asylmottak, distriktsmedisinske senter, Sunnaas og Halden Fengsel. Tjenesten kan også på sikt benyttes under store sosiale/idretts- arrangement.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "asylmottak, distriktsmedisinske senter, Sunnaas og Halden Fengsel. Tjenesten kan også på sikt benyttes under store sosiale/idretts- arrangement."

Transkript

1 S A M H A N D L I N G I Ø S T F O L D DIALOGEN N R. 1 / U K E 2 6 / J U N I Noen av sakene i dette nummeret: Nytt i Østfold Sykehus Sarpsborg med nye plasser til USK-pasienter Samhandlingstips Mobil Røntgentjeneste Bilde fra Akershus Universitetssykehus Fra vil Fredrikstad og Sarpsborg kommune være med i prosjektet mobil røntgentjeneste fra ambulerende team ved Sykehuset Østfold. Totalt omfatter det 14 sykehjem. Mobil røntgentjeneste har vært et svært vellykket prosjekt ved Ullevål Universitetssykehus siden oppstarten i SØ har allerede et godt opparbeidet ambulant team, som jobber ut mot kommunene. Teamet jobber for å øke kompetansen slik at pasienten skal kunne behandles i sitt hjemmemiljø. I startperioden vil både radiograf og sykepleier fra ambulant team rykke ut til sykehjemmene, slik at teamet kan bistå lege/sykepleiere i kommunen for raskest mulig diagnostisering og oppstart av behandling. Bakgrunnen for prosjektet er at sykehjemspasienter ikke alltid får de røntgentjenestene de trenger til rett tid:. Det kan være forskjellige årsaker til dette: For syke for transport For smertefullt med transport Ikke tilgjengelig følgepersonell fra sykehjem Ventetid på ambulanse både til og fra undersøkelse Ventetid til undersøkelse ved sykehuset Et mobilt røntgenapparat med radiograf kan raskt utføre røntgenundersøkelsen uten behov for transport av pasient eller bruk av følgepersonell fra sykehjemmet. Ved behov for røntgenundersøkelse av skjelett, lunger eller akutt abdomen i institusjonen kan mobil røntgentjeneste kontaktes Røntgenhenvisning må alltid rekvireres av lege Bildene vil raskt overføres ved ekstern hardisk og transporteres fortløpende til radiolog ved SØ. Det muliggjør rask behandling, som igjen er viktig for å bevare og bedre pasientens helse og redusere forekomsten av komplikasjoner Etter en ettårig erfaringsperiode er målet å kunne utvide tjenesten til alle sykehjem i sørfylket. Dette vil utgjøre totalt 20 sykehjem. Senere kan tilbudet også utvides til å omfatte vanskelig flyttbare pasienter i for eksempel omsorgsboliger, asylmottak, distriktsmedisinske senter, Sunnaas og Halden Fengsel. Tjenesten kan også på sikt benyttes under store sosiale/idretts- arrangement. Mvh Birgitte Torp Prosjektleder mobil røntgentjeneste SØ Nytt informasjonsbrev for helsetjenesten i Østfold Helsetjenestene som gis til Østfolds befolkning knyttes stadig tettere sammen for å gi tilbud til pasienter og brukere på en helhetlig, koordinert og effektiv måte. Det knytter også helsearbeiderne i kommuner og sykehus tettere sammen og det vil i større grad være behov for felles informasjon. En brikke i forbedring av kommunikasjon / informasjonsarbeidet er dette informasjonsbrevet mellom Østfolds kommuner og Sykehuset Østfold. Det har fått navnet Dialogen for å understreke at kommunikasjon og informasjon skal gå begge veier mellom to likeverdige samarbeidspartnere. Dialogen er et samarbeidsprosjekt mellom kommuner og sykehus, men samhandlingsavdelingen på sykehuset har tatt ansvar for produksjon og utgivelse. Planen er to utgaver hvert halvår og alle i Helse- Østfold er velkomne med innspill til innhold. Med vennlig hilsen Jan Henrik Lund Leder av administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

2 DIALOGEN nr «Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste» Nytt østfoldsykehus Nytt østfoldsykehus skal sikre befolkningen fullt ut dekkende spesialisttilbud med diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus. Sammen skal vi gi pasienten en helhetlig helsetjeneste. All akuttvirksomhet vil bli samlet på Kalnes, mens Moss vil bli en moderne enhet for planlagt virksomhet. Hva skjer på Kalnestomta? Arkeologiske undersøkelser fra 2006 viser at det er mange hulveier i området. Dette er gamle ferdselsårer som kan være opp til 2500 år gamle. Navnet har de etter den karakteristiske u-formen som oppstod på grunn av lang tids slitasje fra mennesker og dyr. Antagelig ble det også fraktet vikingskip her mellom Visterflo og Vestvannet for å unngå Sarpefossen. I andre uka i juni var arkeologene tilbake for å dokumentere disse funnene, men dette vil ikke påvirke byggestarten senere i høst. Målet nå er kun å tidfeste funnene ved hjelp av karbondatering av jordprøver. Utbyggingen av Ahus fase 2 skal snart avsluttes. I den forbindelse vil tre brakkerigger bli overført til østfoldprosjektet i løpet av sommeren. Disse plasseres på Kalnestomta og vil inneholde bl.a. kontorer og fasiliteter for de som skal jobbe der. Før brakkene skal på plass må en del av tomta klargjøres. Hva Skjer i Moss? Siste uke i mai startet ombyggingen av vestfløya i Moss. I slutten av september vil det bli nye flotte lokaler med egen inngang for dialysepasientene rett ved sykehusets hovedinngang. Kapasiteten vil bli 11 plasser, men i første omgang tar man i bruk 6 av disse. Hovedmilepæler fram til nytt bygg står ferdig på Kalnes: Oktober 2011 Start klargjøring og graving Høsten 2011 Start veianlegg Februar 2012 Start grunn og fundamenter August 2012 Start råbyggarbeider Oktober 2012 Start tett hus arbeider Mars 2013 Start innvendige arbeider 4. Kvartal 2014 Start testing og forberedelse drift August 2015 Start prøvedrift og virksomhetstester November 2015 Start flytting og gradvis drift Mai 2016 Sykehuset i full drift

