ETISKE RETNINGSLINJER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ETISKE RETNINGSLINJER"

Transkript

1 ETISKE RETNINGSLINJER Å SIKRE VIRKSOMHETSDRIFT MED HØY ETISK STANDARD Tele2 har satt seg fore å drive virksomheten med et høyt etisk nivå. Vi har tatt i bruk disse etiske retningslinjene (heretter «retningslinjene») slik at alle ansatte og samarbeidspartnere skal kunne vite hva som forventes av dem. Tele2 krever at alle ansatte, ledere og styremedlemmer (der det er relevant): leser og forstår retningslinjene skriver under på at de har gjort dette sørger for å handle etter innholdet og hensikten med retningslinjene sørger for å få Tele2s samarbeidspartnere til å forstå og følge retningslinjene 1

2 INNHOLD Budskap fra daglig leder Innledning Grunnlaget for retningslinjene Retningslinjenes rekkevidde Lovetterlevelse og retningslinjene Produkt- og tjenestesikkerhet Kundeintegritet Kundesikkerhet Eksponering for elektromagnetiske felter Leverandører og forhandlere Retningslinjenes gyldighet for leverandører og forhandlere Virksomhetsintegritet Antikorrupsjon Rettferdig konkurranse Interessekonflikter Politisk engasjement Finansrapportering Selskapsledelse Respektfull omgang med mennesker Gode arbeidsforhold Lønn og godtgjørelser Helse og sikkerhet på arbeidsplassen Miljø Føre-var-prinsippet, minimere miljøpåvirkningene Rapportering av brudd Vedlegg 1 Grunnlaget for de etiske retningslinjene Vedlegg 2 Den svenske markedsmisbruksloven 2

3 BUDSKAP FRA DAGLIG LEDER Kjære kolleger Vårt idégrunnlag er å ha markedets beste tilbudpå markedene der vi opererer. Men det slutter ikke der. Kundene våre må føle seg trygge på at måten vi driver virksomheten på, ikke bare retter seg etter lover og regler, men også følger en høy etisk standard. Jeg tror at det å følge disse retningslinjene går hånd i hånd med å gjøre gode forretninger! Det at vi opprettholder et velfortjent rykte for ærlighet og strengt etisk forretningsførsel er et av de områdene jeg og lederteamet prioriterer høyest. Formålet med dette dokumentet er å hjelpe hver enkelt av oss med å forstå hvilket ansvar vi har som representanter for Tele2 og som kolleger. Vi må ikke glemme at det er vår plikt å sørge for at våre samarbeidspartnere salgssteder, konsulenter, leverandører, forhandlere og andre følger disse retningslinjene når de representerer Tele2. The Tele2 Way verdiene våre er unike for oss. Fleksibilitet, kostnadsbevissthet, kvalitet, åpenhet, utfordringer og handling styrer måten vi driver på og oppfører oss i det daglige arbeidet. I forbindelse med retningslinjene vil jeg særlig peke på åpenhet. Det å være åpen og gi mulighet for innsyn er viktig for oss når det gjelder å følge retningslinjene. Det bidrar ikke bare til et stimulerende arbeidsmiljø, men er en hjørnestein i viljen vår til å opprettholde et velfortjent rykte for ærlighet og etisk forretningsførsel. Disse retningslinjene er godkjent av styret i Tele2. Stockholm, september 2010 Mats Granryd Daglig leder 3

4 INNLEDNING Hos Tele2 tror vi at selskapets suksess avhenger av hvor godt samfunnene vi opererer i, lykkes. Bærekraftig vekst i samfunnet og sunn forretningsdrift går hånd i hånd. For å kunne opprettholde en bærekraftig virksomhetsmodell og bidra til å bygge et bedre samfunn, må vi ta ansvar for virkningen vår drift har på miljøet rundt oss. Ved å gjøre det, skaper vi muligheter og utfordringer, ikke bare for oss selv, men for alle bedrifter. Tele2s ambisjon er at sunn forretningsdrift skal gjelde i alle våre driftstyper og i den daglige virksomheten. Derfor har Tele2 valgt å gripe an bedriftsansvar på samme måte som vi gjør det med hele virksomheten: med fleksibilitet, kostnadsbevissthet, kvalitet, utfordringer, åpenhet og handling the Tele2 Way. Grunnlaget for retningslinjene Retningslinjene er basert på de ti prinsippene fra FNs Global Compact. Nærmere opplysninger finnes i Vedlegg 1. Retningslinjenes rekkevidde Det er viktig at varer og tjenester Tele2 håndterer, blir produsert og levert på en etisk måte. Tele2 forventer derfor at disse retningslinjene blir fulgt og opprettholdt i organisasjonen til alle Tele2s samarbeidspartnere, både leverandører, underleverandører, forhandlere og produsenter, uansett om det er varer eller tjenester som leveres. Lovetterlevelse og retningslinjene Tele2 retter seg etter lokale lover og forskrifter i de landene vi har virksomhet i. Disse retningslinjene representerer et minstekrav. Dersom lokale, nasjonale eller internasjonale lover, forskrifter eller regler stiller strengere krav til bedriftsansvar enn det som er nevnt i disse retningslinjene, skal lokale, nasjonale eller internasjonale regelverket følges. I situasjoner der hverken lovverket eller retningslinjene gir veiledning, skal prinsippene i FNs Global Compact følges. Dersom det er uoverensstemmelse mellom disse retningslinjene og gjeldende lokalt regelverk, skal regelverket følges. PRODUKT- OG TJENESTESIKKERHET Tele2 vinner kunder og bygger langsiktige relasjoner ved å levere prisledende kvalitetstjenester. Dette gjør vi ved å utvise ærlighet og integritet i alle situasjoner. Markedsføring eller reklamemateriell fra oss, enten det er skriftlig eller framføres personlig, skal være nøyaktig, sannferdig og i tråd med det gjeldende lovverket. 4

5 Kundeintegritet I sin virksomhet har Tele2 tilgang til kundeopplysninger som skal behandles og lagres. Ved håndteringen av disse opplysningene skal Tele2 ta hensyn til kundens rett til personvern og personlig integritet. Tele2 retter seg etter gjeldende lovverk om ytringsfrihet, personvern og personlig integritet, samt behandling av personopplysninger. Tele2 vil gjøre alt vi kan for at uvedkommende ikke skal få tilgang til personopplysninger. Tele2 behandler kundeopplysninger bare slik det er tillatt etter gjeldende lovverk. Kundesikkerhet Tele2 arbeider aktivt for å forebygge svindel og misbruk av sine kommunikasjonstjenester. Derfor tilbyr Tele2 flere verktøy som skal hindre eksponering for uønsket innhold. Vi legger i denne sammenhengen særlig vekt på å beskytte barn og ungdom. Eksponering for elektromagnetiske felter Ved bruk avgir elektrisk utstyr stråling og skaper elektromagnetiske felter (EMF). Ved håndteringen av EMF fra nettverkene sine følger Tele2 anbefalingene fra angjeldende myndigheter. LEVERANDØRER OG FORHANDLERE Våre kontraktsforhold med leverandører og forhandlere, salgssteder og kunder er viktige elementer i selskapets suksess. Utvelgelse av leverandører og forhandlere og kjøpsbeslutninger må gjøres objektivt og i Tele2s beste interesse, der formålet er å finne den beste løsningen ved å evaluere kostnader, kravoppfyllelse, forventet ytelsesevne, kvalitet og andre relevante faktorer. Avtaler med leverandører og forhandlere må inngås i samsvar med Tele2-konsernets innkjøpsprosedyrer og etiske prinsipper. Forhandlinger med leverandører, forhandlere og salgssteder skal utføres på en profesjonell måte, med deltakelse fra Tele2-ansatte og ved hjelp av fire-øyneprinsippet. Våre medarbeidere må alltid være sikre på at virksomhetsbeslutninger er gjort uten urettmessig påvirkning fra tredjepart. Leverandører og forhandlere som beviselig har forsøkt å påvirke Tele2s kjøpsbeslutninger på urettmessig måte, kan utestenges fra framtidige transaksjoner med selskapet. 5

6 VIRKSOMHETSINTEGRITET Antikorrupsjon Ingen Tele2-ansatte eller styremedlemmer i selskapet kan tilby, be om, gi eller ta imot, direkte eller indirekte, urettmessige fordeler for personlig vinning fra tredjepart, såframt det ikke kan betraktes som å være innenfor grensene av godtatt forretningspraksis, slik som mottakelser og rimelig gjestfrihet i forbindelse med vanlig forretningskontakt. Som en rettesnor bør ingen enkeltgave eller fordel overstige en verdi av 50 euro. Ved tvil forventes det at de ansatte ber sine overordnede om råd. I de fleste land regnes gaver eller fordeler til offentlig ansatte eller embetsmenn som et lovbrudd. Tele2-ansatte må ikke tilby penger eller andre gaver til offentlig ansatte eller embetsmenn, bortsett fra symbolske gaver av ubetydelig verdi såframt dette er tillatt etter lokale lover. Rettferdig konkurranse Tele2 har forpliktet seg til å følge prinsippene om rettferdig konkurranse og åpne markeder. En av årsakene til at vi har lyktes, er fjerningen av monopoler. Vi tror fullt og fast på at fri og rettferdig konkurranse virker til vår fordel og gjør oss i stand til å gi det beste tilbudet, dvs. at vi leverer forventet kvalitet og prisledende kommunikasjonstjenester til kundene våre. Alle Tele2-ansatte forventes å beskytte interessene til Tele2s sluttbrukere verden over og motarbeide hemmelighold og monopolsituasjoner i alle aspekter av aktivitetene sine. Interessekonflikter Virksomhetsbeslutninger gjøres alltid i selskapets beste interesse. Den makten vi har fått av selskapet, skal ikke brukes til andre formål enn å fremme Tele2s interesser. Personlige relasjoner eller vurderinger må aldri påvirke beslutningene våre. Dette gjelder potensielle gevinster både for oss selv og for familie og venner. For å unngå risiko for interessekonflikter gjelder følgende: - Ansatte kan ikke arbeide utenfor Tele2 på noen måte (f.eks. ansettelse, konsulentvirksomhet, styreverv) uten skriftlig samtykke fra selskapet. - Hvis det foreligger fare for interessekonflikt, uansett hvor liten den måtte være, forventes det at de ansatte informerer sin overordnede umiddelbart. En spesiell type interessekonflikt er innsideinformasjon. Kort sagt har alle med tilgang til ikke-offentlig informasjon som sannsynligvis kan påvirke prisen på finansielle instrumenter i Tele2 vesentlig, forbud mot å handle med Tele2-aksjer. Nærmere opplysninger finnes i Vedlegg 2. Er du registrert som innsider av Tele2 hos det svenske finanstilsynet, vil du ha fått varsel fra Tele2 om at du må ta hensyn til de særlige svenske rapporteringskravene og Tele2s interne innsideregler. Disse 6

7 dokumentene er også tilgjengelige ved å sende en forespørsel til: Politisk engasjement Tele2 er nøytral i forhold til politiske partier og kandidater, og følger gjeldende internasjonale avtaler og nasjonale lovverk om lobbyvirksomhet. Finansrapportering Tele2 forventes å følge strenge prinsipper og standarder for regnskapsføring (IFRS), å rapportere økonomisk informasjon nøyaktig og fullstendig, og å ha tilstrekkelig internkontroll og prosesser som sørger for at regnskapsføringen og finansrapporteringen følger lovverket. Ansatte må gjøre alt de kan for å hjelpe Tele2 på dette området. Riktigheten av Tele2s økonomiske dokumenter er avgjørende for virksomhetsdriften i Tele2 og en nøkkelfaktor i våre anstrengelser for å opprettholde tilliten fra aksjonærene. Vi må sørge for at alle transaksjoner blir riktig dokumentert, klassifisert og oppsummert i samsvar med Tele2s regnskapsregler. Ingen ansatt må legge inn eller fjerne informasjon i selskapets bøker eller dokumenter som forsettlig dekker over, villeder eller forstiller den sanne naturen til en finansiell eller ikke-finansiell transaksjon eller et resultat. Ansatte involvert i finansrapportering skal alltid gi fullstendige, riktige, nøyaktige, rettidige og forståelige opplysninger i rapporter og dokumenter som Tele2 inngir til statlige instanser, skattemyndighetene og i annen offentlig kommunikasjon. Tele2 følger internasjonale retningslinjer og nasjonale regelverk for internprising. Kommentarer om finansrapportering og prospekter til eksterne parter skal bare gis av autoriserte offisielle talspersoner. Selskapsledelse Tele2 er en sterk tilhenger av gjennomsiktige og konsistente prinsipper for selskapsledelse og følger gjeldende regelverk og standarder i alle sine geografiske markeder. Dette beskytter de legitime interessene til alle aksjonærer og interessenter i Tele2. RESPEKTFULL OMGANG MED MENNESKER Gode arbeidsforhold Tele2-ansatte har krav på grunnleggende menneskerettigheter som skal være kjent, forstått, respektert og satt i verk av og for alle. Ingen skal utsettes for korporlig avstraffelse, fysisk, seksuell, psykologisk eller verbal trakassering eller misbruk. Tvangsarbeid, arbeidsutnyttelse eller gjeldsarbeid er strengt forbudt. Ansatte skal ikke måtte betale depositum eller deponere originale indentifikasjonspapirer for å få arbeid. Ansatte skal ikke tvinges til å arbeide mer enn det som er oppgitt som grensene for vanlig arbeidstid og overtidsarbeid i lovverket i landet der de er ansatt. Overtid skal lønnes i henhold til lovverket. Alle ansatte skal ha kontrakter som spesifiserer ansettelsesforholdene. Barn under minstealderen for arbeid fastsatt av det lokale 7

8 lovverket, eller barn under femten (15) år, avhengig av hvilken alder som er høyest, skal ikke benyttes som arbeidskraft. Ansatte under atten (18) år skal ikke benyttes til farlig eller tungt arbeid, eller på nattskift. Tele2 godtar ikke diskriminering, enten det skjer aktivt eller gjennom passiv støtte, enten det er basert på etnisitet, nasjonalt opphav, religion, funksjonshemming, alder, seksuell legning, sivil- eller foreldrestatus, fagforeningsmedlemskap, politisk tilknytning eller alder. Tele2 anser mangfold som en brekkstang for lønnsomhet. Vår ambisjon er å fokusere på en atferd som tiltrekker mangfold. Rettighetene de ansatte har til å organisere seg fritt og forhandle kollektivt, i samsvar med lovverket i landet de er ansatt i, skal anerkjennes og respekteres. Lønn og godtgjørelser Ansatte skal betales minst minimumslønnen som er fastsatt i gjeldende nasjonalt lovverk, inkludert alle forskriftsmessige lønninger, kompensasjoner og fordeler. Alle ansatte skal ha rett til lik lønn for likt arbeid, og regelmessig ferie med betaling. Helse og sikkerhet på arbeidsplassen Sikkerhet på arbeidsplassen er et prioritert område for Tele2. Nødvendige tiltak skal utføres for å forebygge ulykker og skader. Dette skal skje ved å minimere årsakene til risikoer som finnes i arbeidsmiljøet og ved å stille til rådighet passende sikkerhetsutstyr. MILJØ Føre-var-prinsippet, minimere miljøpåvirkningen Miljølovgivning og forskrifter som gjelder lokale omgivelser og den aktuelle virksomhetssektoren skal følges. Praksis som minimerer påvirkningen på miljøet skal oppmuntres, og det skal utvises forsiktighet ved bruk av miljømessig sensitive stoffer eller prosesser. Tele2 fremmer bærekraftig utvikling og kostnadseffektivitet ved å redusere ressursforbruket og dermed miljøpåvirkningen. Tele2s miljøtiltak følger reglene i Tele2s miljøretningslinjer, der nærmere opplysninger om miljøarbeidet vårt er spesifisert. 8

9 RAPPORTERING AV BRUDD Det er ansvaret til Tele2s ledere å sørge for at både innholdet og meningen i disse retningslinjene blir kommunisert, forstått og etterlevd i organisasjonen, og å oppmuntre de ansatte til å avdekke atferd som kan være i strid med disse retningslinjene. Eksplisitt eller implisitt godtakelse av tvilsomme handlinger tolereres ikke. Hvis og når en ansatt blir informert om eller mistenker aktiviteter som kan være i strid med disse retningslinjene, er det vedkommende persons ansvar å rapportere om det. Gitt den vekten Tele2 legger på disse retningslinjene og implementeringen av dem, anbefales det heller å rapportere en gang for mye enn en gang for lite. Rapporter kan inngis på tre måter: - Til enhver leder den som rapporterer synes passer - E-post til - Ring John Shakeshaft, formann i styrets revisjonskomité Anonyme rapporter godtas, men kontaktopplysninger til personen som rapporterer, blir verdsatt. Nærmere opplysninger finnes i Whistle Blower Policy. Disse retningslinjene har autoritet fra styret og lederteamet. 9

10 BEKREFTELSE Jeg bekrefter at jeg har mottatt, lest og forstått Tele2s etiske retningslinjer og at atferden min alltid må rette seg etter standardene i disse retningslinjene. Underskrift: Navn: Sted og dato: (Bekreftelsen vil bli lagret hos HR-avdelingen.) 1 0

11 Vedlegg 1 GRUNNLAGET FOR DE ETISKE RETNINGSLINJENE Retningslinjene er basert på de ti prinsippene i FNs Global Compact 1. FNs Global Compact ber selskaper anta, støtte og følge, i den grad de har mulighet til å påvirke, et sett kjerneverdier på områdene menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og antikorrupsjon. Menneskerettigheter Prinsipp 1: Virksomheter bør støtte og respektere beskyttelsen av internasjonalt erklærte menneskerettigheter. Prinsipp 2: De bør sørge for at de ikke medvirker til krenkelse av menneskerettighetene. Arbeidstakerrettigheter Prinsipp 3: Virksomheter bør opprettholde organisasjonsfrihet og effektivt anerkjenne retten til kollektiv forhandling. Prinsipp 4: De bør støtte kampen mot alle former for tvangsarbeid. Prinsipp 5: De bør støtte effektiv avskaffelse av barnearbeid. Prinsipp 6: De bør eliminere diskriminering i arbeids- og ansettelsesforhold. Miljø Prinsipp 7: Virksomheter bør støtte føre-var-prinsippet i miljøspørsmål. Prinsipp 8: De bør ta initiativ til å fremme større miljøansvar. Prinsipp 9: De bør oppmuntre utvikling og spredning av miljøvennlig teknologi. Antikorrupsjon Prinsipp 10: Virksomheter bør motarbeide alle former for korrupsjon, deriblant utpressing og bestikkelser. 1 FNs Global Compact-prinsipper har universell konsensus og er avledet fra - Verdenserklæringen om menneskerettighetene - ILOs grunnleggende arbeidstakerrettigheter - Rio-erklæringen om miljø og utvikling - FN-konvensjonen mot korrupsjon. 1 1

12 Vedlegg 2 Den svenske loven om markedsmisbruk Svensk: Marknadsmissbrukslagen Innsideinformasjon «Informasjon om et forhold som ikke er offentliggjort og som sannsynligvis kan påvirke prisen på det aktuelle finansinstrumentet vesentlig dersom det ble offentliggjort.» Eksempel: Større M&A-transaksjoner, endringer i toppledelsen, større forretningsavtaler, større søksmål, prognoser om konsernregnskapet eller kundegrunnlaget. Det er ulovlig å handle med eller på annen måte dra fordel av aksjer eller andre verdipapirer. Tre typer lovbrudd: Innsidehandel Uautorisert lekkasje Utilbørlig markedsmanipulasjon Strafferamme inntil 4 års fengsel Alle med innsideinformasjon omfattes av lovverket, dvs. at det er ulovlig å handle med eller på annen måte dra fordel av informasjonen, uansett stilling eller måten vedkommende fikk informasjonen på. Den enkeltes ansvar etter markedsmisbruksloven er uavhengig og personlig. Det er alltid den enkeltes ansvar å avgjøre om vedkommende har tilgang til innsideinformasjon som kan gjøre det ulovlig å handle med selskapets verdipapirer. Dette gjelder uansett om selskapet har oppfylt loggboksforpliktelsen og uavhengig av om du står oppført i en loggbok eller ikke. Men dersom du ved et visst tidspunkt registreres i en loggbok, er det en sterk indikasjon på at du har innsideinformasjon. Loggbok = Selskapets interne fortegnelse over enkeltpersoner som har tilgang til innsideinformasjon om en viss sak. Administrativ forpliktelse for selskapet etter rapporteringspliktlovverket, og administrative sanksjoner for manglende etterlevelse. Ved tvil kontakt selskapets sekretær 1 2

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER SAMARBEIDSPARTNERE SIKRING AV VIRKSOMHETSDRIFT MED HØY ETISK STANDARD Tele2 skal følge et høyt etisk nivå i selskapets virksomhet. Vi har tatt i bruk disse etiske retningslinjene

Detaljer

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER

PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER PEGASUS INDUSTRIER OPPSUMMERING AV ETISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING En forutsetning for en velfungerende desentralisert organisasjonsstruktur er at etiske retningslinjer etterleves av ansatte i både

Detaljer

Leveregler for leverandører

Leveregler for leverandører Leveregler for leverandører Melding til våre leverandører... 2 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene... 2 1. Skagerak Energis forpliktelse... 2 2. Virkeområde... 2 3. Gjeldende lover...

Detaljer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer

April 2011. for leverandører Etiske retningslinjer April 2011 for leverandører Etiske retningslinjer for leverandører INNLEDNING For Sodexo er det grunnleggende å drive virksomheten i henhold til høye etiske standarder. På bakgrunn av dette har vi utarbeidet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKE RETNINGSLINJER SELSKAPER I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styringssystem Nordic Crane Group Dokumenttittel Etiske retningslinjer Utarbeidet av/dato Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttype Dokument Dok.Nr. 2-NCG-D80 Firmanavn Nordic Crane Group AS Godkjent

Detaljer

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARS 2014. VERSJON: 2,0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 4 Kjære verdsatte leverandør! Sapa er en variert gruppe av industriselskaper med global virksomhet. Sapas verdier og kultur med bærekraftig utvikling

Detaljer

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014.

CODE OF CONDUCT. Coor Group ODE. Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. ODE CODE OF CONDUCT Coor Group Denne retningslinjen ble godkjent av styret i Coor den 11 desember 2014. UTTALELSE FRA KONSERNSJEF SPILLEREGLENE Etikk og moral handler i bunn og grunn om hvilke handlinger

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år)

Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) 1 Vi skal være skapende Olav Thon (90 år) I tråd med Olav Thons visjon skal vi ha våre etiske retningslinjer med oss når vi skaper verdier. Dette er viktig for å bygge tillit blant våre medarbeidere, gjester,

Detaljer

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for leverandører til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 MENNESKERETTIGHETER... 3 3 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 3.1 RETNINGSLINJER... 3 3.2 ARBEIDSFORHOLD...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS. Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORWAY SEAFOODS Besluttet og utgitt av: Styret i Norway Seafoods Group AS Dato: 1. februar 2012 Revidert: 30.april 2015 Hovedprinsipper Norway Seafoods skal opptre i tråd med

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER INNHOLD INNHOLD...1 1. FORHOLD TIL NATIONALE LOVER OG REGLER...2 2. MILJØ OG KLIMA...2 3. MENNESKERETTIGHETER...2 4. ARDBEIDSSTANDARDER...2 4.1. Organisasjonsfrihet og retten til kollektive forhandlinger...2

Detaljer

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no

Statkrafts leveregler. www.statkraft.no Statkrafts leveregler www.statkraft.no 2 Statkrafts Leveregler Innhold Konsernsjefen har ordet................ 3 Del I: Forståelse og anvendelse av Statkrafts leveregler 1. Statkrafts forpliktelse.................

Detaljer

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping

Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Etiske retningslinjer for samarbeidspartnere til Norsk Tipping Innhold 1 INNLEDNING OG ANVENDELSESOMRÅDE... 3 2 INNKJØP... 3 3 MENNESKERETTIGHETER... 3 4 ARBEIDSLIVSSTANDARDER... 3 4.1 RETNINGSLINJER...

Detaljer

Etiske retningslinjer. Gode rom

Etiske retningslinjer. Gode rom Etiske retningslinjer Gode rom Innhold 1. Forståelse og anvendelse av Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem omfattes av retningslinjene?... 3 Gjeldende lover... 3 Personlig ansvar... 3 Lederansvar...

Detaljer

Statkrafts leveregler for leverandører

Statkrafts leveregler for leverandører Statkrafts leveregler for leverandører www.statkraft.com 2 STATKRAFTS LEVEREGLER FOR LEVERANDØRER Innhold Melding til våre leverandører... 3 Del I: Forståelse og anvendelse av leverandørreglene 1. Statkrafts

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER 1. FORMÅL Kommunalbanken skal ivareta sin rolle og sitt samfunnsansvar gjennom å opptre i samsvar med god forretningsskikk og gjeldende lovgivning. Retningslinjene

Detaljer

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser:

Etikk Gasnor AS: Gasnors forpliktelser: Etikk Gasnor AS: Vi ser etikk som en integrert del av Gasnors virksomhet, og vi er fast bestemt på at Gasnor skal være kjent for høy etisk standard. Gasnors etiske retningslinjer beskriver kravene som

Detaljer

DACHSERs etiske retningslinjer

DACHSERs etiske retningslinjer DACHSERs etiske retningslinjer 1. Forord Grunnlaget for all virksomhet i Dachser er vår oppslutning om juridisk bindende regelverk på nasjonalt og internasjonalt nivå samt eventuelle forpliktelser inngått

Detaljer

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører

NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører NSG Group Regler for god forretningsskikk for leverandører Innledning NSG Group har som målsetning å ha det beste omdømmet på verdensbasis når det gjelder den profesjonelle, juridiske og etiske måten vi

Detaljer

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME»

«DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» ETISKE REGLER «DINE HANDLINGER SKAPER EIDSIVAS GODE RELASJONER OG OMDØMME» Eidsivas etiske regelverk omfatter regler for god personlig adferd, god forretningspraksis, for varsling og håndtering av eventuelle

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Our Responsibility Introduksjon til Polygons etiske retningslinjer Polygons etiske retningslinjer angir hovedprinsippene for Polygons samfunnsansvar,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer GROUP POLICIES Etiske retningslinjer Alltid Ved Din Side. www.polygongroup.no Innhold Introduksjon 3 Polygons etiske retningslinjer Forretningsetikk 4 Antikorrupsjon og konkurranse Ansatte 5 Profesjonell

Detaljer

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping BÆRUM KOMMUNE Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping Del 1 Administrative bestemmelser og sanksjoner. 1. Administrative bestemmelser og sanksjoner for etiske kontraktsvilkår a. I kontraktsperioden

Detaljer

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE

CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE CODE OF CONDUCT (CoC) RETNINGSLINJER FOR GC RIEBERS LEVERANDØRER, INVESTERINGER OG PARTNERE I. OMFANG OG FORMÅL GC Rieber ambisjon er å opprettholde og styrke sin posisjon som en positiv og innovativ kraft

Detaljer

NTEs etiske plattform Revidert august 2016

NTEs etiske plattform Revidert august 2016 NTEs etiske plattform Revidert august 2016 1 Innhold Introduksjon... 3 Slik forholder vi oss til omverdenen... 3 Vi følger lover og regler... 3 Vi tar vare på miljø og omgivelser... 3 Vi kommuniserer tydelig

Detaljer

Shells generelle forretningsprinsipper

Shells generelle forretningsprinsipper Shell International Limited 2010 Forespørsel om tillatelse til å gjengi deler av denne publikasjonen skal rettes til Shell International Limited. Slik tillatelse vil normalt bli gitt underforutsetning

Detaljer

Elteco AS. Atferdskodeks

Elteco AS. Atferdskodeks Elteco AS Atferdskodeks Innledning Elteco er et teknikkhandelsselskap som tilfører både teknisk og økonomisk merverdi i kjeden mellom produsent og kunde. Selskapet konsentrer seg om nøye utvalgte markedsnisjer

Detaljer

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER

SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER SHELLS GENERELLE FORRETNINGSPRINSIPPER Shells generelle forretningsprinsipper regulerer hvordan hvert av Shell-selskapene som utgjør Shell-gruppen*, driver sin virksomhet. * Royal Dutch Shell plc og selskapene

Detaljer

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA

ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ETIKK OG MILJØ I BRAVIDA ADM. DIR. HAR ORDET Det er viktig at verden rundt oss kan stole på oss. Stole på vår profesjonalitet og integritet. Derfor må vi alltid være profesjonelle i vår opptreden overfor

Detaljer

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no

Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011. www.kommunalbanken.no Etiske retningslinjer pr. 12.10.2011 www.kommunalbanken.no Innhold Etiske retningslinjer Revidert 24.6.05 Revidert 17.10.05 Revidert 12.10.11 Etikk 3 Interessekonflikter og habilitet 3 Gaver og andre fordeler

Detaljer

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS

Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Forretningsetiske retningslinjer Sarpsborg Metall AS Sertifikater SERTIFIKAT Ledelsessystemet ved Sarpsborg AB Mölndal, Sverige Sarpsborg AS Sarpsborg, Norge Ingår i Frigaardgruppen oppfyller kravene i

Detaljer

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft

> ETISKE RETNINGSLINJER : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND. i Haugaland Kraft > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAUGALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER I HAU- ALAND KRAFT : > ETISKE RETNINGSLINJER

Detaljer

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0

Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 ATFERDSREGLER Versjon: Dato: Forfatter: Avdeling: 1.0 Oktober 2011 Kathrin Aigner Etisk atferd på konsernnivå INNLEDNING Monier-gruppen tror på en verden der takets potensial realiseres for å forbedre

Detaljer

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk

Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Prinsipper for samfunnsansvar og Regler for god forretningsskikk Knowledge grows Å være et globalt selskap gir oss styrke. Med virksomhet i over 50 land på seks kontinenter, og med mer enn 7.600 ansatte,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Vestre jobber for å fremme til gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere. For å tydeliggjøre

Detaljer

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1

ETIKK I AGDER ENERGI ETIKK I AGDER ENERGI 1 1 KJÆRE KOLLEGA! INNHOLD: KJÆRE KOLLEGA! Etikk og etiske retningslinjer dreier seg om regler, normer og prinsipper. Agder Energis etiske retningslinjer, samlet i denne lille publikasjonen, viser hvordan

Detaljer

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper.

Henvisninger i disse retningslinjene til Cermaq eller konsernet er ment å omfatte Cermaq Group AS med datterselskaper. CERMAQ GROUP AS Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar Vedtatt av styret i Cermaq Group AS: 30. september 2005, endret 23. november 2007, 15. februar 2011, 8. desember 2011, 28. april 2014, 8. desember

Detaljer

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER

CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER Konserninnkjøp 2011-05-19 1 (5) CODE OF CONDUCT FOR LEVERANDØRER INNLEDNING COOR SERVICE MANAGEMENT Coor Service Management (Coor) er Nordens ledende aktør innen service management. Selskapet har spesialisert

Detaljer

Sandefjord Lufthavn AS

Sandefjord Lufthavn AS Styringspolicy Dokument nr.: 10 203 Utg.nr.: 001 Policyeier: Administrerende direktør Dato: 21.3.2013 Godkjent av: Styret Dato: 21.3.2013 Dokumentnavn: 1. Introduksjon fra administrerende direktør (SLH)

Detaljer

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet

Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet 2010-05-14 1 (6) Minna Pajala-Hammar, Britt-Helene Ferngren Selskapets samfunnsansvar Endelig versjon Etiske retningslinjer for TeliaSonerakonsernet TeliaSonera har vedtatt disse retningslinjene. Vi forventer

Detaljer

Policy for etikk og forretningsatferd

Policy for etikk og forretningsatferd Åpen 1/ 6 Policy for etikk og forretningsatferd 1. Formål Dette dokumentet definerer Skandiabanken ASA ( Banken ), sine etiske retningslinjer. De etiske retningslinjene er utformet på et overordnet nivå

Detaljer

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene

Retningslinjer. ansvarlige investeringer. KLP-fondene Retningslinjer ansvarlige investeringer 20 15 KLP-fondene Dato: 19.06.2015 KLP-fondenes retningslinjer for ansvarlige investeringer er basert på KLP-konsernets tilslutning til FNs Global Compact I og FNs

Detaljer

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt...

Etisk platform introduskjon Ærlighet Integritet Anti-korrupsjon og interessekonflikter Leverandørkontakt... Etisk Plattform Innhold Etisk platform introduskjon... 2 Ærlighet... 2 Integritet... 2 Anti-korrupsjon og interessekonflikter... 2 Leverandørkontakt... 3 Gaver og bidrag til og fra forrentingsforbindelser...

Detaljer

Enovas etiske retningslinjer

Enovas etiske retningslinjer Enovas etiske retningslinjer Innholdsfortegnelse Administrerende direktør har ordet 2 DEL 1: FORSTÅELSE OG ANVENDELSE AV ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 3 DEL 2: ENOVAS ETISKE RETNINGSLINJER 4 1. Likeverd

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15

ETISKE RETNINGSLINJER FOR VÅRE MEDARBEIDERE. Side 4 av 15 Side 4 av 15 INNLEDNING I din jobb kommer du av og til i en situasjon hvor det kan være vanskelig å bestemme hva som er rett eller galt. Våre etiske retningslinjer skal hjelpe deg med å ta de rette beslutningene.

Detaljer

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle

Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle Dette er en oversettelse av et engelsk dokument som kun er oversatt for å gjøre det lettere for deg. Den engelske originalteksten skal i alle tilfeller være gjeldende i forbindelse med dine rettigheter

Detaljer

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen.

Folkevalgte og ansatte skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til kommunen. Reglement for etikk Kommunestyrets vedtak 18. september 2007 1. Generelle bestemmelser 1.1. Generelle holdninger Siljan kommune legger stor vekt på at folkevalgte og ansatte framstår med redelighet, ærlighet

Detaljer

Vedlegg C. Administrative bestemmelser

Vedlegg C. Administrative bestemmelser Side: 1 av 6 Vedlegg C Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Samfunnsansvar og etiske retningslinjer... 2 2.1 Menneskerettigheter... 2 2.2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

Vedlegg C. Administrative bestemmelser

Vedlegg C. Administrative bestemmelser Side: 1 av 5 Vedlegg C Administrative bestemmelser Innholdsfortegnelse 1 Generelt... 2 2 Samfunnsansvar og etiske retningslinjer... 2 2.1 Menneskerettigheter... 2 2.2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK

ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK ETISKE RETNINGSLINJER (CODE OF CONDUCT) FOR INFRATEK Innhold 01 DETTE ER KODEN 03 02 FORHOLD INNEN INFRATEK 2.1. Arbeidsforhold og arbeidsmiljøet 2.2. Helse og sikkerhet 2.3. Sensitiv informasjon og taushetsplikt

Detaljer

FORRETNINGSPRINSIPPER...

FORRETNINGSPRINSIPPER... Retningslinjer Side: 1 av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL... 2 2 FORRETNINGSPRINSIPPER... 2 3 OMFANG OG ANSVAR... 3 4 PERSONLIG ADFERD... 3 5 INTEGRITET OG INTERESSEKONFLIKT... 3 6 LOVER OG BESTEMMELSER...

Detaljer

Etiske krav i offentlige kontrakter

Etiske krav i offentlige kontrakter Etiske krav i offentlige kontrakter Grønn Galla 2009, Oslo 26. november 2009 Kjartan Møller, Fagsjef anskaffelser, Stavanger kommune Etiske krav i offentlige innkjøp Skal det offentlige ha fokus på arbeidstakerrettigheter,

Detaljer

Codes of Conduct for NTC Profil AS

Codes of Conduct for NTC Profil AS Codes of Conduct for NTC Profil AS Introduksjon NTC Profil AS har sterk tro på ansvarsfull handel.det er derfor viktig for oss å ta ansvar for alle våre handlinger, inkludert arbeids-og miljø vilkårene

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Hva er varsling? Å varsle er ikke det samme som å klage. Å varsle er å melde fra om ulovlige, farlige eller andre alvorlige eller kritikkverdige

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING ETISKE RETNINGSLINJER FOR NORDIC WATERPROOFING 1. VÅRE FORRETNINGSPRINSIPPER På Nordic Waterproofing arbeider vi for å skape merverdi for våre interessenter uten at det går ut over de høye standardene

Detaljer

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as

Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as Samfunnsregnskap 2017 NSB Trafikkservice as 1 Innholdsfortegnelse: Innledning s.2 Menneskerettigheter s.3 Arbeidstaker rettigheter og sosiale forhold s.4 Ytre miljø s.5 Bekjempelse av korrupsjon s.6 Revisjoner

Detaljer

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER

SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER SODEXOS ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER April 2014 OPPSUMMERING INNLEDNING 3 FORRETNINGSINTEGRITET 4 Avskaffelse av alle former for tvangsarbeid 5 AVSKAFFELSE AV BARNEARBEID 5 Avskaffelse av diskriminering

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA

ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA ETISKE RETNINGSLINJER (Code of Conduct) Goodtech ASA 1. Introduksjon Goodtech skal drive forretningsmessig virksomhet av en høy etisk standard, basert på åpen og ærlig konkurranse. Vi skal ha en åpen kultur

Detaljer

Bilag 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Bilag 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER Bilag 4 Administrative bestemmelser Side 1 av 5 Bilag 4 ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER GENERELT... 2 SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 Menneskerettigheter... 2 Prinsipper og ansattes rettigheter...

Detaljer

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk

Etiske retningslinjer for god forretningsetikk Etiske retningslinjer for god forretningsetikk 2 Disse reglene for god forretningsetikk er godkjent av Cargotecs styre, og definerer våre felles arbeidsmetoder. Vi ønsker å gjøre Cargotec til den ubestridte

Detaljer

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS

Etiske retningslinjer for JobbIntro AS Etiske retningslinjer for JobbIntro AS INNLEDNING Generelt JobbIntro er avhengig av tillit og et positivt omdømme for å kunne bistå mennesker med oppfølgingsbehov i arbeidslivet. For å kunne oppnå dette

Detaljer

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar

Verdipapirhandelloven. Regnskapsloven. Egenerklæring leverandørers samfunnsansvar Retningslinje for innkjøp i Sbanken ASA Besluttet av Ledelsen i Sbanken ASA Dato for beslutning 1. september 2017 Frekvens beslutning Rettslig hjemmel Årlig Finansforetaksloven Verdipapirhandelloven Regnskapsloven

Detaljer

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct

Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningetiske retningslinjer Code of Conduct Forretningsetiske retningslinjer beskriver hvordan vi som selskap og individer tilknyttet dette skal forholde oss til hverandre og til andre mennesker og

Detaljer

ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN

ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN ETISKE RETINGSLINJER FOR ANSKAFFELSER I VÆRNESREGIONEN Formål Etiske retningslinjer for Værnesregionen skal bidra til at Værnesregionen opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til

Detaljer

Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål

Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål Etiske retningslinjer for kjøp av varer og tjenester Formål Etiske retningslinjer for Universitetet i Oslo (UiO) skal bidra til at UiO opptrer med stor integritet, slik at allmennheten har tillit til at

Detaljer

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08

Etikk i Secora. Vedtatt av styret 25.11.08 Etikk i Secora Vedtatt av styret 25.11.08 Etiske retningslinjer i Secora Secora AS utøver i hovedsak sin virksomhet i Norge. I tillegg gjennomføres det prosjekter i noen land i Europa. Secora skal i alle

Detaljer

Etiske retningslinjer pr 27.11.12

Etiske retningslinjer pr 27.11.12 Etiske retningslinjer pr 27.11.12 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt, redelig

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER

ETISKE RETNINGSLINJER ETISKE RETNINGSLINJER Innholdsfortegnelse 1. Mål og gyldighetsområder 1 2. Gjeldende dokumenter 1 3. Generelle prinsipper for vår atferd 1 3.1 Overholdelse av lover og andre gjeldende bestemmelser 1 3.2

Detaljer

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar

Policyer. Policy for etikk og samfunnsansvar Policyer Policy for etikk og samfunnsansvar Policy for etikk og samfunnsansvar er godkjent av styret. Brev fra konsernsjef Bane NOR har en viktig samfunnsoppgave som forvalter av jernbaneinfrastrukturen

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS

ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS ETISKE RETNINGSLINJER OG SAMFUNNSANSVAR I RBI INTERIØR AS 1.0 FORMÅL Formålet med disse retningslinjene er å klargjøre RBI s forventinger til at virksomheten skal drives i overensstemmelse med prinsipper

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies

Code of Conduct Wulff Supplies Code of Conduct Wulff Supplies Dokumentnavn: Code of Conduct Wulff Supplies Ansvarlig: Ledergruppen Dato: 110321 Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Innholdsfortegnelse Wulff Group/Wulff

Detaljer

Etiske retningslinjer for Jula

Etiske retningslinjer for Jula Etiske retningslinjer for Jula Julas visjon er å gjøre livet enklere for hjemmefiksere og profesjonelle over hele verden. Denne visjonen oppnår vi ved å tilby et attraktivt sortiment til en lav pris. Vi

Detaljer

Etiske retningslinjer 5. desember 2014

Etiske retningslinjer 5. desember 2014 Etiske retningslinjer 5. desember 2014 «Høy etisk standard i alt vi gjør er avgjørende for at Eksportkreditt Norge AS lykkes. Vi har alle plikt til og ansvar for å etterleve dette ved å opptre aktsomt,

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer beskriver generelt de etiske prinsippene som Incus Investor skal styre virksomheten etter, måten samarbeidspartnere skal behandles på og den atferden som

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere

Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Veileder for utarbeidelse av etiske retningslinjer for Norads tilskuddsmottakere Gyldig fra november 2013 1. Innledning Krav om at tilskuddsmottakere skal ha etiske retningslinjer for sin virksomhet er

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Grovmasket kartlegging av vegetasjon langs veg Dokumentets dato: 15.04.2011 Saksnummer: 2011062413 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om Statens vegvesen Informasjon

Detaljer

VEDLEGG G ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

VEDLEGG G ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER KONTRAKT NR.: 2578/2016 Dato: 17.11.16 Vedlegg G Administrative bestemmelser Side 1 av 6 VEDLEGG G ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER GENERELT... 2 SAMFUNNSANSVAR OG ETISKE RETNINGSLINJER... 2 Menneskerettigheter...

Detaljer

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon

Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizers Internasjonale Forretningsprinsipper for Forebygging av Bestikkelser og Korrupsjon Pfizer har lenge hatt en politikk som forbyr bestikkelser og korrupsjon i vår forretningsvirksomhet både i USA

Detaljer

Etisk handel i Stavanger kommune

Etisk handel i Stavanger kommune Etisk handel i Stavanger kommune 1 Stavanger kommune skal ta aktivt samfunnsansvar gjennom å etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale og etiske standarder.

Detaljer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer

Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Vedlegg A01 Skanskas etiske retninslinjer Innhold Innledning... 1 Grunnlaget for de Etiske retningslinjene for leverandører... 1 Hvem de Etiske retningslinjene for leverandører gjelder for... 2 Overholdelse

Detaljer

Etiske retningslinjer 1

Etiske retningslinjer 1 Etiske retningslinjer 1 2 Vi har alle et ansvar Veidekke er en av Skandinavias største entreprenører og eiendomsutviklere. Vi er bokstavelig talt med på å bygge samfunnet og vi er en viktig bidragsyter

Detaljer

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte

Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte Varslingsordning for brukere, leverandører og ansatte 1 Etiske normer og verdigrunnlag Kongsvinger kommune har et eget verdigrunnlag. Kjerneverdiene er livsglede, inkludering, verdsetting, engasjement

Detaljer

Retningslinjer for Etikk og Samfunnsansvar

Retningslinjer for Etikk og Samfunnsansvar CERMAQ GROUP Introduksjon fra konsernsjefen I Cermaq er vi stolte over å kommunisere åpent om vår virksomhet og om våre resultater. Som et globalt selskap med virksomhet i ulike deler av verden, tror vi

Detaljer

Etisk handel i helseforetakene i Norge

Etisk handel i helseforetakene i Norge NORD MIDT-NORGE SØR-ØST VEST Etisk handel i helseforetakene i Norge Helseforetakene skal være en pådriver for etisk handel og for å stille krav til en etisk leverandørkjede der hvor dette er en aktuell

Detaljer

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping

Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping BÆRUM KOMMUNE Kontraktsvilkår for etisk handel og sosial dumping Del 1 Administrative bestemmelser og sanksjoner. 1. Administrative bestemmelser og sanksjoner for etiske kontraktsvilkår a. I kontraktsperioden

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Som verdensledende i vår bransje er det nødvendig å sette de aller høyeste standarder både for kvaliteten på våre vare- og tjenesteleveranser, og for profesjonalitet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL

RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL INTEGRITET OG ETISKE RETNINGSLINJER RETNINGSLINJER FOR ETISK HANDEL Kjære venner! Integritet og regler for etisk forretningsatferd har alltid vært en innebygd del av Sika

Detaljer

CODE OF ONDUCT SAMFUNNSANSVAR

CODE OF ONDUCT SAMFUNNSANSVAR CODE OF ONDUCT INNLEDNING Nordic Comfort Products AS (NCP) jobber for å fremme gode arbeids- og miljøforhold i våre leverandørkjeder. Dette ønsker vi å gjøre i nært samarbeid med våre leverandører og samarbeidspartnere.

Detaljer

KONTRAKT FMA IKT/2016/K Bilag 11 Legale og etiske krav Side 1 av 5 LEGALE OG ETISKE KRAV

KONTRAKT FMA IKT/2016/K Bilag 11 Legale og etiske krav Side 1 av 5 LEGALE OG ETISKE KRAV Bilag 11 Legale og etiske krav Side 1 av 5 LEGALE OG ETISKE KRAV Bilag 11 Legale og etiske krav Side 2 av 5 1. VARSOMHET, TAUSHETSPLIKT OG HABILITET 1.1 Formål Forsvarsdepartementet og forsvarssektoren

Detaljer

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Alt innkjøpsarbeid skal være preget av høy etisk standard der rollen som pådriver for miljøkrav og en etisk leverandørkjede er tydelig,

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING

ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Bilag 11 til Rammeavtalen ETISKE RETNINGSLINJER FOR LEVERANDØRER TIL NORSK TIPPING Avtalereferanse: NT-008X-14 Rammeavtale Utviklingstjenester Innholdsfortegnelse Bilag 11 til Rammeavtalen: Etiske retningslinjer

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst

ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst ETISKE RETNINGSLINJER for innkjøp og leverandørkontakt i Helse Sør-Øst Versjon 01.01.12 1. Bakgrunn og hovedprinsipper Alle ansatte i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal

Detaljer

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag

Code of Conduct Wulff Supplies Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag nsvarlig for dokumentet: Miljø, kvalitet, sikkerhet og helse en del av vår hverdag Wulff Group/... 2 Forretningsside... 2 Verdier og forretningsprinsipper... 2 Etikk og moral... 2 Partnersamarbeid... 3

Detaljer

Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Hensikten med våre etiske retningslinjer Disse etiske retningslinjer er utarbeidet

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE

ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE ETISKE RETNINGSLINJER FOR NEDRE EIKER KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2016 1 Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Nedre Eiker kommune. Etiske normer uttrykker hva som er rett og

Detaljer

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER

GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER GJENNOMFØRINGSKODEKS FOR LEVERANDØRER Weatherford har bygd sitt omdømme som en organisasjon som forlanger etisk forretningsdrift og et høyt nivå av integritet i alle våre forretningstransaksjoner. Styrken

Detaljer

Code of Conduct Etiske retningslinjer for

Code of Conduct Etiske retningslinjer for Code of Conduct Etiske retningslinjer for Sørlie Prosjektinnredninger AS har vedtatt at etiske krav skal kartlegges ovenfor våre leverandører og produsenter. Dette for å sikre at produkter ikke blir produsert

Detaljer