Notat Til : Tore Isaksen Fra : Dag Amundsen / Tom / Magne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat Til : Tore Isaksen Fra : Dag Amundsen / Tom / Magne"

Transkript

1 VEDLEGG 17 Notat Til : Tore Isaksen Fra : Dag Amundsen / Tom / Magne Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/ DRAMMEN ANALYSE OG DOKUMENTASJON REKRUTTERINGSBEHOV I GRUNNSKOLE Hensikt Hensikten er å tilrettelegge for gode strategiske beslutningsprosesser, basert på prognoser og analyse av framtidig bemanningsbehov i grunnskole, i et 10 års perspektiv. Arbeidet vi ha bred faglig forankring fra begge programområdene, tillitsvalgte og hovedvernombudet. Arbeidet vil bli ledet fra HR seksjonen, ansvarssatt, med liten arbeidsgruppe. Foreløpig milepælsplan er skissert i forhold til tidsperspektiv. Innledning En strategiplan for rekruttering og framtidig bemanningsbehov i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv (10 år), er en overordnet plan for hvordan Drammen kommune skal møte framtidens rekrutterings- og kompetanseutfordringer i grunnskolen. Bakgrunn Kommunenes HR strategi, delmål 4 jfr. økonomiplanen , gir følgende føringer i det videre arbeidet Kommunen står fremfor økt konkurranse i arbeidsmarkedet. Evnen til utvikling og nyskaping, og tilgangen på og forvaltningen av egen arbeidskraft er det KS peker på som de to største arbeidsgiverpolitiske utfordringer. Antall ansatte i Drammen kommune som vil slutte på grunn av alder, vil fremover være høy. Denne generasjonsvekslingen innebærer at store grupper av eldre arbeidstakere på mange områder må erstattes av yngre arbeidstakere. Rekrutteringsplanene må derfor omfatte både kompetanseoverføring og omdømmebygging. Grunnskolen fremheves for rekruttering, fordi grunnskolen er en de største programområdene. Tendensen til tidlig avgang fortsetter i dette programområde. Denne tidlige avgangen forsterker tempoet i generasjonsvekslingen. Utfordringene vil være stor for grunnskolen de kommende år, da dette programområdet får en sterk økning i elevantallet med påfølgende økt behov for lærere. Forhold som har betydning for behovet for rekruttering er blant annet: o demografiske endringer som vil ha betydning for framtidens tjenester o endrede krav til tjenestenes innhold som vil påvirke ressurs og arbeidskraftsbehov o strukturelle betingelser som faglig utvikling, kompetanse, karrieremuligheter, lønn mv Side 1 av 11

2 Norges beste skole Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at alle grunnskolene i Drammen skal arbeide mot felles mål og at samtlige skoler holder god kvalitativ standard. Kjennetegn på dette skal være: o Tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosialt miljø som fremmer trivsel, mangfold o og personlig utvikling hos elevene o Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form o Omfattende elev- og foreldremedvirkning og aktivt samarbeid mellom hjem og skole o En undervisningssituasjon preget av ro, orden, høflighet og gjensidig respekt o Lik og rettferdig vurdering o Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte lærere o Gode fysiske rammer og velfungerende skolebygg o En nytenkende og åpen skole o IKT-satsning og tilgang på oppdatert læringsmateriell o Anvende flerkulturell kompetanse For å ivareta målsetningene i prosjektet Drammensskolen - Norges Beste skole, må Drammen kommune rekruttere de beste lærerne. Forutsetninger Føringer og rammer: o Økonomiplan o HR målene og arbeidet med strategien er forankret i lederkontrakter o Arbeidet er forankret i samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakere og tillitsvalgte Ressurser HR seksjonen har avsatt ressurser til å gjøre analysearbeid for framtidig bemanningsbehov for rekruttering gjeldene for grunnskolen, som legges fram i Tiltak i handlingsplanen fremmes på ordinær måte i forbindelse med årlig budsjettbehandling. HR Hovedmål For å sikre riktig og nok kompetanse nå og i framtiden, er Drammen kommune en attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass. Mål Hovedmålet er å sikre kompetent og tilstrekkelig antall ansatte innen grunnskole. Dette i et kort og langsiktig perspektiv (10 år) Delmål Med bakgrunn i prognoser og analyser av framtidig bemanningsbehov, skal det utarbeidet en strategisk rekrutteringsplan for grunnskole innen Mandat Forslag til mandat for arbeidsgruppen: 1. Utarbeide en strategisk rekrutteringsplan for grunnskole. Strategisk rekrutteringsplan skal omfatte både ekstern rekruttering og utvikling av interne ressurser. Side 2 av 11

3 Rekrutteringsplanen må ses i sammenheng øvrig kompetanseutvikling i grunnskoleområdet. 2. Arbeidet ses i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv (10 år). 3. Tidsrammen for arbeidsgruppens mandat er satt til sommer Organisering Involverte og berørte aktører mht informasjon og saksgang. Interesseanalyse Interessent Komité for utdanning Partsammensatt samarbeidsutvalg HTV møter med personaldirektør / Utdanningsdirektør Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Arbeidstakerorganisasjonene Ledere og ansatte HIBU, HIVE, Åssiden vgs. OPUS Drammen voksenopplæringen m.fl. Arbeidet organiseres ved at en arbeidsgruppe fra HR seksjonen, leder og gjør analysearbeidet og ferdigstiller en strategisk rekrutteringsplan for grunnskoleommrådet. Strategiplanen er forankret i ledergruppen for grunnskolen. Utdanningsdirektøren har valgt ut deltakere som skal følge og være sparringspartene med arbeidsgruppen under hele arbeidet. Konkretisering av milepælsplan i ulike faser følges opp og ansvarssettes ihht. oppsatt plan. Handlingsplan knyttes opp til økonomiplanarbeidet og følges opp av utdanningsdirektøren, som eier av planen. Medvirkning og involveringsprosess er en forutsetning for å få til en god prosess. HR analysegruppe Navn Dag Harald Amundsen Magne Pedersen Tom Normann Trender Ressursgruppe for programområde 12 Grunnskole Marianne Haagensen Lillan Fanuelsen Elisabeth Solberg Irene Haugjord Eva Høiby Tillitsvalgte Elisabeth S. Arntsen Kjersti Ebbestad Gro Prøis Anne W. Høyer John Ole Olsen Trekke veksler på ressurspersoner Anne Sofie Portaas Bjørg Fladeby Rolle HR rådgiver koordinere / sammenstille HR rådgiver statistikk HR rådgiver innhente analyse internt/eksternt Virksomhetsleder, Svendsedammen skole Virksomhetsleder, Åssiden skole Virksomhetsleder, Introduksjonssenter Avdelingsleder, Bragernes skole Prosjektleder, prosjektbasen HTV Fagforbundet HTV Utdanningsforbundet HTV Sykepleieforbundet HTV Delta Hovedverneombud Rådgiver, plan og økonomi Rådgiver, plan og økonomi Side 3 av 11

4 Grovskissert framdriftsplan Milepæler Tid / frist Ansvar Fase 1: Uke Dag Involveringsprosesser Konfirmere mandat/oppgaven og milepælsplan Oktober 2011 Direktør Fase 2: Uke Dag Involveringsprosesser Datainnhenting internt og eksternt Møte med utdanningsdirektør Møte med ressursgruppe skole Møte med HIBU avd. skole Møte med utdanningsdirektør Møte med utdanningsdirektør Fase 3: Uke Arbeidsgruppe Analyse og videre bearbeiding Basen Dag Involveringsprosesser samt grovutkast til plan Uke 5 Dag Fase 4: Uke Arbeidsgruppe Handlingsplan utarbeidet Partsammensatt Handlingsplan / økonomiplan Handlingsplan levert 1.Status og utvikling i grunnskolen Utvikling i grunnskolen Tabell 1: Utvikling elevtall, ansatt og årsverksutvikling Grunnskole (19 grunnskoler 1 spesialskole 2005(31.12) 2011(19.10) Elevtall totalt Antall elever med spesialundervisning Regulativlønn antall ansatte Regulativlønn antall årsverk 746,5 884,7 Tabell 1a viser at elevtallet i drammensskolen har økt med 524 elever mellom 2005/06 og 2010/11, hvilket tilsvarer en økning på 7,8 %. Antall ansatte på regulativlønn har økt med 153 personer og antall årsverk økt med 138,2, hvilket tilsvarer en økning på 18,5 %. Fordeling av utvalgte yrkesgrupper, årsverk og antall ansatte i grunnskole oktober 2011, se tabell 2. Når det antall barn med spesialundervisning, har antallet økt med 185 i løpet av seks år, som igjen vil bety flere ansatte med spesialutdanning. Tabell 2: Antall ansatte / årsverk per okt 2011 på regulativ lønn. Prosent av Årsverk Prosent av årsverk Kategori ansatt Antall antall Ped.medarbeidere , ,7 Fagarbeidere 58 5,8 50 5,7 Lærere m/godkj.utdanning , ,6 Høyskoleutdannet 29 2,9 28 7,1 Ledere 73 7,3 70 7,9 Lærere uten godkj.utdanning 48 4,8 39 4,4 Andre/merkantil/konsulenter 27 2,7 23 2,6 Sum ansatte Side 4 av 11

5 Tabell 2 viser antall årsverk og antall ansatte fordelt på hovedkategorier av stillinger i programområdet 12. Tabell 3: Gjennomsnittlig stillingsstørrelser og avganger i grunnskole okt 2011 Antall Gjennomsnittlig st.størrelse avganger pr. år Rekrutteringsbehov årsverk 2012 Pedagogiske medarbeidere 0, ,6 Fagarbeidere 0,87 5 3,6 Lærere med godkjent utdanning 0, ,4 Ledere 0,98 4 3,9 Høyskoleutdanning 0,91 1 0,9 Lærere uten godkjent utdanning 0, ,0 Andre 0,90 1 0,9 Historisk behov i årsverk Samme praksis 85 73,3 Tabell 3 viser at de gjennomsnittlige stillingsstørrelsene varierer noe på tvers av gruppene, fra 74 % for pedagogiske medarbeidere til 92 % for lærere med godkjent utdanning. Lederne er oppe i hele 98 %. Gjennomsnittlig turnover for Grunnskole tilsvarte 73 årsverk per år i perioden , hvilket tilsvarer et årlig behov for å rekruttere 85 nye personer til området. Tabell 3 viser at gjennomsnittlig årlig turnover i grunnskole tilsvarte 73 årsverk (sluttede, pensjon, AFP mv) i perioden , hvilket gjenspeiler behovet for nyrekruttering. HR Norge har regnet på kostnader i forbindelse med turnover, og kommet til disse ligger på ca per ansettelse for fagpersonell. Hvilket turnovernivå som er det ideelle, vil kunne variere på bakgrunn av ulike forhold. Det avgjørende er å beholde dyktig fagpersonell. Tabell 4: Turnover i prosent: turnover på konsernnivå sammenliknet med turnover i grunnskole Turnover i % Konsernnivå 9,3 9,4 10,5 Grunnskole 11,8 10,5 7,0 Tabell 4 viser at turnoveren for Grunnskole de siste tre årene har variert ganske betydelig, og vekslet mellom å ligge over og under turnoveren på konsernnivå. I snitt har den likevel ligget høyere enn på konsernnivå. Bakgrunnstall viser at turnoveren blant lærere med godkjent utdanning og pedagogiske medarbeidere m.fl. er relativt lav, mens den er svært høy for lærere uten godkjent utdanning. Dette er også en ønskelig utvikling. (se tabell 5). Tabell 5: Ansattegrupper i skole 2010: turnover, gjennomsnittlig pensjonsalder og gjennomsnittlig alder ved avgang av annen grunn enn pensjon. Ansattgruppe Turnover Gjennomsnittlig pensjonsalder Avgang av annen grunn enn AFP, pensjon alder mv Ped.medarbeidere ,8 (12) Høyskolegruppe Fagarbeidere 1,5 - - Lærere m/godkj.utd. 6 63,4 41,9 (26) Lærere u/godkj.utd 22,6-31,6 (12) Ledere 8,5-43,5 (6) Andre Side 5 av 11

6 Tabell 5 viser utvalgte ansattegrupper. Tallene viser at turnover i 2010 var svært mye høyere blant lærere uten godkjent utdanning (22,6) enn blant lærere med godkjent utdanning (6) og pedagogiske medarbeidere m.fl. (8,0). Det må bemerkes at det totale antallet lærere uten godkjent utdanning er forholdsvis lavt, 57 personer, slik at et ganske beskjedent antall som slutter kan utgjøre en stor andel. Når det gjelder fagarbeidere, er turnover veldig lav. Det kan bety at de er fornøyd med jobben og kanskje opplever et jobbskifte som mindre attraktivt. Gjennomsnittlig alder ved adgang til pensjon er nesten lik for gruppene, og ligger på ca.63 år. Hvis en ser på tallene for avgang av annen grunn enn pensjon, skiller gruppen lærere uten godkjent utdanning seg ut ved at disse slutter i betydelig lavere alder (31,6 år) enn lærere med godkjent utdanning (41,9 år) og pedagogiske medarbeidere m.fl. (40,8 år). En mulig årsak kan være at lærere uten godkjent utdanning, er at denne gruppen har en lavere terskel for å gå over i ikke-pedagogiske yrker da ikke alle er dedikert inn mot skole. En del av bilde er også at disse har startet opp med utdanning eller midlertidige kontrakter. I 2010 sluttet 12 lærere uten godkjent utdanning, 26 lærere med godkjent utdanning, og 12 pedagogiske medarbeidere av andre grunner en AFP, pensjon, alder mv. Demografi - framskrivninger: Slik Drammen kommune har erfart gjennom tid, har SSB sitt middelalternativ vært det alternativet som har truffet best for de store bykommunene de siste årene. Det er det også til grunn i nevnte framstilling. Tabell 6: Demografisk utvikling i Drammen Demografisk fremskrivning for Drammen kommune viser hvordan befolkningen vil stige innenfor ulike aldersgrupper. Det er naturligvis gruppen fra 0-17 år som er interessant for skolens bemanningsbehov. Vi ser at antallet personer i denne gruppen vil stige fra i 2010 til i 2020, som er en økning på 23 prosent. Se for øvrig elevtallsprognosen under. Forutsetning og beregninger av framtidig rekrutteringsbehov Ifølge prognosene i Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune (*Norconsult desember 2010), vil elevtallet i grunnskolen øke med 163 i snitt per år fra skoleåret 2010/11 til skoleåret 2020/21. Se tabell 7. Side 6 av 11

7 Tabell 7: Prognoser elevtall Skoleår 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Barn Ungdom Sum Skoleår 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Barn Ungdom Sum Tallene er hovedsakelig basert på planer for boligutbygging, og er følgelig prognoser. Tabell 8: Opptrapningsprognose År Årsverk Behov for nye lærerårsverk(økning elevtall) Turnover 9,5% (alle ansatte) (126) (56) (201) (125) (76) (152) (203) (197) (188) (192) SUM Årsverksbehov (alle ansatte) Tabell 8, viser stipulert bemanningsbehov totalt for grunnskole. Tallene baseres på demografisk framskrivning, forventet turnover og prognose, Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Tallene i viser økning i elevtall fra år til år og behov for nye lærerårsverk. Dersom man legger rådmannens beregningsgrunnlag for årsverksutveksling i skole til grunn, som tilsier 6 nye lærerårsverk per økning på 100 elever, og framskrivning av elevtall basert på Norconsults prognoser vil det være behov for 92 nye årsverk innen grunnskole Dersom en legger turnoversnitt for grunnskole de siste tre årene til grunn, 9,5%, vil rekrutteringsbehovet være 976 årsverk over en 10 års periode. (I perioden , sluttet i snitt 42 lærerårsverk) Side 7 av 11

8 Utfordringer - utvalgte ansattgrupper Graf 1: kjønnsfordeling og alderssammensetning totalt i Grunnskole Graf 1 viser for det første at det er en stor kjønnsdeling i Grunnskolen. Av 885 ansatte er det kun 172 menn som utgjør %?. Når det gjelder alderssammensetning er det 327 ansatte som er mellom 55 og 66 år. Gjennomsnittlig pensjonsalder i drammensskolene er 63 år. Graf 2: Utvalgt: Aldersammensetning for lærere og årsverk. Grad 2 viser alderssammensetningen av pedagogisk personale (lærere med godkjent utdanning) som er den største gruppen. Gjennomsnittlig alder for følgende grupper i grunnskole: o Lærere med godkjent utdanning, 43,9 år o Lærere uten godkjent utdanning, 36,2 år o Pedagogiske medarbeidere, 45,8 år o Ledere, 47,2 år o Fagarbeidere, 46,2 år o Høyskoleutdannende, 36,3 år Utfordring i forhold til alder: 1. En stor gruppe lærere (185) vil i løpet av kort tid (5 år) vil gå av med pensjon. Utfordringen framover vil være å få lærerne til å stå lengst mulig i stillingen for å sikre nok rekruttering til yrket, spesielt lærere som går av, av andre grunner enn sykdom og pensjon. Utvikle og beholde lærere er en nøkkeldimensjon i dette arbeidet. 2. De høyskoleutdannede (28) utgjør en relativt liten gruppe og er relativt unge. Fagarbeidere(barne- og ungdomsarbeiderfaget) er også en liten gruppe, og Side 8 av 11

9 utfordringen her er at rekrutteringen inn mot videregående er stabil og god, men at kommunesektoren ikke har topprioritert dette fagområdet i forhold til helsefagarbeiderutdanningen hvor behovet er mer prekært og i forhold til de totale økonomiske ressurser. 3. Ledersiktet i grunnskole som virksomhetsledere og avdelingsledere, har høyest gjennomsnittsalder av alle faggruppene med et snitt på 47 år. Inntakstall og ferdige kandidater fra nærliggende høyskoler Tabell 9: Inntaksstall for lærerutdanning ved høyskolene: Utdanningssted Hive Hibu HiO Hit X X Tabell 10: Ferdige kandidater fra høyskolene: Utdanningssted Hive ? Hibu HiO Hit X X OBS: Tallene gjelder allmennlærerutdanning, ikke PP-utdanning osv. Viktigst for rekrutteringsmulighetene er naturligvis antall uteksaminerte kandidater. Tendensen er at cirka 400 lærere blir uteksaminert årlig fra de nærmeste høyskolene (HiBu, Hive, HiO og HiT). For tiden tar Hibu årlig inn 30 studenter på trinn 1-7, 60 studenter på trinn 5-10, og cirka 120 PPU-studenter (hvorav 30 på heltid og 90 på deltid). HiBu tror at dette tallet vil holde seg noenlunde stabilt i overskuelig fremtid. Han ser en tendens til høyere motivasjon blant studentene. Dette kan medføre at en høyere andel av dem som tas inn på studiet fullfører. En av tre studenter som blir tatt opp i allmennlærerutdanningen i dag, fullfører ikke studiet (gjelder på landsbasis). En del studenter begrunner dette med at de savnet tettere oppfølging på studiet. Mange studenter søker til de største byene, og antallet unge voksne vil særlig øke i Oslo, Akershus og Bergen. Dette medfører en utfordring for andre distrikter. Lokalt rekrutterte kandidater har lavest mobilitet. Altså vil en student fra Drammen som studerer i Drammen, også ha høy tilbøyelighet til å søke jobb i Drammen. Dette understreker betydningen av lokal rekruttering og utdanningsplasser i nærområdet. Lærerutdanningen ved HiBus avdeling Hønefoss er nå under avvikling; nye studenter får undervisning i avdeling Drammen. Dette betyr at flere lærerkandidater slår seg ned i Drammen kommune, med de fordeler det gir for rekruttering i fremtiden. Side 9 av 11

10 Nasjonal oversikt av ansatte med pedagogisk utdanning (SSB) Lærere Ved hjelp av analysemodellen Lærermod har SSB utarbeidet framskrivninger av behovet for lærere. De viser at dagens opptak til lærerutdanningene langt fra er tilstrekkelig til å kompensere for den avgangen som ventes fra yrket. Når det i tillegg tas hensyn til at behovet for lærere vil øke som følge av økning i elevtallet, økningene i timetallet siden 2006 og økning i lærertettheten fra 2009, ser det ut til at det kan bli alvorlig mangel på lærere i grunnskolen. Disse vurderingene ble imidlertid foretatt før regjeringen besluttet å øke opptakskapasiteten i lærerutdanning betydelig både i 2009 og Ubalansen vil derfor trolig på sikt bli betydelig mindre med de tiltakene som innføres fra 2011-budsjettet. Med dagens nivå på opptaket (før veksten i opptaket i budsjettet for 2009 og 2011) ligger det an til en nedgang i den samlede tilgangen på lærere fram mot 2020, til tross for at det forutsettes noe redusert frafall fra utdanningen. Av opptak på ca 3000 studenter per år, utgjør menn en tredjedel av samlet opptak. 37% av de mannlige studentene avbryter eller ikke fullfører innen normert tid. For kvinnelige studenter utgjør dette 23%. Det er svært få innvandrere som tar lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, særlig innvandrermenn. Det anslås at det kan bli 6000 færre grunnskolelærere i 2020 enn i 2006, dersom ikke opptaket blir økt som Regjeringen nå gjør eller det skjer andre endringer i forutsetningene. I tillegg forventes det en økning i etterspørselen som følge av økt elevtall og eventuelle nye økninger i timetallet i grunnskolen. Veksten i elevtallet alene tilsier en vekst i lærerårsverk på ca. fem prosent fram til Når effekten av økt timetall og økt lærertetthet fra 2006 til 2009 også tas med, blir resultatet en samlet vekst i etterspørselen etter lærere i grunnskolen på 13 prosent fra 2006 til Basert på disse forutsetningene anslås det i demografialternativet en underdekning på lærere og faglærere i For lærere med PPU, inkludert de med femårig mastergrad, ser det ut til å være bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Andre høyskolegrupper i grunnskole Når det gjelder prognoser fra SSB når det gjelder sosionomer, barnepedagoger, vernepleiere, sykepleiere mv, viser beregninger at fram mot 2020, ser det ut til at det er tilstrekkelig tilgang på ovennevnte utdanningsgrupper. Den gode tilgangen kan gi styrket kompetanse inn mot grunnskole og som kanskje må nyttiggjøres i større grad enn i dag. Fagarbeidere SSB framskrivninger viser at det er god tilgang på barne- og ungdomsarbeidere. Høy utdanningskapasitet innebærer at med uendret kapasitet framover vil tilgangen på personell bli relativt høy. Med en videreføring av dagens relative høye vekst, vil det kunne gå mot overdekning for denne yrkesgruppen i løpet av 10 år. I hele helse/sosial og oppvekstsektor i Norge er det sysselsatt barne- og ungdomsarbeidere. 10% av denne gruppen er over 50 år. Side 10 av 11

11 Tabell 11: Fagarbeidere i Buskerud (barne- og ungdomsarbeiderfaget) År Søkere Formidlet Mangler læreplass Tabell 11, viser antall søkere og formidlet søkere til læresteder i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Buskerud. Det er mange som ikke får lærerplass i egen kommune og må være mobile til andre steder i fylke for å få læreplass. Det er bekymringsfylt at ungdom ikke får læreplass. En av grunnene til at det er så få læreplasser som er formidlet i barne- og ungdomsarbeiderfaget, er at kommunene har prioritert satsingen inn mot helse og sosialsektoren grunnet stor etterspørsel etter helsefagarbeidere og i forhold til en totaløkonomi mht inntak av lærlinger. Drammen kommune har en opptrappingsplan for lærlinger , hvor kommunen tar inn 6 lærlinger per år i nevnte fagområde. Av 40 læringer 2012 er det seks barne- og ungdomsarbeider. For grunnskole, er det liten turnover og stabil faggruppe. REKRUTTERINGSTILTAK OG KOMPETANSE Flere voksne til barne- og ungdomsarbeider Side 11 av 11

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

Psykososialt arbeid Drammensbarnehagene og skolen Bystyrekomitéen for oppvekst og utdanning

Psykososialt arbeid Drammensbarnehagene og skolen Bystyrekomitéen for oppvekst og utdanning Psykososialt arbeid Drammensbarnehagene og skolen Bystyrekomitéen for oppvekst og utdanning 09.02.2016 Læringsmiljøet er på mange områder bedre i Drammen enn i landet for øvrig og holdt opp mot et knippe

Detaljer

Notat Til : Styringsgruppe Fra : Prosjektleder Kopi :

Notat Til : Styringsgruppe Fra : Prosjektleder Kopi : Notat Til : Styringsgruppe Fra : Prosjektleder Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 400 DRAMMEN 05.03.2009 KVALITETSKOMMUNEPROGRAMMET - UTKAST TIL OVERORDNET PROSJEKTBESKRIVELSE 1. Bakgrunn Hensikt

Detaljer

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag

Rekrutteringsbehov i kommunesektoren Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Rekrutteringsbehov i kommunesektoren 2012-2022 Region Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren i de ulike KS-regionene for 10 år fremover.

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1584-1 Arkiv: A13 &31 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ANALYSE AV BEHOV FOR PEDAGOGISK PERSONALE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1584-1 Arkiv: A13 &31 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ANALYSE AV BEHOV FOR PEDAGOGISK PERSONALE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1584-1 Arkiv: A13 &31 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ANALYSE AV BEHOV FOR PEDAGOGISK PERSONALE Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Innhold 1. Virksomhetsplan... 3 2. Serviceerklæring... 5 1. Tilbudet bygger på:... 5

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011

VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR 2011 Planen bygger på: Mål og visjoner for Drammenssamfunnet: Miljø og kompetansebyen Drammen. En tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap. Visjon og hovedmål for grunnskolen

Detaljer

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Saksfremlegg Saksnr.: 09/312-1 Arkiv: 410 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: REKRUTTERING AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1

perspektiv og utfordringer i dag og i fremtiden Arbeidsmarkedet RINGSAKER KOMMUNE 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 Arbeidsmarkedet i dag og i fremtiden perspektiv og utfordringer 15. mars 2007 Ringsaker kommune 1 15. mars 2007 Ringsaker kommune 2 RINGSAKER ARBEIDSKRAFTBEHOVET KOMMUNE I KOMMUNESEKTOREN, ÅRLIG TIL 2010

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/ DRAMMEN Notat Til : Partssammensatt samarbeidsutvalg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/5471-1 DRAMMEN 02.04.2013 REVIDERT ARBEIDSGIVERPOLITIKK HENSIKT MED NOTATET Hensikten med notatet

Detaljer

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Programområde: Skole Virksomhetens navn: Frydenhaug skole Ansvarlig kommunaldirektør: Tore Isaksen Virksomhetsleder: Else Kristin Tobiassen 1. Visjoner Drammenssamfunnet: Miljø- og kompetansebyen Drammen.

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

Drammen - Norges beste barnehage

Drammen - Norges beste barnehage Drammen - Norges beste barnehage Prosjektbeskrivelse 2013 Barnehagene i Drammen Forankring av prosjektet Bakgrunn 2012 -Bystyret Vedtatt opprettet i forbindelse med økonomiplanen 2012-15 Mars 2013 - Bystyret

Detaljer

Arbeidskraft og rekruttering

Arbeidskraft og rekruttering 4 KAP 1 ARBEIDSKRAFT OG REKRUTTERING Arbeidskraft og rekruttering Bare for å opprettholde dagens nivå på de kommunale tjenestene, uten å ta høyde for nye måter å løse morgendagens oppgaver på, vil det

Detaljer

Rekrutteringsplan 2009-2014

Rekrutteringsplan 2009-2014 Rekrutteringsplan 2009-2014 Farsund trenger de nødvendige brikkene i skole og barnehage 1 INNLEDNING... 2 BAKGRUNN OG UTFORDRINGER... 3 KARTLEGGING AV BEHOV I FARSUND 2009-2014... 4 DEFINISJON AV GRUPPER/OMRÅDE...

Detaljer

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE

ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVERRAPPORT 2013 HEMNE KOMMUNE ARBEIDSGIVER AML HMS FORHANDLING TARIFF MEDARBEIDER NÆRVÆR IA RAPPORT TIL AMU OG FORMANNSKAP Medarbeiderundersøkelsen 2013 122 kommuner i snittet for 2013. 72 kommuner

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012. Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune

Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012. Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012 Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammen kommune Ca 65000 innb. Ca 7500 barn i grunnskolen Vekst på 1,5 2,0

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Skap gode dager prioriterte oppgaver HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager

Skap gode dager prioriterte oppgaver HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager Skap gode dager prioriterte oppgaver 2017 HSO komite 6. Desember 2016 Lisbeth Bakken, leder Skap gode dager Prioriterte oppgaver 2017: Hovedfokusområder kompetansehevende tiltak med bakgrunn i HSO planen:

Detaljer

Trøndelagskonferansen 18. okt Hvordan utvikle en god organisering av ressursene i skolen? Lederkraft, fokus og resultater

Trøndelagskonferansen 18. okt Hvordan utvikle en god organisering av ressursene i skolen? Lederkraft, fokus og resultater Trøndelagskonferansen 18. okt. 2012 Hvordan utvikle en god organisering av ressursene i skolen? Lederkraft, fokus og resultater Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammen kommune Ca 65 000

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

Education at a Glance 2016: Eksternt sammendrag

Education at a Glance 2016: Eksternt sammendrag Education at a Glance 16: Eksternt sammendrag Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når det

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid

KAP 4 HELTID OG DELTID. Heltid og deltid 34 KAP 4 HELTID OG DELTID Heltid og deltid I kommunesektoren jobber halvparten av de ansatte deltid, og det er innen helse- og omsorgssektoren i kommunene at omfanget av deltidsarbeid er størst. Mye deltid

Detaljer

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap"

Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap VEDLEGG 19 Gjennomgående målekart 2011 Miljø og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap" Fokusområde Kritiske suksessfaktorer Styrings-indikator Målemetode Frekvens

Detaljer

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig

1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig LOKAL LØNNSPOLITIKK 1. Drammen kommunes lønnspolitikk skal være fleksibel og bærekraftig Dette innebærer at lønnspolitikken er utformet slik at en utnytter de muligheter som ligger innenfor eksisterende

Detaljer

Arbeidsgiverstrategier og ledelse

Arbeidsgiverstrategier og ledelse 18 KAP 2 ARBEIDSGIVERSTRATEGIER OG LEDELSE Arbeidsgiverstrategier og ledelse Høyt sykefravær og en høy andel deltidsansatte er fortsatt de største arbeidsgiverutfordringene for kommunene. For fylkeskommunene

Detaljer

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025

Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 Rekrutteringsbehov i region Østfold fram mot 2025 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i region Østfold fram mot 2025. Med region Østfold menes alle de 18 kommunene Østfold fylke består av.

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft.

Oppgaven er å gi våre barn og unge god og relevant utdanning og sørge for at arbeids -og næringslivet får kompetent arbeidskraft. Fylkesråd for utdanning Hild-Marit Olsen Innlegg KS Høstkonferanse 2015 Bodø, 14 oktober 2015 Samarbeid om utdanning Kjære samarbeidspartnere Takk for invitasjonen. Jeg er glad for å kunne være her og

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang

SAKSFRAMLEGG. Saksgang SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Hovedutvalg teknisk, miljø og naturforvaltning Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2013/6195 Klassering: Saksbehandler:

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: *

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: * SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: 001 Arkivsaksnr.: 11/2203-4 Dato: * BARNEHAGE- OG SKOLEBEHOV - ENKEL RULLERING ::: Sett inn innstillingen under denne linja INNSTILLING TIL: Rådmannens

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Fremtidens arbeidsmarked

Fremtidens arbeidsmarked Fremtidens arbeidsmarked Nils Martin Stølen Statistisk sentralbyrå Konferanse om internasjonal rekruttering i et strategisk perspektiv, BI 26. oktober 2015 Omfang og sammensetning av innvandring har stor

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling Lillehammer kommune Lønnsutvalget MØTEINNKALLING Utvalg: Lønnsutvalget Møtested: Møterom Sandvig Møtedato: 28.08.2017 Tid: 15:00-15:15 Eventuelt forfall meldes til tlf. Grim Syverud, grim.syverud@lillehammer.kommune.no

Detaljer

1 Representerer du en kommune eller en fylkeskommune? Kommune 1. Fylkeskommune 2. 2 Hva er navnet på kommunen du representerer?

1 Representerer du en kommune eller en fylkeskommune? Kommune 1. Fylkeskommune 2. 2 Hva er navnet på kommunen du representerer? Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2014 Kommunesektorens arbeidsgivermonitor beskriver utviklingen og tilstanden på sentrale arbeidsgiverrelaterte områder innen kommuner og fylkeskommuner. Formålet med

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Sakstittel: Strategi for å rekruttere, utvikle og beholde medarbeidere ved STHF Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 79-2015 Tom Helge Rønning, Mai

Detaljer

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21

Skodd for framtida. Vedtatt i kommunestyret k-sak 17/21 Arbeidsgiverpolitikk i Trysil kommune Skodd for framtida Vedtatt i kommunestyret 25.04.2017 k-sak 17/21 Innledning: Dokumentet Arbeidsgiverpolitikk skal sikre en helhetlig, felles arbeidsgiverpolitikk

Detaljer

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK

PROSESSDELPLAN. for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Hattfjelldal kommune PROSESSDELPLAN for OMSTILLING AV PERSONELL SOM EN FØLGE AV NEDLEGGELSEN AV HATTFJELLDAL MOTTAK Prosessplan vedtatt av: Prosjektgruppen for omstillingsprosessen den 28.09.2016 Prosessplan

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

Utdanningsdirektørens ansvarsområde

Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektørens ansvarsområde 25 virksomhetsledere Utdanningsdirektør Budsjett 2016: 1873 mill. 46% av bruttobudsjett Ca 1800 ansatte Kompetansesenter Barnehage Skole Oppvekst Introsenter 24 kommunale

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

HR plan for virksomhet:brandengen skole

HR plan for virksomhet:brandengen skole HR plan for virksomhet:brandengen skole Område: SYKEFRAVÆR Råd: - Reflekter over, og sett mål ift det totale sykefraværet i virksomheten. - Hold fokus på det som er bra. Ved høyt sykefravær anbefales det

Detaljer

Bergen Vann KF personalsituasjonen oktober 2012

Bergen Vann KF personalsituasjonen oktober 2012 Bergen Vann KF personalsituasjonen oktober 2012 Årsverk september 2012 Mellomlang beskr. Personer Personer heltid Personer deltid Årsverk Bergen Vann - Stab 10 8 2 11,03 Bergen Vann - Elektrogruppe 7 6

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Hvordan effektivisere og kvalitetssikre rekrutteringsprosessen.

Hvordan effektivisere og kvalitetssikre rekrutteringsprosessen. Hvordan effektivisere og kvalitetssikre rekrutteringsprosessen. Tom Steen HR Sjef, Bærum Kommune tom.steen@baerum.kommune.no Litt om kommunen Kommunen kort sagt 12000 ansatte Helsestasjoner, primærhelsetjeneste,

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 &13 Arkivsaksnr.: 11/ Dato:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 &13 Arkivsaksnr.: 11/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: A00 &13 Arkivsaksnr.: 11/13022-3 Dato: 21.10.2011 HØRINGSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I OPPLÆRINGSLOVEN OM INNFØRING AV NASJONALE BESTEMMELSER OM LÆRERTETTHET

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 13/ Dato: * INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 13/1424-3 Dato: * VIDERE SATSING I NORGES BESTE SKOLE â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE FOR OPPVEKST/BYSTYRET: Rådmannens forslag til vedtak:

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud. Handlingsplan for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark. Forslag til vedtak: Saknr. 12/175-14 Ark.nr. 033 Saksbehandler: Turid Borud Handlingsplan 2012-2015 for Yrkesopplæringsnemnda i Hedmark Forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Den framlagte Handlingsplan

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ A20 DRAMMEN

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/ A20 DRAMMEN Notat Til : Bystyrekomiteen for oppvekst, utdanning og sosial Fra : Lillian Eilertsen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 06/5682-4 A20 DRAMMEN 16.01.2007 REFERAT FRA WORKSHOP- SAMLING 8.1.07 I arbeid

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE GJENNOMFØRING Styringsgruppa: Lena Kilen (rektor), Monica Søhus (rektor), Bjørg Fladeby (planrådgiver), Anne Hofstad

Detaljer

TILBAKEMELDING (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL BYSTYREKOM. OPPVEKST, UTDANNING OG SOSIAL

TILBAKEMELDING (SVAR PÅ SPØRSMÅL OG FORESPØRSLER FRA FORRIGE MØTE) OG INFORMASJON TIL BYSTYREKOM. OPPVEKST, UTDANNING OG SOSIAL DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyrekomite oppvekst, utdanning og sosial Saksnr: 5/07 Saksbeh. Brit Liss Ruud Arkivsaksnr. 07/341-4 Org.enhet Informasjon og samfunnskontakt Møtedato 06.02.2007

Detaljer

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå

Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå KRAFTTAK FOR LÆRING Hva har vi gjort og hva gjør vi i Østfold med bortvalg i videregående opplæring? Mål: Flest mulig skal fullføre og bestå Vi må tenke helhetlig ha et bredt spekter av tiltak Lik rett

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

1. UInnledning: 2. USituasjonsbeskrivelse:

1. UInnledning: 2. USituasjonsbeskrivelse: URekrutteringsstrategi for Østfold fylkeskommune 1. UInnledning: Denne planen angir overordnede målsetninger og tiltak for Østfold fylkeskommunes rekrutteringsarbeid i perioden 2009-2012. De angitte prioriteringene

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

Høring: «Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030"

Høring: «Kommuneplan for Oslo. Oslo mot 2030 Vår dato Deres dato Vår referanse Vår saksbehandler 30.05.2014 14/01347-1 Ole Otterstad Avdeling Deres referanse Arkivkode Direkte telefon 23138106 Oslo kommune, Byrådsavdelingen for finans Rådhuset Oslo

Detaljer

Rapportering likestilling 2010

Rapportering likestilling 2010 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Senter for oppvekst. Tjenesteutvikling. Driftstilpasning. PSU, 17. oktober. Virksomhetsleder Hugo Limkjær

Senter for oppvekst. Tjenesteutvikling. Driftstilpasning. PSU, 17. oktober. Virksomhetsleder Hugo Limkjær Tjenesteutvikling Driftstilpasning Senter for oppvekst PSU, 17. oktober. Virksomhetsleder Hugo Limkjær 19.10.2016 Fakta med relevans for arbeidsmiljø og attraktivitet 19.10.2016 2 Sykefravær Senter for

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Kristen Dalby, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD

ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD Erfaringsseminar 2017 Askim, Sarpsborg, Moss ARBEIDSMARKEDET I ØSTFOLD 31.5, 7. og 8.6.2017 Hege Aatangen Arbeidsmarkedet i Norge Arbeidsledigheten er i dag 2,6 %, bruttoledigheten er 3,3 % 93 100 mennesker

Detaljer

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune

Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune 2017 Vedtatt i drifts- og tjenesteutvalg 14.06.17 1 1. Handlingsplan for likestilling og mangfold i Kvinesdal kommune 1.1. Utfordringsprofil

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Strategisk kompetanseutvikling

Strategisk kompetanseutvikling Strategisk kompetanseutvikling fra plan til handling Forsker Anne Inga Hilsen Oslo 19.november 2014 Mål for strategisk kompetanseutvikling: å styrke evnen til strategisk kompetanseplanlegging, og realisere

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Formannskapet Kommunestyret Oversiktsdokument over folkehelse og påvirkningsfaktorer 2016 Selbu kommune Arkivkode: G00 Arkivsaksnr: 2016/404-3 Saksbehandler: Tove Storhaug Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 05.10.2016 Kommunestyret 17.10.2016 Oversiktsdokument over folkehelse

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL PARTSSAMMENSATT SAMARBEIDSUTVALG

DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL PARTSSAMMENSATT SAMARBEIDSUTVALG DRAMMEN KOMMUNE MØTEPROTOKOLL PARTSSAMMENSATT SAMARBEIDSUTVALG Møtedato: 05.05.2014 Fra saksnr.: 7/14 Fra/til kl. 16.00/17.30 Til saksnr.: 8/14 Møtested: Møterom ZikZak kl 16.00 Utvalgets medlemmer Politikere:

Detaljer

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier

Strategiplan Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier Vedtatt i AS januar 2010 (AS 06-10) Journalnr. 2008/273 Strategiplan 2008 2011 Avdeling for lærerutdanning og internasjonale studier - med resultatmål for 2010 Virksomhetsidé Avdeling for lærerutdanning

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

Attraktiv arbeidsgivar?

Attraktiv arbeidsgivar? Attraktiv arbeidsgivar? ein tydeleg medspelar 06.03.2013 1 AGP og rekruttering Arbeidsgivarpolitikken handlar om vår evne til: Nyskaping og utvikling av tenestene Å trekke til oss, forvalte og utvikle

Detaljer

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE.

Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørg Fladeby Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 13/11284-4 Dato: 20.11.2013 FREMTIDIG STRUKTUR FOR BARNEHAGETILBUDET I DRAMMEN KOMMUNE. â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITÉ FOR OPPVEKST OG

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF

Mandat. Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF Mandat Strategisk utviklingsplan Nordlandssykehuset HF 2017-2035 Versjon Utarbeidet av Godkjent av Dato 0.1 Nytt dokument GMV & JTH PMS og BS 26.10.16 0.5 Revidert dokument GMV & JTH 03.01.17 0.8 Revidert

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007 Ark.: 490 Lnr.: 000939/08 Arkivsaksnr.: 08/00198 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2007 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007 SAMMENDRAG:

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamannen Møtedato: 03.07.2012 Tid: 08:15-00:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22

Detaljer

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7.

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. mars Foredragets grunnlag Forskning på utdanning og rekruttering til

Detaljer

Education at a Glance 2017: Eksternt sammendrag

Education at a Glance 2017: Eksternt sammendrag Education at a Glance 2017: Eksternt sammendrag Education at a Glance (EaG) er OECDs årlige indikatorrapport for utdanningssektoren. Rapporten gjør det mulig å sammenligne Norge med andre OECD-land når

Detaljer

Plan for arbeid med rekruttering og kompetanse i Trysil kommune

Plan for arbeid med rekruttering og kompetanse i Trysil kommune Trysil kommune Saksframlegg Dato: 10.01.2016 Referanse: 566/2016 Arkiv: 032 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Plan for arbeid med rekruttering og kompetanse i Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til lærerne VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til lærerne VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til NYTT SKOLEÅR Kjære lærer I år starter over 7 000 nye elever i videregående skoler i Akershus. Å gi ungdom en kompetanse som gjør

Detaljer