Teknologisk fremsyn Arbeidsrapport nr 6

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Teknologisk fremsyn Arbeidsrapport nr 6"

Transkript

1 Teknologisk fremsyn Arbeidsrapport nr 6 Arbeid, boform og reiser i norske byer 24 Resultater fra en medlemsundersøkelse basert på scenarier utviklet I Trondheim i mai 28 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

2 Om undersøkelsen Denne undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i scenarier rundt det å bo, reise, og arbeide i by 24 utviklet i en workshop med Teknamedlemmer i Trondheim våren 28. Med undersøkelsen ønsket vi å få kvalifisert ideer bygget inn i scenariene og også få synspunkter fra Teknamedlemmer i andre byer. Et representativt utvalg på 941 medlemmer i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim har deltatt i denne undersøkelsen. Ingen vet hvordan norske byer vil være i 24, men vi kan opplagt påvirke fremtiden. Rapporten fra scenarieutviklingen i Trondheim, den etterfølgende undersøkelsen og denne rapporten er først og fremst innspill til debatt om fremtiden for å stimulere slik påvirkning. Dette er en foreløpig rapport som dekker resultatene samlet uavhengig av byområde. Det vil bli utarbeidet korte enkeltrapporter basert på resultatene fra de enkelte byområdene og etter det vil denne hovedrapporten bli revidert i løpet av februar/mars 29. Oslo, , Øystein Olsen og John Mikal Raaheim

3 Arbeidsliv og arbeidsplass 24: Nye møteformer. Mindre reiser % sannsynlighet Kunnskapsdeling/Ide utveksling Nettmøter/ - konferanser Virtuelle møter/ - samfunn Hologrammøter Unngår jobbreiser Enperson bedrifter Arbeidsplassen er fortsatt en viktig arena for kunnskapsdeling og idéutveksling. Dette er over 87 % sannsynlig ifølge denne undersøkelsen. Nettmøter og konferanser blir viktige i arbeidshverdagen og det samme blir virtuelle møter og møter i virtuelle samfunn. Det er i følge denne undersøkelsen over 6 % sannsynlig at vi i 24 vil gjennomføre hologrammøter, der enkelte av deltakerne er tilstede som tredimensjonale gjenskapninger av seg selv. Det vil også i 24 være et sterkt press i retning av å unngå arbeidsreiser av hensyn til miljøet og for å spare tid. Men arbeidslivet endrer seg også på andre måter. Mange vil arbeide gjennom såkalte enmannsbedrifter.

4 Arbeidsliv og arbeidsplass 24: Fleksibel fleksibilitet. % sannsynlighet 24 8 Papirløst kontor Mindre terminaltid Mindre sosialt arbeidsliv Fleksible arbeidstidsordninger Total informasjonstilgjengelighet Individuelle ferdigheter Vi vil neppe enda ha realisert det papirløse kontor. Sannsynligheten for dette er så vidt over 5 %. Heller ikke PCer og terminaler vil være borte fra arbeidslivet ifølge våre respondenter. Arbeidsplassen vil fortsatt eksistere som en sosial arena. Det motsatte er godt under 4 % sannsynlig. Vi kan kople oss på og hente informasjon hvor som helst. Det er ingen sensasjon. Vi vil få mer fleksible arbeidstids-ordninger. Individuelle ferdigheter vil bli en premiss for organisering av arbeidslivet i større grad enn i dag og mange mener altså at flere vil organisere sitt arbeid gjennom en-mannsbedrifter.

5 Daglige reiser i by 24: Bilfritt sentrum med gode gang- og sykkelveier. Mange lever bilfritt. % sannsynlighet Bilfrie byer Gang- og sykkelveier El-bil transport Veiprising og parkeringsrestriksjoner Bilfrie byer med velutviklet gang- og sykkelvegnett er sannsynlig. Mer enn 6% sannsynlig ifølge vår undersøkelse. El-bilen blir viktig som bybil gjennom blant annet utleieordninger. Veiprising, parkeringsrestriksjoner og restriksjoner på kjøring uten passasjerer vil begrense tradisjonell bilkjøring i bysentrum. Mange byboere vil trolig velge å leve bilfritt. Mer enn 5 % sannsynlig i vår undersøkelse.

6 Daglige reiser i by 24: Fleksibel og individuell kollektivtransport. Fortsatt køer inn mot byene. % sannsynlighet Private sporbiler Rullende fortau/ Gondolbaner Hovedferdsels-årer under bakken Sjelden køer Fleksibel kollektivtransport Foreldrefri barnetransport Lite trolig at vi får private sporbiler. Få tror på rullende fortau og gondolbaner som fast innslag i bybildet. Kollektivtrafikken blir mer fleksibelt organisert med ulike typer transportenheter med mulighet for individuell tilpasning. Langt færre tror at det transporten av barn til barnehage, skole og fritidsaktiviteter vil kunne la seg organisere foreldrefritt. Det vil trolig fortsatt være køer i rushtiden inn mot byene.

7 Bolig og bomiljø i by 24: Energiøkonomiske og fleksible boliger i grønnere sentrumsområder. % sannsynlighet Energi-økonomiske boliger Modulbaserte individuelle boløsninger Interaktive rom Flerbruksrom Grønnere sentrumsområder Vi får miljøvennlige og energiøkonomiske boliger med minimal ekstern energitilførsel. Vi får boliger satt sammen av moduler som gir store muligheter for individuell tilpasning. Vi får interaktive rom i hjemmene våre både for arbeid og sosiale aktiviteter. Vi får flerbruksrom der interiøret er planlagt og tilrettelagt for raske sceneskifter. Sentrumsområdene blir grønnere og sentrale boligområder vil som ideal bli organisert som landsbyer med viktige tjeneste tilbud innenfor gangavstand.

8 Bolig og bomiljø i by 24: Vedlikeholdsfrie boligløsninger % sannsynlighet 24 6 Robotiserte lagerløsninger 5 Fjernlager Automatisert kjøkken og renhold Automatisert innkjøp og lager Vedlikeholdsfrie løsninger Mindre boliger Felles parkeringshus utenfor sentrum Lite sannsynlig at vi får robotiserte lagerløsninger hjemme. Mer sannsynlig at fjernlagre med slike løsninger blir mer utbredt. Roboter som tar seg av kjøkkenarbeid og renhold er mindre sannsynlig enn at innkjøpene automatiseres og at vi får vedlikeholdsfrie interiørløsninger basert på nye materialer og nanoteknologi. Det er usikkert om boligene blir mindre. Bare 44,6 % sannsynlighet i følge vår undersøkelse, men vi har også da foreslått at storskjermer brukes for å gi romfølelse. Lite tro på at vi får garasjeanlegg for privatbilene i parkeringshus langt fra boligområdene i sentrum.

9 Utvikling i krav og ønsker frem mot 24: Hensyn til miljø og sikkerhet blir avgjørende Andeler av svar i % Mindre enn i dag Som i dag Større enn i dag Reise fritt Sikkerhet Natur og miljø Estetikk Å bevare miljø og natur og større krav til sikkerhet vil være viktige premisser for utviklingen i følge våre respondenter. Man vil legge større vekt på etikk og by- og pressområdene vil få større oppmerksomhet. Kanskje ikke uventet mener våre respondenter at distriktene vil tape i prioriteringen. Alle våre respondenter bor i byområder. Mer underlig kanskje at ca 14 % mener distriktene vil få større oppmerksomhet enn i dag.

10 Hva styrer utviklingen frem mot 24: Miljø og klimautfordringene blir viktige Meget stor påvirkning Som alt annet Lover og politikk Konkurranse og marked Krav til lønnsomhet Miljø og klimautfordringer 2 Eierskapsforhold 1 Ubetydelig påvirkning Teknologi Våre alternative valgmuligheter fremstår alle som betydningsfulle. Miljø og klimautfordringer, samt teknologisk utvikling vil ha størst betydning for utviklingen. Våre respondenter tillegger politikken større vekt enn markedsløsninger. Eierskapsforholdene i næringslivet er nærmest nøytral i påvirkning i følge våre respondenter.

11 Hvem bestemmer i byene?: Eiendomsutviklere, politikere, planleggere og investorer er sentrale 7 Meget stor innflytelse Bypolitikere Byplanleggere Investorer Eiendoms-utviklere 1 Nesten ingen innflytelse Eiendomsutviklere og kommunepolitikere har størst innflytelse over utviklingen i byene. Kommunale planleggere og investorer kommer hakk i hel i innflytelse. Det er lite, men noen variasjon mellom byene. I Bergen styrer politikerne i følge våre respondenter bosatt i Bergen. I Bergen mener man at politikere og planleggere har større innflytelse enn investorer og eiendomsutviklere. I Trondheim er det omvendt.

12 Hvem bestemmer i byene?: Innbyggerne har liten innflytelse. Staten er viktig aktør. 7 Meget stor innflytelse Innbyggerne Grunneiere Vegetatene Staten 2 1 Nesten ingen innflytelse Innbyggerne har minst innflytelse i Trondheim. Grunneierne har mer innflytelse i Oslo enn i de andre byene. Det samme gjelder for staten.

13 Hvem har svart på undersøkelsen? Kjønn Alder Menn Kvinner år > 45 år Arbeidsgiver Offentlig Privat Respondentene er hentet fra et utvalg på 3957 medlemmer i Tekna mellom 3 og 5 år, tilfeldig valgt i første omgang, men deretter valgt ved selvseleksjon. I alt har 941 respondenter fylt ut skjema på papir eller nett. Av det endelige utvalg respondenter er 71,3 % menn og 28,7 % kvinner. De fleste arbeider i privat virksomhet, hele 81,6 %, mens 18,4 % oppgir at de arbeider i offentlig virksomhet. Hva alder angår er 65,7 % mellom 3 og 45 år og deretter 34,3 % i aldersgruppen fra 45 (> 45) til 5. Erfaringer fra tidligere undersøkelser med tilsvarende utvalgsmetode tilsier at vi med et antall faktiske respondenter som dette ender opp med et utvalg som nært er tilsvarende medlemmene i Tekna hva gjelder kjønn, alder, sektortilhørighet og bosted (geografi). Slik mener vi det er også her.

14 Hvem har svart på undersøkelsen? Respondenter i % Bosted Respondenter i % 3 2 Oslo Oslo omegn Stavanger Stavanger omegn Bergen Bergen omegn Trondheim Oslo Oslo omegn Stavanger Framstillingen til venstre viser at respondentene fordeler seg omtrent jevnt på de fire byregionene, rundt regnet 25 % på hver. Noen forskjeller fremstår klart. Mens de fleste respondentene i Stavanger, Bergen og Trondheim bor i byen er dette motsatt i Oslo. Når det gjelder arbeidssted er det påfallende at arbeidsplassene i Oslo o g Stavanger - regionene også i stort omfangligger i omegnskommunene. Dette avspeiler også fakstiske forhold. 1 Arbeidssted Stavanger omegn Bergen Bergen omegn Teknamedlemmer er i stor grad bilbrukere, reiser i mindre grad kollektivt, mens en stor andel går eller sykler til jobben. Respondenter i % Bil Kollektiv Sykkel/går Annet Transport

Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr 4

Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr 4 Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr 4 To scenarieskisser for arbeid, boform og reiser 2040 utviklet i Trondheim i mai 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna

Teknologisk Fremsyn i Tekna Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr. 4 To scenarieskisser for arbeid, boform og reiser 2040, utviklet i Trondheim i mai 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no

Detaljer

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse

Framtidens byer. Resultater av holdningsundersøkelse Framtidens byer Resultater av holdningsundersøkelse Innholdsfortegnelse 1. Oppsummering p. 3 2. Om undersøkelsen p. 8 3. Synspunkter på kommunens arbeid p. 14 4. Hva gjør du selv? p. 36 5. Hva bør kommunen

Detaljer

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge

Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge Sammendrag: Flere i hver bil? Status og potensial for endring av bilbelegget i Norge TØI-rapport 1050/2009 Forfatter(e): Liva Vågane Oslo 2009, 57 sider Resultater fra de nasjonale reisevaneundersøkelsene

Detaljer

Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet. Av Christine Hvitsand. Telemarksforsking-Bø

Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet. Av Christine Hvitsand. Telemarksforsking-Bø Arbeidsreisevaner ved Herøya Industripark og Rådhuskvartalet Av Christine Hvitsand Telemarksforsking-Bø TF-notat nr 12/2008 juli 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 12/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

Teknologisk fremsyn Magiske byer World of Green Cities Scenariets hovedtrekk

Teknologisk fremsyn Magiske byer World of Green Cities Scenariets hovedtrekk Teknologisk fremsyn Magiske byer World of Green Cities Scenariets hovedtrekk Sluttrapport, mai 2009 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening [Skriv inn tekst] Magiske byer - World of Green Cities - Scenariets

Detaljer

Bilhold og bilbruk i Norge

Bilhold og bilbruk i Norge TØI rapport 856/2006 Bilhold og bilbruk i Norge Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2005 Liva Vågane ISSN 0808-0808-1190 ISBN 82-480-0682-4 Papirversjon ISBN 82-480-0683-2 Elektronisk versjon Oslo, oktober

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna

Teknologisk Fremsyn i Tekna Teknologisk Fremsyn i Tekna Arbeidsrapport nr. 2 Infrastruktur for Norge 2040 3 scenarier Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no Dette heftet inneholder en foreløpig beskrivelse

Detaljer

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen

Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Bolig- og bostedspreferanser i Bergen Analyse og resultater fra spørreundersøkelse om Bergenseres ønsker for sitt neste bosted og bolig for Bergen Tomteselskap og Eiendomsmegler Vest Ansvarlig: Seniorkonsulent

Detaljer

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig

NBBLs medlemslag v/daglig leder. Oslo, 21. april 2009. Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ. FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig NBBLs medlemslag v/daglig leder Oslo, 21. april 2009 Deres ref. Vår ref. 3377-12587/BJ FRAMTIDSPROSJEKT 2030 - om eldre og bolig Boliger og boservice tilpasset eldre utfordring og mulighet Som del av NBBLs

Detaljer

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på?

Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Parkeringspolitikk. Er det noe å satse på? Siv.ing. Jan Usterud Hanssen Transportøkonomisk institutt juh@toi.no Gjennom mange år har vi fulgt med på hvordan parkering inngår i kommuners og regioners planlegging

Detaljer

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell

Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Respons Analyse AS Bredalsmarken 15, 5006 Bergen www.responsanalyse.no Innbygger- og flyttemotivundersøkelse i Fjell Undersøkelse blant innbyggere og utflyttere 13. mai - 20. august 2011 Oppdragsgiver:

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4

Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4 Teknologisk Fremsyn i Tekna Prosessrapport nr 4 ARBEIDSBOK September 2008 Oppdatert etter seminar med SINTEF 26. august 2008 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening www.teknologiskfremsyn.no 2 INTRODUKSJON

Detaljer

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport

Syklist i egen by 2012. Nøkkelrapport Nøkkelrapport Side 1 1. Innledning 1.1 Bakgrunn Hovedmålet i Nasjonal sykkelstrategi er å øke sykkelbruken ved lokale reiser. Det er et nasjonalt mål å øke sykkeltrafikkens andel av alle reiser til åtte

Detaljer

Byreiser. Sammendrag:

Byreiser. Sammendrag: Forfatter: Øystein Engebretsen Oslo 2003, 69 sider Sammendrag: Byreiser Bakgrunn og formål Undersøkelsen inngår som en del i Vegdirektoratets etatsprosjektet Transport i by. Målet for dette etatsprosjektet

Detaljer

World of Green Cities Grønne byer

World of Green Cities Grønne byer World of Green Cities Grønne byer Klimaprognosene som ble lansert i 2008 viste seg ikke å være radikale. I årene etter 2010 ble det klart at bare radikale tiltak kunne hindre store endringer i de klimatiske

Detaljer

Generering av reiser i arbeid henger sammen med de yrkesaktives stilling

Generering av reiser i arbeid henger sammen med de yrkesaktives stilling Sammendrag: Yrkesaktives reiseaktivitet En analyse av faktorer som påvirker bilordninger, parkeringsmuligheter, omfang og transportmiddelbruk på reiser til/i arbeid TØI rapport 444/1999 Forfatter: Jens

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS. Forord

International Research Institute of Stavanger AS. Forord Forord Denne rapporten dokumenterer en evaluering av to samkjøringspiloter, Sharepool og Spontan samkjøring. Evalueringen er gjennomført på oppdrag av Statens vegvesen Vegdirektoratet. Sharepool har blitt

Detaljer

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt

www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt www.visitdrobak.no / Åsmund Lindal Kommunestyremelding om pendling Frogn kommune, vedtatt 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvorfor kommunestyremelding om pendling?...3 1.1 Hva sier oppdraget?...3 1.2 Hva sier

Detaljer

World of Green Cities Grønne byer

World of Green Cities Grønne byer World of Green Cities Grønne byer Klimaprognosene som ble lansert i 2008 viste seg ikke å være radikale. I åren etter 2010 ble det klart at bare radikale tiltak kunne hindre at store endringer i de klimatiske

Detaljer

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen

Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Evaluering av Jeg reiser smart - kampanjen Spørreundersøkelse blant deltakere i kampanjen 5. desember 2008-23. januar 2009 Oppdragsgiver: Bergen kommune Samferdselsetaten -1- FORMÅL TIDSROM FOR KAMPANJEN

Detaljer

Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim

Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim TØI rapport 1355/2014 Kjersti Visnes Øksenholt Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim TØI rapport 1355/2014 Konsekvensvurdering for utbygging av Torggata 5 i Askim Kjersti Visnes Øksenholt

Detaljer

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Siri Ytrehus Anders B. Fyhn. Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder Siri Ytrehus Anders B. Fyhn Her vil jeg bo! Boligønsker blant 50-, 60- og 70-åringer i fire lokalområder

Detaljer

Søndre Land levende og landlig

Søndre Land levende og landlig Søndre Land levende og landlig Rapport fra innbyggerundersøkelsen 2014 03.02.2015 Innhold 1. Sammendrag... 2 2. Innledning... 3 3. Hvor representativ er undersøkelsen... 4 4. Resultater på temanivå...

Detaljer

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse

VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 VIRKEMÅLET: Virkes arbeidslivsundersøkelse 1 Hver eneste arbeidsuke er nordmenn på jobb i til sammen 88 millioner timer. Vi er ansatt i over 200 000 private virksomheter, er selvstendig næringsdrivende,

Detaljer

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo

Jon Horgen Friberg. Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Jon Horgen Friberg Ungdom, fritid og deltakelse i det flerkulturelle Oslo Fafo-notat 2005:16 1 Fafo ISSN 0804-5135 2 Innhold Forord...

Detaljer

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rapport 07 2008 Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rushtidsavgift i Kristiansand? En utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper Forord På oppdrag fra ATP-sekretariatet

Detaljer

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI

Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI Sammendrag: Arbeidsreiser til Nydalen. Eksempelet BI TØI rapport 48/2014 Forfatter(e):Randi Hjorthol, Tom Erik Julsrud, Liva Vågane Oslo 2014, 47 sider Ansatte og studenter ved Handelshøyskolen BI i Nydalen

Detaljer