Notat Til : Tore Isaksen Fra : Dag Amundsen / Tom / Magne

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat Til : Tore Isaksen Fra : Dag Amundsen / Tom / Magne"

Transkript

1 VEDLEGG 17 Notat Til : Tore Isaksen Fra : Dag Amundsen / Tom / Magne Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 08/ DRAMMEN ANALYSE OG DOKUMENTASJON REKRUTTERINGSBEHOV I GRUNNSKOLE Hensikt Hensikten er å tilrettelegge for gode strategiske beslutningsprosesser, basert på prognoser og analyse av framtidig bemanningsbehov i grunnskole, i et 10 års perspektiv. Arbeidet vi ha bred faglig forankring fra begge programområdene, tillitsvalgte og hovedvernombudet. Arbeidet vil bli ledet fra HR seksjonen, ansvarssatt, med liten arbeidsgruppe. Foreløpig milepælsplan er skissert i forhold til tidsperspektiv. Innledning En strategiplan for rekruttering og framtidig bemanningsbehov i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv (10 år), er en overordnet plan for hvordan Drammen kommune skal møte framtidens rekrutterings- og kompetanseutfordringer i grunnskolen. Bakgrunn Kommunenes HR strategi, delmål 4 jfr. økonomiplanen , gir følgende føringer i det videre arbeidet Kommunen står fremfor økt konkurranse i arbeidsmarkedet. Evnen til utvikling og nyskaping, og tilgangen på og forvaltningen av egen arbeidskraft er det KS peker på som de to største arbeidsgiverpolitiske utfordringer. Antall ansatte i Drammen kommune som vil slutte på grunn av alder, vil fremover være høy. Denne generasjonsvekslingen innebærer at store grupper av eldre arbeidstakere på mange områder må erstattes av yngre arbeidstakere. Rekrutteringsplanene må derfor omfatte både kompetanseoverføring og omdømmebygging. Grunnskolen fremheves for rekruttering, fordi grunnskolen er en de største programområdene. Tendensen til tidlig avgang fortsetter i dette programområde. Denne tidlige avgangen forsterker tempoet i generasjonsvekslingen. Utfordringene vil være stor for grunnskolen de kommende år, da dette programområdet får en sterk økning i elevantallet med påfølgende økt behov for lærere. Forhold som har betydning for behovet for rekruttering er blant annet: o demografiske endringer som vil ha betydning for framtidens tjenester o endrede krav til tjenestenes innhold som vil påvirke ressurs og arbeidskraftsbehov o strukturelle betingelser som faglig utvikling, kompetanse, karrieremuligheter, lønn mv Side 1 av 11

2 Norges beste skole Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at alle grunnskolene i Drammen skal arbeide mot felles mål og at samtlige skoler holder god kvalitativ standard. Kjennetegn på dette skal være: o Tilpasset opplæring i et trygt, tolerant og godt sosialt miljø som fremmer trivsel, mangfold o og personlig utvikling hos elevene o Trygge, glade og aktive elever i god fysisk form o Omfattende elev- og foreldremedvirkning og aktivt samarbeid mellom hjem og skole o En undervisningssituasjon preget av ro, orden, høflighet og gjensidig respekt o Lik og rettferdig vurdering o Kvalifiserte, profesjonelle og motiverte lærere o Gode fysiske rammer og velfungerende skolebygg o En nytenkende og åpen skole o IKT-satsning og tilgang på oppdatert læringsmateriell o Anvende flerkulturell kompetanse For å ivareta målsetningene i prosjektet Drammensskolen - Norges Beste skole, må Drammen kommune rekruttere de beste lærerne. Forutsetninger Føringer og rammer: o Økonomiplan o HR målene og arbeidet med strategien er forankret i lederkontrakter o Arbeidet er forankret i samarbeid mellom arbeidsgiver, arbeidstakere og tillitsvalgte Ressurser HR seksjonen har avsatt ressurser til å gjøre analysearbeid for framtidig bemanningsbehov for rekruttering gjeldene for grunnskolen, som legges fram i Tiltak i handlingsplanen fremmes på ordinær måte i forbindelse med årlig budsjettbehandling. HR Hovedmål For å sikre riktig og nok kompetanse nå og i framtiden, er Drammen kommune en attraktiv, inkluderende og helsefremmende arbeidsplass. Mål Hovedmålet er å sikre kompetent og tilstrekkelig antall ansatte innen grunnskole. Dette i et kort og langsiktig perspektiv (10 år) Delmål Med bakgrunn i prognoser og analyser av framtidig bemanningsbehov, skal det utarbeidet en strategisk rekrutteringsplan for grunnskole innen Mandat Forslag til mandat for arbeidsgruppen: 1. Utarbeide en strategisk rekrutteringsplan for grunnskole. Strategisk rekrutteringsplan skal omfatte både ekstern rekruttering og utvikling av interne ressurser. Side 2 av 11

3 Rekrutteringsplanen må ses i sammenheng øvrig kompetanseutvikling i grunnskoleområdet. 2. Arbeidet ses i et kortsiktig og et langsiktig perspektiv (10 år). 3. Tidsrammen for arbeidsgruppens mandat er satt til sommer Organisering Involverte og berørte aktører mht informasjon og saksgang. Interesseanalyse Interessent Komité for utdanning Partsammensatt samarbeidsutvalg HTV møter med personaldirektør / Utdanningsdirektør Arbeidsmiljøutvalget (AMU) Arbeidstakerorganisasjonene Ledere og ansatte HIBU, HIVE, Åssiden vgs. OPUS Drammen voksenopplæringen m.fl. Arbeidet organiseres ved at en arbeidsgruppe fra HR seksjonen, leder og gjør analysearbeidet og ferdigstiller en strategisk rekrutteringsplan for grunnskoleommrådet. Strategiplanen er forankret i ledergruppen for grunnskolen. Utdanningsdirektøren har valgt ut deltakere som skal følge og være sparringspartene med arbeidsgruppen under hele arbeidet. Konkretisering av milepælsplan i ulike faser følges opp og ansvarssettes ihht. oppsatt plan. Handlingsplan knyttes opp til økonomiplanarbeidet og følges opp av utdanningsdirektøren, som eier av planen. Medvirkning og involveringsprosess er en forutsetning for å få til en god prosess. HR analysegruppe Navn Dag Harald Amundsen Magne Pedersen Tom Normann Trender Ressursgruppe for programområde 12 Grunnskole Marianne Haagensen Lillan Fanuelsen Elisabeth Solberg Irene Haugjord Eva Høiby Tillitsvalgte Elisabeth S. Arntsen Kjersti Ebbestad Gro Prøis Anne W. Høyer John Ole Olsen Trekke veksler på ressurspersoner Anne Sofie Portaas Bjørg Fladeby Rolle HR rådgiver koordinere / sammenstille HR rådgiver statistikk HR rådgiver innhente analyse internt/eksternt Virksomhetsleder, Svendsedammen skole Virksomhetsleder, Åssiden skole Virksomhetsleder, Introduksjonssenter Avdelingsleder, Bragernes skole Prosjektleder, prosjektbasen HTV Fagforbundet HTV Utdanningsforbundet HTV Sykepleieforbundet HTV Delta Hovedverneombud Rådgiver, plan og økonomi Rådgiver, plan og økonomi Side 3 av 11

4 Grovskissert framdriftsplan Milepæler Tid / frist Ansvar Fase 1: Uke Dag Involveringsprosesser Konfirmere mandat/oppgaven og milepælsplan Oktober 2011 Direktør Fase 2: Uke Dag Involveringsprosesser Datainnhenting internt og eksternt Møte med utdanningsdirektør Møte med ressursgruppe skole Møte med HIBU avd. skole Møte med utdanningsdirektør Møte med utdanningsdirektør Fase 3: Uke Arbeidsgruppe Analyse og videre bearbeiding Basen Dag Involveringsprosesser samt grovutkast til plan Uke 5 Dag Fase 4: Uke Arbeidsgruppe Handlingsplan utarbeidet Partsammensatt Handlingsplan / økonomiplan Handlingsplan levert 1.Status og utvikling i grunnskolen Utvikling i grunnskolen Tabell 1: Utvikling elevtall, ansatt og årsverksutvikling Grunnskole (19 grunnskoler 1 spesialskole 2005(31.12) 2011(19.10) Elevtall totalt Antall elever med spesialundervisning Regulativlønn antall ansatte Regulativlønn antall årsverk 746,5 884,7 Tabell 1a viser at elevtallet i drammensskolen har økt med 524 elever mellom 2005/06 og 2010/11, hvilket tilsvarer en økning på 7,8 %. Antall ansatte på regulativlønn har økt med 153 personer og antall årsverk økt med 138,2, hvilket tilsvarer en økning på 18,5 %. Fordeling av utvalgte yrkesgrupper, årsverk og antall ansatte i grunnskole oktober 2011, se tabell 2. Når det antall barn med spesialundervisning, har antallet økt med 185 i løpet av seks år, som igjen vil bety flere ansatte med spesialutdanning. Tabell 2: Antall ansatte / årsverk per okt 2011 på regulativ lønn. Prosent av Årsverk Prosent av årsverk Kategori ansatt Antall antall Ped.medarbeidere , ,7 Fagarbeidere 58 5,8 50 5,7 Lærere m/godkj.utdanning , ,6 Høyskoleutdannet 29 2,9 28 7,1 Ledere 73 7,3 70 7,9 Lærere uten godkj.utdanning 48 4,8 39 4,4 Andre/merkantil/konsulenter 27 2,7 23 2,6 Sum ansatte Side 4 av 11

5 Tabell 2 viser antall årsverk og antall ansatte fordelt på hovedkategorier av stillinger i programområdet 12. Tabell 3: Gjennomsnittlig stillingsstørrelser og avganger i grunnskole okt 2011 Antall Gjennomsnittlig st.størrelse avganger pr. år Rekrutteringsbehov årsverk 2012 Pedagogiske medarbeidere 0, ,6 Fagarbeidere 0,87 5 3,6 Lærere med godkjent utdanning 0, ,4 Ledere 0,98 4 3,9 Høyskoleutdanning 0,91 1 0,9 Lærere uten godkjent utdanning 0, ,0 Andre 0,90 1 0,9 Historisk behov i årsverk Samme praksis 85 73,3 Tabell 3 viser at de gjennomsnittlige stillingsstørrelsene varierer noe på tvers av gruppene, fra 74 % for pedagogiske medarbeidere til 92 % for lærere med godkjent utdanning. Lederne er oppe i hele 98 %. Gjennomsnittlig turnover for Grunnskole tilsvarte 73 årsverk per år i perioden , hvilket tilsvarer et årlig behov for å rekruttere 85 nye personer til området. Tabell 3 viser at gjennomsnittlig årlig turnover i grunnskole tilsvarte 73 årsverk (sluttede, pensjon, AFP mv) i perioden , hvilket gjenspeiler behovet for nyrekruttering. HR Norge har regnet på kostnader i forbindelse med turnover, og kommet til disse ligger på ca per ansettelse for fagpersonell. Hvilket turnovernivå som er det ideelle, vil kunne variere på bakgrunn av ulike forhold. Det avgjørende er å beholde dyktig fagpersonell. Tabell 4: Turnover i prosent: turnover på konsernnivå sammenliknet med turnover i grunnskole Turnover i % Konsernnivå 9,3 9,4 10,5 Grunnskole 11,8 10,5 7,0 Tabell 4 viser at turnoveren for Grunnskole de siste tre årene har variert ganske betydelig, og vekslet mellom å ligge over og under turnoveren på konsernnivå. I snitt har den likevel ligget høyere enn på konsernnivå. Bakgrunnstall viser at turnoveren blant lærere med godkjent utdanning og pedagogiske medarbeidere m.fl. er relativt lav, mens den er svært høy for lærere uten godkjent utdanning. Dette er også en ønskelig utvikling. (se tabell 5). Tabell 5: Ansattegrupper i skole 2010: turnover, gjennomsnittlig pensjonsalder og gjennomsnittlig alder ved avgang av annen grunn enn pensjon. Ansattgruppe Turnover Gjennomsnittlig pensjonsalder Avgang av annen grunn enn AFP, pensjon alder mv Ped.medarbeidere ,8 (12) Høyskolegruppe Fagarbeidere 1,5 - - Lærere m/godkj.utd. 6 63,4 41,9 (26) Lærere u/godkj.utd 22,6-31,6 (12) Ledere 8,5-43,5 (6) Andre Side 5 av 11

6 Tabell 5 viser utvalgte ansattegrupper. Tallene viser at turnover i 2010 var svært mye høyere blant lærere uten godkjent utdanning (22,6) enn blant lærere med godkjent utdanning (6) og pedagogiske medarbeidere m.fl. (8,0). Det må bemerkes at det totale antallet lærere uten godkjent utdanning er forholdsvis lavt, 57 personer, slik at et ganske beskjedent antall som slutter kan utgjøre en stor andel. Når det gjelder fagarbeidere, er turnover veldig lav. Det kan bety at de er fornøyd med jobben og kanskje opplever et jobbskifte som mindre attraktivt. Gjennomsnittlig alder ved adgang til pensjon er nesten lik for gruppene, og ligger på ca.63 år. Hvis en ser på tallene for avgang av annen grunn enn pensjon, skiller gruppen lærere uten godkjent utdanning seg ut ved at disse slutter i betydelig lavere alder (31,6 år) enn lærere med godkjent utdanning (41,9 år) og pedagogiske medarbeidere m.fl. (40,8 år). En mulig årsak kan være at lærere uten godkjent utdanning, er at denne gruppen har en lavere terskel for å gå over i ikke-pedagogiske yrker da ikke alle er dedikert inn mot skole. En del av bilde er også at disse har startet opp med utdanning eller midlertidige kontrakter. I 2010 sluttet 12 lærere uten godkjent utdanning, 26 lærere med godkjent utdanning, og 12 pedagogiske medarbeidere av andre grunner en AFP, pensjon, alder mv. Demografi - framskrivninger: Slik Drammen kommune har erfart gjennom tid, har SSB sitt middelalternativ vært det alternativet som har truffet best for de store bykommunene de siste årene. Det er det også til grunn i nevnte framstilling. Tabell 6: Demografisk utvikling i Drammen Demografisk fremskrivning for Drammen kommune viser hvordan befolkningen vil stige innenfor ulike aldersgrupper. Det er naturligvis gruppen fra 0-17 år som er interessant for skolens bemanningsbehov. Vi ser at antallet personer i denne gruppen vil stige fra i 2010 til i 2020, som er en økning på 23 prosent. Se for øvrig elevtallsprognosen under. Forutsetning og beregninger av framtidig rekrutteringsbehov Ifølge prognosene i Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune (*Norconsult desember 2010), vil elevtallet i grunnskolen øke med 163 i snitt per år fra skoleåret 2010/11 til skoleåret 2020/21. Se tabell 7. Side 6 av 11

7 Tabell 7: Prognoser elevtall Skoleår 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 Barn Ungdom Sum Skoleår 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 Barn Ungdom Sum Tallene er hovedsakelig basert på planer for boligutbygging, og er følgelig prognoser. Tabell 8: Opptrapningsprognose År Årsverk Behov for nye lærerårsverk(økning elevtall) Turnover 9,5% (alle ansatte) (126) (56) (201) (125) (76) (152) (203) (197) (188) (192) SUM Årsverksbehov (alle ansatte) Tabell 8, viser stipulert bemanningsbehov totalt for grunnskole. Tallene baseres på demografisk framskrivning, forventet turnover og prognose, Barnehage- og skolebehovsanalyse for Drammen kommune Tallene i viser økning i elevtall fra år til år og behov for nye lærerårsverk. Dersom man legger rådmannens beregningsgrunnlag for årsverksutveksling i skole til grunn, som tilsier 6 nye lærerårsverk per økning på 100 elever, og framskrivning av elevtall basert på Norconsults prognoser vil det være behov for 92 nye årsverk innen grunnskole Dersom en legger turnoversnitt for grunnskole de siste tre årene til grunn, 9,5%, vil rekrutteringsbehovet være 976 årsverk over en 10 års periode. (I perioden , sluttet i snitt 42 lærerårsverk) Side 7 av 11

8 Utfordringer - utvalgte ansattgrupper Graf 1: kjønnsfordeling og alderssammensetning totalt i Grunnskole Graf 1 viser for det første at det er en stor kjønnsdeling i Grunnskolen. Av 885 ansatte er det kun 172 menn som utgjør %?. Når det gjelder alderssammensetning er det 327 ansatte som er mellom 55 og 66 år. Gjennomsnittlig pensjonsalder i drammensskolene er 63 år. Graf 2: Utvalgt: Aldersammensetning for lærere og årsverk. Grad 2 viser alderssammensetningen av pedagogisk personale (lærere med godkjent utdanning) som er den største gruppen. Gjennomsnittlig alder for følgende grupper i grunnskole: o Lærere med godkjent utdanning, 43,9 år o Lærere uten godkjent utdanning, 36,2 år o Pedagogiske medarbeidere, 45,8 år o Ledere, 47,2 år o Fagarbeidere, 46,2 år o Høyskoleutdannende, 36,3 år Utfordring i forhold til alder: 1. En stor gruppe lærere (185) vil i løpet av kort tid (5 år) vil gå av med pensjon. Utfordringen framover vil være å få lærerne til å stå lengst mulig i stillingen for å sikre nok rekruttering til yrket, spesielt lærere som går av, av andre grunner enn sykdom og pensjon. Utvikle og beholde lærere er en nøkkeldimensjon i dette arbeidet. 2. De høyskoleutdannede (28) utgjør en relativt liten gruppe og er relativt unge. Fagarbeidere(barne- og ungdomsarbeiderfaget) er også en liten gruppe, og Side 8 av 11

9 utfordringen her er at rekrutteringen inn mot videregående er stabil og god, men at kommunesektoren ikke har topprioritert dette fagområdet i forhold til helsefagarbeiderutdanningen hvor behovet er mer prekært og i forhold til de totale økonomiske ressurser. 3. Ledersiktet i grunnskole som virksomhetsledere og avdelingsledere, har høyest gjennomsnittsalder av alle faggruppene med et snitt på 47 år. Inntakstall og ferdige kandidater fra nærliggende høyskoler Tabell 9: Inntaksstall for lærerutdanning ved høyskolene: Utdanningssted Hive Hibu HiO Hit X X Tabell 10: Ferdige kandidater fra høyskolene: Utdanningssted Hive ? Hibu HiO Hit X X OBS: Tallene gjelder allmennlærerutdanning, ikke PP-utdanning osv. Viktigst for rekrutteringsmulighetene er naturligvis antall uteksaminerte kandidater. Tendensen er at cirka 400 lærere blir uteksaminert årlig fra de nærmeste høyskolene (HiBu, Hive, HiO og HiT). For tiden tar Hibu årlig inn 30 studenter på trinn 1-7, 60 studenter på trinn 5-10, og cirka 120 PPU-studenter (hvorav 30 på heltid og 90 på deltid). HiBu tror at dette tallet vil holde seg noenlunde stabilt i overskuelig fremtid. Han ser en tendens til høyere motivasjon blant studentene. Dette kan medføre at en høyere andel av dem som tas inn på studiet fullfører. En av tre studenter som blir tatt opp i allmennlærerutdanningen i dag, fullfører ikke studiet (gjelder på landsbasis). En del studenter begrunner dette med at de savnet tettere oppfølging på studiet. Mange studenter søker til de største byene, og antallet unge voksne vil særlig øke i Oslo, Akershus og Bergen. Dette medfører en utfordring for andre distrikter. Lokalt rekrutterte kandidater har lavest mobilitet. Altså vil en student fra Drammen som studerer i Drammen, også ha høy tilbøyelighet til å søke jobb i Drammen. Dette understreker betydningen av lokal rekruttering og utdanningsplasser i nærområdet. Lærerutdanningen ved HiBus avdeling Hønefoss er nå under avvikling; nye studenter får undervisning i avdeling Drammen. Dette betyr at flere lærerkandidater slår seg ned i Drammen kommune, med de fordeler det gir for rekruttering i fremtiden. Side 9 av 11

10 Nasjonal oversikt av ansatte med pedagogisk utdanning (SSB) Lærere Ved hjelp av analysemodellen Lærermod har SSB utarbeidet framskrivninger av behovet for lærere. De viser at dagens opptak til lærerutdanningene langt fra er tilstrekkelig til å kompensere for den avgangen som ventes fra yrket. Når det i tillegg tas hensyn til at behovet for lærere vil øke som følge av økning i elevtallet, økningene i timetallet siden 2006 og økning i lærertettheten fra 2009, ser det ut til at det kan bli alvorlig mangel på lærere i grunnskolen. Disse vurderingene ble imidlertid foretatt før regjeringen besluttet å øke opptakskapasiteten i lærerutdanning betydelig både i 2009 og Ubalansen vil derfor trolig på sikt bli betydelig mindre med de tiltakene som innføres fra 2011-budsjettet. Med dagens nivå på opptaket (før veksten i opptaket i budsjettet for 2009 og 2011) ligger det an til en nedgang i den samlede tilgangen på lærere fram mot 2020, til tross for at det forutsettes noe redusert frafall fra utdanningen. Av opptak på ca 3000 studenter per år, utgjør menn en tredjedel av samlet opptak. 37% av de mannlige studentene avbryter eller ikke fullfører innen normert tid. For kvinnelige studenter utgjør dette 23%. Det er svært få innvandrere som tar lærerutdanning og utdanning i pedagogikk, særlig innvandrermenn. Det anslås at det kan bli 6000 færre grunnskolelærere i 2020 enn i 2006, dersom ikke opptaket blir økt som Regjeringen nå gjør eller det skjer andre endringer i forutsetningene. I tillegg forventes det en økning i etterspørselen som følge av økt elevtall og eventuelle nye økninger i timetallet i grunnskolen. Veksten i elevtallet alene tilsier en vekst i lærerårsverk på ca. fem prosent fram til Når effekten av økt timetall og økt lærertetthet fra 2006 til 2009 også tas med, blir resultatet en samlet vekst i etterspørselen etter lærere i grunnskolen på 13 prosent fra 2006 til Basert på disse forutsetningene anslås det i demografialternativet en underdekning på lærere og faglærere i For lærere med PPU, inkludert de med femårig mastergrad, ser det ut til å være bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel. Andre høyskolegrupper i grunnskole Når det gjelder prognoser fra SSB når det gjelder sosionomer, barnepedagoger, vernepleiere, sykepleiere mv, viser beregninger at fram mot 2020, ser det ut til at det er tilstrekkelig tilgang på ovennevnte utdanningsgrupper. Den gode tilgangen kan gi styrket kompetanse inn mot grunnskole og som kanskje må nyttiggjøres i større grad enn i dag. Fagarbeidere SSB framskrivninger viser at det er god tilgang på barne- og ungdomsarbeidere. Høy utdanningskapasitet innebærer at med uendret kapasitet framover vil tilgangen på personell bli relativt høy. Med en videreføring av dagens relative høye vekst, vil det kunne gå mot overdekning for denne yrkesgruppen i løpet av 10 år. I hele helse/sosial og oppvekstsektor i Norge er det sysselsatt barne- og ungdomsarbeidere. 10% av denne gruppen er over 50 år. Side 10 av 11

11 Tabell 11: Fagarbeidere i Buskerud (barne- og ungdomsarbeiderfaget) År Søkere Formidlet Mangler læreplass Tabell 11, viser antall søkere og formidlet søkere til læresteder i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Buskerud. Det er mange som ikke får lærerplass i egen kommune og må være mobile til andre steder i fylke for å få læreplass. Det er bekymringsfylt at ungdom ikke får læreplass. En av grunnene til at det er så få læreplasser som er formidlet i barne- og ungdomsarbeiderfaget, er at kommunene har prioritert satsingen inn mot helse og sosialsektoren grunnet stor etterspørsel etter helsefagarbeidere og i forhold til en totaløkonomi mht inntak av lærlinger. Drammen kommune har en opptrappingsplan for lærlinger , hvor kommunen tar inn 6 lærlinger per år i nevnte fagområde. Av 40 læringer 2012 er det seks barne- og ungdomsarbeider. For grunnskole, er det liten turnover og stabil faggruppe. REKRUTTERINGSTILTAK OG KOMPETANSE Flere voksne til barne- og ungdomsarbeider Side 11 av 11

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune

Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune 2013 Kompetanse og rekrutteringsplan Berlevåg kommune Plan- og utviklingsavdelingen 03.05.2013 Innhold Innledning... 3 Målsetning... 3 Nøkkeltall... 3 Kompetanse... 4 Finansiering... 4 Intern/eksternopplæring...

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1584-1 Arkiv: A13 &31 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ANALYSE AV BEHOV FOR PEDAGOGISK PERSONALE

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 12/1584-1 Arkiv: A13 &31 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ANALYSE AV BEHOV FOR PEDAGOGISK PERSONALE SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/1584-1 Arkiv: A13 &31 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ANALYSE AV BEHOV FOR PEDAGOGISK PERSONALE Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Innhold 1. Virksomhetsplan... 3 2. Serviceerklæring... 5 1. Tilbudet bygger på:... 5

Detaljer

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE

AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Saksfremlegg Saksnr.: 09/312-1 Arkiv: 410 A2 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: REKRUTTERING AV LÆRERE OG FØRSKOLELÆRERE Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

1. Innledning. 2. Hovedresultater

1. Innledning. 2. Hovedresultater 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i kommunesektoren fram mot 2024. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Programområde: Skole Virksomhetens navn: Frydenhaug skole Ansvarlig kommunaldirektør: Tore Isaksen Virksomhetsleder: Else Kristin Tobiassen 1. Visjoner Drammenssamfunnet: Miljø- og kompetansebyen Drammen.

Detaljer

Drammen - Norges beste barnehage

Drammen - Norges beste barnehage Drammen - Norges beste barnehage Prosjektbeskrivelse 2013 Barnehagene i Drammen Forankring av prosjektet Bakgrunn 2012 -Bystyret Vedtatt opprettet i forbindelse med økonomiplanen 2012-15 Mars 2013 - Bystyret

Detaljer

Rekrutteringsplan 2009-2014

Rekrutteringsplan 2009-2014 Rekrutteringsplan 2009-2014 Farsund trenger de nødvendige brikkene i skole og barnehage 1 INNLEDNING... 2 BAKGRUNN OG UTFORDRINGER... 3 KARTLEGGING AV BEHOV I FARSUND 2009-2014... 4 DEFINISJON AV GRUPPER/OMRÅDE...

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012. Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune

Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012. Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammensskolen Norges beste skole Hva gjør vi i Drammen? Bergen 23. nov. 2012 Tore Isaksen Utdanningsdirektør Drammen kommune Drammen kommune Ca 65000 innb. Ca 7500 barn i grunnskolen Vekst på 1,5 2,0

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE

STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Sti STRATEGI FOR REKRUTTERING AV LÆRERE TIL VADSØ KOMMUNE Vadsø kommune skal være best i Finnmark på rekruttering av lærere KONOMIREGELMENT 1 Innhold: DEL I 1. INNLEDNING.. side 3 2. BAKGRUNN side 4 3.

Detaljer

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009

Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 Tiltaksplan for rekruttering av førskolelærere til barnehagene 2009 I tiltaksplanen presenteres statlig initierte tiltak for å bedre rekrutteringen av førskolelærere til barnehagene. Planen bygger på Strategi

Detaljer

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy

TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy TRANØY KOMMUNE Tilstanden i grunnskolen og voksenopplæringen i Tranøy Kvalitetsmelding 2014 - kortversjon Innledning Du holder nå i handa kortversjonen av en rapport som opplæringsloven pålegger skoleeiere

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig

Likestilte kommuner. Prosjekt Real. Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn. Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Likestilte kommuner Prosjekt Real Rekruttering-Arbeidstidsordninger-Lønn Likestilte kommuner Arbeidsgivervirksomheten Arbeidsgruppe Personalrådgiver Olav Wilhelmsen Personalrådgiver Marit Skånseng Mjelve

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg

Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Møteinnkalling Partssammensatt utvalg Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 06 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 26.03.2014 Møtetid:

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hvordan effektivisere og kvalitetssikre rekrutteringsprosessen.

Hvordan effektivisere og kvalitetssikre rekrutteringsprosessen. Hvordan effektivisere og kvalitetssikre rekrutteringsprosessen. Tom Steen HR Sjef, Bærum Kommune tom.steen@baerum.kommune.no Litt om kommunen Kommunen kort sagt 12000 ansatte Helsestasjoner, primærhelsetjeneste,

Detaljer

Fremtidens arbeidsmarked

Fremtidens arbeidsmarked Fremtidens arbeidsmarked Nils Martin Stølen Statistisk sentralbyrå Konferanse om internasjonal rekruttering i et strategisk perspektiv, BI 26. oktober 2015 Omfang og sammensetning av innvandring har stor

Detaljer

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten

Strategi. Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi Strategi for å øke antall lærlinger i staten Strategi for å øke antall lærlinger i staten 1 Regjeringen gjennomfører et yrkesfagløft og skal gjøre yrkesfagene mer attraktive gjennom å styrke kvaliteten

Detaljer

Rapportering likestilling 2010

Rapportering likestilling 2010 Rapportering likestilling 2010 Vedlegg til årsrapporten Utdanningsdirektoratet har et bevisst forhold til likestilling og arbeider aktivt med å sørge for likestilling mellom kjønn, nedsatt funksjonsevne

Detaljer

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015

Opplæring av ungdom med kort botid. Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud 2014-2015 Opplæring av ungdom med kort botid Kompetanseheving i grunnskoler, videregående opplæring, grunnskoletilbud for voksne i Buskerud - Et samarbeidsprosjekt mellom fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune,

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Ane Nordskar Dato: 18.12.2014 Endre turnus / tilsettinger for å redusere fraværet på sykehjemmene Dagens situasjon Institusjoner

Detaljer

erpolitikk Arbeidsgiv

erpolitikk Arbeidsgiv Arbeidsgiverpolitikk En freskere kommune Kompetanse Medbestemmelse Likestilling og mangfold Ledelse Omdømme Livsfaser Lønn Rekruttere og beholde Arbeidsgiverpolitikk mot 2015 God arbeidsgiverpolitikk skal

Detaljer

Bergen Vann KF personalsituasjonen oktober 2012

Bergen Vann KF personalsituasjonen oktober 2012 Bergen Vann KF personalsituasjonen oktober 2012 Årsverk september 2012 Mellomlang beskr. Personer Personer heltid Personer deltid Årsverk Bergen Vann - Stab 10 8 2 11,03 Bergen Vann - Elektrogruppe 7 6

Detaljer

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen

Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Sysselsetting og framtidsutsikter i energibransjen Energi Norge juni 2010 Kilder SSB - rapport 2010/30: Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelatert virksomhet Undersøkelse blant Energi Norges medlemsbedrifter

Detaljer

Kompetanse i barnehagen

Kompetanse i barnehagen Kompetanse i barnehagen Strategisk plan for kompetanseutvikling i barnehagesektoren for Lyngen kommune 2014-2017 INNHOLD INNHOLD... 2 Forord... 3 Innledning... 4 Visjon for barnehagene i Lyngen kommune...

Detaljer

1. UInnledning: 2. USituasjonsbeskrivelse:

1. UInnledning: 2. USituasjonsbeskrivelse: URekrutteringsstrategi for Østfold fylkeskommune 1. UInnledning: Denne planen angir overordnede målsetninger og tiltak for Østfold fylkeskommunes rekrutteringsarbeid i perioden 2009-2012. De angitte prioriteringene

Detaljer

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen.

I mange av kapitlene er det henvisninger til mer detaljerte prinsipper og retningslinjer som foreligger i underliggende dokumenter til HR policyen. KONSERNPOLICY FOR HR 1 FORMÅL OG OVERORDNET MÅL FOR HR-ARBEIDET Det overordnede målet for HR-arbeidet er å utvikle faglige kvalifikasjoner og menneskelige egenskaper hos medarbeidere i EB slik at de i

Detaljer

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år"

Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år Personalpolitiske føringer, rekrutteringsutfordringer og behov neste 5-10 år" Helse Sør- Øst - bærekraftig utvikling i tråd med oppdraget Fakta om Helse Sør-Øst Helse Sør-Øst RHF ble etablert 1. juni 2007

Detaljer

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene

Best sammen - også om kompetanse og rekruttering. Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene Best sammen - også om kompetanse og rekruttering Hanne Børrestuen, KS og Anne K Grimsrud, Ressursgruppa for hovedsammenslutningene KS visjon: En selvstendig og nyskapende kommunesektor Arbeidsgiverstrategi

Detaljer

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013

Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Spekters arbeidsgiverbarometer 2013 Ledere vil ha tiltak for å mobilisere arbeidskraft Spekters arbeidsgiverbarometer er en undersøkelse om hva toppledere i større norske virksomheter mener om sentrale

Detaljer

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE

EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE EVALUERING AV DRAMMENSSKOLEN - NORGES BESTE SKOLE» & «DRAMMEN NORGES BESTE BARNEHAGE GJENNOMFØRING Styringsgruppa: Lena Kilen (rektor), Monica Søhus (rektor), Bjørg Fladeby (planrådgiver), Anne Hofstad

Detaljer

Plan for arbeid med rekruttering og kompetanse i Trysil kommune

Plan for arbeid med rekruttering og kompetanse i Trysil kommune Trysil kommune Saksframlegg Dato: 10.01.2016 Referanse: 566/2016 Arkiv: 032 Vår saksbehandler: Heidi Kveen Brustad Plan for arbeid med rekruttering og kompetanse i Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007

Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007 Ark.: 490 Lnr.: 000939/08 Arkivsaksnr.: 08/00198 Saksbehandler: Frode Frydenlund LIKESTILLINGSRAPPORT 2007 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): Utskift av overtidsutbetaling 2007 SAMMENDRAG:

Detaljer

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet

Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Læringsløp Drammen å lykkes i hele læringsløpet Versjon 2.0 av Norges Beste Barnehage og Norges Beste Skole orientering for oppvekst- og utdanningskomiteen 10. november 15 12.11.2015 1 Konsolidere og justere

Detaljer

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen

Åfjord kommune Sentraladministrasjonen Åfjord kommune Sentraladministrasjonen KS Sør-Trøndelag våse Aspås Deres ref. Vår ref. Dato 3143/2016/512/8LNE 28.01.2016 Debatthefte KS - lønnsforhandlinger 2016 Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre -

Detaljer

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune

KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune KS debattnotat 2012- svar fra Vikna kommune Vedtatt i Vikna formannskap 17.01.2012 Sammendrag Hvert år utarbeider KS et dokument som grunnlag for drøftinger og innspill til kommende års tariffoppgjør.

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå

Saksframlegg. Vedlegg: Organisasjonsstrategi, Grunnlag for medarbeidskap og lederskap - Sammen kan vi mer! Delegasjonsreglement, politisk nivå Birkenes kommune Saksframlegg Saksnr Utvalg Type Dato 083/14 Kommunestyret PS 11.12.2014 004/14 Administrasjonsutvalget PS 26.11.2014 055/14 Tjenesteutvalget PS 25.11.2014 029/14 Eldrerådet PS 24.11.2014

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

Drammensskolen Norges beste skole. En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Drammensskolen Norges beste skole En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Forankring Juni 2007 Bystyret : Ny visjon for skolene med

Detaljer

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1

Kartlegging av tjenesteområder i Hemnes kommune - fase 1 TJENESTEOMRÅDE: Enhet skole Tjenesteyter Spørsmålene besvares av leder for hvert tjenesteområde og ledergruppa sammenstiller materialet i et notat ref. de 10 kriteriene i vedlegg 1. Hva er utfordringene

Detaljer

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7.

Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. Forholdet mellom utdanning og arbeidskarrierer i pleie og omsorg; kan fagskolen spille en rolle? Helse og omsorgskonferanse Bergen 7. mars Foredragets grunnlag Forskning på utdanning og rekruttering til

Detaljer

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012

Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 Kompetansekrav for undervisning ved juridisk rådgiver Silje Lægreid Utdanningsforbundet 13. desember 2012 «God fagbakgrunn er nødvendig for å kunne motivere og formidle kunnskap med tyngde, trygghet og

Detaljer

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1

Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune. Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016. side 1 Lønnspolitiske retningslinjer for Skjervøy kommune Vedtatt i administrasjonsutvalget 02. mars 2016 side 1 INNHOLD: 1. Innledning 2. Lønn begrep 3. Mål for den lokale lønnspolitikken 3.1. Kompetanse 3.2.

Detaljer

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja

Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja Arkivsaksnr.: 14/2207-28 Arkivnr.: 034 Saksbehandler: kommunalsjef, Idun Eid ORGANISATORISK INNPLASSERING AV VOKSENOPPLÆRINGEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014

kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 kommune Handlingsplan Ringebu kommunes arbeidsgiverpolitikk 2014 2018 Vedtatt av kommunestyret i K-sak 43/14, i møte 17.06.2014 Vår arbeidsgiverpolitikk Visjon og verdier UTGJØR et felles verdigrunnlag

Detaljer

Ledelse på hugget eller på hælene. Rekruttering av ingeniører, lærere og sykepleiere

Ledelse på hugget eller på hælene. Rekruttering av ingeniører, lærere og sykepleiere Ledelse på hugget eller på hælene Rekruttering av ingeniører, lærere og sykepleiere NSFs nasjonale ledelseskonferanse 28. november 2014 Ledelse på hugget eller på hælene Disposisjon Teori/forskning Funn

Detaljer

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode!

INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! INFORMASJON TIL VIRKSOMHETSPLANEN 2013 ÅSKOLLEN SKOLE Med kunnskap strekker vi oss inn i fremtiden og gjør hverandre gode! Åskollen skole- Tverrliggeren 10-3038 Drammen - Tlf. 32 04 53 30 - askollen.skole@drmk.no

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk

Steinkjer. kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2012 En mangfoldig arbeidsplass Arbeidsgiverpolitisk dokument for Steinkjer kommune 2 Arbeidsgiverpolitikk i Steinkjer kommune Arbeidsgiverpolitikk er summen av de holdninger vi har, de handlinger vi utfører

Detaljer

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Tromsø kommune. Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Tromsø kommune Arbeidsgiverstrategi Sammen skaper vi resultater Tromsø er en by i vekst, noe som igjen betyr et samfunn i endring. Tromsø kommune skal derfor være fremtidsrettet, utviklingsorientert og

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020

BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Vedtatt i Kommunestyret 02.11.2011 BÆRUM KOMMUNE - ARBEIDSGIVERSTRATEGI MOT 2020 Som en av Norges største kommuner, har Bærum høye forventninger til innsats. Vi vil ha folk med ambisjoner både på egne

Detaljer

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD!

ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! ET KLOKT HODE - ET VARMT HJERTE - OG EN STERK RYGGRAD! Å være medarbeider eller leder i en barnehage eller skole er en betydningsfull, men også krevende jobb. Det er de ansatte som utgjør kvaliteten i

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21 Varamedlemmer

Detaljer

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE

KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE KOMPETANSEPLAN RAMMEPLAN FOR LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Administrasjonsutvalget sak 446/08 DEL 1: INNLEDNING 1. Bakgrunn: Behov All forskning og statistikk tilsier at det kommer til å bli mangel på arbeidskraft

Detaljer

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket.

Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. Spørsmål: Arbeiderpartiet: Siden 2005 har det blitt ansatt 5600 flere lærere i norsk skole. Det vil være viktig å bevare disse i yrket. For å støtte opp om skolen som en attraktiv arbeidsplass er flere

Detaljer

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015

Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Barnehage, skole, oppvekst og integrering 13.10.2015 Utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal, 13. oktober 2015 Utdanningsdirektørens ansvarsområde Utdanningsdirektør 24 (+1) virksomhetsledere Budsjett 2015:

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune

Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune KOMMUNAL OG REGIONALDEPARTEMENTET Søknadsskjema - Saman om ein betre kommune Ref. (Maks. 5 sider Kommune(r) Verdal kommune og Levanger kommune Kontaktperson Tlf, e-post, stillingstittel Inger J Uthus-

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene

Oslo kommune Bydel Østensjø. Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene Oslo kommune Bydel Østensjø Plan for rekruttere og beholde pedagogisk personale i barnehagene 2 Innledning Mange barnehager, både på landsbasis og i Oslo Kommune, mangler pedagogiske ledere som fyller

Detaljer

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015

SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 SENIORPOLITISK PLAN FOR KÅFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2015 Vedtatt i K.sak 72/14 i møte 15.12.14 1. SENIORPOLITIKK I KÅFJORD KOMMUNE. En variert alderssammensetning blant kommunens medarbeidere gir mangfold

Detaljer

GSI : Voksne i grunnopplæringen

GSI : Voksne i grunnopplæringen 26-7 27-8 28-9 29-1 21-11 Antall deltakere GSI 21-211 Voksne i grunnopplæringen GSI 21-211: Voksne i grunnopplæringen Innledning Endelige tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) er tilgjengelige

Detaljer

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015

Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Mål og tiltak for fagopplæringen i Helse Midt-Norge 2013-2015 Seminar 26. november 2013 Silje Paulsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Kjell Åge Nilsen, rådgiver Helse Midt-Norge RHF Overordnet mål Å sikre

Detaljer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer

Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Arbeidsmarkedet i Sør-Trøndelag - utvikling og utfordringer Geir Arntzen - NAV Sør-Trøndelag Disposisjon Utvikling den siste perioden Utfordringer Forslag til løsninger Etterspørsel og tilbud av arbeidskraft

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring.

UDIR. nov. 2015. Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. UDIR. nov. 2015 Fra Konkretisering av læreplan og PTF, til kvalitet i opplæring. 04.12.2015 Jonny H Olsen Byggopp 10 kontor i kongeriket Byggopp Hålogaland Nordland, Troms og Finnmark Byggopp, Møre og

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020

Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 Arbeidsgiverstrategi 2013 2020 1. Innledning Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune er en av fylkets største arbeidsgivere med rundt 3800 ansatte (pr 2013). Fylkeskommunen har et unikt samfunnsoppdrag.

Detaljer

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal

Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Flesberg Rollag Nore og Uvdal Kompetanseutviklingsplan 2014-2017 for grunnskolen i Numedal Innhold 1 Innledning... 3 2 Utviklingsområder... 4 2.1 Videreutdanning... 4 2.1.1 Flesberg kommune... 4 2.1.2

Detaljer

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr

Læreren rollen og utdanningen. Hanna Marit Jahr Læreren rollen og utdanningen Hanna Marit Jahr Hovedgrep En ny lærerutdanning som er tilpasset skolen og samfunnets behov. Spesialisering: To likeverdige grunnskoleutdanninger, en for 1.-7. trinn og en

Detaljer

Karriereveiledning i Norge 2011

Karriereveiledning i Norge 2011 Notat 6/212 Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning i den norske befolkningen Karriereveiledning i Norge 211 Kjennskap, bruk, behov og interesse for karriereveiledning

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Mer muskler til helse og omsorg

Mer muskler til helse og omsorg Mer muskler til helse og omsorg Et rekrutteringsprosjekt i samarbeid med : Fylkesmannen, Troms fylkeskommune, Tromsø og Harstad kommune, NAV Tromsø, NAV Harstad, KS Karriere Troms, Fagforbundet Prosjektperiode:

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget Formannskapet Kommunestyret Nordkapp kommune Saksfremlegg Dato: Arkivref: 09.11.2009 2009/413-0 / 423 Sigrunn Ulvatne 78 47 65 08 sigrunn.ulvatne@nordkapp.kommune.no Saksnr Utvalg Møtedato Administrasjonsutvalget Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag

HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOAs kandidatundersøkelse 2014 sammendrag HiOA utdanner kandidater som raskt kommer ut i jobber som svarer godt til det de er utdannet for. Blant HiOA-kandidatene innen utdanningene allmennlærer, barnevern,

Detaljer

8 Medarbeidere. 8.2 Status

8 Medarbeidere. 8.2 Status 8 Medarbeidere Utvalg for samarbeid har det politiske ansvaret for kommunen som arbeidsgiver, og beslutter kommunens personalpolitikk innenfor de strategiske rammer fastlagt av kommunestyret. 8.1 Innledning

Detaljer

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011

Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011. Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Erfaringer fra forsøk med Praksisbrev 2008-2011 Konferanse Hordaland fylkeskommune, Bergen 28. april 2011 Bakgrunn: Frafallsutviklingen GIVO-utvalget 2006 og St.meld. Nr. 16 (2006-2007) Elever som ble

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Et kompetanseløft for omsorgstjenesten

Et kompetanseløft for omsorgstjenesten Et kompetanseløft for omsorgstjenesten Statssekretær Wegard Harsvik 27. november 2007 Kjære konferansedeltakere. Jeg takker for invitasjonen hit til Hamar for å snakke om kompetanse i omsorgstjenesten.

Detaljer

Inntektspolitisk uttalelse 2008

Inntektspolitisk uttalelse 2008 Inntektspolitisk uttalelse 2008 Unio krever at: AFP videreføres som en like god ordning som i dag. Gode offentlige tjenestepensjoner sikres, herunder videreføring av dagens særaldersgrenser og bruttoordningene

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for

5Norsk og samfunnskunnskap for VOX-SPEILET 2014 NORSK OG SAMFUNNSKUNNSKAP FOR VOKSNE INNVANDRERE 1 kap 5 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Det var registrert over 42 500 deltakere i norskopplæringen andre halvår 2013,

Detaljer

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk

VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAKSUTREDNING: Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge VEDLEGG OG ANDRE SAKSDOKUMENTER 1. Seniorpolitikk i Helse Midt-Norge 2. Sluttrapport Livsfaseplanlegging med fokus på seniorpolitikk SAMMENDRAG Alle foretakene

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: ÅRSBERETNING FOR OPPLÆRINGSKONTORET I STAVANGER KOMMUNE Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO AGN-15/6511-2 38367/15 09.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 21.04.2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan

1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan 1. Innledning med definisjoner og bakgrunn for plan Begrepet seniorpolitikk dukket for første gang opp i en stortingsmelding i 1992; Om statens forvaltnings- og personalpolitikk. Her ble det pekt på at

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de?

Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Hvem jobber fram til og over aldersgrensene, og hvor jobber de? Pensjonsforum, seminar 16. oktober 2015 Tove Midtsundstad, Roy A. Nielsen & Åsmund Hermansen Fafo-prosjekt 1. Oppsummering av eksisterende

Detaljer

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009

Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune. Juni 2009 Arbeidsgiverstrategi for Nesodden kommune Juni 2009 Vedtatt: Arbeidsmiljøutvalget, mai 2009 Partssammensatt utvalg, juni 2009 Kommunestyret, juni 2009 1.0 Innledning... 3 1.1. Utfordringer... 4 1.2. Medarbeideransvar,

Detaljer

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN

Til elevene VELKOMMEN. Til AKERSHUSSKOLEN Til elevene VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN SKOLEÅRET 2014-2015 VELKOMMEN Til AKERSHUSSKOLEN I år er du en av over 7 000 nye elever som starter i videregående skoler i Akershus. Å gi deg en kompetanse som

Detaljer