... Årsrapport fra Læringsmiljøutvalgene (LMU) ved Handelshøyskolen BI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "... Årsrapport fra Læringsmiljøutvalgene (LMU) ved Handelshøyskolen BI"

Transkript

1 . Årsrapport fra Læringsmiljøutvalgene (LMU) ved Handelshøyskolen BI Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI skal være rådgivende organ for stiftelsens styre i spørsmål som gjelder høyskolens læringsmiljø i henhold til universitets- og høgskolelovens utdrag fra LMUs mandat

2 1. Bakgrunn Som følge av ny felles lov om universiteter og høyskoler som trådte i kraft 1. august 2005, ble institusjoner under loven pålagt å etablere læringsmiljøutvalg (LMU) fra 1. januar LMU ved BI skal avlegge årlig rapport til BIs styre. Rapporten følger studieåret og denne første rapporten gjelder vårsemesteret 2006 (siste semester av studieåret 2005/2006). Neste LMU-rapport vil gjelde studieåret 2006/2007 og fremlegges BIs styre høsten Mandat Styret ved BI vedtok 27. april 2006 følgende mandat for LMU ved BI. Læringsmiljøutvalget ved Handelshøyskolen BI skal være rådgivende organ for stiftelsens styre i spørsmål som gjelder høyskolens læringsmiljø ihht. Universitets- og høyskolelovens 4-3. Læringsmiljø forstås som aktiviteter tilknyttet arbeidsarenaer hvor det skjer studierelatert arbeid i regi av Handelshøyskolen BI. Videre skal læringsmiljøutvalget: 1. Sikre kontinuerlig dialog og arbeide på vegne av alle BIs studenter i saker som gjelder studentenes læringsmiljø. 2. Delta i planleggingen av tiltak vedrørende BI-studentenes læringsmiljø. 3. Holde konsernstyret orientert om saker som angår studentenes sikkerhet og velferd, herunder det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet. 4. Avgi årlig rapport til konsernstyret om BIs arbeid med studentenes læringsmiljø. Rapporten skal foreligge i forkant av budsjettbehandlingen. 3. Sammensetning 3.1 BI Oslo I arbeidet med å sette sammen LMU Oslo ble studentforeningen (SBIO) inkludert for å sikre best mulig forankring blant studentene. Det ble også besluttet at studentenes representant for likestilling og likeverd skulle inkluderes i LMU for å gi denne representanten et forankringspunkt i BI. Videre ble det besluttet at BIs medlemmer skulle representere et så bredt utvalg av administrative som mulig for å sikre en forankring på tvers i organisasjonen. 2

3 Studentenes representanter: o Fagansvarlig SBIO, - p.t. Jens Haugland o Fagansvarlig i MarKo - linjeforeningen for markedskommunikasjon - p.t. Ane T. Nilsen o Leder for masterkammeret, - p.t. Helene Skerven o Leder for bachelorkammeret, - p.t. Terje Herttua o Studentenes representant for likestilling og likeverd, - p.t. Zeenet Naseem BI-ansattes representanter: o Direktør studieadministrasjonen Bachelor, - p.t. Jan Frode Lien o Leder Studentvelferd, - p.t. Per Erik Aspen o Ansvarlig for Executiveresepsjonen, - pt. Mia Andersen o Rådgiver Studieavdelingen, - p.t. Sigrun G. Gabrielsen (Ole Kristian Syversen V06) o Pluss - intern service, - p.t. Svein Kristiansen o Referent og observatør fra studentvelferd ved BI Oslo, - p.t. Marthe Dirdal 3.2 BI Stavanger Lisbeth Ødegaard (studentrepresentant) Trude Meling (studentrepresentant) Ådne Baer-Olsen (studentrepresentant) Høyskolelektor Randi Skare (ansattrepresentant) Trygve Gunnarshaug (ansattrepresentant) 3.3 BI Bergen Elisabeth Seim Studiesjef/nestleder BI Bergen, Stein Lavik Høyskolelektor BI Bergen, André Kalstad - Fagansvarlig BIS Sentralstyret (tidl. BIS Bergen) og Tor Steffen Hammer Olaisen Fagansvarlig BIS Bergen. 3.4 BI Trondheim Bjørn W. Amundsen (ansattrepresentant) Tor W. Ødegaard (ansattrepresentant) Peter Gjerde (studentrepresentant) Anne-Line Bernstrøm (studentrepresentant) 3.5 BI Lillestrøm Espen Sakshaug, (ansattrepresentant) BI Lillestrøm (ansattrepresentant) Tapi Roll (ansattrepresentant) Tillitsvalgte 3

4 3.6 BI Tromsø Bjarne Eilertsen, leder (ansattrepresentant) Line Dahl (studentrepresentant) Høyskolelektor Henning Sollid (sekretær) 3.7 BI Agder Linda Stiberg-Jamt (ansattrepresentant) Alf Knudsen (ansattrepresentant, 1/1-31/1), Tommy Birkeland (fra ½-20/6) Leder BIS (studentrepresentant) 3.8 BI Buskerud Trond I. Østgaard (ansattrepresentant) Styret i studentforeningen, primært ved leder og fagansvarlig (studentrepresentant) 3.9 BI Vestfold Turid Pritzier, BI (ansatterepresentant) Lars Steven Horntvedt, (studentrepresentant) Tillitsvalgte 3.10 BI Telemark Kjell Karlsrud (ansatterepresentant) Heidi Behring Hansen (ansatterepresentant) BIS formann Eirik Skare (studentrepresentant) Rune Hansen (faglig) 3.11 BI Gjøvik Britt R. Skjøld (ansatterepresentant) Lene Renate Fjellhaug (studentrepresentant) 3.12 BI Ålesund Andreas V. Østigård (ansatterepresentant) Leif Riksheim (ansatterepresentant) Bente Mortensen (studentrepresentant) Anette Fylling (studentrepresentant) 3.12 BI Østfold Ikke etablert 4

5 4. Saker LMU har arbeidet med i BI Oslo Vårens første møter gikk med til å studere andre læresteders arbeid på området. Universitetet i Oslo (UiO) og Høyskolen i Oslo (HiO) har hatt LMU i flere år og det var derfor naturlig å hente ideer og inspirasjon fra disse. LMU Oslo utarbeidet forslaget til mandat for LMU i BI som ble vedtatt i BIs styre 27. april Andre saker: Arbeid med utvikling av mandat for LMU (nasjonalt) Utvikling av websider for LMU Oslo og studiestedene Orienteringsssaker for å gjøre medlemmene i LMU oppdaterte på aktuelle saksområder, som for eksempel eksamen, universell utforming m.m. Gitt innspill til endrede retningslinjer for organisering og gjennomføring av tilrettelagt eksamen, bl.a. på bakgrunn av kontakt med UiO. Inkludering av prosjekt for mangfold og likeverd ved BI i LMU. Gjennomgang av lærings- og fasilitetsundersøkelse ved BI Oslo gjennomført vårsemesteret BI Stavanger Utvalget har gått igjennom de krav som skal stilles til et læringsmiljø og kan generelt si at læringsmiljøet ved BI Stavanger er godt. Det fysiske arbeidsmiljøet er godt tilrettelagt for læring. Det kan påpekes følgende: I perioder oppleves lokalene som litt kalde. Studentene kan bli flinkere til å rydde etter seg Når det gjelder det psykiske læringsmiljøet ser utvalget det slik at det å fokusere på god trivsel på skolen vil være med å sikre et godt psykisk læringsmiljø. 4.3 BI Bergen 1. Status skolens fysiske læringsmiljø, herunder undervisningsfasiliteter. Tanker om bedre utnytting av plass og fasiliteter: 1.) Utnytte skillevegg i klasserom 2 til kollokvierom á 20 plasser 2.) Utnytte det trådløse nettverket bedre. Flere bærbare PCér, mindre stasjonære. Her kan det være en idé å se hvordan BI kan hjelpe hver enkelt student til å skaffe seg bærbar leasingavtale? 3.) 3 etasje i LH 15 er i utgangspunktet stengt og forbeholdt EVU, men kan til tider åpnes for heltidsstudentene. Dette kan gjøres ved å legge en positiv melding på elektroniske infoskjermer. 5

6 4.) Pauseareal i 3.etg. + Business Class kan utnyttes mer systematisk som gruppearbeidsplasser/vrimlearealer. Sjekkliste pkt. 2 i mandat: Pkt. a. Lokaler, atkomstvei, trapper mv. anses å være dimensjonert og innredet for den virksomhet som drives. Når det gjelder LH 15, er byggets form og karakter slik at det er noe trange ganger og myldreområder, særlig i 1. og 2. etasje. 2. Pedagogiske tiltak kort sikt 1. Skrivekurs / grunnleggende arbeidsmetoder i studiet på BI. Vi planlegger å kjøre 1 2 timers skrivekurs for alle nye studenter ved BI Bergen. 2. AFEL. Nye studenter får tilbud om å delta på studieteknikk-kurs som går over 9 timer. 3. Studentassistenter til veiledning generelt / som case ledere? Vi planlegger å starte opp dette i forbindelse med MRK Kollokviegrupper med faste møtetider oppgaveløsning. Mattematikk og bedriftsøkonomi. 5. Utvidet opplæring i bruk av biblioteksøk samt Blackboard. Det skal avholdes en forelesersamling med opplæring tidlig i semesteret. 6. Innrykksuken/fadderuken kan benyttes mer aktivt i bl.a. danning av grupper. Også opplæring og informasjon om BIs WEB-system må bli gjort kjent. 3. Tillitsvalgte / BiS Vektlegging dialog tillitsvalgte / forelesere; generelt lokal evaluering og tilbakemelding. Også lokal rapportering fra BiS om forelesere, fag, eksamen osv. Vi har også planer om å få til en bedre og mer systematisk kontakt mellom de faglige lederne og de tillitsvalgte. Dette gjøres ved at vi fastlegger 4 møter pr semester. 2 av disse møtene er forbeholdt møte mellom de faglige lederne og de tillitsvalgte. Vi ønsker på den måten å få til en bedre og mer åpen dialog, og håper å få frem flere forbedringsområder ifht. undervisningen av våre studenter. 4.4 BI Trondheim Støy i timene; en del studenter jobber på PC i timene, noe som forstyrrer medstudentene. Tiltak: Forelesere og tillitsvalgte tar opp problematikken i de ulike klassene. Støy i lesesalen; også her virker bruk av PC forstyrrende. I tillegg spiller en del studenter musikk på MP3-spiller. Tiltak: Studentene oppfordres til å legge bort MP3-spillerne. Dårlig lysforhold på lesesal. Tiltak: Lysarmatur på lesebordene skiftes ut. Dette ble gjennomført i sommerferien. 6

7 Dårlig hastighet og dårlig signal på trådløst nettverk. Tiltak: Ta kontakt med IT-avdelingen i Oslo. Kapasiteten er forbedret og flere antenner vil bli montert. Ønske om ikke-gjennomsiktig glass på grupperommene. Tiltak: Ønsket kan ikke innfris på grunn av lysforholdene og øvrige arkitektoniske beskrankninger, Ønske om konteeksamen før semesterstart om høsten. Tiltak: Dette kan ikke gjennomføres isolert ved den enkelte skole. Saken bør reises sentralt av BIS. Dårlig oppmøte i enkelte klasser. Saken ble diskutert, uten at det fremkom noen entydig forklaring på problemet. Lokalt faglig leder for det enkelte studium oppfordres til ta opp problematikken i klassene. 4.5 BI Lillestrøm Utvalget har jobbet med resultater fra fasilitetsundersøkelse. Datarom fungerer ikke tilfredsstillende. Kantinetilbud er ikke tilfredsstillende Studentene savner trådløst nettverk Klage på temperatur i enkelte klasserom Klage på renhold på skolen. Åpningstider på skolen er ikke tilfredsstillende Samarbeidsproblemer i eksamensgrupper Tiltak: Datarom er nå knyttet til BI i Oslo gjennom tynn klient. Dette skal øke kapasitet, samt sørge for kvalitetssikring av programvare. Kantineleverandør er byttet ut. Kantinelokaler er nyinnredet. Trådløst nettverk er installert Temperatur justeres i samarbeid med vaktmester. Måling av temperatur er gjennomført Tilbakemeldinger fra studentene er videreformidlet til vaskefirma. Administrasjon følger opp dette. Åpningstider er utvidet etter studentenes ønske Et kurs i team og gruppearbeid gjennomføres en gang pr. semester. 4.6 BI Tromsø Det totale fysiske læringsmilijø ved BI Tromsø ble evaluert. Herunder ble følgende saker påtalt: Ventilasjonsystemet er i ubalanse pr. dags dato. Tiltak for utbedring er iverksatt. Temperatur i klasserom en og to kontrolleres med mulighet for heving av tempratur. 7