3 3 DIALOGEN nr Kort rapport fra kirurgiske sengeposter Vi har samlet noen erfaringer fra de kirurgiske sengepostene rundt emnet samhandling og er enige om at vi har mye bra samarbeid med kommunene i Østfold. I kirurgisk avdeling har vi et høyt antall pasienter til innleggelse og utskrivelse hver dag. Mange av dem har ikke og trenger heller ikke kontakt med kommunen i den forbindelse. Vi merker nå likevel at antallet pasienter som trenger hjelp øker. Vi har noen ønsker til forbedringsarbeidet: Ved innleggelse Når pasienten innlegges fra kommunale institusjoner eller har et tilbud fra åpen omsorg, savner vi ofte pleieplan derfra. Når dette sendes med har vi en flott start på samhandlingen. Da vet vi hva vi har å gå ut fra. Medikamentliste er fint å få, men ikke nok. Det kan være lurt for pasienten å ha med spesielle medikamenter, for eksempel inhalator og diabetesmedisiner. Det kan skje at vi ikke får tak i dette før neste morgen. Kontakt med kommunen Vi snakker mye med pasientene når de er innlagt hos oss. Likevel kan vi ikke alltid oppdage hvordan pasienten fungerer hjemme. Kanskje kunne pasientene ha et lite kort i lommeboken med kontakt- informasjon til sin sone, som vi også kan bruke når det er behov for det? Under oppholdet bruker vi ofte mye tid på å finne fram til en som kjenner pasienten fra hjemmet. Det er ikke lett å få fatt i rett person. Våre kontaktnummer går ofte til personer som ikke jobber direkte i pasientpleien. Her får vi kun meldt pasienten, ikke drøftet pasientens situasjon. I for mange situasjoner får vi ikke kontakt i det hele tatt. Kompetanseutveksling Det er også et ønske om et større engasjement fra kommunene i forhold til de pasientene som vil trenge mye tilsyn eller noe spesiell oppfølging etter utskrivelse. Vi har kapasitet til å veilede i spesielle sår-, fistel- og stomibehandlinger. Vi kan også delta på samarbeidsmøter mellom pasient, pårørende og kommune, når det er behov for dette. Hjemreise Vi ser at vi ikke alltid kan etterkomme ønsker om at pasienten skal være hjemme til et gitt tidspunkt. Dette er det flere årsaker til; pasienten venter på siste prøvesvar, må late vannet før hjemreisen, venter på transport eller på pårørende som er på jobb. Når pasienten venter på sykehjemsplass er vi glade for raske beskjeder etter inntaksmøter. Dette gir oss bedre tid for videre planlegging. Innlagte pasienter som venter på tilbud hos kommunen er ikke et stort problem i kirurgisk avdeling, selv om vi ser at det er en liten økning siste del av Det uttrykkes bekymring i postene for hvordan samhandlingsreformen vil slå ut i forhold til kapasiteten i kommunene. For oss ser det ut til at kommunene får et øket ansvar for oppgaver uten at vi fra vår kant ennå kan se hvordan de skal løses. Det skjer mye god samhandling i dag, men vi vet også at vi har et forbedringspotensial. Dette er ofte tema på samlinger og møter, som en stadig påminnelse om at rutinene våre skal bidra til en god pasientbehandling. På vegne av sengepostene i kirurgisk avdeling Birgitta Mostad Assisterende avdelingssjef Kirurgisk avdeling Sarpsborg forbereder seg til å ta i mot utskrivningsklare pasienter Sarpsborg kommune åpnet 2. mai 6 nye korttidsplasser på Sarpsborg sykehjem. Tiltaket er planlagt utvidet med ytterligere 8 plasser fra Formålet er å sikre at utskrivningsklare pasienter fra sykehuset med behov for oppfølging får et faglig forsvarlig helsetilbud. Det er utarbeidet helt klare kriterier for å legge inn pasienter på disse plassene: Plassene er forbeholdt utskrivningsklare pasienter fra sykehus Søker må ha rett til tjenester etter Kommunehelsetjenesteloven 2-1 Søker må selv ønske opphold i sykehjem Søker har et mobiliserings- / opptreningspotensial etter akutt funksjonsnedsettelse Søker har behov for avslutning av medisinsk behandling som er påbegynt på sykehus Søker har behov for tilrettelegging i hjemmet pga akutt funksjonsnedsettelse Oppholdet er tidsbegrenset til maksimalt 3 uker Utfordringen er samhandlingen / samspillet mellom sykehuset og kommunen. For å få rett pasient på rett sted er det viktig for kommunen med en tydelig beskrivelse av pasientens funksjonsnivå, slik at kommunen vet hva som bør være målet med oppholdet. Det er ansatt en fysioterapeut og en ergoterapeut i 50 % stilling som er med på å vurdere søkerne fra sykehuset sammen med øvrig helsepersonell og følger dem opp under oppholdet. Hjemmetjenesten er en viktig samarbeidspartner. Det skal være fokus på at pasienten skal hjem fra dag 1 av oppholdet.

4 DIALOGEN nr Sykehuset forbereder seg på ny sykehusstruktur Et sentralt virkemiddel er etablering av prosjekt Omlegging av akuttberedskapen i SØ I konseptet for nytt østfoldsykehus samles all somatisk akuttvirksomhet på Kalnes. Moss utvikles til et elektivt sykehus, med bl.a. enhet for all dagkirurgi, poliklinikker og omsorg for pasienter med kroniske sykdommer. - For å komme i mål med dette er det helt nød-vendig å samle all akuttvirksomhet i Fredrikstad før flytting til Kalnes. Derfor etableres prosjektet nå, sier adm. dir. Just Ebbesen. I løpet av 2011 skal forutsetninger for gjennomføring vurderes og forslag til løsninger utarbeides. Anbefalingene skal også inneholde en tidsplan for når de enkelte tiltakene skal settes ut i livet. Målene er å: være godt forberedt og trene hele organisasjonen i ny struktur sikre befolkningen i Østfold et likeverdig tilbud, både i akuttfasen og når det gjelder planlagte tilbud sørge for at rett pasient kommer på rett behandlingsnivå i samarbeid med kommunehelsetjenesten utarbeide og gjennomføre planlagte pasientforløp som gir økt kvalitet og bedre effektivitet sikre fagutvikling og opprettholdelse av utdanning legge føringer for framtidige IKT løsninger bidra til økonomisk bærekraft Hvordan skal vi løse dette? - Prosjektet deles inn i tre delprosjekter; pasientflyt, funksjonsfordeling og utdanning/ fagutvikling, forklarer prosjektsjef for OU SØ 2015, Helge Stene-Johansen. Det vil også bli igangsatt arbeidsgrupper og støtteaktiviteter på områder som for eksempel pasientstrømanalyse, økonomi, arealdisponering og involvering/informasjon. Brukerrepresentanter og kommunehelsetjeneste er representert i overordnet styringsgruppe og vil også være aktivt med i arbeidet på flere områder. - Uten en slik bred involvering vil vi ikke lykkes, sier Stene-Johansen samhandlingsreformen forutsetter at vi jobber enda tettere sammen om pasientforløpene. Delprosjekt pasientflyt Her skal man se på hele pasientforløpet; fra hjemmet/ kommunehelsetjenesten via akuttmottak/ sengepost og til pasienten reiser fra sykehuset. Overordnede føringer er å redusere innleggelser og bedre arbeidet som gjøres rundt utskrivning i samarbeid med kommunehelsetjenesten. Delprosjekt funksjonsfordeling I dette prosjektet skal det avklares hvilke pasienter/ pasientgrupper som må/bør ha et tilbud i henholdsvis Fredrikstad, Moss eller på kommunehelsetjenestenivå. Det skal også utarbeides forslag til gjennomføring av funksjonsfordelingen og en beskrivelse av beredskapsnivået i Moss. Delprosjekt utdanning og fagutvikling Hvilke konsekvenser får omleggingen av akuttberedskapen i SØ for fagutvikling og utdanning spesielt for leger i turnustjeneste, leger i spesialistutdanning og spesialsykepleiere? Prosjektet skal beskrive dagens struktur og gi en anbefaling for hvordan organisering og gjennomføring blir ved etablering av en samlet akuttberedskap. I tillegg skal man også beskrive utdanningsmessige konsekvenser for annet sykehus-personell som blir påvirket av omleggingen. Foto: winnond

5 5 DIALOGEN nr Tanker om samhandling fra Indre Østfold Vi har samlet noen erfaringer fra Indrekommunene og ønsker å få dette frem på en konstruktiv måte, slik at vi kan bruke det til å bli bedre. Vi er enige i at det foregår mye bra samarbeid mellom sykehus og kommuner. Stort sett går det bra og de aller fleste har en positiv opplevelse av behandlingskjeden: sykehusinnleggelse, behandling og hjemreise med videre oppfølging fra de kommunale tjenestene. MEN Det skjer også noen uønskede hendelser (jfr. avviksmeldinger) som vi sammen må gjøre noe med. Antall avvik er mange flere fra kommune til sykehus enn andre veien. Hvorfor? Kommunene opplever et stort og økende press for å få pasientene ut fra sykehuset Kommunene får skylden for at de ikke tar unna og at man ikke kan tilby tjenester på så kort varsel som sykehuset ønsker. Vi er veldig spente ift. endring i akuttfunksjonen i SØ. Dette skal skje før nytt Østfoldsykehus åpner. Flytting av akuttfunksjon fra Moss til Fredrikstad er så vidt vi forstår planlagt allerede i Vi er godt fornøyd med arbeidet i de kliniske utvalgene som administrativt samarbeidsutvalg har nedsatt. Her ser vi sammen ser på tiltak og lager planer for å forberede de endringer som skal komme. Flere pasienter kan behandles hjemme og vi lager planer og prosedyrer for å kvalitetssikre og bedre tiltak: før, i stedet for og etter sykehusbehandling. Men det er også flere sider som må tas hensyn til: Kommunene får jevnlig nye oppgaver fra andre instanser, driftsressurser følger med kun i en overgangsperiode. Det er årlige endringsprosesser i virksomhetene for å få rammene til å strekke til. Vi venter på nye tilskudd ifbm. Samhandlingsreformen, men det er ikke mange klare signaler, og foreløpige meldinger er usikre ift. å styrke tjenestene. Vi er godt i gang i et prosjekt mellom Indre Østfold kommunene og Sykehuset Østfold ift etablering av lokalmedisinsk kompetansesenter og styrking av tjenestene til ressurskrevende pasienter. Dette imøteser vi med spenning! Vi venter også på IKT-løsninger og lettere kommunikasjon med sykehuset (pleie - og omsorgsmeldinger). Vårt ønske er en klar ansvarsdeling og ressurser nok til å gi faglig forsvarlige tjenester 24 timer i døgnet - 7 dager i uka. Kanskje må vi være sammen om noe av dette som et spleiselag hvor både kommunene og sykehuset må inn med ressurser? En ny definisjon av utskrivningsklare pasienter imøteses også med spenning. En felles forståelse av dette bidrar til at vi kan slippe uønskede situasjoner ift. personellressurser/ kompetanse, pasienter og pårørende. Det skal utarbeides nye, bindende avtaler. Vi har behov for å jobbe en del med dette, slik at kommunenes ansvar / ståsted blir avklart. Felles rutiner må følges opp på alle nivåer både i sykehus og kommuner. Men som sagt det aller meste går bra, så må vi sammen gjøre noe med det som ikke fungerer. Vi ønsker hverandre lykke til med morgendagen helsevesen, som vil bli annerledes enn i dag. Sommerhilsen fra Runar Stemme Virksomhetsleder pleie og omsorg i Spydeberg Ann-Kristin F. Tronstad Virksomhetsleder pleie og omsorg i Hobøl Samhandlingstips Felles rutine om følgepersonell Det er laget en felles rutine på hvordan kommuner og sykehus skal samarbeide rundt pasienter med behov for kommunalt følgepersonell. Rutinen skal sikre at barn eller voksne med behov for følgepersonell fra kommunen i forbindelse med polikliniske konsultasjoner, planlagt innleggelse eller akutt innleggelse i SØ får den bistand som er nødvendig. Rutinen skal også sikre at bruker/ pasient er trygg og at omsorgen blir ivaretatt under sykehusoppholdet slik at den medisinske behandlingen ikke blir forsinket og genererer ekstra liggedøgn. Rutinen finnes på Sykehuset Østfolds hjemmesider. Slik gjør vi det: Poliklinisk konsultasjon Aktuell kommune kontakter SØ og orienterer om at pasienten/brukeren har behov for følgepersonell som skal være tilstede under konsultasjonen. Planlagt innleggelse Aktuell kommune kontakter SØ og orienterer om at pasienten/brukeren har behov for følgepersonell under sykehusoppholdet og planlegger omfanget sammen med sengeposten. Skriftlig avtale inngås. Akutt innleggelse Aktuell kommune kontakter SØ, ved vakthavende lege umiddelbart. Kommunen og aktuell sengepost avklarer behov for bistandsomfang og inngår skriftlig avtale. Det oppstår fra tid til annen uenighet om hvem som skal betale for følgepersonell og hva som skal betales. Derfor er det helt nødvendig med en avtale som beskriver dette. Begge parter har ansvar for at avtale inngås og følges opp. Avtale Gjør en grundig vurdering og lag en skriftlig avtale God dialog og avklaring av behov for bistand er viktig for å lage en god avtale Sørg for løpende vurdering av inngått avtale Hvis pasienten har et kommunalt vedtak på brukerstyrt personlig assistanse (BPA) vil kommunen også dekke disse utgiftene ved et sykehusopphold i henhold til kommunalt vedtak Vi skal gjøre avtale med fokus på hva som er best for pasienten Sykehuset har alltid det medisinskfaglige ansvaret Sykehuset tar den endelige avgjørelsen om det er behov av bistand fra kommune for å kunne gjennomføre forsvarlig behandling og dekker kostnadene i forbindelse med dette Dersom SØ ikke har behov for bistand, men kommunen velger å sende bistandspersonell på eget initiativ, dekker kommunen kostnadene.

6 DIALOGEN nr Midler til samhandlingstiltak i Østfold Det har vært mulig å søke midler til gode samhandlingstiltak i Helse og omsorgsdepartementet og i Helsedialog (Helse Sør-Øst) våren Østfold har hatt mange gode søknader og fått midler til følgende prosjekter / tiltak: Helsedialogmidler Søker er sykehuset PROSJEKT / SAMHANDLINGSTILTAK TILDELT KR Samhandling om tilbudet til psykisk syke med behov for akutte tjenester (Sarpsborg kommune) Ambulant team ortopedi for pasienter operert for lårhalsbrudd (hele Østfold) Oppsøkende rusteam, Moss(evaluering) Ambulante tjenester fra sykehuset i Moss til hjemmebaserte tjenester i Moss, Våler, Rygge, Råde, Askim, Marker, Trøgstad, Skiptvet, Spydeberg, Eidsberg, Hobøl (Nordfylket) Klinisk emnekurs i akuttmedisin for allmennleger Sum Midler fra Helse og omsorgsdepartementet Søkere er kommunene SØKER TITTEL PÅ SØKNAD SAMARBEIDSPARTNERE TILDELING JUNI 2011 Halden Helsehus for Halden og Aremark Halden, Aremark, Sykehuset Østfold Moss Etablering av lokalmedisinsk senter i Mosseregionen Moss, Råde, Rygge, Våler, Sykehuset Østfold Sarpsborg Helsehuset i Sarpsborg og styrking av hjemmetjenester og forebyggende helsetjenester. Sarpsborg, Rakkestad, Sykehuset Østfold Fredrikstad Askim Helsehus og forberede samhandlingsreformen, inkl. samarbeid med Hvaler Samhandlingsprosjektet i Indre Østfold. Interkomm. samarbeid for å styrke helsetjenestene, bl a et lokalmed. kompetanse-senter Fredrikstad, Hvaler, Sykehuset Østfold, Høgskolen i Østfold, Østfoldhelsa, Østfold Analyse, NAV, brukerorganisasjoner, frivillig sektor Marker, Trøgstad, Spydeberg, Askim, Eidsberg. Skiptvet, Hobøl, Sykehuset Østfold Sum Østfold Har du innspill til tema og saker til Dialogen som gjelder samhandling i (og utenfor) Østfold? Kontakt: Odd Petter Nilsen mobil Kai Arne Wallin mobil Samhandlingsavdelingen Sykehuset Østfold God sommer! Foto: Keattikorn Design og produksjon: Wittusen & Jensen, Miljøvennlig digitaltrykk

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk...

Sammendrag... 4. 1. Innledning... 6. 1.1 Mål og rammer... 6. 1.2 Resultatmål... 7. 1.4 Kommunehelsesamarbeidet i Vestre Viken... 8. 2. Historikk... 2010 Forprosjekt og Mellomprosjekt Hallingdal Lokalmedisinske Senter Reidar Aasheim og Trond Kleppen Prosjektledere 15.01.2011 Innhold Sammendrag... 4 1. Innledning... 6 1.1 Mål og rammer... 6 1.2 Resultatmål...

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter

Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Rapport om: Pasientforløp for eldre skrøpelige pasienter Et pilotprosjekt om samhandling mellom Haugesund Kommune, Haugesund Sykehus og Høgskolen Stord/Haugesund Prosjektgruppe Helse Fonna: Sølvi Torvestad,

Detaljer

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4

stetoskopet Intens jakt på bakterier Ortoped Ludger Schmidt og hans team har halvert antall infeksjoner i Moss side 4 Samhandling SØ kan hjelpe flere pasienter ute i kommunene, i følge overlege Øystein Almås side 7 Fra bånd til lydfil Digital diktering gir større sikkerhet, sier sekretær Rigmor Flygansvær side 14 Tøff

Detaljer

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående!

stetoskopet TEMA: Epikrise i hånda Dette er helt enestående! Ny og nytenkende Just Ebbensen er på plass som adm. direktør side 4 Barn skal ses Nå skal psykiatrien ta barna til syke foreldre på alvor, sier Turid Takle side 11 Frukt på grillen Prøv en frisk og sommerlig

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 01/2013 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014

Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold Veiledningsmateriell Revidert 2/2014 1 Heftets tittel: Kommunenes plikt til øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Veiledningsmateriell Utgitt: 02/2012 Revidert:

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport. 6. januar 2012 Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Innhold Sammendrag...5 Innledning...6 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 6 1.2 Prosjektorganisering... 7 1.3 Prosjektgjennomføring...

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING

PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING PROSJEKTRAPPORT REHABILITERING En kartlegging av rehabilitering i Karmøy Kommune og Helse Fonna, herunder pasientgruppene og fremtidige behov og ansvarsfordeling. KARMØY KOMMUNE HELSE FONNA HØGSKOLEN STORD/HAUGESUND

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon

Årsmelding 2014 Finnmark. Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Finnmark Norsk og samisk versjon Årsmelding 2014 Forord Pasient- og brukerombudet i Finnmark hjelper daglig pasienter og brukere med spørsmål og klagesaker når de opplever at helsetjenesten

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" KS FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" AGENDA Utredning

Detaljer

Ç*4 Nore og Uvdal kommune

Ç*4 Nore og Uvdal kommune Ç*4 Nore og Uvdal kommune NUmEDAL middelalderdalen Møteinnkalling Saksnr: 25-27 Utvalg: Hovedutvalg livsløp og kultur Møtested: Bergtun, Rødberg Dato: 10.10.2013 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Sakstittel

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE ERFARINGER FRA KOMMUNER MED ETABLERTE TILBUD DELOITTE PÅ OPPDRAG FRA HELSEDIREKTORATET OKTOBER 2014 Sammendrag I denne rapporten beskrives

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF

Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Videreutvikling og ny organisering av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Helse Finnmark HF Undertittel: Du har kommet til rett sted! Delprosjekt: Planlegge og etablere ambulante

Detaljer

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport

Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland. Forprosjektrapport Prosjekt Samhandlingsreformen på Hadeland Forprosjektrapport 6. januar 2012 Versjon med vedlegg 1-6 Innhold Sammendrag... 4 Innledning... 5 1.1 Bakgrunn for prosjektarbeidet... 5 1.2 Prosjektorganisering...

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold

Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Administrativt samarbeidsutvalg i Østfold Innkalt av Irene Dahl Andersen Vår dato 08.09.2015 Vår ref. Side 15/00019 1 av 89 Til: Administrativt samarbeidsutvalg (ADMS) Kopi til: Varamedlemmer ADMS Samhandlingskontakter

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker

SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker SLUTTRAPPORT prosjekt Samhandlingsarena Aker Side 1 Innhold 1. Bakgrunn/oppdraget... 4 1.1. Hvorfor prosjekt Samhandlingsarena Aker?... 4 1.2. Prosjektoppdrag... 5 2. Organisering og struktur... 6 2.1.

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Halden eldreråd. Utvalg: Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Halden eldreråd Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer