asylmottak, distriktsmedisinske senter, Sunnaas og Halden Fengsel. Tjenesten kan også på sikt benyttes under store sosiale/idretts- arrangement.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "asylmottak, distriktsmedisinske senter, Sunnaas og Halden Fengsel. Tjenesten kan også på sikt benyttes under store sosiale/idretts- arrangement."

Transkript

1 S A M H A N D L I N G I Ø S T F O L D DIALOGEN N R. 1 / U K E 2 6 / J U N I Noen av sakene i dette nummeret: Nytt i Østfold Sykehus Sarpsborg med nye plasser til USK-pasienter Samhandlingstips Mobil Røntgentjeneste Bilde fra Akershus Universitetssykehus Fra vil Fredrikstad og Sarpsborg kommune være med i prosjektet mobil røntgentjeneste fra ambulerende team ved Sykehuset Østfold. Totalt omfatter det 14 sykehjem. Mobil røntgentjeneste har vært et svært vellykket prosjekt ved Ullevål Universitetssykehus siden oppstarten i SØ har allerede et godt opparbeidet ambulant team, som jobber ut mot kommunene. Teamet jobber for å øke kompetansen slik at pasienten skal kunne behandles i sitt hjemmemiljø. I startperioden vil både radiograf og sykepleier fra ambulant team rykke ut til sykehjemmene, slik at teamet kan bistå lege/sykepleiere i kommunen for raskest mulig diagnostisering og oppstart av behandling. Bakgrunnen for prosjektet er at sykehjemspasienter ikke alltid får de røntgentjenestene de trenger til rett tid:. Det kan være forskjellige årsaker til dette: For syke for transport For smertefullt med transport Ikke tilgjengelig følgepersonell fra sykehjem Ventetid på ambulanse både til og fra undersøkelse Ventetid til undersøkelse ved sykehuset Et mobilt røntgenapparat med radiograf kan raskt utføre røntgenundersøkelsen uten behov for transport av pasient eller bruk av følgepersonell fra sykehjemmet. Ved behov for røntgenundersøkelse av skjelett, lunger eller akutt abdomen i institusjonen kan mobil røntgentjeneste kontaktes Røntgenhenvisning må alltid rekvireres av lege Bildene vil raskt overføres ved ekstern hardisk og transporteres fortløpende til radiolog ved SØ. Det muliggjør rask behandling, som igjen er viktig for å bevare og bedre pasientens helse og redusere forekomsten av komplikasjoner Etter en ettårig erfaringsperiode er målet å kunne utvide tjenesten til alle sykehjem i sørfylket. Dette vil utgjøre totalt 20 sykehjem. Senere kan tilbudet også utvides til å omfatte vanskelig flyttbare pasienter i for eksempel omsorgsboliger, asylmottak, distriktsmedisinske senter, Sunnaas og Halden Fengsel. Tjenesten kan også på sikt benyttes under store sosiale/idretts- arrangement. Mvh Birgitte Torp Prosjektleder mobil røntgentjeneste SØ Nytt informasjonsbrev for helsetjenesten i Østfold Helsetjenestene som gis til Østfolds befolkning knyttes stadig tettere sammen for å gi tilbud til pasienter og brukere på en helhetlig, koordinert og effektiv måte. Det knytter også helsearbeiderne i kommuner og sykehus tettere sammen og det vil i større grad være behov for felles informasjon. En brikke i forbedring av kommunikasjon / informasjonsarbeidet er dette informasjonsbrevet mellom Østfolds kommuner og Sykehuset Østfold. Det har fått navnet Dialogen for å understreke at kommunikasjon og informasjon skal gå begge veier mellom to likeverdige samarbeidspartnere. Dialogen er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner og sykehus, men samhandlingsavdelingen på sykehuset har tatt ansvar for produksjon og utgivelse. Planen er to utgaver hvert halvår og alle i Helse- Østfold er velkomne med innspill til innhold. Med vennlig hilsen Jan Henrik Lund Leder av administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

2 DIALOGEN nr «Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste» Nytt østfoldsykehus Nytt østfoldsykehus skal sikre befolkningen fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus. Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. All akuttvirksomhet vil bli samlet på Kalnes, mens Moss vil bli en moderne enhet for planlagt virksomhet. Hva skjer på Kalnestomta? Arkeologiske undersøkelser fra 2006 viser at det er mange hulveier i området. Dette er gamle ferdselsårer som kan være opp til 2500 år gamle. Navnet har de etter den karakteristiske u-formen som oppstod på grunn av lang tids slitasje fra mennesker og dyr. Antagelig ble det også fraktet vikingskip her mellom Visterflo og Vestvannet for å unngå Sarpefossen. I andre uka i juni var arkeologene tilbake for å dokumentere disse funnene, men dette vil ikke påvirke byggestarten senere i høst. Målet nå er kun å tidfeste funnene ved hjelp av karbondatering av jordprøver. Utbyggingen av Ahus fase 2 skal snart avsluttes. I den forbindelse vil tre brakkerigger bli overført til østfoldprosjektet i løpet av sommeren. Disse plasseres på Kalnestomta og vil inneholde bl.a. kontorer og fasiliteter for de som skal jobbe der. Før brakkene skal på plass må en del av tomta klargjøres. Hva Skjer i Moss? Siste uke i mai startet ombyggingen av vestfløya i Moss. I slutten av september vil det bli nye flotte lokaler med egen inngang for dialysepasientene rett ved sykehusets hovedinngang. Kapasiteten vil bli 11 plasser, men i første omgang tar man i bruk 6 av disse. Hovedmilepæler fram til nytt bygg står ferdig på Kalnes: Oktober 2011 Start klargjøring og graving Høsten 2011 Start veianlegg Februar 2012 Start grunn og fundamenter August 2012 Start råbyggarbeider Oktober 2012 Start tett hus arbeider Mars 2013 Start innvendige arbeider 4. Kvartal 2014 Start testing og forberedelse drift August 2015 Start prøvedrift og virksomhetstester November 2015 Start flytting og gradvis drift Mai 2016 Sykehuset i full drift

