H R A - Rt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "H R-1999-52-A - Rt-1999-989"

Transkript

1 ritt L-fj - ni i ri ib <noscrlpt>ivl,11 : 13:uD</noscript> biae 1 av o H R A - Rt INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: DOKNR/PUBLISERT: HR A - Rt STIKKORD: Arbeidsrett. Virksomhetsoverdragelse. Oppsigelse. SAMMENDRAG: Arbeidsgiveren engasjerte et spesialfirma innen renhold til renholdsarbeidet av produksjonslokalene. Arbeidet hadde hittil blitt utført av ansatte som motsatte seg å bli overført til renholdsselskapet. Arbeidsmiljøloven kapittel XII A om virksomhetsoverdragelse kom til anvendelse, jfr. avgjørelse i lnr. 51/1999 (Rt ). Arbeidstakeren kunne i dette tilfelle velge å opprettholde arbeidsforholdet med den konsekvens at arbeidsgiveren måtte gå til oppsigelse. I oppsigelsessaken fikk arbeidsgiveren medhold, bl.a. fordi arbeidstakeren ikke kunne beholdes uten å fortrenge en annen arbeidstaker og fordi hun var tilbudt arbeid i renholdsselskapet. SAKSGANG: Stavanger byrett - Gulating lagmannsrett LG A - Høyesterett HR A, nr. 364/1998. PARTER: Gunvor Stokkedal (Advokat Eyvind Mossige - til prøve) mot I/S Vest-Ro Slakteri ANS (Advokat Erik Aagaard). FORFATTER: Matningsdal, Oftedal Broch, Tjomsland, Stang Lund og Aasland. Dommer Matningsdal: Saken gjelder spørsmålet om en arbeidstaker Side 990 ved overdragelse av en del av arbeidsgiverens virksomhet må akseptere at hennes arbeidsforhold overføres til erververen, jf. arbeidsmiljøloven kapittel XII A, eller om hun kan kreve å opprettholde arbeidsforholdet med overdrageren. Dessuten er det spørsmål om gyldigheten av en oppsigelse. I/S Vest-Ro Slakteri ANS er lokalisert på Sandeid i Rogaland. Slakteriet har ca 60 medarbeidere i ca 50 stillinger. Tre av stillingene var renholderstillinger i produksjonslokalene. Gunvor Stokkedal var tilsatt i en av dem eller 1994 diskuterte ledelsen om man - i likhet med de andre slakteriene i distriktet - skulle engasjere et spesialfirma innen renhold til renholdsarbeidet med tilknyttede funksjoner. Dette ble ikke gjennomført, men høsten 1996 kom spørsmålet opp på ny. Ledelsen bestemte seg for å inngå avtale med rengjøringsselskapet ISS. Det ble forutsatt at de personene som arbeidet med renhold i Vest-Ro, skulle overføres til ISS. ISS har ca ansatte og har oppdrag over hele landet. Den 2. desember 1996 gjennomførte ledelsen et informasjonsmøte med de tillitsvalgte. På spørsmål om hva arbeidsgiveren ville gjøre dersom de ansatte motsatte seg å gå over til ISS, svarte ledelsen at "Ein vil fyrst legga fram dette, og ta det problemet dersom det evt. kjem opp". De tillitsvalgte fikk i oppdrag å informere de berørte før det 4. desember ble holdt et nytt møte mellom ledelsen, de tillitsvalgte og de berørte. I referatet fra dette møtet er det ikke protokollert at de berørte motsatte seg overføringen til ISS. Under et møte 9. desember presenterte ISS seg for ledelsen, de tillitsvalgte og de berørte. Deretter ble det den 17. desember avholdt et møte mellom de tillitsvalgte og de to berørte som var fagorganisert. De to, Gunvor Stokkedal og Tone Elin Elde Stensrud, gav under dette møtet beskjed om at de krevde annet arbeid på dagtid hos Vest-Ro. Renholdsarbeidet hadde blitt utført om ettermiddagen og på kveldstid. Dette ble meddelt ledelsen, og i et udatert skriv, som etter det opplyste skal være sendt samme dag, skriver slakterilederen:

2 f L-ti - iu ^L1usenJl.>lvl.ll: 1J:uiVnoscrlpt> Jlae z av o "Vi har moteke brev fra klubben om at de ikke takker ja til samme stilling i ISS Renhold, og gjer krav på ein anna stilling på dagtid i Vest-Ro. Vi må dessverre medele dem at vi har ingen stilling ledig. Vi har flere idag på 80% stilling med ønske om å utvide den til 100%. Stokkedal og Stensrud ble oppsagt ved oppsigelse datert 20. desember med fratreden 31. januar ISS skulle overta renholdet fra 1. februar Oppsigelsen var ikke begrunnet. De oppsagte ba om forhandlingsmøte, og i brev av 17. januar 1997 fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble det krevd at de fikk fortsette i sine stillinger inntil rettskraftig dom i saken. Forhandlingsmøte ble avholdt 5. februar I protokollen heter det blant annet: ""NNN hevder med utgangspunkt i AML 60 at utsetting av renhold ved bedriften til ISS ikke kan ansees som sakelig oppsigelsesgrunn". KIFF (Kjøttindustriens Fellesforening) hevdet at virksomhetsoverdragelsen til ISS medfører at de berørte ansatte blir overført til ISS. ISS overtar de samme lønns og arbeidsvilkår som de berørte arbeidstakerne har i IS Vest-Ro i dag. At de ansatte nektet å bli overført til ISS medførte at bedriften ga oppsigelse til Tone Elin Elde Stensrud og Gunvor Stokkedal. Side 991 Det ble ikke oppnådd enighet og NNN varslet på vegne av de oppsagte søksmål mot bedriften." Etter dette ble det den 26. februar 1997 avholdt et nytt møte mellom ISS, Vest-Ro, de tillitsvalgte og Gunvor Stokkedal. Under møtet ble det opplyst at ISS skulle overta arbeidsgiveransvaret fra 3. mars 1997, og det ble fremlagt et utkast til arbeidsavtale. Fra møtet er det protokollert at Stokkedal i samråd med den tillitsvalgte nektet å underskrive arbeidsavtalen. Dette ble likevel gjort på et senere tidspunkt, men etter kort tid gav hun beskjed om at hun likevel ikke aksepterte å skifte arbeidsgiver. Stokkedal og Stensrud anla etter dette søksmål mot US Vest-Ro Slakteri ANS ved Stavanger byrett, som er lokal arbeidsrett for Rogaland, med påstand om at oppsigelsene var ugyldige. Ved saksanlegget hadde de fratrådt sine stillinger. Stavanger byrett avsa den 23. oktober 1997 dom med slik domsslutning: 1. US Vest-Ro Slakteri ANS frifinnes. 2. Hver av partene bærer sine saksomkostninger." Dommen er avsagt under dissens fra den ene meddommeren. Begge anket dommen til Gulating lagmannsrett, som i samsvar med partenes enighet var satt med to meddommere, jf. arbeidsmiljøloven 61 C første ledd. Gulating lagmannsrett avsa den 5. oktober 1998 dom med slik domsslutning:" 1. Byrettens dom stadfestes. 2. Saksomkostninger for lagmannsretten tilkjennes ikke." Også lagmannsrettens dom er avsagt under dissens fra den ene meddommeren. Dommen omfatter bare Stokkedals arbeidsforhold, idet Stensrud trakk anken. Lagmannsretten avsa dermed hevingskjennelse for hennes vedkommende. Gunvor Stokkedal har anket lagmannsrettens dom til Høyesterett. Ankegrunnene er feil i bevisbedømmelsen og rettsanvendelsen. Under saksforberedelsen for Høyesterett erklærte Norsk Kommuneforbund hjelpeintervensjon til fordel for Stokkedal. Ved Høyesteretts kjæremålsutvalgs kjennelse av 9. juni 1999 i 1nr. 312K/1999 ble hjelpeintervensjonen avvist. Kjæremålsutvalget viste til at forbundets interesse i saken utelukkende knyttet seg "til den betydning Høyesteretts dom i ankesaken kan ha som rettskilde i andre saker som står for domstolene". Til bruk for Høyesterett har Stokkedal avgitt en skriftlig forklaring. Videre er det avgitt skriftlige

3 _) L.-t'1-1\ ^11US1:11IJ1^1Vl^ll: 1J:u3Vnoscrlpu> Jicle i av o forklaringer fra to vitner. Det er fremlagt enkelte nye dokumenter, men saken står i det alt vesentlige i samme stilling som for lagmannsretten. For Høyesterett har Stokkedal frafalt en anførsel for lagmannsretten om at oppsigelsen må kjennes ugyldig som følge av saksbehandlingsfeil, jf. arbeidsmiljøloven 73 E. Partene er stort sett enige om det faktiske hendelsesforløp. De er også enige om at det foreligger overføring av "del av virksomhet til en annen innehaver" slik at arbeidsmiljøloven kapittel XII A kommer til Side 992 anvendelse. Videre er de enige om at et eventuelt erstatningskrav pr. 1. juli 1999 utgjør kr Saken har vært behandlet i sammenheng med Inr. 51/1999 ( HR A ), ankesak nr. 348/1998. Den ankende part, Gunvor Stokkedal, har i korte trekk anført: Stokkedal anfører at arbeidstakeren både har reservasjons- og valgrett ved virksomhetsoverdragelse. Hennes begrunnelse er den samme som Astrid Markussens i lnr. 51/1999 ( HR A ), ankesak nr. 348/1998, og jeg nøyer meg med å vise til førstvoterendes gjengivelse i denne saken. Videre anføres det at 73 C fastsetter at virksomhetsoverdragelse "i seg selv" ikke er oppsigelsesgrunn. Protokollen fra forhandlingsmøtet 5. februar 1997 viser at oppsigelsen utelukkende er begrunnet i at Stokkedal avslo å bli overført til ISS. Oppsigelsen må videre underkjennes med hjemmel i 60 nr. 2 annet ledd, som fastsetter at en oppsigelse som skyldes at arbeidsgiveren setter "virksomhetens ordinære drift" ut på oppdrag, bare er saklig når det var "helt nødvendig av hensyn til virksomhetens fortsatte drift". Bestemmelsen gjelder også ved virksomhetsoverdragelse. I et slakteri er rengjøring av produksjonslokalene så avgjørende for virksomheten at den ikke kan regnes som en støttefunksjon, men må omfattes av denne bestemmelsen. Det hadde ikke blitt fremsatt klage på rengjøringen. Selv om det likevel kanskje kunne være ønskelig å overføre denne del av virksomheten til et spesialfirma, var det i alle fall ikke "helt nødvendig". Uavhengig av om 60 nr. 2 annet ledd kommer til anvendelse, må oppsigelsen kjennes ugyldig fordi den ikke var saklig begrunnet, jf. 60 nr. 1. Vest-Ro var i dette tilfellet pliktig til å tilby henne "annet passende arbeid" innen bedriften, jf. 60 nr. 2 første ledd. Det er også anført at den arbeidsavtalen hun ble tilbudt av ISS, på flere punkter gav henne dårligere vilkår enn hun hadde i Vest-Ro. Dermed var den i strid med 73 B nr. 1. Gunvor Stokkedal har nedlagt denne påstand: 1. Oppsigelsen av Gunvor Stokkedal er ugyldig. 2. US Vest-Ro Slakteri ANS v/ styrets formann dømmes til å betale Gunvor Stokkedal erstatning etter rettens skjønn, begrenset oppad til kr ,- - kronertohundreogfemtitusen - med forfall 2 - to - uker etter forkynnelse av denne dom, og deretter tillagt 12 - tolv - prosent årlig rente til betaling skjer. 3. Den ankende part tilkjennes saksomkostninger for byrett, lagmannsrett og Høyesterett med oppfyllelsesfrist 2 - to - uker fra forkynnelse av denne dom, og deretter tillagt 12 - tolv - prosent årlig rente til betaling skjer." Ankemotparten, US Vest-Ro Slakteri ANS, har i korte trekk anført: Vest-Ro bestrider at arbeidstakeren har reservasjons- og valgrett ved virksomhetsoverdragelse. Selskapets begrunnelse er den samme som Nemkos i Inr. 51/1999 ( HR A ), ankesak nr. 348/1998, og jeg nøyer meg med å vise til førstvoterendes gjengivelse i denne saken. Subsidiært anføres det at oppsigelsen av Stokkedal var saklig begrunnet. Oppsigelsen var ikke begrunnet i overføringen som sådan, men i at man ikke hadde "annet passende arbeid" å tilby henne

4 3lue4 av o Oppsigelsen kan heller ikke kjennes ugyldig med hjemmel i 60 nr. 2 annet ledd. Ved virksomhetsoverdragelse kan ikke bestemmelsen Side 993 supplere kapittel XII A. Dessuten er det bare slakteriets direkte produksjon som omfattes av 60 nr. 2 annet ledd. Selv om renholdet er viktig, kan det bare regnes som en støttefunksjon. Det bestrides at Stokkedal ville få dårligere arbeidsvilkår i strid med arbeidsmiljøloven 73 B ved overgang til ISS. US Vest-Ro Slakteri ANS har nedlagt denne påstand: 1. Lagmannsrettens dom pkt. 1 stadfestes for så vidt gjelder byrettens domsslutning pkt I/S Vest-Ro Slakteri ANS tilkjennes sakens omkostninger for byrett, lagmannsrett og Høyesterett." Mitt syn på saken: Jeg er kommet til at anken ikke kan føre frem. Partene er som nevnt enige om at kapittel XII A kommer til anvendelse. Dette er jeg enig i. Jeg finner det tilstrekkelig å vise til EF-domstolens dom i sak C-392/92 ( 692J0392 ), Christel Schmidt, som førstvoterende i lnr 51/1999 ( HR A ), ankesak 348/1998 har omtalt nærmere. Jeg slutter meg videre til hans behandling av arbeidstakernes reservasjons- og valgrett. Denne saken er riktignok noe forskjellig ved at overføringen omfatter tre personer. Men jeg finner at denne forskjellen ikke kan være avgjørende. Også i vår sak er det tale om å skille ut en liten del av arbeidsstokken og overføre den til en annen bedrift med et mer omfattende virksomhetsområde, med den følge at båndene til arbeidsplassen på Vest-Ro blir svekket. Etter min vurdering må det også legges vekt på at dersom ISS skulle miste oppdraget ved Vest-Ro, ville Stokkedal som følge av avstandene i det aktuelle distriktet, bli påført vesentlig større risiko for å få atskillig lengre arbeidsreise til et nytt arbeidssted. Jeg legger således til grunn at hun hadde rett til å fastholde arbeidsforholdet med sin opprinnelige arbeidsgiver slik at denne eventuelt måtte gå til oppsigelse. Spørsmålet blir dermed om oppsigelsen er ugyldig fordi den ikke er saklig begrunnet. Stokkedal har som nevnt anført at oppsigelsen må kjennes ugyldig med hjemmel i arbeidsmiljøloven 60 nr. 2 annet ledd. Jeg finner det ikke nødvendig å ta stilling til i hvilken utstrekning denne bestemmelsen får anvendelse ved virksomhetsoverdragelse. Bestemmelsen gjelder bare når "virksomhetens ordinære drift" settes ut på oppdrag. Etter mitt syn er det ikke tilfellet: Stokkedal har fremhevet at renhold av produksjonslokalene i et slakteri er helt nødvendig for produksjonen. Hun har vist til at forskrift om hygiene mv. i slakterier, nedskjæringsvirksomheter og kjøle- og fryselager for ferskt kjøtt av 18. februar 1994 nr fastsetter at "Utstyr og verktøy som benyttes til behandling av kjøtt skal holdes reint og i god stand. Det skal reingjøres og desinfiseres før det tas i bruk, flere ganger i løpet av arbeidsdagen og ved arbeidsdagens slutt. Dersom det forurenses skal det reingjøres og desinfiseres straks." Denne bestemmelsen viser, etter hennes syn, at rengjøring utgjør en Side 994 integrert del av produksjonsprosessen. Dette illustreres også av rengjøringsprogrammet for Vest-Ro av 18. mai 1994 hvor det blant annet heter at "en ikke tilfredsstillende rengjort fabrikk er en trussel for vår sikkerhet, velvære og vår arbeidsplass". Arbeidsmiljøloven 60 nr. 2 annet ledd ble tilføyd ved lov 6. januar 1995 nr. 2, og hadde som formål å begrense den såkalte "kontraktørvirksomheten", jf. Ot.prp.nr.50 ( ) side I motivene til bestemmelsen uttales det på side 237: "Begrepet ordinær drift retter seg mot det som er hovedmålet eller hovedproduksjonen i virksomheten, dvs alle funksjoner som er nødvendige for å oppfylle målsettingen ved virksomheten. Utenfor begrepet faller rene støttefunksjoner som f eks kantine, vakthold og renhold. Oppregningen no/cgi-lexlwiftmrens?0/lexlavg/hrsiv/rt a. html

5 +ii' t> 111 1ll/--/ V/ \11V J1+11JL..1 \L.11 I ).VJV 11JJ. 11})1 131uG 3 QV V er ikke uttømmende, hva som er ordinær drift må fastsettes i det enkelte tilfellet." Jeg nevner at man i de generelle motivene på side 185 finner utsagn som kan indikere at begrepet "ordinære drift" er noe videre. Forarbeidene gir således ikke noen klar løsning, men etter min mening viser de at det primært er bedriftens hovedproduksjon som omfattes. For andre funksjoner kan det i seg selv ikke være avgjørende at funksjonen har stor betydning. Renhold, som for øvrig forarbeidene nevner som et eksempel på en støttefunksjon, er ganske illustrerende i så måte: Selv om renhold er viktig i alle sammenhenger, kan det ikke bestrides at renhold er mer maktpåliggende i et slakteri og et sykehus, enn eksempelvis renholdet av et kontorbygg. I de to første eksemplene kan dessuten behovet for å utsette virksomheten til et spesialfirma være langt større enn i det siste. Dersom renholdets betydning for den enkelte virksomheten skulle være avgjørende for om det omfattes av 60 nr. 2 annet ledd, ville i tilfelle konsekvensen bli at muligheten for å sette det ut til et spesialfirma ble minst i tilfeller hvor det kan være mest påkrevd. Selv om jeg er enig med Stokkedal i at renholdet har stor, og antakelig også økende betydning i en slakteribedrift, har jeg på denne bakgrunn kommet til at renholdet i et slakteri må regnes som en støttefunksjon som ikke omfattes av 60 nr. 2 annet ledd. Jeg kan ikke se at det er grunnlag for anførselen om at oppsigelsen må kjennes ugyldig under henvisning til at overføringen til ISS "i seg selv" er årsaken til at Stokkedal ble oppsagt etter at hun motsatte seg å bli overført til denne arbeidsgiveren, jf. 73 C nr. 1. Protokollen fra forhandlingsmøtet 5. februar 1997, sammenholdt med tidligere kontakt mellom partene, må forstås slik at bedriften fant å måtte gå til oppsigelse fordi den ikke hadde annet passende arbeid å tilby henne etter at hun avslo å bli overført til ISS. En oppsigelse på dette grunnlaget kan ikke anses for å være i strid med 73 C nr. 1, jf. for øvrig artikkel 4 nr. 1 i EFs rådsdirektiv av 14. februar 1977, som ligger til grunn for de norske reglene om virksomhetsoverdragelse. Oppsigelsens saklighet må etter dette vurderes etter 60 nr. 1 jf. nr. 2 første ledd. Det sentrale spørsmålet blir da om Vest-Ro hadde "annet passende arbeid i virksomheten" å tilby henne. Det mest aktuelle synes å ha vært stillingen som renholder av kontorene, hvor en annen var ansatt i 60 % stilling. Jeg kan ikke se at det var usaklig at bedriften valgte ikke å tilby Stokkedal denne stillingen. Stokkedal var ansatt i juli 1992, Side 995 mens den andre var ansatt i januar Hovedavtalen mellom LO - NHO 9-12 første ledd fastsetter at ansienniteten kan fravikes "når det foreligger saklig grunn". Slakterilederen har i sin forklaring for Høyesterett opplyst at Stokkedal ikke ble vurdert mot denne stillingen. Begrunnelsen er dels at de tillitsvalgte motsatte seg at andre fast ansatte skulle fortrenges, og dels at sosiale forhold tilsa at denne renholderen burde få beholde sin stilling. Jeg er enig i at begge forhold er relevante momenter. I tillegg legger jeg vekt på at forskjellen i ansiennitet var beskjeden. Og når det er tale om å fortrenge andre ansatte, må det også legges vesentlig vekt på at Stokkedal som følge av arbeidsmiljøloven kapittel XII A har hatt tilbud om stilling hos ISS. Når det ellers gjelder spørsmålet om Vest-Ro hadde annet passende arbeid å tilby henne, viser jeg til lagmannsrettens begrunnelse. Lagmannsretten uttaler at det ikke er "noe som tilsier at det virkelig fantes omplasseringsmuligheter i dette tilfelle, og det er ikke fremkommet noe som tilsier annet enn at når bedriften under de foreliggende omstendigheter kom til at det var Stokkedal som måtte gå, var dette utslag av saklige overveielser fra bedriftens side". Etter min mening har ikke Høyesterett grunnlag for å sette denne vurderingen, som er basert på umiddelbar bevisførsel, til side. Stokkedal kan heller ikke få medhold i at oppsigelsen var usaklig fordi hun ikke ble tilbudt samme vilkår hos ISS, jf. arbeidsmiljøloven 73 B nr. 1 første ledd jf. 73 C nr. 2. Fra møtet 9. desember 1996, hvor ISS presenterte seg for de ansatte, er det ikke protokollert at ISS ville etterleve plikten etter 73 B nr. 1. Det finnes imidlertid ikke holdepunkter for det motsatte. Og under forhandlingsmøtet 5. februar 1997, hvor ISS riktignok ikke var representert, er det uttrykkelig protokollert at de berørte ville få samme lønns- og arbeidsvilkår hos ISS. Jeg kan ikke legge avgjørende vekt på at den arbeidsavtalen Stokkedal ble forelagt 26. februar 1997, lenge etter at no/cgi-lex/wiftmrens?0/lexlavglhrsiv/rt a.html

