SKOLEFRITIDSORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKOLEFRITIDSORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE"

Transkript

1 SKOLEFRITIDSORDNINGEN I MALVIK KOMMUNE

2 INNHOLD FORORD... 2 SFO - SKOLEFRITIDSORDNING... 3 MÅL FOR SFO... 4 PERSONALET I SFO... 5 SAMARBEID PÅ SKOLEN... 6 FORELDRESAMARBEID... 6 LIKHETER OG ULIKHETER... 6 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I MALVIK... 7 BETALINGSREGULATIV... 9 SFO'ENE I KOMMUNEN

3 FORORD Det er gøy å ha det moro! I SFO, der takhøyden og leken er uendelig, trives barn aller best. SFO skal være et tilbud om meningsfylt fritid hvor barn selv får være med å gi innhold. Der voksne kan være inspirator og forbilde mens barn sørger for utfoldelsen, utforskningen og leken. Dere som foreldre er våre oppdragsgivere og dere som samspillere vil være avgjørende for god utvikling i SFO der friheten står i høysetet. Selv om SFO skal ha sin egen identitet og bør leve sitt eget liv, er tilbudet en del av den nye skoledagen for småskolebarn. Derfor er det så viktig å forholde seg til andre tilbud på skolen, og bidra til at barn opplever helhet i sin hverdag. Grunnlaget gjennom den organisering og det samarbeid som er etablert både innad på hver enkelt skole og mellom skolene, vil være en nødvendig forutsetning for kvalitetsutviklingen i SFO. Grunnleggende tanker kan vi kanskje oppsummere med det kinesiske ordtaket: Jeg hører og jeg glemmer! Jeg ser og jeg husker! Jeg gjør og jeg forstår! (Confutse) Rådmannen 2

4 SFO - SKOLEFRITIDSORDNING Malvik kommune gir tilbud om skolefritidsordning ved alle kommunens barneskoler. Alle elever fra 1. til og med 4. trinn kan melde seg som bruker av SFO- tilbudet ved den skolen de tilhører. SFO har åpent før og etter skoletid mellom og Det er opplæringsloven som legger hovedpremissene for aktiviteten i SFO. Opplæringslovens 13-7 fastslår følgende: Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning før og etter skoletid for årstrinn, og for barn med særskilte behov på årstrinn. Skolefritidsordninga skal leggje til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. Skolefritidsordninga skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemma barn skal givast gode utviklingsvilkår. Areala, både ute og inne, skal vere eigna for formålet. SFO er en del av barnas fritid. Barna skal selv få være med på å forvalte den tiden de er på SFO, slik at de får oppleve den grunnleggende valgfriheten som ivaretar deres mulighet til å selv bli ansvarlig for egen utvikling. Dette må naturligvis skje innenfor trygge rammer, gjennom ulike tilbud av aktiviteter, grensesetting, normer og regler. Barna skal vite at en voksen alltid er tilgjengelig. Hver skole har en base for SFO. I tillegg brukes skolens spesialrom og øvrige undervisningsarealer til leke- og oppholdsarena, samt skolens uteområde og nærmiljø. Barnas opplevelse av SFO bør være retningsgivende i forhold til innhold og kvalitet. Barna sier følgende om SFO: "SFO e itj skole, men fritid på skolen. Det e næsten som å værra heim, bare at de e fleire onga der." "De e godt når vi får kakao og bolla, nån ganga får vi kjærlighet og is" "De e artig å fær på tur med SFO. Vi kain gå ut når vi vil. De e arti å gå ut når vi træng bare jakke og sko." 3

5 MÅL FOR SFO Malvik kommune har i sine vedtekter for skolefritidsordningen en felles målsetting: "SFO skal gi barna tilsyn og omsorg, læring gjennom lek, allsidige aktiviteter og sosial læring i samspill med andre barn, personale, foreldre og nærmiljø." Dette konkretiseres gjennom følgende delmål: Tilsyn og omsorg Vi skal skape trygge omgivelser for barna gjennom å være tilgjengelig for dem, opptre lyttende og trøstende og gi tilbakemelding. Lek og barnekultur Målet er å skape et bredt og fritt aktivitetstilbud for barna, hvor frileken vektlegges, men hvor barna også har tilbud om voksenstyrte aktiviteter. Barna skal møte hverdagslige utfordringer som å ta ansvar for egne handlinger, aktivisere seg / kjede seg og kunne forholde seg til medgang og motgang. Sosial læring Vi skal gi barna opplevelsen av at de er del av et større fellesskap gjennom å lære dem grunnleggende sosiale ferdigheter som å samarbeide, inkludere andre i lek og aktivitet, bli mer selvstendige og kunne følge eksisterende normer og verdier i SFO- miljøet. Faglig læring SFO skal ut fra skolens satsingsområder og gjeldende læreplan, bidra til faglig læring der det er naturlig ut fra skolefritidsordningens hovedoppgave og de ansattes kompetanse. Med lek og fritidsaktivitet som utgangspunkt kan SFO tenkes å bidra innenfor både skoleprosjekt, IKT, fysisk aktivitet samt mat og helse. Det understrekes likevel at hovedansvaret for å oppfylle læreplanmål og satsingsområder påhviler skolen. Fra høsten 2010 blir det i tillegg gitt tilbud om leksehjelp ved den enkelte SFO. Foreldresamarbeid Vi skal legge til rette for et godt foreldresamarbeid for å styrke barnets omsorgssituasjon i SFO (se side 6). Bruk av nærmiljøet Skolens nærområder skal brukes aktivt i lek og læring på SFO. 4

6 PERSONALET I SFO Hvordan SFO- medarbeiderne bekler sin rolle som voksen er den enkeltfaktoren som har størst betydning for innholdet i SFO. Medarbeiderne består av: rektor SFO leder baseledere fagarbeidere assistenter lærlinger Rektor er overordnet pedagogisk og administrativ leder av SFO. SFO leder har ansvaret for den daglige faglige virksomheten i SFO. I Malvik kommune er deler av denne stillingen avsatt til administrative arbeidsoppgaver, den øvrige delen inngår som en del av bemanningen i SFO. Hovedoppgaven til SFO leder er å tilrettelegge virksomheten slik at den drives i tråd med gjeldende lover, vedtekter og planer. SFO ved Vikhammer skole og Saksvik skole gjennomfører forsøksvirksomhet ut I disse forsøkene er det inspektør ved trinn som innehar funksjonen som daglig leder for SFO. I tillegg er det opprettet funksjoner som baseansvarlige/aktivitetsledere. SFO-medarbeiderne har ulike funksjoner i forhold til barna: omsorg og tilsyn tilrettelegge for leik, læring og utvikling i barnekulturen rollemodell, en voksen barnet kan identifisere seg med I Malvik er bemanningsnormen 1 voksen per 15 tilstedeværende barn (jf. kommunale vedtekter). Dette har barn sagt om voksne i SFO: "Dæm fær å går, tar telefon og passe på oss." "Dæm tar oss me på tura, har konkurransa og spille me oss (å bli me på fotbaill nån ganga)." "Dæm hjælpe ongan, trøste dæm når dæm skrik og har det koselig sammen me ongan." 5

7 SAMARBEID PÅ SKOLEN På småskoletrinnet har barna 24 t/u (1. og 2. trinn) og 26 t/u (3. og 4. trinn) med undervisning. I tillegg tilbys skolefritidsordning før og etter skoletid. Undervisnings- og fritidsdel skal sammen utgjøre en helhetlig skolehverdag for barna. SFO medarbeiderne har ukentlig felles samarbeidstid. Dette er et viktig ledd i kvalitetsutviklingsarbeidet i SFO. Ellers deltar personalet i SFO sammen med det øvrige personalet i skolens utviklingsarbeid på ulike nivå. SFO leder innehar en vesentlig rolle for samarbeid på skolen, ikke minst som kommunikasjonsbindeledd mellom skolens undervisningsdel og fritidsdel. FORELDRESAMARBEID Vi ønsker å gi ditt barn et så godt skolefritidstilbud som mulig. Det er viktig med et godt og nært samarbeid mellom SFO og foreldre/foresatte. Her er forslag til foreldrenes bidrag for å skape en god omsorgssituasjon for barnet: Det er viktig at foreldre/foresatte sørger for: at barnet til en hver tid har tilstrekkelig med skiftetøy, klær og fottøy tilpasset vær og føre. oppfølging av barnets garderobeplass. å gi SFO nødvendige opplysninger om barnet, for eksempel ved allergier, behov for medisiner og andre spesielle behov. å gjøre avtaler med SFO om gode bringe- og hentesituasjoner for barnet. Holde SFO ajourført ved endringer av disse og oppdatere telefonnummer hvor foreldrene kan nås. å overholde SFOs åpningstider og regelen om maksimal oppholdstid i skole og SFO på 9 timer pr dag. å lese og følge opp informasjon som sendes til hjemmet. å delta i samtaler med SFO ved behov. LIKHETER OG ULIKHETER Alle SFOene i Malvik kommune jobber ut fra en felles målsetting, men de enkelte SFOene tilpasser seg de ressursene som finnes på skolen og i nærmiljøet. Derfor er kulturen forskjellig ved de ulike enhetene, basert på SFO- medarbeidernes kompetanse, muligheter som finnes i nærmiljøet, utfartssteder, leikeområder, lokaler og fysiske rammer, skolens uteområde, leker og utstyr. Det er viktig at de enkelte enhetene innarbeider egne rutiner som oppleves hensiktsmessige for barn og voksne. 6

8 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I MALVIK Vedtatt i kommunestyret (K-sak 16/05). Gjeldende fra Følgende punkter er justert administrativt av rådmannen med virkning fra : 2 (leksehjelp), 4 (elektronisk påmelding) og 6 (elektronisk oppsigelse) TILBUD Malvik kommune gir tilbud om skolefritidsordning ved alle kommunens barneskoler. Hver skole har en base for skolefritidsordning. I tillegg brukes skolens spesialrom og øvrige klasserom til leke- og oppholdsareal. 2. MÅL SFO skal gi barna tilsyn og omsorg, tilbud om leksehjelp, læring gjennom lek, allsidige aktiviteter og sosial læring i samspill med andre barn, personale, forelde og nærmiljø. 3. ADMINISTRASJON OG BEMANNING Formannskapet har ansvar for forvaltning av skolefritidsordningen. Rektor er overordnet leder for SFO i samsvar med retningslinjer, avtaler og kommunale vedtak. Skolefritidsordningen bemannes med assistenter med ulik utdanning og yrkesbakgrunn slik at det samlet sett kan gis et godt tilbud i samsvar med målsettingen. Personaltetthet: en voksen pr. 15 tilstedeværende barn. I tillegg kommer bemanning for å dekke særskilte behov og ressurs til ledelse i henhold til avtaleverket. 4. PÅMELDING / OPPTAK Alle elever fra 1.trinn t.o.m. 4. trinn får plass i SFO ved den skolen de tilhører. Hovedopptak skjer én gang pr. år. Bindende påmeldingsfrist er 1. mai. Opptak skjer f.o.m. 1. august. Påmelding gjøres elektronisk via Malvik kommunes internettsider. Barn som blir tatt inn utenfor hovedopptaket får plass fra den 1. i måneden. Både hovedopptak og opptak i løpet av året foretas av den enkelte skole. Barnet beholder plassen inntil den blir sagt opp, eller når barnet begynner i 5. trinn. 5. BEHOV FOR SFO- PLASS FOR ELDRE ELEVER Eldre elever (f.o.m. 5. trinn t.o.m. 7. trinn) med særskilte behov kan søke om plass. Sakkyndig tilråding skal vedlegges søknaden. Søknad gjøres elektronisk via Malvik kommunes internettsider. Opptaket kan påklages til klagenemnda (formannskapet). Det søkes for 1 skoleår om gangen. Elever med særskilte behov fra 8. trinn og oppover kan søke avlastningstilbud etter sosialtjenestelovgivning. Søknad sendes skriftlig til det kommunale boog servicesenter man sokner til (Hommelvik bo- og servicesenter eller Vikhammer bo-og servicesenter)

9 6. OPPSIGELSE AV PLASS / TAP AV PLASS / MISLIGHOLD Oppsigelse gjøres elektronisk via Malvik kommunes internettsider med 1 måneds varsel. Oppsigelsestid er 1 måned regnet fra den 1. i måneden etter at oppsigelse er levert. Oppsigelse gjøres elektronisk via Malvik kommunes internettsider. Dersom foreldre sier opp SFO- plassen med virkning etter 1. mai, kan ny SFO- plass ikke påregnes før 1. januar påfølgende år. Dersom oppholdsutgiftene ikke blir betalt, kan retten til plass tapes. Prosedyre ved ubetalt kontingent er nedfelt i eget skriv til foreldre. Uriktige opplysninger kan også føre til tap av plass. Formannskapet er klageinstans i disse spørsmål. Kommunen kan også si opp avtaleforholdet med 1 måneds varsel. Oppsigelsestiden er 1 måned fra den 1. i måneden. Oppsigelse kan gis ved: uriktige opplysninger gitt av foresatte i søknaden manglende oppholdsbetaling 7. BETALING Kommunestyret vedtar betalingssatser. Betalingsregulativ følger som vedlegg til vedtektene. Det betales for 11 måneder i året. Juli måned er betalingsfri. Barn som blir tatt inn utenom hovedopptaket betaler fra den 1. i måneden. 8. ÅPNINGSTID Kl til Det forutsettes at skole/sfo- dagen for barna ikke varer lengre enn 9 timer. SFO er stengt jule- og nyttårsaften, påskeuken og mellomjulen. SFO er også stengt 5 dager i henhold til årsrute for skole, SFO og barnehage. I tillegg stenges alle SFO i de 3 siste hele ukene i juli. Se i årsrute for eksakte uker hvert år. Hvert barn skal avvikle 5 ukers ferie i løpet av skoleåret: Planleggingsdager - 5 dager, regnes som en ferieuke. Påske og juleferie regnes som en ferieuke Sommer fellesstengt med barnehagene i 3 uker (se årsrute) 8

10 BETALINGSREGULATIV Vedtatt i kommunestyret (PS- 94/14). Gjeldende fra Betaling For plass i SFO betaler foreldrene/foresatte kr pr. mnd. for halvplass (opphold t.o.m. 10 timer pr. uke) og kr for helplass (opphold t.o.m. 21 timer pr.uke). Ved kjøp av enkelttimer betales en timepris på kr. 71,-. Oppholdstid er avtalt gjennomsnittlig timetall pr. uke i løpet av en måned. Timetallet er justert etter innført timetallsøkning i skoletiden for trinn. Overflytting fra barnehage til SFO-tilbud kan ikke skje dersom det foreligger ubetalt kontingent. Søskenmoderasjon Det gis søskenmoderasjon i betalingssatsene med en reduksjon på 20 % dersom barnet har søsken i privat eller kommunal barnehage. Det gis også søskenmoderasjon dersom en familie har flere barn på 1. trinn (eks. tvillinger). Det gis i tillegg søskenmoderasjon for særkullsbarn i samme husstand. Søskenmoderasjon for SFO bortfaller for alle fra og med 2. trinn. Man trenger ikke å søke om søskenmoderasjon, da det blir automatisk registrert i kommunens fakturasystem. Moderasjon på økonomisk grunnlag Det gis 25 % moderasjon på økonomisk grunnlag. Ved vurdering av søknaden følges sosialtjenestens retningslinjer for beregning av inntekter. Det må sendes ny søknad for hvert skole- og barnehageår. Søknad om økonomisk moderasjon har ikke tilbakevirkende kraft. Det må gis beskjed til skolekontoret når grunnlaget for innvilgelse av økonomisk moderasjon endrer seg. Inntekter Grunnlaget for vurdering av familiens økonomi er opplysninger om de samlede inntekter. Dette gjelder også samboere (som samboer gjelder også en som bor sammen med andre enn barnets mor/far). Som inntekt regnes blant annet inntekt som lønn, trygdeytelser inkludert barnetrygd (grunn- og hjelpestønad regnes ikke med), studielån/stipend, barnebidrag og bostøtte. For studentfamilier skal søknad om maksimalt studielån og stipend være prøvd før søknad om moderasjon behandles. Søknadene avgjøres av skoleadministrasjonen med formannskapet som klageinstans. 9

11 Stønadsordninger Søknad om barnetilsyn gis av NAV trygd til enslige i arbeid eller under utdanning og skal dekke utgifter til barnehagekontingent og andre faste tilsynsordninger. Grunn- og hjelpestønad skal dekke ekstrautgifter som familier med funksjonshemmede barn har til blant annet transport, tilsyn og pleie. Når særlige grunner tilsier det kan sosial- og barneverntjenesten, etter en individuell behovsvurdering, beslutte å dekke utgifter til SFO og barnehage enten helt eller delvis. SFO'ENE I KOMMUNEN HOMMELVIK SFO Tlf: (1. base) / (SFO-base) Mobil : SAKSVIK SFO Tlf: (Utsikten/ (Solsikken) Mobil: (Utsikten), (Solsikken) SVEBERG SFO Tlf: / Mobil: VIKHAMMER SFO Tlf: Mobil VIKHAMMERÅSEN SFO Tlf: /

12 11

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Soria Moria Kultur&Turisme AS Fætten 94 7652 Verdal Email: rolf.vestvik@vktv.no Mobil: 908 22701 Org.nr. 989 620 053. Verdal 7.

Soria Moria Kultur&Turisme AS Fætten 94 7652 Verdal Email: rolf.vestvik@vktv.no Mobil: 908 22701 Org.nr. 989 620 053. Verdal 7. Soria Moria Kultur&Turisme AS Fætten 94 7652 Verdal Email: rolf.vestvik@vktv.no Mobil: 908 22701 Org.nr. 989 620 053 Verdal 7. februar 2014 Verdal kommune v/øystein Kvistad Johannes Bruns gt 2 7650 Verdal

Detaljer

Velkommen til SFO ved Flå skole

Velkommen til SFO ved Flå skole Velkommen til SFO ved Flå skole Sist oppdatert september 2015 Litt om SFO ved Flå skole Skolefritidsordningen ved Flå skole er i «nybygget», i sammenheng med klasserommene for 1.-4. trinn. SFO, som eies

Detaljer

Rammeplan og vedtekter.

Rammeplan og vedtekter. Rammeplan og vedtekter. Det er viktigt at børnene altiid beholder deres munterhed og at skolen ikke falder dem til last. fra I. L. Reventows Brahetroolerbords bok Skolevesens Instruks av 1784 i Danmark

Detaljer

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet.

Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Forventinger foreldrene kan stille til personalet. 1 INNHOLD: Velkommen til skolefritidsordningene i Holtålen kommune. Hva er SFO? Forventinger foreldrene kan stille til personalet. Åpningstider Informasjonsskriv SFO fra A til Å Vedtekter for skolefritidsordningene

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE BARNEHAGER Vedtatt av kommunestyret i møte 26. februar 2014 1 DRIFT Barnehagene eies av Skedsmo kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE GRØTNES BARNEHAGE SVANEM BARNEHAGE VINJE BARNEHAGE Vedtatt i Hemne kommunestyre, sak 59/13, 28.05.2013 1. BARNEHAGENS FORMÅL Barnehagen

Detaljer

Rammeplan og vedtekter

Rammeplan og vedtekter Rammeplan og vedtekter Det er viktigt at børnene altiid beholder deres munterhed og at skolen ikke falder dem til last. fra I. L. Reventows Brahetroolerbords bok Skolevesens Instruks av 1784 i Danmark

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG

ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG ÅRSPLAN 2014/2015 SFO SETSKOG INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Setskog SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere som

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO

ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO ÅRSPLAN 2014/2015 AURSMOEN SFO INNLEDNING Vi ønsker alle barn og deres foresatte hjertelig velkommen til Aursmoen SFO og et nytt innholdsrikt skoleår. Vi gleder oss litt ekstra til å bli kjent med dere

Detaljer

for skolefritidsordninger i Verdal

for skolefritidsordninger i Verdal Retningslinjer for skolefritidsordninger i Verdal Nye vedtekter fra og med 1/8-2014 25.02.2014 Verdal kommune John Olav Larsen, saksbehandler 1. Bakgrunn og målsetting a. Generelt: Kommunen skal ha et

Detaljer

Tjenesteområde Oppvekst. Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune

Tjenesteområde Oppvekst. Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune Innhold: 1. Mål for skolefritidstilbudet i Vefsn kommune: a. Hovedmål b. Delmål c. Strategiplan oppvekst 2. Lokaler til Vefsn kommunes skolefritidstilbud:

Detaljer

SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO )

SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO ) SIGDAL KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN ( SFO ) Vedtatt i Kommunestyret 09.04.2015 Gjeldende fra 01.08.2015 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGER I SIGDAL 1. FORMÅL Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO

SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO SKOLEÅRET 2014-15 PRESENTASJON AV SFO Skolefritidsordningen ( SFO ) er et frivillig tilbud som dekker behovet for tilsyn, omsorg og en del kulturaktiviteter utenom den obligatoriske skoledagen for barn

Detaljer

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015

INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 INFORMASJON OM SKOLEFRITIDSORDNINGEN SFO 2014-2015 SFO er et frivillig tilbud om opphold utenom skolens ordinære undervisning for barn på 1. til 4. trinn og for funksjonshemmede barn fra 1. til 7. trinn.

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I HOBØL KOMMUNE Vår visjon for Hobøl kommune «Hobøl kommune skal være Norges beste land- og forstadskommune for alle kommunens beboere og aktører, det være seg ordfører,

Detaljer

Vedtekter og reglement

Vedtekter og reglement Vedtekter og reglement VEDTEKTER FOR STJØRDAL KOMMUNES BARNEHAGER 1Eierforhold Stjørdal kommune er eier for de kommunale barnehagene, og står ansvarlige for driften. 2.Formål Barnehagene skal drives i

Detaljer

SFO INFORMASJON OG SKJEMA 2014/2015

SFO INFORMASJON OG SKJEMA 2014/2015 SFO INFORMASJON OG SKJEMA 2014/2015 Oppdatert pr. 20.02.2014 INNHOLD ADRESSE- OG TELEFONLISTE TIDSPLAN ANNONSE RETNINGSLINJER FOR OPPTAK INFORMASJON VEDTEKTER SERVICEERKLÆRING PLASS- OG BEMANNINGSOVERSIKT

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I HITRA KOMMUNE (Sist vedtatt av Hitra kommunestyre den 21. november 2013) 1. Definisjon 2. Virkeområde 3. Formål 4. Ramme for driften 5. Forvaltningen 6. Samarbeidsutvalget

Detaljer

Tjenesteområde Oppvekst. Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune

Tjenesteområde Oppvekst. Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune Rammeplan for Skolefritidsordningen i Vefsn kommune Innhold: 1. Mål for skolefritidstilbudet i Vefsn kommune: a. Hovedmål: b. Delmål: 2. Lokaler til Vefsn kommunes skolefritidstilbud: 3. Organisering av

Detaljer

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER

VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER VEDTEKTER FOR SØRUM KOMMUNES BARNEHAGER 1. DRIFT Barnehagene eies av Sørum kommune og drives i samsvar med Lov om barnehager av 17. juni 2005, kommunale planer og vedtak og barnehagenes årsplaner. 2. DEN

Detaljer

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR KOMMUNALE BARNEHAGER I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den 24.6.2010, med hjemmel i Lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager, og revidert av hovedutvalg for drift 23/6-2015.

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO I FRØYA KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Frøya den.23.02.2012. med hjemmel i Opplæringsloven, og revidert av Hovedutvalg for drift 10.06.2014. VEDTEKTER FOR KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

Detaljer

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007

Vedtekter. for barnehagene i Rennebu. Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 1 Vedtekter for barnehagene i Rennebu Vedtatt av kommunestyret 13. desember 2007 2 1. Barnehagens formål Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Vestveien barnehage Møtedato: 10.09.2014

Detaljer

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 04.09.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 04.09.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Helse, oppvekst og kulturutvalget 04.09.2012 kl. 13.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. TIL BEHANDLING: 23/12: MELDINGER - HELSE, OPPVEKST OG KULTURUTVALGET 04.09.2012 24/12: VEDTEKTER

Detaljer