Partiprogram Det er på. tide med et. miljøskifte! Tønsberg Arbeiderparti. Stem Arbeiderpartiet!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partiprogram 2015-2019. Det er på. tide med et. miljøskifte! Tønsberg Arbeiderparti. Stem Arbeiderpartiet!"

Transkript

1 Partiprogram Det er på tide med et miljøskifte! Stem Arbeiderpartiet! Tønsberg Arbeiderparti

2 Liv og puls! Vår visjon for Tønsberg er en kommune med liv og puls. En moderne, grønn kommune. Med vekst og trivsel i byen, tettstedene og bygdene. En kommune der trygghet og gode opplevelser preger livene våre. Der det finnes jobber i spennende framtidsnæringer. Det er vår visjon for Tønsberg! Frihet til eget liv! Å kunne høste av egen innsats. Se muligheter og gripe dem. Komme inn på en skole eller et universitet. Starte eget med en fantastisk idé! Ha sjansen til å skaffe seg eget hjem. Få hjelp og omsorg når du trenger det. Hvis alle har like muligheter, blir det skapt mer. Og vi får mer igjen til fellesskapet. Stemmer du Arbeiderpartiet - stemmer du for: n n n n n n Gode fellesskapsløsninger Lønnsomt og allsidig næringsliv Grønn profil, liv og puls i hele kommunen Tønsberg som fylkeshovedstad i Vestfold Tønsberg-regionen som én kommune Nord / sør forbindelse Tønsberg-Nøtterøy

3 Det har vært blått lenge nå. På tide med et miljøskifte! I Arbeiderpartiet tror vi på et bedre Tønsberg. Vi vet det er mulig. Selv om vi er satt under statlig administrasjon på grunn av dårlig kommuneøkonomi. Selv om hovedgatene våre fylles av biltrafikk. Andre kommuner får det til. Hvorfor kan ikke vi? Det handler om å endre litt på politikken. Rydde litt og satse grønt! Per Martin Aamodt Ordførerkandidat og HR-Konsulent P a r t i p r o g r a m Ny boligpolitikk For å sikre visjonen om at alle skal ha rett til en trygg og god bolig vil Tønsberg Arbeiderparti at: n Kommunen blir en mer aktiv og styrende part i den framtidige boligbyggingen i kommunen n Det gjennomføres en boligpolitikk som ivaretar hensynet til grøntområder og jordbruksarealer n Boligbyggingen blir mer variert med ulike boligstørrelser og boligtyper tilpasset ulike befolkningsgrupper i alder og familierelasjon n Boligfinansiering tilrettelegges bedre ved et kommunalt engasjement for de som skal etablere seg i ny bolig n Vi avvikler dagens situasjon hvor store utbyggingsselskap kjøper opp ubygget areal og foretar hele reguleringsprosessen n Boligområdene har tilgang til grønne områder og tilrettelegge for parkering og turstier

4 Grønne, gode Tønsberg. Det går vi for i Arbeiderpartiet! Gode oppvekstvilkår og et inkluderende samfunn for alle. Et samfunn med kultur og idrett. Som skaper opplevelser, deltakelse og glede. Et samfunn som satser på trivsel, miljø og grønne løsninger. Det er Arbeiderpartiets politikk for nye Tønsberg. For byen, tettstedene og bygdene. Marianne Gran Pedagog og helsefremmer P a r t i p r o g r a m Kultur, idrett og frivillighet Tønsberg Arbeiderparti vil: n Arbeide for at vi har et levende kulturliv som består av både profesjonell aktivitet og amatørvirksomhet n Sikre allmennheten adgang til kommunens natur- og fritidsområder innbefattet havner, sjøområdene med strandsonene og Ramsar-områdene (vernet våtmark) n At kommunale anlegg skal stå til gratis disposisjon for aktiviteter i nærmiljøet, for innbyggere, foreninger og lag. Vi vil også støtte opp om andre lokale møteplasser som for eksempel lekeplasser, ballbinger, turløyper osv. n Støtte velforeninger og nærmiljøgrupper som vil legge til rette for barn og unges grønne lekeområder n Legge tilrette gode rammevilkår for det historiske maritime miljø i tilknytning til kanalen n Tilby gratis tilgang for barn og unge til kommunale idrettsanlegg og doble aktivitetsstøtten til medlemmer under 19 år i idrettsforeninger

5 Alle skal ha mulighet til å skaffe seg egen bolig! Arbeiderpartiet vil føre en aktiv boligpolitikk. En politikk som gir boliger til unge, til familier og de eldre. I Tønsberg skal vi skape muligheter for alle. Tiden da store utbyggingselskap fikk bestemme alt bør være over. Det er på tide å tenke smartere. Tenke mer på helheten og se de gode mulighetene. Ragnar Fevang Lærer i ungdomsskolen/snart pensjonist Skole og barnehage Tønsberg Arbeiderparti vil: n Satse på den offentlige fellesskolen n Ja til nærskolerprinsippet, nei til friere skolevalg n Bygge barnehager der folk bor n Redusere betalingssatsene i SFO n Ha makspris i barnehagen n Bidra til å sette inn tiltak mot radikalisering n Styrke rådgivertjenesten slik at frafallet i videregående skole reduseres

6 Gode fritidstilbud. Mer til frivilligheten! Kommunale bygninger og anlegg skal stå til gratis disposisjon for innbyggere, lag og foreninger. For den innsatsen de frivillige gjør, betyr så uendelig mye. Både for de som deltar og de som bidrar. Mestringsglede, utfordringer, tilhørighet og personlig utvikling. Det blir et samfunn sterkere av. Kari Asmyhr Avdelingssjef Sykehuset i Vestfold HF P a r t i p r o g r a m Helse og omsorg Tønsberg Arbeiderparti vil: n Sørge for tilstrekkelig bemanning og tjenester i omsorgsboliger og tilrettelagte boliger n Prioritere folkehelse i utvikling og gjennomføring av kommunale tiltak og tilbud n Sørge for at boligene blir godt vedlikeholdt og oppgradert etter behov n Støtte organisasjoner og institusjoner som driver opplysningsarbeid for å forebygge rusmisbruk n Arbeide for at barneverntjenestene kjennetegnes av høy kompetanse og fokus på barnets beste n Videreføre samarbeidet med utelivsbransjen gjennom prosjektet Ansvarlig Vertskap n Inngå langsiktige avtaler med ideelle organisasjoner som driver rusomsorg slik at støtten blir forutsigbar

7 Bevare nærmiljøet. Ja til god folkehelse! Grønne lunger og turområder. Nære og tilgjengelige. Det gir trivsel, rekreasjon og god folkehelse. I dag er mange av disse områdene truet. Utbyggerne vil tjene penger, naboene og brukerne vil bevare nærmiljøet sitt. Med en moderne og helhetlig by- og steds planlegging får vi mer av begge deler. Ketil R. Teigen Virksomhetsleder i den kommunale kulturskolen Klimautfordringen: Tenke globalt handle lokalt Tønsberg Arbeiderparti vil: n Stille krav til utbyggere for å tilpasse klimaendringene ved nye byggeprosjekter n Det skal brukes varme fra fjernvarme- eller nærvarmeanlegg i nye byggeområder og større bygg- og anleggsprosjekter n Sørge for at tiltakene i klima- og energiplanen blir gjennomført slik at Tønsberg kan oppfylle sin del av de nasjonale klimamålene n Samarbeide med Fylkeskommunen for å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt og miljøvennlig n Oppgradering og sikring av sykkelveier n Samlokalisering av buss, taxi, tog i jernbaneområdet

8 Navn: Per Martin Aamodt Bosted: Tønsberg Sentrum Bakgrunn: HR-Konsulent. 20 år i Tønsberg bystyre. Verdier: Ærlighet, rettferdighet og solidaritet i alle sammenhenger. Jeg ønsker et politisk skifte til beste for Tønsbergs framtid. 1 5 Navn: Marianne Gran Bakgrunn: Pedagog og helsefremmer. Prosjektutvikler i grensefeltet kultur og helse. Verdier: Medmenneskelighet, raushet, respekt og rettferdighet. Gode oppvekstvilkår og et inkluderende samfunn for alle. God kultur og idrettspolitikk. En grønn profil på Tønsberg. 2 6 Navn: Ketil R. Teigen Bosted: Husvikåsen Bakgrunn: Virksomhetsleder kommunale kulturskolen. Dirigent og musiker. Verdier: Frihet, like muligheter for alle, solidaritet. Kultur, idrett, historie, by- og samfunnsutvikling. Alle skal ha et trygt, meningsfullt og verdig liv. Mitt motto: Alltid til tjeneste, med bankende hjerte, en utstrakt hånd, på søken etter like muligheter for alle og med den overbevisning at sammen er vi sterke. Navn: Anne Holm Moen Bosted: Robergrønningen på Eik Bakgrunn: Siviløkonom NHH og controller ved Sykehuset i Vestfold. Fenrik i Luftforsvaret + FN-tjeneste Bosnia. Verdier: Rettferdighet, likeverdighet og ansvarlighet. Den inkluderende fellesskolen. Samhandlingsreformen med forebyggende helsetiltak og gode koordinerte offentlige helsetjenester. Idrettens plass i folkehelsen. Kommunale tjenester med god økonomistyring. Navn: Ragnar Fevang Bosted: Furusvingen Bakgrunn: Lærer i ungdomsskolen/snart pensjonist. Idrettsleder i friidrett og kajakk, 28 år som lokalpolitiker. Verdier: Alle skal ha mulighet til et positivt liv. At barn og ungdom gis en trygg og utviklende oppvekst. At alle skal ha mulighet til en passende bolig. At de eldre kan yte og nyte hjelp og omsorg avpasset etter alder og helse. 3 7 Navn: Håkon H. Hjemly Bakgrunn: Radiograf med mastergrad i klinisk helse. Er fagsjef i Norsk Radiografforbund. Verdier: Rettferdighet, åpenhet og solidaritet. Gode oppvekstvilkår for barn og unge, kommunale tjenester, tilgjengelige lavterskeltilbud, kollektivløsninger og en god skole for alle. Navn: Kari Asmyhr Bosted: Sandeåsen Bakgrunn: Avdelingssjef Sykehuset i Vestfold HF, erfaring fra LO og Fagforbundet. Verdier: Lojalitet, ærlighet og likeverd. Et godt helsevesen for alle, et levende bysentrum uten for mye biltrafikk, gode fritidstilbud for de unge og vern av jordbruksarealer. 4 8 Navn: Lisbeth Johansen Bakgrunn: Miljørådgiver på Sykehuset i Vestfold HF. Verdier: Gode fellesskapsløsninger for å sikre like muligheter og trygghet for alle. Klimautfordringen tenke globalt handle lokalt. Tønsberg må klimatilpasse, planlegge og forebygge med de endringene som kommer og stille krav til utbyggere for å tilpasse klimaendringene ved nye byggeprosjekter. P a r t i p r o g r a m Næring og verdiskaping Tønsberg Arbeiderparti vil: n Videreutvikle et regionalt kraftsenter for eksisterende og nye næringsmiddelsprodusenter n Sette vern av matjord høyt, og en forventet befolkningsvekst vil sette press på disse arealene n At kommunen aktivt søker regionale utviklingsmidler n At kommunen skal være ansvarlig for en strategisk næringsplan og samarbeide med næringslivet Utvikling og vekst i hele kommunen Tønsberg Arbeiderparti vil: n Utvikle bysentret videre i forhold til pågående byplan n Utvikles jernbaneområdet strategisk i forhold til samferdsel, bolig og næring.

9 Navn: Jan Olav Hay Bosted: Sem Bakgrunn: Logistikksjef for GRO Industrier/Findus Norge AS. 27 år innen idrettsadmini - strasjon i Tønsberg/Vestfold. 10 år i styret for LO i Tønsberg. Verdier: Samfunnsengasjement, positiv tenkende for fellesskapet. 9 Gode oppvekstvilkår. At den frivillige innsatsen som idretten og andre frivillige organisasjoner står bak blir integrert i kommune utviklingen. At det legges til rette for en aktiv og variert næringsutvikling. 13 Navn: Tony Christensen Bosted: Kong Oscars Gate Bakgrunn: Elektrikerlærling, assistent i barnehage og politisk rådgiver i AUF. Førskolelærerutdanninga ved Høgskolen i Vestfold. Verdier: Respekt for alle, åpenhet og frihet. Prioritere kvalitet i barnehage og skole. Viktig med lavterskeltilbud. Økt pedagogtetthet og flere lærere i grunnskolen. Ansett lærlinger og/eller benytte bedrifter som har lærlingordninger. Navn: Marianne Kvalheim Kølner Bakgrunn: Sykepleier Avdelingsleder ved Eik sykehjem. Verdier: Respekt, rettferdighet og ansvarlighet. Et solid offentlig tilbud og gode offentlige tjenester i byen vår, med et spesielt fokus på barn og eldre må bygges på økonomisk ansvarlighet. Har et sterkt ønske om å kunne være stolt av byen vår og vi som bor her Navn: Kristian Erling Hansen Bosted: Rønninglia Bakgrunn: Uføretrygdet. Drevet frivilligarbeid i organisasjonsliv Norges Handikapforbund. 2 perioder som vara til bystyret + 2 perioder i helse og omsorg. Verdier: Solidaritet innkludering og deltakelse. Et samfunn med plass til ALLE! Navn: Mary-Ann Oshaug Bakgrunn: Daglig leder ved Incestsenteret i Vestfold. Barnevernspedagog, familieterapaut, kognitiv terapeut. Verdier: Ydmykhet, ærlighet, loyalitet, rettferdighet, likeverd, likestilling. Forebyggende arbeid vedr. seksuelle overgrep og annen type familievold. Godt og trygt oppvekstmiljø. Gode, trygge og langsiktige boforhold for psykisk utviklingshemmede og eldre. Folkehelse. Billigere offentlige barnehageplasser og gratis SFO-plasser Navn: Anne Marit Langedal Bakgrunn: Bygg- og anleggsingeniør, jobber med offentlige anskaffelser og kontrakter i DSB. Verdier: Humanetiker. Skolepolitikk, samferdsel og like muligheter, rettigheter og plikter for alle. Navn: Olaf Franck Mathiassen Bosted: Hogsnes Bakgrunn: Ingeniør i Skagerak Energi AS, nå pensjonist. Styremedl. Frivillig sentralen Tønsberg. Verdier: Likeverd og raushet. Alle skal få muligheter og føle seg verdsatt! De svake i samfunnet, de som er eldre og de som er uten familie skal ikke settes til side som følge av krav fra sterke og målbevisste personer og grupper. Seniorene er en resurs og skal behandles og respekteres som sådan. Alle skal med! Navn: Anne-Merethe Frostad Nilsen Bakgrunn: Høyskolefag. Miljøarbeid i Vestfold Fylkeskommune og Tønsberg kommune. Verdier: Vise solidaritet og respektere andre. En rettferdig fordeling av godene. Barn og unges oppvekstvilkår. Det må bli enklere for unge å få lærlingplasser i et utdanningsløp. En god skole for alle. Et politisk skifte i Tønsberg! n Jobbe fram kommunedelplan for Semsbyen som synliggjøre muligheten for en god balanse mellom bolig og næring n Videreføre lokalsentra med servicefunksjoner og i større grad fokusere på gode samlingspunkter og møteplasser for de som bor her n Prioritere fortetting i bysentret og lokalsentra i denne planperioden n Fremføre kollektivtrafikk til sentrum gjennom hovedaksene n Bygge ringvei med ny Nøtterøyforbindelse Nord/syd n Ha tiltak som flytter store deler av trafikken fra Nedre Langgate til øvrige veier, og sikrer kollektivtrafikkens fremkommelighet ved egne regulerende tiltak n Ha en parkeringspolitikk som legger begrensninger i bruk av bil for folk som bruker bilen til jobb, men som sørger for stimulering av byen som handels- og næringssenter n Det etablers innfartsparkering tilknyttet ringbuss/kollektivløsninger samt parkeringsplasser i sentrum for bolig og korttidsparkering n Det etableres bystrand/badeanlegg innenfor området Korten/Strandpromenaden

10 17 Navn: Nils Erik Dahle Bosted: Stenmalen Bakgrunn: Sivilingeniør elektronikk, jobber i Forsvaret som mellomleder. 10 år som tillitsvalgt. Verdier: Åpenhet, ærlighet og klar tale. Fellesoppgaver løses slik at alle får like muligheter. Trygge skoleveier til en skole i nærområdet. Vedlikehold av felles infrastruktur og bygg. Verdiskapningen i samfunnet må komme fellesskapet tilgode. 23 Navn: Øivind Jacobsen Bosted: Husøy Bakgrunn: Tidligere driftssjef i Tønsberg kommune nå pensjonist. Verdier: Ærlighet, stå for det jeg sier og rettferdig fordeling i samfunnet. Ta vare på og vedlikeholde kommunens eiendeler. Få tilbake fergen Ole III. Arbeide for at idretten skal få gode vilkår i kommunen. Gode vilkår for pensjonistene. Opprettholde eksisterende skoler i kommunen. 18 Navn: Kirsten Isdahl Bakke Bakgrunn: Reiseliv/ledelse + faglærer i reiseliv. Aktiv i organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne, represen - terer disse i ulike brukerutvalg. Verdier: Respekt for andre. Likeverd. Rettferdighet. Nytenking. Helse og omsorg. Kultur. Boligpolitikk. 24 Navn: Mona Synnøve Mathisen Bosted: Barkåker Bakgrunn: Barnevernpedagog, tilleggsutdannet innenfor rus og psykisk helse. Sosial - konsulent i enhet rus og psykisk helse. Verdier: Respekt, ansvar og likeverd. Gode og trygge oppvekstvilkår for alle. Mer raus by med plass til alle uansett seksuell legning, kjønn eller kulturell/religiøs tilknytning. Kvalitet og kompetanse i kommunale tjenester. Følg arbeidsmiljøloven! Sosial boligbygging tilpasset fremtiden. Begrens privatisering! 19 Navn: Harald Haug Andersen Bosted: Råel Bakgrunn: Økonom, fylkesberedskapssjef, ordfører, div. styreverv i næringsliv og organisasjoner. Verdier: Solidaritet og rettferdighet for alle. Få orden på Tønsberg kommunes økonomi. Jobbe aktivt for en ny boligpolitikk hvor spesielt unge skal kunne kjøpe bolig til en akseptabel pris. Stoppe konkurranseutsetting og privatisering! Støtt fellesskolen nei til private og kommersielle skoler. 25 Navn: Lars Jørgen Kjærås Bakgrunn: Salgsingeniør av capitale quipment til mineralindustri. Industrimekaniker og forsvaret. Verdier: Ærlighet, rettferdighet og respekt for andre. Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gode lokalsamfunn. God næringsutvikling. 20 Navn: Mathilde Gran Karoliussen Bakgrunn: Re vgs. Verdier: Ærlighet, rettferdighet og miljø. Miljøvern og dyrebeskyttelse. Lik mulighet for alle. 26 Navn: Hilde Sørdalen Bosted: Hogsnes Bakgrunn: Hjelpepleier Jobber som hovedtillitsvalgt i Tønsberg kommune. Verdier: Ærlighet og rettferdighet. Ønsker et politisk skifte i Tønsberg, med god økonomisk styring av byen vår. Gode helse og omsorgstjenester basert på kommunal drift. God skole og oppvekstvilkår for barn og unge. 21 Navn: Mian Hamid Bashir Rizwani Bosted: Barkåker Bakgrunn: Tidligere selvstendig næringsdrivende, og journalist. Verdier: Like muligheter for alle, samt respekt og toleranse. Gode oppvekstvilkår for barn og unge, mobbefri skole, billigere og tilgjengelig barnehageplass. Rimelig bolig for både ungdom og voksne. Integrerings - og innvandringspolitikk. 27 Navn: Thorvald Hestnes Bosted: Husøy Bakgrunn: Prosjektleder GK Norge, serviceingeniør elektro og automasjon, sjømann, styreleder, styrerverv, medlem i AMU Verdier: Respekt, ydmykhet og ærlighet. Utvikling av infrastruktur, rimelige boliger for unge i startfasen og vanskeligstilte, og utvikling av nye arbeidsplasser. 22 Navn: Berit Eivi Nilsen Bosted: Tønsberg Sentrum Bakgrunn: Høgskolelektor. Verdier: Likeverd, toleranse og mot. Kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Barn og unges oppvekstvilkår. Et samfunn som legger til rette for at alle skal ha gode levekår og god livskvalitet. 28 Navn: Gunhild Rui Bakgrunn: Statsviter, tillitsvalgt, meningsmåler og nå avdelingsleder i DSB. Verdier: Respekt, engasjement, inkludering og fellesskap. Jeg brenner for barn- og ungesoppveksvikår, felleskapsløsninger og inkludering.

11 Navn: Dan Rugsveen Navn: Signar Idland Bosted: Træleborg Bakgrunn: Pensjonist etter et langt yrkesliv i IT-bransjen. Verdier: Toleranse, rettferdighet og miljø Integrering av innvandrere og gode vilkår for næringsliv, idrett og kultur i kommunen. 30 Navn: Anne Line Broen Bosted: Barkåker Bakgrunn: Spesialsykepleier ved Sykehuset i Vestfold Leder av Barkåker Idrettsforening. Verdier: Rettferdighet, lojalitet og engasjement. Idrett og nærmiljø. Hel Idrettshall på Barkåker. Styrket eldreomsorg, flere sykehjemsplasser. 36 Navn: Line Marie Ottervik Bosted: Ringshaug Bakgrunn: Høgskoleingeniør bygg/anlegg. Verdier: Rettferdighet, ærlighet, ansvarlighet. Gode nærmiljøer, barnehager og skoler som grunnlag for en god oppvekst for våre barn. Gode offentlige tjenester for alle. Forvaltning av kommunale bygg. 31 Navn: Karl Reite Bosted: Tønsberg Bakgrunn: Personalsjef MatPrat/Nortura/Gilde. Tidligere personalsjef Tønsberg kommune. Tidligere realfagslærer Tønsberg kommune. Verdier: Mot - Driv - Lagspill - Ansvarlighet. Nærings-, samferdsel og boligpolitikk. 37 Navn: Fetsum Netserab Paulus Bosted: Tønsberg Bakgrunn: Leder- og styrev. + komiteleder i Vestfold Døveforening, DMI Norge, Vestfold FFO. Verdier: Rettferdighet, ansvarlighet, respekt og lojalitet. Barn og ungdoms oppvekstvilkår. Flere barnehageplasser med lavere satser. En god skole med tilrettelegging for elever med særskilte behov. Gode rammer for frivillige organisasjoner. Et styrket barnevern med større fokus på barns rettssikkerhet. 32 Navn: Fatima Al-Amili 38 Navn: Torunn Marie Thorsen Bakgrunn: Saksbehandler i Tønsberg kommune. Nå pensjonist. Verdier: Ærlighet, respekt og rettferdighet! Vil være med å forbedre tjenestetilbudet i Tønsberg kommune. Bygge livsløpsboliger som alle kan ha råd til å bo i og øke bemanningen i våre barnehager og institusjoner. 33 Navn: Frode Berg Nilsen Bakgrunn: Ingeniør og avd.leder. Tidl. platearbeider. Div. verv i Tønsberg- Kameratene IF, nå leder for brytegruppa. Verdier: Åpenhet, respekt og mot. En by i utvikling. Sørge for at Tønsberg er med inn i fremtiden, samtidig som vi bevarer vår historiske arv. At Tønsberg skal være et attraktivt sted å bo, jobbe, drive næring samt et rikt kulturliv. Trygghet og et bredt tilbud av aktiviteter for alle barn. 39 Navn: Donald Campbell Bosted: Gauterød Bakgrunn: Sivilingeniør, planlegger. Verdier: Rettferdighet, respekt, redelighet. En boligpolitikk som er relevant for hele befolkningen, særlig de yngre; en næringspolitikk som bidrar til en mangfold av arbeidsplasser i kommunen; en arealpolitikk som gir oss en tett og levende bysentrum, med folk og kultur. 34 Navn: Gry Aas Bakgrunn: Lærer ved barneskole og voksenopplæring, NAV avdelingsleder, rådgiver og leder. Verdier: Like muligheter, likeverd, trygghet og frihet. Mangfold og inkludering, et samfunn som både setter krav til alle og har plass til alle. 40 Navn: Liselotte Aune Lee Bosted: Solvang Bakgrunn: Advokat i Vestf. fylkesk., tidlig. renholder + 10 år skranketjeneste Posten. Verdier: Åpenhet, mot og rettferdighet like muligheter for alle. Klima, miljø og «det grønne skiftet» må være rettesnor for valgene vi gjør. Kystlinje, grønne lunger og verdifulle matjord må bevares. Trygge oppvekstvilkår og god opplæring. Utvikle næringsliv og skaffe flere arbeidsplasser.

12 41 Navn: Tor Erik Nyberg Bosted: Fjerdingen Bakgrunn: Seniorrådgiver/samfunnsanalyse, NAV Vestfold. Fylkessekr., AP M.A., Sophia University, Tokyo. Samfunnsviter, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Verdier: Et rettferdig samfunn. Tønsberg er en fantastisk kommune, men kan bli enda bedre. Med Nøtterøy og Tjøme kan vi hevde oss i regional, nasjonal og europeisk sammenheng. Mer samarbeid i regionen. 44 Navn: Kari Olavsdotter Hynne Bosted: Tønsberg Bakgrunn: Spesialsykepleier i psykiatri og legevaktsykepleie/ Enhetsleder Tønsberg i.k. legevakt Verdier: Like muligheter for alle. Solidaritet med med mennesker på flukt fra krig og undertrykkelse. Lik lønn for likt arbeid. Flere hele stillinger i kvinneyrkene. Trygge barnehager og lokalsamfunn. Respekt og solidaritet med utsatte grupper. Styrke helsetjenesten for barn og unge. 42 Navn: Hanne Katrine Hjemly Bosted: Tønsberg, Tolvsrød Bakgrunn: Radiograf ved Sykehuset i Vestfold i 15 år. Opprinnelig fra Oslo. Nå bodd i Tønsberg i 15 år. Verdier: Rettferdighet, ansvarlighet og respekt. Kvalitet på barnehage og skolen samt oppvekstvilkår forøvrig. Hev kompetansen og antall lærere i skolen alle må få den undervisning de har krav på. Leksefri barneskole, gjerne med lengre skoledag. 45 Navn: Tor Walle 43 Navn: Rolf Lilleås Bosted: Jarlsøveien Bakgrunn: Sekretær i Vestfold fylkeskommune. Uføretrygdet fra Verdier: Rettferdig fordeling minst mulig skille rike og fattige. Barnehager i nærmiljøet med nok plasser. Større bevilgninger til Tønsberg kommune, slik at alle med behov for hjelp og omsorg får det. 100 %-stillinger til alle ansatte i pleie og omsorg som ønsker det. Bedre tilgjenglighet for funksjonshemmede. Se komplett versjon av partiprogrammet på våre hjemmesider: www. tønsberg.arbeiderparti.no Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Med sterke fellesskapsløsninger får vi til mer sammen enn hver for oss. Det blir mer trygghet og flere muligheter for den enkelte hvis vi stiller opp for hverandre. Kunnskapsbaserte tjenester Vi skal ha velferdstjenester som tar opp i seg nye behov og nye virkemidler. Tjenestene skal være fleksible og tilpasset den enkeltes behov. Vi skal være teknologi-optimistiske og spre gode erfaringer. Nye måter å organisere arbeidet på skal gi bedre tjenester. Det må rekrutteres kompetente ansatte til kommunen. De ansattes fagkompetanse må respekteres og brukes. Arbeiderpartiet vil ha alle med Vi vil invitere innbyggerne inn i diskusjonene. Det er innbyggerne som er lokalsamfunnet. Vi vil derfor skape gode arenaer for innflytelse og deltakelse. Alle som bor i kommunen kan bidra i den videre utviklingen. Stem Arbeiderpartiet! Tønsberg Arbeiderparti

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM BIRKENES ARBEIDERPARTI Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Innholdsfortegnelse Program for Birkenes Arbeiderparti Kommunestyreperioden 2015 2019 Vår politikk bygger på Det norske Arbeiderpartis

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti

VALGPROGRAM 2015 2019. Kristiansund Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015 2019 Kristiansund Arbeiderparti VI ER KLARE FOR FIRE NYE ÅR Kjære velger: Vi er stolte av Kristiansund. Midt i den flotte og kontrastfylte naturen vi omgir oss med her ute ved havet, har

Detaljer

Rakkestad Senterparti... nær deg

Rakkestad Senterparti... nær deg Rakkestad Rakkestad Senterparti... nær deg Trygge oppvekstsvilkår, gode skoler, et levende lokalsamfunn og en verdig alderdom 1. kandidat Peder Harlem Ordførerkandidat 2. kandidat Karoline Fjeldstad Våre

Detaljer

Ta kampen for et varmt samfunn

Ta kampen for et varmt samfunn Ta kampen for et varmt samfunn 1 Kommunevalgprogram 2015 2019 Klimakrisen er her nå et grønt Vestby Den største utfordringen verden står overfor er klima- og miljøspørsmålet. Vi ser mange steder tydelig

Detaljer

Frihet Likhet Solidaritet

Frihet Likhet Solidaritet Frihet Likhet Solidaritet Frihet fra fattigdom, likhet i rettigheter og i muligheter, solidaritet mellom de som har og de som ikke har, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Lier Arbeiderparti Kommunevalgprogram

Detaljer

Partiprogram for perioden 2015 2019

Partiprogram for perioden 2015 2019 Partiprogram for perioden 2015 2019 Skape og dele Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger, fordi vi får til

Detaljer

Programmet består av sju temaområder:

Programmet består av sju temaområder: Program 2015-20192019 Gjerdrum Arbeiderparti Programmet består av sju temaområder: 1) Gjerdrum en god kommune å vokse opp i! 2) Gjerdrum gode helsetjenester når du trenger det! 3) Gjerdrum rik på kultur,

Detaljer

Venstre gjør Gjesdal grønnere.

Venstre gjør Gjesdal grønnere. Gjesdal Venstre Venstre gjør Gjesdal grønnere. Om 30 år kan hun være en av verdens fremste klimaforskere......om hun får noen av verdens beste lærere Politikk handler om å prioritere, og Venstre prioriterer

Detaljer

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med!

Partiprogram. Færder. Arbeiderparti Alle skal med! Partiprogram Færder Arbeiderparti 2017-2019 Alle skal med! Barnehage, skole og oppvekst Barn og unge er Færders fremtid. Vi vil sørge for at alle får trygge og gode oppvekstsvilkår i vår nye kommune. Mangfold

Detaljer

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019

Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland Sosialistiske Venstreparti Program 2015-2019 Froland SV skal være en sterk pådriver for politisk samfunnsendring og arbeider langsiktig for et sosialistisk folkestyre. Vi ønsker et samfunn som

Detaljer

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 -

Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Sammen skal vi skape framtidas lokalsamfunn! PROGRAM SØR-FRON ARBEIDERPARTI 2015-2019 - 1 - Jeg er ordførerkandidat for Sør-Fron Arbeiderparti. Det året jeg fyller 48 år skal jeg bruke til å vinne tilbake

Detaljer

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling

Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling Rygge kommune en kommune i vekst og utvikling I korte trekk Antall innbyggere ca 13800 Areal 74 km 2 Strandlinje 34 km Tettsteder Ekholt, Øreåsen og Halmstad Sentral beliggenhet Perfekt for deg som ønsker

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål

NEDRE EIKER KOMMUNE. Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018. SAMFUNNSDEL Mål NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunestyrets vedtak av 28.03.07 (PS 24/07) Kommuneplan 2007 2018 SAMFUNNSDEL Mål Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 26.01.2007 L.nr. 2074/2007

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE

KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE Vedtatt i Nome kommunestyre 16.04.09 KOMMUNEPLAN FOR NOME KOMMUNE 2009 2018 SAMFUNNSDELEN Visjon, mål og retningslinjer for langsiktig samfunnsutvikling i Nome Grunnleggende forutsetning: Nome kommune

Detaljer

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019

Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Lørenskog Senterparti Program for valgperioden 2015-2019 Et aktivt og inkluderende lokalsamfunn gir trygghet og trivsel, og mulighet for et godt liv for den enkelte. Lørenskog er en flott kommune å bo

Detaljer

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden

Meldal. Siste 4 år. Program for kommunestyreperioden Program for kommunestyreperioden 2011-2015 Meldal Siste 4 år Nytt næringssenter Løkken Verk Ny barnehage Løkken Verk Ny felles grunnskole for hele bygda Ny demensavdeling ved Meldal Helsetun Ny stilling

Detaljer

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026

Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Ny kurs for Nedre Eiker: Kommuneplan for 2015-2026 Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Hva skjer på møtet? Hva er en kommuneplan? Hva er kommuneplanens samfunnsdel? Hvordan komme med innspill i høringsperioden?

Detaljer

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.»

Et liberalt Gran. «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran «Frihet og ansvar.» Et liberalt Gran Kjære velgere! Gran Venstre er et sosialliberalt parti. Sosialt er partiet fordi det bygger på solidaritet og ansvar for fellesskapet. Liberalt er

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen

REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen REVISJON AV KOMMUNEPLAN TYSFJORD KOMMUNE Arbeidsgrunnlag - samfunnsdelen Koblingen mellom mål og strategier, jf. planutkast/disposisjon fra Asplan Viak AS Revidering av plan - Tysfjord Visjon - mål strategier

Detaljer

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid

Folkemøte 24.november. Sammenstilling av gruppearbeid Folkemøte 24.november Sammenstilling av gruppearbeid 1. Drømmekommune Gode eldre, helse- og oppvekstsvilkår Idretts - og kulturtilbud, gode møtearenaer Tilrettelagt for godt næringsliv Barnehage, skole

Detaljer

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014

Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Alle skal med VALGPROGRAM BERLEVÅG ARBEIDERPARTI 2011-2014 Hvorfor velge Berlevåg Arbeiderparti Arbeid Fiskeri - havn Reiseliv - kulturnæring Arbeidsplasser - næringsutvikling Ungdom Gode kommunale tjenester

Detaljer

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor

Politikk noe for meg? Grønn samferdsel der du bor V-A:Layout 1 01-07-09 10:26 Side 1 Politikk noe for meg? Den offentlige sektor, både stat, fylke og kommune, har en større plass i vår hverdag enn vi ofte kommer på. Hver dag benytter vi oss av ulike offentlige

Detaljer

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram!

Program for Måsøy Høyre. Måsøy opp og fram! Program for Måsøy Høyre Måsøy opp og fram! Valgperioden 2007-2011 Verdigrunnlag: Høyres politikk bygger på troen på enkeltmenneskets evne og vilje til å ta ansvar, og at et godt samfunn bygges nedenfra;

Detaljer

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre

Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre Med hjerte for Iveland Program 2015 2019 for Iveland Høyre MULIGHETER FOR ALLE Høyres prinsipper. «Høyre vil føre en konservativ fremskrittspolitikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag, rettsstaten og

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Modellen vår. Jens Stoltenberg

Modellen vår. Jens Stoltenberg Modellen vår Sterke fellesskap og rettferdig fordeling har gjort Norge til et godt land å bo i. Derfor er vi bedre rustet enn de fleste andre til å håndtere den internasjonale økonomiske krisen vi er inne

Detaljer

Program for. Sortland Venstre

Program for. Sortland Venstre Program for Sortland Venstre for perioden 2015-2019 Venstre gjør Sortland varmere. Sortland Venstre er kommunens liberale valg. Vårt utgangspunkt er det enkelte menneskes personlige frihet og vårt ansvar

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere!

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram. Kjære velgere! Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2011 2015 Kjære velgere! For Sør-Aurdal arbeiderparti er det viktig at alle innbyggerne i Sør-Aurdal har en trygg og god hverdag og vi baserer vårt politiske arbeid

Detaljer

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat

Våre hovedsaker er: Bård Vegar Kirsti Bård Vegar Første kandidat Andre kandidat Tredje kandidat SV er et parti for sosialisme, feminisme og miljø. Vi er opptatt av rettferdig fordeling og at alle skal få dekket sine behov på en god og verdig måte gjennom gode velferdstjenester og et sterkt fellesskap.

Detaljer

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no

Spydeberg Arbeiderparti. Program Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiet.no Spydeberg Arbeiderparti Program 2015 2019 Arbeiderpartiets verdigrunnlag handler om sterk tro på fellesskapet og rettferdig fordeling. Det handler

Detaljer

INNHOLD. 1. Tønsberg framtidas kommune. 2. Framtidas lokalsamfunn. 3. Skole og barnehage. 4. Helse og omsorg. 5. Ny boligpolitikk

INNHOLD. 1. Tønsberg framtidas kommune. 2. Framtidas lokalsamfunn. 3. Skole og barnehage. 4. Helse og omsorg. 5. Ny boligpolitikk Program for Tønsberg Arbeiderparti 2015 2019 1 INNHOLD 1. Tønsberg framtidas kommune 2. Framtidas lokalsamfunn 3. Skole og barnehage 4. Helse og omsorg 5. Ny boligpolitikk 6. Kultur, idrett og frivillighet

Detaljer

Partiprogram Nedre Eiker Venstre

Partiprogram Nedre Eiker Venstre Partiprogram Nedre Eiker Venstre Kommunevalget 2011 Folk først Venstre er Norges liberale parti. Venstre vil ha et sosialt og liberalt kunnskapssamfunn hvor folk har frihet og mulighet til å skape sin

Detaljer

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019

Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Sør-Aurdal Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Kjære velgere! Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Arbeiderpartiet tror på sterke fellesskapsløsninger. For Sør-Aurdal arbeiderparti

Detaljer

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef

Vestfolds muligheter og utfordringer. Linda Lomeland, plansjef Vestfolds muligheter og utfordringer Linda Lomeland, plansjef Høringsmøte 25. mai 2016 Regional planstrategi for 2016 2020 - høringsforslaget Strategisk retning på samfunnsutviklingen i Vestfold I strategiperioden

Detaljer

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI

KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI KOMMUNEPROGRAM NANNESTAD ARBEIDERPARTI Program for valgperioden 2015-2019 Foto: Gary John Norman, NTB/Scanpix Foto:Colourbox.com Til innbyggerne i Nannestad Kommunevalget står for døren. Dette programmet

Detaljer

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe!

Programutkast perioden 2011-2015. Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Programutkast perioden 2011-2015 Stem på Tysvær Høyre - så skjer det noe! Tysvær Høyre sitt mål: Vi vil bygge samfunnet nedenfra og opp og være en pådriver for et godt, sterkt og levende lokalsamfunn.

Detaljer

Sammen bygger vi Tynset

Sammen bygger vi Tynset Sammen bygger vi Tynset Tynset Arbeiderpartis program 2015-2019 TYNSET ARBEIDERPARTIS PROGRAM 2015-2019 Verdigrunnlaget Arbeiderpartiets visjon er en rettferdig verden uten fattigdom, i fred og økologisk

Detaljer

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015

Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Kommunevalgprogram for Ås Senterparti 2011-2015 Alle har et medansvar for å skape gode lokalsamfunn gjennom arbeidsliv, kultur, organisasjonsliv og det sosiale fellesskapet. Senterpartiets ideologi bygger

Detaljer

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE!

Kommunevalgprogram. i Trondheim 2015 2019 FOR ALLE! Kommunevalgprogram i Trondheim 2015 2019 Kjære velger Hvilken by vil du at Trondheim skal være? Stemmer du Pensjonistpartiet ved dette valget, gir du et klart svar. Trondheim skal være en variert kommune,

Detaljer

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar

Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019. Senterpartiets verdigrunnlag. Folkestyre deltakelse og ansvar Partiprogram for Våler Senterparti perioden 2015 2019 Senterpartiets verdigrunnlag Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Skal enkeltmennesket kunne vokse og ha muligheter til å virkeliggjøre sine

Detaljer

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF

Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015. Ringsaker KrF Listekandidater Kommunevalget 2015 Oluf Maurud Fortsatt styrking av barnevernet. Avvikle dobbeltrommene innen pleie og omsorg raskere enn det som er bestemt. (1.7.2016). Ringsaker er en "versting-kommune"

Detaljer

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord

Valgprogram for. Kåfjord Senterparti 2007-2011. Optimisme og fremtidstro i Kåfjord Valgprogram for Kåfjord Senterparti 2007-2011 Optimisme og fremtidstro i Kåfjord 1 Grunnsyn: Kåfjord senterpartis grunnsyn er: Senterpartiets menneskesyn bygger på de kristne humanistiske verdier. Menneskeverdet

Detaljer

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013

Utkast til program. Tromsø SV 2011-2013 Utkast til program Tromsø SV 2011-2013 Programkomiteen Pål Julius Skogholt, leiar Gunhild Johansen Ingrid Kielland Ida Killie Kristian Mørkved Det er ingen dissensar i utkastet Hovudtema Kommunevalgkampen

Detaljer

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM

Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM Ringsaker Senterparti VALGPROGRAM 2011-2015 RINGSAKER SENTERPARTIS VALGPROGRAM Senterpartiets politikk bygger på Frihet for enkeltmennesket, med ansvar for seg sjøl og fellesskapet, der hjem og familie

Detaljer

Partiprogram Sande KrF 2015-2019

Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Partiprogram Sande KrF 2015-2019 Vedtatt av styret 27.5.15 KrFs verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet,

Detaljer

Partiprogram Songdalen Høyre

Partiprogram Songdalen Høyre Partiprogram Songdalen Høyre 2015-2019 Songdalen Songdalen Høyre Høyre i Songdalen vil føre en fremtidsrettet politikk, bygget på det kristne kulturgrunnlag. Songdalen Høyre vil jobbe for at du som innbygger,

Detaljer

Grønn vekst og kultur.

Grønn vekst og kultur. Kristiansund[...] Grønn vekst og kultur. Det er i Kristiansund det skjer. Vi ser mange nye muligheter for Kristiansund og Nordmøre med godt oppvekstmiljø, bredt kulturliv og omstillingsdyktig næringsliv.

Detaljer

SENTERPARTIET I sandnes

SENTERPARTIET I sandnes SENTERPARTIET i Sandnes Program 2011 Vi vil gjøre en god jobb for innbyggerne i Sandnes kommune. STEM PÅ SENTERPARTIET! Ordførerkandidat ved kommunevalget i Sandnes 2011 Martin S. Håland Alder: 61 år Sivil

Detaljer

Fet Venstres program

Fet Venstres program Fet Venstres program 2011-2015 For en liberal, nyskapende og grønn framtid www.fet.venstre.no 35021_Brosjyremal 2011 A6 8s.indd 1 27.07.11 13.45 Venstres historie Venstre ble stiftet i 1884 og er dermed

Detaljer

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019

HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 HOLMESTRAND ARBEIDERPARTI PARTIPROGRAM FOR PERIODEN 2015 2019 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Oppvekst og utdanning... 2 Holmestrand Arbeiderparti vil... 3 Helse og omsorg... 3 Holmestrand Arbeiderparti

Detaljer

Kjære Karlsøyvelgere.

Kjære Karlsøyvelgere. Kjære Karlsøyvelgere. Høstens valg er et viktig lokalvalg for Karlsøy kommune og vil avgjøre hvem som skal styre kommunen vår de neste fire årene. Ved valget i 2007 ble det dannet en bygdeliste som hadde

Detaljer

Partiprogram RINGEBU HØYRE

Partiprogram RINGEBU HØYRE Partiprogram 2015-2019 RINGEBU HØYRE Til alle innbyggere i Ringebu. Den 14. september blir det bestemt hvem som skal ha innflytelse på driften i kommunen i 4 år fremover. Med de økonomiske midler kommunen

Detaljer

Valgprogram. Lier Arbeiderparti

Valgprogram. Lier Arbeiderparti Valgprogram 2015 2019 Lier Arbeiderparti Ny giv! Lier en flott bygd med alle muligheter, og har viktige landlige og grønne verdier som vi vil ta vare på for kommende generasjoner. I Lier kan vi like det

Detaljer

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT

- BRUK STEMMERETTEN! STEM RØD GRØNT FAGBEVEGELSEN OG KOMMUNEVALGET 2011 - BRUK STEMMERETTEN! FREDRIKSTAD STEM RØD GRØNT FREDRIKSTAD Prosjekt Rød - grønt Fredrikstad 2011 - Prosjektet skal samle, engasjere og styrke den lokale fagbeveglsen

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng Mo i Rana 22. april 2013 Foto: Bjørn Erik Olsen Temaer Kommuneplanlegging Planstatus for Indre Helgeland Planstrategi og kommuneplan Kommuneplanens samfunnsdel Lokal

Detaljer

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre.

Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. ! Folk først. Brønnøy Venstre (http://www.venstre.no/lokal/nordland/bronnoy/). Program 2015-2019 Brønnøy Venstre. Kommunestyreperioden 2015-2019 vil bli preget av hardt og målrettet arbeid for alle ansatte

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019. Åmli Arbeiderparti KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 Åmli Arbeiderparti Best mulig skole og barnehage Arbeid til alle - arbeid gir veldferd God eldreomsorg er vår hjertesak Vi skal kjempe for å beholde VGS i bygda Åmli Arbeiderparti

Detaljer

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV

TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN KAMPENFOR. Valgprogram 2015-2019 Stavanger. Ski SV TA KAMPEN FOR ET VARMT SAMFUNN TATAKAMPEN KAMPENFOR FORETETVARMT VARMTSTAVANGER SAMFUNN Valgprogram 2015-2019 Stavanger Ski SV Sosialistisk Venstreparti er et parti for sosialisme, feminisme og miljø.

Detaljer

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN

KOMMUNEPLANEN SAMFUNNSDELEN GRATANGEN KOMMUNE KOMMUNEPLANEN 2017-2029 SAMFUNNSDELEN Gratangen, 06.juni 2017 Forord Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel startet med vedtak om planprogram i Planutvalget møte den 07.10.2013. Planprogrammet

Detaljer

Med hjerte for hele landet

Med hjerte for hele landet Med hjerte for hele landet SENTERPARTIET Med hjerte for hele landet Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra. Vi til ta hele Norge i bruk. Vi vil at alle deler av landet skal ha et næringsliv i utvikling

Detaljer

PROGRAM Klepp Arbeiderparti

PROGRAM Klepp Arbeiderparti PROGRAM 2015-2019 Klepp Arbeiderparti GODE KLEPPSBU Frihet, solidaritet, likeverd og samhold er grunnverdier i Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet sin politikk er basert på å skape verdier, og å dele dem

Detaljer

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015

Bolig og folkehelse. Kunnskapingsmøte desember 2015 Bolig og folkehelse Kunnskapingsmøte desember 2015 Statlig strategi - Bolig for velferd Kommunal - og moderniseringsdepartementet Arbeids - og sosial departementet Helse - og omsorgsdepartementet Justis

Detaljer

PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI

PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI PROGRAM GJERDRUM ARBEIDERPARTI 2007 2011 Vısjon Å skape gode lokalsamfunn med rom for livsutfoldelse og meningsfulle liv, er noe av det viktigste for lokalpolitikken og dens virke! Gjerdrum Arbeiderparti

Detaljer

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling

Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Even Tronstad Sagebakken ordførerkandidat, mandal arbeiderparti Oppvekst, omsorg og utvikling Oppvekst, omsorg og utvikling Arbeiderpartiet vil skape et rettferdig samfunn som sikrer alle mennesker likeverd

Detaljer

Sandnes Arbeiderparti

Sandnes Arbeiderparti Sandnes Arbeiderparti Kjære velger! Vi er stolte av byen vår og menneskene som bor her. Sandnes er en god by å bo i. Vi har mange gode tilbud både for unge og eldre. Vi som bor her i byen har stor skaperevne

Detaljer

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti

Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Program for 2011-2015 Averøy Senterparti Senterpartiet ønsker: - en aktiv og synlig kommune - en myldrende kulturkommune - god skole både i trivsel og læring - god helse- og omsorgstjeneste i hele livsløpet

Detaljer

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ

ARBEID HELSE KUNNSKAP MILJØ Partiprogram for Porsgrunn Arbeiderparti 2015-2019 Porsgrunn AP ønsker å videreutvikle kommunen vår basert på grunnverdiene frihet, fellesskap og rettferdighet. Historien har vist at vi oppnår mer når

Detaljer

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve.

RINDAL kommune. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. RINDAL kommune -et lokalsamfunn for framtida med tid til å leve. Senterpartiet sitt verdigrunnlag! Senterpartiet vil at Norge skal bygge et samfunn på de kristne grunnverdiene og med et levende folkestyre.

Detaljer

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no

Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Menneskene er viktigere enn systemet. Venstre prioriterer folk først. www.sogne.venstre.no Folk først Venstre vil: * Flere båtplasser i kommunen * Fortsatt gratis parkering på Tangvall * Bedre vilkår for

Detaljer

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas

Frivillighetsstrategi for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas Frivillighetsstrategi 2015-2019 for en kommune der innbyggerne engasjerer seg og der engasjementet ivaretas 1 Jeg er glad for at Nesodden kommune har fått en egen Frivillighetsstrategi. Nesodden har en

Detaljer

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn

HJERTESAKER. Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn HJERTESAKER Å skape et samfunn som sikrer like muligheter, uavhengig av kjønn, alder, bakgrunn, nasjonalitet og livssyn At viktige samfunnsoppgaver som utdanning, helse og omsorg skal løses i fellesskap.

Detaljer

Vår visjon: - Hjertet i Agder

Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune KOMMUNEPLAN 2010-2021 Vår visjon: - Hjertet i Agder Evje og Hornnes kommune ligger geografisk sett midt i Agder. Vi er et krysningspunkt mellom øst og vest, sør og nord, det har

Detaljer

Rennesøy Arbeiderparti

Rennesøy Arbeiderparti Rennesøy Arbeiderparti Program 2011-2015 Program for Rennesøy Arbeiderparti 2011 2015 INNHOLD : Våre viktigste saker 2011-15 side 2 Vi vil gjøre Rennesøy bedre 2 En trygg oppvekst 3 Skole - kunnskap for

Detaljer

Ulike mennesker. Like muligheter.

Ulike mennesker. Like muligheter. Nord-Odal SVs program for perioden 2008-2011 Ulike mennesker. Like muligheter. Skal mennesker trives og ha det bra, trenger vi andre verdimål enn bare kroner og øre! 1 Ulike mennesker. Like muligheter.

Detaljer

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019

Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Valgprogram For Hole Arbeiderparti 2015 2019 Hole Arbeiderparti Partiprogram 2015 2019 Hole Arbeiderparti vil i denne perioden arbeide målrettet med følgende mål: Sikre at barnehage, skole og SFO opprettholder

Detaljer

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold!

PROGRAM 2015 2019. Grønne Lier med innhold! PROGRAM 2015 2019 Grønne Lier med innhold! Lier vil bli en bedre kommune å bo i med et sterkere Senterparti. Innbyggerne og det lokale næringsliv står i sentrum for partiets aktiviteter. Lier Senterparti

Detaljer

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund

Meløy SV. Valgprogram 2014 2018. Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund Meløy SV Valgprogram 2014 2018 Svartisvalmuen Foto: Trond Skoglund 1. kandidat Meløy SV Reinert Aarseth, Ørnes Markedssjef Meløy Energi 2. kandidat Meløy SV Beate Henningsen, Reipå Adjunkt Meløy Videregående

Detaljer

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019

Hattfjelldal. Arbeiderparti ALLE SKAL MED VALGPROGRAM 2015-2019 Hattfjelldal Arbeiderparti VALGPROGRAM 2015-2019 ALLE SKAL MED Innledning Hattfjelldal er en flott kommune som vi alle er stolte av. Hovedmål og visjon i vedtatt strategisk kommuneplan er: FRIHET LIKHET

Detaljer

ROAN SENTERPARTI PROGRAM

ROAN SENTERPARTI PROGRAM ROAN SENTERPARTI PROGRAM ved kommunevalget 2015 i Roan kommune All næringsvirksomhet i Roan er viktig, både enkeltforetak, små og store arbeidsplasser! Vi har både kraftproduksjon, bygg-og anleggsvirksomhet,

Detaljer

Oppvekstmanifest. Trondheim SV

Oppvekstmanifest. Trondheim SV Oppvekstmanifest Trondheim SV Læring for livet Trondheim kommune ble i 2010 kåra til årets barne- og ungdomskommune. For å leve opp til denne tittelen mener sv at det må satses videre på gode tiltak for

Detaljer

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på

i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på i Lillesand Program 2015-2019 I år stemmer vi på Våre kandidater ved kommunevalget 2015 1. Tor Olav Tønnessen 2. Arnt Helleren 3. Agnete F. Knudsen STEM PÅ 4. Leiv Per Olsen 5. Thor Olav Govertsen 6. Sissel

Detaljer

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7

FORORD... 3. 2. POSITIV BEFOLKNINGSUTVIKLING... 7 Mål - Næringsutvikling... 7 Pr. juni 2005 Sel kommune INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 VISJON OG HOVEDMÅL... 4 VISJON... 4 HOVEDMÅL... 4 HOVEDUTFORDRINGER... 5 1. VIDEREUTVIKLE OTTA SOM BY, KOMMUNE- OG REGIONSENTER... 5 Mål - Næringsutvikling...

Detaljer

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter

SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter SKAUN En kommune med utfordringer og muligheter Program for Skaun Arbeiderparti Innhold Skaun Arbeiderparti vil 3 Hovedområder 3 Helse 4 Kunnskap 4 Klima / Miljø 4 Andre saker 5 Ung i Skaun 5 Eldre 5 Kultur

Detaljer

Arbeid med politisk plattform for den nye sammenslåtte kommunen Re og Tønsberg

Arbeid med politisk plattform for den nye sammenslåtte kommunen Re og Tønsberg Arbeid med politisk plattform for den nye sammenslåtte kommunen Re og Tønsberg Åpent temamøte: Landbruk Våle samfunnshus 01.03.17 1 Program for kvelden 1900 Velkommen v/ordfører Thorvald Hillestad 1905

Detaljer

Kommunestyrevalget 2007

Kommunestyrevalget 2007 Kommunestyrevalget 2007 Vi vil gjøre Rauma bedre. Rauma er en flott kommune som vi alle er stolte av. Det er en god kommune å bo i for de fleste av oss. Men mye kan bli bedre. Skolen har forsatt mangler.

Detaljer

På lag med. framtida. i Vestfold. Stem Carl-Erik Grimstad til Stortinget

På lag med. framtida. i Vestfold. Stem Carl-Erik Grimstad til Stortinget framtida. På lag med i Vestfold Stem Carl-Erik Grimstad til Stortinget trives. En god skole er en skole hvor barn lærer og På lag med læreren. Alle barn fortjener dyktige lærere som ser den enkelte elev.

Detaljer

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP

Valg 2011. Lokalprogram for Meløy FrP Valg 2011 FrP er et liberalistisk parti som bygger på norsk grunnlov, norsk og vestlig tradisjon og kulturarv med basis i det kristne livssyn. FrP's politikk bygger på folkestyre med desentralisert politisk

Detaljer

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019

Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Stjørdal Venstres Program for perioden 2015-2019 Skoler Skolen skal gi våre unge det beste utgangspunktet i livet. Det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse på barn og unge. Skolen er samfunnets viktigste

Detaljer

Program kommunevalg Rakkestad

Program kommunevalg Rakkestad d a t s ar kke Program kommunevalg 2015-2019 Rakkestad Vår visjon Høyre vil bygge samfunnet på tillit til enkeltmennesket. Hver enkelt skal ha størst mulig frihet til og ansvar for å forme sitt eget liv

Detaljer

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019

UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI. for perioden 2015-2019 UTKAST TIL PARTIPROGRAM, NANNESTAD ARBEIDERPARTI for perioden 2015-2019 BARN OG UNGE Fortsette å tilby sommerjobb til ungdom Fortsatt satsing på lærlingordningen i samarbeid med bl.a. Nannestad videregående

Detaljer

Nesna Arbeiderparti Program

Nesna Arbeiderparti Program Nesna Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Nesna Arbeiderparti Kommunevalget 2011 INNLEDNING Nesna AP ønsker at Nesna skal være en god og trygg kommune å bo i, og vil legge til rette for at alle skal få et

Detaljer

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre

Valgprogram 2011. Flekkefjord Venstre Valgprogram 2011 Flekkefjord Venstre Folk først! Venstre tar utgangspunkt i det enkelte menneske, og arbeider for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke

Detaljer

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først.

Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Mennesker er viktigere enn systemer. Derfor setter Venstre folk først. Eddy Robertsen førstekandidat for Venstre i Vestfold 110891_Brosjyremal A5 8-sider 2013.indd 1 25.06.13 11:00 Eddy Robertsen førstekandidat

Detaljer

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti

Leve og bo i Løten. Løten Arbeiderparti Leve og bo i Løten Løten Arbeiderparti program 2011 2015 Leve og bo bedre i Løten! I Løten har vi gode forutsetninger for å leve «det gode liv» i alle livets faser. Mitt ønske er å bidra til at ungene

Detaljer

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019

Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Partiprogram for Miljøpartiet De Grønne Tønsberg 2015-2019 Miljøpartiet De Grønnes formålsparagraf: Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien skal underordnes

Detaljer

Valgprogram for Molde Venstre

Valgprogram for Molde Venstre Folk først! Mennesker er viktigere enn systemer! Samfunnet utvikles gjennom å satse på menneskene. Derfor setter Venstre folk først! Valgprogram for Molde Venstre 2011-2015 Vårt program for perioden 2011-2015

Detaljer

Gjerdrum Senterparti

Gjerdrum Senterparti Gjerdrum Senterparti Trygt framover Kommunevalget 2015 I Gjerdrum senterparti mener vi at et demokratisk lokalsamfunn sikres på en god måte med dagens kommunestruktur. en sammenslått kommune vil gi større

Detaljer

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti

Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Melhus Venstre - et sosialliberalt parti Kommunevalget 2011 Individets frihet. Individets samfunnsforpliktelse. Sosialliberalisme er: - Individets frihet. Individets moralske rett til frihet. Like muligheter

Detaljer