6 iii^ i/// 3 ' 1> 1\l. l/// -/V/ \11VJ\i11F"- ''lill 1J. VJV 11VJ1.111/l/ JjUG u av u oppsigelse hadde funnet sted, etter ordlyden på en del punkter ville ha gitt henne dårligere vilkår enn hun hadde hos Vest-Ro. Utkastet er basert på et standardskjema, og det er ikke opplyst at det ble diskutert mellom partene. Jeg legger til grunn at da hun tok sitt standpunkt om ikke å bli overført til ISS, kunne hun basere seg på at ISS ville overholde sine plikter etter arbeidsmiljøloven 73 B nr. 1. I denne sammenheng nevner jeg at det fremgår av byrettens dom at sak søkerne for byretten forklarte at de "ikke under noen omstendighet ønsker ansettelse" i ISS. Videre opplyser byretten at Stokkedal under hovedforhandlingen der ikke var villig til å vurdere et tilbud om ansettelse hos ISS. Anken har ikke ført frem. Jeg er kommet til at I/S Vest-Ro Slakteri ANS må tilkjennes saksomkostninger for Høyesterett, jf. tvistemålsloven 180 første ledd. Omkostningskravet er kr , herunder utgifter med kr 1.184, som tilkjennes. Jeg finner derimot ikke grunn til å endre lagmannsrettens omkostningsavgjørelse. Jeg stemmer for denne dom: 1. Lagmannsrettens dom stadfestes. 2. I saksomkostninger for Høyesterett betaler Gunvor Stokkedal til US Side 996 Vest-Ro Slakteri ANS etthundreogellevetusenetthundreogåttifire - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom. Dommer Oftedal Broch: Jeg er i det vesentlige og i resultatet enig med førstvoterende. Dommer Tjomsland: Likeså. Dommer Stang Lund: Likeså. Dommer Aasland: Likeså. Etter stemmegivningen avsa Høyesterett denne dom: 1. Lagmannsrettens dom stadfestes. 2. I saksomkostninger for HØyesterett betaler Gunvor Stokkedal til 1/S Vest-Ro Slakteri ANS etthundreogellevetusenetthundreogåttifire - kroner innen 2 - to - uker fra forkynnelsen av denne dom. Sist oppdatert 31. oktober

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 5. desember 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Falch og Bergh i HR-2016-2480-U, (sak nr. 2016/2089), sivil sak, anke over dom: Jon Eilif Orrem

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Pål Behrens) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 29. juni 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01294-A, (sak nr. 2011/264), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Pål Behrens) mot Gjensidige Forsikring ASA (advokat Lars

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00581-A, (sak nr. 2007/1825), straffesak, anke, A (advokat Erik Keiserud) mot B (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 21. september 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-01754-A, (sak nr. 2011/736), straffesak, anke over beslutning, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Håvard Skallerud)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte)

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) NORGES HØYESTERETT Den 5. juni 2009 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2009-01156-A, (sak nr. 2009/188), sivil sak, anke over dom, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Plahte) mot A (advokat Bent

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. juni 2012 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2012-01332-A, (sak nr. 2012/208), straffesak, anke over kjennelse, A AS (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 13. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Skoghøy og Bårdsen i HR-2011-00979-U, (sak nr. 2011/739), sivil sak, anke over kjennelse: Bergen

Detaljer

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning:

Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning: SOLA-SAKEN Høyesteretts dom og kjennelse av 5. mars 1997 Førstvoterende i Høyesterett, dommer Gjølstad, avga slik stemmegivning: «Saken gjelder prøving av lovligheten av varslet boikott, jf. boikottloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen)

NORGES HØYESTERETT. Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i. (advokat Janne Larsen) NORGES HØYESTERETT Den 1. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Øie og Normann i HR-2013-00475-U, (sak nr. 2013/250), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat Janne

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 24. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Indreberg og Normann i HR-2012-02013-U, (sak nr. 2012/1569), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4.

Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. Sivilprosess. Ankenektelse. Arbeidsrett. Avvisning. Søksmålsfrist. Arbeidsmiljøloven 17-4. HR-2011-1612-U INSTANS: Norges Høyesteretts ankeutvalg - Kjennelse. DATO: 2011-08-26 KUNNGJORT: 2011-09-02 DOKNR/PUBLISERT: STIKKORD: SAMMENDRAG: SAKSGANG: PARTER: FORFATTER: HR-2011-1612-U Sivilprosess.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i NORGES HØYESTERETT Den 30. august 2017 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Berglund i HR-2017-1653-U, (sak nr. 2017/858) og (sak nr. 2017/1464), sivil sak, anke

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, (advokat Øystein Hus til prøve) (advokat Inger Marie Sunde) NORGES HØYESTERETT Den 2. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02409-A, (sak nr. 2015/1072), sivil sak, anke over dom, A v/verge B (advokat Øystein Hus til prøve) mot C (advokat Inger Marie Sunde)

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. A (advokat Christian S. Mathiassen) (Kommuneadvokaten i X v/advokat Roald Hopsnes til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 19. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02181-A, (sak nr. 2009/5), sivil sak, anke over dom, A B (advokat Christian S. Mathiassen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat

Detaljer

HR-2000-53-B - Rt-2000-2047 (495-2000)

HR-2000-53-B - Rt-2000-2047 (495-2000) nk-luuu-di -n - Kt-GUUU-1U4/ (49J-2000) nl11': 9:U4 Side I av IU HR-2000-53-B - Rt-2000-2047 (495-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-12-21 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-53-B -

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 19. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-01014-U, (sak nr. 2011/629), sivil sak, anke over kjennelse: Hadeland Montasje

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, (advokat Steinar Thomassen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 19. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02176-S, (sak nr. 2008/1265), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Steinar Thomassen til prøve) mot Den offentlige

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. november 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Matningsdal og Bergsjø i HR-2014-02165-U, (sak nr. 2014/1729), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Falkanger og Normann i HR-2013-02613-U, (sak nr. 2013/1975), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 13. februar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00361-U, (sak nr. 2012/2111), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 23. november 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Tønder og Noer i HR-2011-02175-U, (sak nr. 2011/1850), sivil sak, anke over kjennelse: Frank Johansen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, (advokat Øystein Storrvik) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. juni 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-01336-A, (sak nr. 2009/679), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 22. juli 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Endresen, Normann og Kallerud i HR-2014-01530-U, (sak nr. 2014/1193), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000)

HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) Page 1 of 5 HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2000-08-31 DOKNR/PUBLISERT: HR-2000-44-B - Rt-2000-1360 (322-2000) STIKKORD: Panterett. Salgspant. SAMMENDRAG: Tinglyst

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM:

NORGES HØYESTERETT. Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i DOM: NORGES HØYESTERETT Den 9. august 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Matningsdal og Bull i HR-2013-01663-U, (sak nr. 2013/1162), sivil sak, anke over dom: Skien Papirindustri

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, (advokat Per Danielsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 3. desember 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-02364-A, (sak nr. 2014/1449), sivil sak, anke over dom, A (advokat Per Danielsen) mot Air & Sea Transport AS (advokat Bengt Haadem

Detaljer

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103

Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 Page 1 of 5 Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1992-02-22 PUBLISERT: Rt-1992-236 (59-92) - UTV-1992-1103 STIKKORD: Selskapsrett. Skatterett. Foreldelse. SAMMENDRAG: Et

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 5. februar 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-00274-A, (sak nr. 2014/2185), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet

Detaljer

Side 2 av 5 2. Saksomkostninger for lagmannsretten tilkjennes ikke." Brit Elvevoll, Sigve Larsen og Tove Ellefsen har påanket lagmannsrettens dom til

Side 2 av 5 2. Saksomkostninger for lagmannsretten tilkjennes ikke. Brit Elvevoll, Sigve Larsen og Tove Ellefsen har påanket lagmannsrettens dom til Side 1 av 5 HR-1992-93-B - Rt-1992-776 Instans Høyesterett - Dom. Dato 1992-06-04 Publisert HR-1992-93-B - Rt-1992-776 Stikkord Arbeidsrett. Sammendrag Etter at en sparebank var kommet i en meget vanskelig

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i

NORGES HØYESTERETT. Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i NORGES HØYESTERETT Den 18. november 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Skoghøy og Øie i HR-2013-02419-U, (sak nr. 2013/2093), sivil sak, anke over kjennelse: A AS A

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02449-A, (sak nr. 2015/828), sivil sak, anke over dom, (advokat Kai Knudsen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-02449-A, (sak nr. 2015/828), sivil sak, anke over dom, (advokat Kai Knudsen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. desember 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-02449-A, (sak nr. 2015/828), sivil sak, anke over dom, A (advokat Kai Knudsen) mot Gresvig Detaljhandel AS (advokat Lars E. Skotvedt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i NORGES HØYESTERETT Den 16. september 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Noer i HR-2011-01735-U, (sak nr. 2011/1354), sivil sak, anke over kjennelse: Arild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) (advokat Olav Dybsjord til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-02146-A, (sak nr. 2011/832), sivil sak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot B (advokat Olav Dybsjord til prøve) S

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-01691-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 26. mars 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Endresen og Matheson i HR-2015-00682-U, (sak nr. 2015/95), straffesak, anke over dom: I. A (advokat

Detaljer

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei.

A (advokat Lars Holo) mot B (advokat Arne R Stray). Holmøy, Philipson og Schei. Rt-1988-708 (211-88) INSTANS: DATO: 1988-06-22 Høyesteretts kjæremålsutvalg DOKNR/PUBLISERT: Rt-1988-708 (211-88) STIKKORD: SAMMENDRAG: Familierett. Tvangsfullbyrdelse. Gjennomføring av en samværsordning

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 12. juli 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Skoghøy og Bergsjø i HR-2016-01587-U, (sak nr. 2016/1266), sivil sak, anke over kjennelse: I.

Detaljer

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn

Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Tvangsfullbyrdelse. Utleggstrekk i lønn Utskriftsdato: 5.12.2017 12:26:55 Status: Gjeldende Dato: 12.12.2006 Nummer: HR-2006-2086-U Utgiver: Høyesterett Dokumenttype: Kjennelse Innholdsfortegnelse Tvangsfullbyrdelse.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Bergsjø i HR-2015-00800-U, (sak nr. 2015/689), straffesak, anke over beslutning: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. januar 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-00191-A, (sak nr. 2012/1386), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet Bistandsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 14. oktober 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Falkanger og Normann i HR-2011-01941-U, (sak nr. 2011/1570), sivil sak, anke over kjennelse: Dagfinn

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 30. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Bull og Bergsjø i HR-2012-02033-U, (sak nr. 2012/1743), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT Avsagt: 02.12.2009 Saksnr.: Dommere: 09-1 72806ASK-BORG104 Lagdommer Lagdommer Lagdommer Petter Chr. Sogn Jargen F. Brunsvig Espen Bergh Ankende part Anne-Karina Hyggen Amland Ankernotpart

Detaljer

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort

#Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort #Oppdatert 2016 Overdragelse av virksomhet hvilket handlingsrom gir arbeidsmiljøloven? Partner Advokat: Jens Johan Hjort Foredragsholder Jens Johan Hjort Hjort er partner ved vårt kontor i Tromsø, og nyvalgt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 4. mars 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-00405-A, (sak nr. 2009/1001), sivil sak, anke over beslutning, A B (advokat Bendik Falch-Koslung til prøve) mot X kommune (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat Mette Yvonne Larsen) (advokat Nils Arild Istad til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat Mette Yvonne Larsen) (advokat Nils Arild Istad til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. februar 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00405-A, (sak nr. 2012/32), sivil sak, anke over dom, A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot B (advokat Nils Arild Istad til prøve) S

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 19. mars 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av justitiarius Schei og dommerne Øie og Normann i HR-2013-00567-U, (sak nr. 2013/254), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: 26.04.2012 Saksnr.: Dommere: 12-063457SAK-BORG/04 Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Anne Magnus Ankende parter fornærmede i straffesak mot Anders Behring

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 11. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tjomsland, Webster og Falkanger i HR-2012-01930-U, (sak nr. 2012/1599), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 25. januar 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Bergsjø i HR-2013-00158-U, (sak nr. 2012/1072), sivil sak, anke over dom: Stangeskovene

Detaljer

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT BESLUTNING OG KJENNELSE Avsagt: 21.09.2017 Saksnr.: Dommere: 17-124909ASD-HALO Lagdommer Lagmann Lagdommer Henriette Nazarian Dag Nafstad Synnøve Nordnes Ankende part Ankemotpart

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Larsen Rognvik til prøve) prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Larsen Rognvik til prøve) prøve) NORGES HØYESTERETT Den 10. september 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01842-A, (sak nr. 2014/1029), sivil sak, anke over dom, Sawicon AS (advokat Kristoffer Larsen Rognvik til prøve) mot Oceanteam Shipping

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 10. mai 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Øie, Endresen og Matheson i HR-2011-00945-U, (sak nr. 2011/619), sivil sak, anke over kjennelse: Abderrazek

Detaljer

HR U Rt

HR U Rt HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 INSTANS: DATO: 2011-11-07 Norges Høyesteretts ankeutvalg Kjennelse. DOKNR/PUBLISERT: HR-2011-2062-U Rt-2011-1424 STIKKORD: SAMMENDRAG: Ekspropriasjon. Anken gjaldt spørsmålet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. desember 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-02161-A, (sak nr. 2008/964), sivil sak, anke over kjennelse, Trygve Tamburstuen (advokat Søren L. Lous til prøve) mot Børge

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, (advokat Bjørn Eriksen til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. januar 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00184-A, (sak nr. 2010/1416), sivil sak, anke over dom, Trygve Skui (advokat Bjørn Eriksen til prøve) mot Staten v/statens naturskadefond

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 14. desember 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-02138-A, (sak nr. 2010/1008), sivil sak, anke over kjennelse, Compania la Gomera AS (advokat Christian F. Galtung) mot Minnoch

Detaljer

Rt (13-91) - UTV

Rt (13-91) - UTV Page 1 of 5 Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1991-01-22 PUBLISERT: Rt-1991-34 (13-91) - UTV-1991-159 STIKKORD: Skatterett. Spørsmål om skatteplikt i Norge. SAMMENDRAG:

Detaljer

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60

Rt-1990-59 (15-90) http://websir.lovdata.no/cgi-lex/wiftmrens?0/lex/avg/hrsiv/rt1990-0059-00016b.html. Side 60 Page 1 of 6 Rt-1990-59 (15-90) INSTANS: Høyesterett - dom DATO: 1990-01-19 DOKNR/PUBLISERT: Rt-1990-59 (15-90) STIKKORD: (Myra Båt) Entrepriserett. Panterett. Konkurs. Tingsrett. SAMMENDRAG: En entreprenør

Detaljer

Høyesteretts dom HR A

Høyesteretts dom HR A Høyesteretts dom HR-2017-777-A - Hvor langt går Arbeidsrettens kompetanse (og bør den det)? Advokat Margrethe Meder, 16.06.2017, Kongsbergkollokviet Høyesteretts dom HR-2017-777-A Overordnet om sakens

Detaljer

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon

Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Juridisk avdeling 23.01.12 Stillingsvernsaker: - oppsigelse - avskjed - fortrinnsrett - midlertidig ansettelse - innleie - suspensjon Opplysningsskjema for stillingsvernssaker etter arbeidsmiljøloven av

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 8. mai 2012 avsa Høyesterett dom i HR-2012-00974-A, (sak nr. 2011/2126), straffesak, anke over dom, A (advokat Marius O. Dietrichson) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, (advokat Erling O. Lyngtveit) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. oktober 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-01835-A, (sak nr. 2010/1106), straffesak, anke over dom, A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst.

Detaljer

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738

Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 Page 1 of 6 Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1997-05-06 PUBLISERT: Rt-1997-779 (207-97) - UTV-1997-738 STIKKORD: Skatterett. Endring. Periodisering av gevinst ved overdragelse

Detaljer

HØYESTERETTS KJÆREMÅLSUTVALG

HØYESTERETTS KJÆREMÅLSUTVALG HØYESTERETTS KJÆREMÅLSUTVALG Den 7. mars 2012 ble det av Høyesteretts kjæremålsutvalg bestående av dommerne Gjølstad, Tønder og Matheson i HR-2012-00501-U, (sak nr. 2012/217), sivil sak, kjæremål: Multi

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 22. desember 2010 avsa Høyesterett dom i HR-2010-02199-A, (sak nr. 2010/1201), sivil sak, anke over dom, Aase Gunvor Haugseggen Brevik Tangen (advokat Helge Aarseth) mot Ragnhild

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 7. oktober 2013 avsa Høyesterett dom i HR-2013-02094-A, (sak nr. 2013/348), sivil sak, anke over dom, KLP Skadeforsikring AS Isbrytertjenesten i Malangen (advokat Frithjof Herlofsen)

Detaljer

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund.

RETTSBOK. for VOLDGIFTSRETTEN. Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. RETTSBOK for VOLDGIFTSRETTEN Ar 2002 den 11.januar ble rett holdt i Karmsund tingretts lokaler, Haugesund. Rettens medlemmer: Sorenskriver Bjørn Solbakken, formann Lege Johs Vatne Lege Norvald Lundetræ

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, (advokat Kristoffer Wibe Koch til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 17. februar 2016 avsa Høyesterett dom i HR-2016-00378-A, (sak nr. 2015/1444), sivil sak, anke over dom, Repstad Anlegg AS (advokat Are Hunskaar) mot Arendal kommune (advokat Kristoffer

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 19. januar 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-00143-U, (sak nr. 2011/1859), sivil sak, anke over kjennelse: A B (advokat

Detaljer

HR-2008-1519-A Rt-2008-1110

HR-2008-1519-A Rt-2008-1110 HR-2008-1519-A Rt-2008-1110 INSTANS: Norges Høyesterett Dom. DATO: 2008-09-04 DOKNR/PUBLISERT: HR-2008-1519-A Rt-2008-1110 STIKKORD: Tingsrett. Strømnett. Omlegging. SAMMENDRAG: Ved vedtak om omlegging

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 12. november 2009 avsa Høyesterett dom i HR-2009-02145-A, (sak nr. 2009/789), sivil sak, anke over dom, Staten v/sentralskattekontoret for utenlandssaker (advokat Morten Søvik) mot

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Margrethe Meder til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Margrethe Meder til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 20. april 2017 avsa Høyesterett dom i HR-2017-777-A, (sak nr. 2016/1884), sivil sak, anke over dom, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Nokas AS (advokat Margrethe Meder til prøve)

Detaljer

Høyesterett Kjennelse.

Høyesterett Kjennelse. 11.01.2012 1 Utskrift fra Lovdata Høyesterett Kjennelse. Sivilprosess. Rettergangsbot. En part og hans advokat ble i herredsretten og av lagmannsretten etter kjæremål ilagt rettergangsbot med hjemmel i

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 23. desember 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Tønder, Endresen og Bull i HR-2014-02513-U, (sak nr. 2014/2015), straffesak, anke over kjennelse: Byggmester

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 12. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 12. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 12. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Webster og Kallerud i HR-2013-01934-U, (sak nr. 2013/1511), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A

Norges Høyesterett - HR-2015-538-A Norges Høyesterett - Instans Dato 2015-03-05 Publisert Stikkord Sammendrag Saksgang Parter Forfatter Norges Høyesterett - Dom. Skatterett. Sakskostnader. To selskaper hadde i egen interesse dekket sakskostnadene

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. (advokat John Christian Elden) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 28. april 2008 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2008-00756-A, (sak nr. 2008/232), straffesak, anke, A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

Side 2 av 5 «1. Gresvig Detaljhandel AS frifinnes. 2. Sakskostnader tilkjennes ikke, verken for lagmannsretten eller tingretten.» (11) Lagmannsrettens

Side 2 av 5 «1. Gresvig Detaljhandel AS frifinnes. 2. Sakskostnader tilkjennes ikke, verken for lagmannsretten eller tingretten.» (11) Lagmannsrettens Side 1 av 5 HR-2015-2449-A - Rt-2015-1332 Instans Norges Høyesterett - Dom. Dato 2015-12-08 Publisert HR-2015-2449-A - Rt-2015-1332 Stikkord Arbeidsrett. Oppsigelse. Utvelgelseskrets. Sammendrag En arbeidstaker

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og NORGES HØYESTERETT Den 5. mai 2011 avsa Høyesterett dom i HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/1758), straffesak, anke over beslutning og HR-2011-00917-A, (sak nr. 2010/2102), straffesak, anke over dom, A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) (bistandsadvokat Harald Stabell) NORGES HØYESTERETT Den 10. november 2011 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2011-02098-A, (sak nr. 2011/863), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet B (statsadvokat

Detaljer

HR-2002-01474a - UTV-2003-811 - Rt-2003-504

HR-2002-01474a - UTV-2003-811 - Rt-2003-504 Page 1 of 7 HR-2002-01474a - UTV-2003-811 - Rt-2003-504 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 2003-04-29 PUBLISERT: HR-2002-01474a - UTV-2003-811 - Rt-2003-504 STIKKORD: Skatterett. Patent. Arbeidsforhold.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i

NORGES HØYESTERETT. Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i NORGES HØYESTERETT Den 13. september 2013 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Webster, Falkanger og Kallerud i HR-2013-01965-U, (sak nr. 2013/1195), sivil sak, anke over kjennelse:

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 16. april 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Indreberg og Bull i HR-2012-00752-U, (sak nr. 2012/575), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i

NORGES HØYESTERETT. Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i NORGES HØYESTERETT Den 3. oktober 2012 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Indreberg, Webster og Bull i HR-2012-01878-U, (sak nr. 2012/1454), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. september 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-01890-A, (sak nr. 2014/223), sivil sak, anke over dom, Qahu Bar Assembly AS, dets konkursbo (advokat Per Omreng til prøve) mot Nordea

Detaljer

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve

ARBEIDSRETTEN. Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel Thuve ARBEIDSRETTEN DOM Avsagt: 9. november 2016 Saksnr.: 15/2016 Lnr.: 31/2016 Dommere: Saken gjelder: Jakob Wahl Tron Løkken Sundet Eirik Akerlie Gerd Torkildson Terje Solberg Leif Arne Asphaug-Hansen Axel

Detaljer

Side 2 av 5 (11) Da den nye turnusen trådte i kraft i april 2007, var B langtidssykmeldt, slik at den nye vaktordningen på det tidspunkt ikke var aktu

Side 2 av 5 (11) Da den nye turnusen trådte i kraft i april 2007, var B langtidssykmeldt, slik at den nye vaktordningen på det tidspunkt ikke var aktu Side 1 av 5 HR-2009-2181-A - Rt-2009-1465 Instans Norges Høyesterett - Dom. Dato 2009-11-19 Publisert HR-2009-2181-A - Rt-2009-1465 Stikkord Arbeidsrett. Arbeidsavtale. Arbeidsgivers styringsrett. Arbeidsmiljøloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i

NORGES HØYESTERETT. Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i NORGES HØYESTERETT Den 19. september 2016 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Tønder og Bergh i HR-2016-01975-U, (sak nr. 2016/1729), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365

Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 Page 1 of 5 Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 INSTANS: Høyesterett - Dom. DATO: 1993-10-30 PUBLISERT: Rt-1993-1268 (467-93) - UTV-1993-1365 STIKKORD: Skatterett. Tomtesalgsgevinst. SAMMENDRAG: - Spørsmål

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, (advokat Gunnar K. Hagen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 17. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01806-A, (sak nr. 2008/1111), straffesak, anke over dom, A (advokat Gunnar K. Hagen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Inger Johansen til prøve)

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, (advokat Inger Johansen til prøve) NORGES HØYESTERETT Den 20. mai 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01094-A, (sak nr. 2015/184), sivil sak, anke over kjennelse, A (advokat Inger Johansen til prøve) mot Staten v/pasientskadenemnda

Detaljer