.tertial: Økning i konsulenttjenester med 0,4 mill kr til kommunereformen sammen med Svelvik kommune, hvor tildelte midler overføres sammen med skjønnstilskuddet som føres under ansvar 9001 Felles inntekter/utgifter. Lønnsvekst overført fra sentral reserve med 0,9 mill kr. Sektoren har et samlet mindre forbruk på 2, mill kr i forhold til revidert budsjett, i hovedsak grunnet lavere godtgjørelse til folkevalgte enn budsjettert, mindreforbruk på prosjekt kommunereform, lavere lønnskostnader hos Informasjon og Stab, mindre bruk av annonser og kunngjøringer enn budsjettert, samt at forsikringer var budsjettert for høyt. Netto driftsutgifter, Sektor 90 Fellesposter (tall i kr) Ansvar Regnskap Rev.bud. Avvik B-R tekst Avvik i % Oppr.bud. nr. hittil R 2012 R Felles inntekter/utgifter ,2 % Finansposter ,9 % Årsoppgjørsdisposisjoner ,2 % Sum sektor ,7 % Utgift ,3 % Inntekt ,2 % Under ansvar 9001 Felles inntekter/utgifter ligger frie disponible inntekter (skatt, rammetilskudd og andre generelle statstilskudd som momskompensasjon), i tillegg inngår utgifter og inntekter som ikke naturlig hører inn under sektorene eller finansområdet (felles pensjonskostnader, sentral lønnsreserve, tap på fordringer og noen andre mindre refusjonsposter). Under ansvar 9003 årsoppgjørsdisposisjoner ligger overføring av momskompensasjon til investeringsregnskapet, bruk av disposisjonsfond og føring av et evt. overskudd/underskudd. Det er gjort følgende budsjettendringer på Fellesposter i ; Budsjettendringer 1.tertial: Økning i frie inntekter med 0,3 mill kr. Ressurser i omstilling medfører en økning i budsjettet på 0,3 mill kr. Økte pensjonskostnader på 0,6 mill kr. Bruk av den sentrale reserven på 1,8 mill kr. Lavere avsetning til disposisjonsfondet på 2,1 mill kr. Budsjettendringer 2.tertial: Tildelte midler til kommunereformen, sammen med Svelvik kommune, på 0,3 mill kr. Justering av avskrivninger med 3,8 mill kr, både økte utgifter og motpost. Avsetning av fjorårets overskudd til disposisjonsfond med 3,7 mill kr. Ufordelt lønnsvekst på ansvar 9001 ble justert ned tilsvarende økt behov hos virksomhetene med 12,2 mill kr, som var 0,3 mill kr utover avsatt ramme for året. Tabellen viser et samlet merforbruk på 11,2 mill kr i forhold til revidert budsjett for Fellesposter, i hovedsak grunnet endring i pensjonskostnader på 7,7 mill kr og at rentekompensasjon var satt 0,7 mill kr for høyt, samt at regnskapsmessig overskudd på 1,3 mill kr er bokført under ansvar 9003.

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Sande kommune - Handlingsprogram 2014-2017 1 Handlingsprogram 2014-2017 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Vedtatt av kommunestyret 4.desember 2013 Sande kommune -

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015

Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 1 Handlingsprogram 2015-2018 Strategiske mål og økonomiske rammer Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Rådmannens forslag 31. oktober 2014 Sande kommune - Handlingsprogram

Detaljer

ANDEBU KOMMUNE. Årsberetning

ANDEBU KOMMUNE. Årsberetning ANDEBU KOMMUNE Årsberetning 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. INTRODUKSJON... 3 2. RÅDMANNENS OPPSUMMERING OG VURDERING... 3 3. BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 4. ORGANISERING... 6 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I NANNESTAD KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Gunvor Helene Johansen (leder) Arnold Ruud (nestleder) Frøydis Brekke Hege Kristiansen Nettum Arild Hagen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører

Detaljer

SEL KOMMUNE ÅRSMELDING 2011

SEL KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 1 SEL KOMMUNE ÅRSMELDING Foto: Scanpix oversiktsbilde Otta sentrum 10. juni. 2 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Administrasjonssjefens kommentar 4 Ordførerens kommentar - det politiske år 6 Kommunens

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

Årsmelding 2012. Årsmelding 2012. Hurum kommune. Hurum kommune Side 1

Årsmelding 2012. Årsmelding 2012. Hurum kommune. Hurum kommune Side 1 Årsmelding 2012 Hurum kommune Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Økonomien i 2012... 4 1.1 Kort oppsummert... 4 1.2 Til de enkelte delene av regnskapet... 6 1.2.1 Kommentarer til hovedoversikt

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

Lardal kommune Årsberetning 2012

Lardal kommune Årsberetning 2012 Lardal kommune Årsberetning Innholdsfortegnelse Kap Side 1 Rådmannens kommentar 3 2 Befolkningsutvikling 4 3 Organisering 6 3.1 Politisk organisering 6 3.2 Kommunens organisering Lardal og personale 6

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

HEMNES KOMMUNE ÅRSMELDING 2011

HEMNES KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 HEMNES KOMMUNE ÅRSMELDING kommune Sentrumsvegen 1 8646 Korgen Tlf: 75 19 70 00 Faks: 75 19 71 01 E-post: postmottak@hemnes.kommune.no Web: www.hemnes.kommune.no Årsmelding for kommune Ansvarlig utgiver:

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP Lyngdal.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Rådmannens kommentar... 5 Kommuneøkonomi... 5 Kommunale tjenester... 5 Samfunnsutvikling... 5 Kommuneplan... 6 Kommunestruktur...

Detaljer

Årsmelding 2012 Bamble kommune

Årsmelding 2012 Bamble kommune Bamble kommune Årsmelding Årsmelding Bamble kommune Brotorvet fra sjøsiden Foto: Varden 05.03.2013 Side 1 av 121 Bamble kommune Årsmelding INNHOLD DEL 1 HOVEDTREKK... 3 R Å D M A N N E N S K O M M E N

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt

ÅRSMELDING 2012. Åpning av Trintom Pluss. Nye Hadeland kultursal. Åpning av nytt hovedbibliotek. Folkeengasjement før skoledebatt ÅRSMELDING 2012 Åpning av Trintom Pluss Nye Hadeland kultursal Åpning av nytt hovedbibliotek Folkeengasjement før skoledebatt Merknad angående oppsett for målrapportering Oppsett for målrapporteringen

Detaljer

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen

LOPPA KOMMUNE. Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14. Foto: Aud Larsen LOPPA KOMMUNE Til behandling Dato Saksnr. Formannskap 03.12.2014 40/14 Kommunestyret 17.12.2014 81/14 Foto: Aud Larsen til Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Side 2 Innhold 1. Forord... 3 2. Kommunens

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering...

Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering... Årsmelding 2014 1 Innholdsfortegnelse DEL 1 Rådmannens kommentar... 3 DEL 2 Politisk og administrativ organisering... 4 Politisk organisering... 4 Administrativ organisering:... 5 DEL 3 Oppnådde resultater

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2014-2017 Rådmannens forslag Til behandling i bystyret den 11. desember 2013 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2014 Budsjett

Detaljer

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune

Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Kontrollutvalget i Tjeldsund kommune Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 20. juni 2014, kl. 12.00 ved rådhuset i Hol. Sakskart Sak 05/14 Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2014. Sak 06/14

Detaljer

Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014 Side 1 Side 1 Årsberetning 2014 Politisk ledelse (31.12.14) Møtevirksomhet Administrasjon (31.12.14) Kommunestyret: Ordfører: Ole Martin Norderhaug (Ap) Varaordfører: Marit Nyhuus (SV) Arbeiderpartiet: Turid

Detaljer

Fosnes kommune. Tegning: Knut Høyhjelle

Fosnes kommune. Tegning: Knut Høyhjelle Fosnes kommune Tegning: Knut Høyhjelle Side 2 av 24 Årsmelding 2007 Innhold INNHOLD...3 INNLEDNING/FORORD...4 HOVEDMÅL...5 VISJON...5 FOSNES KOMMUNES ORGANISERING...5 ANLEGG...5 SAMARBEIDSPARTER...6 INTERKOMMUNALT

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2012 MARS 2013 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESULTATVURDERINGER... 3 PERSONAL... 10 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 13 RESULTATENHET BARNEHAGE... 22 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING...

Detaljer

1. INNLEDNING side 3. 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3. 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5. 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side 12

1. INNLEDNING side 3. 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3. 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5. 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side 12 Årsmelding 2008 1 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 GENERELL DEL: 1. INNLEDNING side 3 2. RÅDMANNENS KOMMENTARER side 3 3. ØKONOMISK RESULTAT OG ØKONOMIANALYSE side 5 4. GENERELL VURDERING AV VIRKSOMHETEN side

Detaljer

Rådmannens kommentarer til året 2009

Rådmannens kommentarer til året 2009 Rådmannens kommentarer til året 2009 Innholdsoversikt Innledning 1 Den økonomiske utviklingen 3 Ansatte og organisasjonen 20 Samfunnsutvikling 25 Rådhustorget 32 Barnehagene 35 Skolene 39 Levekår 46 Oppvekst

Detaljer

Ringsaker kommune. Årsberetning 2007 3

Ringsaker kommune. Årsberetning 2007 3 Årsberetning 2007 Ringsaker kommune Årsberetning 2007 3 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning... 3 1.2 Virksomheten i 2007... 4 1.3 Økonomisk analyse... 8 1.4 Kort om finansforvaltningen

Detaljer

Årsmelding 2013. www.alta.kommune.no

Årsmelding 2013. www.alta.kommune.no Årsmelding 2013 www.alta.kommune.no Rådmannens kommentar / innledning Innholdsfortegnelse 2. Rådmannens kommentar / innledning 3 3. Alta VIL: Mål og styring 6 4. Samfunn og livskvalitet 9 5. Medarbeidere

Detaljer