... Årsrapport fra Læringsmiljøutvalgene (LMU) ved Handelshøyskolen BI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... Årsrapport fra Læringsmiljøutvalgene (LMU) ved Handelshøyskolen BI"

Transkript

1 . Årsrapport fra Læringsmiljøutvalgene (LMU) ved Handelshøyskolen BI Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI skal være rådgivende organ for stiftelsens styre i spørsmål som gjelder høyskolens læringsmiljø i henhold til universitets- og høgskolelovens utdrag fra LMUs mandat

2 1. Bakgrunn Som følge av ny felles lov om universiteter og høyskoler som trådte i kraft 1. august 2005, ble institusjoner under loven pålagt å etablere læringsmiljøutvalg (LMU) fra 1. januar LMU ved BI skal avlegge årlig rapport til BIs styre. Rapporten følger studieåret og denne første rapporten gjelder vårsemesteret 2006 (siste semester av studieåret 2005/2006). Neste LMU-rapport vil gjelde studieåret 2006/2007 og fremlegges BIs styre høsten Mandat Styret ved BI vedtok 27. april 2006 følgende mandat for LMU ved BI. Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI skal være rådgivende organ for stiftelsens styre i spørsmål som gjelder høyskolens læringsmiljø ihht. Universitets- og høyskolelovens 4-3. Læringsmiljø forstås som aktiviteter tilknyttet arbeidsarenaer hvor det skjer studierelatert arbeid i regi av Handelshøyskolen BI. Videre skal læringsmiljøutvalget: 1. Sikre kontinuerlig dialog og arbeide på vegne av alle BIs studenter i saker som gjelder studentenes læringsmiljø. 2. Delta i planleggingen av tiltak vedrørende BI-studentenes læringsmiljø. 3. Holde konsernstyret orientert om saker som angår studentenes sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. 4. Avgi årlig rapport til konsernstyret om BIs arbeid med studentenes læringsmiljø. Rapporten skal foreligge i forkant av budsjettbehandlingen. 3. Sammensetning 3.1 BI Oslo I arbeidet med å sette sammen LMU Oslo ble studentforeningen (SBIO) inkludert for å sikre best mulig forankring blant studentene. Det ble også besluttet at studentenes representant for likestilling og likeverd skulle inkluderes i LMU for å gi denne representanten et forankringspunkt i BI. Videre ble det besluttet at BIs medlemmer skulle representere et så bredt utvalg av administrative som mulig for å sikre en forankring på tvers i organisasjonen. 2

3 Studentenes representanter: o Fagansvarlig SBIO, - p.t. Jens Haugland o Fagansvarlig i MarKo - linjeforeningen for markedskommunikasjon - p.t. Ane T. Nilsen o Leder for masterkammeret, - p.t. Helene Skerven o Leder for bachelorkammeret, - p.t. Terje Herttua o Studentenes representant for likestilling og likeverd, - p.t. Zeenet Naseem BI-ansattes representanter: o Direktør studieadministrasjonen Bachelor, - p.t. Jan Frode Lien o Leder Studentvelferd, - p.t. Per Erik Aspen o Ansvarlig for Executiveresepsjonen, - pt. Mia Andersen o Rådgiver Studieavdelingen, - p.t. Sigrun G. Gabrielsen (Ole Kristian Syversen V06) o Pluss - intern service, - p.t. Svein Kristiansen o Referent og observatør fra studentvelferd ved BI Oslo, - p.t. Marthe Dirdal 3.2 BI Stavanger Lisbeth Ødegaard (studentrepresentant) Trude Meling (studentrepresentant) Ådne Baer-Olsen (studentrepresentant) Høyskolelektor Randi Skare (ansattrepresentant) Trygve Gunnarshaug (ansattrepresentant) 3.3 BI Bergen Elisabeth Seim Studiesjef/nestleder BI Bergen, Stein Lavik Høyskolelektor BI Bergen, André Kalstad - Fagansvarlig BIS Sentralstyret (tidl. BIS Bergen) og Tor Steffen Hammer Olaisen Fagansvarlig BIS Bergen. 3.4 BI Trondheim Bjørn W. Amundsen (ansattrepresentant) Tor W. Ødegaard (ansattrepresentant) Peter Gjerde (studentrepresentant) Anne-Line Bernstrøm (studentrepresentant) 3.5 BI Lillestrøm Espen Sakshaug, (ansattrepresentant) BI Lillestrøm (ansattrepresentant) Tapi Roll (ansattrepresentant) Tillitsvalgte 3

4 3.6 BI Tromsø Bjarne Eilertsen, leder (ansattrepresentant) Line Dahl (studentrepresentant) Høyskolelektor Henning Sollid (sekretær) 3.7 BI Agder Linda Stiberg-Jamt (ansattrepresentant) Alf Knudsen (ansattrepresentant, 1/1-31/1), Tommy Birkeland (fra ½-20/6) Leder BIS (studentrepresentant) 3.8 BI Buskerud Trond I. Østgaard (ansattrepresentant) Styret i studentforeningen, primært ved leder og fagansvarlig (studentrepresentant) 3.9 BI Vestfold Turid Pritzier, BI (ansatterepresentant) Lars Steven Horntvedt, (studentrepresentant) Tillitsvalgte 3.10 BI Telemark Kjell Karlsrud (ansatterepresentant) Heidi Behring Hansen (ansatterepresentant) BIS formann Eirik Skare (studentrepresentant) Rune Hansen (faglig) 3.11 BI Gjøvik Britt R. Skjøld (ansatterepresentant) Lene Renate Fjellhaug (studentrepresentant) 3.12 BI Ålesund Andreas V. Østigård (ansatterepresentant) Leif Riksheim (ansatterepresentant) Bente Mortensen (studentrepresentant) Anette Fylling (studentrepresentant) 3.12 BI Østfold Ikke etablert 4

5 4. Saker LMU har arbeidet med i BI Oslo Vårens første møter gikk med til å studere andre læresteders arbeid på området. Universitetet i Oslo (UiO) og Høyskolen i Oslo (HiO) har hatt LMU i flere år og det var derfor naturlig å hente ideer og inspirasjon fra disse. LMU Oslo utarbeidet forslaget til mandat for LMU i BI som ble vedtatt i BIs styre 27. april Andre saker: Arbeid med utvikling av mandat for LMU (nasjonalt) Utvikling av websider for LMU Oslo og studiestedene Orienteringsssaker for å gjøre medlemmene i LMU oppdaterte på aktuelle saksområder, som for eksempel eksamen, universell utforming m.m. Gitt innspill til endrede retningslinjer for organisering og gjennomføring av tilrettelagt eksamen, bl.a. på bakgrunn av kontakt med UiO. Inkludering av prosjekt for mangfold og likeverd ved BI i LMU. Gjennomgang av lærings- og fasilitetsundersøkelse ved BI Oslo gjennomført vårsemesteret BI Stavanger Utvalget har gått igjennom de krav som skal stilles til et læringsmiljø og kan generelt si at læringsmiljøet ved BI Stavanger er godt. Det fysiske arbeidsmiljøet er godt tilrettelagt for læring. Det kan påpekes følgende: I perioder oppleves lokalene som litt kalde. Studentene kan bli flinkere til å rydde etter seg Når det gjelder det psykiske læringsmiljøet ser utvalget det slik at det å fokusere på god trivsel på skolen vil være med å sikre et godt psykisk læringsmiljø. 4.3 BI Bergen 1. Status skolens fysiske læringsmiljø, herunder undervisningsfasiliteter. Tanker om bedre utnytting av plass og fasiliteter: 1.) Utnytte skillevegg i klasserom 2 til kollokvierom á 20 plasser 2.) Utnytte det trådløse nettverket bedre. Flere bærbare PCér, mindre stasjonære. Her kan det være en idé å se hvordan BI kan hjelpe hver enkelt student til å skaffe seg bærbar leasingavtale? 3.) 3 etasje i LH 15 er i utgangspunktet stengt og forbeholdt EVU, men kan til tider åpnes for heltidsstudentene. Dette kan gjøres ved å legge en positiv melding på elektroniske infoskjermer. 5

6 4.) Pauseareal i 3.etg. + Business Class kan utnyttes mer systematisk som gruppearbeidsplasser/vrimlearealer. Sjekkliste pkt. 2 i mandat: Pkt. a. Lokaler, atkomstvei, trapper mv. anses å være dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives. Når det gjelder LH 15, er byggets form og karakter slik at det er noe trange ganger og myldreområder, særlig i 1. og 2. etasje. 2. Pedagogiske tiltak kort sikt 1. Skrivekurs / grunnleggende arbeidsmetoder i studiet på BI. Vi planlegger å kjøre 1 2 timers skrivekurs for alle nye studenter ved BI Bergen. 2. AFEL. Nye studenter får tilbud om å delta på studieteknikk-kurs som går over 9 timer. 3. Studentassistenter til veiledning generelt / som case ledere? Vi planlegger å starte opp dette i forbindelse med MRK Kollokviegrupper med faste møtetider oppgaveløsning. Mattematikk og bedriftsøkonomi. 5. Utvidet opplæring i bruk av biblioteksøk samt Blackboard. Det skal avholdes en forelesersamling med opplæring tidlig i semesteret. 6. Innrykksuken/fadderuken kan benyttes mer aktivt i bl.a. danning av grupper. Også opplæring og informasjon om BIs WEB-system må bli gjort kjent. 3. Tillitsvalgte / BiS Vektlegging dialog tillitsvalgte / forelesere; generelt lokal evaluering og tilbakemelding. Også lokal rapportering fra BiS om forelesere, fag, eksamen osv. Vi har også planer om å få til en bedre og mer systematisk kontakt mellom de faglige lederne og de tillitsvalgte. Dette gjøres ved at vi fastlegger 4 møter pr semester. 2 av disse møtene er forbeholdt møte mellom de faglige lederne og de tillitsvalgte. Vi ønsker på den måten å få til en bedre og mer åpen dialog, og håper å få frem flere forbedringsområder ifht. undervisningen av våre studenter. 4.4 BI Trondheim Støy i timene; en del studenter jobber på PC i timene, noe som forstyrrer medstudentene. Tiltak: Forelesere og tillitsvalgte tar opp problematikken i de ulike klassene. Støy i lesesalen; også her virker bruk av PC forstyrrende. I tillegg spiller en del studenter musikk på MP3-spiller. Tiltak: Studentene oppfordres til å legge bort MP3-spillerne. Dårlig lysforhold på lesesal. Tiltak: Lysarmatur på lesebordene skiftes ut. Dette ble gjennomført i sommerferien. 6

7 Dårlig hastighet og dårlig signal på trådløst nettverk. Tiltak: Ta kontakt med IT-avdelingen i Oslo. Kapasiteten er forbedret og flere antenner vil bli montert. Ønske om ikke-gjennomsiktig glass på grupperommene. Tiltak: Ønsket kan ikke innfris på grunn av lysforholdene og øvrige arkitektoniske beskrankninger, Ønske om konteeksamen før semesterstart om høsten. Tiltak: Dette kan ikke gjennomføres isolert ved den enkelte skole. Saken bør reises sentralt av BIS. Dårlig oppmøte i enkelte klasser. Saken ble diskutert, uten at det fremkom noen entydig forklaring på problemet. Lokalt faglig leder for det enkelte studium oppfordres til ta opp problematikken i klassene. 4.5 BI Lillestrøm Utvalget har jobbet med resultater fra fasilitetsundersøkelse. Datarom fungerer ikke tilfredsstillende. Kantinetilbud er ikke tilfredsstillende Studentene savner trådløst nettverk Klage på temperatur i enkelte klasserom Klage på renhold på skolen. Åpningstider på skolen er ikke tilfredsstillende Samarbeidsproblemer i eksamensgrupper Tiltak: Datarom er nå knyttet til BI i Oslo gjennom tynn klient. Dette skal øke kapasitet, samt sørge for kvalitetssikring av programvare. Kantineleverandør er byttet ut. Kantinelokaler er nyinnredet. Trådløst nettverk er installert Temperatur justeres i samarbeid med vaktmester. Måling av temperatur er gjennomført Tilbakemeldinger fra studentene er videreformidlet til vaskefirma. Administrasjon følger opp dette. Åpningstider er utvidet etter studentenes ønske Et kurs i team og gruppearbeid gjennomføres en gang pr. semester. 4.6 BI Tromsø Det totale fysiske læringsmilijø ved BI Tromsø ble evaluert. Herunder ble følgende saker påtalt: Ventilasjonsystemet er i ubalanse pr. dags dato. Tiltak for utbedring er iverksatt. Temperatur i klasserom en og to kontrolleres med mulighet for heving av tempratur. 7

8 Dør i grupperomskorridor evalueres mht. behov for automatisk lukking ved brann. 4.7 BI Agder Temperatur i auditoriene/klasserommene: Etter at vi flyttet inn i nytt skolebygg, har det vært vanskelig å stille inn lufttemperaturen på et fornuftig og akseptabelt nivå. I noen rom har det vært overtrykk. I tillegg har det kommet klager på at det har vært for kaldt. Tiltak: Vi har hatt inne Oras Agder som har stilt opp den vannbårne varmen. Vaktmester på huset har stilt på lufttrykket. Kantine: Vi har hatt klager fra studentene på at kantinen er for dyr og ikke har god nok kvalitet på maten. Tiltak: Byggherre har tatt initiativ til en spørreundersøkelse og har på grunnlag av resultatene foretatt en del justeringer. Søppel: Studentene legger igjen mye søppel etter seg i auditoriene, klasserom, grupperom, lesesal og terminalrom. Tiltak: Tillitsvalgte i hver klasse fikk i oppdrag og skjerpe forholdene. 4.8 BI Buskerud Vi valgte å løse utvalgets mandat gjennom en videreføring av et velfungerende samarbeidsforum vi allikevel har hatt gjennom de fire foregående studieårene, hvor direktør er fast møtende deltaker i studentforeningens styremøter. BI Buskerud har siden høsten 1996 holdt til i Drammen Høyskolesenter, samlokalisert med Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Telemark. Dette gir oss fleksibilitet gjennom tilgang til et raust antall auditorier og undervisningsrom med tilhørende grupperom, studentkantine, bokhandel m.m. Vi er på flyttefot ved utgangen av høsten 2006 til nye lokaler i den nye kunnskapsparken i Drammen, fremdeles samlokalisert med de to nevnte høgskolene og en rekke andre spennende aktører. Det har derfor vært prioritert å tilrettelegge de nye lokalene fremfor større investeringer i dagens lokaler. Full utbygging av trådløst nettverk ble prioritert våren Dessuten oppgradert vi PC-rommet med 10 nye maskiner i løpet av våren. Vi installerte ny printer på pc-rommet. Samarbeidsavtalen om fysiske biblioteksressurser med Folkebiblioteket i Drammen oppfattes å fungere tilfredsstillende, og ble videreført. I ettertid har vi sett at vi burde oppgradert kapasiteten på tilgjengelige stikk-kontakter i våre auditorier og klasserom for å lette studentenes bruk av bærbar pc, men dette har ikke blitt tatt opp av studenten underveis, og heller ikke av oss. 8

9 4.9 BI Vestfold Fysiske fasiliteter: Stort auditorium: Studentene er fornøyde med dette auditoriet. Det er god akustikk og lyden bærer godt i salen. Det datatekniske utstyret fungerer tilfredsstillende. Studentene savner mer stikkontakter pga. økt bruk at bærbare PCer i undervisningen. o Tiltak: Vi ønsker å montere flere stikk, slik at det problemet blir løst. Lite auditorium: Her klages det av og til på litt tung luft. Grupperom: I det daglige har vi godt med grupperom i form av at vi har hatt to gruppesaler, med plass til ca grupper á 4-6 studenter i hvert rom. Disse rommene brukes imidlertid i stor grad til eksamensrom, og det kan derfor være noe knapp tilgang på grupperom i eksamensperioder. Temperatur/lys i rommene: Temperatur varierer etter årstidene. Men det kan av og til være et problem å tilfredsstille alle noen synes det er for varmt samtidig som andre igjen fryser. Alle rommene har gode lysforhold. Solavskjerming på alle rom. Åpningstider: Vi har montert kortleser til åpning av inngangsdøren til undervisningsbygget ( adgangskort). Studentene får studiekort med PIN kode og kan komme inn ved behov. Studentene er fornøyde med dette systemet. Kantine: Det er Sjøstjerna Kantine og Catering som driver kantinen. Studentene synes at prisnivået er for høyt i kantinen. Dette har vært tatt opp flere ganger uten at prisene er endret i noen særlig grad av den grunn. Studentene ønsker seg enklere mat, men når dette har blitt prøvd ut har ikke salget vært høyere av den grunn. Data: Vi har PC lab med 20 maskiner. Vi ser at bruken av PC lab er nedadgående siden mange studenter skaffer seg egne bærbare. Etter at IT avdelingen har montert Citrix på PC lab har det faktisk fungert mindre tilfredstillende enn før. Vi har montert trådløst nettverk som stort sett fungerer greit. Enkelte studenter har litt problemer med å definere sin egen PC til det tråløse nettverket, men de hjelper hverandre. Vi har fått en student til å bistå adm.mht bærbar pc (oppsett + print) og IT-utstyr i auditorium/klasserom. I tillegg har vi en tilsynsvakt to kvelder i uken som er en ressurs på audiovisuelt utstyr. 9

10 4.10 BI Telemark Fysiske fasiliteter: Auditoriet: Studentene er fornøyde med auditoriet. Det er god akustikk og lyden bærer godt i salen. Det datatekniske utstyret fungerer tilfredsstillende. Studentene savner mer stikkontakter pga. økt bruk at bærbare PC er i undervisningen. o Tiltak: Vi skal montere flere stikk slik at det problemet blir løst. Klasserom: Klasserommene fungere greit. Enkelte dager oppstår det utfordringer når det gjelder rombruken, men vi finner ulike løsninger. I enkelte tilfeller må vi låne lokaler i ulike skolebygg som ligger i gangavstand fra oss. Dette er selvfølgelig en nødløsning, men det fungerer tilfredsstillende. Grupperom: I det daglige har vi godt med grupperom, men i eksamenstiden er det stor etterspørsel etter rommene. Pr. i dag løser vi det med å ta i bruk kantina, og ulike klasserom som det ikke er undervisning eller eksamen i. Studentene har muligheter til å være å jobbe på Porsgrunn bibliotek hvor de har ulike grupperom og lesesal. Temperatur i rommene: Varierer etter årstidene. Enkelte studenter fryser samtidig som andre mener rommet har akseptabel temperatur. Ofte vanskelig å regulere. o Tiltak: Måle temperaturen i rommene hvis det er ønskelig. Renhold: Vi hadde en del problemer med renholdet tidlig i vår semesteret. Vi hadde samtaler med renholdsbyrået og renholdet ble mye bedre etter dette. o Tiltak: Vi må ha jevnlig kontroll av vask og sørge for god kommunikasjon med renholdsbetjent. Åpningstider: Vi har montert kortleser til åpning av inngangsdøren til undervisningsbygget ( adgangskort). Studentene får studiekort med PIN kode og kan komme inn ved behov. Studentene er fornøyde med dette systemet. Kantine: Ved BI Telemark er det SITEL som driver kantinen. Studentene er ikke helt fornøyde med utvalget til tider. Dette er blitt meldt til ledelsen i SITEL og de prøver å variere noe mer. Studentene ønsker et større utvalg i automatene. Vi har gitt melding videre til SITEL om ønsket fra studentene. Data: Vi har PC lab med 20 maskiner. Vi ser at bruken av PC lab er nedadgående siden mange studenter skaffer seg egne bærbare. Etter at IT avdelingen har montert Citrix på PC lab har den fungert tilfredstillende. Tidligere hadde vi store problemer. Vi har montert tråløst nettverk som fungere stort sett greit. Enkelte studenter har litt problemer med å definere sin egen PC til det tråløse nettverket, men de hjelper hverandre. 10

11 o Tiltak: Vi ønsker oss en kontaktperson som kan være med å hjelpe den enkelte student med dette. Vi i administrasjon har ikke nok kunnskap til å være en god støtte BI Gjøvik Ingen saker 4.12 BI Ålesund Fysiske fasiliteter: Ombygginger: Det har vært ombygging i Scandic Hotell der vi er leietakere.det vil bli litt endringer i låserutinene senere.læringsmiljøutvalget var enige om at ombyggingen har gått forholdsvis bra. Studentene har i liten grad blitt plaget av støy, eksamensgjennomføringen har gått som normalt. Det er ombygging også i nabohuset for Akademiet v.g.s noe som har medført at studentenes parkeringsplass har blitt flyttet. Tiltak: Følge opp at antall p-plasser ikke blir redusert Reservering av grupperom: I det daglige har vi godt med grupperom, men i eksamenstiden er det stor etterspørsel etter rommene. Pr. i dag løser vi det med å ta i bruk ulike klasserom der det ikke er undervisning eller eksamen. Tiltak: Det er satt opp skjemaer for reservering som fungerte godt i vårsemesteret Renhold: Vi hadde betydelige problemer med renholdet tidlig i vår semesteret. Renholdsbyrået er senere oppsagt og renholdet blitt meget bra etter at en person ble engasjert. Tiltak: Vi må ha jevnlig kontroll av vask og sørge for god kommunikasjon med renholdsbetjent BI Østfold Ingen saker 5. Innspill til budsjett 5.1 BI Oslo Innspill til budsjettet for 2007 ivaretas i 2006 av Bachelor- og Masteravdelingen. Grunnlaget for budsjettinnspillene ligger i de tiltak som er satt i produksjon på bakgrunn av fasilitetsundersøkelsen I arbeidet med budsjett 2008 vil LMU-Oslo ta en aktiv rolle i samarbeid med Bachelor- og Masteravdelingen. 11

12 5.2 BI Stavanger Læringsutvalget ble presentert Prosjekt storstuå som har til hensikt å skape bedre trivsel på skolen. Utvalget ser dette som et svært viktig tiltak for å bedre både det fysiske og psykiske læringsmiljøet ved BI Stavanger. Utvalget håper dette kan bli realisert i BI Bergen Nye lokaliteter er lagt inn på BI Bergens langtidsbudsjett. Vi ønsker noen av klasserommene oppgradert mtp bord og stoler. Investeringsmidler søkt for Flere veiledningstimer lagt inn i budsjettet for å kunne følge opp tilbudet med kollokvieledere. 5.4 BI Trondheim 5.5 BI Lillestrøm 5.6 BI Tromsø 5.7 BI Agder Det har ikke vært behov for budsjettmidler så langt. BI Agder gjennomførte spørreundersøkelsen om kantinen for alle bedriftene på Kjøita. Dette arbeidet ble fakturert byggherre. 5.8 BI Buskerud 5.9 BI Vestfold 5.10 BI Telemark 5.11 BI Gjøvik 5.12 BI Ålesund 5.13 BI Østfold Nydalen, 4. desember

13 13

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2009-2010 I-sak 20/10 Utkast av 11.11.10 Godkjent av LMU:10.11.10 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU...

Detaljer

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver

Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009. Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver Læringsmiljøutvalg En gjennomgang av årsrapporter fra 2007 2009 Kari Line Seierstad Johnsen, Nasjonal pådriver 20.10.2009 1 Læringsmiljøutvalg - en gjennomgang av årsrapporter fra 2007-2009 1.0 Innledning

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved

Årsrapport om. kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet. ved Årsrapport om kvalitetsarbeid og utdanningskvalitet ved Høgskolen i Telemark Studieåret 2005/2006 Høgskolen i Telemark, 30.11.06 Sist endret: 17.11.06 Versjon nr. 10 Skrevet av: Kristin Ekmann Godkjent

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 -

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 - MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 21.10.2013 Tidspunkt: 08:30 - Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Grete Lysfjord Kjetil

Detaljer

Ny standard for studentenes arbeidsforhold ved UMB

Ny standard for studentenes arbeidsforhold ved UMB Ny standard for studentenes arbeidsforhold ved UMB Rapport fra arbeidsgruppe UMB, 15.11.05 Glimt fra studentenes studiehverdag ved andre læresteder! DEL I 0. Sammendrag... 1 1. Bakgrunn... 4 2. Konkretisering

Detaljer

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 5/12 Møtested: Styrerommet - Mørkvedgården, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008

Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Årsrapport for kvalitetsarbeid 2007 2008 Vedtatt i styremøte 10. juni 2008 1 Innledning 1.1 Ekstern evaluering og vedtak i NOKUT om å ikke godkjenne HiLs kvalitetssystem Siden forrige årsrapport for kvalitetsarbeid

Detaljer

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30

MØTEINNKALLING. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 MØTEINNKALLING Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 6/13 Møtested: Møterom 3003 Dato: 02.12.2013 Tidspunkt: 08:30 10:30 Innkalling går til: Navn Funksjon Representerer Bjørn Åge Nilsen Leder SOB Grete

Detaljer

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7

1 Saksliste 2. 2 - Årsrapport 2013 3. 3 - Resultatregnskap 2013 4. 4 - Budsjett 2014 5. 5 - Arbeidsprogram 2014 6. 6 - Vedtektsendringer 7 ÅRSMØTE 2014 31. januar 2014 Innhold 1 Saksliste 2 2 - Årsrapport 2013 3 3 - Resultatregnskap 2013 4 4 - Budsjett 2014 5 5 - Arbeidsprogram 2014 6 6 - Vedtektsendringer 7 7 - Midlertidig forlengelse av

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 21 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Versjon 2, 14.4.211 Innhold 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger... 7 1.1 Undervisning og læringsmiljø... 7 1.2 Studieprogrammet... 7 1.3 Rekruttering...

Detaljer

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 41. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 41. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 14-15. April 2012 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 41. Landsmøte! Sentralstyret har jobbet i lang tid med å forberede Landsmøtet 2012, og

Detaljer

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI

SØKNAD. til Nokut om AKKREDITERING. som VITENSKAPELIG HØYSKOLE. fra Handelshøyskolen BI SØKNAD til Nokut om AKKREDITERING som VITENSKAPELIG HØYSKOLE fra Handelshøyskolen BI Oslo 30. juni 2007 3 INNHOLD 1 INNLEDNING... 6 1.1 Oversikt 1.2 BI: Seks studiesteder én handelshøyskole 1.3 BIs fagområder

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ

ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ ÅRSRAPPORT 2013 STUDIEKVALITET OG LÆRINGSMILJØ 1 Rapporten ble behandlet og godkjent av høgskolestyret i møte den 25.4.2014. Forsidebilde: Barnevernsstudent Hege Skreivang, opprinnelig fra Kolbotn, har

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlem. Varamedlem møter kun ved spesiell innkalling. Møteinnkalling Utvalg: Studieutvalget Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 08.02.2012 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania

NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen Campus Kristiania Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen Oktober 2014 System for kvalitetssikring evaluering NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

Generalforsamling BIS DRAMMEN

Generalforsamling BIS DRAMMEN Generalforsamling BIS DRAMMEN Onsdag 16. oktober 2013, 17:00 Auditoriet A6509 Side 2 av 44 Innholdsfortegnelse: Retningslinjer for GF:... 4 Sak 1 Behandling / Godkjenning av innkallelse, dagsorden og forretningsorden...

Detaljer

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund

Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund Implementering av rapporteringssystem ved Høgskolen Stord/Haugesund BachelorOppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Studie for ingeniørfag Sikkerhet, HMS Av: Glenn Lonebu Kand.nr. 41 Cato Melkevik

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole

NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole NOKUTs tilsynsrapporter Bjørknes Høyskole Vurdering av søknad om akkreditering som høyskole Juni 2014 Institusjonsakkrediteringer NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene.

Detaljer

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet

Bjørknes Høyskole. Kvalitetshåndbok. Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Bjørknes Høyskole Kvalitetshåndbok Overordnet beskrivelse av kvalitetssikringssystemet Sist revidert mars 2013 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 2 Innledning 4 Kvalitetssikringssystemet 4 Verktøy

Detaljer

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001

Ida Katrine Riksaasen Hatlevik. Studiekvalitet i mastergradene. NIFU skriftserie nr. 1/2001 Ida Katrine Riksaasen Hatlevik Studiekvalitet i mastergradene Studenters erfaringer fra forsøk med masterstudier NIFU skriftserie nr. 1/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. Håkon Berger Sæther. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 Ordstyrer: Bisitter: Referent: Per Olav Myhre Silje Brattgjerd Håkon Berger Sæther 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp

Detaljer

Høyskolen for ledelse og teologi

Høyskolen for ledelse og teologi NOKUTs tilsynsrapporter Høyskolen for ledelse og teologi Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen September 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved institusjonene.

Detaljer

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013

Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Evalueringsrapport Digital eksamen INF100 Grunnkurs i programmering Høst 2013 Eli Neshavn Høie, Studiesjef, Det matematisk- naturvitenskapelige fakultetet Mari Garaas Løchen, Studieleder, Institutt for

Detaljer

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING

TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN FLEKSIBEL UTDANNING DESEMBER 2014 Hanne Røising (leder) & Hanna Ihlebæk (sekretær) Innhold FORORD... 4 TILTAKS- OG FRAMDRIFTSPLAN... 5 INNLEDNING... 7 Prosjekt fleksibel utdanning...

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer