LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE"

Transkript

1 LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT KL MØTEROM 700, FYLKESHUSA, MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENTAR DELTAKERE Dag Lervik Lønnspolitisk drøftingsmøte Dag Lervik Iver Kåre Mjelve og Bjørn Are Hjelle Arbeidsgivar: Dag Lervik, Sverre Hollen, Morten Larsen, Gunnar Malme, Iver Kåre Mjelve, Bjørn Are Hjelle, Berit Dahl, Arbeidstakarorganisasjon: Utdanningsforbundet v/einar Skjegstad, Ole Bjørn Helberg, Gunnar Rutle, Fagforbundet v/viggo Jordahl NITO v/frode Balseth Skolelederforbundet v/ Ingunn Aagård, Delta v/finn Marstrander Tekna skole v/ Arne Yksnøy Lektorlaget v/dagfinn Paus Forskerforbundet v/berit Kvalsvik Teige Parat v/ Laila Aas Dyrøy Skolenes Landsforbund v/ Herluf Grüner Hovudtema 1. Gjennomgang av hovudelementa i meklingsresultatet - tariff Fastsetting av pott, kap Drøfte fordeling av fylkesramme og arbeidsramme, og som ein del av dette kva innhaldselement som skal inngå i fylkesramma 4. Innspel og kommentarar til kriteriesett for skoleleiarar Utdanningsforbundet tok opp flytting av kap. 5 lønsforhandlingane grunna deltaking på landsmøte. Etter å ha vurdert ulike alternativ konkluderer arbeidsgivar med at kap. 5 forhandlngane for Utdanningforbundet vert den , for dei andre organisasjonane vert det som planfesta Arbeidsgivars lysark-presentasjon, som vart nytta i samband med gjennomgang av og innleiing til ulike deltema i møtet, er vedlagt møtereferatet på HR/Arbeidsgivarpolitikk/Loenn-tariff/Lokale-loennsforhandlingar 1. Hovudelement i ny HTA TARIFF INNLEIAR DAG LERVIK Samla utgjer tarifftillegga ei årslønnsvekstramme på om lag 4,07 % i 2012 og er på linje med det økonomiske resultatet i staten. Til lokale forhandlingar etter HTA kapittel 4, pkt. 4.A.1 er det avsett midlar tilsvarande 1,2 % av lønnsmassen. Forhandlingane skal førast samla med verknadsdato Dei lokale tillegga frå 4.A.1 forhandlingane (per /1.1.11)/ kompetansetillegg (f.o.m ) vil kome i tillegg til ny sentral minsteløn per Dette er en flyte-oppå føring som ser bakover og berre gjeld ved iverksetting per Vidareføringa av lokale tillegg gjeld på ny minsteløn og ikkje ny grunnløn. Vidareføringa gjeld ikkje for arbeidstakarar som i førre tariffperiode fekk ny stillingskode/stillingsgruppe og dette medførte innplassering på eit høgare minstelønsnivå. Arbeidsgivar vil gjere to lønsutrekningar. Den som fell best ut for arbeidstakaren skal gjerast gjeldande. A) Anten: ny minsteløn per lokale tillegg frå evt. Kompetansetillegg frå 2008 = ny grunnløn per B) Eller: grunnløn per generelt tillegg på 2,7 %, dog minst kr ,- = ny grunnlønn per 6.6.

2 Døme: I Fagarbeider med 10 års ansiennitet i lokale tillegg pr Lønn pr : ,- ( ). Hva blir ny lønn f.o.m ? A) 1. Ny minstelønn pr : = B) 2. Grunnlønn pr : = II Lønn pr : ( ). Hva blir ny lønn f.o.m ? A) 1. Ny minstelønn pr : = B) 2. Grunnlønn pr : = Ved ansiennitetsoprykk etter skjer følgjande: Ans.opprykk 01.07: opp til ny minsteløn på neste ans.trinn utan vidareføring av evnt. lokale tillegg fra -08 og -10. Ans.opprykk 01.08: opp til ny minsteløn på neste ans.trinn utan vidareføring av evnt. lokale tillegg fra -08 og -10. Evnt. lokale tillegg mv frå kjem på toppen. Ans.opprykk 01.09: opp til ny minsteløn på neste ans.trinn utan vidareføring av lokale tillegg fra 08, -10 og -12. Arbeidsgivar introduserte at problematikken med oppeting av lokale tillegg ved ansiennitetsopprykk bør drøftast og avklarast i samband med vidare prosessen med lokale forhandlingar Arbeidsgivar vil til møtet har vurdert nærmare om korleis ein skal og om ein skal gjere noko med lokale tillegg gitt pr og oppetingsproblematikk knytt m.a. til ansiennitetsopprykk. Organisasjonane uttrykte sameint at ein ønska at arbeidsgivar valde ei løysing lik den i 2008 der tillega vart vidareført i heile tariffperioden, også ved ansiennitetsopprykk. Lønnselementa i meklingsløysinga omfattar i hovudsak fire delar: Generelle tillegg auka minstelønn (inkl. generelle tillegg) avsetting til lokale forhandlingar og auka laurdags- og søndagstillegg. Generelt tillegg til alle Det gis et generelt tillegg på 2,7 %, dog minst kr ,-. Tillegga gis til alle tilsette i HTA kapittel 4. Verknadsdato er sett til 6.juni HTA kapittel 4 - ny minstelønn Alle minstelønnssatsane er regulert ut over dei generelle tillegga, med størst auke på 0, 4 og 8 årsansiennitet, særleg for høgskulegruppene. Lokale forhandlingar etter HTA kapittel 4, pkt. 4.A.1 Det er satt av midlar tilsvarande 1,2 % av lønnsmassen til lokale forhandlingar etter HTA kapittel 4, pkt. 4.A.1. Forhandlingane skal førast samla, og med verknadsdato Avsetjinga vert rekna på grunnlag av utbetalt grunnlønn samt faste tillegg for disse arbeidstakarane i Føringar for forhandlingane er fastsatt i den lokale lønnspolitikken, jf lønnspolitisk plan og lokale drøftingar om kriteriesett med utgangspunkt i HTA kapittel 3.2 Lokal lønnspolitikk og 3.3 Kompetanse læring og utvikling. Laurdags- og søndagstillegg Med verknad frå og med 6. juni 2012 betales eit tillegg på minst kr. 50,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl laurdag og kl søndag. Arbeidsgivar presenterte talmateriale som illustrerar effekten av auka minstelønnssatsar frå , der dei generelle tillegga inngår. Oppsummert kjem endringane i HTA fram slik: Kapittel 1 Fellesbestemmelsane: Mest redaksjonelt Kapittel 2 Pensjon + vedlegga: Mest redaksjonelt, noe materielt «småstillingar» Kapittel 3,4,5 «Lønnskapittel»: Mest omredigering/tydeliggjøring, ny forhandlingsbestemmelse i kap 4 - Kompetanseforhandlingar Vedlegg 7: Nytt vedlegg om Innleie frå bemanningsføretak

3 2. Forhandlingar etter HTA kap. 4.A.1 - fastsetting av pott INNLEIAR DAG LERVIK Utrekning av pott er brukt som utrekningsgrunnlaget for potten. Lønn alle månader der mai tel dobbelt og juni er utelatt: Lønn Funksjonstillegg Pensjonsgivande tillegg Potten utgjer 1,2 % av lønsmassen som er på kr ,- Den økonomiske ramma for 4.A.1-forhandlingane (1,2 %) er utrekna til kr ,-. Partane slutta seg til utrekningsgrunnlaget, utrekningane og er samde om at denne potten skal delast mellom HTA 4 B og C med utgangspunkt i delkapitla sin del av den samla lønsmassen i HTA kap. 4. Dette gir slik fordeling: HTA 4 B 23,31 % = kr ,- HTA 4 C 76,69 % = kr ,- INNLEIAR DAG LERVIK 3. Drøfte fordeling av fylkesramme og arbeidsramme, og som ein del av dette kva innhaldselement som skal inngå i fylkesramma Partane er samde om at prinsippet for fordeling mellom 4 C-ramma i ei fylkesramme og ei arbeidsramme, innført i samband med 4.A.1-forhandlingane i 2008 og nytta i 2010, også blir lagt til grunn i Fylkesramma er den delen av forhandlingsramma som partane på fylkesnivå disponerer uavhengig av innspel frå skolane. Dette vil handle om overgripande utfordringar; t.d. event. generelle tillegg og funksjonstillegg til bestemte grupper uavhengig av tenestestad m.v. Arbeidsramma er den delen av forhandlingsramma som den enkelte skole gjer framlegg om basert på føringar/kriteriesett og individuelle vurderingar. Lønnsmessige tiltak som går inn i fylkesramma skal ikkje vidareførast som tiltak i arbeidsramma. I lønnspolitisk drøftingsmøte vart partane om attidlegare utvikla kriteriesett for individuell lønnsvurdering skal leggast til grunn for disponering av arbeidsramma. Kompetanse Det vart eit ordskifte omkring den nye forhandlingsbestemmelsen i kap 4 4.A.4. Kompetanseforhandlinger: 4.A.4 Kompetanse Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/ videreutdanning. Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger vedtas arbeidsgivers siste tilbud. Merknad: I henhold til kapittel 3.2 legges den lokale lønnspolitikken til grunn for forhandlingene. Det kan i denne forbindelse også vurderes innplassering i annen stillingskode eller i avansementsstilling i henhold til kriterier fastsatt i den lokale lønnspolitikken. Det vises også til kapittel 3.3, der betydningen av kompetanseutvikling vektlegges, herunder etter - /videreutdanning, kompetansegivende oppgaver og annen opplæring av betydning for stillingen, spisskompetanse, og utvikling av realkompetanse. Dette er meir snevert enn det som ligg inne i vårt lokale kriterisesett. Vårt kompetansekriterie er formulert slik: Bruken av lønnsmidlar skal understøtte ein strategisk forankra kompetanseutvikling, jf. AGPff. Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak som vil gi grunnlag for lønnsendring skal vere Kompetansegivande etter- og vidareutdanning med eit omfang på minimum 3 månader (tilsvarande 15 studiepoeng) Hospiteringsordningar, alternativ praksis, forskningsoppdrag etc som tilførar arbeidstakaren ny erfaringskompetanse Avtalt/planlagt mellom leiar og medarbeidar, og registrert i kompetansemodulen i Visma, jf. rettleiar for medarbeidar-/utviklingssamtale Relevant og blir nyttiggjort i jobben Det vil ikkje vere grunnlag for lønnsendring der kompetanseendringa: Har gitt uttelling gjennom stigane i kompetanse-/minstelønnssystemet Inngår som ein del av krava til grunnutdanning for stillinga

4 Partane er samde om å leggje våre eigne lokale kompetansekriterium til grunn ved dei lokale lønnsforhandlingane Organisasjonane vil og minne sine medlemmer om at CV n og kompetansemodulen i Visma må oppdaterast fortløpande. I ordskiftet kom ein og inn på om kompetanseelementet skulle ligge inne i fylkesramma eller arbeidsramma. Det var løfta fram fordeler og ulemper ved dei ulike måtane å handtere dette på. Arbeidstakarorganisasjonane argumenterte for at dette burde ligge i fylkesramma og at ein kunne sette av eit mindre beløp for å handtere dette. Det vart og løfta fram frå arbeidsgivar at det kunne vere lettare å leggje dette i arbeidsramma for kap 4C enn i 4B då arbeidsramma ofte vil vere svært avgrensa for 4 B. Argumentet mot å legge dette i fylkesramma er at kompetansekriteriet inngår som eitt av fleire kriterium og kompetansekriteriet då fort får ein annan status med sjølvstendig kronerverdi. Slik kriteria er formulert skal kompetanse inngå som ein del av ei samla vurdering som grunnlag for lønnsendring. I 2008/2010 er likevel kompetanse synleggjort med eit eige kronebeløp. Uansett må det skje ei kvalitetssikring på einingsnivå av om kriteriet for kompetamsetillegg er innfridd. Fagforbundet framheva at for fleire av deira medlemmar måtte vere relevant å sjå på eit realkompetansetillegg. Forskarforbundet stilte spørsmål om ikkje publisering av artiklar burde telle. Skolenes Landsforbund meinte at det meste burde ligge på fylkesnivå for å sikre likebehandling av like saker. Utdanningsforbundet ønska å sjå på all kompetanse som ikkje har vore godtgjort tidlegare, også før Arbeidsgivar var usamd i dette, og synte til at heile regelverket omkring dette er kome på plass for å stimulere og motivere til kompetanseutvikling og peikar framover og ikkje bakover i tid. Det er ikkje etablert eit nytt og utvida kompetanselønnssystem som gir automatikk i forhold til lønnsfastsetting. Her må det gjennomførast reelle forhandlingar tufta på den lokale lønnspolitikken. Partane er samde om at kompetanseelementet skal finansierast av fylkesramma. Føresetnadane for utelling for kompetanseelementet er dei lokale kompetanselønskriteria som er gjengjeve ovanfor. Generelt tillegg Partane er samde om at det generelle tillegget som skal leggast i botn til alle tilsette i kap. 4 ved årets lokale lønstiningar ikkje treng å vere så omfattande som tidlegare. Dette er grunngjeve med at minstelønssatsane er heva monaleg utover 4 % for om lag alle tilsette som er kopla til minstelønstabellane. Det sentrale oppgjeret tek soleis høgde for at ingen skal oppleve reallønnsnedgang og er omtrent på minst det nivå som er sett som årslønsvekst i HTA kap. 4. på 4,07 %. Spesielt om HTA 4 B Vedk. konsulentgruppa Arbeidstakarorganisasjonane løfta fram situasjonen for konsulentane som er knytt til minsteløn for fagarbeidar. Ved lokale forhandlingar har ein stor del av potten vore nytta til å sikre konsulentane same lønnsutvikling som andre grupper. Dette fordi konsulentane som regel ligg vesentleg over minstelønna og då berre blir omfatta av det generelle tillegget ved justering av minstelønnssatsane. Ved nyrekruttering til konsulentstillingane i dag er høgskulenivå ofte stilt som kompetansekrav eller ønska kompetanse. Mange av dei gamle konsulentane har imidlertid ikkje høgare utdanning, men har fått omnormert stillingane frå sekretær grunna endra jobbinnhald til meir sjølvstendige saksbehandlingsoppgåver. Organisasjonane meinte at alle konsulentane burde koplast til høgskulenivået i minstelønnssystemet. UF viste i denne samanheng m.a. til eit internt notat arbeidsgivar hadde utarbeidd som kriterium for omnormering frå sekretær til konsulentstilling.

5 Arbeidsgivar såg problemstillinga, og synte til at dette også hadde vore tema på drøftingsmøte i Arbeidsgivar vil sjå nærare på kva det vil koste å kople konsulentkoden til stillingar med krav om høgskoleutdanning i minstelønnssystemet, samt kva det vil koste å oppretthalde noverande relasjonar arbeidsgjevar meiner det skal vere innad i gruppa grunngjeve i ansvar, oppgåver og kompetanse. Dette vil bli vidareført som tema på drøftingsmøtet Ein tek då stilling til kva ein skal gjere og om dette skal finansierast av fylkesramme eller arbeidsramme. Føringar for fordeling av potten i fylkesramme og arbeidsramme for 4 B: Parat og Fagforbundet ønska at opplegget for 4B ved forhandlingane i 2010 blir vidareført i Partane er samde om følgjande føringar for fylkesramma i 4 B: Sikre minimum lønnsutvikling på 4,5 % for konsulentar der ein ser det sentrale og det lokale oppgjeret i samanheng. Ei førebels berekning indikerar ein kostnad på ca. o kr ,- av 4 B-ramma på totalt ,-. Kompetanselønnstillegg, etter innspel frå driftseiningane, i samsvar med kriterium utvikla i samband med ekstraordinære kompetanselønnsforhandlingar (april 2010). Dette vil omfatte ny kompetanse etter april 2011 og kvalitetssikring/oppfølging av tiltak som skulle ha vore omfatta i samsvar med kriteriesettet. Partane er samde om at arbeidsramma i 4 B skal: disponerast med utgangspunkt i kriteria nedfelt i lønnspolitisk plan, sist revidert Når det gjeld tillegg til leiarar i 4 B skal driftseiningane først identifisere og rydde i kodebruk (spesielt leiande reinhaldarar og vaktmeistrar) og deretter skal partane sikre at desse får ei lønnsutvikling på minimum 4% når ein ser det sentrale og lokale oppgjeret under eitt. Spesielt om HTA 4 C Arbeidstakarorganisasjonane løfta fram at fylkesramma må bli nytta til generelle tillegg og funksjonstillegg samt kompetansetillegg, jf. ovanfor. Det vart ordskifte omkring storleiken på fylkesramma. Utdanningsforbundet gav uttrykk for at dei ønska ei så stor fylkesramme som mogeleg og dei varsla at dei funksjonstillegga som vart justert i 2010 etter alt og dømme blir omfatta av krav også i år. Arbeidsgivar peika på at dersom ein skal forsvare prosessar med reelle drøftingar på skolenivå må arbeidsramma utgjere den vesentlege delen av potten. Arbeidsgivar understreka vidare at lønnsutviklinga for tilsette i kap. 4 i all hovudsak skjer gjennom justering av minstelønnssatsar og generelle tillegg, og at disponering av den lokale potten difor må koplast til kriteriesettet. Skolelederforbundet advarte mot å setje i verk ein stor prosess ute på skolane om arbeidsramma vert lita. Tekna var oppteken av at arbeidsramma skulle vere størst mogleg slik at det vart ein viss storleik på potten og ei føring med reelle lokale prosessar. Føringar for fordeling av potten i fylkesramme og arbeidsramme for 4 C: På bakgrunn av ovannemnte drøfta partane modellar for kva for økonomiske element som kan inngå i fylkesramma og arbeidsramma for 4 C. Arbeidsgivar skisserte følgjande modell for fordeling av potten i fylkesramma og arbeidsramme på bakgrunn av signal framkome i drøftingane: 29,36% av 4 C-ramma til fylkesramme, dvs. ca. kr ,- av kr ,- for å finansiere: Justering av funksjonstillegg (kontaktlærartillegg, evt. andre funksjonar) Kompetanseelementet ca ,- blir sett av for å finansiere kompetanselønstillegg etter innspel frå skolane i samsvar med kriterium utvikla i samband med ekstraordinære kompetanselønnsforhandlingar (april 2010). Dette vil omfatte ny kompetanse etter april 2011 og kvalitetssikring/oppfølging av tiltak som skulle ha vore omfatta i samsvar med kriteriesettet Den delen av fylkesramma som evt. ikkje blir disponert blir lagt oppå den lokale profilen/innretninga i disponering av arbeidsramma

6 Om lag 70,64 % av 4 C-ramma til arbeidsramme på driftseiningsnivå, dvs. ca. kr ,-, skal disponerast i samsvar med kriterium for undervisningspersonale. Partane på skolenivå skal ikkje fremje forslag om ytterlegare lokale lønnsmessige tiltak på område som partane fylkesnivå har omfatta i sin dialog om bruk av fylkesramma (f.eks. gjeldande eller nye funksjonstillegg) I arbeidsramma skal det ligge eit generelt tillegg til alle, tilsvarande ca. 0,1% Utdanningsforbundet viste til modellen for FR og AR og gav uttrykk for at eit rimeleg påslag på funksjonstillegga vil vere: Kr 2000,- for kontaktlærar, rådgivar, Kr 2000,- ATV/HVO høgste nivå Kr 1500,- ATV/HVO mellomste nivå Kr 1000,- ATV/HVO lågaste nivå Dei bad om at dette vart rekna på til møtet Arbeidsgivar noterte seg dette innspelet og minna elles om: Lønnsmessige tiltak for å møte rekrutteringsutfordringar, jf. kriterium 4 i lønnspolitisk plan, skal også finansierast innafor ramma. Dette vil også omfatte tillegg til medarbeidarar i driftskritiske funksjonar med ein kompetanse som er svært viktig å behalde, og som er vanskeleg å erstatte. Der det er behov for ekstraordinære lønnsmessige tiltak som vanskeleg kan finansierast innafor arbeidsramma for å rekruttere og behalde vil dette kunne løftast ut i særskilte forhandlingar etter HTA 4.A.3 på vanleg måte. Samandrag for berekningsmodell framlagt av arbeidsgivar i møte. (fordelinga FR og AR er bygd på illustrasjonar, endeleg fordeling blir fastsett i lønspolitisk drøftingsmøte ) HTA --> KAP.:--> 4b 4c Summer Lut av lønsmasse 23,31 76,69 100,00 Lønsmasse RAMME ,20 % Generelle tillegg ,10 % Disp. etter gen.tillegg ,10 % Illustrasjon på fordeling FR og AR Fylkesramme (FR) Kontaktlærer Kompetanse Rådgivere ATV+VO Sum fylkesramme Arbeidramme (AR) Generelle tillegg TOTAL AR % AR eksl gen.tillegg 82,12 62,30 % AR inkl gen.tillegg 90,45 70,64

7 4. Innspel og kommentarar til kriteriesett for skoleleiarar INNLEIAR BJØRN ARE HJELLE Her deltok berre SLF og Utdanningsforbundet saman med arbeidsgivar. Bjørn Are Hjelle viste til førre møte og skriftelg tilbakemeldingsfrist til rektorane Arbeidsnotat pr blii utdelt i møtet. Alle punkta blei så gjennomgått med høve til kommentarar. Innleiingsvis vart det sagt frå Utdanningsforbundet at kommentarane som var kome frå Fræna vgs var å sjå på som ein uttale frå skoleleiargruppa i UF. Noko uklårheit rundt dette då det går fram av e-post at leiargruppa ved Fræna vgs har drøfta kritereiesettframlegget. Nedanfor refererast berre dei punkta det var diskusjonar og kommentarar rundt. I. Gjeldande kriterium ved oppgjeret pr Pkt I.2: Prinsipp for lønnsrelasjon til underordna. Her kommenterer Fræna vgs og Utdanningsforbundet at ass.rektorlønna må relaterast til rektorlønna, ikkje primært til høgast lønna avdelingsleiar som arbeidsgivar har føreslått. Pkt. I.3.: Lønnsvurdering ved tilsetting vurderingsgrunnlag Pkt. a- kulepkt 3: anna ansvarsportefølje : her kommenterte både SLF og UF at ein kankskje bør fjerne døma for å unngå at dei blir ein slags fasit. Innspela frå rektorane tyder på at slike lister kan bli oppfatta som ein fasit og dermed blir mangelfulle fordi ein ikkje kan dekke alle oppgåver. Fræna vgs har vidare påpeika at denne porteføljen også bør knytast til pkt I.4: lønnsvurdering ved lokale forhandlingar. Pkt. b- kulepunkt 3: personlege eigenskaper her kommenterte både SLF og UF at det er eit uheldig omgrep som vi må sjå nærare på. Meininga med punktet er å ha eit kriterium som seier noko om måten du utføre oppgåvene på eller måten du har utført oppgåvene på. Arbeidsgivar jobbar vidare med dette punktet. Pkt. I.4e: seniorlønn Her kommenterte både SLF og UF utfordringane med omsyn til at det i leiarjobben kan vere utfordringar knytt til reduksjon i leseplikt2 som lærarane har tilbod om. Ekstra seniortillegg i lønn kan vere eit tiltak. SLF nemnde også at ein i Rogaland fylkeskommune har ei ordning med lønna studiepermisjon med ein månad permisjon pr. år i leiarstilling. Dette er ei ordning arbeidsgivar vil undersøkje. II: Lønnsvurdering ved framtidige forhandlingar? rammer for vidare utviklingsarbeid Arbeidsgivar gjekk kort gjennom bakgrunnen for tankegangen: tettare kopling mellom Arbeidsgivarpolitikk for framtida og lønnspolitikken og at vi må belønne dei rette elementa: det som gjer det mogeleg å drive leiing tett på kjerneverksemda i skolen. Arbeidsgivar ønskjer å belønne dei leiargruppene som organiserer seg i retning av dette som ei gruppe. Når det gjeld den kollektive tilnærminga er tilbakemeldingane frå organisasjonane og rektorane så langt positive, sjølv om kriteria må konkretiserast meir. Når det gjeld å bruke PULS som eit referansegrunnlag er det meir skepsis. Fleire påpeiker her at ein bør vere varsam med dette både fordi PULS så langt ikkje fangar opp til dømes godt inkluderingsarbeid, arbeid med særskiltelevar, framandspråklege osb. Vidare fordi rammeføresetnadene er ulike og dei økonomiske rammene kanskje for tronge. Skal PULS brukast må ein i alle høve sjå på utvikling over tid, ikkje berre siste års resultat. Leiaravtalar og opplegg for leiaroppfølging/styringsdialog må vurderast opp mot dette. Oppsummert er det positiv haldning til dette frampeiket. Språket bør justerast og spissast enkelte stader og ein må konkretisere meir under pkt. II.

Lønnsforhandlingar for tilsette i HTA kap. 3, 4 og 5 2012 økonomisk ramme, lokale prosessar, lønnsoversikt og verktøy

Lønnsforhandlingar for tilsette i HTA kap. 3, 4 og 5 2012 økonomisk ramme, lokale prosessar, lønnsoversikt og verktøy Tannhelsedistrikt v/overtannlege Avdelingar i sentraladministrasjonen v/avdelingssjefar Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 52914/2012/512 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 12.09.2012

Detaljer

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE møtereferat 56755/2014 LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT 09.09.14 KL 12:15-16:00 Ikkje offentleg: Offl 14 MØTEROM 700, FYLKESHUSA - MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEIAR REFERENTAR DELTAKARAR

Detaljer

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT 31.08.12 OG 4.9.12 KL 09.15-15.30 KL 14:30-16:00 MØTEROM 700, FYLKESHUSA, MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENTAR DELTAKERE Dag Lervik Lønnspolitisk

Detaljer

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE møtereferat 38635/2014 LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT 17.06.14 KL 11.00-15.00 Ikkje offentleg: Offl 14 MØTEROM KJØKKENET, ST.CAROLUS - MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEIAR REFERENTAR DELTAKARAR

Detaljer

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT 22.05.12 KL 10.00-15.00 CAROLUS, MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENTAR Dag Lervik Lønnspolitisk drøftingsmøte Dag Lervik Iver Kåre Mjelve og Bjørn

Detaljer

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 17.06.08 MØTEROM 700, FYLKESHUSET, MOLDE

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 17.06.08 MØTEROM 700, FYLKESHUSET, MOLDE REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 17.06.08 MØTEROM 700, FYLKESHUSET, MOLDE Til stades: Arbeidstakarorganisasjonar Ronny Rishaug Bjørn Ringstad Arne Dag Gjærde Inger Lise Trønningsdal Borghild Moe

Detaljer

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE Til stades: Arbeidstakarorganisasjonar UNIO Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet

Detaljer

Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m.

Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m. Tannhelsedistrikt v/overtannlege Avdelingane i sentraladministrasjonen v/avdelingssjefar Ikkje offentleg: Offl 14 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: «REF» «REFDATO» 57307/2014/512

Detaljer

Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m.

Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m. Dei vidaregåande skulane Ikkje offentleg: Offl 14 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 57101/2014/512 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 12.09.2014 - Lokale lønnsforhandlingar 2014,

Detaljer

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT 31.05.12 KL 10.15-15.00 MØTEROM KJØKKENET, ST. CAROLUS, MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENTAR Dag Lervik Lønnspolitisk drøftingsmøte Dag Lervik Iver

Detaljer

Lokale lønnsforhandlingar 2012, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m.

Lokale lønnsforhandlingar 2012, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m. Vidaregåande skolar Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 52906/2012/512 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 12.09.2012 - Lokale lønnsforhandlingar 2012, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk

Detaljer

Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m.

Lokale lønnsforhandlingar 2014, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m. Hovudtillitsvalde i Møre og Romsdal fylkeskommune (jf HA del B 2-3) Ikkje offentleg: Offl 14 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 57483/2014/512 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92

Detaljer

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 24.04.08 ST. CAROLUS, MOLDE

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 24.04.08 ST. CAROLUS, MOLDE REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 24.04.08 ST. CAROLUS, MOLDE Til stades: Arbeidstakarorganisasjonar Oddlaug Hovdenak Bjørn Ringstad Arne Dag Gjærde Inger Lise Trønningsdal Borghild Moe Helge Nøstdahl

Detaljer

Lokale lønnsforhandlingar 2012, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m.

Lokale lønnsforhandlingar 2012, HTA kap. 3, 4 og 5 - økonomisk ramme, lokale prosessar, verkty m.m. Hovudtillitsvalde Ikkje offentleg: Offl 14 Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 52898/2012/512 Iver Kåre Mjelve, 71 25 87 92 12.09.2012 - Lokale lønnsforhandlingar 2012, HTA kap.

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 2 14.JUNI 2012 KL 14.00 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/12 12/733 LØNSPOLITISK

Detaljer

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE møtereferat 38635/2014 LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT 21.05.14 KL 10.00-15.00 Ikkje offentleg: Offl 14 MØTEROM 101, FYLKESHUSA - MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEIAR REFERENTAR DELTAKARAR

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel:

Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 12/1290-2 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET PER 1.5.2012 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

Lønnsundersøkinga for 2014

Lønnsundersøkinga for 2014 Lønnsundersøkinga for 2014 Sidan 2009 har NFFs forhandlingsseksjon utført ei årleg lønnsundersøking blant medlemane i dei største tariffområda for fysioterapeutar. Resultata av undersøkinga per desember

Detaljer

Overeinskomst HELSE FØRDE HF NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Del B : /7. (rvm '/ Affa-

Overeinskomst HELSE FØRDE HF NORSK SYKEPLEIERFORBUND. Del B : /7. (rvm '/ Affa- 1 Overeinskomst Del B Overeinskomst - del B av 2014-2016 Protokolldato: 27.06.14. Utløp: 30. april 2016 HELSE FØRDE HF på den eine sida og NORSK SYKEPLEIERFORBUND på den andre side gjeldande for perioden;

Detaljer

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE.

REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. REGLEMENT OM ELEKTRONISK KOMMUNIKASJONSTENESTE FOR MØRE OG ROMSDAL FYLKE. 1. GENERELT 1.1 Føremål Møre og Romsdal fylke har som mål å yte god service og vere tilgjengeleg for innbyggarane i fylke og for

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons

Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons / DOK2 14JUNI2012 KL 1400 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver-og interesseorganisasjons tariffområde 1mai2012 Fagforbundet Musikemes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval

Lønspolitisk plan. Suldal kommune. Vedteke i kommunestyret Rullert i partsamansett utval Lønspolitisk plan Suldal kommune Vedteke i kommunestyret 08.05.12 Rullert i partsamansett utval 26.09.14 1. Innleiing Hovudtariffavtalen (HTA) føreset ein lokal lønspolitikk som skal vera kjent for alle

Detaljer

Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni Sentralt tariffoppgjør KS, 2012

Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 11. juni 2012 Sentralt tariffoppgjør KS, 2012 Resultat, kap. 4C Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt tillegg på 2,7 prosent av den enkeltes

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt

Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten. Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte forslaget er vedtatt B-rundskriv nr.: B/06-2012 Dokument nr.: 11/02117-24 Arkivkode: 510 Dato: 05.07.2012 Saksbehandler: KS Forhandling Til: Kommunen / fylkeskommunen / virksomheten Tariffrevisjonen pr. 1.5.2012 - det anbefalte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar

Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Arbeidsgivarpolitikk for alle livsfasar Målsetting Livsfasepolitikken vår skal avspegle likeverd for tilsette i alle aldersgrupper, og arbeidsstokken skal vere prega av mangfald. I dette ligg det også

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET Sak 1/10 Utval: PERSONALUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 08.02.2010 Tid: Kl 18.00 MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 1/10 10/29 POLITISK KVARTER - PERSONALUTVALET 2/10

Detaljer

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 011/12 12/685 Faste saker 012/12 12/628 Lønstillegg til uorganisert

2 av 11 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 011/12 12/685 Faste saker 012/12 12/628 Lønstillegg til uorganisert SAMNANGER KOMMUNE 1 av 11 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 28.11.2012 Møtetid: 14:30 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms

Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms Lokale lønnsforhandlinger Kurs ATV-vgo, Troms 12.-13.10.2010 Lokale forhandlinger lokal pott kap. 4.A.1 0,85% med virkningsdato 1.8.2010 0,25% med virkningsdato 1.1.2011 Den samlede potten beregnes på

Detaljer

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR

MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR MELAND KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Sbh. Saknr Administrasjonsutvalet 19.05.2010 KAI 025/10 Avgjerd av: Administrasjonsutvalet Saksbeh.: Kari Anne Iversen Ansv. KAI Arkiv: N-048.2 Arkivsaknr

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Hovudtariffavtalen. Kurs for nye tillitsvalde Ulvik

Hovudtariffavtalen. Kurs for nye tillitsvalde Ulvik Hovudtariffavtalen Kurs for nye tillitsvalde Ulvik 22.09.09 Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Partar Tariffavtalar Hovudavtalen Del A Del B Forhandlingsordningar Medråderett, rettar og plikter m.m.

Detaljer

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE HOTELL ALEXANDRA, MOLDE

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE HOTELL ALEXANDRA, MOLDE REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 09.05.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE Til stades: Arbeidstakarorganisasjonar UNIO Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Bibliotekarforbundet Ole

Detaljer

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING

AVTALE MELLOM SPELEREGLAR FOR PROSESS FOR DRIFTSTILPASSING DRIFTSTILPASSINGI ØYGARDEN PROSESSAR VEDK ENDRINGAR I AREIDSTILHØVE Dok.ref. 13/430-2/K1-031//JOM Dato: 06.05.2013 SKISSE TIL: AVTALE MELLOM ØYGARDEN KOMMUNE OG ARBEIDSTAKARORGANISASJONANE: SPELEREGLAR

Detaljer

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012

HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 HOVEDTARIFFOPPGJØRET 1. MAI 2012 KS TILBUD NR. 3 27. april 2012 kl. 09.30 HOVEDTARIFFOPPGJØRET PR. 1.5. 2012 Det vises til KS` tilbud nr. 1 og 2 av hhv. 29. mars og 20. april 2012. For øvrig legger KS

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Innkalling av Administrasjonsutvalet

Innkalling av Administrasjonsutvalet Innkalling av Administrasjonsutvalet Møtedato: 06.03.2014 Møtestad: Kantina, rådhuset Møtetid: 10:00-11:30 Eventuelle forfall må meldast til Tove Mette Arnø Fyllingen per tlf. 56 37 51 75, sms til 474

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER PERSONAL-OG LØNSUTVALET 04.06.2003 OS KOMMUNE Os kommune MØTEINNKALLING Utval: PERSONAL- OG LØNSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 04.06.2003 Tid: 17.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 0013/03 03/00171 POLITISK KVARTER

Detaljer

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE.

NVE har valt å handsame denne saka som ei tvistesak mellom UF og Tussa. Tussa har gjeve sine merknader til saka i brev av 31.03.98 til NVE. Vår ref. Vår dato NVE 9800452-5 02 09 98 MM/AVE/912-653.4 Dykkar ref. Dykkar dato Tussa Nett AS Dragsund 6080 GURSKØY Sakshandsamar: Arne Venjum, MM 22 95 92 58 Tariffering av kundar med lang brukstid

Detaljer

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan)

Lokal lønnspolitikk i KS. Hva omfatter lokal lønnspolitikk? Lønnspolitisk dokument (lønnspolitisk plan) Lokal lønnspolitikk i KS Lokal lønnspolitikk i KS Lønnssystemet i Hovedtariffavtalen (HTA) i KS forutsetter en lokal lønnspolitikk, jf. kapittel 3, pkt. 3.2, som skal gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiveren

Detaljer

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/12 12/620 Faste saker 009/12 12/618 Vidareføring av lokale lønst

2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 008/12 12/620 Faste saker 009/12 12/618 Vidareføring av lokale lønst SAMNANGER KOMMUNE 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 24.10.2012 Møtetid: 13:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde

Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Reglement for godtgjersler til kommunale folkevalde Vedteke i kommunestyret 12.12.2013, sak K 13/169 Endra i kommunestyret 27.8.2015, sak K 15/96 Gjeldande frå ny kommunestyreperiode 2015-2019 INNHALD:

Detaljer

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010

INTERNETTOPPKOPLING VED DEI VIDAREGÅANDE SKOLANE - FORSLAG I OKTOBERTINGET 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Organisasjonsavdelinga IT-seksjonen Arkivsak 201011409-3 Arkivnr. 036 Saksh. Svein Åge Nottveit, Birthe Haugen Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 23.02.2011-24.02.2011

Detaljer

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting

Høyring - nye retningsliner for kommunale næringsfond særlege punkt til drøfting Side 1 av 5 Næringsavdelinga Notat Sakshandsamar: Kristin Arnestad E-post: kristin.arnestad@sfj.no Tlf: 57 65 62 45 Vår ref. Sak nr.: 11/5776-2 Gje alltid opp vår ref. ved kontakt Internt l.nr. 34646/11

Detaljer

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012

Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal. Lokale forhandlingar hausten 2012 Til Medlemmene i Skolelederforbundet, Møre og Romsdal Lokale forhandlingar hausten 2012 Hausten er komen, og med det tida for lokale forhandlingar i kommunene. Vi i styret opplever mange spørsmål kring

Detaljer

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk

Side 2 av 8 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/12 12/107 Faste saker 002/12 12/69 Revisjon av lønspolitisk SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 8 MØTEINNKALLING Utval: Administrasjonsutvalet Møtedato: 08.02.2012 Møtetid: 13.00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet

Detaljer

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane

Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Prosedyre for handsaming og rangering av overtalige - pedagogisk personale ved dei vidaregåande skulane Avgjerdsorgan Vedteken av hovudsamarbeidsutvalet i møte Formål Formålet med prosedyren er å definere

Detaljer

Fagforbundet mener innleiekontrakten, som vi viser til fra 2010 fra Adecco, er både uklar m.h.t arbeidsområde og avlønning.

Fagforbundet mener innleiekontrakten, som vi viser til fra 2010 fra Adecco, er både uklar m.h.t arbeidsområde og avlønning. SV: SV: SAKER TIL OD-møtet 31.mai 2011 (2011/699) Viggo Jordahl til: Iver Kåre Mjelve, vjordahl, Viggo Jordahl 16.05.2011 09:15 Cc: Bjørn Johannessen, Per Hoem, Dag Lervik For Fagforbundet er det viktigst

Detaljer

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast.

Lønn ved tilsetting. Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Lønn ved tilsetting Eit hefte om søkar sin situasjon når lønn skal avtalast. Innhaldsliste LØNN VED TILSETTING 3 Generelt om lønn ved tilsetting 3 For søkarar Lønnskrav ved tilsetting 3 Kva seiar tariffavtalen?

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET

GLOPPEN KOMMUNE ADMINISTRASJONSUTVALET ADMINISTRASJONSUTVALET MØTEINNKALLING Møtedato: 03.09.2015 Møtestad: Heradshuset Møtetid: Kl. 16:00 Merk deg møtetidspunktet! Den som har lovleg forfall, eller er ugild i nokon av sakene, må melde frå

Detaljer

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen Arbeidsgivarpolitikk for framtida Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen - ein planlagt, førebudd og tilbakevendande personleg samtale mellom medarbeidar og næraste overordna n Innhald 1. ARBEIDSGIVARPOLITIKK

Detaljer

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har.

Kommunen sin lønspolitikk må vere konkurransedyktig, og ta omsyn til den arbeidsmarknaden og dei behov kommunen til ei kvar tid har. FOROD Masfjorden kommune vedtok lønspolitisk plan for 2012-2014 den 23 oktober 2012. I denne to-årsperioden har me gjennomført: Lokale forhandlingar i 2012 og 2013, der struktur og prioriteringar i lønspolitisk

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Forsand Kommune Plan for selskapskontroll 2012-2016 Vedteke av kommunestyret 28. november 2012 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innhaldsliste 1 Innleiing... 3 1.1 Avgrensing organisasjonsformer som

Detaljer

Lønnspolitisk drøftingsmøte

Lønnspolitisk drøftingsmøte Lønnspolitisk drøftingsmøte 31.08.15 Agenda (tidsramme 1000 1400): 1. Referat frå lønnspolitisk drøftingsmøte 03.6.15 2. Orientering om hovudelementa i det sentrale lønnsoppgjeret i HTA kap. 4 3. Føringar

Detaljer

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen

Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen - ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida Rettleiar for medarbeidar-/ utviklingssamtalen - ein planlagt, førebudd og tilbakevendande personleg samtale mellom medarbeidar og næraste overordna

Detaljer

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune

Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune Rutinar for intern varsling i Hordaland fylkeskommune I. INNLEIING Formål I Hordaland fylkeskommune er det ønskjeleg at tilsette seier frå dersom dei får kjennskap til kritikkverdige forhold i fylkeskommunen.

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019

Kvalitetsplanen for vidaregåande opplæring i Møre og Romsdal 2015-2019 saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 22.04.2015 27706/2015 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 30.04.2015 Yrkesopplæringsnemnda 28.05.2015 Fylkesutvalet 27.05.2015 Fylkestinget

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016

SENIORPOLITISK PLAN MAI 2016 SENIORPOLITISK PLAN 2016-2019 MAI 2016 1. Innleiing og mål Lindås kommune ønskjer å stå fram som ein god og attraktiv arbeidsplass for alle tilsette. Det er viktig å ha god kompetanse i alle ledd i organisasjonen,

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150

Lønnspolitiske retningslinjer. Vedtatt i kommunestyret , sak K 16/150 Lønnspolitiske retningslinjer Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak K 16/150 INNHALD: 1 Innledning...3 2 Formålet med den lokale lønnspolitikken...3 3 Grunnlaget for den lokale lønnspolitikken...3 4

Detaljer

Eit lærande utdanningssystem?

Eit lærande utdanningssystem? 07.Mai 2015 Øyvind Glosvik: Eit lærande utdanningssystem? 1 http://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/mysteriet-i-vestsogn-og-fjordane-er-fylket-som-forundrar-forskarane/ Mitt prosjekt: Kva er «annleis»

Detaljer

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse

Matpakkematematikk. Data frå Miljølære til undervisning. Samarbeid mellom Pollen skule og Miljølære. Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Matpakkematematikk Data frå Miljølære til undervisning Statistikk i 7.klasse Samarbeid mellom og Miljølære Lag riktig diagram Oppgåva går ut på å utarbeide ei grafisk framstilling

Detaljer

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012

TARIFFREVISJONEN. Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde. 1.mai 2012 DOK 1 14.JUNI 2012 TARIFFREVISJONEN Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjons tariffområde 1.mai 2012 Fagforbundet Musikernes fellesorganisasjon Fellesorganisasjonen Delta Kateketforeningen Det

Detaljer

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat.

Kommunestyret anbefales å stemme JA til det anbefalte meklingsresultat. Arkivsaksnr.: 10/629-2 Arkivnr.: 512 Saksbehandler: Rådgiver, Ole Øystein Larsen HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2010 - URAVSTEMMING Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne

Detaljer

Tilgangskontroll i arbeidslivet

Tilgangskontroll i arbeidslivet - Feil! Det er ingen tekst med den angitte stilen i dokumentet. Tilgangskontroll i arbeidslivet Rettleiar frå Datatilsynet Juli 2010 Tilgangskontroll i arbeidslivet Elektroniske tilgangskontrollar for

Detaljer

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1

FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1 FORSKRIFT OM GRADAR Fastsett av styret ved KHiB den 25.06.03 med heimel i Uhl. 46.2. 1 1. OMFANG Denne forskrifta gjeld for dei studieprogramma som institusjonen vedtek å opprette. 2. DEFINISJONAR 2.1.

Detaljer

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg

Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Reglar for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg, leigebygg og utleigebygg Framlegg til vedtak frå fylkesrådmannen: 1. Følgjande reglar skal gjelde for servering av alkohol i fylkeskommunale bygg,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Odd Arne Folkestad Medlem FRP Sirikit Vågen Medlem Utdanningsforbundet

MØTEPROTOKOLL. Faste medlemer som ikkje møtte: Namn Funksjon Representerer Odd Arne Folkestad Medlem FRP Sirikit Vågen Medlem Utdanningsforbundet VOLDA KOMMUNE Utval: Administrasjonsutvalet Møtestad: Voldsfjorden, Volda rådhus Dato: 12.01.2016 Tid: 14:00-15:20 MØTEPROTOKOLL Faste medlemer som møtte: Namn Funksjon Representerer Jørgen Amdam Leiar

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik

Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5. OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokale lønsforhandlingar kap 3 og 5 OU-12, 6.9.2011, Molde Jorunn Sagevik Lokal lønspolitikk, kap 3.2. må gjøres kjent for alle ansatte. Arbeidsgiver tar initiativ til regelmessig revidering av lokal lønnspolitikk.

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE

SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE SKODJE KOMMUNE SENIORPOLITISK PLAN FOR SKODJE KOMMUNE Til behandling i Kommunestyret 14.12.2010 Sak PS /10 Saksnr.: 06/521-9 Side 1 2 1. MÅLSETJING I Skodje kommune ønskjer alle tilsette å halde fram i

Detaljer

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune

Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Engasjements- og eigarskapskontroll i Møre og Romsdal fylkeskommune Innhald 1. Innleiing... 1 1.1. Bakgrunn og formål med engasjementskontrollen... 1 2. Fakta, funn og vurderingar av eigarskapen...

Detaljer

Lønspolitisk plan for Radøy kommune Revidert 1/5 2014

Lønspolitisk plan for Radøy kommune Revidert 1/5 2014 Radøy kommune Personalsjef 2014 Lønspolitisk plan for Radøy kommune Revidert 1/5 2014 Kjetil Morken Post Kontakt www.radoy.kommune.no postmotak@radoy.kommune.no Telefon +47 56 34 90 00 Konto 3636 07 00776

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret

Sak Innhald Ansvar 1. Konstituering av styret Møtereferat samarbeidsutvalet (SU) ved Leirvik skule, 7.april 2015 Tilstades: Jan Reinemo (folkevalt), Elin Katrine Dale Andersen (FAU), Rannveig Gramstad (FAU), Hildegunn Eskeland (lærar), Marit S. Grimstad

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018

Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling 2014-2018 Kompetanseutvikling og kvalitet i opplæringa Etter opplæringslova ( 10-8) har skoleeigar ansvar for å ha riktig og nødvendig kompetanse i verksemda. Skoleeigaren

Detaljer

IKT-kompetanse for øvingsskular

IKT-kompetanse for øvingsskular Notat / Svein Arnesen IKT-kompetanse for øvingsskular Spørjeundersøking ved Vartdal skule VOLDA Forfattar Ansvarleg utgjevar ISSN Sats Distribusjon Svein Arnesen Høgskulen i Volda -7 Svein Arnesen http://www.hivolda.no/fou

Detaljer

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar.

Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Særavtale om veiledarfunksjon for nyutdanna lærarar. Den 4.01.2011 vart det gjennomført forhandlingar om lokal særavtale for tilsette i kap 4C mellom Hjelmeland kommune og Utdanningsforbundet Hjelmeland

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71.

frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Oslo, 14. desember 1994 R E F E R A T frå møte i gjetarhundnemnda til Nsg tysdag 6. desember 1994 på lagskontoret i Parkveien 71. Desse var med på møtet: Jon Sand Liv Oddny Hauen Hindenes Kristian K. Kleppe

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016.

SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE. Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. SENIORPOLITISK PLAN SAMNANGER KOMMUNE Vedteken av kommunestyret 24.09.2014. Ajourført 04.02.2016. Innhald Del I - Innleiing, definisjonar og målsettingar... 4 1 Innleiing... 4 2 Omgrepet seniorpolitikk...

Detaljer

Vurdering av allianse og alternativ

Vurdering av allianse og alternativ Leiinga Høgskulen i Volda Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Postboks 500 6101 Volda Telefon: 70 07 50 00 Besøksadresse: Joplassvegen 11 6103 Volda postmottak@hivolda.no www.hivolda.no

Detaljer

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012

Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Lønnsoppgjøret i kap 4 i KS og Bergen kommune, 2012 Nettverkskurs for arbeidsplasstillitsvalgte, 26. november 2012 Resultat sentralt, kapittel 4 Til ansatte med stilling i HTA kapittel 4 gis et generelt

Detaljer

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto

Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto Marknadsføring av spel i regi av Norsk Rikstoto TILSYNSRAPPORT første halvår 2012 - ei evaluering av marknadsføring frå januar til og med juni månad 2012 Tilsynsrapport marknadsføring nr. 2012-12 Lotteritilsynet

Detaljer

Evaluering av lønnsforhandlingane etter HTA kap. 3 og 5 i Oppfølging av protokolltilførsel vedk. kriterium for leiarlønnsvurdering

Evaluering av lønnsforhandlingane etter HTA kap. 3 og 5 i Oppfølging av protokolltilførsel vedk. kriterium for leiarlønnsvurdering HOVUDTEMA Tariffoppgjeret per 01.05.2011 Presentasjon av tallmateriale for lønnsutvikling Evaluering av lønnsforhandlingane etter HTA kap. 3 og 5 i 2010 Lunsj kl. 1200 Oppfølging av protokolltilførsel

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa

Notat. SOGNDAL KOMMUNE Sentraladministrasjonen Støtteeining fag og utvikling. Kopi: Livsfasegruppa Notat Til: Kopi: Frå: Rådmann Livsfasegruppa Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 450 07/1506 8741/07 06.09.2007 LIVSFASEORIENTERT PERSONALPOLITIKK Seniordel Arbeidsgruppa har hatt 2 samlingar. I tillegg

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer