Her følger nyheter om FELLESPAKKERIET SA i Lier

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Her følger nyheter om FELLESPAKKERIET SA i Lier"

Transkript

1 Nr Her følger nyheter om FELLESPAKKERIET SA i Lier I denne utgave: Pakkeri-tomta godkjent side 2 Andelstegning pågår nå side 3 Fra gårdspakkeri til Fellespakkeriet side 4 Tror på fellesløsninger side 5 Brikkene faller på plass side 6 Fylkeskommunen støtter Fellespakkeriet side 6 Arkitektene er i gang side 7 Fellespakkeriet lover å... side 8 På bildet: Kirsten Ravnsborg Justad

2 En etterlengtet styrking av fagmiljøet: JA til Fellespakkeriet på Lille Valle i Lier lagerplass med påstående plasthall, og delvis gjengrodd med vegetasjon. Det nye Fellespakkeriet vil være av svært stor betydning for jord- og hagebruket i regionen. Dagligvarehandelens og forbrukernes ønsker og krav gjør det helt nødvendig å videreforedle råvarer på denne måten for å opprettholde økonomien i frukt-, bær- og grøntproduksjonen. Det er viktig for totaløkonomien i produksjonen at en størst mulig del av denne økte verdiskapningen beholdes på produsenthånd, og den mest effektive måten er gjennom fellestiltak. Politikerne i Lier ønsker Fellespakkeriet velkommen til Lille Valle. Eiendommen er vedtatt omregulert fra landbruk til lager/ kontor/industri med denne begrensningen: På området tillates kun virksomhet tilknyttet landbruk. Vedtaket er viktig for Fellespakkeriet, og bringer planene mye nærmere realisering. For selv om flertallet blant Liers politikere hele tiden har stilt seg positive til pakkeri-anlegget, har både Fylkesmannen i Buskerud og NVE hatt innsigelser. Dialog, bearbeidelse av planene og reduksjon av arealet førte til at de to instansene nå har trukket innsigelsene. I begrunnelsen for å tillate omegulering, la Fellespakkeriet vekt på at det justerte planforslaget legger beslag på mindre dyrket mark idet planområdet er redusert fra ca. 19,6 dekar til 11,4. dekar. Det mest verdifulle landbruksområdet er tatt ut av planen. LNF-området som fortsatt er med, er delvis asfaltert og brukt som 2 Det planlagte Fellespakkeriet er en viktig forutsetning for å sikre videre drift på en rekke gårdsbruk i regionen. Ett alternativ til et slikt felles anlegg er at hver enkelt produsent etablerer sitt eget anlegg hjemme på gården, med de konsekvenser det kan få i forhold til søknader om arealbruk i LNF-områder. Et annet alternativ dersom et fellesanlegg ikke blir en realitet, er at flere produsenter ser seg nødt til å strekke våpen for moderne teknologiske krav og legge ned sin produksjon. Dette kan øke presset i retning av alternativ bruk av svært produktive landbruksområder. Beliggenheten i tilknytning til Lille Valle er valgt fordi det gjør det mulig å utnytte ledig kapasitet på allerede etablerte lagerbygg på nabotomter (KA-lager for grønnsaker), samt eplepresseriet på Lier konservesfabrikk som i dag drives av Findus. Begge vil bli liggende nærmest vegg i vegg med det planlagte fellespakkeriet. Lokalisering nær etablerte virksomheter som er tilknyttet samme produksjon, vil gi en etterlengtet styrking av fagmiljøet og gi muligheter for synergieffekter mellom virksomhetene på området.

3 Nå utsendes andelsbevis De første andelseierne i Fellespakkeriet er godkjent av styret, og andelsbevis er utstedt. Flere er på gang som andelseiere, og har bekreftet at andelskapitalen på kr vil bli innbetalt. Målet er å ha ca. 40 andelseiere inne i løpet av høsten. I disse dager pågår andelstegning. Flere fruktdyrkere og grønnsaksprodusenter har allerede tegnet seg. Andre er mer avventende, og ledelsen av Fellespakkeriet vil i løpet av høsten informere ytterligere om status for prosjektet. Det er berammet møte med Gartnerhallen og medlemmene i Viken Frukt 7. oktober. Det er også opprettet kontakt mellom Fellespakkeriet og produsentmiljøet i Hyggen, og det vil bli holdt informasjonsmøte senere i høst. Fellespakkeriets ledelse håper å nå ut til alle produsentene med informasjon, vervemateriell, bekreftelse på andelstegning etc. Nr.. Kr ,- ANDELSBREV i FELLESPAKKERIET SA Buttedalveien 3, 3408 Tranby Org. nr.: Navn:. Adresse:. har tegnet 1 stk. andel pålydende kr ,- i laget, og er delaktig i de rettigheter og plikter som lagets vedtekter og retningslinjer til enhver tid bestemmer. Andelen er knyttet til medlemmet og forrentes ikke og kan ikke pantsettes eller tas utlegg i.. den.. For styret i Fellespakkeriet SA.... andelseierens underskrift.. leder nestleder.. styremedlem Dersom du som leser av denne informasjonsbrosjyren ønsker å få tilsendt materiell for andelstegning, eller ønsker å tegne andel direkte, vennligst ta kontakt med: Styrets leder, Harald Oskar Buttedahl Buttedalveien 3, 3408 Tranby e-post: telefon: Eller Prosjektleder Hans Arne Odde Øvre Lianvei 24, 3400 Lier e-post: telefon:

4 Fra gårdspakkeri til Fellespakkeriet: - Full fokus på innhøstingen - Fleksibilitet! Vi må få pakket eplene når markedet etterspør dem - Det må pakkes slik grossistene og markedet vil ha det; enten det er brett, poser eller - Kontakten mellom produsent pakkeri og grossist må være tett. - Pakkeriet må til enhver tid vite hva grossistene og markedet vil ha - Det må bli mulig for produsentene å ta ut egne varer, for eksempel grovpakket, ukurans eller lignende - Håndtering av presseplene er ikke avgjørende - Vil gjerne stå for transporten av eplene til pakkeriet selv Det er full fres i gårdspakkeriet på Nordre Høvik Gård i Lier. 15 paller med Summerred skal stå henteklart på kjøla om noen timer. Det blir en lang dag og en sen fredagskveld for bonden selv, Knut Eilert Sørnes, og hans medarbeidere og familie. Sørnes etablerte pakkeriet for få år siden sammen med tre naboer. Nå har han tegnet andel i Fellespakkeriet fordi han ser hvilken retning fruktdyrkningen tar. - Det går i retning av færre sorter. Grossistene vil ikke ha flere. Med kun fire sorter i hagen, må jeg kjøre fast mannskap på pakkemaskinen hele tiden. Jeg må ha flere folk engasjert, sier Sørnes. Sesongen, som varer fra ca 1. september til ca 3. oktober, blir simpelthen for kort. Heretter vil Sørnes konsentrere seg om innhøstingen. Pakking vil skje i Fellespakkeriet. På den måten kan han redusere eget mannskap og holde fullt fokus på innhøstingen. Når Sørnes nå går inn i Fellespakkeriet, er han også klar på hva pakkeriet må levere: 4 For Knut Eilert Sørnes er det også viktig at det etableres gode oppgjørsrutiner. Og han legger ikke skjul å at han selv foretrekker at oppgjøret går direkte fra grossist til produsent. Han har forventninger til at Fellespakkeriet oppnår en større verdiøkning på produktene enn han klarer selv. Og er klar på at slik verdiøkning bør komme begge parter til gode; mest til pakkeriet som står for den ekstra verdiskapningen. FAKTA: Knut Eilert Sørnes, Nordre Høvik Gård i Lier ICA-produsent Merkenavn: Sørnes Frukt Leverer ca. 100 tonn ferdigpakket pr. år Sorter: Summerred (35 da), Aroma (25 da), Discovery (25 da), Åkerø (10 da), Rød Gravenstein (5 da) Ca. 15 da plommer

5 Grønnsakdyrkerne på Gilhus Gård har tegnet andel: - Fellespakkeriet kan bli et flott verktøy FAKTA: Kirsten Ravnsborg Justad og Hans Bernhard Justad på Gilhus Gård i Lier Gartnerhallen-produsent Frilandsgrønnsaker: blomkål, brokkoli, stangselleri, kinakål I gårdspakkeriet på Gilhus Gård triller en jevn strøm av plastpakkede brokkoli ut av pakkemaskinen, over transportbåndet og ned på pakkebordet for så å bli plassert for hånd i pappeskene. Hvert år sendes ca brokkoli gjennom maskinen. Den har kapasitet for nærmere 2 millioner! Manglende utnyttelse av investeringen er ikke én av årsakene til at Kirsten Ravnsborg Justad og Hans Bernhard Justad har tegnet andel i Fellespakkeriet, men de ser for seg at felles pakkeriløsninger vil innebære bedre utnyttelse av maskiner, høyere kvalitet på pakkingen, bedre løsninger etc. I dag pakker ekteparet alle produktene hjemme på gården. Brokkoli og kinakål pakkes delvis maskinelt. Stangselleri pakkes for hånd mens blomkålen går ut upakket. Grønnsakdyrkerne på Gilhus i Lier har sans for felles-løsninger, og er bl.a. med i KA-lageret (kontrollert atmosfære)som ligger vegg-i-vegg med det fremtidige Fellespakkeriet. Når Fellespakkeriet står klart, slipper vi f.eks å transportere vinterproduksjonen av kinakål frem og tilbake, sier Kirsten Ravnsborg Justad. Et felles punkt for videre distribusjon kan også få logistikkmessige fordeler for oss produsenter. Hun er overbevist om at felles løsninger er fremtidens løsninger for landbruket. Jeg tror på felles løsninger, og er overbevist om at Fellespakkeriet kan bli et fantastisk verktøy for oss som er produsenter, sier hun. Og fortsetter: - Fellespakkeriet er fremtidsrettet, også for dem som ikke har store bruk. Og det er situasjonen for de fleste av oss. Alle kan ikke ha eget pakkeri på gården. - Et alternativ er leiepakking, men vi synes det er mer motiverende å være med selv i et felles pakkeri, sier Kirsten Ravnsborg Justad. Hun legger ikke skjul på at pakkemaskinen for brokkoli vil bli tilbudt Fellespakkeriet. Den har kapasitet til å pakke all brokkoli som dyrkes i Lier og omegn i dag, fastslår hun. 5

6 Brikkene faller på plass Første byggetrinn av Fellespakkeriet skal stå driftsklart Det er ikke mer enn tiden av veien, og ingen tid å miste i planleggingsfasen. Samtidig ser vi at brikkene nå begynner å falle på plass for Fellespakkeriet: Tomten på Lille Valle er godkjent omregulert fra landbruk til industri, lager og kontor Det er inngått intensjonsavtale om langsiktig festekontrakt mellom grunneieren, Lier Fruktlager AL, og Fellespakkeriet. Tomten er meget velegnet til formålet; både når det gjelder beliggenhet, form og størrelse Arkitektene er i gang Planene for første byggetrinn begynner å ta form. Ca kvadratmeter med en pakkerihall for frukt, én for grønnsaker, kjølelager for råvarer og for ferdig pakkede varer Aktuelle maskiner vurderes Andelstegning pågår, og de første andelsbevisene er utstedt Det er berammet møte med medlemmene i Viken Frukt og Gartnerhallen 7. oktober Når høstesesongen er over, blir det holdt møte mellom produsent- og pakkemiljøet i Hyggen og Fellespakkeriet Det er igangsatt forhandlinger med finansinstitusjoner om finansiering Innovasjon Norge vurderer hvordan de 7,2 millionene i innvilgede midler kan disponeres Fellespakkeriet forbereder søknader på ytterligere midler til prosjektet Fellespakkeriet er tidligere innvilget kr til forprosjektering. Nå har Buskerud fylkeskommune også vedtatt å bidra: Kr i tilskudd, blant annet til informasjon, arkitekt etc. Det er inngått avtale med Lier Regnskapskontor om regnskapsførsel Buskerud fylkeskommune yter bidrag Styreleder i Fellespakkeriet, Harald Oskar Buttedahl og fylkesrådmann Matz Sandman. Buskerud fylkeskommune bidrar til realiseringen av Fellespakkeriet. Hovedutvalget for regionalutvikling har vedtatt å yte kr i fylkeskommunalt tilskudd. I saksfremlegget til hovedutvalget skrev konstituert utviklingssjef Kjersti Bærug Hulbakk: Nedre Buskerud og nordre Vestfold er ett av Norges viktigste områder for dyrking av frukt, bær og grønnsaker. Så langt har det 6 vært begrenset samarbeid mellom produsentene i regionen. Til nå har en del av pakkingen av frukt og grønnsaker i kasser foregått hos den enkelte produsenten. På grunn av strengere krav, vil det bare være de aller største produsentene som har mulighet til å gjøre dette framover. Den moderne forbruker er bevisst et sunt og variert kosthold. Det stiller store krav til matprodusentene, og byr også på teknologiske utfordringer. Det skal avanserte maskiner til for å pakke frukt og grønnsaker, også for å ta hensyn til hygienekrav, arbeidsmiljø, mattrygghet og sporbarhet. Løsningen er et topp moderne, felles pakkerianlegg, kombinert med produsentenes kreativitet, kompetanse og innsatsvilje.

7 Befaring på tomten. Fra venstre arkitektene Geir Døssland og Knut Jørgensen (fra arkitektfirmaet Astrup & Hellern), Martin Sørum, Harald Oskar Buttedahl, Audun Holmen og Ragnar Swift. Arkitektene har begynt å tegne Fellespakkeriet er på tegnebrettet! De erfarne arkitektene Knut Jørgensen og Geir Døssland i arkitektfirmaet Astrup & Hellern har fått oppdraget med å finne de gode, rimelige og praktiske løsningene for mottak av produktene, lagringen, kjølingen, pakkeriløsningene etc. Sammen med styret i Fellespakkeriet, har de to arkitektene utarbeidet de første skissene. Nå pågår arbeidet med å finne løsningen ved å bygge i flere faser. Fase 1 skal stå klart til produksjonsstart , og være tilpasset pakkeriets økonomiske evner og produkt-volum fra starten av. Samtidig pågår planlegging av et fullt utbygd Fellespakkeri slik at hele løsningen kan presenteres andelseiere og politikere allerede før byggestart. De to arkitektene er engasjert fordi de har lang erfaring i å planlegge næringsbygg, lager etc. der bl.a. realisering i flere etapper og problemfri utvidelse underveis har vært viktig. På studietur Ildsjelene bak Fellespakkeriet har tidligere hentet erfaringer hos Fjordfrukt i Hardanger, og er innstilt på å finne gode løsninger og tips i pakkerier både her i landet og utenlands for å kunne tilby de beste løsningene når pakkeriet kjøres i gang neste år. Under et besøk hos Telefrukt ga pakkerisjef Svein Olav Børte Fellespakkeriets representanter en grundig innføring i Telefrukts produksjon. Telefrukt-sjefen Svein Olav Børte(i midten) tok forleden imot Jon Berle(t.v.) og styreleder Harald Oskar Buttedahl i Fellespakkeriet for omvisning i pakkerianleggene i Telemark. 7

8 Lier Kopi & Trykk AS - Fellespakkeriet gir løfter Fellespakkeriet skal ta imot andelseiernes produksjon av frukt og grønnsaker for lagring, sortering, pakking, foredling og salg, og sikre god markedstilpasning, økt verdiskapning og større kontroll med utbudet. Slik lyder foretakets forretningsidé. Være i forkant når det gjelder kvalitet og produktutvikling Ha produksjonskapasitet til å takle topper og alltid være leveringsdyktig Gi trygghet for oppgjør og leveranse til produsentene I den anledning har styret stilt spørsmålet: Hva skal Fellespakkeriet love andelseierne? Svaret lyder: Fellespakkeriet skal: Bidra til størst mulig verdiskapning for produsentene Ha ryddig, effektiv og kreativ ledelse Bidra til å gjøre produktene og produsentene mer attraktive ovenfor kunder/grossister ved å samarbeide tett om markedsutvikling, logistikk etc Finansiering på gang En av hovedoppgavene i planleggingen av Fellespakkeriet er å skaffe finansiering av prosjektet. Partene i jordbruks- forhandlingene bidro til å legge et godt fundament ved å bevilge 7,2 millioner kroner til felles-anlegget for frukt og grønnsaker i Lier. Det er Innovasjon Norge som er faglig ansvarlig for håndteringen av dette tilskuddet, og det er innledet dialog for å avklare utbetalingen av disse midlene og for å søke om ytterligere bistand fra Innovasjon Norge(tilskudd, lån, rentestøtte etc.) Samtidig har Fellespakkeriet innledet forhandlinger med et par finansinstitusjoner med tanke på ytterligere finansiering. Det er lagt opp til disse hovedelementene i finansieringen av Fellespakkeriet: Offentlige tilskudd, i regi av Innovasjon Norge Andelskapital Lån fra andelseierne (frivillig) Lån fra bank/finans-institusjon Styret i Fellespakkeriet undersøker også andre muligheter, og det er i den forbindelse holdt møte med den politiske og administrative ledelsen i Lier kommune.

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes»

Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Bioforsk Rapport Vol. 7 Nr. 29 2012 Følgeevaluering av prosjektet «Økobonden skal lykkes» Rapport til Statens landbruksforvaltning og styret for Forskningsmidler over jordbruksavtalen Anne-Kristin Løes

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE»

KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» KARTLEGGING AV SKOLENES FORHOLD TIL «BRING YOUR OWN DEVICE» Beregnet til Senter for IKT i utdanningen Dokumenttype Rapport, versjon 1.1 Dato 1. mars 2013 SENTER FOR IKT I UTDANNINGEN KARTLEGGING AV SKOLENES

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART

EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART EVALUERING AV PROSJEKTET FØR OPPSTART Av Bent Aslak Brandtzæg, Heidi Stavrum og Knut Vareide Arbeidsrapport nr. 3 2007 TELEMARKSFORSKING-BØ Telemarksforsking-Bø 2007 Arbeidsrapport nr. 3 ISSN 0802-3662

Detaljer

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim

Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Trondheimsmodellen for Inn på tunet Notat om utvikling av Inn på tunet i Trondheim Maja Farstad og Jostein Vik Notat nr 3/09, ISSN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll

Detaljer

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon

ANDSRÅD-NYTT. Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal. Nr 1. 2009. Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon ANDSRÅD-NYTT Nr 1. 2009 Psykisk utviklingshemmede med egen TV-kanal Ny etterutdanning i Kreativ kommunikasjon Reisereportasje med Sula Bedriftsteneste AS Alt om høstkonferansen Landsrådet for arbeid til

Detaljer

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten

Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA. - og temanummer fra Lofoten Norsk fysioterapeutforbund - avdeling nordland. Julenummer - 2009 LOKALAVISA NFF AVDELING NORDLAND Julenummer - og temanummer fra Lofoten NFF avd Nordland besøker Lofoten Ny modell for finansiering av

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tenk smått og tenk selv

Tenk smått og tenk selv Tenk smått og tenk selv Tekst: Sølvi Linde Foto: Kaja Fjørtoft Nilssen Owren Steinar Løland åpner med å takke SOR for invitasjonen og for anledningen å si noe om èn måte å løse en utfordring knyttet til

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Kan du, vil du, bør du starte bedrift?

Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Kan du, vil du, bør du starte bedrift? Innhold i denne guiden: Innledning... 1 Avklaringer... 2 Planlegging... 5 Forretningsplanen... 5 Organisasjonsform... 7 Tillatelser... 7 Avklaringer og tips... 7

Detaljer

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune

Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Behov for kraftsamling Evaluering av næringsutviklingsarbeidet i Nore og Uvdal kommune Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap som dokumenterer og utvikler kunnskap i analyser, evalueringer og

Detaljer

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak

Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Prosjektrapport nr. 5/2007 Likestillingsarbeid: Prosesser og tiltak Arbeid for økt likestilling i utvalgte kommuner på Agder May-Linda Magnussen Tittel Forfatter Likestilling: Prosesser og tiltak. Arbeid

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

Å bygge opp en bedrift

Å bygge opp en bedrift Å bygge opp en bedrift Du vurderer å starte eget foretak. Gratulerer! Å starte og drive egen bedrift er en stor utfordring. Hvis du gjør de rette tingene i rett rekkefølge er det stor sannsynlighet for

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter

Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter Rapport nr. 204/30 PILOTPROSJEKT OM REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY Ensilering av fiskebiprodukter RAPPORT-TITTEL PILOTPROSJEKT - REGIONALT SAMARBEID I VESTVÅGØY RAPPORTNUMMER 204/30 PROSJEKTNUMMER 204

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Det Digitale Distriktsagder

Det Digitale Distriktsagder Det Digitale Distriktsagder - 18 distriktskommuner skaffer seg bredbånd HØYKOM- rapport nr 402 Rapporten er utarbeidet innenfor programmet HØYKOM Program for tilskudd til høyhastighetskommunikasjon Ansvarlig

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger

Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Henning Sunde og Bent A. Brandtzæg: Å BYGGE EN NY KOMMUNE! Erfaringer fra gjennomføring av fire kommunesammenslutninger Telemarksforsking-Bø Mars 2006 Å BYGGE EN NY KOMMUNE! ERFARINGER FRA GJENNOMFØRING

Detaljer

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP

Rapport 2009-084. Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP Rapport 2009-084 Redusert arbeidstid for seniorer med rett til AFP ECON-rapport nr. 2009-084, Prosjekt nr. 5Z080152.10 ISSN: 0803-5113, 978-82-8232-094-8 LEB/EBO/mbh, HBE, 13. oktober 2009 Offentlig Redusert

Detaljer

Miniguide til prosjektledelse

Miniguide til prosjektledelse Miniguide til prosjektledelse LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner september 2012 1 Innledning 3 Innledning Kurs og kompetanse Oppsummering av hele teksten - sjekkliste Hva er et prosjekt? Hva

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer