Vi hedrer minner over medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Med ett minutt stillhet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vi hedrer minner over medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Med ett minutt stillhet."

Transkript

1 Forbundet for Ledelse og Teknikk avdeling 107 Stord Årsmøte mandag kl på Sjøhuset (Hamnegata 18) for årsmøteperioden mars mars Saksliste: 1. ÅPNING 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. VALG AV MØTELEDER OG SEKRETÆR 4. ÅRSMELDING 5. REGNSKAP / BUDSJETT 6. INNKOMNE FORSLAG 7. VALG Vi hedrer minner over medlemmer som har gått bort siden forrige årsmøte Med ett minutt stillhet. 2. Godkjenning av innkalling og saksliste. Framlegg til Vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og saksliste. 3. Valg av møteleder og sekretær Forslag på møteleder: Forslag på sekretær: 4. Årsmelding. 4.1.Organisasjon Organisasjonsutvikling 1) Arrangere medlemsmøter/ temakveld både vår og høst. Invitere bedriftsgruppenes styrer og kontaktpersoner til egne temakvelder. Dette for bedre kontakten mellom avdeling og medlemmet. 2) Være en aktiv pådriver for at avtaleverket er i henhold våre ønsker og til felles oppfatning. Evaluere og sende inn forslag til justeringer til landsmøte. 3) Sørge for at det er god aktivitet i regionen ved å bidra til og delta på regionkonferanser. 4) Arrangere og gjennomføre avdelingskonferanse med faglig og sosialt innhold. Gjerne med interne og eksterne forelesere. 1

2 I forbindelse med det kommende landsmøte har det vært avholdt studiering bestående av styremedlemmer for å forberede Landsmøte Punkt på dette møte tas opp i regionsamling for å få større vektlegging av forslag. Avdelingskonferanse avholdt ved Bekkjarvik Gjestgiveri, hvor egen organisasjonsutvikling, informasjonsstrategi, handlingsplan og stillingsinstruks har vært tema Indre organisasjon Avdelingen leier kontor i stiftelsen Sjøhuset AS, hvor styremøter, medlemsmøter, arbeidsutvalgsmøter etc. avholdes. Møterom fasilitetene på huset kan også benyttes av bedriftsgruppene om det er behov å holde møter utenfor bedriften, utenom arbeidstid etc. Dette må i så tilfelle gjøres i samarbeid med avdelingens styre. Styrets sammensetting i årsmøteperioden 2012: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Studietillitsvalgt Informasjonsleder Studentkontakt Markedsføringskontakt Studiemedlem og utsending AOF Medl. forsikringsutvalget Medl. informasjonsutvalget Pensjonistutvalget Pensjonistutvalget : Edgar Inge Damås : Magne Spissøy : Kjetil Volden : Christian Danmo : Jan Leivestad : Christian T. Eide : Jane Ulriksen : Randi Iversen : Ingunn Karlsen : Terje J. Stensletten : Bjørn Gundersen : Hans E. Johansen : Willy Arntsen Revisor: Linda Karlson Brekke Olav Hellesfjord 1) Sørge for å ivareta en god drift av avdeling 107, og strukturere arbeidet (forutsigbarhet) 2) Etablere instruks for utvalgene i avdelingen for å oppnå en bedre drift av avdelingen. 3) Aktivisere senior-medlemmer ved kompetanseheving, aktivisere våre seniorer til aktivt bruk av data. Registrere seniorutvalg i FLT sentralt 4) Etablere relasjoner til eget forbund for å få mer effektiv drift av avdeling 107 5) Styrke regional samarbeid ved å øke samarbeidet mellom avdelinger innenfor region 6) gjennomføre Navne-endring i henhold til Årsmøtevedtak, trekning og gevinst Ipad. 7) Sørge for å aktivere medlemmene ved øke sosiale aktiviteter, nettverks bygging. 8) Gjennomføre styremøter for å sikre en god behandling av styrets aktiviteter. 9) Invitere alle medlemmer på årsmøte. Vurdere utvidelse til også å gjelde merkefest. 10) Registrere seniorutvalg i FLT sentralt 11) Være operativ og ha presentasjonsverktøy til bedriftsbesøk 12) Sørge for å ha et godt forhold til utleier av kontorlokalet 13) Sørge for at renteinntekter blir ført inn i årsregnskapet 14) Holde LO i Bergen oppdatert med medlemsbevegelse. 15) Styre avdelingen økonomisk slik at en unngår økt avdelingskontingent. 2

3 Stillingsinstruksene til den enkelte ble revidert på styrekonferansen i Bekkjarvik. Der deltok representant for forbundet, som fortalte litt om forbundets struktur etc. Det har vært avholdt 7 styremøter, AU-møter, møte i markedsføringsutvalget, og medlemmer i styret har deltatt på regionsamlinger. Den økonomiske styringen av avdelingen er utført i god regnskapsskikk, men LOmedlemskontingenten er fortsatt ikke kommet i orden, selv om vi har hatt flere henvendelser til LO i Bergen om temaet Bedriftsgruppene Den viktigste aktiviteten skjer på bedriftene, hvor kontakten mellom enkeltmedlemmet og tillitsvalgt for å få avklaringer om rettigheter, goder, interne forhandlinger etc skjer. Avdelingen er ofte ute og assisterer i forhandlinger mellom medlemmet og bedriften vedr. lønn og annet tariffmessig, og kontakt med den som innehar rett informasjon i avdelingen og i forbundet for å få best mulig hjelp til medlemmet er derfor viktig. Avdelingen vil styrke nettverket mellom forbund, avdeling, tillitsvalgt og enkeltmedlemmet for å gi en økt trygghet og større samhold. I forbundets rammevedtekter for bedriftsgrupper står det at det i bedrifter hvor det ikke er praktisk mulig å drive ordinær virksomhet er avdelingen ansvarlig for bedriftsgruppens organisatoriske funksjon. 1) Styrke samarbeidet mellom bedriftsgruppene og avdeling ved å sikre en god struktur på avd 107 sin informasjon ut til bedriftsgruppene. 2) Holde bedriftsbesøk hos Apply i løpet av årsmøteperioden 3) Holde bedriftsbesøk i minst en bedrift i Kvinnherad i løpet av årsmøteperioden 4) Knytte relasjoner mellom bedriftsgrupper, avdeling og forbund. 5) Rekruttere nye medlemmer på bedriftene ved å gjennomføre temakvelder I perioden har det vært avholdt en rekke bedriftsbesøk, i Kvinnherad, på Bømlo og på Stord. Representanter fra avdelingen har bidradd som rådgiver i tariffmessige spørsmål og indirekte assistert i forhandlinger mellom bedrift og medlem/ tillitsvalgt. 3

4 Oversikt over medlemsbevegelse: 2012 endr.2011 Kommune ABB ATPA Stord 2 Stord Advantec 68-2 Stord Aibel 1 Stord Aker Buisness Service Avd. Stord 4 Stord Aker Solutions MMO AS Avd Bergen 15 8 Bergen Aker Solutions MMO AS Avd Stavanger 2 1 Stavanger Apply Leirvik AS 75-8 Stord Apply LQ Partner AS 1 1 Stord Apply Oil & Gas AS Avd. Sola 9 9 Stord Apply Sørco 2-2 Stord Apply TB AS Avd Administrasjon Stord 4-11 Stord AS Stordbase 6 Stord Beerenberg Corp AS Avd. Bergen 2 2 Bergen Bergen Group Halsnøy AS 4-1 Kvinnherad Bergen Tekniske Fagskole 1 1 Stord DeepOcean Management AS 1 1 Stord Eidsvik Skipsbyggeri 1 Kvinnherad Engelsen anlegg 1 Stord Engelsen Bygg AS 3 3 Stord Engelsen Entreprenør AS 1 Stord Espevær laks 2 Bømlo EV Offshore 1 1 Stord Helge Lindeflaten AS 1 1 Stord HMR Husnes 2 Kvinnherad Høgskolen Stord/Haugesund 2 2 Stord ISS AS Avd. Renhold Haugesund 1 1 Stord ISS AS Avd. Renhold Stavanger 1 1 Stord ISS Management AS Avd. Stavanger 1-4 Stord Kvinnherad Vekst Bedrift 4-1 Kvinnherad Kværner Stord Stord Marine Aluminium 6 Stord Moster Elektro 1 Bømlo Norstone Dimmelsvik 1 Kvinnherad Opero AS 4 Stord Palantir 2 Stord Podlen Verkstad As 4-1 Stord SPL Norway 1 Kvinnherad Strømme NME 1 Kvinnherad Sør Al 7 1 Kvinnherad Sørli Instanes 1 Stord Teigen Bygg og Trelast 3 Kvinnherad VIBE Odda og Kvinnherad 2 Kvinnherad W Engelsen ettf. 1-1 Stord Wartsilla 1-1 Bømlo Westcon 4 1 Etne Uten avtale 33-1 Pensjonist / Uføre Total

5 4.1.4 Rekruttering Avdelingens rekrutteringsevne er i stor grad avhengig av medlemmer og tillitsvalgtes aktivitet på egen arbeidsplass og i eget lokalmiljø. Det må legges til rette for en aktiv profilering av forbundet. Aktiviteter rettet mot rekruttering skal bli en årlig prioritert oppgave. 1) Beholde eksisterende og rekruttere nye medlemmer, ved å avholde temakvelder. 2) Sikre best mulig utgangspunkt for rekruttering ved kursing. 3) Sikre at info til den enkelte bedriftsgruppe blir lik og oppdatert. 4) Vurdere kartleggingsrapport fra forbundet opp mot bedriftsbesøk og verve nye medlemmer. 5) Kjøpe inn strøartikler for å vise oss bedre på bedriftene. Den synlige «kaffekoppen» Etter sammenslåingen av avdeling 107 og 129 ble det avholdt medlemsmøte for alle tilknyttet bedrifter i Kvinnherad, hvor informasjon om avdelingen og LO ble gitt. Ny i avdeling 107 er arrangert hvor 90 medlemmer ble invitert. Her var nye medlemmer fra 2011 og 2012 som ble informert om avdelingen og våre forsikringer i LO favør. Informasjon om forbundet og avdelingens aktiviteter en viktig form for agitasjon, og avdelingen har derfor etablert en side på Facebook hvor vi raskt passerte 150 medlemmer Medlems og tillitsmansskolering En viktig del av fagforeningens arbeid er å skolere de tillitsvalgte slik at de er skikket til å drive fagforeningsarbeid på en trygg og god måte for medlemmet. 1) Bidra til å øke kunnskapen til sine medlemmer ved å arrangere kurs i regionen via forbundet 2) Øke kunnskapen om avdelingens arbeid samt kunne vise til fordelen ved å være med i FLT (EVU og LO-Favør) for nye medlemmer ved å arrangere samlinger for disse. 3) Sørge for at det er informert om tilgjengelig medlems og tillitsvalgtskolering i forbundsregi. Informasjon om kursene Ny i FLT, superhelgkurs etc. er sent ut til medlemmene som enkeltmail og som artikkel i avdelingsavisen. Medlemmer i avdelingen har deltatt på disse arrangementene, og tilbakemelding fra disse er kun positive Student- og elevmedlemsskap FLT organiserer sivilingeniører, ingeniører, produksjonsledere, mellomledere, teamledere og tekniske funksjonærer innen ulike bransjer i privat sektor. Studenter ved tekniske linjer eller ledelsesstudier som kan føre til slike jobber er potensielle medlemmer i avdelingen. Studentene får kollektiv hjemforsikring, juridisk hjelp og medlemsbladet «Ledelse og Teknikk» tilsendt åtte ganger i året for kr ) Synligjøre FLT og LO som en viktig ressurs for fremtidige medlemmer 2) Informere om Addisco sine tilbud 3) Delta på messer o.l der skolering er hovedtema 5

6 Regnskap : Avdelingens kalender er lagt ut på skoler hvor vi har potensielle medlemmer. Informasjon om FLT er gitt til studenter på HSH i samarbeid med avd 22 i Rogaland Kommunikasjon, informasjon og deltagelse 1) Sørge for at Web-portalen blir en informasjonskanal for våre medlemmer og tillitsvalgte 2) Styrke og forbedre relasjoner inn mot forbundet 3) Gi ut informasjon om avdelingens arbeid i medlemsavisen / facebook 4) Arrangere medlemsmøte og informere om aktuelle team Vi er aktivt deltager i regions samlinger, og deltar i tariffråd for tekniske funksjonærer i regi av forbundet. Holder medlemmene oppdatert via facebook, avdelingsavis og mail. 4.2 Arbeidsliv Dagens arbeidsmarked stiller store krav til bedriftenes og arbeidstakernes utviklings- og omstillingsevne. Raske teknologiske endringer, endringer av bedriftenes eierstruktur og internasjonalisering stiller medlemmene ovenfor store utfordringer. 1) Sikre en brei gjennomgang av forslag til endringer i overenskomster, samt gi bedriftsgrupper mulighet til og komme med endringsforslag før frist - Overenskomster - revisjoner 2) Sikre at alle har en felles info og klargjøre mulige utfordringer rundt tema permitteringer 3) Oppdatere de enkelte bedriftsgrupper på forhandlingsteknikk, protokoll føring. Klargjøre felles utfordringer i avd 107 sin region. Avstemme lønnskrav mellom de enkelte bedriftsgrupper 4) Hindre sosial dumping. Like arbeidsforhold for alle Det har vært avholdt medlemsmøte hvor lønn og forberedelse til lønnsforhandlinger har vært tema. Medlemmer fra 4 bedrifter deltok. Styremedlemmer i avdelingen har deltatt i LO årskonferanser olje og gass samt i LOs konsernkonferanse på Sørmarka og tariffkonferanse i Oslo. Medlemmer fra Apply Leirvik har også deltatt på FLT sin næringskonferanse i Oslo. 4.3 Velferd 1) Sikre at alle i avd.107 får sine hederstegn. Enten som deltager på merkefest, eller rett etter den er avholdt. 2) Oppmerksomhet til alle Pensjonist medlemmer som fyller 70,75, 80 osv. Arbeidet legges til senior utvalget, søke om økonomisk støtte fra FLT sentralt (50%) 3) Sikre våre medlemmer et godt helsetilbud ved å støtte opp om det lokale sykehuset. 4) Etablere et jubileumsfond til avdelingens 50års dag i 2017 med sikte på et kostnadsfritt arrangement for medlemmene. 6

7 Medlemmer som har hatt Jubileum i årsmøteperioden 2011 er som følger: 50 års medlemskap: Arne Polden, John Bakken og Ove Stokken 40 års medlemskap : Nils Harald Bjelland, Nils Anton Tranøy, Ansgar Grindevik, Herman Rune Ludvigsen, Øyvind Lilleheie og Evy E. Prestegård. Jarle Danielsen, Sveinung Huglen, Dagfinn Lid og Oddvar Lunde var forhindret i å delta. 25 års medlemskap: Magne Førland, Jan E. Rasmussen, Karl Johan Mølstre, Edgar I. Damås, Heidi Vinsjevik, Ingrid Bakken, Herborg Onarheim, Hermod Eide, Kåre Eldøy, Trond Carlsen, Terje Hammerbeck, Per Ersland, Magnor Tverderøy og Alfred Svensen. 25 års jubilanter som ikke kunne delta: Tove Heggøy, Hilde Herland, Magne Klemetsen, Jostein Lodden, Rolf Olsen, Egil Torkelsen, Jane Ulriksen, Rune Vik, Nils Ove Aakre og Kjell A. Abelsen. 7

8 4.4 Skole og utdanning Forbundets støtteordning for etter- og videreutdanning gir våre medlemmer en unik mulighet til å ta etter- eller videreutdanning. Forbundets utdanningsselskap Addisco gir en god mulighet til å påvirke de utdanningstilbud forbundet kan tilby medlemmene. 1) Sikre at avdelingen påtar seg ansvar med å avholde kurs i henhold til handlingsplan 2) Rekruttere deltagere til teknisk fagskole på stord Det har vært stor aktivitet i forbindelse med etter og videreutdanning, hvor spesielt Advantec må trekkes fram som bedrift hvor medlemmene er meget flinke til å ta videreutdanning. Fagskolen har startet med nye kull, og vi er glad det er høy deltagelse fra FLT-medlemmer fra avdelingen. 4.5 Næringspolitikk Skal organisasjonen fungere godt, forutsettes det at medlemmene gis mulighet til å påvirke, og at det blir lagt til rette for slik påvirkning. Dette forutsetter aktiv og åpen kommunikasjon mellom medlemmene, bedriftsgruppene, avdelingen og forbundets styrende organer for at medlemmene skal ha best mulig innsikt og kunnskaper om forbundet generelt, og for at det enkelte medlem skal kjenne og akseptere sine rettigheter og plikter som medlem av forbundet 1) Sikre at avd 107 kan delta og påvirke debatten rundt næringspolitikk i regionen. 2) Avd 107 skal ha deltakere på Stordkonferansen 3) E39 skal gå via trasse midtre trasé - Samferdsel 4) Støtte den lokalt kraftkrevende industri. 5) Hindre sosial dumping. 4.6 Kultur 1) Sikre at 1mai som arbeiderens dag blir gjennomført. 4.7 SOLIDARITET 1) Etablere et samarbeid med Norsk Folkehjelp som medlemmer i avd 107 kan delta på. 2) Bidra til økt forståelse for Norsk folkehjelp sitt internasjonale arbeid. 3) Bevilgning /gi en hjelp til lokale org/ humanitære org ref årsmøtevedtak. Fortsatt drift Styret er av oppfattning at forutsetning om fortsatt drift er til stede, og at årsberetningen er satt opp under denne forutsetning. Styrets innstilling til vedtak: Den framlagte årsmelding godkjennes som årsmelding for FLT avdeling 107 for perioden mars mars 2013 Framlegg til Vedtak: Årsmøtet godkjenner årsmeldingen for årsmøteperioden

9 Sak 5 Regnskap og budsjett ( fremlegges på årsmøte) Styrets innstilling: Styret anbefaler årsmøte å godkjenne regnskapet for året Framlegg til Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet som FLT avdeling 107 sitt regnskap for årsmøteperioden Budsjett: ( fremlegges på årsmøte) Framlegg til Vedtak: Årsmøte tar budsjettet til etterretning. Sak 6. Innkomne forslag Forslag til årsmøte i FLT avd 107 Stord. Forslag 1, Navneendring Avdelingen har hatt en aktivitet rettet mot avdelingens navn og ønske om å endre dette. Konkurranse er utlyst i medlemsblad sendt hjem til alle medlemmer med frist Innkomne forslag er som følger: Navneforslag Avd 107 kvinnherad/stord Avd 107 Stord/kvinnherad Avd 107 Stord & Omegn Avd 107 Stord/Husnes Avd 107 Stord/Kvinnherad Avd 107 Sunnhordland Avd 107 Sunnhordland Avd 107 Sunnhordland Avd 107 Sydvesten FLT Fonna FLT Hord-fast Ytre Sunnhordland FLT. Avd. 107 Navn Willy Arntsen Willy Arntsen Dag Erik Vik Dag Erik Vik Dag Erik Vik Dag Erik Vik Geirmund Åsheim Sigmund J Kroka Christian Danmo Christian Danmo Svein Skorpen Karin Aksdal 9

10 Utdyping av Forslag fra C. Danmo FLT avd 107 Sydvesten Sydvestens opprinnelse startet i Stavanger. Etter hvert flyttet produksjonen og tradisjonen oppover langs kysten og stoppet i Bergen, hvor de i flere år har laget sydvester. (og i Nord-Norge) Sydvesten representerer kystkultur og i våre fjorder og rundt på våre øyer i Sunnhordland har det blitt brukt Sydvest i mange mannsaldrer. Sydvesten er godt brukt i vårt område og kan være en god reklameeffekt med en fin logo godt synlig på begge sidene. (bildet) La oss benytte navneendringen til også å bli den synlige fagforeningen. Ved å tilby medlemmer en sydvest med FLT-logo, til godt subsidiert pris, vil vi i lett regnfulle dager være synlig, hjemme i gangen, på jobben, i nærmiljøet etc. Konkurransen er satt opp slik at forslagene skal avstemmes på årsmøte og at vinneren får et nettbrett, (eller lignede til samme pris). Styrets vurdering: Styret har behandlet de innkomne navneforslagene. Flere av forslagene er begrenset i geografisk område, eks Stord/ Kvinnherad, Stord/Husnes, Hord-fast etc.. Styret finner ikke å kunne gå inn for disse forslagene. Styret mener videre at Fonna er for negativt ladet, (i forhold til helseforetaket). Videre hevder styret at Stord og Omeng ikke endring nok, og at sydvesten sett geografisk, er lenger ned mot sørlandet. Sunnhordland er det mest dekkende navnet, men ikke bare ytre som ett av forslagene, men også indre Sunnhordland. Styret har derfor følgende innstilling til årsmøte: FLT avd 107 Sunnhordland velges som nytt navn. Styret vil jobbe inn mot forbundet sentralt for godkjenning. Framlegg til Vedtak: Årsmøtet vedtar styrets innstilling. Forslag 2 trekkes av forslagsstiller Christian Danmo, da dette er i henhold til tidligere årsmøtevedtak. 10

11 Forslag til årsmøte i FLT avd 107 Stord. Forslag 3, Styrking av Seniorutvalget fra 2 til 3 medlemmer. Ved å styrke seniorutvalget med minst 1 person vil vi kunne legge opp til større aktivitet i denne gruppen. Støtte til forbundets pensjonistgrupper Forbundsstyret vedtok i oktober 2010 å innføre en støtteordning for pensjonistgruppene. Ordningen erstatter det gamle veteranoppholdet. Retningslinjene for den nye støtteordningen er som følger: Retningslinjer for forbundets støtteordning for pensjonistgrupper Formålet for støtteordningen er å oppmuntre til større aktivitet ved å støtte registrerte pensjonistgrupper økonomisk i forbindelse med reiser og sosiale eller faglige arrangementer. Forbundet betaler inntil 50 % av utgiftene til de tiltakene det søkes for, men maksimalt ,- pr år. Det er mulig å få støtte til: Bespisning, Reise, Opphold, lokalleie, Innledere... Søknadsfrist: 1. mai hvert år. Støtten utbetales ved innsending av regnskap for tiltaket. Vi vil samtidig oppfordre de avdelingene som har opprettet pensjonistgruppe til å melde inn til forbundet hvem som sitter i styret for pensjonistgruppen. Dette fordi det kun er de registrerte pensjonistgruppene som får støtte etter disse retningslinjene, samt at det er de regionene som har avdelinger med registrerte pensjonistgrupper som kan sende pensjonistobservatører til landsmøtet. Forslagstiller Christian Danmo Forslag 3. Styret tiltrer forslaget Sak 7 Valg ( fremlegges på årsmøte) Valg av valgmemnd Årsmøte slutt. Takk for frammøte. 11

ÅRSMØTE 2010 Avdeling 107 STORD

ÅRSMØTE 2010 Avdeling 107 STORD ÅRSMØTE 2010 Avdeling 107 STORD For årsmøteperioden mars 09 mars 10 1 Medlem som har gått bort siden forrige årsmøte KRISTIAN AARBØ Vi minnes ham og lyser fred over hans minne. Avdelingen vil også lyse

Detaljer

50 års medlemsskap i LO Arne Polden (1961) John Bakken (1961) Ove Stokken (1960) (Torbjørn Langeland (1960) var ikke tilstede)

50 års medlemsskap i LO Arne Polden (1961) John Bakken (1961) Ove Stokken (1960) (Torbjørn Langeland (1960) var ikke tilstede) Informasjonsavis for FLT avd 107 Stord sine medlemmer i Sunnhordlandsregionen. Okt 2012 Litt fra Redaksjonen. FLT avd 107 Stord har etter forrige avis gjennomført et årsmøte. Styret i avdelingen består

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2009 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2009 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Årsmøtevedtak i FLT bedrdriftsgruppen på Kværner Stord.

Årsmøtevedtak i FLT bedrdriftsgruppen på Kværner Stord. NB!! Innkalling til årsmøte i FLT avdeling 107 Onsdag 28.03.12. kl. 18.00 sjøhuset Årsmøtesaker Forslag til årsmøte må være styret i hende innen 20.03.2012. Informasjonsavis for FLT avd 107 Stord sine

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2012 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2012 Bergslid Karsten Braadland Ordin R. Espeland Svein

Detaljer

Medlemsfester på Stord hotell. Informasjonsavis for FLT avd 107 Stord, med over 550 medlemmer i Sunnhordland.

Medlemsfester på Stord hotell. Informasjonsavis for FLT avd 107 Stord, med over 550 medlemmer i Sunnhordland. Fra styrekonferanse i 2010 Informasjonsavis for FLT avd 107 Stord, med over 550 medlemmer i Sunnhordland. Nov.2010 Det har vært en liten stund siden avisen har blitt levert ut, men vi er fortsatt i full

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2010 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2010 Ivar Nilsen Arne Hansen Per Odd Guldahl Øyvind Larsen

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2014 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no MEDLEMMER SOM HAR GÅTT BORT I ÅR 2014 Peder Halleland John Svein Jåthun Roald Michaelsen Oskar Torger

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 25. februar 2013 20. Februar 2014 FAGFORENINGS STYRET fra 25.02.2013 19.03.2013 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer:

Detaljer

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no

Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no 2011 Løkkeveien 22, 4008 Stavanger Telefon kontor 936 65 655 Tlf. info/org. leder 907 74 722 E-post: avd22@flt.no Medlemmer som har gått bort i år 2011 Andersen Johan Andersen Jonas H Bertelsen Louis Eriksen

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

LO og forbundenes ungdomsarbeid

LO og forbundenes ungdomsarbeid LO og forbundenes ungdomsarbeid Øyvind M. Berge, Jørgen Svalund og Tom Erik Vennesland Med drøye 142 500 medlemmer under 30 år (inkludert studentmedlemmer), er LO landets største hovedorganisasjon for

Detaljer

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015

BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 BERETNING FOR ROGALAND ELEKTROMONTØRFORENING, PERIODEN 20. februar 2014 26. Februar 2015 FAGFORENINGS STYRET fra 20.02.14 20.03.2014 Leder: Øivind Wallentinsen Nestleder: Geir Ove Bernhoff Kasserer/ leder

Detaljer

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN

ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN FAGFORBUNDET Porsgrunn ÅRSMØTE FAGFORBUNDET PORSGRUNN AVD. 213 24. januar 2013 Dagsorden Årsberetning Handlingsprogram Regnskap Årsmelding hytteklubben Bevilgninger Forslag Budsjett Valg FAGFORBUNDET DAGSORDEN

Detaljer

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON

LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON LANDSMØTEHEFTE 6: ORGANISASJON 2 Innholdsfortegnelse 2. ORGANISASJON...3 2.1 ORGANISASJONSTILHØRIGHET...3 2.1.1 LOS FORBUNDSSTRUKTUR...3 2.1.2 LOS SOMMERPATRULJE...6 2.1.3 LOS LOKALORGANISASJON...7 2.2

Detaljer

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering

Samleskinnen. Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2004 Årgang 9 Kursdeltakere forbereder seg til 11. november markering I dette nummeret: Kurs repotasjer Styrekonferanser i AkerKværner

Detaljer

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 3/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Lærlingene med Egil Willy Kristensen og ungdomsrepresentant Kenneth Skog. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Detaljer

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00

ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 ÅRSMØTE RICA HAMAR 29. MARS 2008 KL 10.00 Side 2 Dagsorden Side 3 Foretningsorden Side 4 og 5 Beretning Målekontoret Side 6-12 Beretning Avdelingen Side 13-14 Rapport prosjekt - useriøsitet og sosial dumping

Detaljer

Ledernes. Rune Bjørndalen Arbeidsleder hos Kompetansutvikling Grenland (Grep) og regionutvalgsmedlem for Ledernes region Sør.

Ledernes. Rune Bjørndalen Arbeidsleder hos Kompetansutvikling Grenland (Grep) og regionutvalgsmedlem for Ledernes region Sør. Ledernes lille grønne Rune Bjørndalen Arbeidsleder hos Kompetansutvikling Grenland (Grep) og regionutvalgsmedlem for Ledernes region Sør. ledernes lille grønne viktig informasjon for alle medlemmer og

Detaljer

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg.

Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Tar du viktige avgjørelser bør du være trygg. Det finnes ledere. Og Lederne. Som medlem av Lederne går du ikke alene. Vi er rådgivere og sparringspartnere i ditt arbeid, og gir deg og din familie trygghet.

Detaljer

Årsrapport 2013 INNHOLD 4 10 20 24 28 32 36 40 44 48 52 53 52 55 56 57 58 59 60 62 63 64 65 66 68 Styrets beretning 2013 Resultatregnskap for 2013 Revisors beretning for 2013 Region Midt-Norge Region Nord

Detaljer

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2

Organisasjonssaker Vedtekter. Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Organisasjonssaker Vedtekter Saklistas pkt 6.1 og 6.2 Innholdsfortegnelse Saklistas pkt. 6.1 Organisasjonssaker... 4 Saklistas pkt. 6.2 Vedtektene...10 AVSTEMNINGSREGLER...10 FORBUNDETS VEDTEKTER...10

Detaljer

Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn

Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout 1 11.03.15 13.55 Side 1 Fellesforbundet - Avdeling 25 Stavanger og Omegn Beretninger og Regnskaper for 2014 Innkomne forslag Fellesf årsberetning 2014 EnkleNY_Layout

Detaljer

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni

Side1. EL & IT Forbundets landsdekkende ungdomskonferanse 2013. EL & IT Ungdommens landskonferanse 31.mai-02.juni Side1 Side2 Innholdsliste Side 2 Side 2-5 Side 6-8 Side 9-17 Side 18 Innholdsliste Dagsorden Vedlegg 1 politisk regnskap Vedlegg 2 handlingsplan Uttalelser EL & IT Ungdommens landsdekkende ungdomskonferanse

Detaljer

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00

Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Clarion Hotel Tyholmen Arendal, Mandag 11. mars. 2013 Innkalling til Årsmøte i Utdanningsforbundet Arendal Clarion Hotel Tyholmen Arendal, mandag 11. mars. kl. 17.00 20.00 Saksliste: 1. Konstituering 2.

Detaljer

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012

Avd. 576. www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE. Avd. 576. 15. Mars 2012 Avd. 576 www.fellesforbundet.no/avd576 ÅRSMØTE Avd. 576 2011 15. Mars 2012 Dagsorden Åpning Godkjenning av innkalling og dagsorden Konstituering o valg av møteleder/dirigent o valg av sekretær o protokollsignaturer

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 1/2009 Årgang 14 Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Årsmøte i klubbene, Jubileumsåret 2009, Forskudd på utbetaling av dagpenger,

Detaljer

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag

Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Dagsordens pkt. 6 Innkomne forslag, ikke vedtektsforslag Forslag nr. 6.1 Forslagstiller: Avdeling 14 Bergen Viser til forslag til dagsorden punkt 9, prinsipprogrammet, linje 134. FLT ser viktigheten av

Detaljer

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger.

Samleskinnen GOD SOMMER! Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: 100 års jubileet. Oljekonferanse. Arbeidstidsordninger. Samleskinnen Nr. 2/2009 Årgang 14 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening GOD SOMMER! Svenn Åge Johnsen på Distriktstariffkonferansen i Bergen. Kursdeltakerne og lærer fra kurs i styringer, reguleringsteknikk,

Detaljer