Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. Organisasjonsnummer 985695458"

Transkript

1 Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA Organisasjonsnummer

2 Innholdsfortegnelse: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn 2. Formål 3. Forvaltning av barnehagen, eierforhold mv. 4. Selskapets organer og myndighetsområder 5. Opptak 6. Foreldrebetaling 7. Leke og oppholdsareal 8. Åpningstid 9. Samarbeidsutvalg 10. Personal og styremedlemmer 11. Internkontroll 12. Foreldremøter og dugnader etc. 13. Bruk av barnehagens lokaler 14. Forsikring 15. Betalingsregulativ for Mari Andelsbarnehage SA 16. Anvendelse av årsoverskudd 17. Årsmøte 18. Fordeling av netto formue ved oppløsning

3 Vedtekter for Mari Andelsbarnehage SA. 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavn Mari Andelsbarnehage SA. Medlemmene hefter ikke overfor kreditorene for foretakets forpliktelser. 2. Formål Mari Andelsbarnehage SA har som formål å drive privat barnehagevirksomhet i Enebakk kommune. 3. Forvaltning av barnehagen, eierforhold med videre Mari Andelsbarnehage SA eies og drives av andelshaverne. Eiers oppgave og ansvar tilligger Mari Andelsbarnehage SA. Barnehagen skal drives i samsvar med gjeldende lover, forskrifter, retningslinjer og vedtekter. Andelseierne er ikke ansvarlig for selskapets forpliktelser utover innskutt andelskapital. 4. Selskapets organer og myndighetsområder Mari Andelsbarnehage SA avholder 1 gang pr år årsmøte der alle andelseierne deltar. Årsmøte velger Styre for Mari Andelsbarnehage SA. Årsmøte velger også hvilket styreverv den enkelte skal ha i det valgte Styret. Årsmøte er det organet i Mari Andelsbarnehage SA som har fullmakt til å endre vedtekter, innsette/avsette og endre Styret, samt endring i pris på oppholdsbetalingen for barna i barnehagen. årsmøte gir Styret fullmakt til å drive bedriften Mari Andelsbarnehage SA etter gjeldende lover og forskrifter. årsmøte må ha 2/3 flertall for at beslutningen skal være gjeldende. Mari Andelsbarnehage SA består av et styre med 6 representanter for andelseierne, valgt av andelseierne. Styret har følgende verv: Styreleder, Nestleder, og Styremedlemmer. Styret har fullmakt til å ta driftsmessige og økonomiske beslutninger vedrørende daglig drift av bedriften. Styret må ha 2/3 flertall for at beslutningen skal være gjeldende. Styret har fullmakt til å endre vedtekter etter uttalelse fra Samarbeidsutvalget (SU), innsette/avsette/endre Styret, eller endre prisen på oppholdsbetalingen for barna i barnehagen. Det avholdes Styremøte 1 gang pr måned. Styreleder kan tegne selskapet alene, eller to styremedlemmer i fellesskap. Styreleder representerer selskapet utad, eller to styremedlemmer i fellesskap. Vedtektene sendes til kommunen for orientering. Selskapsandelen kan ikke selges videre. Når barnet slutter i Mari Andelsbarnehage SA vil innskutt andelskapital bli tilbakebetalt til andelseieren, og dermed opphører eierretten til andelen.

4 5. Opptak A. Opptaksmyndighet Opptak av barn foretas i samordnet opptak. Søknad om opptak skjer på elektronisk skjema på Enebakk Kommunes hjemmesider. Kommunen v/barnehagekonsulenten besørger samordnet opptak. Barnehagekonsulenten sender ut både tilbudsbrev og avslagsbrev. B. Opptakskriterier Mari Andelsbarnehage SA er godkjent for 20 barn i alderen 0-6 år. Opptak skjer etter følgende kriterier: 1. Barn som kommer inn under 13 i lov om barnehager. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd. 2. Barn av barnehagens stiftere, samt barn av styremedlemmer i andelsbarnehagen har fortrinnsrett. Ved ellers like forhold gis barn av andelshavere i barnehagen prioritet. 3. Barn av enslige forsørgere som er i arbeid eller under utdanning utenfor hjemmet. 4. Barn hvor deres livssituasjon tilsier at de har særlige behov for det tilbudet barnehagen kan gi, blant annet etter en helhetsvurdering av familiens psykiske og fysiske helse og deres økonomiske situasjon. 5. For å få plass i barnehagen skal fast satt andel, for tiden kr være innbetalt. Andelen blir tilbakebetalt, uten renter, når barnet slutter i barnehagen(under forutsetning at all oppholdsbetaling er betalt). 6. Opptak foretas i henhold til forskrift om saksbehandlinger. C. Opptaksperiode og oppsigelsesfrist Tildelt barnehageplass beholdes til den sies opp skriftlig. Barnets foresatte kan si opp plassen med en måneds varsel fra den 1. i måneden. Plassen kan ikke sies opp etter 1. april.(les også vedtektene om betalingsregulativ). 6. Foreldrebetaling Regjeringen samt årsmøte i Mari Andelsbarnehage SA fastsetter foreldrebetalingen. Betalingen skjer forskuddsvis med forfall den 1. i hver måned, 11 måneder i året. Det gis søskenmoderasjon etter Statlig Forskrift om Foreldrebetaling. Eiere forbeholder seg retten til å justere foreldrebetalingen i løpet av året 7. Leke og oppholdsareal Barnas lek- og oppholdsareal inne er 78.4 kvm. Arealnormen pr.barn er fastsatt til 3,85 kvm for barn over 3 år, og 5,10kvm for barn under 3 år. 8. Åpningstid Barnehagen er åpen alle hverdager fra klokken til Barnehagen holder stengt i romjula og påskeuka. Barnehagen holdes stengt i de 2 siste ukene i juli. Personalet har 5 planleggingsdager i løpet av året. 9. Samarbeidsutvalg Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontakt skapende og samordnende organ som bl.a. skal fastsette barnehagens årsplan. Det består av 2 representanter fra foreldrene, 2 fra personalet og 1 oppnevnt av kommunen. (Les mer om SU i årsplanen).

5 10. Personalet og Styremedlemmer. Mari Andelsbarnehage SA V/Styret ansetter personale og fastsetter stillingsinstrukser. Personalet har taushetsplikt og skal legge frem gyldig helse og politiattest. Styremedlemmer har taushetsplikt og skal legge frem gyldig politiattest. Mari Andelsbarnehage SA er underlagt 21 og 22 i Barnehageloven om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosialtjenesten. 11. Internkontroll Barnehagen gjennomfører internkontroll ( Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler ; og Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter ) med sjekkliste hvert år, i flg. Forskrift om internkontroll. Ansvarlig for kontrollen vil være en styrerepresentant samt styrer. Kontrollen skal foretas innen utgangen av mai måned. 12. Foreldremøter, dugnader etc. Barnehagen arrangerer minst 2 foreldremøter i løpet av et barnehageåret. Alle skal gis tilbud om foreldresamtaler minst 1 gang i året. Foreldredugnader arrangeres i samarbeid mellom styrer og eiere. Foreldrene er ansvarlig for gjennomføring av dugnader. Hvis man ikke møter vil man få et straffegebyr på 500,- kr. Pr. dugnad. Disse pengene vil gå til vedlikehold og innkjøp til barna. 13. Bruk av Barnehagens lokaler. Når det ikke er til hinder for driften av barnehagen, kan barnehagens lokaler brukes til andre møte og aktivitetstilbud etter gjeldende avtale mellom Stiftelsen Mari Menighetssenter og Mari Andelsbarnehage SA. 14. Forsikring. Barna i barnehagen er forsikret i IF-forsikring. Forsikringen gjelder under opphold i barnehagen, på vei direkte til og fra denne, samt under øvrige tilstelninger som barnehagen arrangerer. Forsikringssummen er for tiden: Invaliditet sum pr. person: kr ,- Død sum pr. person: kr ,- 15. Betalingsregulativ for Mari Andelsbarnehage SA, Ytre Enebakk. 1. Betalingssatser fra og med den 1. januar 2014; Kr.2405,-pr.mnd. Det betales i tillegg kr.300,- i kostpenger. 2. Ved bekreftet plass i barnehagen må det innbetales andel á kr ,- til andelslagets konto innen 20 dager. Manglende betaling fører til at plassen går videre til neste søker. 3. Betaling skjer etter regning fra barnehagen en gang pr. måned. Avkorting av betaling på grunn av oppsigelse skjer ut fra skriftlig melding fra foresatte og gis virkning fra den 1. i måneden. Ved utmelding av barnet betales denne andelen tilbake uforandret 4. Plass i barnehagen må sies opp med minst 1 måneds varsel. Dersom oppsigelsestiden ikke overholdes, må det betales for barnet i 14 dager fra oppsigelsesdatoen. Plassen kan i vårhalvåret, det vil si etter 1. april ikke sies opp uten at spesielle grunner tilsier det. 5. Søknad om friplass eller redusert betaling sendes til Enebakk Sosialkontor. 6. Foresatte som skylder for mer enn 1 måneds betaling og som ikke er betalt etter 2.purring, kan miste retten til barnehageplass. 7. Beslutning om at foreldrene/barnet skal miste retten til plass i Mari Andelsbarnehage SA, tas av Mari Andelsbarnehage SA v/styret i samråd med styrer. 8. Medlemmene skal ikke betale medlemskontingent

6 16. Anvendelse av årsoverskudd. Årsoverskudd blir i sin helhet ført tilbake til bruk i Mari Andelsbarnehage SA. 17. Årsmøte. Årsmøte for Mari Andelsbarnehage SA avholdes hvert år medio september. Vedtektene for Mari Andelsbarnehage SA gjøres gjeldende fra og med dato de underskrives og er gjeldende inntil annen beslutning om endring gjøres av eierne v/styret. Mari Andelsbarnehage SA har i september 2012 fastsatt disse vedtektene for Mari Andelsbarnehage SA, i medhold av Lov av 5. mai 1995 om Barnehager og forskrifter til denne. På det ordinære årsmøtet skal følgende saker behandles og avgjøres: 1. godkjenning av årsregnskapet og årsberetning, herunder disponering av årsoverskudd 2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under årsmøtet. Vedtektene sendes Enebakk Kommune til orientering. 18. Fordeling av nettoformuen ved oppløsning. Oppløsning av andelslaget kan bare behandles på årsmøte. Blir oppløsning vedtatt av 2/3 flertall av de fremmøtte, innkalles ekstraordinært årsmøte en måned senere. For at oppløsning skal kunne skje må vedtaket på dette møtet gjentas med 2/3 flertall av oppmøtte andelshavere. Ved oppløsning skal andelslagets formue etter gjeldsavleggelse og utbetaling av andelsinnskudd tilfalle en humanitær organisasjon med barn i Norge som fokusområde. Valg av organisasjon behandles på årsmøte etter innstilling fra eierstyret. Eierstyret Styreleder Styremedlem Styremedlem Yngve Gramsett Eline Hast-Buringrud Nanina Øverbø Styremedlem Øverbø Styremedlem Laila Finstad

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3

1. Navn og forretningssted... 3. 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 Del I: Vedtekter for samvirkeforetaket Båsmobakken Barnehage SA 1. Navn og forretningssted... 3 2. Formål... 3 3. Andelshavere... 3 4. Rettslig disposisjonsevne - ansvar for gjeld... 3 5. Årsmøte... 4

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Nygårdshaugen Barnehage SA 1 Navn og forretningssted Andelslagets navn er Nygårdshaugen barnehage SA. Andelslaget ligger i Sarpsborg kommune. Andelslaget er en økonomisk forening,

Detaljer

Innholdsfortegnelse, vedtekter

Innholdsfortegnelse, vedtekter Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for Eikebo Barnehage SA... 2 1 Navn og selskapsform... 2 2 Formål... 2 3 Medlemmer... 2 4 Rettslig disposisjonsevne. Ansvar for gjeld.... 2 5 Årsmøte... 3 6 Årsmøtets

Detaljer

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA

Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA Innholdsfortegnelse, vedtekter Vedtekter for andelslaget Bitehagen Barnehage SA...2 1 Navn og forretningssted...2 2 Formål......2 3 Andelshavere......2

Detaljer

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA

Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter for Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA Vedtekter som følger av samvirkeloven 1 Foretaksnavn Foretakets navn er Kirkerudbakken friluftsbarnehage SA. Foretaket er et samvirkeforetak. Medlemmene

Detaljer

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011.

Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Vedtekter for Skogkanten barnehage SA Vedtekter vedtatt på årsmøte mai 2011. Barnehagen eies og drives av Skogkanten Barnehage SA. Sørumsand 2.5.2011 1 NAVN OG FORRETNINGSSTED Samvirkeforetakets navn er

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR FYKENBORG BARNEHAGE SA Org. Nr 971 494 905 Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 16.12. 2012 Innholdsfortegnelse Selskapsvedtekter i henhold til Samvirkeloven 1

Detaljer

Innholdsfortegnelse vedtekter

Innholdsfortegnelse vedtekter Innholdsfortegnelse vedtekter INNHOLDSFORTEGNELSE VEDTEKTER... 1 VEDTEKTER FOR ANDELSLAGET KJERRATEN BARNEHAGE SA... 2 1 SAMVIRKEFORETAKET... 2 2 FORMÅL... 2 3 ANDELER... 2 4 GENERALFORSAMLINGEN... 2 5

Detaljer

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA

SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR. SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA SELSKAPSVEDTEKTER OG BARNEHAGEVEDTEKTER FOR SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet SA Vedtatt på årsmøtet 20.05.2014 Org.nr. 971 375 914 (SINTEF-barnehagene Prestegårdsjordet og Tyholttunet

Detaljer

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI

VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI VEDTEKTER FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE I SKI Vedtatt av Ski kommunestyret 1.april 1998, endret 1.januar 2011 og 1.januar 2015. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innhold side 1 Eierforhold og ansvar for drift 3 2

Detaljer

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013

Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 Vedtekter for Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA Pr 19.03.2013 1 Barnehagens navn og organisasjon Barnehagens navn er Holmestrand Internasjonale Montessoribarnehage SA. Barnehagen er organisert

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen.

VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012. 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. VEDTEKTER FOR GRINDABERGET BARNEHAGE SA Vedtatt 22.03.2012 1 Navn Barnehagens navn er Grindaberget barnehage SA, heretter benevnt barnehagen. 2 Formål Barnehagens formål er å eie og drive barnehage i Bærum

Detaljer

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage.

1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet barnehage. Vedtekter for de kommunale barnehagene i Eidsvoll Vedtatt av kommunestyret 03.02.15 1 EIEFORHOLD OG DRIFT Barnehagene eies og drives av Eidsvoll kommune. Administrativt er barnehagene organisert i Virksomhet

Detaljer

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan.

a) Lov om barnehager og de av Barne- og familiedepartementet til enhver tid fastsatte forskrifter og retningslinjer/rammeplan. Barnehagen: VEDTEKTER FOR MARIHØNA BARNEHAGE SA Vedtatt på styremøtet 16.02.2012 Barnehagevedtektene kan endres av styret i virksomheten. 1. Barnehagen eies og drives av Marihøna barnehage SA 2. FORMÅL

Detaljer

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012.

Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. Driftsvedtekter for Gapatrosten barnehage SA Vedtatt på samarbeidsutvalgsmøte 10 september 2012. 1 Barnehagen eies og drives av Gapatrosten barnehage SA. 2 Formål Lagets formål er på best mulig måte å

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I NES KOMMUNE Godkjent: 03.09.2013 side 1 INNHOLD: MÅL/HENSIKT:... 3 INNHOLD/ARBEIDSMÅTER:... 3 ÅPNINGSTIDER/OMFANG:... 3 EIERFORHOLD, STYRING, LEDELSE OG BEMANNING:...

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA

VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA VEDTEKTER FOR GLOMMEN SKOG SA Vedtatt av årsmøtet 17. april 2012 1 Firma Samvirkeforetakets navn er Glommen Skog SA. Glommen Skog SA er et andelslag for skogeiere. Glommen Skog SA har vekslende kapital

Detaljer

Vedtekter for ALLSKOG SA

Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtekter for ALLSKOG SA Vedtatt på representantskapsmøtet 30. april 2014 1 Navn Samvirkeforetakets navn er ALLSKOG SA. Andelseiernes ansvar for foretakets forpliktelser er begrenset til andelsinnskuddet

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

Vedtekter for Stod Maskinlag SA

Vedtekter for Stod Maskinlag SA Vedtekter for Stod Maskinlag SA 1. Laget Stod Maskinlag SA, nedenfor kalt laget, er et andelslag med begrenset økonomisk ansvar, vekslende medlemstall og kapital. 2. Formål Formålet med samarbeidet er

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN

RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN RETNINGSLINJER FOR DEN KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGEN Gjeldendee fra 01.08.12 Vedtatt av kommunestyret i Gran 29.. mars 2012 sak 31/12 Versjon 1.0 1. MÅL OG INNHOLD Kommunen skal ha eit tilbod om skolefritidsordning

Detaljer

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager

Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager VEDTEKTER FOR: Norsk Kolonihageforbunds Fond til vern og bevaring av parsell- og kolonihager 1 Formål Det skal være midler tilgjengelig til vern og bevaring av parsell- og kolonihager, samt oppretting

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015

LOV FOR IL Express. Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 LOV FOR IL Express Lov for idrettslaget Express, stiftet 1.05.1919. Forslag til vedtak på årsmøtet 16. februar 2015 I. INNLEDENDE BESTEMMELSER 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009

Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 Ny Musikks vedtekter Vedtatt på landsmøtet 22. mai 2009 A. NY MUSIKKS STRUKTUR OG FORMÅL 1. Foreningens navn og organisasjon 2. Foreningens formål 3. Foreningens organisasjonsstruktur B. LANDSFORENINGENS

Detaljer

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane.

Utstillingen mottar støtte fra fylkeskommunene i Hordaland, Møre og Romsdal, Rogaland og Sogn og Fjordane. Vedtekter for Vestlandsutstillingen 1: Formål Organisasjonen VU er et samarbeid mellom institusjonene Stavanger kunstforening, Haugesund kunstforening, Kunsthuset Kabuso, Sunnfjord Kunstlag, Kunstmuseet

Detaljer

Generelt om lovnorm for idrettslag

Generelt om lovnorm for idrettslag Generelt om lovnorm for idrettslag Ufravikelig lovnorm Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og

Detaljer