Kommunalteknisk avfallsnorm

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunalteknisk avfallsnorm"

Transkript

1 Stavanger kommune Kommunalteknisk avfallsnorm Vedtatt av Utvalg for tekniske saker Sandnes kommune

2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning Målsetning med avfallsnormen Gyldighetsgrunnlag RTP i plansaker (reguleringsplaner og bebyggelsesplaner) Sjekkliste planlegging og saksbehandling Bestemmelser til reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Plankart RTP i byggesaker Universell utforming Avfallsrom i bygg Innledende bestemmelser Brannforebygging Plassering av avfallsrom Tilkomst for tømming Andre normkrav til avfallsrom i bygg Eksempler på avfallsrom Avfallsutstyr Husholdninger Næringsliv Spesielle krav for håndtering av matavfall fra næring Krav til avfallsutstyr for håndtering av matavfall Krav til tømming og disponering av matavfall Krav til renhold av avfallsutstyr og avfallsrom Utendørs oppbevaring av avfall Brannsikring Utførelse - Oppstillingsplasser for 3-beholdersystem Utførelse - Oppstillingsplasser for bedrifts-/næringsavfall Utførelse - Offentlige og private avfallsanlegg Estetiske og visuelle forhold Nedgravde og skjulte renovasjonsløsninger Nedgravde containere Avfallssugsystemer Andre tilpassede løsninger Dimensjoneringskriterier for planlegging av avfallsløsninger Husholdningsavfall Næringsavfall Sjekkliste planlegging og saksbehandling Valg og plassering av renovasjonsløsning Tilpasning av avfallsutstyr Dimensjonering av avfallsvolum og utstyr Innsamling Bygningsteknisk utførelse Andre renovasjonstekniske forhold Plantegninger 39 Side 2 av 40

3 1.0 INNLEDNING 1.1 Målsetning med avfallsnormen Nye krav til kildesortering og gjenvinning av avfall har gitt kommunen et spesielt ansvar med å koordinere og tilrettelegge for miljøvennlige, brukervennlige og samfunnsøkonomiske totalløsninger for behandling av avfallet. Hovedformålet med kommunens Kommunalteknisk avfallsnorm er å: Sikre forutsetninger for mest mulig rasjonell drift av avfallssystemer i bygg og bebyggelse. Sette krav om utarbeidelse av renovasjonsteknisk plan (RTP) i reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og byggesaker. Anvise veiledende renovasjonstekniske spesifikasjoner knyttet til blant annet kildesortering og innsamling, avfallsutstyr, hygiene, brannsikring, vei/adkomst, arealbruk og estetikk. Avfallsnormen skal: Være et hjelpemiddel for å effektivisere kommunens avfallsfaglige saksbehandling. Ivareta kommunens hovedmålsetning om kundefokusert kvalitet innen avfalls- /renovasjonssektoren, både for tekniske løsninger og praktisk renovasjon. Anvise entydig hjemmelsgrunnlag for krav og veiledninger til avfallsanlegg (for eksempel avfallsrom, miljøstasjoner, oppstillingsplasser for avfallsbeholdere) omfattet av Plan- og bygningsloven samt andre lover og forskrifter om avfall og renovasjon (blant annet tekniske forskrifter til Pbl, helselovverk, brannlovverk). Sette funksjonskrav og anbefalte tekniske løsninger for avfallsanlegg. Før reguleringsplan, bebyggelsesplan og byggesak godkjennes skal godkjent RTP foreligge. Denne skal utgjøre det nødvendige dokumentasjonsgrunnlaget for at avfalls- og renovasjonsmessige krav og løsninger er tilfredsstillende ivaretatt. Renovasjonstekniske planer skal saksbehandles av kommunen. 1.2 Gyldighetsgrunnlag Lovmessig status Den kommunaltekniske avfallsnormen er hjemlet i Forurensningsloven og i kommunal avfalls-/renovasjonsforskrift. Grensesnitt mot andre typer regelverk Kommunalteknisk avfallsnorm gir renovasjonstekniske veiledninger knyttet til ulike nivåer for byggesaksbehandling i henhold til Plan- og bygningsloven. Normen er videre knyttet til andre relevante kommunale forskrifter, normer og bestemmelser som omfattes av fagområdet renovasjon. Side 3 av 40

4 Normen gjelder ikke for: Renovasjonstekniske forhold knyttet til byggefase/rivefase (jf. Avfallsforskriftens kap. 15 om Byggavfall). Ordinær drift av avfallssystemene (jf. kommunens avfalls-/renovasjonsforskrift). Saksbehandling og klage Klage over enkeltvedtak knyttet til byggesaksbehandlingen følger reglene for klage etter Plan- og bygningsloven, jamfør Forvaltningslovens regler. Klageinstans er Fylkesmannen, og klage sendes via kommunen. Klage over enkeltvedtak knyttet til godkjenning av renovasjonsteknisk plan kan i henhold til avfalls-/renovasjonsforskriften påklages til kommunens klagenemnd. Klage sendes via kommunen. Side 4 av 40

5 2.0 RTP I PLANSAKER (REGULERINGSPLANER OG BEBYGGELSESPLANER) RTP i plansaker omfatter offentlige og private reguleringsplaner samt bebyggelsesplaner. God renovasjonsteknisk planlegging i planfasen legger både rammebetingelser og anbefalinger for byggesakene. Planlegging og saksbehandling av RTP i byggesak kan da forenkles, samtidig som behovet for korrigerende tiltak minimeres. I kapittel 2.1 framgår sjekkpunkter for både planleggere og saksbehandlere ved: Formulering av poster om avfall og renovasjon i reguleringsbestemmelser. Framstilling av renovasjonstekniske detaljer i plantegninger til reguleringsplaner/bebyggelsesplaner. 2.1 Sjekkliste planlegging og saksbehandling Bestemmelser til reguleringsplaner og bebyggelsesplaner Sjekkpunkt Universell utforming Valg av renovasjonsløsning/-utstyr Plassering av og adkomst til renovasjonsløsninger Universell utforming forutsetter at løsningene som blir valgt er enkle og effektive i bruk, og har minst mulig spesialløsninger for enkelte brukergrupper. Det må sikres tilstrekkelig plass for tilgang, betjening og bruk. Er det gjort overordnede vurderinger mht. universell utforming, ved valg av renovasjonsløsning/-utstyr? Er det gjort vurderinger mht. universell utforming, for eksempel avstander, skilting/merking, stigninger/nivåforskjeller, nå- og rekkehøyder, bredder? Valg av renovasjonsløsning 3-beholder systemet (standard) Fellesabonnement 3- beholder systemet Rammebetingelser fastsettes for valg av renovasjonsløsning(er) i området. Valg av løsninger skal omfatte både husholdninger og næringsliv og ta hensyn til bl.a. etablert bebyggelse, framtidige utbyggingsplaner, servicenivå, renovasjonsruter, estetikk og kostnader. Tradisjonell løsning med brun beholder for våtorganisk avfall, blå/grønn for papiravfall og sort for restavfall. Utgangspunkt: Alle boenheter har hvert sitt sett med beholdere. Egnet for: Eneboliger, rekkehus. Tradisjonell løsning der boenheter deler på større avfallsbeholdere. Utgangspunkt: Skal avtales med kommunen. Egnet for: Borettslag og sameier med egne avfallsrom, avfallsboder eller felles oppstillingsplasser. Naboer som ønsker å dele på avfallsbeholdere. Side 5 av 40

6 Nedgravde containere Avfallssug Renovasjonsløsninger for næringsavfall Andre hovedløsninger Renovasjonsløsning med fellescontainere som graves ned i bakken og egne innkast over bakken med adgangskontroll. Utgangspunkt: Skal søkes om/avtales med kommunen. Ordning for både husholdninger og en del typer næringsliv. Retningslinjer er utformet. Egnet for: Sentrumsbebyggelse, nye utbyggingsområder, borettslag og sameier. Vakuumsugsystem for avfall omfatter både stasjonære og mobile løsninger. Kommunen har ikke innsamlingsløsninger for mobile. Utgangspunktet: Investering er utbyggers ansvar. Ordning skal avtales med kommunen. Egnet for: Sentrumsbebyggelse, nye utbyggingsområder, arealknappe områder. Kommunen skal ikke detaljere næringslivets valg av renovasjonsløsninger. Rammebetingelser om dette i bestemmelsene vil likevel bl.a. kunne gjelde: Forutsetninger ved eventuell samlokalisering/samlasting med husholdningsavfall. Krav om fellessystemer for avfall fra ulike virksomheter. Andre løsninger for planområdet, for eksempel hjemmekompostering av våtorganisk avfall. Plassering av renovasjonstekniske løsninger Avfallsrom i bygg Avfallsboder/utendørs oppstillingsplasser Utendørs oppstillingsplasser Nedgravde løsninger Avfallssug/ledningsnett Kommunale miljøstasjoner (tilbud for alle abonnenter) Private miljøstasjoner (tilbud til beboere i borettslag, sameier o.l.) Brannsikre løsninger Utstyr Plassering av utstyr Rammebetingelser fastsettes for hvor renovasjonsutstyret skal plasseres. Dette inkluderer også spesialområder øremerket for særskilt avfallshåndtering. Rammebetingelsene skal omfatte både husholdningsavfall og næringsavfall. Krav om at avfallet skal oppbevares innendørs/i bygget? Krav om at det skal avsettes arealer til egne avfallsboder i tilknytning til bygget? Eventuelle funksjons-, design- og materialkrav til disse? Behov for særskilt regulering av arealene? Krav om at det skal avsettes arealer til faste oppstillingsplasser for avfallsutstyr? Eventuelle krav til avskjermende tiltak? Behov for særskilt regulering av arealene? For blokker/høyhus er det generelt krav til innendørs plassering av avfallsutstyr, alternativt kan nedgravde containere benyttes. Anvise plassering av nedgravde containere? Behov for særskilt regulering av arealene? Er det foretatt byggemelding? Anvise plassering av terminalbygg for stasjonært avfallssug? Anvise trase for ledningsnett til stasjonært avfallssug? Behov for særskilt regulering av arealene? Anvise plassering av kommunale miljøstasjoner for avfall? Behov for særskilt regulering av arealene? Anvise plassering av private miljøstasjoner for avfall? Behov for særskilt regulering av arealene? I enkelte områder er det fastsatt særskilte krav til avfallsutstyret for å forebygge branntilløp. Er bygget innen sone for brannsikkert avfallsutstyr? Er det utenom sone særskilt behov for brannforebygging m.h.t. avfall? Er avfallsutstyret i samsvar med kommunale krav til brannforebygging? Er avfallsutstyr plassert i samsvar med kommunale krav og anbefalinger? Side 6 av 40

7 Adkomst Veinorm Avfalls- /renovasjonsforskrift Servicenivå Rygging Snuplass Krav fastsettes til adkomst for praktisk utføring av renovasjon. Henvisning til relevante poster i Kommunalteknisk veinorm? Henvisning til relevante paragrafer i kommunes avfalls- /renovasjonsforskrift eller andre forskrifter, retningslinjer eller vedtak hjemlet i denne? Anbefalinger til servicenivå for renovasjonsabonnentene i området? Kan bl.a. gjelde avstand fra bolig til avfallsutstyr, hygiene, støy. Rygging med renovasjonsbil utover snuplass skal unngås, jfr. Tekniske forskrifter til Plan- og bygningsloven. Er dette ivaretatt i planen? Anvise dimensjonering av snuplasser for renovasjonskjøretøy? Snuplasser må tilfredsstille motorkjøretøy type L. Estetikk Avskjerming Form og design Støy Føringer fastsettes som sikrer at avfallshåndteringen i minst mulig grad virker skjemmende eller sjenerende for omgivelsene. Er avfallet/avfallsutstyret tilfredsstillende avskjermet/skjult? Har åpent plassert avfallsutstyr og miljøstasjoner tilfredsstillende form og design? Er utformingen av løsningen tilfredsstillende ivaretatt mht. å redusere støy ved tømming/transport? Side 7 av 40

8 2.1.2 Plankart Sjekkpunkt Plassering av utstyr Fast plassering av avfallsutstyr på egen tomt/eiendom skal framgå i plankart. Spesialområder Plassering av eventuelle spesialområder for avfall (for eksempel kommunale miljøstasjoner) skal framgå i plankart. Kjøreruter m/ snuplasser Til bebyggelsesplan skal være inntegnet på plankart: Kjørerute for tømming av husholdningsavfall, inkludert eventuelle snuplasser. Adkomst for tømming av eventuelt næringsavfall. Adkomst for tømming av eventuelle miljøstasjoner. Stopp-punkter for renovasjonsbil Med stopp-punkt menes alle steder i planområdet der renovasjonsbilen stopper og utfører tømming. Samlepunkter anbefales der det er mulig. Stopp-punkter skal være avmerket på plankart. Gjelder både husholdningsavfall og næringsavfall. For husholdninger skal avfallsutstyr ved henting være plassert ved kanten av kjørbar vei (se kommunal avfalls- /renovasjonsforskrift for detaljer, krav til kjørbar vei og dispensasjonsmuligheter). Nedsenket kantstein Nedsenket kantstein har her som formål å forenkle tømming av større beholdere samt unngå skade på utstyr. Det er i avfallsnorm krav om nedsenket kantstein der beholdere større enn 240-liter skal tømmes. Nedsenket kantstein knyttet til renovasjon skal merkes på plankart. Annet Annet av betydning for renovasjon i planområdet merkes på plankart. Dette kan for eksempel være avskjermingstiltak eller særskilte løsninger for næringsavfall. Side 8 av 40

9 3.0 RTP I BYGGESAKER RTP i en byggesak skal vurdere en rekke sjekkpunkter (se kap. 3.9) som i sum skal gi en best mulig renovasjonsløsning for både brukere, renovatør og utbygger: Lovverk og reguleringsbestemmelser. Løsninger i forhold til investeringer og driftskostnader. Servicegrad for brukere av renovasjonssystemet. Utførelse av praktisk renovasjon. Sikkerhet og estetikk. 3.1 Universell utforming Som hovedregel skal alle avfallsanlegg tilpasses universell utforming. Universell utforming vil i praksis si at flest mulig skal kunne bruke omgivelser og produkter med minst mulig anstrengelse. Dette forutsetter at løsninger som blir valgt er enkle og effektive i bruk, og har minst mulig spesialløsninger og spesialprodukter for enkelte brukergrupper. Prosjektering med utgangspunkt i universell utforming vil være basert på tre forhold: 1. Mennesket som barn, ung, voksen, eldre. 2. Mennesket med redusert funksjonsevne med hensyn til bevegelse, orientering og overfølsomhet ovenfor luftforurensninger og materialer. 3. Mennesket som bruker tekniske hjelpemidler som har konsekvenser for utforming. For bygg med krav til universell utforming kan denne sjekklisten benyttes ved utforming av avfallsrom: Sjekkpunkt Bredde, høyde, avstand Forståelig Håndtering/bruk Toleranse for feil Veiledning Angir steder der det er viktig med gode plassforhold, f. eks bredde på dører, fri gulvplass foran og ved siden av dører, bredde på passasjer m.m. Angir om avfallsrommet er lett å forstå og bruke. Bruken skal være lett å forstå uansett brukerens erfaring, kunnskapsnivå, språkferdigheter eller konsentrasjonsnivå. Angir forhold omkring håndtering eller betjening av bygningsdeler og utstyr som skal åpnes, lukkes, slås av og på, f.eks. dører og vinduer, innredninger, utstyr samt tekniske installasjoner som lysbrytere, manøverpaneler, ringeklokker, magnetkortlesere. Effektiv og bekvem bruk, med et minimum av anstrengelse. Utformingen skal begrense farer, skader og uheldige virkninger av utilsiktede handlinger. Side 9 av 40

10 Kontrast Lesbarhet Lysforhold Nå- og rekkehøyder Overflater Stigninger/nivåforskjeller Snu- og svingareal Angir kontraster som er avhengig av belysning, og også forhold omkring fargesetting med kontrastfarger på dører, rekkverk, taster, ringeklokker m.m. Angir lesbarhet av merking som tekst, grafikk, symboler, piktogram m.m. Angir lysforhold som gjør eller ikke gjør at former og farger kan oppfattes. Angir forhold omkring plassering av utstyr i høyder som kan nås av alle, inkludert personer i sittende stilling, barn, kortvokste med mer. Angir egenskaper ved overflater, som jevnhet/ujevnhet, sklisikkerhet og rengjøringsvennlighet m.m. Angir steder for stigninger og nivåforskjeller, f.eks. gangveier, hellende plan, ramper m.m. eller nivåforskjeller ved kanter, terskler, inngang til heis m.m. Angir steder der plass for å snu, svinge, åpne en dør m.m. er nødvendig. For mer informasjon om universell utforming vises til Universell utforming, Begrepsavklaring (Miljøverndepartementet, 2007), Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder (Statens bygningstekniske etat/husbanken, 2004) og Eksempelsamling, Universell utforming (Husbanken, 2005). 3.2 Avfallsrom i bygg Innledende bestemmelser Med Avfallsrom i bygg menes her frittstående eller integrerte rom/arealer, definert av byggesaksmyndighet som bygg/del av bygg, og øremerket formålet avfallsdisponering. Normen omfatter både avfallsrom for husholdningsavfall og for bedrifts-/næringsavfall. Avfallsrom for husholdningsavfall Kommunene har henteordninger for papir/papp/drikkekartong, organisk avfall og restavfall som hovedsystem for husholdningsavfall. I tillegg er det henteordning for farlig avfall. Dette 3-beholdersystemet er i enkelte kommuner utvidet med en henteordning for plastemballasje. 3-beholdersystemet omfatter også borettslag, sameier og andre med fellesabonnement og med felles avfallsrom. Et avfallsrom for husholdningsavfall dimensjoneres som følger: Dimensjonert for oppsamling av avfallsmengde tilpasset kommunens ordinære tømmefrekvens, se tømmekalender. Alle beholdere i 3-beholdersystemet bør ha plass i avfallsrommet. - Ut fra formål å unngå tilfeldig/uheldig plasserte beholdere fordi avfallsrommet er for lite, eller uheldig plassert. - Kombinasjon med godkjent utendørs oppstillingsplass vil i mange tilfeller være aktuelt. Side 10 av 40

11 Avfallsrommet bør også ha plass til oppbevaring av farlig avfall, dersom dette ikke spesifikt skal oppbevares i hver enkelt boenhet. I mange bygg med leiligheter vil vaktmester eller innleide tjenester være besitter av mye av dette farlige avfallet, for eksempel som følge av felles vedlikehold/oppussing. Det anbefales låst dør der farlig avfall oppbevares. Eventuell hjemmekompostering av våtorganisk avfall, i binge eller reaktor, skal ikke skje innendørs. Se kap. 3.8 for spesifikke kriterier for dimensjonering av 3-beholdersystem og nedgravde containere. Avfallsrom for bedrifts-/næringsavfall Generelt anbefales bedrifter som ønsker å bygge eget/egne rom for oppbevaring av avfall å foreta en god planlegging (avfallsplan) av: Hvilke avfallstyper som skal oppbevares innendørs. Hvilke avfallstyper som skal oppbevares utendørs. Hvilke mengder avfall (kg/volum) pr. type som forventes å oppstå. Hvilket utstyr som er mest egnet å benytte til oppbevaring av de ulike avfallstypene. Se kap. 3.8 for spesifikke kriterier for dimensjonering av arealer til avfallsrom og utendørs oppstillingsplass Brannforebygging Generelt Branntilløp og branner i avfallsbeholdere og containere dreier seg både om beholdere/containere i sentrumsområder og beholdere/containere i tilknytning til bygg, blant annet skoler og barnehager. Mange av avfallsbeholdere/-containere står uheldig plassert i forhold til trehusbebyggelse, med klar fare for storbrann. Noen branntilløp skyldes selvantennelse, andre er påsatt. For å forhindre slike påsatte branner må det sørges for at uvedkommende ikke har tilgang til denne type brennbart materiale, ved at beholdere/containere oppbevares innendørs, eller at en går over til låsbart avfallsutstyr og/eller utstyr av metall eller andre typer brannsikre materialer. Materialvalg i avfallsrommet Et avfallsrom i bygg skal adskilles som separat branncelle, og bør bygges i robuste materialer. Tradisjonelle avfallssjakter (for kun restavfall) anbefales ikke, verken ut fra branntekniske eller renovasjonsmessige forhold. I de tilfeller der det føres avfallssjakt til avfallsrommet skal avfallsrom og sjakt adskilles som en separat branncelle. Side 11 av 40

12 Dersom det skal oppbevares farlig avfall i avfallsrommet bør dette skilles fysisk fra annet avfall, for å minimere risiko for branntilløp og skadeomfanget av disse. Dette kan foretas ved å: Oppbevare farlig avfall i brannsikker emballasje/beholdere. Bygge en egen adskilt seksjon i avfallsrommet, i brannsikre robuste materialer. Slukningsutstyr Godkjent slukningsutstyr skal være tilgjengelig for å kunne slukke brann- og røykutvikling i avfallet. Type avfallsrom Veiledning Separat avfallsrom i bygget Godkjent slukningsutstyr skal være montert utvendig ved avfallsrom. Separat avfallsrom i/ved garasjeanlegg i bygg Avfallsrommet skal være tilkoblet garasjeanleggets sprinkleranlegg. Alternativt bygd som egen branncelle med forhøyet krav til EI-120. Avfallsbeholdere plassert i garasjeanlegg i bygg, uten eget avfallsrom Arealet forutsettes dekket av sprinkleranlegg. Dersom ikke, skal slukningsutstyr være montert på stedet. Varslingsutstyr Røykvarsler med alarm skal være montert i avfallsrommet. Røykvarsler i avfallsrom bør, der dette er mulig, være knyttet til felles alarmanlegg for bygget. Ventilasjon Type avfallsrom Separat avfallsrom i bygg Avfallsrom i/ved garasjeanlegg Veiledning Ventilering skal gå direkte ut av bygget. Adkomst Reell avstand fra stoppested for slukningskjøretøy til dør-avfallsrom bør ikke overstige 25 meter Plassering av avfallsrom Ved plassering av avfallsrommet anbefales følgende: Veiledning Avfallsrommet bør legges til yttervegg av bygget, med dør til yttervegg. Dersom avfallsrommet ikke har dør til yttervegg bør monteres luke til yttervegg. Avfallsrommet bør også ha innvendig adkomst/dør. Begrunnelse Tilgjengelighet ved brannslukning. Tilgjengelighet for praktisk tømming av beholdere. Tilgjengelighet ved brannslukning. Adkomst for brukerne. Side 12 av 40

13 3.2.4 Tilkomst for tømming Kommunens avfalls-/renovasjonsforskrift innebærer (for husholdninger) at avfallsbeholdere skal settes ut av abonnenten: På anvist sted ved vei. På tømmedag, i henhold til tømmekalender. Unntak fra avfalls-/renovasjonsforskriften skal godkjennes av kommunen i hvert enkelt tilfelle. Blant annet må følgende være ivaretatt: Situasjon Spesifikasjon Innkjøring i garasjeanlegg Høyde port: 4,2 meter. Bredde port: 3,0 meter. Akseltrykk for renovasjonsbil: Minimum 11,5 tonn. Totalvekt (kjøretøy + last) ved kjøring på tak: 27 tonn. Høyde ved innendørs tømming av beholdere: 4,20 meter. Innkjøring i garasjeanlegg forutsetter veistandard og snuhammer (ved behov) i henhold til kommunalteknisk veinorm. Dør til avfallsrom Dør skal dimensjoneres for henting av liter beholdere, som krever 120 cm lysåpning. Mindre dør, dimensjonert for henting av 660 liter beholdere, kan godkjennes av kommunen etter søknad om dette. Avfallsrommet bør likevel ha dør med 120 cm lysåpning. Dørterskel Flat terskel. Terreng Avstanden fra avfallsrom til stoppested renovasjonsbil skal være tilnærmet horisontalt og med fast dekke. Helning inntil 1:33 (30 ). Betong, stein eller asfalt. Kantstein Eventuell kantstein skal være nedsenket ved sted for tømming av 660 og liters beholdere (beholdere større enn 240 liter), utforming jf. kommunalteknisk veinorm. Avstander fra renovasjonsbilens stoppested til dør avfallsrommet Trilleavstander ved henting Strøing Trilles fram til nærmeste stoppested for renovasjonsbil, i samsvar med forskrifter. Fra avfallsrom/avfallsbygg: Beholdere må trilles fram til kjøretøy, i samsvar med forskrifter. Ved annen plassering av utstyr (vei eller annen oppstillingsplass): Beholdere må trilles fram til kjørerute (det kan søkes om dispensasjon). Byggeier har ansvar for strøing fram til innkjørsel til avfallsrommet, eller til avtalt hentepunkt. Side 13 av 40

14 Dimensjoner og svingradius, renovasjonskjøretøy Adkomst for renovasjonskjøretøy må dimensjoneres for kjøretøy type L (Statens Vegvesen, Håndbok 017 Veg- og gateutforming). Se også kommunalteknisk veinorm for Nord-Jæren. Eksempel kjøretøytype L: Eksempel på renovasjonskjøretøy type L (for nedgravde containere): Side 14 av 40

15 Beholder for EE-avfall Beholder for glass / metall 3,4 m (1-2 gg/mnd) Stativ for isopor Beholder for papir Beholder for papir Beholder for restavfall Beholder for restavfall Kommunalteknisk avfallsnorm Andre normkrav til avfallsrom i bygg Post Låsing Skilting Ventilasjon Rengjøring/hygiene Veiledning Avfallsrommet skal være avlåst. Lås til dør bør være tilgjengelig i brannvesenets nøkkelsafe. Det skal ikke være noen tilgang for skadedyr til avfallsrommet. Avfallsrommet skal være tydelig skiltet. Avfallsrommet skal være avmerket på romplan for bygget. Avfallsrommet skal ha tilfredsstillende ventilasjon, luktsperre i forhold til andre rom og tilfredsstillende muligheter for temperaturregulering. Avfallsrommet skal ha lett vaskbare overflater. Avfallsrommet skal ha montert spyleslange og sluk. Det må være godt fall til sluken. Det bør vurderes avsugsventil i avfallsrommet. Det bør vurderes montering av kjøleaggregat i avfallsrommet, slik at temperaturen holdes jevnt på ca. 10 C Eksempler på avfallsrom Integrert avfallsrom i kontorbygg Ballepresse for papp Høyde: 310 cm Ballepresse for mykplast Tilkomst for renovatør Inngang: - Høyde min. 240cm - Bredde min. 140cm --- (ca 1gg/uke) --- Rom: - Høyde min. 310cm - Golvareal 750x710cm Tilkomst for brukere (3-4 baller 2. hver uke) Sluk Pappballe Pappballe Pappballe Pappballe (3-4 baller 2. hver uke) Plastballe Plastballe Plastballe Plastballe (hentes ca 4 gg/år) Areal for trevirke Farlig avfall (låst rom) 7,0 meter 6,0 meter Side 15 av 40

16 Eksternt avfallsrom for kontorvirksomhet med kantine 3.3 Avfallsutstyr I dette kapittelet vises avfallsutstyr for innsamling av både husholdnings- og næringsavfall, med veiledende mål som grunnlag for dimensjonering av avfallsrom/avfallsanlegg Husholdninger Standard beholdere som kan benyttes i 3-beholdersystemet: Målene kan variere litt fra produsent til produsent. Volum Liter A mm B mm C mm D mm Hjuldiameter mm 200/ Vekt kg 11, ,5 Side 16 av 40

17 Volum Liter (1) A mm B mm C mm (2) D mm E mm F mm Hjuldiameter mm Vekt kg (1) Kun i Sandnes kommune (2) Mål med åpent lokk: C = 1220 mm. Avfallsbeholderne kan etter særskilt vurdering utstyres med lås, se for eksempel følgende skisse: Låste beholdere reduserer faren for både branntilløp og misbruk. Større utstyrsenheter (containere og komprimatorer) for fellesabonnement kan ikke benyttes uten tillatelse fra kommunen. Rød boks for farlig avfall Volum: Ca. 30 liter Side 17 av 40

18 Containere for innsamling av husholdningsavfall Dersom kommunen tillater bruk av containere for oppsamling av husholdningsavfall skal slike containere være i henhold til bransjenorm. Her foreslås følgende: Situasjon Spesifikasjon Vinsjeører Skal være helsveiset og slik at de ikke får noen deformasjon ved belastning. Tippaksel Bør ha en utvendig diameter på 60 mm, og ha en standard lengde på mm. Utstikkene på akslingen må være like lange. Høyden fra bakken til tippakselen skal være mellom mm. Løfteknaster Skal være tilpasset liftdumperutstyr. Tippbolt Bør ha en diameter på 35 med mer. ID-skilt Skal inneholde: Volum, leverandørens navn, tara vekt, maks vekt, identifikasjonsnummer, år og måned for produksjon og CE-merke. Stabilitet For å unngå ulykker der containere tipper på grunn av feil last eller lek på containere er det viktig at containere er stabile. I tillegg må containeren utplasseres på et jevnt underlag uten store høydeforskjeller Næringsliv For næringsavfall finnes et bredt sortiment med oppsamlings- og komprimeringsutstyr. I tillegg til beholderutstyret vist for husholdningene vises her et veiledende utvalg av annet utstyr, ofte relatert til spesifikke avfallstyper. Listen er ikke uttømmende. Beholdere for matavfall Komprimator, egnet for papp, mykplast og lett restavfall Side 18 av 40

19 Ballepresse, egnet for papp og mykplast Manuell ballepresse, egnet for mykplast Sekkestativ m/ 240-liters sekker, egnet for mykplast og hardplast Containere i ulike størrelser (2 30 m 3 ) Side 19 av 40

20 Containere med lokk, låsbare Kasse for oppbevaring av kasserte lysrør (EEavfall) Gitterstativ, egnet for mindre mengder EE-avfall Pallekasse, egnet for oppbevaring av mindre mengder EE-avfall, farlig avfall, metaller m.m. Miljøcontainer for farlig avfall Eske for medisinsk risikoavfall Side 20 av 40

21 3.4 Spesielle krav for håndtering av matavfall fra næring For virksomheter som oppbevarer og håndterer matavfall, enten kildesortert eller som del av restavfall, gjelder Retningslinjer for avfallsbehandling fra storhusholdninger. Det er egne normkrav for: Avfallsutstyr. Tømming. Renhold av utstyr og avfallsrom. Dersom matavfall oppbevares eller håndteres sammen med restavfall, omfattes også restavfallet av normkravene. Tilsvarende gjelder dersom virksomheten ikke har egen kildesorteringsordning for matavfall. Kravene gjelder for: Virksomheter som lager mat for andre med henblikk på forpleining eller ervervsvirksomhet; som dagligvarebutikker, institusjoner, restaurant- og hotellkjøkken, gatekjøkken, kantiner, kaserner, catering etc. Virksomheter som produserer organisk næringsmiddelavfall Krav til avfallsutstyr for håndtering av matavfall For utstyr til håndtering av matavfall eller restavfall (dersom matavfallet håndteres sammen med restavfallet) gjelder følgende: Utstyret skal være lett vaskbart, både innvendig og utvendig. Utstyret skal være tett, slik at luktulemper minimeres, smitte unngås og at det ikke er noen mulighet for avrenning. Det skal ikke være noen tilgang for skadedyr. Utstyret skal ikke fylles opp mer enn at lokket går igjen, slik at risiko for søl minimeres under interntransport Krav til tømming og disponering av matavfall Tømming eller henting av avfallsutstyret skal foregå på en slik måte at blant annet søl eller annen risiko for smitte minimeres. Utstyr for kildesortert matavfall eller restavfall med innslag av matavfall skal tømmes minimum ukentlig. Side 21 av 40

22 3.4.3 Krav til renhold av avfallsutstyr og avfallsrom For håndtering av matavfall eller restavfall (dersom matavfallet håndteres sammen med restavfallet) gjelder følgende for renhold av utstyr og avfallsrom: Renhold av avfallsbeholder foretas både innvendig, utvendig og av lokk. Renhold av avfallsbeholdere foretas etter hver tømming, minimum ukentlig og når avfallsutstyret tas inn i bygget. Renhold av avfallsrom foretas med tilfredsstillende frekvens, minimum ukentlig. Renhold av annet utstyr som er i kontakt med avfall foretas med tilfredsstillende frekvens, og minimum ukentlig. Temperatur på skyllevann skal være minimum 65 C. Det skal være tilfredsstillende skylleplass med avløp for skyllevann, både ved utendørs og innendørs renhold. Desinfeksjon skal foretas når det er nødvendig for å unngå helsemessige ulemper. 3.5 Utendørs oppbevaring av avfall Av hensyn til sjenanse (lukt, hygiene, estetikk og lignende) overfor omgivelsene skal avfallsutstyr til blokker/høyhus plasseres innendørs, dersom ikke nedgravde avfallscontainere benyttes. Samme prinsipp bør tilstrebes for næringsbygg. Med utendørs oppbevaring av avfall er i avfallsnormen inkludert: Type Boligenheter Bedrifter/næringsbygg Annet Situasjon Fast plassering av avfallsbeholdere, utenom avfallsrom i bygg. Plassering av avfallsbeholdere på tømmetidspunkt. Plassering og utforming av private avfallsanlegg: Miljøstasjoner for sortert husholdningsavfall, i borettslag og lignende. Andre anlegg. Fast plassering av avfallsutstyr, utenom avfallsrom i bygg Offentlige avfallsanlegg: Kommunale, ubetjente miljøstasjoner for sortert husholdningsavfall. Private oppsamlingsenheter for sortert husholdningsavfall. - Tøycontainere. - Annet. Som for Avfallsrom i bygg må også utendørs oppbevaring av avfall ivareta flere hensyn: Lett og praktisk adkomst for brukerne. Brannforebygging, for eksempel låsing av beholdere. Adkomst for renovatøren. - Åpen port/inngang til beholdere. - Kortest mulig avstand mellom renovasjonsbil og beholder. - Unngå nivåforskjeller dersom mulig. - Byggeier har ansvar for strøing fram til utendørs avfallsanlegg. Skjerming av stasjonen med vegger og tak. - Utførelse med tak og vegger anbefales. Helhetlig utendørs arealdisponering. Økonomiske forhold. Side 22 av 40

23 I tillegg må estetiske hensyn tillegges betydelig vekt. I regulerings-/bebyggelsesplaner bør det ikke planlegges oppstillingsplasser for avfall i tilgrensende lekearealer Brannsikring Oppstillingsplass Situasjon Avstand fra avfallsutstyr til nærmeste vegg Adgang til oppstillingsplass Inntil godkjent brannvegg. Inntil boligenheter: Standardabonnement - 3-beholder system. Fellesabonnement 3- beholdersystem. Inntil bedrifts-/næringsbygg, inkludert skoler. Ikke adgang til området for uvedkommende. Adgang 1 Særskilte krav kan vurderes fra sak til sak. Veiledning Ikke normkrav/anbefales. Ikke normkrav, men 4 meters avstand anbefales. 1 4 meter avstand til brennbar vegg. Ikke normkrav, men det anbefales å tilrettelegge området slik at det ikke er for enkelt tilgjengelig for uvedkommende (bruk av gjerder, plassering i forhold til bygninger, hindre innsyn etc.). Beholdere for brennbare materialer bør ha lokk og låses utenom arbeidstid Utførelse - Oppstillingsplasser for 3-beholdersystem Standard - 3-beholderabonnement for husholdningavfall Beholderne settes ut på angitt tømmetidspunkt og på sted anvist i renovasjonsteknisk plan, jamfør reguleringsplan/bebyggelsesplan og/eller byggesak. Når ikke annet er anvist skal beholderne på tømmetidspunkt settes i veikant om felles eiendomsgrense, jf. avfalls- /renovasjonsforskrift. Utfra både branntekniske og estetiske hensyn anbefales å samle beholderne i bod. Fellesabonnement for husholdningsavfall Oppstilling på tømmedag Beholderne settes ut på angitt tømmetidspunkt og skal stå oppstilt på sted anvist i renovasjonsteknisk plan (jamfør reguleringsplan/bebyggelsesplan og/eller byggesak) og i samsvar med avfalls-/renovasjonsforskriften. Side 23 av 40

24 Permanente oppstillinger ( bossbu/binge ) Estetiske hensyn ved plassering og utforming av felles, permanente oppstillingsplasser skal vektlegges særskilt. Plassen bør avskjermes, for eksempel med: Beholderne inngjerdet med tregjerde eller strekkmetall. Tak/halvtak anbefales. Beholderne plassert i bod/innhegning. Vegetasjon rundt beholderne. Slike oppstillinger skal ha åpning mot kjørbar vei av hensyn til adkomst for tømming. Hjemmekompostering av organisk avfall Alle abonnenter som ønsker å kompostere matavfall/våtorganisk avfall skal ha ordning godkjent av kommunen. Dette inkluderer både utstyrsvalg for hjemmekompostering og plassering av dette utstyret på eiendom Utførelse - Oppstillingsplasser for bedrifts-/næringsavfall Situasjon Dimensjonering av oppstillingsplass og valg av avfallsutstyr Oppbevaring av farlig avfall Lokalisering av oppstillingsplass for avfall Estetiske hensyn Veiledning Bedriften bør benytte dimensjoneringskriterier og utstyrsvalg fra denne normen. Utendørs oppbevaring av farlig avfall skal skje i godkjent oppsamlingsutstyr, sikret mot adgang for uvedkommende. Skal anvises i renovasjonsteknisk plan, jamfør reguleringsplan og/eller byggesak. Bedriften bør tilstrebe å samle avfallsutstyret på en plass. Avfallet bør plasseres slik at det ikke medfører ulemper for renovatør ved tømming. Utstyret skal plasseres og rengjøres slik at det ikke er til sjenanse for naboer. Avfallsutstyret bør ha høy visuell standard og stå ryddig oppstilt. Oppstillingsplassen bør avskjermes mot både naboer og kunder. Lukt og flyveavfall skal ikke forekomme. Side 24 av 40

25 HMS Adkomsten til oppstillingsplassen for renovasjonsbil skal være vurdert i forhold til sikkerhet for ansatte/kunder. Adkomsten til oppstillingsplassen skal være vurdert med hensyn til: Generell brukervennlighet. Avstander. Inneutstyr for kildesortering. Bruk av rampe. Merking/skilting. Midlertidige oppstillingsplasser Midlertidige oppstillingsplasser for avfallsutstyr, for eksempel for bygge-/rivearbeider, skal på forhånd godkjennes av kommunen og plasseres i samsvar med Politivedtektene for kommunen. Særskilte normkrav til smittefarlig avfall/risikoavfall Ved kommunal renovasjon skal smittefarlig avfall fra institusjoner, medisinsk behandling, veterinærbehandling m.m. håndteres i samsvar med Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste. Avfall som er forurenset med sekreter og lignende, herunder bleier, men som ikke inngår i forskriftens virkeområde, innebærer like fullt hygieniske problemstillinger for både brukere av avfallsutstyr og for renovatør. Følgende veiledning til denne type avfall ivaretar forskriftsmessige krav til arbeidsmiljø for bruker og renovatør: Situasjon Kildesortering Oppbevaring Veiledning Avfall med biologisk forurensning, og som ikke inngår i Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste, skal kildesorteres og samles i egne, merkede sekker. Sekkene gjenknyttes. Sekkene skal samles i beholder/container og ikke komprimeres. Avfallet skal oppbevares i avfallsrom eller på annen måte som ikke medfører fare for skadedyr, uønskede luktproblemer eller hygiene-/smitteproblemer. Denne type avfall utgjør erfaringsmessig en stor andel av institusjonenes samlede avfallsmengder Utførelse - Offentlige og private avfallsanlegg Med offentlige og private avfallsanlegg menes her ubetjente miljøstasjoner for oppsamling av avfallsfraksjoner i husholdningsavfallet som ikke inngår i 3-beholdersystemet og farlig avfallssystemet. Side 25 av 40

26 Type anlegg Privat avfallsanlegg (miljøstasjon) for borettslag/sameier. Gjelder sortert husholdningsavfall, for eksempel: Glass-/metallemballasje Plastemballasje EE-avfall Tøy Veiledning Plassering av anlegg skal anvises i renovasjonsteknisk plan. Utstyr skal være godkjent av kommunen. Ordning/avtale for tømming skal være godkjent av kommune. Offentlige avfallsanlegg (miljøstasjon) for sortert husholdningsavfall Glass-/metallemballasje Plastemballasje (Eventuelt) tøy etter nærmere avtale Det skal være inngått praktisk tilsynsavtale mellom kommunen og part ansvarlig for de enkelte lokaliseringer. Adkomst til anlegget skal godkjennes av kommunen og være i samsvar med kommunens veinorm. Området skal ha belysning. Området skal være plant og ha fast dekke. Innvendig gulv i miljøstasjonen skal være i betong, stein eller metall. Arealer for offentlige avfallsanlegg i reguleringsplaner merkes som spesialområde avfall. Andre avfallsanlegg Utforming og plassering av andre avfallsanlegg, for eksempel containere for hytte-/fritidsrenovasjon og tøycontainere, skal godkjennes av kommunen Estetiske og visuelle forhold Stadig flere blir opptatt av hvordan det ser ut i våre felles uteområder. Oppsamlingsutstyr for kildesortert avfall er viktige nye utendørs møbler. SFT (Statens forurensningstilsyn) har sammen med Norsk Form laget rapporten Kildesortering og estetikk (1995). Avfallsnormen forutsetter at planleggere er kjent med de råd og veiledninger som gis i denne rapporten og at det i renovasjonsteknisk plan foretas tilfredsstillende estetiske vurderinger med hensyn til blant annet: Lokalisering/plassering av avfallsutstyr, oppstillingsplasser, avfallsanlegg og andre avfallstekniske anlegg. Utseende og materialvalg. Skjerming. Identitet og merking. Side 26 av 40

27 3.6 Nedgravde og skjulte renovasjonsløsninger Nedgravde containere Dagens hovedsystem for husholdningsavfall i kommunen er 3-beholder-system med plastbeholdere: Grønne/blå beholdere pr. husstand for papiravfall. Brune beholdere pr. husstand for bioavfall (matavfall og hageavfall). Sorte beholdere pr. husstand for restavfall. Kommunen bygger parallelt med dette ut et renovasjonssystem med nedgravde avfallscontainere. Med dette menes et system med yttercontainere, innercontainere med bunntømming, og tømming av avfallet med renovasjonsbil m/ kran. Containerne vil som hovedregel være utrustet med tilgangskontroll (identifikasjonssystem) og automatisk måling av fyllingsgrad. Systemet gjelder først og fremst husholdningsavfall, men er også et tilbud til deler av næringslivet. Containerne kan graves ned både i områder med løsmasser og områder med fast fjell der systemet er egnet. Containerne kan også graves ned i nærheten av sjø/vann, slik at den nedre delen befinner seg under havnivå/grunnvannstand. Formålet med innføringen av nedgravde avfallscontainere er å: Tilby en løsning som gir estetiske fortrinn og minimerer forsøpling. Tilby funksjonelle løsninger for brukerne i forhold til betjening, hygiene, servicenivå, arealbruk og sikkerhet. Tilby kostnadseffektive løsninger i forhold til investering og drift av systemene. Tilby rasjonelle og miljøriktige løsninger med hensyn til registrering, innsamling og videre disponering av avfallet. I utbyggings- og transformasjonsområder er det utbyggeren, i eksisterende borettslag og sameier er det disse organisasjonene som må finansiere førstegangsinvesteringen. I eksisterende byområder med enkeltabonnement kan kommunen initiere og finansiere etablering av nedgravde beholdersystem. Plassering av nedgravde containere De nedgravde containerne skal, såframt det er mulig, plasseres på privat grunn. Eventuell plassering i det offentlige rom skal anvises av kommunen. De nedgravde containerne skal plasseres og vedlikeholdes slik at renovasjon kan foretas i henhold til kommunens avfalls-/renovasjonsforskrift. Tiltakshaveren må innhente de nødvendige tillatelsene fra kommunen med hensyn til arealdisponering og graving. Side 27 av 40

28 Risiko og sikring Ved plassering av nedgravde containere må det tas hensyn til farer/risiko/problemsituasjoner som kan oppstå ved tømming. For eksempel tilkomst for innsamlingsbil, kranens svingradius, blokkering av fortau/fare for fotgjengere og utkjøring fra parkeringsanlegg. Lokaliteten og utstyret må sikres mot parkering og påkjøring av biler. Omgivelsene må være utformet slik at ikke overflatevann ledes inn mot lokaliteten. I spesielle tilfeller kan kommunen kreve at det utarbeides en risikovurdering før det gis tillatelse til bruk av nedgravde containere. Avstander For å unngå sjenanse skal avstand fra nedgravd container til inngangsparti, balkong/terrasse, lekeplass og tilsvarende minimum være 5 meter. Containeren skal fra bakkenivå ha en fri løftehøyde på 9,0 meter. Ytterkant av container skal plasseres minimum 1,0 meter fra vegg eller andre konstruksjoner som kan skades under tømming av containeren. Containerens krokfeste anbefales maks. 5,0 meter fra kjøretøy, absolutt grense 7,0 meter. Anbefalt gåavstand fra hovedinngang - boenhet til nedgravd container er maks. 75 meter. Fall fra containere Det skal være fall fra containerne til omgivelsene, minimum 20. Adkomst For funksjonshemmede skal det være adkomst uten hindringer, minimum fra fortausside og anbefalt fra alle retninger. Ved oppstilling for tømming skal minimum ett kjørefelt være fritt. Det må ikke være anledning til parkering foran containerne. Dimensjonering av volum Nedgravde containere skal dimensjoneres slik at tømming ikke foretas oftere enn en gang pr. uke. Som normal avfallsgenerering legges tallene fra kommunens kommunaltekniske avfallsnorm til grunn. Nedgravde beholdere for henholdsvis restavfall, papir/papp og bioavfall har et bruttovolum på 5000 liter (netto: 4500 liter). Container for bioavfall skal på grunn av bioavfallets egenvekt ikke fylles til mer enn 2500 liter. Side 28 av 40

29 Tømming Tømming av containere for våtorganisk avfall skal av hygieniske årsaker foretas minimum annen hver uke i perioden 15. april tom. 15. oktober, og minimum hver 3. uke i perioden 15. oktober tom. 15. april. Kommunen kan fastsette rutiner for hyppigere tømming i perioder. Tømming av containere for restavfall skal foretas minimum hver 4. uke. For tømming av containere for papir, plast og glass/metall settes ingen frekvensbegrensning. Innbyggingsplan yttercontainer Vekt, ca. 7,2 tonn Avfallssugsystemer Stasjonært system I prinsippet består systemet av nedkastpunkt som knyttes sammen av et rørsystem til en sentral oppsamlingsstasjon. Når avfallet kastes i ett nedkast lagres det midlertidig i et nedkastrør på en lagringsventil. Ved styrte tidsintervaller tømmes ventilene og suges til oppsamlingsstasjonen, der det faller ned i en komprimator som presser det sammen i en lukket container. Containeren tømmes etter behov. Side 29 av 40

30 Stasjonært sugesystem. Kilde: Envac AS Mobilt system I prinsippet består løsningen av nedkastpunkt som knyttes sammen av et rørsystem et tilkoblingspunkt for sugebil. Avfallet kastes i nedkast innvendig eller utvendig, og lagres midlertidig i en lukket lagringstank. Lagringstankene tømmes av sugebil fra tilkoblingspunkt i henhold til de kommunale rutiner. Mobilt sugesystem. Kilde: Envac AS 3.7 Andre tilpassede løsninger Tiltakshaver kan søke kommunen om etablering av tekniske løsninger for husholdningsavfall som avviker fra avfalls-/renovasjonsforskriften. Dette kan blant annet være: Oppsamling av avfall i større containerenheter. Oppsamling av avfall i komprimeringsenheter. Oppsamling av avfall i skjulte oppsamlingsenheter, for eksempel nedsenket i bakken. RTP basert på slike avvikende tekniske løsninger: Bør forevises kommunen i forkant av søknad. Skal søkes om særskilt til kommunen og kan ikke gjennomføres uten godkjenning av både tekniske, økonomiske og eventuelt juridiske forhold. Side 30 av 40

31 3.8 Dimensjoneringskriterier for planlegging av avfallsløsninger Rett dimensjonering av avfallsutstyret og rom/arealer for avfall er et svært viktig punkt for å unngå driftsulemper og korrigerende tiltak. På kommunens hjemmeside ligger det dataverktøy for dimensjonering av avfallsmengder både fra husholdninger og næringsliv. I de følgende kapitlene er det vist eksempler på utfylling i disse dataverktøyene Husholdningsavfall Dimensjonerende volum husholdningsavfall i 3-beholdersystem Følgende beholderstørrelser tillates benyttet: Avfallstype Beholdertype Beholderstørrelse Våtorganisk avfall Brun beholder 140 liter 240 liter Hjemmekompostbinge Spør kommunen om tilbud Papiravfall Blå beholder 140 liter 240 liter 660 liter liter Restavfall Grå/sort beholder 120 liter 140 liter 240 liter 660 liter liter Gjennomsnittlig avfallsvolum For husholdningsavfall i bygg med leiligheter legges til grunn følgende dimensjoneringskriterier (gjennomsnittstall over avfallsmengde som forventes å oppstå): Type avfall Volum pr. leilighet Våtorganisk avfall 1 20 l pr. uke Papiravfall 2 40 l pr. uke Restavfall 3 60 l pr. uke 1 Matrester og annet organisk husholdningsavfall, til kompostering. NB! Ikke inkludert hageavfall fra felles utendørsarealer. 2 Alle typer husstandspapir, inkludert drikkekartong, til gjenvinning. 3 Alt avfall som ikke kan kildesorteres, til deponering/energigjenvinning. Anbefaling ved dimensjonering: I bygg med leiligheter stort sett beregnet for småbarnsfamilier anbefales å øke dimensjonerende volum med faktor på 1,2 for mengde restavfall. Dette skyldes andelen bleier i avfallet. I bygg med leiligheter stort sett beregnet for eldre og/eller enslige beboere bør de ordinære dimensjoneringskriteriene likevel legges til grunn. Eventuell framtidig bruksendring vil da være tatt høyde for. Side 31 av 40

32 Dimensjoneringsmetode avfall i 3-beholdersystem Beregning av avfallsmengder eksempel Antall leiligheter Avfalls-type Mengde pr. leilighet pr. uke (m3) Red.- faktor Sum avfalls mengde pr år (m3) Utstyrstype / volum (m3) Fyllingsgrad (%) Komprimeringsfaktor Tømmefrekvens pr år utstyrs- Antall enheter Antall utstyrsenheter (avrundet) 35 Våtorg. 0, , ,1 6 Papir 0, , ,9 9 Restavfall 0, , ,7 7 Dimensjoneringsmetode husholdningsavfall i nedgravde containere Beregning av avfallsmengder - eksempel Antall leiligheter Avfalls-type Mengde pr. leilighet pr. uke (m3) Red.- faktor Sum avfalls mengde pr år (m3) Utstyrstype / volum (m3) Fyllingsgrad (%) Komprimeringsfaktor Tømmefrekvens pr år utstyrs- Antall enheter Antall utstyrsenheter (avrundet) 35 Våtorg. 0, ,6 1 Papir 0, ,9 13 1,1 1 Restavfall 0, ,9 1 Side 32 av 40

33 3.8.2 Næringsavfall Avfallsmengder og sammensetning Følgende tabell viser veiledende tall for avfallsmengder og -sammensetning i ulike bransjer. En bør med fordel foreta en egen analyse av planlagt virksomhet for å få en mer tilpasset avfallssammensetning. Mengder og sammensetning kan variere til dels betydelig fra bedrift til bedrift. Bransje Avfall/ansatt/år (kg) Veiledende sammensetning (vekt-%) Butikker, senter, Ca. 500 Papp 40 % forretningsbygg, o.l. Matavfall 10 % Plast 20 % Diverse 30 % Kontorvirksomhet Ca. 100 Matavfall 15 % Papp 10 % Papir/kartong 55 % Plast 5 % Diverse 15 % Dagligvarebutikker Ca Papp 40 % Matavfall 30 % Plast 20 % Diverse 10 % Skoler, barnehager, institusjoner Ca. 600 Papir 55 % Matavfall 15 % Plast 5 % Diverse 25 % Hotell- og restaurantvirksomhet Ca Matavfall 50 % Papir/kartong 15 % Glass 10 % Plastemballasje 10 % Diverse 15 % Dimensjoneringsmetode - næringsavfall Bedrifter som står foran dimensjonering av avfallsutstyr og avfallsrom eller oppstillingsplass (miljøstasjon) bør utarbeide avfallsplan som inkluderer sannsynlige avfallsmengder, sammensetning og kildesorteringsnivå. Dimensjoneringen bør foregå i 3 steg: 1. Beregne totale avfallsmengder. 2. Beregne planlagt kildesortering. 3. Beregne utstyr, avfallets egenvekt og tømmefrekvenser. Beregningsverktøy for dette finnes på kommunens hjemmeside, men her er et utfylt eksempel for en dagligvarebutikk: Side 33 av 40

34 Beregning av avfallsmengder eksempel Data kan hentes fra tabellen ovenfor (her et utklipp av dagligvarehandel), eller via egen vurdering. Bransje/avfallets egenvekt Avfall/ansatt/år (kg) Veiledende sammensetning (vekt-%) Dagligvarehandel Ca Papp 40 % Plastemballasje 20 % Matavfall 30 % Diverse 10 % Steg 1: Beregne totale avfallsmengder: Bransje Antall ansatte Kg pr ansatt pr år Antall kg pr år (=20*1000) Dagligvarehandel Steg 2: Beregne planlagt kildesortering: Normal sammensetning Avfallstype % Kg pr år % Papp (0,4 * ) Mål for kildesortering Antatt kildesorterte mengder (0,9 * 8.000) Til restavfall 800 ( ) Papir Plast Matavfall Trevirke Metaller Diverse Totalt 100 % % Steg 3: Beregne utstyr, avfallets egenvekt og tømmefrekvenser: Avfallstype Mengde (kg) Planlagt utstyr Egenvekt (kg/m3) (1) Volum (m3) Papp m3 komprimator (7200/200) Papir Plast l stativ (2000/30) Matavfall l. beholdere (6000/750) Trevirke Metaller Diverse (restavfall) l. beholdere (4800/100) Utstyrs -volum (m3) Antall tømminger pr år 10 3,6 (36/10) 0, (67/0,24) 0,14 57 (8/0,14) 0,66 73 (48/0,66) Side 34 av 40

nedgravde avfallscontainere

nedgravde avfallscontainere Foreløpige retningslinjer for nedgravde avfallscontainere i Stavanger kommune Ajourført: Oktober 2006 Side 1 av 7 1. Hva retningslinjene omhandler Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*.

RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN. 1. Innledning Løsninger for avfallshåndtering skal tas hensyn til så tidlig som mulig i planarbeider*. Lyngdal kommune Tekniske tjenester Farsund kommune Administrasjonen RETNINGSLINJER FOR RENOVASJONSTEKNISK PLAN Det henvises til kapittel 3 i Renovasjonsforskriften for Farsund kommune og Lyngdal kommune.

Detaljer

Kommunalteknisk avfallsnorm. Gjesdal, Hå og Klepp kommuner

Kommunalteknisk avfallsnorm. Gjesdal, Hå og Klepp kommuner Kommunalteknisk avfallsnorm Gjesdal, Hå og Klepp kommuner smi energi & miljø as ipark, Prof. O. Hanssensvei 7A, 4021 Stavanger Postboks 8034 Postterminalen, 4068 Stavanger Tlf. 51 87 44 90 Fax. 51 87 43

Detaljer

Retningslinjer. for. nedgravde avfallscontainere

Retningslinjer. for. nedgravde avfallscontainere Retningslinjer for nedgravde avfallscontainere Revidert 04.04.2014 1. Hva retningslinjene omhandler Retningslinjene gjelder nedgravde containere for oppsamling av avfall fra husholdninger. Det forutsettes

Detaljer

Det er avdekket et klart behov for å integrere avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av utbygginger.

Det er avdekket et klart behov for å integrere avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av utbygginger. Randaberg kommune Kommunalteknisk avfallsnorm 2004 1 FORORD Det er avdekket et klart behov for å integrere avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av utbygginger. Randaberg kommune har derfor tilpasset

Detaljer

Moderne avfallsløsninger

Moderne avfallsløsninger Moderne avfallsløsninger Renslig, pent og ryddig - din miljøpartner Ny type avfallssystem Renslig og ryddig Innherred Renovasjon kan nå tilby en ny type avfallssystem under jorden! Det vil si at selve

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling )

RETNINGSLINJER FOR. NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE ( Nedgravde løsninger eller dypoppsamling ) 1. Versjon: Januar 2008 1. HENSIKTEN MED RETNINGSLINJEN Det har den senere tid kommet flere forespørsler fra private

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE

RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE RETNINGSLINJER FOR NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE 24 september 2012 Innholdsfortegnelse 1 HENSIKT MED RETNINGSLINJENE 3 2 BESKRIVELSE AV NEDGRAVD AVFALLSCONTAINER 4 3 RETNINGSLINJER 4 3.1 Ansvarsforhold/

Detaljer

Renovasjonsteknisk avfallsnorm

Renovasjonsteknisk avfallsnorm Forslag 06.10.2014 Renovasjonsteknisk avfallsnorm for Moss, Rygge, Råde, Vestby og Våler kommune Vedtatt av: Kommunestyret i Moss den dd.mm.åååå Kommunestyret i Rygge den dd.mm.åååå Kommunestyret i Råde

Detaljer

Egen regi eller marked

Egen regi eller marked Egen regi eller marked Stavanger nedgravde løsninger for alle typer avfall? Tor Larsen, Stavanger kommune Bymiljø og Utbygging, Fagavdeling renovasjon Noen nøkkeltall om Stavanger Ca. 117.000 innbyggere,

Detaljer

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- KS Miljøverndepartementet Pb. 8013 Dep, 0030 Oslo Forslag til endring av forurensningsloven Kommunenes mulighet til å pålegge besittere av næringsavfall tilknytning til ny avfallsinfrastruktur. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Retningslinjer ved etablering av nedgravde avfallsløsninger i Grenland

Retningslinjer ved etablering av nedgravde avfallsløsninger i Grenland Retningslinjer ved etablering av nedgravde avfallsløsninger i Grenland 30. oktober 2017 Innholdsfortengelse 1 INNLEDNING... 3 2 HENSIKT OG ANVENDELSE... 3 3 BESKRIVELSE AV NEDGRAVDE AVFALLSLØSNINGER (DYPOPPSAMLING)...

Detaljer

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Retningslinjer for avfall Retningslinjer for håndtering av husholdnigsavfall Arendal, Froland og Grimstad kommuner Vedtatt i Arendal bystyre den 24.11.16 Froland kommunestyre den 4.12.16 Grimstad kommunestyre

Detaljer

Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter.

Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter. Det grønne skiftet kommer stadig nærmere, og miljø blir et viktigere tema både for privatpersoner og bedrifter. så mange som 9 av 10 produsenter jobber målrettet med å effektivisere emballasjebruken sin.

Detaljer

Det beste ved løsningen er det du ikke ser. Nedgravde løsninger for avfallshåndtering

Det beste ved løsningen er det du ikke ser. Nedgravde løsninger for avfallshåndtering Det beste ved løsningen er det du ikke ser Nedgravde løsninger for avfallshåndtering Fordeler med nedgravde løsninger Luktdempende Brannsikre God estetikk Lang levetid Hindrer skadedyr Renere bomiljø Adgangskontroll

Detaljer

Byutvikling og avfallshåndtering i Trondheim kommune

Byutvikling og avfallshåndtering i Trondheim kommune Byomforming 2009 Byutvikling og avfallshåndtering i Trondheim kommune Senioringeniør Knut Bakkejord, Trondheim kommune Byutvikling og avfall i Trondheim kommune Byen fram til 1800 tallet? Avfall fra middelalderbyen

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune

RENOVASJONSFORSKRIFT FOR. Aurskog-Høland Kommune RENOVASJONSFORSKRIFT FOR Aurskog-Høland Kommune Innholdsfortegnelse: 1 Formål 2 Virkeområde 3 Delegasjon 4 Definisjoner 5 Kommunal innsamling 6 Kommunens plikter 7 Abonnentens plikter 8 Atkomst til oppsamlingsenhet

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN

SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN SØR-VARANGER KOMMUNE FORSKRIFT FOR TØMMING AV SLAMAVSKILLERE, PRIVET, TETTE TANKER M.V. OG FOR SLAMGEBYR I SØR-VARANGER KOMMUNE SLAM-FORSKRIFTEN Fastsatt av kommunestyret 21.03.91 med endringer av 14.12.94

Detaljer

Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger

Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON Retningslinjer for nedgravde avfallsløsninger 14.01.2016 Bakgrunn Etter vedtak i Kommunestyret 25.2.2015 er det innsamlingsordninger for fire avfallstyper i Bærum

Detaljer

Renovasjonsordning i Stavanger sentrum. Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon

Renovasjonsordning i Stavanger sentrum. Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon Renovasjonsordning i Stavanger sentrum Tor Larsen BMU - Fagavdeling renovasjon Ikke alle fornøyd. Avfallsmengder i sentrum Avfallet stammer fra ca. 310 husholdningsabonnenter og ca. 3700 ansatte. (Gårs-?)dagens

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 20.04.2017 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Helt nedgravde I de helt-nedgravde containerne oppbevares alt avfallet

Detaljer

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall.

Forskriften omfatter kildesortering, oppsamling og innsamling av husholdningsavfall. Forslag til ny renovasjonsforskrift for Skien kommune Kap. 1. Generelle bestemmelser 1. Formål Forskriften har som formål å sikre en hensiktsmessig, miljømessig og hygienisk forsvarlig oppbevaring, innsamling

Detaljer

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune

Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune Forskrift for innsamling m.v. av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, tette tanker m.v. og avfallsgebyr i Lardal kommune vedtatt av kommunestyret den 15.04.1985 i medhold av lov av 13 mars 1981.

Detaljer

Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS

Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS Beholderløsningen tett eller luftet Seminar Avfall Norge 13 mars 2008 Workshop Innsamling av matavfall Innsamlingsløsninger for husholdninger Jarle Marthinsen Mepex Consult AS www.mepex.no Mest brukt løsning

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre 22/06/10 Songdalen kommunestyre 24/06/10 Søgne kommunestyre 17/06/10 Vennesla kommunestyre

Detaljer

Sammenstilling grunnlagsopplysninger

Sammenstilling grunnlagsopplysninger UiO Plan for avfallshåndtering Sammenstilling grunnlagsopplysninger Datagrunnlag og observasjoner Dato:17.6.2014 Innholdsfortegnelse: Om UiO & Eiendomsavdelingen Bygningsmassen Omfang renovasjon Avfallstyper

Detaljer

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave.

Oppstilling for å vise endringene i ny renovasjonsforskrift sammenlignet med tidligere utgave. Forskrift av 1. januar 2005 Endringer Forskrift av 1. juli 2014 Ny paragraf 1. 1. Formål. Forskriften har som formål å sikre miljømessig, økonomisk og helsemessig forsvarlig innsamling, transport, gjenvinning

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon

BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU. Forurensning og renovasjon BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 1 av 9 RENOVASJON RETNINGSLINJER FOR VAKUUMANLEGG FOR TRANSPORT AV AVFALL PÅ FORNEBU 2004 BÆRUM KOMMUNE - RENOVASJON Side: 2 av 9 Bakgrunn... 2 Sammendrag... 2 Generelt

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 05.07.2017 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Helt nedgravde I de helt-nedgravde containerne oppbevares alt avfallet

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 12.07.2016 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Nedgravde avfallscontainere Gir et estetisk fortrinn og minimerer forsøpling

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Forskrift om håndtering av husholdningsavfall Denne forskriften er vedtatt i xxxx kommunestyre den dd.mm.åååå Med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr. 6 «om vern mot forurensning og avfall», (forurensningsloven)

Detaljer

NOTAT oppsamlingsutstyr

NOTAT oppsamlingsutstyr NOTAT oppsamlingsutstyr Det vises til vedtak i Utvalg for samfunn og miljø der Follo Ren IKS bes framlegge et notat til kommunestyret 15.12.10 i forhold til praktisk gjennomførbarhet med tanke på - de

Detaljer

Renovasjonsteknisk veileder (RTV)*

Renovasjonsteknisk veileder (RTV)* Renovasjonsteknisk veileder (RTV)* *Veilederen er under revisjon. Dette dokumentet er gjeldende inntil videre. 1 av 17 Innhold Renovasjonsteknisk veileder (RTV)... 1 Hjemmelsgrunnlag... 3 Forholdet til

Detaljer

Lørenskog Vinterpark. Brannvann Kapasitet kommunalt nett og prosjektbehov

Lørenskog Vinterpark. Brannvann Kapasitet kommunalt nett og prosjektbehov Lørenskog Vinterpark Brannvann Kapasitet kommunalt nett og prosjektbehov Oslo, 11.03.2015 AJL AS Side 1 2 Det er i dagens situasjon for liten kapasitet i området til slokkevann for det planlagte tiltaket.

Detaljer

5 Logistikk - Løsninger for avfallshåndtering

5 Logistikk - Løsninger for avfallshåndtering 5 Logistikk - Løsninger for avfallshåndtering Plassering av anlegg for avfallshåndtering utvendig 5.0 Bakgrunn Vi var i utgangspunktet bedt om å se på to løsninger for avfallshåndtering. Som hovedløsning

Detaljer

Nedgravde containere for avfall

Nedgravde containere for avfall Nedgravde containere for avfall 11.10.2016 Holtekilen 4B, Oksenøyveien 37 Ramstad borettslag, Kokkerudåsen 152 Mariesvei 20, Høvik Nedgravde avfallscontainere Gir et estetisk fortrinn og minimerer forsøpling

Detaljer

UTSTYR. Til kildesortering

UTSTYR. Til kildesortering UTSTYR Til kildesortering I de fleste virksomheter er det ofte samsvar mellom en miljøriktig og kostnadseffektiv avfallshåndtering. Det skal lønne seg å kildesortere. For å lykkes med dette er tilrettelegging

Detaljer

Retningslinjer for avfall

Retningslinjer for avfall Retningslinjer for avfall NR 1 Retningslinjer for håndtering av husholdningsavfall Disse retningslinjer er utarbeidet med hjemmel i avfallsforskriften 2 vedtatt i Arendal kommune den xxxx, Froland kommune

Detaljer

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla August 2013 Forord Det er utarbeidet en avfallsteknisk norm for kommunene i Avfall Sør; Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla.

Detaljer

Renovasjonsnorm 2016 For IRS kommunene:

Renovasjonsnorm 2016 For IRS kommunene: Renovasjonsnorm 2016 For IRS kommunene: Flekkefjord, Kvinesdal, Lund, Sirdal Innhold 1 Sentrale krav i forskriften... 2 1.1 Vedr. abonnentens plikter... 2 1.2 Kjøreveg... 2 1.3 Fellesløsninger... 3 2.

Detaljer

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i

FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER. Avfallsforskriften er vedtatt i FORSKRIFT OM AVFALL ARENDAL, FROLAND OG GRIMSTAD KOMMUNER Avfallsforskriften er vedtatt i Arendal bystyre den 28.11.13 Froland kommunestyre den 7.11.13 Grimstad kommunestyre den 28.10.13 Forskriften er

Detaljer

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan!

vi gir deg mer tid FolloRen mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! vi gir deg mer tid mer tid til å gjøre det du har lyst til! les mer og finn ut hvordan! FolloRen 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 3 Opptatt av å gjøre det rette, men for opptatt til å sortere alt? Follo ren sin nye

Detaljer

Ryfylke Miljøverk IKS. Kommunalteknisk avfallsnorm

Ryfylke Miljøverk IKS. Kommunalteknisk avfallsnorm Kommunalteknisk avfallsnorm Forord Bakgrunn Det er eit klart behov for å integrera avfallsfag ved planlegging og tilrettelegging av både reguleringsplanar og byggeprosjekt. For å ivareta dette behovet

Detaljer

Nedgravd containerløsning i Vesar

Nedgravd containerløsning i Vesar Nedgravd containerløsning i Vesar Innledning: Vesar har ansvaret for innsamling av avfall fra husholdningene på vegne av kommunene i Vestfold. Vesar har høye målsettinger i forhold til grad av kildesortering

Detaljer

Gausdal Lillehammer Øyer

Gausdal Lillehammer Øyer Gausdal Lillehammer Øyer FORSKRIFT for kommunal renovasjon i Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner. Forskriften gjelder fra 1. juli 2014 og avløser forskrift datert 1. januar 2005. Tlf: 61 27 05 60 E-post:

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning Vedtatt av Askøy kommunestyre 12.12.2013 og Bergen Bystyre 22.01.2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79, 83 og 85. Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1 Forskriftens formål og virkeområde

Detaljer

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen

TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere. FolloRen TID TIL DET DU HAR LYST TIL! Enkel sorteringsløsning med nye renovasjonsbeholdere FolloRen 2 OPPTATT AV Å GJØRE DET RETTE, MEN FOR OPPTATT TIL Å SORTERE ALT? FOLLO REN SIN NYE LØSNING SORTERER RESTAVFALLET

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i Vedlegg 2 fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende vedlegg.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i Vedlegg 2 fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende vedlegg. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Vedlegg 2 til Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Vedlegg 2 til Forskrift for kommunal

Detaljer

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv.

Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift om håndtering av husholdningsavfall mv. Forskrift gitt med hjemmel i Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensingsloven) 30 33, 34, 37, 79, 85, jf 83. Kapittel 1: Innledende bestemmelser

Detaljer

Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon

Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon Ny renovasjonsordning 2016 Informasjonsmøte ABBL 9. mai 2016 Haakon Braathu Forurensning og renovasjon Mer kildesortering i Bærum Fra sekk til beholder og utsortering av matavfall Utsortering av matavfall

Detaljer

Forskrift for husholdningsavfall

Forskrift for husholdningsavfall Forskrift for husholdningsavfall For kommunene: Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Tilsluttet: Interkommunalt Renovasjonsselskap for Midt- og Aust-Telemark (IRMAT AS) Lovhjemmel: Fastsatt av kommunestyrene

Detaljer

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ENDRING AV RENOVASJONSFORSKRIFTEN FOR DRAMMENSREGIONEN

Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: * ENDRING AV RENOVASJONSFORSKRIFTEN FOR DRAMMENSREGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Solberg Økland Arkiv: M50 &13 Arkivsaksnr.: 05/3020-4 Dato: * ENDRING AV RENOVASJONSFORSKRIFTEN FOR DRAMMENSREGIONEN SAK TIL : Bystyrekomite for byutvikling og Bystyret

Detaljer

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering

Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Den ledende leverandøren av maskiner og utstyr til kildesortering Effektive avfallsrom dimensjonering, beliggenhet og utstyr Morten Tønseth EnviroPac AS Hva er vi for hvem? Med utgangspunkt i ledende og

Detaljer

RENOVASJONSTEKNISK NORM VEDLEGG B GENERELT OM NEDGRAVDE LØSNINGER

RENOVASJONSTEKNISK NORM VEDLEGG B GENERELT OM NEDGRAVDE LØSNINGER RENOVASJONSTEKNISK NORM VEDLEGG B GENERELT OM NEDGRAVDE LØSNINGER 2 INNHOLD 4 5 5 5 6 6 7 Denne normen har som formål å sikre at nedgravde avfallsløsninger planlegges, vedlikeholdes og fornyes på en slik

Detaljer

Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i;

Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i; Kort informasjon om nedgravd containerløsninger. Mulighet for nedgravde containerløsninger i Sandefjord Kommune tar utgangspunkt i; Strategi for undergrunnsoppsamling (juni 2014) Renovasjon i plan- og

Detaljer

Avfallsløsninger for borettslag renslig, pent og ryddig

Avfallsløsninger for borettslag renslig, pent og ryddig Avfallsløsninger for borettslag renslig, pent og ryddig Ny type avfallssystem Renslig og ryddig MNA kan nå tilby en ny type avfallssystem under jorden! Det vil si at selve avfallscontaineren befinner seg

Detaljer

Saksframlegg. Avfallsteknisk norm og orientering om mål og strategier for nedgravde avfallsløsninger

Saksframlegg. Avfallsteknisk norm og orientering om mål og strategier for nedgravde avfallsløsninger Søgne kommune Arkiv: M50 Saksmappe: 2013/1163-9351/2013 Saksbehandler: Paal Kristensen Dato: 05.03.2013 Saksframlegg Avfallsteknisk norm og orientering om mål og strategier for nedgravde avfallsløsninger

Detaljer

MODERNE AVFALLSLØSNINGER

MODERNE AVFALLSLØSNINGER MODERNE AVFALLSLØSNINGER RENT, PENT OG RYDDIG www.ir.nt.no NEDGRAVDE CONTAINERE Innherred Renovasjon tilbyr nå nedgravde avfallscontainere! Systemet er plassbesparende, penere og gir mindre lukt. Løsningen

Detaljer

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL

FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG GEBYR FOR FORBRUKSAVFALL Side 1 av 7 FELLES FORSKRIFT FOR KILDESORTERING, OPPSAMLING, INNSAMLING, TRANSPORT OG for kommunene Bø, Hjartdal, Notodden og Sauherad Vedtatt av kommunestyret i Bø den 06.03.2000 i sak nr. 32/00. Vedtatt

Detaljer

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning I kraft fra 1. mars 2014

Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning I kraft fra 1. mars 2014 Forskrift om håndtering av avfall fra husholdning I kraft fra 1. mars 2014 Forskrift gitt med hjemmel i lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) 30, 31, 33, 34, 37, 48, 49, 50, 79,

Detaljer

Utfordringer med innsamling av avfall

Utfordringer med innsamling av avfall Oslo kommune Renovasjonsetaten Utfordringer med innsamling av avfall E2014 Sektorseminar ressursutnyttelse 28.08.2014 Overingeniør Ingunn Dale Samset Presentasjon Renovasjonsetatens tjenesteproduksjon

Detaljer

Veileder for plassering av avfallsbeholdere

Veileder for plassering av avfallsbeholdere Veileder for plassering av avfallsbeholdere Til hjelp ved utforming og plassering av standplasser for Renovasjonsetatens avfallsbeholdere og -containere Innhold: Planlegging av standplassen....side 4 Abonnementsforhold...Side

Detaljer

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE.

ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE. BÆRUM KOMMUNE FORURENSNING OG RENOVASJON ANSKAFFELSE AV TJENESTER VEDRØRENDE INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL I BÆRUM KOMMUNE DIALOGKONFERANSE saksnr 15/150576 TIDSPUNKT: 16.12.2015 KL. 09:00

Detaljer

Forskriften omfatter alle eiendommer, herunder også seksjonerte deler av bygning i Klæbu kommune.

Forskriften omfatter alle eiendommer, herunder også seksjonerte deler av bygning i Klæbu kommune. Forskrift om renovasjon, Klæbu kommune Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommunestyre.. 2017 med hjemmel i Lov av 13. mars 1981 nr.6 om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) kap. 5, 10 og 11.

Detaljer

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud

Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Forskrift 29. juni 2004 nr. 1080 for avfallsbehandling i Hemsedal kommune, Buskerud Fastsatt av Hemsedal kommunestyre den 01.07.04 k.sak 68/04 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger

Detaljer

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no

Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene. www.time.kommune.no Time kommune Henteordning for plastemballasje fra husholdningene Henteordning plast 2005: Ingen kommuner i regionen hadde egen henteordning for plast. 2008: Time, Klepp, Gjesdal, Rennesøy og Hå kommune

Detaljer

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum

Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum Avfallsplan for Bærum Prosjektnotat A: Status for avfall og avfallshåndtering i Bærum 1 Innledning... 3 2 Metoder for behandling av avfall... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2.1 Dagens løsning på husstandsnivå...

Detaljer

Renovasjonsforskrift Side 1

Renovasjonsforskrift Side 1 Renovasjonsforskrift Side 1 Felles forskrift for renovasjon (VESAR-kommunene) Fastsatt i Holmestrand kommunestyre 30.04.2003 i medhold av lov av 13. mars 1981, nr.6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

RENOVASJONSTEKNISK PLAN FORELØPIG BERGEN KOMMUNE ÅRSTAD GNR 162 BNR 1224 MFL. BRANN STADION. Detaljregulering. Nasjonal arealplanid:

RENOVASJONSTEKNISK PLAN FORELØPIG BERGEN KOMMUNE ÅRSTAD GNR 162 BNR 1224 MFL. BRANN STADION. Detaljregulering. Nasjonal arealplanid: RENOVASJONSTEKNISK PLAN Datert: 13.01.2017 Revidert: 15.03.2017 FORELØPIG BERGEN KOMMUNE ÅRSTAD GNR 162 BNR 1224 MFL. BRANN STADION Detaljregulering Nasjonal arealplanid: 65160000 Saksnr.: 201620540 Og

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE

RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT MED GEBYRREGULATIV FOR HURDAL KOMMUNE Fastsatt av kommunestyre den 09.12.2011 med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven),

Detaljer

Veileder for renovasjonsteknisk planlegging. Mai 2017

Veileder for renovasjonsteknisk planlegging. Mai 2017 Veileder for renovasjonsteknisk planlegging Mai 2017 Veileder for renovasjonsteknisk planlegging Innhold Innledning... 3 Renovasjonsteknisk planlegging (jf. 4 renovasjonsforskriften)... 3 a) Plikt til

Detaljer

Forskrift om husholdningsavfall

Forskrift om husholdningsavfall Forskrift om husholdningsavfall Arendal, Froland og Grimstad kommuner Vedtatt i Arendal bystyre den 24.11.16 Froland kommunestyre den 16.12.16 Grimstad kommunestyre den 7.11.16 Forskriften er fastsatt

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA.

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I KOMMUNENE KRISTIANSAND, SONGDALEN, SØGNE OG VENNESLA. Fastsatt av Kristiansand bystyre xxxx Songdalen kommunestyre xxxx Søgne kommunestyre xxxx Vennesla kommunestyre

Detaljer

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17

TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 TEK17 for planleggere Praktisk tilnærming til hvorfor planleggere bør kjenne til bestemmelser i TEK17 Karen-Anne Noer Nettverk for regional og kommunal planlegging Oslo, 7. desember 2017 Universell utforming

Detaljer

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER

EN VEILEDER FOR PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER EN VEILEDER PLASSERING OG VALG AV RENOVASJONS- LØSNINGER En veileder for plassering og valg av renovasjonsløsninger Innledning3 Definisjoner4 KAPITTEL 1 Valg av renovasjonsløsning5 11 Avfallssug 6 12 Dypoppsamler7

Detaljer

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla

Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla Avfallsteknisk norm For kommunene Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla Høringsutkast november 2015 Forord Dette er en revidert utgave av avfallsteknisk norm for kommunene i Avfall Sør; Kristiansand,

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner

Renovasjonsforskrifter i Salten RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN. 1. Virkeområde. 2. Mål. 3. Definisjoner RENOVASJONSFORSKRIFTER I SALTEN 1. Virkeområde 1.1 Forskriftene gjelder oppsamling, innsamling og transport av forbruksavfall, tømming av slamavskillere, privet, tette tanker m.v. og innsamling av spesialavfall

Detaljer

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK

FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK FORSKRIFT OM RENOVASJON AV HUSHOLDNINGSAVFALL, TINN KOMMUNE, TELEMARK Fastsatt av kommunestyret den d. mmmm 201å med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning

RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning Saksnr. Løpenr. Arkivkode Deres ref. Dato 07/2545-3 1747/08 M52 29.02.2008 FORSLAG TIL RENOVASJONSFORSKRIFT FOR INNSAMLING M.V. AV HUSHOLDNINGSAVFALL FOR RINGERIKE

Detaljer

Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen

Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Renovasjonsforskrift for kommunene i Drammensregionen Renovasjonsforskriften er vedtatt likelydende i alle RfDs eierkommuner med hjemmel i lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

vedtekter for Sandnes kommune

vedtekter for Sandnes kommune Avfallsforskrift og vedtekter for Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 13.10.2009-1 - SANDNES KOMMUNE AVFALLSFORSKRIFT OG VEDTEKTER INNHOLDSFORTEGNELSE Side: AVFALLSFORSKRIFT FOR SANDNES KOMMUNE

Detaljer

Renovasjonsforskrifter i Salten (forsalg til ny forskrift 2017)

Renovasjonsforskrifter i Salten (forsalg til ny forskrift 2017) På vegne av kommunene i Salten legger Iris Salten IKS forslag til ny renovasjonsforskrift ut på høring. Høringsfristen er satt til 21. september 2017. I forskriften foreslås det egen tvungen kildesortering

Detaljer

Krav til dimensjonering for nedgravde containere og anlegg for avfallssug er hentet fra renovasjonsteknisk norm for Trondheim kommune.

Krav til dimensjonering for nedgravde containere og anlegg for avfallssug er hentet fra renovasjonsteknisk norm for Trondheim kommune. MELLOMILA 79-81, ILSVIKVEGEN 22 NOTAT OM RENOVASJONSLØSNINGER Bakgrunn I forbindelse med reguleringsplanlegging av Mellomila 79-81 og Ilsvikvegen 22 er renovasjonsløsningene for prosjektet drøftet med

Detaljer

Adkomstforhold for renovasjonsbiler. Administrativ veileder

Adkomstforhold for renovasjonsbiler. Administrativ veileder Adkomstforhold for renovasjonsbiler Administrativ veileder 15. april 2009 Bakgrunn. Henting og transport av avfall fra husholdningene skjer med biler med spesialbygde påbygg der avfallet komprimeres for

Detaljer

A KRAVSPESIFIKASJON DELKONTRAKT 1: NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE SVARDOKUMENT

A KRAVSPESIFIKASJON DELKONTRAKT 1: NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE SVARDOKUMENT A KRAVSPESIFIKASJON DELKONTRAKT 1: NEDGRAVDE AVFALLSCONTAINERE SVARDOKUMENT MOVAR skal utvide renovasjonssystemet for nedgravde avfallscontainere. Nedgravde avfallscontainere vil graves ned i områder med

Detaljer

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie

HIAS. Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie HIAS Strandsonen i Hamar Aktuelle løsninger nger for oppsamling av avfall Mulighetsstudie 24. mai 211 SAMMENDRAG Hamar kommune arbeider med utarbeidelse av reguleringsplan for Strandsonen i Hamar. Reguleringsplanen

Detaljer

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT FOR HUSHOLDNINGSAVFALL I ÅS KOMMUNE Fastsatt av styre 21. november 2012 med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Nedgravd containerløsning i Vesar

Nedgravd containerløsning i Vesar Nedgravd containerløsning i Vesar Innledning: Vesar har ansvaret for innsamling av avfall fra husholdningene på vegne av kommunene i Vestfold. Vesar har høye målsettinger i forhold til grad av kildesortering

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 3. august 2017 kl. 13.25 PDF-versjon 29. august 2017 26.06.2017 nr. 1226 Forskrift om

Detaljer

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON

KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON KOU 2010:1 AVFALL 2010 2013 KORTVERSJON LARVIK KOMMUNE VEDTATT AV KOMMUNESTYRET 17. JUNI 2009 KOU 2010:1 Avfall 2010-2013, Larvik kommune Side 2 POLITISK BEHANDLING Kommunestyrets vedtak (sak 091/09) fra

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Rundtom Arkiv: M50 Arkivsaksnr.: 17/331 FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING I KRØDSHERAD KOMMUNE Vedlegg: FORSLAG TIL REVIDERT FORSKRIFT FOR AVFALLSBEHANDLING Saksopplysninger:

Detaljer

Veileder for utendørs avfallsløsninger

Veileder for utendørs avfallsløsninger Veileder for utendørs avfallsløsninger Inkludert Avfallsdesign Utgave 2 Faggruppe avfall og gjenvinning Kommunalteknisk avdeling Asker kommune Sorter avfallet - skap verdier! 1 Innledning Dette er en veileder

Detaljer

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A

Planbestemmelser. Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planbestemmelser Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt B2A Planens ID: 20302015001 ArkivsakID: 14/2770 Websaknr: 14/2770 Varsel om oppstart: 27.11.2014 1.gangs behandling: 05.06.15 saknr. 036/15

Detaljer

En utstyrsguide for en miljøbevisst arbeidsplass. Produkt katalog

En utstyrsguide for en miljøbevisst arbeidsplass. Produkt katalog En utstyrsguide for en miljøbevisst arbeidsplass Produkt katalog DUNKER OG BEHOLDERE Beholder 140 ltr. Volum: 140 liter. Utv. mål (LxBxH): 555 x 480 x 1045 mm. Egenvekt: 11,1 kg. Beholder 240 ltr. Volum:

Detaljer

RANDABERG KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT

RANDABERG KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT RANDABERG KOMMUNE RENOVASJONSFORSKRIFT Vedtatt av Randaberg kommunestyre 22.09.2005 med hjemmel i lov 13.mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 30, 33, 34, 37, 79,

Detaljer

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift.

Oppstilling for å vise foreslåtte endringene i ny forskrift fra 01. juli 2017, sammenlignet med gjeldende forskrift. Forskrift av 1. januar 2014 Endringer Forslag forskrift av 1. juli 2017 Presisering blått Forskrift for kommunal renovasjon, Gausdal, Lillehammer og Øyer kommuner, Oppland. Fastsatt av kommunestyret i

Detaljer

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013

Vekk med «bossspannene» innen 2020. Avfalls konferanse 2013 Vekk med «bossspannene» innen 2020 Avfalls konferanse 2013 1 BIR AS - historie Det må bli slutt på den meget brukte praksis at nattpotten tømmes i kjøkkenvasken Stadsfysikus Joakim Lindholm i Bergen, 1892?

Detaljer

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER

RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER RENOVASJONSFORSKRIFT MED RETNINGSLINJER Felles forskrift for Farsund kommune og Lyngdal kommune Gjeldende fra 01.01.2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger

Detaljer

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007

Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 RÅDMENN I MEDLEMSKOMMUNENE NY DIFFERENSIERINGSORDNING Vår ref.: PJE/bhl Deres ref.: Dato: 06.11.2007 Med bakgrunn i en målsetting om å nå 80% gjenvinning av avfallet har Innherred Renovasjon IKS utarbeidet

Detaljer

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE

FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE FORSKRIFT FOR TVUNGEN RENOVASJON,TØMMINGAV SLAMAVSKILLERE,TETTE TANKER MV. FOR RIR - KOMMUNENE Denne forskrift erstatter tidligere vedtatt forskrift for tvungen renovasjon i RIR-kommunene. Forskriften

Detaljer