LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE"

Transkript

1 LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE MØTEREFERAT KL MØTEROM 700, FYLKESHUSA, MOLDE MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENTAR DELTAKERE Dag Lervik Lønnspolitisk drøftingsmøte Dag Lervik Iver Kåre Mjelve og Bjørn Are Hjelle Arbeidsgivar: Dag Lervik, Sverre Hollen, Morten Larsen, Gunnar Malme, Iver Kåre Mjelve, Bjørn Are Hjelle, Berit Dahl, Arbeidstakarorganisasjon: Utdanningsforbundet v/einar Skjegstad, Ole Bjørn Helberg, Gunnar Rutle, Fagforbundet v/viggo Jordahl NITO v/frode Balseth Skolelederforbundet v/ Ingunn Aagård, Delta v/finn Marstrander Tekna skole v/ Arne Yksnøy Lektorlaget v/dagfinn Paus Forskerforbundet v/berit Kvalsvik Teige Parat v/ Laila Aas Dyrøy Skolenes Landsforbund v/ Herluf Grüner Hovudtema 1. Gjennomgang av hovudelementa i meklingsresultatet - tariff Fastsetting av pott, kap Drøfte fordeling av fylkesramme og arbeidsramme, og som ein del av dette kva innhaldselement som skal inngå i fylkesramma 4. Innspel og kommentarar til kriteriesett for skoleleiarar Utdanningsforbundet tok opp flytting av kap. 5 lønsforhandlingane grunna deltaking på landsmøte. Etter å ha vurdert ulike alternativ konkluderer arbeidsgivar med at kap. 5 forhandlngane for Utdanningforbundet vert den , for dei andre organisasjonane vert det som planfesta Arbeidsgivars lysark-presentasjon, som vart nytta i samband med gjennomgang av og innleiing til ulike deltema i møtet, er vedlagt møtereferatet på HR/Arbeidsgivarpolitikk/Loenn-tariff/Lokale-loennsforhandlingar 1. Hovudelement i ny HTA TARIFF INNLEIAR DAG LERVIK Samla utgjer tarifftillegga ei årslønnsvekstramme på om lag 4,07 % i 2012 og er på linje med det økonomiske resultatet i staten. Til lokale forhandlingar etter HTA kapittel 4, pkt. 4.A.1 er det avsett midlar tilsvarande 1,2 % av lønnsmassen. Forhandlingane skal førast samla med verknadsdato Dei lokale tillegga frå 4.A.1 forhandlingane (per /1.1.11)/ kompetansetillegg (f.o.m ) vil kome i tillegg til ny sentral minsteløn per Dette er en flyte-oppå føring som ser bakover og berre gjeld ved iverksetting per Vidareføringa av lokale tillegg gjeld på ny minsteløn og ikkje ny grunnløn. Vidareføringa gjeld ikkje for arbeidstakarar som i førre tariffperiode fekk ny stillingskode/stillingsgruppe og dette medførte innplassering på eit høgare minstelønsnivå. Arbeidsgivar vil gjere to lønsutrekningar. Den som fell best ut for arbeidstakaren skal gjerast gjeldande. A) Anten: ny minsteløn per lokale tillegg frå evt. Kompetansetillegg frå 2008 = ny grunnløn per B) Eller: grunnløn per generelt tillegg på 2,7 %, dog minst kr ,- = ny grunnlønn per 6.6.

2 Døme: I Fagarbeider med 10 års ansiennitet i lokale tillegg pr Lønn pr : ,- ( ). Hva blir ny lønn f.o.m ? A) 1. Ny minstelønn pr : = B) 2. Grunnlønn pr : = II Lønn pr : ( ). Hva blir ny lønn f.o.m ? A) 1. Ny minstelønn pr : = B) 2. Grunnlønn pr : = Ved ansiennitetsoprykk etter skjer følgjande: Ans.opprykk 01.07: opp til ny minsteløn på neste ans.trinn utan vidareføring av evnt. lokale tillegg fra -08 og -10. Ans.opprykk 01.08: opp til ny minsteløn på neste ans.trinn utan vidareføring av evnt. lokale tillegg fra -08 og -10. Evnt. lokale tillegg mv frå kjem på toppen. Ans.opprykk 01.09: opp til ny minsteløn på neste ans.trinn utan vidareføring av lokale tillegg fra 08, -10 og -12. Arbeidsgivar introduserte at problematikken med oppeting av lokale tillegg ved ansiennitetsopprykk bør drøftast og avklarast i samband med vidare prosessen med lokale forhandlingar Arbeidsgivar vil til møtet har vurdert nærmare om korleis ein skal og om ein skal gjere noko med lokale tillegg gitt pr og oppetingsproblematikk knytt m.a. til ansiennitetsopprykk. Organisasjonane uttrykte sameint at ein ønska at arbeidsgivar valde ei løysing lik den i 2008 der tillega vart vidareført i heile tariffperioden, også ved ansiennitetsopprykk. Lønnselementa i meklingsløysinga omfattar i hovudsak fire delar: Generelle tillegg auka minstelønn (inkl. generelle tillegg) avsetting til lokale forhandlingar og auka laurdags- og søndagstillegg. Generelt tillegg til alle Det gis et generelt tillegg på 2,7 %, dog minst kr ,-. Tillegga gis til alle tilsette i HTA kapittel 4. Verknadsdato er sett til 6.juni HTA kapittel 4 - ny minstelønn Alle minstelønnssatsane er regulert ut over dei generelle tillegga, med størst auke på 0, 4 og 8 årsansiennitet, særleg for høgskulegruppene. Lokale forhandlingar etter HTA kapittel 4, pkt. 4.A.1 Det er satt av midlar tilsvarande 1,2 % av lønnsmassen til lokale forhandlingar etter HTA kapittel 4, pkt. 4.A.1. Forhandlingane skal førast samla, og med verknadsdato Avsetjinga vert rekna på grunnlag av utbetalt grunnlønn samt faste tillegg for disse arbeidstakarane i Føringar for forhandlingane er fastsatt i den lokale lønnspolitikken, jf lønnspolitisk plan og lokale drøftingar om kriteriesett med utgangspunkt i HTA kapittel 3.2 Lokal lønnspolitikk og 3.3 Kompetanse læring og utvikling. Laurdags- og søndagstillegg Med verknad frå og med 6. juni 2012 betales eit tillegg på minst kr. 50,- pr. arbeidet time for ordinært arbeid mellom kl laurdag og kl søndag. Arbeidsgivar presenterte talmateriale som illustrerar effekten av auka minstelønnssatsar frå , der dei generelle tillegga inngår. Oppsummert kjem endringane i HTA fram slik: Kapittel 1 Fellesbestemmelsane: Mest redaksjonelt Kapittel 2 Pensjon + vedlegga: Mest redaksjonelt, noe materielt «småstillingar» Kapittel 3,4,5 «Lønnskapittel»: Mest omredigering/tydeliggjøring, ny forhandlingsbestemmelse i kap 4 - Kompetanseforhandlingar Vedlegg 7: Nytt vedlegg om Innleie frå bemanningsføretak

