Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 03.09.2015 Tidspunkt: 09:00"

Transkript

1 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf , eller til ved forfallsmelding på e-post er vil dere motta en bekreftelse på at den er registrert, dersom dere ikke mottar en slik bekreftelse MÅ dere ta kontakt pr. telefon. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. -1-

2 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 27/15 PS 28/15 PS 29/15 Referater - ettersending Mulig omorganisering av verneområdestyrene i Nordreisa og Kvænangen -høring Høring -om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk 2015/ /1997 PS 30/15 Innløsing av Saga X 2015/63 Saken er tilgjengelig i papirversjon av innkallingen da den er uoff. PS 31/15 Utbedring tak på Sonjatun 3. etasje 2015/1099 Ettersending av saker: PS 32/15 Søknad om tillatelse til salg av alkohol på valgdagen 2015/390 PS 33/15 Utbedring tak på kommunehuset lekkasje 2015/2023 PS 34/15 Revidert budsjett 2015 nr /

3 PS27/15Referatsaker -3-

4 Kommuner og fylkeskommuner Deres ref Vår ref Dato 14/ Rundskriv H-9/15 - Beregningsforutsetninger for pensjonskostnadene regnskapsåret 2016 Departementet har fastsatt følgende forutsetninger for beregning av pensjonskostnadene for regnskapsåret 2016, jf. regnskapsforskriften 13-5: Forholdet mellom diskonteringsrenten og forventet lønnsvekst skal være 1,0. Forventet avkastning på pensjonsmidlene skal være lik diskonteringsrenten pluss 0,60 prosentpoeng, med unntak for ordningene i Statens Pensjonskasse. For ordningene i Statens Pensjonskasse skal forventet avkastning på pensjonsmidlene være lik diskonteringsrenten pluss 0,30 prosentpoeng. Forventet regulering av G-beløpet settes lik forventet lønnsvekst. Forventet regulering av pensjoner under utbetaling settes lik forventet lønnsvekst, fratrukket 0,75 %. Beregningene skal foretas på grunnlag av oppdaterte levealdersforutsetninger som tar høyde for økt levealder. Det benyttes tilsvarende tariffer som ved premieberegningene (K2013FT). Beregningene skal inkludere pensjonsreformen, det vil si levealdersjustering, ny regulering av løpende pensjoner (jf. ovenfor) og individuell garanti for årskull født tom Beregningene skal bygge på ny uføreordning i Folketrygden. Postadresse Kontoradresse Telefon* Kommunalavdelingen Saksbehandler Postboks 8112 Dep Akersg Bent Devik NO-0032 Oslo Org no

5 Med hilsen Thor Bernstrøm (e.f.) avdelingsdirektør Bent Devik seniorrådgiver Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. Kopi til: Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Fylkesmannen i Oslo og Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Akershus Statens pensjonskasse Postboks 5364 Majorstuen 0304 OSLO Fylkesmannen i Østfold Postboks MOSS Fylkesmannen i Hedmark Postboks HAMAR Fylkesmannen i Oppland Postboks LILLEHAMMER Fylkesmannen i Buskerud Postboks DRAMMEN Fylkesmannen i Vestfold Postboks TØNSBERG Fylkesmannen i Telemark Postboks SKIEN Fylkesmannen i Rogaland Postboks STAVANGER Fylkesmannen i Vest-Agder Postboks 513 Lundsiden 4605 KRISTIANSAND S Fylkesmannen i Aust-Agder Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Fylkesmannen i Hordaland Postboks BERGEN Fylkesmannen i Møre og Fylkeshuset 6404 MOLDE Romsdal Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Njøsavegen LEIKANGER Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710, Sluppen 7468 TRONDHEIM Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postboks STEINKJER Fylkesmannen i Nordland Statens Hus, Moloveien BODØ Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ Fylkesmannen i Finnmark Statens hus, Damsveien VADSØ Side 2-5-

6 Retur: Husbanken Husbanken Postboks 1404, 8002 BODØ Deres dato Vår dato Deres referanse Vår referanse 2015/ / Side 1 av 2 Nordreisa kommune Postboks Storslett..frcg,1 6z) rrz&.t </ Avslag på søknad om tilskudd til etablering Vi viser til søknad av 2. februar Kommuner med de største boligsosiale utfordringene blir prioritert når Husbanken behandler søknad om tilskudd til etablering. Husbanken avslår søknaden om tilskudd til etablering. Begrunnelse for avslaget er Rapportering Selv om Husbanken ikke har bevilget midler for 2015, skal kommunen fortløpende rapportere bruken av tilskuddet. Dette gjelder både utbetalte og avslåtte saker. Kommuner som bruker StartSak Alle søknader om tilskudd til etablering som behandles i StartSak og som får status utbetalt eller avslag, blir automatisk rapportert til Husbanken. Kommuner som ikke bruker StartSak Alle søknader om tilskudd til etablering som blir utbetalt eller avslått skal rapporteres fortløpende som enkeltsaker i StartRap. Manglende rapportering for 2015 kan føre til at kommunen ikke får tildelt tilskudd for Husbanken kan også avslå, eller redusere størrelsen på tilskuddet hvis kommunen har midler igjen når ny søknad skal behandles. Avsetning til tapsfond I 2015 kan det kun unntaksvis settes av midler til tapsfond. En grundig gjennomgang av kommunens låneportefølje blir lagt til grunn. Kommuner som har behov for å sette av midler på tapsfond må søke Husbanken om dette innen Klage Husbankens avgjørelse er ikke enkeltvedtak og kan derfor ikke påklages. Vår kontaktperson Besøksadresse Sentralbord Kontonr. L. Alejandro Vargas Moleres Sjøgata 6, Hammerfest Tlf. Org.nr Disponible midler fra tidligere år utgjør ifølge rapporteringen kr ,- -6-

7 Husbanken Vår dato Vår referanse Side 2 av / / Informasjon Ta gjerne kontakt med deres regionkontor dersom dere ønsker ytterligere informasjon. Vi viser også til Husbankens retningslinier for tilskudd HB 8.B.29, og til mer informasjon på husbanken.no. Med hilsen HUSBANKEN Bente Be g im Avdelings rektør (L. Alejandro Vargas Moleres Rådgiver -7-

8 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamånni Saksbehandler Kjetil Trygve Larsen TelefonVår datovår ref.arkivkode / Deres datoderes ref. Nordreisa kommune v/ utviklingsleder Dag Funderud 9156 STORSLETT fnekn itvp;:ketan fl- )"."1Y1 ) 2(ykLk1.Z\- (& Tilsagnsbrev - Tilskudd til kommunalt rusarbeid 2015 Fylkesmannen viser til søknad på tilskudd under tilskuddsordningen kommunalt rusarbeid. Samlet søknadsbeløp fra kommunene i Troms fylke oversteg det beløpet Fylkesmannen fikk til fordeling fra Helsedirektoratet. Fylkesmannen har derfor måttet foreta strenge prioriteringer ut fra målsetting og tildelingskriterier. Det er derfor prioritert delvis å innvilge 2 søknader fra Nordreisa kommune. Fylkesmannen «Kommunalt statsbudsjettet gir med dette et samlet tilskudd på inntil kr til rusarbeid i Nordreisa kommune» over kapittel 765, post 62 på for 2014, fordelt på to søknader som presisert under. Ubenyttede midler på kr for 2014 kommer til fratrekk fra tilskuddet. Samlet utbetaling for 2015 blir dermed kr Søknad nr. 1: «Styrking av rustjenesten» Fylkesmannen gir med dette et tilskudd på inntil kr til «Kommunalt rusarbeid i Nordreisa kommune» over kapittel 765, post 62 på statsbudsjettet for Ubenyttede midler fra tildeling til kommunalt rusarbeid 2014 på kr , kommer til fratrekk i beløpet. Utbetaling for 2015 blir dermed kr. 0. Kommunen beskriver i sin søknad voksende utfordringer på rusfeltet. Det er behov for kapasitetsøkning i kommunens rustjeneste for å styrke ulike deler av sin rustjeneste. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Helse- og omsorgsavdelingen -8-

9 Side 2 av 5 Kommunens hovedmål med prosjektet er: Styrke det forebyggende rusarbeidet i kommunen. Tidlig identifisering av behov for tiltak. Forbedre ettervernstiltak for rusavhengige som har vært til behandling. Søknad nr. 2: «Unqdomskontakt oq miliøarbeid» Fylkesmannen gir med dette et tilskudd på inntil kr til «Kommunalt rusarbeid i Nordreisa kommune» over kapittel 765, post 62 på statsbudsjettet for Ubenyttede midler fra tildeling til kommunalt rusarbeid 2014 på kr , kommer til fratrekk i beløpet. Utbetaling for 2015 blir dermed kr Kommunen beskriver i sin søknad omfattende alkoholmisbruk blant ungdom, hvor mye av dette foregår på hjemmefester, og samtidig mangel på gode rusforebyggende tiltak i kommunal regi. Kommunens hovedmål med prosjektet er: Styrke det forebyggende rusarbeidet i kommunen. Bremse utvikling av, eller tilbakefall til problematferd. Bruke fritidssektoren som forebyggingsarena Økt tilgjengelighet gjennom etablering av ungdomskontakt. Mål og føringer Tilskuddet er gitt ut fra tilskuddsordningens regelverk med særlig vekt på tildelingskriterier, søknadens budsjett, forventet måloppnåelse og eventuell framdriftsplan. Fylkesmannen ber om at dere spesielt prioriterer aktivitet som retter seg mot målene og målgruppen. Fylkesmannen legger følgende føringer for arbeidet som skal utføres. Tilskuddet må brukes i samsvar med regelverket for tilskuddsordningen. Vi viser til Helsedirektoratets nettside hvor regelverk for tilskuddsordningen er beskrevet: https://helsedirektoratet.no/documents/tilskudd/kommunalt%20rusarbeid%20- %2Orepelverk.pdf Tilskuddet er gitt til formålet som er beskrevet i dette brevet. Midlene kan som hovedregel ikke omdisponeres, eller brukes til andre formål enn det som er beskrevet i dette brevet. Tilskuddet skal disponeres til årsverk. Tilskuddet kan ikke omdisponeres til andre formål uten skriftlig godkjennelse fra Fylkesmannen. -9-

10 Side 3 av 5 Dersom ikke midlene benyttes etter forutsetningene, skal de tilbakebetales til Fylkesmannen. Eventuelt feil bruk og mislighold av tilskuddet vil kunne medføre rettslige forføyninger. Utbetaling og krav til bekreftelse Tilskuddet blir først utbetalt når Fylkesmannen har mottatt og godkjent den vedlagte bekreftelsen på aksept av vilkår i utfylt og signert stand. Eventuelt for mye utbetalt tilskudd skal uten unødig opphold returneres til Fylkesmannen med referanse til kapittel, post og ordning. Gi beskjed om endringer Fylkesmannen må ha skriftlig beskjed snarest mulig om endringer i mottakers adresse, kontonummer og kontaktperson. Ubrukt tilskudd Tilskuddet skal brukes dette budsjett- og kalenderåret. fullt ut, finnes det følgende alternativer: Dersom midlene ikke brukes Dersom dere ikke trenger hele tilskuddet til prosjektet/aktiviteten, må tilskuddet tilbakebetales snarest til Fylkesmannens kontonummer merket med kapittel, post og vårt saksnummer. Fylkesmannen skal informeres skriftlig om dette. Midler som dere ikke bruker fullt ut i år, kan dere søke om å få overført til Tilskudd som overføres til 2016 vil bli trukket fra eventuell ny tildeling av tilskudd dersom prosjektet/aktiviteten blir videreført. Tilskuddsmottaker må søke Fylkesmannen om overføring av midler som ikke vil bli benyttet inneværende år innen Kontroll av tilskuddsmottakere og dokumentasjon Fylkesmannen tar forbehold om rett til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. 10, 2. ledd i Bevilgningsreglementet. Fylkesmannen gjør også oppmerksom på at Riksrevisjonen har adgang til å kontrollere om tilskudd benyttes etter forutsetningene. Dette er hjemlet i Lov om Riksrevisjonen 12, 2. ledd. Fylkesmannen krever at regnskapsdata og dokumentasjon av opplysninger som ligger til grunn for søknaden eller beregningen av tilskuddsbeløp, skal oppbevares for eventuell kontroll i 5 år fra det året tilskuddsbrevet ble mottatt. (lht. Lov om bokføring (bokføringsloven) 13.) Rapportering på måloppnåelse Det skal rapporteres i henhold til kriteriene for måloppnåelse fastsatt i regelverket for tilskuddet, viser her til ovennevnte regelverk på Helsedirektoratets hjemmeside (pkt. 3). Rapporteringen skal beskrive hvordan og i hvilken grad målene for tilskuddet er oppnådd. Tilskuddsmottakers vurdering av måloppnåelsen og effekt av tiltaket skal -10-

11 Side 4 av 5 settes opp mot målsettinger i prosjektplan/søknad, og undersøkelser/vurdering av brukertilfredshet. Regnskapsrapportering Det skal føres separat regnskap for tilskuddet i kommunens økonomisystem, skilt fra det øvrige regnskapet med for eksempel en prosjektkode. Regnskapet skal kun vise hvilke utgifter som er dekket av tilskuddet, og skal være atskilt fra regnskap for egne midler og/eller midler finansiert av andre. Rapporteringsfrist Mottaker av tilskuddet skal rapportere i henhold til kravene oppført i dette brevet. For prosjekter/tiltak/aktiviteter som går over flere år, skal det rapporteres hvert år kommunen mottar tilskudd. Frist for årsrapport/sluttrapport og regnskapsrapport pr er Revisorkontroll Revisor skal motta en kopi av dette brevet ved revisjon eller avtalte kontrollhandlinger knyttet til dette tilskuddet. Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske revisorforenings standard ISA 805 "Særlige hensyn ved revisjon av enkeltstående regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling". Tilskuddsmottaker må gi revisor en kopi av dette brevet før revisorkontroll. Avhengig av mottakerens organisasjonstype og tilskuddets størrelse, bortfaller i noen tilfeller krav om revisorbekreftelse på regnskap. Krav til revisorbekreftelse gjelder ikke for tilskudd mindre enn kr Revisorattestert regnskap skal oversendes Fylkesmannen innen Klagerett Det kan ikke klages på avgjørelsen om tilskuddet og vilkår i dette brevet ettersom avgjørelsen ikke er å regne som et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven 2, første ledd, bokstav a og b, er det ikke klagerett. Søknadsfrist for neste års tilskudd Det må søkes om tilskudd for hvert enkelt år. Søknadsfrist for tilskudd til prosjekter/aktiviteter som planlegges videreført neste år vil bli publisert på hjemmesiden til Helsedirektoratet og Fylkesmannen i Troms. Det tas forbehold om Stortingets bevilgning kommende år. Vennligst påfør all korrespondanse vårt saksnummer 2015/69-45 Vi ønsker dere lykke til med arbeidet og ser fram til å høre om resultatene! -11-

12 Side 5 av 5 Med hilsen Svein R. Steinert e.f. fylkeslege Anette Moltu Thyrhaug fagansvarlig Vedlegg: Aksept av vilkår Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer. -12-

13 AKSEPT AV VILKÅR Akseptbrevet må returneres snarest, og senest innen 3 uker etter mottatt brev. Brevet skal sendes i retur til: Fylkesmannen i Troms Postboks TROMSØ Eller i skannet versjon til fmtrpostmottakfylkesmannen.no Vår referanse: 2015/69-45 Tilskuddsmottaker: Adresse: Nordreisa kommune 9156 Storslett Organisasjonsnummer Kontonummer Kontaktperson, telefonnummer og e-postadresse for økonomiansvarlig Utbetalingen til mottaker bes merket med Tilsagn om tilskudd på kr over statsbudsjettets kapittel 765 post 62 for budsjettåret 2015 til kommunalt rusarbeid som nevnt i vårt tilsagnsbrev av Kommunen har ubenyttede midler på totalt kr fra tidligere år som kommer til fratrekk fra tilskuddet. Utbetalingen for 2015 blir dermed kr Mottaker av tilskuddet bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkår og rapporteringskrav som er gitt i tilsagnsbrevet av Mottaker bekrefter at dette skjemaet gir riktige opplysninger om konto eid av tilskuddsmottaker, og at Fylkesmannen varsles ved endringer. Sted, dato og signatur Bekreftelsen skal undertegnes av styreleder eller den som har signaturmyndighet (prokura). For kommuner og fylkeskommuner skal bekreftelsen undertegnes av rådmannen eller den som har fått delegert myndighet. -13-

14 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni Saksbehandler Asle Tjeldflåt TelefonVår datovår ref.arkivkode /2454 -r2334 Deres datoderes ref. I / Nordreisa kommune Postboks Storslett pikftv Godkjenning av kommunal garanti - Nordreisa menighetsråd Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 27. april 2015 med søknad om godkjenning av kommunal garanti. Nordreisa kommunestyret vedtok 26. mars 2015, under sak 16/15, å stille selvskyldnergaranti for lån på inntil kr ,- som Nordreisa menighetsråd tar opp for å foreta tekking av tak på Nordreisa kirke. Garantien gjelder for lånets hovedstol på maksimalt kr ,- med tillegg av 10 % av til enhver tid gjeldende hovedstol til dekning av eventuelle påløpte renter og omkostninger. Kommunens maksimale garantiansvar er med dette kr ,-. Det er videre vedtatt at garantiansvaret skal reduseres i takt med nedbetalingen av lånet, og at garantiansvaret opphører etter 10 år med tillegg av inntil 2 år, jf. garantiforskriften 3. Etter kommuneloven 51 nr. 1 skal vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv, godkjennes av departementet. Myndighet til å godkjenne eller ikke godkjenne kommunale garantier er delegert til Fylkesmannen. Nærmere regler om kommunale garantier er gitt i garantiforskriften. Fylkesmannen har kontrollert vedtaket opp mot kommuneloven 51 nr. 2 som setter forbud mot å stille kommunal garanti overfor næringsvirksomhet. Vi konkluderer med at vedtaket ikke i strid med kommuneloven 51 nr. 2. Det fremgår av saksfremlegget at menighetsrådet i vår/sommer skal foreta omtekking (de- og remontering) av skifertak på Nordreisa kirke, og at menighetsrådet i den forbindelse vil måtte ta opp lån til finansiering av prosjektet. Arbeidene omfatter demontering av skifer, legging av underlagspapp på eksisterende taktro, oppretting, montering av sløyfer og lekter og remontering av skifer. I tillegg er det medtatt bygningsmessige arbeider i form av etterisolering og ventilering på kaldloft, utskifting av dekkbord, mønebord og lignende, samt eventuelt nye takrenner og nedløp. Nordreisa kommunestyre vedtok under behandlingen av årsbudsjettet for 2015 å øke tilskuddet til Nordreisa menighetsråd tilsvarende renter og avdrag for lån på 1,5 mill. kr. Dette betyr at renter og avdrag dekkes av kommunen. Kr ,- av dette er til utbedring av sakristiet, som kommunestyret allerede har gitt garanti til i sak 32/14 av 12. juni Siden Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og kommunalavdelingen -14-

15 -15-

16 TROMS fylkeskommune ROMSSA fyikkasuohkan Næringsetaten Nordreisa kommune Postboks 174?f ).Y.D.).1 Cri feytr-i, 14'f?ft...& 9156 STORSLETT Vr ref.: 14/ Lopenr.: 20536/15 Saksbehandler: Tore østg,ård T1f.dir.innvalg: Arkiv: 243 SAKSARKIV Deres ref.: Dato: TILDELING KOMMUNALE NÆRLNGSFOND NORDREISA KOMMUNE Fylkesrådet i Troms har i møte vedtatt å bevilge totalt kr ,- til Nordreisa kommune over kap og Midlene er fordelt på følgende måte: Kommunalt næringsfond 2015: kr ,- Regionalt næringsfond 2015: kr ,- Bevilgningen blir overført til deres konto nr i løpet av 10 virkedager. Vennligst kontroller at kontonummer er korrekt. Vilkår tilknyttet bruken av virkemidlene Kommtmen har ansvaret for å forvalte midlene, dette in.kludererbevilgninasmyndiahet, ansvar for- kunngjøring, saksbehandling, oppfølging, rapportering og kontroll. Midlene skal forvaltes i samsvar med retningslinjer for distrikts oa- regionalpolitiske virkemidler, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende lover/regelverk, herunder blant annet forvaltningsloven, offentlighetsloven og reaelverk for offentlige anskaffelser. Regional satsing: Midlene til regional satsing skal benyttes til tiltak der to eller fiere kommuner samarbeider om finansiering av prosjekter/tiltak. Omstilling: Enkelte kommuner rar tildelt omstillingsmidler, disse er øremerket finansiering av omstillingstiltak oa skal være i tråd med godkjenningivedtak i styringsgruppen for omstilling. Ordinære beslutnings-, saksbehandlings- og rapporteringsrutiner for næringsfondet skal følges. Kunngjøring: Det er obligatorisk for kommunen åkunnore tilskuddsordninaene gjennom regionalforvaltning.no ogpå en slikmåte atmålgruppen nås. Kunngjøringen skal inneholde formål med tilskuddsordninaen, tildelingskriterier, krav til søknaden og søknadsfrist. Soknader: Det er obligatorisk for alle søkere til kommunalt næringsfond åbruke søknadsmodulen regionalforvaltning.no. Administrasjonskostnader: Inntil 5 % av bevilgningen kan benyttes til administrasjon og/eller evaluering av tilskuddsordningen. Dersom kommunen velger åbenytte seg av dette, må det utstedes tilsagn med kommunen sommottaker ogmidlene må forvaltes som et hvert annet prosjekt som oppnår finansiering fra næringsfondet. Bruk "Administrasjon" og 12#363:bbed3593-e551-4cd1-861a-62e7104a50d5:2 Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ -16-

17 -17-

18 3 Vedlegg: Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler Med vennlig hilsen Anne Hjortdahl Ass. Næringssjef Dette dokionentet er godkent elektronisk og krever ikke signatur. a50d5:4 a-62e cd bbed3593-e551 12#365: Tore Østgård Rådgiver- -18-

19 Troms fylkeskommune Strandveien Tromsø Nordreisa kommune Postboks STORSLETT TILDELING KOMMUNALE NÆRINGSFOND NORDREISA KOMMUNE 12#362:bbed3593-e551-4cd1-861a-62e7104a50d5:1-19-

20 Utskrift fra Loc,data :54 Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidier Innholdsfortegnelse Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 1 Innholdsfortegnelse 1 Kapittel I. Innledende bestemmelser 2 Kapittel II. Forvaltningsstruktur 3 Kapittel III. Om tildeling av tilskudd 3 Kapittel IV. Om oppfolging og kontroll av tilskuddet 5 Kapittel V. øvrige Bestemmelser 6 5 bbed3593-e551-4cd1-861a-62e7104a50d5 12#366 Forslaift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler Side 1-20-

21 -21-

22 -22-

23 -23-

24 -24-

25 -25-

26 Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler Innledning Følgende retningslinjer, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og det årlige oppdragsbrevet til fylkeskommunene regulerer forvaltningen og bruken av Kommunal- og moderniseringsdepartementets (KMD) kapittel 551: Post 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling Post 61 Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift. Det årlige statsbudsjettet og det årlige oppdragsbrevet til fylkeskommunene setter de overordnede politiske føringer og rammer for bruken av virkemidlene. Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler regulerer forholdet mellom forvalter og søker. Forskriften fastsetter hovedsakelig søkers rettigheter og plikter. Retningslinjene retter seg mot forvalterne og fastsetter bestemmelser for forvaltningen og bruken av midlene. 11 Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler øremerket ramme til fylkeskommunene gjennom årlig oppdragsbrev. Fylkeskommunen skal påse at forvaltningen organiseres på en effektiv, forsvarlig og hensiktsmessig måte. bbed3593-e551-4cd1-861a-62e7104a50d5: 12#372: Fylkeskommunene er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet for at midlene forvaltes og brukes i tråd med de overnevnte regelverkene og under enhver tid gjeldende lover og regler. Retningslinjene er vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og trer i kraft Side 1-26-

27 Innholdsfortegnelse 12#373:bbed3593-e551-4cd1-861a-62e7104a50d5:12 Innledende bestemmelser Formål Geografiskvirkeområde Regionaltsamarbeidog partnerskap Fylkeskommunene Konsekvenservedfeilbruk avmidlene 5 Bruk av midlene Godtørelse forforvaltningsoppgaver InnovasjonNorge Ungtentreprenørskap Hvemsomkan mottamidlerog hvade kanbrukes til Avgrensningavvirkemiddelbruken Skatteplikt-og fritak 8 Delegering av forvaltningen Delegeringavforvaltningsoppgaver Stadfestelseavdelegasjon 8 Etablering av tilskuddsordninger Kunngjøring Søknadsbehandling Veiledningsplikt Saksbehandlingstidog foreløpigsvar Habilitet Vedtakom avslag Vecltakomtildeling Registreringavtilsagn Utbetaling Innsyn Klage Oppfølging,kontrollog evaluering Oppfølgingog kontroll Evalueringavtilskuddsordningene 12 Innovasjon Norge Risikolån Garantier Tapsfond 13 Krav til internkontroll 13 Tilskudd og EØS avtalens regler om offentlig støtte Generelt Hvaer offentligstøtte? Omoffentligstøtte Bagatellmessigstøtte Prosedyrekravvedtildelingavbagatellmessigstøtte Kumulasjon Beregningavbeløpsgrense 17 Side 2 VEDLEGG 7 RETNINGSLINJER FOR KAP 551, POST 60 OG 61.DOCX -27-

28 7.4.4 Lån som bagatellmessig støtte Det generelle gruppeunntaket Meldeplikt ved bruk av gruppeunntak Støtte til tjenester av allmenn økonomisk betydning bbed3593-e551-4cd1-861a-62e7104a50d5: 12#374: Side 3 VEDLEGG7 RETNINGSLINJERFOR KAP551,POST 60 OG 61.DOCX -28-

29 -29-

30 Fylkeskommunene kan gjøre følgende med midlene: Forvalte midlene selv ved å utarbeide tilskuddsordninger.2 Unntaksvis kan fylkeskommunen tildele enkelttilskudd ved særskilt å navngi mottakeren i budsjettvedtak fattet av fylkestinget. Delegere forvaltningen til kommuner, regionråd, Innovasjon Norge, SIVA, Forskningsrådet, andre offentlige forvaltere og unntaksvis til ikke offentlig heleide aktører.3 Finansiere utviklingsprosjekter/prograrnmer i regi av fylkeskommunen. Medfinansiere nasjonale programmer og satsinger. Renteinntekter skal ikke brukes til andre formål. 1.5 Konsekvenser ved feil bruk av midlene Dersom departementet oppdager feil forvaltning eller bruk av midlene vil fylkeskommunen dette gjelder bli varslet i eget brev. Fylkeskommunen har mulighet til å komme med sin vurdering av saken før departementet konkluderer. Alle fylkeskommunene vil bli varslet ved feil bruk av midlene i andre fylkeskornrnuner, slik at de kan korrigere tilsvarende bruk av midler. Gjentatt feilbruk kan medføre krav om tilbakebetaling ved en reduksjon av bevilgningen på tilsvarende beløp det påfølgende budsjettår. Dersom departementet eller fylkeskormnunene oppdager gal forvaltning eller feil bruk av midlene hos andre forvaltere gjelder punkt. 3.2 nr. 6 i retningslinjene eller bestemmelser fastsatt i kontrakten som regulerer delegasjonen. 2. BRUK AV MIDLENE bbed3593-e551-4cd1-861a-62e7104a50c15:15 12#376' 2.1 Godtgjørelse for forvaltningsoppgaver Alle4forvaltere kan bruke inntil fem prosent av midlene de forvalter selv, til å dekke egne administrasjons- og gjennomføringskostnader.5 For Technical Assistance i gjennomføringen av Interreg VA kan inntil seks prosent av administrasjons- og gjennomføringskostnadene dekkes. I tillegg kan midlene dekke kostnader ved eventuell evaluering av forvaltningen og tilskucldsordningene. Administrasjons- og gjennornføringskostnadene skal være tilknyttet de ansatte hos tilskuddsforvalteren som utfører følgende oppgaver: Se punkt 4 for etablering av tilskuddsordninger. ' Se punkt 3 for delegasjon av forvaltningen. 4 Dette gjelder ikke for de nasjonale virkemiddelaktørene, Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Egenregi er tilfellene der for eksempel en fylkeskommune eller kommune selv er tilsktiddsforvalter. I et sliki tilfelle foreligger det ingen anskaffelse, og regelverket kommer dermed heller ikke til anvendelse. Utvidet egenregi er tilfeller der et offentlig organ tildeler oppdrag til en enhet som ikke tilhører samme rettssubjekt, men der den enheten som tildeles oppdraget har så nær tilknytning til det offentlige organet, at det er naturlig å likestille det med egenregitildeling. Side 5 VEDLEGG7 RETNINGSLINJERFOR KAP551.POST 60 OG 61.DOCX -30-

31 -31-

32 bbed3593-e551-4cd1-861a-62e7104a50d5:17 12#378: Med prosjekt og tiltak menes oppgaver og aktiviteter som: Er tidsbegrenset, tilskudd kan kun gis i inntil 5 år, selv om prosjektet har lenger varighet. Har fokus på utprøving, initiering og oppstart. Har organisering, kostnader og fmansiering som er direkte tillmyttet prosjektets/tiltakets formål Skal lede frem til et bestemt resultat. Tilskudd til nasjonale program for nærings- og samfunnsutvikling, som for eksempel NCE, ARENA, Næringshageprogrammet, VRI og Inkubatorprogramrnet kan tildeles på de samme vilkårene som de notifiserte ordningene, og gå utover tidsbegrensingen på fem år. Fylkeskommunene skal ikke gi støtte til investerings- og utviklingsprosjekt i enkeltbedrifter eller til etablerere, men har et strategisk ansvar for bruk av midlene til dette formål. Fylkeskommunene skal bruke Innovasjon Norge som operatør. Kommunene kan med de kommunale og regionale næringsfondene gi tilskudd til bedrifter, næringshager og inkubatorer. Samtlige tilskudd/støtte må tildeles i samsvar med E0S-avtalen. Se kapittel 7. Innovasjon Norge forvalter følgende bedriftsrettede tilskudd: Distriktsrettede investeringstilskucld og utviklingstilskudd til enkeltbedrifter og til etablerere Risikolån, herunder ansvarlige lån, gjeldsbrevslån og pantelån Garantier for investeringslån og driftskreditter 2.3 Avgrensning av virkemiddelbruken Fylkeskommunen eller andre forvaltere skal ikke bruke midlene til eller tildele midler til følgende: Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner. Kausjon eller annen økonomisk garanti. Direkte eller indirekte investeringer i virksomheters egenkapital. Renter og avdrag på lån og refinansiering av gjennomførte prosjekter. Drift av eller investeringer i statlige, fylkeskommunale og kommunale lovpålagte oppgaver utført av fylkeskommunen, kommunen eller andre. Å avsette midler til uspesifiserte fond. Delegerte midler til kommuner og regionråd, eventuelt andre forvaltere regnes ikke som fond. Politikkforberedende aktiviteter internt hos forvalter eller i regi av forvalter, herunder kjøp av tjenester i samband med utforming av nye tiltak og lovpålagte eller egeninitierte plan- og strategiprosesser. Punkt 1, 2 og 3 gjelder ikke for Innovasjon Norge. Side 7 VEDLEGG7 RETNINGSLINJERFOR KAP551,POST 60 OG 61.DOCX -32-

33 2.4 Skatteplikt- og fritak Enkelte former for beclriftsstøtte er skattepliktige, jf. skatteloven Dette gjelder blant annet for transportstøtte, opplæringstilskudd og andre tilskudd som reduserer driftskostnadene. Investeringstilskudd som er gitt i tråd med forskrift om geografisk virkeområde og bruk av de regional- og distriktspolitiske virkemidlene, er ikke skattepliktige i det clistriktspolitiske virkeområdet. Skattefritaket gjelder også for investeringstilskudd gitt gjennom kommunale og regionale næringsfond. Dersom en bedrift har mottatt investeringstilskudd og fått skattemessige fordeler av dette, og driftsmiddelet selges innen fem år, skal bedriften betale skatt av tilskuddet. 3. DELEGERING AV FORVALTNINGEN 3.1 Delegering av forvaltningsoppgaver Fylkeskommunen er ansvarlig ovenfor Kommunal- og moderniseringsdepartementet for de midlene som er delegert til andre forvaltere og at forvaltningen skjer i henhold til forskrift for distrikts- og regionalpolitiske og disse retningslinjene. Fylkeskommunen kan delegere hele eller deler av forvaltningen til: Kommunene, regionråd og Innovasjon Norge. Andre offentlig heleide forvaltere.7 Unntaksvis til ikke offentlig heleide forvaltere. 8 Det skal gis skriftlig beskjed til Kommunal- og moderniseringsdepartementet om slik delegasjon.9 Delegasjonen skal skje i samsvar med reglene om offentlig anskaffelser. Godtgjørelse for forvaltningsoppgaver jf. punkt Stadfestelse av delegasjon Delegasjon skal fastsettes i oppdragsbrev eller kontrakt som: 2#379:bbed3593-e551-4cd1-861a-62e7104a50d5:18 i Fastsetter hvilke forvaltningsoppgaver som er delegert. Det er viktig at det fremgår tydelig hvem som har bevilgningsmyndighet, ansvar for kunnøring, saksbehandling, oppfølging og kontroll. Fastsetter hvilken del av midlene som skal dekke kostnader tilknyttet tilskudclsforvaltningen og hvilken del av midlene som det skal lages tilskuddsordning for. Gir vilkår om at midlene skal forvaltes i samsvar med disse retningslinjene, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og gjeldende 7 Ved delegasjon til offentlig heleide virksomheter skal fylkeskommunen oweller kommunen å vurdere om tilskuddsforvaltningen kan delegeres direkte etter regelen om utvidet egenregi eller om delegasjonen er å anse som en anskaffelse. 8 Eksempelvis aksjeselskap, stiftelser, privat virksomhet, selvstendige rettssubjekt som staten eier delvis, mv. 9 Når det ikke er aktuelle offentlige instanser å overlate forvaltningsansvaret til kan fylkeskornmunene og kommunene unntaksvis delegere hele eller deler av forvaltningen til ikke offentlig heleide forvaltere., jf Bestemmelser om økonomistyring i staten punkt Side 8 VEDLEGG 7 RETNINGSLINJER FOR KAP 551, POST 60 OG 61.DOCX -33-

34 -34-

35 nås. Kunngjøringen skal inneholde formål med tilskuddsordningen, tildelingskriterier, alle opplysninger og/eller dokumentasjon søkeren må oppgi i søknaden og eventuell søknadsfrist. 4.2 Søknadsbehandling Forvaltningslovens12 alminnelige regler om saksbehandling gjelder alle faser av saksbehandlingsprosessen Veiledningsplikt Tilskuddsforvalterne har alminnelig veiledningsplikt ovenfor alle som ønsker å søke om tilskudd Saksbehandlingstid og foreløpig svar Forvalteren skal forbrede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Det skal gis foreløpig svar dersom en søknad ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt Habilitet I behandlingen av enkeltsøknader skal beslutningstakere og saksbehandlere vurdere sin habilitet Vedtak om avslag Vedtak om tildeling eller avslag skal sendes skriftlig til søker og inneholde følgende:16 En begrunnelse for vedtaket med en henvisning til hjernmelsgrunnlaget vedtaket bygger på. Informasjon om søkerens rettigheter: rett til innsyn i sakens dokumenter klageadgang, hvor klagen skal sendes og klagefrist Vedtak om tildeling Vedtak om innvilgelse av tilskudd skal stadfestes med et tilskuddsbrev. Tilskuddsbrevet skal sendes hver enkelt mottaker, eller den instans som er legitimert til å formidle opplysninger om tilsagn videre. Tilskuddsbrevet med eventuelle vedlegg skal inneholde: Formål med tilskuddet og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke. Tilskuddsbeløp og utbetalingsplan. Eventuelt andre vilkår for bruken av midlene Frist for at mottakeren aksepterer vilkårene. 12#381.bbed3593-e551-4cd1-861a-62e7104a50d5:20 12 Jf. Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker, av 2. oktober 1967 (forvaltningsloven). 13 Jf. forvaltningsloven kap. III 11 og forvaltningsforskriften av kap Jf. forvaltningsloven 11 a. b Jf. forvaltningsloven kap. II, etiske retningslinjer i staten og Bestemmelser for ukonomistyring i staten punkt tredje ledd. 16 Jf. forvaltningsloven kap. V, gir utfyllende informasjon om krav til vedtakets innhold. Side 10 VEDLEGG7 RETNINGSLINJERFOR KAP551,POST 60 OG 61.DOCX -35-

36 -36-

37 4.2.9 Klage Tilskuddsforvalterenskal etablererutinerforklagebehandling.det skalgis klar og oppdatertinformasjonomklageadgang-og behandlingtil søkeren.dette omfatter hvordanklagenskalleveres,hvilkeopplysningerklagermågi og kontaktinformasjontil riktigklageorgansomklagenskal sendes til. Klagerskal ogsåfå informasjonomforventetbehandlingstidholdesinformertom den viderebehandlingenavklagen.forvalterenmå svareklageruten unødigoppholdog redeøre for avgjørelsen.avgjørelsenmåvære skriftlig. 4.3 Oppfølging, kontroll og evaluering Oppfølgingog kontroll Densomhar budsjettdisponeringsfullmakt er ansvarligfor oppfølgingog kontrollsom skal sikre at tilskuddeter brukt i henholdtil tilskuddsbrevet. Dette innebærerfølgende: påse at avtalterapporterfaktiskkommerinn. å gi tilbakemeldingogtreffeeventuelletiltakdersom rapporteringeneller eventuellkontrollenavdekkerforholdsomikke er tilfredsstillende. å dokumenteregjennomførtekontrolltiltakpå en etterprøvbarmåte. Oppfølgingog eventuellkontrollmåtilpassesden enkeltetilskuddsordningogha et rimeligomfangi forholdtil nyttenog kostnadenevedkontrollen. Departementetkan eventueltfastsetteytterligerekravtil oppfølgings-og kontrollaktiviteteri det årligeoppdragsbrevett tilfylkeskommunene. Relevantlenke: 12#383:bbed3593-e551-4cd1-861a-62e7104a50d5:22 - Veileder: "Om etablering og forvaltning av tilskuddordninger i staten" Evalueringavtilskuddsordningene Departementet,fylkeskommuneneog kommuneneskalmed vissemellomrornevaluere tilskuddsordningenede forvalterog/eller andreforvalterpå vegneav det offentlige. Relevantlenke: - Veileder: Evaluering av statlige tilskuddsordninger 5. INNOVASJON NORGE Risikolån Risikolån,herunder ansvarligelån,gjeldsbrevslånog pantelån,kan gis på vilkår.for risikolånkan det avtalesrett tilkonverteringtil aksjekapital.rentenpå nyerisikolån skal settes høyere enn renten på nyelavrisikolånmed tilsvarende Side 12 VEDLEGG 7 RETNINGSLINJER FOR KAP 551, POST 60 OG 61.DOCX -37-

38 rentebindingsperiode. Tilsvarende gjelder renteregulering av allerede opprettede risikolån. Nye pantelån kan sikres med prioritet etter langsiktige pantelån fra andre kredittinstitusjoner. Rentemarginen på risikolånene skal dekke administrasjonskostnadene for forvaltningen. Det eventuelle gjenværende nettobeløpet skal tilbakeføres til fylkeskommunene. Det eventuelle negative nettobeløpet skal dekkes av tilsagnet fra fylkeskommunene eller ved overføring fra fylkeskommunene Garantier Garantiordningen skal sikre finansiering av prosjekt med høy risiko, med realistisk mål for å kunne oppnå lønnsomhet. Garanti stilles som simpel tapsgaranti der Innovasjon Norge og andre finansieringsinstitusjoner deler risikoen Tapsfond Innovasjon Norge skal opprette og forvalte et felles tapsfond for distriktsrettede risikolån og garantier for alle årganger innenfor tilskuddsordningen. Innovasjon Norge er ansvarlig for å fylle opp tapsfondet med midler fra fylkeskommunene. Tapsfondet skal reflektere den reelle risikoen for utlånsporteføljen til tilskuddsmottakeren og de samlede tapene som kan oppstå, ved at det blir satt av midler til forventede fremtidige tap. Midler som blir avsatt til tapsfond skal normalt svare til vurdert risiko i hver enkelt låne- og garantiordning. Innovasjon Norge skal årlig vurdere størrelsen på tapsfondet mot vurdert risiko i låne- og garantiporteføljen. Dersom det er et negativt avvik på 5 %skal fylkeskommunen og departementet varsles. Dersom det er et negativt avvik på over 10 %fra porteføljerisikoen skal tapsfondet etterfylles. Dette skal skje etter en fordelingsnøkkel der den delen fylkeskommunene har av risikolån og garantiporteføljen per 1.januar skal legges til grunn, uavhengig av hvor tapet har oppstått. 12#384:bbed3593-e551-4cd1-861a-62e7104a50d5:23 6. KRAV TIL INTERNKONTROLL21 Alle forvaltere skal etablere internkontroll. For å sikre korrekt saksbehandling ved tildeling og utbetaling av tilskudd, skal alle tilskuddsforvaltere etablere systemer, rutiner og tiltak som blant annet har som formål å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler. Tilskuddsforvalterens ledelse bør tilpasse internkontrollen til lokale forhold, virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. Internkontrollen skal dokumenteres. Dokumentasjonskrav bør ikke føre til unødig byråkratisering. Den interne kontrollen har til formål å forhindre styringssvikt, feil og mangler slik at: Beløpsmessige rammer ikke overskrides Måloppnåelse og resultater står i et tilfredsstillende forhold til fastsatte mål og resultatkrav, og at eventuelle vesentlige avvik forebygges, avdekkes og korrigeres i nødvendig utstrekning Ressursbruken er effektiv Regnskap og informasjon om resultater er pålitelig og nøyaktig 21 Jf. Bestemmelser om akonomistyring i staten punkt og punkt 2.4. Side 13 VEDLEGG 7 RETNINGSLINJER FOR KAP 551, POST 60 OG 61.DOCX -38-

39 -39-

40 7. TILSKUDDOG EØS AVTALENSREGLER OM OFFENTLIGSTØ'ITE 7.1 Generelt Alle tilskuddsforvaltere skal: Foreta en konkret vurdering av om reglene om offentlig støtte får anvendelse på tilskuddet før det fattes vedtak om tildeling. Dersom reglene om offentlig støtte får anvendelse skal tilskuddet tildeles i samsvar med en av unntaksbestemmelsene som følger av reglene om offentlig støtte. 7.2 Hva er offentlig støtte? Det er seks vilkår som må være oppfylt for at reglene om offentlig støtte i EØS-avtalen artikkel 61 (1) får anvendelse og tilskudclet må tildeles i henhold til en av unntaksbestemmelsene som følger av EØS-avtalen. 1. Støtten må innebære en økonomisk fordel for mottakeren22 2. Støtten må være gitt av staten eller av offentlige midler23 3. Støtten må begunstige enkelte foretak eller produksjonen av enkelte varer eller tjenester (selektivitet) 4. Støttemottaker må være et foretak som driver økonomisk aktivitet. 5. Støtten må vri konkurransen eller true med å vri konkurransen 6. Støtten må være egnet til å påvirke samhandelen mellom EØS-landene Ved tildeling av tilskudd vil vilkårene 1-3 og 5-6 som hovedregel være oppfylt. Det relevante for den videre vurderingen er hvorvidt tilskuddet skal finansiere et tiltak eller et prosjekt som er å anse som økonomisk aktivitetjf. punkt 4. 12#386:bbed3593-e551-4cd1-861a-62e7104a50d5:25 Spørsmålet om et foretak driver økonomisk aktivitet, er uavhengig av enhetens juridiske status og hvordan enhetens virksomhet finansieres. Både offentlige enheter og virksomheter, ideelle organisasjoner, idrettsklubber osv, kan anses å utøre et foretak, helt uavhengig av deres organisasjonsform. Det avørende er hvilken aktivitet (funksjon) som utøves, ikke hva slags betegnelse virksomheten er gitt som sådan. Med økonomisk aktivitet menes en virksomhet som består i å tilbyvarer og/eller tjenesteri et marked.24det er imidlertid ikke avgjørende for vurderingen om aktiviteten er kommersiell, dvs, om den er drevet med profitt for øyet. Grensedragningen mellom økonomisk og ikke-økonomisk aktivitet kan være 22 Tilskudd er offentlig støtte og omfatter en hver økonomisk fordel og/eller fritak for økonomisk byrde, som begunstiger bestemte foretak eller bransjer. Ogsa ytelser på vanlige kommersielle vilkår kan omfattes, f eks. lån til markedsrente, dersom mottakeren har en så svak økonomisk stilling at han ikke ville oppnådd en slik ytelse i det vanlige markedet. 23 Enhver støtte som tildeles i henhold til retningslinjene er å anse som "offentlige midler".1_,tavhengig av om støtten tildeles av kommuner, fylkeskommuner, de nasjonale virkemiddelaktørene eller via ikke-offentlig heleide virksomheter. Det avgjørende er om støtten fra de offentlige midler er mottatt som resultat av en adferd som kan tilskrives det offentlige, jf sak C-305/89, Italia mot Kommisjonen, 24 For eksempel Case C-35/96 Commission v Italy, premiss 36. Side 15 VEDLEGG7 RETNINGSLINJERFOR KAP551,POST 60 OG 61.DOCX -40-

41 -41-

42 Før støtten utbetales skal forvalteren beregne at støtten ikke vil medføre at den samlede mottatte bagatellmessige støtten siste år samt de to foregående år overskrider beløpsgrensen for bagatellmessig støtte på euro. Tilskuddsforvalteren skal lagre denne informasjonen i ti år og ved anmodning kunne gi den nødvendige informasjonen til ESA innen 20 arbeidsdager. Tilskudd som gis som bagatellmessig støtte skal ikke meldes til ESA Kumulasjon Det er ikke adgang til å tildele bagatellmessig støtte utover de maksirnale støttesatsene som følger av enten øvrige gruppeunntak eller andre godkjennelsesvedtak fra ESA. Dersom den maksimale støtteintensiteten ikke er utnyttet, kan det tildeles støtte inntil taket i gruppeunntaket eller ESAs vedtak er oppnådd. Støtte som er gitt under godkjente ordninger eller andre gruppeunntak skal ikke tas med i beregningen av om taket i reglene om bagatellmessig støtte er nådd Beregning av beløpsgrense Dersom støtten gis på en annen måte enn ved kontanttilskudd skal støttens verdi omregnes til verdien i brutto kontanttilskudd. Dersom støtten utbetales i flere rater, skal støtten diskonteres30 til sin verdi på det tidspunktet støtten blir gitt. Det er ESAs referanserente som skal benyttes ved diskontering a-62e7104a50d5: bbed3593-e551-4cd 12#388: Lenke til: - ESAsreferanserente Lån som bagatellmessig støtte Lån kan gis som bagatellmessig støtte dersom tilskuddsekvivalenten er beregnet med grunnlag i gjeldende markedsrente på det tidspunktet støtten tildeles. Avviket fra markedsrenten utgjør støtteelementet. 7.5 Det generelle gruppeunntaket Det generelle gruppeunntaket (GBER) er en forskrift som fastsetter detaljerte regler for når visse typer offentlig støtte anses forenlig med EØS-avtalen. GEBR omfatter forskjellige typer støtte, herunder: Regionalstøtte Støtte til små og mellomstore bedrifter (SMBer) Støtte i form av risikokapital til små og mellomstore bedrifter Støtte til forskning, utvikling og innovasjon Opplæringsstøtte 30Å diskontere menes her å omregne en eller flere betalingers verdi til et annet tidspunkt enn betalingstidspunktet, for å bereple nåverdien av stottenitilskuddet. Side 17 VEDLEGG7 RETNINGSLINJERFOR KAP551,POST 60 OG 61.DOCX -42-

43 -43-

44 -44-

45 13#391:bbed3593-e551-4cd1-861a-62e7104a50d5:30 Side 20 VEDLEGG7 RETNINGSLINJERFOR KAP551, POST 60 OG 61.DOCX -45-

46 Nordreisa kommune Økonomiavdeling Reisa Montessoribarnehage Reisadalen STORSLETT Delegert vedtak Delegert utvalg rådmann - nr. 106/15 Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 2015/ / Avregning tilskudd Reisa Montessori barnehage Saksopplysninger: Nordreisa kommune har foretatt avregning av tilskuddet til private barnehager for Avregningen er basert på avlagt regnskap for drift av kommunale barnehager, samt oppdaterte tall fra barnehagers årsmeldinger. Vi har benyttet utregningsmodellen KS og PBL i samarbeid har utarbeidet, og avregningen er gjennomgått av PBL. Vedtak: Nordreisa kommune tildeler Reisa Montessoribarnehage tilskudd for 2014 på kr ,-. Nordreisa kommune refunderer søskenmoderasjon til Reisa Montessoribarnehage på kr Barnehagen har mottatt kr ,- i 2014, og vil få utbetalt kr ,- i løpet av de nærmeste ukene. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174, N Storslett Sentrum 17 Telefaks: Org.nr: E-post: Internett: -46-

47 Med vennlig hilsen Rita Toresen Økonomisjef Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. Vedlegg 1 Årsmelding Kommunale barnehager 2 Årsmelding Kommunale barnehager 3 Økonomirapport Kommunale barnehager 4 Økonomirapport Kommunale barnehager 5 Selvkost kommunale barnehager 6 Tilskudd Reisa Montessoribarnehage -47- Side 2 av 2

48 Fødselsår Alder Oppholdstid Timetall Sojantun Leirbukt Sørkjosen Oksfjord Storslett Høegga Sum timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer SUM

49 Barn 0-2 år Andel full plass timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 % Barn 3-6 år 0-8 timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 % Barn 0-2 år Barn 3-6 år Barn Heltidsbarn 0-2 år 13,6 11,8 8,5 3,0 9,0 7,6 53,6 Heltidsbarn 3-6 år 33,5 28,5 17,6 11,0 16,0 41,6 148,2 Heltidsbarn 47,1 40,3 26,1 14, ,8 - Bemanning årsverk Styrer 1,0 1,0 0,9 0,4 0,9 1,0 5,2 Ped leder 4,0 3,0 2,1 1,0 4,9 4,0 19,0 Assistenter 11,0 6,0 3,9 2,0 2,9 8,0 33,8 Sum 16,0 10,0 6,9 3,4 8,7 13,0 58,0 Barn per årsverk, vektet 2/1 3,8 5,2 5,0 5,0 3,9 4,4 4,4 Barn per styrer, vektet 2/1 60,8 52,1 38,4 42,5 37,8 56,9 49,1 Barn per årsverk i avdelingen, vektet 2/1 4,1 5,8 5,8 5,7 4,4 4,7 4,8-49-

50 Fødselsår Alder Oppholdstid Timetall Sojantun Leirbukt Sørkjosen Oksfjord Storslett Høegga Sum timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer 45 - SUM

51 Barn 0-2 år Andel full plass timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % timer eller mer 100,00 % Barn 3-6 år 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % timer eller mer 100,00 % Barn 0-2 år Barn 3-6 år Barn Heltidsbarn 0-2 år 13,3 10,0 10,0 3,0 9,0 23,3 68,6 Heltidsbarn 3-6 år 36,0 31,5 15,5 10,6 17,0 23,0 133,6 Heltidsbarn 49,3 41,5 25,5 13,6 26,0 46,3 202,2 Bemanning årsverk Styrer 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 Ped leder 4,0 4,0 2,0 0,6 2,0 2,0 14,6 Assistenter/fagarbeidere 8,5 8,0 3,9 2,2 3,9 3,9 30,4 Sum 13,5 13,0 6,9 3,8 6,9 6,9 51,0 Barn per årsverk, vektet 2/1 4,7 4,0 5,1 4,4 5,1 10,1 5,3 Barn per styrer, vektet 2/1 62,6 51,5 35,5 16,6 35,0 69,6 45,1 Barn per årsverk i avdelingen, vektet 2/1 5,0 4,3 6,0 5,9 5,9 11,8 6,0-51-

52 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 244 Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Samisk barnehageavdeling 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Åpen barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Storslett barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN SPES.PED Oksfjord barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Sonjatun barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Høgegga barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Leirbukt barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Storslett barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Sørkjosen barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN SVANGERSK.VIK.80/ Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Samisk barnehageavdeling 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Renhold 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Storslett barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Storslett barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Oksfjord barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Sonjatun barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Samisk barnehageavdeling 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Høgegga barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Leirbukt barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Storslett barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Sørkjosen barnehage 201 Førskole EKSTRAHJELP Sonjatun barnehage 201 Førskole EKSTRAHJELP Leirbukt barnehage 201 Førskole EKSTRAHJELP Fellestiltak barnehager 201 Førskole Lønn spes.ped Storslett barnehage 201 Førskole Lønn spes.ped Sørkjosen barnehage 201 Førskole OVERTID Oksfjord barnehage 201 Førskole OVERTID Sonjatun barnehage 201 Førskole OVERTID Høgegga barnehage 201 Førskole OVERTID

53 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 242 Storslett barnehage 201 Førskole OVERTID Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN LÆRLINGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Oksfjord barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Sonjatun barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Høgegga barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Leirbukt barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Storslett barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Sørkjosen barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Oksfjord barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Sonjatun barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Samisk barnehageavdeling 201 Førskole Periodisering lønn Høgegga barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Leirbukt barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Fellestiltak barnehager 201 Førskole Periodisering lønn Storslett barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Sørkjosen barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Oksfjord barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Sonjatun barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Samisk barnehageavdeling 201 Førskole PENSJON KLP Høgegga barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Leirbukt barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Åpen barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Renhold 201 Førskole PENSJON KLP Fellestiltak barnehager 201 Førskole PENSJON KLP Storslett barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Sonjatun barnehage 201 Førskole FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG Lønn og sosial kostnader Sørkjosen barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Oksfjord barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Sonjatun barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Høgegga barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Leirbukt barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Storslett barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Sørkjosen barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Oksfjord barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Høgegga barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Leirbukt barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Fellestiltak barnehager 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Storslett barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Sørkjosen barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Oksfjord barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Sonjatun barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL

54 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 246 Samisk barnehageavdeling 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Høgegga barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Leirbukt barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Fellestiltak barnehager 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Storslett barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Leirbukt barnehage 201 Førskole LÆREMATERIELL Sørkjosen barnehage 201 Førskole LEKER Oksfjord barnehage 201 Førskole LEKER Sonjatun barnehage 201 Førskole LEKER Høgegga barnehage 201 Førskole LEKER Leirbukt barnehage 201 Førskole LEKER Storslett barnehage 201 Førskole LEKER Sørkjosen barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Oksfjord barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Sonjatun barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Samisk barnehageavdeling 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Høgegga barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Leirbukt barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Fellestiltak barnehager 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Storslett barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Sørkjosen barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Sonjatun barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Leirbukt barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Storslett barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Oksfjord barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Sonjatun barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Samisk barnehageavdeling 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Høgegga barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Leirbukt barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Storslett barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Fellestiltak barnehager 201 Førskole BEVERTNING MØTER, KURS OL Storslett barnehage 201 Førskole BEVERTNING MØTER, KURS OL Storslett barnehage 201 Førskole RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK Leirbukt barnehage 201 Førskole FORBRUKSVARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Oksfjord barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Sonjatun barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Høgegga barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Leirbukt barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Storslett barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Leirbukt barnehage 201 Førskole UTGIFTER ARRANGEMENT Oksfjord barnehage 201 Førskole GAVER TIL ANSATTE Storslett barnehage 201 Førskole GAVER TIL ANSATTE Samisk barnehageavdeling 201 Førskole HOTELL/OVERNATTING Storslett barnehage 201 Førskole VELFERDSTILTAK BRUKERE

55 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 243 Sørkjosen barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Oksfjord barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Sonjatun barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Høgegga barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Leirbukt barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Storslett barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Sørkjosen barnehage 201 Førskole PORTO Oksfjord barnehage 201 Førskole PORTO Sonjatun barnehage 201 Førskole PORTO Høgegga barnehage 201 Førskole PORTO Leirbukt barnehage 201 Førskole PORTO Storslett barnehage 201 Førskole PORTO Storslett barnehage 201 Førskole INTERNETT Sørkjosen barnehage 201 Førskole TRYKKING, KOPIERING Fellestiltak barnehager 201 Førskole ANNONSERING Sørkjosen barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Oksfjord barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Sonjatun barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Høgegga barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Leirbukt barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Storslett barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Sørkjosen barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Sonjatun barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Samisk barnehageavdeling 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Høgegga barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Fellestiltak barnehager 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Sonjatun barnehage 201 Førskole ANDRE REISEKOSTNADER Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ANDRE REISEKOSTNADER Sørkjosen barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Oksfjord barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Sonjatun barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Samisk barnehageavdeling 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Høgegga barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Leirbukt barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud 201 funk.hemmede Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Fellestiltak barnehager 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Storslett barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Sørkjosen barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Oksfjord barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Sonjatun barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Høgegga barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Leirbukt barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Storslett barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Storslett barne- og ungd.skole 201 Førskole UTGIFTSDEKNING Storslett barnehage 201 Førskole UTGIFTSDEKNING Sonjatun barnehage 201 Førskole OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR Storslett barnehage 201 Førskole OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR

56 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 246 Samisk barnehageavdeling 201 Førskole TRANSPORT Sørkjosen barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Oksfjord barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Fellestiltak barnehager 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Storslett barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Høgegga barnehage 201 Førskole TRANSPORT Fellestiltak barnehager 201 Førskole HUSLEIE Sørkjosen barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Oksfjord barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Sonjatun barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Samisk barnehageavdeling 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Leirbukt barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Storslett barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Sonjatun barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR Samisk barnehageavdeling 201 Førskole EDB-UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole KJØP AV KONSULENTTJ. AVG.FRITT Sørkjosen barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Oksfjord barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Sonjatun barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Storslett barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole KONSULENTTJENESTER Fellestiltak barnehager 201 Førskole KONSULENTTJENESTER Sørkjosen barnehage 201 Førskole TJENESTEKJØP FRA STATEN Stranda barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Reisadalen Montessoribarnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Trollskogen barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Tømmernes barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Varer og tjenester Sørkjosen barnehage 201 Førskole MOMS Oksfjord barnehage 201 Førskole MOMS Sonjatun barnehage 201 Førskole MOMS Samisk barnehageavdeling 201 Førskole MOMS Høgegga barnehage 201 Førskole MOMS Leirbukt barnehage 201 Førskole MOMS Fellestiltak barnehager 201 Førskole MOMS Storslett barnehage 201 Førskole MOMS MVA-Kompensasjon

57 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 243 Sørkjosen barnehage 201 Førskole EGENANDELER Oksfjord barnehage 201 Førskole EGENANDELER Sonjatun barnehage 201 Førskole EGENANDELER Høgegga barnehage 201 Førskole EGENANDELER Leirbukt barnehage 201 Førskole EGENANDELER Fellestiltak barnehager 201 Førskole EGENANDELER Storslett barnehage 201 Førskole EGENANDELER Sørkjosen barnehage 201 Førskole MATPENGER Oksfjord barnehage 201 Førskole MATPENGER Sonjatun barnehage 201 Førskole MATPENGER Høgegga barnehage 201 Førskole MATPENGER Leirbukt barnehage 201 Førskole MATPENGER Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole MATPENGER Storslett barnehage 201 Førskole MATPENGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole Salgsinntekter -6-6 Foreldrebetaling Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Oksfjord barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Sykelønnsrefusjon Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Oksfjord barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Samisk barnehageavdeling 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Storslett barne- og ungd.skole 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT

58 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost MVA - Kompensasjon Stranda barnehage 201 Førskole OVERFØRING PRIVATE Fellestiltak barnehager 201 Førskole OVERFØRING PRIVATE Sørkjosen barnehage 201 Førskole TAP PÅ FORDRINGER Oksfjord barnehage 201 Førskole TAP PÅ FORDRINGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole SALGSINNTEKTER Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Samisk barnehageavdeling 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA NAV Fellestiltak barnehager 201 Førskole TILSKUDD LÆRLINGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON FRA KOMMUNER Oksfjord barnehage 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE Samisk barnehageavdeling 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Storslett barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Sørkjosen barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Oksfjord barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Sonjatun barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Høgegga barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Diverse inntekter og utgifter Nettoutgift på funksjon

59 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 671 Idrettshallen 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER 6 820,80 0, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Kommunehuset 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss FASTE TILLEGG 0,00 0, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN SYKEVIKARER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN FERIEVIKARER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss OVERTID , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss OVERTID 256,81 256, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN RENHOLD , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss Periodisering lønn , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss Periodisering lønn 1 684, , Idrettshallen 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP 1 243, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , , Kommunehuset 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP 3 208, , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , ,82 Lønn og sosial kostnader , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss TELEFON,LINJE,SAMBAND 32,80 32, Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 673,50 673, Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss BIO FJERNVARME , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 4 969, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 5 779, , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 3 687, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 3 508, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 2 621, , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0,00-59-

60 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Fellestiltak barnehager 221 Førskolelokaler og skyss HUSLEIE , Helsesenteret Sonjatun 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, Sonjatun omsorgssenter 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, Sonjatun Bo-og kultursenter 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 9 219, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , , Sørkjosen skole 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 9 752, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Sørkjosen skole 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 0,00 0, Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss BYGNING 3 372, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 1 105, , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 304,00 304, Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 1 718, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 870,00 870, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 1 506, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 1 982, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 600,00 600, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 690,00 690, Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 960,00 960, Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 780,00 780, Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 5 190, , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss SNØRYDDING 0,00 0, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 1 854, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG , , Oksfjord barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 146,40 146, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 0,00 0,00-60-

61 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 1 199, , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 7 592, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 172,06 172, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR 353,54 353, Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR 2 800, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR , , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG 1 276, , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss KJØP VASKERITJENESTER 0,00 0, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KONSULENTTJENESTER , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KONSULENTTJENESTER , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KONSULENTTJENESTER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss KJØP FRA PRIVATE 4 614, ,21 Varer og tjenester , , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Oksfjord barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 36,60 36, Helsesenteret Sonjatun 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 700,00 0, Sonjatun omsorgssenter 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 700,00 0, Sonjatun Bo-og kultursenter 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 700,00 0, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 207,20 207, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 1 862, , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , ,05 MVA , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON SYKEPENGER , ,50 Sykelønnsrefusjon , , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , ,11-61-

62 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Oksfjord barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -36,60-36, Helsesenteret Sonjatun 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -700, Sonjatun omsorgssenter 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -700, Sonjatun Bo-og kultursenter 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -700, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -207,20-207, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , ,05 MVA - Kompensasjon , ,99-62-

63 Beløp i 1000 kr R-2014 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon Internt salg Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon Internt salg Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. +premie AFP, pensjonsforsikring +yrkesskade forsikring +andel av IKT fagsystem barnehage + felles opplæring +felles porto, telefon, + andre barnehageutgifter ført felles - andel bruk av premiefond funksjon 180 Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art 700 -lærlinger -andre fradrag lønn -andre fradrag drift -kapitaldel innleide lokaler Sum korreksjoner 0 Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 61 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 141 SUM barn

64 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 110 Barn 3-6 år 141 SUM barn 251 Andel av plassene etter alder (vektet) Barn 0-2 år 44 % Barn 3-6 år 56 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter ,00 Kostpenger barn 2 860,00 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år Barn 3-6 år Kapitalkostnader, egen kommune Avskrivning Kalkulatoriske renter SUM Kapitalkostnader per heltidsplass 27,104 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn Maksimalt tilskudd private barnehager per heltidsbarn: Driftstilskudd Kapitaltilskudd

65 Nøkkeltall: R-2014 Bemanning årsverk Barn vektet 2/1 263 Barn per årsverk #DIV/0! Lønn funksjon Lønn per årsverk #DIV/0! Driftsmidler funksjon Driftsmidler funksjon 201 per barn heltid 5 082,3 Driftsutgifter lokaler barnehage Utgifter lokaler per barn heltid ,1 Funksjon 201 samlet, netto Funksjon 211 samlet, netto Forholdstall funksjon 211/201 #DIV/0! -65-

66 Fødselsår Alder timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer 45 SUM 17 Reisa Montessoribarnehage -66-

67 Barn 0-2 år Andel full plass 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % 0 41 timer eller mer 100,00 % 6 Barn 3-6 år 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % 0 41 timer eller mer 100,00 % 10 SUM 17 Barn 0-2 år 7 Barn 3-6 år 10 SUM barn 17 Hele plasser Barn 0-2 år 6,6 Barn 3-6 år 10,0 SUM barn 16,6 Satser for kommunalt tilskudd til private barnehage r, på grunnlag av buds Driftstilskudd små barn Driftstilskudd store barn Kapitaltilskudd per barn Tilskuddsprosent 2010 Minstekrav ,25 % Valg: største av disse for ,25 % Tilskudd kroner Driftstilskudd Barn 0-2 år - Barn 3-6 år - Kapitaltilskudd Alle barn - Fradrag for naturalytelser Trekk i ht til forskrift 6 Samlet tilskudd - Satser for kommunalt tilskudd til private barnehager, på grunnlag av regn Driftstilskudd små barn Driftstilskudd store barn Kapitaltilskudd per barn Tilskuddsprosent 2010 Minstekrav ,25 % Valg: største av disse for ,25 % -67-

68 Tilskudd kroner Driftstilskudd Barn 0-2 år Barn 3-6 år Kapitaltilskudd Alle barn Fradrag for naturalytelser Trekk i ht til forskrift 6 Samlet tilskudd Nøkkeltall: Bemanning årsverk ved årets start Styrer 0,4 Ped leder 2,0 Andre 2,1 Sum 4,5 Barn per årsverk, vektet 2/1 5,2 Barn per styrer 58,2 Barn per årsverk i avdelingen 5,7-68-

69 Nordreisa kommune Økonomiavdeling Stranda barnehage SA Skogly SØRKJOSEN Delegert vedtak Delegert utvalg rådmann - nr. 107/15 Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 2015/ / Avregning tilskudd Stranda barnehage Saksopplysninger: Nordreisa kommune har foretatt avregning av tilskuddet til private barnehager for Avregningen er basert på avlagt regnskap for drift av kommunale barnehager, samt oppdaterte tall fra barnehagers årsmeldinger. Vi har benyttet utregningsmodellen KS og PBL i samarbeid har utarbeidet, og avregningen er gjennomgått av PBL. Vedtak: Nordreisa kommune tildeler Stranda barnehage tilskudd for 2014 på kr ,-. Nordreisa kommune refunderer søskenmoderasjon til Stranda barnehage på kr Barnehagen har mottatt kr ,- i 2014, og for mye utbetalt på kr vil bli trukket av tilskuddet for Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174, N Storslett Sentrum 17 Telefaks: Org.nr: E-post: Internett: -69-

70 Med vennlig hilsen Rita Toresen Økonomisjef Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. Vedlegg 1 Årsmelding Kommunale barnehager 2 Årsmelding Kommunale barnehager 3 Økonomirapport Kommunale barnehager 4 Økonomirapport Kommunale barnehager 5 Selvkost kommunale barnehager 6 Tilskudd 2014 Stranda barnehage -70- Side 2 av 2

71 Fødselsår Alder Oppholdstid Timetall Sojantun Leirbukt Sørkjosen Oksfjord Storslett Høegga Sum timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer SUM

72 Barn 0-2 år Andel full plass timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 % Barn 3-6 år 0-8 timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 % Barn 0-2 år Barn 3-6 år Barn Heltidsbarn 0-2 år 13,6 11,8 8,5 3,0 9,0 7,6 53,6 Heltidsbarn 3-6 år 33,5 28,5 17,6 11,0 16,0 41,6 148,2 Heltidsbarn 47,1 40,3 26,1 14, ,8 - Bemanning årsverk Styrer 1,0 1,0 0,9 0,4 0,9 1,0 5,2 Ped leder 4,0 3,0 2,1 1,0 4,9 4,0 19,0 Assistenter 11,0 6,0 3,9 2,0 2,9 8,0 33,8 Sum 16,0 10,0 6,9 3,4 8,7 13,0 58,0 Barn per årsverk, vektet 2/1 3,8 5,2 5,0 5,0 3,9 4,4 4,4 Barn per styrer, vektet 2/1 60,8 52,1 38,4 42,5 37,8 56,9 49,1 Barn per årsverk i avdelingen, vektet 2/1 4,1 5,8 5,8 5,7 4,4 4,7 4,8-72-

73 Fødselsår Alder Oppholdstid Timetall Sojantun Leirbukt Sørkjosen Oksfjord Storslett Høegga Sum timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer 45 - SUM

74 Barn 0-2 år Andel full plass timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % timer eller mer 100,00 % Barn 3-6 år 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % timer eller mer 100,00 % Barn 0-2 år Barn 3-6 år Barn Heltidsbarn 0-2 år 13,3 10,0 10,0 3,0 9,0 23,3 68,6 Heltidsbarn 3-6 år 36,0 31,5 15,5 10,6 17,0 23,0 133,6 Heltidsbarn 49,3 41,5 25,5 13,6 26,0 46,3 202,2 Bemanning årsverk Styrer 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 Ped leder 4,0 4,0 2,0 0,6 2,0 2,0 14,6 Assistenter/fagarbeidere 8,5 8,0 3,9 2,2 3,9 3,9 30,4 Sum 13,5 13,0 6,9 3,8 6,9 6,9 51,0 Barn per årsverk, vektet 2/1 4,7 4,0 5,1 4,4 5,1 10,1 5,3 Barn per styrer, vektet 2/1 62,6 51,5 35,5 16,6 35,0 69,6 45,1 Barn per årsverk i avdelingen, vektet 2/1 5,0 4,3 6,0 5,9 5,9 11,8 6,0-74-

75 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 244 Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Samisk barnehageavdeling 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Åpen barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Storslett barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN SPES.PED Oksfjord barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Sonjatun barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Høgegga barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Leirbukt barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Storslett barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Sørkjosen barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN SVANGERSK.VIK.80/ Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Samisk barnehageavdeling 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Renhold 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Storslett barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Storslett barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Oksfjord barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Sonjatun barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Samisk barnehageavdeling 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Høgegga barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Leirbukt barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Storslett barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Sørkjosen barnehage 201 Førskole EKSTRAHJELP Sonjatun barnehage 201 Førskole EKSTRAHJELP Leirbukt barnehage 201 Førskole EKSTRAHJELP Fellestiltak barnehager 201 Førskole Lønn spes.ped Storslett barnehage 201 Førskole Lønn spes.ped Sørkjosen barnehage 201 Førskole OVERTID Oksfjord barnehage 201 Førskole OVERTID Sonjatun barnehage 201 Førskole OVERTID Høgegga barnehage 201 Førskole OVERTID

76 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 242 Storslett barnehage 201 Førskole OVERTID Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN LÆRLINGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Oksfjord barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Sonjatun barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Høgegga barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Leirbukt barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Storslett barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Sørkjosen barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Oksfjord barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Sonjatun barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Samisk barnehageavdeling 201 Førskole Periodisering lønn Høgegga barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Leirbukt barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Fellestiltak barnehager 201 Førskole Periodisering lønn Storslett barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Sørkjosen barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Oksfjord barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Sonjatun barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Samisk barnehageavdeling 201 Førskole PENSJON KLP Høgegga barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Leirbukt barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Åpen barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Renhold 201 Førskole PENSJON KLP Fellestiltak barnehager 201 Førskole PENSJON KLP Storslett barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Sonjatun barnehage 201 Førskole FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG Lønn og sosial kostnader Sørkjosen barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Oksfjord barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Sonjatun barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Høgegga barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Leirbukt barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Storslett barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Sørkjosen barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Oksfjord barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Høgegga barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Leirbukt barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Fellestiltak barnehager 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Storslett barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Sørkjosen barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Oksfjord barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Sonjatun barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL

77 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 246 Samisk barnehageavdeling 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Høgegga barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Leirbukt barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Fellestiltak barnehager 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Storslett barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Leirbukt barnehage 201 Førskole LÆREMATERIELL Sørkjosen barnehage 201 Førskole LEKER Oksfjord barnehage 201 Førskole LEKER Sonjatun barnehage 201 Førskole LEKER Høgegga barnehage 201 Førskole LEKER Leirbukt barnehage 201 Førskole LEKER Storslett barnehage 201 Førskole LEKER Sørkjosen barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Oksfjord barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Sonjatun barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Samisk barnehageavdeling 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Høgegga barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Leirbukt barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Fellestiltak barnehager 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Storslett barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Sørkjosen barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Sonjatun barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Leirbukt barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Storslett barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Oksfjord barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Sonjatun barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Samisk barnehageavdeling 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Høgegga barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Leirbukt barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Storslett barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Fellestiltak barnehager 201 Førskole BEVERTNING MØTER, KURS OL Storslett barnehage 201 Førskole BEVERTNING MØTER, KURS OL Storslett barnehage 201 Førskole RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK Leirbukt barnehage 201 Førskole FORBRUKSVARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Oksfjord barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Sonjatun barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Høgegga barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Leirbukt barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Storslett barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Leirbukt barnehage 201 Førskole UTGIFTER ARRANGEMENT Oksfjord barnehage 201 Førskole GAVER TIL ANSATTE Storslett barnehage 201 Førskole GAVER TIL ANSATTE Samisk barnehageavdeling 201 Førskole HOTELL/OVERNATTING Storslett barnehage 201 Førskole VELFERDSTILTAK BRUKERE

78 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 243 Sørkjosen barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Oksfjord barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Sonjatun barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Høgegga barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Leirbukt barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Storslett barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Sørkjosen barnehage 201 Førskole PORTO Oksfjord barnehage 201 Førskole PORTO Sonjatun barnehage 201 Førskole PORTO Høgegga barnehage 201 Førskole PORTO Leirbukt barnehage 201 Førskole PORTO Storslett barnehage 201 Førskole PORTO Storslett barnehage 201 Førskole INTERNETT Sørkjosen barnehage 201 Førskole TRYKKING, KOPIERING Fellestiltak barnehager 201 Førskole ANNONSERING Sørkjosen barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Oksfjord barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Sonjatun barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Høgegga barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Leirbukt barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Storslett barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Sørkjosen barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Sonjatun barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Samisk barnehageavdeling 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Høgegga barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Fellestiltak barnehager 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Sonjatun barnehage 201 Førskole ANDRE REISEKOSTNADER Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ANDRE REISEKOSTNADER Sørkjosen barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Oksfjord barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Sonjatun barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Samisk barnehageavdeling 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Høgegga barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Leirbukt barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud 201 funk.hemmede Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Fellestiltak barnehager 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Storslett barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Sørkjosen barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Oksfjord barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Sonjatun barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Høgegga barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Leirbukt barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Storslett barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Storslett barne- og ungd.skole 201 Førskole UTGIFTSDEKNING Storslett barnehage 201 Førskole UTGIFTSDEKNING Sonjatun barnehage 201 Førskole OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR Storslett barnehage 201 Førskole OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR

79 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 246 Samisk barnehageavdeling 201 Førskole TRANSPORT Sørkjosen barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Oksfjord barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Fellestiltak barnehager 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Storslett barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Høgegga barnehage 201 Førskole TRANSPORT Fellestiltak barnehager 201 Førskole HUSLEIE Sørkjosen barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Oksfjord barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Sonjatun barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Samisk barnehageavdeling 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Leirbukt barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Storslett barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Sonjatun barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR Samisk barnehageavdeling 201 Førskole EDB-UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole KJØP AV KONSULENTTJ. AVG.FRITT Sørkjosen barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Oksfjord barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Sonjatun barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Storslett barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole KONSULENTTJENESTER Fellestiltak barnehager 201 Førskole KONSULENTTJENESTER Sørkjosen barnehage 201 Førskole TJENESTEKJØP FRA STATEN Stranda barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Reisadalen Montessoribarnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Trollskogen barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Tømmernes barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Varer og tjenester Sørkjosen barnehage 201 Førskole MOMS Oksfjord barnehage 201 Førskole MOMS Sonjatun barnehage 201 Førskole MOMS Samisk barnehageavdeling 201 Førskole MOMS Høgegga barnehage 201 Førskole MOMS Leirbukt barnehage 201 Førskole MOMS Fellestiltak barnehager 201 Førskole MOMS Storslett barnehage 201 Førskole MOMS MVA-Kompensasjon

80 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 243 Sørkjosen barnehage 201 Førskole EGENANDELER Oksfjord barnehage 201 Førskole EGENANDELER Sonjatun barnehage 201 Førskole EGENANDELER Høgegga barnehage 201 Førskole EGENANDELER Leirbukt barnehage 201 Førskole EGENANDELER Fellestiltak barnehager 201 Førskole EGENANDELER Storslett barnehage 201 Førskole EGENANDELER Sørkjosen barnehage 201 Førskole MATPENGER Oksfjord barnehage 201 Førskole MATPENGER Sonjatun barnehage 201 Førskole MATPENGER Høgegga barnehage 201 Førskole MATPENGER Leirbukt barnehage 201 Førskole MATPENGER Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole MATPENGER Storslett barnehage 201 Førskole MATPENGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole Salgsinntekter -6-6 Foreldrebetaling Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Oksfjord barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Sykelønnsrefusjon Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Oksfjord barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Samisk barnehageavdeling 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Storslett barne- og ungd.skole 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT

81 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost MVA - Kompensasjon Stranda barnehage 201 Førskole OVERFØRING PRIVATE Fellestiltak barnehager 201 Førskole OVERFØRING PRIVATE Sørkjosen barnehage 201 Førskole TAP PÅ FORDRINGER Oksfjord barnehage 201 Førskole TAP PÅ FORDRINGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole SALGSINNTEKTER Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Samisk barnehageavdeling 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA NAV Fellestiltak barnehager 201 Førskole TILSKUDD LÆRLINGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON FRA KOMMUNER Oksfjord barnehage 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE Samisk barnehageavdeling 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Storslett barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Sørkjosen barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Oksfjord barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Sonjatun barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Høgegga barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Diverse inntekter og utgifter Nettoutgift på funksjon

82 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 671 Idrettshallen 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER 6 820,80 0, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Kommunehuset 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss FASTE TILLEGG 0,00 0, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN SYKEVIKARER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN FERIEVIKARER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss OVERTID , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss OVERTID 256,81 256, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN RENHOLD , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss Periodisering lønn , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss Periodisering lønn 1 684, , Idrettshallen 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP 1 243, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , , Kommunehuset 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP 3 208, , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , ,82 Lønn og sosial kostnader , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss TELEFON,LINJE,SAMBAND 32,80 32, Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 673,50 673, Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss BIO FJERNVARME , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 4 969, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 5 779, , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 3 687, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 3 508, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 2 621, , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0,00-82-

83 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Fellestiltak barnehager 221 Førskolelokaler og skyss HUSLEIE , Helsesenteret Sonjatun 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, Sonjatun omsorgssenter 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, Sonjatun Bo-og kultursenter 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 9 219, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , , Sørkjosen skole 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 9 752, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Sørkjosen skole 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 0,00 0, Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss BYGNING 3 372, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 1 105, , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 304,00 304, Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 1 718, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 870,00 870, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 1 506, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 1 982, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 600,00 600, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 690,00 690, Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 960,00 960, Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 780,00 780, Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 5 190, , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss SNØRYDDING 0,00 0, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 1 854, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG , , Oksfjord barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 146,40 146, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 0,00 0,00-83-

84 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 1 199, , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 7 592, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 172,06 172, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR 353,54 353, Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR 2 800, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR , , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG 1 276, , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss KJØP VASKERITJENESTER 0,00 0, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KONSULENTTJENESTER , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KONSULENTTJENESTER , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KONSULENTTJENESTER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss KJØP FRA PRIVATE 4 614, ,21 Varer og tjenester , , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Oksfjord barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 36,60 36, Helsesenteret Sonjatun 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 700,00 0, Sonjatun omsorgssenter 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 700,00 0, Sonjatun Bo-og kultursenter 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 700,00 0, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 207,20 207, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 1 862, , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , ,05 MVA , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON SYKEPENGER , ,50 Sykelønnsrefusjon , , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , ,11-84-

85 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Oksfjord barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -36,60-36, Helsesenteret Sonjatun 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -700, Sonjatun omsorgssenter 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -700, Sonjatun Bo-og kultursenter 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -700, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -207,20-207, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , ,05 MVA - Kompensasjon , ,99-85-

86 Beløp i 1000 kr R-2014 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon Internt salg Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon Internt salg Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. +premie AFP, pensjonsforsikring +yrkesskade forsikring +andel av IKT fagsystem barnehage + felles opplæring +felles porto, telefon, + andre barnehageutgifter ført felles - andel bruk av premiefond funksjon 180 Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art 700 -lærlinger -andre fradrag lønn -andre fradrag drift -kapitaldel innleide lokaler Sum korreksjoner 0 Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 61 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 141 SUM barn

87 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 110 Barn 3-6 år 141 SUM barn 251 Andel av plassene etter alder (vektet) Barn 0-2 år 44 % Barn 3-6 år 56 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter ,00 Kostpenger barn 2 860,00 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år Barn 3-6 år Kapitalkostnader, egen kommune Avskrivning Kalkulatoriske renter SUM Kapitalkostnader per heltidsplass 27,104 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn Maksimalt tilskudd private barnehager per heltidsbarn: Driftstilskudd Kapitaltilskudd

88 Nøkkeltall: R-2014 Bemanning årsverk Barn vektet 2/1 263 Barn per årsverk #DIV/0! Lønn funksjon Lønn per årsverk #DIV/0! Driftsmidler funksjon Driftsmidler funksjon 201 per barn heltid 5 082,3 Driftsutgifter lokaler barnehage Utgifter lokaler per barn heltid ,1 Funksjon 201 samlet, netto Funksjon 211 samlet, netto Forholdstall funksjon 211/201 #DIV/0! -88-

89 Fødselsår Alder timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer 37 Stranda barnehage timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer 45 SUM

90 Barn 0-2 år Andel full plass 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % 0 41 timer eller mer 100,00 % 4 Barn 3-6 år 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % 0 41 timer eller mer 100,00 % 9 SUM 13 Barn 0-2 år 4 Barn 3-6 år 9 SUM barn 13 Hele plasser Barn 0-2 år 4,0 Barn 3-6 år 9,0 SUM barn 13,0 Satser for kommunalt tilskudd til private barnehage r, på grunnlag av buds Driftstilskudd små barn Driftstilskudd store barn Kapitaltilskudd per barn Tilskuddsprosent 2010 Minstekrav ,25 % Valg: største av disse for ,25 % Tilskudd kroner Driftstilskudd Barn 0-2 år - Barn 3-6 år - Kapitaltilskudd Alle barn - Fradrag for naturalytelser Trekk i ht til forskrift 6 Samlet tilskudd - Satser for kommunalt tilskudd til private barnehager, på grunnlag av regn Driftstilskudd små barn Driftstilskudd store barn Kapitaltilskudd per barn Tilskuddsprosent 2010 Minstekrav ,25 % Valg: største av disse for ,25 % -90-

91 Tilskudd kroner Driftstilskudd Barn 0-2 år Barn 3-6 år Kapitaltilskudd Alle barn Fradrag for naturalytelser Trekk i ht til forskrift 6 Samlet tilskudd Nøkkeltall: Bemanning årsverk ved årets start Styrer 0,4 Ped leder 1,0 Andre 2,4 Sum 3,7 Barn per årsverk, vektet 2/1 4,6 Barn per styrer 42,5 Barn per årsverk i avdelingen 5,1-91-

92 Nordreisa kommune Økonomiavdeling Tømmernes Gårds- og naturbarnehage AS Tømmernes 9151 STORSLETT Delegert vedtak Delegert utvalg rådmann - nr. 108/15 Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 2015/ / Avregning tilskudd Tømmernes Gårds- og naturbarnehage AS Saksopplysninger: Nordreisa kommune har foretatt avregning av tilskuddet til private barnehager for Avregningen er basert på avlagt regnskap for drift av kommunale barnehager, samt oppdaterte tall fra barnehagers årsmeldinger. Vi har benyttet utregningsmodellen KS og PBL i samarbeid har utarbeidet, og avregningen er gjennomgått av PBL. Vedtak: Nordreisa kommune tildeler Tømmernes Gårds- og naturbarnehage AS tilskudd for 2014 på kr ,-. Barnehagen har mottatt kr ,- i 2014, og for mye utbetalt tilskudd på kr vil bli trukket av tilskuddet for Nordreisa kommune har ikke fått tilbakemelding på søskenmoderasjon for 2014 fra Tømmernes Gårds- og naturbarnehage. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174, N Storslett Sentrum 17 Telefaks: Org.nr: E-post: Internett: -92-

93 Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med vennlig hilsen Rita Toresen Økonomisjef Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. Vedlegg 1 Årsmelding Kommunale barnehager 2 Årsmelding Kommunale barnehager 3 Økonomirapport Kommunale barnehager 4 Økonomirapport Kommunale barnehager 5 Selvkost kommunale barnehager 6 Tilskudd 2014 Tømmernes Gårds- og naturbarnehage AS -93- Side 2 av 2

94 Fødselsår Alder Oppholdstid Timetall Sojantun Leirbukt Sørkjosen Oksfjord Storslett Høegga Sum timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer SUM

95 Barn 0-2 år Andel full plass timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 % Barn 3-6 år 0-8 timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 % Barn 0-2 år Barn 3-6 år Barn Heltidsbarn 0-2 år 13,6 11,8 8,5 3,0 9,0 7,6 53,6 Heltidsbarn 3-6 år 33,5 28,5 17,6 11,0 16,0 41,6 148,2 Heltidsbarn 47,1 40,3 26,1 14, ,8 - Bemanning årsverk Styrer 1,0 1,0 0,9 0,4 0,9 1,0 5,2 Ped leder 4,0 3,0 2,1 1,0 4,9 4,0 19,0 Assistenter 11,0 6,0 3,9 2,0 2,9 8,0 33,8 Sum 16,0 10,0 6,9 3,4 8,7 13,0 58,0 Barn per årsverk, vektet 2/1 3,8 5,2 5,0 5,0 3,9 4,4 4,4 Barn per styrer, vektet 2/1 60,8 52,1 38,4 42,5 37,8 56,9 49,1 Barn per årsverk i avdelingen, vektet 2/1 4,1 5,8 5,8 5,7 4,4 4,7 4,8-95-

96 Fødselsår Alder Oppholdstid Timetall Sojantun Leirbukt Sørkjosen Oksfjord Storslett Høegga Sum timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer 45 - SUM

97 Barn 0-2 år Andel full plass timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % timer eller mer 100,00 % Barn 3-6 år 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % timer eller mer 100,00 % Barn 0-2 år Barn 3-6 år Barn Heltidsbarn 0-2 år 13,3 10,0 10,0 3,0 9,0 23,3 68,6 Heltidsbarn 3-6 år 36,0 31,5 15,5 10,6 17,0 23,0 133,6 Heltidsbarn 49,3 41,5 25,5 13,6 26,0 46,3 202,2 Bemanning årsverk Styrer 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 Ped leder 4,0 4,0 2,0 0,6 2,0 2,0 14,6 Assistenter/fagarbeidere 8,5 8,0 3,9 2,2 3,9 3,9 30,4 Sum 13,5 13,0 6,9 3,8 6,9 6,9 51,0 Barn per årsverk, vektet 2/1 4,7 4,0 5,1 4,4 5,1 10,1 5,3 Barn per styrer, vektet 2/1 62,6 51,5 35,5 16,6 35,0 69,6 45,1 Barn per årsverk i avdelingen, vektet 2/1 5,0 4,3 6,0 5,9 5,9 11,8 6,0-97-

98 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 244 Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Samisk barnehageavdeling 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Åpen barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Storslett barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN SPES.PED Oksfjord barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Sonjatun barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Høgegga barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Leirbukt barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Storslett barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Sørkjosen barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN SVANGERSK.VIK.80/ Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Samisk barnehageavdeling 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Renhold 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Storslett barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Storslett barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Oksfjord barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Sonjatun barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Samisk barnehageavdeling 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Høgegga barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Leirbukt barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Storslett barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Sørkjosen barnehage 201 Førskole EKSTRAHJELP Sonjatun barnehage 201 Førskole EKSTRAHJELP Leirbukt barnehage 201 Førskole EKSTRAHJELP Fellestiltak barnehager 201 Førskole Lønn spes.ped Storslett barnehage 201 Førskole Lønn spes.ped Sørkjosen barnehage 201 Førskole OVERTID Oksfjord barnehage 201 Førskole OVERTID Sonjatun barnehage 201 Førskole OVERTID Høgegga barnehage 201 Førskole OVERTID

99 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 242 Storslett barnehage 201 Førskole OVERTID Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN LÆRLINGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Oksfjord barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Sonjatun barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Høgegga barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Leirbukt barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Storslett barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Sørkjosen barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Oksfjord barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Sonjatun barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Samisk barnehageavdeling 201 Førskole Periodisering lønn Høgegga barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Leirbukt barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Fellestiltak barnehager 201 Førskole Periodisering lønn Storslett barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Sørkjosen barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Oksfjord barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Sonjatun barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Samisk barnehageavdeling 201 Førskole PENSJON KLP Høgegga barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Leirbukt barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Åpen barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Renhold 201 Førskole PENSJON KLP Fellestiltak barnehager 201 Førskole PENSJON KLP Storslett barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Sonjatun barnehage 201 Førskole FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG Lønn og sosial kostnader Sørkjosen barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Oksfjord barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Sonjatun barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Høgegga barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Leirbukt barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Storslett barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Sørkjosen barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Oksfjord barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Høgegga barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Leirbukt barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Fellestiltak barnehager 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Storslett barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Sørkjosen barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Oksfjord barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Sonjatun barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL

100 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 246 Samisk barnehageavdeling 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Høgegga barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Leirbukt barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Fellestiltak barnehager 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Storslett barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Leirbukt barnehage 201 Førskole LÆREMATERIELL Sørkjosen barnehage 201 Førskole LEKER Oksfjord barnehage 201 Førskole LEKER Sonjatun barnehage 201 Førskole LEKER Høgegga barnehage 201 Førskole LEKER Leirbukt barnehage 201 Førskole LEKER Storslett barnehage 201 Førskole LEKER Sørkjosen barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Oksfjord barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Sonjatun barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Samisk barnehageavdeling 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Høgegga barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Leirbukt barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Fellestiltak barnehager 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Storslett barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Sørkjosen barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Sonjatun barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Leirbukt barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Storslett barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Oksfjord barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Sonjatun barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Samisk barnehageavdeling 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Høgegga barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Leirbukt barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Storslett barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Fellestiltak barnehager 201 Førskole BEVERTNING MØTER, KURS OL Storslett barnehage 201 Førskole BEVERTNING MØTER, KURS OL Storslett barnehage 201 Førskole RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK Leirbukt barnehage 201 Førskole FORBRUKSVARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Oksfjord barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Sonjatun barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Høgegga barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Leirbukt barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Storslett barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Leirbukt barnehage 201 Førskole UTGIFTER ARRANGEMENT Oksfjord barnehage 201 Førskole GAVER TIL ANSATTE Storslett barnehage 201 Førskole GAVER TIL ANSATTE Samisk barnehageavdeling 201 Førskole HOTELL/OVERNATTING Storslett barnehage 201 Førskole VELFERDSTILTAK BRUKERE

101 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 243 Sørkjosen barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Oksfjord barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Sonjatun barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Høgegga barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Leirbukt barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Storslett barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Sørkjosen barnehage 201 Førskole PORTO Oksfjord barnehage 201 Førskole PORTO Sonjatun barnehage 201 Førskole PORTO Høgegga barnehage 201 Førskole PORTO Leirbukt barnehage 201 Førskole PORTO Storslett barnehage 201 Førskole PORTO Storslett barnehage 201 Førskole INTERNETT Sørkjosen barnehage 201 Førskole TRYKKING, KOPIERING Fellestiltak barnehager 201 Førskole ANNONSERING Sørkjosen barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Oksfjord barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Sonjatun barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Høgegga barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Leirbukt barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Storslett barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Sørkjosen barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Sonjatun barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Samisk barnehageavdeling 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Høgegga barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Fellestiltak barnehager 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Sonjatun barnehage 201 Førskole ANDRE REISEKOSTNADER Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ANDRE REISEKOSTNADER Sørkjosen barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Oksfjord barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Sonjatun barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Samisk barnehageavdeling 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Høgegga barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Leirbukt barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud 201 funk.hemmede Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Fellestiltak barnehager 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Storslett barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Sørkjosen barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Oksfjord barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Sonjatun barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Høgegga barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Leirbukt barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Storslett barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Storslett barne- og ungd.skole 201 Førskole UTGIFTSDEKNING Storslett barnehage 201 Førskole UTGIFTSDEKNING Sonjatun barnehage 201 Førskole OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR Storslett barnehage 201 Førskole OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR

102 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 246 Samisk barnehageavdeling 201 Førskole TRANSPORT Sørkjosen barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Oksfjord barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Fellestiltak barnehager 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Storslett barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Høgegga barnehage 201 Førskole TRANSPORT Fellestiltak barnehager 201 Førskole HUSLEIE Sørkjosen barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Oksfjord barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Sonjatun barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Samisk barnehageavdeling 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Leirbukt barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Storslett barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Sonjatun barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR Samisk barnehageavdeling 201 Førskole EDB-UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole KJØP AV KONSULENTTJ. AVG.FRITT Sørkjosen barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Oksfjord barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Sonjatun barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Storslett barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole KONSULENTTJENESTER Fellestiltak barnehager 201 Førskole KONSULENTTJENESTER Sørkjosen barnehage 201 Førskole TJENESTEKJØP FRA STATEN Stranda barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Reisadalen Montessoribarnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Trollskogen barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Tømmernes barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Varer og tjenester Sørkjosen barnehage 201 Førskole MOMS Oksfjord barnehage 201 Førskole MOMS Sonjatun barnehage 201 Førskole MOMS Samisk barnehageavdeling 201 Førskole MOMS Høgegga barnehage 201 Førskole MOMS Leirbukt barnehage 201 Førskole MOMS Fellestiltak barnehager 201 Førskole MOMS Storslett barnehage 201 Førskole MOMS MVA-Kompensasjon

103 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 243 Sørkjosen barnehage 201 Førskole EGENANDELER Oksfjord barnehage 201 Førskole EGENANDELER Sonjatun barnehage 201 Førskole EGENANDELER Høgegga barnehage 201 Førskole EGENANDELER Leirbukt barnehage 201 Førskole EGENANDELER Fellestiltak barnehager 201 Førskole EGENANDELER Storslett barnehage 201 Førskole EGENANDELER Sørkjosen barnehage 201 Førskole MATPENGER Oksfjord barnehage 201 Førskole MATPENGER Sonjatun barnehage 201 Førskole MATPENGER Høgegga barnehage 201 Førskole MATPENGER Leirbukt barnehage 201 Førskole MATPENGER Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole MATPENGER Storslett barnehage 201 Førskole MATPENGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole Salgsinntekter -6-6 Foreldrebetaling Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Oksfjord barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Sykelønnsrefusjon Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Oksfjord barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Samisk barnehageavdeling 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Storslett barne- og ungd.skole 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT

104 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost MVA - Kompensasjon Stranda barnehage 201 Førskole OVERFØRING PRIVATE Fellestiltak barnehager 201 Førskole OVERFØRING PRIVATE Sørkjosen barnehage 201 Førskole TAP PÅ FORDRINGER Oksfjord barnehage 201 Førskole TAP PÅ FORDRINGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole SALGSINNTEKTER Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Samisk barnehageavdeling 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA NAV Fellestiltak barnehager 201 Førskole TILSKUDD LÆRLINGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON FRA KOMMUNER Oksfjord barnehage 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE Samisk barnehageavdeling 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Storslett barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Sørkjosen barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Oksfjord barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Sonjatun barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Høgegga barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Diverse inntekter og utgifter Nettoutgift på funksjon

105 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 671 Idrettshallen 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER 6 820,80 0, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Kommunehuset 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss FASTE TILLEGG 0,00 0, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN SYKEVIKARER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN FERIEVIKARER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss OVERTID , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss OVERTID 256,81 256, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN RENHOLD , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss Periodisering lønn , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss Periodisering lønn 1 684, , Idrettshallen 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP 1 243, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , , Kommunehuset 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP 3 208, , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , ,82 Lønn og sosial kostnader , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss TELEFON,LINJE,SAMBAND 32,80 32, Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 673,50 673, Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss BIO FJERNVARME , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 4 969, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 5 779, , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 3 687, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 3 508, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 2 621, , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0,

106 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Fellestiltak barnehager 221 Førskolelokaler og skyss HUSLEIE , Helsesenteret Sonjatun 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, Sonjatun omsorgssenter 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, Sonjatun Bo-og kultursenter 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 9 219, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , , Sørkjosen skole 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 9 752, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Sørkjosen skole 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 0,00 0, Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss BYGNING 3 372, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 1 105, , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 304,00 304, Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 1 718, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 870,00 870, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 1 506, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 1 982, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 600,00 600, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 690,00 690, Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 960,00 960, Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 780,00 780, Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 5 190, , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss SNØRYDDING 0,00 0, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 1 854, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG , , Oksfjord barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 146,40 146, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 0,00 0,

107 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 1 199, , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 7 592, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 172,06 172, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR 353,54 353, Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR 2 800, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR , , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG 1 276, , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss KJØP VASKERITJENESTER 0,00 0, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KONSULENTTJENESTER , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KONSULENTTJENESTER , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KONSULENTTJENESTER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss KJØP FRA PRIVATE 4 614, ,21 Varer og tjenester , , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Oksfjord barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 36,60 36, Helsesenteret Sonjatun 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 700,00 0, Sonjatun omsorgssenter 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 700,00 0, Sonjatun Bo-og kultursenter 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 700,00 0, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 207,20 207, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 1 862, , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , ,05 MVA , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON SYKEPENGER , ,50 Sykelønnsrefusjon , , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , ,

108 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Oksfjord barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -36,60-36, Helsesenteret Sonjatun 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -700, Sonjatun omsorgssenter 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -700, Sonjatun Bo-og kultursenter 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -700, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -207,20-207, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , ,05 MVA - Kompensasjon , ,

109 Beløp i 1000 kr R-2014 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon Internt salg Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon Internt salg Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. +premie AFP, pensjonsforsikring +yrkesskade forsikring +andel av IKT fagsystem barnehage + felles opplæring +felles porto, telefon, + andre barnehageutgifter ført felles - andel bruk av premiefond funksjon 180 Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art 700 -lærlinger -andre fradrag lønn -andre fradrag drift -kapitaldel innleide lokaler Sum korreksjoner 0 Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 61 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 141 SUM barn

110 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 110 Barn 3-6 år 141 SUM barn 251 Andel av plassene etter alder (vektet) Barn 0-2 år 44 % Barn 3-6 år 56 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter ,00 Kostpenger barn 2 860,00 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år Barn 3-6 år Kapitalkostnader, egen kommune Avskrivning Kalkulatoriske renter SUM Kapitalkostnader per heltidsplass 27,104 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn Maksimalt tilskudd private barnehager per heltidsbarn: Driftstilskudd Kapitaltilskudd

111 Nøkkeltall: R-2014 Bemanning årsverk Barn vektet 2/1 263 Barn per årsverk #DIV/0! Lønn funksjon Lønn per årsverk #DIV/0! Driftsmidler funksjon Driftsmidler funksjon 201 per barn heltid 5 082,3 Driftsutgifter lokaler barnehage Utgifter lokaler per barn heltid ,1 Funksjon 201 samlet, netto Funksjon 211 samlet, netto Forholdstall funksjon 211/201 #DIV/0! -111-

112 Fødselsår Alder timer timer timer timer timer 37 Tømmernes Gårds- og Natur barnehage AS timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer 45 SUM

113 Barn 0-2 år Andel full plass 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % 0 41 timer eller mer 100,00 % 7 Barn 3-6 år 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % 0 41 timer eller mer 100,00 % 2 SUM 10 Barn 0-2 år 8 Barn 3-6 år 2 SUM barn 10 Hele plasser Barn 0-2 år 7,6 Barn 3-6 år 2,0 SUM barn 9,6 Satser for kommunalt tilskudd til private barnehage r, på grunnlag av buds Driftstilskudd små barn Driftstilskudd store barn Kapitaltilskudd per barn Tilskuddsprosent 2010 Minstekrav ,25 % Valg: største av disse for ,25 % Tilskudd kroner Driftstilskudd Barn 0-2 år - Barn 3-6 år - Kapitaltilskudd Alle barn - Fradrag for naturalytelser Trekk i ht til forskrift 6 Samlet tilskudd - Satser for kommunalt tilskudd til private barnehager, på grunnlag av regn Driftstilskudd små barn Driftstilskudd store barn Kapitaltilskudd per barn Tilskuddsprosent 2010 Minstekrav ,25 % Valg: største av disse for ,25 % -113-

114 Tilskudd kroner Driftstilskudd Barn 0-2 år Barn 3-6 år Kapitaltilskudd Alle barn Fradrag for naturalytelser Trekk i ht til forskrift 6 Samlet tilskudd Nøkkeltall: Bemanning årsverk ved årets start Styrer 0,4 Ped leder 1,6 Andre 2,0 Sum 4,0 Barn per årsverk, vektet 2/1 4,3 Barn per styrer 43,2 Barn per årsverk i avdelingen 4,8-114-

115 Nordreisa kommune Økonomiavdeling Rotsundelv barnhagedrift AS Rotsund 9153 ROTSUND Delegert vedtak Delegert utvalg rådmann - nr. 109/15 Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 2015/ / Avregning tilskudd Rotsundelv barnehagedrift AS Saksopplysninger: Nordreisa kommune har foretatt avregning av tilskuddet til private barnehager for Avregningen er basert på avlagt regnskap for drift av kommunale barnehager, samt oppdaterte tall fra barnehagers årsmeldinger. Vi har benyttet utregningsmodellen KS og PBL i samarbeid har utarbeidet, og avregningen er gjennomgått av PBL. Vedtak: Nordreisa kommune tildeler Rotsundelv barnehagedrift AS tilskudd for 2014 på kr ,-. Nordreisa kommune refunderer søskenmoderasjon til Rotsundelv barnehagedrift på kr Barnehagen har mottatt kr ,- i 2014, og vil få utbetalt kr ,- i løpet av de nærmeste ukene. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174, N Storslett Sentrum 17 Telefaks: Org.nr: E-post: Internett:

116 Med vennlig hilsen Rita Toresen Økonomisjef Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. Vedlegg 1 Årsmelding Kommunale barnehager 2 Årsmelding Kommunale barnehager 3 Økonomirapport Kommunale barnehager 4 Økonomirapport Kommunale barnehager 5 Selvkost kommunale barnehager 6 Tilskudd 2014 Rotsundelv barnehagedrift AS Side 2 av 2

117 Fødselsår Alder Oppholdstid Timetall Sojantun Leirbukt Sørkjosen Oksfjord Storslett Høegga Sum timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer SUM

118 Barn 0-2 år Andel full plass timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 % Barn 3-6 år 0-8 timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 % Barn 0-2 år Barn 3-6 år Barn Heltidsbarn 0-2 år 13,6 11,8 8,5 3,0 9,0 7,6 53,6 Heltidsbarn 3-6 år 33,5 28,5 17,6 11,0 16,0 41,6 148,2 Heltidsbarn 47,1 40,3 26,1 14, ,8 - Bemanning årsverk Styrer 1,0 1,0 0,9 0,4 0,9 1,0 5,2 Ped leder 4,0 3,0 2,1 1,0 4,9 4,0 19,0 Assistenter 11,0 6,0 3,9 2,0 2,9 8,0 33,8 Sum 16,0 10,0 6,9 3,4 8,7 13,0 58,0 Barn per årsverk, vektet 2/1 3,8 5,2 5,0 5,0 3,9 4,4 4,4 Barn per styrer, vektet 2/1 60,8 52,1 38,4 42,5 37,8 56,9 49,1 Barn per årsverk i avdelingen, vektet 2/1 4,1 5,8 5,8 5,7 4,4 4,7 4,8-118-

119 Fødselsår Alder Oppholdstid Timetall Sojantun Leirbukt Sørkjosen Oksfjord Storslett Høegga Sum timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer 45 - SUM

120 Barn 0-2 år Andel full plass timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % timer eller mer 100,00 % Barn 3-6 år 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % timer eller mer 100,00 % Barn 0-2 år Barn 3-6 år Barn Heltidsbarn 0-2 år 13,3 10,0 10,0 3,0 9,0 23,3 68,6 Heltidsbarn 3-6 år 36,0 31,5 15,5 10,6 17,0 23,0 133,6 Heltidsbarn 49,3 41,5 25,5 13,6 26,0 46,3 202,2 Bemanning årsverk Styrer 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 Ped leder 4,0 4,0 2,0 0,6 2,0 2,0 14,6 Assistenter/fagarbeidere 8,5 8,0 3,9 2,2 3,9 3,9 30,4 Sum 13,5 13,0 6,9 3,8 6,9 6,9 51,0 Barn per årsverk, vektet 2/1 4,7 4,0 5,1 4,4 5,1 10,1 5,3 Barn per styrer, vektet 2/1 62,6 51,5 35,5 16,6 35,0 69,6 45,1 Barn per årsverk i avdelingen, vektet 2/1 5,0 4,3 6,0 5,9 5,9 11,8 6,0-120-

121 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 244 Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Samisk barnehageavdeling 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Åpen barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Storslett barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN SPES.PED Oksfjord barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Sonjatun barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Høgegga barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Leirbukt barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Storslett barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Sørkjosen barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN SVANGERSK.VIK.80/ Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Samisk barnehageavdeling 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Renhold 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Storslett barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Storslett barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Oksfjord barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Sonjatun barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Samisk barnehageavdeling 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Høgegga barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Leirbukt barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Storslett barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR Sørkjosen barnehage 201 Førskole EKSTRAHJELP Sonjatun barnehage 201 Førskole EKSTRAHJELP Leirbukt barnehage 201 Førskole EKSTRAHJELP Fellestiltak barnehager 201 Førskole Lønn spes.ped Storslett barnehage 201 Førskole Lønn spes.ped Sørkjosen barnehage 201 Førskole OVERTID Oksfjord barnehage 201 Førskole OVERTID Sonjatun barnehage 201 Førskole OVERTID Høgegga barnehage 201 Førskole OVERTID

122 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 242 Storslett barnehage 201 Førskole OVERTID Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN LÆRLINGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Oksfjord barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Sonjatun barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Høgegga barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Leirbukt barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Storslett barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER Sørkjosen barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Oksfjord barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Sonjatun barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Samisk barnehageavdeling 201 Førskole Periodisering lønn Høgegga barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Leirbukt barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Fellestiltak barnehager 201 Førskole Periodisering lønn Storslett barnehage 201 Førskole Periodisering lønn Sørkjosen barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Oksfjord barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Sonjatun barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Samisk barnehageavdeling 201 Førskole PENSJON KLP Høgegga barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Leirbukt barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Åpen barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Renhold 201 Førskole PENSJON KLP Fellestiltak barnehager 201 Førskole PENSJON KLP Storslett barnehage 201 Førskole PENSJON KLP Sonjatun barnehage 201 Førskole FORDELTE UTGIFTER/INTERNSALG Lønn og sosial kostnader Sørkjosen barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Oksfjord barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Sonjatun barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Høgegga barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Leirbukt barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Storslett barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER Sørkjosen barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Oksfjord barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Høgegga barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Leirbukt barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Fellestiltak barnehager 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Storslett barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Sørkjosen barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Oksfjord barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Sonjatun barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL

123 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 246 Samisk barnehageavdeling 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Høgegga barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Leirbukt barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Fellestiltak barnehager 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Storslett barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL Leirbukt barnehage 201 Førskole LÆREMATERIELL Sørkjosen barnehage 201 Førskole LEKER Oksfjord barnehage 201 Førskole LEKER Sonjatun barnehage 201 Førskole LEKER Høgegga barnehage 201 Førskole LEKER Leirbukt barnehage 201 Førskole LEKER Storslett barnehage 201 Førskole LEKER Sørkjosen barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Oksfjord barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Sonjatun barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Samisk barnehageavdeling 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Høgegga barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Leirbukt barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Fellestiltak barnehager 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Storslett barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK Sørkjosen barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Sonjatun barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Leirbukt barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Storslett barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Oksfjord barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Sonjatun barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Samisk barnehageavdeling 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Høgegga barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Leirbukt barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Storslett barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP Fellestiltak barnehager 201 Førskole BEVERTNING MØTER, KURS OL Storslett barnehage 201 Førskole BEVERTNING MØTER, KURS OL Storslett barnehage 201 Førskole RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK Leirbukt barnehage 201 Førskole FORBRUKSVARER Sørkjosen barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Oksfjord barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Sonjatun barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Høgegga barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Leirbukt barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Storslett barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV Leirbukt barnehage 201 Førskole UTGIFTER ARRANGEMENT Oksfjord barnehage 201 Førskole GAVER TIL ANSATTE Storslett barnehage 201 Førskole GAVER TIL ANSATTE Samisk barnehageavdeling 201 Førskole HOTELL/OVERNATTING Storslett barnehage 201 Førskole VELFERDSTILTAK BRUKERE

124 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 243 Sørkjosen barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Oksfjord barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Sonjatun barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Høgegga barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Leirbukt barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Storslett barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND Sørkjosen barnehage 201 Førskole PORTO Oksfjord barnehage 201 Førskole PORTO Sonjatun barnehage 201 Førskole PORTO Høgegga barnehage 201 Førskole PORTO Leirbukt barnehage 201 Førskole PORTO Storslett barnehage 201 Førskole PORTO Storslett barnehage 201 Førskole INTERNETT Sørkjosen barnehage 201 Førskole TRYKKING, KOPIERING Fellestiltak barnehager 201 Førskole ANNONSERING Sørkjosen barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Oksfjord barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Sonjatun barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Høgegga barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Leirbukt barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Storslett barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR Sørkjosen barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Sonjatun barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Samisk barnehageavdeling 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Høgegga barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Fellestiltak barnehager 201 Førskole KURS/OPPLÆRING Sonjatun barnehage 201 Førskole ANDRE REISEKOSTNADER Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ANDRE REISEKOSTNADER Sørkjosen barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Oksfjord barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Sonjatun barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Samisk barnehageavdeling 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Høgegga barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Leirbukt barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud 201 funk.hemmede Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Fellestiltak barnehager 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Storslett barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE Sørkjosen barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Oksfjord barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Sonjatun barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Høgegga barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Leirbukt barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Storslett barnehage 201 Førskole TELEFONGODTGJØRELSE Storslett barne- og ungd.skole 201 Førskole UTGIFTSDEKNING Storslett barnehage 201 Førskole UTGIFTSDEKNING Sonjatun barnehage 201 Førskole OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR Storslett barnehage 201 Førskole OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR

125 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 246 Samisk barnehageavdeling 201 Førskole TRANSPORT Sørkjosen barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Oksfjord barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Fellestiltak barnehager 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Storslett barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE Høgegga barnehage 201 Førskole TRANSPORT Fellestiltak barnehager 201 Førskole HUSLEIE Sørkjosen barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Oksfjord barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Sonjatun barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Samisk barnehageavdeling 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Leirbukt barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Storslett barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR Sonjatun barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR Samisk barnehageavdeling 201 Førskole EDB-UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole KJØP AV KONSULENTTJ. AVG.FRITT Sørkjosen barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Oksfjord barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Sonjatun barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Storslett barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR Høgegga barnehage 201 Førskole KONSULENTTJENESTER Fellestiltak barnehager 201 Førskole KONSULENTTJENESTER Sørkjosen barnehage 201 Førskole TJENESTEKJØP FRA STATEN Stranda barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Reisadalen Montessoribarnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Trollskogen barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Tømmernes barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE Varer og tjenester Sørkjosen barnehage 201 Førskole MOMS Oksfjord barnehage 201 Førskole MOMS Sonjatun barnehage 201 Førskole MOMS Samisk barnehageavdeling 201 Førskole MOMS Høgegga barnehage 201 Førskole MOMS Leirbukt barnehage 201 Førskole MOMS Fellestiltak barnehager 201 Førskole MOMS Storslett barnehage 201 Førskole MOMS MVA-Kompensasjon

126 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 243 Sørkjosen barnehage 201 Førskole EGENANDELER Oksfjord barnehage 201 Førskole EGENANDELER Sonjatun barnehage 201 Førskole EGENANDELER Høgegga barnehage 201 Førskole EGENANDELER Leirbukt barnehage 201 Førskole EGENANDELER Fellestiltak barnehager 201 Førskole EGENANDELER Storslett barnehage 201 Førskole EGENANDELER Sørkjosen barnehage 201 Førskole MATPENGER Oksfjord barnehage 201 Førskole MATPENGER Sonjatun barnehage 201 Førskole MATPENGER Høgegga barnehage 201 Førskole MATPENGER Leirbukt barnehage 201 Førskole MATPENGER Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole MATPENGER Storslett barnehage 201 Førskole MATPENGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole Salgsinntekter -6-6 Foreldrebetaling Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Oksfjord barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN Sykelønnsrefusjon Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Oksfjord barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Samisk barnehageavdeling 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Storslett barne- og ungd.skole 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON MOMS DRIFT

127 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost MVA - Kompensasjon Stranda barnehage 201 Førskole OVERFØRING PRIVATE Fellestiltak barnehager 201 Førskole OVERFØRING PRIVATE Sørkjosen barnehage 201 Førskole TAP PÅ FORDRINGER Oksfjord barnehage 201 Førskole TAP PÅ FORDRINGER Sørkjosen barnehage 201 Førskole SALGSINNTEKTER Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Samisk barnehageavdeling 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA NAV Fellestiltak barnehager 201 Førskole TILSKUDD LÆRLINGER Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON FRA KOMMUNER Oksfjord barnehage 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE Samisk barnehageavdeling 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Storslett barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Sørkjosen barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Oksfjord barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Sonjatun barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Høgegga barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND Diverse inntekter og utgifter Nettoutgift på funksjon

128 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 671 Idrettshallen 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER 6 820,80 0, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Kommunehuset 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss FASTE TILLEGG 0,00 0, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN SYKEVIKARER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN FERIEVIKARER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss OVERTID , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss OVERTID 256,81 256, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN RENHOLD , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss Periodisering lønn , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss Periodisering lønn 1 684, , Idrettshallen 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP 1 243, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , , Kommunehuset 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP 3 208, , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , ,82 Lønn og sosial kostnader , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss TELEFON,LINJE,SAMBAND 32,80 32, Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 673,50 673, Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss BIO FJERNVARME , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 4 969, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 5 779, , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 3 687, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 3 508, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss FORSIKRING 2 621, , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0,

129 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 0,00 0, Fellestiltak barnehager 221 Førskolelokaler og skyss HUSLEIE , Helsesenteret Sonjatun 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, Sonjatun omsorgssenter 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, Sonjatun Bo-og kultursenter 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 2 800, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 9 219, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , , Sørkjosen skole 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 9 752, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Sørkjosen skole 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 0,00 0, Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss BYGNING 3 372, , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 1 105, , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 304,00 304, Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 1 718, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 870,00 870, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 1 506, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 1 982, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 600,00 600, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 690,00 690, Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 960,00 960, Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 0,00 0, Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 780,00 780, Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 5 190, , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss SNØRYDDING 0,00 0, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 1 854, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG , , Oksfjord barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 146,40 146, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 0,00 0,

130 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 1 199, , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 7 592, , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 172,06 172, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR 353,54 353, Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR 2 800, , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR , , Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL VEDLIKEHOLD ANLEGG 1 276, , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss KJØP VASKERITJENESTER 0,00 0, Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KONSULENTTJENESTER , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KONSULENTTJENESTER , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KONSULENTTJENESTER , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss KJØP FRA PRIVATE 4 614, ,21 Varer og tjenester , , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Oksfjord barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 36,60 36, Helsesenteret Sonjatun 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 700,00 0, Sonjatun omsorgssenter 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 700,00 0, Sonjatun Bo-og kultursenter 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 700,00 0, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 207,20 207, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss MOMS 1 862, , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MOMS , ,05 MVA , , Renhold 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON SYKEPENGER , ,50 Sykelønnsrefusjon , , Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , ,

131 Ansvar Ansvar (T) Tjeneste Tjeneste (T) Sumart (T) Konto Konto (T) Regnskap Selvkost 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Oksfjord barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -36,60-36, Helsesenteret Sonjatun 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -700, Sonjatun omsorgssenter 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -700, Sonjatun Bo-og kultursenter 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -700, Renhold 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT -207,20-207, Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Høgegga barnehage, avdeling Lillebo 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , , Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON MOMS DRIFT , ,05 MVA - Kompensasjon , ,

132 Beløp i 1000 kr R-2014 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon Internt salg Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon Internt salg Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. +premie AFP, pensjonsforsikring +yrkesskade forsikring +andel av IKT fagsystem barnehage + felles opplæring +felles porto, telefon, + andre barnehageutgifter ført felles - andel bruk av premiefond funksjon 180 Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art 700 -lærlinger -andre fradrag lønn -andre fradrag drift -kapitaldel innleide lokaler Sum korreksjoner 0 Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 61 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 141 SUM barn

133 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 110 Barn 3-6 år 141 SUM barn 251 Andel av plassene etter alder (vektet) Barn 0-2 år 44 % Barn 3-6 år 56 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter ,00 Kostpenger barn 2 860,00 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år Barn 3-6 år Kapitalkostnader, egen kommune Avskrivning Kalkulatoriske renter SUM Kapitalkostnader per heltidsplass 27,104 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn Maksimalt tilskudd private barnehager per heltidsbarn: Driftstilskudd Kapitaltilskudd

134 Nøkkeltall: R-2014 Bemanning årsverk Barn vektet 2/1 263 Barn per årsverk #DIV/0! Lønn funksjon Lønn per årsverk #DIV/0! Driftsmidler funksjon Driftsmidler funksjon 201 per barn heltid 5 082,3 Driftsutgifter lokaler barnehage Utgifter lokaler per barn heltid ,1 Funksjon 201 samlet, netto Funksjon 211 samlet, netto Forholdstall funksjon 211/201 #DIV/0! -134-

135 Fødselsår Alder timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer 29 Rotsundelv Barnehagedrift AS timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer 45 SUM

136 Barn 0-2 år Andel full plass 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % 1 41 timer eller mer 100,00 % 5 Barn 3-6 år 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % 1 41 timer eller mer 100,00 % 10 SUM 18 Barn 0-2 år 6 Barn 3-6 år 12 SUM barn 18 Hele plasser Barn 0-2 år 5,8 Barn 3-6 år 11,5 SUM barn 17,3 Satser for kommunalt tilskudd til private barnehage r, på grunnlag av buds Driftstilskudd små barn Driftstilskudd store barn Kapitaltilskudd per barn Tilskuddsprosent 2010 Minstekrav ,25 % Valg: største av disse for ,25 % Tilskudd kroner Driftstilskudd Barn 0-2 år - Barn 3-6 år - Kapitaltilskudd Alle barn - Fradrag for naturalytelser Trekk i ht til forskrift 6 Samlet tilskudd - Satser for kommunalt tilskudd til private barnehager, på grunnlag av regn Driftstilskudd små barn Driftstilskudd store barn Kapitaltilskudd per barn Tilskuddsprosent 2010 Minstekrav ,25 % Valg: største av disse for ,25 % -136-

137 Tilskudd kroner Driftstilskudd Barn 0-2 år Barn 3-6 år Kapitaltilskudd Alle barn Fradrag for naturalytelser Trekk i ht til forskrift 6 Samlet tilskudd Nøkkeltall: Bemanning årsverk ved årets start Styrer 0,4 Ped leder 2,0 Andre 2,0 Sum 4,4 Barn per årsverk, vektet 2/1 5,3 Barn per styrer 57,8 Barn per årsverk i avdelingen 5,8-137-

138 Nordreisa kommune Økonomiavdeling Reisa Montessoribarnehage Reisadalen STORSLETT Delegert vedtak Delegert utvalg rådmann - nr. 111/15 Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 2015/ / Tilleggsavregning kommunalt tilskudd Reisa Montessoribarnehage Saksopplysninger: Nordreisa kommune mottok klage på avregning av tilskuddet for 2013 til private barnehager. I den forbindelse er det gjort en ny gjennomgang av utregningen. Avregningen er basert på avlagt regnskap for drift av kommunale barnehager, samt oppdaterte tall fra barnehagers årsmeldinger. Vi har benyttet utregningsmodellen KS og PBL i samarbeid har utarbeidet, og avregningen er gjennomgått av PBL. På bakgrunn av den nye gjennomgangen har kommunen gjort følgende vedtak. Vedtak: Nordreisa kommune tildeler Reisa Montessoribarnehage et kommunalt tilleggstilskudd for 2013 på kr ,-. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174, N Storslett Sentrum 17 Telefaks: Org.nr: E-post: Internett:

139 Med vennlig hilsen Rita Toresen Økonomisjef Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. Vedlegg 1 Selvkost kommunale barnehager 2 Tilleggsavregning kommunalt tilskudd Reisa Montessoribarnehage Side 2 av 2

140 Beløp i 1000 kr R-2013 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 0 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon 0 Internt salg Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 0 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon 0 Internt salg Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. +premie AFP, pensjonsforsikring +yrkesskade forsikring +andel av IKT fagsystem barnehage + felles opplæring +felles porto, telefon, + andre barnehageutgifter ført felles - andel bruk av premiefond funksjon 180 Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art 700 -lærlinger -andre fradrag lønn -andre fradrag drift -kapitaldel innleide lokaler Sum korreksjoner 0 Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 69 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 126 SUM barn

141 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 124 Barn 3-6 år 126 SUM barn 250 Andel av plassene etter alder (vektet) Andel Barn 0-2 år 50 % Barn 3-6 år 50 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter ,00 Kostpenger barn 2 783,00 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år ,989 Barn 3-6 år ,216 Kapitalkostnader, egen kommune Avskrivning Kalkulatoriske renter SUM Kapitalkostnader per heltidsplass 28,088 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 7 500,000 Maksimalt tilskudd private barnehager per heltidsbarn: Driftstilskudd , ,216 Kapitaltilskudd 7 500,

142 Satser for kommunalt tilskudd til private barnehager, på grunnlag av regnskap 2013 Reisa Montessoribarnehage Driftstilskudd små barn Driftstilskudd store barn Kapitaltilskudd per barn Tilskuddsprosent 2013 Minstekrav ,00 % Valg: største av disse for ,00 % Tilskudd kroner Driftstilskudd Barn 0-2 år Barn 3-6 år Kapitaltilskudd Alle barn Fradrag for naturalytelser Kompensajon søskenmod Trekk i ht til forskrift 6 Samlet tilskudd Betalt ut i tilskudd for Avregning for 2013 (93 579) (-) Trukket og (+) utbetalt i 2014 ( ) Differanse

143 Nordreisa kommune Økonomiavdeling Tømmernes Gårds- og naturbarnehage Tømmernes 9151 STORSLETT Delegert vedtak Delegert utvalg rådmann - nr. 115/15 Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 2015/ / Kommunalt tilskudd Tømmernes Gårds- og naturbarnehage Saksopplysninger: Nordreisa kommune har gjort vedtak på tilskuddet for 2015 til private barnehager. Avregningen er basert på avlagt regnskap for drift av kommunale barnehager, samt oppdaterte tall fra barnehagers årsmeldinger. Vi har benyttet utregningsmodellen KS og PBL i samarbeid har utarbeidet. Vedtak: Nordreisa kommune tildeler Tømmernes Gårds- og naturbarnehage et kommunalt tilskudd for 2015 på kr ,-. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Med vennlig hilsen Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174, N Storslett Sentrum 17 Telefaks: Org.nr: E-post: Internett:

144 Rita Toresen Økonomisjef Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. Vedlegg 1 Årsmelding Kommunale barnehager 2 Økonomirapport Kommunale barnehager 3 Økonomirapport Kommunale barnehager 4 Selvkost kommunale barnehager 5 Tilskudd Tømmernes Gårds- og naturbarnehage Side 2 av 2

145 Fødselsår Alder Oppholdstid Timetall Sonjatun Leirbukt Sørkjosen Oksfjord Storslett Høgegga Sum timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer 45 - SUM

146 Barn 0-2 år Andel full plass timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 % Barn 3-6 år 0-8 timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 % Barn 0-2 år Barn 3-6 år Barn Heltidsbarn 0-2 år 13,3 10,0 10,0 3,0 9,0 23,3 68,6 Heltidsbarn 3-6 år 36,0 31,5 15,5 10,6 17,0 23,0 133,6 Heltidsbarn 49,3 41,5 25,5 13, ,2 - Bemanning årsverk Styrer 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 Ped leder 4,0 4,0 2,0 0,6 2,0 2,0 14,6 Assistenter 8,5 8,0 3,9 2,2 3,9 3,9 30,4 Sum 13,5 13,0 6,9 3,8 6,9 6,9 51,0 Barn per årsverk, vektet 2/1 4,7 4,0 5,1 4,4 5,1 10,1 5,3 Barn per styrer, vektet 2/1 62,6 51,5 35,5 16,6 35,0 69,6 45,1 Barn per årsverk i avdelingen, vektet 2/1 5,0 4,3 6,0 5,9 5,9 11,8 6,0-146-

147 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 240 Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER ,72 0, Storslett barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER ,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN SPES.PED ,55 0, Storslett barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG 5 401, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG 5 643, , Oksfjord barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG 1 091, , Sonjatun barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG , , Høgegga barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG 8 765, , Leirbukt barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG , , Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN SVANGERSK.VIK.80/ , , Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER 1 500,14 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER 2 284, , Storslett barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Storslett barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Storslett barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR 7 472, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR , , Oksfjord barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR , , Sonjatun barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR ,79 0, Høgegga barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR , , Leirbukt barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR , , Storslett barnehage 201 Førskole EKSTRAHJELP , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole EKSTRAHJELP 2 671,63 0, Storslett barnehage 201 Førskole OVERTID 481,65 481, Oksfjord barnehage 201 Førskole OVERTID 3 900, , Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN LÆRLINGER , , Storslett barnehage 201 Førskole ANNEN LØNN/GODTGJØRING 3 527, , Fellestiltak barnehager 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER 484,06 484, Storslett barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER 9 776, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER 9 176, ,

148 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 244 Oksfjord barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER 3 644, , Sonjatun barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER , , Høgegga barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER , , Fellestiltak barnehager 201 Førskole Periodisering lønn 680,00 680, Storslett barnehage 201 Førskole Periodisering lønn , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole Periodisering lønn , , Oksfjord barnehage 201 Førskole Periodisering lønn 4 423, , Sonjatun barnehage 201 Førskole Periodisering lønn , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole Periodisering lønn ,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole Periodisering lønn -689,62-689, Leirbukt barnehage 201 Førskole Periodisering lønn 3 955, , Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole PENSJON KLP 257,17 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole PENSJON KLP ,21 0, Storslett barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Oksfjord barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Sonjatun barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole PENSJON KLP 3 787,88 0, Høgegga barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Leirbukt barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Oksfjord barnehage 201 Førskole PENSJON STP 5 221, , Sonjatun barnehage 201 Førskole PENSJON STP 3 337, , , , Storslett barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER 6 147, , Oksfjord barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER 480,00 480, Sonjatun barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER 3 239, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole KONTORUTGIFTER 160,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER 6 471, , Leirbukt barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER 3 263, , Storslett barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 4 097, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 1 828, , Oksfjord barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 275,00 275, Høgegga barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 1 246, , Leirbukt barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 460,00 460, Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL 1 598,40 0, Storslett barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL 1 187, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL , , Oksfjord barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL 9 149, , Sonjatun barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL , , Høgegga barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL , ,

149 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 248 Leirbukt barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL 2 796, , Leirbukt barnehage 201 Førskole LÆREMATERIELL 2 550, , Storslett barnehage 201 Førskole LEKER 1 615, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole LEKER 3 754, , Oksfjord barnehage 201 Førskole LEKER 2 375, , Sonjatun barnehage 201 Førskole LEKER 215,36 215, Samisk barnehageavdeling 201 Førskole LEKER 240,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole LEKER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole LEKER , , Kvenske læremidler 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 250,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 3 769, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 372,00 372, Oksfjord barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 2 403, , Sonjatun barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 0,00 0, Samisk barnehageavdeling 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 299,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 758,60 758, Leirbukt barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 0,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER 685,60 685, Sørkjosen barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER 1 346, , Sonjatun barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER 0,00 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER 572,80 572, Fellestiltak barnehager 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP 197,39 197, Storslett barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Oksfjord barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Sonjatun barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP 2 315,26 0, Høgegga barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Leirbukt barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Prosjekter - Levekår 201 Førskole BEVERTNING MØTER, KURS OL 1 105,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole BEVERTNING MØTER, KURS OL 270,00 270, Storslett barnehage 201 Førskole ANDRE DRIFTSUTGIFTER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole FORBRUKSVARER 1 716, , Storslett barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV , , Oksfjord barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV , , Sonjatun barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV ,60 0, Høgegga barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV , , Leirbukt barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV. 0,00 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole HOTELL/OVERNATTING 1 139, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole HOTELL/OVERNATTING ,36 0, Storslett barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND 8 670, , Oksfjord barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND 8 858, , Sonjatun barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND , ,

150 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 247 Høgegga barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND , , Leirbukt barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND , , Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole PORTO 70,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole PORTO 370,00 370, Sørkjosen barnehage 201 Førskole PORTO 322,40 322, Oksfjord barnehage 201 Førskole PORTO 330,40 330, Høgegga barnehage 201 Førskole GEBYRER BANK/POST 420,98 420, Regional kompetanseutvikling 201 Førskole ANNONSERING 3 623,20 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole ANNONSERING 7 790, , Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 110,60 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 949,80 949, Sonjatun barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 2 625, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 990,00 0, Prosjekter - Levekår 201 Førskole KURS/OPPLÆRING ,74 0, Storslett barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING 3 000, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING 4 050, , Oksfjord barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING 2 400, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ANDRE REISEKOSTNADER 4 783,20 0, Prosjekter - Levekår 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 493,80 0, Storslett barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 969,60 969, Sørkjosen barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 931,50 931, Oksfjord barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 6 486, , Sonjatun barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 100,00 100, Samisk barnehageavdeling 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 8 008,40 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole UTGIFTSDEKNING 578,31 578, Sonjatun barnehage 201 Førskole UTGIFTSDEKNING 834,00 834, Samisk barnehageavdeling 201 Førskole UTGIFTSDEKNING 980,00 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR ,20 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole TRANSPORT 1 185, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole TRANSPORT 533,41 0, Storslett barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE 2 336, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE 2 939, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole TRANSPORT 1 408,33 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole STRØM 1 928, , Leirbukt barnehage 201 Førskole HUSLEIE ,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR 6 105, , Oksfjord barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR , , Sonjatun barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR 7 205,20 0, Høgegga barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR , , Leirbukt barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR 9 778, , Storslett barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR 1 252, , Høgegga barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR 0,00 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR 0,00 0,

151 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 206 Prosjekter - Levekår 201 Førskole LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER 3 758,75 0, Storslett barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 0,00 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 0,00 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 0,00 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 0,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 423,20 423, Høgegga barnehage 201 Førskole KONSULENTTJENESTER 400,00 400, Stranda barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE ,00 0, Reisadalen Montessoribarnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE ,00 0, Trollskogen barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE ,00 0, Tømmernes barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE ,00 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole KJØP SPESIALUNDERVISNING ,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole TAP PÅ FORDRINGER 2,00 2, Sørkjosen barnehage 201 Førskole AVSETN. TIL BUNDET FOND ,06 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole AVSETN. TIL BUNDET FOND 7 680,47 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole AVSETN. TIL BUNDET FOND 9 020,64 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,28 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,23 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,88 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,61 0, Høgegga barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,00 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,00 0, Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole MATPENGER ,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole MATPENGER ,36 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole MATPENGER ,68 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole MATPENGER ,65 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole MATPENGER ,15 0, Høgegga barnehage 201 Førskole MATPENGER ,00 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole MATPENGER ,00 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole SALGSINNTEKTER -200,00 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole SALGSINNTEKTER -200,00 0, Prosjekter - Levekår 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN ,00 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN ,00 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN ,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN ,00 0, Miljørettet helsevern 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN ,00 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Oksfjord barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , ,

152 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 247 Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN , , Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN , , Fellestiltak barnehager 201 Førskole TILSKUDD LÆRLINGER 0,00 0, Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud funk.hemmede 201 Førskole TILSKUDD LÆRLINGER ,11 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON FRA KOMMUNER ,00 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA KOMMUNER ,00 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE 0,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE ,00 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE -500,50 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND ,89 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND -572,24 0, Høgegga barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND ,72 0, , ,

153 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Til selvkost 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , ,6 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , ,7 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss FASTE TILLEGG 317,5 317,5 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN SYKEVIKARER , ,0 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN FERIEVIKARER , ,2 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss VIKAR ANNET FRAVÆR , ,3 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss OVERTID 2 555, ,4 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss OVERTID 373,3 373,3 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN RENHOLD , ,9 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss Periodisering lønn , ,6 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , ,5 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , , , ,1 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK ,0 602 Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK 1 090, ,6 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss GAVER TIL ANSATTE 1 642, ,0 602 Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss TELEFON,LINJE,SAMBAND 796,0 796,0 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 267,5 267,5 620 Kommunehuset 221 Førskolelokaler og skyss STRØM 1 515, ,1 633 Storslett barne og ungd.skole 221 Førskolelokaler og skyss STRØM ,5 0,0 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo221 Førskolelokaler og skyss STRØM 3 186, ,4 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , ,4 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , ,7 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , ,1 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , ,4 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , ,9 654 Familisenteret 221 Førskolelokaler og skyss STRØM 1 120, ,0 633 Storslett barne og ungd.skole 221 Førskolelokaler og skyss BIO FJERNVARME ,9 0,0 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo221 Førskolelokaler og skyss BIO FJERNVARME , ,4 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 4 021, ,0 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 2 770, ,0 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 6 285, ,0-153-

154 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 3 887, ,0 240 Fellestiltak barnehager 221 Førskolelokaler og skyss HUSLEIE ,3 0,0 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 4 480, ,0 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , ,4 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , ,0 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , ,2 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 9 587, ,2 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , ,6 634 Sørkjosen skole 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 0,0 0,0 636 Oksfjord barne og ungd.skole 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 1 358,0 0,0 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 6 116, ,0 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , ,6 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , ,0 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , ,6 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , ,0 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , ,8 647 Oksfjord barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 6 790, ,0 681 Voksenopplæringssenteret 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 480,0 0,0 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG , ,0 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 2 675, ,0 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo221 Førskolelokaler og skyss BYGNING , ,0 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss BYGNING , ,0 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 5 214, ,0 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 1 205, ,2 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 0, ,8 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 4 391, ,2 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 1 659, ,2 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 2 509, ,2 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 730,0 730,0 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 640,0 640,0 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 640,0 640,0 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 1 676, ,9 633 Storslett barne og ungd.skole 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 256,0 0,0 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 7 150, ,7 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG , ,4 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 1 373, ,6-154-

155 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 6 368, ,8 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 3 606, ,4 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 3 696, ,8 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 2 113, ,6 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR 172,8 172,8 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR 3 198, ,4 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss KJØP VASKERITJENESTER ,0 0,0 885 Avskrivning 221 Førskolelokaler og skyss AVSKRIVNINGER 9 848,6 0, , ,8 311 Sonjatun omsorgssenter 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON SYKEPENGER ,0 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON SYKEPENGER , ,5 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN , , , ,5-155-

156 Beløp i 1000 kr R-2013 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 0 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon 0 Internt salg Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 0 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon 0 Internt salg Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. +premie AFP, pensjonsforsikring +yrkesskade forsikring +andel av IKT fagsystem barnehage + felles opplæring +felles porto, telefon, + andre barnehageutgifter ført felles - andel bruk av premiefond funksjon 180 Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art 700 -lærlinger -andre fradrag lønn -andre fradrag drift -kapitaldel innleide lokaler Sum korreksjoner 0 Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 69 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 126 SUM barn

157 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 124 Barn 3-6 år 126 SUM barn 250 Andel av plassene etter alder (vektet) Andel Barn 0-2 år 50 % Barn 3-6 år 50 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter ,00 Kostpenger barn 2 783,00 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år ,708 Barn 3-6 år ,838 Kapitalkostnader, egen kommune Avskrivning Kalkulatoriske renter SUM Kapitalkostnader per heltidsplass 28,088 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9 500,000 Maksimalt tilskudd private barnehager per heltidsbarn: Driftstilskudd , ,838 Kapitaltilskudd 9 500,

158 Fødselsår Alder Tømmernes timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer 45 SUM

159 Barn 0-2 år Andel full plass 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % 0 41 timer eller mer 100,00 % 7 Barn 3-6 år 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % 0 41 timer eller mer 100,00 % 2 SUM 10 Barn 0-2 år 8 Barn 3-6 år 2 SUM barn 10 Hele plasser Barn 0-2 år 7,6 Barn 3-6 år 2,0 SUM barn 9,6 Utregning søskenmoderasjon 11*599 Barn 0-2 år 7,6 Barn 3-6 år 2,0 SUM barn 9,6 Satser for kommunalt tilskudd til private barnehager, på grunnlag av regnskap 2013 Driftstilskudd små barn Driftstilskudd store barn Kapitaltilskudd per barn Tilskuddsprosent 2013 Minstekrav ,00 % Valg: største av disse for ,00 % Tilskudd kroner Driftstilskudd Barn 0-2 år Barn 3-6 år Kapitaltilskudd Alle barn Fradrag for naturalytelser Kompensajon søskenmod. Trekk i ht til forskrift 6 Samlet tilskudd

160 Nordreisa kommune Økonomiavdeling Reisa Montessoribarnehage Reisadalen STORSLETT Delegert vedtak Delegert utvalg rådmann - nr. 116/15 Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 2015/ / Kommunalt tilskudd Reisa Montessoribarnehage Saksopplysninger: Nordreisa kommune har gjort vedtak på tilskuddet for 2015 til private barnehager. Avregningen er basert på avlagt regnskap for drift av kommunale barnehager, samt oppdaterte tall fra barnehagers årsmeldinger. Vi har benyttet utregningsmodellen KS og PBL i samarbeid har utarbeidet. Vedtak: Nordreisa kommune tildeler Reisa Montessoribarnehage et kommunalt tilskudd for 2015 på kr ,-. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174, N Storslett Sentrum 17 Telefaks: Org.nr: E-post: Internett:

161 Med vennlig hilsen Rita Toresen Økonomisjef Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. Vedlegg 1 Årsmelding Kommunale barnehager 2 Økonomirapport Kommunale barnehager 3 Økonomirapport Kommunale barnehager 4 Selvkost kommunale barnehager 5 Kommunalt tilskudd Reisa Montessoribarnehage Side 2 av 2

162 Fødselsår Alder Oppholdstid Timetall Sonjatun Leirbukt Sørkjosen Oksfjord Storslett Høgegga Sum timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer 45 - SUM

163 Barn 0-2 år Andel full plass timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 % Barn 3-6 år 0-8 timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 % Barn 0-2 år Barn 3-6 år Barn Heltidsbarn 0-2 år 13,3 10,0 10,0 3,0 9,0 23,3 68,6 Heltidsbarn 3-6 år 36,0 31,5 15,5 10,6 17,0 23,0 133,6 Heltidsbarn 49,3 41,5 25,5 13, ,2 - Bemanning årsverk Styrer 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 Ped leder 4,0 4,0 2,0 0,6 2,0 2,0 14,6 Assistenter 8,5 8,0 3,9 2,2 3,9 3,9 30,4 Sum 13,5 13,0 6,9 3,8 6,9 6,9 51,0 Barn per årsverk, vektet 2/1 4,7 4,0 5,1 4,4 5,1 10,1 5,3 Barn per styrer, vektet 2/1 62,6 51,5 35,5 16,6 35,0 69,6 45,1 Barn per årsverk i avdelingen, vektet 2/1 5,0 4,3 6,0 5,9 5,9 11,8 6,0-163-

164 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 240 Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER ,72 0, Storslett barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER ,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN SPES.PED ,55 0, Storslett barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG 5 401, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG 5 643, , Oksfjord barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG 1 091, , Sonjatun barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG , , Høgegga barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG 8 765, , Leirbukt barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG , , Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN SVANGERSK.VIK.80/ , , Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER 1 500,14 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER 2 284, , Storslett barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Storslett barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Storslett barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR 7 472, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR , , Oksfjord barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR , , Sonjatun barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR ,79 0, Høgegga barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR , , Leirbukt barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR , , Storslett barnehage 201 Førskole EKSTRAHJELP , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole EKSTRAHJELP 2 671,63 0, Storslett barnehage 201 Førskole OVERTID 481,65 481, Oksfjord barnehage 201 Førskole OVERTID 3 900, , Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN LÆRLINGER , , Storslett barnehage 201 Førskole ANNEN LØNN/GODTGJØRING 3 527, , Fellestiltak barnehager 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER 484,06 484, Storslett barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER 9 776, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER 9 176, ,

165 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 244 Oksfjord barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER 3 644, , Sonjatun barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER , , Høgegga barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER , , Fellestiltak barnehager 201 Førskole Periodisering lønn 680,00 680, Storslett barnehage 201 Førskole Periodisering lønn , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole Periodisering lønn , , Oksfjord barnehage 201 Førskole Periodisering lønn 4 423, , Sonjatun barnehage 201 Førskole Periodisering lønn , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole Periodisering lønn ,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole Periodisering lønn -689,62-689, Leirbukt barnehage 201 Førskole Periodisering lønn 3 955, , Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole PENSJON KLP 257,17 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole PENSJON KLP ,21 0, Storslett barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Oksfjord barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Sonjatun barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole PENSJON KLP 3 787,88 0, Høgegga barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Leirbukt barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Oksfjord barnehage 201 Førskole PENSJON STP 5 221, , Sonjatun barnehage 201 Førskole PENSJON STP 3 337, , , , Storslett barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER 6 147, , Oksfjord barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER 480,00 480, Sonjatun barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER 3 239, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole KONTORUTGIFTER 160,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER 6 471, , Leirbukt barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER 3 263, , Storslett barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 4 097, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 1 828, , Oksfjord barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 275,00 275, Høgegga barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 1 246, , Leirbukt barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 460,00 460, Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL 1 598,40 0, Storslett barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL 1 187, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL , , Oksfjord barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL 9 149, , Sonjatun barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL , , Høgegga barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL , ,

166 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 248 Leirbukt barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL 2 796, , Leirbukt barnehage 201 Førskole LÆREMATERIELL 2 550, , Storslett barnehage 201 Førskole LEKER 1 615, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole LEKER 3 754, , Oksfjord barnehage 201 Førskole LEKER 2 375, , Sonjatun barnehage 201 Førskole LEKER 215,36 215, Samisk barnehageavdeling 201 Førskole LEKER 240,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole LEKER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole LEKER , , Kvenske læremidler 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 250,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 3 769, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 372,00 372, Oksfjord barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 2 403, , Sonjatun barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 0,00 0, Samisk barnehageavdeling 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 299,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 758,60 758, Leirbukt barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 0,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER 685,60 685, Sørkjosen barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER 1 346, , Sonjatun barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER 0,00 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER 572,80 572, Fellestiltak barnehager 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP 197,39 197, Storslett barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Oksfjord barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Sonjatun barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP 2 315,26 0, Høgegga barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Leirbukt barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Prosjekter - Levekår 201 Førskole BEVERTNING MØTER, KURS OL 1 105,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole BEVERTNING MØTER, KURS OL 270,00 270, Storslett barnehage 201 Førskole ANDRE DRIFTSUTGIFTER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole FORBRUKSVARER 1 716, , Storslett barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV , , Oksfjord barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV , , Sonjatun barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV ,60 0, Høgegga barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV , , Leirbukt barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV. 0,00 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole HOTELL/OVERNATTING 1 139, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole HOTELL/OVERNATTING ,36 0, Storslett barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND 8 670, , Oksfjord barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND 8 858, , Sonjatun barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND , ,

167 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 247 Høgegga barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND , , Leirbukt barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND , , Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole PORTO 70,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole PORTO 370,00 370, Sørkjosen barnehage 201 Førskole PORTO 322,40 322, Oksfjord barnehage 201 Førskole PORTO 330,40 330, Høgegga barnehage 201 Førskole GEBYRER BANK/POST 420,98 420, Regional kompetanseutvikling 201 Førskole ANNONSERING 3 623,20 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole ANNONSERING 7 790, , Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 110,60 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 949,80 949, Sonjatun barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 2 625, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 990,00 0, Prosjekter - Levekår 201 Førskole KURS/OPPLÆRING ,74 0, Storslett barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING 3 000, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING 4 050, , Oksfjord barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING 2 400, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ANDRE REISEKOSTNADER 4 783,20 0, Prosjekter - Levekår 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 493,80 0, Storslett barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 969,60 969, Sørkjosen barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 931,50 931, Oksfjord barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 6 486, , Sonjatun barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 100,00 100, Samisk barnehageavdeling 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 8 008,40 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole UTGIFTSDEKNING 578,31 578, Sonjatun barnehage 201 Førskole UTGIFTSDEKNING 834,00 834, Samisk barnehageavdeling 201 Førskole UTGIFTSDEKNING 980,00 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR ,20 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole TRANSPORT 1 185, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole TRANSPORT 533,41 0, Storslett barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE 2 336, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE 2 939, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole TRANSPORT 1 408,33 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole STRØM 1 928, , Leirbukt barnehage 201 Førskole HUSLEIE ,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR 6 105, , Oksfjord barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR , , Sonjatun barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR 7 205,20 0, Høgegga barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR , , Leirbukt barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR 9 778, , Storslett barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR 1 252, , Høgegga barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR 0,00 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR 0,00 0,

168 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 206 Prosjekter - Levekår 201 Førskole LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER 3 758,75 0, Storslett barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 0,00 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 0,00 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 0,00 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 0,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 423,20 423, Høgegga barnehage 201 Førskole KONSULENTTJENESTER 400,00 400, Stranda barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE ,00 0, Reisadalen Montessoribarnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE ,00 0, Trollskogen barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE ,00 0, Tømmernes barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE ,00 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole KJØP SPESIALUNDERVISNING ,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole TAP PÅ FORDRINGER 2,00 2, Sørkjosen barnehage 201 Førskole AVSETN. TIL BUNDET FOND ,06 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole AVSETN. TIL BUNDET FOND 7 680,47 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole AVSETN. TIL BUNDET FOND 9 020,64 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,28 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,23 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,88 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,61 0, Høgegga barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,00 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,00 0, Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole MATPENGER ,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole MATPENGER ,36 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole MATPENGER ,68 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole MATPENGER ,65 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole MATPENGER ,15 0, Høgegga barnehage 201 Førskole MATPENGER ,00 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole MATPENGER ,00 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole SALGSINNTEKTER -200,00 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole SALGSINNTEKTER -200,00 0, Prosjekter - Levekår 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN ,00 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN ,00 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN ,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN ,00 0, Miljørettet helsevern 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN ,00 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Oksfjord barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , ,

169 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 247 Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN , , Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN , , Fellestiltak barnehager 201 Førskole TILSKUDD LÆRLINGER 0,00 0, Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud funk.hemmede 201 Førskole TILSKUDD LÆRLINGER ,11 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON FRA KOMMUNER ,00 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA KOMMUNER ,00 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE 0,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE ,00 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE -500,50 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND ,89 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND -572,24 0, Høgegga barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND ,72 0, , ,

170 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Til selvkost 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , ,6 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , ,7 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss FASTE TILLEGG 317,5 317,5 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN SYKEVIKARER , ,0 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN FERIEVIKARER , ,2 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss VIKAR ANNET FRAVÆR , ,3 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss OVERTID 2 555, ,4 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss OVERTID 373,3 373,3 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN RENHOLD , ,9 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss Periodisering lønn , ,6 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , ,5 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , , , ,1 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK ,0 602 Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK 1 090, ,6 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss GAVER TIL ANSATTE 1 642, ,0 602 Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss TELEFON,LINJE,SAMBAND 796,0 796,0 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 267,5 267,5 620 Kommunehuset 221 Førskolelokaler og skyss STRØM 1 515, ,1 633 Storslett barne og ungd.skole 221 Førskolelokaler og skyss STRØM ,5 0,0 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo221 Førskolelokaler og skyss STRØM 3 186, ,4 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , ,4 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , ,7 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , ,1 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , ,4 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , ,9 654 Familisenteret 221 Førskolelokaler og skyss STRØM 1 120, ,0 633 Storslett barne og ungd.skole 221 Førskolelokaler og skyss BIO FJERNVARME ,9 0,0 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo221 Førskolelokaler og skyss BIO FJERNVARME , ,4 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 4 021, ,0 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 2 770, ,0 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 6 285, ,0-170-

171 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 3 887, ,0 240 Fellestiltak barnehager 221 Førskolelokaler og skyss HUSLEIE ,3 0,0 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 4 480, ,0 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , ,4 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , ,0 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , ,2 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 9 587, ,2 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , ,6 634 Sørkjosen skole 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 0,0 0,0 636 Oksfjord barne og ungd.skole 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 1 358,0 0,0 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 6 116, ,0 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , ,6 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , ,0 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , ,6 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , ,0 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , ,8 647 Oksfjord barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 6 790, ,0 681 Voksenopplæringssenteret 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 480,0 0,0 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG , ,0 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 2 675, ,0 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo221 Førskolelokaler og skyss BYGNING , ,0 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss BYGNING , ,0 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 5 214, ,0 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 1 205, ,2 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 0, ,8 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 4 391, ,2 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 1 659, ,2 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 2 509, ,2 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 730,0 730,0 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 640,0 640,0 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 640,0 640,0 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 1 676, ,9 633 Storslett barne og ungd.skole 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 256,0 0,0 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 7 150, ,7 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG , ,4 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 1 373, ,6-171-

172 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 6 368, ,8 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 3 606, ,4 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 3 696, ,8 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 2 113, ,6 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR 172,8 172,8 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR 3 198, ,4 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss KJØP VASKERITJENESTER ,0 0,0 885 Avskrivning 221 Førskolelokaler og skyss AVSKRIVNINGER 9 848,6 0, , ,8 311 Sonjatun omsorgssenter 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON SYKEPENGER ,0 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON SYKEPENGER , ,5 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN , , , ,5-172-

173 Beløp i 1000 kr R-2013 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 0 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon 0 Internt salg Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 0 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon 0 Internt salg Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. +premie AFP, pensjonsforsikring +yrkesskade forsikring +andel av IKT fagsystem barnehage + felles opplæring +felles porto, telefon, + andre barnehageutgifter ført felles - andel bruk av premiefond funksjon 180 Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art 700 -lærlinger -andre fradrag lønn -andre fradrag drift -kapitaldel innleide lokaler Sum korreksjoner 0 Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 69 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 126 SUM barn

174 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 124 Barn 3-6 år 126 SUM barn 250 Andel av plassene etter alder (vektet) Andel Barn 0-2 år 50 % Barn 3-6 år 50 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter ,00 Kostpenger barn 2 783,00 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år ,708 Barn 3-6 år ,838 Kapitalkostnader, egen kommune Avskrivning Kalkulatoriske renter SUM Kapitalkostnader per heltidsplass 28,088 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9 500,000 Maksimalt tilskudd private barnehager per heltidsbarn: Driftstilskudd , ,838 Kapitaltilskudd 9 500,

175 Fødselsår Alder Montessori timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer 45 SUM

176 Barn 0-2 år Andel full plass 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % 0 41 timer eller mer 100,00 % 6 Barn 3-6 år 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % 0 41 timer eller mer 100,00 % 10 SUM 17 Barn 0-2 år 7 Barn 3-6 år 10 SUM barn 17 Hele plasser Barn 0-2 år 6,6 Barn 3-6 år 10,0 SUM barn 16,6 Utregning søskenmoderasjon 11+5*1115 Barn 0-2 år 6,6 Barn 3-6 år 10,0 SUM barn 16,6 Satser for kommunalt tilskudd til private barnehager, på grunnlag av regnskap 2013 Driftstilskudd små barn Driftstilskudd store barn Kapitaltilskudd per barn Tilskuddsprosent 2013 Minstekrav ,00 % Valg: største av disse for ,00 % Tilskudd kroner Driftstilskudd Barn 0-2 år Barn 3-6 år Kapitaltilskudd Alle barn Fradrag for naturalytelser Kompensajon søskenmod. Trekk i ht til forskrift 6 Samlet tilskudd

177 Nordreisa kommune Økonomiavdeling Rotsundelv barnehagedrift As Rotsund 9153 ROTSUND Delegert vedtak Delegert utvalg rådmann - nr. 117/15 Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 2015/ / Kommunalt tilskudd Rotsundelv barnehagedrift AS Saksopplysninger: Nordreisa kommune har gjort vedtak på tilskuddet for 2015 til private barnehager. Avregningen er basert på avlagt regnskap for drift av kommunale barnehager, samt oppdaterte tall fra barnehagers årsmeldinger. Vi har benyttet utregningsmodellen KS og PBL i samarbeid har utarbeidet. Vedtak: Nordreisa kommune tildeler Rotsundelv barnehagedrift et kommunalt tilskudd for 2015 på kr ,-. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174, N Storslett Sentrum 17 Telefaks: Org.nr: E-post: Internett:

178 Med vennlig hilsen Rita Toresen Økonomisjef Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. Vedlegg 1 Årsmelding Kommunale barnehager 2 Økonomirapport Økonomirapport Selvkost kommunale barnehager 5 Tilskudd Rotsundelv barnehagedrift Side 2 av 2

179 Fødselsår Alder Oppholdstid Timetall Sonjatun Leirbukt Sørkjosen Oksfjord Storslett Høgegga Sum timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer 45 - SUM

180 Barn 0-2 år Andel full plass timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 % Barn 3-6 år 0-8 timer 13 % timer 29 % timer 47 % timer 64 % timer 82 % timer eller mer 100 % Barn 0-2 år Barn 3-6 år Barn Heltidsbarn 0-2 år 13,3 10,0 10,0 3,0 9,0 23,3 68,6 Heltidsbarn 3-6 år 36,0 31,5 15,5 10,6 17,0 23,0 133,6 Heltidsbarn 49,3 41,5 25,5 13, ,2 - Bemanning årsverk Styrer 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 6,0 Ped leder 4,0 4,0 2,0 0,6 2,0 2,0 14,6 Assistenter 8,5 8,0 3,9 2,2 3,9 3,9 30,4 Sum 13,5 13,0 6,9 3,8 6,9 6,9 51,0 Barn per årsverk, vektet 2/1 4,7 4,0 5,1 4,4 5,1 10,1 5,3 Barn per styrer, vektet 2/1 62,6 51,5 35,5 16,6 35,0 69,6 45,1 Barn per årsverk i avdelingen, vektet 2/1 5,0 4,3 6,0 5,9 5,9 11,8 6,0-180-

181 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 240 Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER ,72 0, Storslett barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER ,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN I FASTE STILLINGER , , Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN SPES.PED ,55 0, Storslett barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG 5 401, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG 5 643, , Oksfjord barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG 1 091, , Sonjatun barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG , , Høgegga barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG 8 765, , Leirbukt barnehage 201 Førskole FASTE TILLEGG , , Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN SVANGERSK.VIK.80/ , , Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER 1 500,14 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER 2 284, , Storslett barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN SYKEVIKARER , , Storslett barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Oksfjord barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Sonjatun barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Høgegga barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole LØNN FERIEVIKARER , , Storslett barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR 7 472, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR , , Oksfjord barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR , , Sonjatun barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR ,79 0, Høgegga barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR , , Leirbukt barnehage 201 Førskole VIKAR ANNET FRAVÆR , , Storslett barnehage 201 Førskole EKSTRAHJELP , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole EKSTRAHJELP 2 671,63 0, Storslett barnehage 201 Førskole OVERTID 481,65 481, Oksfjord barnehage 201 Førskole OVERTID 3 900, , Fellestiltak barnehager 201 Førskole LØNN LÆRLINGER , , Storslett barnehage 201 Førskole ANNEN LØNN/GODTGJØRING 3 527, , Fellestiltak barnehager 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER 484,06 484, Storslett barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER 9 776, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER 9 176, ,

182 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 244 Oksfjord barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER 3 644, , Sonjatun barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER , , Høgegga barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole DIV TREKKPLIKTIGE YTELSER , , Fellestiltak barnehager 201 Førskole Periodisering lønn 680,00 680, Storslett barnehage 201 Førskole Periodisering lønn , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole Periodisering lønn , , Oksfjord barnehage 201 Førskole Periodisering lønn 4 423, , Sonjatun barnehage 201 Førskole Periodisering lønn , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole Periodisering lønn ,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole Periodisering lønn -689,62-689, Leirbukt barnehage 201 Førskole Periodisering lønn 3 955, , Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole PENSJON KLP 257,17 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole PENSJON KLP ,21 0, Storslett barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Oksfjord barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Sonjatun barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole PENSJON KLP 3 787,88 0, Høgegga barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Leirbukt barnehage 201 Førskole PENSJON KLP , , Oksfjord barnehage 201 Førskole PENSJON STP 5 221, , Sonjatun barnehage 201 Førskole PENSJON STP 3 337, , , , Storslett barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER 6 147, , Oksfjord barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER 480,00 480, Sonjatun barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER 3 239, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole KONTORUTGIFTER 160,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER 6 471, , Leirbukt barnehage 201 Førskole KONTORUTGIFTER 3 263, , Storslett barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 4 097, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 1 828, , Oksfjord barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 275,00 275, Høgegga barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 1 246, , Leirbukt barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 460,00 460, Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL 1 598,40 0, Storslett barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL 1 187, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL , , Oksfjord barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL 9 149, , Sonjatun barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL , , Høgegga barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL , ,

183 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 248 Leirbukt barnehage 201 Førskole FRITT SKOLEMATERIELL 2 796, , Leirbukt barnehage 201 Førskole LÆREMATERIELL 2 550, , Storslett barnehage 201 Førskole LEKER 1 615, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole LEKER 3 754, , Oksfjord barnehage 201 Førskole LEKER 2 375, , Sonjatun barnehage 201 Førskole LEKER 215,36 215, Samisk barnehageavdeling 201 Førskole LEKER 240,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole LEKER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole LEKER , , Kvenske læremidler 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 250,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 3 769, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 372,00 372, Oksfjord barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 2 403, , Sonjatun barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 0,00 0, Samisk barnehageavdeling 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 299,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 758,60 758, Leirbukt barnehage 201 Førskole SKOLEBIBLIOTEK 0,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER 685,60 685, Sørkjosen barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER 1 346, , Sonjatun barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER 0,00 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole MEDISINSKE FORBRUKSVARER 572,80 572, Fellestiltak barnehager 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP 197,39 197, Storslett barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Oksfjord barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Sonjatun barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP 2 315,26 0, Høgegga barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Leirbukt barnehage 201 Førskole MAT OG DRIKKEVARER, VAREKJØP , , Prosjekter - Levekår 201 Førskole BEVERTNING MØTER, KURS OL 1 105,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole BEVERTNING MØTER, KURS OL 270,00 270, Storslett barnehage 201 Førskole ANDRE DRIFTSUTGIFTER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole FORBRUKSVARER 1 716, , Storslett barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV , , Oksfjord barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV , , Sonjatun barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV ,60 0, Høgegga barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV , , Leirbukt barnehage 201 Førskole ANNEN FORBRUKSMATR./FORBRUKSV. 0,00 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole HOTELL/OVERNATTING 1 139, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole HOTELL/OVERNATTING ,36 0, Storslett barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND 8 670, , Oksfjord barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND 8 858, , Sonjatun barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND , ,

184 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 247 Høgegga barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND , , Leirbukt barnehage 201 Førskole TELEFON,LINJE,SAMBAND , , Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole PORTO 70,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole PORTO 370,00 370, Sørkjosen barnehage 201 Førskole PORTO 322,40 322, Oksfjord barnehage 201 Førskole PORTO 330,40 330, Høgegga barnehage 201 Førskole GEBYRER BANK/POST 420,98 420, Regional kompetanseutvikling 201 Førskole ANNONSERING 3 623,20 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole ANNONSERING 7 790, , Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 110,60 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 949,80 949, Sonjatun barnehage 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 2 625, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ABONNEMENT, FAGLITTERATUR 990,00 0, Prosjekter - Levekår 201 Førskole KURS/OPPLÆRING ,74 0, Storslett barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING 3 000, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING 4 050, , Oksfjord barnehage 201 Førskole KURS/OPPLÆRING 2 400, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole ANDRE REISEKOSTNADER 4 783,20 0, Prosjekter - Levekår 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 493,80 0, Storslett barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 969,60 969, Sørkjosen barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 931,50 931, Oksfjord barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 6 486, , Sonjatun barnehage 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 100,00 100, Samisk barnehageavdeling 201 Førskole KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 8 008,40 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole UTGIFTSDEKNING 578,31 578, Sonjatun barnehage 201 Førskole UTGIFTSDEKNING 834,00 834, Samisk barnehageavdeling 201 Førskole UTGIFTSDEKNING 980,00 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole OPPGAVEPLIKTIGE HONORAR ,20 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole TRANSPORT 1 185, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole TRANSPORT 533,41 0, Storslett barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE 2 336, , Sørkjosen barnehage 201 Førskole SKYSS SKOLE/BARNEHAGE 2 939, , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole TRANSPORT 1 408,33 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole STRØM 1 928, , Leirbukt barnehage 201 Førskole HUSLEIE ,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR 6 105, , Oksfjord barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR , , Sonjatun barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR , , Samisk barnehageavdeling 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR 7 205,20 0, Høgegga barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR , , Leirbukt barnehage 201 Førskole INVENTAR OG UTSTYR 9 778, , Storslett barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR 1 252, , Høgegga barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR 0,00 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole EDB-UTSTYR 0,00 0,

185 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 206 Prosjekter - Levekår 201 Førskole LEIE/LEASING TRANSPORT.MIDLER 3 758,75 0, Storslett barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 0,00 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 0,00 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 0,00 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 0,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 423,20 423, Høgegga barnehage 201 Førskole KONSULENTTJENESTER 400,00 400, Stranda barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE ,00 0, Reisadalen Montessoribarnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE ,00 0, Trollskogen barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE ,00 0, Tømmernes barnehage 201 Førskole TILSK. PRIVAT BARNEHAGE ,00 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole KJØP SPESIALUNDERVISNING ,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole TAP PÅ FORDRINGER 2,00 2, Sørkjosen barnehage 201 Førskole AVSETN. TIL BUNDET FOND ,06 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole AVSETN. TIL BUNDET FOND 7 680,47 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole AVSETN. TIL BUNDET FOND 9 020,64 0, , ,74 0,00 0,00 0,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,28 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,23 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,88 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,61 0, Høgegga barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,00 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole EGENANDELER ,00 0, Oksfjord barne- og ungd.skole 201 Førskole MATPENGER ,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole MATPENGER ,36 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole MATPENGER ,68 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole MATPENGER ,65 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole MATPENGER ,15 0, Høgegga barnehage 201 Førskole MATPENGER ,00 0, Leirbukt barnehage 201 Førskole MATPENGER ,00 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole SALGSINNTEKTER -200,00 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole SALGSINNTEKTER -200,00 0, Prosjekter - Levekår 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN ,00 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN ,00 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN ,00 0, Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN ,00 0, Miljørettet helsevern 201 Førskole REFUSJON FRA STATEN ,00 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Oksfjord barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , ,

186 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Selvkost 247 Høgegga barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON SYKEPENGER , , Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN , , Leirbukt barnehage 201 Førskole REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN , , Fellestiltak barnehager 201 Førskole TILSKUDD LÆRLINGER 0,00 0, Miljøarbeidertjenesten omsorgstilbud funk.hemmede 201 Førskole TILSKUDD LÆRLINGER ,11 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJON FRA KOMMUNER ,00 0, Sonjatun barnehage 201 Førskole REFUSJON FRA KOMMUNER ,00 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE 0,00 0, Storslett barnehage 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE ,00 0, Sørkjosen barnehage 201 Førskole REFUSJONER FRA PRIVATE -500,50 0, Fellestiltak barnehager 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND ,89 0, Oksfjord barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND -572,24 0, Høgegga barnehage 201 Førskole BRUK AV BUNDET DRIFTSFOND ,72 0, , ,

187 Ansvar Ansvar(T) Funksjon Funksjon(T) Konto Konto(T) Regnskap Til selvkost 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , ,6 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss LØNN I FASTE STILLINGER , ,7 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss FASTE TILLEGG 317,5 317,5 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN SYKEVIKARER , ,0 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN FERIEVIKARER , ,2 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss VIKAR ANNET FRAVÆR , ,3 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss OVERTID 2 555, ,4 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss OVERTID 373,3 373,3 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss LØNN RENHOLD , ,9 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss Periodisering lønn , ,6 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , ,5 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss PENSJON KLP , , , ,1 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK ,0 602 Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss RENGJØRINGSMATERIELL FORBRUK 1 090, ,6 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss GAVER TIL ANSATTE 1 642, ,0 602 Vaktmestere 221 Førskolelokaler og skyss TELEFON,LINJE,SAMBAND 796,0 796,0 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOST OG KM GODTGJ. ANSATTE 267,5 267,5 620 Kommunehuset 221 Førskolelokaler og skyss STRØM 1 515, ,1 633 Storslett barne og ungd.skole 221 Førskolelokaler og skyss STRØM ,5 0,0 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo221 Førskolelokaler og skyss STRØM 3 186, ,4 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , ,4 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , ,7 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , ,1 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , ,4 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss STRØM , ,9 654 Familisenteret 221 Førskolelokaler og skyss STRØM 1 120, ,0 633 Storslett barne og ungd.skole 221 Førskolelokaler og skyss BIO FJERNVARME ,9 0,0 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo221 Førskolelokaler og skyss BIO FJERNVARME , ,4 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 4 021, ,0 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 2 770, ,0 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 6 285, ,0-187-

188 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ANSVARSFORSIKRING 3 887, ,0 240 Fellestiltak barnehager 221 Førskolelokaler og skyss HUSLEIE ,3 0,0 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss PROGRAMVARE 4 480, ,0 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , ,4 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , ,0 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , ,2 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER 9 587, ,2 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNALE EIENDOMSGEBYRER , ,6 634 Sørkjosen skole 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 0,0 0,0 636 Oksfjord barne og ungd.skole 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 1 358,0 0,0 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 6 116, ,0 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , ,6 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , ,0 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , ,6 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , ,0 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON , ,8 647 Oksfjord barnehage 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 6 790, ,0 681 Voksenopplæringssenteret 221 Førskolelokaler og skyss KOMMUNAL RENOVASJON 480,0 0,0 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss KJØP VEDL.HOLDSTJENESTER BYGG , ,0 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLD INVENTAR/UTSTYR 2 675, ,0 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo221 Førskolelokaler og skyss BYGNING , ,0 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss BYGNING , ,0 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 5 214, ,0 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 1 205, ,2 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VVS 0, ,8 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 4 391, ,2 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 1 659, ,2 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss ELEKTRISK 2 509, ,2 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 730,0 730,0 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 640,0 640,0 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 640,0 640,0 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss DRIFT/SERVICE/REP. AVTALE 1 676, ,9 633 Storslett barne og ungd.skole 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 256,0 0,0 640 Barnehagebygg 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 7 150, ,7 641 Høgegga barnehage, avdeling Lillebo221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG , ,4 642 Storslett barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 1 373, ,6-188-

189 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 6 368, ,8 644 Høgegga barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 3 606, ,4 645 Sonjatun barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 3 696, ,8 646 Leirbukt barnehage 221 Førskolelokaler og skyss VEDLIKEHOLDSMATERIELL BYGG 2 113, ,6 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR 172,8 172,8 643 Sørkjosen barnehage 221 Førskolelokaler og skyss MATERIELL INVENTAR/UTSTYR 3 198, ,4 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss KJØP VASKERITJENESTER ,0 0,0 885 Avskrivning 221 Førskolelokaler og skyss AVSKRIVNINGER 9 848,6 0, , ,8 311 Sonjatun omsorgssenter 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON SYKEPENGER ,0 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON SYKEPENGER , ,5 601 Renhold 221 Førskolelokaler og skyss REFUSJON FØDSELSPENGER LØNN , , , ,5-189-

190 Beløp i 1000 kr R-2013 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 0 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon 0 Internt salg Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 0 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon 0 Internt salg Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. +premie AFP, pensjonsforsikring +yrkesskade forsikring +andel av IKT fagsystem barnehage + felles opplæring +felles porto, telefon, + andre barnehageutgifter ført felles - andel bruk av premiefond funksjon 180 Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art 700 -lærlinger -andre fradrag lønn -andre fradrag drift -kapitaldel innleide lokaler Sum korreksjoner 0 Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 69 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 126 SUM barn

191 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 124 Barn 3-6 år 126 SUM barn 250 Andel av plassene etter alder (vektet) Andel Barn 0-2 år 50 % Barn 3-6 år 50 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter ,00 Kostpenger barn 2 783,00 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år ,708 Barn 3-6 år ,838 Kapitalkostnader, egen kommune Avskrivning Kalkulatoriske renter SUM Kapitalkostnader per heltidsplass 28,088 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 9 500,000 Maksimalt tilskudd private barnehager per heltidsbarn: Driftstilskudd , ,838 Kapitaltilskudd 9 500,

192 Fødselsår Alder Trollskogen timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer timer timer timer timer timer timer eller mer 45 SUM

193 Barn 0-2 år Andel full plass 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % 1 41 timer eller mer 100,00 % 5 Barn 3-6 år 0-8 timer 13,33 % timer 28,89 % timer 46,67 % timer 64,44 % timer 82,22 % 1 41 timer eller mer 100,00 % 10 SUM 18 Barn 0-2 år 6 Barn 3-6 år 12 SUM barn 18 Hele plasser Barn 0-2 år 5,8 Barn 3-6 år 11,5 SUM barn 17,3 Utregning søskenmoderasjon 11+5*599 Barn 0-2 år 5,8 Barn 3-6 år 11,5 SUM barn 17,3 Satser for kommunalt tilskudd til private barnehager, på grunnlag av regnskap 2013 Driftstilskudd små barn Driftstilskudd store barn Kapitaltilskudd per barn Tilskuddsprosent 2013 Minstekrav ,00 % Valg: største av disse for ,00 % Tilskudd kroner Driftstilskudd Barn 0-2 år Barn 3-6 år Kapitaltilskudd Alle barn Fradrag for naturalytelser Kompensajon søskenmod. Trekk i ht til forskrift 6 Samlet tilskudd

194 Nordreisa kommune Økonomiavdeling Rotsundelv barnehagedrift AS Rotsund 9153 ROTSUND Delegert vedtak Delegert utvalg rådmann - nr. 112/15 Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 2015/ / Tilleggsavregning kommunalt tilskudd Rotsundelv barnehagedrift AS Saksopplysninger: Nordreisa kommune mottok klage på avregning av tilskuddet for 2013 til private barnehager. I den forbindelse er det gjort en ny gjennomgang av utregningen. Avregningen er basert på avlagt regnskap for drift av kommunale barnehager, samt oppdaterte tall fra barnehagers årsmeldinger. Vi har benyttet utregningsmodellen KS og PBL i samarbeid har utarbeidet, og avregningen er gjennomgått av PBL. På bakgrunn av den nye gjennomgangen har kommunen gjort følgende vedtak. Vedtak: Nordreisa kommune tildeler Rotsundelv barnehagedrift AS et kommunalt tilleggstilskudd for 2013 på kr ,-. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174, N Storslett Sentrum 17 Telefaks: Org.nr: E-post: Internett:

195 Med vennlig hilsen Rita Toresen Økonomisjef Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. Vedlegg 1 Selvkost kommunale barnehager 2 Tilleggsavregning kommunalt tilskudd Rotsundelv barnehagedrift AS Side 2 av 2

196 Beløp i 1000 kr R-2013 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 0 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon 0 Internt salg Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 0 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon 0 Internt salg Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. +premie AFP, pensjonsforsikring +yrkesskade forsikring +andel av IKT fagsystem barnehage + felles opplæring +felles porto, telefon, + andre barnehageutgifter ført felles - andel bruk av premiefond funksjon 180 Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art 700 -lærlinger -andre fradrag lønn -andre fradrag drift -kapitaldel innleide lokaler Sum korreksjoner 0 Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 69 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 126 SUM barn

197 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 124 Barn 3-6 år 126 SUM barn 250 Andel av plassene etter alder (vektet) Andel Barn 0-2 år 50 % Barn 3-6 år 50 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter ,00 Kostpenger barn 2 783,00 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år ,989 Barn 3-6 år ,216 Kapitalkostnader, egen kommune Avskrivning Kalkulatoriske renter SUM Kapitalkostnader per heltidsplass 28,088 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 7 500,000 Maksimalt tilskudd private barnehager per heltidsbarn: Driftstilskudd , ,216 Kapitaltilskudd 7 500,

198 Satser for kommunalt tilskudd til private barnehager, på grunnlag av regnskap 2013 Trollskogen barnehage Driftstilskudd små barn Driftstilskudd store barn Kapitaltilskudd per barn Tilskuddsprosent 2013 Minstekrav ,00 % Valg: største av disse for ,00 % Tilskudd kroner Driftstilskudd Barn 0-2 år Barn 3-6 år Kapitaltilskudd Alle barn Fradrag for naturalytelser Kompensajon søskenmod Trekk i ht til forskrift 6 Samlet tilskudd Betalt ut i tilskudd for Avregning for (-) Trukket og (+) utbetalt i Differanse

199 Nordreisa kommune Økonomiavdeling Stranda barnehage Skogly SØRKJOSEN Delegert vedtak Delegert utvalg rådmann - nr. 113/15 Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 2015/ / Tilleggsavregning kommunalt tilskudd Stranda barnehage SA Saksopplysninger: Nordreisa kommune mottok klage på avregning av tilskuddet for 2013 til private barnehager. I den forbindelse er det gjort en ny gjennomgang av utregningen. Avregningen er basert på avlagt regnskap for drift av kommunale barnehager, samt oppdaterte tall fra barnehagers årsmeldinger. Vi har benyttet utregningsmodellen KS og PBL i samarbeid har utarbeidet, og avregningen er gjennomgått av PBL. På bakgrunn av den nye gjennomgangen har kommunen gjort følgende vedtak. Vedtak: Nordreisa kommune tildeler Stranda barnehage et kommunalt tilleggstilskudd for 2013 på kr ,-. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174, N Storslett Sentrum 17 Telefaks: Org.nr: E-post: Internett:

200 Med vennlig hilsen Rita Toresen Økonomisjef Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. Vedlegg 1 Selvkost kommunale barnehager 2 Tilleggsavregning kommunalt tilskudd Stranda barnehage Side 2 av 2

201 Beløp i 1000 kr R-2013 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 0 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon 0 Internt salg Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 0 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon 0 Internt salg Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. +premie AFP, pensjonsforsikring +yrkesskade forsikring +andel av IKT fagsystem barnehage + felles opplæring +felles porto, telefon, + andre barnehageutgifter ført felles - andel bruk av premiefond funksjon 180 Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art 700 -lærlinger -andre fradrag lønn -andre fradrag drift -kapitaldel innleide lokaler Sum korreksjoner 0 Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 69 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 126 SUM barn

202 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 124 Barn 3-6 år 126 SUM barn 250 Andel av plassene etter alder (vektet) Andel Barn 0-2 år 50 % Barn 3-6 år 50 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter ,00 Kostpenger barn 2 783,00 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år ,989 Barn 3-6 år ,216 Kapitalkostnader, egen kommune Avskrivning Kalkulatoriske renter SUM Kapitalkostnader per heltidsplass 28,088 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 7 500,000 Maksimalt tilskudd private barnehager per heltidsbarn: Driftstilskudd , ,216 Kapitaltilskudd 7 500,

203 Satser for kommunalt tilskudd til private barnehager, på grunnlag av regnskap 2013 Stranda barnehage Driftstilskudd små barn Driftstilskudd store barn Kapitaltilskudd per barn Tilskuddsprosent 2013 Minstekrav ,00 % Valg: største av disse for ,00 % Tilskudd kroner Driftstilskudd Barn 0-2 år Barn 3-6 år Kapitaltilskudd Alle barn Fradrag for naturalytelser Kompensajon søskenmod Trekk i ht til forskrift 6 Samlet tilskudd Betalt ut i tilskudd for Avregning for 2013 ( ) (-) Trukket og (+) utbetalt i 2014 ( ) Differanse

204 Nordreisa kommune Økonomiavdeling Tømmernes Gårds- og naturbarnehage Tømmernes 9151 STORSLETT Delegert vedtak Delegert utvalg rådmann - nr. 114/15 Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato 2015/ / Tilleggsavregning kommunalt tilskudd Tømmernes Gårds- og naturbarnehage Saksopplysninger: Nordreisa kommune mottok klage på avregning av tilskuddet for 2013 til private barnehager. I den forbindelse er det gjort en ny gjennomgang av utregningen. Avregningen er basert på avlagt regnskap for drift av kommunale barnehager, samt oppdaterte tall fra barnehagers årsmeldinger. Vi har benyttet utregningsmodellen KS og PBL i samarbeid har utarbeidet, og avregningen er gjennomgått av PBL. På bakgrunn av den nye gjennomgangen har kommunen gjort følgende vedtak. Vedtak: Nordreisa kommune tildeler Tømmernes Gårds- og naturbarnehage et kommunalt tilleggstilskudd for 2013 på kr ,-. Klageadgang Vedtaket kan påklages til Nordreisa kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påført adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har truffet vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anføre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne melding kommer frem. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174, N Storslett Sentrum 17 Telefaks: Org.nr: E-post: Internett:

205 Med vennlig hilsen Rita Toresen Økonomisjef Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. Vedlegg 1 Selvkost kommunale barnehager 2 Tilleggsavregning kommunalt tilskudd Tømmernes Gårds- og naturbarnehage Side 2 av 2

206 Beløp i 1000 kr R-2013 Funksjon 201 barnehage Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 0 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon 0 Internt salg Sum funksjon 201 relevante barnehager Funksjon 221 barnehagelokaler Lønn og sosiale utgifter Varer og tjenester Mva 0 Fordelte utgifter Sykelønnsrefusjoner MVA-kompensasjon 0 Internt salg Sum funksjon 221 relevante barnehager Evt barnehageutgifter ført på andre funksjoner +andel lønnsreserve 201 inkl sos.k +landel lønnsreserve 221 inkl sos.k. +premie AFP, pensjonsforsikring +yrkesskade forsikring +andel av IKT fagsystem barnehage + felles opplæring +felles porto, telefon, + andre barnehageutgifter ført felles - andel bruk av premiefond funksjon 180 Evt fradrag i barnehagenes regnskaper: -refusjoner NAV attføring mv art 700 -lærlinger -andre fradrag lønn -andre fradrag drift -kapitaldel innleide lokaler Sum korreksjoner 0 Sum direkte driftsutgifter Administrasjonspåslag SUM driftsutgifter barnehage Antall barn (heltidsbarn) Barn 0-2 år, gjennomsnitt per måned 69 Barn 3-6 år, gjennomsnitt per måned 126 SUM barn

207 Korrigerte/standardiserte barn. Barn 0-2 år 124 Barn 3-6 år 126 SUM barn 250 Andel av plassene etter alder (vektet) Andel Barn 0-2 år 50 % Barn 3-6 år 50 % Sum 100 % Kostnadsfordeling etter barnas alder (vektet) Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM Foreldrebetaling og kostpenger, 1000 kr Satser per år, hel plass i 11 måneder: Foreldrebetaling uten rabatter ,00 Kostpenger barn 2 783,00 Inntekt til kommunen årlig: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM foreldrebetaling Offentlig finansiering: Kostnad minus betaling: Barn 0-2 år Barn 3-6 år SUM barn Satser for driftstilskudd per plass (100%) Barn 0-2 år ,989 Barn 3-6 år ,216 Kapitalkostnader, egen kommune Avskrivning Kalkulatoriske renter SUM Kapitalkostnader per heltidsplass 28,088 Kapitalkostnader, statens satser Sats per heltidsbarn 7 500,000 Maksimalt tilskudd private barnehager per heltidsbarn: Driftstilskudd , ,216 Kapitaltilskudd 7 500,

208 Satser for kommunalt tilskudd til private barnehager, på grunnlag av regnskap 2013 Tømmernes Gårds- og naturbarnehage Driftstilskudd små barn Driftstilskudd store barn Kapitaltilskudd per barn Tilskuddsprosent 2013 Minstekrav ,00 % Valg: største av disse for ,00 % Tilskudd kroner Driftstilskudd Barn 0-2 år Barn 3-6 år Kapitaltilskudd Alle barn Fradrag for naturalytelser Kompensajon søskenmod Trekk i ht til forskrift 6 Samlet tilskudd Betalt ut i tilskudd for Avregning for 2013 (78 692) (-) Trukket og (+) utbetalt i 2014 ( ) Differanse

209 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamänni SaksbehandlerTelefonVår datovår ref.arkivkode Marianne Pleym Arctander / Deres datoideres ref ' 4-e-Slj - (r t\ Nordreisa kommune PB STORSLETT P, 4 71t(i Tilskudd til boligsosialt arbeid i Nordreisa kommune over statsbudsjettets kapittel for 2015 Vi viser til søknad av Arbeids- og velferdsdirektoratet (AVdir) har i samhandling med Fylkesmannen i Troms innvilget et tilskudd på inntil kr til boligsosialt arbeid i Nordreisa kommune over kapittel i statsbudsjettet for 2015 til tiltaket «IBolig Jakten på bomatch». Tiltaket har som mål å bidra til at de som står i fare for å miste bolig eller er uten fast bolig, klarer å beholde eller skaffe seg et varig botilbud. Dette skal gjøres blant annet ved å bistå med økonomisk rådgivning evt økonomistyring, aktiv bruk av IP og utarbeide gode samarbeidsarenaer med relevante parter. Målsettingen er å bidra til økt bo kompetanse. Det er videre et mål å kartlegge behovet for differensiering av botilbud. Ubenyttede midler fra 2014 på kr er trukket fra beløpet. Utbetaling for 2015 blir etter det kr Inkludert i tilskuddet er kr til øremerket utgifter i forbindelse med samlinger og kompetanseutviklingstiltak. Der prosj ektet omfatter tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 nr. 6. bokstav b, må det fattes vedtak om tjenestene. Vi minner om følgende retningslinjer tilknyttet tilskuddsordningen: Tilskuddet skal kun benyttes til dekning av lønn. Inntil kan benyttes til deltakelse på konferanser og til kompetansehevende tiltak. Tilskuddet gis for ett år av gangen i en periode av inntil tre år. Det forutsettes at årsverkene det gis tilskudd til videreføres etter endt tilskuddsperiode. Tilskuddet blir først stilt til disposisjon når: Fylkesmannen har mottatt og godkjent revisorattestert regnskap for foregående år. Andre rapporter som følger av tilskuddsbrevet fra foregående år er levert og godkjent. Den vedlagte bekreftelsen på aksept av vilkår er returnert til Fylkesmannen i utfylt og signert stand. Endringer imottakers adresse, kontonummer og eventuelt skifte avkontaktperson skal sendes Fylkesmannen. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og kommunalavdelingen -209-

210 Generelle opplysninger Mottakeren av tilskuddet har arbeidsgiveransvar for ansatte som lønnes av dette tilskuddet. Når tilskuddet er utbetalt, må mottakeren av tilskuddet ta hensyn til at tilskuddet inkluderer arbeidsgiveravgift til folketrygden for avgiftspliktig lønn og godtgjørelser, og pensjonsdel og andre sosiale utgifter (feriepenger). Utgifter til reise-, kost- og nattillegg må ikke overstige satsene i Statens personalhåndbok, jf. bestemmelsene i Særavtale for reiser innenlands for statens regning (kap.9.2) og Særavtale for reiser utenlands for statens regning (kap.9.3). Vær spesielt oppmerksom på reglene for godtgjøring ved bruk av egen bil. Tilskuddet skal benyttes dette budsjettåret. Midler som ikke blir brukt i år, kan etter søknad eventuelt tildeles på nytt dersom prosjektet/tiltaket skal videreføres. Midler som ikke er benyttet når prosjektet/tiltaket er avsluttet, skal snarest føres tilbake til Fylkesmannens bankkontonummer , merket med kapittel, post og saksnummer. Fylkesmannen skal underrettes om tilbakeføringen. Mottakeren av tilskuddet må orientere Fylkesmannen så snart som mulig, senest innen , dersom det viser seg at det tildelte beløp ikke kommer til bli benyttet fullt ut. Vi tar forbehold om Fylkesmannens og Riksrevisjonens adgang til å kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jamfør 10,2. ledd i bevilgningsreglementet. Dersom ikke midlene nyttes etter forutsetningene skal de tilbakebetales til Fylkesmannen. RAPPORTERING Regnskap som er revidert av revisor skal sendes til Fylkesmannen innen utgangen av Kopi av tildelingsbrevet skal framlegges for revisor sammen med regnskapet. Regnskapet skal være revidert i samsvar med Den norske Revisorforenings standard ISA 800 "Særlige hensyn ved revisjon av regnskaper utarbeidet i samsvar med rammeverk med spesielle fonnål" og ISA 805" Særlige hensyn ved revisjon av separate regnskapsoppstillinger og spesifikke elementer, kontoer eller poster i en regnskapsoppstilling". Eventuelle avtalte kontrollhandlinger skal gjennomføres i samsvar med Den norske Revisorforenings standard ISRS 4400 "Avtalte kontrollhandlinger. For tilskudd på mindre enn kroner kan krav om revisoruttalelse frafalles. Fylkesmannen har ansvar for å kontrollere og følge opp at tilskuddet blir brukt i tråd med forutsetningene. Det er viktig at regnskapet er satt opp på en slik måte at det kan sammenholdes med budsjettet. Dersom pågående prosjekt/tiltak blir ført videre, skal revisorattestert regnskap for året før være levert før årets tilskudd blir utbetalt. Dersom slikt regnskap ikke foreligger innen angitt tidsfrist, kan det bli gitt avslag på en eventuell søknad i 2016 og/eller tilskudd kan bli krevd tilbakebetalt. Fylkesmannen underrettes umiddelbart om uforutsette forsinkelser. Mottakeren av tilskuddet skal rapportere på statusrapport for bruk av tilskuddet innen Fravær av rapportering innen angitt tidsfrist kan medføre avslag på eventuell søknad i 2016 / krav om tilbakebetaling av innvilgede tilskuddsmidler for det tilskuddsåret det mangler rapportering for. Andre vilkår Dersom ansvarshavende har fått tilgang til materiale som krever taushetsplikt eller som gjelder private forhold, må dette ikke brukes på en slik måte at enkeltpersoner kan identifiseres eller utsettes for ulempe. AVdir kan sette ytterligere vilkår for bruk av slike opplysninger. Det vises her til bestemmelsene i 13 i lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) og eventuell særlovgivning. Dersom det er aktuelt å behandle personopplysninger, har tilskuddsmottaker ansvaret for at bestemmelsene i lov om behandling av personopplysninger følges

211 -211-

212 Bekreftelsen skal snarest sendes i retur til: Fylkesmaimen i Troms Postboks Tromsø Vår ref mpa NAV Nordreisa v/nav-leder Postboks Storslett BEKREFTELSE Organisasjonsnummer. Kontonummer (NB! Dersom kontonummeret endres i løpet av året ift. det som oppgis her, må Fylkesmannen i Troms snarest underrettes om endringen) Prosjektleder/økonomiansvarlig: Navn. Adresse. e-post. Telefonnr Tilsagn om tilskudd på kr over statsbudsjettets kapittel for budsjettåret 2015 til Boligsosialt arbeid. Tilskuddet skal gå til prosjektet «IBolig Jakten på bomatch». Nordreisa kommune bekrefter med dette å ha lest og godtatt de vilkårene som er gitt i tilsagnsbrev av sted dato ansvarshavende person -212-

213 -213- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_nordreisa/12396_fix.htm Side 1 av Fra: Bye Einar Sendt: :26:49 Til: Akershus fylkeskommune; Aremark kommune; Alvdal kommune; Andebu kommune;

214 -214- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_nordreisa/12396_fix.htm Side 2 av Arendal kommune;

215 -215- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_nordreisa/12396_fix.htm Side 3 av Agdenes kommune; Andøy kommune; Alstahaug kommune;

216 -216- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_nordreisa/12396_fix.htm Side 4 av Post Storfjord; Post Lyngen; Post Kafjord; Post Nordreisa; Post Kvænangen; Post Skjervoy; Alta kommune; Kopi: Postmottak Finansdepartementet; Postmottak ASD; Postmottak BLD; postmottak SD; Postmottak KD; Fylkesmannen i Oslo og Akershus Postmottak; Kommunenes Sentralforbund; Fylkesmannen i Østfold Postmottak; Fylkesmannen i Hedmark Postmottak; Fylkesmannen i Oppland Postmottak; Fylkesmannen i Buskerud Postmottak; Fylkesmannen i Vestfold Postmottak; Fylkesmannen i Telemark Postmottak; Fylkesmannen i Rogaland Postmottak; Fylkesmannen i Vest-Agder Postmottak; Fylkesmannen i Aust-Agder Postmottak; Fylkesmannen i Hordaland Postmottak; Fylkesmannen i Møre og Romsdal Postmottak; Fylkesmannen i Sogn og Fjordane Postmottak; Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postmottak; Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Postmottak; Fylkesmannen i Nordland Postmottak; Fylkesmannen i Troms Postmottak; Fylkesmannen i Finnmark Postmottak Emne: Kommuneproposisjonen 2016 og Revidert nasjonalbudsjett 2015 Vedlegg: Kommuneproposisjonen 2016 og Revidert nasjonalb (L)(214558).pdf;Vedlegg 1-kommuner (L)(215266).xlsx;Vedlegg 2-fylkeskommuner (L)(215267).xlsx;Vedlegg 3 (L) (215268).xlsx Se vedlagte saksdokumenter.

217 Rundskriv Kommunene Fylkeskommunene Nr. Vår ref Dato H-11/15 15/ Kommuneproposisjonen 2016 og Revidert nasjonalbudsjett 2015 Dette brevet orienterer om handsaminga i Stortinget av Kommuneproposisjonen 2016 (Prop. 121 S ( )), jf. Innst. 375 S ( ) frå kommunal- og forvaltningskomiteen. Samstundes med kommuneproposisjonen la regjeringa fram Revidert nasjonalbudsjett 2015 (Meld. St. 2 ( )) og forslag til løyvingsendringar for 2015 i Prop. 119 S ( ), jf. Innst. 360 S ( ) frå finanskomiteen. Stortinget fatta vedtak om desse sakene 16. og 19. juni Innstillingane frå kommunal- og forvaltningskomiteen og finanskomiteen og referat frå stortingsdebattane er tilgjengeleg på nettsidene til Stortinget: 1. Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2016 Hovudtrekka i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2016 er følgjande: Realvekst i dei samla inntektene i storleik 6 til 7 mrd. kroner. Veksten er rekna frå anslått inntektsnivå i 2015 i Revidert nasjonalbudsjett Realvekst i dei frie inntektene til kommunesektoren på mellom 4,5 og 5 mrd. kroner. Fylkeskommunane får ein vekst i frie inntekter på 0,5 mrd. kroner. Av desse midlane er 0,2 mrd. kroner knytt til vidare opprusting av fylkesvegane, og blir fordelt særskilt. Resterande del av inntektsveksten, mellom 4 og 4,5 mrd. kroner, går til kommunane. Av desse midlane er 400 mill. kroner grunngitt i behovet for ei auka satsing på rusfeltet, 200 mill. kroner er grunngitt i behovet for ei ytterlegare satsing på helsestasjons- og skulehelsetenesta, og 400 mill. kroner er knytt til meir fleksibelt barnehageopptak. Postboks 8112 Dep, 0032 Oslo Telefon: E-post: -217-

218 Ny ferjeavløysingsordning i inntektssystemet for fylkeskommunane, jf. kommuneproposisjonen kap. 8. Stortinget vedtok ei oppmoding til regjeringa om at ferjeavløysingsmidlar kan utbetalast i inntil 40 år (forslaget i proposisjonen var inntil 30 år). Ny ordning med selskapsskatt med verknad frå 2017, jf. kommuneproposisjonen kap. 9. Stortinget vedtok ei skjønsramme på mill. kroner i tråd med forslaget i kommuneproposisjonen. Kompensasjon for endringane i differensiert arbeidsgjevaravgift frå 2014, justeringar i ordninga i tråd med forslaget i kommuneproposisjonen kap. 10. Regjeringa gjer endeleg framlegg til inntektsrammer for kommunesektoren i statsbudsjettet for 2016 (Prop. 1 S ( )). Statsbudsjettet 2016 blir lagt fram onsdag 7. oktober Revidert nasjonalbudsjett Endringar i rammetilskotet til kommunar og fylkeskommunar i 2015 Regjeringa foreslo i Prop. 119 S ( ) ei styrking av kommuneøkonomien med 1,1 mrd. kroner. Etter handsaminga i Stortinget er beløpet auka til 1,2 mrd. kroner. Midlane blir fordelt med 1007,8 mill. kroner til kommunane og 192,2 mill. kroner til fylkeskommunane. Sjå nærmare omtale av fordelinga av desse midlane nedanfor. Kommunane Vedlegg 1 viser kommunevis fordeling av rammetilskotet i 2015 etter handsaminga av Prop. 119 S ( ). Styrking av kommuneøkonomien 1007,8 mill. kroner blir fordelt slik: 853 mill. kroner etter kommunane sin andel av skatteinntektene. Vedlegg 1, kolonne mill. kroner som likt beløp per innbyggjar. Vedlegg 1, kolonne 4. 54,8 mill. kroner til kommunar som fikk reduserte skatteinntekter som følgje av omlegging av skattlegginga av uføre. Midlane blir fordelt særskilt. Vedlegg 1, kolonne 2. Nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehage (adm. meirkostnader). Gratis kjernetid i barnehagen for alle 4- og 5-åringar Innføring av nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling i barnehage frå 1. mai 2015 vil kunne gi auka administrasjonskostnader i ein overgangsperiode. Rammetilskotet er difor auka med ei eingongsløyving på 41,7 mill. kroner. Frå 1. august 2015 blir det innført gratis kjernetid i barnehagen for alle 4- og 5-åringar i familiar med inntekt under ei grense som blir fastsett av Stortinget. 51 mill. kroner er løyvd over rammetilskotet. Midlane til desse to sakene (i alt 92,7 mill. kroner) blir fordelt etter barnehagenøkkelen i inntektssystemet. Vedlegg 1, kolonne 5. Side

219 Endring i fordelinga av midlar til deltidsbrannpersonell For å leggje til rette for auka utdanning av deltidsbrannpersonell, er 36,9 mill. kroner av rammetilskotet i 2015 fordelt særskilt til kommunar ut frå talet på brannpersonell (tabell C i Grønt hefte). Der det er vertskommunesamarbeid om brannvesen, er midlane fordelt til vertskommunane. I Grønt hefte 2015 er Fjell kommune tildelt kroner ut frå at samarbeidet mellom Fjell og Sund er eit vertskommunesamarbeid. Dette er ikkje tilfelle, og i berekningane av rammetilskotet etter revidert nasjonalbudsjett 2015 er rammetilskotet til dei to kommunane korrigert ut frå det faktiske talet på deltidsbrannpersonell i dei to kommunane. Rammetilskotet til Fjell kommune er redusert med kroner, medan rammetilskotet til Sund kommune er auka med kroner til dette føremålet. Fylkeskommunane Vedlegg 2 viser fylkeskommunevis fordeling av rammetilskotet i 2015 etter handsaminga av Prop. 119 S ( ). Styrking av kommuneøkonomien 192,2 mill. kroner blir fordelt slik: 187,3 mill. kroner etter fylkeskommunane sin andel av skatteinntektene. Vedlegg 2, kolonne 2. 4,9 mill. kroner i ferjeavløysingsmidlar, med særskilt fordeling. Ved forvaltningsreforma i 2010 overtok fleire fylkeskommunar ansvaret for tidlegare riksvegprosjekt der ferjeavløysingsmidlar inngår i finansieringsgrunnlaget. Midlane blei fordelt særskilt i inntektssystemet til fylkeskommunane i perioden Frå 2015 er midlane fordelt etter den nye kostnadsnøkkelen, noko som fører til at dei aktuelle fylkeskommunane får noko lågare inntekter enn om midlane framleis hadde blitt fordelt særskilt i inntektssystemet. Stortinget har vedteke å kompensere dei fire fylkeskommunane med fem ferjeavløysingsprosjekt for inntektsnedgangen i tråd med forslaget i Prop. 119 S ( ). Ved berekning av kompensasjonen på 4,9 mill. kroner er det teke omsyn til overgangsordning og tapskompensasjonsordning i inntektssystemet til fylkeskommunane. Vedlegg 2, kolonne 3. Kjøp av plassar - ideelle senter Ved handsaminga i Stortinget av statsbudsjettet for 2015 blei det i innstillinga frå familie- og kulturkomiteen spesifisert at 35 mill. kroner på kap. 858, post 01 under Barne-, likestillingsog inkluderingsdepartementet skulle gå til kjøp av plassar frå fem namngjevne ideelle senter for foreldre og barn. To av desse sentra er lokalisert i Oslo. Stortinget har vedteke at 14 mill. kroner av den samla løyvinga på 35 mill. kroner blir løyvd over rammetilskotet for å leggje til rette for at Oslo kommune skal kunne kjøpe plassar frå sentra i kommunen. Vedlegg 2, kolonne 4. CO2-avgift Stortinget har vedteke å auke CO2-avgifta på LPG med 0,22 kroner per kg og på naturgass med 0,15 kr per Sm 3 frå 1. juli Det blir gitt kompensasjon som følgje av inngåtte avtalar om offentleg kjøp av persontransporttenester, mellom anna i samband med gassdrivne bussar. Fylkeskommunar som blir påverka av avgiftsauken blir kompensert med 1 mill. kroner, med Side

220 særskilt fordeling. Gass til gods- og passasjertransport i innanriks sjøfart er friteken for CO2- avgift. Vedlegg 2, kolonne 5. Lærlingtilskot Stortinget har vedteke å auke lærlingtilskotet med kroner per kontrakt med verknad frå 1. juli Fylkeskommunane blir kompensert med 24,35 mill. kroner, fordelt etter delkostnadsnøkkelen for vidaregåande opplæring. Vedlegg 2, kolonne 6. Retningslinjer for regionalstøtte transportsektoren Kostnadene til fylkeskommunane som følgje av dei nye retningslinjene for transportstøtte frå 2014 er i Prop. 119 S ( ) anslått til 139 mill. kroner i Dette er 3 mill. kroner meir enn det som blei lagt til grunn i Prop. 27 S ( ). Dei aktuelle fylkeskommunane blir kompensert i 2015 med totalt 139 mill. kroner. Som varsla i Prop. 121 S ( ) vil kompensasjonen vidareførast i skjønsramma i 2016 med same fordeling. Vedlegg 2, kolonne 7. Tapskompensasjon Stortinget vedtok å auke kompensasjonen til fylkeskommunar som taper på omlegginga av inntektssystemet med ytterlegare 10 mill. kroner. Fordelinga av desse midlane er ikkje bestemt. 2.2 Statlege overføringar til kommunesektoren Vedlegg 3 er ei oversikt over statlege tilskot til kommunesektoren (øyremerka tilskot og rammeoverføringar) etter handsaminga i Stortinget av Prop. 119 S ( ). 2.3 Utbetaling av rammetilskot Endringane i rammetilskotet som følgje av handsaminga i Stortinget av revidert nasjonalbudsjett er utbetalt på juli-terminen av rammetilskotet. Dette gjeld ikkje 10 mill. kroner i auka tapskompensasjon til fylkeskommunane. Desse midlane blir utbetalt seinare. Med helsing Thor Bernstrøm e.f. avdelingsdirektør 3 vedlegg Einar Bye fagdirektør Side

221 Vedlegg 1: Endringer i rammetilskuddet til kommunene, revidert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Kol 2: Kol 3: Kol 4: Kol 5: Styrking av kommuneøkonomien, fordelt per innbygger. Fordeling etter barnehagenøkkel: Minstekrav til redusert foreldrebetaling (41,7 mill. kr) Gratis kjernetid 4- og 5-åringer (51 mill. kr) Kol 6: Sum endringer i rammetilskuddet i revidert budsjett 2015 (sum kolonne 2 til 5) Kol 7: Rammetilskudd saldert budsjett 2015 Kompensasjon for endringer i uførebeskatningen. Styrking av kommuneøkonomien, fordelt etter andel skatt. Sum rammetilskudd etter revidert budsjett 2015 (kolonne 1 + kolonne 6) Kommune Rammetilskudd Kompensasjon Styrking Styrking Barnehage Samlede endringer Rammetilskudd saldert budsjett endr. uføre- (skatteandel) (per innbygger) foreldrebet/ i rammetilskuddet revidert budsjett 2015 beskatning gratis kjernetid revidert budsjett (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Vestby Ski Ås Frogn Nesodden

222 Kommune Rammetilskudd Kompensasjon Styrking Styrking Barnehage Samlede endringer Rammetilskudd saldert budsjett endr. uføre- (skatteandel) (per innbygger) foreldrebet/ i rammetilskuddet revidert budsjett 2015 beskatning gratis kjernetid revidert budsjett (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Oslo Kongsvinger Hamar Ringsaker Løten Stange Nord-Odal Sør-Odal Eidskog Grue Åsnes Våler Elverum Trysil Åmot Stor-Elvdal Rendalen

223 Kommune Rammetilskudd Kompensasjon Styrking Styrking Barnehage Samlede endringer Rammetilskudd saldert budsjett endr. uføre- (skatteandel) (per innbygger) foreldrebet/ i rammetilskuddet revidert budsjett 2015 beskatning gratis kjernetid revidert budsjett (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os Lillehammer Gjøvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Nord-Fron Sel Sør-Fron Ringebu Øyer Gausdal Østre Toten Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran Søndre Land Nordre Land Sør-Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Drammen Kongsberg

224 Kommune Rammetilskudd Kompensasjon Styrking Styrking Barnehage Samlede endringer Rammetilskudd saldert budsjett endr. uføre- (skatteandel) (per innbygger) foreldrebet/ i rammetilskuddet revidert budsjett 2015 beskatning gratis kjernetid revidert budsjett (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Horten Holmestrand Tønsberg Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Porsgrunn

225 Kommune Rammetilskudd Kompensasjon Styrking Styrking Barnehage Samlede endringer Rammetilskudd saldert budsjett endr. uføre- (skatteandel) (per innbygger) foreldrebet/ i rammetilskuddet revidert budsjett 2015 beskatning gratis kjernetid revidert budsjett (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornnes Bygland Valle Bykle Kristiansand Mandal

226 Kommune Rammetilskudd Kompensasjon Styrking Styrking Barnehage Samlede endringer Rammetilskudd saldert budsjett endr. uføre- (skatteandel) (per innbygger) foreldrebet/ i rammetilskuddet revidert budsjett 2015 beskatning gratis kjernetid revidert budsjett (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Eigersund Sandnes Stavanger Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy

227 Kommune Rammetilskudd Kompensasjon Styrking Styrking Barnehage Samlede endringer Rammetilskudd saldert budsjett endr. uføre- (skatteandel) (per innbygger) foreldrebet/ i rammetilskuddet revidert budsjett 2015 beskatning gratis kjernetid revidert budsjett (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord Bergen Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy

228 Kommune Rammetilskudd Kompensasjon Styrking Styrking Barnehage Samlede endringer Rammetilskudd saldert budsjett endr. uføre- (skatteandel) (per innbygger) foreldrebet/ i rammetilskuddet revidert budsjett 2015 beskatning gratis kjernetid revidert budsjett (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Flora Gulen Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Molde Ålesund Kristiansund Vanylven

229 Kommune Rammetilskudd Kompensasjon Styrking Styrking Barnehage Samlede endringer Rammetilskudd saldert budsjett endr. uføre- (skatteandel) (per innbygger) foreldrebet/ i rammetilskuddet revidert budsjett 2015 beskatning gratis kjernetid revidert budsjett (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Sande Herøy Ulstein Hareid Volda Ørsta Ørskog Norddal Stranda Stordal Sykkylven Skodje Sula Giske Haram Vestnes Rauma Nesset Midsund Sandøy Aukra Fræna Eide Averøy Gjemnes Tingvoll Sunndal Surnadal Rindal Halsa Smøla Aure Trondheim Hemne

230 Kommune Rammetilskudd Kompensasjon Styrking Styrking Barnehage Samlede endringer Rammetilskudd saldert budsjett endr. uføre- (skatteandel) (per innbygger) foreldrebet/ i rammetilskuddet revidert budsjett 2015 beskatning gratis kjernetid revidert budsjett (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Snillfjord Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Røros Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu Tydal Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Snåsa

231 Kommune Rammetilskudd Kompensasjon Styrking Styrking Barnehage Samlede endringer Rammetilskudd saldert budsjett endr. uføre- (skatteandel) (per innbygger) foreldrebet/ i rammetilskuddet revidert budsjett 2015 beskatning gratis kjernetid revidert budsjett (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Inderøy Bodø Narvik Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn Grane Hattfjelldal Dønna Nesna Hemnes Rana Lurøy Træna Rødøy Meløy Gildeskål

232 Kommune Rammetilskudd Kompensasjon Styrking Styrking Barnehage Samlede endringer Rammetilskudd saldert budsjett endr. uføre- (skatteandel) (per innbygger) foreldrebet/ i rammetilskuddet revidert budsjett 2015 beskatning gratis kjernetid revidert budsjett (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Beiarn Saltdal Fauske Sørfold Steigen Hamarøy Tysfjord Lødingen Tjeldsund Evenes Ballangen Røst Værøy Flakstad Vestvågøy Vågan Hadsel Bø Øksnes Sortland Andøy Moskenes Tromsø Harstad Kvæfjord Skånland Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy

233 Kommune Rammetilskudd Kompensasjon Styrking Styrking Barnehage Samlede endringer Rammetilskudd saldert budsjett endr. uføre- (skatteandel) (per innbygger) foreldrebet/ i rammetilskuddet revidert budsjett 2015 beskatning gratis kjernetid revidert budsjett (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Vardø Vadsø Hammerfest Kautokeino Alta Loppa Hasvik Kvalsund Måsøy Nordkapp Porsanger Karasjok Lebesby Gamvik Berlevåg Tana Nesseby Båtsfjord Sør-Varanger Sum ekskl. fordeling gj. året Økning av skjønnstilskudd 10 mill. kr, saldert budsjett (kap. 571, post 64) -233-

234 Kommune Rammetilskudd Kompensasjon Styrking Styrking Barnehage Samlede endringer Rammetilskudd saldert budsjett endr. uføre- (skatteandel) (per innbygger) foreldrebet/ i rammetilskuddet revidert budsjett 2015 beskatning gratis kjernetid revidert budsjett (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Reduksjon av skjønnstilskudd 3 mill. kr, revidert budsjett (kap. 571, post 64) Fordeles gjennom året Prosjektskjønn, forskudd m.m Sum inkl. fordeling gj. året

235 Vedlegg 2: Endringer i rammetilskuddet til fylkeskommunene, revidert budsjett 2015 Tabellforklaring: Kol 1: Rammetilskudd saldert budsjett 2015 Kol 2: Styrking av kommuneøkonomien, fordelt etter andel skatt Kol 3: Kompensasjon for ferjeavløsningsmidler - fire fylkeskommuner Kol 4: Kjøp av plasser ideelle sentre, Oslo Kol 5: Kompensasjon for økt CO 2 -avgift Fylkeskommune Rammetilskudd saldert budsjett 2015 Kol 6: Kompensasjon for økt lærlingtilskudd Kol 7: Kompensasjon for økte kostnader i transportsektoren, nye retningslinjer for regionalstøtte Kol 8: Sum endringer i rammetilskuddet i revidert budsjett 2015 (sum kolonne 2 til 7) Kol 9: Sum rammetilskudd etter revidert budsjett 2015 (kolonne 1 + kolonne 8) Styrking (skatteandel) Komp. ferjeavløsningsmidler Kjøp av plasser, ideelle sentre Komp. økt CO 2 -avgift Komp. økt lærlingtilskudd Komp. retningslinjer transportstøtte Rammetilskudd revidert budsjett 2015 (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Samlede endringer i rammetilskuddet -235-

236 Fylkeskommune Rammetilskudd saldert budsjett 2015 Styrking (skatteandel) Komp. ferjeavløsningsmidler Kjøp av plasser, ideelle sentre Komp. økt CO 2 -avgift Komp. økt lærlingtilskudd Komp. retningslinjer transportstøtte Rammetilskudd revidert budsjett 2015 (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) (1000 kr) Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark Sum ekskl. fordeling gj. året Skjønn, ufordelt *) Økt tapskompensasjon **) Hele landet *) Ufordelt skjønn ble økt med 3 mill. kroner til 239 mill. kroner i revidert budsjett. 139 mill. kroner utbetales på juli-terminen, jf. kolonne 7. Restbeløp er 100 mill. kr **) Økt tapskompensasjon for endringer i inntektssystemet 2015 er foreløpig ikke fordelt. Samlede endringer i rammetilskuddet -236-

237 Vedlegg 3 Statlige overføringer til kommunesektoren i kr. Øremerkede tilskudd Kap. Post Navn Saldert budsjett 2015 RNB 2015 Kunnskapsdepartementet 225 Tiltak i grunnopplæringen 60 Tilskudd til landslinjer Tilskudd til de kommunale sameskolene i Snåsa og Målselv Tilskudd til samisk i grunnopplæringen Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg (kap i 2013) Tilskudd til leirskoleopplæring Tilskudd til opplæring i finsk Tilskudd til opplæring i kriminalomsorgen Kompensasjon for investeringskostnader ved grunnskolereformen Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen 60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner Tilskudd for økt lærertetthet Tidlig innsats i skolen gjennom økt lærerinnsats fra trinn Tilskudd til særskilte skoler 60 Tilskudd til Moskva og Murmanskskolen Tilskudd til voksenopplæring i Andebu kommune Tilskudd til Fjellheimen leirskole Tiltak for livslang læring 60 Tilskudd til karriereveileding Forskningsinstitutter og andre tiltak 60 Regionale forskningsfond, tilskudd til forskning Sum Kulturdepartementet 310 Tilskudd til trossamfunn m.m. 60 Tilskudd til livssynsnøytrale seremonirom (kap i 2013) Musikkformål 60 Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge Kirkebygg og gravplasser 60 Rentekompensasjon - kirkebygg (kap i 2013) Sum Justis- og beredskapsdepartementet 430 Kriminalomsorgsdirektoratet 60 Refusjoner til kommunene, forvaringsdømte mv Politidirektoratet - politi- og lensmannsetaten 60 Tilskudd til kommuner til SLT-tiltak Sum Kommunal- og moderniseringsdepartementet 551 Regional utvikling og nyskaping 60 Tilskudd til fylkeskommuner for regional utvikling Næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift Nasjonale minoriteter 60 Tiltak for rom (kap i 2013) Side

238 Kap. Post Navn Saldert budsjett 2015 RNB Ressurskrevende tjenester 60 Toppfinansieringsordning Bolig- og bomiljøtiltak 61 Husleietilskudd Byutvikling og planlegging 61 Bærekraftig byutvikling (del av kap i 2013) Områdesatsing i byer (kap Groruddalen i 2013) Sum Arbeids- og sosialdepartementet 621 Tilskudd til sosiale tjenester og sosial inkludering 63 Sosiale tjenester og tiltak for vanskeligstilte Arbeidsmarkedstiltak 60 Tilskudd til arbeids- og utdanningsreiser i Oslo kommune Sum Helse- og omsorgsdepartementet 718 Rusmiddelforebygging 63 Rusmiddeltiltak Annet folkehelsearbeid 60 Kommunetilskudd Omsorgstjeneste 60 Kommunale kompetansetiltak Vertskommuner Dagaktivitetstilbud Investeringstilskudd Kompensasjon renter og avdrag Brukerstyrt personlig assistanse 67 Utviklingstiltak Kompetanse og innovasjon Primærhelsetjeneste 60 Forebyggende helsetjenester Fengselshelsetjenesten Øyeblikkelig hjelp Allmennlegetjenester Psykisk helse og rusarbeid 60 Kommunale tjenester Kompetansetiltak Rusarbeid Personell 61 Turnustjeneste Sum Barne- og likestillings og inkluderingsdepartementet 840 Krisetiltak 61 Tilskudd til incest- og voldtektsentre Tiltak i barne- og ungdomsvernet 60 Kommunalt barnevern Utvikling i kommunene Statlig forvaltning av barnevernet 60 Tilskudd til kommunene Side

239 Kap. Post Navn Saldert budsjett 2015 RNB Barne- og ungdomstiltak 60 Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom Sum Nærings- og fiskeridepartementet 919 Diverse fiskeriformål 60 Tilskudd til kommuner Sum Landbruks- og matdepartementet 1143 Statens landbruksforvaltning 60 Tilskudd til veterinærdekning Sum Samferdselsdepartementet 1320 Statens vegvesen 61 Rentekompensasjon for transporttiltak i fylkene Skredsikring fylkesveger Tilskudd til gang- og sykkelveger Særskilte transporttiltak 60 Særskilt tilskudd til kollektivtransport Belønningsordningen for bedre kollektivtransport mv Særskilt tilskudd til Fornebubanen Kystverket 60 Tilskudd til fiskerihavneanlegg Sum Klima- og miljødepartementet 1400 Klima- og miljødepartementet 62 Den naturlige skolesekken Områdesatsing i byer Miljødirektoratet 61 Tilskudd til klimatilpassingstiltak Oppryddingstiltak Riksantikvaren 60 Kulturminnearbeid i kommunene Sum Forsvarsdepartementet 1795 Kulturelle og allmennyttige formål 60 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner Sum Olje- og energidepartementet 1820 Norges vassdrags- og energidirektorat 60 Tilskudd til flom- og skredforebygging Hjemfalte anlegg 60 Overføringer til kommuner Sum Folketrygden 2755 Helsetjenester i kommunene mv. 62 Fastlønnsordning fysioterapeuter Sum Sum øremerkede tilskudd (kommuneopplegget) Side

240 Kap. Post Navn Øremerkede tilskudd til flyktninger og asylsøkere (utenfor kommuneopplegget) 1) Saldert budsjett 2015 RNB Tilskudd i grunnopplæringen 64 Tilskudd til opplæring til barn og unge som søker opphold i Norge Barnehager 63 Tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder Utlendingsdirektoratet 60 Tilskudd til vertskommuner for statlige mottak for asylsøkere og flyktninger Bosetting av flyktninger og tiltak for innvandrere 60 Integreringstilskudd Særskilt tilskudd ved bosetting av enslige, mindreårige flyktninger Kommunale innvandrertiltak Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Tiltak i barne- og ungdomsvernet 65 Refusjon av kommunale utgifter til barneverntiltak knyttet til enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger Sum Andre poster utenfor kommuneopplegget 1) 1632 Kompensasjon for merverdiavgift 61 Tilskudd til kommuner og fylkeskommuner Sum Sum øremerkede tilskudd utenfor kommuneopplegget Rammeoverføringer til kommunesektoren 571 Rammetilskudd til kommuner 60 Innbyggertilskudd Distriktstilskudd Sør-Norge Nord-Norge- og Namdalstilskudd Småkommunetilskudd Skjønnstilskudd Veksttilskudd Storbytilskudd Sum rammeoverføringer kommuner Rammetilskudd til fylkeskommuner 60 Innbyggertilskudd Nord-Norge-tilskudd Skjønnstilskudd Sum rammeoverføringer fylkeskommuner Kommunereform 60 Engangskostnader og reformstøtte ved kommunesammenslåing Sum Sum rammeoverføringer ) Øremerkede tilskudd utenfor kommuneopplegget medregnes ikke ved beregning av vekst i kommunesektorens inntekter Side

241 Fylkesmanneni Troms RomssaFyIkkamånni Saksbehandler Asle Tjeldflåt TelefonVår datovår ref.arkivkode / Deres dator Deres.ref I 2015/453-6 Nordreisa kommune Postboks Storslett i4; : K.S-T Svar på søknad om godkjenning av låneopptak Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 1. juli 2015 med søknad om godkjeiming av låneopptak. Bakgrunnen for søknaden er at prosjektrammen for Halti II må økes med 1,9 mill. kr. Prosjektet er i avslutningsfasen, og det har i løpet av gjennomføringen kommet endringer som til sammen genererer et overforbruk på 1,9 mill. kr. Det er gjort nærmere rede for de aktuelle endringene i saksopplysningene til kommunestyrets vedtak. I brev av 29. mai 2015 godkjente Fylkesmannen en ramme for låneopptak i 2015 på 29,961 mill. kr. til investeringer i anleggsmidler. Ettersom økningen i lånerammen er knyttet til et allerede igangsatt tiltak, finner Fylkesrnannen å kunne godkjenne at kommunens ramme for låneopptak til investeringer i anleggsmidler i 2015 økes med 1,9 mill, kr. til 31,861 mill. kr. I medhold av kommuneloven 60 nr. 1, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet, fatter Fylkesmannen følgende vedtak Fylkesmannen godkjenner en ramme for låneopptak i 2015 på 31,861 mill, kr. til investeringer i anleggsmidler. Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og kommunalavdelingen -241-

242 Side 2 av 2 Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen seks uker. Etter fullmakt Kristine Sørensen Ødegård fung. kommunaldirektør Asle Tjeldflåt seniorrådgiver Kopi til: KomRev NORD Sjøgata HARSTAD Dokumentet er elektronisk godkjent oghar ikke håndskrevne signaturer

243 -243- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_nordreisa/12082_fix.htm Side 1 av Fra: Trykksak Sendt: :22:43 Til: Kopi: Thorstein Ouren Emne: Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene Vedlegg: utbetalingsbrev ressurskrevende 2015 med vedlegg.pdf Vennligst videresend brev til rett avdeling. Vennlig hilsen Helsedirektoratet

244 v Til alle landets kommuner v/økonomiansvarlig Deres ref.: Vår ref.: 15/402-4 Saksbehandler: Thorstein Ouren Dato: Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester i kommunene - utbetaling 2015 Vi viser til Prop 1 S ( ) fra Kommunal og moderniseringsdepartementet og Helsedirektoratets rundskriv IS-4/2015 om tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester (statsbudsjettets kap. 575, post 60). Totalt er det utbetalt i overkant av 8,2 mrd. kroner i 2015, basert på direkte lønnsutgifter knyttet til i alt tjenestemottakere. Vedlagt er en fylkesvis (vedlegg 1) og kommunevis (vedlegg 2) oversikt over utbetalt tilskudd basert på refusjonskrav for Etterkrav for 2013 I tillegg til refusjon for 2014 er det også utbetalt tilskudd basert på etterkrav fra i alt 32 kommuner (jf. rundskrivets pkt. 1.8 om foreldelsesfrist). Etterkrav utgjør drøyt 55 mill. kroner. Vedlagt er en oversikt over utbetalt tilskudd basert på etterkrav (vedlegg 3). Eventuelle spørsmål om ordningen, eller utbetalt tilskudd, kan rettes til Vennlig hilsen Michael Christian Kaurin e.f. Fungerende avdelingsdirektør Thorstein Ouren seniorrådgiver Helsedirektoratet - Divisjon primærhelsetjenester Avdeling omsorgstjenester Thorstein Ouren, tlf.: Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf.: Faks: Org.nr.: Helsedirektoratet har nå avsluttet sin gjennomgang av årets rapportering fra kommunene og tilskuddsmidler er utbetalt til de kommunene som har hatt tilskuddsberettigede tjenestemottakere i Utbetalingen er basert på kommunenes innrapportering av påløpte, direkte lønnsutgifter for For nærmere informasjon om kriterier, beregningsmåte, regnskapsføring og etterkontroll, viser vi til rundskriv IS- 4/2015 og eget brev om revisors kontroll av kommunenes krav, se: https://helsedirektoratet.no/tilskudd/serlig-ressurskrevende-helse-og-omsorgstjenesterrapportering-av-utgifter-palopt-i

245 Dokumentet er godkjent elektronisk Kopi: KS;Helse- og omsorgsdepartementet;hovedorganisasjonen VIRKE;Kommunalog moderniseringsdepartementet;norges KOMMUNEREVISORFORBUND;DEN NORSKE REVISORFORENING

246 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, 2014 Fylkesvis oversikt over utbetaling 2015, basert på refusjonskrav for Netto utgift utover Øremerket Fylkesnummer Fylke Antall tjenestemottakere Netto utgift Egenandel ved innslags-punkt innslagspunkt Egenandel for kommunen tilskudd (til utbetaling) 01 Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark SUM Noter: 1 Tilskuddet til Eidsvoll kommune i 2015 er fratrukket kroner pga for mye utbetalt tilskudd i 2014 Merknad: Alle summer i tabellen er i hele tusen kroner. Forklaring til tabellen (etter kolonnenummer): 1 Antall innrapporterte mottakere av ressurskrevende tjenester, som overstiger innslagspunktet 2 Samlet sum innrapporterte netto utgifter fratrukket tilskudd mottatt i rammetilskuddet eller øremerkede tilskudd 3 Egenandelen lik antall tjenestemottakere ganget med innslagspunktet ( kroner) 4 Netto utgift når egenandelen er trukket fra (kolonne 4 = kolonne 2 - kolonne 3) 5 Kommunens egenandel (kolonne 5 = kolonne 3 x 20 %) 6 Det tilskuddet kommunen vil få utbetalt (kolonne 6 = kolonne 4 x 80 % = kolonne 4 - kolonne 5) -246-

247 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, 2014 Kommunevis oversikt over utbetaling 2015, basert på refusjonskrav for Kommunenummer Kommune Netto utgift Egenandel ved innslagspunkt Netto utgift utover innslagspunkt Egenandel for kommunen Øremerket tilskudd (til utbetaling) 101 Halden Moss Sarpsborg Fredrikstad Hvaler Aremark Marker Rømskog Trøgstad Spydeberg Askim Eidsberg Skiptvet Rakkestad Råde Rygge Våler Hobøl Vestby Ski Ås Frogn Nesodden Oppegård Bærum Asker Aurskog-Høland Sørum Fet Rælingen Enebakk Lørenskog Skedsmo Nittedal Gjerdrum Ullensaker Nes Eidsvoll Nannestad Hurdal Oslo Kongsvinger Hamar Ringsaker Løten Stange Nord-Odal Sør-Odal Eidskog Grue Åsnes Våler Elverum

248 Kommunenummer Kommune Netto utgift Egenandel ved innslagspunkt Netto utgift utover innslagspunkt Egenandel for kommunen Øremerket tilskudd (til utbetaling) 428 Trysil Åmot Stor-Elvdal Rendalen Engerdal Tolga Tynset Alvdal Folldal Os Lillehammer Gjøvik Dovre Lesja Skjåk Lom Vågå Nord-Fron Sel Sør-Fron Ringebu Øyer Gausdal Østre Toten Vestre Toten Jevnaker Lunner Gran Søndre Land Nordre Land Sør-Aurdal Etnedal Nord-Aurdal Vestre Slidre Øystre Slidre Vang Drammen Kongsberg Ringerike Hole Flå Nes Gol Hemsedal Ål Hol Sigdal Krødsherad Modum Øvre Eiker Nedre Eiker Lier Røyken Hurum Flesberg Rollag Nore og Uvdal Horten Holmestrand Tønsberg

249 Kommunenummer Kommune Netto utgift Egenandel ved innslagspunkt Netto utgift utover innslagspunkt Egenandel for kommunen Øremerket tilskudd (til utbetaling) 706 Sandefjord Larvik Svelvik Sande Hof Re Andebu Stokke Nøtterøy Tjøme Lardal Porsgrunn Skien Notodden Siljan Bamble Kragerø Drangedal Nome Bø Sauherad Tinn Hjartdal Seljord Kviteseid Nissedal Fyresdal Tokke Vinje Risør Grimstad Arendal Gjerstad Vegårshei Tvedestrand Froland Lillesand Birkenes Åmli Iveland Evje og Hornes Bygland Valle Bykle Kristiansand Mandal Farsund Flekkefjord Vennesla Songdalen Søgne Marnardal Åseral Audnedal Lindesnes Lyngdal Hægebostad Kvinesdal Sirdal Eigersund

250 Kommunenummer Kommune Netto utgift Egenandel ved innslagspunkt Netto utgift utover innslagspunkt Egenandel for kommunen Øremerket tilskudd (til utbetaling) 1102 Sandnes Stavanger Haugesund Sokndal Lund Bjerkreim Hå Klepp Time Gjesdal Sola Randaberg Forsand Strand Hjelmeland Suldal Sauda Finnøy Rennesøy Kvitsøy Bokn Tysvær Karmøy Utsira Vindafjord Bergen Etne Sveio Bømlo Stord Fitjar Tysnes Kvinnherad Jondal Odda Ullensvang Eidfjord Ulvik Granvin Voss Kvam Fusa Samnanger Os Austevoll Sund Fjell Askøy Vaksdal Modalen Osterøy Meland Øygarden Radøy Lindås Austrheim Fedje Masfjorden Flora Gulen

251 Kommunenummer Kommune Netto utgift Egenandel ved innslagspunkt Netto utgift utover innslagspunkt Egenandel for kommunen Øremerket tilskudd (til utbetaling) 1412 Solund Hyllestad Høyanger Vik Balestrand Leikanger Sogndal Aurland Lærdal Årdal Luster Askvoll Fjaler Gaular Jølster Førde Naustdal Bremanger Vågsøy Selje Eid Hornindal Gloppen Stryn Molde Kristiansund Ålesund Vanylven Sande Herøy Ulstein Hareid Volda Ørsta Ørskog Norddal Stranda Stordal Sykkylven Skodje Sula Giske Haram Vestnes Rauma Nesset Midsund Sandøy Aukra Fræna Eide Averøy Gjemnes Tingvoll Sunndal Surnadal Rindal Halsa Smøla Aure

252 Kommunenummer Kommune Netto utgift Egenandel ved innslagspunkt Netto utgift utover innslagspunkt Egenandel for kommunen Øremerket tilskudd (til utbetaling) 1601 Trondheim Hemne Snillfjord Hitra Frøya Ørland Agdenes Rissa Bjugn Åfjord Roan Osen Oppdal Rennebu Meldal Orkdal Røros Holtålen Midtre Gauldal Melhus Skaun Klæbu Malvik Selbu Tydal Steinkjer Namsos Meråker Stjørdal Frosta Leksvik Levanger Verdal Verran Namdalseid Inderøy Snåsa Lierne Røyrvik Namsskogan Grong Høylandet Overhalla Fosnes Flatanger Vikna Nærøy Leka Bodø Narvik Bindal Sømna Brønnøy Vega Vevelstad Herøy Alstahaug Leirfjord Vefsn Grane

253 Kommunenummer Kommune Netto utgift Egenandel ved innslagspunkt Netto utgift utover innslagspunkt Egenandel for kommunen Øremerket tilskudd (til utbetaling) 1826 Hattfjelldal Dønna Nesna Hemnes Rana Lurøy Træna Rødøy Meløy Gildeskål Beiarn Saltdal Fauske Sørfold Steigen Hamarøy Tysfjord Lødingen Tjeldsund Evenes Ballangen Røst Værøy Flakstad Vestvågøy Vågan Hadsel Bø Øksnes Sortland Andøy Moskenes Harstad Tromsø Kvæfjord Skånland Bjarkøy Ibestad Gratangen Lavangen Bardu Salangen Målselv Sørreisa Dyrøy Tranøy Torsken Berg Lenvik Balsfjord Karlsøy Lyngen Storfjord Kåfjord Skjervøy Nordreisa Kvænangen Vardø Vadsø Hammerfest

254 Kommunenummer Kommune Netto utgift Egenandel ved innslagspunkt Netto utgift utover innslagspunkt Egenandel for kommunen Øremerket tilskudd (til utbetaling) 2011 Kautokeino Alta Loppa Hasvik Kvalsund Måsøy Nordkapp Porsanger Karasjok Lebesby Gamvik Berlevåg Tana Nesseby Båtsfjord Sør-Varanger SUM kommuner Noter: 1 Tilskuddet til Eidsvoll kommune i 2015 er fratrukket kroner pga for mye utbetalt tilskudd i 2014 Merknad: Alle summer i tabellen er i hele tusen kroner. Forklaring til tabellen (etter kolonnenummer): 1 Samlet sum innrapporterte netto utgifter fratrukket tilskudd mottatt i rammetilskuddet eller øremerkede tilskudd 2 Egenandelen lik antall tjenestemottakere ganget med innslagspunktet ( kroner) 3 Netto utgift når egenandelen er trukket fra (kolonne 3 = kolonne 1 - kolonne 2) 4 Kommunens egenandel (kolonne 4 = kolonne 3 x 20 %) 5 Det tilskuddet kommunen vil få utbetalt (kolonne 5 = kolonne 3 x 80 % = kolonne 3 - kolonne 4) -254-

255 Tilskudd til særlig ressurskrevende helse- og omsorgstjenester, 2014 Utbetaling av etterkrav for året 2013 Kommunenummer Kommunenavn Tilskudd til utbetaling 0101 Halden Moss Askim Ski Fet Kongsvinger Ringsaker Trysil Gjøvik Østre Toten Nordre Land Gol Tønsberg Porsgrunn Marnardal Eigersund Hjelmeland Bergen Odda Austrheim Askvoll Fjaler Naustdal Molde Skodje Røros Bodø Vefsn Vestvågøy Kvæfjord Målselv Vadsø SUM ETTERKRAV

256 GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Rådmannen Etatsleder Drift s Gunn Ander n utvikling Mearrådus diedihuvvo/melding om vedtak Duuiultus/Deres ref: Min uj.fvår ref Arkiivahavdda/Arkivkode Beaivi/Dato 2015/ Særutskrift - Eventuell videreføring av Nord-Troms plankontor som permanent ordning Vedlagt følger vedtaket i sak 36/15, angående Nord-Troms Kåfjord Kommunestyre Plankontor, som ble behandlet i Mearrådusa don såhtåt våidalit dåsa: Giiivuona suohkan. Våidalanåigemearrin leat 3 vahku dan beairvi i4jis og oaffilt reivve "..ållojuvvon poastaffijuluissil. Doarvcii lea ahte våidalus postejuvvo ovdalgo åtgetnearri nohkå. Våidalus galgå såddejuvvot c'ålalac5c.atgulue lea dahkan Inearrådusa, nanua mearrådusa maid våidalat, dan nuppåstusa dahje daid nuppåstusaid maid sidat, ja våidalusa sivaid. Jos don våidalat nu tnatmit ahte lea eahpec'lelggas minså leatgo våidalan mearridurvon diggis, de dåhtut du muitalit goas dåt diehtu joavdå. Vedtaket kan påklages til Kåfjord kommune. Klagefristen er 3 uker regnet fra den dagen da brevet kom fram til påfort adressat. Det er tilstrekkelig at klagen er postlagt innen fristens utløp. Klagen skal sendes skriftlig til den som har tru et vedtaket, angi vedtaket det klages over, den eller de endringer som ønskes, og de grunner du vil anfdre for klagen. Dersom du klager så sent at det kan være uklart for oss om du har klaget i rett tid, bes du også oppgi når denne meldhig kommer frem. Dearvvuodaiguin/Med hilsen 51ife..-Q.Avsk_ Silje-Renate Pedersen sekretær Tlf.: Poasta&ljuhus/Postadresse: Fitnan&ljuhus/Besøksadresse: Telefoydna/Telefon Sentralbord: Bågkokontu/Bankkonto: Postboks 74, 9148 Olderdalen øverveien 2, 9146 Olderdalen E-poasta/E-post: Interneahtta/Internett: Organisak.u%dnanr/Org.nr: r- L-«-f7h, Cz5 3- F)r/L S -U2 f-sk cpz{kercr

257 Kopi: Storfjord kommune Hatteng 9046 OTEREN Nordreisa kommune Postboks STORSLETT Skjervøy kommune Postboks SKJERVØY Kvænangen kommune Rådhuset 9161 BURFJORD Arne Samuelsen Nord-Troms Plankontor v. Nordreisa kommune, Postboks STORSLETT Intern kopi: Rådmann Einar Pedersen Ved all kontakt med avdelingen i denne sak, vennligst referer til saksnummer 20 15/ Side2 av 2

258 GÅIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr:2015/ Arkiv:130 Saksbehandler: Gunn Andersen Dato: Særutskrift Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/15 Kåfjord kommunestyre Eventuell videreføring av Nord-Troms plankontor som permanent ordning Henvisning til lovverk: Vedlegg 1 Styrebehandling av plansak 2 Tidligere plandokument 3 Fremtidig innhold Saksprotokoll i Kåfjord kommunestyre Behandling: Rådmann Einar Pedersen redegjorde om saken. Asle Tveitnes AP kom med følgende forslag fra samarbeidsgruppa AP/SP: Kåfjord kommune avvikler samarbeidet med Nord-Troms Plankontor. Votering: AP/SPs forslag ble vedtatt med 10 stemmer, rådmannens innstilling falt, da det fikk 4 stemmer. Vedtak: Kåfjord kommune avvikler samarbeidet med Nord-Troms Plankontor. Rådmannens innstilling Plankontoret etableres som et permanent interkommunalt samarbeid for kommunene Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen fra Samarbeidet må tas opp til ny vurdering hvis det i 2020 blir ny kommunestruktur. Kåfjord kommune inngår i det interkommunale samarbeidet «Nord-Troms plankontor» etter vertskommunemodellen, jf. 27 i Kommuneloven med Nordreisa kommune som vertskommune Side 3 av

259 jf. alternativ 1 i saksfremlegget, dvs: Plansamarbeidet videreføres i dagens form etter 27 i Kornmuneloven med en desentral organisering. Kåfjordkommune vedtar forslag til nye vedtekter for Nord-Troms plankontor, gjeldende fra Saksopplysninger Vedlegg Evaluering av Nord-Troms plankontor av januar 2015 Opprinnelig prosjektplan av februar 2012 med vurdering Forslag til virksomhetsplan for videreføring av Nord-Troms plankontor Prosjekt «Nord-Troms plankontor» er i sitt siste driftsår etter at prosjektet startet opp i Til grunn for etableringen forelå: NIBR-rapport (NIBR-Notat 2009:112) Innstilling fra lokal arbeidsgruppe (vinter 2010) KS-vedtak i Kvænangen, Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa sommeren 2010 Fylkeskommunal finansiering desember 2010 Opprinnelig prosjektplan av februar 2012 med vurdering (Vedlegg 2) Prosjektoppstart 1. oktober 2012 Storfjord kommune med fra 1. januar 2013 Prosjektet skulle etter planen avsluttet 1. oktober 2015, - dvs, etter tre år, men styringsgruppa vedtok 1. september 2014 å videreføre prosjektet ut Det ble nedsatt en intern evalueringsgruppe, og evalueringa ble overlevert styret i slutten av januar 2015 (vedlegg 1). Evalueringsgruppa konkluderte med at det var grunnlag for å videreføre Nord-Troms plankontor, men leverte en delt innstilling til fremtidig organisering med følgende alternativer: Nord-Troms plankontor videreføres med sentral organisering etter vertskommunemodellen Nord-Troms plankontor videreføres med desentral organisering og omdannes til ansvarlig selskap eid av kommunene (IKS, AS) Styret sluttet seg til evalueringsgruppa sin konklusjon om å videreføre plankontoret. Styreleder og daglig leder fikk i oppgave av styret å utarbeide et felles saksfremlegg for den videre organiseringa av plankontoret. Saken legges nå frem for de respektive kommunestyrer med en felles innstilling om å videreføre plankontoret. Det vises til vedlagt forslag til virksomhetsplan (Vedlegg 3) Side 4 av 4

260 Bakgrunnen for etableringen av Nord-Troms plankontor Etableringen av Nord-Troms plankontor var et resultat av at kommunene i Nord-Troms over flere år hadde store utfordringer på plansiden. Dette gjaldt spesielt utarbeidelse og rullering av kommuneplanens samfunns- og arealdel. Årsaken var begrenset administrativ kapasitet i kommunene, samt utfordringer med å rekruttere og beholde kompetanse. Dette var bakgrunnen for at kommunene Kvænangen, Skjervøy, Nordreisa og Kåfjord i 2008 engasjerte NIBR1 til å utarbeide en rapport om et mulig plansamarbeid i Nord-Troms. Rapporten forelå i 2009 og anbefalte kommunene å etablere et nærmere plansamarbeid ut fra følgende to modeller: Ett kontor med alle planressursene samlet Delt løsning På bakgrunn av rapporten ble det satt ned en interkommunal arbeidsgruppe som anbefalte en delt løsning. Dvs, at ansatte i de enkelte kommunene ble permittert fra sin daværende stilling og ansatt i prosjektet. Vurdering Plankontoret har vært i drift i nærmere tre år, og det er gjort viktige erfaringer med interkommunalt samarbeid i regionen. Satsingen på et interkommunalt plankontor har skapt oppmerksomhet både regionalt og nasjonalt, og flere kommuner har besøkt plankontoret med tanke på å få etablert lignende kontorer i andre deler av landet. Mulige organisasjonsmodeller Valg av organisasjonsmodell henger med hvilke oppgaver man ønsker at plankontoret skal løse. For eksempel ser vi at sluttføringen av arealplanen i Nordreisa har ført til økt behov for å få utearbeidet offentlige reguleringsplaner, samtidig som flere private fremmer egne reguleringsplaner. Vi forventer at denne utviklingen også fortsette i de andre kommunene når deres arealplaner ferdigstilles. Både utarbeidelse av offentlige reguleringsplaner og behandling av private reguleringsplaner stiller store krav til kompetanse, og det synes å være stordriftsfordeler ved å samlokalisere denne kompetansen i et fagmiljø. Dette er forhold som taler for å videreføre plankontoret. Plankontoret er i dag organisert etter vertskommunemodellen, dvs, som en integrert del av kommunen. Alternativt kan plankontoret organiseres som et ansvarlig selskap. Det er mulig å organisere plankontoret som et ansvarlig selskap, men da vil kontoret bli omfattet av Lov om offentlige anskaffelser, dvs. plankontoret må konkurrer om planoppdragene på like vilkår som øvrige private selskap. Dette unngår man ved å videreføre plankontoret etter vertskommunemodellen, dvs, da vil disse oppdragene defineres som en egen anskaffelse, dvs, det stilles ikke krav om konkurranseutsetting Side 5 av 5

261 En kort spørreundersøkelse hos våre eierkommuner viser at de i snitt vil ha behov for å utarbeide to kommunale reguleringsplaner i året. Det betyr at kommunene har mulighet til å spare store midler om Nord-Troms plankontor kan utarbeide disse planene. Det konkluderes derfor med at en organisering som ansvarlig selskap ikke er aktuell, og den videre vurderingen tar derfor kun utgangspunkt i vertskommunemodellen. Organisatoriske problemstillinger I den videre gjennomgangen ser vi nærmere på hvilke problemstillinger man vil møte på ved å videreføre dagens organisering etter vertskommunemodellen. Vertskommune: Nordreisa er i dag vertskommune for prosjektet, men det kan være aktuelt at en annen kommune i samarbeidet kan overta vertskapsfunksjonen. Dette må i så fall sees i sammenheng med lokalisering. Konsekvensene vil være at dagens ansatte i Nordreisa må pendle, alternativt forholde seg til et «hovedkontor» i en annen kommune lik dagens desentrale ansatte. Dette vurderes ikke som rasjonelt, og det forslås derfor å videreføre ordningen med Nordreisa kommune som vertskommune. Bemanning: Det er etter dagens organisering lagt opp til en bemanning av kontoret med 5,3 stillinger inklusiv en daglig ledere. I fremlagt forslag fra evalueringsgruppa er det forslått å videreføre bemanning med 4,3 stillinger. Det forutsettes også å omfatte daglig ledelse, noe som vil gå på bekostning av den operative plankapasiteten. I den grad man velger å videreføre dagens bemanning på 5,3 stillinger, må det kommunale biclraget økes jf. fordelingsnøkkel, men det kan også være mulig å søke om eksterne midler til ulike utviklingsprosjekter. Kontorsted: Plankontoret har sitt kontorsted på «Rejosbygget» i Nordreisa, men etter 1. september 2015 avsluttes dagens husleieavtale. Det må da avklares om dagens leiekontrakt skal videreføres, eller om man flytter i nye lokaler. Vertskomrnunen har signalisert at det kan være aktuelt for plankontoret å flytte inn i kommunehuset. Vi er også kontaktet av Halti næringshage som kan tilby opp til 4 kontorer, samt tilgang til møterom osv. Plankontoret skal ivareta både vertskommunen og 4 andre kommuner. Det kan derfor stilles spørsmål om det er ønskelig å lokalisere plankontoret på kommunehuset? En slik samlokalisering kan utad kan oppfattes som vi er «Nordreisa plankontor»,- og ikke et kontor for de øvrige kommunene i samarbeidet. Dette er et argument for at plankontoret fortsatt skal være lokalisert utenfor kommunehuset. Forholdet til kommunene: En sentral problemstilling er hvordan sikre god dialog mellom plankontoret og den enkelte kommune? Dette henger sammen med organiseringa, - dvs. de desentrale ansatte er lokalisert ute i sin primærkommune (Kåfjord og Kvænangen), mens de som er på «hovedkontoret» ikke har samme tilknytning til sin kommune (Storfjord, Nordreisa og Skjervøy). Utfordringen her er å legge til rette for ordninger som sikrer bedre samarbeid mellom den enkelte kommune og plankontoret. Her er det mulig å legge inn faste kontordager ute i kommunene, gjennomføring av faste møter, utpeke kontaktpersoner ute i kommunene som har et spesielt ansvar for å holde kontakt med plankontoret. Det er også mulig å legge til rette for at primærkontakt fra plankontoret deltar på avdelingsmøter ute i den enkelte kommune. Evalueringa viser at det er svært viktig å finne løsninger på nevnte forhold Side6 av6

262 -262-

263 -263-

264 4 Formål Plankontoret har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til planarbeid og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette. 5 Organisering av samarbeidet Organer til løsning av felles oppgaver har to nivå: styret og daglig leder. 6 Styret Plankontoret ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av rådmenn med planavdelingsleder lokalt som varamedlem i deltagerkommunene og ett medlem (med personlig varamedlem) som oppnevnes av deltakerkommunene i fellesskap. Styret velges for 4 år. Valg følger kommunevalgperioden. Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. Ny 6 Styret Plankontoret ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av rådmennene i samarbeidskommunene. Rådmann velger selv varamedlem. Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. 7 Styrets møter Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når alle kommunene er representert. Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Styrets medlemmer kan møte med faglig bistand (med talerett) når det er ønske om det. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. Utskrift av protokollen skal sendes styret og kommunene. Styret skal ansette og si opp plankontorets personell samt avgjøre personalsaker som angår daglig leder. Styret skal vedta budsjett, regnskap og årsmelding skal avlegges, fastsettes og sendes kommunene innen de frister som gjelder etter kommuneloven. Styret har ikke anledning til å ta opp lån. Ny 7 Styrets møter og oppgaver Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av representantene er tilstede. Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Styrets medlemmer kan møte med faglig bistand (med talerett) når det er ønske om det. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. Utskrift av protokollen skal sendes styret og kommunene. Styret skal vedta budsjett, virksomhetsplan, regnskap og årsmelding skal avlegges, fastsettes og sendes kommunene innen de frister som vertskommunen setter. 8 Møtegodtgjøring Møtegodtgjøring utbetales i henhold til vertskommunens reglement. 8 ikke relevant. Paragrafen fjernes. 9 Daglig leder Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret Side9 av9

265 Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. Ny 9 Daglig leder Daglig leder er underlagt rådmannen i vertskommunen. Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. 10 Organisering av tilsynsfunksjoner Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Ny 10 Organisering av tilsynsfunksjoner Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Kontakt mellom styremøter er mellom daglig leder og styret, er ved styreleder. Rapporteringer følger rutinene til vertskommunen. 10 inngar i 9, da det oinhandler daglig leders oppgaver ( 10 strykes). 11 Personvern og offentlighetsloven De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern skal gjelde for samarbeidet. 12 Arbeidsgiveransvar Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i samarbeidet med de begrensninger som framgår av disse vedtektene. Planavdelingens personale har de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og fellesbestemmelser for kommunale arbeidstakere. Planavdelingen følger vertskommunens personalpolitikk. Styrets leder sammen med daglig leder utgjør forhandlingsutvalget ved lokale lønnsforhandlinger og ivaretar samarbeidets interesser under lokale forhandlinger. Styret vedtar selv forhandlingsresultatet. Styret har delegeringsmyndighet i disse sakene. Styret fastsetter rammene og lønn til daglig leder. Ny 12 Arbeidsgiveransvar Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i samarbeidet med de begrensninger som framgår av disse vedtektene. Plankontorets personale har de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og fellesbestemmelser for kommunale arbeidstakere. Plankontoret følger vertskommunens personalpolitikk. Rådmann i vertskommunen og daglig leder utgjør forhandlingsutvalget ved lokale lønnsforhandlinger og ivaretar samarbeidets interesser under lokale forhandlinger. Forhandlingsutvalget orienterer styret om forhandlingsresultatet. Rådmannen i vertskommunen; i samråd med styret, fastsetter rammene og lønn til daglig leder. Styret har delegeringsmyndighet i disse sakene Side10av 10

266 Vertskommunen skal i samarbeid med daglig leder og styreleder ansette og si opp plankontorets personell. Vertskommunen skal sammen med styreleder avgjøre personalsaker som angår daglig leder. (denne setningen er flyttet fra 7 til 12). 13 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering Kostnadene fordeles på kommunene etter en fordelingsnøkkel, med en fast del på 40 % og en variabel del basert på innbyggertall på 60 %. Ny 13 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering Kostnadene fordeles på kommunene etter en fordelingsnøkkel, med en fast del på 40 % og en variabel del basert på innbyggertall på 60 %. De samarbeidende kommuner stiller kvartalsvis til rådighet a konto beløp i henhold til vedtatt budsjett og kostnadsfordeling. Vertskommunen fakturerer kvartalsvis. 14 Eiendeler Investeringer gjøres på bakgrunn av budsjett. Alle investeringer aktiveres og gjøres til gjenstand for avskrivninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser og kommunal regnskapsskikk. 15 Ved eventuell oppløsning Dersom samarbeidet avsluttes settes det opp et regnskap over alle investeringer. Utstyret kjøpes ut til gjeldende verdi av vertskommunen eller en av de andre samarbeidende kommunene. Ny 15 Ved eventuell oppløsning Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Fister og bestemmelser om opphør følger av Kommunelovens 27. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst av det. 16 Regnskap og revisjon Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapets regnskap skal revideres av vertskommunens revisor. Eventuelt overskudd i regnskapet avsettes til disposisjonsfond, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av disposisjonsfond dekkes av deltakerne. Dersom disposisjonsfondet er tømt tas dette opp med deltakerkommunene. 17 Endring av vedtektene Disse vedtektene gjelder fra I. januar Forslag om vedtektsendringer skal behandles av styret før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder fra det tidspunkt de er godkjent av kommunestyrene i deltakerkommunene Side 11 av 11

267 Forslag til nye vedtekter 1 Samarbeidet Plankontoret er et interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27. Kvænangen kommune, Nordreisa kommune, Skjervøy kommune, Kåfjord kommune og Storfjord kommune er deltakere i samarbeidet. 2 Rettslig status Plankontoret er ikke et eget rettssubjekt. Vertskommunen har det juridiske ansvar. 3 Vertskommune Nordreisa kommune er vertskomrnune og hovedkontoret ligger på Storslett. Vertskommunen skaffer nødvendig areal til hovedkontoret. Vertskommunen har ansvar for administrative oppgaver med lønn og regnskap og revisjon. 4 Formål Plankontoret har som formål å utvikle og utføre tjenester knyttet til planarbeid og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette. 5 Organisering av samarbeidet Organer til løsning av felles oppgaver har to nivå: styret og daglig leder. 6 Styret Plankontoret ledes av et styre på 5 medlemmer. Styret består av rådmennene i samarbeidskommunene. Rådmann velger selv varamedlern. Styret velger selv leder og nestleder for 2 år. 7 Styrets møter og oppgaver Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet er møteleders stemmegivning avgjørende. Styret er beslutningsdyktig når 2/3 av representantene er tilstede. Innkalling til styremøte skal skje skriftlig til hvert medlem minst 7 dager før møtedato. Styrets medlemmer kan møte med faglig bistand (med talerett) når det er ønske om det. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene. Protokollen underskrives av styrets medlemmer. Utskrift av protokollen skal sendes styret og kommunene. Styret skal vedta budsjett, virksomhetsplan, regnskap og årsmelding skal avlegges, fastsettes og sendes kommunene innen de frister som vertskommunen setter. 8 Daglig leder Daglig leder er underlagt rådmannen i vertskommunen. Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret. Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal kunne møte. Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Kontakt mellom styremøter er mellom daglig leder og styret, er ved styreleder. Rapporteringer følger rutinene til vertskommunen Side 12 av 12

268 9 Personvern og offentlighetsloven De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern skal gjelde for samarbeidet. 10 Arbeidsgiveransvar Vertskommunen har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i samarbeidet med de begrensninger som framgår av disse vedtektene. Plankontorets personale har de rettigheter og plikter som følger av ansettelsesvilkår og fellesbestemmelser for kommunale arbeidstakere. Plankontoret følger vertskommunens personalpolitikk. Rådmann i vertskommunen og daglig leder utgjør forhandlingsutvalget ved lokale lønnsforhandlinger og ivaretar samarbeidets interesser under lokale forhandlinger. Forhandlingsutvalget orienterer styret om forhandlingsresultatet. Rådmannen i vertskommunen; i samråd med styret, fastsetter rammene og lønn til daglig leder. Styret har delegeringsmyndighet i disse sakene. Vertskommunen skal i samarbeid med daglig leder og styreleder ansette og si opp plankontorets personell. Vertskommunen skal sammen med styreleder avgjøre personalsaker som angår daglig leder. 11 Fordelingsnøkkel / økonomi /finansiering Kostnadene fordeles på kommunene etter en fordelingsnøkkel, med en fast del på 40 % og en variabel del basert på innbyggertall på 60 %. De samarbeidende kommuner stiller kvartalsvis til rådighet a konto beløp i henhold til vedtatt budsjett og kostnadsfordeling. Vertskomrnunen fakturerer kvartalsvis. 12 Eiendeler Investeringer gjøres på bakgrunn av budsjett. Alle investeringer aktiveres og gjøres til gjenstand for avskrivninger i samsvar med de til enhver tid gjeldende økonomibestemmelser og kommunal regnskapsskikk. 13 Ved eventuell oppløsning Opphør av samarbeidet kan bare skje gjennom kommunestyrevedtak. Fister og bestemmelser om opphør følger av Kommunelovens 27. Den enkelte kommune kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i samarbeidet og kreve seg utløst av det. 14 Regnskap og revisjon Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av samarbeidet. Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Selskapets regnskap skal revideres av vertskommunens revisor. Eventuelt overskudd i regnskapet avsettes til disposisjonsfond, mens eventuelt underskudd med fradrag av bruk av disposisjonsfond dekkes av deltakerne. Dersom disposisjonsfondet er tømt tas dette opp med deltakerkommunene. 15 Endring av vedtektene Disse vedtektene gjelder fra 1. januar Forslag om vedtektsendringer skal behandles av styret før det sendes kommunene til behandling og endringer gjelder fra det tidspunkt de er godkjent av kommunestyrene i deltakerkommunene Side13av13

269 Forsla<2til videreførinlyav Nord-Troms plankontor I drøftingen vises det til evalueringsgruppas forslag, dvs. videreføring etter 27 i Kommuneloven eller videreføring som ansvarlig selskap. Videreføring som ansvarlig selskap vurderes ikke som relevant, og da gjenstår følgende to alternativer: Alternativ 1: o Plansamarbeidet videreføres i dagens form etter 27 i Kommuneloven med en desentral organisering Alternativ 2: o Plansamarbeidet videreføres i dagens form etter 27 i Kommuneloven med en sentral organisering Styret ønsker å videreføre plankontoret etter alternativ 1. Konsekvenser om plankontoret ikke videreføres Om eierne velger å avslutte prosjektet, vil avviklingen bli gjort etter vedtektenes 15, dvs.: «Dersom samarbeidet avsluttes settes det opp et regnskap over alle investeringer. Utstyret kjøpes ut til gjeldende verdi av vertskommunen eller en av de andre samarbeidende kommunene». Det betyr at de personalressurser som har permisjon fra sin kommuner, tilbakeføres sin kommune. Konkret vil en avvikling føre til at 5 prosjektansatte mister jobben, mens Kvænangen sin personalressurs tilbakeføres kommunen Side14av 14

270 -270-

271 Troms fylkeskommune Strandveien Tromsø v/arne Samuelsen Nordreisa kommune Postboks STORSLETT SØKNAD OM FORLENGING AV PROSJEKTPERIODE FOR TILSAGN RA-25/

272 Næringsetaten Nordreisa kommune v/arne Samuelsen Postboks STORSLETT Vår ref.: Saksbehandler: Arkiv: 15/ Carl Georg Næss 243 PROSJEKT Løpenr.: Tlf. dir.innvalg: Deres ref.: Dato: 27221/ / SØKNAD OM FORLENGING AV PROSJEKTPERIODE FOR TILSAGN RA25/10 Det vises til søknad fra Nordreisa kommune av (saksnr. 15/4046-1) om forlengelse av prosjektperiode tilknyttet RUP tilsagn RA25/10. Med bakgrunn i søknad godkjennes forlengelse av prosjektperiode som omsøkt til Ny frist for sluttrapportering er Det gjøres oppmerksom på at det ikke kan påregnes ytterligere utsettelse av prosjektgjennomføring ut over dette. Med vennlig hilsen Anne Hjortdahl ass. næringssjef Carl Georg Næss rådgiver Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. Kopi: Anne Øvrejorde Rødven, her Besøksadresse Telefon Telefaks Bankgiro Org.nr. Strandveien NO Postadresse Epost mottak Internettadresse Postboks 6600, 9296 TROMSØ

273 -273-

274 Lotteri- og stiftelsestilsynet Vår saksbehandler Terje Gjertsen, P B LUNDS LEGAT v/nordreisa kommune 9151 STORSLETT Vår dato Deres dato Side 1 av 1 Vår referanse 15/ /731.1 Deres referanse P B LUNDS LEGAT - Tilsyn med stiftelse, revisjon Bakgrunn Stiftelsestilsynet har mottatt kopi av nummerert brev 3. juli 2015 fra stiftelsens revisor. Når Stiftelsestilsynet mottar siike brev, biir det automatisk opprettet tilsynssak. Lovgrunnlag Etter stiftelsesloven 44 første ledd har revisor har plikt til å oversende brevet til Stiftelsestilsynet. Det følger at stiftelsesloven 7 at Stiftelsestilsynets oppgaver er å føre tilsyn og kontroll med at forvaltningen av stiftelser skjer i samsvar med stiftelsens vedtekter og denne lov. Avslutning av tilsynssak Etter en gjennomgang av opplysningene i nummerert revisorbrev, legger Stiftelsestilsynet til grunn at stiftelsen, evt. i samråd med revisor, endrer/ korrigerer de forhold/rutiner revisor har påpekt. På bakgrunn av ovennevnte, firmer Stiftelsestilsynet å kunne avslutte saken hos oss. Med hilsen Øystein Fosstvedt seniorrådgiver Terje Gjertsen seniorrådgiver Dokumentet ergodkjent elektronisk ogblir sendt uten signatur. Kopi til: KOMREV NORD IKS, Sjøgata 3, 9405 HARSTAD Postadresse Kontoradresse Telefon Organisasjonsnummer Lotteri- og stiftelsestilsynet Storehagen 1 B Postboks Førde Telefaks E-post 6805 Førde

275 Nordreisa kommune Oppvekst «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» Melding om vedtak Deres ref: Vår ref (bes oppgitt ved svar): Løpenr. Arkivkode Dato «REF» 2015/ /2015 F Tiltak for å forebygge overgrep mot barn og unge Saken ble behandlet i møte i Oppvekstutvalget Utskrift av saken følger vedlagt. Med vennlig hilsen Johanne Båtnes Sektorleder for oppvekst og kultur Dette dokumentet er produsert elektronisk, og har derfor ingen signatur. Likelydende brev sendt til: Nordreisa idrettsråd Sektorleder for helse og omsorg Rektorer Styrere i barnehagene Familiesenteret Virksomhetsleder for kultur Enhetsleder teknisk Ingeniør bygg Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bankkonto: Postboks 174, N Storslett Sentrum 17 Telefaks: Org.nr: E-post: Internett:

276 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: F40 Saksbehandler: Johanne Båtnes Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 13/15 Nordreisa oppvekstutvalg Tiltak for å forebygge overgrep mot barn og unge Saksprotokoll i Nordreisa oppvekstutvalg Behandling: Fellesforslag i Oppvekstutvalget: I tillegg til rådmannens forslag et nytt punkt 5: 5. Nordreisa kommune tar et initiativ overfor idrettsrådet for å holde et seminar om forebygging av overgrep mot barn og unge i Nordreisa, og også invitere alle frivillige organisasjoner som jobber med barn og unge. Rådmannens forslag med nytt punkt 5. enstemmig vedtatt. Vedtak: 1. Nordreisa kommune skal ferdigstille arbeidet med å skriftliggjøre prosedyrer og rutiner for tverrfaglig arbeid og handlingsplaner i arbeidet med og rundt barn som bekymrer. Disse skal så implementeres innen sektor for Oppvekst og kultur. 2. Alle virksomhetene innenfor sektor for Oppvekst og kultur i Nordreisa kommune skal i personalmøter/kursdager drøfte overgrep i forhold til barn og unge. 3. Nordreisa kommune arrangerer kursdag om den nødvendige samtalen høsten Nordreisa kommune foretar en befaring på bygg på alle virksomhetene innenfor sektor for Oppvekst og kultur med tanke på å forhindre overgrep. 5. Nordreisa kommune tar et initiativ overfor idrettsrådet for å holde et seminar om forebygging av overgrep mot barn og unge i Nordreisa, og også invitere alle frivillige organisasjoner som jobber med barn og unge Side 2 av 2

277 Rådmannens innstilling 6. Nordreisa kommune skal ferdigstille arbeidet med å skriftliggjøre prosedyrer og rutiner for tverrfaglig arbeid og handlingsplaner i arbeidet med og rundt barn som bekymrer. Disse skal så implementeres innen sektor for Oppvekst og kultur. 7. Alle virksomhetene innenfor sektor for Oppvekst og kultur i Nordreisa kommune skal i personalmøter/kursdager drøfte overgrep i forhold til barn og unge. 8. Nordreisa kommune arrangerer kursdag om den nødvendige samtalen høsten Nordreisa kommune foretar en befaring på bygg på alle virksomhetene innenfor sektor for Oppvekst og kultur med tanke på å forhindre overgrep. Saksopplysninger Formannskapet ber i orienteringssak i møte av oppvekstutvalget fremme saker om behov for økt kompetanse på overgrep, og satse på kursing av ansatte. Formannskapet ber også om at både bygg og rutiner blir gjennomgått med tanke på å forebygge overgrep ovenfor både barnehage- og skolebarn, samt for andre sårbare grupper under kommunens omsorg. I sakens anledning har Sektorleder for Oppvekst og kultur hatt møte med 1. Virksomhetsleder for Familiesenteret og leder for Åpen barnehage 2. Teknisk sjef og ingeniør, ansvarlig for bygg Vurdering Nordreisa kommune har beredskapsplan for kommunale barnehager og denne beskriver også handlingsplan ved mistanke om seksuell overgrep mot barn. Planen ble behandlet i Oppvekstutvalget i sak 14/3056. Grunnskolene i Nordreisa har Kriseperm omsorg i skolen utarbeidet av Personalomsorg, og denne har en detaljert plan om tiltak, ansvarlige, støtte, gjøremål mm. Krisepermen blir tatt opp årlig i personalgruppa. Nordreisa kommune deltok i perioden i Modellkommune forsøket. Modellkommunene sitt oppdrag var å utvikle gode modeller for tidlig intervensjon og helhetlig, systematisk oppfølging av barn. Hovedmålgruppe for satsningen var: Helsesøstre, barneverntjenesten, PPT, og fra Nordreisa har også rus og psykisk helsetjeneste deltatt, BUP. Målgruppa var barn 0-6 år. Formålet med modellen til Nordreisa kommune er todelt 1. Brukerorientert: Sikre barns oppvekstforhold og at barna og familiene får hjelp når de skal. 2. Tjenesteorientert: Alle som møter barna skal følge prosedyrer og retningslinjer, dette skal ikke være personavhengig. I satsningsperioden ble det utarbeidet ulike tiltak for å styrke samarbeidet mellom etatene og for å ruste opp den enkelte virksomhet i arbeidet med barn, blant flere kan nevnes nye retningslinjer, opprettelse av basisteam og støttesamtaler. Våg å se- våg å handle er et handlingsdokument som retter seg mot ansatte i barnehagene og som skal gjør dem rustet til å oppdage og handle overfor barn som lever i- og med risiko. Familiesenteret styrer denne prosessen, men arbeidet er ikke ferdigstilt. Styrerne i barnehagene har imidlertid lest og kommet med innspill på dokumentet. Ansatte i kommunen som møter barn og familier uttrykker behov for en «oppskrift» de kan følge dersom de har bekymringer rundt et Side 3 av 3

278 barn. Nå gjenstår arbeidet med skriftliggjøring av prosedyrer og rutiner for tverrfagligarbeid og handlingsplaner i arbeidet med og rundt barn som bekymrer/akuttsituasjoner. I forbindelse med modellkommuneforsøket ble det gitt felles kompetanseheving i forhold til disse emnene: Kunnskap om vold og overgrep mot barn, hvilke konsekvenser får det for barn som lever under slike forhold. Kunnskap om taushetsplikt og meldeplikt. Den nødvendige samtalen. Felles «Volds dag» med bred tverrfaglig deltagelse og opplæring fra Alternativ til vold, Barnehuset i Tromsø, Politi, psykologspesialist Didrik Hægeland. Sektorleder for Oppvekst og kultur vurderer det slik at disse tverrfaglige prosesser er med på å skape god kultur for samarbeid rundt barn og familier, men arbeidet er ikke godt nok kjent overfor alle de som arbeider med barna og familiene. Folkehelseinstituttet og regjeringen anbefaler Familiesentermodellen som modell for arbeidet mot barn med familier som lever med risiko eller har utfordringer. Slik sett er Nordreisa kommune heldig stilt ettersom vi har denne etableringa. Vi har også mange personer som etter hvert har stor kompetanse innenfor feltet, og Familiesentret er en ressurs i forhold til å kunne gi veiledning, råd og tverrfaglig drøfting av problemstillinger som ansatte måtte ha i møte med barn og familier. Men vi har manglet strukturer som gjør at vi kan spre og implementere denne kunnskapen og bruke den på en god og hensiktsmessig måte overfor barna og familiene. Nordreisa kommune deltar nå i prosjektet Barn i rusfamilier-tidlig intervensjon, BIR. Bakgrunnen for dette programmet er veilederen Fra bekymring til handling, en veileder om tidlig intervensjon på rusområdet (Helsedirektoratet 2010). BIR er en nasjonalsatsing som etter hvert skal gjennomføres i alle kommuner. Nordreisa kommune er pilotkommune og invitert til et samarbeid med KoRus Nord (Kompetansesentret for rus) Tre elementer er sentrale for å få til tidlig intervensjon i praksis: Kunnskaper om risiko- og beskyttelsesfaktorer. Kjennskap til signaler og kritiske faser i barns og unges utvikling. Forståelse av egen rolle i arbeidet med å oppdage, gripe inn og handle på grunnlag av en bekymring. Kjennskap til rutiner og prosedyrer på eget arbeidssted og i det øvrige hjelpeapparatet. Programmet gir opplæring og veiledning i hvordan ansatte i kommunen på et tidlig tidspunkt kan oppdage og identifisere barn som lever i risikoutsatte livs- og familiesituasjoner. Programmet gir kunnskap om hvordan man via økt handlingskompetanse og tverrfaglig samarbeid kan iverksette hjelpetiltak. Målgruppen er ansatte fra barnehage, skole, SFO, helsestasjon, barnevernet og PPT, samt andre relevante kommunale instanser, og i vår kommune er rus- og psykisk helsetjeneste og tannhelsetjenesten inkludert. Eksempler på sentrale temaer på opplæringsdagene som er gjennomført vinteren 2015: Felles tverrfaglig opplæring i Forvaltningsloven, taushetsplikt, opplysningsplikt og meldeplikt helsepersonelloven, barnehageloven, opplæringsloven, helse- og omsorgstjenesteloven, lov om sosialtjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen, lov om Side 4 av 4

279 barneverntjenester. Altså en innføring/opplæring i de lovene som regulerer, muliggjør og utfordrer samarbeidet rundt barn og deres familier. Egne barrierer, samarbeidsbarrierer Fra bekymring til handling Samtale med barn og unge Den nødvendige samtalen Gjennomgang av BIR verktøy/handlingsveileder Spredning/implementering av programmet Sektorleder for Oppvekst og kultur vurderer det slik at arbeidet i både Modellkommuneforsøket og det nå pågående prosjektet BIR er av en slik karakter at det setter fokus på hvordan barn uttrykker at det er i en vanskelig livssituasjon. Prosjektene har også påpekt viktigheten av å arbeide tverrfaglig. I slike tverrfaglige møter som barnehageteamet, blir det tatt opp aktuelle problemstillinger. Et eksempel er seksuelle overgrep. Det har vært drøftet hva utuktig adferd er, hva som er vanlig seksuell adferd hos barn og hva som er avvikende seksualisert adferd. Det er et uttrykk som sier at du ser det ikke før du tror det, og uttrykket tilsier at det er nødvendig å trygge ansatte i sitt samvær med barn og unge. Dette er noe av hva prosjektet BIR har grepet tak i, og det har vært lagt opp til rollespill hvor ansatte øver seg på de «nødvendige samtalene». Høsten 2015 skal det arrangeres kurs om den nødvendige samtalen hvor målgruppa er barnehage, skole, rus og psykiatri samt Familiesenteret. Sektorleder for Oppvekst og kultur vurderer det slik at mange i sektoren har god kompetanse i forhold til overgrep, men at vi må ha systemer som sikrer at dette er en kontinuerlig prosess. Et annet forhold er at byggene der barn og unge oppholder seg må i størst mulig grad være slik utformet at overgrep hindres. Sektorleder for Oppvekst og kultur har drøftet utfordringer i forhold til bygg med teknisk etat. Det er grunnlag for befaring på byggene. I etterkant vil eventuelle forbedringer av bygg bli kostnadsberegnet og tatt inn i budsjettprosessen høsten Side 5 av 5

280 Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Asle Tjeldflåt / Deres dato Deres ref / Nordreisa kommune Postboks Storslett Godkjenning av kommunal garanti - Nordreisa IL Fylkesmannen i Troms viser til brev fra Nordreisa kommune av 1. juli 2015 med søknad om godkjenning av kommunal garanti. Nordreisa kommunestyre vedtok 24. juni 2015, under sak 24/15, å stille garanti i form av simpel kausjon overfor Nordreisa Idrettslag for byggelån på 9,6 mill. kr. og langsiktig lån på 6,79 mill. kr. Byggelånet skal være innfridd innen utgangen av 2016, mens det langsiktige lånet skal være nedbetalt i løpet av 20 år. Etter kommuneloven 51 nr. 1 skal vedtak om å stille kausjon eller annen økonomisk garanti for virksomhet som drives av andre enn kommunen selv, godkjennes av departementet. Dette gjelder uavhengig av om kommunen er oppført i ROBEK eller ikke. Myndighet til å godkjenne eller ikke godkjenne kommunale garantier er delegert til Fylkesmannen. Nærmere regler om kommunale garantier er gitt i garantiforskriften. Nordreisa Idrettslag har søkt om kommunal garanti i forbindelse med utvikling av Saga skianlegg med blant annet nytt skihus, nytt skiskytteranlegg, ny skistadion og rulleskiløype til skiskytteranlegget. Til dette må idrettslaget ta opp lån, og for å oppnå best mulige rentebetingelser ønsker Nordreisa IL at kommunen stiller kommunal garanti. I følge saksopplysningene vil det langsiktige lånet være på 1 mill. kr. når bygget er ferdig og Nordreisa IL har mottatt alle tilskudd, midler fra sponsorer og merverdiavgiftskompensasjon. De årlige utgiftene vil da være på ca kr. Fylkesmannen har kontrollert vedtak om garantistillelse overfor Nordreisa IL opp mot kommuneloven 51 nr. 2 som setter forbud mot å stille kommunal garanti overfor næringsvirksomhet som drives av andre enn kommunen selv. Fylkesmannen kan ikke se at vedtaket er i strid med denne bestemmelsen. Fylkesmannen skal også vurdere risikoen for at garantien må innfris, og Fylkesmannen kan nekte godkjenning dersom garantien kan medføre vesentlige ulemper for kommunen. Det er sparsomt med vurderinger av dette fra kommunens side i saksfremlegget til kommunestyrets vedtak. Fylkesmannen ba i e-post av 28. juli 2015 til kommunen om å få Fylkeshuset, Strandvegen 13 Telefon: Avdeling Postboks 6105, 9291 Tromsø Telefaks: Justis- og kommunalavdelingen -280-

281 Side 2 av 3 oversendt regnskap for de tre siste årene for Nordreisa IL. Regnskapene viser at idrettslaget har hatt positive resultater i 2012, 2013 og 2014, på hhv kr., kr. og kr. Idrettslaget virker å ha en sunn økonomi som vil kunne tåle de økte rente- og avdragsutgifter som låneopptaket medfører. Risikoen knyttet til en kommunal garanti fremstår derfor som liten. Nordreisa kommune har en meget krevende økonomisk situasjon, og har vært i ROBEK siden Kommunen har fremdeles et underskudd til inndekning, og må arbeide for en varig tilpasning av utgiftene til inntektene. Lånegjelden er høy og økende. Fylkesmannen forutsetter at kommunestyret har vurdert garantistillelsen opp mot andre forpliktelser den har i dag og ønsker å påta seg i fremtiden. Etter en samlet vurdering finner Fylkesmannen at en garanti overfor Nordreisa idrettslag ikke vil kunne medføre vesentlige ulemper for kommunen, og vi godkjenner derfor kommunens søknad. Vi minner om garantiperioden etter garantiforskriften 3 ikke kan strekke seg utover 2 år fra forfall for fordringen mot hoveddebitor, og at det ikke kan stilles garantier med varighet over 40 år. Fylkesmannen forutsetter at garantiansvaret nedtrappes i takt med nedbetalingen av lånet, og at tilskudd som Nordreisa IL mottar direkte går til reduksjon av lånebeløp og kommunens garantiansvar. Med hjemmel i kommuneloven 51, jf. delegasjonsfullmakt fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet i rundskriv H-8/01, fatter Fylkesmannen følgende vedtak: Fylkesmannen godkjenner søknad knyttet til vedtak om simpel kausjon for byggelån på 9,6 mill. kr. og langsiktig lån på 6,79 mill. kr. som Nordreisa idrettslag opptar til utvikling av Saga skianlegg. Garantitiden for byggelånet er ut 2016, mens garantitiden for det langsiktige lånet er maksimalt 22 år. Det forutsettes at garantiansvaret nedtrappes i takt med nedbetalingen av lånet, og at tilskudd som Nordreisa IL mottar, direkte går til reduksjon av lånebeløp og kommunens garantiansvar. ***** -281-

282 Side 3 av 3 Kommunestyret kan påklage Fylkesmannens vedtak til Kommunal- og moderniseringsdepartementet innen seks uker. Etter fullmakt Marianne Hovde fung. kommunaldirektør Asle Tjeldflåt seniorrådgiver Kopi til: KomRev NORD Sjøgata HARSTAD Dokumentet er elektronisk godkjent og har ikke håndskrevne signaturer

283 -283- file:///c:/ephorte/pdfdocproc/ephorte_p_nordreisa/13406_fix.html Side 1 av Fra: Tjeldflåt, Dato: :29:31 Til: Rita Toresen; Christin Andersen; Anne-Marie Gaino; Post Nordreisa Tittel: Godkjenning av kommunal garanti Hei Vedlagt ligger brev med godkjenning av kommunal garanti. Brevet sendes også som ordinær post. Med vennlig hilsen Asle Tjeldflåt Seniorrådgiver Fylkesmannen i Troms/Romssa Fylkkamánni Justis- og kommunalavdelingen Telefon: / E-post: Kommuneøkonomi - Fylkesmannen i Troms

284 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 033 Saksbehandler: Dag Funderud Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 28/15 Nordreisa formannskap Mulig omorganisering av verneområdestyrene i Nordreisa og Kvænangen - høring Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling Nordreisa kommune viser til høring: mulig omorganisering av verneområdestyrene i Nordreisa og Kvænangen. Nordreisa kommune støtter forslaget om å slå sammen styrene til ett styre og at de frigjorte midlene omdisponeres til en ny 50 % forvalterstilling. I forhold til størrelse på styret, støtter Nordreisa kommune alternativ 1. De to eksisterende verneområdestyrene opphører/oppløses og erstattes samtidig med et nytt verneområdestyre for Nordreisa og Kvænangen med 5 representanter som har representasjon / sammensetning som dagens styrer; 2 faste representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått av Sametinget, 1 fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått av Nordreisa kommune, 1 fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått av Kvænangen kommune, 1 fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått av Troms Fylkeskommune. Saksopplysninger Reisa nasjonalparkstyre og verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder har i møter i juni 2015 gjort vedtak hvor de ønsker å slå de to styrene sammen. Før endelig vedtak til høsten, sendes saken på høring til berørte kommuner, Troms fylkeskommune og Statlige instanser. Reisa nasjonalparkstyre gjorde 2.juni 2015 følgende vedtak: «Reisa nasjonalparkstyre viser til vedtak gjort av verneområdestyret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder i samme sak

285 Begge styrene har startet en prosess med å avklare mulig sammenslåing av Reisa nasjonalparkstyre og styret for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsverneområder. Dette fordi delt forvalter mellom styrene i Nordreisa og Kvænangen ikke er en holdbar løsning for noen av styrene. Det blir for lite kapasitet til å løse de oppgaver som styrene er satt til å gjøre. Vi ser heller ingen særskilt grunn til at våre to styrer kun skal ha halvparten av forvalterkapasitet som de fleste andre nasjonalparkstyrer/verneområdestyrer i Norge har. Styret leter derfor etter praktisk gode løsninger og ønsker innspill på det. Vi har ingen signaler om at det vil bli flere forvalterstillinger. Derfor ser vi ingen annen løsning enn å vurdere sammenslåing av styrene i Kvænangen og Nordreisa for å få økt kapasitet til operativt arbeid som beskrevet i saken. Styrets vedtak sendes på høring til Nordreisa kommune, Troms Fylkeskommune, Sametinget og Klima- og Miljødirektoratet. Vi har registrert Sametingets svar på høringsbrevet fra Kvænangsbotn- og Navitdalen verneområdestyre i tilsvarende sak. Reisa nasjonalparkstyre ber derfor om at Sametinget tar opp saken med Klima- og Miljøministeren for å avklare muligheter og begrensninger. Vi stiller oss selvsagt til disposisjon med opplysninger o.l. dersom det er nødvendig. Svar ønskes innen 1. oktober Reisa nasjonalparkstyre vil ta opp saken til ny behandling i November». Forvalters innstilling «Reisa nasjonalparkstyre vurderer sammenslåing med Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre med virkning fra kommune- og fylkestingsvalget høsten Begge styrene har pr i dag betydelig mindre forvalterkapasitet enn det som er nødvendig for en forsvarlig forvaltning av verneområdene innenfor styrenes ansvar. En sammenslåing vil både frigjøre arbeidstid og midler som forutsettes omdisponert til økt stillingsressurs tilknyttet et evt nytt verneområdestyre for Nordreisa og Kvænangen. Det søkes å få formelle avklaringer fra kommuner, Troms fylkeskommune, Sametinget, Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet. Verneområdestyret legger til grunn en rekke forutsetninger som må oppfylles før vedtaket om sammenslåing gjøres endelig. Vi ber om at høringsuttalelsene tar spesielt stilling til disse punktene. Kvænangsbotn og Navitdalen verneområdestyre må gjøre likelydende vedtak. Sametinget, berørte kommuner og Troms Fylkesting må gi sin tilslutning til sammenslåing. Hvis en av partene ikke ønsker denne løsningen, så vil verneområdestyret trekke tilbake forslag om sammenslåing. Miljødirektoratet må opprette en ny forvalterstilling, minimum 50%, som knyttes til det nye verneområdestyret. Denne stillingen må komme i tillegg til den eksisterende 100% forvalterstillingen som allerede er opprettet. Dette finansieres gjennom omdisponering av midler fra styredrift til forvalterstilling. Styret opprettholder Halti som forvaltningsknutepunkt, og Kvænangshagen Verdde som kontorsted med faste kontordager og innfallsport til verneområdene i Kvænangen. Verneområdestyret er kjent med at det er Klima- og miljødepartementet gjennom Miljødirektoratet som oppnevner verneområdestyrer og avgjør sammensetningen / representasjon i styrene gjennom fastsetting av vedtekter. Selv om vårt verneområdestyre i dette vedtaket ikke tar stilling til ønsket sammensetning og representasjon; så anser vi at det er to mulige hovedalternativer. Verneområdestyret ber om at høringspartene gir innspill til hvilken modell som er ønskelig. Dette vil legge grunnlag for verneområdestyrets endelige vedtak/innstilling i saken. 1. De to eksisterende verneområdestyrene opphører/oppløses og erstattes -285-

286 samtidig med et nytt verneområdestyre for Nordreisa og Kvænangen med 5 representanter som har representasjon/sammensetning som dagens styrer; 2 faste representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått av Sametinget, 1 fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått av Nordreisa kommune, 1 fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått av Kvænangen kommune, 1 fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått av Troms Fylkeskommune. 2. De to eksisterende verneområdestyrene opphører som egne styrer, men slås samtidig sammen til et nytt verneområdestyre for Nordreisa og Kvænangen med 9 eller 10 representanter. Det vil i praksis si som har representasjon som følger; 4 faste representanter og 4 personlige vararepresentanter foreslått av Sametinget, 2 fast representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått av Nordreisa, kommune, 2 fast representanter og 2 personlige vararepresentanter foreslått av Kvænangen kommune, 1 fast representant og 1 personlige vararepresentanter foreslått av Troms Fylkeskommune (alternativ 2 fast og 2 vara).» Ny organisering og forvaltning av Reisa nasjonalpark og Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder har fungert i 3-4 år. Det har vært jobbet for å få egen forvalter for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder, men styrene har ikke fått gehør for dette i Miljødirektoratet og departementet. Begge styrene ser nå derfor på en annen løsning hvor styrene slås sammen og samtidig omdisponeres midlene som i dag brukes til ett av styrene til en 50 % forvalterstilling for Kvænangsbotn og Navitdalen landskapsvernområder. På denne måten flytter en midlene fra styrekostnader til operativ jobbing med områdene. I forhold til nytt styre er det skissert opp to alternativer; 5 representanter i styret eller 10 representanter i styret. Tilsvarende løsninger blir praktisert i Nordland, der ett styre har ansvar for opptil 5 verneområder. Vurdering Da verneområdestyrene og forvalterstillingene ble opprettet var det litt uklart i forhold til hvor mange forvalterstillinger det skulle opprettes. Stillingene ble opprettet over en to-tre års periode og mange trudde at det skulle opprettes to forvalterstillinger i dette området siden verneområdene ligger i to kommuner og områdene er geografisk store. Det skjedde ikke. Erfaringene disse første åra tilsier at det trengs to stillinger, men det har ikke vært mulig å få gehør for dette høyere opp i systemet. Styrene har nå derfor foreslått en sammenslåing av styrene og omdisponering av midlene til en 50 % forvalterstilling. Nordreisa kommune støtter tanken om en forenkling av styrene. Dette vil redusere den politiske deltagelsen og påvirkningen, men vil likevel bli godt nok ivaretatt med ett styre. I spørsmålet om et styre på fem medlemmer eller et styre på ti medlemmer, støttes forslaget om fem medlemmer. Erfaringsmessig er det svært vanskelig å få et styre på ti personer til å fungere optimalt. Oppsummert støtter rådmannen en sammenslåing av styrene til ett felles styre med fem medlemmer og omdisponering av sparte styrekostnader til en ny 50 % forvalterstilling

287 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: Saksbehandler: Dag Funderud Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 29/15 Nordreisa formannskap Høring -om eiendomsbeskatning av arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk Henvisning til lovverk: Lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). Rådmannens innstilling Nordreisa kommune viser til Høring -forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). Nordreisa kommune går imot begge alternativene som er foreslått. Begrunnelse: Nordreisa kommune vil årlig tape anslagsvis ca 5 millioner kroner hvis dette forslaget blir vedtatt. Reduksjonen vil medføre en betydelig reduksjon i de kommunale tjenestene. Saksopplysninger Finansdepartementet sendte ; Høring -forslag om endring i reglene om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk i lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova). De skriver følgende i høringsbrevet «I Sundvolden erklæringen har regjeringen gitt uttrykk for et ønske om å fjerne eiendomsskatten på maskiner. I tråd med dette sender departementet nå på høring forslag til endringer i regelen om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. Endringene som foreslås vil gi bedre forutberegnelighet ved utskrivingen av eiendomsskatt både for kommunene og de eiendomsskattepliktige, og samtidig innebære en betydelig lettelse i skattebyrden for mange bedrifter. Motsatsen er en betydelig reduksjon i mange kommuners eiendomsskatteinntekter. Eiendomsskatt er en skatt som kan skrives ut på fast eiendom. Utgangspunktet i lov 6.juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt til kommunane (eigedomsskattelova) er derfor at løsøre ikke skal inngå i eiendomsskattegrunnlaget. For næringseiendommer kategorisert som verk og bruk, skal imidlertid arbeidsmaskiner mv. medtas i -287-

288 grunnlaget når de anses å være ein part av sjølve føretaket. Regelen har blitt videre utviklet gjennom rettspraksis, og er grunnlag et for at det på verk og bruk kan ilegges eiendoms skatt på arbeidsmaskiner mv. som anses å være en integrert del av den faste eiendommen. For andre næringseiendommer enn verk og bruk skrives det ikke ut eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. Med arbeidsmaskiner menes i denne sammenheng en alle maskiner som er installert for å betjene produksjonen/virksomheten. Likestilt med arbeidsmaskiner er «tilhøyrsle og ting som kan setjast i klasse med slikt». Nedenfor omtales dette samlet som «arbeidsmaskiner mv.». Hvorvidt arbeidsmaskiner mv. skal anses å inngå i eiendomsskattegrunnlaget, beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering, hvor flere faktorer skal hensyntas. Etter rettspraksis skal det særlig legges vekt på hvor integrert arbeidsmaskinene mv. er, omkostningene ved eventuelt å flytte disse og mulighetene for alternativ bruk av bygningene. Regelen om arbeidsmaskiner mv. får ikke anvendelse på kraftverk. Grunnen til dette er at verdsettelsen av slike verk og bruk baseres på skattemessig formuesverdi etter særskilte regler i skatteloven. Med kraftverk siktes det her til vannkraftanlegg. Vindkraftanlegg følger de alminnelige verdsettelsesreglene, og regelen om arbeidsmaskiner mv. kommer derfor til anvendelse på denne typen anlegg. Gjeldende regel og praksis om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. har blitt kritisert fra ulikt hold. Det anføres at det er vanskelig å forholde seg til regelverket både for kommunene og de eiendomsskattepliktige. Vanskelighetene knytter seg både til regelens skjønnsmessige innhold, og manglende forutsigbarhet knyttet til praktiseringen av regelen. På den annen side har det blitt anført at arbeidsmaskiner mv. som er tilstrekkelig integrert i verk og bruk, utgjør en del av det faste anlegget, og at en endring av regelen vil innebære at man endrer en mer enn årig praksis om definisjonen av verk og bruk i eiendomsskattesammenheng. Departementet presenterer i dette høringsnotatet to alternative forslag til endring av regelen om eiendomsskatt på arbeidsmaskiner mv. i verk og bruk. I forslaget til nye regler gjøres det bruk av begrepet «produksjonsutstyr og installasjoner». Alternativ 1 fritar produksjonsutstyr og installasjoner fra eiendomsbeskatning, men beholder verk og bruk som et selvstendig utskrivingsalternativ. Alternativ 2 fjerner verk og bruk som en egen kategori i eiendomsskatten. Etter dette alternativet foreslås slike anlegg skattlagt som alminnelig næringseiendom. Reglene i 4 annet ledd tredje og fjerde punktum, som definerer eiendomsskattegrunnlaget for verk og bruk, vil bli overflødige og foreslås opphevet. Alternativ 2 innebærer også andre endringer i eiendomsbeskatningen av anlegg som etter gjeldende rett er å anse som verk og bruk, herunder endring av verdsettelsesreglene. Ingen av alternativene medfører endringer i eiendomsbeskatningen av vannkraftanlegg. Begge alternativer utjevner den ulikheten det er i grunnlaget for utskriving av eiendomsskatt mellom verk og bruk og annen næringseiendom. Sistnevnte har normalt ikke arbeidsmaskiner mv. som inngår som en del av den faste eiendommen, da slike maskiner mv. regelmessig ikke er en nødvendig innsatsfaktor i den virksomheten som utøves. Ved at produksjonsutstyr og installasjoner holdes utenfor eiendomsskattegrunnlaget, vil verk og bruk utenom vannkraftanlegg få et lavere eiendomsskattegrunnlag enn etter dagens rettstilstand, og dermed et grunnlag for utskriving av eiendomsskatt som i prinsippet er sammenfallende med grunnlaget for annen næringseiendom. Begge alternativene vil forenkle dagens regelverk og medføre bedre forutsigbarhet ved utskrivingen av eiendomsskatt på verk og bruk. I tillegg innebærer de lettelser i eiendomsbeskatningen av verk og bruk. Departementet har ikke tatt stilling til hvilket alternativ som eventuelt bør erstatte dagens regel, men vil foreta en nærmere vurdering av dette etter høringsrunden

289 Det eksisterende statistikkgrunnlaget gir ikke et godt grunnlag for å beregne provenyvirkningene av å fjerne dagens regel om inkludering av arbeidsmaskiner mv. Det er likevel på det rene at store industrianlegg vil få betydelige skattelettelser som følge av forslaget. Dette motsvares av et betydelig inntektsbortfall for vertskommunene. Departementet legger til grunn at man gjennom høringen vil få bedre oversikt over de økonomiske konsekvensene av forslagene. Også vannkraft anlegg anses som «verk og bruk» etter eigedomsskattelova, men følger særskilte regler mht. verdsettelsen. Eiendomsskatt for vannkraftanlegg beregnes på grunnlag av anleggets avkastning. Alle typer arbeidsmaskiner mv. inngår i grunnlaget, uten at det sondres mellom integrerte og ikke integrerte maskiner. Departementet foreslår ingen endringer i reglene om eiendomsskatt på vannkraftanlegg.» Hele høringsnotatet finnes her: https://www.regjeringen.no/contentassets/082c8b9ba6e043cdaf22b8f9aef178f0/12_388_hwh_h oringsnotat-om-eiendomsskatt.pdf Høringsfrist er Beregninger gjort av Landssammenslutningen for vassdragskommuner, LVK anslår skatteletten til å ligge på 1,2 milliarder kroner. Kommune-Norge vil årlig tape 1,2 milliarder kroner, staten tjene 300 millioner kroner og næringslivet spare 900 millioner kroner. Konsekvenser for Nordreisa kommune. Tallene for eiendomsskatt i 2014 for verker og bruk viser at kommunen tar inn 2,3 mill. Av dette vil kommunes inntekter, ved dette forlaget, bli redusert med ca 1-1,5 millioner. Av dette kommer fra Statnett. Videre viser NVE sine beregninger at Nordreisa kommune vil motta 3,9 millioner etter utbygging av 420 kv linja gjennom kommunen. Tabell: NVE sine beregninger av eiendomsskatt Totalt årlig tap for kommunen etter forslaget blir derved ca 5 millioner

290 Vurdering Finansdepartementet legger her fram et forslag på forenkling av skatteregimet, men også en stor skattelette. LVK anslår kommunenes tap til 1,2 milliarder. Motsatsen er at næringslivet får en skattelette på 900 millioner. Størsteparten av denne skatteletten går til oljeselskap og energiselskap. I høringsbrevet er det skissert to alternativer: Alternativ 1 fritar produksjonsutstyr og installasjoner fra eiendomsbeskatning, men beholder verk og bruk som et selvstendig utskrivingsalternativ. Alternativ 2 fjerner verk og bruk som en egen kategori i eiendomsskatten. Etter dette alternativet foreslås slike anlegg skattlagt som alminnelig næringseiendom. Vi mener at begge alternativene får så store økonomiske konsekvenser at vi går imot begge forslagene. Eiendomsskatt på bla kraftledninger og vindkraftverk har blitt sett på som en kompensasjon til vertskommunen ved store utbygginger. Med dette forslaget vil kommunene sitte igjen med naturinngrepet og ulempene uten noen kompensasjon. Kommuner skal har budsjetter i balanse og aller helst med 3 % i netto driftsresultat. Dette krever langsiktige rammevilkår fra Staten. Denne endringen foreslås utenom kommuneproposisjonen og medfører store kutt i framtidige skatteinntekter. Administrasjonen innstiller på at kommunen går imot begge alternativene

291 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: Saksbehandler: Hilde Henriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 31/15 Nordreisa formannskap Utbedring tak Sonjatun 3. etasje - Ny behandling av lekkasje Saksprotokoll i Nordreisa formannskap Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. Vedtak: Tak Sonjatun 3. etg, fløy A, utbedres for inntil kr ,- eks mva. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler Utbygging Rovdas, der posten reduseres fra kr ,67 til kr ,67. NY BEHANDLING Saken er behandlet av formannskapet. Omdisponering av investeringsmidler skal behandles av kommunestyret, som ikke er gjort i denne saken pga feil. I hastesaker har kommunestyret i delegasjonsreglementet 2 gitt formannskapet myndighet til å treffe vedtak. Vedtaket skal refereres kommunestyrets neste møte. Bestemmelsens i ledd lyder som følger: Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Utbedring av taket har vært konkurranseutsatt og tilbud er valgt. Arbeidene utføres i løpet av september måned, og finansieringen må være ordnet før arbeidet igangsettes. Derfor kan saken ikke vente til ordinær kommunestyrebehandling

292 Ubrukte lånemidler Rovdas gjelder midler til asfaltering av Stealliveien. Denne veien blir ikke asfaltert før området for småhusbebyggelse ferdig utbygd. Årsaken ligger i at det ikke er lagt ut stikkledninger fra ledningsnett i vei da det ikke er avklart hvordan bygningen blir plassert. Rådmannens innstilling Tak Sonjatun 3. etg, fløy A, utbedres for inntil kr ,- eks mva. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler Utbygging Rovdas, der posten reduseres fra kr ,67 til kr ,67. Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens 13. Saksopplysninger Taket på 3. etg på Sonjatun helsesenter har store lekkasjer. Situasjonen er nærmere beskrevet under vurderinger. Denne saken har vært tatt opp i budsjettarbeidet hver høst i flere år, men har dessverre ikke nådd opp i konkurranse med andre gode formål. Nå er situasjonen blitt så kritisk at det må gjennomføres tiltak. Dersom tiltak ikke iverksettes, vil deler av bygningen måtte stenges. Slik konsekvens gir uholdbar situasjon for helse. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler Utbygging Rovdas. Vurdering I flere år har smelte- og regnvann trengt gjennom taktekke og passert ned gjennom etasjene. Hovedproblemet er i fløy A hvor vann drypper ned i korridorer, inn på laboratoriet og legekontorer. Vann renner også ned i søylene og helt ned til 1 etg i korridor. Siden søylene er dekt av malerstrie så vil det ta lang tid å tørke opp, med dertil fare for soppdannelse. Et overslag fra 2014 på taktekking av hele 3 etasje på kr ,- eks.mva. Alternativt kan man spre utgiftene på flere år. Ved kun å ta Fløy A første året vil akuttkostnaden kunne reduseres mot 50 %. Resterende tak 3. etg har også behov for utbedringer, men vi antar at denne delen kan utsettes til Det anbefales at det gjøres tiltak for kr , som finansieres med ubrukte lånemidler

293 -293-

294 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2015/390-5 Arkiv: U62 Saksbehandler: Christin Andersen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 32/15 Nordreisa formannskap Søknad om tillatelse for salg av alkohol på valgdagen Henvisning til lovverk: Alkoholloven Forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol, Nordreisa kommune, Troms Vedlegg 1 Søknad om tillatelse for salg av alkohol mandag Rådmannens innstilling Med bakgrunn i lokal forskrift avslås søknaden. Saksopplysninger Nordreisa kommune har mottatt søknad fra Storslett Mathus AS om tillatelse til salg av alkoholholdig drikk på valgdagen. Begrunnelse er endring av valgloven 3-7 i 2014, som gir åpning for salg på valgdagen. Alkoholloven 3-7 : Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol Salg og utlevering av alkoholholdig drikk gruppe 1 kan skje fra kl til kl På dager før søn- og helligdager skal salget opphøre kl Dette gjelder ikke dagen før Kristi Himmelfartsdag. Kommunestyret kan generelt for kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg i forhold til det som følger av første ledd. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd er likevel forbudt etter kl på hverdager, og etter kl på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Det kan bestemmes at salg ikke skal finne sted til bestemte tider på dagen eller på bestemte ukedager. Salg og utlevering av drikk som nevnt i første ledd skal ikke skje på søn- og helligdager, 1. og 17. mai. Nordreisa kommunes lokal forskrift om salgs- og skjenkebevilling for alkohol regulerer dette forholdet: -294-

295 3.Salgstider for salg av øl Uavhengig av hva som måtte være bestemt om forretningens alminnelige åpnings- og lukningstider kan salgssteder med kommunal bevilling til ølsalg maksimalt kunne selge øl i følgende tidsrom: - mandag til fredag fra klokken til klokken dager før søndag og helligdager, utenom dagen før Kristi himmelfartsdag, fra klokken til klokken Salg av øl på søndager og helligdager, 1. mai og 17. mai samt på valgdager er ikke tillatt, jf. alkoholloven 3-7, tredje ledd. Vurdering Endringen i alkoholloven, som gir åpning for salg kom i desember Nordreisa kommunes forskrift er fra Jfr alkolloven 3-7 andre ledd, er det bare kommunestyret selv som kan innskrenke eller utvide tiden for salg jfr reglene i loven. Forskriftsendring er det også bare kommunestyret selv som kan gjøre og tidsaspektet for endring av forskrift vil være over flere måneder med høringsrunder og to politiske behandlinger. En slik søknad vil gi presedens også for andre utsalgssteder. Det er ikke kommet andre søknader inn foruten en generell henvendelse fra Vinmonopolet sentralt. Med bakgrunn i tidsaspektet er det ikke mulig å endre forskriften innen valgdagen. Rådmann foreslår derfor å avslå søknaden

296 Storslett Mathus AS SPAR Storslett Fosseng Storslett Nordreisa Kommune Postboks Storslett Søknad om tillatelse for salg av alkohol mandag Vi søker herved om tillatelse for salg av alkoholholdig drikke (maks 4,75% alkohol) på valgdagen mandag , slik regjeringen har åpnet for. Storslett Lill Adriansen Stersi3tt Vathus AS Stbrslett Tlf.: L'3 CO rcx: Foretag., NO MVA -296-

297 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 614 Saksbehandler: Hilde Henriksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 33/15 Nordreisa formannskap Utbedring tak kommunehus - Lekkasje Rådmannens innstilling Tak kommunehus utviklingsavdelinga, utbedres for inntil kr ,- eks mva. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler Utbygging Rovdas, der posten reduseres fra kr ,67 til kr ,67. Vedtaket er gjort med hjemmel i kommunelovens 13. Saksopplysninger Det har over mange år vært problemer med lekkasjer i taket på deler av kommunehuset. Taket over teknisk avdeling ble utbedret rundt Taket over utviklingsavdelinga har også hatt lekkasjer over mange år, men har ikke blitt prioritert i konkurranse med andre gode formål. I løpet av sommeren er situasjonen blitt prekær med takskader på 3 kontorer i tillegg til formannskapssalen. Videre er herretoalettet i avdelingen stengt på grunn av lukt- og muggplager som igjen er konsekvens av at smelte- og regnvann i flere år har trengt gjennom taktekket og inn i konstruksjonen i 2 etasje. Nå er situasjonen blitt så kritisk at det må gjennomføres tiltak. Dersom tiltak ikke iverksettes, vil deler av bygningen måtte stenges i løpet av relativt kort tid. Tiltaket finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler Utbygging Rovdas. I hastesaker har kommunestyret i delegasjonsreglementet 2 gitt formannskapet myndighet til å treffe vedtak. Vedtaket skal refereres kommunestyrets neste møte. Bestemmelsens i ledd lyder som følger: -297-

298 Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at formannskapet eller fylkesutvalget, et fast utvalg, kommunerådet eller fylkesrådet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort av annet organ, når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å innkalle dette. Vurdering Konsekvensen av langvarig situasjon der smelte- og regnvann har trengt gjennom taktekke og inn i konstruksjonen under, er nå så stor at kommunen må vurdere å stenge avdelingen dersom utbedringer ikke gjøres. Dette for å unngå helsemessige skader for ansatte. Dersom taktekket ikke utbedres, vil bygningsskadene bare øke med tilhørende økninger i kostnadene for utbedring. Nytt taktekke over utviklingsavdelinga og utbedring av innvendige takskader, er kostnadsberegnet til kr Tiltaket kan finansieres med ubrukte lånemidler Rovdas. Det anbefales at det gjøres tiltak i løpet av september-oktober for å unngå stenging og ytterligere forverring av bygningen. For å kunne få gjennomført utbedring i høst, er det viktig å få finansiering avklart snarest mulig. Dersom finansiering må avventes til kommunestyret, vil det bli vinterforhold før utbedring av taktekket kan utføres. Ubrukte lånemidler Rovdas gjelder midler til asfaltering av Stealliveien. Denne veien blir ikke asfaltert før området for småhusbebyggelse ferdig utbygd. Årsaken ligger i at det ikke er lagt ut stikkledninger fra ledningsnett i vei da det ikke er avklart hvordan bygningen blir plassert

299 Nordreisa kommune Arkivsaknr: 2015/ Arkiv: 153 Saksbehandler: Rita Toresen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 34/15 Nordreisa formannskap Revidert budsjett 2015, nr 3 Rådmannens innstilling Budsjettregulering innenfor sektor 1, sektor 7 og sektor 8 vedtas som følger: Sektor Utgift Inntekt Sektor Sektor Sektor Sektor Saksopplysninger Nordreisa kommunestyret vedtok i sak 23/15 at revidering av budsjett for sektor 1, sektor 7 og sektor 8 gjøres av formannskapet. Reguleringen av budsjettet innenfor nevne sektorer er som følger: Innenfor sektor 1 skal det finnes inndekning på kr 0,1 mill, herav IKT lærling på kr 0,04 mill og skanner til valget på kr 0,6 mill. Innenfor sektor 7 skal det finnes inndekning på kr 1,072 mill, herav mindreinntekt på utbytte på kr 0,3 mill og mindreinntekt på skatt og rammetilskudd på kr 0,772 mill. Innenfor sektor 8 skal det finnes inndekning på kr 0,895 mill som skal overføres til å dekke tidligere års merforbruk innenfor investering. Samlet behov på kr 2,067 mill

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter

Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid over statsbudsjettet kapittel 763 post 61 for 2014 etablering av utekontakter FYLKESMANNEN I FINNMARK Helse- og sosialavdelingen FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI Dearvvašvuođa- ja sosiάlaossodat Alta kommune Postboks 1403 9506 Alta Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 29.04.2014 Sak 2014/535

Detaljer

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd.

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften: 2. Nasjonale virkemiddelaktører: Innovasjon Norge, SIVA og Norges Forskningsråd. Forskrift for kap. 551 postene 60 og 61 Kapittel I. Innledende bestemmelser 1. FORMÅL Denne forskriften regulerer forvaltningen og bruken av de distrikts- og regionalpolitiske virkemidlene over statsbudsjettets

Detaljer

Fylkesmannen i Nordland

Fylkesmannen i Nordland Fylkesmannen i Nordland Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Sita Grepp, 75531658 frnnosgr@fylkesrnannen.no Vår dato 21.06.2012 Deres dato 13.06.2012 Var referanse 2012/69 Deres referanse., Var arkivkode

Detaljer

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider.

Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Vedtekter for Næringsfond Balsfjord Dato, 01.06.2016 Basert på Forskrift for kap. 550 postene 62 og 64 som publisert på Kommunal- og Moderniseringsdepartementets og Lovdatas nettsider. Kapittel I. Innledende

Detaljer

L BMAI2B14. Tilsagn om tilskudd Kommunalt rusarbeid 2014 kap 763 post 61 Tiltak Helhetlige tjenester Verran kommune

L BMAI2B14. Tilsagn om tilskudd Kommunalt rusarbeid 2014 kap 763 post 61 Tiltak Helhetlige tjenester Verran kommune Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Noerhte-Trööndeiagen fylhkenålma ;,2 Verran kommune 7790 Maim MOITATT L BMAI2B14 Ver.tkommiL Sakr,b Arkivnr Vår dato:vår ref.: 26.05.20142014/3270 Arkivkode:733.3 Deres dato:deres

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler svar) Lars Wikdahl Innvalgstelefon 73 19

Detaljer

Vår dato Deres dato

Vår dato Deres dato J Me:1 Fylkesmannen i Troms Romssa FyIkkamånni Telefon Saksbehandler Kjetil Trygve Larsen Vår dato 23.06.2014 Deres dato - [41tc-fi-w-1 1.41LIA4. Arkivkode 737.0 Vår ref. 2014/2863-9 Deres ref. 13( Kvæfjord

Detaljer

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter V3.0-26.03.2014 St Olavs hospital HF 7030 TRONDHEIM Deres ref.: Vår ref.: 08/2033-130 Saksbehandler: Jon Nysted Dato: 11.04.2014 Oppdragsbrev - delegering av tilskuddsforvaltning og oppfølging av forvalter

Detaljer

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler Innholdsfortegnelse Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 1 Innholdsfortegnelse 1 Kapittel I. Innledende bestemmelser 2 Kapittel

Detaljer

,33 F60 cru\v\-a Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62 for 2015 - Oppdal kommune

,33 F60 cru\v\-a Svar på søknad om tilskudd til kommunalt rusarbeid kapittel 0765 post 62 for 2015 - Oppdal kommune Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Lars Wikdahl Sosial- og helseavdeling Innvalgstelefon

Detaljer

Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen

Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen Fylkesmannen i Vest-Agder Helse- og omsorgsavdelingen Saksbehandler: Eva Dolva flf.: 38 17 68 83 DeresVar dalo: 27.06.2013 Vår ref. :2013 2282Arkb kode: 721.10 Søgne kommune v/ Mona Michaelsen Postboks

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-21 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 12.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv hverdag" over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79

Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet Aktiv hverdag over statsbudsjettet 2013 kapittel 0761.79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-20 Saksbehandler: Silje Skagen Dato: 10.06.2013 Innvilger tilskudd til videreføring av prosjektet "Aktiv

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL

ARENDAL KOMMUNE. Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL v2.2-18.03.2013 ARENDAL KOMMUNE Postboks 780 Stoa 4809 ARENDAL Deres ref.: Vår ref.: 13/7854-2 Saksbehandler: Kristine Brevik Dato: 18.11.2013 Innvilger tilskudd til «Deltakelse i nasjonalt program for

Detaljer

Virkemidlene over kap. 550 Omstillingsdyktig næringsli v og lokalsamfunn i distriktene

Virkemidlene over kap. 550 Omstillingsdyktig næringsli v og lokalsamfunn i distriktene Forskrift for distrikts - og regionalpolitiske virkemidler Dato FOR - 203-2 - - 574 Departement Kommunal - og moderniseringsdepartementet Publisert I 203 hefte 8 Ikrafttredelse 0.0.204 Sist endret FOR

Detaljer

Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler Innledning Følgende retningslinjer, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og det årlige oppdragsbrevet til fylkeskommunene

Detaljer

Forslag til Retningslinjer for bruk av RDA midler Ørland kommune, versjon

Forslag til Retningslinjer for bruk av RDA midler Ørland kommune, versjon Forslag til Retningslinjer for bruk av RDA midler Ørland kommune, versjon 18.12.14 Innledning «RDA midler», eller næringsrettede midler til regional utvikling, kompensasjon for økt arbeidsgiveravgift.

Detaljer

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60

Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse i Hordaland. Statsbudsjettet 2015 kap. 719, post 60 v4-29.07.2015 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 7900 5020 BERGEN Deres ref.: Vår ref.: 15/7495-3 Saksbehandler: Rolf Hansen Dato: 20.10.2015 Innvilger tilskudd til Nærmiljø og lokalsamfunn som fremjer folkehelse

Detaljer

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune

Retningslinjer for Næringsfond 1. Herøy kommune. Herøy kommune Retningslinjer for Næringsfond 1 Herøy kommune Herøy kommune Vedtatt av kommunestyret 24.06.2014 Innhold 1 Hjemmel, kapital, avkasting...2 Næringsfondet er finansiert av:...2 2 Formål...2 3 Søknad...2

Detaljer

Innvilger tilskudd til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60

Innvilger tilskudd til Helsestasjons- og skolehelsetjenesten over statsbudsjettet 2016 kap. 762, post 60 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 18801250 SIGDAL KOMMUNE Kommunehuset 3350 PRESTFOSS Deres ref.: Vår ref.: 16/15292-4 Saksbehandler:

Detaljer

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret

Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret BØ KOMMUNE Regelverk for Kommunalt Næringsfond Vedtatt i Kommunestyret 28.09.16 1. FORMÅL Formålet med Kommunalt Næringsfond er å kunne gi støtte til prosjekt/tiltak som enten a) Bidrar til å styrke og

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer Innledning Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 16/1250-6 01.07.2016 Fylkesvise skjønnsrammer 2017 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

C;TTIN'Err C Au0.2013

C;TTIN'Err C Au0.2013 HEMNE KOMMUNE TRONDHEIMSVEIEN 1 7200 KYRKSÆTERØRA C;TTIN'Err C Au0.2013 5-5) Deres ref.:ar40877375 Vår ref.:11/2372-22 Saksbehandler:Lasse Dato:25.07.2013 Helsedirektoratet Frantzen Søknad om tilskudd

Detaljer

Fylkesvise skjønnsrammer 2018

Fylkesvise skjønnsrammer 2018 Ifølge liste Unntatt offentlighet, offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref 17/1640-3 Dato 15.06.2017 Fylkesvise skjønnsrammer 2018 1. Innledning Departementet sender her ut den fylkesvise fordelingen av

Detaljer

Innvilger tilskudd til Styrking av forebyggende tilbud til gravide, barn, unge og deres familier over statsbudsjettet 2016 kap.

Innvilger tilskudd til Styrking av forebyggende tilbud til gravide, barn, unge og deres familier over statsbudsjettet 2016 kap. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 20174051 ØRLAND KOMMUNE Postboks 401 7129 BREKSTAD Deres ref.: Vår ref.: 16/15705-7 Saksbehandler:

Detaljer

Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd kapittel 0761 post 68

Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd kapittel 0761 post 68 Svar på søknad om kommunalt kompetanse - og innovasjonstilskudd 2017 - kapittel 0761 post 68 Tilsagn om kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd 2017 over statsbudsjettet kap 0761 post 68 Fylkesmannen

Detaljer

1ti Helsedirektoratet

1ti Helsedirektoratet HORDALAND FYLKESKOMMUNE Saknr. ^(^^i^l7^

Detaljer

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2015, kapittel 761.

Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2015, kapittel 761. v2.2-18.03.2013 Landers kommuner Deres ref.: Vår ref.: 11/7551-22 Saksbehandler: Lisa Holm Jervell Dato: 13.02.2015 Godkjenner rapportering og innvilger tilskudd til dagaktivitetsplasser for hjemmeboende

Detaljer

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND

Arkivsak: SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Arkivsak: 1400761-8 SAKSPROTOKOLL - REVIDERING AV RETNINGSLINJER - KOMMUNALE NÆRINGSFOND Behandling sak nr.: 77/16 i Kommunestyret den 20.12.2016 Behandling: Aina Sætre fremmet følgende forslag til vedtekter

Detaljer

2 APP,2013. t.2w. Tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten- Statsbudsjettet 2013 kapittel 762 post 60

2 APP,2013. t.2w. Tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten- Statsbudsjettet 2013 kapittel 762 post 60 r_ 2 APP,2013 Helsedirektoratet Verran kommune Liavegen 1 7790 MALM t.2w Deres ref.: Vår ref.:12/2854-3 Saksbehandler:Anab Dato:19.04.2013 Ismail Ahmed Tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten-

Detaljer

Helsedirektoratet viser til søknad om tilskudd 28.08.2015 under tilskuddsordningen Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak.

Helsedirektoratet viser til søknad om tilskudd 28.08.2015 under tilskuddsordningen Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak. v4-29.07.2015 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Postboks 130 Sentrum 4001 STAVANGER Deres ref.: Bård Inge Thun Vår ref.: 15/7547-2 Saksbehandler: Øyvind Alseth Dato: 10.09.2015 Innvilger tilskudd til Nasjonal plan

Detaljer

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015

Ifølge liste. Fylkesvise skjønnsrammer 2015 Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 14/3665-5 08.07.2014 Fylkesvise skjønnsrammer 2015 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

FK\LLERJORE)KOMMUNE Helse- :-..,n2nrcsavc.e.incjen 2 1 OKT2015

FK\LLERJORE)KOMMUNE Helse- :-..,n2nrcsavc.e.incjen 2 1 OKT2015 FK\LLERJORE)KOMMUNE Helse- :-..,n2nrcsavc.e.incjen 2 1 OKT2015 1-11 Helsedirektoratet KVÆFJORD KOMMUNE OMSORGSAVDELING Bygdevegen 26 9475 BORKENES HELSE Vår ref.: 12/10265-15 Saksbehandler: Elin Johanne

Detaljer

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for hiernmeboende personer med demens - Statsb 2016 kap

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud for hiernmeboende personer med demens - Statsb 2016 kap Helsedirektoratet Tana kommune v/anu Saari Rådhusveien 3 9845 TANA Deres ref.: Vår ref.: 12/814-19 Saksbehandler: Lisa Holm Jervell Dato: 08.03.2016 Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud

Detaljer

Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler

Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler Innledning Følgende retningslinjer, forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler og det årlige oppdragsbrevet til fylkeskommunene

Detaljer

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd

Hjelpetiltak for personer med problematisk spilleadferd Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr BB000009 (Kun for intern

Detaljer

Svar på søknad om tilskudd kommunalt rusarbeid kap

Svar på søknad om tilskudd kommunalt rusarbeid kap FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÀRKKU FYLKKAPANNI Helse- og sosialavdelingen Dearvva vuoda- ja sosisilaossodat Deanu gielda/tana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato 20.02.2017

Detaljer

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling dag og aktivitetstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. 761, post 79 v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE (2) Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-32 Saksbehandler: Beate Bjørnstad Dato: 30.06.2014 Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling

Detaljer

Innvilger tilskudd til «Tre kvelders kurs for politikere i Oslo, Akershus og på Stortinget» over statsbudsjettet 2016 kap.

Innvilger tilskudd til «Tre kvelders kurs for politikere i Oslo, Akershus og på Stortinget» over statsbudsjettet 2016 kap. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 17781179 FORBUNDET MOT RUSGIFT Postboks 6723 0130 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 15/12920-4 Saksbehandler:

Detaljer

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring

Tilskudd til ideelle og frivillige organisasjoner som driver aktivitetstilbud rettet mot personer med rusmiddelproblemer eller prostitusjonserfaring Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870089 (Oppdragskoden

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern

Riktig og redusert bruk av tvang i psykisk helsevern Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr LR000001 (Kun for

Detaljer

13 JUL 2012 Verran Kommune V nl Sandbakken 1 vnr. Sak.

13 JUL 2012 Verran Kommune V nl Sandbakken 1 vnr. Sak. MOTTATT 13 JUL 2012 Verran Kommune V nl Sandbakken 1 vnr. Sak. 7790 MALM Deres ref: Saksbehandler: lisim Vår ref: 2012003854 Dato: 09.07.2012 Tilskudd til Modellutprøving Psykologer i kommunehelsetjenesten

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62

Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til hjemmeværende personer med demens - Statsb 2014, Kap. 761.62 v2.2-18.03.2013 Sogndal kommune Postboks 153 6851 SOGNDAL Deres ref.: Vår ref.: 14/8439-2 Saksbehandler: Hanne Høglund Larsen Dato: 15.09.2014 Innvilger tilskudd til etablering av dagaktivitetstilbud til

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven.

Deres ref Vår ref Dato. Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1039-2 17.03.2017 Delegering av myndighet etter inndelingsloven til fylkesmennene. Oppdatering av rundskriv om inndelingsloven. Innledning Endring og fastsetting

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Tilskudd til forskning og utredning vedrørende tannbehandlingsmaterialer

Tilskudd til forskning og utredning vedrørende tannbehandlingsmaterialer Skjema for Kapittel 770 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskoder kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870032 (Kun for

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE

SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE v2.2-18.03.2013 SØGNE KOMMUNE v/frank Andersen Postboks 1051 4682 SØGNE Deres ref.: Vår ref.: 13/10854-2 Saksbehandler: Camilla Hjelle Dato: 13.12.2013 Innvilger rekrutteringstilskudd for 1. driftsår til

Detaljer

Bestemmelsen bygger på retningslinjene s. 4 punkt 5. Avgrensingar for bruken av midlane.

Bestemmelsen bygger på retningslinjene s. 4 punkt 5. Avgrensingar for bruken av midlane. Vedlegg 1: Høringsnotat - Forskrift for distrikts og regionalpolitiske virkemidler Kommunal- og regionaldepartementets forslag til forskrift og departementets vurderinger går fram av merknadene til de

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Unntatt offentlighet jf. Offl. 5 første ledd Deres ref Vår ref Dato 15/1408-5 29.06.2015 Fylkesvise skjønnsrammer 2016 1. Innledning I dette brevet sender departementet ut den fylkesvise fordelingen

Detaljer

Innvilger tilskudd til Søknad om etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2017 kap.

Innvilger tilskudd til Søknad om etablering av dagaktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens over statsbudsjettet 2017 kap. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 22435472 ØRLAND KOMMUNE Rådhusgata 6 7130 BREKSTAD Deres ref.: Vår ref.: 12/5978-16 Saksbehandler:

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom prosjekter/aktiviteter for sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket er fastsatt

Detaljer

Tilskudd til styrking av helsepersonells kompetanse om rus og avhengighetsproblematikk

Tilskudd til styrking av helsepersonells kompetanse om rus og avhengighetsproblematikk Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0765 post 73 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr PC000022 (Kun for

Detaljer

Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke

Forsknings- og utviklingsprosjekter knyttet til fysisk aktivitet i behandling og rehabilitering av personer med rusmiddelproblemer og psykisk syke Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870271 (Kun for

Detaljer

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870219 (Kun for

Detaljer

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015.

14/52-15 9.1.2015. Departementet stiller totalt 95,6 mill. kroner til disposisjon for Siva i 2015. SIVA - Selskapet for industrivekst SF Postboks 1253 Sluppen 7462 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 14/52-15 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 Oppdragsbrev til Siva SF 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 783 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870240 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF)

Tilskudd til Senter for rus- og avhengighetsforskning (SERAF) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 734 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870043 (Kun for

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 15/3502 01.07.15 Høring - innføring av et register for offentlig støtte I henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte er Norge forpliktet til å innføre et register

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå):

Nytt skjema Oppdatering av skjema tidligere godkjent av departementet (dd.mm.åå): Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870091 (Oppdragskoden

Detaljer

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Narkotikaprogram med domstolskontroll Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 61 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870077 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte

Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverk for tilskuddsordning Statsbudsjettets kapittel 0621 post 70 Tilskudd til frivillig arbeid mot fattigdom driftsstøtte til organisasjoner som drives av sosialt og økonomisk vanskeligstilte Regelverket

Detaljer

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole

Utvikling av skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870014 (Kun for

Detaljer

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen

Informasjon om videre prosess for fylkeskommuner som skal slå seg sammen Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 17/1212-3 07.04.2017 Informasjon om videre prosess for r som skal slå seg sammen 22. februar ble det lagt fram en avtale mellom regjeringspartiene og samarbeidspartiene

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Innvilger tilskudd til Konfirmantprosjektet over statsbudsjettet 2016 kap. 714, post 70

Innvilger tilskudd til Konfirmantprosjektet over statsbudsjettet 2016 kap. 714, post 70 v4-29.07.2015 JUVENTE Torggata 1 0181 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 10/7012-59 Saksbehandler: Kristine Skaar Aune Dato: 10.03.2016 Innvilger tilskudd til Konfirmantprosjektet over statsbudsjettet 2016 kap.

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling tilrettelagte treningstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap.

Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling tilrettelagte treningstilbud, over statsbudsjettet 2014 kap. v2.2-18.03.2013 FLEKKEFJORD KOMMUNE Kirkegaten 50 4400 FLEKKEFJORD Deres ref.: Vår ref.: 10/5884-33 Saksbehandler: Beate Bjørnstad Dato: 30.06.2014 Innvilger søknad om tilskudd til Nevroplan - modellutvikling

Detaljer

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS

Tilskudd til kvalifiseringsprogrammet ved Universitetet i Bergen for tannleger utdannet i land utenfor EU/EØS Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000001 (Kun for

Detaljer

Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom

Kunnskap og informasjon om lindrende behandling og omsorg ved livets slutt for barn og ungdom Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870222 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til frivillig arbeid m.v

Tilskudd til frivillig arbeid m.v Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 71 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NQ000001 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens

Pårørendeskoler og samtalegrupper til pårørende til personer med demens Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870298 (Kun for

Detaljer

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1003 Dato 12.06.2017 Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Kunnskapsdepartementet er gjort kjent med at det har oppstått spørsmål om kommunens

Detaljer

Njfi+ et33f;-1 Deres ref tr,invår ref Seksbehandler

Njfi+ et33f;-1 Deres ref tr,invår ref Seksbehandler Njfi+ Helsedirektoratet OPPDAL KOMMUNE (1) Inge Krokanns veg 2 7340 OPPDAL et33f;-1 Deres ref tr,invår ref Seksbehandler 13/9173-8 Christina Hildonen 07.07.2014 Innvilger tilskudd til "Aktivitetssenter

Detaljer

Psykisk helse i skolen

Psykisk helse i skolen Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870101 (Kun for

Detaljer

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70

Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Tilskudd for svømming i barnehager, kap. 231 post 70 Retningslinjer for tilskudd fra kap. 231 Barnehager, post 70 Tilskudd for svømming i barnehager. Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 16. juni 2015, i

Detaljer

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel

Tiltak innen fengsel, prostitusjon og menneskehandel Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 765 post 75 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870092 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene

Tilskudd til etablering og drift av øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 62 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter

Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Regelverk for prosjektstøtte til romanifolket/taterne Statsbudsjettets kap. 567, post 75 Tilskudd til nasjonale minoriteter Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet forvalter en midlertidig

Detaljer

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet

lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Postadresse: Postboks 8059 dep 0031 Oslo lntegrerings- og mangfoldsdirektoratet Redd Barna Seksjon medlem og frivillighet Postboks 6902 St. Olavs Plass 0130 Oslo Besøksadress e: Tollbugaten 20 Internett:

Detaljer

Innvilger tilskudd til "Alene, men ikke ensom" over statsbudsjettet 2016 kap. 761, post 79

Innvilger tilskudd til Alene, men ikke ensom over statsbudsjettet 2016 kap. 761, post 79 v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norway HDIR Innland 18199018 BJUGN KOMMUNE RÅDHUSET 7160 BJUGN Deres ref.: Vår ref.: 16/3990-3 Saksbehandler: Eva Irene

Detaljer

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs

Oppfølgingplan for arbeid og psykisk helse - kunnskapsbaserte mestringskurs Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringtjenester i spesialisthelsetjenesten

Utvikling av habiliterings- og rehabiliteringtjenester i spesialisthelsetjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870179 (Kun for

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats

Frivillig rusmiddelforebyggende innsats Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 714 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870284 (Kun for

Detaljer