Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Hva sier forskningen om internt konsistent HR og beste praksis innen HR

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Hva sier forskningen om internt konsistent HR og beste praksis innen HR"

Transkript

1 Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Hva sier forskningen om internt konsistent HR og beste praksis innen HR EBLs HR-konferanse Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

2 Hvordan kan HR gi ekstraordinære resultater? Gjennom å følge konvensjonell HR-praksis?

3 Konvensjonell HR Få de ansatte til å være opptatt av sine egne karrierer Få de ansatte til å undertegne kontrakter som gjør det lett å bli kvitt dem hvis nødvendig Velg ut ansatte på bakgrunn av tekniske ferdigheter, ikke holdninger og væremåte Kjøp talentene i stedet for å utvikle de Fokuser på kortsiktige prestasjoner og inntjening Reduser arbeidskostnader gjennom outsourcing og bruk av midlertidig arbeidskraft Fokuser på penger som viktigste drivkraft og motivator store bonuser og opsjoner til ledere og nøkkelpersonell individuelle incentiver og prestasjonsbasert belønning til alle andre store interne lønnsforskjeller Hvilket budskap sender slik HR til medarbeiderne? Kilde: O Reilly & Pfeffer (2000)

4 Hva sier makroforskningen? Prestasjonsbasert belønning (i hovedsak kollektiv) Trening Lønnsnivå Deltakelse Selektiv rekruttering Intern rekruttering (fremfor ekstern) HR-planlegging Fleksitid Prestasjonsledelse (bl.a. medarbeidersamtaler) ikke signifikant Opplegg for klagebehandling Team ikke signifikant Informasjonsdeling ikke signifikant Jobbsikkerhet Kilde: Combs et al. (2006)

5 Hva sier makroforskningen? Såkalt meta-analyse av 92 studier som omfatter 19,319 organisasjoner En sterkere sammenheng mellom et sett av internt konsistente HR-aktiviteter og resultater enn mellom individuelle HR-aktiviteter og resultater Støtter ideen om at intern konsistens er fordelaktig så lenge det er snakk om forpliktelsesbasert, menneskevennlig eller beste praksis HR Men hva er egentlig intern konsistens, og hvordan virker slik HR? Kilde: Combs et al. (2006)

6 Makro vs. mikro Makroforskningen som bakgrunn, men denne er lite egnet til å forstå mekanismene som bidrar til organisatoriske resultater Mikroforskningen (OB og HR) kan forklare hvordan og under hvilke betingelser HR kan være lønnsomt det er dessuten på mikroplanet ledere kan påvirke HR i en for organisasjonen riktig retning

7 Hvordan kan HR virke? HR Prestasjonsbasert belønning Medarbeidersamtaler Rekruttering 360 graders vurdering av ledere Lederutvikling Trenings- og opplæringstiltak Teamarbeid HR-målinger HR-strategi og internt konsistent HR HR-resultater Indre motivasjon Læring og utvikling Organisasjonsforpliktelse og lojalitet Arbeidsprestasjoner Turnoverintensjon Sosialt klima og samarbeid Etc. Organisatoriske resultater Profitt Markedsverdi Markedsandel Omsetning Produktivitet Produkt- og tjenestekvalitet Kundetilfredshet Innovasjon og nyskapning Etc. Kilde: Kuvaas (2008)

8 Eksempler fra mikroforskningen Meta-analyse av 219,625 respondenter viser at medarbeidere som opplever høy grad av jobbautonomi, tilbakemeldinger, oppgavebetydning, oppgaveidentitet og variasjon i ferdigheter er mer tilfredse med jobben, ledelse, kolleger, kompensasjon, muligheter for avansement, vekst og utvikling samt at de har høyere organisasjonsforpliktelse, jobbinvolvering og indre motivasjon Medarbeidere som opplever høy grad av jobbautonomi leverer i tillegg bedre arbeidsprestasjoner, har mindre stress, angst, utbrenthet, rollekonflikt, rolletvetydighet og fravær Vi vet mer enn nok om betydningen av effektiv jobbdesign til å slutte å eksperimentere med til dels obskure belønnings-, prestasjonsmålings- og kontrollsystemer Kilde: Humphrey et al. 2008

9 Autonomi = fred, frihet og alt gratis? Jobben tillater at jeg tar egne beslutninger om hvordan jeg legger opp arbeidet Jobben tillater at jeg selv bestemmer hvilken rekkefølge ting skal gjøres i mitt arbeid Jobben tillater at jeg selv planlegger hvordan jeg skal gjøre arbeidet Jobben gir meg gode muligheter til å ta personlige initiativ eller vurderinger om hvordan jeg skal utføre arbeidet Jobben tillater meg å ta egne beslutninger Jeg har stor beslutningsfrihet i arbeidet mitt Jobben tillater meg å ta beslutninger om hvilke framgangsmåte jeg skal benytte for å fullføre mitt arbeide. Jeg har vesentlig grad av frihet og uavhengighet i jobben Jeg har stor frihet både når det gjelder planlegging og gjennomføring av jobben

10 To av tre offentlig ansatte har ikke tid til å få gjort jobben sin! Dokumentasjon, skjemaer, evalueringer og annet papirarbeid stjeler av den tiden jeg skulle ha brukt til mine kjerneoppgaver 65% av offentlig ansatte er helt enige i påstanden, mot 40% i det private næringsliv Autonomireduserende jobbdesign er ikke bare villet og bevisst, men også et resultat av gode intensjoner Kilde: Analysebrevet Danmark for Ugebrevet A4

11 Eksempler fra mikroforskningen forts. Meta-analyse av prestasjonsbasert belønning viser at det kan virke på kvantitet, men ikke på kvalitet Og kun for enkle, rutinepregede og lite motiverende oppgaver som er reduserbare til ett eller noen få målbare resultater som er enkle å måle f.eks. treplanting, antall rotter fanget pr. time, antall utfylte datakort (Jenkins et al. 1998) Men selv for enkle rutinepregede oppgaver finnes det minst like effektive alternativer

12 Jobbdesign i praksis Pengeinnsamleres utholdenhet (tid på telefon) økte med 142% og prestasjoner (penger samlet inn) økte med 171% etter å ha hatt en 10-minutters samtale med en begunstiget 1 måned i forveien Den økte utholdenheten skyldes økt opplevd mening med jobben og økt affektiv forpliktelse til de begunstigede Kilde: Grant et al. (2007)

13 Jobbdesign i praksis forts. Det å lese to korte historier om den sosiale betydningen en innsamlingsjobb har mer enn fordoblet innsamlet beløp 1 måned etterpå størst effekt for ansatte med lav samvittighetsfullhet og høye prososiale verdier Livredderes jobbengasjement (antall timer jobbet) og hjelpende atferd økte i påfølgende måned etter å ha lest 4 korte historier om faktiske livredning opplevd sosial betydning kan forklare funnet for jobbengasjement opplevd sosial verdi kan forklare funnet for hjelpende atferd Kilde: Grant (2008)

14 Eksempler fra mikroforskningen forts. Analyse av 11,242 respondenter fra godt over 100 organisasjoner i Norge viser at ansatte med høy indre motivasjon leverer bedre arbeidsprestasjoner, har høyere organisasjonsforpliktelse, har lavere turnoverintensjon, og leverer mer ekstrarolleatferd enn andre (Kuvaas 2008) Meta-analyse av 50,146 respondenter viser at ansatte med høy organisasjonsforpliktelse leverer bedre arbeidsprestasjoner, har lavere turnover og turnoverintensjon og leverer mer ekstrarolleatferd enn andre (Meyer et al. 2002) Tilsvarende funn finner vi i ledelsesforskningen, forskning på relasjoner mellom ansatte og ledelse, rettferdighetsforskningen osv.

15 Holdninger og individuell effektivitet.82 (.85) Overordnet jobbholdning.50 (.59) Individuell effektivitet.50 (.53).46 (.52) -.46 (-.33) For sentkomming Arbeidsprestasjoner Jobbtilfredshet Ekstrarolleatferd Organisasjonsforpliktelse.73 (.71) -.62 (-.38) Fravær -.41 (-.28) Turnover Kilde: Harrison et al. (2006)

16 Holdninger og individuell effektivitet Sterk sammenheng mellom overordnet jobbholdning og individuell effektivitet Sterke positive sammenhenger mellom ulike typer av fordelaktig jobbatferd = individuell effektivitet arbeidsprestasjoner, ekstrarolleatferd og ulike former for fravær mindre rutiniserte, endimensjonale og strengt definerte jobbkrav de gode medarbeiderne er vanligvis gode i bred forstand Data fra en rekke uavhengige utvalg med til sammen opptil ca. 55,000 respondenter Kilde: Harrison et al. (2006)

17 Betydningen av å bli vist tillit Mye forskning viser betydningen av å ha tillit til ledelsen Det kan imidlertid være minst like viktig at de ansatte opplever å bli vist tillit Det å bli vist tillit på tidspunkt 1 er positivt relatert til både omsetning og kundeservice på tidspunkt 2 kan forklares av ansvarlighet ingen sammenheng for tillit til ledelsen Data fra 88 detaljhandlere i en kjede Kilde: Deutsch Salamon 2008

18 Betraktninger om hva beste praksis og intern konsistens innebærer Transformasjonsledelse fremfor transaksjonsledelse Relasjonelle/sosiale/psykologiske fremfor transaksjonelle/økonomiske kontrakter og relasjoner Gode relasjoner mellom ansatte og ledelse (tillit, rettferdighet, organisatorisk støtte) Empowerment og høy grad av jobbautonomi fremfor måling og kontroll Indre og normativ motivasjon fremfor ytre motivasjon Men hva har dette med internt konsistent HR å gjøre? Kilde: Kuvaas 2008

19 Hva er internt konsistent HR? Når de enkelte HR-aktivitetene utfyller og gjensidig forsterker hverandre Når de enkelte HR-aktivitetene inngår i en overordnet HR-strategi basert på funn fra OB- og mikro-hr-forskningen som viser til kilder for gode jobb- og organisasjonsholdninger, stort engasjement, høy indre motivasjon og produktivitet eller på grunnleggende verdier Fravær av fragmentert og tilfeldig HR med utspring i lokale babyer, stunt-hr, verktøyorientering, etc.

20 Internt konsistente innretninger på HR-innsatsen/HR-strategien Økonomisk basert HR Reduksjon av direkte arbeidskostnader Effektivitet gjennom regler, intern konkurranse, målstyring, individuell prestasjonsbasert belønning og ytre motivasjon Fokus på økonomiske og juridiske relasjoner og kontrakter Svak eller ingen empirisk støtte Forpliktelsesbasert HR Investering i utvikling av medarbeidere Effektivitet gjennom desentralisering, høyere fastlønn, kollektiv prestasjonsbasert belønning og indre motivasjon Fokus på vi-følelse og psykologiske og sosiale relasjoner og kontrakter God empirisk støtte Kilde: Kuvaas 2005

21 Går dette an i praksis da?

22 Southwest Airlines Priser og berømmelse for blant annet beste bagasjehåndtering færrest klager fra kunder best kundeservice og lavest kostnader sikkerhet lavest turnover i flybransjen det beste stedet å jobbe det eneste store nordamerikanske flyselskapet som har tjent penger hvert eneste år siden starten ingen alvorlige streiker eller konflikter

23 Et system av internt konsistente og gjensidig forsterkende HR-aktiviteter Jobbsikkerhet Svært selektiv rekruttering Selvstyrte team og desentralisering av beslutningstaking som det grunnleggende organiseringsprinsipp Relativt høye lønninger basert på organisatoriske prestasjoner Store investeringer i trening og utvikling Små statusforskjeller Utpreget deling av informasjon i hele organisasjonen (om for eksempel produktivitet og finansielle indikatorer) Kilde: Pfeffer og Veiga 1999

24 The Southwest culture Some key values Belief in people Having fun & working hard, together Customer service Keep it simple Cost consciousness Metaphors Family The underdog

25 Oppdatering om Southwest Stort sett uendret strategi de siste 25 årene gradvis vekst: 34,000 ansatte, 64 flyplasser, mer enn 3400 flyvninger pr. dag fortsatt en familie, ca 1,200 ektepar ansatt kun innenlands, men lengre turer fra 2003 internettbooking den største endringen Fortsatt mange søkere (329,200 til 4,200 jobber i 2007) Etter 11. september ansatte nye mennesker mens alle de andre selskapene sa opp, tjente penger igjen i 2002 og gjør det fortsatt

26 Flyindustrien i USA etter 11. sept. Kongressen bevilget 15 mrd. dollar like etterpå Gjennomsnittlig kutt i antall flyvninger på 20% og gjennomsnittlig bemanningskutt på 16% i de påfølgende ukene Hvor effektivt var nedbemanning som svar på krisen? Gittell et al. (2006)

27 % Oppsigelser i prosent etter 11. september 2001 Layoffs after 9/ S out hwest Alaska Delt a Amer ican Amer ica West Cont inent al Nor t hwest ATA Unit ed US Air ways

28 % Aksjekurskursreparasjon pr. desember 2004 Stock prices recovery ( ) S out hwest Alaska Amer ica West Nor t hwest Amer ican Cont inent al Delt a ATA US Air ways Unit ed r = -.79, p =.007

29 Nedbemanning og organisatoriske resultater Gjennomgang av forskningen på nedbemanning viser et pessimistisk bilde, men hva med ulike industriegenskaper? Produksjonsbedrifter som nedbemannet hadde lavere gjennomsnittlig avkastning i de tre påfølgende årene enn de som ikke nedbemannet Sterkere negativ effekt for organisasjoner i F&Uintensive industrier og i industrier med høy veksttakt Kontrollert for bl.a. tidligere avkastning, strategi, størrelse, etc. Kilde: Guthrie & Datta 2008

30 Nedbemanning og frivillig avgang Hvis en organisasjon nedbemanner 1% av de ansatte kan den forvente en økning i etterfølgende frivillig avgang på 31% Dersom organisasjonen i tillegg har dårlig HR kan den forvente økning i etterfølgende frivillig avgang på 112% HR kan redusere noe av den negative effekten av nedbemanning eller øke den Kilde: Trevor & Nyberg 2008

31 Hvorfor er nedbemanning så skadelig? Ødeleggende for mellommenneskelige relasjoner, felles verdier, tillit og lojalitet, og sterke og felles kulturer Redusert informasjonsdeling, økt hemmelighold, svik og bedrag og falskhet Økt formalisering, rigiditet, motstand mot forandring og konservatisme Økt konflikt, sinne og offerfølelse Økt grad av egoisme og frivillig avgang Redusert teamspirit og samarbeid Reduserte organisatoriske resultater Kilde: Gittell et al. 2006

32 Hva med jobbusikkerhet vil de ansatte skjerpe seg? En såkalt meta-analyse av mer enn 38,500 respondenter viser at jo høyere opplevd jobbusikkerhet jo lavere jobbtilfredshet jo mindre jobbinvolvering jo lavere organisasjonsforpliktelse jo lavere tillit til organisasjonen jo høyere turnover intensjon jo dårligere arbeidsprestasjoner jo svakere fysisk og mental helse Kilde: Sverke et al. 2002

33 Tilbake til SA: Herb Kellehers filosofi Putting people (employees) first de ansatte/menneskene er selskapets første kunde, passasjerene den andre If they re happy, satisfied, dedicated, and energetic, they ll take real good care of the customers When the customers are happy, they come back. And that makes the shareholders happy Er det så enkelt? Nei, hardt og konsistent arbeid og disiplin over tid kontinuerlig og langsiktig strategi og HR-strategi ikke fristet av moteretninger og påfunn fra konsulenter keep it simple krever disiplinerte ledere og eiere!

34 Hva illustrerer Southwest? HR-elementene er internt konsistente, komplementære og de forsterker hverandre Tett kobling mellom overordnet strategi og HR-strategi Det er vanskelig å kopiere menneskebaserte konkurransefortrinn (ref. Delta Airlines) Illustrerer klart hva det betyr at de ansatte er organisasjonens viktigste ressurs for eksempel setter HR-strategien begrensninger for den overordnete strategien og ikke vice versa HR-strategien har overlevd meget tøffe tider En god illustrasjon på det vi allerede vet fra robuste funn i empirisk forskning

35 En enklere forklaring enn all denne forskningen.. Medarbeidere jobber hardere på grunn av høyere involvering, forpliktelse og engasjement som skyldes høy grad av medbestemmelse og egenkontroll Medarbeidere jobber smartere fordi de blir oppfordret til å utvikle sine ferdigheter og sin kompetanse Medarbeidere jobber mer ansvarlig fordi ansvaret er plassert i deres hender Kilde: Pfeffer og Veiga 1999

36 Vil du vite mer? Kuvaas, B. (Ed.) Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Evidensbasert HRM. Oslo: Fagbokforlaget.

37 Utvalgt litteratur Combs, J., Liu, Y., Hall, A., & Ketchen, D How much do high-performance work practices matter? A meta-analysis of their effects on organizational performance. Personnel Psychology, 59: Deutsch Salamon, S. & Robinson, S. L Trust that binds: The impact of collective felt trust on organizational performance. Journal of Applied Psychology, 93(3): Gittell, J. H., Cameron, K., Lim, S., & Rivas, V Relationships, layoffs, and organizational resilience: Airline industry responses to September 11. Journal of Behavioral Science, 42(3): Harrison, D. A., Newman, D. A., & Roth, P. A How important are job attitudes? Meta-analytic comparisons of integrative behavioral outcomes and time sequences. Academy of Management Journal, 49(2): Humphrey, S. E., Nahrgang, J. D., & Morgeson, F. P Integrating motivational, social and contextual work design features: A meta-analytic summary and theoretical extension of the work design literature. Journal of Applied Psychology, 92(5): Jenkins, G. D., Gupta, N., Mitra, A., & Shaw, J. D Are financial incentives related to performance? A meta-analytic review of empirical research. Journal of Applied Psychology, 83(5): Kuvaas, B Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse. Magma, 8(3): Kuvaas, B. (Ed.) Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser: Evidensbasert HRM. Oslo: Fagbokforlaget. Meyer, J. P., Stanley, D. J., Herscovitch, L., & Topolnytsky, L Affective, continuance, and normative commitment to the organization: A meta-analysis of antecedents, correlates, and consequences. Journal of Vocational Behavior, 61:

Hva er effektiv HRM? Allmennmedisinsk våruke 11.5.2012. Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Hva er effektiv HRM? Allmennmedisinsk våruke 11.5.2012. Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hva er effektiv HRM? Allmennmedisinsk våruke 11.5.2012 Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders Dysvik Førsteamanuensis, Ph.D., i organisasjonspsykologi

Detaljer

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser

Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser Lønnsomhet gjennom menneskelige ressurser Servicekonferansen 2012 Førsteamanuensis/Ph D Anders Dysvik Førsteamanuensis/Ph.D. Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders

Detaljer

Hvordan kommer vi et skritt videre med Lean? Idémyldring og eksempler

Hvordan kommer vi et skritt videre med Lean? Idémyldring og eksempler Hvordan kommer vi et skritt videre med Lean? Idémyldring og eksempler Førsteamanuensis Anders Dysvik Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hva kan organisasjoner gjøre for å tilrettelegge

Detaljer

NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI HRM nyttig for hvem? NKF 27.10.2011 Førsteamanuensis Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Anders Dysvik Førsteamanuensis i organisasjonspsykologi, i Ph.D., i ledelse

Detaljer

Hvorfor ikke gjøre mer av

Hvorfor ikke gjøre mer av Hvorfor ikke gjøre mer av det vi vet virker? Evidensbasert tilnærming til HRM og ledelse Handelshøyskolen l BI Utdannelsesbakgrunn Pågående doktorgradsarbeid under veiledning av professor Bård Kuvaas Cand.polit,

Detaljer

Sikkerhetsforums Årskonferanse. Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI

Sikkerhetsforums Årskonferanse. Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Sikkerhetsforums Årskonferanse Professor Anders Dysvik, Ph.D. Institutt for ledelse og organisasjon Handelshøyskolen BI Hva motiverer oss, og hvorfor? Hva kjennetegner flertallet av dine medarbeidere eller

Detaljer

Motivasjon av kunnskapsarbeidere: En mikro-tilnærming til fordeler og ulemper ved økonomiske incentiver

Motivasjon av kunnskapsarbeidere: En mikro-tilnærming til fordeler og ulemper ved økonomiske incentiver Motivasjon av kunnskapsarbeidere: En mikro-tilnærming til fordeler og ulemper ved økonomiske incentiver Professor Dr. Oecon/PhD Bård Kuvaas Handelshøyskolen BI Ulike typer prestasjonsbasert belønning Type

Detaljer

Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse

Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse Når dårlige ledelsesteorier resulterer i dyr og dårlig ledelse Tekst: Førsteamanuensis Bård Kuvaas, Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen BI. Artikkelen er publisert i Magma, Tidsskrift

Detaljer

Heroisk HR - pragmatiske pragmatikere

Heroisk HR - pragmatiske pragmatikere Heroisk HR - pragmatiske pragmatikere MAGMA Forfattere: Svein S. Andersen, Bård Kuvaas Publisert: 2/2009 Hvordan HR kan bidra til bedre resultater Litteraturen om strategisk HR domineres av et urealistisk

Detaljer

Prestasjonsbasert belønning og motivasjon

Prestasjonsbasert belønning og motivasjon HANDELSHØGSKOLEN I TROMSØ OG INSTITUTT FOR SOSIOLOGI, STATSVITENSKAP OG SAMFUNNSPLANLEGGING Prestasjonsbasert belønning og motivasjon En litteraturstudie Lill Torbjørg Leirbakken Masteroppgave i erfaringsbasert

Detaljer

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon

Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Kompetansemobilisering og egenmotivasjon Linda Lai 1 Sammendrag Mange organisasjoner investerer store ressurser i kompetanse, men for at disse investeringene skal bidra til verdiskapning, må kompetansen

Detaljer

Hvordan virker Lederrelasjonen inn på de ansattes Indre Motivasjon og hvordan påvirker dette de ansattes Arbeidsprestasjoner?

Hvordan virker Lederrelasjonen inn på de ansattes Indre Motivasjon og hvordan påvirker dette de ansattes Arbeidsprestasjoner? ID nr : 0611974 Hvordan virker Lederrelasjonen inn på de ansattes Indre Motivasjon og hvordan påvirker dette de ansattes Arbeidsprestasjoner? Avsluttende Prosjektoppgave Master of Management Program Påvirkning

Detaljer

Prosjektoppgave. ved Handelshøyskolen BI

Prosjektoppgave. ved Handelshøyskolen BI ID-nummer: 0898666 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI Utforskning av sammenhengene mellom opplevd kompetansemobilisering, selvledelse og psykologisk empowerment, arbeidsengasjement og kreativitet.

Detaljer

June Tårnes Belønningssystemets virkning på motivasjon og effektivitet En studie av belønningssystemet i en frisørbedrift

June Tårnes Belønningssystemets virkning på motivasjon og effektivitet En studie av belønningssystemet i en frisørbedrift June Tårnes Belønningssystemets virkning på motivasjon og effektivitet En studie av belønningssystemet i en frisørbedrift Masteroppgave 2014 Masteroppgave i økonomi og administrasjon Høgskolen i Oslo og

Detaljer

7TIPS TIL OMSTILLING OG RESTRUKTURERING MØRKE UTSIKTER FOR NORSK ØKONOMI. Coachutdanning Lebedeva, Parelius og Kristiansen holder det

7TIPS TIL OMSTILLING OG RESTRUKTURERING MØRKE UTSIKTER FOR NORSK ØKONOMI. Coachutdanning Lebedeva, Parelius og Kristiansen holder det DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Strategiske valg Hev kompetansen med kursing av ansatte Forandring Bruk nedgangstidene til å styrke bedriften OMSTILLING OG RESTRUKTURERING Nr. 2 / Mars 09

Detaljer

KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN

KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, høsten 2007 Utredning i fordypnings-/spesialfagsområdet: Økonomisk Styring Veileder: Førsteamanuensis Svein Ulset KARTLEGGING AV LØNNSSYSTEMER OG INCENTIVER I EIENDOMSMEGLERBRANSJEN

Detaljer

HR i handel. Trender og utfordringer

HR i handel. Trender og utfordringer HR i handel Trender og utfordringer nnhold 1 Sammendrag 2 Om undersøkelsen HR i handel bakgrunn og tilnærming Hva er handelsbransjen Hva er HR og hvorfor er HR viktig HR-prosessene og fokus i undersøkelsen

Detaljer

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til?

HR-undersøkelsen 2014. Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? HR-undersøkelsen 2014 Tenke det, ville det, ønske det men gjør vi det og får vi det til? Innhold Innledning 3 4 7 14 17 19 21 Metode........................................................24 Innledning

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583

Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Medarbeiderundersøkelse i staten 2013 Sluttrapport Rapport 2013:8 ISSN 1890-6583 Forord I denne rapporten presenterer vi resultatet av medarbeiderundersøkelsen i staten som ble gjennomført høsten 2012.

Detaljer

KUNNSKAPSARBEIDERE FORPROSJEKTRAPPORT. Rune Lines1) Institutt for Strategi og Ledelse, NHH. Inge Jan Henjesand og Elin Backe Christophersen.

KUNNSKAPSARBEIDERE FORPROSJEKTRAPPORT. Rune Lines1) Institutt for Strategi og Ledelse, NHH. Inge Jan Henjesand og Elin Backe Christophersen. 1 MOTIVASJON VIA LEDELSE AV KUNNSKAPSARBEIDERE FORPROSJEKTRAPPORT Av Rune Lines1) Institutt for Strategi og Ledelse, NHH Inge Jan Henjesand og Elin Backe Christophersen Abelia Korrespondanse til: Professor

Detaljer

En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen

En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen Norges Handelshøyskole Bergen, våren 2009 En studie av lønnssystemer i den norske banknæringen Benyttes lønn som et rasjonelt styringsverktøy? Av Anders Kjøniksen Masterutredning i Økonomisk Styring Veileder:

Detaljer

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag

Bacheloroppgave. En mellomleders hverdag Rena Kristine Korsmo Berg Bacheloroppgave En mellomleders hverdag The everyday life of a middle manager Bachelor i økonomi og administrasjon 2014 Samtykker til utlån hos høgskolebiblioteket Samtykker til

Detaljer

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang

HR-undersøkelsen 2009. HR i krisetider muligheter i motgang HR-undersøkelsen 009 HR i krisetider muligheter i motgang Om HR Norge og Ernst & Young HR Norge er medlemsorganisasjonen for alle som er interesserte i fag områdene personal, organisasjon, ledelses- og

Detaljer

AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN EFFEKT?

AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN EFFEKT? NORGES HANDELSHØYSKOLE Bergen, våren 2008 Utredning i fordypnings-/spesialfagområdet: Organisasjon og ledelse Veileder: Odd Nordhaug AKSJESPAREORDNINGER FOR ANSATTE I BØRSNOTERTE SELSKAPER HAR DE NOEN

Detaljer

Redaksjonelt Fødselspermisjon: Kort og godt eller langt å foretrekke? 259

Redaksjonelt Fødselspermisjon: Kort og godt eller langt å foretrekke? 259 Innhold Redaksjonelt Fødselspermisjon: Kort og godt eller langt å foretrekke? 259 ARTIKLER Sysselsetting og mobilitet Torstein Nesheim, Karen M. Olsen og Arne L. Kalleberg Nedbemanning: Hvem er mest utsatt,

Detaljer

Forord. Ingenting er så praktisk som en god teori. Kurt Lewin (1945) Universitetet for miljø- og biovitenskap. Ås, 17.01.2011. Ole Kristian Jonsrud

Forord. Ingenting er så praktisk som en god teori. Kurt Lewin (1945) Universitetet for miljø- og biovitenskap. Ås, 17.01.2011. Ole Kristian Jonsrud Utfordringer i å rekruttere og beholde arbeidskraft - En kvalitativ undersøkelse om turnover og organisasjonsforpliktelse i juristbransjen Challenges in recruiting and retaining workers - A qualitative

Detaljer

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014

GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN. GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GARDERMOEN, ERLEND O. GITSØ OG JON FREDRIK ALFSEN GILA samling 2: 15. 16. oktober 2014 GILA Mål med dagene Motiverende og ansvarliggjørende lederskap - Ledelse dreier seg om å sette mål og oppnå resultater

Detaljer

Lønns- og belønningssystemer som strategiske verktøy

Lønns- og belønningssystemer som strategiske verktøy 0 Lønns- og belønningssystemer som strategiske verktøy 1 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn for oppgaven... 1 1.2 Problemstilling... 2 1.3 Oppbygging av oppgaven... 3 2 Teori... 3 2.1 Lønns- og belønningssystem...

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Handelshøyskolen

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Handelshøyskolen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Handelshøyskolen Masteroppgave 2014 30 stp Balansert målstyring i norske små og mellomstore bedrifter: En surveyundersøkelse av utbredelse og praksis Balanced

Detaljer

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner

Masteroppgave ved NTNU. Kulturtrekk hos organisasjoner Helge Hjemaas Skjærpe Masteroppgave ved NTNU Kulturtrekk hos organisasjoner Trondheim 30.juni 2011 NTNU Videre Master i organisasjon og ledelse Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse, spesialisering

Detaljer