8 Dør i grupperomskorridor evalueres mht. behov for automatisk lukking ved brann. 4.7 BI Agder Temperatur i auditoriene/klasserommene: Etter at vi flyttet inn i nytt skolebygg, har det vært vanskelig å stille inn lufttemperaturen på et fornuftig og akseptabelt nivå. I noen rom har det vært overtrykk. I tillegg har det kommet klager på at det har vært for kaldt. Tiltak: Vi har hatt inne Oras Agder som har stilt opp den vannbårne varmen. Vaktmester på huset har stilt på lufttrykket. Kantine: Vi har hatt klager fra studentene på at kantinen er for dyr og ikke har god nok kvalitet på maten. Tiltak: Byggherre har tatt initiativ til en spørreundersøkelse og har på grunnlag av resultatene foretatt en del justeringer. Søppel: Studentene legger igjen mye søppel etter seg i auditoriene, klasserom, grupperom, lesesal og terminalrom. Tiltak: Tillitsvalgte i hver klasse fikk i oppdrag og skjerpe forholdene. 4.8 BI Buskerud Vi valgte å løse utvalgets mandat gjennom en videreføring av et velfungerende samarbeidsforum vi allikevel har hatt gjennom de fire foregående studieårene, hvor direktør er fast møtende deltaker i studentforeningens styremøter. BI Buskerud har siden høsten 1996 holdt til i Drammen Høyskolesenter, samlokalisert med Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Telemark. Dette gir oss fleksibilitet gjennom tilgang til et raust antall auditorier og undervisningsrom med tilhørende grupperom, studentkantine, bokhandel m.m. Vi er på flyttefot ved utgangen av høsten 2006 til nye lokaler i den nye kunnskapsparken i Drammen, fremdeles samlokalisert med de to nevnte høgskolene og en rekke andre spennende aktører. Det har derfor vært prioritert å tilrettelegge de nye lokalene fremfor større investeringer i dagens lokaler. Full utbygging av trådløst nettverk ble prioritert våren Dessuten oppgradert vi PC-rommet med 10 nye maskiner i løpet av våren. Vi installerte ny printer på pc-rommet. Samarbeidsavtalen om fysiske biblioteksressurser med Folkebiblioteket i Drammen oppfattes å fungere tilfredsstillende, og ble videreført. I ettertid har vi sett at vi burde oppgradert kapasiteten på tilgjengelige stikk-kontakter i våre auditorier og klasserom for å lette studentenes bruk av bærbar pc, men dette har ikke blitt tatt opp av studenten underveis, og heller ikke av oss. 8

9 4.9 BI Vestfold Fysiske fasiliteter: Stort auditorium: Studentene er fornøyde med dette auditoriet. Det er god akustikk og lyden bærer godt i salen. Det datatekniske utstyret fungerer tilfredsstillende. Studentene savner mer stikkontakter pga. økt bruk at bærbare PCer i undervisningen. o Tiltak: Vi ønsker å montere flere stikk, slik at det problemet blir løst. Lite auditorium: Her klages det av og til på litt tung luft. Grupperom: I det daglige har vi godt med grupperom i form av at vi har hatt to gruppesaler, med plass til ca grupper á 4-6 studenter i hvert rom. Disse rommene brukes imidlertid i stor grad til eksamensrom, og det kan derfor være noe knapp tilgang på grupperom i eksamensperioder. Temperatur/lys i rommene: Temperatur varierer etter årstidene. Men det kan av og til være et problem å tilfredsstille alle noen synes det er for varmt samtidig som andre igjen fryser. Alle rommene har gode lysforhold. Solavskjerming på alle rom. Åpningstider: Vi har montert kortleser til åpning av inngangsdøren til undervisningsbygget ( adgangskort). Studentene får studiekort med PIN kode og kan komme inn ved behov. Studentene er fornøyde med dette systemet. Kantine: Det er Sjøstjerna Kantine og Catering som driver kantinen. Studentene synes at prisnivået er for høyt i kantinen. Dette har vært tatt opp flere ganger uten at prisene er endret i noen særlig grad av den grunn. Studentene ønsker seg enklere mat, men når dette har blitt prøvd ut har ikke salget vært høyere av den grunn. Data: Vi har PC lab med 20 maskiner. Vi ser at bruken av PC lab er nedadgående siden mange studenter skaffer seg egne bærbare. Etter at IT avdelingen har montert Citrix på PC lab har det faktisk fungert mindre tilfredstillende enn før. Vi har montert trådløst nettverk som stort sett fungerer greit. Enkelte studenter har litt problemer med å definere sin egen PC til det tråløse nettverket, men de hjelper hverandre. Vi har fått en student til å bistå adm.mht bærbar pc (oppsett + print) og IT-utstyr i auditorium/klasserom. I tillegg har vi en tilsynsvakt to kvelder i uken som er en ressurs på audiovisuelt utstyr. 9

10 4.10 BI Telemark Fysiske fasiliteter: Auditoriet: Studentene er fornøyde med auditoriet. Det er god akustikk og lyden bærer godt i salen. Det datatekniske utstyret fungerer tilfredsstillende. Studentene savner mer stikkontakter pga. økt bruk at bærbare PC er i undervisningen. o Tiltak: Vi skal montere flere stikk slik at det problemet blir løst. Klasserom: Klasserommene fungere greit. Enkelte dager oppstår det utfordringer når det gjelder rombruken, men vi finner ulike løsninger. I enkelte tilfeller må vi låne lokaler i ulike skolebygg som ligger i gangavstand fra oss. Dette er selvfølgelig en nødløsning, men det fungerer tilfredsstillende. Grupperom: I det daglige har vi godt med grupperom, men i eksamenstiden er det stor etterspørsel etter rommene. Pr. i dag løser vi det med å ta i bruk kantina, og ulike klasserom som det ikke er undervisning eller eksamen i. Studentene har muligheter til å være å jobbe på Porsgrunn bibliotek hvor de har ulike grupperom og lesesal. Temperatur i rommene: Varierer etter årstidene. Enkelte studenter fryser samtidig som andre mener rommet har akseptabel temperatur. Ofte vanskelig å regulere. o Tiltak: Måle temperaturen i rommene hvis det er ønskelig. Renhold: Vi hadde en del problemer med renholdet tidlig i vår semesteret. Vi hadde samtaler med renholdsbyrået og renholdet ble mye bedre etter dette. o Tiltak: Vi må ha jevnlig kontroll av vask og sørge for god kommunikasjon med renholdsbetjent. Åpningstider: Vi har montert kortleser til åpning av inngangsdøren til undervisningsbygget ( adgangskort). Studentene får studiekort med PIN kode og kan komme inn ved behov. Studentene er fornøyde med dette systemet. Kantine: Ved BI Telemark er det SITEL som driver kantinen. Studentene er ikke helt fornøyde med utvalget til tider. Dette er blitt meldt til ledelsen i SITEL og de prøver å variere noe mer. Studentene ønsker et større utvalg i automatene. Vi har gitt melding videre til SITEL om ønsket fra studentene. Data: Vi har PC lab med 20 maskiner. Vi ser at bruken av PC lab er nedadgående siden mange studenter skaffer seg egne bærbare. Etter at IT avdelingen har montert Citrix på PC lab har den fungert tilfredstillende. Tidligere hadde vi store problemer. Vi har montert tråløst nettverk som fungere stort sett greit. Enkelte studenter har litt problemer med å definere sin egen PC til det tråløse nettverket, men de hjelper hverandre. 10

11 o Tiltak: Vi ønsker oss en kontaktperson som kan være med å hjelpe den enkelte student med dette. Vi i administrasjon har ikke nok kunnskap til å være en god støtte BI Gjøvik Ingen saker 4.12 BI Ålesund Fysiske fasiliteter: Ombygginger: Det har vært ombygging i Scandic Hotell der vi er leietakere.det vil bli litt endringer i låserutinene senere.læringsmiljøutvalget var enige om at ombyggingen har gått forholdsvis bra. Studentene har i liten grad blitt plaget av støy, eksamensgjennomføringen har gått som normalt. Det er ombygging også i nabohuset for Akademiet v.g.s noe som har medført at studentenes parkeringsplass har blitt flyttet. Tiltak: Følge opp at antall p-plasser ikke blir redusert Reservering av grupperom: I det daglige har vi godt med grupperom, men i eksamenstiden er det stor etterspørsel etter rommene. Pr. i dag løser vi det med å ta i bruk ulike klasserom der det ikke er undervisning eller eksamen. Tiltak: Det er satt opp skjemaer for reservering som fungerte godt i vårsemesteret Renhold: Vi hadde betydelige problemer med renholdet tidlig i vår semesteret. Renholdsbyrået er senere oppsagt og renholdet blitt meget bra etter at en person ble engasjert. Tiltak: Vi må ha jevnlig kontroll av vask og sørge for god kommunikasjon med renholdsbetjent BI Østfold Ingen saker 5. Innspill til budsjett 5.1 BI Oslo Innspill til budsjettet for 2007 ivaretas i 2006 av Bachelor- og Masteravdelingen. Grunnlaget for budsjettinnspillene ligger i de tiltak som er satt i produksjon på bakgrunn av fasilitetsundersøkelsen I arbeidet med budsjett 2008 vil LMU-Oslo ta en aktiv rolle i samarbeid med Bachelor- og Masteravdelingen. 11

12 5.2 BI Stavanger Læringsutvalget ble presentert Prosjekt storstuå som har til hensikt å skape bedre trivsel på skolen. Utvalget ser dette som et svært viktig tiltak for å bedre både det fysiske og psykiske læringsmiljøet ved BI Stavanger. Utvalget håper dette kan bli realisert i BI Bergen Nye lokaliteter er lagt inn på BI Bergens langtidsbudsjett. Vi ønsker noen av klasserommene oppgradert mtp bord og stoler. Investeringsmidler søkt for Flere veiledningstimer lagt inn i budsjettet for å kunne følge opp tilbudet med kollokvieledere. 5.4 BI Trondheim 5.5 BI Lillestrøm 5.6 BI Tromsø 5.7 BI Agder Det har ikke vært behov for budsjettmidler så langt. BI Agder gjennomførte spørreundersøkelsen om kantinen for alle bedriftene på Kjøita. Dette arbeidet ble fakturert byggherre. 5.8 BI Buskerud 5.9 BI Vestfold 5.10 BI Telemark 5.11 BI Gjøvik 5.12 BI Ålesund 5.13 BI Østfold Nydalen, 4. desember

13 13

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole

Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Norsk Gestaltinstitutt Høyskole Reglement for styre, styringsorganer, råd og utvalg Versjon 2.2 Innholdsfortegnelse Kapittel 1 Virkeområde - Styringsorganer... 2 1. Virkeområde... 2 2. Sentrale styringsorganer...

Detaljer

Læringsmiljøutvalget, 29.10.07

Læringsmiljøutvalget, 29.10.07 1 Innhold Oppsummering møte med studentrepresentantene 22.10.07 (lysark 3 til 5) Presentasjon av dagens tilbud (lysark 6 til10) Prinsipper med anbefalinger (11 til 14) Bygningsmessige tilpasninger og åpningstider

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2014-15 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten

Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Referat fra møte i Læringsmiljøutvalget Tirsdag 27. mai 2008 kl. 13.00 16.00 i Ø-201 Drotten Til stede på møtet: Utvalgsmedlemmer Marte Myre Linberg Hege Kristin Haaland Stephen Dobson Ingrid Grimsmo Jørgensen

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET

ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET ÅRSRAPPORT 2012-2013 LÆRINGSMILJØUTVALGET Innhold: 1 Innledning... 3 1.1 Utvalgets mandat 3 2 Utvalgets virksomhet i 2012-2013... 4 2.1 Utvalgets sammensetning 4 2.2 Møteaktivitet 4 2.3 Oversikt over behandlede

Detaljer

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007

ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 ÅRSRAPPORT LMU 2006/2007 Saksbehandler: Bjørnar K. Pande Wølner ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET (LMU) VED HVE 2006/2007 1. INNLEDNING Bakgrunn Med basis i 4 3 i universitets og høgskoleloven skal høgskolen

Detaljer

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA

Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiOA KDs «gylne triangel» - Kunnskapstriangelet Utdanning Kvalitet Entreprenørskap I samarbeid med arbeidslivet Samfunnsrelevans FoU Innovasjon 3 Strategi 2020 Visjon: Ny

Detaljer

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017

Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2014-2017 1 Denne handlingsplanen er en videreføring av Handlingsplan for studenter med nedsatt funksjonsevne 2010 2013. DEL 1 KAPITTEL 1. INNLEDNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET 2013 14 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold Årsrapport for læringsmiljøutvalget 1. Innledning... 3 1.1. Utvalgets mandat... 3 2. Utvalgets

Detaljer

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag

Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013. Læringsmiljøutvalget. Høgskolen i Sør-Trøndelag Årsrapport 2012 og handlingsplan 2013 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag Læringsmiljøutvalget Bakgrunn og etablering Lov om universiteter og høgskoler 4 3, første ledd, gir styret ved institusjonen

Detaljer

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø

Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Fakultet for Helse- og Sosialfags rapport om læringsmiljø Studieåret 2012/2013 I. LÆRINGSMILJØRAPPORTEN... 3 1. Rammekvalitet... 3 1.1 Læringsmiljøet generelt... 3 1.2 Fakultetet spesielle utfordringer

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10

ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØ UTVALGET 2009/10 Læringsmiljøutvalgets oppdrag er hjemlet i Lov om universiteter og høyskoler 4.3. Høgskolens strategiske plan er utgangspunkt for det arbeidet Læingsmiljøutvalget

Detaljer

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15

SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen. Vedtektssaker. Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 SAKSLISTE SU-MØTE 20.03.2013 Psykologisk Studentutvalg Universitetet i Bergen Rom: Møterommet i 4.etg Tid: kl 16:15-17:15 Godkjenning av referat og innkalling Orienteringssaker: Sak 15/13: Sak 16/13: Faste

Detaljer

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008

Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. 25. oktober 2008 Tilstandsrapport lesesaler ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Bjørn-Anders Hind Espen Torgersen 25. oktober 2008 Innhold 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon 2 3 Hangaren som lesesal 2 3.1 Lokalene......................................

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET

NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET NYE RETNINGSLINJER FOR LÆRINGSMILJØUTVALGET Strategiplanen slår fast at Kunst- og designhøgskolen i Bergen er et bærekraftig og eksperimentelt lærings- og arbeidsmiljø for skapende virksomhet. Den understreker

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 2. desember 2011 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:10 torsdag 4.11.011 Sted: N-405, HiL Faste medlemmer som møtte: Marthe Bonnerud Jens Uwe Korten Fredrik Torgersen ST FA ST Catrine Bexrud til 14:50 ST Læringsmiljøutvalget HiL

Detaljer

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming

Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging. NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming Foto: Eir Jørgen Bue Endelig student ved NTNU! - en guide for studenter med behov for tilrettelegging NTNU Rådgivningstjenesten for studenter med funksjonshemming D e t s k a p e n d e u n i v e r s i

Detaljer

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA

Andre: Navn Funksjon Representerer Stig Fossum (deltok på sak 20/2012) Universitetsdirektør Ledelsen Jan Atle Toska SFA direktør SFA MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studiekvalitetsutvalget Møte nr: 3/2012 Møtested: Styrerommet, 2.etasje Mørkvedgården Dato: 07.06.2012 Tidspunkt: 08:30 10:00 Til stede: Håvard Olafsen Medlem SoB Malin Sofie Tørrisplass

Detaljer

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012

Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Årsrapport 2011 og handlingsplan 2012 Læringsmiljøutvalget Høgskolen i Sør-Trøndelag www.hist.no/lmu Læringsmiljøutvalget Årsrapport 2011 og Handlingsplan 2012 Bakgrunn og etablering Lov om universiteter

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget torsdag 14. desember 2006, kl 12:00 13:45 Til medlemmer av LMU: Ida Skjerve (leder) Jan Høiberg Brit Ørum Østmo Terje Grandahl Frode Fjeldseth Ellisiv Ulrikke Rasmussen Pedersen Fellestjenesten Postadresse: 1757 Halden E-post: postmottak@hiof.no

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING

RETNINGSLINJER FOR EVALUERING RETNINGSLINJER FOR EVALUERING Kvalitetssikringssystem: Kap. 1.3 Versjon: 6 Godkjent av høgskolestyret første gang 22.mai 2006. Ansvarlig for revisjon: Kvalitets- og læringsmiljøutvalget (KLMU). Revidert/justert

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Organisering - styring

Organisering - styring Organisering - styring Ansatt rektor, ekstern styreleder, fem ansatte dekaner. Tre studiesteder Avdeling for økonomi og samfunnsvitenskap (970 studenter) Avdeling for helsefag (615 studenter) Avdeling

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2011-2012 Godkjent i S-sak 101/12 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU... 4 3.1 Organisering av

Detaljer

Vedtakssaker. 11/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU 2. 12/15 15/ Oppfølgning av tidligere vedtak i LMU - mars

Vedtakssaker. 11/15 15/ Godkjenning av møteprotokoll og saksliste LMU 2. 12/15 15/ Oppfølgning av tidligere vedtak i LMU - mars MØTEINNKALLING Læringsmiljøutvalget Dato: 16.03. kl. 14:00 Sted: Midt i mellom 2 Arkivsak: 14/00042 Arkivkode: 0 Mulige forfall meldes snarest til utvalgssekretær. SAKSKART Side Vedtakssaker 11/15 15/00278-3

Detaljer

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter

Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME. Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Kartlegging av referansegrupper i emner ved IME Terese Syre og Kristin Haga Evalueringsstudentassistenter Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektroteknikk (IME) Vårsemesteret 2010 Trondheim

Detaljer

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne

Overgang fra videregående skole til høyere utdanning. For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Overgang fra videregående skole til høyere utdanning For studenter med nedsatt funksjonsevne Elinor J. Olaussen

Detaljer

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om:

Service-erklæringen gir retningslinjer for hvordan Høgskolen i Ålesund ønsker å følge opp disse formuleringene. Den gir informasjon om: Service-erklæring Service-erklæringen er utviklet som et ledd i Høgskolen sitt arbeid med studiekvaliteten. Den konkretiserer de mål Høgskolen har sett seg for hva den skal strebe etter overfor studentene

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 tirsdag 29.05.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 3. juli 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007

Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalgets. årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Kvalitetssystemet ved UiS Læringsmiljøutvalget Læringsmiljøutvalgets årsrapport om institusjonens totale læringsmiljø 2006-2007 Innholdsfortegnelse 1 OM RAPPORTEN... 3 1.1 Hensikt... 3 1.2 Målgruppe og

Detaljer

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012

Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Møteprotokoll Tid: 14:00-15:30 onsdag 08.02.2012 Sted: Drotten, HiL Læringsmiljøutvalget HiL Utskriftdato: 1. mars 2012 Side 1 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jens Uwe Korten, prorektor

Detaljer

Det er utrolig stas!

Det er utrolig stas! Det er utrolig stas! Erfaringer fra samarbeid mellom høgskole- og folkebibliotek i Vestfold. Ved Rigmor Haug, Larvik bibliotek, Kristin Østerholt, Høgskolen i Buskerud og Vestfold og Anita Hvarnes Evensen,

Detaljer

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA

REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Læringsmiljøutvalet REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR LMU VED HØGSKULEN I VOLDA Retningslinjene er utarbeidde i samsvar med Lov om universiteter og høyskoler, sist endra 9. januar 2009. Vedteke av LMU 28. september

Detaljer

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 24.09.2014

REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 24.09.2014 REFERAT FRA STUDENTRÅDSMØTE 24.09.2014 Tid: 24.09.2014 Sted: B120 Møteleder: Stéphane Roblin Referent: Stéphane Roblin Tilstede fra styret: Stéphane Roblin Adrian Ottemo (Leder) (Velferdsansvarlig) Tilstede:

Detaljer

Politisk prinsipprogram for SP HiOA

Politisk prinsipprogram for SP HiOA Politisk prinsipprogram for SP HiOA 1. Fag og kvalitet 1.1 Samarbeid, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon a) HiOA skal ha robuste fagmiljøer. b) HiOA skal samarbeide med andre institusjoner som tilbyr

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2013/2014

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2013/2014 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2013/2014 S-sak 98/14 27.11.14 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU 2013/2014... 3 3.1 Organisering

Detaljer

Søknad til LMU om midler til mindre læringsmiljøtiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Våren 2010

Søknad til LMU om midler til mindre læringsmiljøtiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Våren 2010 Søknad til LMU om midler til mindre læringsmiljøtiltak Institutt for matematiske realfag og teknologi Våren 2010 Bakgrunn for søknaden Etter at midlene ble annonsert 3. mars, ble det sendt ut mail til

Detaljer

Biblioteklokaler og læringsmiljø i dynamisk samspill. Erfaringer fra Handelshøyskolen BI Kristin S. Vigdal og Bente Saxrud

Biblioteklokaler og læringsmiljø i dynamisk samspill. Erfaringer fra Handelshøyskolen BI Kristin S. Vigdal og Bente Saxrud Biblioteklokaler og læringsmiljø i dynamisk samspill Erfaringer fra Handelshøyskolen BI Kristin S. Vigdal og Bente Saxrud Historikk 1997; Læringsressursenter BI Oslo (Schous) 2001; Læringsressursenter

Detaljer

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005

SIDE 1 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Påmelding til kurs/programmer 2004/2005 Etternavn Fornavn Mellomnavn Adresse Postnr. Poststed Telefon privat Telefon arbeid Mobiltelefon E-post Arbeidsgiver Adresse arbeidsgiver Postnr. arbeidsgiver Poststed

Detaljer

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem:

Vedtak: Læringsmiljøutvalget har følgende innspill til spørsmål om faglige hjem: 1302 1901 LMU-SAK NR: 25/2012 SAKSANSVARLIG: OLE JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 25/2012 Faglige hjem ved

Detaljer

Referat AMU 10 juni 2015

Referat AMU 10 juni 2015 Referat AMU 10 juni 2015 Tilstede: Fra Arbeidsgiversiden: direktør Gyrid Garshol seksjonsleder Arvid Andresen (frafall) dekan Stein Rokseth (frafall) Fra arbeidstakersiden: hovedverneombud: Yngve Muri

Detaljer

Allmøte med studentene på Handelshøyskolen i Trondheim, 23.4.2013

Allmøte med studentene på Handelshøyskolen i Trondheim, 23.4.2013 Allmøte med studentene på Handelshøyskolen i Trondheim, 23.4.2013 Campusdirektør, Dekan og ansatte fra den interne prosjekteringsgruppen (IPG) ved Handelshøyskolen i Trondheim var til stede for å svare

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30

MØTEPROTOKOLL. Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 4/12 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Mørkvedgården Dato: 20.09.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for: Representerer Gisle Pettersen Bodil Svendsgård PHS Hilde Åsheim Kjell Pedersen SSiB MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 2/12 Møtested: Styrerommet, Mørkvedgården Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 08:30-10:30 Til stede: Elisabeth Sletten LEDER SoB Grete Lysfjord NESTL Rektoratet

Detaljer

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad

Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Tilfredshetsundersøkelse Høgskolen i Harstad Gjennomført av Perspektiv Analyse 29.03 15.04 2011 Antall besvarelser: 340 (36 %) Kjønn 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 75% 78% 30% 20% 10% 25% 22% % Mann Kvinne

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET

VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET VISJON Bibliotekets faglige styrke og relevans bidrar til å gjøre BI til en ledende europeisk handelshøyskole HANDELSHØYSKOLEN BI BIBLIOTEKET August 2008 Foto: Jurgita Kunigiškyt Foto: Kai Myhre Daglig

Detaljer

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013

Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 Evaluering av HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHETSARBEID 2013 KVINNE BARNEDIVISJONEN AVDELING FOR BARNEHABILITERING ØSTERLIDE STAVANGER UNIVERISITETSSYKEHUS HELSE STAVANGER Utarbeidet av Rune Knudsen

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006)

Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) Høgskolen i Lillehammer Stud.mag 2007 (data samlet inn høsten 2006) 1. Generell trivsel og tilfredshet Hvis du skal gi en samlet vurdering av ditt lærested, hvor fornøyd vil du da si at du er? Psykologi

Detaljer

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg

Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg Felles mal for vitnemål og vitnemålstillegg FS Brukerforum 2012 Tromsø 30. oktober Rachel Glasser Hvorfor felles mal? Kvalitet Vitnemålet skal være: gjenkjennelig som et gyldig norsk dokument forståelig:

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget, 18.01.2013

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget, 18.01.2013 Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget, 18.01.2013 Tid: Kl 12.15 13.45 Rom: Møterommet 161 Medlemmer: Ledelsen: Studenter: Silje Eide Johansen (leder), Helene Bakkland, Kari Husebyaune, Wid Al-Shamkawy

Detaljer

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent. SAK 125 11 Til behandling: Godkjenning av innkalling og dagsorden Dato: 31.10.2011 Dag: Mandag Tid: 17:30 Sted: BIS møterom BI Stavanger SAK 124 11 Til behandling: Valg av ordstyrer og referent Leder er ordstyrer og kommunikasjonsansvarlig er referent Vedtatt SAK 125

Detaljer

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen

Styremøte BI Studentsamfunn Drammen 13-01- 2014 SAKSPAPIRER. Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen SAKSPAPIRER Styremøte 13.01.2014 BI Studentsamfunn Drammen 1 Innholdsfortegnelse Sak 24-14 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 25-14 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent

Detaljer

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015

Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Handlingsplan for studenter med funksjonsnedsettelse 2014-2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNET MÅL... 4 3. HOVEDMÅL... 4 4. BEGREPSAVKLARING... 4 5. HANDLINGSPLANENS INNHOLD OG ANSVARSOMRÅDE...

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede:

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 3/2012 Styremøte 6. mars. Til stede: MØTEBOK HØGSKOLESTYRET Møte 3/2012 Styremøte 6. mars Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond Kristiansen Wei

Detaljer

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER

STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER STYREMØTE nr. 6/2014 I INTER 08.04.2014 kl. 12:15-13:26 Til stede: Øystein Parelius Sondre Omar Arneberg Ingrid Nautnes Partizan Duhoki Ikke til stede: Stian Knudsen Trine Beate Nilsen Steffen-Johan Jakobsen

Detaljer

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø

Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø Høyere utdanning hva nå? Forskningspolitisk seminar 7.11.06 Steinar Stjernø 1 Mandatet: Omfatter det meste Men utvalget skal ikke drøfte: Statlig eierskap av institusjonene Gratisprinsippet Gradsstrukturen

Detaljer

Styringssystem. Gjennomførende dokumenter. Rolf Sture Normann

Styringssystem. Gjennomførende dokumenter. Rolf Sture Normann Styringssystem Gjennomførende dokumenter Rolf Sture Normann Gjennomførende dokumenter Årsplan for CISO, Informasjonssikkerhetsrådgiver/leder, CSO Risikovurderinger Risikohåndteringsplan Etablering av sikringstiltak

Detaljer

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen

BI Studentsamfunn Bergen 08-09- 2014 SAKSPAPIRER. Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen SAKSPAPIRER Ekstraordinært styremøte 08.09.2014 BI Bergen 1 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelsen er tom fordi du ikke bruker avsnittsstilene som er angitt for den. Sak Sted: 01-14 - Behandlingssak:

Detaljer

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport

LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell utforming ved UMB og tilrettelegging for studenter med nedsatt funksjonsevne 2012-2013 - sluttrapport 1302 1901 LMU-K NR: 14/2013 KNSVARLIG: OLE JØRGEN TORP KSBEHANDLER(E): BODIL NORDERVAL M.FL. ARKIVK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP LÆRINGSMILJØUTVALGET LMU-sak 14/2013 Tiltaksplan for universell

Detaljer

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015

RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 RAPPORT: Studentundersøkelsen ved Kunsthøgskolen i Oslo, 2014-2015 INNHOLD 1. INNLEDNING... 2 2. STUDIETILBUD... 8 3. UNDERVISNING/VEILEDNING/LÆRING... 9 4. UTVEKSLING... 11 5. STUDIEADMINISTRASJON OG

Detaljer

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011

Årsrapport. fra. Læringsmiljøutvalget. ved. Høgskolen i Telemark. studieåret 2010-2011 Årsrapport fra Læringsmiljøutvalget ved Høgskolen i Telemark studieåret 2010-2011 S-sak 115/11 08.11.11 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet... 3 2. Innledning... 3 3. Om LMU... 4 3.1 Organisering av

Detaljer

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16

Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 Styrevedtekter for de fylkeskommunale fagskolene i Nord-Trøndelag Revidert februar 2016 Vedtatt av fylkesrådet 16. februar 2016 Sak nr. 21/16 1 LOVHJEMMEL Fagskolene i Nord-Trøndelag fylkeskommune er underlagt

Detaljer

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen

Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Prinsipprogram 2012-2013 Prinsipprogram fra for Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen Forkortelser: SP: Studentparlamentet HiB: Høgskolen i Bergen SIB: Studentsamskipnaden i Bergen FoU/N: Forsknings-,

Detaljer

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget

Årsrapport for Læringsmiljøutvalget 2014 Årsrapport for Læringsmiljøutvalget ÅRSRAPPORT FOR LÆRINGSMILJØUTVALTET 2014 LÆRINGSMILJØUTVALGET VED HØGSKOLEN I LILLEHAMMER Innhold 1 Vurdering av arbeidet i 2014 og tilrådning for 2015... 2 2 Mandat

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Disposisjon. 5. Etablering av arbeidsgruppe

Disposisjon. 5. Etablering av arbeidsgruppe Disposisjon 1. Premisser bygget gir for videreutvikling av læringsfasilitetene 2. Oppsummering og oppfølging av fjorårets dialogmøte 3. Årets brukerundersøkelser. Status oppfølging 4. Evaluering av det

Detaljer

Rapport fra læringsmiljøundersøkelse ved NVH våren 2011

Rapport fra læringsmiljøundersøkelse ved NVH våren 2011 Til: Styret Dato: 30. november 2011 Fra: LMU Institutt: Seksjon: Ref.: 11/531 Kopi: Ledelsen (direktør og rektorat) Studie- og forskningsadministrativ avdeling Rapport fra læringsmiljøundersøkelse ved

Detaljer

Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2013-2015

Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2013-2015 Handlingsplan for styrking av læringsmiljøet ved Universitetet i Bergen 2013-2015 Innhold 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 Introduksjon 2 Styringsdokumenter 2.1 Lov om universiteter og høyskoler 2.2 Lov om

Detaljer

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT

LMUs rolle i kvalitetssikringen. LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT LMUs rolle i kvalitetssikringen LMU-forum, 21.09.2010 Wenche Froestad, seniorrådgiver i NOKUT Lovens krav til Læringsmiljø (3) Ved institusjonen skal det være et læringsmiljøutvalg som skal bidra til at

Detaljer

Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen

Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen REFERAT FRA STYREMØTE I NUV 05.02.09 Sted: Radisson SAS Gardermoen Hotell, Gardermoen Tid: Fra kl 1000 til kl 1500 Til stede: Julie Feilberg (leder) Jens Uwe Korten Carsten Helgesen Helge Halvorsen Torstein

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30

MØTEPROTOKOLL. Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Læringsmiljøutvalget Møte nr: 3/2013 Møtested: Rom 2446 Dato: 27.05.13 Tidspunkt: 08:30 10.30 Til stede: Navn Funksjon Representerer Grete Lysfjord Leder Rektoratet Bodil Svendsgård

Detaljer

NTNU O-sak 10/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.05.2008 SA/JIR N O T A T

NTNU O-sak 10/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.05.2008 SA/JIR N O T A T NTNU O-sak 10/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 07.05.2008 SA/JIR N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Læringsmiljøutvalget (LMU) - årsrapport 2007 Tidl. O-sak 9/08 (utsatt i Styret 22.05.2008

Detaljer

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget, fredag 27.02.2015

Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget, fredag 27.02.2015 Innkalling til møte i Læringsmiljøutvalget, fredag 27.02.2015 Tid: Kl. 10.00 11.30 Rom: Medlemmer: Møterom 1647 (3. etg A-bygget) Studenter: Maria Oftedal Forr (2D, leder i LMU), Jørgen Gunderengen (1A),

Detaljer

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark

Årsrapport. læringsmiljøet. ved. Høgskolen i Telemark Årsrapport om læringsmiljøet ved Høgskolen i Telemark studieåret 2008-2009 S-sak 121/09 Godkjent av styret 18.12.09 1. Samlet vurdering av læringsmiljøet...3 2. Innledning...3 3. Om LMU...4 3.1 Organisering

Detaljer

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS)

Suppleringsvalg av vara til Høgskolestyret(HS) Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Gina Helstad Nestleder Martin Fredheim Øystein Haug Kristoffer Skorpen (AFT) FU Raymond Rudshagen (AFT) FU Francesca Frugård (AFT) Thomas Toft (AITeL) Ole Edward

Detaljer

Ja takk begge deler. Konferanse om det digitale læringsmiljø

Ja takk begge deler. Konferanse om det digitale læringsmiljø Ja takk begge deler Konferanse om det digitale læringsmiljø «Ja takk begge deler!» Nasjonal konferanse om podcast av forelesninger og digital vurdering. http://norgesuniversitetet.no/jatakkbeggedeler/

Detaljer

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs.

Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. Veileder for klassens time ved Thor Heyerdahl vgs. 1 Innhold 1 Rammer for gjennomføring... 3 2 Målsetting... 3 3 Prioriterte temaer på Vg1, Vg2 og Vg3... 3 4 Årshjul... 4 4.1 Innhold skolestart høstferie

Detaljer

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015

Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 Studentparlamentets arbeidsprogram for 2014/2015 1.0 Fag- og forsking: 1.1 En akademisk og faglig mentorordning som er tilgjengelig for alle laveregradsstudenter skal eksistere på universitetet. 1.2 Det

Detaljer

STYRKING AV LÆRINGSMILJØET

STYRKING AV LÆRINGSMILJØET STYRKING AV LÆRINGSMILJØET HANDLINGSPLAN 2016 2019 // UNIVERSITETET I BERGEN STUDIEADMINISTRATIV AVDELING HANDLINGSPLAN FOR STYRKING AV LÆRINGSMILJØET 2016 2019 STUDIEADMINISTRATIV AVDELING 2 DET SKAL

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING

HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING 2009 2014 HiT 2008 UTKAST 03.12.08 HANDLINGSPLAN FOR STUDENTER MED FUNKSJONSHEMMING... 1 2009 2014... 1 Handlingsplan for funksjonshemming... 3 Del 1. Generelt

Detaljer

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo

Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Medlemmer av Generalforsamlingen i Studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo Adr: Nydalsveien 37, 0484 Oslo Tlf: 46 41 08 20 Org: 987713380 Fax: 23 26 47 80 Kto: 9855.05.00280 Med vennlig hilsen,

Detaljer

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger

Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger Studentenes oppfatning av ulike sykepleieutdanninger 43 bachelorutdanninger i sykepleie som er på i utvalget på Studiebarometeret. 33 heltidstilbud, 10 deltid. 3 utdanninger har for få svar/få studenter,

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 Handlingsplan for studieåret 2013-14 Revidert 25. februar 2014 Studentparlamentets (SP) handlingsplan tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer det kommende året. Dokumentet

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Møteprotokoll Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 13:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hallgeir Gammelsæter Kjetil Haugen Leder

Detaljer

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015

Referat STUDENTHOVEDSTADEN. Saksliste. - Studenter i sentrum. Februar 2015 Referat Februar 2015 Tilstede: Leder av VT, Sigrid Mæhle Grimsrud Formann for DNS, Andreas Slørdahl Leder av Studentparlamentet ved UiO, Marianne Andenæs Markedshøyskolen Campus Kristiania, Munir Jaber

Detaljer

Thor-Inge Næsset, Alexandra Bjørndal, Erik Lundberg, Morten Skaar, Nikolai Belsvik, Oscar Andreas Hafstad, Ada Hetland, Bård Johansen

Thor-Inge Næsset, Alexandra Bjørndal, Erik Lundberg, Morten Skaar, Nikolai Belsvik, Oscar Andreas Hafstad, Ada Hetland, Bård Johansen MØTEPROTOKOLL Læringsmiljøutvalget Dato: 07.03.2016 kl. 12:15 Sted: SOL1 Arkivsak: 14/00042 Tilstede: Forfall: Thor-Inge Næsset, Alexandra Bjørndal, Erik Lundberg, Morten Skaar, Nikolai Belsvik, Oscar

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE

LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE LÆRINGSMILJØ FOR STUDENTER MED FUNKSJONSNEDSETTELSE HANDLINGSPLAN 2014- Innhold Generelt om handlingsplanen... 1 Norges Handelshøyskoles strategi... 1 Universell utforming... 1 Funksjonsnedsettelse...

Detaljer

Møtereferat. 2/15: Oppnevning av nye studentrepresentanter i LMU

Møtereferat. 2/15: Oppnevning av nye studentrepresentanter i LMU 1 av 4 Studieavdelingen Seksjon for studentservice Dato 30.01.2015 Referanse ephorte 2015/2393 Møtereferat Til stede: Berit Kjeldstad (Leder LMU 2014 og prorektor utdanning), Inge Fottland (studiesjef),

Detaljer

ved Høgskolen i Sør-Trøndelag

ved Høgskolen i Sør-Trøndelag Trivselsregler Trivselregler ved Høgskolen i Sør-Trønd ved Høgskolen i Sør-Trøndelag HiST ønsker at våre arealer og rom benyttes aktivt og er til nytte for studenter og ansatte. For å ivareta trivsel og

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller Organ Møtested Møtedato og tid Profesjonsrådet for designutdanning Høgskolen i Oslo og Akershus, Kjeller 7.oktober 2014 10 15 HØSTMØTE FOR PROFESJONSRÅDET FOR DESIGNUTDANNING, 7. oktober 2014, Kjeller

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 02-10-2013. Referat. Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 02.10.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 126-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 127-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 128-13

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 11-11-2013. Referat. Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger Referat Styremøte 11.11.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 145-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 146-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 147-13

Detaljer

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato

Ifølge liste. Samisk høgskole Universitetet i Nordland Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet 14/2719-17.07.14. Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2719-17.07.14 Dialogmøter med er og høyskoler september 2014 Vi viser til brev av 26. mai 2014 med invitasjon til dialogmøter i september 2014, i forbindelse med

Detaljer

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge

Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Evaluering av emnet HEL 6315: Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge Fagansvarlig: Professor Monica Martinussen Praktisk tilrettelegging: Rådgiver Line S. Forssman Viktig faglig vinkling

Detaljer

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009

Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 Arbeidsprogram for Velferdstinget 2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Prioriteringer 1.0 Organisasjon 1.1 Informasjon 1.2 Samarbeid og tilgjengelighet 1.3 Utredninger? 1.4 Lobbyarbeid 1.5 Økonomi 2.0 SiO 2.1

Detaljer