Partiprogram Det er på. tide med et. miljøskifte! Tønsberg Arbeiderparti. Stem Arbeiderpartiet!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Partiprogram 2015-2019. Det er på. tide med et. miljøskifte! Tønsberg Arbeiderparti. Stem Arbeiderpartiet!"

Transkript

1 Partiprogram Det er på tide med et miljøskifte! Stem Arbeiderpartiet! Tønsberg Arbeiderparti

2 Liv og puls! Vår visjon for Tønsberg er en kommune med liv og puls. En moderne, grønn kommune. Med vekst og trivsel i byen, tettstedene og bygdene. En kommune der trygghet og gode opplevelser preger livene våre. Der det finnes jobber i spennende framtidsnæringer. Det er vår visjon for Tønsberg! Frihet til eget liv! Å kunne høste av egen innsats. Se muligheter og gripe dem. Komme inn på en skole eller et universitet. Starte eget med en fantastisk idé! Ha sjansen til å skaffe seg eget hjem. Få hjelp og omsorg når du trenger det. Hvis alle har like muligheter, blir det skapt mer. Og vi får mer igjen til fellesskapet. Stemmer du Arbeiderpartiet - stemmer du for: n n n n n n Gode fellesskapsløsninger Lønnsomt og allsidig næringsliv Grønn profil, liv og puls i hele kommunen Tønsberg som fylkeshovedstad i Vestfold Tønsberg-regionen som én kommune Nord / sør forbindelse Tønsberg-Nøtterøy

3 Det har vært blått lenge nå. På tide med et miljøskifte! I Arbeiderpartiet tror vi på et bedre Tønsberg. Vi vet det er mulig. Selv om vi er satt under statlig administrasjon på grunn av dårlig kommuneøkonomi. Selv om hovedgatene våre fylles av biltrafikk. Andre kommuner får det til. Hvorfor kan ikke vi? Det handler om å endre litt på politikken. Rydde litt og satse grønt! Per Martin Aamodt Ordførerkandidat og HR-Konsulent P a r t i p r o g r a m Ny boligpolitikk For å sikre visjonen om at alle skal ha rett til en trygg og god bolig vil Tønsberg Arbeiderparti at: n Kommunen blir en mer aktiv og styrende part i den framtidige boligbyggingen i kommunen n Det gjennomføres en boligpolitikk som ivaretar hensynet til grøntområder og jordbruksarealer n Boligbyggingen blir mer variert med ulike boligstørrelser og boligtyper tilpasset ulike befolkningsgrupper i alder og familierelasjon n Boligfinansiering tilrettelegges bedre ved et kommunalt engasjement for de som skal etablere seg i ny bolig n Vi avvikler dagens situasjon hvor store utbyggingsselskap kjøper opp ubygget areal og foretar hele reguleringsprosessen n Boligområdene har tilgang til grønne områder og tilrettelegge for parkering og turstier

4 Grønne, gode Tønsberg. Det går vi for i Arbeiderpartiet! Gode oppvekstvilkår og et inkluderende samfunn for alle. Et samfunn med kultur og idrett. Som skaper opplevelser, deltakelse og glede. Et samfunn som satser på trivsel, miljø og grønne løsninger. Det er Arbeiderpartiets politikk for nye Tønsberg. For byen, tettstedene og bygdene. Marianne Gran Pedagog og helsefremmer P a r t i p r o g r a m Kultur, idrett og frivillighet Tønsberg Arbeiderparti vil: n Arbeide for at vi har et levende kulturliv som består av både profesjonell aktivitet og amatørvirksomhet n Sikre allmennheten adgang til kommunens natur- og fritidsområder innbefattet havner, sjøområdene med strandsonene og Ramsar-områdene (vernet våtmark) n At kommunale anlegg skal stå til gratis disposisjon for aktiviteter i nærmiljøet, for innbyggere, foreninger og lag. Vi vil også støtte opp om andre lokale møteplasser som for eksempel lekeplasser, ballbinger, turløyper osv. n Støtte velforeninger og nærmiljøgrupper som vil legge til rette for barn og unges grønne lekeområder n Legge tilrette gode rammevilkår for det historiske maritime miljø i tilknytning til kanalen n Tilby gratis tilgang for barn og unge til kommunale idrettsanlegg og doble aktivitetsstøtten til medlemmer under 19 år i idrettsforeninger

5 Alle skal ha mulighet til å skaffe seg egen bolig! Arbeiderpartiet vil føre en aktiv boligpolitikk. En politikk som gir boliger til unge, til familier og de eldre. I Tønsberg skal vi skape muligheter for alle. Tiden da store utbyggingselskap fikk bestemme alt bør være over. Det er på tide å tenke smartere. Tenke mer på helheten og se de gode mulighetene. Ragnar Fevang Lærer i ungdomsskolen/snart pensjonist Skole og barnehage Tønsberg Arbeiderparti vil: n Satse på den offentlige fellesskolen n Ja til nærskolerprinsippet, nei til friere skolevalg n Bygge barnehager der folk bor n Redusere betalingssatsene i SFO n Ha makspris i barnehagen n Bidra til å sette inn tiltak mot radikalisering n Styrke rådgivertjenesten slik at frafallet i videregående skole reduseres

6 Gode fritidstilbud. Mer til frivilligheten! Kommunale bygninger og anlegg skal stå til gratis disposisjon for innbyggere, lag og foreninger. For den innsatsen de frivillige gjør, betyr så uendelig mye. Både for de som deltar og de som bidrar. Mestringsglede, utfordringer, tilhørighet og personlig utvikling. Det blir et samfunn sterkere av. Kari Asmyhr Avdelingssjef Sykehuset i Vestfold HF P a r t i p r o g r a m Helse og omsorg Tønsberg Arbeiderparti vil: n Sørge for tilstrekkelig bemanning og tjenester i omsorgsboliger og tilrettelagte boliger n Prioritere folkehelse i utvikling og gjennomføring av kommunale tiltak og tilbud n Sørge for at boligene blir godt vedlikeholdt og oppgradert etter behov n Støtte organisasjoner og institusjoner som driver opplysningsarbeid for å forebygge rusmisbruk n Arbeide for at barneverntjenestene kjennetegnes av høy kompetanse og fokus på barnets beste n Videreføre samarbeidet med utelivsbransjen gjennom prosjektet Ansvarlig Vertskap n Inngå langsiktige avtaler med ideelle organisasjoner som driver rusomsorg slik at støtten blir forutsigbar

7 Bevare nærmiljøet. Ja til god folkehelse! Grønne lunger og turområder. Nære og tilgjengelige. Det gir trivsel, rekreasjon og god folkehelse. I dag er mange av disse områdene truet. Utbyggerne vil tjene penger, naboene og brukerne vil bevare nærmiljøet sitt. Med en moderne og helhetlig by- og steds planlegging får vi mer av begge deler. Ketil R. Teigen Virksomhetsleder i den kommunale kulturskolen Klimautfordringen: Tenke globalt handle lokalt Tønsberg Arbeiderparti vil: n Stille krav til utbyggere for å tilpasse klimaendringene ved nye byggeprosjekter n Det skal brukes varme fra fjernvarme- eller nærvarmeanlegg i nye byggeområder og større bygg- og anleggsprosjekter n Sørge for at tiltakene i klima- og energiplanen blir gjennomført slik at Tønsberg kan oppfylle sin del av de nasjonale klimamålene n Samarbeide med Fylkeskommunen for å gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt og miljøvennlig n Oppgradering og sikring av sykkelveier n Samlokalisering av buss, taxi, tog i jernbaneområdet

8 Navn: Per Martin Aamodt Bosted: Tønsberg Sentrum Bakgrunn: HR-Konsulent. 20 år i Tønsberg bystyre. Verdier: Ærlighet, rettferdighet og solidaritet i alle sammenhenger. Jeg ønsker et politisk skifte til beste for Tønsbergs framtid. 1 5 Navn: Marianne Gran Bakgrunn: Pedagog og helsefremmer. Prosjektutvikler i grensefeltet kultur og helse. Verdier: Medmenneskelighet, raushet, respekt og rettferdighet. Gode oppvekstvilkår og et inkluderende samfunn for alle. God kultur og idrettspolitikk. En grønn profil på Tønsberg. 2 6 Navn: Ketil R. Teigen Bosted: Husvikåsen Bakgrunn: Virksomhetsleder kommunale kulturskolen. Dirigent og musiker. Verdier: Frihet, like muligheter for alle, solidaritet. Kultur, idrett, historie, by- og samfunnsutvikling. Alle skal ha et trygt, meningsfullt og verdig liv. Mitt motto: Alltid til tjeneste, med bankende hjerte, en utstrakt hånd, på søken etter like muligheter for alle og med den overbevisning at sammen er vi sterke. Navn: Anne Holm Moen Bosted: Robergrønningen på Eik Bakgrunn: Siviløkonom NHH og controller ved Sykehuset i Vestfold. Fenrik i Luftforsvaret + FN-tjeneste Bosnia. Verdier: Rettferdighet, likeverdighet og ansvarlighet. Den inkluderende fellesskolen. Samhandlingsreformen med forebyggende helsetiltak og gode koordinerte offentlige helsetjenester. Idrettens plass i folkehelsen. Kommunale tjenester med god økonomistyring. Navn: Ragnar Fevang Bosted: Furusvingen Bakgrunn: Lærer i ungdomsskolen/snart pensjonist. Idrettsleder i friidrett og kajakk, 28 år som lokalpolitiker. Verdier: Alle skal ha mulighet til et positivt liv. At barn og ungdom gis en trygg og utviklende oppvekst. At alle skal ha mulighet til en passende bolig. At de eldre kan yte og nyte hjelp og omsorg avpasset etter alder og helse. 3 7 Navn: Håkon H. Hjemly Bakgrunn: Radiograf med mastergrad i klinisk helse. Er fagsjef i Norsk Radiografforbund. Verdier: Rettferdighet, åpenhet og solidaritet. Gode oppvekstvilkår for barn og unge, kommunale tjenester, tilgjengelige lavterskeltilbud, kollektivløsninger og en god skole for alle. Navn: Kari Asmyhr Bosted: Sandeåsen Bakgrunn: Avdelingssjef Sykehuset i Vestfold HF, erfaring fra LO og Fagforbundet. Verdier: Lojalitet, ærlighet og likeverd. Et godt helsevesen for alle, et levende bysentrum uten for mye biltrafikk, gode fritidstilbud for de unge og vern av jordbruksarealer. 4 8 Navn: Lisbeth Johansen Bakgrunn: Miljørådgiver på Sykehuset i Vestfold HF. Verdier: Gode fellesskapsløsninger for å sikre like muligheter og trygghet for alle. Klimautfordringen tenke globalt handle lokalt. Tønsberg må klimatilpasse, planlegge og forebygge med de endringene som kommer og stille krav til utbyggere for å tilpasse klimaendringene ved nye byggeprosjekter. P a r t i p r o g r a m Næring og verdiskaping Tønsberg Arbeiderparti vil: n Videreutvikle et regionalt kraftsenter for eksisterende og nye næringsmiddelsprodusenter n Sette vern av matjord høyt, og en forventet befolkningsvekst vil sette press på disse arealene n At kommunen aktivt søker regionale utviklingsmidler n At kommunen skal være ansvarlig for en strategisk næringsplan og samarbeide med næringslivet Utvikling og vekst i hele kommunen Tønsberg Arbeiderparti vil: n Utvikle bysentret videre i forhold til pågående byplan n Utvikles jernbaneområdet strategisk i forhold til samferdsel, bolig og næring.

9 Navn: Jan Olav Hay Bosted: Sem Bakgrunn: Logistikksjef for GRO Industrier/Findus Norge AS. 27 år innen idrettsadmini - strasjon i Tønsberg/Vestfold. 10 år i styret for LO i Tønsberg. Verdier: Samfunnsengasjement, positiv tenkende for fellesskapet. 9 Gode oppvekstvilkår. At den frivillige innsatsen som idretten og andre frivillige organisasjoner står bak blir integrert i kommune utviklingen. At det legges til rette for en aktiv og variert næringsutvikling. 13 Navn: Tony Christensen Bosted: Kong Oscars Gate Bakgrunn: Elektrikerlærling, assistent i barnehage og politisk rådgiver i AUF. Førskolelærerutdanninga ved Høgskolen i Vestfold. Verdier: Respekt for alle, åpenhet og frihet. Prioritere kvalitet i barnehage og skole. Viktig med lavterskeltilbud. Økt pedagogtetthet og flere lærere i grunnskolen. Ansett lærlinger og/eller benytte bedrifter som har lærlingordninger. Navn: Marianne Kvalheim Kølner Bakgrunn: Sykepleier Avdelingsleder ved Eik sykehjem. Verdier: Respekt, rettferdighet og ansvarlighet. Et solid offentlig tilbud og gode offentlige tjenester i byen vår, med et spesielt fokus på barn og eldre må bygges på økonomisk ansvarlighet. Har et sterkt ønske om å kunne være stolt av byen vår og vi som bor her Navn: Kristian Erling Hansen Bosted: Rønninglia Bakgrunn: Uføretrygdet. Drevet frivilligarbeid i organisasjonsliv Norges Handikapforbund. 2 perioder som vara til bystyret + 2 perioder i helse og omsorg. Verdier: Solidaritet innkludering og deltakelse. Et samfunn med plass til ALLE! Navn: Mary-Ann Oshaug Bakgrunn: Daglig leder ved Incestsenteret i Vestfold. Barnevernspedagog, familieterapaut, kognitiv terapeut. Verdier: Ydmykhet, ærlighet, loyalitet, rettferdighet, likeverd, likestilling. Forebyggende arbeid vedr. seksuelle overgrep og annen type familievold. Godt og trygt oppvekstmiljø. Gode, trygge og langsiktige boforhold for psykisk utviklingshemmede og eldre. Folkehelse. Billigere offentlige barnehageplasser og gratis SFO-plasser Navn: Anne Marit Langedal Bakgrunn: Bygg- og anleggsingeniør, jobber med offentlige anskaffelser og kontrakter i DSB. Verdier: Humanetiker. Skolepolitikk, samferdsel og like muligheter, rettigheter og plikter for alle. Navn: Olaf Franck Mathiassen Bosted: Hogsnes Bakgrunn: Ingeniør i Skagerak Energi AS, nå pensjonist. Styremedl. Frivillig sentralen Tønsberg. Verdier: Likeverd og raushet. Alle skal få muligheter og føle seg verdsatt! De svake i samfunnet, de som er eldre og de som er uten familie skal ikke settes til side som følge av krav fra sterke og målbevisste personer og grupper. Seniorene er en resurs og skal behandles og respekteres som sådan. Alle skal med! Navn: Anne-Merethe Frostad Nilsen Bakgrunn: Høyskolefag. Miljøarbeid i Vestfold Fylkeskommune og Tønsberg kommune. Verdier: Vise solidaritet og respektere andre. En rettferdig fordeling av godene. Barn og unges oppvekstvilkår. Det må bli enklere for unge å få lærlingplasser i et utdanningsløp. En god skole for alle. Et politisk skifte i Tønsberg! n Jobbe fram kommunedelplan for Semsbyen som synliggjøre muligheten for en god balanse mellom bolig og næring n Videreføre lokalsentra med servicefunksjoner og i større grad fokusere på gode samlingspunkter og møteplasser for de som bor her n Prioritere fortetting i bysentret og lokalsentra i denne planperioden n Fremføre kollektivtrafikk til sentrum gjennom hovedaksene n Bygge ringvei med ny Nøtterøyforbindelse Nord/syd n Ha tiltak som flytter store deler av trafikken fra Nedre Langgate til øvrige veier, og sikrer kollektivtrafikkens fremkommelighet ved egne regulerende tiltak n Ha en parkeringspolitikk som legger begrensninger i bruk av bil for folk som bruker bilen til jobb, men som sørger for stimulering av byen som handels- og næringssenter n Det etablers innfartsparkering tilknyttet ringbuss/kollektivløsninger samt parkeringsplasser i sentrum for bolig og korttidsparkering n Det etableres bystrand/badeanlegg innenfor området Korten/Strandpromenaden

10 17 Navn: Nils Erik Dahle Bosted: Stenmalen Bakgrunn: Sivilingeniør elektronikk, jobber i Forsvaret som mellomleder. 10 år som tillitsvalgt. Verdier: Åpenhet, ærlighet og klar tale. Fellesoppgaver løses slik at alle får like muligheter. Trygge skoleveier til en skole i nærområdet. Vedlikehold av felles infrastruktur og bygg. Verdiskapningen i samfunnet må komme fellesskapet tilgode. 23 Navn: Øivind Jacobsen Bosted: Husøy Bakgrunn: Tidligere driftssjef i Tønsberg kommune nå pensjonist. Verdier: Ærlighet, stå for det jeg sier og rettferdig fordeling i samfunnet. Ta vare på og vedlikeholde kommunens eiendeler. Få tilbake fergen Ole III. Arbeide for at idretten skal få gode vilkår i kommunen. Gode vilkår for pensjonistene. Opprettholde eksisterende skoler i kommunen. 18 Navn: Kirsten Isdahl Bakke Bakgrunn: Reiseliv/ledelse + faglærer i reiseliv. Aktiv i organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne, represen - terer disse i ulike brukerutvalg. Verdier: Respekt for andre. Likeverd. Rettferdighet. Nytenking. Helse og omsorg. Kultur. Boligpolitikk. 24 Navn: Mona Synnøve Mathisen Bosted: Barkåker Bakgrunn: Barnevernpedagog, tilleggsutdannet innenfor rus og psykisk helse. Sosial - konsulent i enhet rus og psykisk helse. Verdier: Respekt, ansvar og likeverd. Gode og trygge oppvekstvilkår for alle. Mer raus by med plass til alle uansett seksuell legning, kjønn eller kulturell/religiøs tilknytning. Kvalitet og kompetanse i kommunale tjenester. Følg arbeidsmiljøloven! Sosial boligbygging tilpasset fremtiden. Begrens privatisering! 19 Navn: Harald Haug Andersen Bosted: Råel Bakgrunn: Økonom, fylkesberedskapssjef, ordfører, div. styreverv i næringsliv og organisasjoner. Verdier: Solidaritet og rettferdighet for alle. Få orden på Tønsberg kommunes økonomi. Jobbe aktivt for en ny boligpolitikk hvor spesielt unge skal kunne kjøpe bolig til en akseptabel pris. Stoppe konkurranseutsetting og privatisering! Støtt fellesskolen nei til private og kommersielle skoler. 25 Navn: Lars Jørgen Kjærås Bakgrunn: Salgsingeniør av capitale quipment til mineralindustri. Industrimekaniker og forsvaret. Verdier: Ærlighet, rettferdighet og respekt for andre. Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Gode lokalsamfunn. God næringsutvikling. 20 Navn: Mathilde Gran Karoliussen Bakgrunn: Re vgs. Verdier: Ærlighet, rettferdighet og miljø. Miljøvern og dyrebeskyttelse. Lik mulighet for alle. 26 Navn: Hilde Sørdalen Bosted: Hogsnes Bakgrunn: Hjelpepleier Jobber som hovedtillitsvalgt i Tønsberg kommune. Verdier: Ærlighet og rettferdighet. Ønsker et politisk skifte i Tønsberg, med god økonomisk styring av byen vår. Gode helse og omsorgstjenester basert på kommunal drift. God skole og oppvekstvilkår for barn og unge. 21 Navn: Mian Hamid Bashir Rizwani Bosted: Barkåker Bakgrunn: Tidligere selvstendig næringsdrivende, og journalist. Verdier: Like muligheter for alle, samt respekt og toleranse. Gode oppvekstvilkår for barn og unge, mobbefri skole, billigere og tilgjengelig barnehageplass. Rimelig bolig for både ungdom og voksne. Integrerings - og innvandringspolitikk. 27 Navn: Thorvald Hestnes Bosted: Husøy Bakgrunn: Prosjektleder GK Norge, serviceingeniør elektro og automasjon, sjømann, styreleder, styrerverv, medlem i AMU Verdier: Respekt, ydmykhet og ærlighet. Utvikling av infrastruktur, rimelige boliger for unge i startfasen og vanskeligstilte, og utvikling av nye arbeidsplasser. 22 Navn: Berit Eivi Nilsen Bosted: Tønsberg Sentrum Bakgrunn: Høgskolelektor. Verdier: Likeverd, toleranse og mot. Kvalitet i helse- og omsorgstjenestene. Barn og unges oppvekstvilkår. Et samfunn som legger til rette for at alle skal ha gode levekår og god livskvalitet. 28 Navn: Gunhild Rui Bakgrunn: Statsviter, tillitsvalgt, meningsmåler og nå avdelingsleder i DSB. Verdier: Respekt, engasjement, inkludering og fellesskap. Jeg brenner for barn- og ungesoppveksvikår, felleskapsløsninger og inkludering.

11 Navn: Dan Rugsveen Navn: Signar Idland Bosted: Træleborg Bakgrunn: Pensjonist etter et langt yrkesliv i IT-bransjen. Verdier: Toleranse, rettferdighet og miljø Integrering av innvandrere og gode vilkår for næringsliv, idrett og kultur i kommunen. 30 Navn: Anne Line Broen Bosted: Barkåker Bakgrunn: Spesialsykepleier ved Sykehuset i Vestfold Leder av Barkåker Idrettsforening. Verdier: Rettferdighet, lojalitet og engasjement. Idrett og nærmiljø. Hel Idrettshall på Barkåker. Styrket eldreomsorg, flere sykehjemsplasser. 36 Navn: Line Marie Ottervik Bosted: Ringshaug Bakgrunn: Høgskoleingeniør bygg/anlegg. Verdier: Rettferdighet, ærlighet, ansvarlighet. Gode nærmiljøer, barnehager og skoler som grunnlag for en god oppvekst for våre barn. Gode offentlige tjenester for alle. Forvaltning av kommunale bygg. 31 Navn: Karl Reite Bosted: Tønsberg Bakgrunn: Personalsjef MatPrat/Nortura/Gilde. Tidligere personalsjef Tønsberg kommune. Tidligere realfagslærer Tønsberg kommune. Verdier: Mot - Driv - Lagspill - Ansvarlighet. Nærings-, samferdsel og boligpolitikk. 37 Navn: Fetsum Netserab Paulus Bosted: Tønsberg Bakgrunn: Leder- og styrev. + komiteleder i Vestfold Døveforening, DMI Norge, Vestfold FFO. Verdier: Rettferdighet, ansvarlighet, respekt og lojalitet. Barn og ungdoms oppvekstvilkår. Flere barnehageplasser med lavere satser. En god skole med tilrettelegging for elever med særskilte behov. Gode rammer for frivillige organisasjoner. Et styrket barnevern med større fokus på barns rettssikkerhet. 32 Navn: Fatima Al-Amili 38 Navn: Torunn Marie Thorsen Bakgrunn: Saksbehandler i Tønsberg kommune. Nå pensjonist. Verdier: Ærlighet, respekt og rettferdighet! Vil være med å forbedre tjenestetilbudet i Tønsberg kommune. Bygge livsløpsboliger som alle kan ha råd til å bo i og øke bemanningen i våre barnehager og institusjoner. 33 Navn: Frode Berg Nilsen Bakgrunn: Ingeniør og avd.leder. Tidl. platearbeider. Div. verv i Tønsberg- Kameratene IF, nå leder for brytegruppa. Verdier: Åpenhet, respekt og mot. En by i utvikling. Sørge for at Tønsberg er med inn i fremtiden, samtidig som vi bevarer vår historiske arv. At Tønsberg skal være et attraktivt sted å bo, jobbe, drive næring samt et rikt kulturliv. Trygghet og et bredt tilbud av aktiviteter for alle barn. 39 Navn: Donald Campbell Bosted: Gauterød Bakgrunn: Sivilingeniør, planlegger. Verdier: Rettferdighet, respekt, redelighet. En boligpolitikk som er relevant for hele befolkningen, særlig de yngre; en næringspolitikk som bidrar til en mangfold av arbeidsplasser i kommunen; en arealpolitikk som gir oss en tett og levende bysentrum, med folk og kultur. 34 Navn: Gry Aas Bakgrunn: Lærer ved barneskole og voksenopplæring, NAV avdelingsleder, rådgiver og leder. Verdier: Like muligheter, likeverd, trygghet og frihet. Mangfold og inkludering, et samfunn som både setter krav til alle og har plass til alle. 40 Navn: Liselotte Aune Lee Bosted: Solvang Bakgrunn: Advokat i Vestf. fylkesk., tidlig. renholder + 10 år skranketjeneste Posten. Verdier: Åpenhet, mot og rettferdighet like muligheter for alle. Klima, miljø og «det grønne skiftet» må være rettesnor for valgene vi gjør. Kystlinje, grønne lunger og verdifulle matjord må bevares. Trygge oppvekstvilkår og god opplæring. Utvikle næringsliv og skaffe flere arbeidsplasser.

12 41 Navn: Tor Erik Nyberg Bosted: Fjerdingen Bakgrunn: Seniorrådgiver/samfunnsanalyse, NAV Vestfold. Fylkessekr., AP M.A., Sophia University, Tokyo. Samfunnsviter, Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Verdier: Et rettferdig samfunn. Tønsberg er en fantastisk kommune, men kan bli enda bedre. Med Nøtterøy og Tjøme kan vi hevde oss i regional, nasjonal og europeisk sammenheng. Mer samarbeid i regionen. 44 Navn: Kari Olavsdotter Hynne Bosted: Tønsberg Bakgrunn: Spesialsykepleier i psykiatri og legevaktsykepleie/ Enhetsleder Tønsberg i.k. legevakt Verdier: Like muligheter for alle. Solidaritet med med mennesker på flukt fra krig og undertrykkelse. Lik lønn for likt arbeid. Flere hele stillinger i kvinneyrkene. Trygge barnehager og lokalsamfunn. Respekt og solidaritet med utsatte grupper. Styrke helsetjenesten for barn og unge. 42 Navn: Hanne Katrine Hjemly Bosted: Tønsberg, Tolvsrød Bakgrunn: Radiograf ved Sykehuset i Vestfold i 15 år. Opprinnelig fra Oslo. Nå bodd i Tønsberg i 15 år. Verdier: Rettferdighet, ansvarlighet og respekt. Kvalitet på barnehage og skolen samt oppvekstvilkår forøvrig. Hev kompetansen og antall lærere i skolen alle må få den undervisning de har krav på. Leksefri barneskole, gjerne med lengre skoledag. 45 Navn: Tor Walle 43 Navn: Rolf Lilleås Bosted: Jarlsøveien Bakgrunn: Sekretær i Vestfold fylkeskommune. Uføretrygdet fra Verdier: Rettferdig fordeling minst mulig skille rike og fattige. Barnehager i nærmiljøet med nok plasser. Større bevilgninger til Tønsberg kommune, slik at alle med behov for hjelp og omsorg får det. 100 %-stillinger til alle ansatte i pleie og omsorg som ønsker det. Bedre tilgjenglighet for funksjonshemmede. Se komplett versjon av partiprogrammet på våre hjemmesider: www. tønsberg.arbeiderparti.no Framtidas lokalsamfunn Nærmiljøet og lokalsamfunnene er rammene for livene våre. Med sterke fellesskapsløsninger får vi til mer sammen enn hver for oss. Det blir mer trygghet og flere muligheter for den enkelte hvis vi stiller opp for hverandre. Kunnskapsbaserte tjenester Vi skal ha velferdstjenester som tar opp i seg nye behov og nye virkemidler. Tjenestene skal være fleksible og tilpasset den enkeltes behov. Vi skal være teknologi-optimistiske og spre gode erfaringer. Nye måter å organisere arbeidet på skal gi bedre tjenester. Det må rekrutteres kompetente ansatte til kommunen. De ansattes fagkompetanse må respekteres og brukes. Arbeiderpartiet vil ha alle med Vi vil invitere innbyggerne inn i diskusjonene. Det er innbyggerne som er lokalsamfunnet. Vi vil derfor skape gode arenaer for innflytelse og deltakelse. Alle som bor i kommunen kan bidra i den videre utviklingen. Stem Arbeiderpartiet! Tønsberg Arbeiderparti

Partiprogram 2015-2019. Ryddig økonomi. Fellesskap. Klima og Miljø. Larvik Arbeiderparti. Stem Arbeiderpartiet!

Partiprogram 2015-2019. Ryddig økonomi. Fellesskap. Klima og Miljø. Larvik Arbeiderparti. Stem Arbeiderpartiet! Partiprogram 2015-2019 Ryddig økonomi Fellesskap Klima og Miljø Stem Arbeiderpartiet! Larvik Arbeiderparti Ryddig økonomi En ryddig kommuneøkonomi betyr alt når vi skal investere i framtida. Når vi skal

Detaljer

Det er særlig fem saker som er viktige for oss:

Det er særlig fem saker som er viktige for oss: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Programkomiteens forslag til program for Arbeiderpartiet, 2015-2019

Detaljer

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti

Valgprogram 2015-2019. Drammen Arbeiderparti Valgprogram 2015-2019 Drammen Arbeiderparti Innhold: Kjære drammenser... 3 Byutvikling... 4 Byen som skaper verdier... 9 Barnas by... 11 En by å bli gammel i... 14 Drammen den beste frivillighetsbyen...

Detaljer

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019

KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 KOMMUNEVALGPROGRAM 2015-2019 20.03.2015 INNHOLD Kjære velger... 1 Våre kandidater... 0 Asker en kommune for alle... 1 Bolig for alle... 1 En trygg og god oppvekst... 2 Kulturbygda Asker... 3 En bedre hverdag

Detaljer

Kommuneprogrammet 2015-2019

Kommuneprogrammet 2015-2019 Oppegård Arbeiderparti Program 2015-2019 Kommuneprogrammet 2015-2019 Våre grunnleggende verdier Likhet, frihet og solidaritet. Likhet innebærer like muligheter til personlig utfoldelse og vekst, der den

Detaljer

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti.

Fremtidens Nøtterøy. Med vennlig hilsen. Jon Sanness Andersen Ordførerkandidat Nøtterøy Arbeiderparti. Fremtidens Nøtterøy Nøtterøy er en flott kommune å bo i. Vi er glade i og stolte av kommunen vår, men mye kan bli bedre og vi mener det er på tide med et politisk skifte her på øya Nøtterøy er en stor

Detaljer

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015

Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 FOTO: HOLMESTRAND Holmestrand Arbeiderparti Program 2011-2015 2 Arbeiderpartiet.no Vi er stolte av Holmestrand! Holmestrand har mange gode kvaliteter og mye å by på. Vi erkjenner at vi har en anstrengt

Detaljer

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti

Foto: Birgitte Simensen Berg. Valgprogram. 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Foto: Birgitte Simensen Berg Valgprogram 2015 2019 for Drammen Arbeiderparti Innhold Kjære drammenser... Side 4 Byutvikling... Side 5 Byen som skaper verdier... Side 9 En by å bli gammel i... Side 14 Drammen

Detaljer

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM

KOMMUNEPOLITISK PROGRAM Skedsmo SV KOMMUNEPOLITISK PROGRAM 2015-2019 1 2 INNHOLDSFORTEGNELSE SVS VERDIER OG KJERNESAKER NATUR, MILJØ OG LANDBRUK GANG OG SYKKELVEIER KOLLEKTIVTRANSPORT FREMFOR PRIVATBIL VERN AV MATJORD, GRØNTOMRÅDER

Detaljer

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN

FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN FRAMTIDAS LOKALSAMFUNN Foto: Gary John Norman Framtidas lokalsamfunn...3 Skole og barnehage...4 Helse og omsorg... 7 Frivillighet og kultur...9 Klima og miljø: Tenke globalt - handle lokalt... 10 Bolig

Detaljer

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike

Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Fræna Arbeiderparti Kunnskapsbaserte kunnskapssøkende - kunnskapsrike Kommunevalgprogram for kommunestyreperioden 2015-2019 Kunnskapssøkende, kunnskapsrike og kunnskapsbaserte inn i framtida Fræna er en

Detaljer

Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015

Herfra til 2016  Valgprogram 2011 2015 Herfra til 2016 Valgprogram 2011 2015 VÅRE GRUNNVERDIER Frihet, likhet og solidaritet er våre grunnverdier. Sarpsborg Arbeiderparti vil arbeide for å sikre likeverdige levevilkår for alle, gjennom fellesskap

Detaljer

Lokalpolitisk plattform

Lokalpolitisk plattform Lokalpolitisk plattform Kommune- og fylkestingsvalget 2007 Vedtatt av Arbeiderpartiets 61. ordinære landsmøte, 19. - 22. april 2007 Teksten som skal stå ved siden av er: gjenvunnet av resirkulerte drikkekartonger

Detaljer

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM

Arbeiderpartiet.no. foto: Khal Morganlowe. Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM Arbeiderpartiet.no foto: Khal Morganlowe Gjesdal Arbeiderparti PARTIPROGRAM 2015-2019 Innhold: Barnehage Skole Idrett, Kultur og Frivillighet Helse og Livskvalitet Næring og verdiskaping Kommunen som arbeidsgiver

Detaljer

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter

Program for Tønsberg SV 2011 2015. Ulike mennesker like muligheter Program for Tønsberg SV 2011 2015 Ulike mennesker like muligheter 1 Innhold: TRYGGE SKOLER OG BARNEHAGER FOR LÆRING OG UTVIKLING... 3 EN TRYGG OG AKTIV OPPVEKST.... 3 KULTURBYEN TØNSBERG... 4 FLERE BOLIGER

Detaljer

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning

Innledning. Våre hovedsaker ved kommunevalget 2015 er: Sosial utjevning Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Inkludering og rettferdig fordeling... 4 Bolig... 5 Barnehage og skole... 6 Barnehage... 6 Skole... 7 Kultur, idrett og fritid... 8 Helse og omsorg... 9 Skjenkepolitikk...

Detaljer

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo

Del godene. Sosialistisk Venstreparti Akersgata 35, 0158 Oslo Del godene SV vil skape kommuner og fylkeskommuner der hensynet til mennesker og miljø alltid går først. Derfor sier vi ja til offentlig velferd med tid til god omsorg, og nei til private løsninger med

Detaljer

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune -

Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Sandefjord, kommunen vår - en inkluderende, demokratisk og levende kommune - Lokalvalgprogram for Sandefjord SV 2015 2019 (Kommunesammenslåingen med virkning fra 01.01.2017 vil kunne medføre samordning

Detaljer

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI

PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR ROGALAND ARBEIDERPARTI 2015 2019 Program med endringer fra representantskapet Innholdsfortegnelse ROGALAND: ET GRØNT, INKLUDERENDE OG NYSKAPENDE FYLKE... 3 KLIMA OG MILJØ... 5 KOMPETANSE OG

Detaljer

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL

Horten og Borre Høyre PROGRAM 2015 ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Horten og Borre Høyre ORDFØRERKANDIDAT FINN-ØYVIND LANGFJELL Kjære velger Mandag 14. september avgjør du om Horten skal bygges videre på den kursen som er ført de siste fire årene. Det har vært en positiv

Detaljer

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill

Revidering av kommuneplanens samfunnsdel. 6 temainnspill Revidering av kommuneplanens samfunnsdel 6 temainnspill 26.02.2015 1 Innholdsfortegnelse 1 Innholdsfortegnelse... 2 Tema 1 Trivsel, livskvalitet og oppvekst... 3 Tema 2 Ung i Hammerfest 2027... 12 Tema

Detaljer

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD

2. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1 0 1 0 1. UTKAST TIL PROGRAM FOR FREDRIKSTAD VENSTRE -VI BYGGER FREMTIDENS FREDRIKSTAD 1. INNLEDNING Fredrikstad Venstre ble stiftet i januar, og er det liberale alternativet i Fredrikstad. Vi vil at

Detaljer

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune

- en mer demokratisk kommune - en grønnere kommune - en mer mangfoldig og rettferdig kommune - en framtidsrettet kommune Nesodden har gode oppvekstmiljøer, vakker natur, samhold og en befolkning med mange ressurser. Vi i SV vil ta vare på og utvikle dette gode lokalsamfunnet, og samtidig NESODDEN arbeide SV for at flest

Detaljer

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn

Del godene. Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19. Ta kampen for et varmt samfunn Del godene Program for Trondheim Sosialistisk Venstreparti 2015 19 Ta kampen for et varmt samfunn 2 Innhold 1 Innledning 5 2 Våre hovedsaker 6 2.1 Mer tillit til ansatte, mindre byråkrati.....................................

Detaljer

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast

Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Barn og unges kunst. Idé og gjennomføring Elin Setara for Bærum Arbeiderparti 2014. Prøveutkast Bærum Arbeiderpartis program for kommunestyreperioden 2015-2019 I fellesskap for Bærums fremtid at flest

Detaljer

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI

PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI PROGRAM RØYKEN ARBEIDERPARTI 2011-2015 VÅRE VERDIER Røyken er en god kommune å bo i for de fleste av oss, men mye kan bli bedre. Mange av fellesskapets virksomheter får ikke de ressurser de burde hatt.

Detaljer

Valg i Lørenskog 2011

Valg i Lørenskog 2011 REKLAMEBILAG UTGITT AV AP, SV,LIV OG SP I LØRENSKOG Valg i Lørenskog 2011 Felles valgkampavis for fire partier Lørenskog Arbeiderparti, Lørenskog SV, Lørenskog i våre hjerter og Lørenskog SP utgir en felles

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019

ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 ARBEIDSPROGRAM KARMØY SV 2015 2019 VI TAR KAMPEN FOR OFFENTLIG VELFERD! Sosialisme i hverdagen Kommunen er fellesskapets løsning for å skape trygghet, velferd, frihet og rettferdighet. En god og moderne

Detaljer

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken

DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken By og land Mindre forskjeller DEBATTHEFTE Dilemmaer i lokalpolitikken a b = a 1 b Arbeid Demokrati Kunnskap Arbeiderpartiet.no Innledning Nærmiljøet og lokalsamfunnet er rammene for livene våre. De er

Detaljer

VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV

VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV VALGPROGRAM 2015-2019 Bodø SV Sosialistisk Venstreparti bodosv.no - sv.no Innhold VARMT SAMFUNN - KALDERE KLODE 4 JA TIL STYRKA LOKALDEMOKRATI OG REGIONALT SAMARBEID 7 GRØNN BYUTVIKLING 9 Tverlandet 11

Detaljer