3 2. Forhandlingar etter HTA kap. 4.A.1 - fastsetting av pott INNLEIAR DAG LERVIK Utrekning av pott er brukt som utrekningsgrunnlaget for potten. Lønn alle månader der mai tel dobbelt og juni er utelatt: Lønn Funksjonstillegg Pensjonsgivande tillegg Potten utgjer 1,2 % av lønsmassen som er på kr ,- Den økonomiske ramma for 4.A.1-forhandlingane (1,2 %) er utrekna til kr ,-. Partane slutta seg til utrekningsgrunnlaget, utrekningane og er samde om at denne potten skal delast mellom HTA 4 B og C med utgangspunkt i delkapitla sin del av den samla lønsmassen i HTA kap. 4. Dette gir slik fordeling: HTA 4 B 23,31 % = kr ,- HTA 4 C 76,69 % = kr ,- INNLEIAR DAG LERVIK 3. Drøfte fordeling av fylkesramme og arbeidsramme, og som ein del av dette kva innhaldselement som skal inngå i fylkesramma Partane er samde om at prinsippet for fordeling mellom 4 C-ramma i ei fylkesramme og ei arbeidsramme, innført i samband med 4.A.1-forhandlingane i 2008 og nytta i 2010, også blir lagt til grunn i Fylkesramma er den delen av forhandlingsramma som partane på fylkesnivå disponerer uavhengig av innspel frå skolane. Dette vil handle om overgripande utfordringar; t.d. event. generelle tillegg og funksjonstillegg til bestemte grupper uavhengig av tenestestad m.v. Arbeidsramma er den delen av forhandlingsramma som den enkelte skole gjer framlegg om basert på føringar/kriteriesett og individuelle vurderingar. Lønnsmessige tiltak som går inn i fylkesramma skal ikkje vidareførast som tiltak i arbeidsramma. I lønnspolitisk drøftingsmøte vart partane om attidlegare utvikla kriteriesett for individuell lønnsvurdering skal leggast til grunn for disponering av arbeidsramma. Kompetanse Det vart eit ordskifte omkring den nye forhandlingsbestemmelsen i kap 4 4.A.4. Kompetanseforhandlinger: 4.A.4 Kompetanse Partene lokalt kan uavhengig av øvrige forhandlingsbestemmelser forhandle om endret lønn når en arbeidstaker har gjennomført relevant etter-/ videreutdanning. Kommer partene ikke til enighet ved forhandlinger vedtas arbeidsgivers siste tilbud. Merknad: I henhold til kapittel 3.2 legges den lokale lønnspolitikken til grunn for forhandlingene. Det kan i denne forbindelse også vurderes innplassering i annen stillingskode eller i avansementsstilling i henhold til kriterier fastsatt i den lokale lønnspolitikken. Det vises også til kapittel 3.3, der betydningen av kompetanseutvikling vektlegges, herunder etter - /videreutdanning, kompetansegivende oppgaver og annen opplæring av betydning for stillingen, spisskompetanse, og utvikling av realkompetanse. Dette er meir snevert enn det som ligg inne i vårt lokale kriterisesett. Vårt kompetansekriterie er formulert slik: Bruken av lønnsmidlar skal understøtte ein strategisk forankra kompetanseutvikling, jf. AGPff. Gjennomførte kompetanseutviklingstiltak som vil gi grunnlag for lønnsendring skal vere Kompetansegivande etter- og vidareutdanning med eit omfang på minimum 3 månader (tilsvarande 15 studiepoeng) Hospiteringsordningar, alternativ praksis, forskningsoppdrag etc som tilførar arbeidstakaren ny erfaringskompetanse Avtalt/planlagt mellom leiar og medarbeidar, og registrert i kompetansemodulen i Visma, jf. rettleiar for medarbeidar-/utviklingssamtale Relevant og blir nyttiggjort i jobben Det vil ikkje vere grunnlag for lønnsendring der kompetanseendringa: Har gitt uttelling gjennom stigane i kompetanse-/minstelønnssystemet Inngår som ein del av krava til grunnutdanning for stillinga

4 Partane er samde om å leggje våre eigne lokale kompetansekriterium til grunn ved dei lokale lønnsforhandlingane Organisasjonane vil og minne sine medlemmer om at CV n og kompetansemodulen i Visma må oppdaterast fortløpande. I ordskiftet kom ein og inn på om kompetanseelementet skulle ligge inne i fylkesramma eller arbeidsramma. Det var løfta fram fordeler og ulemper ved dei ulike måtane å handtere dette på. Arbeidstakarorganisasjonane argumenterte for at dette burde ligge i fylkesramma og at ein kunne sette av eit mindre beløp for å handtere dette. Det vart og løfta fram frå arbeidsgivar at det kunne vere lettare å leggje dette i arbeidsramma for kap 4C enn i 4B då arbeidsramma ofte vil vere svært avgrensa for 4 B. Argumentet mot å legge dette i fylkesramma er at kompetansekriteriet inngår som eitt av fleire kriterium og kompetansekriteriet då fort får ein annan status med sjølvstendig kronerverdi. Slik kriteria er formulert skal kompetanse inngå som ein del av ei samla vurdering som grunnlag for lønnsendring. I 2008/2010 er likevel kompetanse synleggjort med eit eige kronebeløp. Uansett må det skje ei kvalitetssikring på einingsnivå av om kriteriet for kompetamsetillegg er innfridd. Fagforbundet framheva at for fleire av deira medlemmar måtte vere relevant å sjå på eit realkompetansetillegg. Forskarforbundet stilte spørsmål om ikkje publisering av artiklar burde telle. Skolenes Landsforbund meinte at det meste burde ligge på fylkesnivå for å sikre likebehandling av like saker. Utdanningsforbundet ønska å sjå på all kompetanse som ikkje har vore godtgjort tidlegare, også før Arbeidsgivar var usamd i dette, og synte til at heile regelverket omkring dette er kome på plass for å stimulere og motivere til kompetanseutvikling og peikar framover og ikkje bakover i tid. Det er ikkje etablert eit nytt og utvida kompetanselønnssystem som gir automatikk i forhold til lønnsfastsetting. Her må det gjennomførast reelle forhandlingar tufta på den lokale lønnspolitikken. Partane er samde om at kompetanseelementet skal finansierast av fylkesramma. Føresetnadane for utelling for kompetanseelementet er dei lokale kompetanselønskriteria som er gjengjeve ovanfor. Generelt tillegg Partane er samde om at det generelle tillegget som skal leggast i botn til alle tilsette i kap. 4 ved årets lokale lønstiningar ikkje treng å vere så omfattande som tidlegare. Dette er grunngjeve med at minstelønssatsane er heva monaleg utover 4 % for om lag alle tilsette som er kopla til minstelønstabellane. Det sentrale oppgjeret tek soleis høgde for at ingen skal oppleve reallønnsnedgang og er omtrent på minst det nivå som er sett som årslønsvekst i HTA kap. 4. på 4,07 %. Spesielt om HTA 4 B Vedk. konsulentgruppa Arbeidstakarorganisasjonane løfta fram situasjonen for konsulentane som er knytt til minsteløn for fagarbeidar. Ved lokale forhandlingar har ein stor del av potten vore nytta til å sikre konsulentane same lønnsutvikling som andre grupper. Dette fordi konsulentane som regel ligg vesentleg over minstelønna og då berre blir omfatta av det generelle tillegget ved justering av minstelønnssatsane. Ved nyrekruttering til konsulentstillingane i dag er høgskulenivå ofte stilt som kompetansekrav eller ønska kompetanse. Mange av dei gamle konsulentane har imidlertid ikkje høgare utdanning, men har fått omnormert stillingane frå sekretær grunna endra jobbinnhald til meir sjølvstendige saksbehandlingsoppgåver. Organisasjonane meinte at alle konsulentane burde koplast til høgskulenivået i minstelønnssystemet. UF viste i denne samanheng m.a. til eit internt notat arbeidsgivar hadde utarbeidd som kriterium for omnormering frå sekretær til konsulentstilling.

5 Arbeidsgivar såg problemstillinga, og synte til at dette også hadde vore tema på drøftingsmøte i Arbeidsgivar vil sjå nærare på kva det vil koste å kople konsulentkoden til stillingar med krav om høgskoleutdanning i minstelønnssystemet, samt kva det vil koste å oppretthalde noverande relasjonar arbeidsgjevar meiner det skal vere innad i gruppa grunngjeve i ansvar, oppgåver og kompetanse. Dette vil bli vidareført som tema på drøftingsmøtet Ein tek då stilling til kva ein skal gjere og om dette skal finansierast av fylkesramme eller arbeidsramme. Føringar for fordeling av potten i fylkesramme og arbeidsramme for 4 B: Parat og Fagforbundet ønska at opplegget for 4B ved forhandlingane i 2010 blir vidareført i Partane er samde om følgjande føringar for fylkesramma i 4 B: Sikre minimum lønnsutvikling på 4,5 % for konsulentar der ein ser det sentrale og det lokale oppgjeret i samanheng. Ei førebels berekning indikerar ein kostnad på ca. o kr ,- av 4 B-ramma på totalt ,-. Kompetanselønnstillegg, etter innspel frå driftseiningane, i samsvar med kriterium utvikla i samband med ekstraordinære kompetanselønnsforhandlingar (april 2010). Dette vil omfatte ny kompetanse etter april 2011 og kvalitetssikring/oppfølging av tiltak som skulle ha vore omfatta i samsvar med kriteriesettet. Partane er samde om at arbeidsramma i 4 B skal: disponerast med utgangspunkt i kriteria nedfelt i lønnspolitisk plan, sist revidert Når det gjeld tillegg til leiarar i 4 B skal driftseiningane først identifisere og rydde i kodebruk (spesielt leiande reinhaldarar og vaktmeistrar) og deretter skal partane sikre at desse får ei lønnsutvikling på minimum 4% når ein ser det sentrale og lokale oppgjeret under eitt. Spesielt om HTA 4 C Arbeidstakarorganisasjonane løfta fram at fylkesramma må bli nytta til generelle tillegg og funksjonstillegg samt kompetansetillegg, jf. ovanfor. Det vart ordskifte omkring storleiken på fylkesramma. Utdanningsforbundet gav uttrykk for at dei ønska ei så stor fylkesramme som mogeleg og dei varsla at dei funksjonstillegga som vart justert i 2010 etter alt og dømme blir omfatta av krav også i år. Arbeidsgivar peika på at dersom ein skal forsvare prosessar med reelle drøftingar på skolenivå må arbeidsramma utgjere den vesentlege delen av potten. Arbeidsgivar understreka vidare at lønnsutviklinga for tilsette i kap. 4 i all hovudsak skjer gjennom justering av minstelønnssatsar og generelle tillegg, og at disponering av den lokale potten difor må koplast til kriteriesettet. Skolelederforbundet advarte mot å setje i verk ein stor prosess ute på skolane om arbeidsramma vert lita. Tekna var oppteken av at arbeidsramma skulle vere størst mogleg slik at det vart ein viss storleik på potten og ei føring med reelle lokale prosessar. Føringar for fordeling av potten i fylkesramme og arbeidsramme for 4 C: På bakgrunn av ovannemnte drøfta partane modellar for kva for økonomiske element som kan inngå i fylkesramma og arbeidsramma for 4 C. Arbeidsgivar skisserte følgjande modell for fordeling av potten i fylkesramma og arbeidsramme på bakgrunn av signal framkome i drøftingane: 29,36% av 4 C-ramma til fylkesramme, dvs. ca. kr ,- av kr ,- for å finansiere: Justering av funksjonstillegg (kontaktlærartillegg, evt. andre funksjonar) Kompetanseelementet ca ,- blir sett av for å finansiere kompetanselønstillegg etter innspel frå skolane i samsvar med kriterium utvikla i samband med ekstraordinære kompetanselønnsforhandlingar (april 2010). Dette vil omfatte ny kompetanse etter april 2011 og kvalitetssikring/oppfølging av tiltak som skulle ha vore omfatta i samsvar med kriteriesettet Den delen av fylkesramma som evt. ikkje blir disponert blir lagt oppå den lokale profilen/innretninga i disponering av arbeidsramma

6 Om lag 70,64 % av 4 C-ramma til arbeidsramme på driftseiningsnivå, dvs. ca. kr ,-, skal disponerast i samsvar med kriterium for undervisningspersonale. Partane på skolenivå skal ikkje fremje forslag om ytterlegare lokale lønnsmessige tiltak på område som partane fylkesnivå har omfatta i sin dialog om bruk av fylkesramma (f.eks. gjeldande eller nye funksjonstillegg) I arbeidsramma skal det ligge eit generelt tillegg til alle, tilsvarande ca. 0,1% Utdanningsforbundet viste til modellen for FR og AR og gav uttrykk for at eit rimeleg påslag på funksjonstillegga vil vere: Kr 2000,- for kontaktlærar, rådgivar, Kr 2000,- ATV/HVO høgste nivå Kr 1500,- ATV/HVO mellomste nivå Kr 1000,- ATV/HVO lågaste nivå Dei bad om at dette vart rekna på til møtet Arbeidsgivar noterte seg dette innspelet og minna elles om: Lønnsmessige tiltak for å møte rekrutteringsutfordringar, jf. kriterium 4 i lønnspolitisk plan, skal også finansierast innafor ramma. Dette vil også omfatte tillegg til medarbeidarar i driftskritiske funksjonar med ein kompetanse som er svært viktig å behalde, og som er vanskeleg å erstatte. Der det er behov for ekstraordinære lønnsmessige tiltak som vanskeleg kan finansierast innafor arbeidsramma for å rekruttere og behalde vil dette kunne løftast ut i særskilte forhandlingar etter HTA 4.A.3 på vanleg måte. Samandrag for berekningsmodell framlagt av arbeidsgivar i møte. (fordelinga FR og AR er bygd på illustrasjonar, endeleg fordeling blir fastsett i lønspolitisk drøftingsmøte ) HTA --> KAP.:--> 4b 4c Summer Lut av lønsmasse 23,31 76,69 100,00 Lønsmasse RAMME ,20 % Generelle tillegg ,10 % Disp. etter gen.tillegg ,10 % Illustrasjon på fordeling FR og AR Fylkesramme (FR) Kontaktlærer Kompetanse Rådgivere ATV+VO Sum fylkesramme Arbeidramme (AR) Generelle tillegg TOTAL AR % AR eksl gen.tillegg 82,12 62,30 % AR inkl gen.tillegg 90,45 70,64

7 4. Innspel og kommentarar til kriteriesett for skoleleiarar INNLEIAR BJØRN ARE HJELLE Her deltok berre SLF og Utdanningsforbundet saman med arbeidsgivar. Bjørn Are Hjelle viste til førre møte og skriftelg tilbakemeldingsfrist til rektorane Arbeidsnotat pr blii utdelt i møtet. Alle punkta blei så gjennomgått med høve til kommentarar. Innleiingsvis vart det sagt frå Utdanningsforbundet at kommentarane som var kome frå Fræna vgs var å sjå på som ein uttale frå skoleleiargruppa i UF. Noko uklårheit rundt dette då det går fram av e-post at leiargruppa ved Fræna vgs har drøfta kritereiesettframlegget. Nedanfor refererast berre dei punkta det var diskusjonar og kommentarar rundt. I. Gjeldande kriterium ved oppgjeret pr Pkt I.2: Prinsipp for lønnsrelasjon til underordna. Her kommenterer Fræna vgs og Utdanningsforbundet at ass.rektorlønna må relaterast til rektorlønna, ikkje primært til høgast lønna avdelingsleiar som arbeidsgivar har føreslått. Pkt. I.3.: Lønnsvurdering ved tilsetting vurderingsgrunnlag Pkt. a- kulepkt 3: anna ansvarsportefølje : her kommenterte både SLF og UF at ein kankskje bør fjerne døma for å unngå at dei blir ein slags fasit. Innspela frå rektorane tyder på at slike lister kan bli oppfatta som ein fasit og dermed blir mangelfulle fordi ein ikkje kan dekke alle oppgåver. Fræna vgs har vidare påpeika at denne porteføljen også bør knytast til pkt I.4: lønnsvurdering ved lokale forhandlingar. Pkt. b- kulepunkt 3: personlege eigenskaper her kommenterte både SLF og UF at det er eit uheldig omgrep som vi må sjå nærare på. Meininga med punktet er å ha eit kriterium som seier noko om måten du utføre oppgåvene på eller måten du har utført oppgåvene på. Arbeidsgivar jobbar vidare med dette punktet. Pkt. I.4e: seniorlønn Her kommenterte både SLF og UF utfordringane med omsyn til at det i leiarjobben kan vere utfordringar knytt til reduksjon i leseplikt2 som lærarane har tilbod om. Ekstra seniortillegg i lønn kan vere eit tiltak. SLF nemnde også at ein i Rogaland fylkeskommune har ei ordning med lønna studiepermisjon med ein månad permisjon pr. år i leiarstilling. Dette er ei ordning arbeidsgivar vil undersøkje. II: Lønnsvurdering ved framtidige forhandlingar? rammer for vidare utviklingsarbeid Arbeidsgivar gjekk kort gjennom bakgrunnen for tankegangen: tettare kopling mellom Arbeidsgivarpolitikk for framtida og lønnspolitikken og at vi må belønne dei rette elementa: det som gjer det mogeleg å drive leiing tett på kjerneverksemda i skolen. Arbeidsgivar ønskjer å belønne dei leiargruppene som organiserer seg i retning av dette som ei gruppe. Når det gjeld den kollektive tilnærminga er tilbakemeldingane frå organisasjonane og rektorane så langt positive, sjølv om kriteria må konkretiserast meir. Når det gjeld å bruke PULS som eit referansegrunnlag er det meir skepsis. Fleire påpeiker her at ein bør vere varsam med dette både fordi PULS så langt ikkje fangar opp til dømes godt inkluderingsarbeid, arbeid med særskiltelevar, framandspråklege osb. Vidare fordi rammeføresetnadene er ulike og dei økonomiske rammene kanskje for tronge. Skal PULS brukast må ein i alle høve sjå på utvikling over tid, ikkje berre siste års resultat. Leiaravtalar og opplegg for leiaroppfølging/styringsdialog må vurderast opp mot dette. Oppsummert er det positiv haldning til dette frampeiket. Språket bør justerast og spissast enkelte stader og ein må konkretisere meir under pkt. II.

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE

REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE REFERAT FRÅ LØNNSPOLITISK DRØFTINGSMØTE 30.08.11 HOTELL ALEXANDRA, MOLDE Til stades: Arbeidstakarorganisasjonar UNIO Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Utdanningsforbundet Bibliotekarforbundet Bibliotekarforbundet

Detaljer

Orienterings- og drøftingsmøte Utdanningssektoren

Orienterings- og drøftingsmøte Utdanningssektoren Orienterings- og drøftingsmøte Utdanningssektoren Møtereferat tysdag 31.mai 12:00-15:40, rom 700,Fylkeshusa MØTE INNKALT AV: MØTETYPE MØTELEDER REFERENT DELTAKERE FRÅ ARBEIDSGIVAR FRÅ ORGANISASJONANE Fylkesutdanningssjefen

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune

Forvaltningsrevisjon. Budsjett- og økonomistyring. Tysvær kommune Forvaltningsrevisjon Budsjett- og økonomistyring Tysvær kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis det vert jobba med budsjett- og økonomistyring i Tysvær kommune.

Detaljer

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har.

Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Høyringsutkast Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkesrevisjonen Strategiar for å rekruttere lærarar, og behalde dei vi har. Forvaltningsrevisjonsrapport 01/2012. Innhold 0. Samandrag... 2 1. Innleiing...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: 09.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 5/12 12/733 LØNSPOLITISK

Detaljer

Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn

Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn Statstilsette i omstilling Ei undersøking av handteringa av dei menneskelege sidene ved utflytting av 7 statlege tilsyn Difi rapport 2010:10 ISSN 1890-6583 Innhald 1. Samandrag... 4 1 Bakgrunn og føremål

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune

Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune. Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Regeletterleving i grunnskulen i Bømlo kommune Audit & Advisory Juni 2009 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Metode...

Detaljer

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011

Eigedomsskatt. Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Eigedomsskatt Hjartdal kommune 2015 :: 727 011 Innhald Samandrag... iii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet... 1 1.2 Bakgrunn... 1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium... 3 1.4

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Tidleg oppstart med nye læreplanar

Tidleg oppstart med nye læreplanar Randi Bergem, Finn Ove Båtevik, Kari Bachmann og Marit Kvangarsnes Tidleg oppstart med nye læreplanar Kartlegging av erfaringar med førebuing og iverksetjing Arbeidsrapport nr. 196 Høgskulen i Volda Møreforsking

Detaljer

SOGNDAL KOMMUNE. Lønspolitiske retningslinjer REVISJON pr. 01.05.2015. UTGÅVE: 3.2 - revidert pr. 1.05.2015 INNHALD

SOGNDAL KOMMUNE. Lønspolitiske retningslinjer REVISJON pr. 01.05.2015. UTGÅVE: 3.2 - revidert pr. 1.05.2015 INNHALD SOGNDAL KOMMUNE Lønspolitiske retningslinjer REVISJON pr. 01.05.2015 UTGÅVE: 3.2 - revidert pr. 1.05.2015 INNHALD 1 1. INNLEIING... 3 1.1 OMFANG... 3 1.2 DELEGASJON... 3 2. HOVUDMÅL... 3 3. VIRKEMIDDEL...

Detaljer

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009

Evaluering av kompensasjonsordninga. April 2009 Evaluering av kompensasjonsordninga for auka arbeidsgjevaravgift i Hordaland April 2009 INNHALD SAMANDRAG... 3 KAPITTEL 1 INNLEIING... 10 KAPITTEL 2 METODE... 12 2.1 Intervju... 12 2.2 Spørjeundersøkingar...

Detaljer

Fylkeskommunen som attraktiv arbeidsgivar

Fylkeskommunen som attraktiv arbeidsgivar Fylkeskommunen som attraktiv arbeidsgivar FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT NR. 4/03, SEPTEMBER 2003 INNHALD 1. HEIMEL OG BAKGRUNN 1 1.1 Heimel 1 1.2 Bakgrunn

Detaljer

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune

Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune 2008 Prosjektrapport - Framtidig organisering av tenestenivået på oppvekstområdet i Luster kommune Prosjektgruppa 04.12.2008 2 Innhald 1. Samandrag... 4 2. Bakgrunn... 6 3. Definisjon av sentrale omgrep...

Detaljer

Arbeidsgivarpolitikk for framtida

Arbeidsgivarpolitikk for framtida (Hovuddokument versjon 130309) Møre og Romsdal fylke ein tydeleg medspelar Arbeidsgivarpolitikk for framtida 1 FORORD 4 1. SAMFUNNSOPPDRAGET 6 VÅRT UNIKE SAMFUNNSOPPDRAG 6 ARBEIDSGIVARPOLITIKK I LYS AV

Detaljer

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008

GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 GJENNOMGANG AV ØKONOMISTYRING BUDSJETTKONTROLL OG ØKONOMIRAPPORTERING I SYKKYLVEN KOMMUNE 2008 Rapport frå kontrollutvalet i Sykkylven kommune 15. juni 2009 Innhald BAKGRUNN FOR SAKA... 1 REGLEMENT M.M....

Detaljer

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011

Nav og kommunen. - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 Nav og kommunen - Kviteseid kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 729 011 2011 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...5 1.1 Bakgrunn og ramme...5 1.2 Nav Kviteseid...5 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...6

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Utval for Oppvekst og omsorg Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 02.06.2015 Tid: 13:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt

Detaljer

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012

Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 Tilstandsrapport Vidaregåande opplæring 2011/2012 2 3 Innhald Innhald... 3 Innleiing... 5 Hovudfunn... 5 Læringsmiljø... 5 Læringsresultat... 6 Gjennomføring... 6 Spesialpedagogisk arbeid... 6 Klasseleiing...

Detaljer

Forvaltingsrevisjon Målstyring

Forvaltingsrevisjon Målstyring Forvaltingsrevisjon Målstyring Etne kommune 2013 Føreord Etter vedtak i kontrollutvala i Etne kommune den 13. mai 2013 har KPMG gjennomført ein forvaltingsrevisjon av målstyringssystemet i kommunen. Denne

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID

MØTEINNKALLING SAKLISTE 27/10 09/706 SAMHANDLINGSREFORMA OG BALESTRAND KOMMUNE - ORGANISERING AV KOMMUNEN SITT ARBEID MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 30.11.2010 Tid: 12.30 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 25/10 10/376

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling.

Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar. Varamedlemar møter kun etter særskild innkalling. Fitjar kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 11.06.2014 Tid: 15:00 Forfall vert å melda til kundetorget på tlf 53 45 85 00, som syt for innkalling av varamedlemar.

Detaljer

MELDING LM-SAK 3.1/15. Sentralstyrets innstilling til vedtak:

MELDING LM-SAK 3.1/15. Sentralstyrets innstilling til vedtak: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 LM-SAK 3.1/15 MELDING Sentralstyrets innstilling til vedtak: Landsmøtet tek sentralstyret si politiske vurdering og årsmeldingane for 2013 og 2014, samt meldingane

Detaljer

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås

Tilstandsrapport. grunnskulen i Lindås Tilstandsrapport grunnskulen i Lindås Melding om kvalitet og tilstand 213214 Eidsvoll 1814 «Enig og tro til Dovre faller» «Broderlenka» på Eikanger skule Over heilelandet samla skuleelevar seg kl.12. den

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014

Styresak. Arkivsak 2012/430 Styresak 014/14 Styremøte 05.02. 2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.01.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Kjell-Einar Bjørklund, Gunnhild Haslerud og Hans K. Stenby Konseptrapport for nytt senter for Barn, Unge

Detaljer

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF

Høyringssvar til Utviklingsplan for Helse MØre og Romsdal HF u Møre og Romsdal fylkeskommune saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar:-- - -----...... 05.10.2012 57850/2012 ' Ingunn Bekken Sjåholm Saksnr U-153/12 T-64/12 Utval Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato

Detaljer

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015

Legetenester. Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Legetenester Kviteseid kommune 2015 :: 729 015 Innhald Samandrag... ii 1 Innleiing... 1 1.1 Bestillinga frå kontrollutvalet...1 1.2 Bakgrunn...1 1.3 Problemstillingar og revisjonskriterium...2 1.4 Avgrensing...3

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest

Internrevisjon Helse Vest Internrevisjon Helse Vest Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Rapporttittel: Evaluering av arbeidsplanlegging i Helse Bergen Dato: Oktober 2010 Oppdragsgiver: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen

Detaljer