3 3 DIALOGEN nr Kort rapport fra kirurgiske sengeposter Vi har samlet noen erfaringer fra de kirurgiske sengepostene rundt emnet samhandling og er enige om at vi har mye bra samarbeid med kommunene i Østfold. I kirurgisk avdeling har vi et høyt antall pasienter til innleggelse og utskrivelse hver dag. Mange av dem har ikke og trenger heller ikke kontakt med kommunen i den forbindelse. Vi merker nå likevel at antallet pasienter som trenger hjelp øker. Vi har noen ønsker til forbedringsarbeidet: Ved innleggelse Når pasienten innlegges fra kommunale institusjoner eller har et tilbud fra åpen omsorg, savner vi ofte pleieplan derfra. Når dette sendes med har vi en flott start på samhandlingen. Da vet vi hva vi har å gå ut fra. Medikamentliste er fint å få, men ikke nok. Det kan være lurt for pasienten å ha med spesielle medikamenter, for eksempel inhalator og diabetesmedisiner. Det kan skje at vi ikke får tak i dette før neste morgen. Kontakt med kommunen Vi snakker mye med pasientene når de er innlagt hos oss. Likevel kan vi ikke alltid oppdage hvordan pasienten fungerer hjemme. Kanskje kunne pasientene ha et lite kort i lommeboken med kontakt- informasjon til sin sone, som vi også kan bruke når det er behov for det? Under oppholdet bruker vi ofte mye tid på å finne fram til en som kjenner pasienten fra hjemmet. Det er ikke lett å få fatt i rett person. Våre kontaktnummer går ofte til personer som ikke jobber direkte i pasientpleien. Her får vi kun meldt pasienten, ikke drøftet pasientens situasjon. I for mange situasjoner får vi ikke kontakt i det hele tatt. Kompetanseutveksling Det er også et ønske om et større engasjement fra kommunene i forhold til de pasientene som vil trenge mye tilsyn eller noe spesiell oppfølging etter utskrivelse. Vi har kapasitet til å veilede i spesielle sår-, fistel- og stomibehandlinger. Vi kan også delta på samarbeidsmøter mellom pasient, pårørende og kommune, når det er behov for dette. Hjemreise Vi ser at vi ikke alltid kan etterkomme ønsker om at pasienten skal være hjemme til et gitt tidspunkt. Dette er det flere årsaker til; pasienten venter på siste prøvesvar, må late vannet før hjemreisen, venter på transport eller på pårørende som er på jobb. Når pasienten venter på sykehjemsplass er vi glade for raske beskjeder etter inntaksmøter. Dette gir oss bedre tid for videre planlegging. Innlagte pasienter som venter på tilbud hos kommunen er ikke et stort problem i kirurgisk avdeling, selv om vi ser at det er en liten økning siste del av Det uttrykkes bekymring i postene for hvordan samhandlingsreformen vil slå ut i forhold til kapasiteten i kommunene. For oss ser det ut til at kommunene får et øket ansvar for oppgaver uten at vi fra vår kant ennå kan se hvordan de skal løses. Det skjer mye god samhandling i dag, men vi vet også at vi har et forbedringspotensial. Dette er ofte tema på samlinger og møter, som en stadig påminnelse om at rutinene våre skal bidra til en god pasientbehandling. På vegne av sengepostene i kirurgisk avdeling Birgitta Mostad Assisterende avdelingssjef Kirurgisk avdeling Sarpsborg forbereder seg til å ta i mot utskrivningsklare pasienter Sarpsborg kommune åpnet 2. mai 6 nye korttidsplasser på Sarpsborg sykehjem. Tiltaket er planlagt utvidet med ytterligere 8 plasser fra Formålet er å sikre at utskrivningsklare pasienter fra sykehuset med behov for oppfølging får et faglig forsvarlig helsetilbud. Det er utarbeidet helt klare kriterier for å legge inn pasienter på disse plassene: Plassene er forbeholdt utskrivningsklare pasienter fra sykehus Søker må ha rett til tjenester etter Kommunehelsetjenesteloven 2-1 Søker må selv ønske opphold i sykehjem Søker har et mobiliserings- / opptreningspotensial etter akutt funksjonsnedsettelse Søker har behov for avslutning av medisinsk behandling som er påbegynt på sykehus Søker har behov for tilrettelegging i hjemmet pga akutt funksjonsnedsettelse Oppholdet er tidsbegrenset til maksimalt 3 uker Utfordringen er samhandlingen / samspillet mellom sykehuset og kommunen. For å få rett pasient på rett sted er det viktig for kommunen med en tydelig beskrivelse av pasientens funksjonsnivå, slik at kommunen vet hva som bør være målet med oppholdet. Det er ansatt en fysioterapeut og en ergoterapeut i 50 % stilling som er med på å vurdere søkerne fra sykehuset sammen med øvrig helsepersonell og følger dem opp under oppholdet. Hjemmetjenesten er en viktig samarbeidspartner. Det skal være fokus på at pasienten skal hjem fra dag 1 av oppholdet.

4 DIALOGEN nr Sykehuset forbereder seg på ny sykehusstruktur Et sentralt virkemiddel er etablering av prosjekt Omlegging av akuttberedskapen i SØ I konseptet for nytt østfoldsykehus samles all somatisk akuttvirksomhet på Kalnes. Moss utvikles til et elektivt sykehus, med bl.a. enhet for all dagkirurgi, poliklinikker og omsorg for pasienter med kroniske sykdommer. - For å komme i mål med dette er det helt nød-vendig å samle all akuttvirksomhet i Fredrikstad før flytting til Kalnes. Derfor etableres prosjektet nå, sier adm. dir. Just Ebbesen. I løpet av 2011 skal forutsetninger for gjennomføring vurderes og forslag til løsninger utarbeides. Anbefalingene skal også inneholde en tidsplan for når de enkelte tiltakene skal settes ut i livet. Målene er å: være godt forberedt og trene hele organisasjonen i ny struktur sikre befolkningen i Østfold et likeverdig tilbud, både i akuttfasen og når det gjelder planlagte tilbud sørge for at rett pasient kommer på rett behandlingsnivå i samarbeid med kommunehelsetjenesten utarbeide og gjennomføre planlagte pasientforløp som gir økt kvalitet og bedre effektivitet sikre fagutvikling og opprettholdelse av utdanning legge føringer for framtidige IKT løsninger bidra til økonomisk bærekraft Hvordan skal vi løse dette? - Prosjektet deles inn i tre delprosjekter; pasientflyt, funksjonsfordeling og utdanning/ fagutvikling, forklarer prosjektsjef for OU SØ 2015, Helge Stene-Johansen. Det vil også bli igangsatt arbeidsgrupper og støtteaktiviteter på områder som for eksempel pasientstrømanalyse, økonomi, arealdisponering og involvering/informasjon. Brukerrepresentanter og kommunehelsetjeneste er representert i overordnet styringsgruppe og vil også være aktivt med i arbeidet på flere områder. - Uten en slik bred involvering vil vi ikke lykkes, sier Stene-Johansen samhandlingsreformen forutsetter at vi jobber enda tettere sammen om pasientforløpene. Delprosjekt pasientflyt Her skal man se på hele pasientforløpet; fra hjemmet/ kommunehelsetjenesten via akuttmottak/ sengepost og til pasienten reiser fra sykehuset. Overordnede føringer er å redusere innleggelser og bedre arbeidet som gjøres rundt utskrivning i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Delprosjekt funksjonsfordeling I dette prosjektet skal det avklares hvilke pasienter/ pasientgrupper som må/bør ha et tilbud i henholdsvis Fredrikstad, Moss eller på kommunehelsetjenestenivå. Det skal også utarbeides forslag til gjennomføring av funksjonsfordelingen og en beskrivelse av beredskapsnivået i Moss. Delprosjekt utdanning og fagutvikling Hvilke konsekvenser får omleggingen av akuttberedskapen i SØ for fagutvikling og utdanning spesielt for leger i turnustjeneste, leger i spesialistutdanning og spesialsykepleiere? Prosjektet skal beskrive dagens struktur og gi en anbefaling for hvordan organisering og gjennomføring blir ved etablering av en samlet akuttberedskap. I tillegg skal man også beskrive utdanningsmessige konsekvenser for annet sykehus-personell som blir påvirket av omleggingen. Foto: winnond

5 5 DIALOGEN nr Tanker om samhandling fra Indre Østfold Vi har samlet noen erfaringer fra Indrekommunene og ønsker å få dette frem på en konstruktiv måte, slik at vi kan bruke det til å bli bedre. Vi er enige i at det foregår mye bra samarbeid mellom sykehus og kommuner. Stort sett går det bra og de aller fleste har en positiv opplevelse av behandlingskjeden: sykehusinnleggelse, behandling og hjemreise med videre oppfølging fra de kommunale tjenestene. MEN Det skjer også noen uønskede hendelser (jfr. avviksmeldinger) som vi sammen må gjøre noe med. Antall avvik er mange flere fra kommune til sykehus enn andre veien. Hvorfor? Kommunene opplever et stort og økende press for å få pasientene ut fra sykehuset Kommunene får skylden for at de ikke tar unna og at man ikke kan tilby tjenester på så kort varsel som sykehuset ønsker. Vi er veldig spente ift. endring i akuttfunksjonen i SØ. Dette skal skje før nytt Østfoldsykehus åpner. Flytting av akuttfunksjon fra Moss til Fredrikstad er så vidt vi forstår planlagt allerede i Vi er godt fornøyd med arbeidet i de kliniske utvalgene som administrativt samarbeidsutvalg har nedsatt. Her ser vi sammen ser på tiltak og lager planer for å forberede de endringer som skal komme. Flere pasienter kan behandles hjemme og vi lager planer og prosedyrer for å kvalitetssikre og bedre tiltak: før, i stedet for og etter sykehusbehandling. Men det er også flere sider som må tas hensyn til: Kommunene får jevnlig nye oppgaver fra andre instanser, driftsressurser følger med kun i en overgangsperiode. Det er årlige endringsprosesser i virksomhetene for å få rammene til å strekke til. Vi venter på nye tilskudd ifbm. Samhandlingsreformen, men det er ikke mange klare signaler, og foreløpige meldinger er usikre ift. å styrke tjenestene. Vi er godt i gang i et prosjekt mellom Indre Østfold kommunene og Sykehuset Østfold ift etablering av lokalmedisinsk kompetansesenter og styrking av tjenestene til ressurskrevende pasienter. Dette imøteser vi med spenning! Vi venter også på IKT-løsninger og lettere kommunikasjon med sykehuset (pleie - og omsorgsmeldinger). Vårt ønske er en klar ansvarsdeling og ressurser nok til å gi faglig forsvarlige tjenester 24 timer i døgnet - 7 dager i uka. Kanskje må vi være sammen om noe av dette som et spleiselag hvor både kommunene og sykehuset må inn med ressurser? En ny definisjon av utskrivningsklare pasienter imøteses også med spenning. En felles forståelse av dette bidrar til at vi kan slippe uønskede situasjoner ift. personellressurser/ kompetanse, pasienter og pårørende. Det skal utarbeides nye, bindende avtaler. Vi har behov for å jobbe en del med dette, slik at kommunenes ansvar / ståsted blir avklart. Felles rutiner må følges opp på alle nivåer både i sykehus og kommuner. Men som sagt det aller meste går bra, så må vi sammen gjøre noe med det som ikke fungerer. Vi ønsker hverandre lykke til med morgendagen helsevesen, som vil bli annerledes enn i dag. Sommerhilsen fra Runar Stemme Virksomhetsleder pleie og omsorg i Spydeberg Ann-Kristin F. Tronstad Virksomhetsleder pleie og omsorg i Hobøl Samhandlingstips Felles rutine om følgepersonell Det er laget en felles rutine på hvordan kommuner og sykehus skal samarbeide rundt pasienter med behov for kommunalt følgepersonell. Rutinen skal sikre at barn eller voksne med behov for følgepersonell fra kommunen i forbindelse med polikliniske konsultasjoner, planlagt innleggelse eller akutt innleggelse i SØ får den bistand som er nødvendig. Rutinen skal også sikre at bruker/ pasient er trygg og at omsorgen blir ivaretatt under sykehusoppholdet slik at den medisinske behandlingen ikke blir forsinket og genererer ekstra liggedøgn. Rutinen finnes på Sykehuset Østfolds hjemmesider. Slik gjør vi det: Poliklinisk konsultasjon Aktuell kommune kontakter SØ og orienterer om at pasienten/brukeren har behov for følgepersonell som skal være tilstede under konsultasjonen. Planlagt innleggelse Aktuell kommune kontakter SØ og orienterer om at pasienten/brukeren har behov for følgepersonell under sykehusoppholdet og planlegger omfanget sammen med sengeposten. Skriftlig avtale inngås. Akutt innleggelse Aktuell kommune kontakter SØ, ved vakthavende lege umiddelbart. Kommunen og aktuell sengepost avklarer behov for bistandsomfang og inngår skriftlig avtale. Det oppstår fra tid til annen uenighet om hvem som skal betale for følgepersonell og hva som skal betales. Derfor er det helt nødvendig med en avtale som beskriver dette. Begge parter har ansvar for at avtale inngås og følges opp. Avtale Gjør en grundig vurdering og lag en skriftlig avtale God dialog og avklaring av behov for bistand er viktig for å lage en god avtale Sørg for løpende vurdering av inngått avtale Hvis pasienten har et kommunalt vedtak på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vil kommunen også dekke disse utgiftene ved et sykehusopphold i henhold til kommunalt vedtak Vi skal gjøre avtale med fokus på hva som er best for pasienten Sykehuset har alltid det medisinskfaglige ansvaret Sykehuset tar den endelige avgjørelsen om det er behov av bistand fra kommune for å kunne gjennomføre forsvarlig behandling og dekker kostnadene i forbindelse med dette Dersom SØ ikke har behov for bistand, men kommunen velger å sende bistandspersonell på eget initiativ, dekker kommunen kostnadene.

6 DIALOGEN nr Midler til samhandlingstiltak i Østfold Det har vært mulig å søke midler til gode samhandlingstiltak i Helse og omsorgsdepartementet og i Helsedialog (Helse Sør-Øst) våren Østfold har hatt mange gode søknader og fått midler til følgende prosjekter / tiltak: Helsedialogmidler Søker er sykehuset PROSJEKT / SAMHANDLINGSTILTAK TILDELT KR Samhandling om tilbudet til psykisk syke med behov for akutte tjenester (Sarpsborg kommune) Ambulant team ortopedi for pasienter operert for lårhalsbrudd (hele Østfold) Oppsøkende rusteam, Moss(evaluering) Ambulante tjenester fra sykehuset i Moss til hjemmebaserte tjenester i Moss, Våler, Rygge, Råde, Askim, Marker, Trøgstad, Skiptvet, Spydeberg, Eidsberg, Hobøl (Nordfylket) Klinisk emnekurs i akuttmedisin for allmennleger Sum Midler fra Helse og omsorgsdepartementet Søkere er kommunene SØKER TITTEL PÅ SØKNAD SAMARBEIDSPARTNERE TILDELING JUNI 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark Halden, Aremark, Sykehuset Østfold Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Moss, Råde, Rygge, Våler, Sykehuset Østfold Sarpsborg Helsehuset i Sarpsborg og styrking av hjemmetjenester og forebyggende helsetjenester. Sarpsborg, Rakkestad, Sykehuset Østfold Fredrikstad Askim Helsehus og forberede samhandlingsreformen, inkl. samarbeid med Hvaler Samhandlingsprosjektet i Indre Østfold. Interkomm. samarbeid for å styrke helsetjenestene, bl a et lokalmed. kompetanse-senter Fredrikstad, Hvaler, Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, Østfoldhelsa, Østfold Analyse, NAV, brukerorganisasjoner, frivillig sektor Marker, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg. Skiptvet, Hobøl, Sykehuset Østfold Sum Østfold Har du innspill til tema og saker til Dialogen som gjelder samhandling i (og utenfor) Østfold? Kontakt: Odd Petter Nilsen mobil Kai Arne Wallin mobil Samhandlingsavdelingen Sykehuset Østfold God sommer! Foto: Keattikorn Design og produksjon: Wittusen & Jensen, Miljøvennlig digitaltrykk

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim På sporet av fremtidige løsninger? KS Østfold Strategikonferanse 3.3.2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Befolkningsutvikling og sykdomsbilde Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell

Detaljer

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester. Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Askim Indre Østfold Fremtidens helsetjenester Samhandlingskonferansen 1.12.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset med akuttleger KAD i Indre Østfold Virtuell avdeling i Eidsberg og Askim Fremtidens

Detaljer

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold. Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling Fremtidens helsetjeneste i indre Østfold Samhandlingskonferansen Vestfold 16.september 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg

Detaljer

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen?

Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Virtuell avdeling- forsvarlig utskrivning fra sykehuser pasienten klar for innskrivning i kommunen? Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Helsehuset KAD Akuttleger Virtuell

Detaljer

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge

Samhandling i Østfold. så arbetar man i Norge Samhandling i Østfold så arbetar man i Norge Samarbeid mellom sykehus og kommune 21. mai 2012 Helsesjef Øivind W. Johansen Sarpsborg kommune Prosjektleder Trond Birkestrand Sykehuset Østfold HF Kommunene

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Fremtidens kommunehelsetjeneste. Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Fremtidens kommunehelsetjeneste Fylkesmannens høstmøte 8. 9. oktober 2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Hva vi har gjort Hva vi planla, men ikke har fått gjort Hva vi planlegger nå Lokale forhold

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Virtuell avdeling i hjemmesykepleien bedre overgang fra sykehus til hjemmet? Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Eidsberg kommune Kommune i indre Østfold Mysen adm.senter 11 400 innbyggere Utviklingssenter

Detaljer

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4

Detaljer

Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold. Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold. Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Framtidens kommunehelsetjeneste i Indre Østfold Helsekonferansen 07.05.2015 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Lokale forhold er viktige Helsehuset med akuttleger Virtuell avdeling i Eidsberg Kompetansebehov

Detaljer

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Avtale mellom. kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling og utskriving for pasienter med behov for somatiske helsetjenester Del 1 1. Partene Partene er Vestre Viken HF og. kommune. Vestre Viken

Detaljer

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen

Irene Dahl Andersen orienterer om arbeidet med retningslinjen Arbeidsutvalget har lagt ved en rapport med kommentarer til retningslinjen Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Tirsdag 22. mai 2012, kl. 12.00 16.00 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV 3 hovedutfordringer 1. Overordnet samarbeid Slagkraftig SU, med delegert beslutningsmyndighet? Færre deltakere representativt?

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter.

Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Praktiske retningslinjer for samhandling mellom kommuner i Sør-Trøndelag og St. Olavs Hospital HF, vedr utskrivningsklare pasienter. Vedtatt i Administrativt samarbeidsutvalg september 2008. Styrende lover/forskrifter:

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Side 1 av 8 Tilstede: Anne Grethe Erlandsen (leder, SØ) Jens Espeland (nestleder, Fredrikstad og Hvaler) Per Grunde Weydahl (SØ) Asbjørn Elgen (SØ) Odd Petter Nilsen (SØ) Halvard Bø (Halden og Aremark)

Detaljer

Østfold. Demografi og rehabiliteringstilbud 2012. Stein Arne Rimehaug

Østfold. Demografi og rehabiliteringstilbud 2012. Stein Arne Rimehaug Østfold Demografi og rehabiliteringstilbud 2012 Stein Arne Rimehaug Definisjon rehabilitering Tidsavgrenset prosess -aktivitet og deltakelse som mål Tverrfaglig, planmessig innsats Målavklaring/brukermedvirkning

Detaljer

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF. Tjenesteavtale 3. Retningslinjer for innleggelse i sykehus Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Ornforent 18.1.2012 Avtale om samhandling mellom Herøy kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Detaljer

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET

PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTSENTRERT TEAM TETT PÅ FOR BEDRE KVALITET PASIENTEN I SENTRUM? PASIENTSENTRERT HELSETJENESTETEAM - ET SAMHANDLINGSPROSJEKT Harstad Kommune Tromsø kommune UNN HF OSO PSHT - TREDELT PROSJEKT Tjenesteutvikling

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering 19. og 20. mai 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Lokale forhold Helsehuset Virtuell avdeling Rehabiliteringsprosjektet

Detaljer

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling

Samhandlingsreformen. Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling Samhandlingsreformen Anne Grethe Erlandsen direktør kommunikasjon og samhandling DRG Forum 5. mars 2012 Samhandlingsreformen Det handler om PASIENTEN KVALITET RESSURSER Nytt østfoldsykehus 2015-16 Overordnede

Detaljer

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -????

Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Samhandlingsreformen, erfaringer så langt og veien videre 2012 2014 2016 -???? Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør, Flekkefjord, 30, januar 2013 Samhandlingsreformen Møte utfordringsbildet Sikre kvalitet

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2011 Det er behov for flere innen OUS samarbeid med onkolog Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen ved Oslo Universitetssykehus Betydelige utgifter til gjestepasienter Utnytter ressursene med kveldspoliklinikk

Detaljer

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009)

Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) Formannskapet 20. oktober 2009 Samhandling i helsetjenesten Hvordan forbereder Drammen kommune og samarbeidspartnere gjennomføring av samhandlingsreformen St. meld. nr. 47 (2008-2009) 1. Drammen geriatriske

Detaljer

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2

Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Samhandlingsreformen; Virkemidler og muligheter 2 Fylkesmannen i Vest-Agder 04. november 2011 Fremtidens utfordringer i helse og omsorg vegen videre Prosjektdirektør Tor Åm Lokalmedisinsk senter en paraplyorganisasjon

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Samhandlingsrutine for følge av kjent personale fra kommunene.

Samhandlingsrutine for følge av kjent personale fra kommunene. Samhandlingsrutine for følge av kjent personale fra kommunene. 1. Formål Rutinen gjelder pasienter som på grunn av sykdom og/eller medfødt eller ervervet funksjonssvikt har kommunikasjonsvansker i møte

Detaljer

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF)

Avtalen er inngått mellom Tønsberg kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SIV HF) xx kommune Delavtale c) mellom xx kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09.

Prosjekt - Sammen Om. Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen. Helsetjenester til eldre - NSH konferanse 26.09. Prosjekt - Sammen Om Sykehuset Østfold - Ambulerende team Fredrikstad kommune Åpen omsorg Holmen Sammen Om - 50 minutter Bakgrunn om prosjektet Prosjekt Sammen Om Legevisitt for hjemmeboende Gevinstrealisering

Detaljer

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen

4. Ansvars og oppgavefordeling mellom helseforetaket og kommunen Tj.avtale nr. 5 utkast endringer som konsekvens av PLO-varsling 1. Parter Avtalen er inngått mellom xxxxx kommune og Nordlandssykehuset HF (NLSH HF). 2. Bakgrunn Denne tjenesteavtalen er inngått i henhold

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Møtereferat Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Tid/sted: Torsdag 26. april 2012, kl. 12.00 15.30 Møterom Klosteret Sykehuset Østfold, 5 et. TILSTEDE: Medlemmer

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Pasientforløp kols - presentasjon

Pasientforløp kols - presentasjon Pasientforløp kols - presentasjon Lungemedisinsk avd. 2015 Elena Titova, overlege og forløpsansvarlig lege Synnøve Sunde, avdelingssjef sykepleie Solfrid J. Lunde, prosjektsykepleier Hva er samhandlingsreformen?

Detaljer

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011

Risikovurdering LGG 2. tertial 2011 Risikovurdering LGG. tertial 011 Konsekvens 1 3 4 Brudd på arbeidstidbestemmelsene 4 innen TSB Ventetid/ kapasitet Sannsynlighet 3 innen Pasientadministrative rutiner 1 Risikovurdering LGG 1. tertial 011

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Tjenesteavtale 3 og 5

Tjenesteavtale 3 og 5 + ++ + Overhalla kommune +++ positiv, frisk og frarnsynt Tjenesteavtale 3 og 5 er hjemlet i lov 24.6.2011w 30 om helse- og omsorgstjeneste med mer 6-2 nr 3 og 5 og lov 2.7.1999 nr 61 om spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Konklusjon: Den foreløpige rapporten gir ikke grunnlag for å vurdere dagens situasjon ved Helsehuset

Detaljer

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold

Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Samhandling i praksis. Reelle samarbeidsformer i Østfold Petter Brelin, fastlege i Halden og praksiskoordinator ved Sykehuset Østfold (SØ) Anne Grethe Erlandsen, kst. kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen.

Partene er Vestre Viken HF og NN kommune. Vestre Viken HF er heretter benevnt Vestre Viken HF og NN kommune er benevnt som kommunen. Avtale mellom NN kommune og Vestre Viken HF om henvisning, behandling, og utskriving fra psykisk helsevern for barn og unge, psykisk helsevern for voksne og tverrfaglig spesialisert rusbehandling. Del

Detaljer

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune

Avtale. mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og Vennesla kommune Delavtale 5 om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon

Detaljer

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom

WVV. bodø KOMMUNE. Tjenesteavtale nr. 5 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO. mellom Tjenesteavtale nr. 5 Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon mellom NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6. Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 6 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 14/07093 Status AMK fra Sykehuset Østfold til Oslo universitetssykehus Sammendrag: Oppfølging og gjennomføring av styrets

Detaljer

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov

Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov Delavtale mellom Lardal kommune og Sykehuset i Vestfold HF (SiV) om Retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning fra spesialisthelsetjenesten,

Detaljer

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring?

Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? Samhandlingsreformen, funksjonsfordeling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, hvem ivaretar pasient-og pårørende opplæring? SAMHANDLINGSREFORMEN Hva skal man oppnå? Økt satsning på

Detaljer

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet?

Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Samhandlingsreformen; Betydning for habiliteringsog rehabiliteringsfeltet? Regional ReHabiliteringskonferanse 2011 Lillestrøm 26. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Stortingsbehandling våren 2010; St.meld

Detaljer

Tjenesteavtale nr 5. mellom. Harstad kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale nr 5. mellom. Harstad kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI-NORGCA UNLI IVERSEH TABUORCCEVIESSU.111111 111111. HARSTAD KOMMUNE Tjenesteavtale nr 5 mellom Harstad kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om Retningslinjer

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 14/2615-1 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Helse og omsorg - tjenesterapportering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Oppvekst, omsorg og

Detaljer

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen Fra ord til handling. Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Fra ord til handling Cathrine Meland Helse- og Omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen; Mål og strategier Målene Økt livskvalitet Mestring Helhetlige og koordinerte tjenester Redusert

Detaljer

Pasientsentrert helsetjenesteteam

Pasientsentrert helsetjenesteteam Pasientsentrert helsetjenesteteam tidlig vurdering, behandling og oppfølging av pasienter med sammensatte helsetjenestebehov Monika Dalbakk prosjektleder, Pasientsentrert helsetjenesteteam OSO sak: 08/14

Detaljer

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035

Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan /2035 St. Olavs hospital HF utviklingsplan@stolav.no. Deres ref. Vår ref. Dato 1.2.2018 Høringsuttalelse fra Fosen Helse IKS med eierkommunene Indre Fosen, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan om revidert Utviklingsplan

Detaljer

HVORDAN SKAL KOMMUNENE BLI LIKEVERDIGE PARTNERE? NSH Lederkonferanse, 4. februar 2010 Toril Lahnstein, rådmann

HVORDAN SKAL KOMMUNENE BLI LIKEVERDIGE PARTNERE? NSH Lederkonferanse, 4. februar 2010 Toril Lahnstein, rådmann HVORDAN SKAL KOMMUNENE BLI LIKEVERDIGE PARTNERE? NSH Lederkonferanse, 4. februar 2010 Toril Lahnstein, rådmann Hvorfor samhandling? Manglende forebyggende arbeid Manglende koordinering av tjenester Befolkningsbehov

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10.

Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Haugesund 10. Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen Haugesund 0. november 206 Riksrevisjonen Stortingets kontrollorgan Forvaltningsrevisjon:

Detaljer

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter

Utskrivningsrutiner. Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Ken A. Klaussen Geriatrisk avdeling Klinisk samarbeidsutvalg for øyeblikkelig hjelp og utskrivningsklare pasienter Utskrivningsrutiner Samhandlingsreformen Samhandlingskjeden for kronisk

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold OPERATIVT FORUM Mandat: Operativt forum er en samarbeidsarena mellom kommunene, DPS, BUP og SMP som skal bidra til bedre pasientflyt, redusert ventetid, kvalitetsforbedringer og sikre at pasienter/brukere

Detaljer

Samhandlingsreformern i kortversjon

Samhandlingsreformern i kortversjon Samhandlingsreformern i kortversjon http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/kam panjer/samhandling/omsamhandlingsreformen/samhandlingsref ormen-i-kortversjon.html?id=650137 Bakgrunn Helse- og omsorgsminister

Detaljer

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål

1. Bakgrunn Begrepsavklaringer Formål Rutiner for samhandling mellom kommuner, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Helse Bergen HF innen somatisk sektor 2009-2012 1. Bakgrunn 1.1 Avtalen bygger på Overordnet samarbeidsavtale om samhandling mellom

Detaljer

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen

Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning i samhandlingsreformen Brukermedvirkning på systemnivå MBO 2012 Tore W. Topp Brukermedvirkning k i en rettighet t Det er myndighetenes ansvar å etablere medvirkningsfora og lytte til

Detaljer

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak

Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak STYREMØTE 27. februar 2012 Side 1 av 7 Sakstype: Orienteringssak Saksnr. arkiv: 03/618 Årsplan for styret 2012 og status for oppfølging av vedtak Forslag til vedtak: Styret tar årsplan for styret 2012

Detaljer

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten. Fysioterapeuter fikk sin naturlige plass i helsetjenesten i kommunen med kommunehelsereformen

Detaljer

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket.

1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX kommune og st. Olavs Hospital HF heretter nevnt kommunen og helseforetaket. Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. Utkast av19.11.15 1: PARTER Avtalen er inngått mellom XX

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Prosjekt Samarbeid og kompetanseoverføring mellom første- og andrelinjetjenesten

Prosjekt Samarbeid og kompetanseoverføring mellom første- og andrelinjetjenesten Prosjekt mellom første- og andrelinjetjenesten Vidar Kårikstad, prosjektleder Kristine Braastad, prosjektmedarbeider Bakgrunn En økende tendens til at sykehjemsbeboere blir innlagt ved Medisinsk divisjon.

Detaljer

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold

Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Praksiskonsulentordningen (PKO) i Sykehuset Østfold Mer samhandling - bedre pasientforløp Nina C Mikkelsen Bakken Eksempler på aktiviteter 2011 Henvisningskvalitet og prioriteringsveiledere Nytt østfoldsykehus;

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket).

1. Parter Denne avtalen er inngått mellom XX kommune (heretter kommunen) og Universitetssykehuset Nord-Norge HF (heretter UNN/helseforetaket). Xx KOMMUNE Tjenesteavtale 5 mellom xx kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid om utskrivningsklare pasienter som antas å ha behov for kommunale tjenester etter utskrivning

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold. Møteinnkalling Administrativt samarbeidsutvalg

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold. Møteinnkalling Administrativt samarbeidsutvalg Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Innkalt av Kjersti Gjøsund Vår dato 16.02.2015 Vår ref. Side 15/00019 1 av 58 Til: Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Kopi til: Varamedlemmer ADMS Samhandlingskontakter

Detaljer

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn

Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Bedre samhandling omkring kronikere en satsning i Skien og Porsgrunn Fylkesmannens høstkonferanse 01.10.13 Samhandling i Telemark helse- og omsorgstjenesten Bjørnar Nyen Kommuneoverlege Samhandlingsreformen

Detaljer

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger

Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ambulante akutteam, nasjonale anbefalinger Ved leder av arbeidsgruppa Victor Grønstad Overlege på ambulant akutteam i Ålesund Holmen 241011 Et alternativ til pasienter som er så syke at de uten AAT ville

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus

Logo XX kommune. Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Logo XX kommune Delavtale b)mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Om henvisning til og innleggelse i sykehus Revidert juli 2015 Versjon Dato Kapittel Endring Behandlet 2 Juli

Detaljer

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett

Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . m a i 0 Likeverdig samhandling for helhetlige forløp Anders Grimsmo professor, NTNU helsefaglig ansvarlig, Norsk Helsenett . Formålet med nasjonal rammeavtale «Formålet med nasjonal rammeavtale er todelt.

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunal regi Myndighetenes forventninger Bergen 28.05.13 Jo Kåre Herfjord, assisterende fylkeslege Bjarne Håkon Hanssen, Helse- og omsorgsminister 2008-2009 Samhandlingsreformen

Detaljer

PROSJEKTDIREKTIV. Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13. Utfylt av Elisabet Baade-Mathiesen, Lise W. Storhaug Dato 16.05.

PROSJEKTDIREKTIV. Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13. Utfylt av Elisabet Baade-Mathiesen, Lise W. Storhaug Dato 16.05. PROSJEKTDIREKTIV for Rygge, Råde, Våler og Moss kommune Prosjektnavn Klinisk blikk Planlagt startdato 01.01.13 Planlagt sluttdato 31.12.13 Oppdragsgiver Prosjekteier Rygge, Råde, Våler og Moss kommune

Detaljer

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter.

Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. SLUTTRAPPORT Prosjektnummer: 2007/3/0358 Prosjektnavn: Samhandling mellom 1. Og 2.linjetjenesten med formål å forebygge reinnleggelser av hjertesviktpasienter. Søkerorganisasjon: Landsforeningen for hjerte

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling

Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling TRONDHEIM KOMMUNE Forsterket sengepost ved sykehjem samarbeid om pasienter som er i aktiv behandling Intermediærenheten ved Søbstad sykehjem Rolf Windspoll Samhandlingssjef St.Olavs Hospital HF Helge Garåsen

Detaljer

Mosseregionen. Etablering av lokalmedisinsk senter. ca 56 000 innbyggere Moss: 30 030 Rygge: 14 293 Råde: 6 882 Våler: 4 472

Mosseregionen. Etablering av lokalmedisinsk senter. ca 56 000 innbyggere Moss: 30 030 Rygge: 14 293 Råde: 6 882 Våler: 4 472 Mosseregionen Etablering av lokalmedisinsk senter ca 56 000 innbyggere Moss: 30 030 Rygge: 14 293 Råde: 6 882 Våler: 4 472 Et 4 årig prosjekt ved Kristine Brevik Prosjektleder Fundament Prosjektsøknad

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Endelig versjon Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten 1. Parter Avtalen er inngått mellom Lebesby kommune og Helse Finnmark

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer

Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Samhandlingsreformen Styrings- og tilsynsutfordringer Kommunerevisor i Oslo Annette Gohn-Hellum 11. juni 2012 1 Bakgrunn for reformen Målene for reformen Lovendringer knyttet til reformen Nye oppgaver

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Psykisk helse og rusarbeid i kommunene

Psykisk helse og rusarbeid i kommunene Psykisk helse og rusarbeid i kommunene 215-217 Presentasjon v/eli Ådnøy Data fra IS-24/8, NPR m.v. Sammenstilt for FMØ av Sintef 2 IS 24/8 - Antall årsverk rapportert - 217 Kommune Årsverk til voksne Årsverk

Detaljer

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012

Utvikling og status for risikoområder 2.tertial 2012 Utvikling og status for risikoområder.tertial 0 Det er fortsatt behov for flere spesialister innen Oslo Universitetssykehus (OUS) samarbeid med onkolog. Enkelte pasientgrupper får deler av behandlingen

Detaljer

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune

Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samhandlingsmøte Psykiatrisk klinikk Levanger 11.juni 2012 Anne Kari Haugdal samhandlingskoordinator Innherred samkommune Samarbeidsavtalen kommunen og HNT Forhandlingene ble sluttført 25.05.2012 Samarbeidsavtalen

Detaljer

Samhandling i Sarpsborg

Samhandling i Sarpsborg Samhandling i Sarpsborg Samhandlingsreformen - Helsehusets innhold fase 1 Prosjektrapport mai 2011 1 Samhandlingsreformen Målene i Samhandlingsreformen er Pasientene skal få bedre behandling der de bor

Detaljer

Veien frem til helhetlig pasientforløp

Veien frem til helhetlig pasientforløp Veien frem til helhetlig pasientforløp Anders Grimsmo Professor, Medisinsk faglig rådgiver, NHN Verdikjeden i helsetjenesten: Pasientforløpet Sykehus Sykehjem Fastlegebesøk Hjemmetjeneste Utfordringer

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG

~ ' Levanger. o2 JULI Tjenestavtale 2 HELSE NORD TRØNDELAG HELSE NORD TRØNDELAG Tjenestavtale 2 INNHERRED SAMKOMMUNE o2 JULI 2012 ~ ' Levanger Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og

Detaljer

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune

TIL DEG. som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune 12 TIL DEG som snart utskrives fra sykehus til Larvik kommune Kjære pasient Ditt opphold her på sykehuset er snart over, og det er dermed tid for utskrivning. I den forbindelse har du kanskje spørsmål

Detaljer

Samhandlingsreformen Hovedinnhold:

Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Samhandlingsreformen Hovedinnhold: Mer av behandlingen skal skje nærmere der folk bor Styrking av kommunehelsetjenesten, mindre vekst i spesialisthelsetjenesten Mer fokus på helsefremming og forebygging

Detaljer

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn

Styresak. Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter. Bakgrunn Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 22.06.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Sissel Hauge Styresak 073/11 O Utskrivingsklare pasienter og korridorpasienter i somatiske sengeposter

Detaljer

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter

Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Tjenesteavtale 5 Utskrivningsklare pasienter Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4

Detaljer