Ullensaker kommune. Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ullensaker kommune. Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE"

Transkript

1 Ullensaker kommune Områdereguleringsplan for Gardermoen næringspark II b og c TRANSPORT- OG TRAFIKKANALYSE

2 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 2 FORORD Det skal utarbeides områdeplan for Gardermoen Næringspark II b og c (GNP II b og c) basert på føringen vedtatt av Ullensaker Herredstyre (sak 52/10). Området GNP II b og c er i kommuneplanens arealdel for avsatt til framtidig byggeområde for erverv/næringsvirksomhet, grøntområder med ny veg gjennom området. Det er tidligere utarbeidet konsekvensutredning for Gardermoen Næringspark II b og c presentert i rapport datert Konsekvensutredningen for Gardermoen Næringspark II b og c ble vedtatt av Ullensaker Herredstyre (sak 52/10). I konsekvensutredningen ble det vurdert konsekvenser av 3 ulike scenario for arealbruk. Dette er i områdeplanen bearbeidet til 1 scenario for arealbruk. Siden utviklingen av planområdet vil skje over en lang tidsperiode, er anslått arealbruk splittet opp i 2 utbyggingstrinn. De trafikale konsekvensene er utredet i konsekvensutredningen fra mars Foreliggende notat blir derfor i stor grad en supplering og oppdatering av de trafikale konsekvenser i forhold til den arealbruk som nå er anslått innen planområdet. Som grunnlag for transport- og trafikkanalysen er det utført beregninger ved hjelp av modellen Emma/Fredrik som dekker hele Oslo og Akershus. Innen Ullensaker kommune har Cowi oppdatert modellen i samarbeid med kommunen. Modellberegninger og resultatuttakene er utført av Statens vegvesen. Transport- og trafikkanalysen er utarbeidet for Bergmoen / Vilbergmoen utvikling AS (BVU) Oslo, Norsam AS

3 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 3 INNHOLD 1. GARDERMOEN NÆRINGSPARK II B OG C PLANPROSESS Kommuneplan Konsekvensutredning for Gardermoen næringspark II b og c Gardermoen næringspark II b og c - Utvidet varsel av områdeplanarbeid DAGENS SITUSASJON Vegnett Trafikk TRANSPORTANALYSE Analysemodell Analysealternativer Analysegrunnlag Turgenerering og reisemiddelfordeling Reisemønster for biltrafikk til/fra Gardermoen næringspark TRAFIKKANALYSE Generering av bilturer Trafikkvolum fordelt i vegnettet Trafikkavvikling VEGNETT Vegnett for biltrafikk Kollektivtrafikk Gang- og sykkeltrafikk PARKERING SAMMENSTILLING OG ANBEFALING Side

4 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 4 1. GARDERMOEN NÆRINGSPARK II B OG C Planområdet Planområdet i Gardermoen Næringspark er illustrert i figur 1. Området ligger mellom Oslo lufthavn og E6, på nordsiden av Rv35. Området utgjør et areal på ca dekar. Figur 1 : Gardermoen Næringspark II b og c Forslag til områdereguleringsplan Figur 2 viser det forslag til områdereguleringsplan som ble vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i møte i Hovedutvalget for overordnet planlegging (HOP)

5 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 5 Figur 2 : Forslag til områdereguleringsplan i Gardermoen Næringspark

6 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 6 2. PLANPROSESS 2.1 Kommuneplan Kommuneplanen gjelder for perioden Samfunnsdelen ble vedtatt av Herredsstyret Arealdelen med bestemmelser og retningslinjer ble vedtatt Kommuneplanen klargjør hvilke utfordringer Ullensaker står ovenfor de nærmeste årene, og hvilke muligheter som åpner seg som følge av endringene i samfunnet. Området GNP II b og c er i kommuneplanens arealdel for avsatt til framtidig byggeområde for erverv/næringsvirksomhet, grøntområder med ny veg gjennom området. GNP I (Ib og Ic) skal bygges ut i henhold til reguleringsplan for Gardermoen Næringspark vedtatt Området GNP III utgjør et areal på ca dekar som er unntatt rettsvirkning i påvente av en avklaring om området skal brukes til en mulig utvidelse av flyplassen Figur 3 : Utsnitt av kommuneplanens arealdel for perioden (Kilde : Ullensaker kommune)

7 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side Konsekvensutredning for Gardermoen næringspark II b og c Ullensaker Herredstyre (HST) vedtok konsekvensutredningen for Gardermoen Næringspark II b og c i møte den , under sak 52/ Gardermoen næringspark II b og c - Utvidet varsel av områdeplanarbeid Det har i perioden etter at varsling av planarbeid ble kunngjort vært jobbet sammen med vegvesenet for å komme fram til mulige framtidige kryssløsninger og vegsystem i tilknytning til E6 og rv 35. For å oppnå større fleksibilitet når løsninger skal finnes og velges, har en sett behov for å utvide enkelte av de korridorene som var vist på kartet som fulgte nevnte varsel. Dette gjelder følgende, vist med blå streker I figur 4: 1. Korridoren fra E6 sentralt inn i næringsparken utvides mot sør. 2. Området mellom fv 454 Trondheimsvegen og fv 174 tas inn for å muliggjøre tilknytning til eksisterende rundkjøring med en ny arm nordover. 3. Korridor langs fv Vilbergvegen til sørsiden av rv 35 og Gardermobanen og en korridor videre vestover til Elgovergangen. 4. Fv fram til Elgovergangen og videre mot vest på nordsiden av rv 35. Figur 4 : Utvidet varsel av områdeplanområde. (Illustrasjon Sjåtil & Fornæss)

8 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 8 3. DAGENS SITUSASJON 3.1 Vegnett Dagens vegnett i og ved Gardermoen Næringspark består av : E6 og Rv35 som fjernveger Fv460 som lokal hovedveg gjennom næringsparken med tilknytning til Fv174 og Fv454 øst for E6. Krysset med Fv174 (Jessheim N) utgjør dagens hovedtilknyting mellom Gardermoen Næringspark og E6. Figur 5 : Dagens vegnett (Kilde : Nasjonal vegdatabank) 3.2 Trafikk E6, Hvam - Hauerseter Nord for Hvam har E6 i dag 2 kjørefelt i hver retning fram til Dal. Trafikken langs E6 avtar gradvis fra Hvam til Hauerseter. At trafikken er lavere mellom Rv35 og Jessheim N forklares med rampene som føres gjennom Gardermoen Næringspark. Nærmest Hvam er kapasiteten langs E6 høyt utnyttet. Figur 6 : ÅDT langs E6, Hvam- Hauerseter

9 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 9 E6 sør for Kløfta Figur 7 viser trafikkvariasjon over et gjennomsnittlig yrkesdøgn på E6 sør for Kløfta. Største timetrafikk i morgenrushet utgjør 7,6% av døgntrafikken, med retningsfordeling 63% mot sør og 38% mot nord. Største timetrafikk i ettermiddagsrushet utgjør 8,5% av døgntrafikken, med retningsfordeling 64% mot nord og 36% mot sør. E6 ved Hovinmoen Figur 8 viser trafikkvariasjon over et gjennomsnittlig yrkesdøgn på E6 ved Hovinmoen. Figur 7 : Retningsfordelt timetrafikk, E6 sør for Kløfta Største timetrafikk i morgenrushet utgjør 6,5% av døgntrafikken, med retningsfordeling 70% mot sør og 30% mot nord. Største timetrafikk i ettermiddagsrushet utgjør 8,3% av døgntrafikken, med retningsfordeling 63% mot nord og 37% mot sør. Trafikk i vegnettet ved planområdet I dag varierer trafikken langs E6 med : ÅDT sør for Rv35 ÅDT mellom Rv35 og Jessheim N ÅDT mellom Jessheim N og Hauerseter Langs Rv35 utgjør dagens trafikk ÅDT nord for Sand. Trafikken i Gardermoen Næringspark utgjør ÅDT ca vest for krysset med E6 ved Jessheim N. Det lokale hovedvegnett i næringsparker har lav trafikkbelastning. Figur 8 : Retningsfordelt timetrafikk, E6 ved Hovinmoen Figur 9 : Dagens døgntrafikk ved planområdet (ÅDT). (Kilde : Nasjonal vegdatabank)

10 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side TRANSPORTANALYSE 4.1 Analysemodell Transportmodellen Emma/Fredrik for 2030 er benyttet som verktøy. Emma/Fredrik - modellen dekker i hovedsak Oslo og Akershus. Modellen er den trafikkberegningsmodellen som er mest oppdatert/operativ og som dekker analyseområdet. Transportmodellen er et strategisk verktøy som primært gir resultater på et overordnet nivå. Andre forutsetninger for arealbruk og transporttilbud vil påvirke beregningsresultatene. For den aktuelle analysen er modellen er oppdatert innenfor Ullensaker kommune i. Blant annet er soneinndelingen i Gardermoen næringspark tilpasset foreliggende planforslag. Figur 10 : Soneinndeling (røde streker) ved Gardermoen Næringspark (nederste nr i hver boks indikerer et tidligere nummereringssystem)

11 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side Analysealternativer Som grunnlag for områdeplanen foreligger det ulike prognoser med varierende tidshorisont. Etter statens vegvesen Håndbok 017 Veg- og gateutforming (Mai 2008) settes prognoseåret normalt til 20 år etter forventet åpningsår. Mot denne bakgrunn foreslås det at trafikkgrunnlaget og transportsystemet i områdeplanen dimensjoneres for et en tidshorisont tilsvarende 2030 / Det er analysert 3 alternativer (utbyggingstrinn i Gardermoen næringspark) : Alternativ 0 med en samlet utbygging på ca. 1,8 millioner m 2 gulvareal i næringsparken. Dette alternativet inngår som referanse for Alternativ 1 med en samlet utbygging på ca. 2,6 millioner m 2 gulvareal i næringsparken. Dette alternativet danner trafikkgrunnlag for prognoseåret 2030 og grunnlag den fysiske utformingen av transporttilbudet for områdereguleringsplanen. Alternativ 2 med en samlet utbygging på ca. 3,5 millioner m 2 gulvareal i næringsparken. Dette alternativet har en tidshorisont fram mot 2060 og er tatt med for å sjekke ut robustheten på transportsystemet i alternativ 1. I tillegg er det utført en beregning med et forstreket vegnett nord og øst for Gardermoen / Jessheim. Tabellen viser hovedtrekkene i analysealternativene 0, 1 og 2. Bergningsgrunnlag AREALBRUK GNP II b og c Alternativ 0 (Referanse) Tabell 1 : Hovedtrekkene i analysealternativene 0, 1 og 2 Alternativ Alternativ 1 Alternativ 2 Dagens situasjon m 2 utbygd m 2 utbygd (uten utbygging) Øvrig GNP m 2 utbygd m 2 utbygd Som alternativ 1 GNP m 2 utbygd m 2 utbygd m 2 utbygd Hovedflyplass Oppdatert prognose Oppdatert prognose Som alternativ 1 for 2030 for 2030 Øvrig Ullensaker Oppdatert prognose Oppdatert prognose Som alternativ 1 for 2030 for 2030 Øvrig modellområde Som tidligere prognose for 2030 Som tidligere prognose for 2030 Som alternativ 1 TRANSPORTTILBUD Vegnett Kollektivtrafikk Planlagt vegnett med dagens kryss langs E6 Styrket tilbud i forhold til tidligere 2030-prognose Planlagt vegnett med nye kryss langs E6 Ytterligere styrket tilbud i forhold til alternativ 0. Som alternativ 1 Som alternativ Analysegrunnlag Den opprinnelige Emma/Fredrik-modellen for 2030 er oppdatert innenfor Ullensaker kommune både når det gjelder arealbruk og transportløsning. Endringer i modellgrunnlaget er dokumentert i notat Forutsetninger for trafikkberegning for nytt vegsystem ved Gardermoen Næringspark, Cowi,

12 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 12 Arealbruk GNP Iabc og IIa Utbyggingspotensialet i gjeldende reguleringsplaner er på ca. 1,8 millioner m 2 gulvareal med fordeling på delområder og formål som vist i tabell 2. Sone Andel Industri Lager Kontor Forretning Service Max brutto areal % % % Sum Baldermoen Bragemoen Sum GNP I og IIa Utbygd i dag Totalsum Tabell 2 : Utbyggingspotensial GNP Iabc og IIa GNP II b og c I alternativ 1 er det et utbyggingspotensial på ca. 0,8 millioner m 2 gulvareal i forslag til områdereguleringsplan for GNP IIb og c. Tabell 3 viser arealer fordelt på kvartaler og formål. Det foreslås at utbyggingen hovedsakelig skjer i den sørlige delen av området med hovedvekt på lager- og logistikkvirksomhet. Kvartal Lager Kontor Tjeneste Kompetanse Hotell Produksjon Sum Logistikk Sevice konferanse Lett industri Sum Tabell 3 : Utbyggingspotensial i trinn 1 i forslag til områdereguleringsplan for GNP II b og c

13 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 13 I alternativ 2 (full utbygging) er det et utbyggingspotensial på ca. 1,7 millioner m 2 gulvareal i forslag til områdereguleringsplan for GNP IIb og c. Tabell 4 viser arealer fordelt på kvartaler og formål. Lager- og logistikkvirksomhet utgjør nærmere halvparten av utbyggingsarealet. Kvartal Lager Kontor Tjeneste Kompetanse Hotell Produksjon Sum Logistikk Sevice konferanse Lett industri Sum Tabell 4 : Utbyggingspotensial forslag til områdereguleringsplan for GNP II b og c Bosatte og ansatte GNP Iabc og IIa Basert på erfaringsdata, er antall ansatte i GNP Iabc og IIa anslått til å bli ca ved full utbygging i samsvar med gjeldede reguleringsplaner. Formål Ansatte pr. Ansatte 1000 m 2 Alt 0-2 Lager / logistikk 3, Kontor 33, Tjeneste / service 6, Produksjon / lett indusri 18, Storvarer 10,0 430 Sum Tabell 5 : Beregnet antall ansatte i GNP Iabc og IIa

14 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 14 GNP II b og c Basert på erfaringsdata, er antall ansatte i GNP II b og c anslått til å bli ca i alternativ 1 og ca i alternativ 2 (full utbygging). Formål Ansatte pr. Ansatte 1000 m 2 Alt 1 Alt 2 Lager / logistikk 3, Kontor 33, Tjeneste / service 6, Kompetanse 15, Hotell / konferanse 5, Produksjon / lett indusri 18, Sum Tabell 6 : Beregnet antall ansatte i GNP II b og c Med foreliggende planer for terminal 2 (T2) forventes Gardermoen å ha en kapasitet på ca. 28 mill. passasjerer årlig etter utbyggingstrinn 1 og ca. 35 mill. passasjerer årlig etter utbyggingstrinn 2 av terminal 2. Ut fra TØI's prognoser ligger det an til en flytrafikk i 2030 på ca. 34 mill flypassasjerer i 2030 (mellom 28 og 38 mill). Dette tilsier nesten en fordobling i trafikken i forhold til dagens situasjon (antatt ca.19 mill i 2010). Prognosene for utviklingen av flytrafikken fremover er imidlertid usikre. Dvs. er valgt å legge til grunn en prognose på 34 mill flypassasjerer i 2030 (en økning på ca. 80 % fra 2010 til 2030). I samråd med Ullensaker kommune er det videre valgt å legge til grunn ca sysselsatte i flyplassonen. Ullensaker kommune Grunnlaget for framskriving av befolkningen i Ullensaker er tilgjengelige utbyggingsareal for boliger pr juni Her er det tatt med både regulerte områder og uregulerte områder avsatt i gjeldende kommuneplan. I grunnkretser uten ny boligbygging forutsettes at folketallet holdes stabilt. Det er valgt å legge til grunn alternativet skissert over med "lav" framskriving av folketall med en samlet befolkning i Ullensaker i 2030 på mot bosatte per Dette gir en økning på ca nye bosatte i kommunen. Prognosen for antall ansatte gir en økning ca ansatte i alternativene 0 2. Dette utgjør en økning på % i forhold til dagens situasjon med ca ansatte innen Ullensaker kommune. I prognosen for alternativ 2 vil bli ca ansatte i Gardermo-området (flyplass og næringspark) Prognosen for forliggende transportanalyse ligger til dels godt over det som ble lagt til grunn for transportberegningene i forbindelse med KVU for Oslopakke 3. Grunnlaget for 2030-prognosen ble der utarbeidet i samarbeid med Akershus Fylkekommune og Oslo Kommune i Ca nye innbyggere i Oslo og Akershus fra 2010 til 2030, derav ca i Akershus og ca i Nord-øst-korridoren. Ca nye arbeidsplasser i Oslo og Akershus fra 2010 til 2030, derav ca i Akershus og ca i Nord-øst-korridoren.

15 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 15 Figur 11 : Prognose for bosatte og ansatte i Ullensaker kommune Figur 12 : Prognose for ansatte i Ullensaker kommune Vegnett Alternativ 0 Vegnettet består av eksisterende veger utenfor næringsparken og kryss langs E6. I næringsparken utvikles et nytt vegnett i takt med arealutviklingen. Alternativ 1 og 2 Vegnettet er det samme i alternativene 1 og 2. I næringsparken er vegnettet det samme som i alternativ 0. Langs E6 er det forutsatt nytt Flyplass-kryss og nytt Næringspark-kryss. I dagens Jessheim-nord-kryss beholdes kun bru over E6.

16 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 16 Figur 13 : Vegnett Alternativ 0

17 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 17 Figur 14 : Vegnett Alternativ 1 og 2

18 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 18 Langsiktig vegløsning mulig videreutvikling av alternativ 2 Samferdselsdepartementet har foreslått en forlengelse av E16 til riksgrensen gjennom omklassifisering av eksisterende veg. Den anbefalte ruteføringen er via Gardermoen. Ruta er kortere og raskere mellom Hønefoss og Kongsvinger, enn å kjøre via Sandvika og Oslo. Dagens E16 mellom Hønefoss og Sandvika foreslås klassifisert som en arm av E16 mot Oslo. Mellom Gardermoen og rv2 Nybakk i Ullensaker anbefales ruteføring langs E6 og rv2 i stedet for rv174. Deler av vegen vil ha relativt lav standard i europavegsammenheng og i forhold til de målsettingene som er angitt i den europeiske avtalen om internasjonale hovedtrafikkårer (AGRavtalen). Det åpnes imidlertid for at det i Norge, med spredt befolkningsgrunnlag og relativt lavt trafikkgrunnlag, er naturlig med en noe lavere standard på europavegnettet enn ellers i Europa. Figur 15 illustrerer en mulig føring av en ny vegforbindelse vest for E6 med forlengelse til Rv2 ved Nybakk. Det presiseres at dette er en illustrasjon og at det ikke forligger noen avklart løsning for føring av E16 ved Gardermoen / Jessheim. Videre utvikling av denne vegforbindelsen må forholde seg til : Planer for utvikling av Oslo lufthavn Planer for utvikling av langsiktig vegløsning nord for Gardermoen næringspark Kryss med E6 Planer for utvikling av nye boligområder nord og øst for Jessheim På lang sikt kan den ny vegforbindelsen bli en del av E16. Figur 15 : Illustrasjon av en mulig korridor for føring av ny vegforbindelse mellom Rv35 ved Preståsen på nordsiden av Oslo Lufthavn til nytt med E6 ved Hovinmoen med videreføring øst for E6 fram til Rv2 ved Nybakk. Konseptet åpner mulighet for nye tilknytninger mellom E16 og Fv174 / Fv179.

19 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 19 Kollektivtilbud Bane Det er ikke lagt til grunn noen nye større baneanlegg i området. Dagens Gardermobane og Hovedbanen beholdes i hovedsak uendret fram til Utnyttelsen av disse banene kan imidlertid endres noe. Det foreligger heller ingen konkrete planer for større kollektivtiltak på veg. Innenfor Næringsparken er det plass langs noen av vegene til eventuelle kollektivfelt etter behov. Innen 2030 er det antatt at det ikke skal legges til grunn at det blir etablert en ny terminal 3 for flytrafikken på Gardermoen rett øst for Næringsparken. Buss I samråd med Ruter og Statens vegvesen er det skissert et nytt rutetilbud ved næringsparken. Dette baserer seg på følgende ruter i alternativ 0 : En vest-øst rute (endret 855) mellom Maura-Gardermoen-GNP-Jessheim-Algarheim med 10 minutters frekvens i rushene (begge veier) og 20 minutter på dagtid (evt. økt behov for kapasitet med leddbuss, dublering osv). En nord-sør rute (endret 811) mellom Eidsvoll verk-dal-mogreina-gnp-jessheim med 20 minutters frekvens både i rush og på dagtid. Figur 16 : Nye bussruter ("rød 855" og "lyseblå 811") i alternativ 0 (Illustrasjon : Cowi)

20 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 20 I alternativ 1 og 2 foreslås i tillegg etablert en helt ny ringbussrute i Jessheim: Ringrute ("888") Jessheim stasjon - Jessheim øst - GNP II - Sand - Jessheim sør - Jessheim stasjon. Denne ruten går begge veier og har en frekvens på 20 minutter både i og utenfor rush. For øvrig er det i beregningene forutsatt at rutetilbudet i prinsippet er det samme som i grunnmodellen Det er kun foretatt mindre justeringer av rutetilbudet gjennom området i forhold til endringer i vegnettet. Figur 17 : Nye bussruter ("rød 855" og "lyseblå 811" samt "mørkeblå ringrute 888") i alternativ 1 og 2 (Illustrasjon : Cowi)

21 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 21 Bussrutene i næringsparken er forutsatt å følge vegnettet som skissert i figuren under. I tillegg vil bussruta mellom Jessheim og Eidsvoll verk følge Vilbergveien gjennom Næringsparken. Figur 18 : Skissert vegnett for buss (grønne traseer) i Næringsparken i 2030 (Illustrasjon : Cowi) 4.4 Turgenerering og reisemiddelfordeling Alternativ 1 I alternativ 1 avvikles ca personturer til/fra Gardermoen næringspark pr. virkedøgn. 93,0% av turene avvikles i bil (som bilfører eller bilpassasjer), 5,4% som kollektivtrafikk og 1,6% som gang- og sykkeltrafikk. Dersom det antas at 15% av kollektivtrafikken avvikles i dimensjonerende time, vil dette tilsvare 725 turer. Alternativ 2 I alternativ 1 avvikles ca personturer til/fra Gardermoen næringspark pr. virkedøgn. 92,2% av turene avvikles i bil (som bilfører eller bilpassasjer), 6,3% som kollektivtrafikk og 1,5% som gang- og sykkeltrafikk. Dersom det antas at 15% av kollektivtrafikken avvikles i dimensjonerende time, vil dette tilsvare ca turer.

22 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 22 Område Personturer Sum I bil Koll Gang Sykkel GNP I GNP IIb og c Gardermoen Sand Jessheim Algarheim Mogreina Nordkisa Borgen Kløfta Eidsvoll/Hurdal Nannestad Sørum/Gjerdrum Nedre Romerike Nes Oslo Asker/Bærum med mer Follo med mer Ekstern Vest Ekstern Nord Ekstern øst Sum Andel 93,0 % 5,4 % 0,7 % 0,9 % 100,0 % Tabell 7: Trafikk til/ fra Gardermoen næringspark i alternativ 1 fordelt på reisemiddel og delområder Figur 19 : Reisemiddelfordeling for trafikk til/ fra Gardermoen næringspark i alternativ 1

23 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 23 Område Personturer Sum I bil Koll Gang Sykkel GNP I GNP IIb og c Gardermoen Sand Jessheim Algarheim Mogreina Nordkisa Borgen Kløfta Eidsvoll/Hurdal Nannestad Sørum/Gjerdrum Nedre Romerike Nes Oslo Asker/Bærum med mer Follo med mer Ekstern Vest Ekstern Nord Ekstern øst Sum Andel 92,2 % 6,3 % 0,7 % 0,8 % 100,0 % Tabell 8: Trafikk til/ fra Gardermoen næringspark i alternativ 2 fordelt på reisemiddel og delområder Figur 20 : Reisemiddelfordeling for trafikk til/ fra Gardermoen næringspark i alternativ 2

24 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side Reisemønster for biltrafikk til/fra Gardermoen næringspark Alternativ 1 Beregnet fordeling av bilturer til/fra Gardermoen næringspark er vist i tabell 9 og illustrert grafisk i figur 21 : 7,5% av bilturene avvikles som interne turer i næringsparken 10,8% av bilturene går mellom næringsparken og Oslo lufthavn 41,8% av bilturene går mellom næringsparken og øvrige målpunkter innen Ullensaker kommune. Til sammen avvikles 60,1% av bilturene innen Ullensaker kommune. 23,5% av bilturene går mellom næringsparken og øvrige kommuner på Romerike. Til sammen avvikles 83,6% av bilturene innen Akershus nord-øst. 10,3% av bilturene går mellom næringsparken og Oslo, 2,0% av bilturene går gjennom Oslo. 2,0% av bilturene går mellom næringsparken og områdene nord for Akershus TIL / FRA GNP Til Fra Sum Andel GNP I ,7 % GNP IIb og c ,8 % Gardermoen ,8 % Sand ,8 % Jessheim ,6 % Algarheim ,8 % Mogreina ,4 % Nordkisa ,7 % Borgen ,0 % Kløfta ,6 % Eidsvoll/Hurdal ,7 % Nannestad ,2 % Sørum/Gjerdrum ,1 % Nedre Romerike ,9 % Nes ,6 % Oslo ,3 % Asker/Bærum med mer ,5 % Follo med mer ,4 % Ekstern Vest ,0 % Ekstern Nord ,0 % Ekstern øst ,0 % Sum ,0 % Tabell 9 : Fordeling av bilturer mellom Gardermoen næringspark og øvrige områder i alternativ 1

25 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 25 Figur 21: Fordeling av bilturer mellom Gardermoen næringspark og øvrige områder i alternativ 1

26 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 26 Alternativ 2 Beregnet fordeling av bilturer til/fra Gardermoen næringspark er vist i tabell 10 og illustrert grafisk i figur 22 : 9,7% av bilturene avvikles som interne turer i næringsparken 10,4% av bilturene går mellom næringsparken og Oslo lufthavn 39,3% av bilturene går mellom næringsparken og øvrige målpunkter innen Ullensaker kommune. Til sammen avvikles 59,4% av bilturene innen Ullensaker kommune. 25,2% av bilturene går mellom næringsparken og øvrige kommuner på Romerike. Til sammen avvikles 84,6% av bilturene innen Akershus nord-øst. 9,5% av bilturene går mellom næringsparken og Oslo, 1,9% av bilturene går gjennom Oslo. 2,0% av bilturene går mellom næringsparken og områdene nord for Akershus TIL / FRA GNP Til Fra Sum Andel GNP I ,9 % GNP IIb og c ,8 % Gardermoen ,4 % Sand ,7 % Jessheim ,2 % Algarheim ,5 % Mogreina ,3 % Nordkisa ,5 % Borgen ,9 % Kløfta ,3 % Eidsvoll/Hurdal ,0 % Nannestad ,3 % Sørum/Gjerdrum ,6 % Nedre Romerike ,6 % Nes ,9 % Oslo ,5 % Asker/Bærum med mer ,5 % Follo med mer ,4 % Ekstern Vest ,0 % Ekstern Nord ,0 % Ekstern øst ,0 % Sum ,0 % Tabell 10 : Fordeling av bilturer mellom Gardermoen næringspark og øvrige områder i alternativ 2

27 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 27 Figur 22: Fordeling av bilturer mellom Gardermoen næringspark og øvrige områder i alternativ 2 5. TRAFIKKANALYSE 5.1 Generering av bilturer Manuell beregning Døgntrafikken er beregnet på grunnlag av arealbruk og erfaringsdata for biltrafikkgenerering.

28 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 28 GNP Iabc og IIa Det er beregnet at området genererer biltrafikk tilsvarende VDT Formål VDT pr. Alternativ m 2 VDT ÅDT Lager / logistikk 17, Kontor 42, Tjeneste / service 50, Produksjon / lett indusri 30, Storvarer 200, Sum Tabell 11 : Beregnet døgntrafikk i GNP Iabc og IIa på grunnlag av arealbruk og genereringsfaktorer for biltrafikk GNP II b og c Det er beregnet at området genererer biltrafikk tilsvarende VDT i alternativ 1 og VDT i alternativ 2 Formål VDT pr. Alternativ 1 Alternativ m 2 VDT ÅDT VDT ÅDT Lager / logistikk 17, Kontor 42, Tjeneste / service 50, Kompetanse 40, Hotell / konferanse 40, Produksjon / lett indusri 30, Sum Tabell 12 : Beregnet døgntrafikk i GNP II b og c på grunnlag av arealbruk og genereringsfaktorer for biltrafikk Modellberegning Emma/Fredrik beregner biltrafikk som VDT i 2030 som vist i tabell 13. Område Alternativ 1 Alternativ 2 GNP I og IIa GNP II b og c GNP Tabell 13 : Modellberegnet døgntrafikk i Gardermoen næringspark (GNP) Sammenligning av manuell beregning og modellberegning De manuelle beregningen gir døgntrafikk som ligger 10 15% høyere enn modellberegningene. Dersom de manuelle beregningene korrigeres for interne turer og kombinerte turer, er det godt samsvar mellom beregningene. Utenlandske undersøkelser viser at samlet turproduksjon fra store områder med mangeartet virksomhet blir mindre enn summen av turproduksjon fra de enkelte virksomheter skulle tilsi. Dette skyldes at mange utfører mer enn ett ærend på steder med godt tilbud av tjenester, og er et moment som bør vises oppemerksomhet også her i landet.

29 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 29 Figur 23 : Sammenligning av manuelt beregnet og modellberegnet døgntrafikk i alternativ 1 Figur 24 : Sammenligning av manuelt beregnet og modellberegnet døgntrafikk i alternativ 2

30 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side Trafikkvolum fordelt i vegnettet Alternativ 0 Figur 25 viser døgntrafikk (VDT) i 2030 fordelt på vegnett i alternativ 0. Følgende snitt har størst døgntrafikk VDT i E6 sør for Jessheim-sør-krysset VDT i E6 sør for Flyplass-krysset VDT i RV35 vest for Flyplass-krysset VDT i E6 nord for Flyplass-krysset Figur 25 : Døgntrafikk (VDT) i 2030 fordelt på vegnett i alternativ 0 (Illustrasjon : Statens vegvesen)

31 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 31 Figur 26 viser hvordan biltrafikken til/fra Gardermoen næringspark er beregnet å fordele seg i vegnett i alternativ 0. De største trafikkstrømmene fordeler seg slik : VDT mot sør via E6 VDT mot øst via Fv174 VDT mot vest via RV35 Figur 26 : Døgntrafikk (VDT) til/fra Gardermoen næringspark i 2030 fordelt på vegnett i alternativ 0 (Illustrasjon : Statens vegvesen)

32 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 32 Alternativ 1 Figur 27 viser døgntrafikk (VDT) i 2030 fordelt på vegnett i alternativ 1. Følgende snitt har størst døgntrafikk VDT i E6 sør for Jessheim-sør-krysset VDT i E6 sør for Flyplass-krysset VDT i RV35 vest for Flyplass-krysset VDT i E6 nord for Flyplass-krysset VDT i hovedadkomst til næringsparken vest for Næringspark-krysset VDT i Fv174 øst for krysset med Fv454 Figur 27 : Døgntrafikk (VDT) i 2030 fordelt på vegnett i alternativ 1 (Illustrasjon : Statens vegvesen)

33 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 33 Figur 28 viser døgntrafikk (VDT) i 2030 fordelt på vegnett ved Gardermoen næringspark i alternativ 1. Figur 28 : Døgntrafikk (VDT) i 2030 fordelt på vegnett ved Gardermoen næringspark i alternativ 1 Figur 29 viser hvordan beregnet døgntrafikk (VDT) i 2030 fordeler seg i de 2 nye kryssene langs E6 : Flyplass-krysset (E6 x Rv35) Næringspark-krysset

34 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 34 Figur 29 : Døgntrafikk (VDT) i 2030 fordelt på de 2 nye kryssene langs E6 i alternativ 1

35 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 35 Figur 30 viser hvordan biltrafikken til/fra Gardermoen næringspark er beregnet å fordele seg i vegnett i alternativ 1. De største trafikkstrømmene fordeler seg slik : VDT mot sør via E6 VDT mot øst via Fv174 VDT mot vest via Fv460 VDT mot nord via E6 Figur 30 : Døgntrafikk (VDT) til/fra Gardermoen næringspark i 2030 fordelt på vegnett i alternativ 1 (Illustrasjon : Statens vegvesen)

36 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 36 Alternativ 2 Figur 31 viser døgntrafikk (VDT) i 2030 fordelt på vegnett i alternativ 2. Følgende snitt har størst døgntrafikk VDT i E6 sør for Jessheim-sør-krysset VDT i E6 sør for Flyplass-krysset VDT i RV35 vest for Flyplass-krysset VDT i E6 nord for Flyplass-krysset VDT i hovedadkomst til næringsparken vest for Næringspark-krysset VDT i Fv174 øst for krysset med Fv454 Figur 31 : Døgntrafikk (VDT) i 2030 fordelt på vegnett i alternativ 2 (Illustrasjon : Statens vegvesen)

37 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 37 Figur 32 viser døgntrafikk (VDT) i 2030 fordelt på vegnett ved Gardermoen næringspark i alternativ 2. Figur 32 : Døgntrafikk (VDT) i 2030 fordelt på vegnett ved Gardermoen næringspark i alternativ 2 Figur 33 viser hvordan beregnet døgntrafikk (VDT) i 2030 fordeler seg i de 2 nye kryssene langs E6 : Flyplass-krysset (E6 x Rv35) Næringspark-krysset

38 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 38 Figur 33 : Døgntrafikk (VDT) i 2030 fordelt på de 2 nye kryssene langs E6 i alternativ 2

39 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 39 Figur 34 viser hvordan biltrafikken til/fra Gardermoen næringspark er beregnet å fordele seg i vegnett i alternativ 2. De største trafikkstrømmene fordeler seg slik : VDT mot sør via E6 VDT mot øst via Fv174 VDT mot vest via Fv460 VDT mot nord via E6 Figur 34 : Døgntrafikk (VDT) til/fra Gardermoen næringspark i 2030 fordelt på vegnett i alternativ 2 (Illustrasjon : Statens vegvesen)

40 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 40 Langsiktig utvikling av vegnettet i Gardermo- / Jessheim-området Det er utført modellberegning for alternativ 2 med en ny vegforbindelse mellom Rv2 og Rv35 nordvest for flyplassen. Den nye vegforbindelsen er ført nord for flyplass / næringspark og knyttet til E6 i dagens kryss på Hauerseter. Figur 35 viser døgntrafikk (VDT) i 2030 fordelt på vegnett i alternativ 2 med den nye vegforbindelsen. Følgende snitt har størst døgntrafikk VDT i E6 sør for Jessheim-sør-krysset VDT i E6 sør for Flyplass-krysset VDT i RV35 vest for Flyplass-krysset VDT i hovedadkomst til næringsparken vest for Næringspark-krysset VDT i Fv174 øst for krysset med Fv454 Figur 35 : Døgntrafikk (VDT) i 2030 fordelt på vegnett i alternativ 2 med ny vegforbindelse mellom Rv2 og Rv35 (Illustrasjon : Statens vegvesen)

41 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 41 Figur 36 viser hvordan biltrafikken til/fra Gardermoen næringspark er beregnet å fordele seg i vegnett i alternativ 2 med en ny vegforbindelse mellom Rv2 og Rv35 nord-vest for flyplassen. De største trafikkstrømmene fordeler seg slik : VDT mot sør via E6 VDT mot øst via Fv174 VDT mot vest via Fv460 VDT mot nord via E6 Figur 36 : Døgntrafikk (VDT) til/fra Gardermoen næringspark i 2030 fordelt på vegnett i alternativ 2 med en ny vegforbindelse mellom Rv2 og Rv35 (Illustrasjon : Statens vegvesen)

42 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side Trafikkavvikling I et reelt vegnett er kapasitetsutnyttelsen vanligvis høyest i kryssene i rushperiodene. Emma / Fredrik-modellen beregner døgntrafikk. Kapasiteten på veglenkene er satt slik at den avspeiler kapasiteten i kryssene i rushperiodene. Dette gir en forenklet beregning av trafikkavviklingen i kryssene. Fra Emma / Fredrik-modellen beregnes kapasitetsutnyttelsen på veglenkene i modellen. Standarden på trafikkavviklingen uttrykkes ved beregnet belastningsgrad som uttrykker forholdet mellom trafikkvolum og kapasitet for en trafikkstrøm. Økende belastningsgrad gir avtagende standard på trafikkavvikling. Når trafikkvolumet blir større enn kapasiteten (belastningsgrad større enn 1,00) er trafikkstrømmen overbelastet. Det er valgt å gruppere belastningsgradene i følgende trinn : Belastnings- Beskrivelse Fargekode grad Under 0,50 Gode avviklingsforhold uten kødannelse og forsinkelse Grønn Bra avviklingsforhold med minimal kødannelse og forsinkelse ved Gul belastningsgrader 0,50 0,70. Hovedsaklig tilfredsstillende avviklingsforhold, med noe kødannelse og forsinkelse i kortere perioder ved belastningsgrader 0,70 0,85 0,85 1,00 Redusert standard på trafikkavviklingen med lengre perioder med Brun kødannelse og forsinkelse Over 1,00 Overbelastning med stor kødannelse og stor forsinkelse Rød

43 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 43 Alternativ 0 Figur 37 viser beregnet belastningsgrad for veglenkene i alternativ 0. De høyeste belastningsgrader inntreffer slik : Overbelastning i eksisterende kryss med E6 ved Jessheim-nord Høy belastning i E6 sør for Jessheim-sør-krysset (B=0,90) Høy belastning i deler av lokalvegnettet ved Jessheim Det er beregnet overbelastning i vegnettet ved terminalen på Oslo lufthavn. Dette er et lokalt forhold som ikke har betydning for trafikkanalysen. Vegnettet i Gardermoen næringspark har gode avviklingsforhold. Beregnet overbelastning i eksisterende kryss med E6 ved Jessheim-nord samsvarer godt med utført trafikkanalyse for Østlandslageret COOP Gardermoen (Sweco, ). Trafikkanalysen viser at krysset har begrenset kapasitetsreserve etter at Østlandslageret etablert. Figur 37 : Beregnet belastningsgrad for vegnettet i alternativ 0 (Illustrasjon : Statens vegvesen)

44 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 44 Alternativ 1 Vegnett Figur 38 viser beregnet belastningsgrad for veglenkene i alternativ 1. De høyeste belastningsgrader inntreffer slik : Høy belastning i E6 sør for Flyplass-krysset (B=0,89) Høy belastning i E6 sør for Jessheim-sør-krysset (B=0,95) Høy belastning i deler av lokalvegnettet ved Jessheim Det er beregnet overbelastning i vegnettet ved terminalen på Oslo lufthavn. Dette er et lokalt forhold som ikke har betydning for trafikkanalysen. Mellom Flyplass-krysset og Næringspark-krysset foreslås det gjennomgående ramper. Med 3 kjørefelt i hver retning kan døgnkapasiteten anslås til ca pr. retning. Ved vekslingsstrekninger over 500 m. lengde vil kapasitetsreduksjon på grunn av veksling bli liten. Mellom kryssene vil E6 få høyeste belastningsgrad på 0,53. Vegnettet i Gardermoen næringspark har gode avviklingsforhold. Figur 38 : Beregnet belastningsgrad for vegnettet i alternativ 1 (Illustrasjon : Statens vegvesen)

45 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 45 Plankryss Det er tatt ut data for trafikkbelastning i 6 av plankryssene med mest trafikk. I 4 av kryssene kan trafikkavviklingen forbedres ved å bygge filterfelter. Figur 39 : Forslag til bygging av filterfelter i plankryss Figur 40 : Trafikkbelastning i 6 plankryss i alternativ 1

46 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 46 Alternativ 2 Vegnett Figur 41 viser beregnet belastningsgrad for veglenkene i alternativ 2. De høyeste belastningsgrader inntreffer slik : Høy belastning i E6 sør for Flyplass-krysset (B=0,97) Høy belastning / overbelastning i E6 sør for Jessheim-sør-krysset (B=1,00) Høy belastning i deler av lokalvegnettet ved Jessheim Det er beregnet overbelastning i vegnettet ved terminalen på Oslo lufthavn. Dette er et lokalt forhold som ikke har betydning for trafikkanalysen. Mellom Flyplass-krysset og Næringspark-krysset foreslås det gjennomgående ramper. Med 3 kjørefelt i hver retning kan døgnkapasiteten anslås til ca pr. retning. Ved vekslingsstrekninger over 500 m. lengde vil kapasitetsreduksjon på grunn av veksling bli liten. Mellom kryssene vil E6 få høyeste belastningsgrad på 0,61. Vegnettet i Gardermoen næringspark har gode avviklingsforhold. Figur 41 : Beregnet belastningsgrad for vegnettet i alternativ 2 (Illustrasjon : Statens vegvesen)

47 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 47 Plankryss Det er tatt ut data for trafikkbelastning i 6 av plankryssene med mest trafikk. I 4 av kryssene kan trafikkavviklingen forbedres ved å bygge filterfelter. Figur 42 : Forslag til bygging av filterfelter i plankryss Figur 43 : Trafikkbelastning i 6 plankryss i alternativ 2

48 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 48 Langsiktig vegnettet i Gardermo- / Jessheim-området Figur 44 viser beregnet belastningsgrad for veglenkene i alternativ 2 med en ny vegforbindelse mellom Rv2 og Rv35. De høyeste belastningsgrader inntreffer slik : Høy belastning i E6 sør for Flyplass-krysset (B=0,91) Høy belastning i E6 sør for Jessheim-sør-krysset (B=0,99) Høy belastning i deler av Rv174 nord for Jessheim Det er beregnet overbelastning i vegnettet ved terminalen på Oslo lufthavn. Dette er et lokalt forhold som ikke har betydning for trafikkanalysen. Vegnettet i Gardermoen næringspark har gode avviklingsforhold. En ny vegforbindelse mellom Rv2 og Rv35 vil bidra til å avlaste de deler av vegnettet som var høyest belastet i alternativ 2. Dette gjelder både E6 og Rv174 ved Jessheim. Figur 44 : Beregnet belastningsgrad for vegnettet i alternativ 2 med en ny vegforbindelse mellom Rv2 og Rv35. (Illustrasjon : Statens vegvesen)

49 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side VEGNETT 6.1 Vegnett for biltrafikk Figur 45 illustrer forslag til vegnett innen planområdet for områdereguleringsplanen. Hovedvegnettet består av : Eksisterende 4-felts E6 sør for Flyplass-krysset Flyplass-krysset utviklet som fullt kryss mellom E6 og Rv35 E6 med 4 gjennomgående kjørefelt pluss 2 gjennomgående rampefelt mellom Flyplasskrysset og Næringspark-krysset. Dagens Jessheim-nord-kryss bygges ned til kun å bestå av en bruforbindelse i lokalvegnettet på tvers av E6. Næringspark-krysset utviklet som fullt kryss med E6 supplert med direkteførte ramper for sørrettet trafikk langs E6. Eksisterende 4-felts E6 nord for Næringspark-krysset Ved utbygging av Flyplass-krysset vil avstanden til eksisterende Jessheim-nord-kryss bli for kort. For å oppnå nødvendig lengde på vegslingsstrekningen mellom Flyplass-krysset og Næringspark-krysset må begge kryss bygges ut samtidig. Fv174 foreslås utbygd mellom Næringspark-krysset og eksisterende Fv174. Figur 46 viser forslag til regulert standard på veger og kryss innen planområdet for områdereguleringsplanen. Løsningen kan bygges innenfor de reguleringsbredder som er forslått i reguleringssaken. Figur 47 illustrerer forslag til høyder på tomter, veger og kryss i GNP II b og c. Figurene 48 og 49 viser forslag til prinsippløsning for utforming av : Flyplass-krysset Næringspark-krysset

50 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 50 Figur 45 : Forslag til vegnett innen planområdet for områdereguleringsplanen

51 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 51 Figur 46 :Forslag til regulert standard på veger og kryss innen planområdet for områdereguleringsplanen.

52 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 52 Figur 47 : Høydeplan (Illustrasjon Sjåtil & Fornæss)

53 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 53 Figur 48 : Forslag til prinsippløsning for utforming av Flyplass-krysset

54 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 54 Figur 49 : Forslag til prinsippløsning for utforming av Næringspark-krysset

55 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side Kollektivtrafikk Kollektivtilbudet er beskrevet i pkt. 4.3 Analysegrunnlag og i planbeskrivelsen for områdereguleringsplanen : Grunnlag for kollektivtrafikk Det er i konsekvensutredningen (KU) gitt en utførlig beskrivelse og tallfesting av grunnlaget for kollektivtrafikken. Det er ingen instanser som i sine merknader har hatt innsigelser til dette. Beregninger i KU er basert på en trinnvis utvikling, og de tilhørende scenariene for Gardermoen Næringspark II b og c legges derfor til grunn i områdeplanens forslag til fysiske løsninger. Den overordnede transportløsningen for Gardermoen Næringspark II b og c har vært bearbeidet i forbindelse med utarbeidelsen av områdeplanen. Diskusjonen rundt denne og fordelingen av formålene i de enkelte kvartalene, har medført et noe større samlet transportbehov. Dermed kan trafikkgrunnlaget for kollektivløsningene følgelig bli noe høyere enn KU ens tall for mest sannsynlige scenario. Områdeplanen med sine fysiske løsninger, tar høyde for så vel KU ens tall som de økningene den etterfølgende behandlingen innebærer. I dette ligger at løsningene er så robuste at høyeste beskrevne kollektivandel i den samlede aktuelle formålskombinasjonen ivaretas. Planforslaget legger med dette til rette for et kollektivknutepunkt i og for næringsparken på linje med tilsvarende på flyplassen og på Jessheim. Det foreslåtte kollektivknutepunkt foreslås som et tillegg til og ikke som erstatning for noen av disse. Gardermoen Næringspark II b og c planlegges som et tyngdepunkt med en stor mengde arbeidsreisende på linje med flyplassen og Jessheim tettsted. For å kunne takle dette behovet på best mulig måte, er det foreslått å avsette egnede arealer til en kollektivterminal i det mest sentrale området av næringsparken, ved rundkjøring R2, T1 og T2. Kollektivterminalen kan dermed sikre et godt samspill innad i området og god koordinering av trafikken til og fra området. Dette området ligger nærmest kvartalene med kontorer og annen personreiseintensiv arealbruk, og i gangavstand for flest mulig. Dette knutepunktet ligger sentralt i næringsparken, og naturlig som passeringssted for ruter som etableres til og fra næringsparken. Områdeplanen angir mulige framtidige kollektivtraseer innenfor næringsparken og fra næringsparken mot Jessheim og flyplassen. Innenfor de deler av vegsystemet som omfattes av planen er det er rom for egne kollektivfelt på begge sider av de ordinære kjørebanene. Kollektivsystemet er differensiert i den forstand at det fungerer basert på full bussbetjening, med mulig langsiktig supplering av bane eller lignende. En eventuell supplering med bane vil kunne skje nær kvartalene med den personreiseintensive arealbruken i vest, hvilket er i tråd med Jernbaneverkets oppfatning. Dette er lagt inn i områdeplanens nordre deler. Kollektivløsningens konkurransedyktighet i forhold bilbruk er ivaretatt gjennom planforslagets tilrettelegging for bruk av buss. Planforslagets egne kollektivfelt ligger i et vegsystem basert på en rasjonell rundkjøringsordning, med akseptable gangavstander til alle virksomheter. Den driftsmessige gjennomføringen av et målrettet system må beskrives av buss-selskapene. Beste virkemiddel for en vellykket kollektivdekning er en god tilrettelegging som i forslaget, og en tett ruteplan for kollektivtilbudet. GNP II b og c skal være lett tilgjengelig også for arbeidstakere som ikke har alternativer til privatbil som transportmiddel. Lav parkeringsdekning virker konkurransevridende dersom ikke samme normer for parkering følges her som ellers området. Vegsystemet bygges ut i takt med naturlig utvikling og rekkefølgebestemmelser. Dette innebærer at kollektivfelt og øvrige anlegg, så som busslommer, leskur, fotgjengerfelt, terminal, mv. opparbeides. Selskapene må etablere selve betjeningen og Ruter har signalisert at de er forberedt på å inngå et forpliktende samarbeid for å utvikle et bedre konsept for Gardermoen næringspark (innspill av ).

56 Ullensaker kommune Gardermoen næringspark II b og c Side 56 Bussbetjening Planforslaget legger til rette for å utvide busstilbudet og etablere et første lokale kollektivknutepunkt. Området er foreslått med en utnyttelse og et grønt preg som gjør at det kan fremstå som et attraktivt og bærekraftig knutepunkt. Områdeplanen inneholder et hovedvegnett som betjener alle kvartalene. Dette nettet knyttes direkte til E6, og via fylkesveger til Jessheim tettsted og flyplassen, hhv. ved Fv174 og Fv Disponeringen av de enkelte kvartalene er på dette stadiet for usikker til at det kan angis hvor busslommer og kryssingspunkter best kan plasseres. Det antas at de fleste vil ligge nær kryssingspunktene mellom hovedvegparsellene, dvs. ved rundkjøringene. Internt i kvartalene blir det etter detaljregulering etablert et mer eller mindre omfattende sekundærvegnett, og busslommer kan derfor passe der disse kvartalsvegene knyttes til hovedvegene. I KU er det vist hvordan flatedekningen kan bli, basert på bussruter. Dette er det tilrettelagt for gjennom områdeplanens regulerte hovedvegstruktur, der også GNP I kan integreres. Maksimalavstander på meter mellom stoppesteder er godt innen rekkevidde i GNP I og GNP II som helhet. Sammenlignet med kjente hovedårer i Oslo-regionen, hvor det på langt nær er etablert et så konsekvent sammenkjedet nett av kollektivfelt som her, hersker det ingen tvil om at områdeplanen har den kapasiteten som det kan bli behov for, jfr. KU og øvrige etterfulgte beregninger. Betjening med bane Planforslaget har vurdert behovet for persontransport innenfor områdeplanen. Med den foreslåtte løsning for bussbetjening som beskrevet ovenfor, anses det ikke å være grunnlag for ytterligere banebetjening. Beregnet transportbehov tilsier at den foreslåtte bussløsning gir tilfredsstillende fleksibilitet i forhold til den foreslåtte virksomhetsstruktur. Kvartalene (K5-K15) som ligger vest i planområdet, er den delen som vil kunne få virksomheter med flest ansatte og flest brukere/besøkende. Kvartalene grenser opp til en grønnstruktur langs hele planen i vest og kan gi rom for en bane. Sammen med eventuelle intensivt utnyttede arealer vest for områdeplanens grenser, kan det være grunnlag for en framtidig baneløsning. Jernbaneverket har i sine kommentarer vært inne på en slik betraktning. Derfra er det for øvrig uttrykt at det ikke anbefales tegnet inn en konkret trase i områdeplanen. En mulig framtidig realisering av en banetrase som tar utgangspunkt i den viste traseen i kommuneplanen, vil måtte krysse E6 like ved en mulig E16 kryssing, og følge E16 i samme korridor på nordsiden av Gardermoen Næringspark II b og c. Det er viktig å vise til at det sentrale kollektivpunkt i Gardermoenområdet er og vil være i uoverskuelig fremtid det eksisterende knutepunktet som Gardermoen flyplass utgjør. Dette knutepunktet er av nasjonal, regional og lokal betydning for avvikling av persontrafikk til og fra området, både med fly, jernbane, buss og bil. Planforslaget her bygger på og rundt dette kollektivknutepunkt med god bussbetjening som den mest aktuelle løsningen å planlegge for. Kapasitet i kollektivtilbudet Fra Emma/Fredrik-beregningene foreligger data for både antall personturer og antall kollektivturer. Beregningene gir en kollektivandel på 5,4% og 6,3% i henholdsvis alternativ 1 og 2. Dersom det antas at 15% av kollektivreisene avvikles i dimensjonerende time, viser tabell 14 behov for kollektivkapasitet i dimensjonerende time i ulike alternativer med ulike kollektivandeler.

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no

Ullensaker kommune Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør. Utgave:1 28. april 2015. www.asplanviak.no Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim sør Utgave:1 28. april 2015 www.asplanviak.no 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kapasitetsvurdering rundkjøring øst for E6 Jessheim

Detaljer

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE

Solbakken 1 7 AS. Solbakken og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE Solbakken 1 7 AS Solbakken 1 3-7 - 9 og Hans Dahms vei 14, Drammen kommune TRAFIKKANALYSE 15.10.2012 Solbakken 1-7 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Solli arkitekter AS er engasjert til å utarbeide forslag

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune. Larvik kommune. 1 Bakgrunn Larvik kommune Trafikkanalyse for området Yttersø i Larvik kommune COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 21 00 92 00 Telefax 21 00 92 01 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS

NOTAT TRAFIKKANALYSE STØODDEN. Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS NOTAT Oppdrag Trafikkanalyse Støodden Kunde Støodden Eiendom AS Notat nr. 001 Til Rune Torsøe, Støodden Utvikling AS Fra Kopi Elin Øvren, Arild Reinertsen Dato 4. juli 2013 TRAFIKKANALYSE STØODDEN Rambøll

Detaljer

ST-03 Stangeland, næringsområde

ST-03 Stangeland, næringsområde ST-03 Stangeland, næringsområde 15.02.12 MOBILITETSPLAN Plan 2007 128 stiller krav om mobilitetsplan for byggeområdet. I forbindelse med utarbeidelse av områdeplan har vi laget mobilitetsplan i samråd

Detaljer

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E

B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E JUNI 2015 B ARN TJ E RN M O E N, D E TAL J R E G U L E RI N G S P L AN - TR AFI K K AN AL YS E ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no N OTAT I N N H O L

Detaljer

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND

MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no MODUM KOMMUNE TRAFIKKVURDERINGER VIKERSUND OPPDRAGSNR. DOKUMENTNR. VERSJON

Detaljer

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring:

NOTAT GOMSRUD NÆRINGSPARK TRAFIKKANALYSE. Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: NOTAT Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetssikring: Tore J. Arntzen, Handelsbygg Holding AS Gomsrud Næringspark Trafikkutredning, Prosjekt 609227-01 12.12.2016 Hans Ola Fritzen Asplan Viak

Detaljer

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss

Kristiansand kommune. Områderegulering Marviksletta. Vurdering av kapasitet i kryss Kristiansand kommune Områderegulering Marviksletta Vurdering av kapasitet i kryss 3151/bvh 2013 Områderegulering Marviksletta Østre Ringvei Vurdering av kapasitet i kryss 3151 Prosjekt nr Vurdering av

Detaljer

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse

NOTAT Triaden Vest trafikkanalyse NOTAT Notat nr.: Dato 1 Til: Navn Jan Knoop Firma LPO Arkitekter AS Fork. Anmerkning Fra: Stein Emilsen Terje Wølneberg Sweco Norge AS Sweco Norge AS Skårer vest Delområde 8 Overordnet trafikkvurdering

Detaljer

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE

NOTAT 1. BAKGRUNN OG HENSIKT 2. METODE Asker kommune Transportvurdering, Heggedal - Asker Side 1 NOTAT Til Njål Nore, Asker kommune Kopi Jan Erik Lindøe, Røyken kommune Fra Anton A. Bakken, Norsam AS Dato 27.04.2006 Arealutvikling Heggedal

Detaljer

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse

Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse Plan 1247 MARVIKSLETTA Trafikale konsekvenser av økt arealutnyttelse 3151/bvh 05.03.2015 2 av 24 1. INNLEDNING Byutviklingsstyret behandlet Marviksletta Områdereguleringsplan (plan1247) 05.06.2014. Byutviklingsstyret

Detaljer

Reguleringsplan for Ha07/Ha08

Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Block Watne AS og Kruse Smith Eiendom AS Reguleringsplan for Ha07/Ha08 Mobilitetsplan 2014-02-07 Oppdragsnr.: 5131497 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Dette dokumentet er utarbeidet

Detaljer

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399

CNC Eiendom AS. City Nord, Stormyra. Trafikkanalyse. 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 CNC Eiendom AS City Nord, Stormyra Trafikkanalyse 2013-10-28 Oppdragsnummer: 5125399 Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent Innhold 1 Innledning 4 1.1 Tiltaket 4 1.2 Trafikkanalysen 5 2

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2

TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET INNHOLD. 1 Innledning 2 TRAFIKKANALYSE ODDENSENTERET ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Innledning 2 2 Dagens situasjon 2 2.1 Planområdet 2 2.2 Trafikktellinger

Detaljer

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon

NOTAT. Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN. Hovedkonklusjon NOTAT Til: Werner Isaksen, Quatro Invest AS Kopi Karen Rognstad, LPO arkitekter AS Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 10.6.2010 Hvitstenveien 280 Trafikkutredning BAKGRUNN Quatro Invest AS planlegger

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn. BGO Bygg as. Notat. 1 Bakgrunn. 1. BGO Bygg as Trafikkanalyse Reguleringsplan hotell Vingen Hotell Vingen, Bergen lufthavn Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn

Detaljer

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE

GJELLEBEKKSTUBBEN - TRAFIKKANALYSE Oppdragsgiver: Oppdrag: 602621-01 Støyvurdering næringsområde på Gjellebekk Støy- og Trafikkanalyse Dato: 16.07.15 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Kristin Strand Amundsen GJELLEBEKKSTUBBEN

Detaljer

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging.

Dette notatet vil beskrive de trafikale konsekvenser av en planlagt utbygging. NOTAT Oppdrag 1121047 Kunde Thorvald Sverdrup Notat nr. Trafikknotat 1 Dato 2013-06-19 Til Fra Kopi Statens veivesen Rambøll Norge AS v/magne Fjeld Lars Syrstad TRAFIKALE KONSEKVENSER AV UTBYGGING PÅ SOLBERG-OMRÅDET

Detaljer

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen...

TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND SYKEHUS. 1 Innledning... 2. 2 Kapasitet på gatene for biltrafikk knyttet til utbyggingen... Oppdragsgiver: Farsund kommune Oppdrag: 533544 Farsund Sykehus - regulering Dato: 2014-02-05 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Bjørn Haakenaasen TRAFIKKVURDERINGER - OMRÅDEREGULERING FARSUND

Detaljer

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hadselmyran - Trafikkutredning Dato: 17.8.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen - Asplan Viak AS HADSELMYRAN TRAFIKKUTREDNING-2 Bakgrunn

Detaljer

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6

NOTAT Oppdragsnr.: Side: 1 av 6 Side: 1 av 6 Til: Fra: Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen Norconsult AS Dato: 9. august 2010 DANSRUDVEIEN - TRAFIKKVURDERINGER Bakgrunn Norconsult er på oppdrag fra Drammen kommune bedt om å komme med

Detaljer

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE

Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG. Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE Veidekke Eiendom AS Region Østland FORELØPIG Åkebergmosen, Råde kommune TRAFIKKANALYSE 14.08.2014 Åkebergmosen II Trafikkanalyse Side 2 FORORD Veidekke Eiendom AS utarbeider forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen

Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen Til: Fra: Sverre Sævaldsen Knut Sagen Sted, dato Trondheim, 2017-01-04 Kopi til: Jann Tore Fossum Vurdering av kapasitet kryss i forbindelse med detaljregulering Sødalen 1 Innledning Formålet med planarbeidet

Detaljer

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall

NOTAT. Trafikkanalyse Tangvall 15, revidert 30.04.2015 Trafikkanalyse Tangvall 1 Bakgrunn Søgne kommune arbeider med kommunedelplan for Tangvall. I den forbindelse er det behov for trafikkberegninger i Tangvall. Sweco har gjennomført

Detaljer

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE

Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Hurum Holding AS Tofte Strand, Sagene i Hurum kommune TRAFIKKANALYSE Illustrasjon : LPO arkitektur & design 22.06.2008 Hurum Holding AS Tofte Strand Side 2 FORORD Hurum Holding AS AS ved Anthon B. Nilsen

Detaljer

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner.

NOTAT Hamar stadion. Reguleringsplaner. NOTAT Notat nr.: [Nr.] Dato Til: Navn Firma Fork. Anmerkning Kopi til: Fra: Stein Emilsen 1. Innledning SWECO Norge AS Hamar stadion er vedtatt utbygd med et kjøpesenter, samt med boliger og næring. Figur

Detaljer

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1

TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS INNHOLD. 1 Innledning. 1 Innledning 1 TRAFIKKVURDERING HØNEFOSS KAPASITETSBETRAKTNINGER: "ARNEGÅRDSVEGEN X OSLOVEGEN X HVERVENKASTET" ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Norge TLF +47 02694 WWW cowi.no INNHOLD 1 Innledning

Detaljer

4 Fremtidig situasjon - 2030

4 Fremtidig situasjon - 2030 22 TRAFIKKVURDERING VIKERSUND 4 Fremtidig situasjon - 2030 4.1 Generell trafikkvekst I tillegg til utbygging av de utvalgte utbyggingsområdene, er det sannsynlig at det blir noe ekstra vekst på vegnettet

Detaljer

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering

NOTAT HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3. Bakgrunn. Oppsummering NOTAT Oppdragsgiver: Tore J Arntzen, Handelsbygg Holding AS Oppdrag: Hydroparken - Trafikkutredning Dato: 28.10.2015 Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Tomislav Salopek - Asplan Viak AS HYDROPARKEN TRAFIKKUTREDNING-3

Detaljer

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato:

Oppdragsgiver: Herstrøm Næringspark As Konsekvensutredning - Tverrveien 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 603768-01 Konsekvensutredning - 1-3 Konsekvensutredning - T Dato: 17.08.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad, Hans Ola Fritzen TVERRVEIEN, NEDRE EIKER

Detaljer

Trafikkanalyse Moengården vest

Trafikkanalyse Moengården vest Trafikkanalyse Moengården vest Innledning Nordplan AS har tidligere utarbeidet reguleringsplan for Nordøyrane sør for Fargarelva. I den forbindelse ble det utarbeidet trafikkanalyse etter at Statens vegvesen

Detaljer

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein

Transportenes kapasitet. Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein Transportenes kapasitet Elisabeth Nordli, Siri Rolland, Anne Marstein MÅL MED ARBEIDET Prosjektets hensikt er å fremskaffe et grunnlag for å identifisere kapasitet og kapasitetsbegrensningen i dagens og

Detaljer

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst

Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes Øst Til: Fra: Sandnes kommune Norconsult AS Dato: 2014-02 - 19 Kommunedelplan for byutviklingsretningen Sandnes Øst Vurdering av størrelse, rekkefølge og tempo for vegtiltak i forbindelse med utbygging i Sandnes

Detaljer

GRUNNLAG FOR REGULERING AV VEGLØSNING

GRUNNLAG FOR REGULERING AV VEGLØSNING Filipstad Utvikling AS Byutvikling på Filipstad GRUNNLAG FOR REGULERING AV VEGLØSNING 03.07.2006 Filipstad Utvikling AS Grunnlag for regulering av vegløsning på Filipstad Side 2 INNHOLD Side 1. BAKGRUNN

Detaljer

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING

DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING DOWN TOWN / PORSGRUNN SENTRUM SØR TRAFIKKUTREDNING NOTAT Til: Kopi Fra: Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 20.5.2009 Down Town Porsgrunn Trafikkutredning BAKGRUNN Down Town er i dag et varehus på 33.400

Detaljer

NOTAT Hamar Stadion adkomst

NOTAT Hamar Stadion adkomst NOTAT Hamar Stadion adkomst Dato 28.04.2011 Til: Jan Bøye Leirhol Ole Holsæter Ole Uno Iversen Veidekke AS Veidekke AS NSW Arkitekter og Planleggere AS Kopi til: Thomas McQuillan NSW Arkitekter og Planleggere

Detaljer

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr.

Norconsult AS Valkendorfsgate 6, NO-5012 Bergen Pb. 1199, NO-5811 Bergen Tel: +47 55 37 55 00 Fax: +47 55 37 55 01 Oppdragsnr. Til: Fra: Statsbygg Norconsult AS v/ Bård Hjellbakk Dato: 2014-01-30 Trafikkanalyse Universitetet i Nordland BAKGRUNN Statsbygg jobber nå med reguleringsplan for utvidelse av universitetet i Nordland (UiN).

Detaljer

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER Oppdragsgiver: Oppdrag: 536623-01 Reguleringsplan Notodden flyplass Dato: 16.2.2016 Skrevet av: Vegard Brun Saga, Hans O Fritzen Kvalitetskontroll: Hans O Fritzen NOTODDEN FLYSKOLE - TRAFIKKVURDERINGER

Detaljer

Trafikkanalyse for Harstad

Trafikkanalyse for Harstad Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 14.05.2013 Trafikkanalyse for Harstad Kapasitetsberegninger av vegkryss langs rv. 83 STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side: 1 Innhold 1. Sammendrag...

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND

RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND RENNESØY KOMMUNE, HANASAND NÆRINGSPARK AS, BUSOLAR AS OG JAN MIKAL HANASAND OMRÅDEREGULERING FOR HANASAND NÆRINGSOMRÅDE, RENNESØY KOMMUNE PLAN NR 2013 001 MOBILITETSPLAN 9. FEBRUAR 2015 PROSJEKTINFORMASJON

Detaljer

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold

TRAFIKK STØODDEN. Dagens forhold TRAFIKK STØODDEN Dagens forhold Biltrafikkmengder på veinettet i området rundt Støodden er vist på etterfølgende figur. Det vil først og fremst være Sømsveien og Dvergsnesveien som blir påvirket av en

Detaljer

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015

TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 TRAFIKKANALYSE ÅSTVEITVEGEN, GNR 209 BNR 483 M.FL. Januar 2015 Innhold Dagens trafikksituasjon... 2 Kollektivdekning... 4 Vegstandard... 6 Fremtidig trafikk som følge av nytt tiltak i Åstveitvegen...

Detaljer

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset

Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset Tilleggsnotat vedrørende sørvendte ramper i Sluppenkrysset I forbindelse med et innspill fra Selsbakk velforening ble det avholdt et folkemøte hos Selsbakk velforening med representanter fra bygningsrådet.

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 16/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 27.01.2014 1.GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING NYE KRYSS PÅ E6 (V23, V24) OG TILHØRENDE

Detaljer

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Landmannstorget Skien kapasitetsberegninger buss PROSJEKTNUMMER 29341001 TIL Structor AS PROSJEKTLEDER Vegard Brun Saga OPPRETTET AV Stein Emilsen DATO 7 KONTROLLERT AV Vegard Brun Saga 1 Innledning

Detaljer

E18 Elvestad Vinterbro

E18 Elvestad Vinterbro Statens vegvesen E18 Elvestad Vinterbro 2007-02-05 Oppdrag E18 Østfold grense - Vinterbro Tema Analyse av flere alternativer av ny E18 mellom Vinterbro og Elvestad i 2025 Notat nr. 3 Engebrets vei 5 Pb

Detaljer

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5

1 Innledning... 2. 2 Områdets plassering og adkomst... 2. 3 Dagens trafikk... 3. 4 Turproduksjon fremtidig situasjon... 5 Oppdragsgiver: Eiendomsselskapet BRT AS Oppdrag: 534758 KU Langmoan næringsområde Oppdragsleder: Lars A. Uttakleiv Dato: 2014-05-26 Skrevet av: Marthe Fuglesang og Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Geir

Detaljer

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse

Rypefjord Marina. Trafikkanalyse Bergen, desember 2009 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. PROBLEMSTILLINGER... 4 3. FORUTSETNINGER OG METODE... 5 4. RESULTATER... 5 4.1. TRAFIKKMENGDER, ÅDT... 5 4.2. TRAFIKKMENGDER, TIMETRAFIKK... 6 4.3. TRAFIKKSIKKERHET...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat.

Innholdsfortegnelse. Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune. Hjellnes Consult AS. Notat. Hjellnes Consult AS Trafikkanalyse i forbindelse med utbygging av næringsområde Deli Skog i Vestby kommune Notat COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Innholdsfortegnelse

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING.

NOTAT 1 INNLEDNING DRØBAK NÆRINGSPARK. TURGENERERING. Oppdragsgiver: Drøbak Næringspark AS Oppdrag: 536943. Drøbak Næringspark, vurdering av turgenerering ved alternativ utnyttelse. Del: Trafikkvurdering Dato: 2014-12-23 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll:

Detaljer

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA

SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Beregnet til Lier kommune Dokument type Tekstrapport Dato 2009-06-01 SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA SLUTTRAPPORT TRAFIKKBEREGNINGER FOR LIERSTRANDA Revisjon 00 Dato 2009-06-01 Utført av

Detaljer

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE

Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE Moerveien 10, Ås kommune TRAFIKKANALYSE 25.09.2015 Moerveien 10 Trafikkanalyse Side 2 FORORD Hathon Holding AS ønsker å regulere Moerveien 10 i Ås kommune til ny sentrumsbebyggelse med forretning, kontor

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen

OPPDRAGSLEDER. Sara Polle OPPRETTET AV. Stein Emilsen OPPDRAG Vurdering trafikk Nordre Labo Son OPPDRAGSLEDER Sara Polle DATO 09.05.2016 OPPDRAGSNUMMER 21982001 OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Sara Polle Nordre Labo i Son trafikkvurderinger 1 Innledning

Detaljer

Trafikkanalyse Landåstorget Nord

Trafikkanalyse Landåstorget Nord Trafikkanalyse Landåstorget Nord Juni 2009 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Landåstorget er det laget en trafikkanalyse med tanke på: 1: Kartlegge dagens

Detaljer

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen

Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim- Gardermoen Endelig rapport Januar 2008 COWI AS Grenseveien 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02 694 wwwcowino Ullensaker kommune Trafikkanalyse Jessheim-

Detaljer

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT

Tellingene ga følgende resultat i største time : Lenke A: 199, lenke B: 91 og lenke C: 111 kjøretøy. C: 800 ÅDT A: 1500 ÅDT Trafikkanalyse Nesttunbrekka 1 Innledning I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Nesttunbrekka er det laget en trafikkanalyse med henblikk på hvilke følger tiltak i henhold

Detaljer

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD

INNLEDNING KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN NOTAT INNHOLD Oppdragsgiver: Oppdrag: 529472-01 Kattemskogen, reguleringsplan Dato: 20.03.2017 Skrevet av: Torbjørn Birkeland Kvalitetskontroll: Jenny Persson KAPASITETSBEREGNING AV ADKOMST KATTEMSKOGEN INNHOLD Innledning...1

Detaljer

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6.

SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. SANDNES ØST UTVIKLING AS DETALJREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE PÅ GNR 24 BNR 25 M FL, SVILAND - PLAN 2014 104 MOBILITETSPLAN 6. OKTOBER 2014 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Dokument: Næringsområde

Detaljer

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz

OPPDRAGSLEDER. Isabela Queiroz OPPRETTET AV. Isabela Queiroz 14 OPPDRAG Trafikkvurdering x OPPDRAGSNUMMER 17657001 OPPDRAGSLEDER Isabela Queiroz OPPRETTET AV Isabela Queiroz DATO KONTROLLERT AV Kimme Arnesen Kapasitetsberegning x 1 Innledning I forbindelse med utbygging

Detaljer

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til:

NOTAT. Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN. Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune. Til: NOTAT Til: Kopi Fra: Audun Bjørnsgard, Gjøvik kommune Nils Kristian Raddum, Kontur AS Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato: 2.11.2011 Farverikvartalet Trafikkutredning B BAKGRUNN Farverikvartalet er et

Detaljer

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2

TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I INNHOLD. 1 Bakgrunn 2 ULLENSAKER KOMMUNE TRAFIKKUTREDNING NORDRE DEL AV GARDERMOEN NÆRINGSPARK I ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 2 2 Dagens situasjon

Detaljer

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal

Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Notat. 2014/474 og 2014/473. Saksbehandler: thoeng, Ørland kommune. Dato: 17.02.2016 Trafikkberegninger Ulsetmyran og Brekstad Vestre næringsareal Bakgrunn Reguleringsplan for Brekstad vestre Næringsområde

Detaljer

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE

OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE RIT-NOT-01 EMNE OPPDRAG Grasmogrenda Næringspark DOKUMENTKODE 130 614-RIT-NOT-01 EMNE av adkomst og kapasitet i krysset med TILGJENGELIGHET Åpen Grasmogrenda næringsområde OPPDRAGSGIVER Nordby Eiendomsselskap AS OPPDRAGSLEDER

Detaljer

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning 29.06.2015 KDP for ny tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya STATENS VEGVESENS RAPPORTER Side:1 Innholdsfortegnelse Vurdering av kryssløsninger...

Detaljer

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning...

Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: Innledning... Oppdragsgiver: Statens vegvesen region sør Oppdrag: 533913 Reguleringsplan gang og sykkelvei Fv44 Mælegata, Skien Dato: 2014-02-28 Skrevet av: Vegard Brun Saga Kvalitetskontroll: Stig Alstad KRYSSVURDERINGER

Detaljer

Skogskolejordet Brandbu Forenklet trafikkanalyse. Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen

Skogskolejordet Brandbu Forenklet trafikkanalyse. Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Skogskolejordet Brandbu Forenklet trafikkanalyse Foto: Sissel Skjervum Bjerkehagen Sigrid Lerud 14.04.2016 Revidert 28.02.2017 Innhold Skogskolejordet Brandbu... 1 Forenklet trafikkanalyse... 1 Bakgrunn...

Detaljer

Vedlegg 3 Trafikkberegninger

Vedlegg 3 Trafikkberegninger Vedlegg 3 Trafikkberegninger 1 BEREGNET TRAFIKKGRUNNLAG Det er gjennomført trafikkberegninger i Regional transportmodell (RTM) av de ulike bomkonseptvariantene ved hjelp av delområdemodellen for Buskerudbyen

Detaljer

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS.

Asplan Viak AS er i gang med utarbeidelse av reguleringsplan for Spikkestadveien nr. 3 7 i Røyken kommune for GE Røyken terrasse AS. Oppdragsgiver: GE Røyken terrasse AS Oppdrag: 530569 Spikkestadveien 3 7. Reguleringsplan. Veg og trafikk. Del: Veg- og trafikk Dato: 2014-11-14 Skrevet av: Olav Schou Knutsen Kvalitetskontroll: Berit

Detaljer

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging

NOTAT. BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk. Bybanen Utbygging Side: 1 av 10 Til: Fra: Bybanen Utbygging Asplan Viak v/ Audun Kvam, Morten Henriksen Sivilingeniør Helge Hopen AS Dato: 22. september 2010 Kopi til: BYBANEN RÅDAL - FLESLAND FASE 2 REGULERINGSPLAN Trafikk

Detaljer

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016 Til: ÅF Reinertsen v/ Anders Platou Kopi til: Fra: Hjellnes Consult as v/ Anders Arild Dato: 17. november 2016 Prosjekt: 20160241 Skoklefald Emne: Trafikkanalyse- endrede forutsetninger fra 2011 til 2016

Detaljer

RÆLINGEN KOMMUNE. Fjerdingby, Rælingen kommune TRAFIKKANALYSE

RÆLINGEN KOMMUNE. Fjerdingby, Rælingen kommune TRAFIKKANALYSE RÆLINGEN KOMMUNE Fjerdingby, Rælingen kommune TRAFIKKANALYSE 08.03.2017 Fjerdingby Trafikkanalyse Side2 FORORD Rælingen kommune ønsker å kunne utvikle sentrumsområdet på Fjerdingby med forretninger, ulik

Detaljer

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009

Trafikkanalyse Damsgårdsveien Sammendrag. Oppdatert 24.juni 2009 Trafikkanalyse Damsgårdsveien 161 171 Oppdatert 24.juni 2009 1 Sammendrag I forbindelse med utarbeiding av privat forslag til reguleringsplan for Damsgårdsveien 161 171 er det fremmet ønske om at det utarbeides

Detaljer

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss

Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Trafikktall som grunnlag for beregninger av trafikkavvikling i kryss Det er ønskelig å få et «robust grunnlag» for å kunne beregne kapasitet/avvikling i kryss som konsekvens av en mulig utbygging på Støodden.

Detaljer

Eide Sjukeheim Trafikale konsekvenser Side 1

Eide Sjukeheim Trafikale konsekvenser Side 1 Eide Sjukeheim Trafikale konsekvenser Side 1 NOTAT Til Bendik Aursand, HRTB arkitekter Kopi Fra Anton Bakken, Norsam AS Dato 16.10.2017 Reguleringsplan for Eide Sjukeheim, Odda kommune TRAFIKALE KONSEKVENSER

Detaljer

Trafikale vurderinger

Trafikale vurderinger M3 Anlegg Naurstadhøgda massedeponi Oppdragsnr.: 5164409 Dokumentnr.: 1 Versjon: 2 2017-09-26 Oppdragsgiver: M3 Anlegg Oppdragsgivers kontaktperson: Ronny Hermansen Rådgiver: Norconsult AS, Valkendorfsgate

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør E16 Skaret Hønefoss Gert Myhren Statens vegvesen Region sør Disposisjon Prosess og tidsplan Merknadene som kom inn i høringen/det offentlige ettersynet revidert forslag til planprogram Prosess og tidsplan

Detaljer

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim

Johansen Eiendom AS. Trafikkanalyse Aspemyra og Skogheim Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse 30. sep 2012 RAPPORT Aspemyra Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 255631 Kunde: Johansen Eiendom AS Trafikkanalyse Sammendrag: Rapporten er bestilt av Johansen Eiendom

Detaljer

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17

Lørenskog kommune. Trafikkvurderinger Ødegården. Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården Utgave: 2 Dato: 2015-04-17 Trafikkvurderinger Ødegården 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkvurderinger Ødegården Utgave/dato: 2 / 17. apr. 2015 Arkivreferanse:

Detaljer

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud.

ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. ENKEL TRAFIKKANALYSE Dagens situasjon og forventet utvikling av trafikk knyttet til utvikling av Onsrud. Innledning I forbindelse med regulering av Onsrud har det framkommet ønske om å foreta en trafikkutredning.

Detaljer

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset

Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset Ringveg øst og E39 nord i Åsane Kapasitetsberegninger Fjøsangerkrysset 8.3.2016 Oppdragsgiver: Oppdragsgivers kontaktperson: Rådgiver: Oppdragsleder: Fagansvarlig: Andre nøkkelpersoner: Statens vegvesen

Detaljer

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2

VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN INNHOLD. 1 Bakgrunn. 1 Bakgrunn 1. 2 Dagens situasjon 2 ULLENSAKER KOMMUNE VURDERING AV GANG- /SYKKELTRAFIKK OVER GJERDRUMSVEGEN ADRESSE COWI AS Karvesvingen 2 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47 02694 WWW cowi.no NOTAT INNHOLD 1 Bakgrunn 1 2 Dagens situasjon

Detaljer

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse

Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse NOTAT Til: Anita Kotte Syversen, Hurum Kommune Kopi Hiwa Suleyman Fra: Knut M. Galta/Hans Ola Fritzen, Asplan Viak AS Dato:. 20.02.2015 Detaljregulering for Sætre sentrum Trafikkanalyse BAKGRUNN Sætre

Detaljer

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT

NOTAT 1 INNLEDNING 2 TRAFIKKUTREDNING. 2.1 Områdets plassering og adkomst NOTAT KU TRAFIKK OG TRANSPORT Oppdragsgiver: Harstad Skipsindustri AS Oppdrag: 532089 KU Harstad skipsindustri Del: Trafikk og transport Dato: 2013-06-28 Skrevet av: Anne-Lise Sæther Kvalitetskontroll: Oppdragsleder: Geir P. Pedersen

Detaljer

Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning juni Trafikknotat. Delrapport Trafikkregistreringer analyse.

Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning juni Trafikknotat. Delrapport Trafikkregistreringer analyse. Region nord Veg- og transportavdelingen Plan og utredning juni 2015 Trafikknotat Delrapport Trafikkregistreringer analyse Google Earth 1 Innledning Dette notatet er en oversikt over ulike trafikkberegningsresultater

Detaljer

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2

1 Innledning Resultat Anbefaling... 2 Oppdragsgiver: Bergen Kommune, Lønns- og regnskapssenteret Oppdrag: 522215 Reguleringsplan for Paradis sentrum Del: Trafikkanalyse Dato: 2010-06-22 Skrevet av: Aasne Haug, Jenny Persson Kvalitetskontroll:

Detaljer

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss...

1 Innledning Dagens situasjon Dagens infrastruktur Parkeringskrav Gjøvik Kapasitetsberegninger av kryss... Godkjent i Gjøvik kommunestyre 16.06.2016 som vedlegg i sak 85/16 NOTAT Oppdragsgiver: Kallerud Næringsutvikling AS Oppdrag: 536082 Trafikkutredning Kallerud Næringspark Dato: 2016-01-14 Skrevet av: Vegard

Detaljer

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato:

Nybøveien as. Trafikkutredning Nybøvegen. Utgave: 1 Dato: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave: 1 Dato: 2013-09-24 Trafikkutredning Nybøvegen 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Trafikkutredning Nybøvegen Utgave/dato: 1 / 2013-09-24 Arkivreferanse:

Detaljer

NOTAT. Øya - Trafikkutredning

NOTAT. Øya - Trafikkutredning NOTAT Oppdragsgiver Tronrud Eiendom, Ellen Grønlund Oppdrag: Dato: 26.5.2014. Skrevet av: Hans Ola Fritzen, Kristin Strand Amundsen - Asplan Viak AS Planområdet ligger i nordre del av Hønefoss senter,

Detaljer

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen

PROSJEKTLEDER. Einar Rørvik OPPRETTET AV. Stein Emilsen PROSJEKT Biri omsorgssenter - Reguleringsplan PROSJEKTLEDER Einar Rørvik DATO 7 PROSJEKTNUMMER 26953002 Trafikkvurderinger Biri omsorgssenter OPPRETTET AV Stein Emilsen KONTROLLERT AV Erik Sevestre 1 Innledning

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen

OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV. Maria Lindøen NOTAT OPPDRAG Trafikkanalyse Herstua Grus OPPDRAGSNUMMER 256361 OPPDRAGSLEDER Ola Robøle OPPDRAGSANSVARLIG Kimme Arnesen OPPRETTET AV DATO 1.3.2013 REVISJON 1 Innledning Norge AS er engasjert av Herstua

Detaljer

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as

TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as TRAFIKKVURDERING Reguleringsendring Kattamyre Plan nr: 19880006_01 Stavanger 15012015 Rev: Utarbeidet av Prosjektil Areal as INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 PLANOMRÅDET... 3 ATKOMST... 4 PLANFORSLAGET...

Detaljer

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25

NE Sørumsand AS Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune. Utgave: versjon 1 Dato: 2012-10-25 Trafikkanalyse som del av reguleringsplan for Sørumsand Næringspark i Sørum kommune.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger

Trafikkprognoser for ny rv. 2 Nybakk - Kongsvinger Statens vegvesen Trafikkprognoser for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Statens vegvesen Trafikkprognose for ny rv 2 Nybakk - Kongsvinger Rapport 28 februar 7 Dokument nr 1 Revisjonsnr

Detaljer

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16

Krysningspunkt 4...14. Kryssområde 3...13. Lokalisering av parkeringsplass...15 Vurdering av de ulike premissene...16 Oppdragsgiver: Oppdrag: Dato: Skrevet av: Kvalitetskontroll: 536866-03 Regulering Fjell sentrum og skole 0.04.206 Vegard Brun Saga Tone B. Bjørnhaug, Hans Ola Fritzen FJELL SKOLE TRAFIKKANALYSE INNHOLD

Detaljer

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE

SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN, KOMMUNENS UTTALELSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 212/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.11.2015 81/15 Kommunestyret 17.11.2015 SAMORDNET AREAL- OG TRANSPORTSTRATEGI FOR OSLOREGIONEN,

Detaljer

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon

NOTAT. Bakgrunn. Dagens trafikksituasjon NOTAT Fra: Sivilingeniør Helge Hopen AS Til: Arkitektgruppen Cubus AS v/ Liz Eva Tøllefsen Dato: 22.1.2015 Tema: Reguleringsplan Bjørnsons gate 29, Kronstad. Supplerende trafikkvurderinger. Bakgrunn Det

Detaljer

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04

LPO Arkitektur og Design AS. Trafikkanalyse for hotell i Vestby. Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave: 1 Dato: 2008-11-04 Trafikkanalyse for hotell i Vestby 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Trafikkanalyse for hotell i Vestby Utgave/dato: 1 / 2008-11-04

Detaljer