Redegjørelse for den administrative virksomhet ved UMB og framtidige utviklingsplaner for administrasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redegjørelse for den administrative virksomhet ved UMB og framtidige utviklingsplaner for administrasjonen"

Transkript

1 US-SAK NR: 152/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: ASS. UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ TORGEIR PEDERSEN ARKIVSAK NR: 2011/1602 Redegjørelse for den administrative virksomhet ved UMB og framtidige utviklingsplaner for administrasjonen Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg Universitetsdirektørens redegjørelse for den administrative virksomhet og utviklingsaktiviteter pr høst 2011 Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

2 2 a) Saksfremlegg Bakgrunn for saken Universitetsdirektøren har fra styrets medlemmer over tid registrert ulike innspill og spørsmål knyttet til den administrative virksomhet ved UMB. Siden innspillene og spørsmålene har kommet i ulike sammenhenger og på ulike tidspunkt, har universitetsdirektøren funnet det riktig å gi styret en samlet informasjon om administrasjonen ved UMB, ressursbruk og utviklingsplaner. Redegjørelsen framkommer av eget vedlegg. Redegjørelsen er delt i to; i del 1 gir universitetsdirektøren en redegjørelse for den samlete administrasjon ved UMB, ressursbruk og utviklingsplaner, herunder arbeidet med å utvikle administrasjon for DnU. I del 2 er det en kort gjennomgang av status, utfordringer og mulige effektiviseringsgevinster på kort og lengre sikt for de ulike administrative funksjoner. Universitetsdirektørens merknader Universitetsdirektørens mål med å legge fram saken har vært å gi styret informasjon og en samlet forståelse for den administrative virksomheten ved UMB. Derfor legges saken fram som orienteringssak. Samtidig vil universitetsdirektøren vise til den vedlagte redegjørelsen hvor universitetsdirektøren er tydelig på at de store utviklingsressursene og de store administrative utviklingsprosessene bør foregå inn mot etableringen av DnU. Disse prosessene vil kreve mye ressurser fra administrasjonen. Dette skal allikevel ikke være til hinder for at man løpende utvikler den administrative virksomheten ved UMB, noe som også framgår av de utviklingsprosesser som beskrives i vedlegget. Universitetsdirektøren vil i det videre utviklingsarbeid med UMBs administrasjon og ved etableringen av administrasjon for DnU legge vekt på effektiv administrasjon, kvalitet, kompetanse og utvikling av administrative servicesentre. Universitetsdirektøren vil også vurdere lederstrukturen og ser for seg at det kan være aktuelt å konsentrere administrative lederfunksjoner rundt noe færre ledere enn hva tilfellet er ved UMB i dag. I utviklingsarbeidet videre vil det bli lagt vekt på at UMB skal forbedre sin virksomhetsstyring, herunder den interne kontroll og kvalitetssikring. Dette har blitt klart presisert fra både Riksrevisjonen og fra Kunnskapsdepartementet og vil ligge som en premiss for hele det administrative utviklingsarbeidet videre.

3 3 Vedlegg Del I Universitetsdirektørens redegjørelse for den administrative virksomhet og utviklingsaktiviteter pr høst 2011

4 4 1. Innledning Det samlete ansvaret for de administrative funksjoner ved UMB tilligger universitetsdirektøren, jfr UH-loven 10-3 nr 2: Direktøren er øverste leder for den samlede administrative virksomhet ved institusjonene, innenfor de rammer styret fastsetter. De administrative funksjoner ved UMB løses gjennom et to-nivå organisert system hvor førstelinje tilbud av administrative tjenester gis på instituttene og den enkelte budsjettenhet, mens spesialiserte administrative funksjoner og stordriftsløsninger er sentralisert. Sammen danner den lokale og sentrale administrasjon et integrert system hvor de enkelte administrative delfunksjoner er innbyrdes avhengige av både lokal og sentral utføring skal oppgavene løses tilfredsstillende. Administrasjonens oppgave er å yte service og støtte til kunnskapsproduksjon og formidling, og å gi lederstøtte. Regler fra sentralt statlig hold legger grunnlaget for de operative handlinger. Disse er i først rekke: Universitets- og høgskoleloven med forskrifter Lover som regulerer ansettelsesforhold (spesielt Arbeidsmiljøloven, Tjenestemannsloven) Lov om offentlige anskaffelser med tilhørende forskrifter Reglement for økonomistyring i staten Hovedavtale i staten I tillegg kommer de generelle lovbestemmelser som regulerer administrativ virksomhet som for eksempel offentlighetsloven, forvaltningsloven etc. Til de sentrale statlige bestemmelsene er det utarbeidet lokale reglementer for UMB. Eksempler på dette er UMBs lokale forskrifter på studieområdet, UMBs kvalitetssikringssystem for utdanningen, Instruks for økonomiforvaltningen ved UMB, Personalreglement for UMB etc. Kontroll, tilsyn og kvalitetssikring er organisert i linjen, dvs at hvert nivå i organisasjonen, fra universitetsdirektør via instituttledere og til seksjonsledere, skal utføre en intern kontroll i forhold til den løpende forvaltning og kunnskapsproduksjon og formidling. Riksrevisjonen er å betrakte som ekstern revisjon. UMB har ikke etablert noen intern revisjon. UMB har de seinere år opplevd økt aktivitet fra ulike offentlige tilsyn, noe som fører til utfordringer på det administrative området. Eksempler på dette er arbeidstilsynet, datatilsynet, brannvesenet etc.

5 5 2. UMBs ressursbruk på administrasjon Figuren under viser utviklingen ved UMB for alle stillingsgrupper de siste 10 år. I stort viser figuren at antallet administrative 1 årsverk ved UMB har ligget på ca de 10 siste åra og at det har vært en svak økning i de administrative stillingene. Økningen var størst tidlig på 2000-tallet, men har ligget noenlunde flatt de siste 8 åra. Den kraftigste økningen har vært innenfor vitenskapelige stillinger 3 hvor økningen utgjør 41% (fra 404 årsverk i 2001 til 570 i 2011). Veksten i rekrutteringsstillinger utgjør en del av denne økningen. Drifts- og vedlikeholdsstillinger 4 og støttestillinger 5 til undervisning og forskning har i sum ligget noenlunde flatt i perioden. Det skjer et skift fra 2007 til 2009 ved at støttestillingene øker. Årsaken til det er at endringer i stillingskoden blant mange ansatte som tidligere hadde stillingskoder tilhørende kategorien drifts- og vedlikeholdsstillinger, gikk over til å tilhøre kategorien støttestillinger til undervisning og forskning. Det gjaldt først og fremst at antallet stillinger i stillingskodene som inkluderer ulike typer ingeniører økte pga. av endring i bruk av stillingskode fra driftsleder, driftsoperatør, driftstekniker og formann til ingeniør. 1 Administrative stillinger inkluderer administrasjonssjefer, arkivledere, avdelingsdirektører, avdelingsledere, direktører, førstekonsulenter, førstesekretærer, instituttledere, konsulenter, overarkitekter, prosjektledere, rådgivere, seksjonssjefer, seniorarkitekter, seniorkonsulenter, seniorrådgivere og økonomisjefer. 2 Kilde: Database for statistikk om høgre utdanning (DBH). Alle tall er oppgitt i årsverk pr oktober hvert år. 3 Vitenskapelige stillinger inkluderer stipendiater, vitenskapelig assistenter, dosenter, klinikkveterinærer, post doktorer, universitetslektorer, førstelektorer, forskere, amanuensiser, førsteamanuensiser og professorer. 4 Drifts- og vedlikeholdsstillinger inkluderer renholdsstillinger, avdelingsledere, driftsledere, driftsoperatører, driftsteknikere, fagarbeidere, fagarbeidere med fagbrev, fagkonsulenter, formenn, hjelpearbeidere og mestere. 5 Støttestillinger til undervisning og forskning inkluderer bibliotekarer, hovedbibliotekarer, spesialbibliotekarer, ingeniører, avdelingsingeniører, overingeniører og senioringeniører.

6 6 Sammenliknet med de øvrige universiteter i Norge har UMB en lav andel administrativt tilsatte. I figuren under går det fram at UMBs administrativt ansatte utgjør ca 20,5% av alle ansatte, mens snittet for de øvrige universiteter ligger på ca 23,5%. Figuren viser at det spesielt de seinere år har vært en synkende administrativ andel ved UMB, til forskjell fra de øvrige universitetene. Det som ikke framkommer av figuren er hvor stort administrativt arbeid som utføres av andre ansattgrupper enn de administrative. Der har vi ingen gode data, men det antas at ca 10% av de vitenskapelige ansattes tidsbruk går med til administrative oppgaver. I så fall utgjør dette mellom 55 og 60 administrative årsverk utført av de vitenskapelige. Det er relativt store forskjeller i andel administrativt ansatte ved de øvrige universitetene, fra ca 20 til ca 29% (se figuren under). I figuren under er også NVH, som har andel administrativt ansatte på ca 15%, tatt med. Når UMB og NVH slås sammen, vi man, dersom alt ellers er likt, ha en administrativ andel på om lag 18% før man tar ut eventuelle rasjonaliseringsgevinster som følge av sammenslåingen. Dette er den laveste administrasjonsandelen blant universitetene i Norge. Diagram 1c: Andel adm. ansatte av alle ansatte ved NVH og ved 6 universitet 35 % 30 % NTNU UiB Prosent 25 % 20 % 15 % UiO UiT NVH UiA 10 % UiS 5 % 0 % År

7 7 Internt ved UMB er antallet årsverk i de sentraladministrative 6 funksjoner større enn i de administrative funksjonene ved instituttene. Utviklingen de seinere år viser en vekst i de administrative årsverkene i de sentraladministrative funksjoner, mens det samtidig har vært en reduksjon i administrativt ansatte ved instituttene. Det er økonomifunksjonen og studieadministrasjon som er de største administrative funksjonene. 3. Universitetsdirektørens planer for utvikling av de administrative funksjoner pr høst 2011 Universitetsdirektøren tar som utgangspunkt at de administrative funksjoner alltid kan videreutvikles og forbedres. Universitetsdirektøren har prioritert at det store utviklingsarbeidet for de administrative funksjoner skal foregå i forbindelse med etableringen av en administrasjon for Det nye universitet (DnU) som må være operativ fra Det gis nærmere omtale av dette arbeidet i eget kapittel under. Utvikling og effektivisering av administrasjon for DnU skal allikevel ikke være til hinder for den løpende utvikling av administrative funksjoner. Under presenteres en oversikt over pågående administrative utviklingsprosesser: Administrativ utviklingsprosess Forbedret gjennomføring av anskaffelser ved UMBs enheter Innføring av elektronisk bestillingssystem for anskaffelser Utvikling av sikkerhets- og beredskapsfunksjonen Innføring av internt husleiesystem Mål for utviklingsprosessen Følge reglene om offentlige anskaffelser Forbedre og effektivisere rutinene fra bestilling til betaling Kunnskapsdepartementet har stilt krav om at institusjonene utarbeider sikkerhets- og beredskapsplaner. Et delmål er å tilfredsstille KDs krav. Men målet er framfor alt å få etablert et velfungerende sikkerhets- og beredskapsopplegg for UMB. Effektivisere og optimalisere arealbruk 6 Sentraladministrative funksjoner er definert som administrativt ansatte ved hovedadministrasjonen, drifts- og serviceavdelingen, IT og service og biblioteket.

8 8 Administrativ utviklingsprosess Internkontrollprosjektet Implementere Paga Web Implementere HR-portal Utvikle mellomlederopplæring Implementere nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for utdanningen Utdanningsledelse Tettere samhandling mellom lokal og sentral studieadministrasjon Forenkle administrative rutiner innen forskning Gjennomgå status for publiseringsaktivitet og foreslå forbedringstiltak Etablere tettere samarbeid mellom lokal og sentral forskningsadministrasjon Nye web-sider for UMB Utvikle sosiale medier i rekrutterings- og alumniarbeid Mål for utviklingsprosessen Utvikling av den interne kontroll innenfor alle administrative funksjoner til et nivå som tilfredsstiller Riksrevisjonens og Kunnskapsdepartementets krav Effektivisere saksflyt innenfor lønns- og personalområdet mellom enhetene og sentraladministrasjonen og økt kvalitet i saksbehandlingen Gjøre felles ajourførte administrative retningslinjer lett tilgjengelige Heve kompetansen på lederne for å skape bedre ledelse Dette er pålagt av Kunnskapsdepartementet og skal være implementert i løpet av Målet er heving av kvalitet i UMBs studieprogrammer. Mer effektiv bruk av ressursene til utdanning, samt øke kvaliteten Mer effektiv saksbehandling Øke tid til forskning Mer forskning Øke effektivitet i forskningsadministrasjon Kvalitativt bedre og mer brukervennlige sider Mer dynamisk og målrettet kontakt med potensielle, nåværende og tidligere studenter Riksrevisjonens tilbakemeldinger til UMB gir oss en spesiell utfordring. Riksrevisjonen utaler at UMB ikke har god nok intern kontroll og må styrke den. Dette stiller krav til UMBs forvaltning på alle nivå som må tas alvorlig. Riksrevisjonen krever at UMB etablerer avviksrapportering på de administrative funksjoner, og at ledelsen på en bedre måte enn i dag følger opp de avvik som avdekkes. Flere av de beskrevne utviklingsprosessene som er beskrevet over har ulik grad av utvikling av intern kontroll og kvalitetssikring innebygd. 4. Utvikling av administrasjonen for DnU I samarbeid med administrerende direktør ved NVH har universitetsdirektøren startet opp et arbeid hvor målet er at DnUs funksjoner skal fungere fra dag 1, dvs fra Dette forutsetter at reglementer, ITsystemer, rutiner, prosedyrer er på plass og rekruttering av personell er gjennomført. I praksis betyr det at ny administrasjon må være på plass i Universitetsdirektøren legger til grunn at administrasjonen for DnU må være på plass i 1. tertial Arbeidet er startet opp ved at alle administrative funksjoner er beskrevet mht til utfordringer i forhold til å være operative fra , hvordan utfordringene bør løses, mulige effektiviserings- eller rasjonaliseringstiltak og evt behov for nye systemer eller systemomlegginger. De administrative funksjoner som inngår i dette arbeidet er: økonomi

9 9 personal- og organisasjon forskningsadministrasjon og innovasjon studieadministrasjon og etter- og videreutdanning bygnings- og eiendomsdrift IKT arkiv informasjon og formidling bibliotek De funksjonsansvarlige for de administrative funksjoner ved hhv NVH og UMB har sammen utarbeidet beskrivelsene. Administrerende direktør ved NVH og universitetsdirektøren ved UMB skal sammen lede arbeidet. Det tas sikte på at de innledende beskrivelsene danner mandat og prosjektplan for utviklingen av de administrative funksjoner for DnU. Mandatet og prosjektplanen skal forankres i fellesstyret, antakelig på møtet

10 10 Del II Kort gjennomgang av de enkelte administrative funksjoner

11 11 Administrativ funksjon: Studieadministrasjon Beskrivelse av innholdet, organisering og samhandling innen administrasjonsområdet: Studieadministrasjonen er delt mellom en sentral studieavdeling som utfører fellestjenester for hele universitetet med 21 årsverk og studieveiledere/studiekonsulenter på alle institutt. Antallet varierer mellom de ulike instituttene, men i snitt 2 personer på hvert institutt. Studieavdelingen er delt i to enheter. Enhet for studieadministrative tjenester (SAT) utfører time- og romplanlegging av all undervisning, og booking av alle læresaler. Eksamensplanlegging, gjennomføring og samt tilrettelegging av eksamen for enkelt studenter. All sensur registreres og klager på sensur mottas av SAT. Utover dette produseres alle vitnemål og diploma supplement. Disse blir grundig kvalitetssjekket innen utstedelse. Doktorgradsadministrasjon med oppfølging av håndbok for doktorgradsstudenter, regelverk, skjema, maler, i tillegg til å bistå instituttadministrasjonen er oppgaver som utføres. Studieavdelingen har en funksjon som systemeier av de fleste systemene vi benytter på studiesiden. Dette gjelder informasjonssystemer som Fronter, TimeEdit, FS, Questback. Studieavdelingen utfører brukerstøtte og opplæring til UMBs brukere, samt har ansvar for alt av grunnlagsdata. Studentenes informasjonstorg (SiT) jobber med Internasjonalisering, opptak og studieveiledning. Generell studieveiledning gis til alle UMB studenter i forbindelse med opptak, utveksling og generell studieveiledning. Videre hjelper SiT studenter med studenttjenester som Studweb, Fronter og Lånekassen. Alt opptak er sentralisert i studieavdelingen. Innefor internasjonalisering og utveksling ligger oppgaver som saksbehandling av utvekslingsstudenter, forvaltning og utvikling av utvekslingsavtaler og kontakt med internasjonale partnere. I tillegg er det mange oppgaver knyttet ulike stipendordninger for studenter (kvote, erasmus, nordplus, HEC, osv) både i form av saksbehandling og veiledning. Studieavdelingen har stabsfunksjon for rektor, prorektor for utdanning, universitetsdirektør og studiedirektør. Oppgavene er knyttet til sekretær og saksbehandling for råd og utvalg (SN, LMU, US, klagenemnda). Studieprogramutvikling og UMBs Kvalitetsikringsystem for utdanningen (KSU), forskriftstolkninger, dispensasjoner, saksbehandling ved endringer og UNIS-koordinator for UMB. I tillegg har studieavdelingen karrieresenter for studenter og en ressurs knyttet til utvikling av fleksibel læring ved UMB. Redegjørelse for status og utfordringer innen funksjonen: Studieavdelingen merker at det økte studentopptaket har ført til økt antall studenter som skal ha individuell tilrettelegging, økte utfordringer i timeplanleggingen mht romkabal og romkapasitet, stor økning i sensurregistrering og vitnemålsproduksjon. I tråd med internasjonaliseringen merkes også stadig flere etterspørsler etter verifisering av vitnemål. Det er også en kjempeøkning i antall internasjonale søkere til UMB studieprogrammer. Det er forventet å øke enda mer siden våre naboland innfører skolepenger. Å balansere denne økningen i drift knyttet til studentvekst, samtidig som det forventes at studieavdelingen skal bidra i flere utviklingsoppgaver, er en stor utfordring. Redegjørelse for planlagte utviklingstiltak og mulige effektiviseringsgevinster på kort og lengre sikt: I løpet av 2012 skal UMB innføre nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk i utdanningen. (NKR) og Universitetsstyret har stor oppmerksomhet på studiekvalitet og hvordan UMB skal sikre og forbedre studiekvaliteten. Dette vil i 2012 kreve oppfølging fra studieadministrasjonen, og UMB må jobbe med å definere og utvikle en god utdanningsledelse.

12 12 Størst potensial for effektiviseringsgevinster er på å få til god samhandling mellom sentralt nivå og lokalt nivå. Studienemnda startet i 2010 ett arbeidet på dette, og det skal videreutvikles i 2012.

13 13 Administrativ funksjon: Forskning og innovasjon Beskrivelse av innholdet, organisering og samhandling innen administrasjonsområdet: Universitetsnivå: Forskningsavdelingen (7,5 årsverk) følger opp UMBs strategi for forskning, PhD-utdanning og samarbeid med næringsliv og forvaltning og er forskningspolitisk rådgiver for ledelsen. Avdelingen bistår instituttene i forsknings- og innovasjonsspørsmål, har ansvaret for forskningsadministrasjon (rapporter, interne utlysninger og tildelinger), kvalitetssikring av forskning, kontakten med Forskningsrådet og UHR, rådgiving i fht EUs forsknings- og innovasjonsprogrammer, videreutvikle samarbeid med næringsliv og forvaltning, kommersialisering av forskningsbaserte ideer, entreprenørskap, ivareta immaterielle rettigheter, kontrakter, koordinator for UMBs NUFUprosjekter og videreutvikle samarbeid med instituttsektoren. Forskningsdirektøren er sekretær for Forskningsnemnda. Ca 1,5 årsverk er finansiert av eksterne midler. Instituttnivå: Instituttene har forskningsleder som leder instituttets forskningsutvalg, ivaretar forskningsspørsmål og -administrative oppgaver på instituttet. Dette går blant annet ut på oppfølging av kontrakter med Forskningsrådet, koordinere PhD-utdanningen, registrering av forskningsproduksjon og kvalitetssikre lagring av forskningsdata, samt å være sekretariat for forskningsutvalget. Instituttene har organisert dette arbeidet noe ulikt, og det er noe uklart hvor stor ressurs instituttene samlet sett har på forskningsadministrasjon (varierer fra 0,4 til 3,5 årsverk). Samarbeidet mellom forskningsadministrasjon for universitetet og på instituttene fungerer bra (blant annet på registrering av forskningsproduksjon hvor også biblioteket er en vesentlig bidragsyter), og UMBs EU-forum har hatt en meget god oppstart. Redegjørelse for status og utfordringer innen funksjonen: Forskningsavdelingen har en svært sammensatt portefølje. Forskningsdirektøren har valgt å la hver enkelt person være spesialist på sitt felt, og å redusere sårbarheten ved at et par personer i stor grad behersker to områder. UMBs forskningsnemnd er sentral i å utarbeide gode strategier og strukturer for forskningen ved universitetet, og forskningsdirektøren skal i samarbeid med nemnda se på hvordan UMB kan redusere forskernes bruk av tid til administrative oppgaver. UMB har potensial for å hente flere prosjekter fra EUs rammeprogram for forskning og innovasjon. UMB har ett årsverk for å støtte forskerne i dette arbeidet. Vi har etablert et EU-forum bestående av ressurspersoner på instituttene for å bli dyktigere på dette området, men det er mulig universitetet bør øke ressursen her for å få et reelt løft på EU-finansiert forskning. UMB kan med fordel styrke forskningsprosjektledelse og administrasjon. Forskere vegrer seg for å påta seg ledelse av større prosjekter pga manglende administrativ støtte. Et hensiktsmessig prosjektverktøy kan også være en god investering for å redusere tid til rapportering og oppfølging av forskningsprosjekter. Redegjørelse for planlagte utviklingstiltak og mulige effektiviseringsgevinster på kort og lengre sikt: Øke tid til forskning: forenkle administrative rutiner innen forskning

14 14 Mer forskning: gjennomgå status for publiseringsaktivitet og foreslå tiltak som kan bidra til mer forskning; profesjonalisere støtte til forskningsfinansiering Øke effektivitet: etablere tettere samarbeid mellom lokal og sentral forskningsadministrasjon

15 15 Administrativ funksjon: Økonomiforvaltning Beskrivelse av innholdet, organisering og samhandling innen administrasjonsområdet: Økonomifunksjonen ved UMB er todelt gjennom at man har en sentral økonomiavdeling med 19,2 årsverk som står for; Bokføring, remittering etc. Rapportering, planlegging etc. Støtte til gjennomføring av anskaffelser, ansvar for rammeavtaler Lønn Kontrollaktiviteter på de ulike områder avdelingen har ansvar for I tillegg har man en lokal økonomifunksjon på alle institutter og enheter som står for; den daglige økonomioppfølging, mottaksregistrering etc. Lokal rapportering og oppfølging Prosjektoppfølging og støtte Anslagsvis er et sted mellom 20 og 25 årsverk knyttet opp mot økonomifunksjonen lokalt. I tillegg kommer den del av avd.direktørers, instituttlederes og ledere på andre nivåer tid til oppfølging av økonomi. I tillegg til det daglige samspillet mellom økonomifunksjonen sentralt og på institutt og enheter, arrangeres økonomilederforum månedlig. Alle institutt og enheter er representert med sin økonomileder eller administrasjonssjef på økonomilederforumet, mens sentraladministrasjonen er representert med seksjonslederne og økonomidirektøren. Økonomilederforumet er viktig for samkjøring og kommunikasjon mellom sentraladministrasjon og instituttene og enhetene. Redegjørelse for status og utfordringer innen funksjonen: Den sentrale delen av økonomifunksjonen lever i det daglige med balansegangen mellom på den ene siden rollen med å være et serviceorgan overfor enhetene gjennom å drive veiledning, opplæring og lignende og rollen som kontrollorgan. Innenfor økonomifunksjonen er en av de store utfordringer per i dag organisasjonens (UMB) evne og vilje til å iverksette og gjennomføre de regler og retningslinjer som gjelder området. Dette medfører at ressurser som kunne vært benyttet til utvikling av økonomifunksjonen må settes inn på kontrolltiltak. I denne sammenhengen er særlig områdene anskaffelser og bidrags- og oppdragsvirksomheten å trekke frem. Redegjørelse for planlagte utviklingstiltak og mulige effektiviseringsgevinster på kort og lengre sikt: Som et ledd i den vedtatte handlingsplan for anskaffelsesområdet er man i gang med å implementere et elektronisk bestillingssystem. Dette forventes å gi en rekke gevinster; - reduserte transaksjons- og ressurskostnadene. - For mange innkjøpere og lite avtalelojalitet. Skriftlig delegering av bestillingsfullmakter er ikke i tilstrekkelig grad fulgt opp ved enhetene. Elektronisk bestillingssystem kan bli et redskap for aktivisering og operativ bruk av vedtatt fullmaktstruktur. Brukernes tilgang til leverandører og produkt blir regulert og det kan forventes betydelig større avtalelojalitet og direktebesparelser.

16 16 - Bedre økonomistyring og kontroll gjennom å se kostnadene ved bestilling I det daglige arbeider økonomiavdelingen hele tiden med å utnytte de investeringer som er gjort i ITsystemer på en best mulig måte. Et eksempel på dette er blant annet overgang til bruk av elektronisk internfaktura.

17 17 Administrativ funksjon: Personal- og organisasjonsutvikling Beskrivelse av innholdet, organisering og samhandling innen administrasjonsområdet: Personal- og Organisasjonsavdelingen (POA) er universitetsledelsens stabsavdeling på personal og organisasjonsområdet og skal bidra til utviklingen av UMBs organisasjon og gi støtte til den sentrale ledelse og ledere ved enhetene. Stabsrollen innebærer blant annet å kvalitetssikre prosedyrer innen personal- og organisasjonsområdet. Avdelingen skal sammen med enhetene sørge for konsistens mellom UMBs personalpolitikk og den praktiske utførelse av denne. POA leverer i hovedsak rådgiving innenfor følgende områder; personaladministrasjon, organisasjonsutvikling og HMS. Eksempler på leveranser er støtte til; rekruttering, opplæring og lønnsforhandlinger. Arbeidet på personalområdet skjer i tett samhandling og dialog mellom POA og personalfunksjonene ved enhetene som har det operative ansvar for oppfølgingen og kvalitetssikringen Enhetene har valgt å organisere det administrative personalarbeidet på ulike måter, men alle har medarbeidere som har ansvaret på dette området. Ressursbruken varierer fra tilnærmet 100% stilling til ca 20%. Alle enheter er representert i Personalforum som er et sentralt virkemiddel for å nå målene innenfor personalområdet. Forumet møtes månedlig. POA er avhengig av en tett kontakt med de ulike enhetene ved UMB for å fremme en effektiv personaladministrasjon og utvikling av og for UMBs ansatte. Vi er derfor i ferd med å organisere oss med dedikerte kontaktpersoner som skal være til støtte for instituttenes ledere og forhåpentligvis lette deres hverdag. Dette vil være med på å bidra til utviklingen av samarbeidet mellom sentraladministrasjonen og UMBs enheter ved at vi kan ha en tett dialog med dem som vi jobber for. Det er viktig å fremme internt samarbeid i sentraladministrasjonen for å effektivisere den samhandlingen vi har med enhetene. POA erfarer at det kan være muligheter for felles prosjekter i administrasjonen som kan være med på å både koordinere tiltak og pålegg til enhetene samt å gjøre disse mer effektive. Redegjørelse for status og utfordringer innen funksjonen: Avdelingen består av 12 medarbeidere (9,7 årsverk) som har en bred kompetanse innenfor det personaladministrative området. Medarbeiderne har lang erfaring fra UMB og også fra annen statlig og privat virksomhet. Instituttene og enhetene har også egne ressurser innenfor vårt fagområde. Den største utfordringen vi ser i dag er å ta i bruk på en effektiv og standardisert måte de ulike administrative systemer UMB har slik at alle ledd kan utføre en mer rasjonell saksbehandling. Innenfor personalfeltet ser vi at det legges opp til mer og mer selvbetjeningsløsninger og å innføre slike løsninger som gir effekt i vår organisasjon er utfordrende. Redegjørelse for planlagte utviklingstiltak og mulige effektiviseringsgevinster på kort og lengre sikt: 1. POA vil frem til 1. jan 2014 prioritere å bruke eventuell ledig kapasitet til viktige utviklingstiltak innenfor tre områder:

18 18 Organisasjonsutviklingsarbeid for å etablere en effektiv organisasjon for det nye universitet (DNU). 2. Utvikle et enda tettere og bedre samarbeid med de lokale enhetene (institutter og sentre) som vil skape muligheter for raskere og kvalitativt bedre saksbehandling. 3. Utvikle og gjennomføre relevant mellomlederopplæring inkludert opplæring i gjennomføring av medarbeidersamtale/årsplansamtaler som vil gi bedre ledelse og ledere i dagens UMB og til det nye universitet

19 19 Administrativ funksjon: Kommunikasjon og markedsføring Beskrivelse av innholdet, organisering og samhandling innen administrasjonsområdet: Kommunikasjonsavdelingen (KA) er universitetsledelsens stabsavdeling på kommunikasjons- og markedsområdet. Gjennom strategisk og operativ bruk av markedsføring og kommunikasjon bidrar avdelingen til å realisere universitetets strategiske mål om blant annet å rekruttere bedre studenter, sikre godt omdømme generelt og hos viktige målgrupper spesielt, og gjennom synliggjøring styrke universitetets rolle som nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utdanningssenter som bidrar til å sikre bærekraftig utvikling. I tillegg bidrar KA til å utvikle universitetets internkommunikasjon, slik at denne underbygger strategiog måloppnåelse ved å gi medarbeidere kunnskap og eierskap til universitetets visjon, mål og pågående prosesser, herunder etableringen av det nye universitetet. Den sentrale kommunikasjonsavdelingen samarbeider med kommunikasjonsmedarbeidere i instituttene, som bruker anslagsvis mellom 5 og drøyt 30 % stilling til sitt kommunikasjonsarbeid. Redegjørelse for status og utfordringer innen funksjonen: Avdelingen består av elleve medarbeider (10,5 årsverk) med bredt sammensatt kompetanse: Redaksjonsgruppe (tre årsverk) som planlegger og koordinerer studiemarkedsføringsaktivitet og -materiell, synliggjør forskning og utdanning gjennom mediehåndtering, utdanningsmesser, konferanser og digitale kanaler, tar ansvar for intern kommunikasjonsrådgiverfunksjon og kriseberedskap/håndtering, kommunikasjonsansvar i enkeltprosjekter, alumniarbeid (UMBnytt) og etablering av rekrutteringssamarbeid med næringsliv og bransjeaktører med mer. Grafisk gruppe bestående av en fotograf og to grafikere (totalt 2,5 årsverk) som ivaretar UMBs visuelle kommunikasjon, grafisk og fotografisk rådgivning og tjenester, drift av fotoarkiv mv. Messe- og skoletjenestegruppe (tre årsverk) som ivaretar utdanningsmesser og skolerettet undervisnings/rekrutteringstiltak, Ungforsk, forskningstorget, universitetsrekrutteringsturner og liknende, til dels i samarbeid med kommunikasjonskontakter og studierådgivere i instituttene. Webgruppe som blant annet utvikler og vedlikeholder UMBs nettsider og sosiale medier til rekruttering og kontakt med viktige målgrupper, opplæring, databasevedlikehold med mer. I tillegg ivaretar kommunikasjonskontaktene i instituttene publisering på enhetenes egne nettsider o. l, og samarbeider til dels med den sentrale kommunikasjonsenheten i forbindelse med enkeltprosjekter og rekrutteringstiltak og liknende. Frem mot har den sentrale kommunikasjonsavdelingen en vesentlig utfordring i å ivareta og legge til rette for tilfredsstillende kommunikasjon knyttet til etablering av det nye universitet. Videre er det behov for å styrke UMBs interne kommunikasjon og samarbeid mellom sentral kommunikasjonsfunksjon og instituttene, samt generelt å heve faglig kompetanse og bevissthet om kommunikasjons som strategisk virkemiddel for å få optimal effekt av samlede ressurser. Redegjørelse for planlagte utviklingstiltak og mulige effektiviseringsgevinster på kort og lang sikt: Kommunikasjonsavdelingen vil fremover bruke mer ressurser for å styrke intern kommunikasjon (herunder kommunikasjonssamarbeid med instituttene) og fusjonskommunikasjon. Videreutvikling av sosiale medier i rekruttering og markedsføring, samt ressurskrevende etablering av nye nettsider på plattform som kan videreføres, vil på sikt styrke universitets profil og posisjon og kunne gi betydelig effektiviseringsgevinst.

20 20 Administrativ funksjon: Strategisk eiendomsforvaltning Beskrivelse av innholdet, organisering og samhandling innen administrasjonsområdet: Ihht. US-vedtak i juni 2011 er eiendomsstaben ansvarlig for: Langsiktig planverk for universitetets eiendomsmasse (skog, park, land og bygninger) Utvikling av eiendom og arealer som tjener UMBs nåværende og framtidige behov Miljøplanlegging Energiplanlegging Eiendomsstaben forvalter på vegne av universitetsdirektøren eieransvaret knyttet til UMBs eiendomsmasse, og har ansvaret for daglig kontakt med og oppfølging overfor på den ene siden forvaltere (DSA, SKP, SHF, ITS) og på den andre siden brukere (alle som har husleieavtale - eksterne og interne). Eiendomsstaben skal bestå av leder, to fast ansatte og ev. prosjektansatte. Ingen ansatte på andre nivåer. Redegjørelse for status og utfordringer innen funksjonen: Eiendomsstaben er nyopprettet. Hovedutfordringer er: Etablere eiendomsstaben ihht. US-vedtaket Opprette god kommunikasjon med forvaltere og brukere Utvikle langsiktige planer ihht. US-vedtak Redegjørelse for planlagte utviklingstiltak og mulige effektiviseringsgevinster på kort og lengre sikt: Se ovenfor.

21 21 Administrativ funksjon: Drift, service og operativ forvaltning av UMBs bygninger og eiendommer Beskrivelse av innholdet, organisering og samhandling innen administrasjonsområdet: Ved DSA er det mange teknisk ansatte og noen få administrativt ansatte. Utviklingen viser at antall årsverk har gått ned med ca. 3 årsverk siden 2005, men nedgangen er større da det er lagt inn en økning i antall lærlinger og det er 1,5 registrerte, men vakante stillinger i DSA - utvikling Rammetildeling kontra lønnskostnader Rammetildeling Lønnskostnader konto 5* Konsulent konto 67* Antall årsverk - hentet DBH 78,4 78,7 78,3 71,5 71,6 70,7 71,3 75,3 Lønn og konsulent i% av rammen 54 % 55 % 57 % 53 % 57 % 59 % 61 % 53 % 56 % Utvikling penger til drift utenom lønn i % av rammen 46 % 45 % 43 % 47 % 43 % 41 % 39 % 47 % 44 % Året ikke ferdig - anslag 2012: planlagt økning lærlinger 1,5-1,5 renholdstillinger er ført opp, men er vakante i påvente av Ur/audMax Redegjørelse for status og utfordringer innen funksjonen: UMB skal bli en del av et nytt universitet med større bygningsmasse en tidligere. Vi skal slås sammen med en avdeling fra NVH som har om lag 30 årsverk, vi skal drifte en større park og flere og mer kompliserte bygninger og anlegg. Etter sammenslåingen må DnU ta en prinsippvurdering av hvordan kompetanse og bemanning skal være innenfor teknisk stab. Det er ulike måter å organisere dette på, man må bestemme hvor stor stab man skal ha og hvor mye arbeid man skal kjøpe eksternt. DnU må drive to Campus fram til 2018, det er derfor vanskelig å spå noe om når man kan konkludere i denne prinsippsaken. Dette har noe med hvem og hvor mange som reelt kommer til å bli med fra Adamstuen til Ås og avskalling ved DSA. Ved DSA er det per i dag 3,8 årsverk pluss leder som har rene administrative oppgaver i tillegg til dette kommer en teknisk tegner og en arkitekt som bistår eiendomsstab 50 %. Dette er en liten sårbar administrasjon som ikke kan beskjæres vesentlig uten at kvalitet forringes. De øvrige ansatte arbeider i hovedsak med drift og vedlikehold. Det er 6 enhetsledere i den tekniske delen, i bygg er det 7,6 håndverkere, VVs har 3, elektro har 5,6 (inkludert energirådgiver), park har 5,5, renhold har 29 og forvaltning, brann og sikkerhet har 11. Sistnevnte vil reduseres i løpet av Redegjørelse for planlagte utviklingstiltak og mulige effektiviseringsgevinster på kort og lengre sikt: Når det gjelder den rent administrative siden anbefaler jeg at man begynner å se alle avdelingene i sentraladministrasjonen under ett. Det må være mulig å samarbeide mer for å bli mindre sårbare. På denne måten kan UMB muligens spare noe. Eksempler er felles servicesenter, felles økonomistab og personalstab og en tydeligere arbeidsfordeling mellom eiendomsstab og DSA når det gjelder planer, avtaler og oppgaver.

22 22 Administrativ funksjon: IT- og serviceavdelingen Funksjoner: IT-drift, IT-brukerstøtte, arkiv og servicetorg. Beskrivelse av innholdet, organisering og samhandling innen administrasjonsområdet: IT-drift: 7,4 personer. Drift, installasjon og oppfølging av tjenester og serversystemer ca 150 ulike tjenester herunder fil- og utskriftstjenester (ansatt og student), epost, web, telefoni, lagring, backup mm. Klientdrift (PC) og programvareutrulling. Brukeradministrasjon og identitetsforvaltning samt koordinering av dataflyt mellom alle UMBs systemer. Drift av datasaler og studentløsninger. Infrastruktur og nettverk. Drift og utvikling av maskinrom og serverpark med sikkerhetstiltak Dokumentasjon, beredskap og informasjonssikkerhet. Innkjøp og innkjøpsavtaler. Støtte til ITansvarlige. IT-brukerstøtte IT-ansvarlige: 8 personer. Lokal klientdrift/brukerstøtte/lokaldrift. Innkjøp og oppsett av Pcer, mobiltelefoner og utstyr. Superbruker i Fronter inkl brukerhåndtering og brukerstøtte. Drift av lokale datasaler/laber. Bindeledd mellom institutt og IT ved større prosjekter. IT-brukerstøtte vakttjenesten: 2 personer. Bakvakt for it-ansvarlige på instituttene, oppfølging av AV/IKT i undervisingsrom Arkiv: 3 personer. Posthåndtering, fordeling og journalføring. Skanning av dokumenter for enhetene. Kontroll og oppfølging av arkivsaker. Brukerstøtte og opplæring, Systemadministrasjon og vedlikehold av arkivbase. Håndtering av papirarkiv. Håndtering av henvendelser om dokumenter og innsyn. Arkivplanarbeid og dokumentasjon av rutiner. Arkivansvar for fellesstyret. Servicetorg: 4 personer. Ansvar og bemanning av resepsjon og sentralbord. Drift av posttjenesten med henting/bringing av post til/fra UMBs enheter til postkontor. Produksjon av ID-kort. Bistand til arkiv og enkle arkivtjenester. ITS-Administrasjon: 3 personer. Økonomi, budsjett, planarbeid, rapportering, fakturabehandling, personaladministrasjon, ansettelser, saksbehandling, HMS, innkjøp, avtaler, prosjektarbeid og telefoni (for ITS og Universitetsbiblioteket). 2 personer har i tillegg oppgaver for sentraladministrasjonen. Redegjørelse for status og utfordringer innen funksjonen: IT-brukerstøtte: En godt fungerende funksjon med godt omdømme. Organiseringen er noe suboptimalisert. IT-brukerstøtte vakttjenesten: Veksten i behovet og forventningene er stor mht AV/IKT i undervisningsrom. Sannsynligvis behov for styrking. IT-drift: Bemanning holder til å ivareta våre viktigste tjenester. Utfordring at ønske/behov for nye tjenester øker raskere enn ressurstilgangen tilsier. Søker å konsentrere oss om tjenester som må/bør driftes lokalt og outsource mest mulig ellers. Servicetorg: En tjeneste i utvikling. Tjenestetilbud reguleres av bemanningen. Arkiv: Knapp bemanning som må konsentreres om kontroll, brukerstøtte/opplæring og planarbeid. Arkivrestanser og arkivlokaler er en stor utfordring. Redegjørelse for planlagte utviklingstiltak og mulige effektiviseringsgevinster på kort og lengre sikt: IT-brukerstøtte: En samlet organisering av IT-ansvarlige (i stedet for en fast pr sted) vil kunne gi større fleksibilitet mellom instituttene, og bedre utnyttelse av arbeidskraften. Større satsning på fellesløsninger (med helpdesk) og selvbetjeningsløsninger har også et innsparingspotensial. IT-drift: Satsning på sharepoint og samordna kommunikasjon gir gevinster for UMB, selv om det er et tillegg for ITS. Forenkler samhandling og gjenfinning på tvers av enheter og campus. Arkiv: Sharepointprosjekt for ephorte vil bedre funksjonen for saksbehandlerne på enhetene betraktelig, og øke arkiveringsgraden og kvaliteten. Servicetorg: Vil og bør overta flere fellesfunksjoner (i tråd med notat) gir besparelser for UMB. IT-brukerstøtte vakttjenesten: Ytterligere standardisering i tråd med UNINETT-standarder har potensial, men veksten i behovet er sannsynligvis større enn effektiviseringen.

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør

Utlysning av stilling som Personal- og organisasjonsdirektør 1302 1901 US-SAK NR: 176/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av stilling som Personal-

Detaljer

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen

Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen Handlingsplan for hovedvirkemidler for perioden 2014-2016 Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 1. Forholdet til samarbeidspartnere styrke og videreutvikle samhandlingen med og være

Detaljer

Rapport om styrets arbeid i 2009

Rapport om styrets arbeid i 2009 US-SAK NR: 13 /2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR 1302 1901 SAKSANSVARLIG: STABSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR: 09/187 Rapport om styrets arbeid i 2009 Dokumenter:

Detaljer

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU

Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU US 42/2015 Instruks for internrevisjon ved NMBU Instruks for revisjonsutvalg ved NMBU Universitetsledelsen Saksansvarlig: Økonomi- og eiendomsdirektør Saksbehandler(e): Jan E. Aldal, Hans Chr Sundby, Siri

Detaljer

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås,

Ny målstruktur for UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg: Brev datert fra KD. Forslag til vedtak: Tas til etterretning. Ås, US-SAK NR: 128/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2011/1958 Ny målstruktur for UMB Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg:

Detaljer

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011

Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Universitetet i Oslo TILSTANDSRAPPORTERING* (KJØNN) Vedlegg til sak: Rapport fra arbeid med oppfølging av Handlingsplan for likestilling mellom kjønnene 2011 Alle offentlige arbeidsgivere skal rapportere

Detaljer

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016)

STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) STRATEGISK KOMMUNIKASJONSPLAN 2013 -. (2016) UMBS VISJON Universitetet for miljø- og biovitenskap skal være et analytisk, innovativt og ledende universitet for biovitenskap, miljø og bærekraftig utvikling.

Detaljer

Likestillingsstatistikk for UiB 2015

Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Likestillingsstatistikk for UiB 2015 Det utarbeides årlig likestillingsstatistikk for UiB. Statistikken er et viktig redskap i oppfølgingen av likestillingsarbeidet ved universitetet, konkretisert gjennom

Detaljer

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres

Prislister NTNU. Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Prislister NTNU Parametere markert med gult er valgbare og kan endres Gjøres gjeldende med virkning f.o.m.: 01.06.2013 Lønnstabell oppdatert pr.: 01.05.2013 Startår: 2013 Forventet, gjennomsnittlig lønnsøkning:

Detaljer

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015

Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Universitetet i Bergen Internrevisjon - erfaringer Samling for økonomidirektører og økonomiledere i UH-sektoren 22.-23. april 2015 Fung. økonomidirektør Kirsti R. Aarøen Universitetet i Bergen 14.450 studenter

Detaljer

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret

FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret 1 FS-17/10 Kommunikasjonsstrategi for fellesstyret Fellesstyrets ledergruppe har bedt informasjonssjef Birgitte Bye (NVH) og kommunikasjonsdirektør Tonje Grave (UMB) om å utarbeide et forslag til kommunikasjonsstrategi

Detaljer

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU

Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU SU-sak 16/2014 Retning for arbeidet med et nytt kvalitetssikringssystem ved NMBU Studieutvalget Saksansvarlig: Saksbehandler: Arkiv nr: Ole-Jørgen Torp Katarina Klarén Forslag til vedtak: Studieutvalget

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Prising av timer i BOA-prosjekter

Prising av timer i BOA-prosjekter 1 Prising av timer i BOA-prosjekter 02.06.2010 Per Inge Andresen, Regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Hva menes med pris? Sentrale prisbegrep Veien til riktig pris steg for steg Timepris i bidragsprosjekter

Detaljer

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken.

Universitetsstyret vedtar å sette i gang areal- og funksjonsprogrammer ihht. de rammer som er gitt i saksframlegget til denne saken. US-SAK NR: 47/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KRISTIN KREUL, TERJE HOLSEN ARKIVSAK NR: 2013/1133 Areal- og funksjonsprogram

Detaljer

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT

Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT FSAT-15-026 AS Resultat av SWOT-analyse av FSAT 1. Bakgrunn Stortinget har gjennom Prop. 1 S (2014-2015) vedtatt overordnet mål for FSAT: Felles studieadministrativt

Detaljer

Hvilke kartleggingsbehov har vi?

Hvilke kartleggingsbehov har vi? Overordnet kartlegging av årsverksfordeling innenfor administrasjonen ved UiO Gjøres fra 26. april til 18. mai Hvilke kartleggingsbehov har vi? Grov oversikt Kartlegge ressursbruk i hele organisasjonen

Detaljer

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB

Nominasjon av eksterne medlemmer til fellesstyret for NVH og UMB US-SAK NR: 8/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SIRI MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PAUL STRAY ARKIVSAK NR: 2204/1169 Nominasjon av eksterne

Detaljer

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012

Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør Vedtatt på fullmakt, 08.03. 2012 1302 1901 US-SAK NR: 27/2012 SAKSANSVARLIG: MARI SUNDLI TVEIT SAKSBEHANDLER(E): TOR ÅGE DISERUD ARKIVSAK NR:2011/1452 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN Fullmaktssak: -US-sak

Detaljer

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere

Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere Stillingsbeskrivelsene for de administrative ledere a. Stillingsbeskrivelse leder for forskningsavdelingen Stillingstittel Stillingskode Organisatorisk enhet Rapporterer til Leder for forskningsavdelingen

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2

Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget. fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00. UHRs lokaler, Stortorvet 2 Godkjent referat fra møte i innkjøpsutvalget fredag 8. mai 2015 kl 10.00 14.00 UHRs lokaler, Stortorvet 2 Medlemmer Innkjøpssjef Lisbeth Gussiås, NTNU (leder) Innkjøpssjef Merete Berger Håkonsen, UiT Innkjøpssjef

Detaljer

Forslag til administrativ hovedstruktur mv for Økonomi og eiendomsområdet

Forslag til administrativ hovedstruktur mv for Økonomi og eiendomsområdet 1 av 6 Økonomi og eiendomsdirektøren 15.04.2016 Notat Til: Gruppe for administrativ organisering (Børresen-utvalget) Kopi til: Fra: Økonomi og eiendomsdirektøren Signatur: JPN Forslag til administrativ

Detaljer

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør

Intern husleie ved UMB. a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Ås, 27.11.2013. Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør US-SAK NR: 140/200 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: SAKSBEHANDLER(E): ARKIVSAK NR:12/756 KJERSTI SØRLIE RIMER TERJE HOLSEN K SØRLIE RIMER, Intern

Detaljer

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter:

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter: 1302 1901 US-SAK NR: 11/2009 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER ÅSHILD ERGON UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET ARKIVSAK NR: 2009/1444

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Visjon Strategisk plan 2013 2016 Kompetanse for et bærekraftig og trygt samfunn! Virksomhetsidé Høgskolen i Gjøvik (HiG) skal bidra til et bærekraftig og trygt samfunn gjennom utdanning, forskning og formidling

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Struktur og arkitektur

Struktur og arkitektur Struktur og arkitektur Sammenhengen mellom strukturmeldingen og arbeidet med IT-arkitektur i sektoren. Kan arkitektur bidra til at strukturendringer forenkles? Konsentrasjon for kvalitet En formidabel

Detaljer

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU

FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU FS-135/2013 Spørsmål om utarbeiding av profilfilm for NMBU Møtedato: 25. oktober 2013 Saksansvarlig: Mette Risbråthe Saksbehandler: Mette Risbråthe Etter avtale med Fellesstyrets leder legges saken fram

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Vedlegg a. Notat fra instituttleder ved IØR om Handelshøyskolen ved UMB Formalisering av navnet US-SAK NR: 59/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: ASS UNIVERSITETSDIREKTØR SAKSBEHANDLER(E): JAN OLAV AASBØ ARKIVSAK NR:2009/13 Endelig fastsetting

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning.

Kunst- og designhøgskolen i Bergen er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. STRATEGIPLAN 2012 2016 er en ledende arena for nytenkning og utprøvende kunstnerisk utviklingsarbeid og utdanning. Strategiplan 1 I 2016 er kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning, utdanning og formidling

Detaljer

«Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm

«Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm «Digitalisering, effektivisering og #ORG2022» Aulaen 13.desember 2016 Universitetsdirektør Kjell Bernstrøm 14.12.2016 SIDE 2 Hvorfor har jeg satt i gang #ORG2022? Oppfølging av avbyråkratiseringskrav/-kuttet

Detaljer

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011

Statusrapport Medarbeiderundersøkelsen Livet på jobben 2011 US-SAK NR: 64/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): TURID INDREBØ ARKIVNR: 11/80 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Statusrapport

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være en profesjonell leverandør av tjenester og systemer av høy kvalitet til norske utdanningsinstitusjoner.

Detaljer

Årsplan 2014 for Underavdeling stab og støtte Møte med USITs seksjonssjefer

Årsplan 2014 for Underavdeling stab og støtte Møte med USITs seksjonssjefer 11. februar 2014 Årsplan 2014 for Underavdeling stab og støtte Møte med USITs seksjonssjefer UiOs føringer og mål! Hovedprioritering Grunnverdier (menneskerett, ytringsfrihet, demokrati, velferdsstat,

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

OPTIMA studie. OPTIMA Studie - delprosjektets vurdering og sammenstilling av forslag til framtidige løsninger for fokusområdene

OPTIMA studie.  OPTIMA Studie - delprosjektets vurdering og sammenstilling av forslag til framtidige løsninger for fokusområdene OPTIMA studie OPTIMA studie har som overordnet mål å sørge for at de tjenester som leveres av administrativ karakter på HiST er på riktig nivå i forhold til kvalitet og service: På bakgrunn av dette skal

Detaljer

SIU Oppfølging av SIU-evalueringen

SIU Oppfølging av SIU-evalueringen SIU Oppfølging av SIU-evalueringen Erasmus-seminaret 2011 Vidar Pedersen, seksjonssjef 2 Innhold Kort om SIU Hovedoppgaver Evalueringen Oppfølging og konsekvenser 3 Senter for internasjonalisering av høgre

Detaljer

Høringssvar fra Studenttinget NTNU om administrativ organisering. Studenttinget har følgende innspill til NTNUs administrative organisering.

Høringssvar fra Studenttinget NTNU om administrativ organisering. Studenttinget har følgende innspill til NTNUs administrative organisering. NTNU Vår dato 01.06.2016 Ref.nr. 15/2016 Saksbehandler: Jone Trovåg Høringssvar fra om administrativ organisering Studenttinget har følgende innspill til NTNUs administrative organisering. Stillingen som

Detaljer

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger

Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger US 63/2016 Styring og ledelse. Stillingsbeskrivelse dekanstillinger Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Heidi Blom Arkiv nr: 16/00948 Forslag til vedtak: Universitetsstyret

Detaljer

BEMANNINGSPLAN for Rektors stab. Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger

BEMANNINGSPLAN for Rektors stab. Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger BEMANNINGSPLAN for Rektors stab Liste over funksjoner og oppgaver, fastsatt gjennom styrevedtak og forhandlinger Styret vedtok i Ssak 32/16 å opprette en egen felles stab lagt under rektor. I styresaken

Detaljer

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet.

NOTAT. Fastsette mål- og resultatkrav innenfor rammen av disponible ressurser og forutsetninger gitt av overordnet myndighet. NOTAT Til: Møtedato: 13.12.07 Universitetsstyret Arkivref.: 200706432-1 Risikostyring ved Universitetet i Tromsø Bakgrunn Som statlig forvaltningsorgan er Universitetet i Tromsø underlagt Økonomiregelverket

Detaljer

Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010)

Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010) Prosent Vedlegg til Virksomhetsrapport 1.tertial 2010 Grunnlag for en analyse av lønnsandel og årsverk (virksomhetsrapportering 1. tertial 2010) Det ble i forbindelse med enhetenes rapportering for 1.tertial

Detaljer

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring

Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring 1 Verdien av arbeid i prosjekter: Bruk av prislister ved timeføring Endringer innført med virkning f.o.m. 01.06.08 Per Inge Andresen, Seksjon for lønns- og regnskapstjenester, Øk.avd. 2 Agenda Priser Metoder

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13

HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING 2011-13 1. Strategisk forankring av arbeidet med likestilling ved NVH Arbeidet med likestilling er forankret i strategisk plan for 2011-13. I NVHs handlingsplan for 2011

Detaljer

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst

US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst US 107/2016 Tilsetting av administrasjonsdirektør. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 16/04134 Vedlegg: 1. Utlysningstekst

Detaljer

Digitalisering former samfunnet

Digitalisering former samfunnet Digitalisering former samfunnet Digitaliseringsstrategi for Universitetet i Bergen Vedtatt av universitetsstyret 20.oktober 2016 1 Innledning Denne digitaliseringsstrategien skal støtte opp om og utdype

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13

S T Y R E S A K # 33/13 STYREMØTET DEN 26.09.13 S T Y R E S A K # 33/13 Vedrørende: STYREMØTET DEN 26.09.13 Forslag til vedtak: ETATSTYRING 2013 TILBAKEMELDINGER TIL KUNST- OG DESIGNHØGSKOLEN I BERGEN Styret tar redegjørelsen fra Kunnskapsdepartementet

Detaljer

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310

N O T A T. NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 30.05.2013/ Arkiv: 2013/7310 NTNU O-sak 5/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.5.13/ Arkiv: 13/73 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Status rekruttering av kvinner i vitenskapelige stillinger 1. Mål og status For å

Detaljer

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger

S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 4/10 Budsjettmessige og administrative anbefalinger Samorganiseringen av NVH og UMB vil føre til en reorganisering av virksomhetene

Detaljer

LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging oppfølging av tiltaksplan 2010-2011

LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging oppfølging av tiltaksplan 2010-2011 LMU-SAK NR: 2/2011-5 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 13/2011 Handlingsplan for universell

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem)

Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Strategi Samarbeidstiltaket og systemet FS (Felles studentsystem) Versjon 10. juni 2013 1 Bakgrunn Samarbeidstiltaket FS er et samarbeid mellom norske universiteter og høgskoler med ansvar for å videreutvikle

Detaljer

Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte og campusbasert støtte

Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte og campusbasert støtte Til Prosjektledelsen Administrativ Etablering HiBV Fra Arbeidsgruppe Økonomi ved økonomiseksjonene ved HiBU og HiVe (fork. AG Ø) Høringsuttalelse og svar på spørsmål ifm organisering, fakultetsvis lederstøtte

Detaljer

FS Brukerforuk2013. Arne Lunde, KD

FS Brukerforuk2013. Arne Lunde, KD FS Brukerforuk2013 Arne Lunde, KD Agenda Overordnet perspektiv (fra KDs side) Hovedelementer i utviklingen av en digital studieforvaltning Prosessorientering og standardisering Viktige prosesser og tiltak

Detaljer

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET

FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET US 46/2016 FORBEREDELSE TIL ETATSSTYRINGSMØTET Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aasbø Arkiv nr: 16/00948 Vedlegg: 1. Kunnskapsdepartementets brev av 19.04.2016 om Dagsorden

Detaljer

Strategisk plan 2013 2016

Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 Strategisk plan 2013 2016 ble vedtatt av høgskolestyret 15.03.2013. Planen er revidert og godkjent av rektor 05.02.2015. Endringene skyldes tilpasning til ny mal fra KD jf. Tildelingsbrev

Detaljer

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig

NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11.2014 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NTNU S-sak 40/14 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 25.11. Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Petter Wiig NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU desember

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2011 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2011 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 62/16 02.06.2016 Dato: 16.05.2016 Arkivsaksnr: 2015/12477 #ORG2022 - Status for arbeidet med prosjektet Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2029

Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Digitaliseringsstrategi 2014-2029 Stavanger kommune Stavanger kommune skal gi innbyggerne og næringsliv et reelt digitalt førstevalg. Den digitale dialogen skal legge vekt på åpenhet og tilgjengelighet.

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011

MØTEBOK. Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 MØTEBOK GODKJENT 03.11.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET MØTEBOK Møte i Universitetsstyret 6. oktober 2011 Til stede: Rektor Hans Fredrik Hoen Professor Morten Sørlie Professor

Detaljer

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon.

Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Delprosjekt S 3 Bygg og eiendomsdrift. IKT. Kommunikasjon. Rapport pr 25.10.2012 for delprosjekt 3 IKT, Kommunikasjon og Bygg/eiendom Vedlagt følger rapport pr 25.10.2012 for arbeidsgruppene innenfor delprosjekt

Detaljer

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede:

Referat. Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 FSAT Til stede: Felles studieadministrativt tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 19. oktober 2016 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim, UiB Gunnar Bendheim, NTNU Anne Ringen Pedersen, Nord universitet

Detaljer

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD

HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD FORSLAG TIL ORGANISERING AV MARKED OG KOMMUNIKASJON 05.04.13 1. Organisering Markeds- og kommunikasjonsmiljøene ved høgskolene i Buskerud og Vestfold er bedt om å utarbeide

Detaljer

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk

Rådmann og staber. Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk. Informasjonsavdeling 10,4 årsverk. Personalavdelingen 6 årsverk Rådmann og staber Økonomiavdelingen og IKT 15 årsverk Informasjonsavdeling 10,4 årsverk Personalavdelingen 6 årsverk 1 Rådmannen og staber Oppgaver Budsjettseminar Rådmannen, Personalavdelingen, Økonomi-

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013

Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet. Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Forslag til svar på spm ifm det administrative prosjektet Fra personalseksjonene i Buskerud og Vestfold, 3 april 2013 Bestilling fra det administrative prosjektet: Prinsippskisse administrative saksområder

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019

Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT. Strategi 2016-2019 Felles studieadministrativt tjenestesenter FSAT Strategi 2016-2019 Strategiske mål 1. FSAT skal være profesjonell leverandør av raske, brukertilpassede tjenester av høy kvalitet til sine brukere 2. FSAT

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene?

Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? Hvordan har digitalisering av anskaffelser påvirket arbeidshverdagen hos Universitetet i Oslo og hvordan har vi tatt ut gevinstene? esignatur Evaluering & tildeling System- og brukerstøtte e-handel efaktura

Detaljer

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1

Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Om UNINETT FAS F e l l e s A d m i n i s t r a t i v e S y s t e m e r f o r u n i v e r s i t e t e r o g h ø g s k o l e r 1 Vår oppgave UNINETT FAS sitt samfunnsoppdrag er å bidra til bedre og mer effektiv

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 92/16 25.08.2016 Dato: 12.08.2016 Arkivsaksnr: 2014/11584 Universitetet i Bergens infrastrukturutvalg, aktiviteter og planer Henvisning

Detaljer

Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer 2013 2017

Budsjett for vedlikehold og utvikling av UMBs eiendommer 2013 2017 US-SAK NR: 141/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: TERJE HOLSEN SAKSBEHANDLER(E): KJERSTI SØRLIE RIEMER, ENHETSLEDERE VED DSA ARKIVSAK NR: 12/2061

Detaljer

BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe:

BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe: BEMANNINGSPLAN for fakultet/institutt/avdeling/seksjon/gruppe: Avdeling for studieadministrasjon Bemanningsplan Stillingstype Nr. Stilling Still % Rapportere r til Leder 1 Avdelingsleder 100 Prorektor

Detaljer

INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD

INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD INNSPILL TIL ORGANISASJONSMODELLER FOR HIBV FRA PARAT HØGSKOLEN I VESTFOLD Antall fagdirektører: Med bakgrunn i størrelsen, omfanget, antall studenter og antall ansatte, i den nye høgskolen HiBV vil PARAT

Detaljer

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning

Utlysning av direktørstilling for Senter for etter- og videreutdanning 1302 1901 US-SAK NR: 175/2009 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: CHRISTIAN ELIND ARKIVSAK NR 2009/1060 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP ADM.DIREKTØR Utlysning av direktørstilling for

Detaljer

NTNU S-sak 45/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.5.2008/ØE/FA/jpn Arkiv: 2008/8963 N O T A T

NTNU S-sak 45/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.5.2008/ØE/FA/jpn Arkiv: 2008/8963 N O T A T NTNU S-sak 45/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.5.2008/ØE/FA/jpn Arkiv: 2008/8963 N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisasjonsendring på Økonomi og eiendomsområdet Tilrådning:

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Omlegging av arkivarbeidet i departementsfellesskapet

Omlegging av arkivarbeidet i departementsfellesskapet Omlegging av arkivarbeidet i departementsfellesskapet Torill Tørlen Norsk arkivråds Høstseminar Smarte arkiver? 01.11.16 Bakgrunn for arbeidet i departementsfellesskapet Politiske føringer Pressemelding

Detaljer

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi

Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Universitetet i Oslo Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi Til: Instituttstyret Fra: Instituttleder Sakstype: Vedtakssak Ephorte: Saksnr: 46/2015 Møtedato: 2. desember 2015 Notatdato: 17. november

Detaljer

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)

Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Etatsstyring 2015 Tilbakemeldinger til Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) Tilbakemelding på profil og ambisjoner, resultater, strategiske prioriteringer og utfordringer Sektormål 1 Høy kvalitet i utdanning

Detaljer

Mål og målgrupper for ny UiO-web

Mål og målgrupper for ny UiO-web Mål og målgrupper for ny UiO-web UiOs virksomhetsidé fra kommunikasjonsplattformen Universitetet i Oslo skal være et vitenskapelig kraftsenter på høyt internasjonalt nivå, som gjennom utvikling og deling

Detaljer

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN

RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN RAPPORT OM JURIDISK KOMPETANSE I UH-SEKTOREN Innledning Et økt behov for juridisk ekspertise gjenspeiles både i regjeringens igangsatte arbeid med en stortingsmelding om strukturen i UH-sektoren som skal

Detaljer

NTNU S-sak 57/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: 2010/18875

NTNU S-sak 57/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet PA/pw Arkiv: 2010/18875 NTNU S-sak 57/12 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2012 PA/pw Arkiv: 2010/18875 NOTAT Til: Styret Fra: Rektor Om: Midlertidige tilsettinger ved NTNU Tilråding: - Styret slutter seg til

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin

Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Bemanningsplan for ledelsesfunksjoner ved Institutt for sykehusmedisin Nr. Tittel (SKO) % Ansvarsomårde/Oppgaver Kvalifikasjonskrav 1 Instituttleder (SKO 1475) 100 Hovedoppgave: Overordnet ledelse og utvikling

Detaljer

Status for AG2 sitt arbeid.

Status for AG2 sitt arbeid. Oppdatert pr 27.08.2012 Status for AG2 sitt arbeid. Arbeidsgruppe2 vil i møter i uke 35 presentere foreløpige statuser for arbeidet med å utrede administrativ og teknisk organisering i framtidens fakultet

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst

US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst US 108/2016 Tilsetting dekanstillinger. Utlysningstekst Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v. personal- og organisasjonsdirektør Saksbehandler(e): Catherine Caillé, Elizabeth de

Detaljer

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap

Kommersialisering, næringslivssamarbeid og entreprenørskap 1302 1901 FON-SAK NR: 59/2010 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA Sak 59/2010 Kommersialisering, næringslivssamarbeid

Detaljer

Fakultet for kunstfag

Fakultet for kunstfag Fakultet for kunstfag 2015-2019 Fakultetets overordnede visjon Visjon og profil Fakultet for kunstfag skal levere betydelige bidrag til utviklingen av kunstfagene innen undervisning, forskning og kunstnerisk

Detaljer

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle

Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Styre- og utvalgsarbeid sekretærens oppgaver og rolle Kari Tove Elvbakken Administrasjonsseminar 27.09.11 Universitetets styrer og utvalg Universitetsstyret Fakultetsstyrene Styret ved Bergen museum Universitetsbibliotekets

Detaljer

MN-fakultetet: Administrativt utviklingsprosjekt 2014-2015

MN-fakultetet: Administrativt utviklingsprosjekt 2014-2015 MN-fakultetet: Administrativt utviklingsprosjekt 2014-2015 Arbeidsgruppe for personal og driftsstøtte Referat fra møte 7.november 2014 Tilstede: Andrea Grimnes, Anne Lien, Astrid Breivik, Bjørn Arild Pettersen,

Detaljer

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole

Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences. Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole Fakultetsorganisering av Norwegian University of Life Sciences Rapport fra Arbeidsgruppe ved Norges veterinærhøgskole 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 3 1.2 Arbeidsgruppas medlemmer og arbeidsform... 3

Detaljer