INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD"

Transkript

1 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: TIRSDAG 27. JANUAR 2015 kl STED: Ræge kirke, underetasjen (inngang fra parkeringsplassen) TIL: Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Marianne Hovland Repr. Sola MR (forfall) Ole Bernhard Eriksen Repr. Ræge MR (nestleder) Henning Kristensen Vararepr. Ræge MR Bjørn Magne Espeset Repr. Sørnes MR Edvard Aarsland Repr. Sørnes MR Håkon Inge Sivertsen Repr. Tananger MR (permisjon) Elisabeth Sivertsen Urdahl Repr. Tananger MR (permisjon) Nelly Hveding Vararepr. Tananger MR Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR Turid Tjora Vararepr. Sola MR Janne Stangeland Rege Sindre Eskedal Trygve Torgersen Tore J. Aas Repr. Sola kommune Geistlig repr. Stavanger biskop Kirkeverge/sekretær for fellesrådet Assisterende kirkeverge Sakliste sendes også til orientering til: Øvrige prester Daglig ledere i menighetene Vennligst gi beskjed til kirkevergekontoret snarest dersom du er forhindret fra å møte, slik at vi kan få kalt inn vararepresentant i tide. E-post: evt Servicetorget tlf Eventuelt forfall bes også meldt umiddelbart direkte til respektiv vararepresentant. Åpningsord:

2 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 2 SAKLISTE: Sak 01/2015: Presentasjon av Ræge menighet Sak 02/2015: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte Sak 03/2015: Godkjenning av protokoll fra møte Sak 04/2015: Referat, skriv og meldinger Sak 05/2015: Revisjon av gjeldende vedtekter for kirkegårdene I Sola Sak 06/2015: Forslag til driftsbudsjett 2015 for Sola kirkelige fellesråd Sak 07/2015: Forslag om disponering av fondsmidler til piano og talerstol i livssynsåpent seremonirom Sak 08/2015: Eventuelt

3 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 3 SAKLISTE: Sak 01/2015: Presentasjon av Ræge menighet SAKSINFORMASJON Ledelse og stab i Ræge menighet inviteres til å gi en inntil 30 min. informasjon / presentasjon av menigheten og kirken. Det er nyttig og viktig for fellesrådets medlemmer å være godt kjent med alle menighetene i fellesrådets område. Menighetsrådet og fellesrådet er likeordnede og likeverdige folkevalgte organer, der kirkeloven definerer ansvars og oppgaveområder. Fellesrådet er bl.a. arbeidsgiver for de fleste tilsatte medarbeiderne i menighetene, har økonomisk drifts og vedlikeholdsansvar for kirkebyggene, drift av menighetskontorene mv. ihht. kirkelovens 14. Det blir anledning til spørsmål og utfyllende samtale. Forslag til VEDTAK: Fellesrådet takker for og tar informasjonen om Ræge menighet og kirke til orientering. 02/2015: Godkjenning av innkalling og sakliste til møte Forslag til VEDTAK: Innkalling og sakliste til møte godkjennes. 03/2015: Godkjenning av protokoll fra møte Protokoll fra fellesrådets møte godkjennes. Forslag til VEDTAK: Protokoll fra fellesrådets møte godkjennes. 04/2015: Referat, skriv og meldinger a. KA-rundskriv (Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon): 11/14 Lønns- og personalstatistikk pr KAs rundskriv fra 2002 og tidligere er tilgjengelige på:

4 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 4 Forslag til VEDTAK: b. Status på tilsettingssaker og personalsituasjon c. Skriv fra Stavanger bispedømme: Visjon og strategi for Den norske kirke d. Brev fra Hviding begravelsesbyrå vedr tidspunkter for begravelsesseremonier i Sola-kirkene e. Planlagt møte mellom Sola kommune og representanter fra Sola MR og Sola kirkelige fellesråd vedr prosjekt ny kirke Sola sentrum f. Aksjon Dåp: Regnskap 2014 budsjett 2015 g. Speiderhuset i Tananger ved Tananger kapell avtale om permanent utlån / leie til LIONS Tananger. h. Møte med Tananger MR vedr rekruttering av ny kantor til Tananger menighet i. Kontakt og dialogmøte i livssynsåpent seremonirom mellom tros og livssynssamfunn i regionen og gravplassforvaltningene i Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola j. Påkravsbrev fra advokatfirma KLUGE med anmodning om innbetaling av idømt krav Henrik Brinck Hansen Orgelbyggeri k. Oppfølging av FR-sak 40/2014: Møte vedr ressurs- og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd l. Inspirasjonssamling i regi av Aksjon Dåp m. Prostidag Tungenes prosti i Sola Ruinkirke og Himmel & Hav for alle kirkelige medarbeidere i prostiet med vel 50 deltakere. n. KA: Regional arbeidsgiverkonferanse - Stavanger 12. mars kl Jfr. utsendt E-post til fellesrådets medlemmer Påmeldingsfrist 6.februar. Framlagt informasjon, skriv og meldinger tas til orientering. 05/2015: Revisjon av gjeldende vedtekter for gravplassene i Sola SAKSDOKUMENTER Vedtekter for kirkegårdene i Sola (2008) Utkast til nye Vedtekter for gravplassene i Sola kommune Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) Se: https://lovdata.no/dokument/nl/lov/ ?q=gravplass SAKSFORELEGG Nåværende Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) fra 1996 er revidert med virkning fra Endringer i loven og tilhørende forskrift samt at det skjer en stadig utvikling på feltet aktualiserte behovet for en ny gjennomgang av lokale kirkegårdsvedtekter, som sist ble revidert I 2008.

5 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 5 Interkommunalt samtaleforum for gravlund som ble etablert i Det er et faglig nettverk mellom kirkevergene og gravlundansvarlige samt kommunale gravlundansvarlige representanter i Randaberg, Stavanger, Sandnes og Sola kirkelige fellesråd/kommuner med 2-3 samlinger årlig. Dette forumet arrangerer sammen det årlig lovpålagte kontakt og dialogmøtet med representanter fra ulike tros- og livssyn i de 4 kommunene. Det har gitt positive erfaringer og viktig læring å gjennomføre arrangementet sammen og fellestiltaket har også blitt godt mottatt av de frammøtte deltakerne. I regi av dette nettverket ble det i 2013 tatt initiativ til et samarbeid for å justere de lokale gravplassvedtektene slik at disse blir så like som mulig. Forumet ser mange fordeler med samordning, brukervennlighet og forutsigbarhet overfor publikum og gravfesterne i en felles region. Det har vist seg i alle 4 gravplassforvaltningene at det var behov for å rydde og omorganisere gjeldende kirkegårdsvedtekter og få dem oppdatert og aktualisert i forhold til gjeldende bestemmelser og forhold. Bestemmelser som allerede er nedfelt i lov og/eller forskrift er nå i stor grad tatt ut av vedtektene. Respektive vedtekter ivaretar samtidig lokale forhold og bestemmelser. Kulturdepartementets rådgiver i gravplassaker, landskapsarkitekt Åse Skrøvset er blitt konsultert underveis i revisjonsarbeidet i de 4 kommunene på nord-jæren. Stavanger, Sandnes og Randaberg kirkelige fellesråd har gjennomført godkjenningsprosessen høsten 2014 og på nyåret 2015, i forkant av Solas behandling. Alle 4 versjonene av de 4 kommunenes gravplassvedtekter bygger nå på samme mal og er gjenkjennbare for alle. Dette arbeidet vil føre til at gravfestere, pårørende, publikum, begravelsesbyråer og andre nå vil forholde seg til nær identisk like gravplassvedtekter i alle disse kommunene. Det kan bemerkes at det i revidert gravferdsloven av 2012 er innført noen nye begreper. Det brukes nå «gravplass» i stedet for «kirkegård». Det er bakgrunnen for begrepet «Vedtekter for gravplassene i Sola kommune». I forbindelse med lovrevisjonen ble det imidlertid presisert at det for eksisterende kirkegårder ikke er behov for å skifte navn. Det vil si at det navnet som lokalt er etablert på kirkegårdene fortsatt skal bevares, som «Sola kirkegård» osv. Endring av vedtektene legges nå frem for fellesrådet til behandling. Vedtektene skal deretter ihht. gjeldende bestemmelser oversendes til godkjenning i Stavanger bispedømmeråd. Vedlegg: Forslag til nye vedtekter for gravplassene i Sola kommune godkjennes og oversendes Stavanger bispedømme for endelig godkjenning.

6 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 6 Sak 06/2015: Forslag til driftsbudsjett 2015 for Sola kirkelige fellesråd TIDLIGERE BEHANDLING - 21/2014: Budsjettprosess 2015 innspill til Sola kommune - 40/2014: Oppfølging av FR-sak 42/2013 vedr ressurs- og stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd SAKSDOKUMENTER Brev fra Sola kommune vedr. Vedtatt budsjett 2015 mottatt Forslag til driftsbudsjett 2015 Sola kirkelige fellesråd (talldel): Budsjettskriv til Sola kommune Totalbudsjett Spesifisert personalbudsjett Spesifisert vedlikehold SAKSFORELEGG A. Innledning Sola kirkelige fellesråd prioriterer en forutsigbar og ansvarlig økonomiforvaltning for sin virksomhet. Fellesrådets lønnsforpliktelser som arbeidsgiver legger beslag på om lag 75 % av driftsbudsjettet i Stillingene er knyttet til faste og prioriterte oppgaver knyttet til biskopens forordnede gudstjenester i de 4 menighetene i Sola, kirkelige handlinger ellers (dåp, vielser, begravelser), samt opplærings og undervisningsarbeid (konfirmantarbeid, barne - og ungdomsarbeid). Stillingene som fellesrådet stiller til disposisjon for menighetene skal primært brukes til disse pålagte oppgavene og stilles til disposisjon for å kunne iverksette menighetsrådenes strategi og vedtak. Trosopplæringsmidler tildeles menighetene fra staten via Stavanger bispedømme og regnskapsføres i egne avdelinger. Budsjettet for disse midlene legges fram til behandling og godkjenning i fellesrådet etter innspill fra respektive menighetsråd. Fellesrådet mottar klare signaler fra kommunen om at den vanskelig kan finne mulighet til varig økt rammetilskudd for nye stillinger, og peker på at Sola kirkelige fellesråd må påregne samme økonomiske rammebetingelser og begrensninger som kommunens egne avdelinger og virksomheter. Forslag til driftsbudsjett 2015 er i balanse, men med mindre bruk av fondsmidler enn for budsjettet. Budsjettarbeidet utfordres av at budsjettet fastsettes før regnskapsresultatet for 2014 er klart. En innser videre at det reelle økonomiske handlingsrommet ikke gir mulighet til nye tiltak, stillinger og aktivitet. Menighetenes og fellesrådets primære oppgaver skal ha høyest prioritert. Menighetene må påregne at eventuelle nye stillinger må finansieres av menighetene selv. Nye tiltak og aktiviteter kan igangsettes i den grad eksisterende ressurser omprioriteres.

7 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 7 Kirkevergeadministrasjonen ser at økt aktivitetsnivå de siste årene i menighetene knyttet til trosopplæring genererer noe økt forbruk, uten at fellesrådet så langt har holdt igjen noen andel av tildelte trosopplæringsmidler. B. Rammetilskudd 2015 fra Sola kommune Kommunens økonomiavdeling har fom 2014 tatt i bruk ny modell for beregning av rammetilskuddet til Sola kirkelige fellesråd. Budsjettskriv mottatt fra Sola kommune gir fellesrådet den endelige tilskuddsrammen som gjengis i det følgende. Utgangspunktet for budsjettrammen i 2015 er vedtatt budsjett 2014 som besto av følgende elementer: Tekst Beløp Tilskudd til Sola kirkelige fellesråd Lønns- og pensjonsreserve 2014 til dekning av lønnsoppgjør 2014 samt reguleringspremie og AFP 2014 Mva-kompensasjon Sola kirkelige fellesråd Nettosum Reell utbetaling av tilskudd for 2014 er på kr , herav kr i beregnet tilleggsutbetaling for delårseffekt av lønnsoppgjør 2014 samt reguleringspremie Tilskudd 2015 blir dermed som følger: Tekst Beløp Videreføring av tilskudd til Sola kirkelige fellesråd Reparasjon lekkasje Sørnes kirke (bevilgning gjeldende kun i 2014) Døpefont Ræge kirke (bevilgning gjelder kun 2015) FDV-kostnader nytt seremonirom Faktisk helårseffekt av lønnsoppgjør 2014 inn i Sum tilskudd 2015 før fradrag mva-kompensasjon Mva-kompensasjon 2015 (indeksregulert) Sum tilskudd til utbetaling i 2015 til Sola kirkelige fellesråd Samlet budsjettert tilskudd til Sola kirkelige fellesråd i 2015 fra Sola kommune er kr og ble fastsatt under Sola kommunestyres budsjettbehandling under sak 076/14 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG ÅRSBUDSJETT Kommunestyret har i tillegg bevilget følgende investeringsmidler for 2015: Utbedring av fondvegg Sørnes kirke, kr inkludert mva. Ferdigstillelse av natursteinmur ved Tananger kirke, kr inkl. mva. Prosjektmidler ny kirke Sola sentrum, kr inkl. mva. Rammetilskuddet fra kommunen har innarbeidet årlig kompensasjon for lønns og pensjonsmerutgifter. Denne lønns- og pensjonsreserven er for 2015 estimert til kr Ordningen med kompensasjon for tariffhjemlede lønnsjusteringer har i mange år vært en fast avtale mellom Sola kommune og fellesrådet.

8 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 8 Det er heller ikke i Sola kommunes rammetilskudd for 2015 innarbeidet kompensasjon for generell prisstigning for driftsbudsjettet.. Dette er en del av kommunens pågående innsparingstiltak. Tilskuddet for 2015 er ellers videreført fra 2014 og innebærer ingen realvekst. C. Andre inntekter Sola kirkelige fellesråds budsjett vil for 2015 ha følgende andre inntektsposter: Statlig tilskudd (via Stavanger BDR) til diakoni og undervisning : kr (2014-tilskudd: kr.) Inntekter fra egenbetaling for eksterne vielser på kr disponeres på eget fond og forvaltes ihht. fellesrådets fastsatte retningslinjer (FR-sak 11/2009). Uttak blir belastet fellesrådets regnskap og gjort opp ifm årsavslutning. a. Refusjon på kr fra Tananger menighet, som betaling for fellestjenester i Tananger kirke knyttet til menighetens barnehage / SFO, jfr. FR-sak 05/2014. Det er ikke innført ordning med festeavgifter (graver) i Sola kommune. Ihht. gravferdslovens 21 Vedtekter og avgifter er det den lokale kommune som kan fastsette bl.a. festeavgifter på graver etter forslag fra kirkelig fellesråd. Sola kommune er en av svært få kommuner i Rogaland og ellers i landet som enda ikke har innført festeavgift. D. Lønn personalutgifter Fellesrådet har lønnsansvar for 22 medarbeidere i 14,35 årsverk fordelt på 4 menighetsstaber og kirkevergekontoret. Trosopplæringsmedarbeidere og menighetsråds-finansierte stillinger er ikke med i disse tallene. Lønnsbeløpene i budsjettet synliggjør kjente lønnsforpliktelser pr desember 2015 etter tariffjusteringene i 2014 og inkluderer både sentrale og lokale tariffmessige oppgjør. KLP Pensjon Vi viser til vedlagt skriv fra KLP vedr Premiesatser i pensjonsordningen 2015 og gjengir følgende: Finanstilsynet har besluttet at grunnlagsrenten for ny opptjening av pensjonsrettigheter skal settes ned fra 2,5 % til 2 % fra Dette medfører økning i premien fra Fra 2015 trer imidlertid nye regler for uførepensjon i kraft. Disse fører til at en større del av ytelsene til uføre vil komme fra folketrygden i fremtiden, og dermed mindre fra tjenestepensjonsordningene. Dette bidrar til å redusere den delen av premiene som er relatert til uførepensjon fra Disse forholdene slår ut i hver sin retning, men økningen som følge av redusert grunnlagsrente er noe større enn reduksjonen som følger av nye uføreregler. Samlet sett medfører dette derfor en økning i premiesatsene i alle KLPs pensjonsordninger..

9 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 9 Sola kirkelige fellesråd er som KLP kunde en del av et stort forsikringsfelleskap sammen med alle andre norske kommuner og kirkelige fellesråd. Fellesrådet bruker samme satser i sin budsjettering som Sola kommune. Godtgjørelse for folkevalgte Gjeldende ordning Satsene for til møtegodtgjørelse og lederhonorar for FR s og MR s ledere, nestledere og øvrige medlemmer ble fastsatt av fellesrådet i konstituerende møte under Sak 12/2012 Ordning med lederhonorar og møtegodtgjørelse for fellesrådet og menighetsrådene. Dette er en videreføring av ordningen som ble opprinnelig vedtatt i Fast ledergodtgjørelse samt møtegodtgjørelse er for 2015 budsjettert til kr Disse kostnadene er regnskapsført med kr i 2013 og kr i Variasjoner i møtefrekvensen både for menighetsrådene og fellesrådet gir noe ulik kostnader år for år. Det påløper også arbeidsgiveravgift. Vel 75 % av fellesrådets totale driftsbudsjett for kommende år er relatert til lønn- og personalutgifter, mot 74% 2014, 72 % i 2013 og ca. 69 % i E. Vedlikehold bygg og anlegg (kirkene) Fellesrådet forvalter nyere og moderne kirkebygg med avanserte tekniske installasjoner (ventilasjon, varme, alarmsystemer mv.) som krever årlig kvalifisert fagmessig vedlikehold og serviceoppfølging. Disse faste utgiftene legger årlig beslag på en del betydelig del av vedlikeholdsbudsjettet. Det forebyggende vedlikehold av kirkebyggene bør alltid være prioritert. Dette vil for kommende budsjettår ha en besparende effekt fordi man da kan unngå større og mer kostbare vedlikeholdsetterslep. Det kommer allikevel erfaringsvis årlig opp en del akutte vedlikeholdsbehov som ikke kan vente av en slik karakter at det må tas umiddelbart. Kirkevergekontoret ønsker å følge opp planlagt kontakt med et eksternt rådgivningsfirma for å få utført en systematisk og uhildet kartlegging av bygningsmassens vedlikeholdsbehov. Dette vil gi en bedre forutsigbarhet med hensyn til forventede vedlikeholdskostnader og vil være en viktig dokumentasjon i økonomiplanarbeidet i kommende år. Resterende saldo av øremerket tilskudd fra Sola kommunestyre for 2014 på kr til arbeidet med å tette taket i Sørnes kirke og impregnere mursteinsveggene vil i 2015 blir prioritert til resterende impregneringsarbeid og andre tettetiltak. Prosjektledelse og oppfølging av dette er i regi av Sola kommune, men gis som et øremerket vedlikeholdstilskudd til fellesrådet. Det er i 2014 brukt kr til vedlikehold av kirkebygg. Det er i framlagt budsjettforslag avsatt totalt kr til anlegg og bygg, som er noe høyere med 2014-budsjettet. F. Renhold i kirkene Administrasjonen arbeider med en mulig samordning av én mulig leverandør av rengjøringstjenestene i kirkene. Det er også kontakt med Sola kommune for å få vurdert om Sola kirkelige fellesråd kan bli inkorporert i Sola kommunes gjeldende rammeavtale med sin leverandør av rengjøringstjenester.

10 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 10 G. Forsikring av kirkebygg Administrasjonen har gjennomført møte med WACO Forsikringsmegling AS og gått gjennom hele forsikringsporteføljen med tanke på Opprinnelig varslet premie for 2015 var kr , mot kr i Bygningenes fullverdigrunnlag er indeksregulert med 6,6 % for I samråd med WACO er forsikringssum på eiendeler redusert med 50 % av fullverdi forsikringssum på bygg mot 100% tidligere, da dette vurderes som mer enn tilstrekkelig dekning. Egenandel-satsen er fra og med 2015 reduseres fra kr til kr. For kirkebyggforsikring gav det en mindre merkostnad, samtidig som det gir en potensialt betydelig utgiftsreduksjon i forbindelse med eventuelle skadetilfeller. Total forsikringskostnad på kirkebyggene og inventar for 2015 er på bakgrunn av dette noe lavere enn i For sikret maleri i Sola kirke fra 1600-tallet er det tegnet egen verdisakforsikring. H. Velferdstiltak og kursmidler Det er i budsjettforslaget kr til Kursutgifter samt kr til velferdstiltak for ansatte. Fellesrådet ønsker som arbeidsgiver å legge til rette for god faglig utvikling og generell kompetanseheving for sine medarbeidere. Våren 2015 igangsettes et nytt Daglig leder kursprogram utarbeidet av Stavanger og Sandnes kirkelige fellesråd , med tilslutning også fra Sola og Randaberg. Kurstilbudet forventer mellom 30 og 40 deltakere fra hele bispedømmet. I. Strøm og energi Det er i forslag til budsjett 2015 satt av kr kr. til strøm og gass for kirkene og menighetssenteret, mot kr i Avregning for energiforbruk i 2014 blir klart først i slutten av januar, og foreløpig regnskapstall indikerer lavere kostnad enn budsjettert. Fellesrådets mangeårige avtale med Fjordkraft gjennom KNIF - Kristen Norges Innkjøpsfellesskap videreføres for 2015 (Se: og har over tid vist seg å være gunstig. Budsjettpris for 2014 var anbefalt til 35 øre/kwh, mot anbefalt budsjettpris på 39 øre/kwh i Anbefalt budsjettpris for 2015 er satt til 31,75 øre pr. kwh (eksklusiv moms og elsertifikater) Kirkevergen foreslår å videreføre en viss budsjettbuffer mht. økt aktivitet i kirkene samt eventuelle uforutsette strømprisvariasjoner, men at denne reduseres noe for Totale strømkostnader de siste årene har vært: 2014: p.t. ikke kjent 2013: kr *) 2012: kr : kr : kr : kr *) *) Ekstrautgifter Tananger kapell pga. manglende måleravlesing **)Ekstra store kostnader pga. feil i varmestyring i Tananger kirke høsten 2008/vinteren 2009

11 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 11 Kirkevergen peker på at menighetene i nabofellesrådene Stavanger og Sandnes bærer noe av kirkenes årlige strømutgifter, og anbefaler at fellesrådet forbereder innføring av tilsvarende ordning også i Sola kirkelige fellesråd. J. Tilskudd fra fellesrådet til menighetsrådene Kirkevergeadministrasjonen har i FR-sak 40/2014: Oppfølging av FR-sak 42/2013 vedr ressursog stillingsfordeling i Sola kirkelige fellesråd foreslått flere mulige innsparingstiltak, i lys av fellesrådets noe strammere økonomi. Ett av innspillene var forslag til revisjon av tilskuddsordningen fra fellesrådet til menighetsrådene, og gjengis i det følgende: Menighet Ræge Sola Sørnes Tananger Total Klokkermidler (17%) Kirketjenermidler Tilskudd **Sum tilskudd Merknader: Klokkerfunksjonen Ræge tilligger daglig leder - stilling Lønnsutgifter til kirketjener Sola på timebasis (ca. 15 % st.) går på lønnsbudsjett / - regnskap Kirketjenermidler Tananger: Ligger i vaktmesterstilling Kirketjenermidler Ræge: Tilsatt kirketjener medio 2008 Gjeldende tilskuddordning fra fellesrådet til menighetsrådene har eksistert iallfall fom år 2000 og kan være eldre. Den har vært en del av fellesrådets årlige budsjettvedtak siden. Fordelingen bygger på en mangeårig historikk bak disse utregningene. Kirkevergeadministrasjonen vurderer fordelingen som foreldet og logikken kan være noe vanskelig å se, også i forhold til aktuell stillingsstøtte. I tillegg mottar menighetene såkalte klokker og kirketjenermidler, dvs. en slags kompensasjon for klokker og kirketjenertjenester i kirkene, jfr. vedlagt oversikt. Det er kirkevergeadministrasjonens oppfatning at nåværende tilskuddsmodell ikke gjenspeiler dagens ressursfordeling i fellesrådet, og at ressursfordelingen er moden for revisjon. Det er eksempelvis en sannsynlig skjevfordeling i at fellesrådet utbetaler kirketjenermidler til Sola menighet samtidig som fellesrådet bærer lønnsutgiftene til kirketjenerfunksjonen. Det er rimelig at nåværende tilskuddordning fra fellesrådet til menighetsrådene revideres og omfordeles. Innspill til fellesrådet: Nåværende tilskuddsordning til menighetene reduseres med 50% og omfordeles. Forslag til dette legges fram ifm budsjett behandlingen. Det legges med dette fram forslag til fellesrådet om å avvikle den mangeårige tilskuddsordningen. Ordningen vurderes som moden for revisjon, og i lys av fellesrådets noe

12 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 12 strammere økonomi finner kirkevergen det nødvendig å peke på konkrete innsparingstiltak. Det er samtidig formålstjenlig å lete etter tiltak som har minst mulig negative konsekvenser. Kirkevergeadministrasjonen foreslår at fellesrådet for budsjettåret 2015 yter tilskudd til menighetsrådene tilsvarende gjeldende ordning for uttrekk av merverdiavgift menigheter (se pkt. M) på totalt kr Det vises ellers til pkt. M. Dette tilskuddet vil på grunnlag av 2014-regnskapstall stipuleres Ræge : kr Sola : kr Sørnes : kr Tananger : kr Totalt : kr K. Sola menighetsblad Administrasjonen påpeker at fellesrådets kostnad til produksjon og distribusjon av Sola menighetsblad er noe i overkant av hva det bør være. Netto kostnad for 2014 var kr , mot kr i Ordningen med 5 utgivelser årlig videreføres. Sideantallet er redusert til 24 sider i hvert nummer. Frivillige lag og organisasjoner knyttet til bedehusene i Sola har hatt gratis spalteplass og fyller ca. 3 sider/nummer. Det er nå fastsatt å innføre betaling for dette med kr / år totalt. Det er høsten 2014 igangsatt et mer aktivt salgsarbeid av reklame for menighetsbladet i 2014 som bør gi større inntekter utover i L. Midler til egne aktiviteter ifm Aksjon dåp Kirkevergen foreslår overfor fellesrådet at det settes av kr som tilskudd til felles Dåpsaksjon 2015, mot kr foregående år. Dåpsaksjonen fikk tilstrekkelig med tilskuddsmidler fra Kirkerådet, Stavanger bispedømme m.fl. Sandnes kirkelige fellesråd igangsatte aksjonen høsten 2013, i nært samarbeid med Stavanger bispedømmekontor samt fellesrådene i Stavanger, Randaberg og Sola. Over 100 menigheter i bispedømmet er nå tilsluttet dåpsaksjonen gjennom sitt fellesråd eller med direkte avtale. M. Uttrekk momskompensasjon menigheter Denne ordningen i forhold til Sola kommune ble etablert fom regnskapsåret Menighetenes regnskap viser at det er variasjoner fra år til år avhengig av mva-belagt innkjøp og aktivitetsnivå. For 2015 framgår det at Sola kommune ifm vedtatt tilskudd har fastsatt mva-uttrekket fra menighetene til kr Det er fra kommunens side en forutsetning at fellesrådet får inndekket 100 % av dette fra menighetsrådenes regnskaper. Etter at denne ordningen har eksistert i 8 år ser kirkevergeadminstrasjonen et behov for å få konsekvensutredet ordningen, og det har vært avholdt 2 møter med KAs seniorrådgiver T. Nedland om saken. N. Vedrørende MR s budsjettinnspill for 2015 I kommunestyrets budsjettvedtak ble det i HØP lagt inn kr for 2015 til ny døpefont i Ræge kirke, jfr. budsjettskriv av s. 4 pkt. 3.

13 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 13 Fellesrådet ble ifm behandlingen av FR-sak 21/2014: Budsjettprosess 2015 innspill til Sola kommune gjort kjent med menighetsrådenes budsjettinnspill, og gjorde sine prioriteringer i forhold til det. Dette ble oversendt rådmann Sola kommune Kommunestyret fant imidlertid ikke rom for midler til følgende budsjettinnspill: - Ny 100 % ungdomsarbeider/ungdomsdiakon - stilling - Økt vedlikeholdsramme for kirkene - Økning vaktmesterressurs fra 55 % til 100 % - Midler til nye liturgiske møbler i Sørnes kirke Kirkevergeadministrasjonen forsøker å strekke tilgjengelige vedlikeholdsmidler så langt som mulig å finne rom for mindre kostbare nyanskaffelser og utskiftninger og andre gode tiltak knyttet til kirkebyggene. Det vil alltid måtte gjøres prioriteringer der ønsker og behov iblant må settes opp mot hverandre. Fellesrådet forholder seg til at Sola kommune har fokus på innsparing og mer effektiv drift, og har plikt til å etterstrebe det også for egen virksomhet. Kommunestyret fant som i foregående år heller ikke for 2015 rom for realvekst i tilskuddet. I lys av dette ser ikke kirkevergeadministrasjonen noen mulighet til å foreslå økning i stillinger/stab i menighetene. Eventuelle ønsker om nye stillinger fra menighetenes side i forbindelse med eventuelle vakanser må føre til reduksjon av eksisterende stillingshjemler. O. Budsjettforutsetninger - bruk av disposisjonsfond 1. Fra Disposisjonsfond fellesrådet Det er i budsjettforslaget lagt inn kr fra Disposisjonsfond fellesrådet. Innestående pr var kr Det er viktig å peke på at fellesrådets budsjettbalanse fra år til år i minst mulig grad er avhengig av oppsparte fondsmidler. Det er reservemidler som kun bør brukes til ekstraordinære behov og tiltak. P. Særskilte behov tilknyttet kirkegårdene i kommunen ikke budsjettkonsekvenser 2015 a. Informasjonstavler / monter på Tananger, Sola og Ræge kirkegårder Kirkevergen ser det som ønskelig å få anskaffet høvelige informasjonstavler / monter med kart over kirkegårdsområdene, lokale kirkegårdsvedtekter samt annen praktisk informasjon om kirkegårdsforvaltningen. Dette arbeidet vil skje i tett samarbeid med Park og grøntseksjonen i Sola kommune. Fellesrådet disponerer i sin regnskapsbalanse et bundet fond Renter gravlegater kr som det vil være mulig å disponere noe midler fra til dette formålet. b. Inventar til livssynsnøytralt seremonirom Det ble informert om denne saken ifm budsjett 2014 behandlingen. Det vises til FR-sak 07/2015 Q. Avslutning

14 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 14 Kirkevergeadministrasjonen vektlegger en trygg forvaltning og god budsjettdisiplin i forvaltningen for å fortsatt kunne yte gode kirkelige tjenester av god kvalitet til Solas innbyggere. De store budsjettpostene er personalutgifter, energi, tilskudd til menighetene, vedlikehold av anlegg og kirkebygg, renhold samt menighetsblad. Administrasjonen og fellesrådet må alltid ha et godt fokus på disse kostnadene. Fellesrådets og menighetenes ønsker og velbegrunnede behov vil alltid være større enn tilgjengelige økonomiske rammer. I den grad fellesrådet vil prioritere andre tiltak, stillinger og satsingsområder enn det som framkommer i budsjettforslag vil det være nødvendig å redusere tilsvarende på andre budsjettposter eller ta ut større andel av eksisterende disposisjonsfond. Forslag til VEDTAK: a) Framlagt forslag til detaljbudsjett 2015 for Sola kirkelige fellesråd vedtas med en tilskuddsramme fra Sola kommune på kr inkludert momskompensasjon kr og lønnsreserve på kr b) Fellesrådet avvikler fom budsjettåret 2015 den mangeårige tilskuddsordningen til menighetsrådene og erstatter ordningen med tilskudd for 2015 på kr som kompenserer for ordningen med «Uttrekk momskompensasjon menigheter» etablert i Sak 07/2015: Forslag om disponering av fondsmidler til piano og talerstol i livssynsåpent seremonirom SAKSFORELEGG Sola kommune har i samarbeid med Sola kirkelige fellesråd initiert og finansiert bygging av livssynsåpent seremonirom i eget bygg ved Sola kirkegård, Nordsjøveien 58, Sola. Nytt livssynsåpent seremonirom/bårerom ble åpnet fredag 11. desember 2014 av ordfører Ole Ueland. I samme bygg er det bårerom som kun skal brukes til oppbevaring av kister som skal settes ned på kirkegårdene i Sola. Sola kirkelige fellesråd v/kirkevergen forvalter livssynsåpent seremonirom og bårerom på vegne av Sola kommune. Kirkevergen har på forespørsel fått bekreftet av byggets prosjektleder i Sola kommune at det i ikke var mulig å finne rom for midler til piano og talerstol i det nye livssynsåpne seremonirommet, da bevilgede prosjektmidler er brukt opp. Behovene for lydanlegg, piano og talerstol er blitt meldt inn tidlig i prosjekteringen av bygget.

15 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 15 Det ville bety mye å få på plass både et godt instrument og en enkel talerstol i seremonirommet. Dette ble også etterlyst både av representanter for Humanetisk Forbund samt begravelsesbyråer både ifm åpningsmarkeringen i desember og på Kontakt og dialogmøte med representanter fra tros og livssynssamfunn 15.januar d.å. Sola kirkelige fellesråd v/kirkevergekontoret er ihht gravferdsloven gravlundforvaltning på vegne av Sola kommune. Det er viktig for administrasjonen å føre en god dialog med kommunen omkring også disse behovene. Kirkevergens har gjort innspill overfor Sola kommune om det eventuelt er mulig å få til et mulig samarbeid om felles bidrag av midler til disse nødvendige anskaffelsene. Det foreligger så langt ikke tilbakemelding på dette. Et mulig bidrag fra Sola kommune bør komme til fradrag på midlene fellesrådet stiller til disposisjon for piano og talerstol. Enkelt stipulert vil et akustisk piano ha en pris fra En enkel talerstol bygget for lokalet og formålet antas å koste ca Kirkevergen er kjent med flere finsnekkerverksted i regionen med høy kompetanse, og ønsker å finne fram til en enkel talerstolløsning som passer inn i seremonirommet. Sola kirkelige fellesråd har fondsmidler ifm restoppgjør gravlegater. Ihht «vedtektene» kan de brukes til «forskjønnelse av kirkegårdene». Saldo pr er kr Dette er et bundet fond, men administrasjonen er ikke kjent med at det er nedfelt skriftlige føringer for bruk av midlene. Fellesrådet har så langt administrasjonen kjenner til, ikke disponert midler fra denne kontoen på en årrekke. Kirkevergeadministrasjonen har vurdert saken og finner at midler fra dette fondet kan disponeres til formål knyttet til gravlundforvaltningen. Nødvendig utstyr til livssynsåpent seremonirom vurderes derfor som klart innenfor dette. Kirkevergen finner det relevant å legge saken fram med forslag om å disponere en del av disse fondsmidlene til instrument (piano) samt til en enkel talerstol i seremonirommet. Forslag til VEDTAK: Sola kirkelige fellesråd bevilger inntil kr av fondskonto «Renter gravlegater» til anskaffelse av piano og talerstol til livssynsåpent seremonirom ved Sola kirkegård. Eventuelt tilskudd fra Sola kommune kommer til fratrekk fra bevilgede beløp. 08/2015: Eventuelt Vel møtt! Sola, /

16 Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 16 Christian Lie (sign.) Leder Sola kirkelige fellesråd Trygve Torgersen (sign.) Kirkeverge Neste ordinære møte i Sola kirkelige fellesråd iht FR-sak 42/2015: Onsdag 18. mars kl på Sola menighetssenter

17 Sola kirkelige fellesråd Totalbudsjett 2015 Budsj 2015 Tekst Konto Tekst2 Kirkeadm Kirker felles Ræge kirke Sola kirke Sørnes kirke Tananger krk Tananger kapell Sermonirom Kirkegårder femenighetsbla Ruinkirken Sykevakt Totalsum Lønn faste stillinger Vikar vakant stilling Avtalefestede tillegg fastlønn Vikarlønn enkelttimer Ekstraressurs Honorar Diverse godtgjørelser Fast ledergodtgjørelse Øvrig møtegodtgjørelse Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita Datarekvisita Kopierings- og trykkeriutg Faglitteratur, fagtidsskrift, aviser Notehefter mv Bøker og undervisningsmateriell Kjøp av mat/servering ansatte/tillitsvalgte Arbeidstøy Renholdsmidler Lys, brød og vin Utgifter vedr. kremasjon Diverse forbruksmatr./varer/tjenester Gaver til ansatte, frivillige og brukere Arrangementutgifter Div. velferd ansatte Bedriftshelsetjenesten Revisjonsutgifter Porto Telefon (kun ab.avg og tellerskritt) Datakommunikasjon Annonser, kunngjøringer Kurs og opplæring Kilometergodtgjørelse Diett- og nattillegg Honorar næringsdrivende oppg.pl Tjenestereiser (ikke oppg.pl.) Strøm og brensel Forsikring bygg/anlegg Forsikring personer Forsikring annet Vakthold/alarm Kommunale avgifter Lisensavgifter Medlemskontigent Kontormøbler Diverse inventar Diverse utstyr Kjøp av IT- og kommunikasjonsutstyr Vedlikehold anlegg Vedlikehold bygninger

18 Sola kirkelige fellesråd Totalbudsjett 2015 Budsj 2015 Tekst Konto Tekst2 Kirkeadm Kirker felles Ræge kirke Sola kirke Sørnes kirke Tananger krk Tananger kapell Sermonirom Kirkegårder femenighetsbla Ruinkirken Sykevakt Totalsum Vedlikehold inventar Vedlikehold musikkinstrumenter Renhold Konsulenttjenester/vikartjenester Gravlegatsregnskap Overføring mva.komp. Sola Kommune Tilskudd/overføring til menigheter Tilskudd til andre Lønnsreserve (kun budsjett) (ikke gyldig Ko Betaling fra deltakere Kontingenter Inntekter vedr. arrangement Annonseinnbetaling Vielser Gebyr gravlegat Husleieinntekter Tilbakeført legatpenger Statstilskudd diakoni og undervisning Rammeoverføring fra Sola kommune Offer til egen virksomhet Tilskudd/overføring fra menigheter Uttrekk mva.komp. menighetene Rente av bankinnskudd Bruk av disposisjonsfond Kjøp av aksjer/andeler Totalsum

19 Sola kirkelige fellesråd Budsjett lønn og vedlikehold 2015 Budsj 2015 Tekst Konto Tekst2 Kirkeadm Kirker felles Ræge kirke Sola kirke Sørnes kirke Tananger krk Tananger kape Totalsum Vedlikehold anlegg Vedlikehold bygninger Vedlikehold inventar Vedlikehold musikkinstrumenter Totalsum Budsj 2015 Tekst Konto Tekst2 Kirkeadm Ræge kirke Sola kirke Sørnes kirke Tananger krk Ruinkirken Sykevakt Totalsum Lønn faste stillinger Vikar vakant stilling Avtalefestede tillegg fastlønn Vikarlønn enkelttimer Ekstraressurs Honorar Diverse godtgjørelser Fast ledergodtgjørelse Øvrig møtegodtgjørelse Pensjonsutgifter KLP Arbeidsgiveravgift Honorar næringsdrivende oppg.pl Totalsum

20

21

22

23

24 Budsjett - Dåpsaksjon 2015 Budsjett 2014 Regnskap Budsjett Inntekter Stavanger bispedømme Stiftelsen Høyland menighetspleie Opplysningsvesenets fond Kirkerådet Totalt Utgifter Reklamefilm Kinovisning Stavanger/Sandnes/Bryne Nettside Koordinator Kurs Fotograf/kostnader ved statister Diverse kostnader Totalt utgifter Egenandeler: Sandnes kirkelige fellesråd Stavanger kirkelige fellesråd Sola kirkelige fellesråd Randaberg kirkelige fellesråd

25 VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I SOLA. VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I SOLA KOMMUNE. j.fr. lov av nr.32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd 21. Vedtatt av Sola kirkelig fellesråd sak 040/99, 1. desember Godkjent av Stavanger Bispedømmeråd 29. desember Revidert utgave Kirkegårds tilhørighet. ************ Avdøde personer bosatt i Sola kommune kan gravlegges på den kirkegård som er ønskelig i kommunen. Dette gjelder også selv om avdøde har bodd i ett annet sokn eller i en annen kommune deler av livet. Fellesrådet v / kirkevergen kan dispensere fra dette krav i spesielle tilfeller. 2. Fredningstid og festetid. Fredningstid for urnegraver er 20 år. Fredningstid for kistegraver er 20 år. Festetida er 20 år. Ovennevnte bestemmelser i 2 gjelder for alle kirkegårdene i Sola. 3. Feste av grav. Når kistegrav tas i bruk er det anledning til å feste en grav ved siden av og etter søknad til kirkelig fellesråd for en ekstra grav i tillegg når behovet tilsier det. Disse gravene utgjør da ett gravsted. Ved bruk av urnegrav kan det ikke festes grav ved siden av. Når festetiden er ute kan gravstedet festes for nye 20 år. Når det er gått 60 år fra siste gravlegging, kan feste fornyes med spesiell samtykke fra kirkelig fellesråd. I god tid før festetiden er ute skal festeren varsles. Er feste ikke blitt fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til kirkegården. Dersom den ansvarliges eller festerens samtykke til bruk av grav ikke kan innhentes, kan kirkelig fellesråd ta avgjørelse om gravlegging. Fester plikter å melde adresseforandring til Sola kirkelige fellesråd. 4. Grav og gravminne. Kirkegårds betjeningen vil besørge graven planert og tilsådd 3-4 uker etter gravlegging. Pårørende som ønsker å ta vare på sløyfer etc. må gi beskjed til kirkevergen innen 14 dager etter gravlegging.

26 Montering av gravminne kan tidligst skje 1 måned etter gravlegging av kiste. I mellomtiden skal det settes opp ett merke med navnet på avdøde. På nytt festet gravsted plasseres gravminne i bakkant av den graven som er tatt i bruk og kan sentreres på gravstedet etter neste gravlegging. Gravminne skal ikke være høyere enn 150 cm, bredere enn 85 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,2 m3 og vekten ikke overstiger 300 kg. På graver mindre enn 2,4 x 1,2 m skal gravminnet ikke være høyere enn 80 cm, bredere enn 75 cm og tykkere enn 60 cm, begrenset slik at største høyde x største bredde x største tykkelse ikke overstiger 0,1 m3 og vekten ikke overstiger 150 kg. På barnegraver mindre enn 90 cm x 120 cm, skal gravminne ikke være høyere enn 50 cm og bredere enn 40 cm. 5. Plantefelt. Foran gravminne er det anledning til å opparbeide ett plantefelt i høyde med bakken omkring. Det må ikke være bredere enn gravminnets bredde, men kan i alle tilfelle være opp til 60 cm. bredt. Det kan ikke stikke lenger frem enn 60 cm. målt fra gravminnets bakkant. Det kan ikke plantes vekster som overstiger gravminnets høyde, eller går ut over plantefeltet. Det er ikke anledning til å bruke faste eller løse dekorgjenstander, så som liggende plater, blomsterurner, lykter m.m. utenfor plantefeltet. Løse dekorgjenstander innenfor plantefeltet skal fjernes etter bruk. Det er anledning til å ramme inn plantefeltet med naturkantstein som flukter med terrenget rundt. Dersom det ikke er aktuelt å ha plantefelt, skal det være grasbakke på alle sider av gravminnet. 6. Plantemateriale. Planter, kranser og liknende materialer som brukes ved gravfred eller ved pynting av grav og som ender som avfall, skal i sin helhet være komposterbart. 7. Stell av grav. Enhver ansvarlig for frigrav eller gravfester har rett og plikt til å stelle den grav han har ansvaret for. Plantefelt som ikke beplantes og stelles skal tilsåes av den ansvarlige eller blir tilsådd av kirkegårds betjeningen. Kirkelig fellesråd kan besørge årlig planting på grav mot betaling gravlegat. 8. Gravlegat. Mot innbetaling til ett gravlegat av ett bestemt beløp fra ansvarlig for frigrav eller fester til ett gravlegat, vil kirkegårdsmyndighetene overta ansvaret for planting og stell av graven. Det skal i hver enkelt tilfelle opprettes ett gravlegat, som og skal dekke ett etableringsgebyr og en årlig avgift. Beløpet skal innbetales på konto og forvaltes av kirkevergen. Det innbetalte beløp med tillegg av renter skal dekke utgiftene til vanlig stell av gravstedet for ett fastsatt tidsrom. Det opprettes i hvert enkelt tilfelle en legat avtale.

27 Gravlegat kan ikke opprettes med lengre varighet en den forannevnte festetid eller en tilsvarende periode. Gravlegat perioden skal minimum være 5 år. Dersom det i legat perioden oppstår slike økonomiske forhold at midlene ikke strekker til, skal kirkevergen gi melding om dette til den ansvarlige eller festeren. Det er da anledning til å øke legatet slik at det varer tiden ut. I motsatt fall vil vedlikeholdet opphøre når midlene er oppbrukt. Skulle det være midler igjen av legatet når avtaletida er ute, blir disse å anvende av kirkelig fellesråd til alminnelig forskjønnelse av kirkegården. Gravlegatene forvaltes felles, men kirkevergen fører eget regnskap for hvert legat som revideres årlig. Det er av legatmidlene anledning til å beregne provisjon for administrasjon og revisjon. 9. Båre rom. Båre rom disponeres av kirkelig fellesråd og skal bare brukes til oppbevaring av døde i tiden frem til gravferden. Ingen har adgang til båre rommet uten etter tillatelse. Liksyning (visning) kan bare finne sted etter samtykke fra den som sørger for gravferden og er de ansatte uvedkommende. 10. Næringsvirksomhet. Næringsdrivende som ønsker å drive virksomhet på kirkegården skal innhente tillatelse fra kirkelig fellesråd. Tillatelsen kan tilbakekalles dersom vedkommende ikke retter seg etter de regler som gjelder. Slik virksomhet kan bare omfatte montering og vedlikehold av gravminner og planting og stell av graver. Kirkegårds betjeningen skal ikke mot godtgjørelse utføre tjenester for private eller næringsdrivende. De kan heller ikke engasjere seg i salg av varer eller tjenester som har med kirkegården å gjøre. 11. Diverse. I henhold til forskrift om politivedtekter for Sola kommune, vedtatt av kommunestyret , stadfestet av departementet , fremgår i 20 Kirkegårder, følgende: På kirkegård er det forbudt å sykle eller ake eller å drive sport, lek eller annet som ikke sømmer seg der. Det er forbudt å trenge seg inn på kirkegård når den er stengt for besøk. Løse hunder må ikke slippes inn eller tas med på kirkegård. For øvrig vises til lov av nr.32 Gravferdsloven samt Forskrifter om lov om kirkegård, kremasjon og gravferd fastsatt av kirke -,utdannings-og forsknings departementet av

28 VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE Gravferdsloven av nr.32. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 21 Vedtatt av Sola kirkelige fellesråd sak 040/99, 1. desember 1999 Godkjent av Stavanger bispedømmeråd 29. desember 1999 Revidert utgave Godkjent av Stavanger bispedømmeråd Revidert utgave (FR-sak 27/2012) Revidert utgave vedtatt av Sola kirkelige fellesråd Godkjent av Stavanger bispedømmeråd XX.YY.2015 Innholdsfortegnelse 1 Forvaltning Definisjoner Tilvisning av grav Fredningstid og festegrav Grav og gravminne Særbestemmelser for gravminner Beplantning og utstyr på graven Gravstellsavtale Bårerom Næringsvirksomhet Arbeid på gravplassene Ferdsel på gravplassene Navnet minnelund Forskjellige bestemmelser Brudd på vedtektene Dispensasjon fra vedtektene Ikrafttredelse og opphevelse av andre vedtekter Forvaltning 1.1 Ræge, Sola og Tananger kirkegårder er underlagt Sola kirkelige fellesråds (heretter kalt gravplassmyndigheten) administrasjons- og myndighetsområde. 1.2 Forvaltningen skjer i medhold av Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) av 7.juni 1996 nr. 32, endret 26.august 2011 nr. 40 og Forskrift til lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsforskriften) av 10.januar 1997 nr.16, sist endret 22.januar 2014 nr. 41. Vedtekter for gravplassene i Sola kommune Side 1

29 2 Definisjoner Fri grav: Tildelt grav til kommunens innbyggere som kan rådes over uten avgift i 20 år. *) Festegrav: Grav hvor det er inngått avtale om bruk mot betaling av avgift. *) Grav dobbel dybde: Frigrav/festegrav med gravlegging i to nivåer; 1.kiste 1,5 meter overdekning med jord. 2.kiste 0,8 meter overdekning med jord. Gravsted: Graver som er avtalt å feste sammen Urnegrav: Grav kun for urner. Kistegrav: Grav for kister. Det kan også settes ned urne i kistegrav. Fredningstid: Tidsrom fra siste gravlegging til graven kan gjenbrukes. Festetid: Den tid det inngås avtale om bruk av en grav mot betaling av festeavgift. Ansvarlig: Den som står som ansvarlig for en fri grav Fester: Den som står som ansvarlig i festeavtale. Anonym minnelund: Avsatt område på gravplassen for anonym gravlegging. Anonym grav: Gravens plassering kun er kjent for gravplassmyndigheten. Navnet minnelund: Gravfelt der det skal plasseres minnesmerke med navn og data på de gravlagte. Forhåndsbetalt gravstell: Forhåndsbetalt beløp til stell av grav på grunnlag av inngått gravstellavtale. 3 Tilvisning av grav 3.1 Avdøde personer kan gravlegges på respektive gravplasser i kommunen etter ønske. 3.2 Avdøde personer som på grunn av sykdom eller alderdom har bodd i annen kommune mot slutten av livet, betraktes på samme måte som kommunens innbyggere. 3.3 Personer uten bopel i kommunen, kan etter tillatelse fra gravplassmyndigheten gravlegges på gravplass i kommunen. Det kan da kreves dekning av kostnader ved gravferden, og det tas avgift for feste av grav for hele fredningsperioden på 20 år. *) 4 Fredningstid og festegrav 4.1 Fredningstiden for urnegraver og kistegraver er 20 år. 4.2 Det kan etter søknad til gravplassmyndigheten gis anledning til å feste av en grav ved siden av frigraven. Gravene utgjør da ett gravsted. 4.3 Festetiden er 5 år. Dersom festet ikke er fornyet innen 6 måneder etter forfall, faller gravstedet tilbake til gravplassmyndigheten. 4.4 Når det er gått 60 år etter siste gravlegging/urnenedsettelse, må det søkes skriftlig om videre feste. Vedtekter for gravplassene i Sola kommune Side 2

GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER

GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER DEN NORSKE KIRKE Hobøl Kirkelig Fellesråd GRAVPLASSVEDTEKTER FOR HOBØL OG TOMTER 1.1.2017 1. Forvaltning 1.1 Gravplassene i Hobøl kommune er underlagt administrasjons og myndighetsområde til Hobøl kirkelige

Detaljer

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift.

Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtekter for gravplassene i Haugesund Side 1 Jfr. lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 og tilhørende forskrift. Vedtatt av Haugesund kirkelig fellesråd

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21

VEDTEKTER. for gravplassene i Gjerdrum kommune. Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 VEDTEKTER for gravplassene i Gjerdrum kommune Jfr. lov av 7. juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21 Vedtatt av Gjerdrum og Heni menighetsråd 24. april 2008. Endret i

Detaljer

Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård. Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård

Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård. Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård Holla og Helgen: Kronborg kirkegård Romnes kirkegård Helgen kirkegård Lunde og Flåbygd: Lunde kirkegård Flåbygd kirkegård Landsmarka kirkegård VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I NOME KOMMUNE gitt i medhold av

Detaljer

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12

Møtebok. Møtedato 28.mars 2012. Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Sigve Martin Mæland Vararepr. Tananger MR. Sak 21/12 30/12 Blad 1 Møtedato 28.mars 2012 Fra kl. 19.00 Til kl. 22.00 Til stede på møtet: Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Ole Berner Eriksen Repr. Ræge MR Morten Hodne Repr. Ræge MR Christian Lie Repr.

Detaljer

Gitt i medhold av lov av 7.juni om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd

Gitt i medhold av lov av 7.juni om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd Gitt i medhold av lov av 7.juni 1996 om gravplasser, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Halden kirkelige fellesråd 23.08.2016. Godkjent av Borg bispedømmeråd 27.10.2016 1 GRAVPLASSTILHØRIGHET

Detaljer

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ

Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ Den norske kirke BODØ KIRKELIGE FELLESRÅD VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I BODØ 1 Administrasjon Kirkegårdene er underlagt Bodø kirkelig fellesråds administrasjon og myndighet. Kirkevergen er ansvarlig for

Detaljer

Gravplassene i Kvinesdal

Gravplassene i Kvinesdal Gravplassene i Kvinesdal Informasjon om gravferd og gravsted Utgitt av Kvinesdal kirkelige fellesråd Revidert april 2014 1 Gravplassene i Kvinesdal En orientering til deg som har, eller vil få, et forhold

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: TIRSDAG 27. JANUAR 2015 kl. 19.00 STED: Ræge kirke, underetasjen (inngang fra parkeringsplassen) TIL:

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SOLA KOMMUNE Gravferdsloven av 07.06.96. nr.32. Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd 21 Vedtatt av Sola kirkelige fellesråd sak 040/99, 1. desember 1999 Godkjent av Stavanger

Detaljer

Vedtekter for gravplassene i Bergen

Vedtekter for gravplassene i Bergen Vedtekter for gravplassene i Bergen Godkjent av Bjørgvin bispedømmeråd 13.06.2015 med ikrafttredelse 01.07.2015 1 Innhold: 1 Forvaltning 2 Definisjoner 3 Ferdsel på gravplassene 4 Tilvisning av grav 5

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I LEIRFJORD KOMMUNE Jfr.lov av 7 juni 1996 nr 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd ( Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Leirfjord kirkelige fellesråd den 12.04.2016 Godkjent

Detaljer

VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD

VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD VEDTEKTER FOR RANDABERG KIRKEGÅRD OG GRØDEM KIRKEGÅRD Vedtatt av Randaberg kirkelige fellesråd 15.12.2014 og 10.02.2015, med hjemmel i gravferdsloven 21, 1. ledd. Godkjent av Stavanger bispedømmeråd 07.01.2015.

Detaljer

Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark

Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark Vedtekter for kirkegårdene i Mandal, Holum og Harkmark Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven) 21. Vedtatt av Mandal kirkelige fellesråd 18. mai 1999, med

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN Vedtektene gjelder fra 1. januar 2015. Vedtektene er vedtatt av Drammen Kirkelige Fellesråd 15.12.2014 og godkjent av Tunsberg

Detaljer

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering -

GRAVPLASSENE PÅ ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Lyngneset 26, 5302 Strusshamn tlf. 56157100 - post@kirken-askoy.no www.kirken-askoy.no GRAVPLASSENE PÅ ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden.

Detaljer

Vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune

Vedtekter for gravplassene og krematoriet i Bærum kommune Dato: 15.09.2016 Ikrafttredelse: 13.10.2016 Opphever: Gjelder for: Hjemmel: Tittel: 08.10.2008,Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Bærum kommune, Akershus LOV-1996-06-07-32- 21 Vedtekter for gravplassene

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 22.JANUAR 2014 kl. 19.00 STED: Menighetssenteret, Soltunveien 6, Sola TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering -

KIRKEGÅRDENE I ASKØY. - En orientering - DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Kirkekontoret Lyngneset 26, 5302 Strusshamn Telefon 56 15 71 00 KIRKEGÅRDENE I ASKØY - En orientering - Til deg som skal sørge for gravferden. Etter vedtektene

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Askøy kirkelige fellesråd Lyngneset 26 5302 STRUSSHAMN Tlf: 56157100 Faks: 56157101 Strusshamn 22.12.2016 Møtebok Askøy kirkelige fellesråd Møtedato: 13.12.2016 Møtetid: kl. 16:30 19:00

Detaljer

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI

LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI LOKALE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I SØR-INNHERAD PROSTI FROSTA, LEVANGER OG VERDAL Jfr. Lov av 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Vedtatt av Sør-Innherad Kirkelig

Detaljer

Møtedato Karim Saffaran (leder) Trygve Tjora (nestleder) Sak 28/16 36/16

Møtedato Karim Saffaran (leder) Trygve Tjora (nestleder) Sak 28/16 36/16 Blad 1 Møtedato 22.06.2016 Fra kl. 1900 Til kl. 2200 Til stede på møtet: Medlemmer Varamedlemmer Ræge MR Tananger MR Sola MR Sørnes MR Stavanger biskop Ræge MR Sola MR Tananger MR Karim Saffaran (leder)

Detaljer

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE

KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE VEDTEKTER FOR KIRKEGÅRDENE I TRONDHEIM KOMMUNE Med hjemmel i lov av 7. Juni 1996 nr. 32 om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Sist endret 2001. Revidert utgave vedtatt av Kirkelig

Detaljer

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd

Informasjon om gravferd i. Lund og Heskestad. Lund kirkelige fellesråd Informasjon om gravferd i Lund og Heskestad Lund kirkelige fellesråd Mai 2016 Når livet tar slutt - - - Lund kirkelig fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet for Lund kommune sine innbyggere, uavhengig

Detaljer

INNKALLING TIL ORIDNÆRT MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL ORIDNÆRT MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL ORIDNÆRT MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 27. januar 2016 kl. 19.00 STED: Sola menighetssenter, Soltunveien 6. TIL: Tananger MR

Detaljer

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene

kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene kirkegårdene i Grimstad Informasjon til festere og besøkende på kirkegårdene GRAVFERDSLOV OG LOKALE FORSKRIFTER 1 2 I dette heftet presenteres et utdrag av Gravferdsloven av 1996, med tilhørende forskrifter,

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd DEN NORSKE KIRKE Drammen Kirkelige Fellesråd VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I DRAMMEN Vedtektene gjelder fra 20. februar 2017. Vedtektene er vedtatt av Drammen Kirkelige Fellesråd 20.2.2017 og godkjent av

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet

DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet DEN NORSKE KIRKE Tananger menighet INNKALLING TIL MØTE I TANANGER MENIGHETSRÅD TID: Tirsdag 11. februar 2014 kl. 18.30 STED: ÅPNING: TIL: Sakristiet i Tananger kirke Knut Erik Siv Elin Mæland Nelly Margrethe

Detaljer

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl. 1730. Til kl. 1930. Møtedato 01.desember 2015. Til stede på møtet: Medlemmer Geir Frafjord Syvertsen

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl. 1730. Til kl. 1930. Møtedato 01.desember 2015. Til stede på møtet: Medlemmer Geir Frafjord Syvertsen Blad 1 Møtedato 01.desember 2015 Fra kl. 1730 Til kl. 1930 Til stede på møtet: Medlemmer Tananger MR Tananger MR Sola MR Sola MR Sørnes MR Sørnes MR Ræge MR Ræge MR Stavanger biskop Olav Kylland Helga

Detaljer

Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune

Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Vedtekter for kirkegårdene i Bærum kommune Vedtektene er gitt med hjemmel i lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 7. juni 1996 nr. 32 21 (gravferdsloven). Vedtektene utfyller gravferdsloven og forskrift

Detaljer

KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE

KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE DEN NORSKE KIRKE Snillfjord menighetsråd Deres ref: Deres dato: Vår ref: Vår dato: Kirkegårdsvedtekter 28/03/2012 KIRKEGÅRDSVEDTEKTER FOR SNILLFJORD KOMMUNE 1. ADMINISTRASJON Kirkegårdene er underlagt

Detaljer

Gravferd i Nome kommune

Gravferd i Nome kommune Gravferd i Nome kommune - Holla & Helgen sokn - - Lunde & Flåbygd sokn - Informasjon om gravferd i Nome kommune Det er vondt å miste en som står oss nær. Tiden etterpå er preget av mange følelser og reaksjoner.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles setter

Detaljer

Gravferd. en verdig avskjed med livet

Gravferd. en verdig avskjed med livet Gravferd en verdig avskjed med livet Stavanger kirkelige fellesråd er ansvarlig gravferdsmyndighet i kommunen og forvalter 9 gravlunder og krematorium. Vi yter tjenester for hele kommunens befolkning uavhengig

Detaljer

Forklaring til budsjett 2017, pr

Forklaring til budsjett 2017, pr DEN NORSKE KIRKE Kirken i Sandefjord Forklaring til budsjett 2017, pr 17.1.2017 Vedlegg til fellesrådets sak 2017/04 Budsjett 2017. Budsjettet for 2017 er lagt opp i tråd med Forskrift om økonomiforvaltningen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 14. oktober 2015 kl. 19.00 STED: Sola menighetssenter, Soltunveien 6. TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HAMAR KOMMUNE

VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HAMAR KOMMUNE VEDTEKTER FOR GRAVPLASSENE I HAMAR KOMMUNE gitt i medhold av lov av 7. juni 1996 nr. 32, om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) 21. Sist endret 7. mai 2015 med ikrafttredelse 1.januar 201.6

Detaljer

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde

Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.04.2016 15/154728 15/251835 Saksbehandler: Naomi Wilde Saksansvarlig: Naomi Wilde Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr.

Detaljer

Kommentarer til budsjett

Kommentarer til budsjett Kommentarer til budsjett 2018 30.11.2017 Kirkevergens budsjettforutsetninger: 2,5% lønnsøkning er lagt inn fra 1.5.2018. Sykelønnsrefusjon er budsjettert med kr 0. Kommunalt tilskudd 0,7% under 2017-tilskuddet.

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon PROTOKOLL FRA MOSKENES MENIGHETSRÅD MED FELLESFUNKSJON TORSDAG 22. september 2011 kl. 13:00 15:00 Til stede: Anne Jorid Gjertsen, Edith Schjølberg,

Detaljer

Veiledning ved dødsfall

Veiledning ved dødsfall Kirkegårdskontoret Veiledning ved dødsfall Til etterlatte ved dødsfall: Å miste noen kan være vanskelig. I tillegg til sorgen er det også mange praktiske spørsmål som må avklares. Det er ofte lettere å

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder

DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd. Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder DEN NORSKE KIRKE Hamar kirkelige fellesråd Gravferdsinformasjon Kort om stell og vedlikehold av gravsteder Kirkegårder i Hamar kommune - Øvre Vang kirkegård - Hamar kirkegård - Vang kirkegård - Hol gravlund

Detaljer

Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse /TG

Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse /TG Vedlegg til sak om gravferdsforvaltning - nåsituasjonsbeskrivelse 1.3..2016 /TG Forvaltning av gravferd er forskjellig i de tre fellesrådsområdene. I Stokke har fellesrådet ansvaret for hele området, Andebu

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Tilstede: Repr. Rb. Menighetsråd : Jarle Bø 1. vararepr. Rb. MR : Martin Goldhahn Repr.

Detaljer

Tananger kirke 11.02.2014

Tananger kirke 11.02.2014 Møtebok Blad 47 Fra kl 18.30 Til kl. 22:15 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Eliln Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD

ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD DEN NORSKE KIRKE Sandefjord kirkelige fellesråd ØKONOMIREGLEMENT FOR KIRKELIG FELLESRÅD 1 Hensikt og overordnet ansvar Fastsatt 26.10.2016 av Kirkelig fellesnemnd i Stokke, Andebu og Sandefjord i henhold

Detaljer

GRAVFESTE. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016

GRAVFESTE. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset Praktisk drift av gravplass, NFK Tromsø, april 2016 GRAVFESTE Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, NFK Tromsø, 25.- 28. april 2016 FRIGRAV Rett til fri grav er knyttet opp mot bostedskommune Fredningstid= frigravsperiode Ansvarlig for graven. Tilsvarende rettigheter

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer: Anne Jorid Gjertsen, leder ord for dagen/kaffemat Edith Schjølberg, nestleder Oddbjørg Jørgensen Heidi J. Møller Anne Margrethe

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 22.9.15 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 04/2015 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Møtedato 3.juni 2013. Kirkeverge / sekretær for fellesrådet. Vararepr. Ræge MR (fast møtende vararepr.) Sak 14/13 25/13

Møtedato 3.juni 2013. Kirkeverge / sekretær for fellesrådet. Vararepr. Ræge MR (fast møtende vararepr.) Sak 14/13 25/13 Blad 1 Møtedato 3.juni 2013 Fra kl. 19.00 Til kl. 21.55 Til stede på møtet: Medlemmer (Angi evt. hvem som er fraværende) Christian Lie Repr. Sola MR (leder) Marianne Hovland Repr. Sola MR Ole Bernhard

Detaljer

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17

Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Budsjett 2013 Investeringsplan 2013-17 Foto: Yngve Grønvik Vår visjon: Åpne dører! Vedtatt i Sør-Varanger menighetsråd 25.oktober 2012. Joh Åp 3,8 Se, jeg har satt foran deg en åpnet dør - som ingen kan

Detaljer

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier.

Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (Gravferdsloven). Jfr. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding og 3 aug 1897 nr. 1 om Kirker og Kirkegaarde. Kapittel 1. Kirkegårder og krematorier. 1. Hvor

Detaljer

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd

Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Møtebok for styret i Lørenskog kirkelige fellesråd Tid: 19. Oktober 2010 kl 18:00-20:00 Sted: Kirkevergens kontor, møterommet,2 etg Fremmøtte: KJELL SJULSTOK Leder NILS RUNE WENNEVOLD Nestleder DAVID TYS

Detaljer

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV

HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV Saksframlegg Arkivsak: 14/972-2 Sakstittel: HØRING - NOU 2014-2 - LIK OG LIKSKAP - OM BETALING FOR KREMASJON - GRAVLEGGING OG GRAV K-kode: C84 &13 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur

Detaljer

Tananger kirke 04.11.2014

Tananger kirke 04.11.2014 Møtebok Blad 71 Fra kl 18.30 Til kl. 22:30 Tilstede på møtet Medlemmer ( angi ev. hvem som er fraværende) Siv Elin Mæland Nelly Margrethe Hveding Jorunn Elin Haga Sigve Martin Mæland Knut Erik Hollund

Detaljer

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl Til kl Møtedato Til stede på møtet: Karim Saffaran (leder) Medlemmer

Møtebok. Blad 1 Kommune Sola kommune. Fra kl Til kl Møtedato Til stede på møtet: Karim Saffaran (leder) Medlemmer Blad 1 Møtedato 30.11.2016 Fra kl. 1900 Til kl. 2200 Til stede på møtet: Medlemmer Ræge MR Ræge MR Tananger MR Tananger MR Sola MR Sørnes MR Sørnes MR Stavanger biskop Karim Saffaran (leder) Trine Tjelta

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver

BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET. Informasjon om Urnegraver BÆRUM KOMMUNE GRAVPLASSMYNDIGHET Informasjon om Urnegraver 1 Generell informasjon om valg av urnegrav- og gravlegging i Bærum kommune Hvem har ansvar? Gravplassmyndigheten har ansvar for å tilvise grav,

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Prestebesøk i barnehagen Nytt tak på Hærland kirkestue Sidealter i Mysen kirke Gammel kirketomt i Trømborg EIDSBERG KIRKELIGE FELLESRÅD Budsjettramme: Forslag til Budsjett

Detaljer

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler

Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets vedtak - fordeling av tilskuddsmidler DEN NORSKE KIRKE KR 65/14 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 11.-12. desember 2014 Referanser: KR 65/13, KM 10/14 Konsept pr 31.10.2014 Statsbudsjettet 2015 oppfølging av Kirkemøtets

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.12.13 Kl. 19.00 Arkiv FR Møte nr. 05/2013 Tilstede:

Detaljer

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven).

Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lov om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven). Lovens tittel endret ved lov 26 aug 2011 nr. 40 (ikr. 1 jan 2012 iflg. res. 26 aug 2011 nr. 866). Jf. tidligere lover 3 mai 1913 om likbrænding

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 28. MARS 2012 kl. 19.00. STED: Sola menighetssenter (inngang fra vestsiden), Soltunveien 6 TIL: Ole Berner Eriksen Repr. Ræge MR Morten

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd Møteprotokoll for Rennebu kirkelige fellesråd Tid: 24.01.2017 kl. 10:00-12:00 Sted: Menighetshuset Berkåk Fremmøtte: Arvid Tverdal Ingrid Meslo Nestleder Anette

Detaljer

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd

Møteinnkalling Arendal kirkelige fellesråd Møteinnkalling Tid: 14. september 2011 kl. 18:00 Sted: ARENDAL RÅDHUS, 254 - Strømsbu Forfall må meldes snarest. Vi ber deg melde fra til vararepresentant dersom du selv ikke kan møte. Sakliste: AKF 39/2011

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd

Den Norske Kirke. Flå og Nes kirkelige fellesråd Saksbehandler: Audun Aasheim Endelig beslutningsmyndighet: Dato: 14.03.14 Arkiv: 112 Saksnummer: Møtedato: Utvalg: 33/14 19.03.14 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Budsjett 2015 Investeringsplan

Budsjett 2015 Investeringsplan Budsjett 2015 Investeringsplan 2015-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 30.10.2014 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2015... 4 3. Investeringsplan 2015-2018... 9 Side 2 av 11

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Tirsdag 10.2.15 Kl. 19.00 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd :

Detaljer

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd

DELEGASJONSREGLEMENT for Hamar kirkelige fellesråd DELEGASJONSREGLEMENT for Vedtatt:.. Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel og mandat... 1 2. Hensikt... 2 3. Oppgaver og ansvar... 2 4. Kirkelig fellesråd behandler selv... 3 5. Myndighet til Fellesrådets leder...

Detaljer

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 12/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 14.-15. 03 2013 Referanser: KR 11/13, KR Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/13 1. Tallbudsjett kap 1590.01 2013.pdf

Detaljer

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur

Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi. Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten, regelverk og økonomi Norsk forening for gravplasskultur Rammene for virksomheten Prinsipielle utgangspunkt: 1. Gravlegging er et offentlig ansvar og skal være uten kostnad for

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Flakstad menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Flakstad Fellesråd: Vigdis Mørkved, leder 1.vara Aud Irene Soløy Erling Sandnes, nestleder 2.vara Renate Aasli (innkalles etter avtale)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 08/1662-12 SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 08/1662-12 Arkiv: D41 GRAVPLASSER I RINGERIKE KOMMUNE - UTREDNING Forslag til vedtak: 1. Utredningen om gravplasser

Detaljer

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker

Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker me Protokoll menighetsrådsmøte med F-saker Tid: Tirsdag 09.09.14, kl 1800 Sted: Gjerdrum kommune, formannskapssalen Tilstede: Dagrun Agnete Ødegaard, Karl Vidar Bogetvedt, Tone Granerud, Hanne Bakke von

Detaljer

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE.

GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. GJERSTAD KIRKEGÅRD OG KIRKE. FESTING AV GRAVPLASS Ordet feste tilsvarer reservere eller bygsle. Man reserverer gravplassen slik at den ikke kan gjenbrukes før man selv vil. Den som er oppført som fester

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

Budsjett 2014 Investeringsplan

Budsjett 2014 Investeringsplan Budsjett 2014 Investeringsplan 2014-18 Vedtatt av Sør-Varanger menighetsråd 22.10.2013 Innholdsfortegnelse 1. Kommentarer... 3 2. Driftsbudsjett 2014... 4 3. Investeringsplan 2014-2018... 9 3.1 Kirkebygg

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/1020-6 16074/14 614 D13 &40 26.06.2014 HØNEFOSS KIRKE - BYGGEPROSJEKT - SVAR PÅ SPØRSMÅL Rådmannen viser til epost

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd

DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKE Rennebu kirkelige fellesråd MØTEINNKALLING Møtested: Berkåk menighetshus Dato: 18.10.2016 Tid: 10:00-12:00 Disse er innkalt: Bjørn Rogstad Alf Gunnes Anette Kristin Vognild Kåre Haugan

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond (OVF) til kirkelige formål

Revisjon av retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond (OVF) til kirkelige formål Sak KM 6/12 Kirkemøtekomiteens merknader og Kirkemøtets vedtak Revisjon av retningslinjer for disponering av tilskudd fra Opplysningsvesenets fond (OVF) til kirkelige formål Kirkemøtekomiteens merknader

Detaljer

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus

SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/ Øivind Nyhus GAUSDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET SAKNR: 25/14 KONTROLLUTVALGETS BUDSJETT FOR 2015 SKAL BEHANDLES / ER BEHANDLET I: UTVALG SAK NR. M.DATO SAKSBEHANDLER KONTROLLUTVALGET 25/14 15.10.14 Øivind Nyhus VEDLEGG

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.10.2016 kl. 08.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Grødem kirke Møtedato: Tirsdag 14.02.17 Kl. 19.30 Arkiv FR Møte nr. 01/2017 Tilstede: Repr. Gr. Menighetsråd

Detaljer

Budsjettdokumentet ligger som vedlegg på ipad løsningen. Eventuelle ønsker om budsjettdokumentet på papir kan rettes til møtesekretær.

Budsjettdokumentet ligger som vedlegg på ipad løsningen. Eventuelle ønsker om budsjettdokumentet på papir kan rettes til møtesekretær. SANDEFJORD KOMMUNE (0710) HOVEDUTVALG FOR KULTUR, FRILUFTSLIV, BY- OG STEDSUTVIKLING Møteinnkalling Møtested: Formannskapssalen i Sandefjord Dato: 23.11.2016 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til møtesekretær

Detaljer

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88)

4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22 Tilleggsbevilgninger (VO nr 88) 4.22.1 Innledning I dette kapitlet føres tilleggsbevilgningspostene som budsjetteres under virksomhetsområde 88 i budsjett- og regnskapsskjema 1B. Etter at bevilgning

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 14. oktober 2015 kl. 19.00 STED: Sola menighetssenter, Soltunveien 6. TIL: Christian Lie Repr.

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/ TT 000 Sola,

Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/ TT 000 Sola, Kulturdepartementet Kirkeavdelingen Postboks 8004 Dep. 0030 OSLO E-post: postmottak@kud.dep.no Deres ref.: Vår ref.: Vår saksbeh.: Arkivkode: Dato: 13/00018-002 TT 000 Sola, 30.09.2014 HØRINGER NOU 2014

Detaljer

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling

Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Larvik kirkelige fellesråd Møteinnkalling Medlemmer i Larvik kirkelige fellesråd innkalles med dette til møte. Varamedlemmer møter bare etter særskilt varsel. Eventuelle forfall bes meldt på tlf. 33 17

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring

KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring KR 09/02 Endringer i forskrifter for gravferdsloven - høring Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Møtested Oslo Møtedato 20.-21.02.2002 Saksbehandler: Per Tanggaard Saksdokumenter: Endringer i forskrifter til

Detaljer

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelige fellesråd RANDABERG KIRKELIGE FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 10.02.16 Kl. 20.30 Arkiv FR Møte nr. 01/2016 Tilstede:

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor

RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Styre, råd, utvalg: Randaberg kirkelig fellesråd RANDABERG KIRKELIG FELLESRÅD MØTEPROTOKOLL Møtested: Randaberg menighetskontor Møtedato: Onsdag 19.12.12 Kl. 19.30 Til medlemmene i Randaberg kirkelige

Detaljer

Gravstellavtaler - Salg av gravminner - Eksterne tjenesteleverandører på gravplass. Norsk forening for gravplasskultur

Gravstellavtaler - Salg av gravminner - Eksterne tjenesteleverandører på gravplass. Norsk forening for gravplasskultur Gravstellavtaler - Salg av gravminner - Eksterne tjenesteleverandører på gravplass Norsk forening for gravplasskultur Privat beplanting viktig for kulturen Norsk forening for gravplasskultur 2 Salg av

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER

ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER ØKONOMIREGLEMENT FOR ASKER KIRKELIGE FELLESRÅD OG MENIGHETENE I ASKER et er fastsatt av Asker kirkelige fellesråd i møte... sak...i henhold til forskrift om økonomiforvaltning for kirkelige fellesråd og

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD Den norske kirke Sola kirkelige fellesråd Blad 1 INNKALLING TIL MØTE I SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD TID: ONSDAG 18.MARS 2015 kl. 19.00 STED: Sola menighetssenter, Soltunveien 6. TIL: Christian Lie Repr. Sola

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Sør-Innherad prostistyre

DEN NORSKE KIRKE Sør-Innherad prostistyre DEN NORSKE KIRKE Sør-Innherad prostistyre Rådhuset 7600 LEVANGER Tlf: 74075280 Faks: 74052576 Fornynings-, administrasjons- og kirkedepartementet Kirkeavdelingen Porsboks 8004 Dep 0030 OSLO Ref. sak 50/10

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer