Bruk av transportmodeller i langsiktig planlegging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bruk av transportmodeller i langsiktig planlegging"

Transkript

1 Bruk av transportmodeller i langsiktig planlegging Arne Stølan Jernbaneverket, Plan og utvikling Seminar om transportanalyser, april 2012

2 Hvorfor bruke transportmodeller? 1. Felles tilnærming til ulike prosjekter Begrenset rom for å utøve prosjektkjærlighet. Ikke alle liker det. 2. Vitenskapelig tilnærming Modellverktøy er basert på kjente teorier. Dette gir (en slags) trygghet og (en slags) transparens. 3. Håndtering av nettverkseffekter I et komplekst byområde er slike effekter vanskelige å håndtere intuitivt også for fagfolk

3 En modell er alltid en forenkling av virkeligheten Modell Hva er modellen best egnet til å gi svar på? Hvilke forenklinger må vi være særlig observante på?

4 Noen obs-punkter En modell er alltid basert på gårsdagens reisevaner RTM er basert på RVU 2001, NTM er basert på RVU 1997/98 Stedlige og kulturelle forhold kan bli visket ut i modellen (gjennomsnittsmodellens forbannelse) Kan avdekkes gjennom en verifisering mot telledata - hvis slike finnes Forhold blir konservert på dagens nivå Typisk nyttefunksjon: a 0 + (a tid *X tid ) + (a kostnad *X kostnad ) + dummyvariable Konserveres: Alt som ikke er med i variablene (er med, men konservert lik 2001) Forbausende få ganger blir det utarbeidet en kravspec for å klargjøre hva det er mulig å bruke verktøyet til ( Det er uansett det beste vi har )

5 Samspill mellom modellbruk og oppgave

6 Tre måter å bruke en modell på 1. Som fasit Resultatene aksepteres uten å bli drøftet. Det er uakseptabelt å korrigere resultatene. Vi diskuterte om vi skulle stole på modellen eller ikke. Til slutt vedtok vi å stole på den 2. Som rubberstamp Man plukker ut de resultatene som bekrefter eget ståsted, og retter all oppmerksomhet mot disse resultatene. 3. Som samtalepartner Gjør det mulig å finne ut av ting. Kan kreve at man må endre egne vurderinger ut fra ny kunnskap. Krever en iterativ tilnærming.

7 Framdriftsplan Modellen som fasit Modellen som rubberstamp Modellen som samtalepartner Revisjon av scenarioene Tid til modning og refleksjon? Mandat Arbeidsplan Bemanning Situasjon Scenarioer Transportanalyse Samf.øk analyse Rapport x2-3 Hvorfor beregnes dette? Hvorfor beregnes dette? Feil i modellen? Feil i modellene? Scenarioene leverer ikke? Scenarioene leverer ikke? x2? Å programmere inn riktig modellbruk er en viktig oppgave for prosjektleder. Obs: Feil modell (eller feil modellbruk) blir fort en tidstyv!

8 Plansituasjon bør påvirke modellbruk Enighet Mål Uenighet Enighet Virkemidler Uenighet Fritt etter Christensen et al

9 Plansituasjon bør påvirke modellbruk Enighet Mål Uenighet Virkemidler Enighet A Beregning B Forhandling Uenighet C Læring D Rydde i kaos Å komme til situasjon A er målet. Kanskje innretter vi oss litt for tidlig som om vi allerede er i situasjon A? Fritt etter Christensen et al

10 Modellbruk gir økt innsikt

11 Trafikk er som vann! Stenger vi ett sted, så dukker trafikken uansett bare opp igjen andre steder

12 Ta veksten kollektivt Å ta veksten kollektivt betyr at kollektivsystemet må ta alle nye bilreiser Kollektivsystemet klarer ikke det Det skjønner jo alle Bilvekst: 40 Bil: 100 Kollektiv: 20

13 Ta veksten kollektivt Å ta veksten kollektivt betyr at kollektivsystemet må ta alle nye bilreiser Kollektivsystemet klarer ikke det Det skjønner jo alle Hva er galt i dette resonnementet? Bil: 100 Bilvekst: 40 Kollektiv: 20

14 (Oslopakke 3 ga 30 prosent høyere takster i bomringen + et nytt betalingssnitt i vest)

15 Hva skjer når vi regulerer biltrafikken? Modellberegning av Lokalt forslag til Oslopakke 3: Antall bilreiser over betalingssnittene reduseres med (- 7 %) per døgn i forhold til Referanse. Hvor sier modellen at det blir av disse? Oppmerksomhet: Ta veksten kollektivt Vekst kollektivt over betalingssnitt; Vekst g/s over betalingssnitt; Nye reisemål med bil; Beregnet hovedvirkning: Mindre bilbruk og nye reisemål Bilturer som ikke lenger utføres;

16 Å ta veksten kollektivt Å ta veksten kollektivt betyr at kollektivsystemet må ta alle nye bilreiser Kollektivsystemet klarer ikke det Det skjønner jo alle Bil: 100 Hva er galt i dette resonnementet? Bilvekst: 40 Kollektiv: 20 Modellberegningene viser at Transportetterspørselen er ikke konstant : Noen bilreiser forsvinner : Noen bilreiser finner nye reisemål : Noen overføres til gang/sykkel : Noen overføres til kollektiv Under en tredel av bilreisene overføres til kollektivtransport Dette er viktig, da det også betyr at utfordringen er mer overkommelig enn det som alle skjønner

17 Den fordamper også! Trafikk er som vann!

18 Modellforsøk Oslo-området Hva skal til for å unngå biltrafikkvekst i Oslo og Akershus de neste 20 år?

19 Modellforsøk Oslo-området Vegutbyggingen fryses på nivå Referanse O3 (fullføring av Bjørvika og Økern) Kollektivtilbudet styrkes kraftig ( kast rutetabellen ) Parkering: Kostnader ved arbeidsplassparkering pålegges bruker, 50% økt parkeringsmotstand ellers Maksimalhastigheten på vegnettet settes til 60 km/t Det innføres flere betalingssnitt (tettere snitt, større område), med makspris 50 kr en veg = Klimapris

20 -5 % 15 % 14 % 21 % 26 % 32 % 30 % Resultater Trafikkarbeid døgn 2028 (kjtkm) Prosentvis endring fra dagens situasajon Ikke mulig å oppnå vesentlige endringer uten å regulere biltrafikken Referanse Parkering Hastighet Kollektiv Klimapris Alle Tiltak Alt kons

21 -5 % 15 % 14 % 21 % 26 % 32 % 30 % Resultater Oj: Reduksjon også fordi flere velger en kortere veg, dvs lokalvegene Trafikkarbeid døgn 2028 (kjtkm) Prosentvis endring fra dagens situasajon Ikke mulig å oppnå vesentlige endringer uten å regulere biltrafikken Referanse Parkering Hastighet Kollektiv Klimapris Alle Tiltak Alt kons Samspill: Hvis parkeringskostnad overføres til bruker, oppnås lite ved også å tidsdifferensiere trafikantbetalingen.

22 Modellbruk i et svært langsiktig tidsperspektiv

23 Utfordring: Skissere hvilke transportbehov som kan forventes i Oslo-området på svært lang sikt (2060) Kan lastes ned fra

24 Hva tenkte de i 1960 om framtiden? Massebilismen? Kvinners yrkesdeltakelse? Oljevirksomheten? Globaliseringen? Innvandringen? Klimaspørsmålet? Mobiltelefonen? Pc og internett? Terrorfrykt? Hva vil dukke opp de neste 50 år?

25 Fire tilnærmingsmåter til 50 års perspektivet 1. Framskrivinger Kan vi stole på fortiden? 2. Lytte til ekspertisen Hva kan vi bruke? 4. Gode eksempler Hva kan vi lære av andre? Karlsruhe: Trikker og kombibaner tvers gjennom byen med bedre punktlighet enn jernbanens stamlinjer også i rush! 3. Scenarier Hva kan skje? Få fram flere situasjoner Nyskapende Stat Marked Tradisjonell Nasjonal orientering Individualisme Internasjonal orientering Foto: Gustav Nielsen Kollektivisme

26 Hvilken hjelp fikk vi fra NTPs grunnprognose? Ingen utvikling av transportsystemet etter Kollektivsystemet betjener ikke nye utbyggingsområder. Alle bompenger er tatt vekk. Alle veger er køfrie. Vår vurdering: Dette er ikke en trendframskriving, men et trendbrudd!

27 Noen forventede utviklingstrekk (i tillegg til vekst) Befolkningen blir eldre og rikere Urbaniseringen fortsetter og forsterkes Økt samspill mellom byene Økt segregering, nye substrukturer En strammere politikk for å begrense bilbruk i by Dyrere energi, særlig fossilt brennstoff Mer satsing på kollektiv og gang/sykkel

28 Hvordan fanger modellene opp dette? Befolkningen blir eldre og rikere Ganske bra. Arbeids- og tjenestereisene vokser med 27%, mens innkjøps- og fritidsreisene vokser med ca 50%. Kvalitetskrav? Urbaniseringen fortsetter Utvikling siste 5 år videreføres. Forsterket utvikling ikke med. Økt samspill mellom byene Neppe veldig bra, men bilholdsvekst gir lengre reiser. Økt segregering, nye substrukturer Neppe med i det hele tatt. En strammere politikk for å begrense bilbruk i by Ikke med. Køfri situasjon stimulerer bil. Dagens bompenger tas bort. Dyrere energi, særlig fossilt brennstoff Usikkert. Dyrere energi gir effektivisering/redusert forbruk. Vridning i etterspørsel i retning lavutslipp er ikke med. Mer satsing på kollektiv og gang/sykkel Nei. Kvalitet i tilbud utenom pris/tid fryses på 2001 nivå. Kollektivtilbudet utvikles kun mhp kapasitet, ikke struktur.

29 Hvorfor vi var skeptiske til å kun bruke modell Modellene konserverer Modellene gjengir dagens reisevaner*, og vil i begrenset grad fange opp hvordan nye holdninger og rammevilkår på 50 års sikt påvirker transportatferden. Nye modellparametre vil kreves for å kunne gjengi ny atferd. Hvordan estimere disse? (LOL) For snevert perspektiv i modellene Modellene fokuserer på tid og kostnader. Andre forhold konserveres på dagens nivå, implisitt i modellens parametere. I et langsiktig perspektiv må vi være åpne for at også andre forhold vil endres. Modellene stjeler tid Modellene som brukes krever omfattende og detaljert input. I et 50-års perspektiv er det et spørsmål om det overhode er mulig å framskaffe slike inndata, og hva verdien av å forbruke arbeidsinnsatsen på dette er, framfor å bruke innsatsen på andre tilnærmingsmåter. Konklusjon: Et langsiktig perspektiv kan ikke kun modellberegnes * Regional transportmodell (reiser under 100 km) er estimert på grunnlag av nasjonal reisevaneundersøkelse fra Nasjonal transportmodell (reiser over 100 km) er estimert på grunnlag av nasjonal reisevaneundersøkelse fra 1997/1998.

30 Håndtering av Arealbruk Gående og syklende Kvalitetsfaktorer kollektiv

31 Arealbruk Utfordring: Hvorfor klarer vi ikke å lage flere, tilpassede arealbruksprognoser? Mulige forklaringer : Vi mangler kunnskap? : Modellene er for datahungrige? : Vi liker best å avgrense oss til å arbeide innenfor modellen?

32 Gang/sykkel Reisevaneundersøkelser fra 2005 og 2009: Gange har vært like viktig for å redusere bilandelen som kollektiv. 100 % 80 % 60 % 40 % 9 % 11 % 21 % 25 % Etterprøving? Kollektiv Hvor godt klarer TRAMOD By å fange opp dette? 43 % 35 % 69 % 68 % Hvis dårlig er svaret, så er hvorfor Gang/sykkel også nyttig å vite ift videre bruk av modellen. Bil 20 % 35 % 39 % 21 % 20 % 0 % Oslo Oslos omegn RTM23+ (forløper til TRAMOD By) Bare prosent av gang/sykkelturene modelleres. Og de som modelleres er alt for lange. Hørt Det er kjtkm som er det viktige, ikke antall bilreiser Det er aldri tenkt at modellen skulle klare dette Utfordring Beregninger må fange opp alle sentrale mål. RTM23+ sviktet, gjør TRAMOD By også det? Hva må gjøres utenfor modellene? Hvordan?

33 27,7 % 29,2 % 30,0 % 32,1 % 33,8 % Kvalitetsfaktorer i kollektivtrafikken KVU Oslopakke 3: Forsøksvis kalkulasjon av endringer i fire faktorer De fire faktorene Redusert forsinkelse/bedret punktlighet Endring i trengselsforhold/sitteplasstilgang Bane som erstatning for buss Oppgradering av holdeplasser Metode (Urbanet Analyse) Endring i kvalitative forhold uttrykkes som endring i generaliserte reisekostnader, med utgangspunkt i tidsverdiundersøkelser Utfordring 50 % Opprinnelig Korrigert Utvikle en kultur for også å jobbe utenfor modellen, og utvikle metoder og verktøy som kan benyttes (ikke pøse alle ressurser inn i modellene) 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % Referanse Lokalt forslag m Bom Alternativt konsept

34 Oppmerksomhet og engasjement

35 Framstille situasjoner som alle er enige om at ingen ønsker Hvilken vegutbygging må til hvis det ikke skal være kø i 2030? Hva oppnås? En felles plattform for videre arbeid.

36 Trigge deltakernes konkurranseinstinkt Case: Klimastrategi Statens vegvesen Region øst (2009) Hva oppnås? Et engasjement ift å forklare hva som gir forskjeller (innsikt) Sammenligning av vegtrafikkindekser Østfold Akershus Hedmark Hele landet Oppland Oslo Figur 3.1 Klimagassutslipp fra vegtrafikken i Region øst, per kommune og per bosatt i 2006 Sammenligning av klimagassutslipp fra vegtrafikken

37 OG: Passe på at de får noe som er nytt og interessant

38 Oppsummering 1. Tenk gjennom modellens relevans for oppgaven, lag en kravspec for analysen, og finn ut av den sammen med modellkompetansen. Vurder kompenserende tiltak. 2. Sørg for en iterativ prosess som gjør det mulig å lære av modellen, og ta konsekvenser av læringen (nye scenarioer) 3. Sammenhold modellresultater med empiri (TØI, Prosam, ) Nøst opp det du ikke forstår eller aksepterer. Ikke vær redd for å stille naive spørsmål. 4. Bruk resultatene riktig, tenk gjennom utsagnskraft (aggreger) 5. Jobb mer med før- og etteranalyser 6. Ikke bli slått ut av modellens størrelse og kompleksitet. Tenk faktisk ytelse. Iskaldt!

39 Går det an å fange fisk med den?

40 Takk for oppmerksomheten!

Rapport. Ringvirkninger av arealplanlegging. for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport. 51b/2014

Rapport. Ringvirkninger av arealplanlegging. for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport. 51b/2014 Rapport 51b/2014 Hilde Solli Miriam Søgnen Haugsbø Ingunn Ellis Tormod Wergeland Haug Mads Berg Mari Betanzo Bård Norheim Ringvirkninger av arealplanlegging for en mer bærekraftig bytransport? Dokumentasjonsrapport

Detaljer

Ruters samfunnsregnskap 2012

Ruters samfunnsregnskap 2012 Ruterrapport 2010:8 2014:6 Versjon Utarbeidet 0.9av COWI AS på oppdrag for Ruter 22.4.2010 Juni 2014 Ruters samfunnsregnskap 2012 ADRESSE COWI AS Grensev. 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo TLF +47

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1

NOTAT NR 2/2007. Alberte Ruud Bård Norheim. Urbanet Analyse notat 2/2007. Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 NOTAT NR 2/2007 Alberte Ruud Bård Norheim Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 1 Kollektivtransportens samfunnsmessige betydning 2 Innhold Forord...

Detaljer

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet

Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruterrapport 2012:4 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av Ruter AS Versjon 1.1 10.2 2012 Samfunnsnytte av økte tilskudd til kollektivtransporten i Ruterområdet Ruters forord Ruter mottar

Detaljer

Rapport. Nytt bybusstilbud i Tromsø. Raskere, oftere, enklere. Katrine N Kjørstad Mads Berg Marte Bakken Resell Gunnar Berglund Anne-Lise Sæther

Rapport. Nytt bybusstilbud i Tromsø. Raskere, oftere, enklere. Katrine N Kjørstad Mads Berg Marte Bakken Resell Gunnar Berglund Anne-Lise Sæther Rapport 67/2015 Katrine N Kjørstad Mads Berg Marte Bakken Resell Gunnar Berglund Anne-Lise Sæther Nytt bybusstilbud i Tromsø Raskere, oftere, enklere. Nytt busstilbud i Tromsø. Raskere, oftere, enklere.

Detaljer

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2

Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 OR 50/2014 Utredning av trafikkreduserende tiltak og effekten på NO 2 Britt Ann K. Høiskar, Ingrid Sundvor, Tormod Wergeland Haug, Hilde Solli, Gabriela Sousa Santos, Mathias Vogt Oppdragsrapport 1 Forord

Detaljer

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus

Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus Plansamarbeidet Konsekvensutredning for Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus 2014-10-01 Oppdragsnummer: 5140659 2 2014-10-01 Sluttrapport i forhold til forslag til høringsdokument av

Detaljer

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014

Notat. Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum. Tanja Loftsgarden 72/2014 Notat 72/2014 Tanja Loftsgarden Parkeringsutredning- Kleppestø sentrum Parkeringsutredning Kleppestø sentrum Forord Dette prosjektet er gjennomført av Urbanet Analyse på oppdrag fra Askøy kommune. Hensikten

Detaljer

Klimagassreduksjoner og bussens potensial

Klimagassreduksjoner og bussens potensial Klimagassreduksjoner og bussens potensial Fire scenarier for utviklingen av busstrafikken i Norge til 2020 400 350 300 250 1000 t CO2 200 150 100 50 0-50 Dagens sit Referanse Marked - buss erstatter bilreiser

Detaljer

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010

Rapport. Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk. Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Rapport Alberte Ruud Katrine Næss Kjørstad 18 / 2010 Framtidens kollektivtransport i Tromsø Kartlegging av status og effekter av virkemiddelbruk Forord På oppdrag fra Statens Vegvesen region Nord har

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2014. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 20.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1

Ruterrapport 2015:2. Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016. Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Ruterrapport 2015:2 Versjon 1.1 13.8.2015 OMSLAGSSIDE 1 M2016 Fra dagens kollektivtrafikk til morgendagens mobilitetsløsninger M2016-1 Innhold Forord 4 Høye ambisjoner krever stor gjennomføringskraft 4

Detaljer

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER

Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Jernbanen mot 2050 PERSPEKTIVER FOR TRANSPORT I BYOMRÅDER OG MER GODS PÅ SKINNER Innhold Forord 5 1 Samfunnsoppdraget 7 2 Behovet for transport i 2050 9 2.1 Befolkningen forventes å øke med 30 prosent

Detaljer

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane

Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Naturvernforbundet, februar 2004 Transportutfordringer i Bergen - fra bil til bane Side 2 av 36 Forord Dette rapporten er skrevet som en del av et informasjonsprosjekt

Detaljer

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre

Rapport. Rushtidsavgift i Kristiansand? Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rapport 07 2008 Bård Norheim, Alberte Ruud Tom N. Hamre Rushtidsavgift i Kristiansand? En utredning om effekter på bil- og kollektivtrafikken og konsekvenser for ulike grupper Forord På oppdrag fra ATP-sekretariatet

Detaljer

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND

05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 05.11.2009 STRATEGI FOR ØKT MILJØVENNLIGGP- PERSONTRANSPORT G I GRENLAND 2 2009-11-05 Utført av: Anne Underthun Marstein, Siri Rolland, Øystein Ludvigsen, Elisabeth Flønes Pedersen, Grethe Myrberg Kontrollert

Detaljer

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen

Klimavennlig transport. 25. april 2014. Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen Klimavennlig transport 25. april 2014 Av Hallgeir H. Langeland og Tor Brostigen FORORD Dette notatet er et innspill til Det rettferdige lavutslippssamfunnet, et prosjekt som SVs landsstyre vedtok i januar.

Detaljer

Den norske Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene hva er effekten?

Den norske Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene hva er effekten? Den norske Belønningsordningen for bedre kollektivtransport og mindre bilbruk i byområdene hva er effekten? Av forsker/sosiolog Alberte Ruud og forsker/samfunnsøkonom Bård Norheim Urbanet Analyse Trafikdage

Detaljer

Utfordringer for framtidens transportsystem

Utfordringer for framtidens transportsystem Utfordringer for framtidens transportsystem Hovedrapport fra analyse- og strategifasen 25. februar 2015 Forord Transportetatene og Avinor er i Retningslinje 1 for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018

Detaljer

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810

Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI. Kopi til: Arkivnr.: 810 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Fylkesrådmannen NOTAT Til: Fylkesutvalet Dato: 12. januar 2010 Samferdselsutvalet Frå: Fylkesrådmannen Arkivsak: 201000250-2/BJORMI Kopi til: Arkivnr.: 810 Melding - rapport om

Detaljer

Veg- og transportplan. Vegprising: bra for samfunnet ingen ny pengemaskin

Veg- og transportplan. Vegprising: bra for samfunnet ingen ny pengemaskin Vegprising: bra for samfunnet ingen ny pengemaskin 10 transportforum 01.2014 Vegprising har i de senere år vært gjennomført i byer som London og Stockholm, med til dels gode resultater. Det går et klart

Detaljer

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp?

Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? Sammendrag: Hvilke typer innfartsparkering kan gi reduserte klimagassutslipp? TØI rapport 1366/2014 Forfatter(e): Jan Usterud Hanssen, Aud Tennøy, Petter Christiansen, Kjersti Visnes Øksenholt Oslo 2014,

Detaljer

Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge

Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge Sammendrag: Utvikling av regionale modeller for persontransport i Norge Forfattere: Anne Madslien Jens Rekdal Odd I Larsen Oslo 2005, 88 sider Innledning Samferdselsmyndighetene i Norge har engasjert Transportøkonomisk

Detaljer

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus

Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus Ruterrapport 2013:5 Rapport utarbeidet av Urbanet Analyse AS på vegne av NSB AS og Ruter AS Versjon 1.1 16.8.2013 Evaluering av ny pris- og sonestruktur (NYPS) i Oslo og Akershus reduksjon Ruters forord

Detaljer

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS

PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS PLANSTRATEGI FOR AREAL OG TRANSPORT I OSLO OG AKERSHUS 07.05.2012 Vedtatt av Oslo bystyre og Akershus fylkesting Foto: Scanpix, Sørumsand 2 Innhold INNHOLD... 3 SAMMENDRAG... 5 BAKGRUNN... 6 MÅL FOR SAMORDNET

Detaljer

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11.

Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989-2013. PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Bomring, trafikk og kollektivtilbud i Oslo og Akershus. Holdningsundersøkelse 1989 - PROSAM v/statens vegvesen Region øst Dato: 25.11. Om holdningsundersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført årlig siden

Detaljer

Storbyer i utakt med Klimameldingen

Storbyer i utakt med Klimameldingen Biltrafikken skal reduseres kraftig, men: Storbyer i utakt med Klimameldingen Av Bård Norheim og Katrine Kjørstad Norheim er daglig leder i Urbanet Analyse og medlem av MD s faglige råd for bypolitikk.

Detaljer

Supplerende programnotat Loktra

Supplerende programnotat Loktra Supplerende programnotat Loktra Forord for supplerende programnotat Loktra Dette notatet er utarbeidet av programstyret for Forskningsprogrammet LOKTRA med bistand fra forskningsleder Gustav Nielsen. Det

Detaljer

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet

Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Januar 20 Utredning om forbindelser mellom Østlandet og Vestlandet Foto: Håkon Aurlien, Statens vegvesen UTREDNING OM FORBINDELSER MELLOM ØSTLANDET OG VESTLANDET 1 INNHOLD FORORD SAMMENDRAG 1. HENSIKT

Detaljer